2014. Kutatási ajánlat Berente Község számára. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. Kutatási ajánlat Berente Község számára. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar"

Átírás

1 2014. Kutatási ajánlat Berente Község számára Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar

2 KOMPLEX SZOCIOLÓGIAI KUTATÁS I. A kutatás bemutatása A kutatás komplex jelleggel felmérné a berentei háztartásokat elsősorban azzal a céllal, hogy megfelelően árnyalt és részletes képet kaphassunk a családok szociális helyzetéről, a lakosok szükségletei és a rendelkezésre álló lehetőségek vonatkozásában. Másrészt a kutatás segítségével a családok digitális írástudását is feltérképeznénk, ezáltal pedig kijelölhetőek lennének a fejlesztendő területek és meghatározhatóak lennének a szociális, társadalmi és a digitális egyenlőtlenség felszámolása illetve csökkentése érdekében végrehajtandó programok és intézkedések. Harmadrészt részletesen felmérnénk a kutatás keretében a szépkorúak helyzetét, életmódját, lehetőségeiket és igényeiket annak érdekében, hogy javaslatokat fogalmazzunk meg az elöregedő társadalom kihívásaira. A kutatás során a tervek szerint teljeskörű lekérdezést hajtunk végre Berente község háztartásaira vonatkozóan (370 háztartás), valamint vizsgálnánk a szociális és gyerekvédelmi intézmények helyzetét. A kérdőíves kutatás során az alábbi dimenziókra térünk ki: Családok és háztartások összetétele Foglalkoztatás, munkanélküliség (külön kitérve a munkavállalási korú lakosság lehetőségeire és jövőbeli terveire) Lakásállomány, lakásellátottság A lakosság jövedelemi, anyagi és vagyoni helyzete (tartozások, hitelek, díjhátralékok, szubjektív és objektív depriváció) Egészségi, mentális állapot, esetleges hiányok, szükségletek Szociális és gyermekvédelmi ellátásokban való részvétel esetleges hiányok, szükségletek, fejlesztendő területek Digitális írástudás, digitális egyenlőtlenségek (külön kitérve a számítógépellátottság, internet-használat kérdéskörére) A szépkorú lakosság életmódja, lehetőségeik és igényeik A lakosság jövőbeli tervei A vizsgálat módszerei: Kérdőíves felmérés a lakosság körében a fenti dimenziók mentén területi bontásban A szociális és gyermekvédelmi intézmények felmérése A rendelkezésre álló statisztikai adatok felhasználása, másodelemzése A rendelkezésre álló elemzések áttekintése, felhasználása, másodelemzése 2

3 A kérdőíves felmérés során kérdezőbiztosok segítségével lakossági mintán a fenti dimenziókhoz kapcsolódó indikátorok mentén vizsgálódunk, összesen 370 háztartásban. Kérésre a kutatási ajánlat módosítható, a kérdések átalakíthatóak, más szociológiai módszerekkel (pld. interjúk, fókuszcsoportos interjú) is kiegészíthető. II. Ütemezés* TEVÉKENYSÉGEK 1. A kutatási terv véglegesítése Szükséges statisztikák, elemzések összegyűjtése Lakossági kérdőívek megszerkesztése, sokszorosításuk Kérdezőbiztosok felkészítése Lakossági kérdőívek lekérdezése SPSS program vezérlőfile elkészítése a lakossági kérdőívhez Lakossági kérdőívek kódolása, az adatok rögzítése SPSS programba Kérdőíves adatok feldolgozása, táblák készítése Szociális és gyermekvédelmi intézmények kutatása Tanulmányok írása

4 *Megjegyzés: A szerződéskötéstől számítva. III. Költségvetés SORSZÁM KÖLTSÉG NEM ÖSSZEG /FT 1. Lakossági kérdőívek elkészítése Lakossági kérdőívek lekérdezése háztartásban 3. Lakossági kérdőívek kódolása, rögzítése A kérdőíves adatok feldolgozása A szociális és gyermekvédelmi intézmények feltérképezése 6. Zárótanulmány megírása (50 oldalas) Nettó összesen ÁFA (27%) Bruttó összesen IV. Referenciáink 1 A Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézetben (illetve annak jogelődjében) évtizedek óta folynak olyan jellegű kutatások, melyek lakossági felmérést megalapozhatják. Ezek a kutatások részben az Intézetben oktató tanárok egyéni teljesítményeinek formájában, részben pedig az Intézetben meglévő különböző kutatóműhelyek munkájának eredményeképpen realizálódnak. Ilyenek a különböző szociális szolgáltatástervezési koncepciók készítését megalapozó tanulmányaink, vagy a társadalmi struktúra és rétegződés illetve az életmód témájában végzett kutatásaink, továbbá a különféle romológiai és kisebbségszociológiai vizsgálatok. Az Intézet jogelődjében az 1960-as évek óta folytak városszociológiai kutatások, romakutatások, üzemszociológiai, szervezetszociológiai kutatások ben a Miskolci Egyetem Kihelyezett Társadalomkutató Központot hozott létre Sajópálfalán azzal a céllal, hogy a hallgatók számára gyakorlati terepet biztosítson különböző kutatások lebonyolításához és 2008 között a Központ keretein belül számos kutatást született elsősorban kapcsolati háló, társadalmi tőke, regionalitás, életmód témakörökben, melyek szervesen hozzájárultak a térség fejlődéséhez. 1 Mellékelte küldjük egyik referenciánkat, Miskolc Város Szociális Térképét. Ebben kifejezetten csak a szociális problémákra és helyzetfeltárásra koncentráltunk. 4

5 Intézetünk tudományos-kutatási tevékenységét jelenleg négy kutatóműhely működése fémjelzi. Az egyik a romológiai-kisebbségszociológiai kutatóműhely, melynek egyik alapítója a Szociológiai Intézet 2004-ben elhunyt akkori vezetője, Loss Sándor (aki PhD dolgozatát a Romani Kris-ről írta, melyhez kapcsolódóan számos empirikus kutatást végzett). A kutatóműhely előzményei a Miskolci Egyetemen a 70-es, 80-as évekre nyúlnak vissza, és Tóth Pál tudományos munkatárs nevéhez köthetőek. A romológiai-kisebbségszociológiai kutatóműhely Intézünk legaktívabb műhelye, melynek keretein belül a sikeres roma identitással, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egészségmagatartásával, információs társadalombeli helyzetükkel, gyermekvállalási szokásaival foglakozunk. A műhely több jelentős kutatásban részt vett akár egy konzorcium részeként, akár önállóan ben a Nyelvi asszimiláció a magyarországi cigányság körében című országos romakutatásban vállaltunk közreműködést, melynek vezetője Kemény István volt. A Szociológiai Intézet konzorciumi tag volt a NKFP támogatásával megvalósult kutatásban ben és 2005-ben pedig a B.A.Z. - megyében kísérleti jelleggel indított Digitális Középiskola roma tanulóinak szociális helyzetére és motivációira irányuló kutatást végeztük el (további kutatásainkat lásd a későbbi felsorolásnál). A kutatóműhely egyik legaktívabb, legelkötelezettebb tagja Gyukits György a romák egészségi állapotát, születéssel kapcsolatos attitűdjeit, valamint a telepeken élő cigányság helyzetét kutatja. A műhely munkájához kapcsolódva Pankucsi Márta a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak szabályozása és érvényesülése kapcsán készített kutatást. Csepeli György pedig több nemzetközi kutatást irányított, melyek a kisebbség és többség kapcsolatával, a nemzeti identitással, illetve az előítéletekkel foglalkoztak. A romológia iránti elkötelezettségünket mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy 2009 szeptemberében az Antropológiai és Történettudományi Intézettel közösen létrehoztuk a Romakutató Központot (http://romakutato.uni-miskolc.hu/). A Kutatóközpont célja (vezetője Tóth Péter) romológiai kutatások összefogása, a meglévő kutatási eredmények egységes adatbázisban való közzététele, amelynek formája egy virtuális felület. A meglévő kutatások mellett a központ koordinálja a további kutató tevékenységet, pályázatok beadásával anyagi forrást teremt, mellyel megalapozza az interdiszciplináris romakutatásokat. Kapcsolatot épít ki a város, a megye és a régió döntéshozó és döntés-előkészítő testületeivel, ezzel járulva hozzá a város, a megye és a régió roma lakosságának jobb megismeréséhez, a velük kapcsolatos előítéletek csökkentéséhez és társadalmi integrációjukhoz. Hosszú távú célunk egy Romológia MA létrehozása, ui. ilyen Magyarországon kizárólag csak a Pécsi Egyetem létezik. Az összegyűjtendő dokumentumok, források és kutatási anyagok, ill. a jövőben készítendő projektek azt a célt szolgálják, hogy a roma témában kutatni kívánó szakemberek egy egységes adatbázisban találják meg a romológiai anyagokat, ill. ilyen témában tanulmányokat folytató hallgatók hatékonyabban felkészülhessenek, szakdolgozatokat, TDK dolgozatokat írhassanak. A romológiai-kisebbségszociológiai kutatóműhely hatékony működésének eredményeképpen Intézetünk 2009-ben sikeresen akkreditáltatta a szociológia 5

6 mesterképzést, melynek egyik szakiránya a kisebbségszociológia. A szakirány megismerteti a hallgatókat a társadalmak kisebbségekre és többségre tagolódásának releváns szempontjaival, problémáival, a kisebbségek különböző típusaival. Elemzi a kisebbségek és a többségi társadalom kapcsolatának különböző formáit, bemutatja az asszimiláció, a szegregáció és az integráció folyamatait. Foglalkozik a kategorizáció, a sztereotípia, az előítélet, a bűnbakképzési mechanizmus kisebbségi vonatkozásaival. A szakirány keretein belül részletesen tárgyalásra kerülnek a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság helyzete. A nemzeti és etnikai kisebbségeken kívül foglalkozunk a nemi, szexuális, egészségi állapot szerinti, kulturális, életmódbeli és más tényezők alapján kisebbségekhez tartozók helyzetének szociológiai vizsgálatával. Kitérünk a kisebbségi jogokra és érvényesítésük intézményrendszerére, gyakorlatára. Bemutatásra kerülnek a diszkrimináció megjelenési formái, a diszkrimináció elleni küzdelem módszerei. A kurzusok során hangsúlyt helyezünk az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód mellett az egymás megértésére és megegyezésre irányuló kommunikáció gyakorlati jelentőségének bemutatására. A szakirány a helyi sajátosságokat figyelembe véve nagy hangsúlyt fektet a romák történelmi, életmódbeli, kulturális sajátosságainak bemutatására illetve a többség és kisebbség együttélése lehetséges formáinak tárgyalására. Ezek mellett a Szociológiai Intézet 2010-ben sikeresen akkreditáltatott négy szakirányú továbbképzést. Ezek a Roma társadalomismeret, a Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó, az Interkulturális nevelési tanácsadó valamint a Szociális menedzser képzések. A kisebbségszociológia kutatóműhely tagjainak nagy szerepe van abban, hogy 2009 nyara óta Erdélybe visszük a hallgatókat nyári terepgyakorlatra, melynek során egy adott kistelepülés lakosaink életmódját, valamint a családokban a családon belüli szerepeket vizsgáljuk. Intézünk második kutatóműhelye, azon kutatásokat fogja össze, amelyek különböző szociális és területfejlesztési koncepciók, szolgáltatástervezési koncepciók készítésével, szociológiai megalapozásával kapcsolatosak. Az utóbbi 10 évben számos kistérség és település Intézetünk munkatársainak segítségével készítette el szociális fejlesztési koncepcióját. Ezen kutatásokat Pankucsi Márta koordinálja. A kutatások eredményeképpen több műhelytanulmány és egyéb publikáció, ismeretterjesztő anyag illetve konferencia-előadás is született. A kutatóműhely keretében készülnek azok a kutatások, amelyek egy-egy település, vagy térség lakóinak kapcsolati hálóját, értékrendszerét és életminőségét kutatja. Havasi Virág elkészült doktori disszertációja is a kutatóműhely keretében készült, amelynek témája az érték és életminőség közötti kapcsolat. Ehhez a kutatóműhelyhez kapcsolódik a 2007-ben az OFA által kiírt és a Kisfalu program keretében elnyert pályázatunk, melynek kutatásirányítója az Intézet részéről Mihályi Helga. Intézetünk harmadik kutatóműhelye szociológiaelméleti-szociológiatörténeti irányultságú. Az ennek keretében végzett kutatások a társadalmi nyilvánosság, a társadalmi kapcsolatok és cselekvések elemzésére irányulnak. 6

7 Intézetünk negyedik kutatóműhelye a médiával, illetve kommunikációval összefüggő kutatásokat fogja össze. Ennek keretében kutatjuk az információs társadalmat, az információhoz való egyenlőtlen hozzáférés okait, következményeit, egy adott település/térség infokommunikációs eszközökkel való ellátottságát, azok használatát, foglalkozunk médiaetikai kérdésekkel, kommunikációelmélettel és a kultúrák közötti kommunikáció aktuális kérdéseivel. Az Intézet jentősebb kutatásai 2000-től szociális, gyermekvédelmi, romológiai, kisebbségszociológiai témákban: : Közreműködés a Nyelvi asszimiláció a magyarországi cigányság körében című országos romakutatásban. Kutatásvezető: Kemény István. (A Szociológiai Intézet konzorciumi tag volt a NKFP támogatásával megvalósult kutatásban.) : Sajópálfala erőforrásainak feltárására irányuló, a település valamennyi lakójára kiterjedő kutatás : Hagyományos és infokommunikációs kapcsolati hálózatok kutatása Sajósenyén : Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Miskolc szociális fejlesztési koncepcióját megalapozó kutatás (Az Egészségügyi, Családügyi és Szociális Minisztérium támogatásával) : Szociális fejlesztési koncepciók készítése a régióban (összesen 12 darab) : Kérdőíves vizsgálatok Miskolc város lakosságának körében : A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kísérleti jelleggel indított Digitális Középiskola roma tanulóinak szociális helyzetére és motivációira irányuló kutatás : A Miskolci kistérség ra vonatkozó fejlesztési stratégiájának és programjának elkészítésében való közreműködés : A Szentendrei kistérség helyzetfelmérése : Hátrányos helyzetű csoportok egészségtudatos magatartásának kutatása a Miskolci kistérségben : A Szociológiai Intézet konzorciumi tagja az OFA által kiírt és a Kisfalu program keretében elnyert pályázatnak, re vonatkozóan : Miskolc közötti fejlesztési stratégiai tervének és programjának kidolgozásában való közreműködés : A Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziummal közösen kvalitatív interjúkon alapuló kutatás készítése a miskolci Avas lakótelepen élők életmódjával kapcsolatosan Munkaerőpiaci helyzetfelmérés B-A-Z. megyében. (A KSH-val közösen.) : Többszintű akcióprogram a depresszió és az öngyilkosság mgelőzésére Miskolcon. (SOTE, Magatartástudományi Intézettel közösen. Vezetője Kopp Mária) Bódvalenkei romák életmódjának, életkörülményeinek vizsgálata Többé-kevésbé sikeresen integrálódott roma családok vizsgálata az Avason 7

8 Miskolc Város Szociális Térképe Összeurópai Roma Stratégia elkészítése Jelentősebb publikációink a témában: - Csepeli György: Új szegénység. A digitális egyenlőtlenség kulturális hatásai. (New poverty. Cultural impacts of the digital inequality) In Antalóczy, T., Füstös, L., Hankiss, E. (szerk.) (Vész)jelzések a kultúráról. Budapest: MTA PTI (Prazsák Gergővel közösen), Csepeli, György: 'Construction of the Roma Identity in Eastern and Central Europe: Perception and Selfidentification. Journal of Ethnic and Migration Studies. Vol.30. No (Simon Dáviddal közösen) - Csepeli, György: Attitudes and Stereotypes of Hungarian Police toward Gypsies. in Phalet, K., Örkény, A, (eds.) Ethnic Minorities and Inter-Ethnic Relations in Context. Aldershot:Asgate (Székelyi Máriával és Örkény Antallal közösen) - Furmanné Pankucsi Márta: Miskolc szociális térképe. (Miskolc Önkormányzatának megrendelésére, Ladányi Jánossal közösen, 1992.) - Furmanné Pankucsi Márta: Az iskolai különbségek és a szociális különbségek. Fókusz pedagógiai és művelődési lap,1993/ o. - Furmanné Pankucsi Márta: Miskolc lakosságának elégedettsége és elvárásai. (Miskolc Önkormányzatának megbízásából készített kutatás zárótanulmánya) Furmanné Pankucsi Márta: Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Miskolc szociális fejlesztési koncepciójának szociológiai megalapozása, Kapocs könyvek, Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Budapest, o. - Furmanné Pankucsi Márta: A bűnmegelőzés lehetőségei és a társadalmi gazdasági viszonyok alakulása, Együtt a bűn ellen, Miskolc, o. - Furmanné Pankucsi Márta: A bűnmegelőzés néhány társadalomelméleti aspektusa. Amabilissimus - A legszeretetreméltóbbak egyike Dr. Loss Sándor emlékkötet. Debreceni Egyetem o. 8

9 - Furmanné Pankucsi Márta: Miskolc a szociológia tükrében. (Miskolc Önkormányzatának megbízásából készített kutatás zárótanulmánya) Furmanné Pankucsi Márta: A kisebbségek helyzete, mint a demokrácia megvalósulásának mércéje. Demokrácia és patriotizmus az egységesülő Európában Miskolci Nemzetközi Nyári Egyetem, (szerk.: Hell Judit Lendvai L. Ferenc) o. - Furmanné Pankucsi Márta: Kisebbségek, kohézió és az információs társadalom. Információs Társadalom, társadalomtudományi folyóirat 4/ o. - Gyukits György: Gender roles and HIV sexual risk vulnerability of Roma (Gypsies) men and woman in Bulgaria and Hungary: an ethnographic study (elsőszerző: Kelly. J. A., társszerzők: Amirkhanian, Y.A, Kabakchieva E, Csepe, P. Seal, D.W., Antonova, R, Mihaylov, A, Gyukits, G. In: AIDS Care Vol 16(2) February 2004, pp Gyukits György: Kórkép / A romák egészségügyi ellátásának kérdőjelei. In.: Beszélő Április - Gyukits György: Roma nők véleménye egészségi állapotukról egészségügyi ellátásukról. In: Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, SOTE Magatartástudományi Intézet, 1999/ Gyukits György: A depressziós tünetegyüttes előfordulása a fiatal roma nők körében. Lege Artis Medicinae /Új Magyar Orvosi Hírmondó November- December, 10. Évfolyam Szám oldal - Gyukits György: A krónikus betegségek gyakorisága a roma lakosság körében. In: Lege Artis Medicinae, Március 11.évf. 3. Szám, Gyukits György: Fiatal roma nők véleménye egészségi állapotukról és egészségi ellátásukról. Népegészségügy 2000/ oldal - Gyukits György: A társadalmi és kulturális tőke szerepe a városi szegénynegyedekben élő fialat roma nők gyermekvállalásában. In: Publicationes Universi tatis Miskolciensis, 2002, Miskolc, oldal - Gyukits György: A romák egészségvédelmét szolgáló oktatási program a Dzsumbujban (Sándor Imolával közösen) In.: LAM, 13. évf. 1. szám február, oldal 9

10 - Gyukits György: Gyermekvállalás a nagyvárosi szegénynegyedben élő fiatalkorú roma nők körében. Szociológiai Szemle. 2003/ oldal. - Gyukits György: A szociális tényezők hatása a éves magyarországi romák egészségi állapotára. Orvostovábbképző Szemle. IX. évf. 1. szám, 2004 január, oldal - Gyukits György: A szegénységben élő fiatalkorú roma anyák életesélyei és a szociális ellátórendszer. In Társadalmi befogadás Kapocs Könyvek Budapest Nemzeti Család- és szociálpolitikai Intézet o. - Gyukits György: A tartós szegénység és a felzárkózás esélyei. In.: Új holnap 2005/ oldal. - Gyukits György: A romák egészségügyi ellátásának szociális háttere. In.: Cigánynak születni. Aktív Társadalom Alapítvány /Új Mandátum oldal - Gyukits György: A gettószerű elkülönültségben élő fiatalkorú romák gyermekvállalásának okai és következményei. In: A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Szerk.: Kopp Mária, Kovács Mónika Erika, Semmelweis Kiadó oldal - Havasi Virág: Az életminőség objektív és szubjektív oldalának összefüggése Pilissszentlászlón. In: Települési környezet. Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Kossuth egyetemi Kiadója, p Havasi Virág: Értékrendi és életminőségbeli különbségek a miskolci roma és nem roma lakosok körében. Publicationes Universitatis Miscolciensis. Tomus XVI.- Fasciculus 1. (HU ISSN ) Miskolci Egyetem, Miskolc, 2009: Havasi, Virág: Comparing European and Hungarian Systems of Values. Journal of European Integration Studies. (HU ISSN ) Miskolc University Press, Miskolc Papp Z. Attila: A kisebbségi oktatás politikai, jogi, társadalmi keretei. In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.) Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat MTA Kisebbségkutató Intézet, o. - Papp Z. Attila VERES Valér (szerk.): Kárpát Panel Gyorsjelentés. A Kárpátmedencei magyarok helyzete és perspektívái. Budapest, MTA ENKI,

11 - Németh Szilvia Papp Z. Attila: Nevelés konfliktus integráció. In: Mayer József Németh Szilvia (szerk.) Fókuszban a roma többségű iskolák. OKI, Bp Németh Szilvia Papp Z. Attila: És mi adjuk az integráció vezérfonalát. In: Németh Szilvia (szerk.): Integráció a gyakorlatban. A roma tanulók együttnevelésének iskolai modelljei. OKI, Budapest, Iskolai integráció Tiszaburán. In: Németh Szilvia (szerk.): Integráció a gyakorlatban. A roma tanulók együttnevelésének iskolai modelljei. OKI, Budapest, Dr. Farkas Lilla Németh Szilvia Papp Z. Attila Boros Julianna Kardos Zsófia: A romák minőségi oktatáshoz való egyenlő mértékű hozzájutása. Országjelentés Open Society Institut, Budapest, Tóth Kinga (2004): Kiemelkedett cigányok (Gypsy/Travellers) etnikai identitásának jellegzetességei Angliában. Szociológiai Szemle, 2004/2. - Tóth Kinga Dóra (2007): A kisebbségi és a többségi identitás viszonyának lehetséges mintázatai. Századvég, 43. szám. (Az Év legjobb publikációja a Magyar Szociológiai Társaságtól, 2008-ban) - Szabó-Tóth Kinga (2007): Adalékok a roma gyerekek óvodáztatásának kérdésköréhez. Új Pedagógiai Szemle. 2007, március-április. pp Adalekok - Tóth Kinga (2005): Comparative study on the identity types of successful Gypsies/Travellers in Hungary and in England. European Integration Studies, Volume 4, Number 2. Miskolc University Press. - Szabó-Tóth Kinga et al. (2006): Összefogással a sajátos nevelési igényű gyermekek és családjuk érdekképviseletéért. Miskolc: Szépmíves Kiadó. - Tóth Kinga Dóra (2008): Sikeres cigányok identitása Angliában és Magyarországon. Budapest: L Harmattan Kiadó. - Tóth Kinga és mtársai (2001): Szociológiai kérdőív halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok felmérése érdekében In Sarka Ferenc (szerk.): Etnikai nemzetiségi programok -Romakérdés a nevelési-oktatási intézményekben. Selyemréti Általános Iskola és Városi Pedagógiai Intézet, Miskolc. pp

12 - Tóth Kinga (2000): A család és a környezet szerepe a tanulási nehézségek kialakulásában In: Társy József (szerk.) A nevelés helyzete az ezredforduló oktatási intézményeiben. OKÉV, Miskolc. A megbízott fenntartja magának a jogot arra, hogy a kutatás eredményeit publikálja. 12

Miskolci Egyetem Szociológiai Intézet

Miskolci Egyetem Szociológiai Intézet 1 SZOCIÁLIS MUNKÁS KÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ Miskolci Egyetem Szociológiai Intézet 2011 2 MIÉRT ITT ÉS MIÉRT MOST SZOCIÁLIS MUNKA? Az Észak-Magyarországi régió hazánk egyik legelmaradottabb térsége. Ebben a régióban

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES ACFC/SR/II (2004) 003 SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Hungarian version (Received on 7 May 2004)

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN Zárótanulmány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia

MindenGyerek Konferencia MindenGyerek Konferencia Budapest, 2003 május 26-28. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2003

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére

J E L E N T É S. a Kormány részére TERVEZET- A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 17.041-1/2007-SZMM J E L E N T É S a Kormány részére a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

1. sz. melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

1. sz. melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 1. sz. melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2017 Készítette: Széchenyi István Egyetem Szociális Munka Tanszék Szerzők: Azizi Zouheirné terepkoordinátor Dr.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről Az Országgyűlés a magyarországi cigány, illetőleg roma népesség sikeres társadalmi integrációjának elősegítésére,

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

ETNIKAI KISEBBSÉGI KONFLIKTUSOK KEZELÉSÉNEK SZOCIOLÓGIAI KÉRDÉSEI GYÖNGYÖS VÁROSÁBAN ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN. Doktori (Ph.D.

ETNIKAI KISEBBSÉGI KONFLIKTUSOK KEZELÉSÉNEK SZOCIOLÓGIAI KÉRDÉSEI GYÖNGYÖS VÁROSÁBAN ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN. Doktori (Ph.D. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM ETNIKAI KISEBBSÉGI KONFLIKTUSOK KEZELÉSÉNEK SZOCIOLÓGIAI KÉRDÉSEI GYÖNGYÖS VÁROSÁBAN ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN Doktori (Ph.D.) értekezés Készítette: Dr. Fridrik József nyá.

Részletesebben

MTA Politikai Tudományok Intézete

MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Politikai Tudományok Intézete A diszkrimináció öt (nemi, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor) területén eddig párhuzamosan folyó kutatások eredményeinek feltárása,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján.

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA 2014 XLII. évfolyam 1 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Szociális Térképe 2013-2014

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Szociális Térképe 2013-2014 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Szociális Térképe 2013-2014 Készült a TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0043 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására Egymásra hangolva című pályázati

Részletesebben

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020)

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Budapest,

Részletesebben

Zöld Híd Alapítvány. TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT. Esélyegyenlőségi Terve

Zöld Híd Alapítvány. TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT. Esélyegyenlőségi Terve Zöld Híd Alapítvány TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT Esélyegyenlőségi Terve TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALOMMAGYARÁZATOK... 3 2. BEVEZETŐ... 9 3. HELYZETELEMZÉS... 11 3.1. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

Az egészségi egyenlőtlenségek csökkentése

Az egészségi egyenlőtlenségek csökkentése Egészségi egyenlőtlenségek Magyarországon Az egészségi egyenlőtlenségek társadalmi-gazdasági meghatározói Az egészségi egyenlőtlenségek csökkentésének lehetőségei az ágazati szakpolitikákon keresztül Az

Részletesebben

Romológia kurzusok a felsőoktatásban

Romológia kurzusok a felsőoktatásban Kállai Gabriella Romológia kurzusok a felsőoktatásban Az írás a hazai felsőoktatásban szeminárium vagy előadás formájában jelen lévő romológiai vonatkozású tantárgyakat, valamint azoknak a hallgatókra

Részletesebben

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben

Dr. Pankucsi Márta, Miskolci Egyetem Társadalomkutató Kihelyezett Központ vezetője

Dr. Pankucsi Márta, Miskolci Egyetem Társadalomkutató Kihelyezett Központ vezetője BESZÁMOLÓ Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén megye szociális fejlesztési koncepciójának szociológiai megalapozása című kutatásáról Témavezető: Dr. Pankucsi Márta, Miskolci Egyetem Társadalomkutató Kihelyezett

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

Dokumentumok, szakirodalmak a gyermekvédelmi rendszerben élő fiatal felnőttek továbbtanulásáról és felsőoktatási részvételéről

Dokumentumok, szakirodalmak a gyermekvédelmi rendszerben élő fiatal felnőttek továbbtanulásáról és felsőoktatási részvételéről RÁCZ ANDREA HODOSÁN RÓZA KORINTUS MIHÁLYNÉ SZOCIÁLIS MUNKA Dokumentumok, szakirodalmak a gyermekvédelmi rendszerben élő fiatal felnőttek továbbtanulásáról és felsőoktatási részvételéről A tanulmány bemutatja

Részletesebben

Dávid Andrea Móricz Rita Szauer Csilla. Ígéretes gyakorlatok. Foglalkozási rehabilitációs példák Magyarországon

Dávid Andrea Móricz Rita Szauer Csilla. Ígéretes gyakorlatok. Foglalkozási rehabilitációs példák Magyarországon Dávid Andrea Móricz Rita Szauer Csilla Ígéretes gyakorlatok Foglalkozási rehabilitációs példák Magyarországon Ígéretes gyakorlatok Foglalkozási rehabilitációs példák Magyarországon Szerzõk: Dávid Andrea,

Részletesebben

MÁRKUS EDINA 1 NONPROFIT SZERVEZETEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN. Absztrakt

MÁRKUS EDINA 1 NONPROFIT SZERVEZETEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN. Absztrakt Szerző kézirat Közel azonos formában megjelent a Buda András és Kiss Endre által szerkesztett az Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai című kötetben (Buda András Kiss Endre (szerk.)

Részletesebben

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Az oktatási rendszer hasonló kihívásokkal találkozik minden olyan országban, ahol

Az oktatási rendszer hasonló kihívásokkal találkozik minden olyan országban, ahol Iskolakultúra 2004/1 Kende Anna Együtt vagy külön? A szegregált iskolarendszer és a speciális oktatási szükségletek tanulmány A tanulmány a szegregált, illetve az integrált oktatási rendszer dilemmáit

Részletesebben

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKET MEGELŐZŐ EGYESÜLET HUMAN-NET ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, 2009. A PROJEKT

Részletesebben