Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete február 02-i soron kívüli nyílt üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről"

Átírás

1 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. Tel.: 57/ Fax: 57/ Ikt. sz.: 13-5/2015 Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete február 02-i soron kívüli nyílt üléséről 20/2015.(II.02.) határozat: 21/2015.(II.02.) határozat: 22/2015.(II.02.) határozat: 23/2015.(II.02.) határozat: A képviselő-testület soron kívüli nyílt ülésének napirendjéről A évi költségvetési előirányzatok módosításáról folyószámla-hitel igénybevételéről Az Észak-alföldi Tájegységek Hagyományainak Nyomában című pályázat megvalósításáról szóló előterjesztés elnapolásáról Készült: 3 példányban 1. eredeti példány: Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala Irattára 1. másolati példány: Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala Irattár 2. másolati példány: A Művelődés Háza és Könyvtár-Jászkisér

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete február 02-i soron kívüli nyílt testületi ülésén órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő dísztermében. Jelen vannak: Pintér Ferenc polgármester elnöklete mellett, Borbás József alpolgármester, Balog László, Balogh András, Meghívottak tanácskozási joggal: Mudris Andrásné dr. aljegyző, Kormos Lajos PH pénzügyi osztályvezető, Farkasné Nagy Márta Alapszolg. Kp. vezetője, Soósné Nagy Andrea bölcsődevezető, Kis Ernő JÁTI vezetője, Távolmaradását jelezte: Balogh Roland képviselő Távolmaradását nem jelezte: - Kiss Lajos, Köntés Mihály, Lukácsi György, Vajas György képviselő. Pap Erzsébet óvoda vezetőhelyettese, Szüle Katalin díszpolgár, Papp János díszpolgár, Juhász László sajtó referens. Pintár Ferenc köszönti a képviselőket és az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozat képes, 9 tagjából 8 fő jelen van, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Balogh András és Köntés Mihály képviselőket kéri fel, a jegyzőkönyv vezetésével Silye Erzsébet polgármesteri hivatali dolgozót bízza meg a testület egyetértésével. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendet és annak elfogadását kéri. Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(II.2.) határozata: A képviselő-testület soron kívüli nyílt ülésének napirendjéről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 2-i soron kívüli nyílt képviselő-testületi ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadta: 1.) A évi költségvetési előirányzatok módosításáról Előkészítő: Kormos Lajos PH pénzügyi osztályvezető, Balog Lászlóné költségvetési-pénzügyi ügyintéző 2.) Előterjesztés önkormányzati folyószámlahitel igénybevételére Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző Kormos Lajos PH pénzügyi osztályvezető, 3.) Előterjesztés az Észak-alföldi tájegységek hagyományainak nyomában elnevezésű pályázat megvalósításáról Előkészítő: Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület Felelős: Pintér Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben, 2. Pintér Ferenc polgármester helyben, 3. Mudris Andrásné dr. aljegyző helyben, 4. JNSZ Megyei Kormányhivatal (5001 Szolnok, Pf.: 111) 5. Irattár 1

3 Pintér Ferenc felkéri Balog Lászlót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság elnökét, hogy a polgármesteri hivatal pénzügyi témavizsgálatról tájékoztassa a képviselő-testületet. Balog László elmondja, hogy az Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő szabályozottság és a szabályzatok szerinti működés teljesülése volt a témavizsgálat tárgya. A pénzügyi osztály is egyetért vele, hogy a valóságot tükrözi. A téma vizsgálat kapcsán 10 pontba foglalták javaslataikat, minden egyes pontnál megnevezve a felelőst és a határidőt. A határidők február 3-tól április 30-áig terjed. A Bizottság ellenőrizni fogja ezek betartását, végrehajtását. 1.) A évi költségvetési előirányzatok módosításáról (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előkészítő: Kormos Lajos PH pénzügyi osztályvezető, Balog Lászlóné költségvetési-pénzügyi ügyintéző Pintér Ferenc: Szóbeli kiegészítés van az előterjesztéshez? Kormos Lajos elmondja, hogy a bevételek tekintetében decemberben még nagy volt a bizonytalanság, most már ismertek ezek a változások, amelyek átvezetésére lehetőség van az éves beszámoló elkészítése előtt. Az előirányzatok módosítását követi majd a költségvetési rendelet módosítása. A felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. Balog László a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság elnöke tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a Bizottság megtárgyalta az előirányzat módosításokat és az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselőknek. Pintér Ferenc szavazásra bocsátja az előirányzat módosítások elfogadását. A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015.(II.2.) határozata: A évi költségvetési előirányzatok módosításáról 1) Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a évi költségvetési előirányzatokat, mely az alábbiak szerint átvezetésre kerül az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) rendeletben. A Jászkisér Város Önkormányzatnál a közhatalmi bevételek e. Ft-tal, a hitel felvétel e. Ft-tal csökkennek. A személyi juttatások e. Fttal, a járulékok e. Ft-tal a tartalék e. Ft-tal és az irányító szervi finanszírozás e. Ft-tal csökkennek. Összesen e. Ft-tal, a közhatalmi bevételek és hitel nem teljesülése miatt. A Jászkiséri Városi Óvoda finanszírozása e. Ft-tal és a személyi juttatás előirányzata e. Ft-tal, a járulék 638 e. Ft-tal csökkennek. A Jászkiséri Polgármesteri Hivatal finanszírozása e. Ft-tal és a személyi juttatása e. Ft-tal, a dologi kiadások e. Ft-tal csökkennek. A Művelődés Háza és Könyvtár finanszírozása 700 e. Ft-tal és a személyi juttatása 386 e. Ft-tal, a járulék 104 e. Ft-tal, dologi kiadások 210 e. Ft-tal csökkennek. A JÁTI finanszírozása e. Ft-tal és a személyi juttatása e. Ft-tal, a járulék 795 e. Ft-tal, a dologi e. Ft-tal, a beruházás e. Ft-tal csökkennek. 2) A JÁTI többlet bevétele miatt a működési célú szolgáltatási előirányzata emelkedik e. Ft-tal és ugyanezen összeggel a dologi kiadása is. Határidő: azonnal előirányzat módosítás február 11. költségvetési rendelet módosítása Felelős: Pintér Ferenc polgármester Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető 2

4 Erről értesül: 1./ Képviselő-testület tagjai, 2./ Pintér Ferenc polgármester, 3./ Mudris Andrásné dr. aljegyző, 4./ Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető, 5/ JNSZ Megyei Kormány Hivatal, 6./ Irattár 2.) Előterjesztés önkormányzati folyószámlahitel igénybevételére (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző Kormos Lajos PH pénzügyi osztályvezető, Pintér Ferenc pénzügyi osztályvezetőnek adja meg a szót. Kormos Lajos tájékoztatja a jelen lévőket, hogy az OTP a beküldött dokumentumok alapján elbírálta az önkormányzat hitel igénylését, és megállapította, hogy az ÁH. törvény változása miatt, valamint a belső hitelezési szabályzatuk megváltozása miatt új határozati formát kell alkalmazni, ezért szükséges a határozat módosítása Az OTP elbírálása alapján szeptember 30. napjáig Ft, október 1. napjától december 31. napjáig Ft folyószámla-hitelt tart a Jászkisér Város Önkormányzata rendelkezésére. Balog László tolmácsolja a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság véleményét, miszerint a Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésbe foglalt módosításokat. Köntés Mihály kérdése a hitel szükségességére irányul a decemberi bevételek alakulásának fényében, valamint, hogy a polgármester véleménye változott-e a hitellel kapcsolatban. Balog László elmondja, hogy az önkormányzat bevételei nem egyenletesen érkeznek, ezért a likviditás alakulhat úgy, hogy nincs fedezet, és akkor igénybe venni a folyószámlahitelt, de csak azt, ami az adott időszakban szükséges. Pintér Ferenc továbbra sem híve az önkormányzati hitel felvételének. Célhitel, folyószámlahitel, munkabérhitel szakemberek szerint szükség van rá. Tájékoztatja a képviselő-testületet, amennyiben szükség lesz az igénybevételére. Balogh András a hitelszerződést szeretné megtekinteni. Pintér Ferenc tájékoztatja, hogy nála megtekinthető a szerződés. Köntés Mihály a hitel működéséről érdeklődik, ha ugyanaz a helyzet mit decemberben. Balog László ismerteti az önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulását. Kormos Lajos elmondja, hogy a tavalyi évben kevesebb iparűzési adó érkezett be az önkormányzathoz, mely miatt voltak likviditási gondok, valamint a pályázatok elszámolása lassan haladt, tudni kell, hogy ezek a pályázatok utófinanszírozásúak voltak. Pintér Ferenc közli, hogy 0-ra lett zárva év végére a hitel a decemberi bevételekkel. Több kérdés nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015.(II.2.) határozata: folyószámla-hitel igénybevételéről Jászkisér Város Önkormányzata Ft összegű folyószámla-hitel felvételét határozta el az átmeneti likviditási problémák kezelésére. A hitel végső lejárata: december 31. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel teljes futamideje 3

5 alatt a hitel kamatát és járulékos költségeit a költségvetésébe beépíti. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a fizetési számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. A Képviselő-testület visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a Jászkisér Város Önkormányzata fizetési számláján az Önkormányzati folyószámla-hitel szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a folyószámla-hitel szerződés fennállása alatt és a hitel teljes visszafizetéséig a helyi adók és a gépjárműadó, valamint a Start munkaprogram keretében kapott bértámogatás fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a Jászkisér Város Önkormányzata fizetési számlájára átvezesse. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az OTP Bank Nyrt szeptember 30. napjáig Ft, október 1. napjától december 31. napjáig Ft folyószámla-hitelt tart a Jászkisér Város Önkormányzata rendelkezésére, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy október 1. napján a hitel csökkentéséhez szükséges fedezet a Jászkisér Város Önkormányzata fizetési számláján rendelkezésre álljon. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt. a Jászkisér Város Önkormányzata helyi adók és gépjárműadó jogcímeken fennálló jelenlegi és jövőbeni követelésein jelzálogjogot alapít Ft összeg és járulékai erejéig következő zálogjogi ranghelyen. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon és az Önkormányzati folyószámla-hitel szerződést, valamint annak mellékleteit az OTP Bank Nyrt.-vel a Jászkisér Város Önkormányzata képviseletében aláírja. Felelős: Pintér Ferenc polgármester, Kormos Lajos PH pénzügyi osztályvető Határidő: február 15. Erről értesül: 1./ Képviselő-testület tagjai 2./ Pintér Ferenc polgármestert 3./ Mudris Andrásné dr. aljegyző 4./OTP Bank Nyrt. 5./ Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető 6./ JNSZ Megyei Kormányhivatal 7./ Irattár 3.) Előterjesztés az Észak-alföldi tájegységek hagyományainak nyomában elnevezésű pályázat megvalósításáról Előkészítő: Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület Pintér Ferenc Balogh Zoltán Besenyszög polgármesterétől értesült erről a pályázatról, melyben Jászkisér is részt vesz Besenyszög és Túrkeve mellett. Kiss Lajos és Cseh Gáborné tájékozódott a pályázatról. Kiss Lajos elmondja, dönteni kell, hogy Jászkisér részt vesz-e a pályázatban, amennyiben nem, akkor a másik két település is elesik a pályázati támogatástól. A projekt kapcsán beszerezni kívánt, közös arculatot biztosító virágládák (300 db), valamint hulladékgyűjtők (99 db) esetén azonban a KTZVE számára 4

6 előfinanszírozás szükséges. Ez önkormányzatonként (három egyenlő részre osztva) Ft-ot jelent, amit kamatmentes kölcsönszerződéssel kívánnak megoldani. A projekthez a nettó ,- Ft kötelezettségvállalás is tartózik. Köntés Mihály arról érdeklődik, hogy a JÁTI készíti a hulladékgyűjtőket? Pintér Ferenc: Nem, az saját kezdeményezés. Balog László javasolja a döntés elnapolását, amíg a költségvetés első tárgyalása február 11 én megtörténik. A projekt tekintetében február közepéig kell dönteni. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság február 10-i ülésére hívják meg a projektmenedzser, hogy részletes tájékoztatást adjon a pályázatról. Beszél a 7 M Ft-os kamatmentes hitelről, a projekt megvalósításának határidejéről és a kölcsön fizetéséről. Pintér Ferenc egyetért a Bizottság javaslatával. Elmondja, hogy a beszerzésekre közbeszerzési eljárás lesz kiírva az Egyesület által, melyen indulhatnak a települések is. Szavazásra bocsátja Balog László javaslatának elfogadását. A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015.(II.2.) határozata: Az Észak-alföldi Tájegységek Hagyományainak Nyomában című pályázat megvalósításáról szóló előterjesztés elnapolásáról Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-alföldi Tájegységek Hagyományainak Nyomában című térségek közötti együttműködési pályázati projekt megvalósításáról szóló előterjesztés megtárgyalását elnapolja február 11-i soros ülésére. Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben, 2. Pintér Ferenc polgármester helyben, 3. Mudris Andrásné dr. aljegyző helyben, 4. JNSZ Megyei Kormányhivatal (5001 Szolnok, Pf.: 111) 5. Irattár Balog László az egészségházzal kapcsolatos egyeztetések eredményéről kért tájékoztatást, melyre Kormos Lajos, Pintér Ferenc és Mudris Andrásné dr. adott választ Köntés Mihály kérése, hogy az ülések a munkatervben rögzített időpontban kerüljenek megrendezésre, mert a munkahelyén ehhez igazodva kérte beosztását. Pintér Ferenc mindenkinek megköszöni a részt vételt és a nyílt ülést berekeszti. K. m. f. Pintér Ferenc polgármester Mudris Andrásné dr. aljegyző Balogh András jegyzőkönyv-hitelesítő Köntés Mihály jegyzőkönyv-hitelesítő 5

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 12/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó Szám: 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én(csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1.

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 21-116/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 23-án (hétfő) 15: 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 25-én tartott üléséről. 3/2014 (III.26.) sz. rendelet Rendelet alkotása

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/68/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 22. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város a Képviselőtestületének 2009. március 06-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Peterke Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben