Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jászkisér, Fő út 7. Tel.: 57/ Fax: 57/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120."

Átírás

1 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének S z o c i á l i s é s E g é s z s é g ü g y i B i z o t t s á g a 5137 Jászkisér, Fő út 7. Tel.: 57/ Fax: 57/ Ikt.sz.: 5-3/2015. Jegyzőkönyv Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága január 14-i soros nyílt üléséről Az ülésen hozott döntések mutatója: 1/2015.(I.14.) bizottsági határozat: 2/2015.(I.14.) bizottsági határozat: 3/2015.(I.14.) bizottsági határozat: 4/2015.(I.14.) bizottsági határozat: 5/2015.(I.14.) bizottsági határozat: 6/2015.(I.14.) bizottsági határozat: A Szociális és Egészségügyi Bizottság soros nyílt ülésének napirendjéről Átadásra nem került idősek karácsonyi csomagjának további felhasználásáról Felajánlott televízió készülék elhelyezéséről A Szociális és Egészségügyi Bizottság évi munkatervéről Helyi szakrendelés indításával kapcsolatos intézkedések A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökhelyettesének megválasztásáról Készült: 2 példányban 1.eredeti példány: Jászkiséri Polgármesteri Hivatal Irattára 1.másolati példány Szociális és Egészségügyi Bizottság elnök

2 J e g y z ő k ö n y v Készült Egészségügyi Bizottsága január 14-i soros nyílt üléséről órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő dísztermében. Jelen vannak: Köntés Mihály elnöklete mellett, Héjáné Kalmár Ildikó, Lukácsi György, Suki Izidor, Vajas György bizottsági tagok. Távolmaradását jelezte: - Távolmaradását nem jelezte: - Tanácskozási joggal meghívottak: Borbás József alpolgármester Mudris Andrásné dr. aljegyző, Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető, Gulyás Adina szociális ügyintéző, Csehné Tóth Krisztina szociális ügyintéző. Köntés Mihály a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 5 tagból 5 fő jelen van. A jegyzőkönyv-hitelesítésére Lukácsi György bizottsági tagot, a jegyzőkönyvvezetésére Ragó Szilvia polgármesteri hivatali dolgozót kéri fel a bizottság egyetértésével. Megemlékezik Miskolczi Jánosné Marikáról a polgármesteri hivatal szociális osztályának napokban elhunyt ügyintézőjéről és részvétét fejezi ki családjának. Borbás József alpolgármester úrnak jelzi, hogy a temetés egy időben van a soros képviselő-testületi ülés időpontjával, amennyiben lehetséges az ülést más időpontban kéri megtartani. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendet. Az Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 1/2015.(I.14.) határozata: Az Szociális és Egészségügyi Bizottság soros nyílt ülésének napirendjéről Egészségügyi Bizottsága január 14-i soros nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadta: Napirend: Beszámoló az Idősek karácsonyi csomagjáról, a tapasztalatok összegzése, megmaradt csomagok sorsa, adomány televízió 1.) elhelyezése Előterjesztő: Köntés Mihály bizottsági elnök 2.) évi bizottsági munkaterv összeállítása, elfogadása Előterjesztő: Köntés Mihály bizottsági elnök 3.) Helyi szakrendelés indításával kapcsolatos intézkedések Előterjesztő: Köntés Mihály bizottsági elnök 3. jegyző/aljegyző 4. JNSZ Megyei Kormányhivatal-Szolnok, 5. Irattár. Napirend megtárgyalása: Beszámoló az Idősek karácsonyi csomagjáról, a tapasztalatok összegzése, megmaradt csomagok 1.) sorsa, adomány televízió elhelyezése Köntés Mihály: Idősek karácsonyi csomagjának kihordása megtörtént, ezzel kapcsolatban sok tapasztalatot 2

3 szereztünk. Kisér Újságban névtelenül érkezett visszajelzés. Nem szereti a névtelenül írt leveleket, mert azt jelzi, írója fél, hogy hátrány éri véleménye miatt. Jó lett volna, ha az illető leírja, hogy a csomag helyett minek tudott volna örülni. A Bizottság az adott keretek és idő alatt igyekezett legjobban eljárni a csomagokkal kapcsolatban. 25 db karácsonyi csomag megmaradt, mert a listában szereplő nem tartózkodott Jászkiséren, vagy időközben elhunyt. Javaslom ezeket a csomagokat a családsegítőknek, illetve az Alapszolgáltatási központnak átadni, hogy rászoruló családoknak, időseknek adják át. Más javaslat a csomagokkal kapcsolatban? Nem érkezett más javaslat, ezért szavazásra bocsátja javaslata elfogadását. Az Szociális és Egészségügyi Bizottsága 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 2/2015.(I.14.) határozata: Átadásra nem került idősek karácsonyi csomagjának további felhasználásáról Egészségügyi Bizottsága a idősek karácsonyi csomagjából különböző okok miatt 25 db átadásra nem került csomagból, a Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat részére 13 db, illetve az Alapszolgáltatási Központ részére 12 db csomagot ad át, hogy azt szociálisan rászorult családoknak, időseknek tovább adják. 3. jegyző/aljegyző, 4. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 5. Alapszolgáltatási Központ, 6. JNSZ Megyei Kormányhivatal-Szolnok, 7. Irattár. Lukácsi György: Regisztrálásra került, hogy a csomagok milyen okból nem kerültek átadásra? Köntés Mihály: Az íveken feljegyzésre került, miért nem tudták átadni. Van-e valakinek olyan tapasztalata, amit szeretne ha megbeszélnénk? Suki Izidor azt tapasztalta, hogy az idősek örömmel fogadták a csomagot. A Kisér Újságban megjelent cikk írója kevésbé lehet rászorult. Köntés Mihály azt szeretné, ha legközelebb az idősek csomagjáról döntenek, akkor az idős emberek is eljönnének az ülésre és ő maguk mondanák el, hogy minek örülnének, mit szeretnének a csomagban kapni. Ez lenne az önkormányzatiság lényege is. Elmondja azt is, hogy Balog László képviselő ismerőse kereste meg azzal, hogy értékben támogatna szociálisan rászoruló családot, akik önhibájukon kívül kerültek kedvezőtlen helyzetben, sőt az adományozó még egy ismerőse csatlakozott hozzá. Mi ajánlást kértünk az óvodától, bölcsődétől, a szociális ügyintézőktől. Ebből az ajánlásból választották ki az adományozók a két gyerekeit egyedül nevelő édesanyát és adták át személyesen részükre a felajánlásukat. Személyes tapasztalata, hogy sem adni, sem elfogadni nem egyszerű az adományt. Az egyik adományozó személy még egy használt televíziót is felajánlott. Az önkormányzat intézményeit megkereste ez alapján a városi könyvtárnak javasolja átadni, mert az adomány Tv-nél is régebbi készülék van, bár a digitális tévézésre áttérés miatt jelenleg nincs Tv előfizetésük, de videó és DVD lejátszásához alkalmas. Lukácsi György: Lesz erről adományozó levél, vagy valami okirat? Mudris Andrásné dr. javasolja, hogy az adományozó írja le, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottságra bízza az általa adott készülék elhelyezését. A Bizottság döntéséről pedig határozat születik. Amennyiben nincs más javaslat, kérem aki egyet ért, hogy a Könyvtár kapja meg a felajánlott készüléket kézfelnyújtással jelezze. Az Szociális és Egészségügyi Bizottsága 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 3

4 Szociális és Egészségügyi Bizottság 3/2015.(I.14.) határozata: Felajánlott televízió készülék elhelyezéséről Egészségügyi Bizottsága a felajánlott használt Samsung típusú televízió készüléket a Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs helytörténeti Gyűjteménynek adja át azzal, hogy az a Városi Könyvtárban kerüljön elhelyezésre. 3. jegyző/aljegyző, 4. A Művelődés Háza és Könyvtár, 5. JNSZ Megyei Kormányhivatal-Szolnok, 6. Irattár 2.) évi bizottsági munkaterv összeállítása, elfogadása Köntés Mihály elmondja, hogy a munkaterv tervezet tartalmazza a képviselő-testület munkatervében szereplő témákat, melyeket előzetesen véleményeznie kell a Bizottságnak, valamint kiegészítette olyan javaslatokkal, amit a Bizottságnak érdemes lenne megtárgyalni. A Bizottság ülésének időpontjának minden hónap 2 szerda és 15 órai kezdés lett meghatározva, amit valószínű év közben felül kell vizsgálni, mert nem biztos, hogy a Bizottság üléséig elkészülnek azok az anyagok, amit a bizottságnak véleményezni kell a képviselő-testületnek a hónap 3 szerdáját tartott ülésére. Nincs benne a munkatervben, de a jogszabály szerint február 27-éig módosítani kell a helyi szociális rendeletünket. Kérdés, javaslat a munkatervhez? Nem érkezett javaslat, ezért szavazásra bocsátja a munkaterv elfogadását. Az Szociális és Egészségügyi Bizottsága 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határoza - tot hozta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 4/2015.(I.14.) határozata: A Szociális és Egészségügyi Bizottság évi munkatervéről Egészségügyi Bizottsága a évi munkatervét megtárgyalta és a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadta. 3. jegyző/aljegyző, 4. JNSZ Megyei Kormányhivatal-Szolnok, 5. Irattár. 4

5 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottsága évi m u n k a t e r v e A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai, elérhetőségei: Szociális és Egészségügyi Bizottság Név Lakcím Telefonszám cím Köntés Mihály elnök 5137 Jászkisér, Bercsényi u / Lukácsi György tag 5137 Jászkisér, Hősök tere 3. 20/ Vajas György tag 5137 Jászkisér,Pipacs u / Héjáné Kalmár Ildikó kültag 5137 Jászkisér, Petőfi út / Suki Izidor kültag 5137 Jászkisér Tompa M. u / A bizottsági ülések állandó napirendi pontjai: 6. kérdések, interpellációk, 7. a bizottsági ülés fő napirendi pontjai a munkatervben meghatározottak szerint, 8. tájékoztatás a jogszabályi változásokról, a lejárt határozatok végrehajtásáról. A bizottság tagjai és a meghívottak az ülések napirendi pontjairól és az előterjesztésekről részletesebb felvilágosítást kaphatnak a bizottsági üléseken és az ülésekre szóló meghívó kiküldését követően az előterjesztőtől. A munkaterv tartalmazza: 9. az ülések időpontját, napirendjét, 10. a napirend előadóját, az elkészítésben közreműködők nevét, 11. a leadás határidejét, 12. szükség szerint a napirendet előzetesen megtárgyaló és véleményező bizottság megnevezését, 13. a tervezett napirendi pontokhoz meghívandók felsorolását. 1. ülés Napirend: Időpontja: január 14. (szerda) 15 óra 1.) Beszámoló az idősek karácsonyi csomagjáról, a tapasztalatok összegzése, megmaradt csomagok sorsa, adomány televízió elhelyezése 2.) évi bizottsági munkaterv összeállítása, elfogadása 3.) Helyi szakrendelés indításával kapcsolatos intézkedések 1

6 2. ülés Időpontja: február 11. (szerda) 15 óra Napirend: 1.) A évi költségvetés szociális és egészségügyi részének megbeszélése 2.) évi közfoglalkoztatási terv, javaslatok, elvárások megfogalmazása a Képviselő-testület felé 3.) Negyedévenkénti egészségügyi szűrővizsgálatok elindításával kapcsolatos teendők 3. ülés Napirend: Időpontja: március 11. (szerda) 15 óra 1.) Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ munkájáról 2.) Térítési díjak felülvizsgálata 3.) Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások ellenőrzése alapján szerzett tapasztalatok megbeszélése, esetleges teendők 4. ülés Időpontja: 2015.április 8. (szerda) 15 óra Napirend: 1.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 1. A jászkiséri kitüntetődíjak és címek odaítélésével kapcsolatos javaslatok 2. Kérelmek elbírálása, felülvizsgálatok. 3. Előterjesztések 2

7 5. ülés Időpontja: 2015.május 13. (szerda) 15 óra 1.) Óvodáztatási kötelezettség miatti feladatok 2.)Civil szervezetek tájékoztatója az általános iskolás korú gyermekek nyári szünidei foglalkoztatási, táboroztatási, a nyári napközi megszervezésének lehetőségéről 3.) Egészségügyi tábor szervezése 6. ülés Időpontja: 2015.június 10. (szerda) 15 óra 1.) Az Önkormányzat esélyegyenlőségi tervének felülvizsgálata 2.)Az Önkormányzat egészségtervének felülvizsgálata 3.) Semmelweis nap 7. ülés Időpontja: 2015.augusztus 12. (szerda) 15 óra 1.) A szociális rendszer átalakításával kapcsolatos tapasztalatok megbeszélése, esetleges változtatások 2. Előterjesztése 3

8 8. ülés Időpontja: szeptember 9. (szerda) 15 óra 1.) A város egészségügyi és szociális állapota, ezzel kapcsolatos munkaterv összeállítása 9. ülés Időpontja: október 14. (szerda) 15 óra 1.) Beszámoló a szociális keret állapotáról 10. ülés Időpontja: november 11. (szerda) 15 óra 1.) Idősek karácsonyi csomagja 2.) Adomány gyűjtés szervezése 4

9 11. ülés Időpontja: 2015.december 9. (szerda) 15 óra 1.) Beszámoló a bizottság évi munkájáról, értékelés 2.) A Bizottság évi munkatervének összeállítása, elfogadása Jászkisér, január 5. /: Köntés Mihály s.k.:/ Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke 3.) Helyi szakrendelés indításával kapcsolatos intézkedések Köntés Mihály elmondja, hogy a választásokkor felmerült az igény arra, hogy szakrendeléseket hozzanak a városba. A Bizottság neve azért lett Szociális és Egészségügyi Bizottság, mert nem csak a szociális ügyekkel, hanem az egészséggel kapcsolatos ügyeket is felvállalják. Felvázolja a szakorvosi vagy magánrendelés kialakítását a felújított orvosi rendelőbe. Ehhez OEP támogatást nem tud az önkormányzat igénybe venni. Alapítványi és egyéb megoldásokat kell keresni. A helyiséget tudnák biztosítani a szakorvos számára, esetleg ingyen is. Első körben reumatológus, diabetikus, bőrgyógyász szakorvos keresnének meg. Vannak olyan gyógyszerek, amiket csak szakorvos írhat fel, pl. ezeket a szakorvosi rendeléseket idehozni esetleg kéthetente, hogy a betegnek ezért ne kelljen mondjuk Jászberénybe beutazni. Úgy gondolja ezekre a szakrendeléseket előzetes bejelentkezés alapján lehetne látogatni. Pályázati lehetőségek figyelni kell, mert mos fognak megjelenni, az adók 1%-át is gyűjthetnék, ha erre megtalálják a módot alapítványon keresztül. Szeretné, ha ezen elgondolkodnának a bizottság tagjai és javaslatokat, ötleteket adnának a megvalósításhoz, valamint megadnák számara a felhatalmazást, hogy ez irányban információkat gyűjthessen, a háziorvosokkal beszéljen, illetve szakorvosoktól érdeklődjön. Suki Izidor javasolja a felhatalmazás megadását a bizottság elnökének, hogy a folyamat megindulhasson. Mudris Andrásné dr. elmondja, hogy korábban nem csak terhesgondozásra járt ki nőgyógyász szakorvos, hanem magán rendelést is tartott. Gyerekorvosi szakrendelés véleménye szerint a védőnök munkáját is segítené. Héjáné Kalmár Ildikó: Magánrendelés vagy szakrendelés lenne? Köntés Mihály: Bármelyik forma szóba jöhet. Előbb fel kell térképezni a lehetőségeket. Kormos Lajos arra hívja fel a figyelmet, hogy bármilyen rendelés jón a városba, annak a jogszabályba rögzített minimum feltételeit biztosítani kell. Köntés Mihály a bizottság felhatalmazását kéri, hogy a szakrendelések indításával kapcsolatban érdeklődjön, információkat gyűjtsön be és azokról beszámoljon a Bizottságnak. Javaslatáról kéri szavazni a Bizottságot. 5

10 Az Szociális és Egészségügyi Bizottsága 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határoza - tot hozta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 5/2015.(I.14.) határozata: Helyi szakrendelés indításával kapcsolatos intézkedések Egészségügyi Bizottsága felhatalmazza Köntés Mihályt a bizottság elnökét, hogy a helyi szakrendelés indításával kapcsolatban információkat gyűjtsön és azokról tájékoztassa a Bizottságot. Határidő: folyamatos Felelős: Köntés Mihály a bizottság elnöke 3. jegyző/aljegyző, 4. JNSZ Megyei Kormányhivatal-Szolnok, 5. Irattár. Köntés Mihály kéri a Bizottságot, hogy a tagok közül válasszanak elnökhelyettest, mert munkájából fakadóan nem mindig érhető el sürgős esetekben, ilyenkor a helyetteséhez lehetne fordulni. Lukácsi Györgyöt javasolja helyettesének. Az Szociális és Egészségügyi Bizottsága 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határoza - tot hozta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 5/2015.(I.14.) határozata: Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökhelyettesének megválasztásáról Egészségügyi Bizottsága Lukácsi György bizottsági tagot elnökhelyettesének megválasztotta. Határidő: azonnal Felelős: Köntés Mihály a bizottság elnöke 3. jegyző/aljegyző, 4. JNSZ Megyei Kormányhivatal-Szolnok, 5. Irattár. Köntés Mihály megköszöni az ülésen való részt vételt és a nyílt ülést berekeszti. K. m. f. Köntés Mihály Lukácsi György a bizottság elnöke jegyzőkönyv-hitelesítő 6

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-5/2015 Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 14-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 14-i soron kívüli nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-10/2015. Je gyzők önyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő.

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 12-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr. Bakos

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv 2008. március 13-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Elfogadott rendeletek: 5/2008. (III. 14.) rendelete: az önkormányzat

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2008. január 24-én 15.00-18.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. december 17-én, szerdán 14,00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

Jelen vannak: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői - Botos Ferenc - Gulyás Ferenc - Lakatos Ernő - Váradi Gábor Elemér

Jelen vannak: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői - Botos Ferenc - Gulyás Ferenc - Lakatos Ernő - Váradi Gábor Elemér Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80.055-21/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. október 21-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-6/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. április 23-án (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés 588-2 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 4/2013.(II.15.) 5/2013.(II.15.) 6/2013.(II.15.) A Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 57/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi 58/2014.(XI.27.)

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat 2007. május 31-én 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének. Tárgysorozata

Monorierdő Község Önkormányzat 2007. május 31-én 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének. Tárgysorozata Monorierdő Község Önkormányzat 2007. május 31-én 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendeletei: 7 i: 73-83 Tárgysorozata 1.) Tsp. Polgármesteri tájékoztató a leválási

Részletesebben

Megállapítja, hogy a7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Megállapítja, hogy a7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 9.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 17 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült a Szendrő Város Önkormányzati Képviselőtestület 2013. november 27-i n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. március 31-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. március 31-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. március 31-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. április 27-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. április 27-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV * Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. április 27-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,gombkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/46/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. június 25-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 14. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 4-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 4-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 4-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2009. május 28. napján megtartott R E N D K I V Ü L I Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009.

Részletesebben

12/2014. 120/2014.(XII.18.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat kormányzati funkciószámainak meghatározásáról.

12/2014. 120/2014.(XII.18.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat kormányzati funkciószámainak meghatározásáról. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 12/2014. Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-án megtartott ülése jegyzőkönyve, rendelete, határozata mutatója. 15/2014.(XII.22.)

Részletesebben