T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 11. szám június 29. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 19/2006. (VI. 29.) Ö.r. Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatási rendszeréről /2006. (VI. 29.) Ö.r. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott ellátások helyi szabályairól szóló 5/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról /2006. (VI. 29.) Ö.r. Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 18/1994. (V. 2.) Kr. rendelet módosításáról /2006. (VI. 29.) Ö.r. Debrecen Város Napjának megállapításáról és a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított címek, díjak, kitüntetések adományozásáról szóló 53/1997. (XII. 20.) Kr. rendelet módosításáról 1126

2 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2006. (VI. 29.) rendelete* Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatási rendszeréről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 38. (1) bekezdés f) pontja alapján az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatási rendszeréről az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet A rendelet célja és hatálya 1. (1) A rendelet célja az 1985-ig épült lakóépületekben üzemelő, gáztüzelő-berendezések égéstermékeinek elvezetésére szolgáló egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) biztonságtechnikai felújításának, kiváltásának támogatása pályázat útján. (2) A rendelet hatálya kiterjed Debrecen Megyei Jogú Város (a továbbiakban: város) közigazgatási területén lévő legalább 8 lakással rendelkező, termofor kéménnyel ellátott lakóépületre (a támogatás tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész lehet), valamint azok tulajdonosaira (továbbiakban együtt: lakóközösség). II. fejezet Általános rendelkezések 2. (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) felújítási támogatási keretösszeget (a továbbiakban: keretösszeg) állapít meg a pályázat kihirdetését követő év költségvetésében a termofor kémények felújítása során végezhető munkálatok támogatására. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg - amely kiegészül a központi pályázat útján elnyert állami támogatás mértékével - felosztása az Önkormányzat által kiírt nyilvános pályázatban meghatározottak szerint történik. A pályázati felhívást e rendelet melléklete tartalmazza. 3. Az Önkormányzat a 2. -ban meghatározott keretösszegből vissza nem térítendő támogatást nyújt - egyszeri megítélt összegként - a lakóközösség részére e rendeletben szabályozott feltételek szerint. *A Közgyűlés a rendeletet a június 29-ei ülésén fogadta el.

3 III. fejezet A felújítási programban való részvétel eljárási rendje 4. (1) A lakóközösség csak egy épület kéményfelújításának támogatására nyújthat be pályázatot. Amennyiben a lakóközösség több épület kéményét kívánja felújítani, úgy több pályázatot kell benyújtania. Amennyiben a lakóközösség a pályázatát a benyújtást követően módosítani kívánja, azt írásban vissza kell vonni és a módosított pályázatot új pályázatként kell benyújtani. (2) A pályázatok benyújtását követően hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség az Önkormányzat felszólításának kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül. (3) A benyújtott pályázat elbírálásáról legkésőbb a döntést követő 15 napon belül írásban tájékoztatást kap a lakóközösség azzal a kitétellel, hogy csak a központi pályázat kedvező elbírálása esetén részesülhet támogatásban. (4) A pályázatok elbírálását követően az Önkormányzat pályázatot nyújt be az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalhoz az állami támogatás elnyerésére olyan lakóépületek termofor kéményeinek felújításához, amelyek pályázatát az Önkormányzat elfogadta. (5) Ha a központi pályázati szakaszban az Önkormányzat által benyújtott pályázathoz kapcsolódóan az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal, vagy annak eljáró szerve az Önkormányzatot hiánypótlásra szólítja fel, és a hiány a lakóközösség által benyújtott pályázatból adódik, az Önkormányzat is felszólíthatja a lakóközösséget a hiány pótlására. (6) Az Önkormányzat a központi pályázat eredményéről történt értesítést követően eredményes pályázat esetén az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatallal, vagy az általa kijelölt pályázatkezelővel támogatási szerződést köt, mely szerződés tartalmazza a központi támogatás folyósításának feltételrendszerét és annak ütemezését. (7) Az Önkormányzat a központi pályázat eredményéről a döntésről szóló tájékoztatást követő 15 napon belül értesítést küld a lakóközösségeknek, melyben tájékoztatja a nyertes közösségeket a munkálatok végzésének feltételeiről. (8) A termofor kémények felújítását az Önkormányzat szervezi a jogszabályi előírások figyelembevételével. A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beruházások esetén a közbeszerzési eljárást az Önkormányzat folytatja le. IV. fejezet A pályázatok elbírálásának szempontjai és a támogatás folyósítása 5. (1) A helyi pályáztatás lebonyolítása Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának feladata.

4 (2) A lakóközösségek által benyújtott pályázatokat Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtási határidejétől számított 15 napon belül. 6. A támogatás folyósítása: a.) Az Önkormányzat az önkormányzati támogatást - a központi eredményes pályázat elbírálását és a költségvetés elfogadását követően - átutalja az Önkormányzat saját részeként az erre a célra nyitott alszámlájára. Eredményes központi pályázat esetén a lakóközösség az Önkormányzat felhívását követően 10 napon belül köteles átutalni a saját forrás összegét az Önkormányzat által nyitott alszámlára. Az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal által kijelölt pályázat kezelővel megkötött támogatási szerződés alapján folyósított központi támogatás szintén az Önkormányzat - erre a célra nyitott - számlájára folyik be a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerint. b.) Az állami támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározott forrásösszetétel szerinti pénzügyi és időbeli ütemezésben, a készültségi fokkal arányosan és utólagosan, a benyújtott számlák és teljesítést igazoló dokumentumok, illetőleg ezek ellenőrzése alapján történik. V. fejezet A felújítási program alapján történő elszámolás és ellenőrzés rendje 7. (1) A lakóközösség képviselője a támogatott munkák kivitelezésekor köteles az Önkormányzat megbízottjaival (kivitelezést végző vállalkozó) együttműködni, részükre a szükséges felvilágosítást megadni, a helyszín megtekintését folyamatosan biztosítani. (2) A kémény-felújítási munkák (részmunkák) határidőre történő befejezése után a műszaki átadás-átvételi eljárást követően kerülhet sor a központi támogatás folyósítására a kivitelezést végző vállalkozó igazolt (rész) végszámlája alapján. Az elvégzett munkákat minden esetben a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységei, illetve megbízottjai ellenőrzik, s felülvizsgálják a számlákat. A kivitelezést végző vállalkozó végszámláját a lakóközösség képviselőjével is igazoltatni kell. VI. fejezet Záró rendelkezések 8. E rendelet július 3. napján lép hatályba, egyidejűleg az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatási rendszeréről szóló 19/2005. (VI. 17.) Kr. rendelet hatályát veszti. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

5 Melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Kormány által meghirdetett lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódva pályázatot ír ki az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatására. A pályázat keretén belül az 1985-ig épült, legalább 8 lakással rendelkező lakóépületekben lévő kettősfalú, illetve egyesített falú gyűjtőkémények, valamint az ezekhez kapcsolódó füstcsövezés olyan felújítási munkálataira igényelhető támogatás, amelynek eredményeként biztosítható a tüzelőberendezések által előállított, jelenleg a termofor kéményekbe vezetett égéstermékek biztonságos elvezetése, azok lakásokba, illetve egyéb helyiségekbe történő és az életbiztonságot veszélyeztető visszaáramlásának megakadályozása. A pályázatok beadási határideje: augusztus óra. A pályázatok benyújtását követően hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség az Önkormányzat felszólításának kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül. A részletes pályázati felhívás, a pályázati adatlapok és a pályázati díj megfizetéséhez csekk a Hajdú-Bihar Megyei Fűtéstechniai és Szolgáltató Kft-nél (4024 Debrecen, Tímár u ) Tanácsadó Iroda, telefon: , Mészáros János főművezető telefon: igényelhetők, továbbá letölthetők a és a honlapokról (kódszám: LKFT-2006-LA-7). RÉSZLETES PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatására Az Önkormányzat a támogatást a kémények felújításának bekerülési költségeihez vissza nem térítendő támogatásként - egyszeri megítélt összegként - nyújtja a lakóközösségek részére, mely kiegészül a központi pályázaton elnyert állami támogatás mértékével. A pályázók köre: A pályázaton részt vehetnek a Debrecen Megyei Jogú Város (a továbbiakban: város) közigazgatási területén lévő legalább 8 lakással rendelkező, termofor kéménnyel ellátott lakóépületek tulajdonosai (továbbiakban együtt: lakóközösség). A program esetében egycsatornás gyűjtőkéményeknek (termofor kéményeknek) minősülnek az 1985-ig épült lakóépületekben (a támogatás tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész lehet) üzemelő, gáztüzelő-berendezések égéstermékeinek elvezetésére szolgáló egycsatornás gyűjtőkémények. A pályázható munkák köre: Termofor kémények felújítása:

6 A pályázat keretén belül a legalább 8 lakással rendelkező lakóépületekben lévő kettősfalú, illetve egyesített falú gyűjtőkémények, valamint az ezekhez kapcsolódó füstcsövezés olyan felújítási munkálataira igényelhető támogatás, amelynek eredményeként biztosítható a tüzelőberendezések által előállított, jelenleg a termofor kéményekbe vezetett égéstermékek biztonságos elvezetése, azok lakásokba, illetve egyéb helyiségekbe történő és az életbiztonságot veszélyeztető visszaáramlásának megakadályozása. Az egyéb nem lakáscélú helyiségekre jutó kéményszakaszok felújítási költségeihez az állami támogatás nem vehető igénybe. A programban való részvétel feltételei: A kéményfelújítás során csak olyan megoldások alkalmazhatók, amelyek érvényes építőipari műszaki engedéllyel (ÉME) rendelkeznek. A felújítás során az épületben lévő valamennyi használatban lévő termofor kéményt az állapotának megfelelően fel kell újítani. A program megvalósítása során kizárólag az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerinti megfelelőségi igazolással rendelkező anyagokat, termékeket lehet felhasználni, a beépítésre kerülő anyagok tekintetében a gyártó cég nevére kiállított ÉME tanúsítvánnyal kell rendelkezni. A támogatás tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész kéményfelújítása lehet. Nem igényelhető támogatás a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházásokhoz (a beruházás a pályázó saját kockázatára a pályázat benyújtását követően megkezdhető), illetve a termofor kéményekbe bekötött tüzelőberendezések cseréjéhez, javításához, felújításához. Támogatás csak akkor nyújtható állékonysági problémával rendelkező lakóépület termofor kéményeinek biztonságtechnikai felújításához, kiváltásához, amennyiben ezen munkálatok a pályázati munkákkal egy időben, de a jelen pályázat keretében támogatott munkálatokat megelőzően elvégzésre kerülnek és finanszírozásuk a pályázatnak nem képezi részét. Nem nyújtható támogatás az évet követő években épített (használatbavételi engedélyt kapott) lakóépület termofor kéményeinek biztonságtechnikai felújításához, kiváltásához. A pályázattal elnyerhető támogatás: A támogatás mértéke és a beruházás bekerülési költségének megoszlása: - Központi költségvetésből állami támogatás: legfeljebb a bekerülési költség 40%-a, de lakásonként legfeljebb Ft. - Önkormányzat saját része (támogatás): a bekerülési költség 20%-a, de lakásonként legfeljebb Ft. - Tulajdonos lakóközösség saját forrása: legalább a bekerülési költség 40%-a. A lakóközösség saját forrásaként csak készpénz vehető figyelembe, melynek forrása többek között lehet az épület felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, valamint bankhitel. A pályázó lakóközösségnek közgyűlési, illetve lakógyűlési határozatot kell hoznia arról, hogy nyertes pályázat esetén a készpénzben általa vállalt saját erőt elkülöníti és a pályázat szerinti munkálatok elvégzéséhez a munkaterületet biztosítja.

7 A támogatás egyszer megítélt összeg. Amennyiben a pályázónak a pályázatban megjelölttől eltérő, pótlólagos költségei merülnek fel, akkor azok megfizetése a pályázó lakóközösséget terheli, az állami és önkormányzati támogatás összege nem emelkedik. Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az állami és önkormányzati támogatás összege ezzel arányosan csökken. A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség tartalmazhatja a termofor kémények biztonságtechnikai felújításának, kiváltásának tervezési és engedélyezési költségeit (ha a beruházás építési engedélyköteles), szakértői költségeit, továbbá a kivitelezés, a kivitelezés műszaki ellenőrzésének költségeit, valamint azok általános forgalmi adóját. A pályázat szerinti beruházás elismerhető ráfordításai közé beszámíthatók a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban a pályázó, vagy a lakóközösségek által befogadott és igazoltan kiegyenlített tervezési, engedélyezési, valamint a közbeszerzési ráfordítások. Támogatásból nem fedezhető költségek a lakásokon kívüli, ugyanazon épületben lévő nem lakáscélú ingatlanok kéményfelújításának, kiváltásának, lakás- és nem lakáscélú ingatlanok termofor kéményekbe bekötött tüzelőberendezései cseréjének, illetve javításának, felújításának, valamint a pályázat elkészítéséhez kapcsolódó ráfordításoknak az általános forgalmi adót is tartalmazó költségei, valamint a pályázati díj. A pályázat szempontjából nem minősül lakáscélúnak az a helyiség és a közös tulajdoni hányadból ezen helyiségeket megillető arányos rész, mely az ingatlan-nyilvántartásban nem lakásként van nyilvántartva (például: üzletek, irodák, raktárak és az ezen helyiségekhez tartozó garázsok). A pályázat elkészítéséhez kapcsolódó ráfordítások jellemzően: tulajdoni lap, térképmásolat kiváltásának illetéke, a pályázat összeállításához igénybevett pályázat összeállítók megbízási díjai, a pályázat sokszorosításának költségei és a postaköltség. A pályázati felhívás szerint a támogatási keret kimerülése esetén a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter hirdetményt tesz közzé és a pályázatok befogadását leállítja. A pályázat kötelező tartalma: a.) a kitöltött pályázati adatlapok (összefoglaló adatlap, adatlap az épület állapotáról és a pályázattal érintett épület tervezett kéményfelújításáról) (A formanyomtatvány nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában.); b.) a lakóközösség lakógyűlési határozata az előírt kötelező tartalommal (a formanyomtatvány a pályázati adatlapokkal együtt átvehető); c.) az épület pályázattal érintett felmérési tervrajzai a dilatáció helyének megjelölésével (ezen belül szintenkénti alaprajzok a termofor kéménybekötések megjelölésével és az épület egy jellemző metszete), ha a felújítás nem építési engedélyköteles, vagy az építési engedély teljes tervdokumentációja, ha a felújítás építési engedélyköteles; d.) az építési engedély hiteles másolata, vagy a benyújtásról szóló igazolás, ha a felújítás építési engedélyköteles, ellenkező esetben a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának nyilatkozata arról, hogy a pályázat szerinti felújítás, korszerűsítés nem építési engedélyköteles; e.) a kéményfelújítás részletes költségvetése vagy részletes kivitelezői árajánlata, mely a munkák vonatkozásában igazodik a pályázathoz, és a szakvéleményhez (A kéményfelújítás

8 részletes költségvetésének, vagy a részletes kivitelezői árajánlatának tartalmaznia kell a készítő nyilatkozatát arról, hogy azt a pályázathoz csatolt, részletes állagfelmérő szakvéleménynek és felújítási javaslatnak ismeretében, az abban foglaltak teljes körű figyelembevételével készítette el.); f.) az épület termofor kéményeire vonatkozó az illetékes megyei kéményseprő és tüzeléstechnikai vállalat által készített részletes állagfelmérő szakvélemény és felújítási javaslat. (A részletes állagfelmérő szakvéleménynek és felújítási javaslatnak ki kell terjednie az épület összes, beleértve a használaton kívüli termofor kéményeinek az állapotvizsgálatára, továbbá a szakvéleménynek tartalmaznia kell a készítő nyilatkozatát arról, hogy a felújítási javaslat végrehajtásának eredményeként biztosítva lesz a tüzelőberendezések által előállított, jelenleg a termofor kéményekbe vezetett égéstermékek biztonságos elvezetése, azok lakásokba, illetve egyéb helyiségekbe történő és az életbiztonságot veszélyeztető visszaáramlásának megakadályozása.); g.) a pályázattal érintett épület 30 napnál nem régebbi tulajdoni törzslapja; h.) a pályázattal érintett épület használatbavételi engedélyének másolata, illetve ha az nem fellelhető, úgy a pályázattal érintett épület tulajdoni lapjának az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény 4. (2) bekezdésének a) pontja szerinti teljes másolata; i.) az illetékes földhivatal által kiadott hiteles térképmásolat; j.) pénzintézeti fedezetigazolás arról, hogy a felújítás céljára elkülönített összeg - mint önrész - a lakóközösség rendelkezésére áll; k.) a tervezett munka rövid leírása, programindoklása (mely tartalmazza, hogy milyen okok miatt döntött a lakóközösség a pályázat szerinti felújításról); l.) pályázati díj megfizetéséről szóló igazolás. A pályázati díjat az Önkormányzat számú számlájára kell befizetni. A pályázati díj összege az igényelt önkormányzati támogatás 1%-a. (a befizetési csekk az adatlapokkal együtt vehető át), Ha a támogatás odaítélésére a központi források időközi kimerülése miatt nem kerülhet sor, akkor a pályázati díjat az erről szóló hirdetmény közzétételétől számított 30 napon belül az Önkormányzat kérelemre viszautalja. A pályázati díj egyéb esetben nem igényelhető vissza; m.) nyilatkozatot arról, hogy eredményes pályázat esetén a döntésről szóló kiértesítést követően, külön felszólításra 10 napon belül a szükséges saját forrást a pályázó Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által megjelölt számlájára átutalja. A saját forrás 10 napon belüli átutalásának elmulasztása esetén a pályázó automatikusan kizárja magát az Önkormányzat által állami támogatás elnyerésére benyújtott pályázatból; n.) nyilatkozatot, melyben a pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a pályázónak a pályázat benyújtásának napján az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 87. (2) bekezdés a) pontja szerint az állami és a székhely, valamint a pályázat megvalósítási helye szerinti önkormányzati adóhatósággal, vámhatósággal, illetkhivatallal, illetőleg az illetékes társadalombiztosítási szervvel szemben az azok hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradícionális saját forrásai címen tartozása nincs, vagy az arra illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett.

9 A lakóközösség minden esetben egy épület kéményfelújításának támogatására nyújthat be pályázatot. Amennyiben a lakóközösség több épület kéményét kívánja felújítani, úgy több pályázatot kell benyújtania. A lakóközösség a benyújtott pályázatát utólag nem módosíthatja. A pályázatok elbírálásának szempontjai: Előnyt élvez az a pályázat: a.) melyben magasabb a megajánlott önrész, a saját erő mértéke; b.) amely egyszerre nagyobb lakásszámú lakóépület kéményfelújítására vonatkozik; c.) amelynél a felújítás eredményeként az égésterméket lakásonként különálló kéményekben vezetik el; d.) amely a kéményfelújítás során korszerűbb technikai megoldásokat alkalmaz; e.) amely közel azonos technikai paraméterek esetén alacsonyabb fajlagos költséget tartalmaz. A támogatás folyósítása: a.) Az Önkormányzat az önkormányzati támogatást a központi eredményes pályázat elbírálását és a költségvetés elfogadását követően átutalja az Önkormányzat saját részeként az erre a célra nyitott alszámlájára. Eredményes központi pályázat esetén a lakóközösség az Önkormányzat felszólítását követően 10 napon belül átutalja a saját forrás összegét az Önkormányzat által nyitott alszámlára. Az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal által kijelölt pályázatkezelővel megkötött támogatási szerződés alapján folyósított központi támogatás szintén az Önkormányzat erre a célra nyitott számlájára folyik be a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerint. b.) Az állami támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározott forrásösszetétel szerinti pénzügyi és időbeli ütemezésben, a készültségi fokkal arányosan és utólagosan, a benyújtott számlák és teljesítést igazoló dokumentumok, illetőleg ezek ellenőrzése alapján történik. A pályázat benyújtásának helye, határideje: A pályázatok beadási határideje: augusztus óra. A pályázatokat 4 példányban (2 eredeti, 2 másolat) Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai Tervezési Főosztályához kell benyújtani (4024 Debrecen, Piac u. 20. I. emelet 45. szoba).

10 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20/2006. (VI. 29.) rendelete* A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott ellátások helyi szabályairól szóló 5/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 26. -ban kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott ellátások helyi szabályairól szóló 5/2006. (II. 24.) rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A R. 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:,,(1) A R. 3. (1) bekezdésének a-f.) pontjaiban, a 3. (3) bekezdésének b-f.) pontjaiban, továbbá a 3. (4) bekezdése a.) pontjaiban foglalt ellátásokról a Szociális Bizottság dönt, illetőleg gyakorolja az I. fokú hatósági jogkört. A Bizottság megbízatásának lejárta és újjáalakulása közötti időszakban, valamint működésképtelenné válása esetén hatásköreit a polgármester gyakorolja. (2) A R. 4. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:,,(4) A Józsai Településrészi Önkormányzat hatáskörébe tartoznak illetékességi területén a 3. (1) bekezdésének a-c.) és g.) pontjában, és a 3. (3) bekezdésének b.) pontjában meghatározott ellátások. 2. A R. 17. (11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:,,(11) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő adós egyidejűleg az Szt. 38. (5) bekezdésében foglalt lakásfenntartási támogatás összegére jogosult. A lakásfenntartási támogatás az adósságkezelési szolgáltatás időtartamára jár. Amennyiben az adós a kérelem benyújtásakor az önrész egyösszegű befizetését vállalja, számára lakásfenntartási támogatás nem állapítható meg, ha pedig tartozását az adósságkezelés időszaka alatt bármikor egy összegben fizeti meg, a befizetést követő hónap első napjától további lakásfenntartási támogatásra nem jogosult, a megállapított támogatás folyósítását meg kell szüntetni. *A Közgyűlés a rendeletet a június 29-ei ülésén fogadta el.

11 3. A R. 22. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (6) A lakóingatlan tulajdonos részére a 21. (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi feltételek mellett feltéve, hogy az ingatlan a saját használatában áll a kivitelezés megkezdése előtt benyújtott kérelem alapján az erre elkülönített keret erejéig pénzbeli rendkívüli átmeneti segély nyújtható az ingatlan kommunális közcsatorna hálózatra történő csatlakozásának költségei fedezéséhez. Ugyanazon feltételekkel támogatás nyújtható az ingatlanon kommunális folyékony hulladékgyűjtő létesítmény kiépítéséhez, amennyiben az ingatlan közcsatornára való rákötésének feltételei hiányoznak, s azok a közszolgáltató nyilatkozata szerint december 31-éig nem oldhatók meg. E támogatások mértéke a közcsatornára való rákötés közszolgáltató által meghatározott költségei 50%-a, illetőleg a folyékony hulladék gyűjtő létesítmény megvalósítási költségei 50%-a, de mindkét támogatási forma esetén legfeljebb a nyugdíjminimum háromszorosa. A támogatás utólagosan folyósítható, melyhez a költségeket számlával kell igazolni. 4. (1) A R. 25. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:,,(3) A temetési segély a temetés után a kérelmező személynek utalt pénzbeli támogatás. (2) A R. 25. (5) bekezdése az alábbi c ponttal egészül ki:,,c.) A (2) bekezdésben szabályozott esetben a támogatás összege a nyugdíjminimum 300%-a. 5. A R. 26. helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az Szt. 50. (1) bekezdésében meghatározott alanyi jogú, illetőleg az Szt. 50. (2) bekezdésében meghatározott normatív alapú közgyógyellátáson túl az Szt. 50. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat közgyógyellátást biztosít annak a személynek, aki arra szociálisan rászorult. (2) Rászorultsági alapon közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 160%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át, valamint havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke a nyugdíjminimum 25%-át meghaladja. (3) A közgyógyellátás iránti kérelmekhez csatolni kell a háziorvos igazolását a havi rendszeres gyógyító ellátás szükségességéről, jövedelemigazolást, ösztöndíjról, tartásdíjról szóló igazolást, valamint 16 év feletti gyermekek esetén iskolalátogatási igazolást. 6. (1) A R. 31. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:,,(1) A hatóság az átmeneti segély és a temetési segély megállapításáról a Ket. 71. (3) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetében egyszerűsített határozattal dönt.

12 (2) A R. 31. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:,,(3) Köztemetés, kivéve a vidéki köztemetés valamint az átmeneti segély természetbeni formájaként nyújtott gyógyszertámogatás és a pénzbeli rendkívüli átmeneti segélyként a R. 22. (5) bekezdése alapján rendkívüli körülmény bekövetkezésekor nyújtott támogatások esetében az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésének napjától számított öt munkanap. 7. E rendelet július 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a R. 3. (2) bekezdés d.) pontja, valamint a R. 25. (2) bekezdés második mondata hatályát veszti. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

13 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 21/2006. (VI. 29.) rendelete* Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 18/1994. (V. 2.) Kr. rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az évi LXXVIII. törvény 54. alapján, az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 18/1994. (V. 2.) Kr. rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az R. melléklete e rendelet mellékletével egészül ki. Ez a rendelet július 1. napján lép hatályba. 2. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester *A Közgyűlés a rendeletet a június 29-ei ülésén fogadta el.

14 Melléklet Megnevezés A lakás elhelyezkedése miatti korrekció KORREKCIÓS TÉNYEZŐK A lakás alapterülete miatti korrekció A lakáshoz tartozik-e önálló tároló helyiség? földszint I-II. em. III-IV. em. V. em. + fölötte < 50 m m2 > 69 m2 igen nem IV. emeletes épületben IV. emeleti lakások esetében a lift hiánya miatti korrekció A lakás IV. emeletes épületben található. A lakás IV. emeletnél magasabb épületben található. paneles lakások Debrecen, Mikepércsi út 53. A. B. 2% 5% 0% -5% 12% 0% -2% 0% -2% - 3% 0% -3% Epreskert u. 74. A.B.C.D. 1,02 1,05 1,00 0,95 1,12 1,00 0,98 1,00 0,98 0,97 1,00 0,97 Epreskert u. 76. A.B.C. A fajlagos eladási ár >>>> IV. emeletes paneles épületek III. emeleti, átlagos műszaki színvonalú, középméretű, távfűtéses, erkélyes, tároló helyiséggel rendelkező lakásainak értékesítési áraiból került meghatározásra. 1

15 KORREKCIÓS TÉNYEZŐK Megnevezés A lakás elhelyezkedése miatti korrekció A lakás alapterülete miatti korrekció A lakáshoz tartozik-e önálló tároló helyiség? földszint I-II. em. III-IV. em. V. em. + fölötte < 50 m m2 > 69 m2 igen nem IV. emeletes épületben IV. emeleti lakások esetében a lift hiánya miatti korrekció A lakás IV. emeletes épületben található. A lakás IV. emeletnél magasabb épületben található. paneles lakások Debrecen, Ibolya u. 2% 5% 0% -5% 17% 0% -7% 0% -2% - 3% 0% -3% 1,02 1,05 1,00 0,95 1,17 1,00 0,93 1,00 0,98 0,97 1,00 0,97 A fajlagos eladási ár >>>> IV. emeletes paneles épületek III. emeleti, átlagos műszaki színvonalú, középméretű, távfűtéses, erkélyes, tároló helyiséggel rendelkező lakásainak értékesítési áraiból került meghatározásra. 2

16 KORREKCIÓS TÉNYEZŐK Megnevezés A lakás elhelyezkedése miatti korrekció A lakás alapterülete miatti korrekció A lakáshoz tartozik-e önálló tároló helyiség? földszint I-II. em. III-IV. em. V. em. + fölötte < 50 m m2 > 69 m2 igen nem IV. emeletes épületben IV. emeleti lakások esetében a lift hiánya miatti korrekció A lakás IV. emeletes épületben található. A lakás IV. emeletnél magasabb épületben található. paneles lakások Debrecen, Petőfi tér 10. 2% 5% 0% -5% 14% 0% 3% 0% -2% - 3% 0% -3% 1,02 1,05 1,00 0,95 1,14 1,00 0,97 1,00 0,98 0,97 1,00 0,97 A fajlagos eladási ár >>>> IV. emeletes paneles épületek III. emeleti, átlagos műszaki színvonalú, középméretű, távfűtéses, erkélyes, tároló helyiséggel rendelkező lakásainak értékesítési áraiból került meghatározásra.

17 KORREKCIÓS TÉNYEZŐK Megnevezés A lakás elhelyezkedése miatti korrekció A lakás alapterülete miatti korrekció A lakás fűtése, komfotfokozata miatti korrekció földszint I-II. em. III-IV. em. V. em. + fölötte < 50 m m2 > 69 m2 gázfűtés távfűtés komfort nélküli, vagy szükséglakás A lakáshoz tartozik-e önálló tároló helyiség? igen nem IV. emeletes épületben IV. emeleti lakások esetében a lift hiánya miatti korrekció A lakás IV. emeletes épületben található. A lakás IV. emeletnél magasabb épületben található. blokkos lakások Debrecen, Mikepércsi út 49. B. C. 2% 5% 0% -5% 11% 0% -2% 0% -10% -20% 0% -2% 3% 0% -3% Epreskert u. 74. E. F. G. 1,02 1,05 1,00 0,95 1,11 1,00 0,98 1,00 0,90 0,80 1,00 0,98 0,97 1,00 0,97 A fajlagos eladási ár >>>> IV. emeletes blokkos épületek III. emeleti, átlagos műszaki szinvonalú, középméretű, gázfűtéses, erkélyes, tároló helyiséggel rendelkező lakásainak értékesítési áraiból került meghatározásra.

18 KORREKCIÓS TÉNYEZŐK Megnevezés A lakás elhelyezkedése miatti korrekció A lakás alapterülete miatti korrekció A lakás fűtése, komfotfokozata miatti korrekció földszint I-II. em. III-IV. em. V. em. + fölötte < 53 m m2 > 62 m2 gázfűtés távfűtés komfort nélküli, vagy szükséglakás A lakáshoz tartozik-e önálló tároló helyiség? igen nem IV. emeletes épületben IV. emeleti lakások esetében a lift hiánya miatti korrekció A lakás IV. emeletes épületben található. A lakás IV. emeletnél magasabb épületben található. hagyományos tégla + vegyes szerkezetű lakások Debrecen, Böszörményi út 68. 2% 5% 0% -5% 2% 0% -5% 0% -10% -20% 0% -2% 3% 0% -3% 1,02 1,05 1,00 0,95 1,02 1,00 0,95 1,00 0,90 0,80 1,00 0,98 0,97 1,00 0,97 A fajlagos eladási ár >>>> IV. emeletes téglaszerkezetes épületek III. emeleti, átlagos műszaki szinvonalú, középméretű, gázfűtéses, erkélyes, tároló helyiséggel rendelkező lakásainak értékesítési áraiból került meghatározásra.

19 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 22/2006. (VI. 29.) rendelete* Debrecen Város Napjának megállapításáról és a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított címek, díjak, kitüntetések adományozásáról szóló 53/1997. (XII. 20.) Kr. rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az évi LXV. törvény 1. (6) bekezdésének a.) pontja, a 10. (1) bekezdés a.) és c.) pontja alapján Debrecen Város Napjának megállapításáról és a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított címek, díjak, kitüntetések adományozásáról szóló 53/1997. (XII. 20.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 2. -a a következő francia bekezdéssel egészül ki: - Debrecen Város Borsos József Nívódíja. 2. A R. 5/A. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A díjjal oklevél és zsűrizett kisplasztika jár, melyek leírását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A R. 5/B. (3) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A díjjal járó oklevél és emlékplakett leírását a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. A R. 6. (5) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A díjakkal járó oklevél és emlékplakett leírását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. A R. a következő 6/A. -sal egészül ki: 5. Debrecen Város Borsos József Nívódíja *A Közgyűlés a rendeletet a június 29-ei ülésén fogadta el.

20 6/A. (1) Debrecen Város Borsos József Nívódíja elismerés adományozható azoknak a természetes és jogi személyeknek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknak, akik/amelyek Debrecen építészeti arculatát befolyásoló, igényes és gazdaságosan megépített, magas színvonalú, értéknövelő módon megvalósult új, illetve rehabilitált lakó- és középületek, ipari épületek létrehozásában közreműködtek építész tervezőként, kivitelezőként vagy építtetőként, és ez által városunk építészeti, kulturális környezetének fejlődését elősegítették. (2) A közgyűlés évente 1 nívódíjat adományozhat. (3) A nívódíjjal oklevél, emlékplakett és pénzjutalom jár. A nívódíjjal járó oklevél, valamint az emlékplakett leírását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. A R. 7. (3) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 6. A díjjal járó oklevél és emlékplakett leírását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. A R. 8. (5) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A díjakkal járó oklevél leírását a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza A R. 9. (2) bekezdés b.) pontja a következő szövegrésszel egészül ki: Debrecen Város Borsos József Nívódíját. 9. (1) A R. 10. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az adományozásra javaslatot tehetnek a (2) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével az Önkormányzat képviselői, bizottságai, Debrecen város díszpolgárai és korábban kitüntető díjában részesített polgárai, a város közigazgatási területén működő intézmények, gazdasági egységek, tudományos intézetek, egyházak, társadalmi és civil szervezetek, továbbá korábban és a javaslattétel időpontjában is Debrecenben lakó vagy itt munkahellyel rendelkező polgárok. (2) A R a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) A Debrecen Város Borsos József Nívódíja elismerés nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázati hirdetményt a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. A pályázatokat a Közgyűlés által e célból létrehozott 5 fős szakmai bizottság értékeli, és a pályázatok közül 1 nívódíjra javaslatot tesz. A bizottság működésének szabályait maga alakítja ki.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST EREDMÉNYEZŐ ENERGIA-HATÉKONYSÁGI FELÚJÍTÁST MEGVALÓSÍTÓ BERUHÁZÁSAINAK

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei... 3 1. Előzmények... 3 2.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015 Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete (7827 Beremend, Szabadság tér 1.) pályázatot hirdet újonnan létesülő mikro-vállalkozások, illetve működő mikro-vállalkozások

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK)

A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) Zöld Beruházási Program Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram és

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök 65. szám Tartalomjegyzék 145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 147/2010. (IV. 29.) Korm.

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda 113. szám Tartalomjegyzék 235/2012. (VIII. 29.) Korm. rendelet 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 17/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról 1 A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, a 19. tekintetében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 22., szerda Tartalomjegyzék 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999.

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben