ENGAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. hereby entered into by and between

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ENGAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. hereby entered into by and between"

Átírás

1 MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely:.....;cégjegyzékszám:.... ; képviseli:.. (név)... (tisztség).. (cégjegyzés módja) mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről pedig a Dr. Balogh Péter és Társai ÜGYVÉDI IRODA (székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 52. II/7.; kamarai bejegyzési szám: BÜK 1064; képviseli: Dr. Balogh Péter ügyvéd) mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: ENGAGEMENT AGREEMENT hereby entered into by and between (registered seat: ; company registry number:....; represented by...(name)... (position);.. (procuration) (hereinafter referred to as Client) on the one part and Balogh Péter and Partners L A W F I R M (registered seat: H-1036 Budapest, Bécsi út 52 2/7; bar registry number: BÜK 1064; represented by: Dr. Péter Balogh Managing Partner) (hereinafter referred to as Law Firm) on the other part whereby it is agreed as follows: 1. SZERZŐDÉS TÁRGYA 1. THE SCOPE OF THE AGREEMENT 1.1. Megbízó a jelen okiratba foglalt feltételek szerint megbízást ad Megbízott részére jogi képviseletének ellátására, ügyvédi szolgáltatások nyújtására. Megbízott a megbízást elfogadja Megbízott tevékenységet eseti megbízások alapján végez A jelen megbízási szerződés nem kizárólagos jellegű Megbízott vállalja, hogy az eseti megbízásoknak megfelelően rábízott jogi, ügyvédi feladatokat a magyar hatályos anyagi és eljárási jog szabályai és legjobb tudása szerint látja el, eljárása során figyelembe veszi Megbízó egyedi szempontjait is The Client wishes to obtain the legal services of the Law Firm and for that purpose does hereby engage the Law Firm pursuant to the terms and conditions set out in this Agreement. The Law Firm accepts the engagement The Law Firm provides legal services according to the Client s particular assignments This Agreement is not an exclusive one The Law Firm undertakes to represent Client in the future particular assignments according to its best knowledge and in compliance with the provisions of the Hungarian substantive and procedural law, while always taking the Client s peculiar aspects into primary

2 1.5. A megbízás tárgyát képezi különösen: consideration. jogi tanácsadás, jogesetek írásbeli véleményezése, megoldása, szerződések, okiratok, beadványok véleményezése, szerkesztése, ellenjegyzése, Megbízó jogi képviselete peren kívüli, üzleti tárgyalásokon, Megbízó jogi képviselete cégbírósági eljárások során, Megbízó jogi képviselete bírósági és egyéb hatósági eljárások során, on-line céginformáció (OCCR) szolgáltatása, on-line földhivatali információ (TakarNet) szolgáltatása, minden egyéb ügyvédi tevékenységnek minősülő ügy ellátása The subject of this agreement includes in particular the following: legal advice; providing written legal opinion of legal cases; providing written legal opinion, drafting, countersigning of contracts, documents and petitions; legal, extrajudicial and business representation of the Client; legal representation of the Client in procedure at the Registry Court; legal representation of the Principal before the court and in other procedures of public authority; on-line business corporation and firm information service (OCCR); on-line land registry information service (TakarNet); and any other legal activities requested by the Client. 2. FELEK KAPCSOLATTARTÁSA 2. COMMUNICATION 2.1. Megbízó és Megbízott munkatársai személyesen, telefonon, telefax és útján tartanak kapcsolatot, minden külön időbeli és formai megkötöttség nélkül The Law Firm - Client communication shall be personally, via telephone, facsimile, or e- mail without any limitation of time Megbízó kívánsága szerint Megbízott munkatársai minden munkanapon (a helytől és a megjelenések számától függetlenül akár személyesen is) 9-18 óra között rendelkezésére állnak. Megbízott munkafeladatait egyébként saját időbeosztása szerint, de mindig a Megbízó kívánságához rugalmasan igazodva látja el Upon the request of the Client, the attorneys and associates of Law Firm shall be at the Client s disposal every work-day (irrespective of the place or the number of meetings - even if they were personal meetings) from 9 a.m. to 6 p.m. The attorneys and associates of Law Firm take on the work in accordance with their own timetable, but always accommodate themselves freely to the Client s request. engagement_agreement_hu_eng_22_mar_vr 2

3 2.3. Megbízó munkatársai Megbízottnak feladatokat formai kötöttség nélkül adhatnak The Client may instruct the Law Firm under no formal requirements with regard the way of communication. 3. MEGBÍZÁS DÍJA 3. FEES AND EXPENSES 3.1. Megbízott az általa ténylegesen elvégzett és ennek megfelelően az IroDATA 2002 munkaidő nyilvántartó és számlázó programmal dokumentált munkavégzését havonta utólag jogosult a Megbízó részére számlázni Megbízott díja a jelen szerződés 1.sz. mellékletében meghatározott óradíjak alapján kerül meghatározásra. Amennyiben Megbízott új munkatársakkal bővül, az ügyvédekre a II., ügyvédjelöltekre a III. díjkategória az irányadó. Amennyiben Megbízó utasítása alapján, az adott munkafeladat sürgősségére tekintettel óra utáni, vagy hivatalos munkaszüneti napon történő munkavégzés válik szükségessé, a Megbízott óradíjai 1,5 szorzóval kerülnek felszámításra The Law Firm is entitled to send an invoice at the end of each month according to the real time spent on working, which is recorded by the IroDATA 2002 time sheet and billing software The Law Firm calculates its fees according to the hourly rates set out in the Appendix 1.: II. fee category is applicable for new attorneys and III. fee category is applicable for new associates of the Law Firm. If due to the urgency of the case and upon the request of the Client work must be done after 9 pm or on public holidays, the above hourly fees shall be multiplied by 1,5 for the said period of time A legkisebb elszámolható időegység: 0,1 óra The least chargeable measure of time may be 0.1 hour Megbízott jogosult a megbízások ellátásához szükséges utazási időt is kiszámlázni The Law Firm is entitled to invoice the necessary traveling time in accordance with the hourly fee table Felek az általuk kiemelt jelentőségűnek minősített ügyekben - erre vonatkozó külön megállapodásuk alapján - speciális díjakban is megállapodhatnak In cases considered for crucial importance by the parties, the Law Firm can divert from the above-mentioned fee-table according to parties mutual agreement A megbízási díj magában foglalja Megbízott valamennyi költségét és kiadását is az alábbi kivételek mellett: A munkadíj mellett Megbízó viseli a hivatalos eljárások során felmerülő külön jogszabály 3.6. The hourly fee contains all costs and expenditures of the Law Firm except the following: On top of the hourly fees, the Client bears all official fees, expenses and duties stipulated by engagement_agreement_hu_eng_22_mar_vr 3

4 alapján fizetendő, illetve lerovandó díjakat, illetékeket, az OCCR céginformáció, a TakarNet földhivatali információ valamint az Egyéb szolgáltatások (1.-3. sz. mellékletek szerinti) díját, fordítási- és egyéb hasonló költségeket. Megbízott ezeket a költségeket csak kifejezett vállalása esetén köteles megelőlegezni. Amennyiben Megbízott dokumentumok magyar német/angol fordítását is végzi, azt vagy óradíjban, vagy 4.500,- Ft/oldal + ÁFA költséggel számlázza ki. Megbízott jogosult Budapest igazgatásrendészeti területén kívüli személyes megjelenés egyéb költségeit Megbízónak leszámlázni (kivéve: benzinköltség). law, the prices and fees of the OCCR company information service, the TakarNet land registry information service, and the Other Services (appendixes 1-3), the costs of translation and all similar expenditures occurred in the course and scope of the engagement. Law Firm advances the above expenditure only by an explicit agreement. Hungarian English/German translation of documents shall be billed according to the hourly fee table or as a fixed cost of HUF 4,500/page + VAT. In case of a personal proceeding out of Budapest s administrative borders, the Law Firm is entitled to invoice the traveling costs (except: cost of fuel). 4. FIZETÉSI FELTÉTELEK 4. PAYMENT 4.1. A tárgyhavi munkadíjat Megbízott a tárgyhónapot követő hónapban számlázza. Megbízó köteles Megbízott díját a Megbízott által szabályszerűen kiállított számla kézhezvételét követő 8 napon belül átutalással kiegyenlíteni, a Megbízott ERSTE Bank Hungary Rt-nél vezetett, alábbi számú bankszámlaszámára: HU The Law Firm shall invoice its monthly legal fee in the following month. Client agrees to pay it by bank transfer within 8 calendar days from the date of receipt of the invoice on the Law Firm s bank account held by ERSTE Bank Hungary Rt., which is as follows: HU Fizetési késedelem esetén Megbízott 15 (tizenöt) %-os mértékű éves késedelmi kamatot is jogosult érvényesíteni a késedelem időszakára In case of late payment Law Firm is entitled to assess late payment interest at a rate 15 % (fifteen per cent) per annum for the period from the due date to the date of payment Megbízott a teljesítéshez jogosult alvállalkozót, közvetített szolgáltatást igénybe venni, közvetített szolgáltatást nyújtani (a teljesség igénye nélkül például: adótanácsadó, könyvvizsgáló, ügyvéd, ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivő, szakértő, stb. szolgáltatásai). Megbízott számlájában a 4.3. The Law Firm is entitled to engage third parties or to provide intermediated services when performing this Agreement (e.g. without limitation the services of tax advisors, lawyers or law firms, patent agents, experts). The Law Firm shall indicate separately the intermediated services in its invoice. engagement_agreement_hu_eng_22_mar_vr 4

5 közvetített szolgáltatás tényét feltünteti. 5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 5. MISCELLANEOUS PROVISIONS 5.1. Jelen szerződés irányadó Megbízott...-től végzett teljesítéseire. A jelen, határozatlan időtartamra kötött megbízási szerződést felek bármikor jogosultak 3 (három) hónapos felmondási idő betartása mellett, írásban felmondani The provisions of this Agreement are applicable to the Law Firm s legal services rendered as of.... Either party may terminate this Agreement concluded for an indefinite time by giving written notice of termination to the other party at least three (3) months prior to the effective date of such termination Az ügyvédi óradíjak évfordulóval - az évközi gazdasági változások függvényében történő egyoldalú megváltoztatási jogát, továbbá az OCCR céginformációs szolgáltatás, a TakarNet földhivatali információs szolgáltatás és az Egyéb szolgáltatások díjainak - a szolgáltató árváltoztatásától függő akár évközi egyoldalú megváltoztatási jogát Megbízott kifejezetten fenntartja. Megbízott a változtatásról minden esetben legalább 30 nappal korábban értesíti a Megbízót, így az új szolgáltatási díjak visszaható hatálya kizárt Legal fees are subject to changes annually as of the 1 st day of January according to the yearly changes of the economic environment. The prices and fees of the OCCR company information service, TakarNet land registry information service, and the Other Services are subject to changes at any time depending on the prices applied by these independent service providers. The Client shall be informed 30 days prior to the effective date of the changes, therefore, the changed fees and prices can not be applied retroactively A Megbízott tájékoztatja Megbízót, hogy partner és alkalmazott ügyvédenként 30 millió forint / év, illetve 15 millió forint / káresemény összegű szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik a Magyar Biztosítók Egyesületénél. Felek Megbízott felelősségét bármely károkozás miatt (ide nem értve azonban a szándékosságot) ügyintéző ügyvédenként 15 millió Ft/káresemény, de ügyintéző ügyvédenként maximum 30 millió forint / év összegre korlátozzák. Káreseményenként a Megbízott felelőssége 15 millió forint / káresemény összegben maximalizált akkor is, ha több ügyintéző ügyvéd vesz részt az ügy intézésében. Felek Megbízott ezt meghaladó mértékű anyagi 5.3. The Law Firm informs the Client that its partners and associates are covered individually by liability insurance of HUF 30 million per annum, and HUF 15 million per event at the Insurance Association of Hungarian Lawyers. Parties agree that the liability of the Law Firm for damages except willful damages - is limited to HUF 15 million per event and HUF 30 million per year even if more than one attorneys of the Law Firm were involved in the performance of the given task. Parties exclude any further liabilities. The hourly rates of the legal fees are in proportion with the above insurance coverage, the fees are accordingly reduced fees. Should the Parties apply no limitation engagement_agreement_hu_eng_22_mar_vr 5

6 felelősségét kizárják. Felek kijelentik, hogy a Megbízott jelen szerződésben írt díjai a Megbízott jelen szerződésben rögzített felelősség korlátozásával arányos, megfelelő díjcsökkentés eredményeképp kerültek meghatározásra. A felelősség fentiek szerinti korlátozása nélkül a Megbízott csak jelentősen nagyobb díj és további adminisztratív kikötések mellett tudná elvállalni az együttműködést. Amennyiben Megbízónak magasabb összegű Megbízotti helytállásra vonatkozó igénye merülne fel, azt a konkrét üggyel kapcsolatos megbízás megadásakor kifejezetten írásban kell közölnie Megbízottal. Megbízott ilyen esetben is csak akkor és attól kezdődően vállal magasabb felelősséget, ha számára megfelelő kiegészítő felelősségbiztosítást tudott kötni. Ennek megtörténtét, és az így jelentkező többletköltségek Megbízó általi megtérítését felek egy kiegészítő megállapodás keretében írásban rögzítik. Felek az üzleti érdekeiket és a költségoptimalizálást mérlegelve a kockázat megosztás fentiekben írt módját választották. on liability then the Law Firm would be forced to increase its fees significantly and to apply further administrative provisions. Therefore, the Client shall inform the Law Firm in writing and prior to engagement if the Client requires increasing the liability of the Law Firm. In this case the Law Firm has the increased liability only as of it was able to obtain and additional insurance coverage. The parties shall enter into a supplementary agreement setting forth the details of the extended liability and the way the Client will cover the Law Firm s related extra costs. The parties agreed to share the risk and liability in the way set forth above to optimize their costs and with regard to their financial interests and 5.4. Megbízott vállalja, hogy a Megbízóval, illetve munkatársaival kapcsolatban tudomására jutott mindennemű adatot üzleti és ügyvédi titokként kezel és időben korlátlanul megőriz, illetve munkatársaival is betartatja ezen rendelkezéseket During the term of this Agreement and at all times thereafter Law Firm agrees that all of its staff shall treat all information concerning the Client as completely confidential Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott - saját üzleti döntése alapján - Megbízó személyét a referencia megbízói között feltüntesse, kizárólag ebben a körben az ügyvédi titoktartás alóli felmentés Megbízó részéről megadottnak tekintendő Client hereby gives his consent to be indicated in the reference list of Law Firm without any further notice. The above act can not be deemed as the violation of confidentiality. engagement_agreement_hu_eng_22_mar_vr 6

7 MELLÉKLETEK: 1.sz.: Az ügyvédek óradíjáról APPENDICES: Appendix 1: Hourly fees 2.sz.:OCCR (online céginformáció) díjtáblázat 3.sz.: TakarNet (online földhivatali információ) díjtáblázat Appendix 2: OCCR (on-line company registry information service) Fee Schedule Appendix 3: TakarNet (on-line land information registry service) Fee Schedule 4.sz.: Egyéb szolgáltatások díjtáblázat Appendix 4: Other Services Fee Schedule A jelen megállapodással összefüggő minden jogvitára a magyar jog szabályai alkalmazandóak. This Agreement and all disputes arising within shall be governed by the laws of Hungary. A jelen szerződés magyar és angol nyelven készült és a felek a szerződés mindkét változatát aláírták. Eltérés esetén a magyar szöveg az irányadó. This Agreement has been prepared in the Hungarian and English languages. The Hungarian language version shall prevail in the event of discrepancy between the Hungarian and English language version. Felek a fenti okiratot átolvasás, értelmezés és megértés után, mint szerződési akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírták. Jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Upon signing the document both contracting parties signify that they have read and understand it and it is in compliance with their intentions. The Parties hereto agree that all questions not regulated by this Agreement shall be governed by the Hungarian Civil Code. Budapest, 200. (hó) (nap) Budapest, (day) of (month) Megbízott/Law Firm Dr. Balogh Péter és Társai ÜGYVÉDI IRODA Balogh Péter and Partners L A W F I R M képv.:/represented by Dr. Balogh Péter managing partner... Megbízó/Client képv.:/represented by. engagement_agreement_hu_eng_22_mar_vr 7

8 1. sz. Melléklet / Appendix 1 Megbízási díjak/ Hourly fees Ügyintéző/ Official in charge Óradíj mértéke/hourly fee: I. Irodavezető ügyvéd /senior and managing partner ,- Ft + 20 % ÁFA/VAT II. Partnerügyvéd / partner ,- Ft + 20 % ÁFA/VAT III. Alkalmazott ügyvéd, ügyvédjelölt / associates ,- Ft + 20% ÁFA/VAT engagement_agreement_hu_eng_22_mar_vr 8

9 2. sz. Melléklet / Appendix 2 Az OCCR céginformációs szolgáltatás díjai / OCCR Company Information Fees Szolgáltatás / Service ár / price 1 : (Ft / HUF) rendelkezésre /available 2 : Cég beazonosítása 500,- 8 15,30 /Company identification Sikertelen névre keresés találat nélkül 1 100,- 8 15,30 /Search without result Hirdetmény, közlemény 1 000,- 8 15,30 /Monitoring official announcements and disclosures by company name Névjegy 2 000,- 8 15,30 /Company card screening Cégnév priorálás 2 200,- 8 15,30 / Company name search Cégbizonyítvány 2 750,- 8 15,30 /Company excerpt with specified data Cégkivonat 3 300,- 8 15,30 /Company excerpt Cégmásolat 4 400,- 8 15,30 /Company excerpt with all the previous amendments Cégkivonat + mérleg vagy eredmény-kimutatás 7 500,- 8 15,30 / Company excerpt + balance sheet or profit and loss account Éves beszámolóból mérleg 5 000,- 8 15,30 / Balance sheet from the annual report Éves beszámolóból eredmény-kimutatás 5 000,- 8 15,30 / Profit and loss account from the annual report Éves beszámolóból kiegészítő melléklet 2 500,- / Supplementary enclosure from the annual report Mérleg + eredménykimutatás + kieg. Melléklet ,- 8 15,30 / Balance sheet + profit and loss accout + supplementary enclosure Folyamatos cégfigyelés ,- 8 15,30 áll 1 Az ügyvédi szolgáltatást tartalmazó számlánkba beépítve. Az árak forintban értendők és az Áfa összegét nem tartalmazzák! március 1-től érvényesek. / These costs shall be included in the Law Firm s monthly invoice. The above prices are net prices in HUF, as of March 1, 2006 and without VAT! 2 Kivéve négy cégbíróságot (Fővárosi Bíróság, Pest Megyei Bíróság, Bács-Kiskun Megyei Bíróság, Nógrád Megyei Bíróság), melyek adatai non-stop hozzáférhetőek. /Except the company registry courts of Budapest and Pest, Bács-Kiskun and Nógrád counties, where company data are non stop available. engagement_agreement_hu_eng_22_mar_vr 9

10 /Continuous data monitoring of a company 3 Cégfigyelés keretében megbízóink a cégbíróságokkal egyidejűleg értesülhetnek az általuk megjelölt cégek adataiban bekövetkezett, illetőleg a cég gazdasági tevékenységét érintő egyes lényeges változásról, így különösen csőd vagy felszámolási eljárás indulásáról. / Continuous data monitoring of a company enables our clients to be informed simultaneously with the Court of Registry about the changes in the data of a specific company or about other significant changes e.g.: commencement of a winding-up procedure. engagement_agreement_hu_eng_22_mar_vr 10

11 3. sz. Melléklet / Appendix 3 A TakarNet földügyi információs szolgáltatás díjai / TakarNet Land Registry information fees szolgáltatás / service Ingatlanok beazonosítása *** (helyrajzi szám ill. cím alapján) / Real property identification (based on land registry number or address) *** Nem közhiteles tulajdoni lap / Not official land registry sheet ár / Price * (Ft- rendelkezésre állás / available ** HUF) 800,- H-Cs / M-Th: P / Fr: ,- H-Cs / M-Th: P / Fr: Térképmásolat / official copy of map-chart 4 600,- -- Ingatlanfigyelés 1 év/ real estate monitoring ,-/ year/ H-Cs / M-Th: real estate P / Fr: * Az ügyvédi szolgáltatást tartalmazó számlánkba beépítve. Az árak forintban értendőek és az Áfa összegét nem tartalmazzák! Az árak március 1-től érvényesek. / These costs shall be included in the Law Firm s monthly invoice. The above prices are net prices in HUF, as of March 1, 2006 and without VAT! ** Szolgáltatásaink igénybevétele a földhivatalok munkarendje miatt, a táblázatban megjelölt mértékben időben korlátozott. /Availability of our services are limited in time as indicated above according to the working hours of the land registries. ***. E szolgáltatás körében a helyrajzi szám alapján a cím valamint a cím alapján a helyrajzi szám beazonosítására van lehetőség. A cím alapján történő helyrajzi szám beazonosítás működése az eddigi tapasztalatok alapján még nem teljesen megbízható. /This service identifies the land registry number by address and identifies address by land registry number. According to our experiences still fault results arising by identifying the land registry number by address. engagement_agreement_hu_eng_22_mar_vr 11

12 4. számú Melléklet/ Appendix 4 Egyéb szolgáltatások díjai Földhivatali ügyintézés, közhiteles iratok beszerzése Fees of Other Services Fee of representation at the Land Registry, obtaining authentic documents (net fees of services in HUF) szolgáltatás 4 ár ** Tulajdoni lap / Land registry sheet 5 000,- Iratmásolatok/ Oofficial copies of documents 2 000,- *** Térképmásolat / Official copy of map-chart 5 000,- Helyszínrajz / Plot layout 5 000,- Cégbírósági ügyintézés, közhiteles iratok beszerzése Representation at the court of registry, obtaining authentic documents Cégbizonyítvány / Company excerpt with specified data 4 500,- Cégkivonat / Company excerpt 6 500,- Cégmásolat / Company excerpt with historical data 7 000,- Éves beszámoló: mérleg / Annual report: balance sheet 7 500,- Éves beszámoló: eredménykimutatás / Annual report: profit and loss statement 5 000,- Egyéb közhiteles iratok beszerzése / Obtaining other authentic documents Közhiteles fordítások [OFFI] / Official translation Bekerülési ár + 0,4 h óradíj / official price + 0,4 hours billable Egyéb Egyedi megállapodás / subject to separate agreement * Szolgáltatásaink igénybevétele a föld- és egyéb hivatalok és cégbíróság munkarendje miatt időben korlátozott. / Our services are limited in accordance with the office hours of the concerne offices. ** Az ügyvédi szolgáltatást tartalmazó számlánkba beépítve. Az árak forintban értendőek és az ÁFA összegét nem tartalmazzák. Az árak március 1-től érvényesek, budapesti ügyintézést alapul véve. Vidéki ügyintézés esetén az ügyvédi iroda az utazási időt óradíjban számolja el. / These costs shall be included in the Law Firm s monthly invoice. The above prices are net prices in HUF, for Budapest only, as of March 1, 2006 and without VAT! Should there be traveling outside of Budapest needed the traveling time is considered as billable hours. *** A szolgáltatás díja nem tartalmazza az iroda által illetékbélyegben lerótt szolgáltatási díjat, mely ÁFA körön kívüli szolgáltatásként lesz továbbterhelve a megbízóra. / The fee does not include the stamp duty and payable by the Client exclusive of VAT. engagement_agreement_hu_eng_22_mar_vr 12

ECOVIS DR. BALOGH PÉTER ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

ECOVIS DR. BALOGH PÉTER ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA ECOVIS DR. BALOGH PÉTER ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 2008. [*] ÜGYVÉDI MEGBÍZÁSI KERETSZERZÕDÉS WWW.ECOVIS.HU 1 MEGBÍZÁSI KERETSZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a [*] (székhely: [*] ; cégjegyzékszám: [*]

Részletesebben

ECOVIS DR. BALOGH PÉTER AND PARTNERS LAW FIRM

ECOVIS DR. BALOGH PÉTER AND PARTNERS LAW FIRM P ECOVIS DR. BALOGH PÉTER AND PARTNERS LAW FIRM Datum MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS ENGAGEMENT AGREEMENT WWW.ECOVIS.HU 1 MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS ENGAGEMENT AGREEMENT amely létrejött egyrészről a(z) [*] (székhely:

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám:.. mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a KELER KSZF Központi

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ...

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ... Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 19/ 20141001/ BANKSZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON THE MAINTENANCE OF BANK ACCOUNT amely létrejött egyrészről a Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. Adószám: 15390022-2-13 Statisztikai számjel: 15390022-7511-32-113 Képviseli: Dr. Csutoráné Dr. Győri

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT

EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 03/ 20141001/ EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT amely létrejött egyrészről a

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

Megbízási szerződés (EP) Agency Agreement (BP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (EP) Agency Agreement (BP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (EP) Agency Agreement (BP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelés jelentősége

Vállalati kockázatkezelés jelentősége www.pwc.com/hu Vállalati kockázatkezelés jelentősége Fedor Péter 2013. szeptember 19. Miről lesz szó 1. Mi is az az ERM? 2. Miért fontos? 3. Gyakorlati sajátosságok PwC Magyarország Mi is az az ERM? PwC

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER Zrt. ügyfeleitől a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatának szabályozása szerinti bankgaranciával is teljesíthető biztosítékok

Részletesebben

Közzétételi honlap üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Jelen Szerződés)

Közzétételi honlap üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Jelen Szerződés) Közzétételi honlap üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Jelen Szerződés) amely létrejött egyrészről a HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zrt. Székhely: H-1134 Budapest,

Részletesebben

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person)

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person) The Hungarian-Bulgarian Chamber of Commerce, as a cooperating partner of the French Chamber of Commerce and Industry in Hungary cordially invites you to the next Other cooperating parners: Belgian Business

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. MÁJUS 31. TARTALOM A KORMÁNY RENDELETE Oldal 85/2008. (IV. 11.) Korm. r. a Magyar Köztársaság

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 11/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA CONTRACT ON PROVIDING ACCESS

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó SZJA változások Tartalom Személyi jövedelemadó Összevonás alá eső juttatások Béren kívüli

Részletesebben

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ a forint és deviza betéti kamatokról Közzététel: 2016. november 18-tól Hatályos: 2016. november 21-től Bulletin

Részletesebben

105 AZ SPB BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

105 AZ SPB BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 105 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 106 amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító

Részletesebben

1. Definitions. 2. Az ügyvédi megbízási szerződés tárgya 2. Subject of the Attorney's Contract

1. Definitions. 2. Az ügyvédi megbízási szerződés tárgya 2. Subject of the Attorney's Contract A Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda Általános Szerződési Feltétele A jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban: ÁSZF ) azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket a Dr. Mohos László Ügyvédi

Részletesebben

A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai

A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai Agenda Fizetési határidő Jogszabályváltozás a késedelmes fizetésekre vonatkozóan 2013. július 1- től Késedelmi kamat Behajtási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBILPULT BÉRBEADÁSÁRA GENERAL TERMS OF AGREEMENT / RENTING MOBILE COUNTERS. 1. Alkalmazási kör

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBILPULT BÉRBEADÁSÁRA GENERAL TERMS OF AGREEMENT / RENTING MOBILE COUNTERS. 1. Alkalmazási kör ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBILPULT BÉRBEADÁSÁRA GENERAL TERMS OF AGREEMENT / RENTING MOBILE COUNTERS 1. Alkalmazási kör A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek) - a Budapest

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Health services. Info. Buyer. Description. Publish date 1/24/2014 4:28 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/42903579.

Health services. Info. Buyer. Description. Publish date 1/24/2014 4:28 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/42903579. Health services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42903579.aspx External tender id 26407-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of a

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Agency Agreement Participation Együttműködési megállapodás This Agreement dated... is made between the.tra vel agency (the Agent ) and Budget Rent a Car Hungary ( Budget ).

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

MARKET NOTICE / PIACI HIRDETMÉNY

MARKET NOTICE / PIACI HIRDETMÉNY MARKET NOTICE / PIACI HIRDETMÉNY CEEGEX Spot and Physical Futures (PhF) Markets / CEEGEX Azonnali (Spot) és Hosszútávú Fizikai Szállítású (PhF) Piacai Notice # / Iktatási szám: Of / Dátum: 30/09/2016 Subject

Részletesebben

Pótalkatrész Katalógus Kuplungmatika

Pótalkatrész Katalógus Kuplungmatika Spare Part Catalog Clutch-matic System We ll Clutch for you! Pótalkatrész Katalógus Kuplungmatika General Notes / Általános Információk Spare Part catalog is available only in English and Hungarian Language.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek / General Terms of Contract

Általános Szerződési Feltételek / General Terms of Contract Általános Szerződési Feltételek / General Terms of Contract ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁSZF GENERAL TERMS OF CONTRACT GTC FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK A jelen ÁSZF-ben használt kifejezések jelentése: Loffice:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Social services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 11/13/2013 4:25 AM

Social services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 11/13/2013 4:25 AM Social services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/40022336.aspx External tender id 383594-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

2009. évi XXIII. törvény

2009. évi XXIII. törvény 2009. évi XXIII. törvény a Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz való csatlakozásról 1. Az Országgyűlés

Részletesebben

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO burkolható fedlapok ACO burkolható fedlapok ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO gully Tartalom Általános információk 3 page ACO Uniface ACO UNIFACE burkolható fedlap

Részletesebben

A Budapest Váci út 152-156. alatti helyiség bérlete tárgyában, Pacont Kft. (1138 Budapest, Váci út 152-156.,

A Budapest Váci út 152-156. alatti helyiség bérlete tárgyában, Pacont Kft. (1138 Budapest, Váci út 152-156., BÉRLETI SZERZÕDÉS A Budapest Váci út 152-156. alatti helyiség bérlete tárgyában, az alábbi felek között:. (1138 Budapest, Váci út 152-156., Cégjegyzési szám: 01-09-077-850) mind bérbeadó (a továbbiakban

Részletesebben

Donghua Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Donghua Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Általános rendelkezések Donghua Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. Az ÁSZF-ben meghatározott feltételek, kivéve, ha a szerződő Felek ettől eltérően állapodnak meg, kötelező érvényűek

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

2007. évi XXXIV. törvény

2007. évi XXXIV. törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember

Részletesebben

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ...

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ... Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 20/ 20141001/ RCMS ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS CONTRACT ON THE USE OF RCMS ELECTRONIC COMMUNICATION SYSTEM amely létrejött

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MAVIR PARTNEREK SZÁMÁRA

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MAVIR PARTNEREK SZÁMÁRA Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 07/ 20141001/ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MAVIR PARTNEREK SZÁMÁRA SERVICE CONTRACT FOR MAVIR PARTNERS amely létrejött egyrészről a KELER Központi Értéktár Zártkörűen

Részletesebben

POWER OF ATTORNEY / MEGHATALMAZÁS

POWER OF ATTORNEY / MEGHATALMAZÁS Advised direct PoA draft to the AGM Ajánlott közvetlen közgyűlési meghatalmazás tervezet SHALL BE PRINTED ON THE INVESTOR S LETTERHEAD TO BE LEGALIZED WITH CERTIFICATION OF POWER OF REPRESENTATION (AND

Részletesebben

FORGÓ, DAMJANOVIC & PARTNERS 1123 BUDAPEST, ALKOTÁS U LAW FIRM TEL: (+361) , FAX: (+361)

FORGÓ, DAMJANOVIC & PARTNERS 1123 BUDAPEST, ALKOTÁS U LAW FIRM TEL: (+361) , FAX: (+361) BANKJOGI HÍRLEVÉL/BANKING LAW NEWSLETTER 5/2011-20 JULY 2011 elnökének 7/2011. (VI.16.) PSZÁF rendelete a hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségéről A rendelet hatálya a hitelintézetre, a hitelintézettel

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései Agenda 1. Közvetett, össz-fázisú hozzáadott-érték adó 2. Az öt alapkérdés 1. kérdés : Adóalany végzi a tevékenységet? 2. kérdés : Az áfa hatálya alá tartozik az ügylet?

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Szállítói minőségi követelmények

Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Szállítói minőségi követelmények Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Szállítói minőségi követelmények 1., Általános követelmények: Rába Járműipari alkatrészgyártó Kft elvárása a hibamentes beszállítás. Amennyiben nem megfelelő minőségű

Részletesebben

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Meat-Land 65 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

Budapest, június

Budapest, június MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 100'1 JON 14. T/3330. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

2. melléklet. Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás

2. melléklet. Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás 2. melléklet Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7. WHEREAS Előzmények (A) (A) OTP

Részletesebben

DETAILED GUIDELINE Content Page

DETAILED GUIDELINE Content Page 1 DETAILED GUIDELINE Content Page Purchase for official purposes by Foreign Armed Forces and International Military Headquarters: VAT exemption 2 Purchase for official purposes by Foreign Armed Forces

Részletesebben

Document name: General Terms and Conditions Revision: 0 Date: 01.02.2011 Page 1 of 6

Document name: General Terms and Conditions Revision: 0 Date: 01.02.2011 Page 1 of 6 1. Scope General Terms and Conditions 1.1 These General Terms and Conditions (hereinafter T&C ) apply to all contracts even future ones for deliveries or other services including MEGIST contracts for labour,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A VISTA Utazási Irodák Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 1.; cégjegyzékszám: 01-09-067990; GM EKH eng. szám: R-0727/93; adószám: 10415319-2-42;

Részletesebben

Name: address: [*] ID number.: [*] tax number: as client (Client)

Name: address: [*] ID number.: [*] tax number: as client (Client) EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS a Duna Medical Center Kft. által működtetett szakrendelő és kórház HEALTH CARE SERVICES AGREEMENT the ambulatory and hospital operated by Duna Medical Center Kft. amely

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

Public road transport services

Public road transport services Public road transport services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31428326.aspx External tender id 1708-2012 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Accelerated

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

Engineering services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 10/22/2013 4:26 AM

Engineering services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 10/22/2013 4:26 AM Engineering services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/38746327.aspx External tender id 355577-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Részletesebben

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. február 1-től STANDARD CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of, February 1 st, 2010 1. Belföldi Forint forgalomhoz kapcsolódó

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation 2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation Kajtán Erika Kapacitásértékesítés vezető/head of Capacity

Részletesebben

Bármilyen hivatkozás a mi, velünk, hozzánk, általunk, Eva Bookkeeping szavakkal az EVLACORP LTD-re vonatkozik.

Bármilyen hivatkozás a mi, velünk, hozzánk, általunk, Eva Bookkeeping szavakkal az EVLACORP LTD-re vonatkozik. Levelezés kezelési szerződési feltételek Bármilyen hivatkozás a mi, velünk, hozzánk, általunk, Eva Bookkeeping szavakkal az EVLACORP LTD-re vonatkozik. Bármilyen hivatkozás az "Ön" vagy "cég" szavakkal

Részletesebben

Kategória: Category: ...% európai / European...% USA-beli / from the USA...% egyéb / other

Kategória: Category: ...% európai / European...% USA-beli / from the USA...% egyéb / other FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI ADATLAP SZÁLLODÁK RÉSZÉRE LIABILITY INSURANCE PROPOSAL FOR HOTELS A Biztosított neve/címe: Name and address of Insured: A Biztosított a szálloda: tulajdonosa/owner of the Hotel Insured

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 40. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 40. szám MAGYAR KÖZLÖNY 40. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. március 24., csütörtök Tartalomjegyzék 2016. évi XI. törvény A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített adatok

Részletesebben

Repair and maintenance services of dampers

Repair and maintenance services of dampers Repair and maintenance services of dampers Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40207553.aspx Ekstern anbuds ID 237001-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 20/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

Road traffic-control equipment

Road traffic-control equipment Road traffic-control equipment Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/39149889.aspx External tender id 44515-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

Meal-cooking services

Meal-cooking services Meal-cooking services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/45080144.aspx External tender id 281415-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Részletesebben

Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds (1999-2008)

Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds (1999-2008) Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds In compliance with its legal reporting obligation (pursuant to Paragraph 24 Section 2 of the Government Decree No. 281/2001 (XII.26.)

Részletesebben

Publish date 1/7/2012 4:09 AM. Change date 1/7/2012 4:09 AM

Publish date 1/7/2012 4:09 AM. Change date 1/7/2012 4:09 AM X-ray devices Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/30400850.aspx External tender id 5260-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7.

IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7. IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7. WHEREAS Előzmények (A) OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (short name in English: OTP Mortgage

Részletesebben

Furniture. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 5/13/2014 4:21 AM

Furniture. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 5/13/2014 4:21 AM Furniture Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/41155242.aspx External tender id 159264-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Részletesebben

Catering services. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 11/12/2013 4:23 AM. Change date 11/12/2013 4:23 AM

Catering services. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 11/12/2013 4:23 AM. Change date 11/12/2013 4:23 AM Catering services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41898897.aspx External tender id 381627-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of

Részletesebben

Shareholder Declaration

Shareholder Declaration Shareholder Declaration Shareholders are asked to complete the Shareholder Declaration using block capitals and to submit it with all of its appendices to the Tender Agent in line with Section 2.2 of the

Részletesebben

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A dokumentum A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásában

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY ( MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE ) AUGUSZTUS 1-JÉTŐL HATÁLYBA LÉPŐ MÓDOSÍTÁSAIRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY ( MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE ) AUGUSZTUS 1-JÉTŐL HATÁLYBA LÉPŐ MÓDOSÍTÁSAIRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY ( MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE ) 2013. AUGUSZTUS 1-JÉTŐL HATÁLYBA LÉPŐ MÓDOSÍTÁSAIRÓL Az alábbiakban foglaljuk össze a Munka Törvénykönyve 2013.

Részletesebben

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására?

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Dr. Pethő Árpád, a MIE ügyvezető elnöke 1/10 SZTNH Felhasználói Fórum, 2014.04.23. ESZE 64. cikk Az európai szabadalmi oltalom tartalma (1) Az európai

Részletesebben

Institution management services

Institution management services Institution management services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43201523.aspx External tender id 48566-2014 Tender type Ausschreibung Document type Auftragsbekanntmachung Procurement

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben