ENGAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. hereby entered into by and between

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ENGAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. hereby entered into by and between"

Átírás

1 MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely:.....;cégjegyzékszám:.... ; képviseli:.. (név)... (tisztség).. (cégjegyzés módja) mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről pedig a Dr. Balogh Péter és Társai ÜGYVÉDI IRODA (székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 52. II/7.; kamarai bejegyzési szám: BÜK 1064; képviseli: Dr. Balogh Péter ügyvéd) mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: ENGAGEMENT AGREEMENT hereby entered into by and between (registered seat: ; company registry number:....; represented by...(name)... (position);.. (procuration) (hereinafter referred to as Client) on the one part and Balogh Péter and Partners L A W F I R M (registered seat: H-1036 Budapest, Bécsi út 52 2/7; bar registry number: BÜK 1064; represented by: Dr. Péter Balogh Managing Partner) (hereinafter referred to as Law Firm) on the other part whereby it is agreed as follows: 1. SZERZŐDÉS TÁRGYA 1. THE SCOPE OF THE AGREEMENT 1.1. Megbízó a jelen okiratba foglalt feltételek szerint megbízást ad Megbízott részére jogi képviseletének ellátására, ügyvédi szolgáltatások nyújtására. Megbízott a megbízást elfogadja Megbízott tevékenységet eseti megbízások alapján végez A jelen megbízási szerződés nem kizárólagos jellegű Megbízott vállalja, hogy az eseti megbízásoknak megfelelően rábízott jogi, ügyvédi feladatokat a magyar hatályos anyagi és eljárási jog szabályai és legjobb tudása szerint látja el, eljárása során figyelembe veszi Megbízó egyedi szempontjait is The Client wishes to obtain the legal services of the Law Firm and for that purpose does hereby engage the Law Firm pursuant to the terms and conditions set out in this Agreement. The Law Firm accepts the engagement The Law Firm provides legal services according to the Client s particular assignments This Agreement is not an exclusive one The Law Firm undertakes to represent Client in the future particular assignments according to its best knowledge and in compliance with the provisions of the Hungarian substantive and procedural law, while always taking the Client s peculiar aspects into primary

2 1.5. A megbízás tárgyát képezi különösen: consideration. jogi tanácsadás, jogesetek írásbeli véleményezése, megoldása, szerződések, okiratok, beadványok véleményezése, szerkesztése, ellenjegyzése, Megbízó jogi képviselete peren kívüli, üzleti tárgyalásokon, Megbízó jogi képviselete cégbírósági eljárások során, Megbízó jogi képviselete bírósági és egyéb hatósági eljárások során, on-line céginformáció (OCCR) szolgáltatása, on-line földhivatali információ (TakarNet) szolgáltatása, minden egyéb ügyvédi tevékenységnek minősülő ügy ellátása The subject of this agreement includes in particular the following: legal advice; providing written legal opinion of legal cases; providing written legal opinion, drafting, countersigning of contracts, documents and petitions; legal, extrajudicial and business representation of the Client; legal representation of the Client in procedure at the Registry Court; legal representation of the Principal before the court and in other procedures of public authority; on-line business corporation and firm information service (OCCR); on-line land registry information service (TakarNet); and any other legal activities requested by the Client. 2. FELEK KAPCSOLATTARTÁSA 2. COMMUNICATION 2.1. Megbízó és Megbízott munkatársai személyesen, telefonon, telefax és útján tartanak kapcsolatot, minden külön időbeli és formai megkötöttség nélkül The Law Firm - Client communication shall be personally, via telephone, facsimile, or e- mail without any limitation of time Megbízó kívánsága szerint Megbízott munkatársai minden munkanapon (a helytől és a megjelenések számától függetlenül akár személyesen is) 9-18 óra között rendelkezésére állnak. Megbízott munkafeladatait egyébként saját időbeosztása szerint, de mindig a Megbízó kívánságához rugalmasan igazodva látja el Upon the request of the Client, the attorneys and associates of Law Firm shall be at the Client s disposal every work-day (irrespective of the place or the number of meetings - even if they were personal meetings) from 9 a.m. to 6 p.m. The attorneys and associates of Law Firm take on the work in accordance with their own timetable, but always accommodate themselves freely to the Client s request. engagement_agreement_hu_eng_22_mar_vr 2

3 2.3. Megbízó munkatársai Megbízottnak feladatokat formai kötöttség nélkül adhatnak The Client may instruct the Law Firm under no formal requirements with regard the way of communication. 3. MEGBÍZÁS DÍJA 3. FEES AND EXPENSES 3.1. Megbízott az általa ténylegesen elvégzett és ennek megfelelően az IroDATA 2002 munkaidő nyilvántartó és számlázó programmal dokumentált munkavégzését havonta utólag jogosult a Megbízó részére számlázni Megbízott díja a jelen szerződés 1.sz. mellékletében meghatározott óradíjak alapján kerül meghatározásra. Amennyiben Megbízott új munkatársakkal bővül, az ügyvédekre a II., ügyvédjelöltekre a III. díjkategória az irányadó. Amennyiben Megbízó utasítása alapján, az adott munkafeladat sürgősségére tekintettel óra utáni, vagy hivatalos munkaszüneti napon történő munkavégzés válik szükségessé, a Megbízott óradíjai 1,5 szorzóval kerülnek felszámításra The Law Firm is entitled to send an invoice at the end of each month according to the real time spent on working, which is recorded by the IroDATA 2002 time sheet and billing software The Law Firm calculates its fees according to the hourly rates set out in the Appendix 1.: II. fee category is applicable for new attorneys and III. fee category is applicable for new associates of the Law Firm. If due to the urgency of the case and upon the request of the Client work must be done after 9 pm or on public holidays, the above hourly fees shall be multiplied by 1,5 for the said period of time A legkisebb elszámolható időegység: 0,1 óra The least chargeable measure of time may be 0.1 hour Megbízott jogosult a megbízások ellátásához szükséges utazási időt is kiszámlázni The Law Firm is entitled to invoice the necessary traveling time in accordance with the hourly fee table Felek az általuk kiemelt jelentőségűnek minősített ügyekben - erre vonatkozó külön megállapodásuk alapján - speciális díjakban is megállapodhatnak In cases considered for crucial importance by the parties, the Law Firm can divert from the above-mentioned fee-table according to parties mutual agreement A megbízási díj magában foglalja Megbízott valamennyi költségét és kiadását is az alábbi kivételek mellett: A munkadíj mellett Megbízó viseli a hivatalos eljárások során felmerülő külön jogszabály 3.6. The hourly fee contains all costs and expenditures of the Law Firm except the following: On top of the hourly fees, the Client bears all official fees, expenses and duties stipulated by engagement_agreement_hu_eng_22_mar_vr 3

4 alapján fizetendő, illetve lerovandó díjakat, illetékeket, az OCCR céginformáció, a TakarNet földhivatali információ valamint az Egyéb szolgáltatások (1.-3. sz. mellékletek szerinti) díját, fordítási- és egyéb hasonló költségeket. Megbízott ezeket a költségeket csak kifejezett vállalása esetén köteles megelőlegezni. Amennyiben Megbízott dokumentumok magyar német/angol fordítását is végzi, azt vagy óradíjban, vagy 4.500,- Ft/oldal + ÁFA költséggel számlázza ki. Megbízott jogosult Budapest igazgatásrendészeti területén kívüli személyes megjelenés egyéb költségeit Megbízónak leszámlázni (kivéve: benzinköltség). law, the prices and fees of the OCCR company information service, the TakarNet land registry information service, and the Other Services (appendixes 1-3), the costs of translation and all similar expenditures occurred in the course and scope of the engagement. Law Firm advances the above expenditure only by an explicit agreement. Hungarian English/German translation of documents shall be billed according to the hourly fee table or as a fixed cost of HUF 4,500/page + VAT. In case of a personal proceeding out of Budapest s administrative borders, the Law Firm is entitled to invoice the traveling costs (except: cost of fuel). 4. FIZETÉSI FELTÉTELEK 4. PAYMENT 4.1. A tárgyhavi munkadíjat Megbízott a tárgyhónapot követő hónapban számlázza. Megbízó köteles Megbízott díját a Megbízott által szabályszerűen kiállított számla kézhezvételét követő 8 napon belül átutalással kiegyenlíteni, a Megbízott ERSTE Bank Hungary Rt-nél vezetett, alábbi számú bankszámlaszámára: HU The Law Firm shall invoice its monthly legal fee in the following month. Client agrees to pay it by bank transfer within 8 calendar days from the date of receipt of the invoice on the Law Firm s bank account held by ERSTE Bank Hungary Rt., which is as follows: HU Fizetési késedelem esetén Megbízott 15 (tizenöt) %-os mértékű éves késedelmi kamatot is jogosult érvényesíteni a késedelem időszakára In case of late payment Law Firm is entitled to assess late payment interest at a rate 15 % (fifteen per cent) per annum for the period from the due date to the date of payment Megbízott a teljesítéshez jogosult alvállalkozót, közvetített szolgáltatást igénybe venni, közvetített szolgáltatást nyújtani (a teljesség igénye nélkül például: adótanácsadó, könyvvizsgáló, ügyvéd, ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivő, szakértő, stb. szolgáltatásai). Megbízott számlájában a 4.3. The Law Firm is entitled to engage third parties or to provide intermediated services when performing this Agreement (e.g. without limitation the services of tax advisors, lawyers or law firms, patent agents, experts). The Law Firm shall indicate separately the intermediated services in its invoice. engagement_agreement_hu_eng_22_mar_vr 4

5 közvetített szolgáltatás tényét feltünteti. 5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 5. MISCELLANEOUS PROVISIONS 5.1. Jelen szerződés irányadó Megbízott...-től végzett teljesítéseire. A jelen, határozatlan időtartamra kötött megbízási szerződést felek bármikor jogosultak 3 (három) hónapos felmondási idő betartása mellett, írásban felmondani The provisions of this Agreement are applicable to the Law Firm s legal services rendered as of.... Either party may terminate this Agreement concluded for an indefinite time by giving written notice of termination to the other party at least three (3) months prior to the effective date of such termination Az ügyvédi óradíjak évfordulóval - az évközi gazdasági változások függvényében történő egyoldalú megváltoztatási jogát, továbbá az OCCR céginformációs szolgáltatás, a TakarNet földhivatali információs szolgáltatás és az Egyéb szolgáltatások díjainak - a szolgáltató árváltoztatásától függő akár évközi egyoldalú megváltoztatási jogát Megbízott kifejezetten fenntartja. Megbízott a változtatásról minden esetben legalább 30 nappal korábban értesíti a Megbízót, így az új szolgáltatási díjak visszaható hatálya kizárt Legal fees are subject to changes annually as of the 1 st day of January according to the yearly changes of the economic environment. The prices and fees of the OCCR company information service, TakarNet land registry information service, and the Other Services are subject to changes at any time depending on the prices applied by these independent service providers. The Client shall be informed 30 days prior to the effective date of the changes, therefore, the changed fees and prices can not be applied retroactively A Megbízott tájékoztatja Megbízót, hogy partner és alkalmazott ügyvédenként 30 millió forint / év, illetve 15 millió forint / káresemény összegű szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik a Magyar Biztosítók Egyesületénél. Felek Megbízott felelősségét bármely károkozás miatt (ide nem értve azonban a szándékosságot) ügyintéző ügyvédenként 15 millió Ft/káresemény, de ügyintéző ügyvédenként maximum 30 millió forint / év összegre korlátozzák. Káreseményenként a Megbízott felelőssége 15 millió forint / káresemény összegben maximalizált akkor is, ha több ügyintéző ügyvéd vesz részt az ügy intézésében. Felek Megbízott ezt meghaladó mértékű anyagi 5.3. The Law Firm informs the Client that its partners and associates are covered individually by liability insurance of HUF 30 million per annum, and HUF 15 million per event at the Insurance Association of Hungarian Lawyers. Parties agree that the liability of the Law Firm for damages except willful damages - is limited to HUF 15 million per event and HUF 30 million per year even if more than one attorneys of the Law Firm were involved in the performance of the given task. Parties exclude any further liabilities. The hourly rates of the legal fees are in proportion with the above insurance coverage, the fees are accordingly reduced fees. Should the Parties apply no limitation engagement_agreement_hu_eng_22_mar_vr 5

6 felelősségét kizárják. Felek kijelentik, hogy a Megbízott jelen szerződésben írt díjai a Megbízott jelen szerződésben rögzített felelősség korlátozásával arányos, megfelelő díjcsökkentés eredményeképp kerültek meghatározásra. A felelősség fentiek szerinti korlátozása nélkül a Megbízott csak jelentősen nagyobb díj és további adminisztratív kikötések mellett tudná elvállalni az együttműködést. Amennyiben Megbízónak magasabb összegű Megbízotti helytállásra vonatkozó igénye merülne fel, azt a konkrét üggyel kapcsolatos megbízás megadásakor kifejezetten írásban kell közölnie Megbízottal. Megbízott ilyen esetben is csak akkor és attól kezdődően vállal magasabb felelősséget, ha számára megfelelő kiegészítő felelősségbiztosítást tudott kötni. Ennek megtörténtét, és az így jelentkező többletköltségek Megbízó általi megtérítését felek egy kiegészítő megállapodás keretében írásban rögzítik. Felek az üzleti érdekeiket és a költségoptimalizálást mérlegelve a kockázat megosztás fentiekben írt módját választották. on liability then the Law Firm would be forced to increase its fees significantly and to apply further administrative provisions. Therefore, the Client shall inform the Law Firm in writing and prior to engagement if the Client requires increasing the liability of the Law Firm. In this case the Law Firm has the increased liability only as of it was able to obtain and additional insurance coverage. The parties shall enter into a supplementary agreement setting forth the details of the extended liability and the way the Client will cover the Law Firm s related extra costs. The parties agreed to share the risk and liability in the way set forth above to optimize their costs and with regard to their financial interests and 5.4. Megbízott vállalja, hogy a Megbízóval, illetve munkatársaival kapcsolatban tudomására jutott mindennemű adatot üzleti és ügyvédi titokként kezel és időben korlátlanul megőriz, illetve munkatársaival is betartatja ezen rendelkezéseket During the term of this Agreement and at all times thereafter Law Firm agrees that all of its staff shall treat all information concerning the Client as completely confidential Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott - saját üzleti döntése alapján - Megbízó személyét a referencia megbízói között feltüntesse, kizárólag ebben a körben az ügyvédi titoktartás alóli felmentés Megbízó részéről megadottnak tekintendő Client hereby gives his consent to be indicated in the reference list of Law Firm without any further notice. The above act can not be deemed as the violation of confidentiality. engagement_agreement_hu_eng_22_mar_vr 6

7 MELLÉKLETEK: 1.sz.: Az ügyvédek óradíjáról APPENDICES: Appendix 1: Hourly fees 2.sz.:OCCR (online céginformáció) díjtáblázat 3.sz.: TakarNet (online földhivatali információ) díjtáblázat Appendix 2: OCCR (on-line company registry information service) Fee Schedule Appendix 3: TakarNet (on-line land information registry service) Fee Schedule 4.sz.: Egyéb szolgáltatások díjtáblázat Appendix 4: Other Services Fee Schedule A jelen megállapodással összefüggő minden jogvitára a magyar jog szabályai alkalmazandóak. This Agreement and all disputes arising within shall be governed by the laws of Hungary. A jelen szerződés magyar és angol nyelven készült és a felek a szerződés mindkét változatát aláírták. Eltérés esetén a magyar szöveg az irányadó. This Agreement has been prepared in the Hungarian and English languages. The Hungarian language version shall prevail in the event of discrepancy between the Hungarian and English language version. Felek a fenti okiratot átolvasás, értelmezés és megértés után, mint szerződési akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírták. Jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Upon signing the document both contracting parties signify that they have read and understand it and it is in compliance with their intentions. The Parties hereto agree that all questions not regulated by this Agreement shall be governed by the Hungarian Civil Code. Budapest, 200. (hó) (nap) Budapest, (day) of (month) Megbízott/Law Firm Dr. Balogh Péter és Társai ÜGYVÉDI IRODA Balogh Péter and Partners L A W F I R M képv.:/represented by Dr. Balogh Péter managing partner... Megbízó/Client képv.:/represented by. engagement_agreement_hu_eng_22_mar_vr 7

8 1. sz. Melléklet / Appendix 1 Megbízási díjak/ Hourly fees Ügyintéző/ Official in charge Óradíj mértéke/hourly fee: I. Irodavezető ügyvéd /senior and managing partner ,- Ft + 20 % ÁFA/VAT II. Partnerügyvéd / partner ,- Ft + 20 % ÁFA/VAT III. Alkalmazott ügyvéd, ügyvédjelölt / associates ,- Ft + 20% ÁFA/VAT engagement_agreement_hu_eng_22_mar_vr 8

9 2. sz. Melléklet / Appendix 2 Az OCCR céginformációs szolgáltatás díjai / OCCR Company Information Fees Szolgáltatás / Service ár / price 1 : (Ft / HUF) rendelkezésre /available 2 : Cég beazonosítása 500,- 8 15,30 /Company identification Sikertelen névre keresés találat nélkül 1 100,- 8 15,30 /Search without result Hirdetmény, közlemény 1 000,- 8 15,30 /Monitoring official announcements and disclosures by company name Névjegy 2 000,- 8 15,30 /Company card screening Cégnév priorálás 2 200,- 8 15,30 / Company name search Cégbizonyítvány 2 750,- 8 15,30 /Company excerpt with specified data Cégkivonat 3 300,- 8 15,30 /Company excerpt Cégmásolat 4 400,- 8 15,30 /Company excerpt with all the previous amendments Cégkivonat + mérleg vagy eredmény-kimutatás 7 500,- 8 15,30 / Company excerpt + balance sheet or profit and loss account Éves beszámolóból mérleg 5 000,- 8 15,30 / Balance sheet from the annual report Éves beszámolóból eredmény-kimutatás 5 000,- 8 15,30 / Profit and loss account from the annual report Éves beszámolóból kiegészítő melléklet 2 500,- / Supplementary enclosure from the annual report Mérleg + eredménykimutatás + kieg. Melléklet ,- 8 15,30 / Balance sheet + profit and loss accout + supplementary enclosure Folyamatos cégfigyelés ,- 8 15,30 áll 1 Az ügyvédi szolgáltatást tartalmazó számlánkba beépítve. Az árak forintban értendők és az Áfa összegét nem tartalmazzák! március 1-től érvényesek. / These costs shall be included in the Law Firm s monthly invoice. The above prices are net prices in HUF, as of March 1, 2006 and without VAT! 2 Kivéve négy cégbíróságot (Fővárosi Bíróság, Pest Megyei Bíróság, Bács-Kiskun Megyei Bíróság, Nógrád Megyei Bíróság), melyek adatai non-stop hozzáférhetőek. /Except the company registry courts of Budapest and Pest, Bács-Kiskun and Nógrád counties, where company data are non stop available. engagement_agreement_hu_eng_22_mar_vr 9

10 /Continuous data monitoring of a company 3 Cégfigyelés keretében megbízóink a cégbíróságokkal egyidejűleg értesülhetnek az általuk megjelölt cégek adataiban bekövetkezett, illetőleg a cég gazdasági tevékenységét érintő egyes lényeges változásról, így különösen csőd vagy felszámolási eljárás indulásáról. / Continuous data monitoring of a company enables our clients to be informed simultaneously with the Court of Registry about the changes in the data of a specific company or about other significant changes e.g.: commencement of a winding-up procedure. engagement_agreement_hu_eng_22_mar_vr 10

11 3. sz. Melléklet / Appendix 3 A TakarNet földügyi információs szolgáltatás díjai / TakarNet Land Registry information fees szolgáltatás / service Ingatlanok beazonosítása *** (helyrajzi szám ill. cím alapján) / Real property identification (based on land registry number or address) *** Nem közhiteles tulajdoni lap / Not official land registry sheet ár / Price * (Ft- rendelkezésre állás / available ** HUF) 800,- H-Cs / M-Th: P / Fr: ,- H-Cs / M-Th: P / Fr: Térképmásolat / official copy of map-chart 4 600,- -- Ingatlanfigyelés 1 év/ real estate monitoring ,-/ year/ H-Cs / M-Th: real estate P / Fr: * Az ügyvédi szolgáltatást tartalmazó számlánkba beépítve. Az árak forintban értendőek és az Áfa összegét nem tartalmazzák! Az árak március 1-től érvényesek. / These costs shall be included in the Law Firm s monthly invoice. The above prices are net prices in HUF, as of March 1, 2006 and without VAT! ** Szolgáltatásaink igénybevétele a földhivatalok munkarendje miatt, a táblázatban megjelölt mértékben időben korlátozott. /Availability of our services are limited in time as indicated above according to the working hours of the land registries. ***. E szolgáltatás körében a helyrajzi szám alapján a cím valamint a cím alapján a helyrajzi szám beazonosítására van lehetőség. A cím alapján történő helyrajzi szám beazonosítás működése az eddigi tapasztalatok alapján még nem teljesen megbízható. /This service identifies the land registry number by address and identifies address by land registry number. According to our experiences still fault results arising by identifying the land registry number by address. engagement_agreement_hu_eng_22_mar_vr 11

12 4. számú Melléklet/ Appendix 4 Egyéb szolgáltatások díjai Földhivatali ügyintézés, közhiteles iratok beszerzése Fees of Other Services Fee of representation at the Land Registry, obtaining authentic documents (net fees of services in HUF) szolgáltatás 4 ár ** Tulajdoni lap / Land registry sheet 5 000,- Iratmásolatok/ Oofficial copies of documents 2 000,- *** Térképmásolat / Official copy of map-chart 5 000,- Helyszínrajz / Plot layout 5 000,- Cégbírósági ügyintézés, közhiteles iratok beszerzése Representation at the court of registry, obtaining authentic documents Cégbizonyítvány / Company excerpt with specified data 4 500,- Cégkivonat / Company excerpt 6 500,- Cégmásolat / Company excerpt with historical data 7 000,- Éves beszámoló: mérleg / Annual report: balance sheet 7 500,- Éves beszámoló: eredménykimutatás / Annual report: profit and loss statement 5 000,- Egyéb közhiteles iratok beszerzése / Obtaining other authentic documents Közhiteles fordítások [OFFI] / Official translation Bekerülési ár + 0,4 h óradíj / official price + 0,4 hours billable Egyéb Egyedi megállapodás / subject to separate agreement * Szolgáltatásaink igénybevétele a föld- és egyéb hivatalok és cégbíróság munkarendje miatt időben korlátozott. / Our services are limited in accordance with the office hours of the concerne offices. ** Az ügyvédi szolgáltatást tartalmazó számlánkba beépítve. Az árak forintban értendőek és az ÁFA összegét nem tartalmazzák. Az árak március 1-től érvényesek, budapesti ügyintézést alapul véve. Vidéki ügyintézés esetén az ügyvédi iroda az utazási időt óradíjban számolja el. / These costs shall be included in the Law Firm s monthly invoice. The above prices are net prices in HUF, for Budapest only, as of March 1, 2006 and without VAT! Should there be traveling outside of Budapest needed the traveling time is considered as billable hours. *** A szolgáltatás díja nem tartalmazza az iroda által illetékbélyegben lerótt szolgáltatási díjat, mely ÁFA körön kívüli szolgáltatásként lesz továbbterhelve a megbízóra. / The fee does not include the stamp duty and payable by the Client exclusive of VAT. engagement_agreement_hu_eng_22_mar_vr 12

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015 02.22. napjától visszavonásig Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) célja az, hogy szabályozza a FINGERPRINT Kft. ( FINGERPRINT

Részletesebben

T/ 14080. számú. törvényjavaslat

T/ 14080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14080. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014 H í r l e v é l //2014.03.10. Tisztelt Ügyfelünk! Adótörvény változások 2014 Jelentős változások nem történtek, inkább pontosítások jellemzik a módosító rendelkezéseket. Az alábbiakban ismertetjük a szélesebb

Részletesebben

COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA. (hatályos 2009.)

COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA. (hatályos 2009.) AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA (hatályos 2009.) COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY (effective from 2009) Az ING Lízing Magyarország-csoport (székhely: 1068

Részletesebben

Egyesülési szerződés. Merger Agreement. between. mely létrejött a. K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint átvevő társaság

Egyesülési szerződés. Merger Agreement. between. mely létrejött a. K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint átvevő társaság TERVEZET Egyesülési szerződés Merger Agreement mely létrejött a between K&H Bank Zártkörűen Működő mint átvevő társaság K&H Bank Zártkörűen Működő as the absorbing company és a and K & H Autófinanszírozó

Részletesebben

Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) Concluded by and between. amely létrejött egyrészr l

Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) Concluded by and between. amely létrejött egyrészr l Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) amely létrejött egyrészr l Concluded by and between Név: Cím: Anyja Neve: Szül.: Szem. Ig. Szám: Adószám: Name: Address: Mother s Maiden Name: Birth

Részletesebben

Name: Address: Birth Data: Identity Card No.: Tax Number: Name: Address: Birth Data: Nationality: Passport No.: and.

Name: Address: Birth Data: Identity Card No.: Tax Number: Name: Address: Birth Data: Nationality: Passport No.: and. Bérleti szerződés (2014/15) Lease Contract (2014/15) amely létrejött egyrészről concluded by and between Név: Cím: Anyja Neve: Szül.: Szem. ig. szám: Adószám: Name: Address: Mother s Maiden Name: Birth

Részletesebben

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24.

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24. H í r l e v é l //2012.10.24. Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Belföldi összesítő jelentés Az Országgyűlés 2012 júniusában határozott a tételes bevallással összefüggő törvénymódosításról, miszerint

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ 171. szám Tartalomjegyzék 360/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 361/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 362/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 11/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA CONTRACT ON PROVIDING ACCESS

Részletesebben

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues APRIL 2007 Real Facts Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues Kereskedelmi ingatlanok Magyarországon Gyakorlati útmutató a jogi és szabályozói kérdésekhez B A

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 Tisztelt Ügyfelünk! ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 A kötelező legkisebb havi minimálbér teljes foglalkoztatás esetén 101 500 forintról 105 000 forintra, a garantált

Részletesebben

XTB PRIVACY POLICY XTB ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

XTB PRIVACY POLICY XTB ADATVÉDELMI NYILATKOZAT XTB PRIVACY POLICY The purpose of this privacy policy is to provide you, with details of how XTB Limited ( XTB Limited we or us ) will collect and use the information you supply to us, including where

Részletesebben

T/5826. számú. törvényjavaslat

T/5826. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/5826. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a z ismert vagy feltételezett terroristák kiszűrésére szolgáló információk

Részletesebben

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. Adószám: 15390022-2-13 Statisztikai számjel: 15390022-7511-32-113 Képviseli: Dr. Csutoráné Dr. Győri

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA EXECUTION POLICY. 1) Bevezetés. 1) Introduction

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA EXECUTION POLICY. 1) Bevezetés. 1) Introduction EXECUTION POLICY 1) Introduction The Execution Policy should be read in conjunction with our Account Agreement or General Terms, as applicable, and, as relevant to your account, our Terms covering Spot

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék 76/2015. (III. 31.) Korm. rendelet A Turisztikai Világszervezet Alapszabálya és módosításai kihirdetéséről 4303

Részletesebben

DEVIZA KÜLFÖLDI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (2009. október 29.-től) FOR NON-RESIDENTS (as of 29th October, 2009.) futamideje (év) (Maturity (year))

DEVIZA KÜLFÖLDI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (2009. október 29.-től) FOR NON-RESIDENTS (as of 29th October, 2009.) futamideje (év) (Maturity (year)) MKB fiók: (MKB branch) MKB Bank Zrt. Szerződésazonosító szám(ok): (Contract identification number(s)) HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ LOAN APPLICATION FOR DEMANDING MKB MORTGAGE LOAN

Részletesebben

2008. évi XCVIII. törvény

2008. évi XCVIII. törvény 2008. évi XCVIII. törvény az Európa Tanács 2006. május 19-én, Strasbourgban elfogadott, az államutódlás esetén bekövetkező hontalanság elkerüléséről szóló Egyezménye kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés e

Részletesebben

Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary

Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary *connectedthinking 01 Háttér* A gazdasági társaságok új piaci lehetôségek után kutatva egyre gyakrabban fordulnak a külföldi piacok felé,

Részletesebben

Field Connect telematikai szerz dés

Field Connect telematikai szerz dés Field Connect telematikai szerz dés A John Deere - ISG vállalat különböz telematikai rendszereket fejleszt és értékesít. Ezek telematikai hardverekb l, szoftverekb l és szolgáltatásokból állnak össze (a

Részletesebben

Limited Liability Partnership / Korlátolt Felelősségű Társaság Limited Company / Részvénytársaság

Limited Liability Partnership / Korlátolt Felelősségű Társaság Limited Company / Részvénytársaság CORPORATE APPLICATION FORM JELENTKEZÉSI ŰRLAP JOGI SZEMÉLYEKNEK Application for a live account Jelentkezés élőszámla nyitására Company Information Cég Adatai: Full Company / Cég Neve: Registration Number

Részletesebben

TÁRGYALÁSI JEGYZŐKÖNYV MINUTES OF UNDERSTANDING

TÁRGYALÁSI JEGYZŐKÖNYV MINUTES OF UNDERSTANDING TÁRGYALÁSI JEGYZŐKÖNYV a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a lakossági deviza-jelzáloghitel állománnyal rendelkező pénzügyi intézmények képviseletében eljáró Magyar Bankszövetség képviselői között

Részletesebben

Final Terms dated 6 August 2013

Final Terms dated 6 August 2013 Final Terms dated 6 August 2013 Citigroup Inc. Issue of HUF661,200,000 Autocall Notes due August 2016 linked to the shares of Industria de Diseño Textil, Sociedad Anónima (Inditex, S.A.) and Novo Nordisk

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 84. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 84. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 18., csütörtök Tartalomjegyzék 2015. évi LXX. törvény A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között

Részletesebben

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság és a vállalatok döntéshozói tájékozottak legyenek a biztosítási alkusz tevékenységrôl. Az ügyfélnek

Részletesebben

Database for the European Charter for Regional or Minority Languages

Database for the European Charter for Regional or Minority Languages Database for the European Charter for Regional or Minority Languages HUNGARIAN TRANSLATION OF THE CHARTER European Charter for Regional or Minority Languages 1 A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014

MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014 NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS - FÜGGETLEN ÉRTÉKELÉSI MECHANIZMUS: MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014 Reszkető Petra Edina Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Első előrehaladási jelentés

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8

Tartalomjegyzék 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8 ÉVES JELENTÉS 2003 ANNUAL REPORT 2003 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 KÖSZÖNTÕ 4 2 MAKROGAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS KÖRNYEZET 2003-BAN 6 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8 3 2003: AZ FHB

Részletesebben

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források 2010 2010 TARTALOM TABLE OF CONTENT LOMBARD ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2010 4Jellemző mutatók Key figures 5Misszió Our Mission 6Elnöki köszöntő Greetings from the Chairman 8Vezérigazgatói köszöntő GreetingS

Részletesebben