V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve"

Átírás

1 V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja TK Legyen képes a segítő kapcsolatban empátiára, bizalomra és hitelességre. Ismerje a mentálhigiénés munka alapszabályait (önkéntesség, titoktartás és kompetencia). Legyen érzékeny a hátrányos társadalmi helyzetből, a szegénységből, az előítéletektől övezett kisebbségi létből fakadó nehézségekre. Legyen képes mások és saját lelki egészségének megőrzésére. A minősítés, elítélés és megítélés nélküli elfogadásra. 2. Tantárgyi program: A mentálhigiénés szakirányú képzettséggel rendelkezők szemléletének formálásában meghatározó az élményen alapuló kapcsolati készségek kialakítása, a saját személyiség hatótényezőinek tudatos kezelése. Mindez meghatározott idejű önismereti képzés alapján lehetséges, melynek során különböző kiscsoportos technikák használatosak. Az önismereti folyamat mindig reflektálni igyekszik arra, hogy nem kiscsoportos vezetésre tanít, hanem a saját szakterületen felhasználandó önismereti élmények és tudás megszerzésére irányul. Az én-azonosság tudatosítása. Az önismereti érzékenység fokozása. Én-feltárás saját tempóban. Az érzelmek, az értékek feltárása. Kötődések bemutatása. Az életút és élettörténés bemutatása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: foglalkozásonként szóbeli visszajelzés segédanyagok: szakirodalom. Bagdy Emőke (2005): Pszichofitness. Animula Kiadó, Budapest Balogh Béla - Popper Péter (2005): Mit tehetünk magunkért? Az ember belső lehetőségei, Mesterkurzus. Saxum, Budapest Popper Péter (1991): Belső utakon. Relaxa, Budapest

2 Mentálhigiéné Tantárgy kódja MH 1102 Kreditpont: 5 Féléves kontakt óraszám 16 Félévi követelmény Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai adjunktus A tantárgyfelelős tanszék kódja TK Megismertetni a hallgatókkal a mentálhigiéné fogalmának, történeti alakulásának áttekintésén keresztül a mentálhigiénés tevékenységet, a mentálhigiéné kapcsolatát az egyéb humán területekkel és azok szolgáltatásaival. A hallgató legyen tisztában a mentálhigiéné alapfogalmaival, történeti alakulásával, fontosabb alkalmazási területeivel. Legyen tisztában a mentálhigiéné módszereivel, a prevenció és a promóció jelentőségével. Ismerje a mentálhigiéné különböző laikus és professzionális intézményeit. Legyen tisztában a segítő foglalkozásúak lehetséges mentálhigiénés problémáival. 2. A tantárgyi program: A mentálhigiéné fogalma, helye a tudományok rendszerében, szükségessége, története. Mentálhigiéné módszerei. A prevenció és a promóció fogalma, a két fogalom szemléletbeli különbsége. A lelki egészségvédelem szintjei (primer, szekunder, tercier prevenció). A mentálhigiéné laikus intézményei (támogató hálók, a család, és az önsegítő csoportok). Mentálhigiéné professzionális intézményei az egészségügyi, szociálpolitikai és oktatási intézmények. A segítők mentálhigiénés szükségletei, a kiégés jelensége (burn out szindróma). Mentálhigiénés problémák, stressz és következményei. Munkahely és mentálhigiéné. A gyermekvédelem problémái és fejlesztésének mentálhigiénés szempontú lehetőségei. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli segédanyagok: szakirodalom, jegyzetek 7. Buda Béla (1994): Mentálhigiéné. A lelki egészség társadalmi, munkaszervezeti, pszichokulturális és gyakorlati vetülete. Animula, Budapest Buda Béla (2003): A lélek egészsége. A mentálhigiéné alapkérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó Gerevich József (1997)(szerk.): Közösségi mentálhigiéné. Animula, Budapest Buda Béla (2003): Az iskolai nevelés - a lélek védelmében. Az iskolai mentálhigiéné alapelvei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest , o. Kézdi Balázs (1998): Iskolai mentálhigiéné. Pannónia, Pécs 2

3 Egészségtan Tantárgy kódja MH 1103 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Tantárgyfelelős neve és beosztása Göncziné dr. Szabó Terézia főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja BI A tantárgy alapvető célja a biológia és az egészségtudományok alapvető ismereteinek az átadása, mely lehetőséget ad gyakorlati alkalmazásra is. Megismertetjük az egészséges testi fejlődés és az egészséges emberi test főbb anatómiai jellegeit és annak egészségtani vonatkozásait. Biológiai alapokat adunk az egészségmegőrző - fejlesztő és mentálhigiéniás feladatok szakszerű alkalmazására. 2. Tantárgyi program: Az emberi test felépítése és funkciói: a főbb szervrendszerek anatómiai és élettani jellemzői. Egészség - betegség. Demográfiai alapfogalmak és módszerek. Általános epidemiológia: Az egészségi állapot és mérési módszerei (statisztikai, demográfiai és epidemiológiai módszerek). Magyar egészségügy felépítése, az alapellátás. Népegészségügyi programok. Környezet egészségtan. (Természetes és mesterséges környezet egészségtana.) Élelmezés-egészségtan. A legfontosabb tápanyagaink. Járványtan. Kötelező és ajánlott védőoltások. Elsősegélynyújtás és balesetvédelem. Munkaegészségtan. 3. Évközi tanulmányi követelmények: tanulmány készítése egy választott témáról, hozzászólás, vita a tanórákon 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vitakészség, felkészültség órai értékelése, vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli: tanulmány értékelése szóbeli: tanórai értékelés, kollokvium segédanyagok: folyóiratok: (Népegészségügy, Demográfia), Power Point prezentációk, multimédiás segédanyagok Berger Józsefné (2004): Az ember. Biológia és egészségtan középiskolásoknak, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. Dési Illés (2001): Népegészségtan. Semmelweis Kiadó, Budapest 2001 Az elsősegély kézikönyve (1993). Subrosa Kiadó, Budapest Tompa Anna (2005)(szerk.): Megelőző orvostan és népegészségtan. Egyetemi jegyzet Ungvári Gy (2000): Munkaegészségtan. Medicina Kiadó, Budapest 3

4 Egészségpszichológia Tantárgy kódja MH 1104 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Margitics Ferenc főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja TK 1. A tantárgy elsajátításának célja Megalapozni az egészséges életmódra neveléshez szükséges szakmai kompetenciák kialakulását. Alapvető tájékozottság az egészségpszichológia kutatási eredményeiben, s azok felhasználhatóságáról. Az egészség, betegség és különböző működési zavarok etiológiai korrelátumainak megismerése és hozzájárulása a mentálhigiénés szakemberek szemléletének formálásához. 2. Tantárgyi program Az egészségpszichológia szemléletmódja, helye a tudományok rendszerében. Az egészségpszichológia alapfogalmai. Egészségmagatartás-betegségmagatartás. Az egészségpszichológia modelljei. A magyar populáció egészségügyi helyzetképe. A szorongás, a félelem és a stressz mentális károsító hatását és az ezekkel való megküzdés (megelőzés) lehetőségei. A szorongás és a félelem. A stressz és az életesemények. Megelőzés, megküzdési stratégiák, coping mechanizmusok. A pszichés egészség kritériumai. Az egyén életmódjának és egészségének összefüggései. Az egyént körülvevő támogató környezet elemzése. A szerepek változásának problémája. A kiégés. A segítő segítése. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: írásbeli vagy szóbeli vizsga segédanyagok: szakirodalom. Barabás Katalin (szerk.) (2008): Egészségfejlesztés. Medicina, Budapest Comer R. J. (2000): A lélek betegségei. Osiris, Budapest Kállai János-Varga József-Oláh Attila (szerk.) (2007): Egészségpszichológia a gyakorlatban. Medicina, Budapest Kulcsár Zsuzsanna (1998): Egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 4

5 Szociálpolitika Tantárgy kódja MH 1105 Kreditpont 3 Féléves kontakt óraszám 10 Félévi követelmény Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin Tantárgyfelelős tanszék kódja SP A hallgató ismerje meg a társadalompolitika fogalmi kérdéseit, a társadalompolitika, szociálpolitika fogalmát és szemléletét. 2. Tantárgyi program: A szociálpolitika értékei és alapelvei, a szociálpolitika színterei. A szociális gondoskodás ideológiája és intézményrendszere, az állami szociálpolitika kialakulásának időszaka és története, a magyar társadalombiztosítás jellemzői. A jóléti állam, a magyar szociálpolitika a rendszerváltás időszakában, az elszegényedés folyamatai, a szociálpolitika rendszerváltó jellege. A rendszerváltás társadalmi hatásai, a rendszerváltás nyertesei és vesztesei. Az Európai Unió és a szociálpolitika, a szociális ellátórendszer átalakítása, korszerűsítése, az ellátórendszer jellemzői, változások a magyar szociálpolitikában az Európai Unióhoz való csatlakozás következtében. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy, kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli segédanyagok: szakirodalom Ferge Zsuzsa - Lévai Katalin (szerk.): A jóléti állam. TWINS Kiadó, Budapest, 1991 Ferge Zuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek (2000). ELTE - Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest Zombori Gyula (1994): Szociálpolitika alapfogalmai. TWINS Kiadó, Budapest 5

6 Szociális munka Tantárgy kódja MH 1106 Kreditpont 3 Féléves kontakt óraszám 10 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudásné Helgert Marianna Tantárgyfelelős tanszék kódja SP A szociális munka elméleti és gyakorlati kérdéseinek, természetének, értékrendjének bemutatása, valamint a szakma alapfogalmainak átadása. Megismertetni a hallgatót a szociális munka alapfogalmaival, valamint e szakmát meghatározó elméletekkel és gyakorlati modellekkel. 2. Tantárgyi program: A szociális munka története, fogalma, ismeretalapja, kapcsolódása különböző diszciplínákhoz. A jóléti ellátások rendszere hazánkban, és a szociális munka helye ebben a rendszerben. Az alapvető jogszabályi hátterek mellett a professziót meghatározó értékek és etikák értelmezése, valamint a problémamegoldás rendszerének megismertetése. A hallgató ismeretanyagot szerez a szociális munka nemzetközi és hazai vonatkozásairól. Főbb témakörök: A szociális munka természete, tárgya, ismeretalapja, eszközei. A szociális munkás képzés kialakulása és rendszere. Nemzetközi szervezetek a szociálismunkás-képzés és a szociális munka terén. Beavatkozási irányok. Elméletek a szociális munka gyakorlatához. Az értékek szerepe a szociális munkában, etikai kódex. A szociális munka helye a szociálpolitika rendszerében, tevékenységének színterei. A problémamegoldás folyamata. Változáskezelés. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli vizsga segédanyagok: szakirodalom Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin (1994): A szociális munka elmélete és gyakorlata I. köt. Semmelweis Kiadó Bp. Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához (2001). Szociális Szakmai Szövetség, Bp. Kézikönyv szociális munkásoknak (2002). Szociális Szakmai Szövetség, Bp évi III. tv. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Budai István (1996): Szociális munka az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. Tánczos Éva (szerk.)(1997): A szociális munka elmélete és gyakorlata II. Semmelweis Kiadó, Bp. 6

7 A személyiségfejlődés zavarai Tantárgy kódja MH 1107 Kreditpont: 5 Féléves kontakt óraszám 16 Félévi követelmény Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Margitics Ferenc főiskolai docens A tantárgyfelelős tanszék kódja TK A tantárgy alapismereteket nyújt a gyermekkori személyiségzavarok, deviáns viselkedésformák és a pszichiátriai kórképek köréből. A hangsúly a betegségek korai felismerésén, és az érintett gyerekek megfelelő intézményhez való irányításán van. A terápiás módszerek elméleti ismerete nem jogosítja fel a hallgatókat a módszerek későbbi gyakorlására (kivétel: pedagógiai módszerek, RET alapelemek). 2. Tantárgyi program: Egészség, betegség fogalma; a betegségek és zavarok osztályozási rendszerei; a gyermekkori neurózisok formái (fogalma, tünetei, kezelési lehetőségek); a gyermekkori pszichózisok (fogalma, formái, kezelési lehetőségek); az érzelmi élet zavarai korai gyermekkorban; pszichoszomatikus zavarok; funkcionális zavarok; deviáns viselkedésformák; a gyermekek bántalmazásának pszichológiai problémái. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 5. Az értékelés módszere: írásbeli segédanyagok: szakirodalom, jegyzet Bagdy Emőke (1996): Családi szocializáció és személyiségzavarok. Tankönyvkiadó, Bp. Böszörményi Z. - Bruckner Gy.(1989): A gyermekkor és az ifjúkor pszichiátriája. Medicina, Bp. Demcsákné Kelen Ilona (1989): Pszichoszomatikus zavarok gyermek - és ifjúkorban. Gondolat, Bp. Kulcsár Zsuzsanna (1993): Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. Tankönyvkiadó, Bp. Murányi Kovács Endréné (1994): Gyermekkori és serdülőkori személyiségzavarok pszichológiája. Tankönyvkiadó, Bp. Ranschburg Jenő (1999): Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Gondolat, Bp. 7

8 Kommunikációs és konfliktuskezelő készségfejlesztés Tantárgy kódja MH 1208 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 8 Féléves kontakt óraszám 25 Gyakorlati jegy Előfeltétel MH 1101 Tantárgyfelelős Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja TK A segítő szakmában dolgozók személyiségfejlesztése kommunikációs készség fejlesztésén keresztül. A kommunikatív viselkedés tudatosítása a figyelem ráirányításával. A hallgatóknak meg kell ismerniük és tudatosítaniuk kell azokat a kommunikációs helyzeteket, melyek szakmájukban kiemelkedő helyet foglalnak el. Mindezekről nemcsak elvont ismereteket ad a tréning, hanem lehetőséget nyújt a bőséges élmény és tapasztalatszerzésre, kihasználva a csoportos forma előnyeit. A saját konfliktusmegoldó stratégia feltárása, megismerése és ezáltal előnyeinek és hátrányainak megfogalmazása a problémamegoldó folyamatban. A hallgatók technikákat kapnak a hatékony konfliktusmegoldáshoz. Ezen technikák birtokában a mindennapi életben és a segítő szakmai munkában felmerülő problémákat hatékonyabban tudják kezelni. 2. A tantárgyi program: Csoportépítés a csoport beindítása. Egyéni és csoportcélok kidolgozása. A csoportszabályok kialakítása. Kommunikáció fogalmának értelmezése, fontossága a csoporttagok életében. Saját verbális kommunikáció jellemzőinek feltárása, fejlesztés irányainak meghatározása. Verbális kommunikáció fejlesztése (ismerkedés, kapcsolatépítés terén). Verbális kommunikáció fejlesztése (figyelmes hallgatás, értő figyelem, én-üzenet megfogalmazása, igazi üzenet kihallása, konfrontáló én-üzenet, közléssorompók). Verbális kommunikáció fejlesztése (hatékony kommunikáció konfliktushelyzetben, a konfliktus fogalmának definiálása, saját konfliktusok feltérképezése, reakciók konfliktushelyzetben, konfliktusmegoldó stratégiák ismertetése). Nonverbális kommunikáció fejlesztése (arc- mimika, tekintet). Nonverbális kommunikáció fejlesztése (testtartás, térközszabályozás). Nonverbális kommunikáció fejlesztése (gesztusok). Mások elfogadása, határaik tiszteletben tartása. A társismeret segítő tényezői és csapdái. Élmény az együttműködésről. Az érintkezés verbális és nonverbális kifejezésének gyakorlása. Az erőszakmentes konfliktuskezelési stratégiák. A közvetítés szerepe a konfliktusmegoldásban. Konfliktusmegoldásban kívánatos kommunikációs készségek gyakorlása. Szituációs játékok: konfliktus helyzetek modellálása. 8

9 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: a minősítés megadása a részvétel alapján történik. A megjelölt hiányzást meghaladó hiányzás esetén a kurzust meg kell ismételni. segédanyagok: szakirodalom Bagdy Emőke - Telkes József (2000): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest. Hajas Zsuzsa (1999): Kommunikációs gyakorlatok. Pedellus, Debrecen. Hanák Zsuzsanna (2001): Kommunikációs ismeretek és készségfejlesztés (hallgatói munkafüzet, multimédiás CD-ROM, tanári segédlet) EKF. Siklaki István (1994): A meggyőzés pszichológiája. Scientia Humana, Budapest. 9

10 Segítő kapcsolat Tantárgy kódja MH 1209 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 8 Féléves kontakt óraszám 25 Félévi követelmény Előfeltétel (tantárgyi kód) MH 1101-MH 1107 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja TK A tantárgy a segítésről, mint professzióról, és rendszerről igyekszik összefoglalást adni, szemléletet formálni. A személyiségfejlődés kapcsolati oldalának feldolgozásával, a problémák kialakulásának lehetséges gyökereivel, illetve a kivezető utak lehetőségeivel is megismerkedünk. A kurzus célja áttekinteni a segítő kapcsolat jellemzőit, elméleti hátterét, modelljeit, jelenségeit, stratégiáit, fázisait, valamint azon készségeket, melyek ezt hatékonyabbá teszik. 2. A tantárgyi program: A stúdium kitér a személyészlelés, interjúkészítés, helyzetfeltárás, információfeldolgozás gyakorlati szempontjaira is, témái: A segítő kapcsolat fogalma, definíciója, formái, eszközök a segítő kapcsolatban A segítő kapcsolat jelenségei, segítő beszélgetés, tanácsadás, konzultáció Verbális/nonverbális kommunikáció alapfogalmai, jelentősége, kommunikációs kompetencia, Interjú, változás és változtatás lehetőségének felismerése és előidézése a segítő kapcsolatban Konfliktus és konfliktuskezelés, a problémamegoldás lehetőségei egyénileg és teamben Krízishelyzetek és kezelésük, team-munka, esetmegbeszélés, szupervízió Az emocionális átélés, az érzelmi érettség, az érett személyiség 3. Évközi tanulmányi követelmények: kötelező részvétel, az egészségfejlesztő mentálhigiénikus szerepének, feladatkörének, kompetenciájának bemutatása egy esetleírás segítségével. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: esetbemutatás írásbeli anyagban és szóbeli vizsga segédanyagok: esetelemzések, videofilm, irodalom Bang, R. (1984): A célzott beszélgetés. Gondolat, Budapest Bang, R. (1987): A segítő kapcsolat. Gondolat, Budapest Berne, E. (1984): Emberi játszmák. Gondolat, Budapest H. Sas, J. (1976): Életmód és család. Az emberi viszonyok alakulása a családban. Akadémia Kiadó, Budapest Tringer, L. (2005): A gyógyító beszélgetés. Magyar Viselkedéstudományi és Kognitív Terápiás Egyesület, Budapest 10

11 Egyéni és csoportos tanácsadás Tantárgy kódja MH 1210 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 8 Féléves kontakt óraszám 25 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) MH 1101-MH 1107 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Margitics Ferenc főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja TK A tárgy célja, hogy a hallgatók alapkészség és elmélet szintjén tájékozódjanak a segítő kapcsolatban felhasználható módszerekben. Sajátélményű tapasztalatszerzés és elméleti alapok tanácsadási technikákban és Rogersi alaphelyzetben (empátia-labor). 2. A tantárgyi program: A klienssel való kapcsolatteremtés. Az exploráció szempontjai, kérdéskörei, elméleti keretei. Az információ szintjei. Az exploráció során megfigyelendő reakciók, a kliens és a kérdező ellenállásának felismerése. Az explorációs anyag feldolgozása. Az empátia jelentősége a segítő kapcsolatban. Az empátia szintjei. Az önismeret jelentősége a segítő kapcsolatban, az önismereténvédelem-énkép összefüggései. A laikus és professzionális segítés. A mentálhigiénés módszerek. A tanácsadás elméleti és módszertani kérdései. A segítő lelki egészségének ártó tényezők. A kiégés. A segítő segítése. A pszichés egészség kritériumai. A tanácsadás általános elméleti és módszertani kérdései. A tanácsadás rendszerei. A tanácsadó személyes alkalmassága. A tanácsadás pszichológiája, Egyéni és csoportos tanácsadás. Irányítás és tanácsadás. Beavatkozási lehetőségek a segítő kapcsolatban. Célzott beszélgetés a tanácsadásban. 3. Évközi tanulmányi követelmények: a folyamatos értékelésekből képzett gyakorlati jegy, zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: az önálló szemináriumi teljesítmény folyamatos visszajelzése, írásbeli dolgozat segédanyagok: szakirodalom, jegyzetek Gyimóthy Géza (2008): A tanácsadás lélektana. Mentálhigiéné, Budapest Ritoókné Ádám Magda (1998): A tanácsadás pszichológiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Ruth Bang (1980): A célzott beszélgetés. Tankönyvkiadó, Budapest Tringer, L. (2005): A gyógyító beszélgetés. Magyar Viselkedéstudományi és Kognitív Terápiás Egyesület, Budapest 11

12 Szociáletika Tantárgy kódja MH 1211 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 6 Féléves kontakt óraszám 15 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Jakab András főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja FT A kurzus célja, hogy bevezetést nyújtson az alkalmazott etika egy fontos területének, a szociáletikának a felsőfokú szakemberképzés szempontjából releváns témaköreibe, elősegítve a szakmai kompetenciák kialakítását. Az általános etikai kiindulópont után az etika, mint filozófiai diszciplína ágazati, illetve alkalmazott etikai területeit vizsgálja, de különös hangsúllyal a szociális etika tárgykörei kerülnek bemutatásra. 2. Tantárgyi program: A szociáletika helye a filozófiai, etikai diszciplínák rendszerében. A szociáletika problémáinak megjelenése, kezelése, megkülönböztetése, a jogi, politikai, stb. etikától. A szociáletika teoretikus megalapozása az európai morálfilozófiai gondolkodásban (szerződéselméleti, játékelméleti kiindulópontok). A szociáletika alapvető elvei: a társadalmi egyenlőség, társadalmi igazságosság, alapszabadságok egyenlőségei, a társadalmi igazságosság. Ember-természet viszony: a bioetika néhány kérdése. A határszituációk etikai problémái (abortusz, eutanázia, öngyilkosság). Mentális betegségekkel kapcsolatos etikai dilemmák. Drog és társadalom, depriváció, másság etikai kérdései. A szexualitás és a családi élet etikája. Szexualitás és társadalmi nem (pornográfia, prostitúció, cenzúra). A szociális gondozás, gondoskodás etikája. Az állampolgári létezés etikája. 3. Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatók a tanórákon és a kontaktórákon kívül a kötelező és az ajánlott szakirodalom tanulmányozásával megismerkednek a szociáletika témaköreivel, önállóan dolgozzák fel a forrásszövegeket, és egy témából házi dolgozatot készítenek. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): házi dolgozat értékelése, valamint szóbeli vizsga. 5. Az értékelés módszere: gyűjtőmunka alapján készített házi dolgozat értékelése, a szóbeli vizsga a kurzusismeret anyagának alkalmazási szintű értékelését jelenti, komplex ismereteket, készségeket, kér számon. segédanyagok: Előadóterem, könyvtár, multimédiás számítógépes háttér. Nyíri Tamás (1994): Alapvető etika. Szent István Társulat, Budapest Anzenbacher, A. (2001): Keresztény társadalometika. Szent István Társulat, Budapest Hársing László (1999): Bevezetés az etikába. Bíbor Kiadó, Miskolc Hell Judit (szerk.) (1996): Szociáletika. Szöveggyűjtemény. Egyetemi Kiadó, Miskolc Kiss Lajos András (2001): Az eltűnt lelkiismeret nyomában. Liget Kiadó, Budapest Fekete László (szerk.) (2004): Kortárs etika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Somfai Béla (1997): Szociális etika. Szöveggyűjtemény. Szegedi Hittudományi Főiskola, Szeged 12

13 Szakmai identitás fejlesztése Tantárgy kódja MH 1312 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 6 Féléves kontakt óraszám 25 Gyakorlat Előfeltétel (tantárgyi kód) MH 1101, MH 1208 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja TK 1. A tantárgy elsajátításának célja Legyen képes mintát adni az egészségtudatos magatartásra. Tudja saját kompetenciáit használni, s annak határait felismerni, betartani. Ismerje személyes és szociális hatékonyságát. Legyen szemlélet- és viselkedésmódjában nyitott az ismeretszerzésre és önművelésre. Tudjon más segítő szakmák szakembereivel együttműködni. Egészségfejlesztő mentálhigiénikusként ismerje fel az egyént körülvevő támogató (szupportív) környezetet. Tudjon a különböző társadalmi rétegekhez, kulturális, nemzeti vagy etnikai csoportokhoz tartozó egyénekkel együttműködni. Ismerje a segítő kapcsolat alapszabályait. Képes legyen a mentálhigiénés módszerek alkalmazására, saját lelki egészségének megőrzésére. Tudjon együttműködni más szakmák képviselőivel, ismerje a kompetenciahatárokat. 2. Tantárgyi program A segítő szakember személyisége. A személyes hatékonyság. Erősségek és gyengeségek. Elvárások, vágyak és lehetőségek összevetése. A szakmai identitást erősítő és gyengítő tényezők. Rövid és hosszú távú célok. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy. 5. Az értékelés módszere: a foglalkozásokon szerzett élményekről visszajelzés. segédanyagok: szakirodalom. Bagdy E. - Telkes József (2005): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Benedek László (1992): Játék és pszichoterápia. Animula, Budapest Konta Ildikó - Zsolnai Anikó (2002): A szociális készségek játékos fejlesztése az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 13

14 Szakmai esetmegbeszélés Tantárgy kódja MH 1313 Kreditpont 6 Féléves kontakt óraszám 25 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) MH Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja TK 1. A tantárgy elsajátításának célja A kurzus célja a hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteinek konkrét esetvezetésbe való átvezetése, és egyben a záróvizsga dolgozatának kialakítását is szolgálja. Alapja egyéni és csoportos konzultáció. 2. Tantárgyi program A csoportos konzultáció általános esetvezetési ismeretek megbeszélését és demonstrálását tartalmazza, sorra véve valamennyi hallgató témaválasztását, annak indokoltságát, az alapképzettségnek megfelelő szakirányú beágyazottságát. Az esetválasztás helyességét, indokoltságát, a konzulens tanár megválasztását ez a folyamat készíti elő, illetve képezi le. Valamennyi hallgató köteles csoportmegbeszélésbe vinni legalább egy, folyamatban lévő esetét, és egyéni konzultációt folytatni kijelölt konzulensével. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy tanulmány készítése egy választott témáról,hozzászólás, vita a tanórákon 5. Az értékelés módszere: esettanulmány készítése vitakészség, felkészültség órai értékelése segédanyagok: szakirodalom. Barnes, Gill Gorell (1991): Család, terápia, gondozás. Családterápiás olvasókönyv II. Animula Berg, I. K. (1995): Konzultáció sokproblémás családokkal. Animula, Budapest Buda Béla (1998): A család lélektani rendszerének fejlődése és változásai - a segítő szempontjából. Támasz, Budapest Buda Béla (1994): Mentálhigéné. A lelki egészség társadalmi, munkaszervezeti, pszichokulturális és gyakorlati vetületei. Animula, Budapest Tánczos Éva (szerk.) (1997): A szociális munka elmélete és gyakorlata. II. Semmelweis Kiadó, Budapest Hepworth, D. H. - Larsen, J. A. (1996): A sokszempontú felmérés In: Szociális munka egyénekkel és családokkal. Szerk. Tánczos Éva. Budapest Stang T. (1998): Szociális munka családokkal. In: Kézikönyv szociális munkásoknak. Szerk. Kozma Judit. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest 14

15 Szakmai gyakorlat, szupervízió Tantárgy kódja MH 1314 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 8 Féléves kontakt óraszám 30 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) MH , MH Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja TK 1. A tantárgy elsajátításának célja A kurzus célja a különböző humán szolgáltatásban történő mentálhigiénés munka adaptációs lehetőségeinek bemutatása. 2. Tantárgyi program A kurzus elsősorban a mentálhigiénés ismeretek különböző területeken történő adaptációs lehetőségeit igyekszik feltárni, hogy az ne professzióként, hanem a különböző segítő foglalkozásúak specifikus hatékonyságnövelő lehetőségeként jelenjen meg. A képzésben korábban végzett, a különböző területeken dolgozó mentálhigiénés szakemberek meghívásával bemutatók szervezése a mentálhigiénés ismeretek felhasználási lehetőségeiről. Ezek főbb területei: általános iskolai tanár, középiskolai tanár, különböző felekezetű teológusok, jogász végzettségűek (bíró, ügyvéd), gyermekvédelemben dolgozó szakemberek (gyámhatóság), mentálhigiénés intézmények munkatársai (családsegítők, egyéb szociális intézmények). 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: Szakmai ismeretekről és szakmai élményekről visszajelzés portfólió készítésével segédanyagok: szakirodalom. Wiesner Erzsébet-Bagdy Emőke (2005): Szupervízió. Print-X Kft. Budapest Bányai Emőke (szerk.) (2006): Szupervízió és tereptanítás a szociális munkában. Sík Kiadó Kft. Budapest Bagdy Emőke (1997): Mi a szupervízió, az önismereti munka és a pszichoterápia. Pszichoterápia, november Kessel,L. - Sárvári Gy. (szerk.) (1996): A szupervízió koncepcionális kérdései. In: Tanulmányok a szupervízió köréből II. Supervisio Hungarica, Budapest Bányai Emőke: A családokat támogató szolgáltatások integrációja Esély 2003/5 15

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere Az EU. társadalompolitikai rendszere B1406L Kreditpont 4 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) K B1407 1. A tantárgy elsajátításának célja: A szociális ellátások, a hozzájutás feltételrendszerének és a segítségnyújtás

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében (május 10.) írásbeli gyakorlati

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS Mentálhigiéné, krízisintervenció

TANTÁRGYLEÍRÁS Mentálhigiéné, krízisintervenció Mentálhigiéné, krízisintervenció PSD1117 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 5 Félévi kontakt óraszám 15 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus A tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2015-2016. 1. félév Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tantárgy kódja. Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tantárgy kódja. Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója Tehetség és szocioemocionális fejlődés PSG1219L Meghirdetés féléve 4 Kreditpont: 4 Konzultációs óraszám 10 kollokvium Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója A kollokvium megírása. Tehetséggondozási stratégiák:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. KÖVETELMÉNYEK Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. TAB1215 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár NAPPALI KÖVETELMÉNYEK Inkluzív nevelés - attitűdformálás CGB 2003 Meghirdetés féléve 4,5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában

Részletesebben

Első és másodéves hallgatók figyelem! Az alábbi dokumentumban mindkét évfolyam szigorlati tételsorai megtalálhatók! 1. ÉVFOLYAM SZIGORLATI TÉTELEI

Első és másodéves hallgatók figyelem! Az alábbi dokumentumban mindkét évfolyam szigorlati tételsorai megtalálhatók! 1. ÉVFOLYAM SZIGORLATI TÉTELEI Első és másodéves hallgatók figyelem! Az alábbi dokumentumban mindkét évfolyam szigorlati tételsorai megtalálhatók! 1. ÉVFOLYAM SZIGORLATI TÉTELEI SZOCIÁLIS MUNKA SZIGORLATI TÉTELEK 2008/2009-ES TANÉV

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek PSI1117 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 5 Félévi kontakt óraszám 15 K Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Györgyiné

Részletesebben

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Szociális ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei A szóbeli vizsga a megadott témakörök tematikus és probléma-orientált bemutatása, amelynek keretében a tétel iránymutatása szerint kell

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 5 Félévi kontakt óraszám 15 Félévi követelmény Előfeltétel (tantárgyi kód) -

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 5 Félévi kontakt óraszám 15 Félévi követelmény Előfeltétel (tantárgyi kód) - Társadalomismeret alapjai PSC1117 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 5 Félévi kontakt óraszám 15 K Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók szerezzenek ismereteket az iskolai

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése TKM1013L Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A tréningen való részvétel kötelező.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD Szociális gondoskodás története I. SP 4101 L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) Nincs A részletes tantárgyleírást lásd:

Részletesebben

Az egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakirányú továbbképzés tantárgyi programja:

Az egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakirányú továbbképzés tantárgyi programja: Az egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakirányú továbbképzés tantárgyi programja: A tantárgy kódja és neve: MH 1114 Medicinális alapismeretek Az egészséges emberi szervezet felépítésének és működésének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat Gyermekvédelmi ismeretek CGB1204 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - Dr. Pornói Imre CSc, főiskolai tanár Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 12 A hallgatók ismerjék meg a tanulási

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Család és gyermekvédő diszciplináris mintatanterve (40 kredit) neve Alapozó törzstárgyak (11

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség elméleti alapjai Tantárgy kódja. Harsányiné Petneházi Ágnes adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség elméleti alapjai Tantárgy kódja. Harsányiné Petneházi Ágnes adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Tehetség elméleti alapjai PSG1118 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 5 Konzultációs óraszám 15 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója A kollokvium megírása. Tehetséggondozási stratégiák:

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Mentálhigiéné CSM 1015L Meghirdetés féléve 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján. Elégtelen

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak. Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula Erika

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai Pszichés funkciók zavarai FP1206L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Kollokvium A hallgatók ismerjék meg tanulási zavarok okait, tüneteit és a fejlesztési lehetőségeket.

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZERTAN II. (CSOPORTOKKAL ÉS KÖZÖSSÉGEKKEL VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA)

A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZERTAN II. (CSOPORTOKKAL ÉS KÖZÖSSÉGEKKEL VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA) A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZERTAN II. (CSOPORTOKKAL ÉS KÖZÖSSÉGEKKEL VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA) Félévi óraszám: Heti óraszám: Kreditértéke: Helye a tantervben: Előadó: Pataki Józsefné A kurzus rövid leírása A

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. A tanulói személyiség megismerése. Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Konzultációs óraszám: 6

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. A tanulói személyiség megismerése. Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Konzultációs óraszám: 6 A tanulói személyiség megismerése TKM1011L Meghirdetés féléve 3 Konzultációs óraszám: 6 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001L Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens A konzultáción való

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elzése Tantárgy oktatójának Meghirdetési időszak Szükséges előtanulmányok, Ismeretek ellenőrzésének SMAK107 Terepfeldolgozó Csolti Ildikó levelező tagozaton

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyes hatékonyság fejlesztése Tantárgy kódja. Vassné Dr. Figula Erika Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. Személyes hatékonyság fejlesztése Tantárgy kódja. Vassné Dr. Figula Erika Tantárgy oktatója és beosztása Személyes hatékonyság fejlesztése CSM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 kontaktóraszám (elm. + gyak.) 6 gyak. jegy Vassné Dr. Figula Erika Tantárgy oktatója és beosztása Harsányiné Petneházi Ágnes

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

BMNPS52400M Kutatásmódszertan BMNPS01300M f 2 Gy szk BMNPS02400M BMNPS13100M BMNPS23300M

BMNPS52400M Kutatásmódszertan BMNPS01300M f 2 Gy szk BMNPS02400M BMNPS13100M BMNPS23300M 0B PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK TATÁRGYLISTÁJA APPALI TAGOZAT Érvényes a 2013/2014-es tanévtől Tárgy kódja Tantárgy megnevezése Előfeltétel Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Csoportos gyakorlat I. CGB 1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Előfeltétel (tantárgyi kód) - TAI A gyakorlati órák előadás jelleggel zajlanak.

Részletesebben

Pedagógia alapszak mintatanterve

Pedagógia alapszak mintatanterve Pedagógia alapszak mintatanterve "A" típusú tantárgyak Tantágy neve Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 0 4 G 4 TK Dr. Dráviczki Sándor Filozófia AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István Bevezetés

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben