V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve"

Átírás

1 V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja TK Legyen képes a segítő kapcsolatban empátiára, bizalomra és hitelességre. Ismerje a mentálhigiénés munka alapszabályait (önkéntesség, titoktartás és kompetencia). Legyen érzékeny a hátrányos társadalmi helyzetből, a szegénységből, az előítéletektől övezett kisebbségi létből fakadó nehézségekre. Legyen képes mások és saját lelki egészségének megőrzésére. A minősítés, elítélés és megítélés nélküli elfogadásra. 2. Tantárgyi program: A mentálhigiénés szakirányú képzettséggel rendelkezők szemléletének formálásában meghatározó az élményen alapuló kapcsolati készségek kialakítása, a saját személyiség hatótényezőinek tudatos kezelése. Mindez meghatározott idejű önismereti képzés alapján lehetséges, melynek során különböző kiscsoportos technikák használatosak. Az önismereti folyamat mindig reflektálni igyekszik arra, hogy nem kiscsoportos vezetésre tanít, hanem a saját szakterületen felhasználandó önismereti élmények és tudás megszerzésére irányul. Az én-azonosság tudatosítása. Az önismereti érzékenység fokozása. Én-feltárás saját tempóban. Az érzelmek, az értékek feltárása. Kötődések bemutatása. Az életút és élettörténés bemutatása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: foglalkozásonként szóbeli visszajelzés segédanyagok: szakirodalom. Bagdy Emőke (2005): Pszichofitness. Animula Kiadó, Budapest Balogh Béla - Popper Péter (2005): Mit tehetünk magunkért? Az ember belső lehetőségei, Mesterkurzus. Saxum, Budapest Popper Péter (1991): Belső utakon. Relaxa, Budapest

2 Mentálhigiéné Tantárgy kódja MH 1102 Kreditpont: 5 Féléves kontakt óraszám 16 Félévi követelmény Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai adjunktus A tantárgyfelelős tanszék kódja TK Megismertetni a hallgatókkal a mentálhigiéné fogalmának, történeti alakulásának áttekintésén keresztül a mentálhigiénés tevékenységet, a mentálhigiéné kapcsolatát az egyéb humán területekkel és azok szolgáltatásaival. A hallgató legyen tisztában a mentálhigiéné alapfogalmaival, történeti alakulásával, fontosabb alkalmazási területeivel. Legyen tisztában a mentálhigiéné módszereivel, a prevenció és a promóció jelentőségével. Ismerje a mentálhigiéné különböző laikus és professzionális intézményeit. Legyen tisztában a segítő foglalkozásúak lehetséges mentálhigiénés problémáival. 2. A tantárgyi program: A mentálhigiéné fogalma, helye a tudományok rendszerében, szükségessége, története. Mentálhigiéné módszerei. A prevenció és a promóció fogalma, a két fogalom szemléletbeli különbsége. A lelki egészségvédelem szintjei (primer, szekunder, tercier prevenció). A mentálhigiéné laikus intézményei (támogató hálók, a család, és az önsegítő csoportok). Mentálhigiéné professzionális intézményei az egészségügyi, szociálpolitikai és oktatási intézmények. A segítők mentálhigiénés szükségletei, a kiégés jelensége (burn out szindróma). Mentálhigiénés problémák, stressz és következményei. Munkahely és mentálhigiéné. A gyermekvédelem problémái és fejlesztésének mentálhigiénés szempontú lehetőségei. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli segédanyagok: szakirodalom, jegyzetek 7. Buda Béla (1994): Mentálhigiéné. A lelki egészség társadalmi, munkaszervezeti, pszichokulturális és gyakorlati vetülete. Animula, Budapest Buda Béla (2003): A lélek egészsége. A mentálhigiéné alapkérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó Gerevich József (1997)(szerk.): Közösségi mentálhigiéné. Animula, Budapest Buda Béla (2003): Az iskolai nevelés - a lélek védelmében. Az iskolai mentálhigiéné alapelvei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest , o. Kézdi Balázs (1998): Iskolai mentálhigiéné. Pannónia, Pécs 2

3 Egészségtan Tantárgy kódja MH 1103 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Tantárgyfelelős neve és beosztása Göncziné dr. Szabó Terézia főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja BI A tantárgy alapvető célja a biológia és az egészségtudományok alapvető ismereteinek az átadása, mely lehetőséget ad gyakorlati alkalmazásra is. Megismertetjük az egészséges testi fejlődés és az egészséges emberi test főbb anatómiai jellegeit és annak egészségtani vonatkozásait. Biológiai alapokat adunk az egészségmegőrző - fejlesztő és mentálhigiéniás feladatok szakszerű alkalmazására. 2. Tantárgyi program: Az emberi test felépítése és funkciói: a főbb szervrendszerek anatómiai és élettani jellemzői. Egészség - betegség. Demográfiai alapfogalmak és módszerek. Általános epidemiológia: Az egészségi állapot és mérési módszerei (statisztikai, demográfiai és epidemiológiai módszerek). Magyar egészségügy felépítése, az alapellátás. Népegészségügyi programok. Környezet egészségtan. (Természetes és mesterséges környezet egészségtana.) Élelmezés-egészségtan. A legfontosabb tápanyagaink. Járványtan. Kötelező és ajánlott védőoltások. Elsősegélynyújtás és balesetvédelem. Munkaegészségtan. 3. Évközi tanulmányi követelmények: tanulmány készítése egy választott témáról, hozzászólás, vita a tanórákon 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vitakészség, felkészültség órai értékelése, vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli: tanulmány értékelése szóbeli: tanórai értékelés, kollokvium segédanyagok: folyóiratok: (Népegészségügy, Demográfia), Power Point prezentációk, multimédiás segédanyagok Berger Józsefné (2004): Az ember. Biológia és egészségtan középiskolásoknak, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. Dési Illés (2001): Népegészségtan. Semmelweis Kiadó, Budapest 2001 Az elsősegély kézikönyve (1993). Subrosa Kiadó, Budapest Tompa Anna (2005)(szerk.): Megelőző orvostan és népegészségtan. Egyetemi jegyzet Ungvári Gy (2000): Munkaegészségtan. Medicina Kiadó, Budapest 3

4 Egészségpszichológia Tantárgy kódja MH 1104 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Margitics Ferenc főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja TK 1. A tantárgy elsajátításának célja Megalapozni az egészséges életmódra neveléshez szükséges szakmai kompetenciák kialakulását. Alapvető tájékozottság az egészségpszichológia kutatási eredményeiben, s azok felhasználhatóságáról. Az egészség, betegség és különböző működési zavarok etiológiai korrelátumainak megismerése és hozzájárulása a mentálhigiénés szakemberek szemléletének formálásához. 2. Tantárgyi program Az egészségpszichológia szemléletmódja, helye a tudományok rendszerében. Az egészségpszichológia alapfogalmai. Egészségmagatartás-betegségmagatartás. Az egészségpszichológia modelljei. A magyar populáció egészségügyi helyzetképe. A szorongás, a félelem és a stressz mentális károsító hatását és az ezekkel való megküzdés (megelőzés) lehetőségei. A szorongás és a félelem. A stressz és az életesemények. Megelőzés, megküzdési stratégiák, coping mechanizmusok. A pszichés egészség kritériumai. Az egyén életmódjának és egészségének összefüggései. Az egyént körülvevő támogató környezet elemzése. A szerepek változásának problémája. A kiégés. A segítő segítése. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: írásbeli vagy szóbeli vizsga segédanyagok: szakirodalom. Barabás Katalin (szerk.) (2008): Egészségfejlesztés. Medicina, Budapest Comer R. J. (2000): A lélek betegségei. Osiris, Budapest Kállai János-Varga József-Oláh Attila (szerk.) (2007): Egészségpszichológia a gyakorlatban. Medicina, Budapest Kulcsár Zsuzsanna (1998): Egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 4

5 Szociálpolitika Tantárgy kódja MH 1105 Kreditpont 3 Féléves kontakt óraszám 10 Félévi követelmény Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin Tantárgyfelelős tanszék kódja SP A hallgató ismerje meg a társadalompolitika fogalmi kérdéseit, a társadalompolitika, szociálpolitika fogalmát és szemléletét. 2. Tantárgyi program: A szociálpolitika értékei és alapelvei, a szociálpolitika színterei. A szociális gondoskodás ideológiája és intézményrendszere, az állami szociálpolitika kialakulásának időszaka és története, a magyar társadalombiztosítás jellemzői. A jóléti állam, a magyar szociálpolitika a rendszerváltás időszakában, az elszegényedés folyamatai, a szociálpolitika rendszerváltó jellege. A rendszerváltás társadalmi hatásai, a rendszerváltás nyertesei és vesztesei. Az Európai Unió és a szociálpolitika, a szociális ellátórendszer átalakítása, korszerűsítése, az ellátórendszer jellemzői, változások a magyar szociálpolitikában az Európai Unióhoz való csatlakozás következtében. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy, kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli segédanyagok: szakirodalom Ferge Zsuzsa - Lévai Katalin (szerk.): A jóléti állam. TWINS Kiadó, Budapest, 1991 Ferge Zuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek (2000). ELTE - Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest Zombori Gyula (1994): Szociálpolitika alapfogalmai. TWINS Kiadó, Budapest 5

6 Szociális munka Tantárgy kódja MH 1106 Kreditpont 3 Féléves kontakt óraszám 10 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudásné Helgert Marianna Tantárgyfelelős tanszék kódja SP A szociális munka elméleti és gyakorlati kérdéseinek, természetének, értékrendjének bemutatása, valamint a szakma alapfogalmainak átadása. Megismertetni a hallgatót a szociális munka alapfogalmaival, valamint e szakmát meghatározó elméletekkel és gyakorlati modellekkel. 2. Tantárgyi program: A szociális munka története, fogalma, ismeretalapja, kapcsolódása különböző diszciplínákhoz. A jóléti ellátások rendszere hazánkban, és a szociális munka helye ebben a rendszerben. Az alapvető jogszabályi hátterek mellett a professziót meghatározó értékek és etikák értelmezése, valamint a problémamegoldás rendszerének megismertetése. A hallgató ismeretanyagot szerez a szociális munka nemzetközi és hazai vonatkozásairól. Főbb témakörök: A szociális munka természete, tárgya, ismeretalapja, eszközei. A szociális munkás képzés kialakulása és rendszere. Nemzetközi szervezetek a szociálismunkás-képzés és a szociális munka terén. Beavatkozási irányok. Elméletek a szociális munka gyakorlatához. Az értékek szerepe a szociális munkában, etikai kódex. A szociális munka helye a szociálpolitika rendszerében, tevékenységének színterei. A problémamegoldás folyamata. Változáskezelés. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli vizsga segédanyagok: szakirodalom Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin (1994): A szociális munka elmélete és gyakorlata I. köt. Semmelweis Kiadó Bp. Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához (2001). Szociális Szakmai Szövetség, Bp. Kézikönyv szociális munkásoknak (2002). Szociális Szakmai Szövetség, Bp évi III. tv. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Budai István (1996): Szociális munka az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. Tánczos Éva (szerk.)(1997): A szociális munka elmélete és gyakorlata II. Semmelweis Kiadó, Bp. 6

7 A személyiségfejlődés zavarai Tantárgy kódja MH 1107 Kreditpont: 5 Féléves kontakt óraszám 16 Félévi követelmény Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Margitics Ferenc főiskolai docens A tantárgyfelelős tanszék kódja TK A tantárgy alapismereteket nyújt a gyermekkori személyiségzavarok, deviáns viselkedésformák és a pszichiátriai kórképek köréből. A hangsúly a betegségek korai felismerésén, és az érintett gyerekek megfelelő intézményhez való irányításán van. A terápiás módszerek elméleti ismerete nem jogosítja fel a hallgatókat a módszerek későbbi gyakorlására (kivétel: pedagógiai módszerek, RET alapelemek). 2. Tantárgyi program: Egészség, betegség fogalma; a betegségek és zavarok osztályozási rendszerei; a gyermekkori neurózisok formái (fogalma, tünetei, kezelési lehetőségek); a gyermekkori pszichózisok (fogalma, formái, kezelési lehetőségek); az érzelmi élet zavarai korai gyermekkorban; pszichoszomatikus zavarok; funkcionális zavarok; deviáns viselkedésformák; a gyermekek bántalmazásának pszichológiai problémái. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 5. Az értékelés módszere: írásbeli segédanyagok: szakirodalom, jegyzet Bagdy Emőke (1996): Családi szocializáció és személyiségzavarok. Tankönyvkiadó, Bp. Böszörményi Z. - Bruckner Gy.(1989): A gyermekkor és az ifjúkor pszichiátriája. Medicina, Bp. Demcsákné Kelen Ilona (1989): Pszichoszomatikus zavarok gyermek - és ifjúkorban. Gondolat, Bp. Kulcsár Zsuzsanna (1993): Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. Tankönyvkiadó, Bp. Murányi Kovács Endréné (1994): Gyermekkori és serdülőkori személyiségzavarok pszichológiája. Tankönyvkiadó, Bp. Ranschburg Jenő (1999): Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Gondolat, Bp. 7

8 Kommunikációs és konfliktuskezelő készségfejlesztés Tantárgy kódja MH 1208 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 8 Féléves kontakt óraszám 25 Gyakorlati jegy Előfeltétel MH 1101 Tantárgyfelelős Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja TK A segítő szakmában dolgozók személyiségfejlesztése kommunikációs készség fejlesztésén keresztül. A kommunikatív viselkedés tudatosítása a figyelem ráirányításával. A hallgatóknak meg kell ismerniük és tudatosítaniuk kell azokat a kommunikációs helyzeteket, melyek szakmájukban kiemelkedő helyet foglalnak el. Mindezekről nemcsak elvont ismereteket ad a tréning, hanem lehetőséget nyújt a bőséges élmény és tapasztalatszerzésre, kihasználva a csoportos forma előnyeit. A saját konfliktusmegoldó stratégia feltárása, megismerése és ezáltal előnyeinek és hátrányainak megfogalmazása a problémamegoldó folyamatban. A hallgatók technikákat kapnak a hatékony konfliktusmegoldáshoz. Ezen technikák birtokában a mindennapi életben és a segítő szakmai munkában felmerülő problémákat hatékonyabban tudják kezelni. 2. A tantárgyi program: Csoportépítés a csoport beindítása. Egyéni és csoportcélok kidolgozása. A csoportszabályok kialakítása. Kommunikáció fogalmának értelmezése, fontossága a csoporttagok életében. Saját verbális kommunikáció jellemzőinek feltárása, fejlesztés irányainak meghatározása. Verbális kommunikáció fejlesztése (ismerkedés, kapcsolatépítés terén). Verbális kommunikáció fejlesztése (figyelmes hallgatás, értő figyelem, én-üzenet megfogalmazása, igazi üzenet kihallása, konfrontáló én-üzenet, közléssorompók). Verbális kommunikáció fejlesztése (hatékony kommunikáció konfliktushelyzetben, a konfliktus fogalmának definiálása, saját konfliktusok feltérképezése, reakciók konfliktushelyzetben, konfliktusmegoldó stratégiák ismertetése). Nonverbális kommunikáció fejlesztése (arc- mimika, tekintet). Nonverbális kommunikáció fejlesztése (testtartás, térközszabályozás). Nonverbális kommunikáció fejlesztése (gesztusok). Mások elfogadása, határaik tiszteletben tartása. A társismeret segítő tényezői és csapdái. Élmény az együttműködésről. Az érintkezés verbális és nonverbális kifejezésének gyakorlása. Az erőszakmentes konfliktuskezelési stratégiák. A közvetítés szerepe a konfliktusmegoldásban. Konfliktusmegoldásban kívánatos kommunikációs készségek gyakorlása. Szituációs játékok: konfliktus helyzetek modellálása. 8

9 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: a minősítés megadása a részvétel alapján történik. A megjelölt hiányzást meghaladó hiányzás esetén a kurzust meg kell ismételni. segédanyagok: szakirodalom Bagdy Emőke - Telkes József (2000): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest. Hajas Zsuzsa (1999): Kommunikációs gyakorlatok. Pedellus, Debrecen. Hanák Zsuzsanna (2001): Kommunikációs ismeretek és készségfejlesztés (hallgatói munkafüzet, multimédiás CD-ROM, tanári segédlet) EKF. Siklaki István (1994): A meggyőzés pszichológiája. Scientia Humana, Budapest. 9

10 Segítő kapcsolat Tantárgy kódja MH 1209 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 8 Féléves kontakt óraszám 25 Félévi követelmény Előfeltétel (tantárgyi kód) MH 1101-MH 1107 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja TK A tantárgy a segítésről, mint professzióról, és rendszerről igyekszik összefoglalást adni, szemléletet formálni. A személyiségfejlődés kapcsolati oldalának feldolgozásával, a problémák kialakulásának lehetséges gyökereivel, illetve a kivezető utak lehetőségeivel is megismerkedünk. A kurzus célja áttekinteni a segítő kapcsolat jellemzőit, elméleti hátterét, modelljeit, jelenségeit, stratégiáit, fázisait, valamint azon készségeket, melyek ezt hatékonyabbá teszik. 2. A tantárgyi program: A stúdium kitér a személyészlelés, interjúkészítés, helyzetfeltárás, információfeldolgozás gyakorlati szempontjaira is, témái: A segítő kapcsolat fogalma, definíciója, formái, eszközök a segítő kapcsolatban A segítő kapcsolat jelenségei, segítő beszélgetés, tanácsadás, konzultáció Verbális/nonverbális kommunikáció alapfogalmai, jelentősége, kommunikációs kompetencia, Interjú, változás és változtatás lehetőségének felismerése és előidézése a segítő kapcsolatban Konfliktus és konfliktuskezelés, a problémamegoldás lehetőségei egyénileg és teamben Krízishelyzetek és kezelésük, team-munka, esetmegbeszélés, szupervízió Az emocionális átélés, az érzelmi érettség, az érett személyiség 3. Évközi tanulmányi követelmények: kötelező részvétel, az egészségfejlesztő mentálhigiénikus szerepének, feladatkörének, kompetenciájának bemutatása egy esetleírás segítségével. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: esetbemutatás írásbeli anyagban és szóbeli vizsga segédanyagok: esetelemzések, videofilm, irodalom Bang, R. (1984): A célzott beszélgetés. Gondolat, Budapest Bang, R. (1987): A segítő kapcsolat. Gondolat, Budapest Berne, E. (1984): Emberi játszmák. Gondolat, Budapest H. Sas, J. (1976): Életmód és család. Az emberi viszonyok alakulása a családban. Akadémia Kiadó, Budapest Tringer, L. (2005): A gyógyító beszélgetés. Magyar Viselkedéstudományi és Kognitív Terápiás Egyesület, Budapest 10

11 Egyéni és csoportos tanácsadás Tantárgy kódja MH 1210 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 8 Féléves kontakt óraszám 25 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) MH 1101-MH 1107 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Margitics Ferenc főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja TK A tárgy célja, hogy a hallgatók alapkészség és elmélet szintjén tájékozódjanak a segítő kapcsolatban felhasználható módszerekben. Sajátélményű tapasztalatszerzés és elméleti alapok tanácsadási technikákban és Rogersi alaphelyzetben (empátia-labor). 2. A tantárgyi program: A klienssel való kapcsolatteremtés. Az exploráció szempontjai, kérdéskörei, elméleti keretei. Az információ szintjei. Az exploráció során megfigyelendő reakciók, a kliens és a kérdező ellenállásának felismerése. Az explorációs anyag feldolgozása. Az empátia jelentősége a segítő kapcsolatban. Az empátia szintjei. Az önismeret jelentősége a segítő kapcsolatban, az önismereténvédelem-énkép összefüggései. A laikus és professzionális segítés. A mentálhigiénés módszerek. A tanácsadás elméleti és módszertani kérdései. A segítő lelki egészségének ártó tényezők. A kiégés. A segítő segítése. A pszichés egészség kritériumai. A tanácsadás általános elméleti és módszertani kérdései. A tanácsadás rendszerei. A tanácsadó személyes alkalmassága. A tanácsadás pszichológiája, Egyéni és csoportos tanácsadás. Irányítás és tanácsadás. Beavatkozási lehetőségek a segítő kapcsolatban. Célzott beszélgetés a tanácsadásban. 3. Évközi tanulmányi követelmények: a folyamatos értékelésekből képzett gyakorlati jegy, zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: az önálló szemináriumi teljesítmény folyamatos visszajelzése, írásbeli dolgozat segédanyagok: szakirodalom, jegyzetek Gyimóthy Géza (2008): A tanácsadás lélektana. Mentálhigiéné, Budapest Ritoókné Ádám Magda (1998): A tanácsadás pszichológiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Ruth Bang (1980): A célzott beszélgetés. Tankönyvkiadó, Budapest Tringer, L. (2005): A gyógyító beszélgetés. Magyar Viselkedéstudományi és Kognitív Terápiás Egyesület, Budapest 11

12 Szociáletika Tantárgy kódja MH 1211 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 6 Féléves kontakt óraszám 15 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Jakab András főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja FT A kurzus célja, hogy bevezetést nyújtson az alkalmazott etika egy fontos területének, a szociáletikának a felsőfokú szakemberképzés szempontjából releváns témaköreibe, elősegítve a szakmai kompetenciák kialakítását. Az általános etikai kiindulópont után az etika, mint filozófiai diszciplína ágazati, illetve alkalmazott etikai területeit vizsgálja, de különös hangsúllyal a szociális etika tárgykörei kerülnek bemutatásra. 2. Tantárgyi program: A szociáletika helye a filozófiai, etikai diszciplínák rendszerében. A szociáletika problémáinak megjelenése, kezelése, megkülönböztetése, a jogi, politikai, stb. etikától. A szociáletika teoretikus megalapozása az európai morálfilozófiai gondolkodásban (szerződéselméleti, játékelméleti kiindulópontok). A szociáletika alapvető elvei: a társadalmi egyenlőség, társadalmi igazságosság, alapszabadságok egyenlőségei, a társadalmi igazságosság. Ember-természet viszony: a bioetika néhány kérdése. A határszituációk etikai problémái (abortusz, eutanázia, öngyilkosság). Mentális betegségekkel kapcsolatos etikai dilemmák. Drog és társadalom, depriváció, másság etikai kérdései. A szexualitás és a családi élet etikája. Szexualitás és társadalmi nem (pornográfia, prostitúció, cenzúra). A szociális gondozás, gondoskodás etikája. Az állampolgári létezés etikája. 3. Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatók a tanórákon és a kontaktórákon kívül a kötelező és az ajánlott szakirodalom tanulmányozásával megismerkednek a szociáletika témaköreivel, önállóan dolgozzák fel a forrásszövegeket, és egy témából házi dolgozatot készítenek. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): házi dolgozat értékelése, valamint szóbeli vizsga. 5. Az értékelés módszere: gyűjtőmunka alapján készített házi dolgozat értékelése, a szóbeli vizsga a kurzusismeret anyagának alkalmazási szintű értékelését jelenti, komplex ismereteket, készségeket, kér számon. segédanyagok: Előadóterem, könyvtár, multimédiás számítógépes háttér. Nyíri Tamás (1994): Alapvető etika. Szent István Társulat, Budapest Anzenbacher, A. (2001): Keresztény társadalometika. Szent István Társulat, Budapest Hársing László (1999): Bevezetés az etikába. Bíbor Kiadó, Miskolc Hell Judit (szerk.) (1996): Szociáletika. Szöveggyűjtemény. Egyetemi Kiadó, Miskolc Kiss Lajos András (2001): Az eltűnt lelkiismeret nyomában. Liget Kiadó, Budapest Fekete László (szerk.) (2004): Kortárs etika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Somfai Béla (1997): Szociális etika. Szöveggyűjtemény. Szegedi Hittudományi Főiskola, Szeged 12

13 Szakmai identitás fejlesztése Tantárgy kódja MH 1312 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 6 Féléves kontakt óraszám 25 Gyakorlat Előfeltétel (tantárgyi kód) MH 1101, MH 1208 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja TK 1. A tantárgy elsajátításának célja Legyen képes mintát adni az egészségtudatos magatartásra. Tudja saját kompetenciáit használni, s annak határait felismerni, betartani. Ismerje személyes és szociális hatékonyságát. Legyen szemlélet- és viselkedésmódjában nyitott az ismeretszerzésre és önművelésre. Tudjon más segítő szakmák szakembereivel együttműködni. Egészségfejlesztő mentálhigiénikusként ismerje fel az egyént körülvevő támogató (szupportív) környezetet. Tudjon a különböző társadalmi rétegekhez, kulturális, nemzeti vagy etnikai csoportokhoz tartozó egyénekkel együttműködni. Ismerje a segítő kapcsolat alapszabályait. Képes legyen a mentálhigiénés módszerek alkalmazására, saját lelki egészségének megőrzésére. Tudjon együttműködni más szakmák képviselőivel, ismerje a kompetenciahatárokat. 2. Tantárgyi program A segítő szakember személyisége. A személyes hatékonyság. Erősségek és gyengeségek. Elvárások, vágyak és lehetőségek összevetése. A szakmai identitást erősítő és gyengítő tényezők. Rövid és hosszú távú célok. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy. 5. Az értékelés módszere: a foglalkozásokon szerzett élményekről visszajelzés. segédanyagok: szakirodalom. Bagdy E. - Telkes József (2005): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Benedek László (1992): Játék és pszichoterápia. Animula, Budapest Konta Ildikó - Zsolnai Anikó (2002): A szociális készségek játékos fejlesztése az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 13

14 Szakmai esetmegbeszélés Tantárgy kódja MH 1313 Kreditpont 6 Féléves kontakt óraszám 25 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) MH Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja TK 1. A tantárgy elsajátításának célja A kurzus célja a hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteinek konkrét esetvezetésbe való átvezetése, és egyben a záróvizsga dolgozatának kialakítását is szolgálja. Alapja egyéni és csoportos konzultáció. 2. Tantárgyi program A csoportos konzultáció általános esetvezetési ismeretek megbeszélését és demonstrálását tartalmazza, sorra véve valamennyi hallgató témaválasztását, annak indokoltságát, az alapképzettségnek megfelelő szakirányú beágyazottságát. Az esetválasztás helyességét, indokoltságát, a konzulens tanár megválasztását ez a folyamat készíti elő, illetve képezi le. Valamennyi hallgató köteles csoportmegbeszélésbe vinni legalább egy, folyamatban lévő esetét, és egyéni konzultációt folytatni kijelölt konzulensével. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy tanulmány készítése egy választott témáról,hozzászólás, vita a tanórákon 5. Az értékelés módszere: esettanulmány készítése vitakészség, felkészültség órai értékelése segédanyagok: szakirodalom. Barnes, Gill Gorell (1991): Család, terápia, gondozás. Családterápiás olvasókönyv II. Animula Berg, I. K. (1995): Konzultáció sokproblémás családokkal. Animula, Budapest Buda Béla (1998): A család lélektani rendszerének fejlődése és változásai - a segítő szempontjából. Támasz, Budapest Buda Béla (1994): Mentálhigéné. A lelki egészség társadalmi, munkaszervezeti, pszichokulturális és gyakorlati vetületei. Animula, Budapest Tánczos Éva (szerk.) (1997): A szociális munka elmélete és gyakorlata. II. Semmelweis Kiadó, Budapest Hepworth, D. H. - Larsen, J. A. (1996): A sokszempontú felmérés In: Szociális munka egyénekkel és családokkal. Szerk. Tánczos Éva. Budapest Stang T. (1998): Szociális munka családokkal. In: Kézikönyv szociális munkásoknak. Szerk. Kozma Judit. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest 14

15 Szakmai gyakorlat, szupervízió Tantárgy kódja MH 1314 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 8 Féléves kontakt óraszám 30 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) MH , MH Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja TK 1. A tantárgy elsajátításának célja A kurzus célja a különböző humán szolgáltatásban történő mentálhigiénés munka adaptációs lehetőségeinek bemutatása. 2. Tantárgyi program A kurzus elsősorban a mentálhigiénés ismeretek különböző területeken történő adaptációs lehetőségeit igyekszik feltárni, hogy az ne professzióként, hanem a különböző segítő foglalkozásúak specifikus hatékonyságnövelő lehetőségeként jelenjen meg. A képzésben korábban végzett, a különböző területeken dolgozó mentálhigiénés szakemberek meghívásával bemutatók szervezése a mentálhigiénés ismeretek felhasználási lehetőségeiről. Ezek főbb területei: általános iskolai tanár, középiskolai tanár, különböző felekezetű teológusok, jogász végzettségűek (bíró, ügyvéd), gyermekvédelemben dolgozó szakemberek (gyámhatóság), mentálhigiénés intézmények munkatársai (családsegítők, egyéb szociális intézmények). 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: Szakmai ismeretekről és szakmai élményekről visszajelzés portfólió készítésével segédanyagok: szakirodalom. Wiesner Erzsébet-Bagdy Emőke (2005): Szupervízió. Print-X Kft. Budapest Bányai Emőke (szerk.) (2006): Szupervízió és tereptanítás a szociális munkában. Sík Kiadó Kft. Budapest Bagdy Emőke (1997): Mi a szupervízió, az önismereti munka és a pszichoterápia. Pszichoterápia, november Kessel,L. - Sárvári Gy. (szerk.) (1996): A szupervízió koncepcionális kérdései. In: Tanulmányok a szupervízió köréből II. Supervisio Hungarica, Budapest Bányai Emőke: A családokat támogató szolgáltatások integrációja Esély 2003/5 15

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái 8... Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013.

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK helyi tanterve Összeállította: Balázsné Görömbey Zsuzsanna munkaközösség-vezető 2013. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE 1.-10. A TANÁRI MESTERSZAK..5 1. A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)... 5 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM LEVELEZŐ HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Szociális szolgáltatások szakmacsoport Szociális asszisztens Moduláris szám: 1361-06 Dr Nagyné Schiffer Rita Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Tanulói jegyzet bűnözés bántalmazás szegénység

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Mentortanár szakos hallgatók mentorképe, mentorszerep-felfogása

Mentortanár szakos hallgatók mentorképe, mentorszerep-felfogása Mentortanár szakos hallgatók mentorképe, mentorszerep-felfogása Kovács Krisztina, Fáyné Dombi Alice SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet, Szeged kovacs.k@jgypk.u-szeged.hu, dalice@jgypk.u-szeged.hu A

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás Sándor-Lenkei Aida A segítő beavatkozás hatékonysága A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás A követelménymodul száma: 1896-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

UEFA A. Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/

UEFA A. Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/ Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/ Kompetencia: Meghatározott funkció teljesítésére való alkalmasság. Az alkalmasság a döntések és a kivitelezés által érvényesül.

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

Szakmai program. ~Fiú Speciális Gyermekotthon~ Hódmezővásárhely. 2012. október 17.

Szakmai program. ~Fiú Speciális Gyermekotthon~ Hódmezővásárhely. 2012. október 17. Szakmai program ~Fiú Speciális Gyermekotthon~ Hódmezővásárhely 2012. október 17. Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A szolgáltató adatai... 5 Szervezeti felépítés... 6 Bemutatkozunk... 7 A szakmai program célja,

Részletesebben