VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS"

Átírás

1 016-B VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS - 1/17 -

2 Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 Betétbiztosítás... 3 Pénzforgalmi számla megnyitása... 4 A számlatulajdonosok köre:... 5 devizakülföldi:... 5 devizabelföldi:... 5 A bankszámlák fajtái... 5 Lekötés nélküli "látra szóló" számlák... 5 Lekötött betétszámlák... 6 Pénzforgalmi bankszámla nyitásának feltétele... 6 Gazdasági társaságok számlanyitásához szükséges okmányok... 6 Gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet számlanyitásához szükséges okmányok... 7 Egyéni vállalkozók számlanyitásához szükséges okmányok... 7 Általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személy számlanyitásához szükséges okmányok... 8 Devizakülföldi jogi személyek (cégek) számlanyitásához szükséges okmányok... 8 Számlanyitáskor elvégzendő feladatok... 9 Rendelkezés a bankszámla felett Az aláírás nyilvántartó kartonok érvénybe helyezése, az okmányok kezelése Bankszámla megszüntetése Pénzforgalom lebonyolítása A pénzforgalmi megbízások befogadása, ellenőrzése Eljárási szabályok csőd és felszámolás esetén Információ-szolgáltatás Vegyes rendelkezések Záró rendelkezés /17 -

3 Jelen szabályzat a vállalati körbe tartozó pénzforgalmi bankszámlák (pénzforgalmi bankszámla) nyitásának és kezelésének ügyviteli szabályozását tartalmazza. Hivatkozások: évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt) évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.) évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról. Értelmező rendelkezések: a jelen szabályzatban, hacsak a szövegösszefüggésből kifejezetten más nem következik, az egyes számban álló alanyon vagy tárgyon többes számú alany, illetve tárgy is értendő, pl. ahol a szöveg egy számlatulajdonost, kedvezményezettet vagy meghatalmazottat említ, ott adott esetben egy számla több tulajdonosát, vagy kedvezményezettjét, illetve ha egynél több személy kapott meghatalmazást, több meghatalmazottat is érteni kell; Fiók: a Bank of China (Hungária) Zrt. ügyfélszolgálati, számlavezetési és pénztári tevékenységét ellátó részlege. Általános rendelkezések A Bank szolgáltatásait az ügyfél akkor veheti igénybe, ha szerződéses kapcsolatot létesít a Bankkal. A Bank az ügyféllel a bankszámlaszerződést a bankfiókban köti meg. Bank a bankszámlaszerződés alapján az ügyfelek részére forintban és devizában egyebek között: fizetési (pénzforgalmi) megbízásokat teljesít készpénzt ad ki; készpénzbefizetéseket fogad; betéteket köt le; letétet fogad el; valutát és devizát vált. Betétbiztosítás A Banknál lévő követeléseket a mindenkor hatályos jogszabályok alapján az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) biztosítja, valamint a Magyar Állam garantálja, ugyanakkor az OBA által nyújtott biztosítás, illetve a Magyar Állam Garanciája nem terjed ki: a) a költségvetési szerv, b) a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, - 3/17 -

4 c) az önkormányzat, d) a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár, e) a befektetési alap, f) a Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap, valamint ezek kezelő szervezetei, az egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, g) az elkülönített állami pénzalap, h) a pénzügyi intézmény, i) az MNB, j) befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató, k) kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetővédelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja, l) a hitelintézet vezető állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozói, m) az l) pontban említett személy minősített befolyásával működő gazdálkodó szervezet [Ptk c) pontja] által elhelyezett, n) a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire. Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki továbbá: a) az olyan betétekre, amelyekre a betétes a szerződés szerint, a szerződéskötés időpontjában elhelyezett azonos nagyságú és lekötési idejű betétekhez képest jelentősen magasabb kamatot vagy más vagyoni előnyt kap, valamint b) az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, c) olyan betétre, amelyet nem euróban vagy az Európai Unió, illetve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamának törvényes fizetőeszközében helyeztek el. (jelenleg ilyen nem biztosított betét a kínai jüanban (CNY RMB) elhelyezett betét). Pénzforgalmi számla megnyitása A bankszámlaszerződéseket két példányban kell kiállítani, és mindkét példányt - mindkét részről - eredetiben kell aláírni. Egy példányt a számlatulajdonosnak kell átadni, a másik példányt a Banknak meg kell őriznie. Vállalati ügyféllel pénzforgalmi számlaszerződést (továbbiakban bankszámlaszerződés) kell kötni. Nem kell külön bankszámlaszerződést kötni az elkülönített számlák nyitásakor, mivel az a pénzforgalmi számlához kapcsolódik, és a pénzforgalmi számla szerződéses feltételei vonatkoznak az elkülönített számlára is. - 4/17 -

5 A számlatulajdonosok köre: Devizabelföldi jogi személy, devizakülföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, valamint az általános forgalmi adóról rendelkező törvény szerint adóbevallásra kötelezett természetes személy. A devizakorlátozások megszüntetéséről valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény értelmében devizakülföldi: a) a vállalkozás és a szervezet - jogi formájától függetlenül -, ha székhelye külföldön van, a devizabelföldi vállalkozás és szervezet külföldön működő fióktelepe, b) a devizakülföldinek a belföldön lévő képviselete, c) a vámszabad területi társaság, d) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha a fióktelepet vámszabad területen létesítették, illetve ott működik, devizabelföldi: a) a vállalkozás és a szervezet, ha a székhelye belföldön van (a vámszabad területi társaság kivételével), b) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, c) a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozása (egyéni vállalkozó és az önfoglalkoztató). A bankszámlák fajtái Lekötés nélküli "látra szóló" számlák Pénzforgalmi számla, a számlatulajdonos olyan bankszámlája, amely a folyamatos gazdálkodáshoz szükséges pénzeszközök kezelésére szolgál. Elkülönített számla, amelyet a számlatulajdonos kérésére nyit a Bank abból a célból, hogy a számlatulajdonos a különböző tevékenységével kapcsolatos pénzforgalmát elkülönítetten tudja kezelni. Valamennyi lekötés nélküli számlán az elszámolás (kamat, jutalék, díj, költség stb.) a Bank Általános Üzletszabályzatában foglaltak szerint történik. Az aktuális kamat mértékét és a díjtételeket a mindenkor érvényben lévő kamat Hirdetmény és Kondíciós Lista tartalmazza. - 5/17 -

6 Lekötött betétszámlák Lekötött betétszámlát a számlatulajdonos szabad pénzeszközeinek elhelyezése céljából nyit. A lekötési lehetőségek és a lekötési időtartamtól függő aktuális kamatmérték a mindenkor érvényben lévő kamat Hirdetményben kerülnek meghatározásra. Pénzforgalmi bankszámla nyitásának feltétele Pénzforgalmi bankszámlát a Bank akkor nyithat, ha a) a jogi személy és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság létrejöttéhez szükséges nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) már bejegyzett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a nyilvántartást vezető szervezettől származó, 30 napnál nem régebbi okirattal igazolta, hogy a nyilvántartásban szerepel, valamint adószámát és statisztikai számjelét közölte, b) a nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság létesítő okiratát (pl. társasági szerződését) egy másolati példányban átadta, valamint - ha cégbejegyzésre kötelezett és a pénzforgalmi számla megnyitása nem feltétele a cégbejegyzési kérelem benyújtásának - csatolta a cégbejegyzési kérelem benyújtásakor a cégbíróságtól kapott elektronikus tanúsítványt vagy annak hiteles papír alapú másolatát, c) az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személy, illetve az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett egyéni vállalkozó az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál (APEH) történt nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolati példányát átadta, egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói, illetőleg a tevékenység végzéséhez szükséges más igazolvány másolatát csatolta, d) a pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett szervezet - a szervezet jogi formájára vonatkozó előírások szerint - a létrejöttére, illetve nyilvántartásba vételére vonatkozó okmányokat, iratokat bemutatta és azok másolatait csatolta. Gazdasági társaságok számlanyitásához szükséges okmányok Közokiratba foglalt, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett társasági szerződés, alapító okirat vagy alapszabály eredeti példánya. (A cégbírósági bejegyzési kérelem benyújtásának igazolásáig csak korlátozott rendeltetésű, jegyzett tőke elhelyezésére szolgáló számla nyitható a jegyzett tőke befizetését igazoló bankigazolás kiállítása céljából.). A cégbejegyzési kérelem benyújtásakor a cégbíróságtól kapott elektronikus tanúsítvány vagy annak hiteles papír alapú másolata (ha a vonatkozó jogszabályok szerint az adott gazdasági társasági forma esetén a pénzforgalmi számla megnyitása nem feltétele a cégbejegyzési kérelem benyújtásának), - 6/17 -

7 Már működő társaság számlanyitása esetén belföldi társaságnál 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, külföldi társaság estében 30 napnál nem régebbi hiteles okirat annak igazolására, hogy a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént, Közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített (eredeti) aláírási címpéldány (aláírás-minta); Az adószámról kiadott igazolás (új társaságoknál tanúsítvány) eredeti példánya (amennyiben egyéb hivatalos dokumentum az adatot nem tartalmazza); A KSH által kiadott egységes statisztikai szám (amennyiben egyéb hivatalos dokumentum az adatot nem tartalmazza). Gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet számlanyitásához szükséges okmányok Az adott szervezetre vonatkozó alakiságokkal rendelkező létesítő okirat vagy alapszabály olyan eredeti példánya, amelyen a nyilvántartó bíróság, vagy - ha a szervezet létrejöttéhez más hatóság által történő nyilvántartásba vétel szükséges - más hatóság eredeti igazolása szerepel a szervezet bejegyzés iránti kérelmének átvételéről; Már létrejött szervezet esetén számlanyitása esetén 1 hónapnál nem régebbi, a nyilvántartó bíróság vagy más hatóság által kiállított, a szervezetre vonatkozóan fennálló adatokat tartalmazó, hitelesített (kibocsátó bíróság vagy hatóság által aláírt és lepecsételt) dokumentum, A közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített, eredeti aláírási címpéldány (aláírás-minta); Az adószámról kiadott igazolás eredeti példánya (amennyiben egyéb hivatalos dokumentum az adatot nem tartalmazza); A KSH által kiadott egységes statisztikai szám (amennyiben egyéb hivatalos dokumentum az adatot nem tartalmazza). Egyéni vállalkozók számlanyitásához szükséges okmányok Az eredeti vállalkozói igazolvány (a vállalkozó székhelye szerint illetékes jegyző állítja ki) vagy a vállalkozói igazolvány iránti kérelem beadását igazoló dokumentum; Az APEH által az adószámról kiadott igazolás eredeti példánya (csak az július 1. előtt indult vállalkozónál); Személyazonosság igazolására szolgáló okmány; Tevékenység végzéséhez szükséges más eredeti igazolvány. A szükséges dokumentumokra az egyéni vállalkozó neve mellé fel kell vezetni "az egyéni vállalkozó" megnevezést. - 7/17 -

8 Általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személy számlanyitásához szükséges okmányok Az APEH-nél történt nyilvántartásba vételéről szóló okirat eredeti példánya. Devizakülföldi jogi személyek (cégek) számlanyitásához szükséges okmányok A cég vezetőjének, képviselőjének megválasztását, kinevezését is igazoló apostillejal vagy magyar konzuli felülhitelesítéssel ellátott alapító dokumentum, amely tartalmazza a következő adatokat: társasági forma, tulajdonosok neve, részaránya, a cég jegyzésére jogosult személy neve, cégjegyzés formája. [Amennyiben a dokumentum nem magyar, angol vagy kínai nyelvű, úgy szükséges az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) által hitelesített magyar nyelvű fordítás is]. Már bejegyzett cég esetén 1 hónapnál nem régebbi, a cég létezését, bejegyzését igazoló hivatalos apostille-jal vagy magyar konzuli felülhitelesítéssel ellátott okirat hiteles magyar fordítással, ha az eredeti nem magyar, angol vagy kínai nyelvű. A cég vezetőjének, képviselőjének aláírását hitelt érdemlő módon igazoló okirat. A fentiekben foglalt egyes (papír alapú) okiratokkal egyenértékűnek kell tekinteni a cégbíróság által elektronikusan kiadmányozott okiratokat. Ezekből az okiratokból csak a Bank által nyomtatott példányok tekinthetőek az elektronikussal egyenértékűnek és hitelesnek. A pénzforgalmi számlát a Bank a bankszámlát érintő sorba állítások figyelembe vételével azonnali hatállyal megszünteti, ha a számla megnyitását követő 90 napon belül a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett szervezet a nyilvántartást vezető szervezettől származó, 30 napnál nem régebbi okirattal nem igazolja, hogy a nyilvántartásban szerepel. Gazdasági társaság és szövetkezet részére megnyitott pénzforgalmi bankszámla terhére, illetve - az alapítói vagyon kivételével - javára fizetési megbízást teljesíteni mindaddig nem szabad, amíg a számlatulajdonos nem igazolta, hogy nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelmét benyújtotta, valamint adószámát és statisztikai számjelét nem közölte. Nyilvántartásba vétellel létrejövő egyéb jogi személyek részére megnyitott pénzforgalmi számla terhére, illetve - az alapítói vagyon kivételével - javára fizetési megbízást teljesíteni a további feltételek teljesítése esetén is kizárólag a nyilvántartásba vétel megtörténtének igazolását követően szabad. - 8/17 -

9 Számlanyitáskor elvégzendő feladatok A bankszámla megnyitásakor az ügyintéző elkéri az ügyfél személyét igazoló okmányokat a pénzmosás megelőzését és megakadályozását szolgáló szabályzat szerint: A még be nem jegyzett / nyilvántartásba nem vett ügyféltől be kell kérni a létesítő okiratot, amelyből a Bank a társaság, szervezet alapvető adataira vonatkozóan kap információt, továbbá meg kell nyitni az ügyfél jövőbeni pénzforgalmi számláját, amely azonban a tényleges számlanyitási dokumentumok átvételéig a pénzforgalmi számla funkcióját nem töltheti be, a Bank a számlát befagyasztja. A megnyitott számla javára be kell fizetni a jegyzett tőke összegét, és arról ki kell állítani az igazolást. A Bank külföldi ügyfél esetén csak bejegyzett cég nevére nyit számlát. Adóparadicsomnak számító külföldi székhelyű cégek esetén a számlanyitás előfeltétele, hogy számlanyitáskor az ügyfél HUF összegű (vagy azzal egyenértékű deviza) hat hónapos lejáratú betétet helyezzen el a Banknál és a számlanyitást a Bank compliance officer -e jóváhagyja.. Az igazolásról egy másolati példányt az ügyfél számlanyitási dokumentumai között meg kell őrizni. A másolati példányon minden esetben fel kell tüntetni a befizető személy nevét és a személyét igazoló okmányok számait. A befizetett összeg esetleges visszafizetésére a cég bejegyzésének meghiúsulása esetén csak ezen adatok birtokában kerülhet sor. Miután az ügyfél a számlanyitáshoz szükséges dokumentumokat átadta, és megfelelően igazolta a társaság cégjegyzékbe történő bejegyzésének vagy a szervezet nyilvántartásba vételének megtörténtét, a Bank megszünteti a számla befagyasztását. A cégbírósági bejegyzés iránti kérelem iktatását követően a jegyzett tőkének (alaptőkének) a társaság rendelkezésére bocsátott részével a társaság szabadon rendelkezik. A bankszámlát csak a cégjegyzékben, vagy más, a cég (vagy a szervezet) létrejöttét (nyilvántartásba vételét) deklaráló okiratban feltüntetett néven lehet megnyitni. Vállalati ügyfél esetében a számla feletti rendelkezésre jogosultakat igazoló okmányok mellett a vállalat iratait, amelyben a rendelkezésre jogosultat meghatalmazzák, szintén le kell fűzni. A számla nyitásakor a rendelkezésre jogosult nyilatkozik a tényleges tulajdonosról. A bankszámla feletti egyéb rendelkezés, meghatalmazás, más felhatalmazottak megnevezése a jogszabályoknak megfelelően történik. A felhatalmazottakat azonos módon kell azonosítani, mint a számla nyitására jogosultat. Más felhatalmazott esetében a számlatulajdonos megadja az illető/illetők adatait olyan mértékben, hogy később a jogszerű azonosítás elvégezhető legyen. - 9/17 -

10 Az ügyfél által átadott, valamint az ügyféllel kapcsolatban keletkezett dokumentumokat kivéve a pénztári tranzakciók dokumentumait - az ügyfél dossziéban kell tárolni. A dosszién fel kell tüntetni az ügyfél nevét, címét, számlaszámát, az ügyfélkapcsolat keletkezésének dátumát. A dossziékat erre a célra szolgáló zárt szekrényben kell tárolni. Amennyiben a számlatulajdonos neve megváltozik és ezt hivatalos dokumentum bemutatásával igazolja, akkor nem kell új bankszámlaszerződést kötni az ügyféllel, hanem az érvényben lévő szerződést kell záradékkal ellátni a névváltozásról. A számlanyitáshoz elfogadható az eredeti okiratokról készült és közjegyző által hitelesített másolat, vagy a Bank által az Internetről letöltött okirat. A Bank másolatot készít az eredeti, vagy a fentiek szerint hitelesített okiratokról. Ez esetben a Bank által másolt példányon az ügyintéző aláírása, valamint az eredetivel megegyező másolat szavaknak kell szerepelniük. Valamennyi számlanyitás esetén az aláírási kartonra fel kell venni a számla felett rendelkező tulajdonosnak vagy képviselőjének aláírás-mintáját, és a Pmt. alapján az azonosításokat el kell végezni és a következő adatokat rögzíteni kell: Vállalati ügyfél és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetében: nevét, rövidített nevét, székhelyének, és külföldi székhelyű vállalkozás esetén ha van magyarországi fióktelepének címét, főtevékenységét, cég esetén cégjegyzékszámát vagy egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát (azonosító okiratának számát), a képviseletére jogosultak nevét és beosztását, ki a kézbesítési megbízott (amennyiben van), adószámát, külföldi ügyfél esetén regisztrációs számát és a regisztrálást végző intézmény megnevezését (pl. cégbíróság, kereskedelmi kamara). Külföldi számlatulajdonos igazolt képviselőjének azonosításakor a személyazonosságot igazoló okmány adatait (okmány megnevezése, száma, kiállításának ideje, helye és a kiállító hatóság megnevezése) kell szerepeltetni, amennyiben lehetséges a külföldi és belföldi lakcímét, ennek hiányában az értesítési címét vagy a kézbesítési megbízottjának címét fel kell tüntetni a bankszámlaszerződésen. A számla megnyitására csak a személyazonosság egyértelmű megállapítása után kerülhet sor. - 10/17 -

11 Rendelkezés a bankszámla felett A benyújtott megbízások jogosságát a Bank vizsgálja. A bankszámlák felett csak az arra jogosult személyek rendelkezhetnek. A bankszámla felett rendelkező személyek bejelentésére a számlatulajdonos, illetve a számlatulajdonos szervezet vezetője jogosult. A számla feletti rendelkezési jog akkor nyílik meg, amikor a számlatulajdonos vagy a bankszámlaszerződés megkötésére jogosult képviselője - az erre a célra rendszeresített aláírás kartonon - írásban bejelenti a bankszámla feletti rendelkezésre jogosultakat és aláírásukat. A cégszerű aláírás a bankszámlák feletti rendelkezés esetében azt jelenti, hogy - az egyéni vállalkozó kivételével - kötelezően fel kell tüntetni a számlatulajdonos szervezet nevét. A számlatulajdonos nevének géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott feltüntetése kötelező. A számlatulajdonos neve felett az arra jogosultaknak aláírásukkal is el kell látniuk a pénzforgalmi megbízást. Ha a számlatulajdonos az aláírási kartonon bélyegzőlenyomatot jelent be, akkor csak a feltüntetett bélyegzőlenyomattal együtt lehet elfogadni a cégszerű aláírást. A bankszámla felett rendelkezésre jogosult aláírásának bejelentéséhez ellenőrizni kell a számlatulajdonos és képviselője bankszámlaszerződés kötésére vonatkozó jogosultságát és aláírásának hitelességét. A számlatulajdonos cég vezetője bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha megválasztását/kinevezését, valamint aláírását hitelt érdemlő módon igazolja. Ha a vezető megbízása megszűnik, az általa bejelentett aláírók rendelkezését a Bank mindaddig érvényesnek tekinti, amíg az új vagy más vezető másként nem rendelkezik. A Bank a számlatulajdonos létesítő okiratában feljogosított vezető bejelentését fogadja el hitelesnek. Több, egymásnak ellentmondó bejelentés közül a Bank a legutolsó bejelentést tekinti érvényesnek. A bankszámlákról való rendelkezéshez minden esetben a cégjegyzékbe, vagy más nyilvántartásba bejegyzett, illetőleg bejegyzésre bejelentett teljes vagy rövidített cégnév betű szerinti használata szükséges. A gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaságok esetében elsődlegesen a társasági szerződésből kell megállapítani, hogy a társasági szerződés szabályozza-e a bankszámla feletti rendelkezési jogot: - 11/17 -

12 a) amennyiben a társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály) külön nem rendelkezik a bankszámla feletti rendelkezés jogosultjainak személyéről, akkor a gazdasági társaság vezető tisztségviselőinek és a cégvezetőnek a bankszámla feletti rendelkezési joga önálló, b) a társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály) együttes aláírási jogot is előírhat, ebben az esetben a Bank ezt tekinti követendőnek. Ha a számla felett nem a cégjegyzésre jogosultak rendelkeznek, úgy személyes bejelentés hiányában a cégjegyzésre jogosultak által aláírt közokirat szükséges arról, hogy a számla felett kik rendelkezhetnek, és mi módon. A bankszámla-tulajdonos alapvető joga, hogy a bankszámláján elhelyezett pénzével szabadon rendelkezik az alábbiak kivételével: A meghatározott célra elkülönített (lekötött), illetve elkülönítve kezelt olyan pénzeszközök, amelyek a számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kikerültek (pl.: bankletét, kezességvállalással vagy fedezetigazolással kapcsolatos lekötés), ezek az elkülönítés (lekötés) ideje alatt csak a meghatározott célra használhatók fel. A számlatulajdonos rendelkezése nélkül vagy rendelkezése ellenére a bankszámla csak a következő esetekben terhelhető meg: a) a Bank téves bejegyzésének a bankszámlán történő helyesbítése, b) törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján benyújtott hatósági átutalás és átutalási végzés (jogszabályon alapuló azonnali beszedés), c) a kötelezett számlatulajdonos hitelintézetnek szóló bejelentése (felhatalmazó levél) alapján benyújtott azonnali beszedési megbízás (felhatalmazáson alapuló azonnali beszedés), d) a váltó alapján benyújtott azonnali beszedési megbízás (váltóbeszedés), e) a számlavezető által a számlatulajdonos részére nyújtott pénzügyi szolgáltatás körében keletkezett esedékes követelés érvényesítése. A Bank a fenti e) pont szerinti követelését a sorba állított követelések teljesítését követően, a fizetési haladékot tartalmazó végzés közzétételéig, a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételét megelőző napig érvényesítheti. Az aláírás nyilvántartó kartonok érvénybe helyezése, az okmányok kezelése Az ügyfél a számlanyitáskor bejelenti a Banknak a számla felett rendelkező személyek aláírás-mintáját az aláírási karton kitöltésével. A Bank ügyintézője ellenőrzi, hogy: A számla feletti rendelkezésre felhatalmazott személyek rendelkezési joga (önálló vagy együttes) egyértelműen került-e meghatározásra, - 12/17 -

13 A szervezet képviseletére jogosultként meghatározott személy (természetes személy esetén a számlatulajdonos) aláírása az aláírási címpéldányon szereplő aláírással megegyezik-e, Az üresen hagyott mezők (számlaszám és rendelkező személyek) ki vannak-e húzva, Minden szükséges mező kitöltésre került-e. A szabályszerűen kiállított aláírás kartonokat a Bank ellenőrzés után két aláírással érvénybe helyezi. Amennyiben az aláírási kartonon az ügyfél bármilyen adatot módosítani szeretne (pl.: névváltozás, számla felett rendelkezők stb.), akkor azt új karton kiállításával teheti meg. Az érvénytelenített karton mellett kell lefűzni a megszűnés keltét, az indokló okmányt és azokat együtt kell megőrizni. A számlanyitáshoz bekért okiratokat, továbbá a számlavezetés során az ügyfél által írásban benyújtott kiegészítéseket (módosításokat), illetve a Bank által esetlegesen kiadott a napi pénzforgalom lebonyolításától független iratok másolati példányát a számlatulajdonos dossziéjában kell őrizni. A Bank a számlanyitáshoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot a bankszámla fennállása alatt, illetve a számla megszüntetését követően a jogszabályokban meghatározott ideig megőrzi. Bankszámla megszüntetése A bankszámlaszerződés határozatlan időre szól Az ügyfél a bankszámlaszerződést írásban, indoklás nélkül felmondhatja. A Bank a bankszámlaszerződést indoklás nélkül, írásban, 2 hónapos felmondási idővel mondhatja fel, kivéve, ha az ügyfél a bankszámlaszerződésben vagy az ahhoz kapcsolódó szabályzatban foglalt kötelezettségét súlyosan vagy ismételten megszegte. Ebben az esetben a Bank jogosult a bankszámlaszerződést azonnali hatállyal felmondani. Ha az ügyfél a Bankkal két éven túl nem tart semmiféle kapcsolatot, a postát nem veszi át, levelet, utasítást nem intéz a Bankhoz, számláján, a banki költségek terhelésén és kamatjóváíráson kívül nincs terhelés és/vagy jóváírás, a számlát technikailag le kell zárni (a számla alvó számlává alakul). Ha az ügyfél újra megjelenik a Banknál, a teljes körű azonosítás után a felelős vezető engedélyével, a Bank költségeinek megfizetése mellett lehet a számlát aktiválni. A bankszámla felmondása esetén az ügyfél a felmondással egyidejűleg, vagy (amennyiben felmondási idő került kikötésre) a felmondási idő utolsó napjáig köteles rendezni a Bank felé fennálló valamennyi tartozását vagy annak visszafizetését a Bank által elfogadott - 13/17 -

14 megfelelő biztosítékkal alátámasztani, valamint köteles a bankszámla terhelésére benyújtott megbízásokat visszavonni. Ha a társaság átalakul, cégnyilvántartási száma, adószáma és KSH száma is változik. Az átalakulást tartalmazó dokumentum dátumával a számlát meg kell szüntetni és elvégezni az új számla megnyitását a számlanyitási szabályoknak megfelelően. Összeolvadás, szétválás, vagy más társasági formába történő átalakulás esetén valamennyi cég számlája megszűnik, a jogutód cég/cégek nyitnak új számlát. Beolvadás esetén csak a beolvadó cég számlája szűnik meg. A számla megszüntetéssel járó feladatok: a fennálló hitelállomány rendezése, a bankszámlán még nem könyvelt sorban álló, illetve értéknapos tételek rendezése, a számlához kapcsolódó elkülönített, lekötött betét számlák megszüntetése, számla lezárása a számlavezető rendszerben, valamint a kamatok és költségek elszámolása, az ügyféldosszié elkülönítése az aktív ügyfelek dossziéitól. A számla megszüntetését követően a számlát a rendszerből kitörölni nem szabad. Pénzforgalom lebonyolítása Fizetési módok: Ha jogszabály a pénztartozás kiegyenlítésének módját kötelezően nem írja elő, akkor a felek a Banknál alkalmazott fizetési módban szabadon állapodhatnak meg. A Banknál alkalmazott gyakori fizetési módok: átvezetés és átutalás, beszedési megbízások, beleértve a hatósági átutalásokat és átutalási végzést, okmányos meghitelezés (akkreditív), készpénzbefizetés, készpénzkifizetés. A pénzforgalmi megbízások befogadása, ellenőrzése A megbízások érkezhetnek: postai úton, ügyfél által a Bank helységében történő átadással, telefaxon, interneten. Az ügyfél megbízásait a Bank hivatalos, meghirdetett munkaóráiban lehet elfogadni. - 14/17 -

15 Az ügyfelektől átvett megbízásra rá kell vezeti, hogy az mikor érkezett. A Bank az ügyfél megbízásait a számláján lévő összeg a számla követel egyenlege plusz az esetleges folyószámlahitel-keret erejéig az érkezés sorrendjében teljesíti. Soron kívüli ügyintézésre írásos kérelem esetén van lehetőség a soronkívüliség díjának megfizetése mellett. A bizonylatokat alaki és tartalmi szempontból vizsgálni kell, a telefaxon befogadott megbízás esetében ellenőrizni kell, hogy az ügyfél megkötötte-e a megfelelő bankszámlaszerződés-kiegészítést, valamint az ügyfél kódszavát. A benyújtott megbízások tartalmi és érdemi vizsgálata során a következő szempontokat kell ellenőrizni: a Bank által rendszeresített vagy a vonatkozó MNB rendelet által meghatározott nyomtatvány használatát, a nyomtatvány rovatainak megfelelő kitöltését, a megbízást benyújtó cég vagy magánszemély aláírásának a bejelentett módon történő meglétét, egyezőségét és számlaszámmal való azonosságát, ha az összeg betűvel és számmal is ki van írva, ezek egyezőségét, a nyomtatvány jól olvasható módon, javítás nélkül legyen kitöltve, a fizetési módra vonatkozó kikötést, az esetleges összeghatár betartását. A benyújtott megbízásokon feltüntetett aláírások helyességének ellenőrzését az ügyintézők az Aláírás rendben bélyegzővel és kézjegyükkel igazolják. A hibásan vagy hiányosan kitöltött megbízásokat - a visszautasítás okának megjelölésével - vissza kell juttatni a benyújtónak. A telefaxon érkezett megbízás elfogadásának feltétele, hogy az ügyfél a bankszámlaszerződés kiegészítését is megkösse, amely tartalmazza az azonosítási kódszót. Az olvashatatlan, beazonosíthatatlan adatokat tartalmazó fax-megbízások esetében a Bank ügyintézőjének kísérletet kell tennie arra, hogy telefonon tájékoztassa a számlatulajdonost a hibás megbízásról, és felkérje annak megismétlésére. Az olvashatatlan, beazonosíthatatlan adatokat a megbízáson még az ügyféllel történt telefoni egyeztetés mellett sem javíthatja a számlát vezető munkatárs. Az olvashatatlan megbízást a befogadás után haladéktalanul érvényteleníteni kell. A kétséges aláírással ellátott pénzforgalmi megbízást csak az illetékes vezető egyetértése esetén szabad teljesíteni. Az aláírások hitelességének bizonytalansága esetén a megbízást (ha postán érkezett - levél kíséretében) teljesítés nélkül vissza kell küldeni a benyújtónak. Az internet-banki szolgáltatásokra és megbízásokra vonatkozó speciális szabályokat külön szerződés és szabályzat tartalmazza. A pénzforgalmi megbízások fedezetének vizsgálatát minden esetben el kell végezni. - 15/17 -

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma: 18-02-000131, felügyeleti

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat Általános üzletszabályzat 2 Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2015. január 30-án kelt I-2015/5. számú határozatával. Hatályos: 2015. február 1. Szabályzat aktualizálásáért felelős: Szakasits

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető A KUNSZENTMÁRTON ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 5440 Kunszentmárton, Mátyás király út 1. ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen szabályzatot az Igazgatóság I-79/2010. (07. 28.) számú határozatával jóváhagyta, ezzel egyidejűleg

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 60/2010.június 29. számú határozatával módosította A szabályzatot

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Ezen szabályzatot a korábbi 70/2009.sz határozattal elfogadott és azóta módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett az Igazgatóság 50/2010. és az

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság a 10/2012.12.18. sz. határozatával elfogadta. Hatályba lépés napja: 2012.12.18. Módosítva a 15/2013.06.12. sz. Ig.hat.-tal Hatályos:

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére Hatályos: 2015. április 10. napjától 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság I-8/2015.01.30. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. február 1-jén. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 I.1.

Részletesebben

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások D melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Jászárokszállás

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI.

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításának hatályba lépését követően

Részletesebben

2009. évi LXXXV. törvény. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

2009. évi LXXXV. törvény. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyar Köztársaság területén nyújtott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Fegyvernek és Vidéke Körzeti

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Módosítva az 5/2015. (I.30.) számú Igazgatósági Határozat alapján. Hatályos: 2015. február 1. 1. oldal I. Általános rendelkezések Hitelintézet

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett TakarékPontos devizaszámlák kondíciói Kiadás

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben