VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS"

Átírás

1 016-B VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS - 1/17 -

2 Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 Betétbiztosítás... 3 Pénzforgalmi bankszámla megnyitása... 4 A számlatulajdonosok köre:... 5 devizakülföldi:... 5 devizabelföldi:... 5 A bankszámlák fajtái... 5 Lekötés nélküli "látra szóló" számlák:... 5 Lekötött betétszámlák... 6 Pénzforgalmi bankszámlát... 6 Vállalkozói pénzforgalmi bankszámlák megnyitásához szükséges okmányok:... 6 Egyéni vállalkozók számlanyitásához:... 7 Devizakülföldi jogi személyek számla nyitásához:... 7 Számlanyitáskor elvégzendő feladatok:... 8 Rendelkezés a bankszámla felett Az aláírás nyilvántartó kartonok érvénybe helyezése, az okmányok kezelése Bankszámla megszüntetése: Pénzforgalom lebonyolítása A pénzforgalmi megbízások befogadása, ellenőrzése Eljárási szabályok csőd és felszámolás esetén Információ-szolgáltatás Vegyes rendelkezések /17 -

3 Jelen szabályzat a vállalati körbe tartozó pénzforgalmi bankszámlák (pénzforgalmi bankszámla) nyitásának és kezelésének ügyviteli szabályozását tartalmazza. Hivatkozások: évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt) évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt) 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelkezés a pénzforgalom lebonyolításáról. Értelmező rendelkezések: a jelen szabályzatban, hacsak a szövegösszefüggésből kifejezetten más nem következik, az egyes számban álló alanyon vagy tárgyon többes számú alany, illetve tárgy is értendő, pl. ahol a szöveg egy számlatulajdonost, kedvezményezettet vagy meghatalmazottat említ, ott adott esetben egy számla több tulajdonosát, vagy kedvezményezettjét, illetve ha egynél több személy kapott meghatalmazást, több meghatalmazottat is érteni kell; Fiók: a Bank of China (Hungária) Zrt. ügyfélszolgálati, számlavezetési és pénztári tevékenységét ellátó részlege. Általános rendelkezések A Bank szolgáltatásait az ügyfél akkor veheti igénybe, ha szerződéses kapcsolatot létesít a Bankkal. A Bank az ügyféllel a bankszámlaszerződést a bankfiókban köti. Bank a bankszámlaszerződés alapján az ügyfelek részére forintban és devizában egyebek között: pénzforgalmi megbízásokat teljesít készpénzt ad ki készpénzbefizetéseket fogad; betéteket köt le; letétet fogad el; valutát és devizát vált. Betétbiztosítás A Banknál lévő követeléseket a mindenkor hatályos jogszabályok alapján az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) biztosítja, valamint a Magyar Állam garantálja, kivéve: a) a költségvetési szerv, b) a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, - 3/17 -

4 c) az önkormányzat, d) a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és magán-nyugdíjpénztár, e) a befektetési alap, f) a Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap, valamint ezek kezelő és igazgatási szervei, az egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv g) az elkülönített állami pénzalap, h) a pénzügyi intézmény, i) az MNB, j) a befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató, k) a kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektető-védelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja, l) a hitelintézet vezető állású személye, választott könyvvizsgálója, valamint a hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élő és közeli hozzátartozói, m) az l) pontban felsorolt személyek befolyásoló részesedésével működő gazdálkodó szervezet [Ptk c) pontja] által elhelyezett, n) a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire. Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki továbbá: a) az olyan betétekre, amelyekre a betétes a szerződés szerint, a szerződéskötés időpontjában elhelyezett azonos nagyságú és lekötési idejű betétekhez képest jelentősen magasabb kamatot vagy más vagyoni előnyt kap, valamint b) az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik c) olyan betétre, amelyet nem euróban vagy az Európai Unió, illetve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamának törvényes fizetőeszközében helyeztek el. Pénzforgalmi bankszámla megnyitása A bankszámlaszerződéseket két példányban kell kiállítani, és mindkét példányt - mindkét részről - eredetiben kell aláírni. Egy példányt a számlatulajdonosnak kell átadni, a másik példányt a Banknak meg kell őriznie. Vállalati ügyféllel pénzforgalmi bankszámlaszerződést (továbbiakban bankszámlaszerződés) kell kötni. Nem kell külön bankszámlaszerződést kötni az elkülönített számlák nyitásakor, mivel az a pénzforgalmi számlához kapcsolódik, és a pénzforgalmi számla szerződéses feltételei vonatkoznak az elkülönített számlára is. - 4/17 -

5 A számlatulajdonosok köre: Devizabelföldi jogi személy, devizakülföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, valamint az általános forgalmi adóról rendelkező törvény szerint adóbevallásra kötelezett természetes személy. A devizakorlátozások megszüntetéséről valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény értelmében devizakülföldi: a) a vállalkozás és szervezet - jogi formájától függetlenül -, ha székhelye külföldön van, b) a devizabelföldi vállalkozás és szervezet külföldön működő fióktelepe, c) a devizakülföldinek a belföldön lévő képviselete; d) vámszabad területi társaság; e) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha a fióktelepet vámszabadterületen létesítették, illetve ott működik; f) továbbá a társasági adóról és az osztalékadóról szóló módosított évi LXXXI. törvény 4. -ának 28. pontja alá tartozó társaság. devizabelföldi: a) vállalkozás és a szervezet, ha székhelye belföldön van (a vámszabad területi társaság és a társasági adóról és az osztalékadóról szóló módosított évi LXXXI. törvény 4. -ának 28. pontja alá tartozó társaságkivételével);, b) külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, c) külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozása d) egyéni vállalkozó- ideértve az egyéni céget is és az önfoglalkoztató. A bankszámlák fajtái Lekötés nélküli "látra szóló" számlák: Pénzforgalmi bankszámla, a számlatulajdonos olyan bankszámlája, amely a folyamatos gazdálkodáshoz szükséges pénzeszközök kezelésére szolgál. Elkülönített számla, amelyet a számlatulajdonos kérésére nyit a Bank abból a célból, hogy a számlatulajdonos a különböző tevékenységével kapcsolatos pénzforgalmát elkülönítetten tudja kezelni. Valamennyi lekötés nélküli számlán az elszámolás (kamat, jutalék, díj, költség, stb.) a Bank Általános Üzletszabályzatában foglaltak szerint történik. Az aktuális kamat mértékét és a díjtételeket a mindenkor érvényben lévő Hirdetmény és Kondíciós Lista tartalmazza. - 5/17 -

6 Lekötött betétszámlák Lekötött betétszámlát a számlatulajdonos szabad pénzeszközeinek elhelyezése céljából nyit. A lekötési lehetőségek és a lekötési időtartamtól függő aktuális kamatmérték a mindenkor érvényben lévő Hirdetményben kerülnek meghatározásra. Pénzforgalmi bankszámlát a Bank akkor nyithat, ha a) a jogi személy és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság létrejöttéhez szükséges nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) már bejegyzett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a nyilvántartást vezető szervezettől származó, 30 napnál nem régebbi okirattal igazolta, hogy a nyilvántartásban szerepel, valamint adószámát és statisztikai számjelét közölte, b) a nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság létesítő okiratát (társasági szerződését) egy másolati példányban átadta, valamint - ha cégbejegyzésre kötelezett és a pénzforgalmi bankszámla megnyitása nem feltétele a cégbejegyzési kérelem benyújtásának - csatolta a cégbejegyzési kérelem benyújtásakor a cégbíróságon kapott tanúsítvány másolatát, c) az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személy, illetve az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett egyéni vállalkozó az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál történt nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolati példányát átadta, egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói, illetőleg a tevékenység végzéséhez szükséges más igazolvány másolatát csatolta, d) a pénzforgalmi bankszámla nyitására nem kötelezett szervezet - a szervezet jogi formájára vonatkozó előírások szerint - a létrejöttére, illetve nyilvántartásba vételére vonatkozó okmányokat, iratokat bemutatta. Vállalkozói pénzforgalmi bankszámlák megnyitásához szükséges okmányok: Közokiratba foglalt, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett társasági szerződés, vagy alapszabály eredeti példánya. (A cégbírósági bejegyzési kérelem benyújtásának igazolásáig csak korlátozott rendeltetésű, jegyzett tőke elhelyezésére szolgáló számla nyitható a jegyzett tőke befizetését igazoló bankigazolás kiállítása céljából.) Már működő társaság számlanyitása esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat, Közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített (eredeti) aláírási címpéldány (aláírás-minta); Az adószámról kiadott igazolás (új társaságoknál tanúsítvány) eredeti példánya (amennyiben egyéb dokumentum az adatot nem tartalmazza); A KSH által kiadott egységes statisztikai szám (amennyiben egyéb dokumentum az adatot nem tartalmazza); - 6/17 -

7 Jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, egyéni vállalkozó, valamint az általános forgalmi adóról rendelkező törvény szerint adóbevallásra kötelezett természetes személy számlanyitásához: Közokiratba foglalt, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett társasági szerződés, alapító okirat vagy alapszabály olyan eredeti példánya, amelyen a cégbíróság, vagy - a jogi személy létrejöttéhez más hatóság által történő nyilvántartásba vétel szükséges - más hatóság eredeti igazolása szerepel a társaság bejegyzés iránti kérelmének átvételéről; már működő társaság számlanyitása esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat vagy más hatóság által kiállított, a cégre vonatkozóan fennálló adatokat tartalmazó, hitelesített (kibocsátó hatóság által aláírt és lepecsételt) dokumentum, A közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített, eredeti aláírási címpéldány (aláírás-minta); Az adószámról kiadott igazolás (új társaságoknál tanúsítvány) eredeti példánya (amennyiben egyéb dokumentum az adatot nem tartalmazza); a KSH által kiadott egységes statisztikai szám (amennyiben egyéb dokumentum az adatot nem tartalmazza). A cégkivonat nem lehet 30 napnál régebbi. Egyéni vállalkozók számlanyitásához: Az eredeti vállalkozói igazolvány (a vállalkozó székhelye szerint illetékes jegyző állítja ki) vagy a vállalkozói igazolvány iránti kérelem beadását igazoló dokumentum; Az APEH által az adószámról kiadott igazolás eredeti példánya (csak az július 1. előtt indult vállalkozónál); Személyazonosság igazolására szolgáló okmány. A szükséges dokumentumokra az egyéni vállalkozó neve mellé fel kell vezetni "az egyéni vállalkozó" megnevezést. Devizakülföldi jogi személyek számla nyitásához: A cég vezetőjének, képviselőjének megválasztását, kinevezését igazoló apostille-jal vagy magyar konzuli felülhitelesítéssel ellátott alapító dokumentum (amennyiben az nem magyar, angol vagy kínai nyelvű) az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) által hitelesített magyar nyelvű fordítással (társasági forma, tulajdonosok neve, részaránya, a cég jegyzésére jogosult személy neve, cégjegyzés formája, stb.). Már bejegyzett társaság esetén 1 hónapnál nem régebbi, a cég létezését, bejegyzését igazoló hivatalos apostille-jal vagy magyar konzuli felülhitelesítéssel ellátott okirat hiteles magyar fordítással, ha az eredeti nem magyar, angol vagy kínai nyelvű. A cég vezetőjének, képviselőjének aláírását hitelt érdemlő módon igazoló okirat. - 7/17 -

8 A fentiekben foglalt egyes (papír alapú) okmányokkal egyenértékűnek kell tekinteni a cégbíróság által elektronikusan kiadmányozott okmányokat. (Kizárólag a Bank számára elektronikus úton megküldött e-akták tartalma fogadható el egyenértékűnek, az ezekből nem a Banknál készült nyomtatott példányok nem tekinthetőek egyenértékűnek és hitelesnek.) A pénzforgalmi bankszámlát a Bank a bankszámlát érintő sorba állítások figyelembe vételével azonnali hatállyal megszünteti, ha a számla megnyitását követő 90 napon belül a pénzforgalmi bankszámlanyitásra kötelezett szervezet a nyilvántartást vezető szervezettől származó, 30 napnál nem régebbi okirattal nem igazolja, hogy a nyilvántartásban szerepel. Gazdasági társaság és szövetkezet részére megnyitott pénzforgalmi bankszámla terhére, illetve - az alapítói vagyon kivételével - javára fizetési megbízást teljesíteni mindaddig nem szabad, amíg a számlatulajdonos nem igazolta, hogy nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelmét benyújtotta, valamint adószámát és statisztikai számjelét nem közölte. Nyilvántartásba vétellel létrejövő egyéb jogi személyek részére megnyitott pénzforgalmi bankszámla terhére, illetve - az alapítói vagyon kivételével - javára fizetési megbízást teljesíteni a további feltételek teljesítése esetén is kizárólag a nyilvántartásba vétel megtörténtének igazolását követően szabad. Számlanyitáskor elvégzendő feladatok: A bankszámla megnyitásakor az ügyintéző elkéri az ügyfél személyét igazoló okmányokat a pénzmosás megelőzését és megakadályozását szolgáló szabályzat szerint: Az ügyféltől be kell kérni egy alapító dokumentumot, amelyből a Bank a társaság alapvető adataira vonatkozóan kap információt, és meg kell nyitni az ügyfél jövőbeni pénzforgalmi számláját, amely azonban a tényleges számlanyitási dokumentumok átvételéig a pénzforgalmi számla funkcióját nem töltheti be, a Bank a számlát befagyasztja. A megnyitott számla javára be kell fizetni a jegyzett tőke összegét, és arról ki kell állítani az igazolást. Az igazolásról egy másolati példányt az ügyfél számlanyitási dokumentumai között meg kell őrizni. A másolati példányon minden esetben fel kell tüntetni a befizető személy nevét és a személyét igazoló okmányok számait. A befizetett összeg esetleges visszafizetésére a cég bejegyzésének meghiúsulása esetén csak ezen adatok birtokában kerülhet sor. Miután az ügyfél a számlanyitáshoz szükséges dokumentumokat átadta, és megfelelően igazolta a társaság cégjegyzékbe történő bejegyzésének megtörténtét, a Bank megszünteti a számla befagyasztását. - 8/17 -

9 A cégbírósági bejegyzés iránti kérelem iktatását követően a jegyzett tőkének (alaptőkének) a társaság rendelkezésére bocsátott részével a társaság szabadon rendelkezik. A bankszámlát csak a cégjegyzékben, vagy más, a cég létrejöttét deklaráló okiratban feltüntetett néven lehet megnyitni. Vállalati ügyfél esetében a számla feletti rendelkezésre jogosultakat igazoló okmányok mellett a vállalat iratait, amelyben a rendelkezésre jogosultat meghatalmazzák, szintén le kell fűzni. A számla nyitásakor a rendelkezésre jogosult nyilatkozik a tényleges tulajdonosról. A bankszámla feletti egyéb rendelkezés, meghatalmazás, más felhatalmazottak megnevezése a jogszabályoknak megfelelően történik. A felhatalmazottakat azonos módon kell azonosítani, mint a számla nyitására jogosultat. Más felhatalmazott esetében a számlatulajdonos megadja az illető/illetők adatait olyan mértékben, hogy később a jogszerű azonosítás elvégezhető legyen. Az ügyfél által átadott, valamint az ügyféllel kapcsolatban keletkezett dokumentumokat az ügyfél dossziéban kell tárolni. A dosszién fel kell tüntetni az ügyfél nevét, címét, számlaszámát, az ügyfélkapcsolat keletkezésének dátumát. A dossziékat erre a célra szolgáló zárt szekrényben kell tárolni. Amennyiben a számlatulajdonos neve megváltozik és ezt hivatalos dokumentum bemutatásával igazolja, akkor nem kell új bankszámlaszerződést kötni az ügyféllel, hanem az érvényben lévő szerződést kell záradékkal ellátni a névváltozásról. A számlanyitáshoz elfogadható az eredeti okmányokról készült és közjegyző által hitelesített másolat. Szükség esetén a Bank is készíthet másolatot, de csak az eredeti, vagy a fentiek szerint hitelesített okiratokról záradékolt másolatot. Ez esetben a Bank által másolt példányon az ügyintéző aláírása, valamint az eredetivel megegyező másolat bélyegző kell, hogy szerepeljen. Valamennyi számlanyitás esetén az aláírási kartonra fel kell venni a számla felett rendelkező tulajdonosnak vagy képviselőjének aláírás-mintáját, és a Pmt. alapján az azonosításokat el kell végezni és a következő adatokat rögzíteni kell: Vállalati ügyfél és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetében: nevét, rövidített nevét, székhelyének, és külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét, főtevékenységét, cégjegyzékszámát vagy egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát (azonosító okiratának számát), a képviseletére jogosultak nevét és beosztását, - 9/17 -

10 a kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatait, adószámát. Külföldi számlatulajdonos igazolt képviselőjének azonosításakor a személyazonosságot igazoló okmány adatait (okmány megnevezése, száma, kiállításának ideje, helye és a kiállító hatóság megnevezése) kell szerepeltetni, amennyiben lehetséges a külföldi és belföldi lakcímét, ennek hiányában az értesítési címét vagy a kézbesítési megbízottjának címét fel kell tüntetni a bankszámlaszerződésen. A számla megnyitására csak a személyazonosság egyértelmű megállapítása után kerülhet sor. Rendelkezés a bankszámla felett A benyújtott megbízások jogosságát a Bank vizsgálja. A bankszámlák felett csak az arra jogosult személyek rendelkezhetnek. A bankszámla felett rendelkező személyek bejelentésére a számlatulajdonos, illetve a számlatulajdonos szervezet vezetője jogosult. A számla feletti rendelkezési jog akkor nyílik meg, amikor a számlatulajdonos vagy a bankszámlaszerződés megkötésére jogosult képviselője - az erre a célra rendszeresített aláírás kartonon - írásban bejelenti a bankszámla feletti rendelkezésre jogosultakat és aláírásukat. Vállalati ügyfél esetén a cégszerű aláírás a bankszámlák feletti rendelkezés esetében azt jelenti, hogy - az egyéni vállalkozó kivételével - kötelezően fel kell tüntetni a számlatulajdonos szervezet nevét. A számlatulajdonos nevének géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott feltüntetése kötelező. A számlatulajdonos neve felett az arra jogosultaknak aláírásukkal is el kell látniuk a pénzforgalmi megbízást. Ha a számlatulajdonos az aláírási kartonon bélyegzőlenyomatot jelent be, akkor csak a feltüntetett bélyegzőlenyomattal együtt lehet elfogadni a cégszerű aláírást. A bankszámla felett rendelkezésre jogosult aláírásának bejelentéséhez ellenőrizni kell a számlatulajdonos és képviselője bankszámlaszerződés kötésére vonatkozó jogosultságát és aláírásának hitelességét. A számlatulajdonos cég vezetője bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha megválasztását/kinevezését, valamint aláírását hitelt érdemlő módon igazolja. Ha a vezető megbízása megszűnik, az általa bejelentett aláírók rendelkezését a Bank mindaddig érvényesnek tekinti, amíg az új vagy más vezető másként nem rendelkezik. A Bank a számlatulajdonos alapító okiratában feljogosított vezető bejelentését fogadja el hitelesnek. Több, egymásnak ellentmondó bejelentés közül a Bank a legutolsó bejelentést tekinti érvényesnek. - 10/17 -

11 A bankszámlákról való rendelkezéshez minden esetben a cégjegyzékbe, vagy más nyilvántartásba bejegyzett, illetőleg bejegyzésre bejelentett teljes vagy rövidített cégnév betű szerinti használata szükséges. A társasági törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaságok esetében, ha a társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály) ettől eltérően nem rendelkezik, a gazdasági társaság vezető tisztségviselőinek és cégvezetőinek a cégjegyzési joga a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is önálló. Ennek megfelelően elsődlegesen a társasági szerződésből kell megállapítani, hogy a társasági szerződés szabályozza-e a bankszámla feletti rendelkezési jogot: a) amennyiben igen, akkor a társasági szerződésben foglaltak szerint kell eljárni; b) amennyiben a társasági szerződés külön nem rendelkezik a bankszámla feletti rendelkezés jogosultjainak személyéről, akkor a gazdasági társaság vezető tisztségviselőinek és a cégvezetőnek a bankszámla feletti rendelkezési joga önálló. A külföldi jogi személyek esetében, ha a magyarországi számla felett nem a cégjegyzésre jogosultak rendelkeznek, úgy a cégjegyzésre jogosultak által aláírt közokirat szükséges arról, hogy a számla felett kik rendelkezhetnek, és mi módon. A bankszámla-tulajdonos alapvető joga, hogy a bankszámláján elhelyezett pénzével szabadon rendelkezik az alábbiak kivételével: A meghatározott célra elkülönített (lekötött), illetve elkülönítve kezelt olyan pénzeszközök, amelyek a számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kikerültek (pl.: bankletét, kezességvállalással vagy fedezetigazolással kapcsolatos lekötés), ezek az elkülönítés (lekötés) ideje alatt csak a meghatározott célra használhatók fel. A számlatulajdonos rendelkezése nélkül vagy rendelkezése ellenére a bankszámla csak a következő esetekben terhelhető meg: a) a Bank téves bejegyzésének a bankszámlán történő helyesbítése, b) törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján benyújtott azonnali beszedési megbízás (jogszabályon alapuló azonnali beszedés), c) a kötelezett számlatulajdonos hitelintézetnek szóló bejelentése (felhatalmazó levél) alapján benyújtott azonnali beszedési megbízás (felhatalmazáson alapuló azonnali beszedés), d) a végrehajtásról szóló törvény szerinti átutalási végzésre történő teljesítés, e) a váltó alapján benyújtott azonnali beszedési megbízás (váltóbeszedés), f) a számlavezető által a számlatulajdonos részére nyújtott pénzügyi szolgáltatás körében keletkezett esedékes követelés, továbbá az ügyfelével kötött megállapodás alapján a befektetési szolgáltatás körében keletkezett esedékes követelés érvényesítése. - 11/17 -

12 A Bank a fenti f) pont szerinti követelését a sorba állított követelések teljesítését követően, a fizetési haladékot tartalmazó végzés közzétételéig, a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételét követő napig, illetve az adósságrendezési eljárás megindításának közzétételéig érvényesítheti. Az aláírás nyilvántartó kartonok érvénybe helyezése, az okmányok kezelése Az ügyfél a számlanyitáskor bejelenti a Banknak a számla felett rendelkező személyek aláírás-mintáját az aláírás karton (aláírási karton) kitöltésével. A Bank ügyintézője ellenőrzi, hogy: A számla feletti rendelkezésre felhatalmazott személyek rendelkezési joga (önálló vagy együttes) egyértelműen került-e meghatározásra, A szervezet képviseletére jogosultként meghatározott személy (természetes személy esetén a számlatulajdonos) aláírása az aláírási címpéldányon szereplő aláírással megegyezik-e, Az üresen hagyott mezők (számlaszám és rendelkező személyek) ki vannak-e húzva, Minden szükséges mező kitöltésre került-e. A szabályszerűen kiállított aláírás kartonokat a Bank ellenőrzés után két aláírással érvénybe helyezi. Amennyiben az aláírási kartonon az ügyfél bármilyen adatot módosítani szeretne (pl.: névváltozás, számla felett rendelkezők, stb.), akkor azt új karton kiállításával teheti meg. Az érvénytelenített karton mellett kell lefűzni a megszűnés keltét, okát indokló okmányt és azokat együtt kell megőrizni. A számlanyitáshoz bekért okiratokat, továbbá a számlavezetés során az ügyfél által írásban benyújtott kiegészítéseket (módosításokat), illetve a Bank által esetlegesen kiadott a napi pénzforgalom lebonyolításától független iratok másolati példányát a számlatulajdonos dossziéjában kell őrizni. A számlanyitáshoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot a bankszámla fennállása alatt, illetve a számla megszüntetését követően legalább 10 évig a Bank megőrzi. Bankszámla megszüntetése: A bankszámlaszerződés határozatlan időre szól, és bármelyik fél indoklás nélkül, felmondhatja 15 napos felmondási idővel, írásban. Ha az ügyfél a Bankkal két éven túl nem tart semmiféle kapcsolatot, a postát nem veszi át, levelet, utasítást nem intéz a Bankhoz, számláján, a banki költségek terhelésén és - 12/17 -

13 kamatjóváíráson kívül nincs terhelés és/vagy jóváírás, a számlát technikailag le kell zárni (a számla alvó számlává alakul). Ha az ügyfél újra megjelenik a Banknál, a teljes körű azonosítás után a felelős vezető engedélyével, a Bank költségeinek megfizetése mellett lehet a számlát aktiválni. A megszüntetést kezdeményezheti a számlatulajdonos a bankszámlaszerződésben foglaltak szerint. A Bank a számla megszüntetését ahhoz a feltételhez köti, hogy a számlatulajdonos köteles minden fennálló tartozását visszafizetni, vagy annak visszafizetését a Bank által elfogadott megfelelő biztosítékkal alátámasztani. A megszüntetést kezdeményezheti a Bank abban az esetben, ha a számlatulajdonos gazdálkodó szervezet működése, illetve egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége jogérvényesen megszűnt, és erről a Bankot az illetékes nyilvántartó hatóság értesítette, vagy ha az ügyfél súlyosan megsérti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, a Hirdetményben meghatározott forgalmi jutalékot nem fizeti meg, a zárlat során a bankköltségek elszámolásához nem áll rendelkezésre fedezet. Bank - a zárás során felszámított költségek rendezésére - a zárlatot követő 15 napon belül a számlatulajdonost felszólíthatja a tartozás rendezésére, azonban ha ennek rendezése a felszólítástól számított 15 napon belül sem történik meg, a számla megszüntetésre kerülhet. A Bank részéről a megszüntetést felszólításnak majd felmondásnak kell megelőznie. Ha a társaság átalakul, cégnyilvántartási száma, adószáma és KSH száma is változik. Az átalakulást tartalmazó dokumentum dátumával a számlát meg kell szüntetni és elvégezni az új számla megnyitását a számlanyitási szabályoknak megfelelően. Összeolvadás, szétválás, vagy más társasági formába történő átalakulás esetén valamennyi cég számlája megszűnik, a jogutód cég/cégek nyitnak új számlát. Beolvadás esetén csak a beolvadó cég számlája szűnik meg. Pénzforgalmi bankszámla nyitására kötelezett a vele szemben folyó csődeljárás, végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt csak egyetlen pénzforgalmi bankszámlával rendelkezhet és fizetési forgalmát azon köteles lebonyolítani. Ennek érdekében a csődeljárásban a fizetési haladékot tartalmazó végzés, illetőleg a felszámolási eljárásban a felszámolást elrendelő végzés, vagy a végelszámolásról szóló határozat Cégközlönyben történő közzétételét követően haladéktalanul köteles az általa választott pénzforgalmi bankszámláján kívüli bankszámlájára vonatkozó bankszámlaszerződést azonnali hatállyal felmondani és a bankszámlaszerződés felmondásának napján az egyéb bankszámlán lévő egyenleg összegének átutalását kezdeményezni. A számla megszüntetéssel járó feladatok: az aláírás kartonok érvénytelenítése a fennálló hitelállomány rendezése a bankszámlán még nem könyvelt sorban álló, illetve értéknapos tételek rendezése, - 13/17 -

14 pénzforgalmi számla megszüntetése esetén a számlához kapcsolódó elkülönített, lekötött betét számlák megszüntetése, számla lezárása a számlavezető rendszerben, valamint a kamatok és költségek elszámolása. A számla megszüntetését követően a számlát a rendszerből kitörölni nem szabad. Pénzforgalom lebonyolítása Fizetési módok: Ha jogszabály a pénztartozás kiegyenlítésének módját kötelezően nem írja elő, akkor a felek a Banknál alkalmazott fizetési módban szabadon állapodhatnak meg. A Banknál alkalmazott gyakori fizetési módok: egyszerű átutalás, beszedési megbízás, azonnali beszedési megbízás, okmányos meghitelezés (akkreditív), készpénzbefizetés, készpénzkifizetés. A pénzforgalmi megbízások befogadása, ellenőrzése A megbízások érkezhetnek: postai úton ügyfél által a Bank helységében történő átadással telefaxon. Az ügyfél megbízásait a Bank hivatalos, meghirdetett munkaóráiban lehet elfogadni. Az ügyfelektől átvett megbízásra rá kell vezeti, hogy az mikor érkezett. A Bank az ügyfél megbízásait a számláján lévő összeg a számla követel egyenlege plusz az esetleges folyószámlahitel-keret erejéig az érkezés sorrendjében teljesíti. Soron kívüli ügyintézésre írásos kérelem esetén van lehetőség a soronkívüliség díjának megfizetése mellett. A bizonylatokat alaki és tartalmi szempontból vizsgálni kell, a telefaxon befogadott megbízás esetében ellenőrizni kell, hogy az ügyfél megkötötte-e a megfelelő bankszámlaszerződés-kiegészítést, valamint az ügyfél kódszavát. A benyújtott megbízások tartalmi és érdemi vizsgálata során a következő szempontokat kell ellenőrizni: a Bank által rendszeresített nyomtatvány használatát, a nyomtatvány rovatainak megfelelő kitöltését, - 14/17 -

15 a megbízást benyújtó cég vagy magánszemély aláírásának a bejelentett módon történő meglétét, egyezőségét és számlaszámmal való azonosságát, ha az összeg betűvel és számmal is ki van írva, ezek egyezőségét, a nyomtatvány jól olvasható módon, javítás nélkül legyen kitöltve, a fizetési módra vonatkozó kikötést, az érvényes összeghatár betartását. A benyújtott megbízásokon feltüntetett aláírások helyességének ellenőrzését az ügyintézők az Aláírás rendben bélyegzővel és kézjegyükkel igazolják. A hibásan vagy hiányosan kitöltött megbízásokat - a visszautasítás okának megjelölésével - vissza kell juttatni a benyújtónak. A telefaxon érkezett megbízás elfogadásának feltétele, hogy az ügyfél a bankszámlaszerződés kiegészítését is megkösse, amely tartalmazza az azonosítási kódszót. Az olvashatatlan, beazonosíthatatlan adatokat tartalmazó fax-megbízások esetében a folyószámla vezető munkatársnak kísérletet kell tennie arra, hogy telefonon tájékoztassa a számlatulajdonost a hibás megbízásról, és felkérje annak megismétlésére. Az olvashatatlan, beazonosíthatatlan adatokat a megbízáson még az ügyféllel történt telefoni egyeztetés mellett sem javíthatja a számlát vezető munkatárs. Az olvashatatlan megbízást a befogadás után haladéktalanul érvényteleníteni kell. A kétséges aláírással ellátott pénzforgalmi megbízást csak az illetékes vezető egyetértése esetén szabad teljesíteni. Az aláírások hitelességének bizonytalansága esetén a megbízást levél kíséretében teljesítés nélkül vissza kell küldeni a benyújtónak. A pénzforgalmi megbízások fedezetének vizsgálatát minden esetben el kell végezni. Az egyes megbízás-típusok részletes szabályait a Bank Pénzforgalmi Szabályzata tartalmazza. Eljárási szabályok csőd és felszámolás esetén Jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság - amennyiben csődeljárás, illetve felszámolási eljárás alatt áll - ennek közzétételétől számított 5 munkanapon belül köteles a választása szerinti második és további pénzforgalmi számlájára vonatkozó bankszámlaszerződést felmondani. Ennek napján az ezeken lévő egyenlegeket, illetőleg azokra később beérkező összegeket köteles az általa választott pénzforgalmi bankszámlájára átutalni. Köteles bejelenti továbbá: - azt az értékhatárt (keretösszeget), amelynek összegét meghaladó pénzforgalmi megbízások csak a csődeljárásban kirendelt vagyonfelügyelő ellenjegyzésével teljesíthetők, - a vagyonfelügyelő hitelt érdemlő módon igazolt aláírását. - 15/17 -

16 A csődeljárás közzétételének napjától a fizetési haladék lejártáig a Bank a csődeljárás alatt álló számlatulajdonos bankszámlájáról bankszámlák közötti elszámolást csak átutalással teljesíthet. A csődtörvényben meghatározott követelések érvényesítése érdekében végrehajtható bírósági és közigazgatási határozat alapján a benyújtott azonnali beszedési megbízást a Bank a fizetési haladék tartama alatt is köteles befogadni és teljesíteni. A csődeljárás alatt álló számlatulajdonos köteles a Banknak haladéktalanul bemutatni a fizetési haladék meghosszabbításáról rendelkező, illetve a csődeljárást befejezetté nyilvánító jogerős bírósági végzést. A Bank köteles a csődeljárás alatt álló számlatulajdonossal szemben a fizetési haladék lejáratát követő naptól a csődeljárást megszüntető végzés közzétételéig, illetve a csődeljárást befejezetté nyilvánító végzés bemutatásáig terjedő időszakban benyújtott, értékhatárt meghaladó összegű beszedési megbízásokat - a végrehajtható bírósági és közigazgatási határozat alapján benyújtott azonnali beszedési megbízások kivételével - teljesítés előtt megküldeni a vagyonfelügyelőnek ellenjegyzés céljából. Amennyiben a felszámolási eljárást elrendelő végzésről a pénzforgalmi bankszámlát vezető Bank értesül, a pénzforgalmi bankszámla elnevezését a végzésben meghatározott időponttól "f. a." toldattal látja el. A pénzforgalmi bankszámla felett az igazolt felszámolók által bejelentett aláírók a számlatulajdonosnak "f. a." toldattal ellátott neve megjelöléssel rendelkezhetnek. Információ-szolgáltatás Kereskedelmi célú bankinformáció Amennyiben a Bank ügyfele olyan üzleti partner iránt érdeklődik írásban, amelynek a számláját nem a Bank vezeti, de az ügyfél megadja, hogy partnere melyik banknál vezeti a számláját, az érdeklődést a Bank a megfelelő hitelintézethez továbbítja azzal a kéréssel, hogy a választ a Bank címére küldjék meg. A Bankhoz más hitelintézettől érkező információkérésre a választ a kérelmező intézmény címére küldi a Bank. Az információ csak azt tartalmazhatja, hogy a számlatulajdonos a fizetési kötelezettségei teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet pénzforgalmi bankszámláján általában rendszeresen biztosította vagy sem a megelőző egy év során. A Bank a fenti szabályokat alkalmazza, ha ügyfeléről kérnek információt. - 16/17 -

17 Vegyes rendelkezések A Bank az ügyfeléről tudomására jutott információt, valamint a számla forgalmára vonatkozó adatokat banktitokként kezeli, azokról harmadik személy részére - a jogszabályokban meghatározott esetek kivételével - csak a Számlatulajdonos meghatalmazása, illetve rendelkezése esetén és kizárólag a meghatalmazásban, illetve rendelkezésben meghatározott keretek között ad felvilágosítást. A Bank a kiadott hívószám elvesztéséből vagy illetéktelen személy általi felhasználásából eredő kárért nem felel. Nem felel továbbá az olyan károkért, amelyek az erőhatalom, bel- vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása folytán következnek be. Záró rendelkezés: A jelen szabályzat május 15. napjától alkalmazandó és az azonos tárgyú szeptember 30.-i keltű számú szabályzat helyébe lép. - 17/17 -

VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS

VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS 016-B. 2010 VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS - 1/17 - Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 Betétbiztosítás... 3 Pénzforgalmi számla megnyitása... 4 A számlatulajdonosok

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA Meghirdetve: 2013. április 08. Hatályos: 2013. április 26. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt.

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. Érvényes: 2014. augusztus 01-jétől Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY Forintban kezelt megtakarítások 1. Fizetési számlákhoz kapcsolódó lekötések 1.1. Lakossági forint folyószámlán történő

Részletesebben

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetményben

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 1 % Iskolai betétlap 2,2 % 3 hónapra 1,2 % 6 hónapra 1,1

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Kedvezményes kondíciók Hallgatói hitel bankszámlán keresztül történő folyósítás esetén Kiadás időpontja: 2014.08.29. Hatályos: 2014.09.15-től Indoklás: Hpt.

Részletesebben

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság PSZÁF engedély: EN-I-466/2011. (2011.04.19) Gyámhatósági

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április

Részletesebben

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Meghirdetve: 2013. július 04. Hatályos: 2013. szeptember 02. 1 1. A Takarékbetétkönyv takarékbetét szerződésnek minősül. 2. A Takarékbetétkönyvben takarékbetétet

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

PARTNER SZÁMLAVEZETÉS, MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA

PARTNER SZÁMLAVEZETÉS, MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA PARTNER SZÁMLAVEZETÉS, MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. 1 I. Partner lakossági folyószámla "Partner" folyószámla Számla

Részletesebben

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kamatjegy betétszerződés

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kamatjegy betétszerződés DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET Kamatjegy betétszerződés Alulírott Tulajdonos neve: Családi és utónév (szül. név): Állampolgárság: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Lakcím: Azonosító okirat száma, típusa:

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

GYÁMHATÓSÁGI FENNTARTÁSOS SZÁMLA Általános Szerződési Feltételek. I. Általános rész. II. Megbízások teljesítése

GYÁMHATÓSÁGI FENNTARTÁSOS SZÁMLA Általános Szerződési Feltételek. I. Általános rész. II. Megbízások teljesítése GYÁMHATÓSÁGI FENNTARTÁSOS SZÁMLA Általános Szerződési Feltételek I. Általános rész 1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági fenntartásos számlát

Részletesebben

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29.

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. Vállalkozói ügyfelek részére lekötött betét számlákhoz kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. Vállalkozói ügyfelek részére lekötött betét számlákhoz kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról BETÉTI KERETSZERZŐDÉS 4. sz. függelék Vállalkozói ügyfelek részére lekötött betét számlákhoz kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött a Főnix Takarékszövetkezet (székhelye:.., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói. Érvényes 2014.

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói. Érvényes 2014. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt megbízások lebonyolítását vállalja, illetve ezek lebonyolításáért

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről ÜZLETSZABÁLYZAT a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről Jelen Üzletszabályzat a 2010. november 10-től nyitott forintban és külföldi, konvertibilis

Részletesebben

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAI Érvényes 2014. augusztus 19.

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAI Érvényes 2014. augusztus 19. TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAI Érvényes 2014. augusztus 19. Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetmény módosításra az átutalási nyomtatvány költség

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAI Érvényes április 1.

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAI Érvényes április 1. TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAI Érvényes 2015. április 1. Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a módosításra az átutalási nyomtatvány költség csökkentése

Részletesebben

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétkönyvek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 0,15 % 3 hónapra 0,15 % 6 hónapra 0,15 % 1 évre lekötött

Részletesebben

PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez

PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez 1. sz. függelék mely létrejött a(z).......... (cég neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma) számlatulajdonos (a

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei 1/b. számú melléklet Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei I. Általános rész 1. A szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági számlát nyit.

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla I. Általános rész A szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági számlát nyit. A Gyámhatósági számlára

Részletesebben

2. Az OBA által nyújtott biztosítás a betétek számától és pénznemétől függetlenül kiterjed minden olyan betétre, amelyet

2. Az OBA által nyújtott biztosítás a betétek számától és pénznemétől függetlenül kiterjed minden olyan betétre, amelyet Tisztelt Ügyfelünk! T-4 /2015. sz. Hirdetmény A Turai Takarékszövetkezet az alábbiakban tájékoztatja a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló hatályos törvény (továbbiakban Hpt.) alapján

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15.

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. DRÁVAMENTI 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 57 Tel.: 82/565-440 HIRDETMÉNY lakossági és vállalkozói ügyfelek részére Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. Tartalomjegyzék: Vállakózói

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

Takarék Lakossági Bankszámla

Takarék Lakossági Bankszámla Jutalékok és díjak: HIRDETMÉNY Érvényes: 2015. 10. 19-től a Hartai Takarékszövetkezet számlavezetéssel összefüggő szolgáltatásaiért felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről, valamint

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11.

Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I Rétköz Takarékszövetkezet Kirendeltség megnevezése: Amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím: TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I

Részletesebben

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott lakossági számla vezetéséhez

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott lakossági számla vezetéséhez 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmaksz.hu LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott lakossági számla vezetéséhez mely létrejött a(z).......... számlatulajdonos (a

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Alapítvány jogi személy esetében

Részletesebben

Hatályos: március 7-dikétől Készítés időpontja:

Hatályos: március 7-dikétől Készítés időpontja: 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ Hatályos: 2017. március 7-dikétől Készítés időpontja: 2017.02.02. SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ, MEGHATALMAZÁSSAL TÖRTÉNŐ ÜGYINTÉZÉSHEZ

Részletesebben

SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY

SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. Jelenlegi ügyfeleink esetében a változások 2013. február 11-től érvényesek! 1 I. Lakossági folyószámlák Lakossági folyószámla

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes / nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes / nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek HIRDETMÉNY Devizabelföldi / devizakülföldi természetes / nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez D/2/2014. Érvényben: 2014. május 5-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Dunakanyar Takarékszövetkezet a pénzpiaci feltételek módosulása, illetve

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y a vállalkozók, vállalkozások, egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámla vezetésének, betétek elhelyezésének feltételeiről Érvényes: 2015. december 18.-től

Részletesebben

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19.

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19. Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Számlanyitás díja 3.500 Ft Bankszámla megnyitásakor Számlavezetés díja 2.000 Ft, adott havi forgalom esetén Készpénz befizetése

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2013. november 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Jogi személy számlatulajdonos esetében

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : kozpont@hatvan.tksz.hu honlap : www.hatvantksz.hu

Részletesebben

külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez

külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez Üzletszabályzat 9a sz melléklete A Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez D/1/2014. Érvényben: 2014. február 19-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a gazdasági környezet változása és ezen belül a piaci kamatok csökkenése

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétkönyvek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 0,15 % 3 hónapra 0,15 % 6 hónapra 0,15 % 1 évre lekötött

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan Pénzügyi ismeretek Üzleti gazdaságtan A pénz funkciói Elszámolási eszköz (Értékmérő) Forgalmi eszköz Fizetési eszköz Felhalmozási eszköz Világpénz Pénzforgalom A gazdasági szereplők közti pénzmozgások,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től H I R D E T M É N Y A jogelőd Rétköz Takarékszövetkezet (4600 Kisvárda, Szent L. u. 68., Cg.: 15-02- 050264, Adószám: 10113189-2-15) által vállalkozók és egyéb szervezetek részére megnyitott élő, de nem

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Keretszerződés 1. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY Érvényes: január 1-től

HIRDETMÉNY Érvényes: január 1-től 4025 Debrecen Petőfi tér. 6. Telefon: 52/417-497, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb. Ikt.szám: 4894/2012. I. Lakossági betétek kamatkondíciói HIRDETMÉNY Érvényes: 2013. január 1-től

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S3.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Gyámhatósági takarékbetétkönyv S.3.sz. melléklete 1. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett TakarékPontos devizaszámlák kondíciói Kiadás

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE

START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Start-számla szerződés 1. sz. melléklete START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Bevezetés Jelen dokumentum a Start-számla szerződés elválaszthatatlan része (a továbbiakban: Feltételek). A Feltételekben

Részletesebben

ADATLAP KKV VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Bt, egyéni vállalkozó

ADATLAP KKV VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Bt, egyéni vállalkozó CIB Lízing Csoport H-1138 Budapest, Váci út 140. Telefon: (36-1) 485-9861, 485-9863, 485-9739. Telefax: (36-1) 489-6718 BCI Italian Banking Group Registry Code No. 20024 I. ÜGYFÉL INFORMÁCIÓK Cégnév (rövidített

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2013. november 1. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő betéti szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

Hirdetmény. Zala Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről.

Hirdetmény. Zala Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről. Hirdetmény Zala Takarékszövetkezet Közzétéve: 2016. november 30.. Lakossági devizaszámla vezetés (természetes személyek) Megnevezés ZALA Lakossági devizaszámla Alkalmazott árfolyam I. Számlavezetés Számlanyitási

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT Általános Szerződési Feltételei

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2015. 07 03.. VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT Általános Szerződési Feltételei 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Részletesebben

Vállalkozói számlavezetés kondíciói

Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1/6 Hirdetmény Vállalkozói számlavezetés kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! Fókusz Takarékszövetkezet Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1. Vállalkozói számlavezetés 2/6 Éves betét kamatláb % EBKM % Vállalkozói

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

- bankszámla-keretszerződés, ideértve a devizaszámlára vonatkozó keretszerződést is; - betéti keretszerződés; - sorbaállítási keretszerződés.

- bankszámla-keretszerződés, ideértve a devizaszámlára vonatkozó keretszerződést is; - betéti keretszerződés; - sorbaállítási keretszerződés. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS PÉNZFORGALMI SZÁMLANYITÁSRA NEM KÖTELEZETT SZERVEZETEK ÁLTAL NYITOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető rendelkezések 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Pannon Takarék Bank Zrt. (székhely: 2900 Komárom, Igmándi

Részletesebben

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói 1/7 Hirdetmény Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! Fókusz Takarékszövetkezet Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1. Vállalkozói számlavezetés 2/7 Éves betét kamatláb % EBKM %

Részletesebben

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28 A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Amit magával

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Lakossági ügyfelek és vállalkozások részére Érvényes: 2014. július 28-tól I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus Takarékszövetkezeti

Részletesebben

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010232/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Remedia Patika

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó, a készpénzben végzett műveleteken kívüli fizetési megbízásokra vonatkozó díjakról, különdíjakról, jutalékokról, postai és egyéb

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Jelen Hirdetmény változás közzétételének

Részletesebben

Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez

Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez I. Meghatalmazással

Részletesebben