VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS"

Átírás

1 016-B VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS - 1/17 -

2 Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 Betétbiztosítás... 3 Pénzforgalmi bankszámla megnyitása... 4 A számlatulajdonosok köre:... 5 devizakülföldi:... 5 devizabelföldi:... 5 A bankszámlák fajtái... 5 Lekötés nélküli "látra szóló" számlák:... 5 Lekötött betétszámlák... 6 Pénzforgalmi bankszámlát... 6 Vállalkozói pénzforgalmi bankszámlák megnyitásához szükséges okmányok:... 6 Egyéni vállalkozók számlanyitásához:... 7 Devizakülföldi jogi személyek számla nyitásához:... 7 Számlanyitáskor elvégzendő feladatok:... 8 Rendelkezés a bankszámla felett Az aláírás nyilvántartó kartonok érvénybe helyezése, az okmányok kezelése Bankszámla megszüntetése: Pénzforgalom lebonyolítása A pénzforgalmi megbízások befogadása, ellenőrzése Eljárási szabályok csőd és felszámolás esetén Információ-szolgáltatás Vegyes rendelkezések /17 -

3 Jelen szabályzat a vállalati körbe tartozó pénzforgalmi bankszámlák (pénzforgalmi bankszámla) nyitásának és kezelésének ügyviteli szabályozását tartalmazza. Hivatkozások: évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt) évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt) 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelkezés a pénzforgalom lebonyolításáról. Értelmező rendelkezések: a jelen szabályzatban, hacsak a szövegösszefüggésből kifejezetten más nem következik, az egyes számban álló alanyon vagy tárgyon többes számú alany, illetve tárgy is értendő, pl. ahol a szöveg egy számlatulajdonost, kedvezményezettet vagy meghatalmazottat említ, ott adott esetben egy számla több tulajdonosát, vagy kedvezményezettjét, illetve ha egynél több személy kapott meghatalmazást, több meghatalmazottat is érteni kell; Fiók: a Bank of China (Hungária) Zrt. ügyfélszolgálati, számlavezetési és pénztári tevékenységét ellátó részlege. Általános rendelkezések A Bank szolgáltatásait az ügyfél akkor veheti igénybe, ha szerződéses kapcsolatot létesít a Bankkal. A Bank az ügyféllel a bankszámlaszerződést a bankfiókban köti. Bank a bankszámlaszerződés alapján az ügyfelek részére forintban és devizában egyebek között: pénzforgalmi megbízásokat teljesít készpénzt ad ki készpénzbefizetéseket fogad; betéteket köt le; letétet fogad el; valutát és devizát vált. Betétbiztosítás A Banknál lévő követeléseket a mindenkor hatályos jogszabályok alapján az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) biztosítja, valamint a Magyar Állam garantálja, kivéve: a) a költségvetési szerv, b) a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, - 3/17 -

4 c) az önkormányzat, d) a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és magán-nyugdíjpénztár, e) a befektetési alap, f) a Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap, valamint ezek kezelő és igazgatási szervei, az egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv g) az elkülönített állami pénzalap, h) a pénzügyi intézmény, i) az MNB, j) a befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató, k) a kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektető-védelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja, l) a hitelintézet vezető állású személye, választott könyvvizsgálója, valamint a hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élő és közeli hozzátartozói, m) az l) pontban felsorolt személyek befolyásoló részesedésével működő gazdálkodó szervezet [Ptk c) pontja] által elhelyezett, n) a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire. Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki továbbá: a) az olyan betétekre, amelyekre a betétes a szerződés szerint, a szerződéskötés időpontjában elhelyezett azonos nagyságú és lekötési idejű betétekhez képest jelentősen magasabb kamatot vagy más vagyoni előnyt kap, valamint b) az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik c) olyan betétre, amelyet nem euróban vagy az Európai Unió, illetve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamának törvényes fizetőeszközében helyeztek el. Pénzforgalmi bankszámla megnyitása A bankszámlaszerződéseket két példányban kell kiállítani, és mindkét példányt - mindkét részről - eredetiben kell aláírni. Egy példányt a számlatulajdonosnak kell átadni, a másik példányt a Banknak meg kell őriznie. Vállalati ügyféllel pénzforgalmi bankszámlaszerződést (továbbiakban bankszámlaszerződés) kell kötni. Nem kell külön bankszámlaszerződést kötni az elkülönített számlák nyitásakor, mivel az a pénzforgalmi számlához kapcsolódik, és a pénzforgalmi számla szerződéses feltételei vonatkoznak az elkülönített számlára is. - 4/17 -

5 A számlatulajdonosok köre: Devizabelföldi jogi személy, devizakülföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, valamint az általános forgalmi adóról rendelkező törvény szerint adóbevallásra kötelezett természetes személy. A devizakorlátozások megszüntetéséről valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény értelmében devizakülföldi: a) a vállalkozás és szervezet - jogi formájától függetlenül -, ha székhelye külföldön van, b) a devizabelföldi vállalkozás és szervezet külföldön működő fióktelepe, c) a devizakülföldinek a belföldön lévő képviselete; d) vámszabad területi társaság; e) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha a fióktelepet vámszabadterületen létesítették, illetve ott működik; f) továbbá a társasági adóról és az osztalékadóról szóló módosított évi LXXXI. törvény 4. -ának 28. pontja alá tartozó társaság. devizabelföldi: a) vállalkozás és a szervezet, ha székhelye belföldön van (a vámszabad területi társaság és a társasági adóról és az osztalékadóról szóló módosított évi LXXXI. törvény 4. -ának 28. pontja alá tartozó társaságkivételével);, b) külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, c) külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozása d) egyéni vállalkozó- ideértve az egyéni céget is és az önfoglalkoztató. A bankszámlák fajtái Lekötés nélküli "látra szóló" számlák: Pénzforgalmi bankszámla, a számlatulajdonos olyan bankszámlája, amely a folyamatos gazdálkodáshoz szükséges pénzeszközök kezelésére szolgál. Elkülönített számla, amelyet a számlatulajdonos kérésére nyit a Bank abból a célból, hogy a számlatulajdonos a különböző tevékenységével kapcsolatos pénzforgalmát elkülönítetten tudja kezelni. Valamennyi lekötés nélküli számlán az elszámolás (kamat, jutalék, díj, költség, stb.) a Bank Általános Üzletszabályzatában foglaltak szerint történik. Az aktuális kamat mértékét és a díjtételeket a mindenkor érvényben lévő Hirdetmény és Kondíciós Lista tartalmazza. - 5/17 -

6 Lekötött betétszámlák Lekötött betétszámlát a számlatulajdonos szabad pénzeszközeinek elhelyezése céljából nyit. A lekötési lehetőségek és a lekötési időtartamtól függő aktuális kamatmérték a mindenkor érvényben lévő Hirdetményben kerülnek meghatározásra. Pénzforgalmi bankszámlát a Bank akkor nyithat, ha a) a jogi személy és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság létrejöttéhez szükséges nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) már bejegyzett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a nyilvántartást vezető szervezettől származó, 30 napnál nem régebbi okirattal igazolta, hogy a nyilvántartásban szerepel, valamint adószámát és statisztikai számjelét közölte, b) a nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság létesítő okiratát (társasági szerződését) egy másolati példányban átadta, valamint - ha cégbejegyzésre kötelezett és a pénzforgalmi bankszámla megnyitása nem feltétele a cégbejegyzési kérelem benyújtásának - csatolta a cégbejegyzési kérelem benyújtásakor a cégbíróságon kapott tanúsítvány másolatát, c) az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személy, illetve az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett egyéni vállalkozó az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál történt nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolati példányát átadta, egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói, illetőleg a tevékenység végzéséhez szükséges más igazolvány másolatát csatolta, d) a pénzforgalmi bankszámla nyitására nem kötelezett szervezet - a szervezet jogi formájára vonatkozó előírások szerint - a létrejöttére, illetve nyilvántartásba vételére vonatkozó okmányokat, iratokat bemutatta. Vállalkozói pénzforgalmi bankszámlák megnyitásához szükséges okmányok: Közokiratba foglalt, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett társasági szerződés, vagy alapszabály eredeti példánya. (A cégbírósági bejegyzési kérelem benyújtásának igazolásáig csak korlátozott rendeltetésű, jegyzett tőke elhelyezésére szolgáló számla nyitható a jegyzett tőke befizetését igazoló bankigazolás kiállítása céljából.) Már működő társaság számlanyitása esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat, Közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített (eredeti) aláírási címpéldány (aláírás-minta); Az adószámról kiadott igazolás (új társaságoknál tanúsítvány) eredeti példánya (amennyiben egyéb dokumentum az adatot nem tartalmazza); A KSH által kiadott egységes statisztikai szám (amennyiben egyéb dokumentum az adatot nem tartalmazza); - 6/17 -

7 Jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, egyéni vállalkozó, valamint az általános forgalmi adóról rendelkező törvény szerint adóbevallásra kötelezett természetes személy számlanyitásához: Közokiratba foglalt, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett társasági szerződés, alapító okirat vagy alapszabály olyan eredeti példánya, amelyen a cégbíróság, vagy - a jogi személy létrejöttéhez más hatóság által történő nyilvántartásba vétel szükséges - más hatóság eredeti igazolása szerepel a társaság bejegyzés iránti kérelmének átvételéről; már működő társaság számlanyitása esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat vagy más hatóság által kiállított, a cégre vonatkozóan fennálló adatokat tartalmazó, hitelesített (kibocsátó hatóság által aláírt és lepecsételt) dokumentum, A közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített, eredeti aláírási címpéldány (aláírás-minta); Az adószámról kiadott igazolás (új társaságoknál tanúsítvány) eredeti példánya (amennyiben egyéb dokumentum az adatot nem tartalmazza); a KSH által kiadott egységes statisztikai szám (amennyiben egyéb dokumentum az adatot nem tartalmazza). A cégkivonat nem lehet 30 napnál régebbi. Egyéni vállalkozók számlanyitásához: Az eredeti vállalkozói igazolvány (a vállalkozó székhelye szerint illetékes jegyző állítja ki) vagy a vállalkozói igazolvány iránti kérelem beadását igazoló dokumentum; Az APEH által az adószámról kiadott igazolás eredeti példánya (csak az július 1. előtt indult vállalkozónál); Személyazonosság igazolására szolgáló okmány. A szükséges dokumentumokra az egyéni vállalkozó neve mellé fel kell vezetni "az egyéni vállalkozó" megnevezést. Devizakülföldi jogi személyek számla nyitásához: A cég vezetőjének, képviselőjének megválasztását, kinevezését igazoló apostille-jal vagy magyar konzuli felülhitelesítéssel ellátott alapító dokumentum (amennyiben az nem magyar, angol vagy kínai nyelvű) az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) által hitelesített magyar nyelvű fordítással (társasági forma, tulajdonosok neve, részaránya, a cég jegyzésére jogosult személy neve, cégjegyzés formája, stb.). Már bejegyzett társaság esetén 1 hónapnál nem régebbi, a cég létezését, bejegyzését igazoló hivatalos apostille-jal vagy magyar konzuli felülhitelesítéssel ellátott okirat hiteles magyar fordítással, ha az eredeti nem magyar, angol vagy kínai nyelvű. A cég vezetőjének, képviselőjének aláírását hitelt érdemlő módon igazoló okirat. - 7/17 -

8 A fentiekben foglalt egyes (papír alapú) okmányokkal egyenértékűnek kell tekinteni a cégbíróság által elektronikusan kiadmányozott okmányokat. (Kizárólag a Bank számára elektronikus úton megküldött e-akták tartalma fogadható el egyenértékűnek, az ezekből nem a Banknál készült nyomtatott példányok nem tekinthetőek egyenértékűnek és hitelesnek.) A pénzforgalmi bankszámlát a Bank a bankszámlát érintő sorba állítások figyelembe vételével azonnali hatállyal megszünteti, ha a számla megnyitását követő 90 napon belül a pénzforgalmi bankszámlanyitásra kötelezett szervezet a nyilvántartást vezető szervezettől származó, 30 napnál nem régebbi okirattal nem igazolja, hogy a nyilvántartásban szerepel. Gazdasági társaság és szövetkezet részére megnyitott pénzforgalmi bankszámla terhére, illetve - az alapítói vagyon kivételével - javára fizetési megbízást teljesíteni mindaddig nem szabad, amíg a számlatulajdonos nem igazolta, hogy nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelmét benyújtotta, valamint adószámát és statisztikai számjelét nem közölte. Nyilvántartásba vétellel létrejövő egyéb jogi személyek részére megnyitott pénzforgalmi bankszámla terhére, illetve - az alapítói vagyon kivételével - javára fizetési megbízást teljesíteni a további feltételek teljesítése esetén is kizárólag a nyilvántartásba vétel megtörténtének igazolását követően szabad. Számlanyitáskor elvégzendő feladatok: A bankszámla megnyitásakor az ügyintéző elkéri az ügyfél személyét igazoló okmányokat a pénzmosás megelőzését és megakadályozását szolgáló szabályzat szerint: Az ügyféltől be kell kérni egy alapító dokumentumot, amelyből a Bank a társaság alapvető adataira vonatkozóan kap információt, és meg kell nyitni az ügyfél jövőbeni pénzforgalmi számláját, amely azonban a tényleges számlanyitási dokumentumok átvételéig a pénzforgalmi számla funkcióját nem töltheti be, a Bank a számlát befagyasztja. A megnyitott számla javára be kell fizetni a jegyzett tőke összegét, és arról ki kell állítani az igazolást. Az igazolásról egy másolati példányt az ügyfél számlanyitási dokumentumai között meg kell őrizni. A másolati példányon minden esetben fel kell tüntetni a befizető személy nevét és a személyét igazoló okmányok számait. A befizetett összeg esetleges visszafizetésére a cég bejegyzésének meghiúsulása esetén csak ezen adatok birtokában kerülhet sor. Miután az ügyfél a számlanyitáshoz szükséges dokumentumokat átadta, és megfelelően igazolta a társaság cégjegyzékbe történő bejegyzésének megtörténtét, a Bank megszünteti a számla befagyasztását. - 8/17 -

9 A cégbírósági bejegyzés iránti kérelem iktatását követően a jegyzett tőkének (alaptőkének) a társaság rendelkezésére bocsátott részével a társaság szabadon rendelkezik. A bankszámlát csak a cégjegyzékben, vagy más, a cég létrejöttét deklaráló okiratban feltüntetett néven lehet megnyitni. Vállalati ügyfél esetében a számla feletti rendelkezésre jogosultakat igazoló okmányok mellett a vállalat iratait, amelyben a rendelkezésre jogosultat meghatalmazzák, szintén le kell fűzni. A számla nyitásakor a rendelkezésre jogosult nyilatkozik a tényleges tulajdonosról. A bankszámla feletti egyéb rendelkezés, meghatalmazás, más felhatalmazottak megnevezése a jogszabályoknak megfelelően történik. A felhatalmazottakat azonos módon kell azonosítani, mint a számla nyitására jogosultat. Más felhatalmazott esetében a számlatulajdonos megadja az illető/illetők adatait olyan mértékben, hogy később a jogszerű azonosítás elvégezhető legyen. Az ügyfél által átadott, valamint az ügyféllel kapcsolatban keletkezett dokumentumokat az ügyfél dossziéban kell tárolni. A dosszién fel kell tüntetni az ügyfél nevét, címét, számlaszámát, az ügyfélkapcsolat keletkezésének dátumát. A dossziékat erre a célra szolgáló zárt szekrényben kell tárolni. Amennyiben a számlatulajdonos neve megváltozik és ezt hivatalos dokumentum bemutatásával igazolja, akkor nem kell új bankszámlaszerződést kötni az ügyféllel, hanem az érvényben lévő szerződést kell záradékkal ellátni a névváltozásról. A számlanyitáshoz elfogadható az eredeti okmányokról készült és közjegyző által hitelesített másolat. Szükség esetén a Bank is készíthet másolatot, de csak az eredeti, vagy a fentiek szerint hitelesített okiratokról záradékolt másolatot. Ez esetben a Bank által másolt példányon az ügyintéző aláírása, valamint az eredetivel megegyező másolat bélyegző kell, hogy szerepeljen. Valamennyi számlanyitás esetén az aláírási kartonra fel kell venni a számla felett rendelkező tulajdonosnak vagy képviselőjének aláírás-mintáját, és a Pmt. alapján az azonosításokat el kell végezni és a következő adatokat rögzíteni kell: Vállalati ügyfél és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetében: nevét, rövidített nevét, székhelyének, és külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét, főtevékenységét, cégjegyzékszámát vagy egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát (azonosító okiratának számát), a képviseletére jogosultak nevét és beosztását, - 9/17 -

10 a kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatait, adószámát. Külföldi számlatulajdonos igazolt képviselőjének azonosításakor a személyazonosságot igazoló okmány adatait (okmány megnevezése, száma, kiállításának ideje, helye és a kiállító hatóság megnevezése) kell szerepeltetni, amennyiben lehetséges a külföldi és belföldi lakcímét, ennek hiányában az értesítési címét vagy a kézbesítési megbízottjának címét fel kell tüntetni a bankszámlaszerződésen. A számla megnyitására csak a személyazonosság egyértelmű megállapítása után kerülhet sor. Rendelkezés a bankszámla felett A benyújtott megbízások jogosságát a Bank vizsgálja. A bankszámlák felett csak az arra jogosult személyek rendelkezhetnek. A bankszámla felett rendelkező személyek bejelentésére a számlatulajdonos, illetve a számlatulajdonos szervezet vezetője jogosult. A számla feletti rendelkezési jog akkor nyílik meg, amikor a számlatulajdonos vagy a bankszámlaszerződés megkötésére jogosult képviselője - az erre a célra rendszeresített aláírás kartonon - írásban bejelenti a bankszámla feletti rendelkezésre jogosultakat és aláírásukat. Vállalati ügyfél esetén a cégszerű aláírás a bankszámlák feletti rendelkezés esetében azt jelenti, hogy - az egyéni vállalkozó kivételével - kötelezően fel kell tüntetni a számlatulajdonos szervezet nevét. A számlatulajdonos nevének géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott feltüntetése kötelező. A számlatulajdonos neve felett az arra jogosultaknak aláírásukkal is el kell látniuk a pénzforgalmi megbízást. Ha a számlatulajdonos az aláírási kartonon bélyegzőlenyomatot jelent be, akkor csak a feltüntetett bélyegzőlenyomattal együtt lehet elfogadni a cégszerű aláírást. A bankszámla felett rendelkezésre jogosult aláírásának bejelentéséhez ellenőrizni kell a számlatulajdonos és képviselője bankszámlaszerződés kötésére vonatkozó jogosultságát és aláírásának hitelességét. A számlatulajdonos cég vezetője bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha megválasztását/kinevezését, valamint aláírását hitelt érdemlő módon igazolja. Ha a vezető megbízása megszűnik, az általa bejelentett aláírók rendelkezését a Bank mindaddig érvényesnek tekinti, amíg az új vagy más vezető másként nem rendelkezik. A Bank a számlatulajdonos alapító okiratában feljogosított vezető bejelentését fogadja el hitelesnek. Több, egymásnak ellentmondó bejelentés közül a Bank a legutolsó bejelentést tekinti érvényesnek. - 10/17 -

11 A bankszámlákról való rendelkezéshez minden esetben a cégjegyzékbe, vagy más nyilvántartásba bejegyzett, illetőleg bejegyzésre bejelentett teljes vagy rövidített cégnév betű szerinti használata szükséges. A társasági törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaságok esetében, ha a társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály) ettől eltérően nem rendelkezik, a gazdasági társaság vezető tisztségviselőinek és cégvezetőinek a cégjegyzési joga a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is önálló. Ennek megfelelően elsődlegesen a társasági szerződésből kell megállapítani, hogy a társasági szerződés szabályozza-e a bankszámla feletti rendelkezési jogot: a) amennyiben igen, akkor a társasági szerződésben foglaltak szerint kell eljárni; b) amennyiben a társasági szerződés külön nem rendelkezik a bankszámla feletti rendelkezés jogosultjainak személyéről, akkor a gazdasági társaság vezető tisztségviselőinek és a cégvezetőnek a bankszámla feletti rendelkezési joga önálló. A külföldi jogi személyek esetében, ha a magyarországi számla felett nem a cégjegyzésre jogosultak rendelkeznek, úgy a cégjegyzésre jogosultak által aláírt közokirat szükséges arról, hogy a számla felett kik rendelkezhetnek, és mi módon. A bankszámla-tulajdonos alapvető joga, hogy a bankszámláján elhelyezett pénzével szabadon rendelkezik az alábbiak kivételével: A meghatározott célra elkülönített (lekötött), illetve elkülönítve kezelt olyan pénzeszközök, amelyek a számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kikerültek (pl.: bankletét, kezességvállalással vagy fedezetigazolással kapcsolatos lekötés), ezek az elkülönítés (lekötés) ideje alatt csak a meghatározott célra használhatók fel. A számlatulajdonos rendelkezése nélkül vagy rendelkezése ellenére a bankszámla csak a következő esetekben terhelhető meg: a) a Bank téves bejegyzésének a bankszámlán történő helyesbítése, b) törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján benyújtott azonnali beszedési megbízás (jogszabályon alapuló azonnali beszedés), c) a kötelezett számlatulajdonos hitelintézetnek szóló bejelentése (felhatalmazó levél) alapján benyújtott azonnali beszedési megbízás (felhatalmazáson alapuló azonnali beszedés), d) a végrehajtásról szóló törvény szerinti átutalási végzésre történő teljesítés, e) a váltó alapján benyújtott azonnali beszedési megbízás (váltóbeszedés), f) a számlavezető által a számlatulajdonos részére nyújtott pénzügyi szolgáltatás körében keletkezett esedékes követelés, továbbá az ügyfelével kötött megállapodás alapján a befektetési szolgáltatás körében keletkezett esedékes követelés érvényesítése. - 11/17 -

12 A Bank a fenti f) pont szerinti követelését a sorba állított követelések teljesítését követően, a fizetési haladékot tartalmazó végzés közzétételéig, a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételét követő napig, illetve az adósságrendezési eljárás megindításának közzétételéig érvényesítheti. Az aláírás nyilvántartó kartonok érvénybe helyezése, az okmányok kezelése Az ügyfél a számlanyitáskor bejelenti a Banknak a számla felett rendelkező személyek aláírás-mintáját az aláírás karton (aláírási karton) kitöltésével. A Bank ügyintézője ellenőrzi, hogy: A számla feletti rendelkezésre felhatalmazott személyek rendelkezési joga (önálló vagy együttes) egyértelműen került-e meghatározásra, A szervezet képviseletére jogosultként meghatározott személy (természetes személy esetén a számlatulajdonos) aláírása az aláírási címpéldányon szereplő aláírással megegyezik-e, Az üresen hagyott mezők (számlaszám és rendelkező személyek) ki vannak-e húzva, Minden szükséges mező kitöltésre került-e. A szabályszerűen kiállított aláírás kartonokat a Bank ellenőrzés után két aláírással érvénybe helyezi. Amennyiben az aláírási kartonon az ügyfél bármilyen adatot módosítani szeretne (pl.: névváltozás, számla felett rendelkezők, stb.), akkor azt új karton kiállításával teheti meg. Az érvénytelenített karton mellett kell lefűzni a megszűnés keltét, okát indokló okmányt és azokat együtt kell megőrizni. A számlanyitáshoz bekért okiratokat, továbbá a számlavezetés során az ügyfél által írásban benyújtott kiegészítéseket (módosításokat), illetve a Bank által esetlegesen kiadott a napi pénzforgalom lebonyolításától független iratok másolati példányát a számlatulajdonos dossziéjában kell őrizni. A számlanyitáshoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot a bankszámla fennállása alatt, illetve a számla megszüntetését követően legalább 10 évig a Bank megőrzi. Bankszámla megszüntetése: A bankszámlaszerződés határozatlan időre szól, és bármelyik fél indoklás nélkül, felmondhatja 15 napos felmondási idővel, írásban. Ha az ügyfél a Bankkal két éven túl nem tart semmiféle kapcsolatot, a postát nem veszi át, levelet, utasítást nem intéz a Bankhoz, számláján, a banki költségek terhelésén és - 12/17 -

13 kamatjóváíráson kívül nincs terhelés és/vagy jóváírás, a számlát technikailag le kell zárni (a számla alvó számlává alakul). Ha az ügyfél újra megjelenik a Banknál, a teljes körű azonosítás után a felelős vezető engedélyével, a Bank költségeinek megfizetése mellett lehet a számlát aktiválni. A megszüntetést kezdeményezheti a számlatulajdonos a bankszámlaszerződésben foglaltak szerint. A Bank a számla megszüntetését ahhoz a feltételhez köti, hogy a számlatulajdonos köteles minden fennálló tartozását visszafizetni, vagy annak visszafizetését a Bank által elfogadott megfelelő biztosítékkal alátámasztani. A megszüntetést kezdeményezheti a Bank abban az esetben, ha a számlatulajdonos gazdálkodó szervezet működése, illetve egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége jogérvényesen megszűnt, és erről a Bankot az illetékes nyilvántartó hatóság értesítette, vagy ha az ügyfél súlyosan megsérti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, a Hirdetményben meghatározott forgalmi jutalékot nem fizeti meg, a zárlat során a bankköltségek elszámolásához nem áll rendelkezésre fedezet. Bank - a zárás során felszámított költségek rendezésére - a zárlatot követő 15 napon belül a számlatulajdonost felszólíthatja a tartozás rendezésére, azonban ha ennek rendezése a felszólítástól számított 15 napon belül sem történik meg, a számla megszüntetésre kerülhet. A Bank részéről a megszüntetést felszólításnak majd felmondásnak kell megelőznie. Ha a társaság átalakul, cégnyilvántartási száma, adószáma és KSH száma is változik. Az átalakulást tartalmazó dokumentum dátumával a számlát meg kell szüntetni és elvégezni az új számla megnyitását a számlanyitási szabályoknak megfelelően. Összeolvadás, szétválás, vagy más társasági formába történő átalakulás esetén valamennyi cég számlája megszűnik, a jogutód cég/cégek nyitnak új számlát. Beolvadás esetén csak a beolvadó cég számlája szűnik meg. Pénzforgalmi bankszámla nyitására kötelezett a vele szemben folyó csődeljárás, végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt csak egyetlen pénzforgalmi bankszámlával rendelkezhet és fizetési forgalmát azon köteles lebonyolítani. Ennek érdekében a csődeljárásban a fizetési haladékot tartalmazó végzés, illetőleg a felszámolási eljárásban a felszámolást elrendelő végzés, vagy a végelszámolásról szóló határozat Cégközlönyben történő közzétételét követően haladéktalanul köteles az általa választott pénzforgalmi bankszámláján kívüli bankszámlájára vonatkozó bankszámlaszerződést azonnali hatállyal felmondani és a bankszámlaszerződés felmondásának napján az egyéb bankszámlán lévő egyenleg összegének átutalását kezdeményezni. A számla megszüntetéssel járó feladatok: az aláírás kartonok érvénytelenítése a fennálló hitelállomány rendezése a bankszámlán még nem könyvelt sorban álló, illetve értéknapos tételek rendezése, - 13/17 -

14 pénzforgalmi számla megszüntetése esetén a számlához kapcsolódó elkülönített, lekötött betét számlák megszüntetése, számla lezárása a számlavezető rendszerben, valamint a kamatok és költségek elszámolása. A számla megszüntetését követően a számlát a rendszerből kitörölni nem szabad. Pénzforgalom lebonyolítása Fizetési módok: Ha jogszabály a pénztartozás kiegyenlítésének módját kötelezően nem írja elő, akkor a felek a Banknál alkalmazott fizetési módban szabadon állapodhatnak meg. A Banknál alkalmazott gyakori fizetési módok: egyszerű átutalás, beszedési megbízás, azonnali beszedési megbízás, okmányos meghitelezés (akkreditív), készpénzbefizetés, készpénzkifizetés. A pénzforgalmi megbízások befogadása, ellenőrzése A megbízások érkezhetnek: postai úton ügyfél által a Bank helységében történő átadással telefaxon. Az ügyfél megbízásait a Bank hivatalos, meghirdetett munkaóráiban lehet elfogadni. Az ügyfelektől átvett megbízásra rá kell vezeti, hogy az mikor érkezett. A Bank az ügyfél megbízásait a számláján lévő összeg a számla követel egyenlege plusz az esetleges folyószámlahitel-keret erejéig az érkezés sorrendjében teljesíti. Soron kívüli ügyintézésre írásos kérelem esetén van lehetőség a soronkívüliség díjának megfizetése mellett. A bizonylatokat alaki és tartalmi szempontból vizsgálni kell, a telefaxon befogadott megbízás esetében ellenőrizni kell, hogy az ügyfél megkötötte-e a megfelelő bankszámlaszerződés-kiegészítést, valamint az ügyfél kódszavát. A benyújtott megbízások tartalmi és érdemi vizsgálata során a következő szempontokat kell ellenőrizni: a Bank által rendszeresített nyomtatvány használatát, a nyomtatvány rovatainak megfelelő kitöltését, - 14/17 -

15 a megbízást benyújtó cég vagy magánszemély aláírásának a bejelentett módon történő meglétét, egyezőségét és számlaszámmal való azonosságát, ha az összeg betűvel és számmal is ki van írva, ezek egyezőségét, a nyomtatvány jól olvasható módon, javítás nélkül legyen kitöltve, a fizetési módra vonatkozó kikötést, az érvényes összeghatár betartását. A benyújtott megbízásokon feltüntetett aláírások helyességének ellenőrzését az ügyintézők az Aláírás rendben bélyegzővel és kézjegyükkel igazolják. A hibásan vagy hiányosan kitöltött megbízásokat - a visszautasítás okának megjelölésével - vissza kell juttatni a benyújtónak. A telefaxon érkezett megbízás elfogadásának feltétele, hogy az ügyfél a bankszámlaszerződés kiegészítését is megkösse, amely tartalmazza az azonosítási kódszót. Az olvashatatlan, beazonosíthatatlan adatokat tartalmazó fax-megbízások esetében a folyószámla vezető munkatársnak kísérletet kell tennie arra, hogy telefonon tájékoztassa a számlatulajdonost a hibás megbízásról, és felkérje annak megismétlésére. Az olvashatatlan, beazonosíthatatlan adatokat a megbízáson még az ügyféllel történt telefoni egyeztetés mellett sem javíthatja a számlát vezető munkatárs. Az olvashatatlan megbízást a befogadás után haladéktalanul érvényteleníteni kell. A kétséges aláírással ellátott pénzforgalmi megbízást csak az illetékes vezető egyetértése esetén szabad teljesíteni. Az aláírások hitelességének bizonytalansága esetén a megbízást levél kíséretében teljesítés nélkül vissza kell küldeni a benyújtónak. A pénzforgalmi megbízások fedezetének vizsgálatát minden esetben el kell végezni. Az egyes megbízás-típusok részletes szabályait a Bank Pénzforgalmi Szabályzata tartalmazza. Eljárási szabályok csőd és felszámolás esetén Jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság - amennyiben csődeljárás, illetve felszámolási eljárás alatt áll - ennek közzétételétől számított 5 munkanapon belül köteles a választása szerinti második és további pénzforgalmi számlájára vonatkozó bankszámlaszerződést felmondani. Ennek napján az ezeken lévő egyenlegeket, illetőleg azokra később beérkező összegeket köteles az általa választott pénzforgalmi bankszámlájára átutalni. Köteles bejelenti továbbá: - azt az értékhatárt (keretösszeget), amelynek összegét meghaladó pénzforgalmi megbízások csak a csődeljárásban kirendelt vagyonfelügyelő ellenjegyzésével teljesíthetők, - a vagyonfelügyelő hitelt érdemlő módon igazolt aláírását. - 15/17 -

16 A csődeljárás közzétételének napjától a fizetési haladék lejártáig a Bank a csődeljárás alatt álló számlatulajdonos bankszámlájáról bankszámlák közötti elszámolást csak átutalással teljesíthet. A csődtörvényben meghatározott követelések érvényesítése érdekében végrehajtható bírósági és közigazgatási határozat alapján a benyújtott azonnali beszedési megbízást a Bank a fizetési haladék tartama alatt is köteles befogadni és teljesíteni. A csődeljárás alatt álló számlatulajdonos köteles a Banknak haladéktalanul bemutatni a fizetési haladék meghosszabbításáról rendelkező, illetve a csődeljárást befejezetté nyilvánító jogerős bírósági végzést. A Bank köteles a csődeljárás alatt álló számlatulajdonossal szemben a fizetési haladék lejáratát követő naptól a csődeljárást megszüntető végzés közzétételéig, illetve a csődeljárást befejezetté nyilvánító végzés bemutatásáig terjedő időszakban benyújtott, értékhatárt meghaladó összegű beszedési megbízásokat - a végrehajtható bírósági és közigazgatási határozat alapján benyújtott azonnali beszedési megbízások kivételével - teljesítés előtt megküldeni a vagyonfelügyelőnek ellenjegyzés céljából. Amennyiben a felszámolási eljárást elrendelő végzésről a pénzforgalmi bankszámlát vezető Bank értesül, a pénzforgalmi bankszámla elnevezését a végzésben meghatározott időponttól "f. a." toldattal látja el. A pénzforgalmi bankszámla felett az igazolt felszámolók által bejelentett aláírók a számlatulajdonosnak "f. a." toldattal ellátott neve megjelöléssel rendelkezhetnek. Információ-szolgáltatás Kereskedelmi célú bankinformáció Amennyiben a Bank ügyfele olyan üzleti partner iránt érdeklődik írásban, amelynek a számláját nem a Bank vezeti, de az ügyfél megadja, hogy partnere melyik banknál vezeti a számláját, az érdeklődést a Bank a megfelelő hitelintézethez továbbítja azzal a kéréssel, hogy a választ a Bank címére küldjék meg. A Bankhoz más hitelintézettől érkező információkérésre a választ a kérelmező intézmény címére küldi a Bank. Az információ csak azt tartalmazhatja, hogy a számlatulajdonos a fizetési kötelezettségei teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet pénzforgalmi bankszámláján általában rendszeresen biztosította vagy sem a megelőző egy év során. A Bank a fenti szabályokat alkalmazza, ha ügyfeléről kérnek információt. - 16/17 -

17 Vegyes rendelkezések A Bank az ügyfeléről tudomására jutott információt, valamint a számla forgalmára vonatkozó adatokat banktitokként kezeli, azokról harmadik személy részére - a jogszabályokban meghatározott esetek kivételével - csak a Számlatulajdonos meghatalmazása, illetve rendelkezése esetén és kizárólag a meghatalmazásban, illetve rendelkezésben meghatározott keretek között ad felvilágosítást. A Bank a kiadott hívószám elvesztéséből vagy illetéktelen személy általi felhasználásából eredő kárért nem felel. Nem felel továbbá az olyan károkért, amelyek az erőhatalom, bel- vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása folytán következnek be. Záró rendelkezés: A jelen szabályzat május 15. napjától alkalmazandó és az azonos tárgyú szeptember 30.-i keltű számú szabályzat helyébe lép. - 17/17 -