INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM"

Átírás

1 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Informatikai rendszergazda Épületgépész technikus Logisztikai ügyintéző SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET Magyar nyelv és irodalom tantárgy 12. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 4 Éves óraszám: 128 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Ellenőrizte: Bakóné Gégény Margit Katalin Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

2 Tantárgy: Heti 4 óra, évi 128 óra Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: Témakör: Kommunikáció 4 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 1 Bevezető óra: a kommunikációs helyzet, kommunikációs színterek Frontális munka: alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és alkalmazása: stílus, magatartás 2 Kommunikációs zavarok Alapfogalmak meghatározása tanári irányítással; szituációs gyakorlatok 3 A manipuláció Hallott és olvasott szöveg utáni jegyzetelés; manipuláció nyilvános színtereken 4 Manipulációs technikák Verbális és nonverbális üzenetek internetes felületeken, reklámokban 2. Témakör: Általános nyelvészeti ismeretek 5 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 5 Nyelv és kommunikáció Jelrendszerek a nyelvben

3 6 A nyelvek tulajdonságai, nyelvtípusok jegyzetkészítés, rendszerezés; nyelvtipológia, flektáló, izoláló, agglutináló és inkorporáló nyelvek 7 A nyelvi identitás nemzetiségi, kisebbségi nyelvhasználat, kidolgozott és korlátozott nyelvi kódok 8 Korlátozott kódú nyelvek Gesztusnyelv, jelnyelv, nyelvi tolerancia 9 A beszéd mint cselekvés Frontális információátadás; beszédaktus, beszédtett 3. Téma: Életmű József Attila 15 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 10 Bevezető óra Lineáris áttekintés, jegyzetkészítés; Nyugat, népiségújnépiesség, avantgarde, A XX. század első felének magyar irodalma szürrealizmus, expresszionizmus 11 József Attila életpályája Jegyzetkészítés hallott szöveg után; frontális munkaforma; ismeretátadás 12 A költői kibontakozás Nem én kiáltok, Tiszta szívvel avantgarde, újnépiesség, programvers 13 A költő és a világ Medáliák Jegyzetkészítés hallott és olvasott szöveg után; szürrealizmus, számvetés 14 A táj és az éjszaka motívuma Holt vidék, Külvárosi éj Szalagszerkezet, metatézis, motívumrendszer 15 Szerelmi költészet Óda vízió, rapszódia, dal, mellékdal 16 Gondolati költészet Komplex kép, síkváltás; komplex verselemzés Téli éjszaka, Reménytelenül 17 Világkép és költészetfelfogás Ars poetica, Thomas Mann üdvözlése forma, elemző szövegolvasás; vita, filozófia, paradox idősík, hármas tagolás, vízképzet, korrespondencia 18 A modern közösségi óda A Dunánál 19 A Flóra-versek Frontális munkaforma; a szonett műfaja 20 Az önmegszólító verstípus Tudod, hogy nincs bocsánat Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés, elemző olvasás; számvetés, szerepek, belső vita, bűnfogalom

4 21 Létösszegzés Az utolsó vershármas Motívumok, ellentétek, címadás, fordított determinizmus 22 József Attila prózai írásai forma, szövegelemzés szemelvények alapján 23 Összefoglalás 24 Számonkérés 4. Téma: Világirodalom epikai és lírai törekvések a 20. században 10 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 25 A modern irodalom létrejöttének körülményei Avantgarde, fikció, neoavantgárd, társadalmi és történelmi kontextus 26 Franz Kafka: Az átváltozás Abszurd, groteszk, irreális 27 Thomas Mann: Mario és a varázsló expozíció, személyes hang, realizmus, parabola 28 Bulgakov: A Mester és Margarita szintézis, az alakok egybejátszatása, hatástörténet, megváltás 29 Camus egy regénye (A pestis) 30 George Orwell egy műve (Állatfarm) Egzisztencializmus, elidegenülés, szolidaritás, modern mítosz Mese, szatirikus regény, ellenutópia, allegória a diktatúráról 31 William Faulkner művészete A Hang és a Téboly 32 Ernest Hemingway életműve Az öreg halász és a tenger 33 Bohumil Hrabal művészete (Szigorúan ellenőrzött vonatok) 34 Thomas Stearns Eliot lírája (A háromkirályok utazása, Átokföld) A Dél legendaköre, családregény, különböző nyelvhasználat és szemszögek Bibliai motívumrendszer, heroizmus, alapelem vizuális stílus, együgyű bölcsesség (alternatív lehetőség a film vagy részlet megtekintése) Mitologizmus, imagizmus, kollázstechnika

5 5. Témakör: Színház- és drámatörténet a 20. században 6 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 35 A drámai műnem sajátosságai, fejlődési irányai a 20. században A tanult ismeretek felelevenítése; epikus, abszurd, groteszk dráma 36 Bertolt Brecht epikus színháza Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés hallott szöveg után; elidegenítési effektusok, dialektikus színház 38 Kurázsi mama és gyermekei Drámaelemző óra szemelvények alapján; song, minidráma, ellenpontozás 39 Dürrenmatt drámaírói elvei protestantizmus, rádiójáték, tragikus komédia 40 Az öreg hölgy látogatása paradox, erkölcsi relativizmus, példázat 41 Beckett munkássága Godot-ra várva abszurd dráma, cselekménynélküliség 6. Téma: Portré Radnóti Miklós 8 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 42 Radnóti Miklós életpályája Frontális ismeretátadás; jegyzetkészítés hallott szöveg útján 43 Korai költészete Mint a bika 44 A haláltudat versei Járkálj csak, halálraítélt! 45 Az eclogák Első ecloga Jegyzetkészítés hallott szöveg után; frontális munkaforma; szürrealizmus, újnépiesség, kolofon Verselemző óra; költői szóképek és alakzatok Jegyzetkészítés olvasott szöveg után; az ecloga műfaja, modern változata, bukolika, párbeszéd, naturalizmus, szürrealizmus óda, perspektíva, konklúzió, pátosz, lírai biográfia 46 Az eclogák Hetedik ecloga 47 A hazaszeretet verse Nem tudhatom 48 Erőltetett menet Frontális ismeretátadás; nibelungizált alexandrin,

6 sormetszet, dilemma 49 Razglednicák forma, elemző szövegolvasás, vázlatírás; expresszionizmus, idill, harmónia, naturalizmus 7. Téma: Portrék a 20. századi magyar irodalomból 15 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 50 Szabó Lőrinc életpályája Az Egy álmai Frontális ismeretátadás; jegyzetalkotás hallott szöveg után 51 Szerelmi lírája Semmiért egészen 52 Tücsökzene életrajzi ciklus, vezérmotívum, jelenetező technika 53 Weöres Sándor költészete ütempróba, versciklus Rongyszőnyeg 54 Psyché stílusutánzat, intertextualitás, evokáció, posztmodern 55 Pilinszky János költészete Halak a hálóban katolicizmus, egzisztencializmus 56 Harmadnapon, Négysoros passió, négysoros vers, sűrítés 57 Apokrif Példázat, kanonizáció, apokalipszis, individuum 58 Márai Sándor életműve Egy polgár vallomásai forma szemelvények alapján; apoteózis, kritika, szocigráfia 59 Halotti beszéd Az intertextualitás példái: középkori irodalom, Kosztolányi Dezső 60 Ottlik Géza munkássága Iskola a határon Nevelődési regény, polifonikus regény 61 Regényelemzés Retrospektivitás, elbeszélői módozatok, eltávolító szemlélet 62 Összegzés Radnóti Miklós Ottlik Géza; a Nyugat nemzedékei 63 Témazáró dolgozat

7 64 Témazáró dolgozat 8. Témakör: Nyelvtörténet 9 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 65 Bevezető óra Változás és állandóság a nyelvben Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés, ismétlés; nyelvcsaládok, nyelvtípusok, szinkrón és diakrón vizsgálat 66 A magyar nyelv eredete, legközelebbi nyelvrokonaink Egyéni gyűjtőmunka források segítségével; uráli nyelvcsalád, nyelvrokonság 67 A nyelvrokonság bizonyítékai Szabályos hangmegfelelések, alapszókészlet 68 A magyarság más népekkel való érintkezésének nyomai Frontális információátadás; jegyzetkészítés; alapnyelvi szó,belső keletkezésű szó, jövevényszó, iráni, bolgártörök, szláv, német, latin eredet 69 A magyar nyelv történetének fő korszakai Frontális információátadás; jegyzetkészítés; ősmagyar, ómagyar, középmagyar, újmagyar kor 70 A nyelvtörténeti kutatások forrásai Jegyzetkészítés szemelvények alapján; szórványemlék, szövegemlék 71 A hangrendszer és a szókincs jelentésváltozásának főbb tendenciái Frontális információátadás; jegyzetkészítés; nyíltabbá válás, tővéghangzó lekopása, Horger-törvény 72 A nyelvújítás története és hatása Ortológus, neológus, nyelvészeti viták 73 Számonkérés

8 9. Téma: Szövegalkotás 4 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 74 Bevezető óra: a papíralapú és az elektronikus szövegek közötti alapvető különbségek Érvelő és vitázó diskurzus Az esszé 75 Szövegalkotási gyakorlat Az érvelő esszé tudományos és szépirodalmi eszközei; esszéírás 76 Szövegalkotási gyakorlat Érvelő esszé írása 77 A szövegalkotási gyakorlat értékelése Lényegre törő, informatív, gondolatgazdag érvelés 10. Téma: Látásmódok Illyés Gyulától Nagy Lászlóig 15 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 78 A 20. század második felének irodalomtörténete Diktatúra, sematizmus, szocialista realizmus, 3T, alkotói csoportok 79 Illyés Gyula életpályája Bartók Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés hallott szöveg után; plebejusság, harmóniakeresés 80 Egy mondat a zsarnokságról Hatástörténet, szekvencia, kifejezésmód és tartalom viszonya 81 Puszták népe Irodalmi szociográfia, önéletrajz 82 Németh László életműve Frontális munkaforma, jegyzet készítése; népiség, tanulmányok 83 Németh László egy regénye (Iszony) Társadalomrajz, egyke, földbirtokszerkezet 84 Németh László egy drámája (II. József, Villámfénynél)) Papírszínház, egyéni és közösségi sorskérdések 85 Nagy László költői világa népiesség, montázstechnika 86 Menyegző A hosszúvers; képrendszer, motívumlánc, átpolitizált, de áttételes mondanivaló 87 Örkény István életműve és műfajai Frontális munkaforma, jegyzet készítése; prózai és drámai műfajok

9 88 Az egyperces novellák Abszurd, groteszk, torzítás 89 Novellaelemző gyakorlat A cím és a tartalom viszonya az Egypercesekben 90 Tóték Drámaelemzés; szerkezet, cselekmény 91 Tóték Drámaelemzés; jellemek, megoldás 92 Összegzés 11. Téma: Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás 10 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 93 Bevezető óra: művelődéstörténet, irodalomtörténet, irodalmi kánon A téma választás szerint lehetőséget nyújt műajánlásra egyéni olvasmányélmény alapján századi széppróza Mészöly Miklós: Jelentés öt egérről 95 Nyírő József életpályája Uz Bence 20. századi magyar irodalmi törekvések, körök Példázatosság Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés; népiség, népi hős 96 Sánta Ferenc: Sokan voltunk Vázlatkészítés a szöveg századi líra Áprily Lajos: Tetőn 98 Dsida Jenő egy költeménye (Nagycsütörtök) alapján Frontális információátadás; jegyzetkészítés; transzilvanizmus, határon túli irodalom, ötágú síp Szenvedéstörténet, vallásos költészet 99 Sinka István: Anyám balladát táncol Verselemzés; népi ballada, műballada, népi szürrealizmus 100 Összegzés Illyés Gyulától Sinka Istvánig 101 Témazáró dolgozat

10 102 Témazáró dolgozat 12. Téma: Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból 10 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 103 Bevezető óra: a kortárs irodalom hazánkban Fórumok, kiadók, folyóiratok (szabad választás) 104 Szemelvények a kortárs prózából Jegyzetkészítés olvasott Szabó Magda egy műve szöveg után 105 Szemelvények a kortárs lírából Verselemzés; párhuzamok Faludy György: A vérebek Radnóti Miklós élettapasztalataival 106 A kortárs dráma és színház Spiró György egy darabja 107 Irodalmi díjak és díjazottak Kertész Imre portréja Frontális információátadás; jegyzetkészítés, drámaelemzés Kossuth-díj, Nobel díj 108 Kertész Imre: Sorstalanság Választás alapján: eredeti szöveg vagy a megfilmesített változat befogadása 109 Kertész Imre: Sorstalanság A cselekmény elemzése, a cím értelmezése, a főszereplő 110 Az elektronikus tömegkommunikáció és az irodalom új jelenségei 111 Szövegértési gyakorlat Hangoskönyv, digitális irodalom, online folyóiratok és irodalmi művek 112 Szövegértési gyakorlat 13. Téma: Regionális kultúra 2 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 113 Régió, regionalitás, hagyomány A kulturális emlékezet A szabolcsi régió népi hagyományai, folklór, skanzen

11 114 A régió irodalmi emlékei Krúdy-emléktábla, Bessenyei György.emlékhely 14. Téma: Az irodalom határterületei 7 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 115 Bevezető óra: esztétikai alapfogalmak Ízlés, értékítélet, értékrend, tolerancia 116 A szórakoztató irodalom műfajai és hatáskeltő eszközei Populáris kultúra, kultusz A fantasy-irodalom 117 A detektívregény sajátosságai A. C. Doyle, Agatha Christie, 118 A tudományos-fantasztikus irodalom Jókai Mór, Jules Verne 119 Film és irodalom kapcsolata Filmes adaptáció, klasszikus irodalmi művek feldolgozása 120 Film és irodalom kapcsolata Filmrészletek elemzése 121 Az irodalmi ismeretterjesztés, a digitális kultúra műfajai 15. Téma: Ismeretek a nyelvről 7 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 122 Nyelv és beszéd A téma valamennyi órája ismétlő és szintézisalkotó tevékenység színtere 123 Kommunikáció, tömegkommunikáció 124 Nyelvi szintek A beszédhangok, szóelemek szintje 125 Nyelvi szintek A szavak és a mondatok szintje 126 A szöveg A szöveg jelentése, szövegalkotás 127 Retorika 128 Stílus és jelentés

12 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Informatikai rendszergazda Épületgépész technikus SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET Idegen nyelv tantárgy 12. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 4 Éves óraszám: 128 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Csákiné Nagymáté Enikő Ellenőrizte: Szegedi Józsefné Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

13 Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények Készség óraszám 1 Bevezető óra Nyelvtanulási módszerek és tantermi munkaformák megbeszélése Frontális munka 2 A tanév követelményeinek áttekintése A tanév tartalmi és nyelvtani főbb témakörei és az írásbeli feladattípusok megbeszélése Frontális munka 3 Év eleji ismétlés: jelen idők összevetése Egyéni-és frontális munka A tanultak felelevenítése 4 Év eleji ismétlés: a múlt idő A tanultak felelevenítése Egyéni-és frontális munka 5 Év eleji ismétlés: a jövő idők A tanultak felelevenítése Egyéni-és frontális munka Szóbeli interakció:1 Szóbeli interakció:2. Íráskészség: 1. Íráskészség: 2 Íráskészség: 3 6 Témakör: Környezetünk, iskola Szövegfeldolgozás Adott szöveg fő gondolatának megtalálása, Állandó és ideiglenes cse- lekvések- Jelen idők Egyéni és frontális munka Olvasott szöveg: 1 7 Útbaigazítás, udvarias kérés Hallott szöveg értése specifikus információ szerzése Egyéni és frontális munka 8 Útbaigazítás, udvarias kérés Szituációs gyakorlat, Kérdőszavak, kérdések, 9 Nyelvtanulás Részletek kiszűrése adott szövegből hallás után, továbbá munkával, üzlettel kapcsolatos szavak 10 Levélírás A baráti levél típusai és sajátosságai Frontális és egyéni munka 11 Levélírás Bekezdés írásának elsajátítása, promptok megértése és a kért válaszhoz igazítása, Frontális és egyéni munka Hallott szöveg: 1 Szóbeli interakció: 3 Hallott szöveg: 2 Íráskészség: 4 Íráskészség: 5

14 12 Az iskola régen és ma Beszélgetés életmódokról, a múlt idő különböző aspektusainak bemutatása Egyénin és frontális munka 13 Szövegfeldolgozás Az adott szöveg fő gondolatának kiszűrése, 14 Gyakorlás Rendszerezés, Frontális munka, egyéni munka Összefüggő beszéd: 1 Olvasott szöveg: 2 Összefüggő beszéd: 2 15 Gyakorlás A tanultak ismétlése Csoportmunka, pármunka Szóbeli interakció: 4 16 Gyakorlás Az adott szöveg fő gondolatának Olvasott szöveg: 3 kiszűrése, 17 Teszt 1 Olvasott szöveg: 4 Íráskészség 18 Témakör: Személyes vonatkozások, környezetünk, Szövegfeldolgozás Olvasott szöveg értése speciális információért Egyéni és frontális munka Olvasott szöveg: 5 19 Hallott szövegértés fejlesztése Adott szöveg lényegének kiszűrése magnóhallgatással, személyekkel kapcsolatos szókincs, kifejezések Egyéni és pármunka 20 Lakóhelyünk Érettségi témakör kidolgozása, gyakorlása Frontális és egyéni munka 21 Családom Érettségi témakör kidolgozása, gyakorlása Frontális és egyéni munka 22 Barátság Szituációs gyakorlat 23 Személyleírás készítése Személyleírás, vélemények érzelmek kifejezése, pármunka 24 Levélírás Informális nyelvezet használata, Frontális és egyéni munka 25 Szövegértés Érettségi típusú feladat megoldása, Szavak jelentésének kitalálása kontextusból, 26 Szövegértés Környezetszennyezés, természeti katasztrófák, szókincsfejlesztés, Hallott szöveg: 3 Összefüggő beszéd: 3 Összefüggő beszéd: 4 Szóbeli interakció: 5 Íráskészség: 6 Íráskészség: 7 Olvasott szöveg: 6 Olvasott szöveg: 7

15 Frontális és egyéni munka 27 Magnóhallgatás Érettségi típusú feladat megoldása, 28 Nyelvhelyesség Szóképzés, hasonlatok Frontális és csoportmunka Hallott szöveg: 4 Szóbeli interakció: 6 29 Teszt 2 Baráti levél írása Íráskészség: 8 30 Témakör: Ember és társadalom, szabadidő, művelődés Szövegfeldolgozás 31 Magnóhallgatás Szükségesség, kötelesség, tanácsadás Szövegfeldolgozás, részletek kiszűrése k kisebb autentikus szövegekből Az adott szöveg lényegének kiszűrése, pármunka Olvasott szöveg: 8 Hallott szöveg: 5 32 Sport Érettségi témakör: Beszélgetés a spotágakról, spottevékenység az iskolában 3 Sport Szituáció, meggyőzés 34 Szabadidő, művelődés Érettségi témakör: Szabadidős tevékenységek otthonolvasás zenehallgatás, tv, 35 Szabadidő, művelődés Érettségi témakör: Szabadidős tevékenységek, művelődés az otthonon kívülmozi színház, koncert, tárlat, 36 Levélírás Hírt adó információs levél sajátosságai Frontális és egyéni munka 37 Levélírás Gyakorlás: Hírt adó információs levél sajátosságai Frontális és egyéni munka 38 Szövegértés Érettségi típusú feladat megoldása, 39 Magnóhallgatás Érettségi típusú feladat megoldása, 40 Szabadidő, művelődés Érettségi témakör: szituációs feladatok, csoportmunka 41 Nyelvhelyesség Gyakorlás: Módbeli segédigék, phrasal verbs 42 Témakör: A munka világa Szövegfeldolgozás, a lényegre Szövegértés törő olvasás gyakor- lása, pármunka Összefüggő beszéd: 5 Szóbeli interakció:7 Összefüggő beszéd: 6 Összefüggő beszéd: 7 Íráskészség: 9 Íráskészség: 10 Olvasott szöveg: 9 Hallott szöveg: 6 Szóbeli interakció: 8 Olvasott szöveg: 10 Íráskészség Olvasott szöveg: 11

16 43 Magnóhallgatás Állásinterjú, karrier tippek, 44 Diákmunka Érettségi témakör: Diákmunka, nyári munkavállalás, frontális munka 45 Állásinterjú Érettségi témakör: Szituáció: Állásinterjú, 46 Levélírás Levélírás: jelentkezés nyári munkára A levéltípus sajátosságai, frontális munka 47 Gyakorlás Levélírás: jelentkezés nyári munkára 48 Szövegértés Érettségi típusú feladat megoldása, 49 Gyakorlás: Szövegértés Érettségi típusú feladat megoldása, 50 Gyakorlás Érettségi témakör: Diákmunka, nyári munkavállalás, 51 Magnóhallgatás Érettségi típusú feladat megoldása, 52 Gyakorlás: Szövegértés Érettségi típusú feladat megoldása,, pármunka 53 Teszt 3 Érettségi típusú feladat megoldása, nyelvhelyesség 54 Teszt 3 Hallott szöveg értése, Érettségi típusú feladat megoldása 55 Témakör: Környezetünk Szövegértés Adott szöveg feldolgozása, Környezetszennyezés, globális problémák Frontális munka, pármunka 56 Nyelvhelyesség A jövő igeidői Szöveg feldolgozása Hallott szöveg: 7 Összefüggő beszéd: 8 Szóbeli interakció:9 Íráskészség: 11 Íráskészség: 12 Olvasott szöveg: 12 Olvasott szöveg: 13 Összefüggő beszéd: 9 Hallott szöveg: 8 Olvasott szöveg: 14 Íráskészség: 13 Hallott szöveg: 9 Olvasott szöveg: 15 Olvasott szöveg: 16

17 Frontális munka, pármunka 57 Szövegértés Hallott szöveg értése, feleletválasztós teszt 58 Állatok Cikk írása, veszélyeztetett fajok, állatkertek Vélemény kifejezése 59 Időjárás, éghajlat Szövegértés, pármunka Hallott szöveg: 10 Íráskészség: 14 Olvasott szöveg: Lakóhelyem, otthonom Érettségi témakör: A lakóhely bemutatása 61 Otthonom Érettségi témakör: Az otthon bemutatása 62 Nyelvhelyesség A feltételes mód adott szöveg alapján Frontális munka, egyéni munka 63 Teszt 4: Otthonom és környezetem Szituációs feladatok az adott témában 64 Magnóhallgatás Érettségi típusú feladat megoldása, 65 Szövegértés Érettségi feladat megoldása, Érettségi feladattípusok 66 Témakör: Szövegértés-történetolvasás Életmód, Ember és társadalom A befejezett múlt Szövegértés 67 Szövegértés Részletek kiszűrése hallott szöveg után Összefüggő beszéd: 10 Összefüggő beszéd: 11 Olvasott szöveg: 18 Szóbeli Interakció: 10 Hallott szöveg: 11 Olvasott szöveg: 19 Olvasott szöveg: 20 Hallott szöveg: Napirend Érettségi Összefüggő beszéd: 12 témakör: Napirend hét közben és hétvégén 69 Nyelvhelyesség Újságcikk értelmezése Összefüggő beszéd:13 70 Gyakorlás Érettségi típusú feladat Hallott szöveg: 13 megoldása, 71 Étkezési szokások Szituációs feladatok az Szóbeli adott témában Interakció: Étteremben Szituációs feladatok az Szóbeli

18 adott témában 73 Levélírás Információ kérése és adása, frontális munka 74 Levélírás Információ kérése és adása, gyakorlás, frontális munka 75 Emberek külső és belső jellemzése Érettségi típusú feladat megoldása, 76 Ünnepek Szituációs feladatok az adott témában 77 Vásárlás Érettségi témakör: Üzletek összehasonlítása Egyéni és pármunka 78 Szolgáltatások Érettségi témakör, frontális munka 79 Szövegértés Adott szöveg feldolgozása, 80 Teszt 5 Érettségi típusú feladat megoldása 81 Témakör: Utazás Érettségi témakör, frontális munka 82 Szövegértés Adott bekezdéseknek cím adása 83 Magnóhallgatás Érettségi típusú feladat megoldása, 84 Utazás szervezése Szituációs feladatok az adott témában 85 Szövegértés Adott szöveg időrendiségének azonosítása 86 A város nevezetességei Érettségi típusú feladat megoldása, 87 Levélírás Tanácsadó levél, gyakorlás 88 Gyakorlás Levélkezdés, befejezés Frontális, egyéni munka 89 Helyfoglalás Szituációs feladatok az adott témában Interakció: 12 Íráskészség: 15 Íráskészség: 16 Hallott szöveg: 14 Szóbeli Interakció: 13 Összefüggő beszéd:14 Összefüggő beszéd:15 Olvasott szöveg:21 Olvasott szöveg:22 Összefüggő beszéd: 16 Olvasott szöveg: 23 Hallott szöveg: 15 Szóbeli Interakció: 14 Olvasott szöveg: 24 Hallott szöveg: 16 Íráskészség: 17 Íráskészség: 18 Szóbeli Interakció: 15

19 90 Közlekedés Érettségi témakör: Vélemény Összefüggő beszéd: 17 kifejezése, pármunka 91 Nyaralás itthon, külföldön Érettségi témakör: Előnyök, Összefüggő beszéd: 18 hátrányok bemutatása, pármunka 92 Témakör: Tudomány és technika, életmód Érettségi típusú feladat Hallott szöveg: 17 Szoba bérlése megoldása, 93 Gyakorlás Érettségi típusú feladat Olvasott szöveg: 25 megoldása, 94 Nyelvhelyesség Frontális munka Összefüggő beszéd: Egészséges életmód Érettségi témakör: Gyakori Összefüggő beszéd: 20 betegségek, sérülések 96 Nyelvhelyesség Passzív Íráskészség: Internethasználat Szituációs feladatok az adott témában Szóbeli Interakció: Szövegértés Érettségi típusú feladat Olvasott szöveg: 26 megoldása, 99 Levélírás Panaszlevél, gyakorlás Íráskészség: Telefon Érettségi témakör: A mobiltelefon Összefüggő beszéd: 21 használata, pármunka 101 Telefonbeszélgetés Szituációs feladatok az adott témában Szóbeli Interakció: Az internet okozta függőség Érettségi típusú feladat Hallott szöveg: 18 megoldása, 103 Magnóhallgatás Érettségi típusú feladat Hallott szöveg: 19 megoldása,, pármunka 104 Teszt 6 Levélírás Íráskészség: Gyakorlás Írásbeli érettségi teszt: Szövegértés Olvasott szöveg értése: 27, frontális munka 106 Gyakorlás Írásbeli érettségi teszt: Íráskészség: 22 Nyelvhelyesség, frontális munka 107 Gyakorlás Írásbeli érettségi teszt: Hal- Hallott szöveg:20

20 lott szöveg értése, frontális munka 108 Gyakorlás Írásbeli érettségi teszt: Levélírás 109 Teszt 7 Komplex írásbeli érettségi feladatsor kitöltése 110 Teszt 7 Komplex írásbeli érettségi feladatsor kitöltése 111 Gyakorlás: Szóbeli érettségi témakörök Témakör: Család, barátok, frontális munka 112 Gyakorlás: Szóbeli érettségi témakörök Témakör: Ünnepek, öltözködés, társadalmi szokások 113 Gyakorlás: Szóbeli érettségi témakörök Témakör: Környezetünk, otthon és lakóhely 114 Gyakorlás: Szóbeli érettségi témakörök Témakör: Iskola, nyelvtanulás, internet, 115 Gyakorlás: Szóbeli érettségi témakörök Témakör: diákmunka, pályaválasztás, továbbtanulás 116 Gyakorlás: Szóbeli érettségi témakörök Témakör: Napirend, életmód, étkezési szokások, Egészség, betegség 117 Gyakorlás: Szóbeli érettségi témakörök Témakör: szabadidő, művelődés, utazás 118 Számonkérés A szóbeli témakörök számonkérése 119 Számonkérés A szituációs feladatok számonkérése 120 Gyakorlás: Szóbeli érettségi témakörök Szituáció: Útbaigazítás, információ kérése 121 Gyakorlás: Szóbeli érettségi témakörök Szituáció: Utazás, szabadidő 122 Gyakorlás: Szóbeli érettségi témakörök Szituáció: Bevásárlás, étkezés 123 Gyakorlás: Szóbeli érettségi témakörök Szituáció: Családi és baráti körben Íráskészség:23 Íráskészség:24 Íráskészség:25 Összefüggő beszéd:22 Összefüggő beszéd:23 Összefüggő beszéd:24 Összefüggő beszéd:25 Összefüggő beszéd:26 Összefüggő beszéd:27 Összefüggő beszéd:28 Összefüggő beszéd:29 Szóbeli interakció:30 Szóbeli interakció:19 Szóbeli interakció:20 Szóbeli interakció:21 Szóbeli interakció:22

21 124 Gyakorlás: Szóbeli érettségi témakörök Szituáció: Szolgáltatások 125 Gyakorlás Szituáció: Technika, tudomány: Telefonbeszélgetés 126 Számonkérés A szóbeli témakörök számonkérése 127 Számonkérés A szituációs feladatok számonkérése 128 Értékelés Az elért eredmények értékelése Frontális munka Szóbeli interakció:23 Szóbeli interakció:24 Összefüggő beszéd:30 Szóbeli interakció:25 Szóbeli interakció:26

22 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Épületgépész technikus SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET Idegen nyelv tantárgy 12. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 4 Éves óraszám: 128 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Kovács Károlyné Ellenőrizte: Szegedi Józsefné Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

23 Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények Készség óraszám 1 Bevezető óra Nyelvtanulási módszerek és tantermi munkaformák megbeszélése Frontális munka 2 A tanév követelményeinek áttekintése A tanév tartalmi és nyelvtani főbb témakörei és az írásbeli feladattípusok megbeszélése Frontális munka 3 Év eleji ismétlés: jelen, múlt, jövő idő Egyéni-és frontális munka A tanultak felelevenítése 4 Év eleji ismétlés: szenvedő szerkezet A tanultak felelevenítése Egyéni-és frontális munka 5 Év eleji ismétlés: feltételes mód A tanultak felelevenítése Egyéni-és frontális munka 6 Szintfelmérő Adott szöveg fő gondolatának megtalálása, Figyelmes, pontos munka Egyéni és frontális munka 7 Javítás Útbaigazítás, udvarias kérés Hallott szöveg értése specifikus információ szerzése Egyéni és frontális munka 8 Útbaigazítás, udvarias kérés Szituációs gyakorlat, Kérdőszavak, kérdések, 9 Nyelvtanulás Hallás utáni szövegértés 10 Levélírás Feierabend Részletek kiszűrése adott szövegből hallás után, továbbá munkával, üzlettel kapcsolatos szavak A baráti levél típusai és sajátosságai Frontális és egyéni munka 11 Levélírás Értelmező jelző Bekezdés írásának elsajátítása, Frontális és egyéni munka 12 Az iskola régen és ma Beszélgetés életmódokról, a múlt idő különböző aspektusainak bemutatása. Egyéni és frontális munka 13 Szövegfeldolgozás Freizeitstress Az adott szöveg fő gondolatának kiszűrése, Szóbeli interakció:1 Szóbeli interakció:2. Íráskészség: 1. Íráskészség: 2 Íráskészség: 3 Olvasott szöveg: 1 Hallott szöveg: 1 Szóbeli interakció: 3 Hallott szöveg: 2 Íráskészség: 4 Íráskészség: 5 Összefüggő beszéd: 1 14 Gyakorlás Rendszerezés, Freizeitbeschäftigung Frontális munka, egyéni munka 15 Gyakorlás A tanultak ismétlése Szóbeli Olvasott szöveg: 2 Összefüggő beszéd: 2

24 Csoportmunka, pármunka interakció: 4 16 Gyakorlás Az adott szöveg fő gondolatának Olvasott szöveg: 3 kiszűrése, Témazáró Olvasott szöveg: 4 Íráskészség 18 Javítás Témakör: Urlaubswünsche, Szövegfeldolgozás Olvasott szöveg értése speciális információért Egyéni és frontális munka Olvasott szöveg: 5 19 Hallott szövegértés fejlesztése Auf Urlaub aber wohin? Adott szöveg lényegének kiszűrése magnóhallgatással, személyekkel kapcsolatos szókincs, kifejezések Egyéni és pármunka 20 Reisevorbereitungen Érettségi témakör kidolgozása, gyakorlása Frontális és egyéni munka 21 Családom ohne..zu+infinitiv/ ohne dass.. Érettségi témakör kidolgozása, gyakorlása Frontális és egyéni munka 22 Barátság Szituációs gyakorlat 23 Személyleírás készítése Személyleírás, vélemények érzelmek anstatt.zu!nfiniti/ kifejezése anstat dass.., pármunka 24 Levélírás Informális nyelvezet használata, Frontális és egyéni munka 25 Szövegértés Romantische Nächte im Eis 26 Szövegértés Und da wollen Sie auch noch Urlaub? Érettségi típusú feladat megoldása, Szavak jelentésének kitalálása kontextusból, Szókincsfejlesztés, Frontális és egyéni munka 27 Magnóhallgatás Érettségi típusú feladat megoldása, Hallott szöveg: 3 Összefüggő beszéd: 3 Összefüggő beszéd: 4 Szóbeli interakció: 5 Íráskészség: 6 Íráskészség: 7 Olvasott szöveg: 6 Olvasott szöveg: 7 Hallott szöveg: 4 28 Nyelvhelyesség Szóképzés, hasonlatok Frontális és csoportmunka Szóbeli interakció: Témazáró Baráti levél írása Íráskészség: 8 30 Témakör: Közlekedés Szövegfeldolgozás Autokauf Szövegfeldolgozás, részletek kiszűrése k kisebb autentikus szövegekből Olvasott szöveg: 8 31 Magnóhallgatás Szükségesség, kötelesség, tanácsadás 32 Sport haben zu+ Infinitiv Az adott szöveg lényegének kiszűrése, pármunka Érettségi témakör: Beszélgetés a spotágakról, spottevékenység az Hallott szöveg: 5 Összefüggő beszéd: 5

25 sein..zu + Infinitiv iskolában 3 Sport Szituáció, meggyőzés 34 Mozi, Színház, Televízió nézés, Művelődés 35 Szabadidő, művelődés Mozi, Színház, Televízió nézés, Érettségi témakör: Szabadidős tevékenységek otthon-olvasás zenehallgatás, tv, Érettségi témakör: Szabadidős tevékenységek, művelődés az otthonon kívül-mozi színház, koncert, tárlat, 36 Levélírás Hírt adó információs levél sajátosságai Frontális és egyéni munka 37 Levélírás Gyakorlás: Hírt adó információs levél sajátosságai Frontális és egyéni munka 38 Szövegértés Der Käfer Érettségi típusú feladat megoldása, 39 Magnóhallgatás Érettségi típusú feladat megoldása, 40 Szabadidő, művelődés Érettségi témakör: szituációs feladatok, csoportmunka 41 Nyelvhelyesség Das Auto als der beste Freund 42 Témakör: A munka világa Szövegértés Gyakorlás: Módbeli segédigék szenvedő szerkezetű mondatokban Szövegfeldolgozás, a lényegre törő olvasás gyakorlása, pármunka 43 Magnóhallgatás Állásinterjú, karrier tippek, 44 Diákmunka Érettségi témakör: Diákmunka, nyári munkavállalás, frontális munka 45 Állásinterjú Érettségi témakör: Szituáció: Állásinterjú, 46 Levélírás Levélírás: jelentkezés nyári munkára A levéltípus sajátosságai, frontális munka 47 Gyakorlás Levélírás: jelentkezés nyári munkára 48 Szövegértés Érettségi típusú feladat megoldása, Szóbeli interakció:7 Összefüggő beszéd: 6 Összefüggő beszéd: 7 Íráskészség: 9 Íráskészség: 10 Olvasott szöveg: 9 Hallott szöveg: 6 Szóbeli interakció: 8 Olvasott szöveg: 10 Íráskészség Olvasott szöveg: 11 Hallott szöveg: 7 Összefüggő beszéd: 8 Szóbeli interakció:9 Íráskészség: 11 Íráskészség: 12 Olvasott szöveg: 12

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. Történelem és társadalomismeret... 5 4. Idegen nyelv... 6 5. Matematika...

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az ennek megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01SPBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OLASZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Olasz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01OLBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004. Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz Fakultációs tanterv a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 4 / 5 /6 évfolyamos gimnázium, fakultációs csoportok Éves óraszámok évfolyamonként: 11. 72 óra 12. 60 óra 1. Célok és feladatok A magyar nyelv

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8a évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1 2 Ism Irodalomelméleti fogalmak Szövegértés felmérése Az

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

ANGOL NYELV Kontz Alexandra 12. a

ANGOL NYELV Kontz Alexandra 12. a ANGOL NYELV Kontz Alexandra 12. a Tankönyv: New Opportunities Pre-Intermediate + munkafüzet 2013/2014. Javító vizsga írásbeli vizsga: szövegértés, nyelvhelyesség, íráskészség szóbeli vizsga: beszélgetés,

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Angol Fejlesztési terv

Angol Fejlesztési terv és a Angol Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására, 2014. január 2. és

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 8.D évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra Az irodalmi művek Beszélgetés Kötelező olvasmány

Részletesebben

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK Magyar irodalom a hat- és négy osztályos gimnáziumban Készítette: Harasztosi Viola munkaközösség-vezető, tanár, tanácsos Heti óraszámok: 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Hat évfolyamos

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A

A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A Életművek 1. Petőfi Sándor szerelmi költészete 2. Arany János balladái 3. Ady Endre magyarság versei 4. Babits Mihály: Jónás könyve 5. Kosztolányi

Részletesebben

Év eleji feladatok (1 óra) II. Számsorozatok (18 óra) I. Logika, bizonyítási módszerek (5 óra) III. Térgeometria (21 óra)

Év eleji feladatok (1 óra) II. Számsorozatok (18 óra) I. Logika, bizonyítási módszerek (5 óra) III. Térgeometria (21 óra) MATEMATIKA Osztályozó vizsgák anyaga, 12. osztály első félév Évi óraszám: 128 (heti 4 óra, 32*4) Év eleji feladatok 1 óra I. Logika, bizonyítási módszerek 5 óra II. Számsorozatok 18 óra III. Térgeometria

Részletesebben

Borbély Szilárd Nincstelenek című. Óratev

Borbély Szilárd Nincstelenek című. Óratev Borbély Szilárd Nincstelenek Óratev Óravázlatok 1. Az típusa Új ismeretet feldolgozó 1. Életrajz, életmű ismertetése, kontextus, kritikák ismertetése, a regény közös értelmezése idő tevékenység módszer

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Zöld Út gazdasági nyelvvizsga

Zöld Út gazdasági nyelvvizsga Zöld Út gazdasági nyelvvizsga Vizsgaleírás ALAPFOK (0 + kb. 12 ) FÕ NYELVI KÉSZSÉG olvasott értése: 1 gazdasági illetve mezőgazdasági + 1 közös (környezet) SZÖVEGFAJTA, MÛFAJ funkcionális, informatív,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Az üzleti tevékenység

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing A marketing alapjai tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269 Tel.: +36-88-542-700

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet Angol Nyelvi Alapvizsga Az Angol Nyelvi Alapvizsga a vizsgázók négy nyelvi alapkészségben (beszéd- és íráskészség, hangzóés olvasott szöveg értése) való jártasságát, valamint nyelvhelyességét méri. A vizsga

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 1. A vizsgázó személye,

Részletesebben

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol IRODALOM TANMENETJAVASLAT - 8. osztály Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol Óra 1-2. (1-2. 3-4.

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉ- KELÉSÉHEZ Mind a szövegtani anyagot, mind a stilisztikát ajánlatos diagnosztizáló értékeléssel kezdeni, feltárni a tanulók előzetes tudását. A szövegtani

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 10. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 10. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 10. évfolyam Készítette:. Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

nyelvoktatásban Bernadett

nyelvoktatásban Bernadett Világh gháló a nyelvoktatásban Angol Német Készítette: Dobó Gabriella és s dr. Gaál Bernadett soha nem volt még ilyen könnyő a tudás létrehozásához szükséges információkat összegyőjteni, míg tudást létrehozni

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet Angol Nyelvi Alapvizsga Az Angol Nyelvi Alapvizsga a vizsgázók négy nyelvi alapkészségben (beszéd- és íráskészség, hangzóés olvasott szöveg értése) való jártasságát, valamint nyelvhelyességét méri. A vizsga

Részletesebben

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 10. Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: É rettségi feladatgyűjtemény matematikából

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete Idegen nyelvi kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés

Részletesebben

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA Az anglisztika szak létesítési dokumentuma szerint: a záróvizsgára bocsátás feltétele egy sikeres szakdolgozat, a kritérium jellegű záróvizsga két részből áll: egy

Részletesebben

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok Szeptember Unit 1 Knowing me, knowing you 1-6. óra Unit 2 Human Touch 7-12. óra Bemutatkozás, Üdvözlési formák Személyes adatok Családi kapcsolatok Életút Változások az életútban Jövőbeli tervek Ünnepek

Részletesebben

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv Tanmenet Kínai, mint második idegen nyelv Az óra címe: Kínai, mint második idegen nyelv Évfolyam: 11. évfolyam Óraszám: heti 3 tanóra 43 héten keresztül: 129 tanóra/év Óraadó: Az óra rövid leírása: Az

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

A tanmenetek elé. Tanmenetjavaslat

A tanmenetek elé. Tanmenetjavaslat A tanmenetek elé Az Értékorientált pedagógia sorozatban elkészült válogatás a katolikus értéket, tartalmat felmutató gazdag irodalmunkból csak egy kis szeletke. Ennek ellenére az összeállított irodalmi

Részletesebben

Ph. D. vizsgatájékoztató - 2015 -

Ph. D. vizsgatájékoztató - 2015 - Ph. D. vizsgatájékoztató - 2015 - Az SZTE a PhD hallgatók számára alapfokú nyelvvizsga megszerzését teszi lehetővé, amelyre ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket. Az SZTE Doktori Képzés és Doktori

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

Ph. D. vizsgatájékoztató

Ph. D. vizsgatájékoztató : http://www.lingo.u-szeged.hu : info@lingo.u-szeged.hu Ph. D. vizsgatájékoztató Az SZTE a PhD hallgatók számára alapfokú nyelvvizsga megszerzését teszi lehetővé, amelyre ezúton szeretnénk felhívni szíves

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról.

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. OROSZ NYELV Kedves Érettségizők! Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. Megismerhetik a vizsga témaköreit, amelyek érvényesek

Részletesebben

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek tanításába a tantárgy

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKNYELVI VIZSGARENDSZER a Budapesti Corvinus Egyetem nyelvvizsgaközpontja által kifejlesztett

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 Bloggers 1. 9. évfolyam BLOGGERS 1. TANMENET (heti óraszám: 5) LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-5. óra Hi, there! 6-10. óra 11-15. óra 2. lecke 16-20. óra Typical days 21-25. óra 26-30.

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 481 04 Informatikai rendszergazda 54 582 01 Épületgépész technikus 54 345 01 Logisztikai ügyintéző SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET Magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA 2013/2014-es tanév Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam, szakközépiskola MAGYAR NYELV I. Kommunikáció, tömegkommunikáció A kommunikáció tényezői, funkciói. A kommunikáció típusainak,

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben