INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM"

Átírás

1 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Informatikai rendszergazda Épületgépész technikus Logisztikai ügyintéző SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET Magyar nyelv és irodalom tantárgy 12. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 4 Éves óraszám: 128 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Ellenőrizte: Bakóné Gégény Margit Katalin Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

2 Tantárgy: Heti 4 óra, évi 128 óra Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: Témakör: Kommunikáció 4 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 1 Bevezető óra: a kommunikációs helyzet, kommunikációs színterek Frontális munka: alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és alkalmazása: stílus, magatartás 2 Kommunikációs zavarok Alapfogalmak meghatározása tanári irányítással; szituációs gyakorlatok 3 A manipuláció Hallott és olvasott szöveg utáni jegyzetelés; manipuláció nyilvános színtereken 4 Manipulációs technikák Verbális és nonverbális üzenetek internetes felületeken, reklámokban 2. Témakör: Általános nyelvészeti ismeretek 5 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 5 Nyelv és kommunikáció Jelrendszerek a nyelvben

3 6 A nyelvek tulajdonságai, nyelvtípusok jegyzetkészítés, rendszerezés; nyelvtipológia, flektáló, izoláló, agglutináló és inkorporáló nyelvek 7 A nyelvi identitás nemzetiségi, kisebbségi nyelvhasználat, kidolgozott és korlátozott nyelvi kódok 8 Korlátozott kódú nyelvek Gesztusnyelv, jelnyelv, nyelvi tolerancia 9 A beszéd mint cselekvés Frontális információátadás; beszédaktus, beszédtett 3. Téma: Életmű József Attila 15 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 10 Bevezető óra Lineáris áttekintés, jegyzetkészítés; Nyugat, népiségújnépiesség, avantgarde, A XX. század első felének magyar irodalma szürrealizmus, expresszionizmus 11 József Attila életpályája Jegyzetkészítés hallott szöveg után; frontális munkaforma; ismeretátadás 12 A költői kibontakozás Nem én kiáltok, Tiszta szívvel avantgarde, újnépiesség, programvers 13 A költő és a világ Medáliák Jegyzetkészítés hallott és olvasott szöveg után; szürrealizmus, számvetés 14 A táj és az éjszaka motívuma Holt vidék, Külvárosi éj Szalagszerkezet, metatézis, motívumrendszer 15 Szerelmi költészet Óda vízió, rapszódia, dal, mellékdal 16 Gondolati költészet Komplex kép, síkváltás; komplex verselemzés Téli éjszaka, Reménytelenül 17 Világkép és költészetfelfogás Ars poetica, Thomas Mann üdvözlése forma, elemző szövegolvasás; vita, filozófia, paradox idősík, hármas tagolás, vízképzet, korrespondencia 18 A modern közösségi óda A Dunánál 19 A Flóra-versek Frontális munkaforma; a szonett műfaja 20 Az önmegszólító verstípus Tudod, hogy nincs bocsánat Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés, elemző olvasás; számvetés, szerepek, belső vita, bűnfogalom

4 21 Létösszegzés Az utolsó vershármas Motívumok, ellentétek, címadás, fordított determinizmus 22 József Attila prózai írásai forma, szövegelemzés szemelvények alapján 23 Összefoglalás 24 Számonkérés 4. Téma: Világirodalom epikai és lírai törekvések a 20. században 10 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 25 A modern irodalom létrejöttének körülményei Avantgarde, fikció, neoavantgárd, társadalmi és történelmi kontextus 26 Franz Kafka: Az átváltozás Abszurd, groteszk, irreális 27 Thomas Mann: Mario és a varázsló expozíció, személyes hang, realizmus, parabola 28 Bulgakov: A Mester és Margarita szintézis, az alakok egybejátszatása, hatástörténet, megváltás 29 Camus egy regénye (A pestis) 30 George Orwell egy műve (Állatfarm) Egzisztencializmus, elidegenülés, szolidaritás, modern mítosz Mese, szatirikus regény, ellenutópia, allegória a diktatúráról 31 William Faulkner művészete A Hang és a Téboly 32 Ernest Hemingway életműve Az öreg halász és a tenger 33 Bohumil Hrabal művészete (Szigorúan ellenőrzött vonatok) 34 Thomas Stearns Eliot lírája (A háromkirályok utazása, Átokföld) A Dél legendaköre, családregény, különböző nyelvhasználat és szemszögek Bibliai motívumrendszer, heroizmus, alapelem vizuális stílus, együgyű bölcsesség (alternatív lehetőség a film vagy részlet megtekintése) Mitologizmus, imagizmus, kollázstechnika

5 5. Témakör: Színház- és drámatörténet a 20. században 6 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 35 A drámai műnem sajátosságai, fejlődési irányai a 20. században A tanult ismeretek felelevenítése; epikus, abszurd, groteszk dráma 36 Bertolt Brecht epikus színháza Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés hallott szöveg után; elidegenítési effektusok, dialektikus színház 38 Kurázsi mama és gyermekei Drámaelemző óra szemelvények alapján; song, minidráma, ellenpontozás 39 Dürrenmatt drámaírói elvei protestantizmus, rádiójáték, tragikus komédia 40 Az öreg hölgy látogatása paradox, erkölcsi relativizmus, példázat 41 Beckett munkássága Godot-ra várva abszurd dráma, cselekménynélküliség 6. Téma: Portré Radnóti Miklós 8 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 42 Radnóti Miklós életpályája Frontális ismeretátadás; jegyzetkészítés hallott szöveg útján 43 Korai költészete Mint a bika 44 A haláltudat versei Járkálj csak, halálraítélt! 45 Az eclogák Első ecloga Jegyzetkészítés hallott szöveg után; frontális munkaforma; szürrealizmus, újnépiesség, kolofon Verselemző óra; költői szóképek és alakzatok Jegyzetkészítés olvasott szöveg után; az ecloga műfaja, modern változata, bukolika, párbeszéd, naturalizmus, szürrealizmus óda, perspektíva, konklúzió, pátosz, lírai biográfia 46 Az eclogák Hetedik ecloga 47 A hazaszeretet verse Nem tudhatom 48 Erőltetett menet Frontális ismeretátadás; nibelungizált alexandrin,

6 sormetszet, dilemma 49 Razglednicák forma, elemző szövegolvasás, vázlatírás; expresszionizmus, idill, harmónia, naturalizmus 7. Téma: Portrék a 20. századi magyar irodalomból 15 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 50 Szabó Lőrinc életpályája Az Egy álmai Frontális ismeretátadás; jegyzetalkotás hallott szöveg után 51 Szerelmi lírája Semmiért egészen 52 Tücsökzene életrajzi ciklus, vezérmotívum, jelenetező technika 53 Weöres Sándor költészete ütempróba, versciklus Rongyszőnyeg 54 Psyché stílusutánzat, intertextualitás, evokáció, posztmodern 55 Pilinszky János költészete Halak a hálóban katolicizmus, egzisztencializmus 56 Harmadnapon, Négysoros passió, négysoros vers, sűrítés 57 Apokrif Példázat, kanonizáció, apokalipszis, individuum 58 Márai Sándor életműve Egy polgár vallomásai forma szemelvények alapján; apoteózis, kritika, szocigráfia 59 Halotti beszéd Az intertextualitás példái: középkori irodalom, Kosztolányi Dezső 60 Ottlik Géza munkássága Iskola a határon Nevelődési regény, polifonikus regény 61 Regényelemzés Retrospektivitás, elbeszélői módozatok, eltávolító szemlélet 62 Összegzés Radnóti Miklós Ottlik Géza; a Nyugat nemzedékei 63 Témazáró dolgozat

7 64 Témazáró dolgozat 8. Témakör: Nyelvtörténet 9 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 65 Bevezető óra Változás és állandóság a nyelvben Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés, ismétlés; nyelvcsaládok, nyelvtípusok, szinkrón és diakrón vizsgálat 66 A magyar nyelv eredete, legközelebbi nyelvrokonaink Egyéni gyűjtőmunka források segítségével; uráli nyelvcsalád, nyelvrokonság 67 A nyelvrokonság bizonyítékai Szabályos hangmegfelelések, alapszókészlet 68 A magyarság más népekkel való érintkezésének nyomai Frontális információátadás; jegyzetkészítés; alapnyelvi szó,belső keletkezésű szó, jövevényszó, iráni, bolgártörök, szláv, német, latin eredet 69 A magyar nyelv történetének fő korszakai Frontális információátadás; jegyzetkészítés; ősmagyar, ómagyar, középmagyar, újmagyar kor 70 A nyelvtörténeti kutatások forrásai Jegyzetkészítés szemelvények alapján; szórványemlék, szövegemlék 71 A hangrendszer és a szókincs jelentésváltozásának főbb tendenciái Frontális információátadás; jegyzetkészítés; nyíltabbá válás, tővéghangzó lekopása, Horger-törvény 72 A nyelvújítás története és hatása Ortológus, neológus, nyelvészeti viták 73 Számonkérés

8 9. Téma: Szövegalkotás 4 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 74 Bevezető óra: a papíralapú és az elektronikus szövegek közötti alapvető különbségek Érvelő és vitázó diskurzus Az esszé 75 Szövegalkotási gyakorlat Az érvelő esszé tudományos és szépirodalmi eszközei; esszéírás 76 Szövegalkotási gyakorlat Érvelő esszé írása 77 A szövegalkotási gyakorlat értékelése Lényegre törő, informatív, gondolatgazdag érvelés 10. Téma: Látásmódok Illyés Gyulától Nagy Lászlóig 15 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 78 A 20. század második felének irodalomtörténete Diktatúra, sematizmus, szocialista realizmus, 3T, alkotói csoportok 79 Illyés Gyula életpályája Bartók Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés hallott szöveg után; plebejusság, harmóniakeresés 80 Egy mondat a zsarnokságról Hatástörténet, szekvencia, kifejezésmód és tartalom viszonya 81 Puszták népe Irodalmi szociográfia, önéletrajz 82 Németh László életműve Frontális munkaforma, jegyzet készítése; népiség, tanulmányok 83 Németh László egy regénye (Iszony) Társadalomrajz, egyke, földbirtokszerkezet 84 Németh László egy drámája (II. József, Villámfénynél)) Papírszínház, egyéni és közösségi sorskérdések 85 Nagy László költői világa népiesség, montázstechnika 86 Menyegző A hosszúvers; képrendszer, motívumlánc, átpolitizált, de áttételes mondanivaló 87 Örkény István életműve és műfajai Frontális munkaforma, jegyzet készítése; prózai és drámai műfajok

9 88 Az egyperces novellák Abszurd, groteszk, torzítás 89 Novellaelemző gyakorlat A cím és a tartalom viszonya az Egypercesekben 90 Tóték Drámaelemzés; szerkezet, cselekmény 91 Tóték Drámaelemzés; jellemek, megoldás 92 Összegzés 11. Téma: Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás 10 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 93 Bevezető óra: művelődéstörténet, irodalomtörténet, irodalmi kánon A téma választás szerint lehetőséget nyújt műajánlásra egyéni olvasmányélmény alapján századi széppróza Mészöly Miklós: Jelentés öt egérről 95 Nyírő József életpályája Uz Bence 20. századi magyar irodalmi törekvések, körök Példázatosság Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés; népiség, népi hős 96 Sánta Ferenc: Sokan voltunk Vázlatkészítés a szöveg századi líra Áprily Lajos: Tetőn 98 Dsida Jenő egy költeménye (Nagycsütörtök) alapján Frontális információátadás; jegyzetkészítés; transzilvanizmus, határon túli irodalom, ötágú síp Szenvedéstörténet, vallásos költészet 99 Sinka István: Anyám balladát táncol Verselemzés; népi ballada, műballada, népi szürrealizmus 100 Összegzés Illyés Gyulától Sinka Istvánig 101 Témazáró dolgozat

10 102 Témazáró dolgozat 12. Téma: Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból 10 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 103 Bevezető óra: a kortárs irodalom hazánkban Fórumok, kiadók, folyóiratok (szabad választás) 104 Szemelvények a kortárs prózából Jegyzetkészítés olvasott Szabó Magda egy műve szöveg után 105 Szemelvények a kortárs lírából Verselemzés; párhuzamok Faludy György: A vérebek Radnóti Miklós élettapasztalataival 106 A kortárs dráma és színház Spiró György egy darabja 107 Irodalmi díjak és díjazottak Kertész Imre portréja Frontális információátadás; jegyzetkészítés, drámaelemzés Kossuth-díj, Nobel díj 108 Kertész Imre: Sorstalanság Választás alapján: eredeti szöveg vagy a megfilmesített változat befogadása 109 Kertész Imre: Sorstalanság A cselekmény elemzése, a cím értelmezése, a főszereplő 110 Az elektronikus tömegkommunikáció és az irodalom új jelenségei 111 Szövegértési gyakorlat Hangoskönyv, digitális irodalom, online folyóiratok és irodalmi művek 112 Szövegértési gyakorlat 13. Téma: Regionális kultúra 2 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 113 Régió, regionalitás, hagyomány A kulturális emlékezet A szabolcsi régió népi hagyományai, folklór, skanzen

11 114 A régió irodalmi emlékei Krúdy-emléktábla, Bessenyei György.emlékhely 14. Téma: Az irodalom határterületei 7 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 115 Bevezető óra: esztétikai alapfogalmak Ízlés, értékítélet, értékrend, tolerancia 116 A szórakoztató irodalom műfajai és hatáskeltő eszközei Populáris kultúra, kultusz A fantasy-irodalom 117 A detektívregény sajátosságai A. C. Doyle, Agatha Christie, 118 A tudományos-fantasztikus irodalom Jókai Mór, Jules Verne 119 Film és irodalom kapcsolata Filmes adaptáció, klasszikus irodalmi művek feldolgozása 120 Film és irodalom kapcsolata Filmrészletek elemzése 121 Az irodalmi ismeretterjesztés, a digitális kultúra műfajai 15. Téma: Ismeretek a nyelvről 7 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 122 Nyelv és beszéd A téma valamennyi órája ismétlő és szintézisalkotó tevékenység színtere 123 Kommunikáció, tömegkommunikáció 124 Nyelvi szintek A beszédhangok, szóelemek szintje 125 Nyelvi szintek A szavak és a mondatok szintje 126 A szöveg A szöveg jelentése, szövegalkotás 127 Retorika 128 Stílus és jelentés

12 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Informatikai rendszergazda Épületgépész technikus SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET Idegen nyelv tantárgy 12. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 4 Éves óraszám: 128 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Csákiné Nagymáté Enikő Ellenőrizte: Szegedi Józsefné Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

13 Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények Készség óraszám 1 Bevezető óra Nyelvtanulási módszerek és tantermi munkaformák megbeszélése Frontális munka 2 A tanév követelményeinek áttekintése A tanév tartalmi és nyelvtani főbb témakörei és az írásbeli feladattípusok megbeszélése Frontális munka 3 Év eleji ismétlés: jelen idők összevetése Egyéni-és frontális munka A tanultak felelevenítése 4 Év eleji ismétlés: a múlt idő A tanultak felelevenítése Egyéni-és frontális munka 5 Év eleji ismétlés: a jövő idők A tanultak felelevenítése Egyéni-és frontális munka Szóbeli interakció:1 Szóbeli interakció:2. Íráskészség: 1. Íráskészség: 2 Íráskészség: 3 6 Témakör: Környezetünk, iskola Szövegfeldolgozás Adott szöveg fő gondolatának megtalálása, Állandó és ideiglenes cse- lekvések- Jelen idők Egyéni és frontális munka Olvasott szöveg: 1 7 Útbaigazítás, udvarias kérés Hallott szöveg értése specifikus információ szerzése Egyéni és frontális munka 8 Útbaigazítás, udvarias kérés Szituációs gyakorlat, Kérdőszavak, kérdések, 9 Nyelvtanulás Részletek kiszűrése adott szövegből hallás után, továbbá munkával, üzlettel kapcsolatos szavak 10 Levélírás A baráti levél típusai és sajátosságai Frontális és egyéni munka 11 Levélírás Bekezdés írásának elsajátítása, promptok megértése és a kért válaszhoz igazítása, Frontális és egyéni munka Hallott szöveg: 1 Szóbeli interakció: 3 Hallott szöveg: 2 Íráskészség: 4 Íráskészség: 5

14 12 Az iskola régen és ma Beszélgetés életmódokról, a múlt idő különböző aspektusainak bemutatása Egyénin és frontális munka 13 Szövegfeldolgozás Az adott szöveg fő gondolatának kiszűrése, 14 Gyakorlás Rendszerezés, Frontális munka, egyéni munka Összefüggő beszéd: 1 Olvasott szöveg: 2 Összefüggő beszéd: 2 15 Gyakorlás A tanultak ismétlése Csoportmunka, pármunka Szóbeli interakció: 4 16 Gyakorlás Az adott szöveg fő gondolatának Olvasott szöveg: 3 kiszűrése, 17 Teszt 1 Olvasott szöveg: 4 Íráskészség 18 Témakör: Személyes vonatkozások, környezetünk, Szövegfeldolgozás Olvasott szöveg értése speciális információért Egyéni és frontális munka Olvasott szöveg: 5 19 Hallott szövegértés fejlesztése Adott szöveg lényegének kiszűrése magnóhallgatással, személyekkel kapcsolatos szókincs, kifejezések Egyéni és pármunka 20 Lakóhelyünk Érettségi témakör kidolgozása, gyakorlása Frontális és egyéni munka 21 Családom Érettségi témakör kidolgozása, gyakorlása Frontális és egyéni munka 22 Barátság Szituációs gyakorlat 23 Személyleírás készítése Személyleírás, vélemények érzelmek kifejezése, pármunka 24 Levélírás Informális nyelvezet használata, Frontális és egyéni munka 25 Szövegértés Érettségi típusú feladat megoldása, Szavak jelentésének kitalálása kontextusból, 26 Szövegértés Környezetszennyezés, természeti katasztrófák, szókincsfejlesztés, Hallott szöveg: 3 Összefüggő beszéd: 3 Összefüggő beszéd: 4 Szóbeli interakció: 5 Íráskészség: 6 Íráskészség: 7 Olvasott szöveg: 6 Olvasott szöveg: 7

15 Frontális és egyéni munka 27 Magnóhallgatás Érettségi típusú feladat megoldása, 28 Nyelvhelyesség Szóképzés, hasonlatok Frontális és csoportmunka Hallott szöveg: 4 Szóbeli interakció: 6 29 Teszt 2 Baráti levél írása Íráskészség: 8 30 Témakör: Ember és társadalom, szabadidő, művelődés Szövegfeldolgozás 31 Magnóhallgatás Szükségesség, kötelesség, tanácsadás Szövegfeldolgozás, részletek kiszűrése k kisebb autentikus szövegekből Az adott szöveg lényegének kiszűrése, pármunka Olvasott szöveg: 8 Hallott szöveg: 5 32 Sport Érettségi témakör: Beszélgetés a spotágakról, spottevékenység az iskolában 3 Sport Szituáció, meggyőzés 34 Szabadidő, művelődés Érettségi témakör: Szabadidős tevékenységek otthonolvasás zenehallgatás, tv, 35 Szabadidő, művelődés Érettségi témakör: Szabadidős tevékenységek, művelődés az otthonon kívülmozi színház, koncert, tárlat, 36 Levélírás Hírt adó információs levél sajátosságai Frontális és egyéni munka 37 Levélírás Gyakorlás: Hírt adó információs levél sajátosságai Frontális és egyéni munka 38 Szövegértés Érettségi típusú feladat megoldása, 39 Magnóhallgatás Érettségi típusú feladat megoldása, 40 Szabadidő, művelődés Érettségi témakör: szituációs feladatok, csoportmunka 41 Nyelvhelyesség Gyakorlás: Módbeli segédigék, phrasal verbs 42 Témakör: A munka világa Szövegfeldolgozás, a lényegre Szövegértés törő olvasás gyakor- lása, pármunka Összefüggő beszéd: 5 Szóbeli interakció:7 Összefüggő beszéd: 6 Összefüggő beszéd: 7 Íráskészség: 9 Íráskészség: 10 Olvasott szöveg: 9 Hallott szöveg: 6 Szóbeli interakció: 8 Olvasott szöveg: 10 Íráskészség Olvasott szöveg: 11

16 43 Magnóhallgatás Állásinterjú, karrier tippek, 44 Diákmunka Érettségi témakör: Diákmunka, nyári munkavállalás, frontális munka 45 Állásinterjú Érettségi témakör: Szituáció: Állásinterjú, 46 Levélírás Levélírás: jelentkezés nyári munkára A levéltípus sajátosságai, frontális munka 47 Gyakorlás Levélírás: jelentkezés nyári munkára 48 Szövegértés Érettségi típusú feladat megoldása, 49 Gyakorlás: Szövegértés Érettségi típusú feladat megoldása, 50 Gyakorlás Érettségi témakör: Diákmunka, nyári munkavállalás, 51 Magnóhallgatás Érettségi típusú feladat megoldása, 52 Gyakorlás: Szövegértés Érettségi típusú feladat megoldása,, pármunka 53 Teszt 3 Érettségi típusú feladat megoldása, nyelvhelyesség 54 Teszt 3 Hallott szöveg értése, Érettségi típusú feladat megoldása 55 Témakör: Környezetünk Szövegértés Adott szöveg feldolgozása, Környezetszennyezés, globális problémák Frontális munka, pármunka 56 Nyelvhelyesség A jövő igeidői Szöveg feldolgozása Hallott szöveg: 7 Összefüggő beszéd: 8 Szóbeli interakció:9 Íráskészség: 11 Íráskészség: 12 Olvasott szöveg: 12 Olvasott szöveg: 13 Összefüggő beszéd: 9 Hallott szöveg: 8 Olvasott szöveg: 14 Íráskészség: 13 Hallott szöveg: 9 Olvasott szöveg: 15 Olvasott szöveg: 16

17 Frontális munka, pármunka 57 Szövegértés Hallott szöveg értése, feleletválasztós teszt 58 Állatok Cikk írása, veszélyeztetett fajok, állatkertek Vélemény kifejezése 59 Időjárás, éghajlat Szövegértés, pármunka Hallott szöveg: 10 Íráskészség: 14 Olvasott szöveg: Lakóhelyem, otthonom Érettségi témakör: A lakóhely bemutatása 61 Otthonom Érettségi témakör: Az otthon bemutatása 62 Nyelvhelyesség A feltételes mód adott szöveg alapján Frontális munka, egyéni munka 63 Teszt 4: Otthonom és környezetem Szituációs feladatok az adott témában 64 Magnóhallgatás Érettségi típusú feladat megoldása, 65 Szövegértés Érettségi feladat megoldása, Érettségi feladattípusok 66 Témakör: Szövegértés-történetolvasás Életmód, Ember és társadalom A befejezett múlt Szövegértés 67 Szövegértés Részletek kiszűrése hallott szöveg után Összefüggő beszéd: 10 Összefüggő beszéd: 11 Olvasott szöveg: 18 Szóbeli Interakció: 10 Hallott szöveg: 11 Olvasott szöveg: 19 Olvasott szöveg: 20 Hallott szöveg: Napirend Érettségi Összefüggő beszéd: 12 témakör: Napirend hét közben és hétvégén 69 Nyelvhelyesség Újságcikk értelmezése Összefüggő beszéd:13 70 Gyakorlás Érettségi típusú feladat Hallott szöveg: 13 megoldása, 71 Étkezési szokások Szituációs feladatok az Szóbeli adott témában Interakció: Étteremben Szituációs feladatok az Szóbeli

18 adott témában 73 Levélírás Információ kérése és adása, frontális munka 74 Levélírás Információ kérése és adása, gyakorlás, frontális munka 75 Emberek külső és belső jellemzése Érettségi típusú feladat megoldása, 76 Ünnepek Szituációs feladatok az adott témában 77 Vásárlás Érettségi témakör: Üzletek összehasonlítása Egyéni és pármunka 78 Szolgáltatások Érettségi témakör, frontális munka 79 Szövegértés Adott szöveg feldolgozása, 80 Teszt 5 Érettségi típusú feladat megoldása 81 Témakör: Utazás Érettségi témakör, frontális munka 82 Szövegértés Adott bekezdéseknek cím adása 83 Magnóhallgatás Érettségi típusú feladat megoldása, 84 Utazás szervezése Szituációs feladatok az adott témában 85 Szövegértés Adott szöveg időrendiségének azonosítása 86 A város nevezetességei Érettségi típusú feladat megoldása, 87 Levélírás Tanácsadó levél, gyakorlás 88 Gyakorlás Levélkezdés, befejezés Frontális, egyéni munka 89 Helyfoglalás Szituációs feladatok az adott témában Interakció: 12 Íráskészség: 15 Íráskészség: 16 Hallott szöveg: 14 Szóbeli Interakció: 13 Összefüggő beszéd:14 Összefüggő beszéd:15 Olvasott szöveg:21 Olvasott szöveg:22 Összefüggő beszéd: 16 Olvasott szöveg: 23 Hallott szöveg: 15 Szóbeli Interakció: 14 Olvasott szöveg: 24 Hallott szöveg: 16 Íráskészség: 17 Íráskészség: 18 Szóbeli Interakció: 15

19 90 Közlekedés Érettségi témakör: Vélemény Összefüggő beszéd: 17 kifejezése, pármunka 91 Nyaralás itthon, külföldön Érettségi témakör: Előnyök, Összefüggő beszéd: 18 hátrányok bemutatása, pármunka 92 Témakör: Tudomány és technika, életmód Érettségi típusú feladat Hallott szöveg: 17 Szoba bérlése megoldása, 93 Gyakorlás Érettségi típusú feladat Olvasott szöveg: 25 megoldása, 94 Nyelvhelyesség Frontális munka Összefüggő beszéd: Egészséges életmód Érettségi témakör: Gyakori Összefüggő beszéd: 20 betegségek, sérülések 96 Nyelvhelyesség Passzív Íráskészség: Internethasználat Szituációs feladatok az adott témában Szóbeli Interakció: Szövegértés Érettségi típusú feladat Olvasott szöveg: 26 megoldása, 99 Levélírás Panaszlevél, gyakorlás Íráskészség: Telefon Érettségi témakör: A mobiltelefon Összefüggő beszéd: 21 használata, pármunka 101 Telefonbeszélgetés Szituációs feladatok az adott témában Szóbeli Interakció: Az internet okozta függőség Érettségi típusú feladat Hallott szöveg: 18 megoldása, 103 Magnóhallgatás Érettségi típusú feladat Hallott szöveg: 19 megoldása,, pármunka 104 Teszt 6 Levélírás Íráskészség: Gyakorlás Írásbeli érettségi teszt: Szövegértés Olvasott szöveg értése: 27, frontális munka 106 Gyakorlás Írásbeli érettségi teszt: Íráskészség: 22 Nyelvhelyesség, frontális munka 107 Gyakorlás Írásbeli érettségi teszt: Hal- Hallott szöveg:20

20 lott szöveg értése, frontális munka 108 Gyakorlás Írásbeli érettségi teszt: Levélírás 109 Teszt 7 Komplex írásbeli érettségi feladatsor kitöltése 110 Teszt 7 Komplex írásbeli érettségi feladatsor kitöltése 111 Gyakorlás: Szóbeli érettségi témakörök Témakör: Család, barátok, frontális munka 112 Gyakorlás: Szóbeli érettségi témakörök Témakör: Ünnepek, öltözködés, társadalmi szokások 113 Gyakorlás: Szóbeli érettségi témakörök Témakör: Környezetünk, otthon és lakóhely 114 Gyakorlás: Szóbeli érettségi témakörök Témakör: Iskola, nyelvtanulás, internet, 115 Gyakorlás: Szóbeli érettségi témakörök Témakör: diákmunka, pályaválasztás, továbbtanulás 116 Gyakorlás: Szóbeli érettségi témakörök Témakör: Napirend, életmód, étkezési szokások, Egészség, betegség 117 Gyakorlás: Szóbeli érettségi témakörök Témakör: szabadidő, művelődés, utazás 118 Számonkérés A szóbeli témakörök számonkérése 119 Számonkérés A szituációs feladatok számonkérése 120 Gyakorlás: Szóbeli érettségi témakörök Szituáció: Útbaigazítás, információ kérése 121 Gyakorlás: Szóbeli érettségi témakörök Szituáció: Utazás, szabadidő 122 Gyakorlás: Szóbeli érettségi témakörök Szituáció: Bevásárlás, étkezés 123 Gyakorlás: Szóbeli érettségi témakörök Szituáció: Családi és baráti körben Íráskészség:23 Íráskészség:24 Íráskészség:25 Összefüggő beszéd:22 Összefüggő beszéd:23 Összefüggő beszéd:24 Összefüggő beszéd:25 Összefüggő beszéd:26 Összefüggő beszéd:27 Összefüggő beszéd:28 Összefüggő beszéd:29 Szóbeli interakció:30 Szóbeli interakció:19 Szóbeli interakció:20 Szóbeli interakció:21 Szóbeli interakció:22

21 124 Gyakorlás: Szóbeli érettségi témakörök Szituáció: Szolgáltatások 125 Gyakorlás Szituáció: Technika, tudomány: Telefonbeszélgetés 126 Számonkérés A szóbeli témakörök számonkérése 127 Számonkérés A szituációs feladatok számonkérése 128 Értékelés Az elért eredmények értékelése Frontális munka Szóbeli interakció:23 Szóbeli interakció:24 Összefüggő beszéd:30 Szóbeli interakció:25 Szóbeli interakció:26

22 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Épületgépész technikus SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET Idegen nyelv tantárgy 12. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 4 Éves óraszám: 128 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Kovács Károlyné Ellenőrizte: Szegedi Józsefné Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

23 Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények Készség óraszám 1 Bevezető óra Nyelvtanulási módszerek és tantermi munkaformák megbeszélése Frontális munka 2 A tanév követelményeinek áttekintése A tanév tartalmi és nyelvtani főbb témakörei és az írásbeli feladattípusok megbeszélése Frontális munka 3 Év eleji ismétlés: jelen, múlt, jövő idő Egyéni-és frontális munka A tanultak felelevenítése 4 Év eleji ismétlés: szenvedő szerkezet A tanultak felelevenítése Egyéni-és frontális munka 5 Év eleji ismétlés: feltételes mód A tanultak felelevenítése Egyéni-és frontális munka 6 Szintfelmérő Adott szöveg fő gondolatának megtalálása, Figyelmes, pontos munka Egyéni és frontális munka 7 Javítás Útbaigazítás, udvarias kérés Hallott szöveg értése specifikus információ szerzése Egyéni és frontális munka 8 Útbaigazítás, udvarias kérés Szituációs gyakorlat, Kérdőszavak, kérdések, 9 Nyelvtanulás Hallás utáni szövegértés 10 Levélírás Feierabend Részletek kiszűrése adott szövegből hallás után, továbbá munkával, üzlettel kapcsolatos szavak A baráti levél típusai és sajátosságai Frontális és egyéni munka 11 Levélírás Értelmező jelző Bekezdés írásának elsajátítása, Frontális és egyéni munka 12 Az iskola régen és ma Beszélgetés életmódokról, a múlt idő különböző aspektusainak bemutatása. Egyéni és frontális munka 13 Szövegfeldolgozás Freizeitstress Az adott szöveg fő gondolatának kiszűrése, Szóbeli interakció:1 Szóbeli interakció:2. Íráskészség: 1. Íráskészség: 2 Íráskészség: 3 Olvasott szöveg: 1 Hallott szöveg: 1 Szóbeli interakció: 3 Hallott szöveg: 2 Íráskészség: 4 Íráskészség: 5 Összefüggő beszéd: 1 14 Gyakorlás Rendszerezés, Freizeitbeschäftigung Frontális munka, egyéni munka 15 Gyakorlás A tanultak ismétlése Szóbeli Olvasott szöveg: 2 Összefüggő beszéd: 2

24 Csoportmunka, pármunka interakció: 4 16 Gyakorlás Az adott szöveg fő gondolatának Olvasott szöveg: 3 kiszűrése, Témazáró Olvasott szöveg: 4 Íráskészség 18 Javítás Témakör: Urlaubswünsche, Szövegfeldolgozás Olvasott szöveg értése speciális információért Egyéni és frontális munka Olvasott szöveg: 5 19 Hallott szövegértés fejlesztése Auf Urlaub aber wohin? Adott szöveg lényegének kiszűrése magnóhallgatással, személyekkel kapcsolatos szókincs, kifejezések Egyéni és pármunka 20 Reisevorbereitungen Érettségi témakör kidolgozása, gyakorlása Frontális és egyéni munka 21 Családom ohne..zu+infinitiv/ ohne dass.. Érettségi témakör kidolgozása, gyakorlása Frontális és egyéni munka 22 Barátság Szituációs gyakorlat 23 Személyleírás készítése Személyleírás, vélemények érzelmek anstatt.zu!nfiniti/ kifejezése anstat dass.., pármunka 24 Levélírás Informális nyelvezet használata, Frontális és egyéni munka 25 Szövegértés Romantische Nächte im Eis 26 Szövegértés Und da wollen Sie auch noch Urlaub? Érettségi típusú feladat megoldása, Szavak jelentésének kitalálása kontextusból, Szókincsfejlesztés, Frontális és egyéni munka 27 Magnóhallgatás Érettségi típusú feladat megoldása, Hallott szöveg: 3 Összefüggő beszéd: 3 Összefüggő beszéd: 4 Szóbeli interakció: 5 Íráskészség: 6 Íráskészség: 7 Olvasott szöveg: 6 Olvasott szöveg: 7 Hallott szöveg: 4 28 Nyelvhelyesség Szóképzés, hasonlatok Frontális és csoportmunka Szóbeli interakció: Témazáró Baráti levél írása Íráskészség: 8 30 Témakör: Közlekedés Szövegfeldolgozás Autokauf Szövegfeldolgozás, részletek kiszűrése k kisebb autentikus szövegekből Olvasott szöveg: 8 31 Magnóhallgatás Szükségesség, kötelesség, tanácsadás 32 Sport haben zu+ Infinitiv Az adott szöveg lényegének kiszűrése, pármunka Érettségi témakör: Beszélgetés a spotágakról, spottevékenység az Hallott szöveg: 5 Összefüggő beszéd: 5

25 sein..zu + Infinitiv iskolában 3 Sport Szituáció, meggyőzés 34 Mozi, Színház, Televízió nézés, Művelődés 35 Szabadidő, művelődés Mozi, Színház, Televízió nézés, Érettségi témakör: Szabadidős tevékenységek otthon-olvasás zenehallgatás, tv, Érettségi témakör: Szabadidős tevékenységek, művelődés az otthonon kívül-mozi színház, koncert, tárlat, 36 Levélírás Hírt adó információs levél sajátosságai Frontális és egyéni munka 37 Levélírás Gyakorlás: Hírt adó információs levél sajátosságai Frontális és egyéni munka 38 Szövegértés Der Käfer Érettségi típusú feladat megoldása, 39 Magnóhallgatás Érettségi típusú feladat megoldása, 40 Szabadidő, művelődés Érettségi témakör: szituációs feladatok, csoportmunka 41 Nyelvhelyesség Das Auto als der beste Freund 42 Témakör: A munka világa Szövegértés Gyakorlás: Módbeli segédigék szenvedő szerkezetű mondatokban Szövegfeldolgozás, a lényegre törő olvasás gyakorlása, pármunka 43 Magnóhallgatás Állásinterjú, karrier tippek, 44 Diákmunka Érettségi témakör: Diákmunka, nyári munkavállalás, frontális munka 45 Állásinterjú Érettségi témakör: Szituáció: Állásinterjú, 46 Levélírás Levélírás: jelentkezés nyári munkára A levéltípus sajátosságai, frontális munka 47 Gyakorlás Levélírás: jelentkezés nyári munkára 48 Szövegértés Érettségi típusú feladat megoldása, Szóbeli interakció:7 Összefüggő beszéd: 6 Összefüggő beszéd: 7 Íráskészség: 9 Íráskészség: 10 Olvasott szöveg: 9 Hallott szöveg: 6 Szóbeli interakció: 8 Olvasott szöveg: 10 Íráskészség Olvasott szöveg: 11 Hallott szöveg: 7 Összefüggő beszéd: 8 Szóbeli interakció:9 Íráskészség: 11 Íráskészség: 12 Olvasott szöveg: 12

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota)

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) Vizsgakövetelmények irodalom tantárgyból Hatosztályos gimnáziumi képzés 7. osztály Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) Az egyes kisepikai műfajok sajátosságai (pl.

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM

1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM Pedagógiai Program 1. sz. melléklet Leonardo Gimnázium és Szakképző Iskola 2013. 1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Melléklet- angol nyelv tantervek

Melléklet- angol nyelv tantervek Melléklet- angol nyelv tantervek 1. Tantárgyankénti tantervek Angol mint első idegen nyelv tantárgy helyi tanterve Óraszám: heti 4 óra A NAT 2012 szerinti kerettantervi javaslata alapján Az alkalmazott

Részletesebben

Szakiskolások Középiskolája. 11-12.évfolyam

Szakiskolások Középiskolája. 11-12.évfolyam Szakiskolások Középiskolája 11-12.évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉTI LESTÁR PÉTER SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KECSKEMÉT 2014 1 Tantárgyak és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom... 4 Angol nyelv...

Részletesebben

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat)

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető ja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 2 ALAPELVEK, CÉLOK Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz Szerkesztette Miskolci Szilvia AP 110331 ISBN 978-963-465-373-8 Uzonyi Kiss Judit, 2009 A kiadó a kiadói jogot

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erısíti a nemzeti

Részletesebben

OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra

OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra Az olasz nyelv helye a tantárgyi rendszerben "Mindenki annyi ember, ahány nyelvet beszél" - hangzik a közismert szállóige, ami egyben a nyelvtudás - így

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Osztályozóvizsga tematikák Tartalomjegyzék Kémia... 1 Biológia... 1 Földrajz... 2 Irodalom... 2 Nyelvtan... 3 Informatika - régi kerettanterv alapján...

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklet - A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Az idegen nyelv oktatásának alapvetı célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ

TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ Bánki István Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ irodalom 8 kk kolofonjav.indd 1 2014.06.03. 7:37 Szerzők: Bánki István Radóczné Bálint Ildikó Bánki István, Radóczné Bálint

Részletesebben

CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA

CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA EGY- ÉS KÉTNYELVŰ CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA A CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA új, államilag elismert (akkreditált) EGY- ÉS KÉTNYELVŰ nyelvvizsga, mely ANGOL és NÉMET nyelven tehető le a Budapesti Corvinus

Részletesebben

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / ANGOL NYELV 9 12. MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / ANGOL NYELV 9 12. MINT ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA ÉVI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Heti óraszám 4 4 4 4 Évfolyamok óraszáma 148 148 148 128 Cél és feladat Az angol nyelv oktatásának célja,

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VI. A 2013/2014-es tanév 1. és 5. évfolyamától a SÁIK Székhelyintézményben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv Emelt óraszámú

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Kötelezően választható órakeret 7. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint ÉLŐ IDEGEN NYELV Az alábbi dokumentum az angol, francia, német olasz, orosz és spanyol nyelven kívül minden más élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

PETHŐNÉ NAGY CSILLA: TANMENETJAVASLAT A NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ IRODALOM 9. (16120/I II.) TANKÖNYVÉHEZ. 9. ÉVFOLYAM (heti 3 óra, évi 111 óra)

PETHŐNÉ NAGY CSILLA: TANMENETJAVASLAT A NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ IRODALOM 9. (16120/I II.) TANKÖNYVÉHEZ. 9. ÉVFOLYAM (heti 3 óra, évi 111 óra) PETHŐNÉ NAGY CSILLA: TANMENETJAVASLAT A NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ IRODALOM 9. (16120/I II.) TANKÖNYVÉHEZ 9. ÉVFOLYAM (heti 3 óra, évi 111 óra) Megjegyzések A tankönyv természeténél fogva nem tanterv, hanem

Részletesebben

2013/ 2014 tanév Év végi osztályozó vizsgák beosztása 2014. 05.26.- 05.30.

2013/ 2014 tanév Év végi osztályozó vizsgák beosztása 2014. 05.26.- 05.30. 2013/ 2014 tanév Év végi osztályozó vizsgák beosztása 2014. 05.26.- 05.30. 05.26. hétfő 13:40 magyar nyelv, magyar irodalom 05.26. hétfő 15:15 testnevelés 05.27. kedd 10:00 rajz és vizuális kultúra 05.27.

Részletesebben

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC 11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása komplex művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amely interakciókon keresztül játék, cselekvés és tapasztalat útján valósítja meg célját,

Részletesebben

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben