TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN"

Átírás

1 TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN Előadó: Vajda Andrea Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Oktatás és Szakképzés Osztály elnökségi tag Velence, november 29. 1

2 Törvények, rendeletek A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény (Szt.); A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt.); A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (Nft.); A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény (Szht.); A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet; Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. Rendelet (OKJ); 2

3 Törvények, rendeletek A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. Rendelet (OKJ); Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.); Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLVI. törvény (Eat.); A felnőttképzésről szóló évi CI. törvény törvény;(fktv.); és évi LXXVII. A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII.22.) Kormány rendelet; A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 21/2013.(VI.18.) NGM rendelet; A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet. MKIK Szakképzési Önkormányzati Szabályzata (2012. III. 20.) 3

4 A tanulóképzés főbb előnyei: A gazdálkodó saját igényeinek megfelelően képezi ki a tanulót, aki az iskola befejezése után azonnal teljes értékű munkaerőként kezdi meg az élesben folyó termelő munkát és azonnal profitot termel. A tanuló után kötelezően fizetendő juttatások, kiadások a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatók, visszaigényelhetők. 4

5 Tanulószerződés kötésére jogosult felek: - Nappali rendszerű iskolai oktatás keretében résztvevő tanuló - Gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek, közhiteles hatósági nyilvántartásában szereplő gazdálkodó szervezet A tanulószerződést a felek egymással kötik és a vállalkozás telephelye szerint illetékes gazdasági kamara ellenjegyzésével válik érvényessé. 5

6 Tanulószerződés kötése az agrárszakmákban 5. 14) Az OKJ-ban meghatározott, agrárágazathoz tartozó szakképesítésben államilag támogatott iskolai rendszerű szakképzés kizárólag a vidékfejlesztésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképző iskolában, vagy nem állami fenntartó esetén a vidékfejlesztésért felelős miniszter egyetértésével kötött szakképzési megállapodás alapján folyhat. 43. b) a Mezőgazdaság, a Kertészet és parképítés, valamint az Élelmiszeripar ágazatba tartozó gyakorlati képzést szervező őstermelő, c) a vidékfejlesztésért felelős miniszter az általa fenntartott szakképző iskola tanulója tekintetében, amennyiben a tanuló a szakképző iskola termelői tevékenységet folytató saját tangazdaságában, tanüzemében az 5. (14) bekezdése szerinti szakképesítésre történő felkészítés keretében vesz részt gyakorlati képzésen. 6

7 NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL - Nyilvántartási kérelem benyújtása Kérelmező vállalja, hogy biztosítja az előírások szerinti, a gyakorlati képzés folytatására meghatározott személyi és tárgyi feltételeket.. Legfontosabb szempontok: - oktató : szakirányú végzettsége, min. 5 év szakmai gyakorlat 2015-től MESTERVIZSGA!!! - SZVK végén eszközjegyzék Kötelezettséget vállal arra, hogy kötelezően alkalmazza az adott szakképesítésre kiadott szakképzési kerettantervet. A nyilvántartást vezető szerv közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint jár el. Az eljárás során ellenőrzi a feltételek meglétét. Bevezető ellenőrzés. A döntéssel szemben fellebbezést lehet benyújtani az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek címezve, de az eljárást lefolytató kamarának benyújtva. Az eljáró szerv a fellebbezést az összes korábbi irattal és a fellebbezéshez fűzött szakmai véleményével együtt 10 napon belül továbbítja. 7

8 A NYILVÁNTARTÁS TARTALMA A gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet megnevezését, székhelyét, gyakorlati képzési helyszínét vagy helyszíneit, adószámát, képviselőjének és a gyakorlati képzésért felelős személy nevét, telefonszáma. Azoknak a szakképesítések megnevezését és azonosító számát, amelyekre a gyakorlati képzőhely a felkészítést nyújtja: Nyilvántartásba vétel időpontját A területileg illetékes gazdasági kamara nevét, székhelyét, az eljárásban résztvevő szakértők nevét. A gyakorlati képzésre fogadható tanulók teljes létszámát szakképesítésenkénti csoportosításban. A hatályos, a szüneteltetett, a megszűnt tanulószerződést és együttműködési megállapodást. A nyilvántartás nyilvános a szakminisztérium, ill. a kamara honlapján megtekinthető. Ezen nyilvántartáshoz úgy a NAV, mint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv hozzáférhet. 8

9 A VÁLLALKOZÁS TENNIVALÓI A TANULÓSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN SZERZŐDÉSKÖTÉS ELŐTT: megvizsgálja, hogy - a tanuló megfelel-e a szerződéskötés feltételeinek: egészségügyi, pályaalkalmassági. - rendelkezik-e érvényes tanulószerződéssel máshol. - az első szakképesítését készül megszerezni. - volt-e már az adott szakmában tanulószerződéssel tanulója (van-e még szabad kapacitása). - A vállalkozás a tanulószerződés megkötésére vonatkozó szándékát a tanév megkezdése előtti május hó 15-ig kell bejelenteni a nyilvántartást vezető szervnek és a tanuló szakmai elméleti képzését ellátó szakképző iskolának. 9

10 SZERZŐDÉSKÖTÉS: - Erre szolgáló nyomtatványon, 4 eredeti példányban töltendő ki. - Szeptember 1-én életbe lépő tanulószerződéseket legkésőbb augusztus 15-ig kell az illetékes gazdasági kamarának ellenjegyzésre megküldeni. - A tanév közben megkötött szerződéseket 5 napon belül kell megküldeni ellenjegyzésre. - A tanulószerződés, a tanulószerződés módosítása az ellenjegyzéssel válik érvényessé és a tanulószerződésben, illetve a módosításban megjelölt naptól hatályos. - A tanulószerződés sablon több weboldalról is letölthető. - Azzal a nappal, amit a tanulószerződésen megjelölt a gyakorlati képzés kezdeteként, a tanulót be kell jelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé. A TANULÓSZERZŐDÉS TARTALMA ÉS KITÖLTÉSE 10

11 A VÁLLALKOZÁS KÖTELEZETTSÉGEI A tanulót csak egészséges, biztonságos körülmények között foglalkoztatja. Munkavédelmi oktatásban részesíti a tanulót. A szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettanterv alapján gondoskodik a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére történő felkészítésről. Betartja a tanulószerződésben foglaltakat. Felelősségbiztosítást kell kötni a tanulóra! A gyakorlati képzéssel kapcsolatos adminisztráció elkészítése: - Jelenléti ív vezetése - Munkavédelmi napló - Foglalkozási / haladási napló vezetése (A gyakorlati oktatást végző személynek vezetnie kell a foglalkozási naplót szakmánként, illetve a benne található haladási napló részt tanulónként is.) 11

12 FOGLALKOZÁSI NAPLÓ Az Szt. 41. (1) bekezdése értelmében a gyakorlati képzést folytató szervezet a tanuló gyakorlati képzéséről köteles foglalkozási naplót vezetni. A foglalkozási naplónak tartalmaznia kell: a szakmai tevékenységeket tantárgyanként, az ezekre fordított időt és a tanuló értékelését. A foglalkozási naplót a tanuló tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola felkérése alapján betekintésre rendelkezésre kell bocsátani. + Jelenléti ív gyakorlati képzés napjainak megállapításához: - együttműködési megállapodás esetében a normatíva ellenőrzéséhez; - tanulószerződés estén a hiányzások követéséhez. 12

13 A TANULÓK KÖTELEZETTSÉGEI A GYAKORLATI KÉPZŐHELYEN A foglalkozásokon való részvétel kötelező! (Ha az igazolt és igazolatlan mulasztások száma meghaladja az összes gyakorlati képzési idő 20 %-át, akkor a tanuló a tanulmányát csak az évfolyam megismétlésével folytathatja!) A képzés rendjének megtartása, a képzésre vonatkozó utasítások végrehajtása A szakképesítési gyakorlati ismeretek képességeinek megfelelő elsajátítása A rábízott eszközök előírások szerinti használata A biztonsági, egészségügyi, tűz- és munkavédelmi előírások betartása Nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a gyakorlati képzést szervező szervezet érdekeit veszélyezteti. Kártérítési felelősség 13

14 A TANULÓK MUNKARENDJE MUNKAIDŐ: reggel 6 és este 22 óra közé kell esnie - 18 év alatt a gyakorlati képzési idő napi 7 óra évet betöltött tanulóknál napi 8 óra A TANULÓKNAK JÁRÓ PIHENŐNAP TANÉVENKÉNT: - 35 nap: abban a tanévben, melyben a 19. évet még nem tölti be nap: attól a tanévtől, amelyben betölti a 19. évét. - végzős tanulók esetében: a záróvizsga előtti felkészülésre 10 napot egyben kell kiadni. A fent megjelölt pihenőnap keretből kell levonni az iskolai szünetekre (őszi, téli, tavaszi, nyári) eső gyakorlati képzési napokat! 14

15 A TANULÓNAK JÁRÓ PÉNZBELI JUTTATÁS MÉRTÉKE (ÖSZTÖNDÍJ) Minimális mértéke: a mindenkori minimálbér 15 %-a szorozva az adott szakmához tartozó súlyszorzóval. Súlyszorzók mértéke: 80 %-os gyakorlati képzési idő esetén: 1,3 70 %-os gyakorlati képzési idő esetén: 1,2 60 %-os gyakorlati képzési idő esetén: 1,1 50 %-os gyakorlati képzési idő esetén: 1 40 %-os gyakorlati képzési idő esetén: 0,9 30 %-os gyakorlati képzési idő esetén: 0,8 20 %-os gyakorlati képzési idő esetén: 0,7 15

16 Pénzbeli juttatás A pénzbeli juttatást a tanuló részére csak banki átutalással vagy a fizetési számlára történő befizetéssel lehet teljesíteni. (saját, szülő, gyám) A tanuló részére járó tanulói pénzbeli juttatásból levonásnak csak jogszabály, végrehajtható határozat vagy a tanuló hozzájárulása alapján van helye. A levonásra a munka törvénykönyvéről szóló törvénynek a munkabérből történő levonásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Jogalap nélküli kifizetés esetén a tanulói pénzbeli juttatást a tanulótól a munka törvénykönyvéről szóló törvényben szabályozott módon lehet visszakövetelni. A tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulószerződés alapján a tanulószerződés hatálybalépésének napjától, teljes hónaprailleti meg. A tanulói pénzbeli juttatás összegét a tanuló igazolatlan mulasztásával arányosan - a tanulókat megillető juttatások részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározottak szerint - csökkenteni kell. 16

17 A TANULÓKAT MEGILLETŐ EGYÉB JUTTATÁSOK KEDVEZMÉNYES ÉTKEZTETÉS - ÉTKEZÉSI UTALVÁNY MUNKARUHA EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS (VÉDŐRUHA) TISZTÁLKODÁSI ESZKÖZ ÚTIKÖLTSÉG TÉRÍTÉS : csak a változó munkavégzési helyek esetében 17

18 A TANULÓK UTÁN ELSZÁMOLHATÓ NORMATÍVA Az egy tanuló után elszámolható normatíva összege 2013-ban: Ft/év, de figyelembe kell venni az adott tanuló által tanult szakmát, mert annak megfelelően a 240/2012 korm. rendelet különböző mértékű súlyszorzókat állapít meg. Számítási mód: Normatíva összege szorozva a szakmához tartozó súlyszorzóval. (Ez nem egyenlő a tanulói juttatás számításánál figyelembe vett súlyszorzóval!) A gyakorlati képzés költségei elszámolhatók, ill. visszaigényelhetők a szakképzési hozzájárulás terhére (Havi elektronikus bevallás a tárgyhót követő hó 12-ig, a NAV felé - 08-as nyomtatványon.) A hozzájárulási kötelezettség éves bevallásának határideje: tárgyévet követő év január

19 BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONY Tbj. 4. -a alapján az Szt. szerinti tanulószerződésben meghatározott díj járulékalapot képező jövedelem, továbbá a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló biztosítottnak minősül az 5. (1) bekezdés c) pontja szerint. Tbj. 19. (3) bekezdése alapján a biztosított által fizetendő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék mértéke 8,5 százalék. Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékon belül a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 százalék, a munkaerő-piaci járulék 1,5 százalék. Tbj. 25/A. -a szerint nem fizet a 19. (3) bekezdésében meghatározott mértékű munkaerő-piaci járulékot az 5. (1) bekezdésének b)-d), g)-i) pontjaiban és (2) bekezdésében meghatározott személy - ide nem értve az iskolaszövetkezetnek nem minősülő szövetkezet tevékenységében munkaviszony keretében közreműködő szövetkezeti tagot. 19

20 ELSZÁMOLHATÓ KERETÖSSZEGEK Szakma Súlyszorzó Normatíva összege tanuló/év ( Ft *súlyszorzóval) Tanuló/hó Autószerelő 1, Ft Ft Cukrász 1, Ft Ft Élelmiszer- és vegyi áru eladó 1, Ft Ft Pék - Cukrász Ft Ft Sütő és cukrászipari techn. 1, Ft Ft Szerkezetlakatos 1, Ft Ft 20

21 Tanulószerződés alapján a csökkentő tétel mértéke Az előleg fizetésénél a csökkentő tétel havi összegét szeptember 1-jétől szakképesítésenkénti súlyszorzóval számolva tanulónként a csökkentő tétel éves összegének egy tizenketted része képezi. A csökkentő tétel számítása szeptember 1-jétől a 280/2011. Korm. rendelet mellékletei alapján szakképesítésenkénti normatíva figyelembe vételével történik: 1. számú melléklet: évi LXXVI. törvény alapján, (régi OKJ) 2. számú melléklet: évi CLXXXVII. törvény alapján (új OKJ) indított képzések esetén. 21

22 TANULÓSZERZŐDÉSES TANULÓ ÁTIRÁNYÍTÁSA MÁSIK KÉPZŐHELYRE A vállalkozás, akinél tanulószerződéssel van a tanuló amennyiben csak részben rendelkezik a képzés feltételeivel -, megállapodást köthet egy másik, gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezettel, akihez gyakorlati képzésre átirányíthatja a tanulóját. Időtartama: a tanulószerződésben meghatározott gyakorlati képzési idő max. 50 %-a A vállalkozás, akihez átirányították a tanulót, díjat jogosult elszámolni a képzéssel kapcsolatos költségei fedezetére azzal a vállalkozással szemben, akivel tanulószerződése van a tanulónak. Úgy a tanuló pénzbeli juttatásának kifizetését, mint a költségek szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolását a tanulószerződéses vállalkozás végzi. 22

23 A TANULÓSZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE 1 tanuló egyidejűleg csak 1 érvényes tanulószerződéssel rendelkezhet, ezért, ha a tanuló gyakorlati képzőhelyet szeretne váltani, akkor először meg kell szüntetnie az érvényben lévő tanulószerződését és ezután kötheti meg a másik képzőhellyel az új tanulószerződését. Ki kell tölteni a tanulószerződés megszüntetésére szolgáló nyomtatványt Felbontási formula okok szerint: - Tanulószerződés felbontása közös megegyezéssel - Tanulószerződés képzőhely általi felbontása - Tanulószerződés tanuló általi felbontása A kitöltött nyomtatvány a Kamarához kell beküldeni 1 példányban. Abban az esetben, ha a szerződés lejár, nem kell külön megszüntetést beküldeni! A Kamara, mint megszűnt tanulószerződést a megszűnéstől számított öt évig szerepelteti a nyilvántartásában. 23

24 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A szakképző iskola és a gyakorlati képzést biztosító vállalkozás Együttműködési Megállapodást köt egymással, amennyiben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő 40 %-nál kevesebb. Az Együttműködési Megállapodásra a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Együttműködési Megállapodás, vagy annak módosítása a területileg illetékes kamara ellenjegyzésével válik érvényessé. A szakképző iskola az Együttműködési Megállapodás megkötését megelőzően és azt követően folyamatosan ellenőrzi a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételei meglétét a gyakorlati képzés feltételeivel részben vagy egészben rendelkező gyakorlati képzést folytató szervezetnél, valamint gondoskodik arról, hogy a tanuló gyakorlati képzése a szakképzési kerettantervnek megfelelően folyjon. A gyakorlati képzésen ténylegesen részt vevő tanuló nevét és oktatási azonosítóját a megállapodás függeléke tartalmazza. 24

25 Együttműködési megállapodás alapján az Szhj-t csökkentő tétel az együttműködési megállapodással érintett tanuló esetében a gyakorlati képzési normatíva összegét egy napra meghatározva, az alapnormatíva összegének 130-cal történő elosztásával kell kiszámítani: /130 = Ft/tanuló/nap az előleg fizetésénél a csökkentő tétel havi összegét a tárgyév hónapjára vonatkozóan tanulónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi: előleg havonta tanulónként: gyakorlati napok száma*3 385 Ft/tanuló/nap a tárgyévre vonatkozó csökkentő tétel éves összegét tanulónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyévben teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi: éves csökkentő tétel tanulónként: tárgyévi gyakorlati napok száma*3 385 Ft/tanuló/nap 25

26 Szakképzési hozzájárulás visszatérítés Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a hozzájárulási kötelezettségét kizárólag az Szht. 5. a) pontja alapján gyakorlati képzés szervezésével teljesíti, és az 5. a) pont aa) (EM) és ab) (TSZ) alpontja alapján számított csökkentő tételek összege a bruttó kötelezettség (BK) mértékét meghaladja, az azt meghaladó részt az Szht. 8. (2a) és (2b) bekezdésben meghatározottak szerint - a (2a) bekezdés b) pont ba) alpontja kivételével -, a bevallásai (előleg és éves) során az állami adóhatóságtól visszaigényelheti. A NAV a visszatérítés tekintetében Art. szerint jár el. A 17 nyomtatvány segítségével a jogszerűen visszaigényelt összeg átvezethető, kiutalás kérhető. A kapott visszatérítést egyéb bevételként kell elszámolni. 26

27 Szakképzési hozzájárulás visszatérítés Ha BK > 0, EM + TSZ > BK és a) EM > vagy = BK, akkor kizárólag TSZ vehető figyelembe a visszaigénylésnél; b) EM < BK és ba) EM > vagy = TSZ, akkor a csökkentő tételek = BK, bb) EM < TSZ, akkor BK-(EM+TSZ) igényelhető vissza. Ha BK = 0, EM + TSZ > BK akkor kizárólag TSZ vehető figyelembe a visszaigénylésnél. 27

28 Szocho alap Tanulószerz.díj =Szakképzési hj. Alap Szhj alap csökkentő kedvezmények =Bruttó kötelezettség alapja Bruttó kötelezettség (33. sor 1,5%-a) Kötelezettség csökkentő tétel ( ) Együttműködéses tanuló Tanulószerződéses tanuló együttműködéses hallgató FSZ hallgatói szerződéses hallgató FSZ Hallgatói munkaszerződéses hallgató Saját munkavállaló Nettó kötelezettség (2) 5. e) 16,5% korlát 5. e) 37. sor korlát 8. (2a) a) 8. (2a) b) bb) 8. (2a) b) ab) 8. (2b) 28

29 A témakörhöz kapcsolódó irodalom tanulmányozásához és a tanulókhoz sok türelmet és kitartást, jó egészséget, további szép napot kívánok Önöknek! Vajda Andrea 29

30 ELÉRHETŐSÉGEIM

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Gyakorlati képzés TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL a munka világában BUDAPEST 2014. A szakmai anyagot aktualizálta: Pális Ferenc Lektorálta és szerkesztette:

Részletesebben

A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben

A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben A gyakorlati szakképzés finanszírozási Tudástranszfer munkaerő-piaci alkalmazkodás segítése a szakképzés fejlesztésével Bács-Kiskun megyében Keretek I. Gyakorlati képzőhelyet kereső (tanuló, hallgató)

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására mely létrejött egyrészről Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (rövidített név: KLIK) székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Adószám: 15799658-2-41

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez A szakképzés szabályozása Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez 2014 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A szakképzés jogi szabályozása 5 1.1. A szakképzés szerepe

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére TÁJÉKOZTATÓ Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetővé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az éves

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék M 2669 Az emberi erőforrások minisztere 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelete a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben

A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben A preambulum 2013. évi LXXVII.tv a felnőttképzésről Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA

SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA AIDD TISZK BELSŐ SZABÁLYZATA PÉCS, VÁRADI A. U. 4. RT04-015/2008. 1/8 I. A SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSÁ AK FELTÉTELEI: 1. TISZK REGISZTRÁCIÓJA

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 29., hétfő Tartalomjegyzék 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben