Áfa mentesség a könyvviteli és adótanácsadói képzéseknél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áfa mentesség a könyvviteli és adótanácsadói képzéseknél"

Átírás

1 Áfa mentesség a könyvviteli és adótanácsadói képzéseknél Adómentesnek (áfa mentesnek) tekinthető-e a könyvviteli szolgáltatást végzők, adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők kreditpontos továbbképzése. A közeli hetekben komoly vita dúlt a szakértők körében arról, hogy a könyvviteli szolgáltatást végzők, adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők kreditpontos továbbképzése vajon áfa mentesnek tekinthető-e vagy sem? A szakértők tábora két részre szakadt. Egyik csoportjuk azzal érvelt, hogy a szóban forgó képzés hatósági képzés, ezért helyből áfa mentes. A szakértők másik talán óvatosabb fele más állásponton volt, mivel úgy vélekedtek, hogy az említett szakértői kör képzése nem is hatósági képzés! Nos, melyik félnek van igaza? Cikkünk ezt próbálja feltárni és kideríteni az igazságot! 1. Mit tekinthetünk hatósági jellegű képzésnek? Ha a könyvviteli szolgáltatást végzők, adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők kreditpontos továbbképzését jogszabályon alapuló (jogszabályban szabályozott tartalmú és célú) képzésnek lehet tekinteni, akkor az áfa mentesség kérdésérre egyszerű és gyors válasz adható. De vajon milyen képzést tekintenek a jogszabályok hatósági/jogszabályon alapuló képzésnek? FELNŐTTKÉPZÉSI JOGSZABÁLYOK Felnőttképzési területen a felnőttképzésről szóló évi LXXVII. törvény ad konkrét és határozott definíciót a hatósági jellegű képzésről, mely szerint: jogszabályban szabályozott tartalmú és célú olyan, az Országos Képzési Jegyzékben nem szereplő képesítés megszerzésére irányuló képzés, amelynek eredményeként dokumentum kiadására kerül sor, és e dokumentum hiányában jogszabályban meghatározott tevékenység, munkakör nem folytatható, nem tölthető be, vagy tevékenység, munkakör a képzést megelőző szakmai szinthez képest magasabb követelményeknek megfelelően folytatható, tölthető be, vagy a dokumentum a képzésben részt vevő számára a képzést megelőző állapothoz képest többletjogosultságot biztosít jogszabályban meghatározott tevékenység, munkakör végzésével, betöltésével összefüggésben. Értelmezve a fenti meghatározást, megvizsgálhatjuk, hogy a könyvviteli szolgáltatást végzők, adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők kreditpontos továbbképzése vajon képesítés megszerzésére irányuló képzés? Nos, erre határozott nemmel lehet válaszolni, mivel a képzés célja nem egy képesítés megszerzése, amellyel egy munkakör betölthető vagy magasabb szinten ellátható, hanem pl. a könyvviteli szolgáltatást végzők esetében a mérlegképes könyvelői alapképzés során már megszerzett ismereteket naprakészen 1/6

2 tartása és fejlesztése, továbbá az alapképzéssel le nem fedett, de a könyvelők napi munkája szempontjából fontos, aktuális témák bemutatása. A számvitelről szóló évi C. törvény 152. (1) bekezdésében is úgy fogalmaz, hogy a könyvviteli szolgáltatást végzők kötelesek a már megszerzett ismereteket naprakészen tartani, fejleszteni, a változásokból eredő követelményekkel összhangba hozni. Ennek érdekében kötelező számukra a szakmai továbbképzés. A számviteli törvény 152. (2) bekezdése értelmében pedig ezt a továbbképzést a miniszter által akkreditált szervezet, a miniszter által kreditpont-minősítési eljárásban minősített szakmai továbbképzési program alapján végezheti. Hasonló megállapítás tehető az adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők kreditpontos továbbképzésére is. ADÓZÁSI JOGSZABÁLYOK Az adójogszabályok nem a képesítés felől közelítik meg az áfa mentesség kérdéskörét. Nem azt vizsgálják, hogy a szóban forgó képzés hatósági-e vagy sem (nyújt-e képesítést vagy nem), hanem a képzés jogszabályi minőségét tekintik alapnak, azaz a szóban forgó egyéb oktatások körébe tartozó képzésre vonatkozó jogszabály meghatározza-e a képzés kereteit? Ha igen, akkor adómentességet élvez a képzés, ha viszont a jogszabály nem társít képzési programelemeket (témaegység, óraszám stb.) a továbbképzéshez, akkor adóköteles szolgáltatásról van szó. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 85. (2) bekezdése alapján adómentesnek az olyan egyéb oktatás körébe sorolható felnőttképzési szolgáltatás tekinthető, amely tekintetében: a képzésre vonatkozó jogszabály legalább a képzés kereteit meghatározza. A képzés kereteinek jogszabályi meghatározása jellemzően óraszámra, tantárgyakra (képzési programra), oktatókra vonatkozó előírás útján történik. Nos, a részletek ismeretében megvizsgálható, hogy a vonatkozó jogszabályok milyen mértékben határozzák meg a képzés kereteit. A részletes előírásokat például a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet tartalmazza. E kormányrendelet 10/D. (1) és (2) bekezdése értelmében kreditpontminősítési eljárás keretében az akkreditált szervezet továbbképzési programját minősítésre a rendelet 10. számú mellékletében meghatározott adattartalmú kérelemmel nyújthatja be a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek. A szabályszerűen benyújtott kérelem alapján a program szakmai tartalmára, aktualitására, időtartamára, a tartalom és az időkeret összhangjára, valamint elméleti és gyakorlati jellégre figyelemmel kell a továbbképzési program kreditpont-értékét meghatározni. A kormányrendelet tehát nem rendelkezik arról, hogy mi számít a kérelem minimálisan szükséges és elégséges tartalmának, mely tartalmi elemek esetén milyen minősítés adható stb. A minősítési eljárás során figyelembe vételre kerülő szempontok részletezését a kormányzati portálon elérhető Tájékoztató a könyvviteli szolgáltatást végzők 2/6

3 továbbképzésének kreditminősítési eljárásáról című dokumentum tartalmazza. Egy tájékoztató viszont nem tekinthető jogszabálynak, így az abban meghatározott értékelési szempontok, a képzés tartalmára vonatkozó előírások nem elégítik ki a jogszabályon alapuló képzés olyan feltételeit, amihez az Áfa tv. adómentességet társít. MELY KÉPZÉSEK ÉLVEZIK AZ ADÓ ALÓLI (ÁFA-) MENTESSÉGET? E cikk keretében is fontos hangsúlyozni, hogy az Áfa tv. értelmében nem csak az olyan, egyéb oktatás körébe sorolható felnőttképzési szolgáltatás tekinthető adómentesnek, melynek (legalább) a képzés kereteit jogszabály határozza meg, hanem más képzések is ide sorolhatók. Az új (2013. évi LXXVII.) felnőttképzési törvény módosította az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvényt, mely szerint adó alóli mentesség a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel az egyéb oktatási körbe besorolt képzéseknél (az előző bekezdésben említetteken túl) még az alábbi területeken érvényesíthető szeptember 1-jétől: a) a felnőttképzésből az Országos képzési jegyzékben meghatározott szakképesítést adó oktatás, képzés, továbbképzés, vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás b) a felnőttképzésről szóló törvény alapján engedélyezett és szervezett oktatás, képzés, továbbképzés, vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás c) az államilag, illetőleg nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló vizsgáztatás d) a tanulmányi és tehetséggondozó verseny szervezése, lebonyolítása Látható például, hogy az OKJ-s képzések továbbra is áfa mentesek, illetve az akkreditált programok (melyek a törvényben rögzített határidőig ekvivalensek az engedélyezett programokkal) úgyszintén élvezik az adó alóli mentességet. 2. Élvezi az adó alóli mentességet a könyvviteli szolgáltatást végzők, adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők kreditpontos továbbképzése A címben feltett kérdés egyik részére, mely szerint élvezi az adó alóli mentességet a könyvviteli szolgáltatást végzők képzése, egy szóval lehet válaszolni: nem! Mégpedig azért nem, mert a kreditpont-minősítési eljárásban minősített könyvviteli szakmai továbbképzés, mint szolgáltatás, nem felel meg az Áfa tv. 85. (1) bekezdés i) pontjában és (2) bekezdésében előírt adómentességi feltételeknek. 3/6

4 Ez esetben az áfa megítélésre nincs kihatással a nyújtott szolgáltatás igénybevevőjének személye, így ezen továbbképzés adóköteles függetlenül attól, hogy azt a számviteli törvény 152. (2) bekezdés alapján továbbképzésre kötelezett személy részére, vagy továbbképzésre nem kötelezett személy részére nyújtják. Hasonló megítélés alá esik az adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők kötelező továbbképzésének körében nyújtott szolgáltatás is. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 175. (17) bekezdése felhatalmazást ad az adópolitikáért felelős miniszter számára, hogy rendeletben állapítsa meg többek között az adótanácsadói engedéllyel rendelkezők kötelező továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokat. Az ennek alapján megalkotott, az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás vezetésének és a nyilvántartásban szereplők továbbképzésének szabályairól szóló 26/2008. (VIII.30.) PM rendelet értelmében e kötelező továbbképzés teljesíthető a 10. (4) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzési programmal is. (Erről a témáról máciusi számunkban tettünk közzé egy részletező, ma is aktuális tartalommal bíró írást Az adótanácsadók, adószakértők, illetve az okleveles adószakértők január 1-től kötelező továbbképzése címmel a Szerk.) A továbbképzési programok minősítéséről, tartalmáról részletes előírásokat nem tartalmaz a rendelet, azonban a 10. (12) bekezdésében rendelkezik a minősítést végző ún. szakértői bizottságok létrehozásáról. A minősítés kritériumait "A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdet az adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői tevékenységet végzők továbbképzésére" című dokumentum, valamint az Adószakértői, Adótanácsadói és Okleveles Adószakértői Bizottság ügyrendje tartalmazza. Tekintettel arra, hogy e dokumentumok sem tekinthetők jogszabálynak, így az azokban meghatározott értékelési szempontok, a képzés tartalmára vonatkozó előírások nem elégítik ki a jogszabályon alapuló képzés olyan feltételeit, amihez az Áfa tv. adómentességet társít. Mindezekre tekintettel, a fentiek szerint minősített kreditpontos adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői továbbképzés keretében nyújtott szakmai továbbképzés mint szolgáltatás, nem felel meg az Áfa tv. 85. (1) bekezdés i) pontjában és (2) bekezdésében előírt adómentességi feltételeknek. 3. Hogyan szerezhető meg mégis az adó alóli mentesség Megelőzve a dupla szabályozást a könyvviteli szolgáltatást végzők, adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők kreditpontos továbbképzése alapból a évi LXXVII. törvényben foglaltak szerint nem tartozik a felnőttképzési törvény hatálya alá, mivel szabályozása valamely ágazat felelősségi körébe tartozik. Az új törvényi szabályozás egyértelműen az iskolarendszeren kívüli képzésre irányuló támogatott és a munkaerőpiac igényeinek kielégítését megvalósító képzésekre koncentrál, 4/6

5 ezért a természetes személyek iskolarendszeren kívüli képzésére szervezetten megvalósuló, célirányos kompetenciakialakításra és kompetenciafejlesztésre irányuló tevékenységet tekinti felnőttképzési tevékenységnek, amely 4 képzési körben realizálódhat: OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzésben, támogatott egyéb szakmai képzésen, általános nyelvi képzésben és támogatott egyéb nyelvi képzésben, valamint támogatott egyéb képzésben. Abban az esetben sem lenne a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó a könyvviteli szolgáltatást végzők, adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők kreditpontos továbbképzése, ha hatósági képzés lenne (de mint a fentiekben láttuk, nem az), mivel a törvény hatálya nem terjed ki például a hatósági jellegű képzésekre sem. ÖNKÉNTES BELÉPÉS A TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ A évi LXXVII. felnőttképzési törvény megteremti viszont annak a lehetőségét, hogy a jogalanyok bekerüljenek a törvény hatálya alá és képzési tevékenységeik a törvény hatálya alá tartozó felnőttképzési tevékenységnek számítsanak (amennyiben e képzési tevékenységüket a törvényben foglaltak alapján szervezik). Ha egy intézmény szabad akaratából a törvény hatálya alá kíván tartozni, és a törvényben foglaltak alapján kívánja szervezni képzési tevékenységét, akkor felnőttképzési tevékenységnek számít többek között a nem támogatott egyéb szakmai képzés, illetve nem támogatott egyéb képzés is, beleértve a könyvviteli szolgáltatást végzők, adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők kreditpontos továbbképzését is. Azok az intézmények, akik önkéntesen húzzák magukra a törvényi regulákat, áfa- (adó alóli) mentességet élveznek képzéseik tekintetében, mivel láthattuk az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény felidézésekor, hogy adó alóli mentesség illeti meg az egyéb oktatási körbe besorolt képzések közül a felnőttképzésről szóló törvény alapján engedélyezett és szervezett oktatást, képzést, továbbképzést, vizsgára való felkészítést és vizsgáztatást. ENGEDÉLY MEGSZERZÉSE A hangsúly tehát az engedélyezett képzésen van. Az engedély célja, hogy a felnőttképzést folytató intézmény a felnőttképzési tevékenységét a jogszabályban meghatározott magasabb minőségi követelményeknek megfelelően végezze. Jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények csak határozatlan időre szóló engedély birtokában folytathatnak felnőttképzési tevékenységet, amennyiben megfelelnek a törvényben, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feltételeknek. 5/6

6 Az engedély kiadására irányuló kérelmet a hatóságnál kell benyújtani, amelyért miniszteri rendeletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A hatóság az engedély kiadására irányuló kérelemről hatvan napon belül dönt. Összefoglalva: Ha tehát egy intézmény valamilyen okból ragaszkodik ahhoz, hogy a könyvviteli szolgáltatást végzők, adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők kreditpontos továbbképzése az Áfa tv. szerinti adómentességet élvezzen, akkor ehhez a hatósától engedélyt kell szereznie és a képzést a felnőttképzési törvényben foglaltak alapján kell megszerveznie. 4. Jogszabályok évi C. törvény a számvitelről évi XCII. törvény az adózás rendjéről évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás vezetésének és a nyilvántartásban szereplők továbbképzésének szabályairól 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről március 31. Dr. Henczi Lajos, NEXON képzési tanácsadó 1 Kihirdetve: XI /6

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FARKAS ÉVA HENCZI LAJOS A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV Budapest, 2014 1 A kiadvány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából a Nemzetgazdasági

Részletesebben

A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben

A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben A preambulum 2013. évi LXXVII.tv a felnőttképzésről Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Államháztartási szakterület 2012. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalomjegyzék I. Aktuális számviteli kérdések...

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez A szakképzés szabályozása Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez 2014 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A szakképzés jogi szabályozása 5 1.1. A szakképzés szerepe

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett

Részletesebben

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4767. számú törvényjavaslat egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015.

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Gyakorlati képzés TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL a munka világában BUDAPEST 2014. A szakmai anyagot aktualizálta: Pális Ferenc Lektorálta és szerkesztette:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adó- és vámhatóság előtti eljárásban az adózónak

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász

Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász Munkajogi kérdések és válaszok A következő kérdésemre szeretnék választ kapni. 2011.09.12.-én oklevél nélkül (nyelvvizsga hiányában- igazolással) óvónőként kezdték

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére TÁJÉKOZTATÓ Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetővé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az éves

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére 11. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: A helyi adókról szóló és építmény

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok A Magyar Közlöny 66. számában 2013. április 18-án jelent meg a 2013. évi XXXVII. Törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól. A törvényben

Részletesebben

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék M 2669 Az emberi erőforrások minisztere 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelete a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A katonai felnőttképzés jellemzői, a szakmai képzések célja, típusai

A katonai felnőttképzés jellemzői, a szakmai képzések célja, típusai XXIII. évfolyam, 2013. 1. szám Dr. habil. Kovács Tibor ny. mk. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN II. A katonai felnőttképzés jellemzői, a szakmai

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben