A 12. évfolyam befejeztével a tanuló legyen képes az alábbi feladatok végrehajtására:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 12. évfolyam befejeztével a tanuló legyen képes az alábbi feladatok végrehajtására:"

Átírás

1 INFORMATIKA

2 Törvényi háttér: Az informatika tantárgy helyi tanterve a következő szabályozók figyelembe vételével készült: évi LXXIX. többszörösen módosított Közoktatási törvény, az érvényes NAT előírások, az érvényes kerettantervi előírások, a 2005-ben bevezetésre kerülő kétszintű érettségi vizsga követelményei, az intézmény Pedagógiai Programja, az intézmény Minőségirányítási Programja. 1. A tantárgyi képzés célja A tanuló legyen alkalmas a társadalmi és gazdasági élet különböző területein, a szakterületéhez kapcsolódó irodai és ügyviteli munkában, a gazdálkodó egységek tartalmi és adminisztratív munkájában alkalmazott számítógépes szoftverek kezelésére, üzemeltetésére, használatára. Tudja kezelni az egyes számítógéptípusokat, legyen alkalmas rutinfeladatok végzésére. Legyen képes olyan önálló feladatok megoldására is, amelyek a mindennapi tevékenysége során előfordulhatnak, tudjon célszerűen választani az adott feladathoz a rendelkezésre álló informatikai eszközök közül. Nagyobb számítógépes feladatok megoldása során ismerje meg és sajátítsa el a csoportmunka, a másokkal való kapcsolattartás alapvető módszereit, szabályait. Tudjon másokkal tervszerű, összehangolt munkát végezni. Ismerje az információszerzés lehetőségeit, tudjon célszerűen keresni könyvtárakban, adatbázisokban, valamint legyen tisztában az információkezelés jogi és etikai szabályaival. Ezen a gyorsan változó, fejlődő területen különösen fontos, hogy a tanulókban kialakuljon informatikai ismereteik folyamatos megújításának igénye, képesek legyenek arra, hogy a számítógépeket és az informatikai eszközöket célszerűen használják. Tudjon az iskolai élet eseményeihez vagy a tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldása során informatikai eszközöket használni: dolgozat, előadás, bemutatás, tantárgyi feladatmegoldás, szervezés, tanulás, stb. Felkészültsége feleljen meg az általa választott középszintű, illetve emelt szintű informatika érettségi vizsga követelményeinek. A konkrét szakmai célok az egyes témakörök céljaiban fogalmazódnak meg. 2. Fejlesztési követelmények A 12. évfolyam befejeztével a tanuló legyen képes az alábbi feladatok végrehajtására: a számítógép, illetve kapcsolódó perifériák bekapcsolási folyamatának felügyelete, a számítógépes rendszer üzemeltetésével kapcsolatos rendszeres napi feladatok ellátása, a számítógépes rendszer üzemeltetése során felmerülő problémák detektálása, egyszerűbb problémák megoldása, az operációs rendszer kezelése, szöveges dokumentumok előállítása, üzleti, statisztikai, ügyviteli feladatok számítógépes kiszolgálása, multimédiás anyagok kezelése, lejátszása, számítógéppel való interaktív kapcsolattartás, számítógépes támogatással történő adatközlés és keresés, a programok által szolgáltatott válaszok értelmezése, az adatok közötti összefüggések felismerése, a könyvtárak szolgáltatásainak rendszeres, sokoldalú, biztos használata, az iskolai és a mindennapi problémahelyzeteknek megfelelő megoldást kínáló könyvtári tájékoztató segédletek (kézikönyvtár, a könyvtári katalógusok, bibliográfiai adatbázisok) kiválasztása, és információhordozók, információk keresése ezekből, a különböző forrásokból szerzett információk elemezése és rendszerezése alapján beszámolás a 2

3 feladata megoldásáról, a környezetében előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteinek különféle formákban való megfogalmazása, egyszerű feladat megoldásához algoritmusok tervezése és megvalósítása, 3. Az értékelés módja Az informatika tantárgy értékelési rendszere eltér a hagyományos tantárgyakétól. A produktumképes tudás, az önálló ismeretszerzés és a komolyabb dokumentumok elkészítése az értékelés alapja. Kapjanak több tanóra alatt megvalósítható feladatokat a követelmények szintjéhez igazodóan. Kimenetként az érettségire történő felkészülést fogalmazhatjuk meg. Mivel a szóbeli vizsgarész a gyakorlathoz kapcsolódó elméleti tudást is megköveteli, így itt már a tanultak fogalmi kifejezését is számon kérjük. A tanítási-tanulási folyamatban háromféle értékelési eljárást alkalmazhatunk: formatív (fejlesztő) értékelést, szummatív (összegző) értékelést és diagnosztikus (feltáró, fejlesztési irányt meghatározó) értékelést FORMATÍV ÉRTÉKELÉS A formatív értékelést elsősorban a tanítási-tanulási folyamat közben alkalmazhatjuk sikerrel, tudáselemre, résztudásra irányul. Célja az éppen aktuális tudásszint, vagy készségszint megállapítása. Ehhez az értékelési eljáráshoz nem illesztünk érdemjegyeket, hiszen nem minősítés, vagy ítélkezés a célja, hanem a fejlesztés, formálás, illetve az ezt befolyásoló fontos tényezők, tudáselemek és motivációk feltárása, lehetővé téve a javítást és a pótlást. Ajánlott eljárás: A témakörökhöz kapcsolódó önállóan, de tanári irányítással végzett gyakorló feladat ellenőrzése, értékelése. Lehetőleg minden tanuló, vagy tanulópár munkáját személyre szólóan értékeljük, kiemelve a pozitívumokat, és hívjuk fel figyelmüket a hiányosságokra. Mondjuk el azt is, hogy ezek javítása milyen módon történhet. Alkalmazhatjuk folyamatosan a gyakorló feladat végzése közben, vagy annak befejezéseként, de mindenképpen előzze meg a témazáró számonkérést SZUMMATÍV ÉRTÉKELÉS A szummatív értékelést általában egy-egy tematikus egység végén, vagy fontosabb csomópontoknál érdemes alkalmaznunk. Ennek az értékelési eljárásnak az a legfőbb jellemzője, hogy célja a tanulók közötti különbségek feltárása és azok érdemjeggyé (vagy más értékelési formává) történő alakítása. Az ilyen értékelési lépések során kapott jegyek irányadóak lehetnek mind a tanárok, mind a tanulók számára. Fontos tulajdonságuk a tanítás-tanulás folyamatára irányuló visszacsatolás. A célját csak akkor érjük el, ha mérendő szakasz teljes tudásanyagát lefedi. Ajánlott eljárások: Ismeret jellegű tudás számonkérése: teszt, feladatlap alkalmazása. Alkalmazott tudás, gyakorlati ismeretek: számítógéppel megoldandó feladatsor évfolyamon minta, vagy részletes útmutató alapján történjen. A felsőbb évfolyamokon már csak a feladatsor 50%-a tartalmazzon egyértelmű utalásokat a megoldásra, így értékelhetővé válik a feladat megoldásához szükséges fogalmak megléte, az eszközismeret és a jártasság is. 3

4 A jegyek kialakításakor az intézmény Pedagógiai Programjának és a Minőségirányítási Program értékelési részében megfogalmazott eljárások a mérvadóak DIAGNOSZTIKUS ÉRTÉKELÉS Diagnosztikus értékelést általában akkor célszerű alkalmaznunk, ha az a célunk, hogy a tanulók indulási szintjét állapítsuk meg, pl. egy-egy nagyobb tematikus egység indításakor az előzetesen tanult ismeretekről. Ez az eljárás tájékoztathat a tanulók tudásáról, készségeiről és képességeiről. Mivel célja nem a témakörök teljes lefedése, így csak a legfontosabb ismereteket, képességeket, jártasságokat térképezzük fel. Mindezek ismeretében a későbbi tanítási-tanulási folyamat jobban irányítható, felépíthető és szervezhető. A formatív értékeléshez hasonlóan azonban itt sem célszerű érdemjegyeket vagy más jellegű értékeléséket alkalmaznunk, érdemesebb inkább arra törekednünk, hogy értékelő megjegyzéseink, véleményeink a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek értékeire és hiányosságaira hívják fel a figyelmet. Ajánlott eljárás: Minden évfolyamon, tanév elején végezzük el. Egy tanítási óránál több időt ne vegyen igénybe. A szaktanár a kapott eredményeket dolgozza fel, elemezze, majd határozza meg a tanulócsoportban alkalmazandó fejlesztési irányokat. A tapasztaltakról tájékoztassa az érintett diákokat is. Az eredményeket munkaközösségi szinten is meg kell tárgyalni, és ha szükséges, közös fejlesztési stratégiát kell kidolgozni. A tantárgyi értékelést - a törvényi szabályozókban, és a Pedagógiai Programban megfogalmazott elvárás szerint - munkaközösségi szinten is egységesen és objektív módon kell végezni. Ennek biztosításához a következő eszközök, eljárások használata szükséges: A szaktanár tájékozottsága: Ismerje a tantárgy helyi tantervét, ez alapján állítsa össze az adott évre, tanulócsoportra vonatkozó tanmenetet. Alkalmazza a Pedagógiai Programban és a Minőségirányítási Program, értékelésre vonatkozó részében megfogalmazott osztályozási eljárásokat. A helyi tanterv elérhetősége: elektronikus formában az Intraneten, nyomtatott formában a munkaközösség vezetőjénél. A tanuló tájékoztatása: Tanév elején, a nagyobb témakörök megkezdése előtt a szaktanár tájékoztassa tanítványait a minimum és a tantárgyi követelményekről. Közös diagnosztikus-, témazáró- és minimumtesztek használata. A diagnosztikus- és minimumtesztek szeptemberétől, elektronikus formában elérhetők lesznek. A szaktanárok által elkészített témazáró és gyakorló feladatsorok nyomtatott formában mindenkinek rendelkezésre állnak, témakörönként összegyűjtve. A tantárgy sajátos pedagógiai feladatai Az informatika gyakorlatorientált tárgy, ezért mind az oktatásban, mind a számonkérésben meghatározó szerepe van a számítógépen végzett munkának, illetve feladatmegoldásnak. Alapvető feladat az önálló, logikus gondolkodásmód, problémamegoldó készség kialakítása. A tantárgy jellege megkívánja a csoportbontásban történő oktatást. 4

5 4. Óraszámok: Általános profil Évfolyam Kötelező Választható heti óraszám éves óraszám heti óraszám éves óraszám A modul B modul emelt szintű érettségire C modul emelt szintű érettségire A választható órakeretet a közép- és az emeltszintű érettségire való felkészítésre kell fordítani. Középszintű érettségi: 9., 11. évfolyam kötelező és 9., 12. évfolyam választható óraszáma - összesen 145 óra. Emelt szintű érettségi: a négy évfolyam kötelező és választható óraszáma, összesen 361óra. Idegen nyelv profil Évfolyam Kötelező Választható heti óraszám éves óraszám heti óraszám éves óraszám A modul emelt szintű érettségire C modul emelt szintű érettségire A választható órakeretet a közép- és az emeltszintű érettségire való felkészítésre kell fordítani. Középszintű érettségi: 9., 11. évfolyam kötelező és 9. és 12. évfolyam választható óraszáma, - összesen 145 óra. Emelt szintű érettségi: a négy évfolyam kötelező és választható óraszáma, összesen 287 óra. 5

6 Reál profil Évfolyam Kötelező Választható heti óraszám éves óraszám heti óraszám éves óraszám A modul B modul emelt szintű érettségire C modul A választható órakeretet a közép- és az emeltszintű érettségire való felkészítésre kell fordítani. Középszintű érettségi: 9., 11. évfolyam kötelező és 9. és 12. évfolyam választható óraszáma, - összesen 145 óra. Emelt szintű érettségi: a négy évfolyam kötelező és választható óraszáma, összesen 361 óra. A fenti táblázatok a modulok felvételének javasolt évfolyamát tartalmazzák. Ettől a tanuló egyénileg is eltérhet, de a tananyagok egymásra épülése miatt, mindig csak az alacsonyabb évfolyamon szereplő modulokból válogathat. A 11. és a 12. évfolyam választható heti 2-2 órája, máshol nem szereplő, de az emelt szintű érettségi követelményei között megtalálható tananyagrészeket tartalmazza. Így azoknak a tanulóknak, akik informatikából emelt szinten kívánnak érettségizni, ezeket az órákat fel kell venniük. Informatika profil Évfolyam Kötelező Választható heti óraszám éves óraszám heti óraszám éves óraszám A választható órakeretet a közép- és az emeltszintű érettségire való felkészítésre kell fordítani. Középszintű érettségi: 9., 11. évfolyam kötelező és 9. évfolyam választható óraszáma, - összesen 148 óra. Emelt szintű érettségi: a négy évfolyam kötelező és választható óraszáma, összesen 398 óra. A tantárgy sajátos eszközigénye miatt az otthoni felkészülésre ajánlott idő egyértelműen nem határozható meg. Az elméleti jellegű ismereteknél, az adott tanmenetek elkészítésekor kell meghatározni, a tananyagtól függően. A gyakorlatigényes anyagrészeknél nem fogalmazhatunk meg ilyen igényeket, de biztosítjuk a tanórán kívüli számítógép-hozzáférést tanulóink számára, minimum heti 2 alkalommal. Mivel a kerettanterv előírásai az éves órakeret 80%-át fedik le, a további 20%-t munkaközösségi egyeztetések alapján gyakorlásra, készségek, jártasságok kialakítására, felzárkóztatásra fordítjuk. Ez alapján a témakörönként megadott körülbelüli óraszámba ez a tevékenység is beletartozik. A tanmenetek elkészítésekor fel kell tüntetni a tényleges óraszámokat, amelyeket e tevékenységekre fordítunk, gyakorló óra, felzárkóztató óra elnevezéssel. 6

7 Tananyagtartalom Általános és reál profil 7

8 9. évfolyam (kötelező) Belépő tevékenységi formák: A személyi számítógép és perifériáinak gyakorlott kezelése. A Neumann-elvű számítógépek felépítésének és működésének bemutatása. Az állomány- és lemezműveletek önálló elvégzése. Az operációs rendszerek alkalmazói felületének beállítása. A helyi hálózat használata. Elektronikus levelezés, összetett keresési feladatok megoldása az Interneten. Többféle formázási megoldást tartalmazó dokumentumok elkészítése minta, illetve feladatleírás alapján. Dokumentumok mentése. A táblázatokban szereplő adatok típusának felismerése, az alapvető adattípusok használata. Egyszerű matematikai műveletek, függvények alkalmazása a számolótáblában. A táblázat-kezelés alkalmazása tantárgyi feladatok megoldásában. A megfelelő diagram-típus kiválasztása, alkalmazása. Tájékozódás a középiskolai könyvtárban, más könyvtártípusok megismerése látogatással. Információkeresés hagyományos és számítógépes forrásokból. Keresés az országos könyvtárak katalógusaiban, a közhasznú adatbázisokban az Interneten keresztül. Szelektív irodalomgyűjtés és bibliográfia készítése számítógépes adatbázisok felhasználásával. Célok: A 9. évfolyam elvégzése után a tanuló legyen képes a személyi számítógép és perifériáinak gyakorlott kezelésére, ismerje a szoftverek feladatkör szerinti csoportosítását, és a számítógépes környezet alapvető egészségvédelmi lehetőségeit. Tudjon önállóan dolgozni a tanult operációs rendszerben az állományokkal, könyvtárakkal, lemez-kezelő, és karbantartó programokkal. Legyen képes különböző formázási megoldást tartalmazó, a korszerű követelményeknek megfelelő szöveges dokumentumok elkészítésére. Ismerje, és tudja használni a helyi hálózatot. Legyen képes az Interneten keresztüli információszerzésre, kommunikálásra. Legyen képes tájékozódni és keresni az iskolai könyvtár katalógusából, számítógépes adatbázisokból a tantárgyi felkészülésekhez, versenyekhez, továbbtanuláshoz. Ismerje az információszerzés lehetőségeit, legyen képes keresni az Interneten felhalmozott adatbázisokban előre megadott szempontok szerint. Tudja használni az országos könyvtárak elektronikus katalógusait, és a közhasznú adatbázisokat. Tudjon egyszerű, áttekinthető, esztétikus számolótáblát, diagramot készíteni más tantárgyakból kapott feladatainak végrehajtásához. (Pl.: mérési eredményeinek feldolgozása.) A tanuló legyen tisztában az információszerzés etikai és jogi szabályaival. 8

9 Témakör Tananyag Óraszám Követelmények A számítógép elvi felépítése, hardver. Neumann elvek. A szoftverek és csoportosításuk. Etikai és jogi szabályok. kb. 5 Számítástechnikai alapismeretek A számítógép főbb egységeinek felismerése, azok jellemzőinek és feladatainak ismerete. A Neumann elvek ismerete. A legfontosabb részek összekapcsolása, üzembe helyezése. A szoftverek csoportosítása funkcióik szerint. Az informatika etikai és jogi szabályainak ismerete. A számítógép alapvető részeinek felismerése, legfontosabb jellemzőik ismerete. Neumann elvek ismerete. Alapvető etikai és jogi szabályok a szoftverek és az Internet használatával kapcsolatban. Elemi kommunikációs szabályok. Operációs rendszerek Az operációs rendszerek feladatai, csoportosításuk. Az operációs rendszer betöltésének, leállításának folyamata. Könyvtárkezelés. Állományok kezelése. Lemezkezelés. Beállítások. Tömörítés, archiválás. kb. 5 Az operációs rendszerek feladatainak ismerete. Az operációs rendszer betöltési folyamatának ismerete. Az operációs rendszer felhasználói parancsainak alkalmazása. Segédprogramok kiválasztása, kezelése. Könyvtárak létrehozása, törlése. Állományok másolása, mozgatása, jellemzőinek beállítása. Lemezkarbantartás. A felhasználói környezet alapvető beállításai. Tömörítő programok használata. A leggyakrabban használt operációs rendszerek megnevezése. Az operációs rendszer legfontosabb feladatainak felsorolása. Az operációs rendszer szabályszerű betöltése, a leggyakoribb hibák kezelése. A legfontosabb felhasználói műveletek elvégzése: ablak- és egérkezelés. Állomány indítása. Egyszerű könyvtárszerkezet létrehozása, mappák átnevezése, törlése. Mozgatás, másolás. Hajlékony lemez formázása. 9

10 Témakör Tananyag Óraszám Követelmények Alapismeretek: csoportosítások, topológia, adatátviteli közegek, hálózati elemek, protokoll. Helyi hálózat. Az Internet és szolgáltatásai: www, , ftp. Számítógépes hálózatok kb. 6 A hálózatokat alkotó hardver és szoftver elemek alapszintű ismerete. Alapvető topológiák ismerete. A leggyakrabban használt protokollok ismerete. A helyi hálózat alapszintű használata: be- és kijelentkezés, lemez, könyvtár és állomány használata a helyi hálózaton. Az Internetre való csatlakozás feltételeinek ismerete. Az Internet szolgáltatásainak használata: keresés, állomány letöltése, elektronikus levél küldése. Az alapfogalmak ismerete: csoportosítások, topológia, adatátviteli közegek, hálózati elemek, protokoll. Bejelentkezés a helyi hálózatba. Adott információ megkeresése. küldése megadott szempontok szerint, csatolás. Könyvtárhasználat Raktári rend, ETO-ra épülő állományrészek. Könyvtártípusok, könyvtári rendszer. Dokumentumtípusok. Tájékoztató eszközök: kézikönyvtár, katalógusok, számítógépes adatbázisok. Információs rendszerek használata. Információgyűjtés. Bibliográfia. kb. 8 Az iskolai könyvtár raktári rendszerének alapszintű ismerete. A magyarországi könyvtárak rendszerének ismerete. Az alapvető dokumentumtípusok felismerése. A különböző típusú tájékoztató eszközök használata. Belépés, keresés a számítógépes adatbázisokban. Keresés az országos könyvtárak katalógusaiban az Interneten. Közhasznú információk keresése hagyományos és elektronikus tájékoztatókban. Szelektív irodalomgyűjtés és bibliográfia készítése számítógépes adatbázisok felhasználásával. Tájékozódás a könyvtárban. Az ETO alapvető felépítésének ismerete. A legalapvetőbb dokumentumok felismerése. Az adott feladathoz megfelelő szakirodalom kiválasztása. Keresés a hagyományos és elektronikus katalógusban. Belépés és egyszerű keresés a számítógépes adatbázisokban. A bibliográfia fogalmának ismerete. 10

11 Témakör Tananyag Óraszám Követelmények Szövegszerkesztés Alapismeretek. Szövegbevitel, javítás, mentés. Formázás (karakter, bekezdés, oldal), objektumok kezelése. Nyomtatás. kb. 7 A szövegszerkesztés alapfeladatainak ismerete. Szöveg bevitele, mentése háttértárolóra, helyesírásellenőrzés végrehajtása. A szöveg alapelemeinek (karakter, szó, mondat, bekezdés, szakasz) ismerete, formázási lehetőségek és szabályok. A dokumentumba illeszthető elemek (szövegdoboz, kép) kezelése. Nyomtatási beállítások. A szövegszerkesztés alapfeladatainak ismerete. A szövegszerkesztés lépéseinek ismerete. A szöveges dokumentum elemeinek ismerete. Formázott (karakter, bekezdés) szöveg minta utáni elkészítése. A minta max. 15 sort tartalmazhat, beszúrt képpel. Táblázat-kezelés A táblázat-kezelés alapfeladatai, fogalmak. Táblázatok készítése, adatbevitel. Egyszerű matematikai műveletek, függvények. Adattípusok, formázás. Diagram-készítés. kb. 6 A táblázat elemeinek ismerete, azonosítása (cella, sor, oszlop, tartomány). Táblázat készítése, adatokkal való feltöltése, az alapvető adattípusok ismerete. Egyszerű matematikai műveletek, és a leggyakoribb függvények használata. Egyszerűbb diagramok készítése. A táblázat alapvető elemeinek felismerése, használata. Az alapvető adattípusok felismerése. Táblázat létrehozása, feltöltése minta alapján. Egyszerű matematikai műveletek végzése. A SZUM, ÁTLAG függvény használata. Diagram készítése adott szempontok alapján. Összesen: 37 óra 11

12 11. évfolyam (kötelező) Belépő tevékenységi formák: Dokumentum-elemek elhelyezése, formázása. Körlevél készítése meglévő adathalmaz segítségével, szűrőfeltétel alkalmazásával. Különböző típusú szöveges állományok megismerése, konvertálás végrehajtása. Elektronikus bemutató készítése, vetítése. Multimédiás eszközök megismerése, használata. Az adat, adathalmaz, adatbázis fogalmának megismerése, készségszintű ismerete. Egy relációs adatbázis alapszintű kezelése. Az adatbázissal szembeni követelmények megismerése: adattípusok, az adatbázist felépítő elemek, kapcsolómezők, kulcsok jellemzőinek megismerése. Adatok módosítása, törlése, keresés, rendezés, csoportosítás. Adatbázis védelmének megismerése, hozzáférési lehetőségek. Célok: A 11. évfolyam elvégzése után a tanuló legyen képes önállóan táblázatokat, objektumokat, különböző dokumentum-elemeket tartalmazó esztétikus szöveges anyag elkészítésére minta, vagy megadott szempontsor alapján. Tudjon körlevelet készíteni meglévő adathalmazhoz, szűrőfeltételek megadásával. Ismerje fel az eltérő típusú szövegállományokat, legyen tisztában azzal, hogy milyen helyzetben melyiket célszerű használni, hogyan kell elvégezni a konvertálást az eltérő kiterjesztésű állományok között. Ismerje a multimédia típusokat, azok hordozó-eszközeit, a leggyakoribb fájlkiterjesztéseket. Tudjon multimédiás anyagokat levetíteni. Legyen képes önállóan egy formázott, esztétikus, animációval ellátott elektronikus bemutató elkészítésére. Ismerje a különböző adatbázis típusokat. Legyen képes önállóan létrehozni adatbázist, előre megadott adatmodell és feltételrendszer alapján. Tudjon az adatok között keresni, csoportosításokat végrehajtani előre megadott szempontok szerint. Témakör Tananyag Óraszám Követelmények Szövegszerkesztés Ismétlés: szövegbevitel, javítás, helyesírás ellenőrzése, szövegelemek, formázás, formátumok, sablonok, objektumok. Táblázat: adatbevitel, cella, sor, oszlopműveletek, formázás. Dokumentum-elemek használata: fejléc, lábléc, lábjegyzet, tartalomjegyzék. Körlevél. A különböző típusú szövegállományok. kb. 15 A szövegszerkesztési alapok készségszintű ismerete. Sablonok, formátumok használata, objektumok kezelése. Táblázatok készítése a szövegszerkesztőben, formázással. Dokumentum-elemek készítése. Körlevél készítése, szűrőfeltétel használata. A különböző típusú szövegállományok ismerete, konvertálás. Egyszerű szöveges dokumentum elkészítése minta alapján, alapvető karakter-, bekezdés- és oldalformázással, egyszerű táblázattal, beszúrt képpel. A körlevél-készítés lépéseinek ismerete. Egyszerű körlevél elkészítése egyértelmű instrukciók, illetve minta alapján. Adatbázis-kezelés Alapfogalmak: adatmodell, adatbázis, típusai, adattábla, kb. 13 Az adatbázis-kezeléshez szükséges alapfogalmak ismerete. 12

13 Témakör Tananyag Óraszám Követelmények mező, rekord, kapcsolómező, adatkulcs. Adatbázis létrehozása, adatbevitel, módosítás, törlés, karbantartás. Lekérdezések. Adatbázis készítése: adattáblák készítése, feltöltése adatokkal, beállítások. A meglévő adatokkal való munkavégzés: módosítás, törlés, új adat felvitele. Lekérdezések elvégzése a kiadott feladatoknak megfelelően. Alapfogalmak ismerete: adatbázis, adattábla, mező, rekord. Egyszerű adattábla létrehozása megadott mezőtulajdonságok alapján. Adattábla feltöltése a megadott adatokkal. Egyszerű összetett logikai műveletek nélküli - választó lekérdezés készítése megadott szempontok szerint. Űrlap létrehozása az Űrlap Varázsló segítségével. Prezentáció és grafika Alapfogalmak: multimédia, típusai, multimédiás analóg és digitális eszközök, leggyakoribb fájlkiterjesztések, multimédia-kezelő szoftverek. A prezentáció-készítés folyamata. Formázás, animálás. Vetítés. kb. 9 A multimédia típusok ismerete. A multimédia-kezelő hardver és szoftver elemek ismerete, kezelése. Multimédia lejátszása. Anyaggyűjtés a bemutatóhoz: hagyományos eszközökről, hálózatról, Internetről. Egyszerűbb elektronikus bemutató készítése, formázva, animációval. Kész bemutató vetítése. Dia típusának kiválasztása. Szöveg létrehozása, meglévő szöveg beillesztése a diára. Kép beszúrása diára. A beépített animációk használata. Dia hátterének beállítása. Minimum 3 kockából álló diasorozat létrehozása megadott témakörben. Diavetítés. Összesen: 37 óra 13

14 Tananyagtartalom Idegen nyelvi profil 14

15 9. évfolyam (kötelező) Belépő tevékenységi formák: A személyi számítógép és perifériáinak gyakorlott kezelése. A Neumann-elvű számítógépek felépítésének és működésének bemutatása. Az állomány- és lemezműveletek önálló elvégzése. Az operációs rendszerek alkalmazói felületének beállítása. A helyi hálózat használata. Elektronikus levelezés, összetett keresési feladatok megoldása az Interneten. Többféle formázási megoldást tartalmazó dokumentumok elkészítése minta, illetve feladatleírás alapján. Dokumentumok mentése. A táblázatokban szereplő adatok típusának felismerése, az alapvető adattípusok használata. Egyszerű matematikai műveletek, függvények alkalmazása a számolótáblában. A táblázat-kezelés alkalmazása tantárgyi feladatok megoldásában. A megfelelő diagram-típus kiválasztása, alkalmazása. Tájékozódás a középiskolai könyvtárban, más könyvtártípusok megismerése látogatással. Információkeresés hagyományos és számítógépes forrásokból. Keresés az országos könyvtárak katalógusaiban, a közhasznú adatbázisokban az Interneten keresztül. Szelektív irodalomgyűjtés és bibliográfia készítése számítógépes adatbázisok felhasználásával. Célok: A 9. évfolyam elvégzése után a tanuló legyen képes a személyi számítógép és perifériáinak gyakorlott kezelésére, ismerje a szoftverek feladatkör szerinti csoportosítását, és a számítógépes környezet alapvető egészségvédelmi lehetőségeit. Tudjon önállóan dolgozni a tanult operációs rendszerben az állományokkal, könyvtárakkal, lemez-kezelő, és karbantartó programokkal. Legyen képes különböző formázási megoldást tartalmazó, a korszerű követelményeknek megfelelő szöveges dokumentumok elkészítésére. Ismerje, és tudja használni a helyi hálózatot. Legyen képes az Interneten keresztüli információszerzésre, kommunikálásra. Legyen képes tájékozódni és keresni az iskolai könyvtár katalógusából, számítógépes adatbázisokból a tantárgyi felkészülésekhez, versenyekhez, továbbtanuláshoz. Ismerje az információszerzés lehetőségeit, legyen képes keresni az Interneten felhalmozott adatbázisokban előre megadott szempontok szerint. Tudja használni az országos könyvtárak elektronikus katalógusait, és a közhasznú adatbázisokat. Tudjon egyszerű, áttekinthető, esztétikus számolótáblát, diagramot készíteni más tantárgyakból kapott feladatainak végrehajtásához. (Pl.: mérési eredményeinek feldolgozása.) A tanuló legyen tisztában az információszerzés etikai és jogi szabályaival. 15

16 Témakör Tananyag Óraszám Követelmények A számítógép elvi felépítése, hardver. Neumann elvek. A szoftverek és csoportosításuk. Etikai és jogi szabályok. kb. 5 Számítástechnikai alapismeretek A számítógép főbb egységeinek felismerése, azok jellemzőinek és feladatainak ismerete. A Neumann elvek ismerete. A legfontosabb részek összekapcsolása, üzembe helyezése. A szoftverek csoportosítása funkcióik szerint. Az informatika etikai és jogi szabályainak ismerete. A számítógép alapvető részeinek felismerése, legfontosabb jellemzőik ismerete. Neumann elvek ismerete. Alapvető etikai és jogi szabályok a szoftverek és az Internet használatával kapcsolatban. Elemi kommunikációs szabályok. Operációs rendszerek Az operációs rendszerek feladatai, csoportosításuk. Az operációs rendszer betöltésének, leállításának folyamata. Könyvtárkezelés. Állományok kezelése. Lemezkezelés. Beállítások. Tömörítés, archiválás. kb. 5 Az operációs rendszerek feladatainak ismerete. Az operációs rendszer betöltési folyamatának ismerete. Az operációs rendszer felhasználói parancsainak alkalmazása. Segédprogramok kiválasztása, kezelése. Könyvtárak létrehozása, törlése. Állományok másolása, mozgatása, jellemzőinek beállítása. Lemezkarbantartás. A felhasználói környezet alapvető beállításai. Tömörítő programok használata. A leggyakrabban használt operációs rendszerek megnevezése. Az operációs rendszer legfontosabb feladatainak felsorolása. Az operációs rendszer szabályszerű betöltése, a leggyakoribb hibák kezelése. A legfontosabb felhasználói műveletek elvégzése: ablak- és egérkezelés. Állomány indítása. Egyszerű könyvtárszerkezet létrehozása, mappák átnevezése, törlése. Mozgatás, másolás. Hajlékony lemez formázása. 16

17 Témakör Tananyag Óraszám Követelmények Alapismeretek: csoportosítások, topológia, adatátviteli közegek, hálózati elemek, protokoll. Helyi hálózat. Az Internet és szolgáltatásai: www, , ftp. Számítógépes hálózatok kb. 6 A hálózatokat alkotó hardver és szoftver elemek alapszintű ismerete. Alapvető topológiák ismerete. A leggyakrabban használt protokollok ismerete. A helyi hálózat alapszintű használata: be- és kijelentkezés, lemez, könyvtár és állomány használata a helyi hálózaton. Az Internetre való csatlakozás feltételeinek ismerete. Az Internet szolgáltatásainak használata: keresés, állomány letöltése, elektronikus levél küldése. Az alapfogalmak ismerete: csoportosítások, topológia, adatátviteli közegek, hálózati elemek, protokoll. Bejelentkezés a helyi hálózatba. Adott információ megkeresése. küldése megadott szempontok szerint, csatolás. Könyvtárhasználat Raktári rend, ETO-ra épülő állományrészek. Könyvtártípusok, könyvtári rendszer. Dokumentumtípusok. Tájékoztató eszközök: kézikönyvtár, katalógusok, számítógépes adatbázisok. Információs rendszerek használata. Információgyűjtés. Bibliográfia. kb. 8 Az iskolai könyvtár raktári rendszerének alapszintű ismerete. A magyarországi könyvtárak rendszerének ismerete. Az alapvető dokumentumtípusok felismerése. A különböző típusú tájékoztató eszközök használata. Belépés, keresés a számítógépes adatbázisokban. Keresés az országos könyvtárak katalógusaiban az Interneten. Közhasznú információk keresése hagyományos és elektronikus tájékoztatókban. Szelektív irodalomgyűjtés és bibliográfia készítése számítógépes adatbázisok felhasználásával. Tájékozódás a könyvtárban. Az ETO alapvető felépítésének ismerete. A legalapvetőbb dokumentumok felismerése. Az adott feladathoz megfelelő szakirodalom kiválasztása. Keresés a hagyományos és elektronikus katalógusban. Belépés és egyszerű keresés a számítógépes adatbázisokban. A bibliográfia fogalmának ismerete. 17

18 Témakör Tananyag Óraszám Követelmények Szövegszerkesztés Alapismeretek. Szövegbevitel, javítás, mentés. Formázás (karakter, bekezdés, oldal), objektumok kezelése. Nyomtatás. kb. 7 A szövegszerkesztés alapfeladatainak ismerete. Szöveg bevitele, mentése háttértárolóra, helyesírásellenőrzés végrehajtása. A szöveg alapelemeinek (karakter, szó, mondat, bekezdés, szakasz) ismerete, formázási lehetőségek és szabályok. A dokumentumba illeszthető elemek (szövegdoboz, kép) kezelése. Nyomtatási beállítások. A szövegszerkesztés alapfeladatainak ismerete. A szövegszerkesztés lépéseinek ismerete. A szöveges dokumentum elemeinek ismerete. Formázott (karakter, bekezdés) szöveg minta utáni elkészítése. A minta max. 15 sort tartalmazhat, beszúrt képpel. Táblázat-kezelés A táblázat-kezelés alapfeladatai, fogalmak. Táblázatok készítése, adatbevitel. Egyszerű matematikai műveletek, függvények. Adattípusok, formázás. Diagram-készítés. kb. 6 A táblázat elemeinek ismerete, azonosítása (cella, sor, oszlop, tartomány). Táblázat készítése, adatokkal való feltöltése, az alapvető adattípusok ismerete. Egyszerű matematikai műveletek, és a leggyakoribb függvények használata. Egyszerűbb diagramok készítése. A táblázat alapvető elemeinek felismerése, használata. Az alapvető adattípusok felismerése. Táblázat létrehozása, feltöltése minta alapján. Egyszerű matematikai műveletek végzése. A SZUM, ÁTLAG függvény használata. Diagram készítése adott szempontok alapján. Összesen: 37 óra 18

19 11. évfolyam (kötelező) Belépő tevékenységi formák: Dokumentum-elemek elhelyezése, formázása. Körlevél készítése meglévő adathalmaz segítségével, szűrőfeltétel alkalmazásával. Különböző típusú szöveges állományok megismerése, konvertálás végrehajtása. Elektronikus bemutató készítése, vetítése. Multimédiás eszközök megismerése, használata. Az adat, adathalmaz, adatbázis fogalmának megismerése, készségszintű ismerete. Egy relációs adatbázis alapszintű kezelése. Az adatbázissal szembeni követelmények megismerése: adattípusok, az adatbázist felépítő elemek, kapcsolómezők, kulcsok jellemzőinek megismerése. Adatok módosítása, törlése, keresés, rendezés, csoportosítás. Adatbázis védelmének megismerése, hozzáférési lehetőségek. Célok: A 11. évfolyam elvégzése után a tanuló legyen képes önállóan táblázatokat, objektumokat, különböző dokumentum-elemeket tartalmazó esztétikus szöveges anyag elkészítésére minta, vagy megadott szempontsor alapján. Tudjon körlevelet készíteni meglévő adathalmazhoz, szűrőfeltételek megadásával. Ismerje fel az eltérő típusú szövegállományokat, legyen tisztában azzal, hogy milyen helyzetben melyiket célszerű használni, hogyan kell elvégezni a konvertálást az eltérő kiterjesztésű állományok között. Ismerje a multimédia típusokat, azok hordozó-eszközeit, a leggyakoribb fájlkiterjesztéseket. Tudjon multimédiás anyagokat levetíteni. Legyen képes önállóan egy formázott, esztétikus, animációval ellátott elektronikus bemutató elkészítésére. Ismerje a különböző adatbázis típusokat. Legyen képes önállóan létrehozni adatbázist, előre megadott adatmodell és feltételrendszer alapján. Tudjon az adatok között keresni, csoportosításokat végrehajtani előre megadott szempontok szerint. Témakör Tananyag Óraszám Követelmények Szövegszerkesztés Ismétlés: szövegbevitel, javítás, helyesírás ellenőrzése, szövegelemek, formázás, formátumok, sablonok, objektumok. Táblázat: adatbevitel, cella, sor, oszlopműveletek, formázás. Dokumentum-elemek használata: fejléc, lábléc, lábjegyzet, tartalomjegyzék. Körlevél. A különböző típusú szövegállományok. kb. 15 A szövegszerkesztési alapok készségszintű ismerete. Sablonok, formátumok használata, objektumok kezelése. Táblázatok készítése a szövegszerkesztőben, formázással. Dokumentum-elemek készítése. Körlevél készítése, szűrőfeltétel használata. A különböző típusú szövegállományok ismerete, konvertálás. Egyszerű szöveges dokumentum elkészítése minta alapján, alapvető karakter-, bekezdés- és oldalformázással, egyszerű táblázattal, beszúrt képpel. A körlevél-készítés lépéseinek ismerete. Egyszerű körlevél elkészítése egyértelmű instrukciók, illetve minta alapján. Adatbázis-kezelés Alapfogalmak: adatmodell, adatbázis, típusai, adattábla, kb. 13 Az adatbázis-kezeléshez szükséges alapfogalmak ismerete. 19

20 Témakör Tananyag Óraszám Követelmények mező, rekord, kapcsolómező, adatkulcs. Adatbázis létrehozása, adatbevitel, módosítás, törlés, karbantartás. Lekérdezések. Adatbázis készítése: adattáblák készítése, feltöltése adatokkal, beállítások. A meglévő adatokkal való munkavégzés: módosítás, törlés, új adat felvitele. Lekérdezések elvégzése a kiadott feladatoknak megfelelően. Alapfogalmak ismerete: adatbázis, adattábla, mező, rekord. Egyszerű adattábla létrehozása megadott mezőtulajdonságok alapján. Adattábla feltöltése a megadott adatokkal. Egyszerű összetett logikai műveletek nélküli - választó lekérdezés készítése megadott szempontok szerint. Űrlap létrehozása az Űrlap Varázsló segítségével. Prezentáció és grafika Alapfogalmak: multimédia, típusai, multimédiás analóg és digitális eszközök, leggyakoribb fájlkiterjesztések, multimédia-kezelő szoftverek. A prezentáció-készítés folyamata. Formázás, animálás. Vetítés. kb. 9 A multimédia típusok ismerete. A multimédia-kezelő hardver és szoftver elemek ismerete, kezelése. Multimédia lejátszása. Anyaggyűjtés a bemutatóhoz: hagyományos eszközökről, hálózatról, Internetről. Egyszerűbb elektronikus bemutató készítése, formázva, animációval. Kész bemutató vetítése. Dia típusának kiválasztása. Szöveg létrehozása, meglévő szöveg beillesztése a diára. Kép beszúrása diára. A beépített animációk használata. Dia hátterének beállítása. Minimum 3 kockából álló diasorozat létrehozása megadott témakörben. Diavetítés. Összesen: 37 óra 20

21 MODULOK AZ ÁLTALÁNOS, AZ IDEGEN NYELVI ÉS A REÁL PROFILOKBAN 21

22 Belépő tevékenységi formák: A modul Grafika és egyéni szöveges dokumentum készítése (választható) A grafikus állományokkal kapcsolatos ismeretek megszerzése. Képek, rajzok egyszerű átalakítása, transzformálása. Az esztétikai követelmények megismerése. A rajzkészítés eszközeinek megismerése, használata. Önálló rajzok elkészítése. Nagyobb méretű szöveges dokumentum önálló készítése, tanári segítséggel. A tudományos értekezés legfőbb lépéseinek megismerése és végrehajtása. Célok: A 9. évfolyam végére a tanuló ismerje a grafikus állományok legfőbb jellemzőit, a legfontosabb esztétikai követelményeket. Tudjon képeket, rajzokat átalakítani, transzformálni, egyszerűbb önálló rajzot készíteni. Legyen képes rajzoló programok kezelésére. Ismerje és tudja alkalmazni az önálló írásos munka készítésének technikáit, lépéseit. Ismerje az ide vonatkozó etikai és jogi szabályokat. Munkájához legyen képes keresni szakirodalmat hagyományos és elektronikus eszközökkel. Tudjon esztétikus dokumentumot készíteni. Tudja használni a rendelkezésére álló számítógépes eszközöket a társadalomtudományi tantárgyakra való felkészüléskor (pl. kiselőadás megtartása). A számítógépet eszközként tudja használni más tevékenysége végrehajtásához. A megszerzett tudása feleljen meg a választott közép- ill. emeltszintű érettségi követelményeinek. Témakör Tananyag Óraszám Követelmények Grafika Grafikus állományok, alapfogalmak. Esztétikai követelmények. A rajzolás eszközei: alakzatok, színek, vonalak, méretezés, forgatás. Rajzok készítése. kb. 12 A grafikus állomány fogalmának, típusainak, ezek jellemzőinek ismerete. Leggyakoribb kiterjesztések ismerete. A grafikus állományokkal szemben támasztott esztétikai követelmények ismerete, alkalmazása. A rajzkészítés eszközeinek ismerete és alkalmazása. Egyszerűbb rajzok önálló elkészítése, több típusú alakzat, színek, méretezés, forgatás alkalmazásával. A leggyakoribb grafikus állományok típusának ismerete. A grafikus állományokkal szemben támasztott esztétikai követelmények ismerete. A rajzkészítés eszközeinek ismerete és a legalapvetőbb elemek alkalmazása. Egyszerűbb rajzok önálló elkészítése minta alapján. Nagyobb szöveges dokumentum (esszé) készítése Ismétlés: szövegszerkesztési alapismeretek. kb. 25 Alapvető szövegszerkesztési feladatok önálló elvégzése: beírás, javítás, mozgatás, másolás, mentés, formázás, táblázat beszúrása, feltöltése, képek, rajok 22

23 Témakör Tananyag Óraszám Követelmények Ismétlés: keresés az Interneten. A feladat megfogalmazása. Szakirodalom keresése: hagyományos és elektronikus módon. Anyaggyűjtés, jegyzetelés. Tartalmi, formai, jogi és etikai szabályok. beillesztése. Alapműveletek készségszintű használata: kulcsszavas és tematikus keresés, letöltés, mentés. Etikai és jogi szabályok ismerete. Az elvégzendő feladat pontos körülhatárolása, precíz, egyértelmű megfogalmazása. Hagyományos és elektronikus katalógusok bibliográfiák ismerete, használata. Releváns szakirodalom kikeresése. A feladat szempontjából fontos tartalmak felismerése, kijegyzetelése, rendszerezése. A legfontosabb tartalmi, formai, jogi és etikai szabályok ismerete és alkalmazása. Önálló munka elkészítése: házi dolgozat, pályázat. Tanári segítséggel minimum 10 oldalas, minimum 3 képet tartalmazó, minimum 2 szakirodalmat feldolgozó önálló munka készítése. Összesen: 37 óra 23

24 B modul Prezentációval kísért egyéni előadás, természettudományos feladatok megoldása táblázatkezelővel (választható) Belépő tevékenységi formák: Az élőszavas előadás, és a kísérő prezentáció formai és tartalmi követelményeinek megismerése és alkalmazása. Prezentáció készítése és bemutatása adott feladathoz. A táblázat-kezelési ismeretek megszerzése, átültetése a gyakorlatba. Cellahivatkozások megismerése, alkalmazása képletek másolásakor. Statisztikai alapfogalmak megismerése, alkalmazása. feladatok megoldása statisztikai függvények használatával. Adatok kigyűjtése, rendezése, szűrése táblázat-kezelővel. Szimulációs táblák készítése. Matematikai feladatok, egyszerűbb természettudományos szimulációs problémák, középiskolai tananyaghoz kapcsolódó egyszerűbb feladatok megoldása számítógépes támogatással. Összetett feladat megoldása minta, vagy megadott szempontsor alapján. Az elkészítéshez a tanulók használják az eddig alkalmazott szoftvereket: szövegszerkesztő, táblázat-kezelő, adatbáziskezelő, bemutató készítő, illetve az Internetről letölthető anyagokat. Célok: A 10. évfolyam elvégzése után a tanuló legyen képes adott feladathoz önállóan prezentációt készíteni és előadni, a tartalmi, formai, jogi és etikai szabályok betartásával. Ismerje és tudja kezelni a prezentációs programokat. A tanuló legyen tisztában a cellahivatkozásokkal, tudja azokat használni képlet másolásakor. Ismerje a statisztikai alapfogalmat, tudjon kimutatásokat készíteni, legyen képes a táblázat adataiból megadott szempontok szerint válogatni. Tudjon iterációt készíteni táblázat-kezelővel. Legyen képes különböző matematikai, statisztikai és egyéb természettudományos témakörben, a középiskolai tananyaghoz kapcsolódóan, egyszerűbb feladatok végrehajtására, számítógép segítségével. Tudja használni a rendelkezésére álló számítógépes eszközöket a társadalomtudományi tantárgyakra való felkészüléskor (pl. kiselőadás megtartása). A számítógépet eszközként tudja használni más tevékenysége végrehajtásához. Az eddig megismert szoftverek alkalmazásával tudjon összetett feladatot megoldani minta, illetve megadott szempontsor alapján. A megszerzett tudása feleljen meg a választott közép- ill. emeltszintű érettségi követelményeinek. Témakör Tananyag Óraszám Követelmények Prezentáció Ismétlés: dia, diasorozat, szövegek, képek beszúrása, animáció, vetítés. Ismétlés: keresés az Interneten. A prezentáció-készítés formai és tartalmi követelményei. Az előadások technikái. Önálló prezentáció készítése: feladat megfogalmazása, kb. 20 Több diából álló sorozat elkészítése, formázott szöveggel, beszúrt képpel, rajzzal, a beépített animációk alkalmazásával. Alapműveletek készségszintű használata: kulcsszavas és tematikus keresés, letöltés, mentés. Etikai és jogi szabályok ismerete. Az előadások és a kísérő diasorozatok formai és tartalmi követelményeinek ismerete és alkalmazása. Adott feladathoz önálló prezentáció elkészítése és előadása 24

25 Témakör Tananyag Óraszám Követelmények szakirodalom tanulmányozása, anyaggyűjtés, jegyzetelés, rendszerezés, összeállítás. Az elkészült prezentáció bemutatása, előadás. a tartalmi, formai, etikai és jogi követelmények alapján. Adott feladathoz minimum 10 diakockából álló önálló munka készítése. Táblázat-kezelés Ismétlés: adattípusok, számolás, függvényhasználat, formázás, diagram-készítés. Cellahivatkozások, képletmásolás. Táblázat-kezelési alapfogalmak készségszintű ismerete. Cellahivatkozások ismerete, készségszintű használata a képletek másolásakor. Statisztikai alapfogalmak: Statisztikai alapfogalmak ismerete. kb.18 középérték, szórás, gyakoriság. A leggyakrabban használt Statisztikai függvények. Keresés, kigyűjtés, rendezés, szűrés. Szimulációs táblák. statisztikai függvények alkalmazása. Keresés, gyűjtés, szűrés a táblázat adataiból. Iteráció készítés táblázatkezelővel. Táblázat létrehozása, feltöltése adatokkal megadott minta szerint. Egyszerű matematikai műveletek végzése a táblázat adataival. Képlet másolása relatív és abszolút cellacímzéssel. A leggyakoribb függvények szabályszerű használata: SZUM, ÁTLAG, MIN, MAX. Egyszerű keresés a táblázat adataiból. Egyszerű szűrőfeltétel alkalmazása. Diagram készítése, előre megadott szempontok szerint. Informatikai eszközök alkalmazása Matematikai feladatok megoldása számítógépes támogatással. Fizika feladatok megoldása számítógépes támogatással Egyszerű szimulációs problémák megoldása. kb. 18 Egyszerűbb matematikai fizikai és egyéb természettudományos feladatok megoldása számítógépes támogatással. Egyszerű matematikai, vagy fizikai feladat önálló (a megoldás lépéseire vonatkozó instrukciók nélküli) megoldása táblázat-kezelővel. A feladat végrehajtásához az előző témakör minimum követelményeire épül. Komplex feladatok Összetett dokumentumok készítése. kb. 18 Különböző alkalmazással előállított dokumentumból más, összetett anyag készítése, az eddig megismert szoftverek felhasználásával. Összetett feladat megoldása szövegszerkesztő, táblázat-kezelő, adatbázis-kezelő alkalmazásával. A 25

26 Témakör Tananyag Óraszám Követelmények feladat megoldása minták alapján, a végrehajtásának legfőbb lépéseinek megadásával történik. Szövegszerkesztés: szövegbevitel, hibajavítás, karakter és bekezdésformázás megadott minta alapján. Körlevél készítése. Táblázat-kezelés: táblázat létrehozása, feltöltése adatokkal megadott minta szerint. Egyszerű matematikai műveletek végzése a táblázat adataival. Képlet másolása relatív és abszolút cellacímzéssel. A leggyakoribb függvények szabályszerű használata: SZUM, ÁTLAG, MIN, MAX. Egyszerű keresés a táblázat adataiból. Egyszerű szűrőfeltétel alkalmazása. Diagram készítése, előre megadott szempontok szerint. Adatbázis-kezelés: Alapfogalmak ismerete: adatbázis, adattábla, mező, rekord. Egyszerű adattábla létrehozása megadott mezőtulajdonságok alapján. Adattábla feltöltése a megadott adatokkal. Egyszerű összetett logikai műveletek nélküli - választó lekérdezés készítése megadott szempontok szerint. Űrlap létrehozása az Űrlap Varázsló segítségével. Összesen: 74 óra 26

27 C modul Web-lap készítés (választható) Belépő tevékenységi formák: Az analóg és a digitális jel különbözőségének megértése, a különböző jelek, jelsorozatok adatmennyiségének számítása, logikai alapműveletek végzése feladatokon keresztül. A hipertext, hiperlink fogalmának megismerése. A Web-oldalakon használt média-elemek, a Web-oldalakkal szemben támasztott esztétikai és tartalmi követelmények megismerése. A különböző médiák kezelése, lejátszása. A Web-oldal készítő eszközök megismerése, egyszerűbb technikával önállóan Web-lap készítése. Célok: A 12. évfolyam elvégzése után a tanuló ismerje az analóg és a digitális jelek közötti különbséget, az átalakítás lényegét. Ismerje a leggyakrabban használt kódrendszereket. Legyen képes alkalmazni az alapvető logikai műveleteket. Tudjon otthonosan mozogni a helyi hálózaton és az Interneten. Ismerje fel a Web-oldal médiaelemeit, tudja kezelni azokat. Ismerje a hipertext és a hiperlink fogalmát. Ismerje a Web-oldal készítésének módjait, tudjon valamelyikkel egyszerűbb Web-lapot készíteni. Felkészültsége feleljen meg a közép-, illetve emelt szintű informatika érettségi követelményeinek. Témakör Tananyag Óraszám Követelmények Analóg és digitális jelek. Kódolás. Logikai műveletek. Számítástechnikai alapismeretek kb. 10 Az analóg és a digitális jelek közötti különbözőség ismerete. A leggyakrabban használt kódrendszerek, és a kódolás lényegének ismerete. A logikai alapműveletek ismerete, alkalmazása. Az analóg és a digitális jel fogalma. A bináris, a decimális és a hexadecimális számrendszerek számjegyei és a számok képzésének szabályai. Az átváltás szabályai a fenti számrendszerek között. Az ASCII kódrendszer legfőbb jellemzői. Az AND, OR, NOT műveletek igazságtáblája. Hálózatok Ismétlés: alapfogalmak, helyi hálózat használata, Internet szolgáltatásai. Hipertext, hiperlink. A Weblap. kb. 7 A hálózati alapfogalmak ismerete, a helyi hálózat és az Internet alapvető szolgáltatásainak használata (www, , ftp). A hipertext, hiperlink, Web-lap fogalmának ismerete. A Weblapok használata. A hálózati alapfogalmak ismerete, a helyi hálózat és az Internet alapvető szolgáltatásainak használata (www, , ftp). A web-lap fogalmának ismerete. 27

28 Témakör Tananyag Óraszám Követelmények Multimédia Esztétikai és tartalmi követelmények. A Web-lap készítés eszközei, multimédiák beilleszthetősége. Web-lap készítése: forráskód, web-dokumentum felépítése. Szöveg elhelyezése, formázása, kép elhelyezése, beállításai, háttér színbeállítása, link alkalmazása. kb. 17 A Web-lapokkal szemben támasztott esztétikai és tartalmi követelmények ismerete. A Web-oldalon használható médiák felismerése: szöveg, hang, kép, mozgókép, animációk, és ezek kezelési technikái. A Web-oldal készítés eszközeinek ismerete: szövegszerkesztők, HTML szerkesztők. A webes dokumentum forráskódja, felépítése. A TAG-ek szintaktikája, alkalmazása. Egyszerűbb Web-oldal készítése. A Web-lapokkal szemben támasztott alapvető esztétikai és tartalmi követelmények ismerete. A Web-oldalon használható médiák felismerése: szöveg, hang, kép, mozgókép, animációk. A Web-oldal készítés eszközeinek ismerete: szövegszerkesztők, HTML szerkesztők. A webes dokumentum felépítésének ismerete, a szerkezet felismerése. Két, linkkel összekapcsolt web-oldal elkészítése egyértelmű instrukciók alapján, a fentiekben felsorolt követelmények szerint. Összesen: 34 óra 28

29 11. évfolyam Emelt szintű érettségire való felkészítés (választható) Belépő tevékenységi formák: A számítógép elemeinek konfigurálásához szükséges fogalmak megismerése. A leggyakoribb hardver- és szoftverelemek konfigurálása, üzembe helyezés, dokumentáció alapján. Számítógép konfiguráció választása adott feladatra. Archiválás, tömörítés, kicsomagolás Telepítés végrehajtása, hardver-jellemzők, nyomtató beállítása. Lemezek karbantartása: hibaellenőrzés, töredezettség-mentesítés. Az adatbázis-kezelési ismeretek készségszintű elsajátítása, alkalmazása az adatbázisok létrehozásánál. Űrlap készítése adatbevitelhez, karbantartáshoz, interaktív elemek használatával. Jelentés készítése az adatbázis adatairól, nyomtatás. Az adatszervezés alapfogalmainak megismerése, alkalmazása az adatmodell készítésekor. Adatbázis készítése az adatmodell alapján, űrlappal, jelentéssel. Az iskola belső információs rendszerének megismerése, használata. A gazdaságban található információs rendszerek, közhasznú adatbázisok megismerése, használata. Célok: A 11. évfolyam elvégzése után a tanuló legyen képes választani, illetve összeállítani a feladata megoldásához szükséges hardver- és szoftvereszközt, tudja ezeket dokumentáció alapján önállóan használni. Tudja használni a lemezkarbantartó segédprogramokat, ismerje jelentőségüket. Legyen képes önállóan operációs rendszer, illetve felhasználói szoftver számítógépre történő telepítésére, ismerje a szokásos telepítés lépéseit. Ismerje az adatbázis-kezelés alapfogalmait, tudja azokat használni adatbázisok létrehozásakor. Ismerje az adatmodell-készítés legfontosabb elemeit, lépéseit. Tudjon önállóan elkészíteni egy adatmodellt, megadott szempontsor alapján, és legyen képes ebből adatbázist készíteni. Tudja azonosítani az adatkezelő programok előnyeit, hátrányait, legyen képes a feladatának megoldásához a megfelelő adatkezelő kiválasztására. Legyen képes az információs rendszerek szakszerű leírására, elemeinek pontos meghatározására. Tudjon dokumentumokat választani informatikai eszközök segítségével. Legyen tisztában azzal, hogy az információ áru, az információs rendszerekben, címlistákban hatalmas érték is lehet. Felkészültsége feleljen meg a közép-, illetve emelt szintű informatika érettségi követelményeinek. Témakör Tananyag Óraszám Követelmények Alapismeretek Ismétlés: hardver, szoftver, ezek jellemzői, információ, adat, adatátvitel, Az informatikai alapfogalmak ismerete. A számítógép hardver és szoftver kódrendszerek. elemeinek konfigurálásához kb. 10 A számítógép konfigurálásának szükséges alapfogalmak ismerete. alapelemei. Számítógépes környezet konfigurálása. A leggyakoribb konfigurációs műveletek elvégzése (hardver, szoftver). A legalapvetőbb elemek és legfőbb jellemzőinek ismerete: billentyűzet, egér, CPU, FDD, HDD, CD, nyomtató, monitor. Az adat fogalma. A bináris, a decimális és a hexadecimális számrendszerek számjegyei, képzési módjuk. Konvertálási műveletek egész számokkal. 29

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA A témakörök előtt lévő számok az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. KÖVETELMÉNYEK 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti Számítógép feladata és felépítése Az informatikai eszközök használata Operációs rendszer Bemeneti egységek Kijelző egységek Háttértárak Feldolgozás végző

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA Heti óraszám 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12.é vf. Általános képzés.d... osztály 3 3 4 4 Érettségi előkészítő 2 2 2 12. évfolyam

Részletesebben

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra)

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra) Tantárgy: INFORMATIKA Készítette: JUHÁSZ ORSOLYA Osztály: nyelvi előkészítő évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 108 óra Tankönyv: dr. Dancsó Tünde Korom Pál: INFORMATIKA

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY Éves óraszám: 36 óra 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. A számítógép és biztonság. Informatikai eszközök 2. Hardvereszközök A számítógép és a perifériák

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - négy osztályos képzés nyelvi és matematika speciális osztályok A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOFTVERÜZEMELTETŐ OKJ 52 4641 03 A szóbeli

Részletesebben

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél HELYI TANTERV / INFORMATIKA NORMÁL / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INFORMATIKA NORMÁL TANTERV - NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ A GIMNÁZIUM 9-10. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes

Részletesebben

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató)

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató) A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. Összeállította: Informatika munkaközösség 2010. év szeptember hó 01. nap. (tanár) (tagintézmény igazgató)

Részletesebben

Tanmenet Az. Informatika. műveltségi terület INFORMATIKA

Tanmenet Az. Informatika. műveltségi terület INFORMATIKA Tanmenet Az Informatika műveltségi terület INFORMATIKA tantárgy tanításához a 7.a és 7.b osztályokban. Tantárgyat tanító tanárok: Kassitzky Tamás Tantárgy éves óraszáma: 37 óra (heti 1 óra) Használt segédanyag:

Részletesebben

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak.

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak. A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői Szóbeli tételek: Minden tétel két feladatból ( A és B ) áll: Az A feladat az adott témakör általános bemutatását és a témakör meghatározott részeinek részletesebb

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - emelt szintű informatika osztály -

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - emelt szintű informatika osztály - - emelt szintű informatika osztály - 9-10. évfolyam Szövegszerkesztés, grafika, prezentáció, weblapkészítés - Többféle formázási megoldást tartalmazó dokumentumok készítése minta alapján, illetve feladat

Részletesebben

HELYI TANTERV. Informatika

HELYI TANTERV. Informatika HELYI TANTERV Informatika 9. évfolyam Témák Új Tananyag feldolgozása Gyakorlás, helyi felhasználás Összefoglalás, ellenőrzés, hiánypótlás Összóraszám Az informatikai eszközök használata 7 1 8 Információs

Részletesebben

ECDL SELECT START (új neve ECDL Base)

ECDL SELECT START (új neve ECDL Base) 1. Kinek ajánljuk Munkavállalóknak: ECDL SELECT START (új neve ECDL Base) A PC használatához szükséges valamennyi ismeretet garantáltan megszerezhetik. Biztosan nyújtja a munkakör ellátásához szükséges

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - hat osztályos képzés -

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - hat osztályos képzés - INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - hat osztályos képzés - A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Vizsga Időtartam Gyakorlati JAVÍTÓ

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák)

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák) 1. tétel A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei Ismertesse a kommunikáció általános modelljét! Mutassa be egy példán a kommunikációs

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Vizsgakövetelmények: A 9. évfolyamon a tanulóknak több kisebb feladatot kell megoldaniuk a számítógép felhasználásával 45 perc alatt. Felsőbb

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Informatika Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Évfolyam: 5 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA 9.B INFORMATIKA Számítástechnika rövid története. Az elektronikus számítógép kifejlesztése. A Neumann-elv. Információ és adat. A jel. A jelek fajtái (analóg- és digitális jel). Jelhalmazok adatmennyisége.

Részletesebben

Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam

Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam Informatika Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve Óratervi táblázat: Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. Heti óraszám 2 1 2 - - Éves óraszám 74 37 74 - - Belépő tevékenységformák 9. évfolyam Hardver

Részletesebben

INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 12.E OSZTÁLY A) Magas szintű táblázatkezelés Adatok rendezése, autó és irányított szűrése. Adatbázisfüggvények használata. B) Adatbázis kezelés Adatok importálása Űrlapok

Részletesebben

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika 11. évfolyam A tanév célja a középszintű érettségire való felkészítés, az emelt szintű érettségire való felkészülésnek a megalapozása. A középszintű érettségi elősegíti az eligazodást és a munkába állást

Részletesebben

TEMATIKA ÉS ÜTEMTERV AZ ECDL VIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMHOZ. Alkalmazott képzési módszer

TEMATIKA ÉS ÜTEMTERV AZ ECDL VIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMHOZ. Alkalmazott képzési módszer 1. nap 1. Téma: A Windows használata 1.1 Résztéma: A számítógépek erőforrásai (áttekintés) Az erőforrások felsorolása. Hardver: központi egység, beviteli, kiviteli, háttértárak. A PC-k fajtáinak bemutatása

Részletesebben

Informatika. Középszintű érettségi vizsga témakörök. 1. Információs társadalom. 2. Informatikai alapismeretek hardver

Informatika. Középszintű érettségi vizsga témakörök. 1. Információs társadalom. 2. Informatikai alapismeretek hardver Informatika Középszintű érettségi vizsga témakörök 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon gyakorlati példákat

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

Osztályozó vizsgák követelményei informatikából IX. évfolyam

Osztályozó vizsgák követelményei informatikából IX. évfolyam Osztályozó vizsgák követelményei informatikából IX. évfolyam Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása - Szövegszerkesztés A

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Reischlné Rajzó Zsuzsanna Szaktanár Endrédi Józsefné Igazgató Kelt: Budapest, 2012 március 1. tétel A kommunikáció

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

A tananyag. Témakörök. Optimum. Tudja meghatározni a numerikus, és karakteres adtok tárolt alakját.

A tananyag. Témakörök. Optimum. Tudja meghatározni a numerikus, és karakteres adtok tárolt alakját. Informatika helyi tanterv a PEDELLUS NOVITAS Kiadó Informatika 9-10. tankönyvéhez Szerzők: Kiss Albert,Ludányiné Prém Judit tankönyv+munkafüzet - kerettantervre épülő A tananyag Óraszám: 2 éves tantárgy

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

INFORMATIKA. 9. évfolyam

INFORMATIKA. 9. évfolyam INFORMATIKA 9. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni

Részletesebben

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. TANMENET Iskola neve: IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Tanár neve: Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): Informatika Tóth László 2004. 09.

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

számítástechnikai szoftver-üzemeltető szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1 I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

számítástechnikai szoftver-üzemeltető szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1 I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai számítástechnikai szoftver-üzemeltető szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1 I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: 52 4641 03 2. 2 A szakképesítés

Részletesebben

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv Informatika 6 8. évfolyam - a képességek fejlesztése, készségek kialakítása, - a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI - INFORMATIKA

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI - INFORMATIKA 5. évfolyam OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI - INFORMATIKA Nyolc évfolyamos képzés Informatikai alapismeretek Rajzoló program használata Imagine Logo Számítástechnikai alapfogalmak Programok indítása Perifériák

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport TANMENET Informatika szakmacsoport Programozási gyakorlatok III. tantárgy 12. évfolyam A osztály 2013/2014 tanév Heti óraszám: Éves óraszám: 3 óra 96 óra Készítette: Szikszai Gusztáv tanár Ellenőrizte:.

Részletesebben

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám:

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám: TÁJÉKOZTATÓ Digitális írástudás fejlesztése /D009 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő: képessé válik a legfontosabb számítástechnikai kifejezések megnevezésére, megérti a számítógép

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

2 Access 2016 zsebkönyv

2 Access 2016 zsebkönyv 2 Access 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 Access 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli hozzájárulásával

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Tanmenet

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Tanmenet Adatbázis-kezelés Access XP-vel Tanmenet Adatbázis-kezelés Access XP-vel TANMENET- Adatbázis-kezelés Access XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Access XP használatába 2 tanóra (90 perc)

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Az informatika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve rendész osztályok számára

Az informatika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve rendész osztályok számára Az informatika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve rendész osztályok számára Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv alapján A kerettanterv

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

1. Az informatikai eszközök használata

1. Az informatikai eszközök használata 5 6. évfolyam A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a legfontosabb

Részletesebben

Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel. farkascs@jos.hu

Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel. farkascs@jos.hu Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel farkascs@jos.hu Miről lesz szó? A JOS tankönyvcsaládjának bemutatása tervezési koncepciók Informatikai ismeretek a középiskolák részére Az informatikatanítás

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája A szövegszerkesztés alapjai Karakter- és bekezdésformázás Az oldalbeállítás és a nyomtatás Tabulátorok és hasábok A felsorolás és a sorszámozás

Részletesebben

Az ECDL vizsgapéldatár megújítása, nemzetközi követelmények és frissítés. Ziegler Tünde

Az ECDL vizsgapéldatár megújítása, nemzetközi követelmények és frissítés. Ziegler Tünde Az ECDL vizsgapéldatár megújítása, nemzetközi követelmények és frissítés Ziegler Tünde Minőségellenőrző látogatások tapasztalatai a legtöbb hiba a látogatások során a vizsga feladatok javításával kapcsolatban

Részletesebben

Karinthy Frigyes Gimnázium informatika tanterv. Informatika tanterv. Bevezetés

Karinthy Frigyes Gimnázium informatika tanterv. Informatika tanterv. Bevezetés Informatika tanterv Bevezetés Az informatikaoktatás intézményi szerkezete a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Iskolánkban kétféle tantervű osztály indul. Egy hagyományos, négy évfolyamos osztály mellett három

Részletesebben

A tantárgyelem kódja: KIT0101G. gyakorlat A tantárgyelem jellege: A tantárgyelem oktatásának ajánlott 1. félév

A tantárgyelem kódja: KIT0101G. gyakorlat A tantárgyelem jellege: A tantárgyelem oktatásának ajánlott 1. félév A mérföldkő megnevezése: A tantárgy megnevezése: A mérföldkő kódja: A tantárgy kódja: 1 A tantárgyelem megnevezése: Számítástechnika I.; A tantárgyelem kredit-értéke: 2 A tantárgyelem teljesítési formája:

Részletesebben

Informatikai fejlesztési terv

Informatikai fejlesztési terv között Informatikai fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között TÁMOP -3.3.14.A-12/1-2013-0033 Készítette: Tilk Csilla

Részletesebben

Informatika témavázlatok. 4. évfolyam

Informatika témavázlatok. 4. évfolyam Informatika témavázlatok 4. évfolyam 1. óra Ismétlés tanévi aktualitások Balesetvédelem baleset megelőzés. Mit tanultunk az elmúl időszakban Miről tanulunk az idei tanévben Felszerelések Munkarend 1. Mi

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 7.OSZTÁLY 2013/2014. TANÉV KÉSZÍTETTE: SZABÓ JÁNOS, TANÍTÓ

INFORMATIKA TANMENET 7.OSZTÁLY 2013/2014. TANÉV KÉSZÍTETTE: SZABÓ JÁNOS, TANÍTÓ Óraszám Óra anyaga Fejlesztési feladatok Minimális teljesítmény 1. 2. 3. 1.Az informatikai eszközök használata Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben Az informatikai eszközök működési elveinek

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

2 Excel 2016 zsebkönyv

2 Excel 2016 zsebkönyv 2 Excel 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 Excel 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli hozzájárulásával

Részletesebben

7. osztály. SNI felmentett követelmények Számítógép ki-bekapcsolása, Operációs rendszer grafikus felületének használata

7. osztály. SNI felmentett követelmények Számítógép ki-bekapcsolása, Operációs rendszer grafikus felületének használata 7. osztály Évi óraszám: 37 óra Órakeret Javasolt óraszámfelosztás témakörök szerint: I. Hardware, karbantartás 5 óra II. Internet, adatgyűjtés 6 óra III. Perifériák használata 5 óra IV. Szövegszerkesztés

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 3 tanóra (135 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY INFORMATIKAI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 6. OSZTÁLY

INFORMATIKA TANMENET 6. OSZTÁLY Éves óraszám: 74 óra (Heti óraszám: 2) Budapest, 2015. szeptember 20. Látta: (Munkaközösség-vezető) Készítette: Várkonyi János 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. A számítógép alkalmazási

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE 1. Célok és feladatok... 2 2. Fejlesztési követelmények... 5 3. Részletes tanterv... 7 3.1. Hatévfolyamos képzés... 7 7. évfolyam... 7 8. évfolyam... 9 9. évfolyam...

Részletesebben

Informatika témavázlat. 3. évfolyam

Informatika témavázlat. 3. évfolyam Informatika témavázlat 3. évfolyam 1. óra Ismétlés tanévi aktualitások Balesetvédelem baleset megelőzés. Mit tanultunk az elmúl időszakban Miről tanulunk az idei tanévben Felszerelések Munkarend 1. Mi

Részletesebben

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1.

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1. Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1 Az óraszámok megadásánál 36 tanítási héttel számoltunk. Bevezető Az informatikaórákon

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Történeti áttekintés 2. Számítógépes alapfogalmak 3. A számítógép felépítése, hardver A központi egység 4. Hardver

Részletesebben

Haladó irodai számítógépes képzés tematika

Haladó irodai számítógépes képzés tematika Haladó irodai számítógépes képzés tematika Word haladó Haladó szövegszerkesztés Szöveg effektusok alkalmazása Az automatikus javítási beállítások használata Szöveg körbefuttatása, szövegtörés A szövegirány

Részletesebben

TANMENET INFORMATIKA (orientációs képzés) 9.C1 csoport

TANMENET INFORMATIKA (orientációs képzés) 9.C1 csoport TANMENET INFORMATIKA (orientációs képzés) 9.C1 csoport 3 óra/hét 1. Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás, teremhasználati rend I. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM, INFORMÁCIÓ TECHNOLÓGIA A kommunikáció 2. A jelek

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerülete SZAKMAI BESZÁMOLÓ Batsányi Tagintézmény 2013. október

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerülete SZAKMAI BESZÁMOLÓ Batsányi Tagintézmény 2013. október SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Tapolcai Általános Iskola innovatív pedagógiai-módszertani megújulása megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának Köznevelési intézményekben

Részletesebben

Microsoft Access alapok

Microsoft Access alapok Microsoft Access alapok Képzési program Cím: 1027 Budapest, Csalogány utca 23. (a) A tanfolyam célja (a képzés során megszerezhető kompetencia) A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már jártasságát szereztek

Részletesebben

INFORMATIKA Célok és feladatok

INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LEGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét és programozási eszközeit használva különböző dinamikus (időben változó) ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott

Részletesebben

A vizsga részei A vizsga értékelése Gyakorlat i

A vizsga részei A vizsga értékelése Gyakorlat i Informatika Vizsgaleírások Vizsga jellemzői A vizsga részei A vizsga értékelése Gyakorlat i Szóbeli Osztályozó Javító Időtartam 45 perc 10 perc 80%-tól jeles(5) 60%-79% jó(4) Aránya az értékelésnél Vizsgakövetelmények

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA 7. évfolyam 1. Az informatikai eszközök használata Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

A tantárgyelem kódja: KIT0402G

A tantárgyelem kódja: KIT0402G A mérföldkő megnevezése: A tantárgy megnevezése: A mérföldkő kódja: A tantárgy kódja: A tantárgyelem megnevezése: Számítástechnika az egészségügyben ápolóknak A tantárgyelem kredit-értéke: 1 A tantárgyelem

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag 2011. március 1 Informatika Alapelvek, célok Az információ megszerzése, megértése, feldolgozása és felhasználása, vagyis az információs műveltség

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a gyakorlati vizsga alapját képezi. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata 4. évfolyam Tematikai egység/ nevelési-fejlesztési 1. Az informatikai eszközök használata Alkalmazások megismerése, futtatása számítógépen. Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül.

Részletesebben

2 PowerPoint 2016 zsebkönyv

2 PowerPoint 2016 zsebkönyv 2 PowerPoint 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 PowerPoint 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Tanmenet. Sziegl Hajnalka informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 -

Tanmenet. Sziegl Hajnalka informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 - Tanmenet Szakközépiskolák 9. évfolyama számára informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 - Bevezetés A szakközépiskolában 9. és 10. évfolyamon heti 1-1 órában oktatják az informatikát. A 11. és 12. osztályban,

Részletesebben