Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől"

Átírás

1 Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 283/2012. (IX.25.) öh. számú határozata mellékletében a következő szándéknyilatkozatot tette: az Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését nem képes vállalni. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 74. (4) és (6) bekezdései rendelkeznek a január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban KIK) fenntartásába kerülő köznevelési intézmények - az óvoda kivételével feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésének kérdéseiről. A hivatkozott bekezdések és az Nkt. egyes, ezen szabályok alkalmazásának feltételeit rögzítő rendelkezéseit az Országgyűlés október 15-én módosította. A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzatokra vonatkozó rendelkezések tartalma az Nkt. 74. (4) bekezdése szerint a következő: (4) A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik a szakképző iskola kivételével az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. A működtetés keretében a települési önkormányzat a 76. (3) bekezdésében foglaltak kivételével saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket. A települési önkormányzat e kötelezettségének teljesítése alól az ahhoz szükséges gazdasági és jövedelemtermelő képesség hiánya esetén, az érintett köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos kiadásaira és a köznevelési intézmény működtetéséhez rendelkezésére álló bevételeire vonatkozó, jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás mellett felmentést kérhet, továbbá egyes területszervezéssel és a lakosságszám változásával összefüggő rendkívüli esetben mentesül. (6) A (4) bekezdés szerinti kötelezettség alól történő mentesülés iránti kérelemmel egyidejűleg a települési önkormányzat igazolja a gazdasági és jövedelemtermelő képességének hiányát, ennek érdekében adatot szolgáltat az érintett köznevelési intézmények működtetési adatairól, amelyek működtetését nem tudja vállalni, továbbá a működtetéshez rendelkezésre álló bevételeiről. Ha az adatszolgáltatás nem vagy csak részben támasztja alá a működtetési képesség hiányát, az állam a települési önkormányzatot hozzájárulás megfizetésére kötelezi. A hozzájárulás megállapítása a helyi önkormányzati képviselők soron következő választása évét követő augusztus 31-ével 1

2 bezárólag terjedő időszakra havonként azonos összegben történik, a felülvizsgálatra a helyi önkormányzati képviselők soron következő választását követő évben kerül sor. Hozzájárulási kötelezettség megállapítása esetén, annak közlését követő nyolc napos jogvesztő határidőn belül a települési önkormányzat a hozzájárulás feltételei vállalásáról határozatot hoz. A hozzájárulás vállalásának hiányában a települési önkormányzat működtetési kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelmét visszavontnak kell tekinteni. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az Nkt. 95. (3a) bekezdése alapján a 74. (4)- (6) bekezdése módosul. Ezzel együtt az Nkt. 97. (24) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A 74. (4)-(6) bekezdését január 1-jétől kell alkalmazni azzal, hogy a) a települési önkormányzat a 76. (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően első alkalommal november 15-ig nyújthatja be aa) a 74. (5) bekezdése szerinti kérelmet, amennyiben január 1-jétől a működtetést az államtól képes átvállalni, vagy ab)a 74. (4) bekezdése szerinti kérelmet, amennyiben január 1-jétől a működtetést nem képes vállalni, b) a 74. (4) és (5) bekezdése alkalmazásában a települési önkormányzat saját tulajdonában álló vagyonnak minősül az a vagyon is, amely a települési önkormányzat illetékességi területén van és szeptember 30-án intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás tulajdonában volt. Változott az Nkt. 76. (4) bekezdése is, mely szerint a települési önkormányzat a helyi önkormányzati képviselők választását követő évben nyilatkozhat arról, hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a működtetést az államtól képes átvállalni vagy a működtetést nem képes vállalni. Fentiek alapján a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat kötelező feladata lesz január 1-jétől (a szakképző iskola kivételével) az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetése. Ebbe a körbe beletartozik továbbá a 97. (24) bekezdés b) pontja alapján az a vagyon is, amely a települési önkormányzat illetékességi területén van és szeptember 30-án intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás tulajdonában volt. A működtetési kötelezettség csak ott áll fenn, ahol a törvényben jelzett 3 feltétel egyidejűleg teljesül: tól az állami intézményfenntartó központ tartja fenn, és 2. az épület az önkormányzat illetékességi területén van, és 3. az épület az önkormányzat tulajdonában van. 2

3 Amennyiben a fenti 3 feltétel közül legalább egy nem teljesül, úgy a működtetési kötelezettség nem áll fenn. A nem szakmai dologi kiadások, épület karbantartásának, felújításának költségei az önkormányzatot terhelik, de a köznevelési intézmény pedagógiai szakmai feladatellátást érintő döntésekkel kapcsolatban jogosítványa nem lesz. Az intézmény adatszolgáltatása alapján kalkulálásra kerültek önkormányzati fenntartás esetén az önkormányzatot terhelő kiadások az alábbi táblázatban foglaltak szerint. Az iskola önkormányzati működtetése során felmerülő költségek (E Ft-ban) Önkormányzati működtetés kiadásai és bevételei Lét-szám (fő) Személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék összesen karbantartók takarítók konyhai dolgozók egyéb ügyviteli dolgozók gazdasági egység végkielégítés jubileumi jutalom Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások: Kiadások összesen: Állam által biztosított normatíva az ingyenesen és kedvezményesen étkező gyermekek étkeztetéséhez (68000 Ft/fő/év) Intézményi saját bevételek Bevételek összesen Önkormányzati hozzájárulási igény (Az adatok nem tartalmaznak az illetményen kívül semmilyen költségtérítést és egyéb juttatást!) Az Önkormányzat szabadon felhasználható bevételei a következők szerint alakulnak a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján: Helyi adó bevételek: E Ft Gépjárműadó 40%-a: E Ft Önkormányzat egyéb saját bevételei: E Ft Önkormányzati feladatokra szabadon felhasználható támogatás várhatóan: E Ft Bevételek összesen: E Ft 3

4 A bevételekből kell biztosítani az iskola működtetéséhez szükséges E Ft-ot, a hitelek visszafizetéséhez szükséges E Ft és szintén ezen bevételből kell fizetni valamennyi intézmény működtetéséhez szükséges, állami támogatással nem fedezett többletkiadást. A Képviselő-testület a felhalmozási hiány növelésével további hitel felvételére irányuló döntéseket hozott, melynek összege E Ft a jelenlegi adatok alapján. Ezen hitel visszafizetésének fedezetét a jövő években szintén saját bevételből kell biztosítani. Látható, hogy amennyiben az intézmény működtetése az önkormányzatnál marad, nem lesz lehetősége a többi intézmény és feladatfinanszírozással nem támogatott önkormányzati feladat ellátására, melyekhez a jelenlegi adatok és információk szerint több mint 200 millió forintos nagyságrendű önkormányzati forrás szükséges. A jelenleg rendelkezésre álló információk figyelembe vételével szakmai szempontból az önkormányzati működtetés alóli mentesítésre irányuló kérelem benyújtása indokolt. Az adatok kalkulálása és a kérelemhez benyújtható elektronikus adatszolgáltatás (ebr42 rendszerben) elkészítése során a bevételek tekintetében a költségvetési törvényjavaslathoz kapcsolódó ÁSZ módosítási javaslat adatai, a saját bevételek és kiadások kalkulálása során pedig a jelenleg hatályos önkormányzati rendeletek kerültek figyelembe vételre. A számok alapján látható, hogy a évi költségvetési koncepció elfogadásakor valamennyi intézmény tekintetében kardinális döntések meghozatala válik szükségessé annak érdekében, hogy az önkormányzati gazdálkodás stabilitását biztosítható legyen. Az Nkt. 74. (4) bekezdése alapján lehetősége van az önkormányzatnak arra, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működtetési kötelezettsége alól felmentést kérjen. Amennyiben kérelemmel nem él, úgy elfogadja, hogy az Nkt. szerinti működtetési feladatokat ellátja. Ezt követően felmentési kérelemmel legközelebb évben élhet az önkormányzat. Amennyiben 2012-ben a Képviselő-testület kérelemmel él, azt a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) V. fejezete szerinti szabályok figyelembe vételével és a mellékleteknek az ebr42 önkormányzati információs rendszerben való kitöltésével, valamint november 15-ig az Igazgatósághoz történő benyújtásával teheti meg. Az eljárás további menete: a) az Igazgatóság felülvizsgálja a kérelmet, hiánypótlás keretében pontosítást vagy további dokumentumok csatolását kérheti három napos határidő mellett (40. ). b) Az oktatásért felelős miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter az oktatásért felelős miniszter által létrehozott és működtetett tárcaközi bizottság javaslata alapján a kérelem Kincstártól történő, a felülvizsgálatot követő beérkezésétől számított 10 napon belül együttesen dönt (41. ). A döntés kétféle lehet: 1. működtetési képesség hiányában a települési önkormányzatot nem terheli az Nkt. 74. (4) bekezdése szerinti kötelezettség (41. (1) bekezdés a) pont), vagy 4

5 2. meghatározza a települési önkormányzat hozzájárulási kötelezettségének mértékét, ha a működtetési képesség hiánya nem vagy csak részben állapítható meg (41. (1) bekezdés b) pont). Az oktatásért felelős miniszter a döntésről a döntést követő munkanapon postai úton értesíti a települési önkormányzatot (42. (1) bekezdés). Amennyiben a miniszteri döntés alapján a települési önkormányzatot hozzájárulási kötelezettség terheli, úgy az Nkt. 74. (6) bekezdésében foglaltak irányadók: hozzájárulási kötelezettség megállapítása esetén, annak közlését követő nyolc napos jogvesztő határidőn belül a települési önkormányzat a hozzájárulás feltételei vállalásáról határozatot hoz. A hozzájárulás vállalásának hiányában a települési önkormányzat működtetési kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelmét visszavontnak kell tekinteni. Az önkormányzat hozzájárulási kötelezettség megállapítása esetén a képviselő-testület dönthet úgy, hogy: - fenntartja döntését (lemond a működtetési feladatról) és vállalja a hozzájárulási kötelezettségek teljesítését, - vagy a hozzájárulást elutasítja és a működtetési kötelezettség az önkormányzatot fogja terhelni. Ez esetben a kérelmét visszavontnak kell tekinteni, azaz az önkormányzatnak az Nkt. 74. (4) bekezdése szerint gondoskodnia kell a szakképző iskola kivételével az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. Fontos hangsúlyozni, hogy az önkormányzatnak törvényi kötelezettsége 8 napos jogvesztő határidőn belül határozatot hoznia a hozzájárulás vállalásáról/elutasításáról. Abban az esetben, amennyiben önkormányzati hozzájárulási kötelezettség megállapítására nem kerül sor és az állam vállalja a működtetést, úgy automatikusan az állam lesz az intézmény működtetője és vagyonkezelője. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján szíveskedjen döntést hozni! Határozati javaslat: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 74. (4) bekezdése, a 283/2012. (IX.25.) öh. számú határozata, valamint a évi költségvetési törvényjavaslathoz benyújtott ÁSZ módosító javaslatban foglalt támogatási összegek és az intézményrendszer jelenlegi struktúrája figyelembe vételével úgy határoz, hogy az illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által január 1-jétől fenntartott II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetési kötelezettségének teljesítése alól - a szükséges gazdasági és jövedelemtermelő képesség hiánya miatt, az érintett köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos kiadásaira és a köznevelési intézmény működtetéséhez rendelkezésre álló bevételeire vonatkozó, jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás mellett - felmentést kér. 5

6 Felkéri és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a kérelem és mellékleteinek a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságának határidőre történő megküldéséről gondoskodjon, valamint valamennyi további szükséges intézkedést és aláírást a döntés végrehajtása érdekében tegyen meg. Határidő: a kérelem Igazgatósághoz történő benyújtására november 15. Felelős: Hamza Gábor polgármester Hajdúsámson, november 13. Hamza Gábor polgármester ***A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.*** Az előterjesztést készítette Jogi és Szervezési Iroda vezetője Városfejlesztési és Műszaki Iroda vezetője Aljegyző Jegyző: Tóth Erzsébet, Tóth Valéria Dr. Bora Bernadett ifj. Hamza Gábor Czeglédiné Dr. Szilágyi Irén Bagolyné Szűcs Mariann 6

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

A köznevelési törvény aktuális változásai

A köznevelési törvény aktuális változásai 2015. A köznevelési törvény aktuális változásai Kozák András köznevelési szakértő A 2014/2015. tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) több alkalommal módosult.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG "A múltat végleg eltörölni" Rendszerváltás az oktatásban A kezdő lépések Néhány nap van hátra addig az időpontig, 2012. szeptember 1-jéig, amikor megkezdődik

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

A KÖZNEVELÉS ÚJ RENDSZERE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója

A KÖZNEVELÉS ÚJ RENDSZERE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója A KÖZNEVELÉS ÚJ RENDSZERE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Fülöp-Bornemisza Szilvia tankerületi igazgató KLIK

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék M 2669 Az emberi erőforrások minisztere 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelete a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: TÁRGY: Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S Első Magyar Önkormányzati

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2 Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok, illetve a kiszervezett és kiszervezhető feladatok felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-ülésére Tárgy: Belső ellenőrzési terv 2014. évi végrehajtásáról jelentés Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Juhos Józsefné belső ellenőr Sorszám: III/3 Döntéshozatal módja: Egyszerű többség Véleményező bizottság:

Részletesebben

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról A mozgássérültekre vonatkozó törvényhelyet keretben jelöltük meg! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi költségvetési rendelet végrehajtására az 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatáshoz

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatáshoz FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatáshoz Oktatási Hivatal 2015. Tartalom 1. Általános bevezető 3 1.1. Jogszabályi háttér 3 1.2. Kiemelt információk

Részletesebben

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben