EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének megtárgyalására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására"

Átírás

1 EL TERJESZTÉS A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének megtárgyalására El terjeszt : Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke El készítésben részt vett: Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezet Lajkó Terézia, jegyz A Jászladányi Roma Nemzeti Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetési tervezetét a Magyar Köztársaság évi költségvetésér l szóló évi C. törvény, és az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény, valamint a 428/2012. (XII. 29.) Kormány rendelet a nemzetiségi Önkormányzatok költségvetésének elkészítését szabályozó el írásai alapján állítottuk össze. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek bemutatása: A Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetési el irányzatai az érvényben lév állami támogatások, továbbá a várható egyéb bevételek alapján kerültek kiszámításra évben a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátására a terv szerint összesen 380 eft áll rendelkezésre. Ezen összeget a Kormány a évi népszámlálási adatok szerint állapította meg, mivel a Roma nemzetiséghez tartozók száma 50 f felett van Jászladányon. A bevétel a m ködési célú támogatások államháztartáson belülr l soron szerepel. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásainak részletes bemutatása A Nemzetiségi Önkormányzat évben vállalt feladataira a bevételi el irányzatokkal egyez en 380 eftot fordíthat. A f összegen belül a m ködési kiadások részaránya 100 %, míg a fejlesztéseké 0%. A kiadások túlnyomó részét összegét a dologi kiadások teszik ki (360 eft). A Nemzetiségi Önkormányzat a jogszabályi el írások szerint 20 eft tartalékot is tervez. Felhalmozási kiadást nem tervez a Nemzetiségi Önkormányzat. Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat! Kérem, szíveskedjenek a Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetési határozattervezetét a mellékelt táblázatokkal együtt megtárgyalni, javaslataikat megtenni. Jászladány, február 23. Czibak László Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 1/4

2 HATÁROZATI JAVASLAT /2015 ( ) sz. határozat a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésér l A Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény alapján a évi költségvetésér l az alábbi határozatot alkotja Általános rendelkezések 1. A határozat a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzatra és annak bizottságára érvényes. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai 2. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a évi költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg: évi bevételeinek és kiadásainak f összegét 380 ezer Ft bevétellel 380 ezer Ft kiadással állapítja meg az 1.sz. mellékletben részletezett bevételi források és kiadási el irányzatok figyelembe vételével. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének a finanszírozási veletek bevételével csökkentett ködési bevételi f összegét 380 ezer Ftban ezen belül: intézményi m ködési bevételeket 0 ezer Ftban egyéb m ködési támogatásokat (önkormányzatok) 0 ezer Ftban ködés célú támogatások bevételei (állami tám.) 380 ezer Ftban egyéb m ködési támogatások (TÁMOP 1.1.1) 0 ezer Ftban költségvetési maradvány igénybe vételét 0 ezer Ftban a m ködési költségvetés kiadási f összegét 380 ezer Ftban ezen belül: a személyi juttatásokat 0 ezer Ftban munkaadókat terhel járulékokat 0 ezer Ftban a dologi jelleg kiadásokat 360 ezer Ftban egyéb m ködési célú kiadásokat 0 ezer Ftban tartalékokat (általános és céltartalék) 20 ezer Ftban 2/4

3 a felhalmozási költségvetés bevételi f összegét 0 ezer Ftban a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ftban ebb l: támogatásérték felhalmozási bevételeket 0 ezer Ftban a felhalmozási költségvetés kiadási f összegét 0 ezer Ftban a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ftban ebb l: a beruházások összegét 0 ezer Ft a létszámkeretet a költségvetési szervekre állapítja meg évi m ködési költségvetés egyenlege 0 ezer Ft. 0 f ben 4. A Nemzetiségi Önkormányzat évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza. 5. A Nemzetiségi Önkormányzat a feladatellátáshoz létszámkeret nem állapít meg. 6. A Nemzetiségi Önkormányzat évi el irányzat felhasználási ütemtervét a 2. számú melléklet tartalmazza. A költségvetés végrehajtásával és módosításával kapcsolatos rendelkezések 7. A Nemzetiségi Önkormányzat a évi esetleges maradványát a évi költségvetésben betervezett feladatok finanszírozásába bevonhatja. Az intézmény a évi gazdálkodásból keletkezett további felülvizsgálat utáni szabadon felhasználható maradványát a Társulási tanács a évi zárszámadásának elfogadásával állapítja meg. 8. A Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati szint költségvetés végrehajtásáért a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat jegyz je a felel s. 9. Az éves költségvetés végrehajtása során e határozat hatálya alá tartózó szerv az árubeszerzéseik, építési beruházásaik, és a szolgáltatások megrendelése során köteles a Közbeszerzésr l szóló törvény, valamint hatályos szabályzatai el írásait alkalmazni. 10. A költségvetési szerv minden pénzmozgásról köteles elszámolni. A költségvetési szerv minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetése részét képezi. 11. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás id pontjában ismert feltételek mellett az esedékesség id pontjában, a rendeltetésszer m ködés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási joger s döntésen alapuló kötelezettségeket. 12. A Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetését határozattal történ módosításával megváltoztathatja. Ha év közben az Országgy lés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat részére pótel irányzatot biztosít, arról a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzatot. A Nemzetiségi Önkormányzat id szakonként dönt a költségvetési határozat ennek megfelel módosításáról. 3/4

4 13. A költségvetés kiadási el irányzatai között nem tervezett, év közben felmerül kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók. Az államháztartási törvényben szabályozott különleges esetek a szabály alól kivételt képeznek. 14. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, utalványozási, érvényesítési jogosultsággal felhatalmazottak aláírása nélkül pénzügyi, gazdasági kötelezettség nem vállalható, ilyen intézkedés nem tehet. Záró rendelkezések 15. E határozat a mellékleteivel együtt január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. 16. E határozatban foglaltak végrehajtásáról a évi beszámolóban kell számot adni. Határid : folyamatos Felel s: Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezet Lajkó Terézia, Jegyz 4/4

5

6 Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi el irányzat felhasználási ütemterve adatok eftban Bevételek január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Intézményi m ködési bevételek központi költségvetésb l kapott támogatás Támogatás érték m ködési bevételek Felhalmozási és t kejelleg bevételek,támogat. Véglegesen átvett pénzeszközök(m ködési) Finanszírozási bevételek Összesen Kiadások január február március április május június július szeptember október november december Összesen Személyi jelleg kiadások augusztus Járulékok Dologi kiadások Ellátottak p.juttatásai, egyéb m k kiad Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Összesen

7 JÁSZLADÁNYi ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI GÖRDÜL TERVEZÉSE e Ftban BEVÉTELEK év év év év Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi m k.kapcs.bevételek 0 Egyéb sajátos bevételek 0 Továbbszámlázott szolg.bevételek Kamatbevételek ÁFA bevételek Központi költségvetésből kapott támogatás Támogatásértékű bevételek M ködési célú Felhalmozási célú Véglegesen átvett pénzeszköz M ködési célú Felhalmozási célú Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 Támogatási kölcsönök Pénzforgalom nélküli bevételek M ködési célra Felhalmozási célra Hitel, kölcsön felvétele M ködési célú Felhalmozási célú TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK Személyi jelleg kiadások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb m ködési célú kiadások Ellátottak pénbeli juttatása Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormnáyzat Az önkormányzat által vállalt több éves kihatással járó kötelezettségek, feladatok el irányzatai és a felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban Kötelezettségvállalás, hitel jellege Döntés, ill. felvétel éve Lejárat éve Kötelezettségv állalás, ill. felvett hitel összege Lejárat szerinti ütem adatok eftban év év év év 0 Összesen

9 2015. évi Európai Uniós projektek Kedvezményezett Projekt Bevétel Támogatást biztosító Támogatás összege adatok eftban Kiadás év Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Összesen

10 2015. évi közvetett támogatások adatok eftban Jogcímek Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történ elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adónál, gépjárm adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételb l nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Sport Egyesület Rend rség JRÖ Víziközm Társulat Falugazdász Polgár rség Egyéb Összesen Összesen

11 ködési célú bevételek és kiadások mérlege adatok eftban Bevételek Kiadások Intézményi működési bevétel Személyi jellegű kiadások 19 Önkormányzat költségvetési támogatása Munkaadókat terhelő járulékok 22 Támogatásértékű működési bevétel Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Egyéb működési célú kiadások Működési pénzmaradvány Ellátottak pénzbeli juttatásai Finanszírozási bevétel Működési célú finanszírozási kiadások Összesen Összesen Felhalmozási jelleg bevételek és kiadások mérlege adatok eftban Bevételek Kiadások Felahalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalm.célú költségvetési támogatás Felújítások Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú hitelfelvétele Összesen Összesen Mindösszesen bevétel Mindösszesen kiadás

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (IV. 28.) 1 önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről az 1/2014. (I. 30.) 2 önkormányzati

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben

//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr!

//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr! //INA k : Á Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága Országg, ;űzés Hivatal a?,-cmz., zám: Érkezett : 2012 S Bizottsági önálló indítvány Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 04. december 9., hétfő Tartalomjegyzék 04. évi XCIX. törvény Magyarország 05. évi központi költségvetésének megalapozásáról 5470 04. évi C. törvény Magyarország

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 16/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. szeptember 26. (csütörtök) napján 15

Részletesebben

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 224/2000. (X 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelről

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/4730. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 06. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

8/2012. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Tervében meghatározott alapok felhasználási rendjéről. Alapelvek

8/2012. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Tervében meghatározott alapok felhasználási rendjéről. Alapelvek 8/2012. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Tervében meghatározott alapok felhasználási rendjéről Alapelvek 1. (1) Az egyetemi közös célokat szolgáló, illetve a szervezeti egységekhez

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 19., szerda Tartalomjegyzék 210/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet A 2013. évben nemzetközi szolidaritási program keretében elismerhető menekültek

Részletesebben