.../2008. ( ) FVM rendelete. a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól. Általános rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".../2008. ( ) FVM rendelete. a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól. Általános rendelkezések"

Átírás

1 A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2008. ( ) FVM rendelete a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól Az élelmiszerláncról és felügyeletérıl szóló évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdése 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján a földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következıket rendelem el: Általános rendelkezések 1. E rendelet szabályozza a kérıdzı állatok kéknyelv betegségének elıfordulása és gyanúja esetén szükséges hatósági intézkedéseket. (1) E rendelet alkalmazásában Állat(ok): a fogékony fajhoz tartozó állatok, kivéve a vadon élı állatokat, amelyekre vonatkozóan meghatározott rendelkezések fogadhatók el a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat (a továbbiakban: 199/468/EK határozat) 5. és 7. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelıen. 2. Ártalmatlanítás: az állati melléktermékek összegyőjtése, szállítása, tárolása, kezelése, feldolgozása és felhasználása vagy ártalmatlanítása, a) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi elıírások megállapításáról szóló, október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, vagy b) külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint. 3. Betegség gyanúja: valamely olyan klinikai tünet megjelenése, amely a kéknyelv betegség látszatát kelti a fogékony állatfajban, olyan járványügyi adatokkal alátámasztva, amelyek arra utalnak, hogy ennek a valószínőségével észszerően számolni kell. 4. Fogékony állatfajok: valamennyi kérıdzı. 5. Gazdaság: mezıgazdasági vagy egyéb jellegő létesítmény, ahol a kéknyelv betegségre fogékony fajú állatokat állandóan vagy átmeneti jelleggel nevelnek, illetve tartanak. 6. Hatósági megállapítás: az illetékes kerületvezetı hatósági fıállatorvos a Nemzeti Referencia Laboratórium (a továbbiakban: NRL) eredményeire alapozott olyan irányú határozata, amely szerint a kéknyelv betegség megállapításra került; járvány esetén azonban az illetékes kerületvezetı hatósági fıállatorvos a klinikai, illetve járványügyi megfigyelések eredménye alapján is megállapíthatja a betegséget. 7. Hatósági állatorvos: a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mőködésérıl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. -ának (10) bekezdésében meghatározott állatorvos. 1

2 8. Helyi Járványvédelmi Központ (HJK): a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervén (a továbbiakban: MgSzH területi szerve) belüli, a betegség felszámolását irányító szervezet, melynek felállítását a területi szerv vezetıje rendeli el járványkitörés vagy annak gyanúja esetén. 9. Kórokozó átvivı: a Culicoides imicola rovarfajhoz vagy más, a Culicoides nemhez tartozó rovar, amely képes a kéknyelv betegség közvetítésére és amelyet az Állategészségügyi Tudományos Bizottság javaslata alapján az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelıen kell meghatározni. 10. Leölés: minden olyan eljárás a levágáson kívül, amely az állat halálát okozza. 11. Levágás: minden olyan eljárás, amely egy állat kivéreztetéssel bekövetkezı halálát okozza, emberi fogyasztás céljából. 12. Országos Járványvédelmi Központ (OJK): a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (a továbbiakban: MgSzH Központ) szervezeti keretein belüli, a kéknyelv betegség felszámolását irányító országos szervezet. 13. Zárt vágás: egy állatnak vágóhídon, elkülönítetten történı levágása. (2) E rendelet végrehajtása során a kéknyelv betegségre fogékony fajokhoz tartozó egyes állatok szállításának ellenırzése, megfigyelése, felügyelete és korlátozása tekintetében a 2000/75/EK tanácsi irányelv végrehajtási szabályairól szóló október 26-i 1266/2007/EK rendelet (a továbbiakban: 1266/2007/EK rendelet) 2. cikkében szereplı fogalom-meghatározásokat is alkalmazni kell. Bejelentési kötelezettség 3. (1) A kéknyelv betegség bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség. Aki e betegség elıfordulását vagy a betegség gyanúját észleli, vagy arról tudomást szerez, haladéktalanul köteles errıl értesíteni az ellátó állatorvost. (2) A bejelentési kötelezettség akkor is fennáll, ha egészségesnek látszó állat vágására kerül sor, de a levágott állaton betegségre gyanút keltı elváltozást észlelnek. (3) A bejelentést szóban, írásban, személyesen vagy megbízott útján is lehet teljesíteni. (4) A bejelentésnek tartalmaznia kell: a) az állattartó nevét, lakcímét; b) azon állat(ok) tartási helyét, faját, számát, azonosító számát, korát, ivarát, hasznosítását; vadon élı állat esetén az észlelés helyét, amelyben a betegség elıfordul vagy betegségre gyanús, illetıleg elhullott, levágták vagy leölték. (5) A bejelentésben fel kell tüntetni: a) a bejelentés idıpontjáig az állatokon észlelhetı tüneteket; b) az elhullásuk, levágásuk vagy leölésük elıtt észlelt tüneteket; valamint c) az elhullásuk, levágásuk vagy leölésük után a rajtuk észlelt elváltozásoknak a pontos leírását. 2

3 4. Ha az ellátó állatorvos a kéknyelv betegség elıfordulásáról vagy annak gyanújáról értesül, köteles errıl haladéktalanul értesíteni a hatósági állatorvost, továbbá elrendelni az állatok bezárását (amennyiben erre lehetıség van) és a kórokozó átvivık irtását a hatósági állatorvos megérkezéséig. 5. Az MgSzH Központ a kéknyelv betegség kitörését bejelenti az állatbetegségek közösségi bejelentı rendszerébe (ADNS). A hatósági megfigyelés szabályai 6. (1) Amennyiben az illetékes kerületvezetı hatósági fıállatorvos a betegség gyanúját nem tudja kizárni, az adott gazdaságot hatósági megfigyelés alá rendeli. (2) A hatósági megfigyelés tartama alatt az állattartó köteles haladéktalanul bejelenteni a hatósági állatorvosnak a megfigyelés alá helyezett állatokon észlelt tüneteket, a betegség tüneteinek megszőnését vagy az állatok elhullását. (3) A hatósági állatorvos köteles: a) a megfigyelés alá helyezett állatokat rendszeresen vizsgálni; b) a hatósági megfigyelés idıtartama alatt a betegségre gyanús állat (több ilyen állat közül a betegségre legjellemzıbb tüneteket mutató állat) kórmeghatározás céljából történı leölésének elrendelésére az illetékes kerületvezetı hatósági fıállatorvosnak javaslatot tenni, illetve a leölés helyett vagy azon kívül a betegségre gyanús állatokból NRL-ne az 1. számú melléklet szerinti vizsgálati mintát a 2. számú melléklet szerinti kísérıirattal küldeni; c) a betegség megállapítása elıtt bekövetkezett elhullás okát felderíteni; d) a hatósági megfigyelés tartama alatt történtekrıl eljárási jegyzıkönyvet készíteni. (4) Az eljárási jegyzıkönyvnek a következıket kell tartalmaznia: a) a kéknyelv betegség megnevezését, b) az állattartó nevét és lakcímét, c) a tartás helyét, d) a kórelızményi adatokat, e) az állat(ok) faját, fajtáját, létszámát, azonosítási számát, ivarát, súlyát, korát, f) a betegségre gyanús állat(ok) leírását és az észlelt tüneteket, valamint g) a betegség megállapítása céljából tett intézkedéseket. 7. (1) A hatósági megfigyelés tartama alatt bekövetkezett elhullás esetén a hatósági állatorvos köteles a betegség megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezni, szükség esetén vizsgálati anyagot a NRL-ba küldeni. 3

4 (2) Ha a kéknyelv betegség gyanúja a megfigyelés alatt nem igazolódott be, az illetékes kerületvezetı hatósági fıállatorvos a hatósági megfigyelést feloldja. A forgalmi korlátozás 8. (1) A kéknyelv betegség elıfordulása, illetve gyanúja esetén az illetékes kerületvezetı hatósági fıállatorvos forgalmi korlátozást rendel el. (2) Forgalmi korlátozással érintett településrıl vagy annak meghatározott részérıl, állattartó helyrıl (udvar, major, telep, legelı, legelırész, erdı, erdırész) a betegségre fogékony állatokat kivinni vagy oda bevinni nem szabad. (3) A forgalmi korlátozást a következı rendelkezések szerint kell végrehajtani: a) az állatokat azon a településen kell forgalmi korlátozás alá helyezni, ahol a betegség elıfordulását vagy annak gyanúját megállapították; b) az állattartónak tilos fogékony állatot a teleprıl ki-, illetve telepre bevinnie, továbbá a kórokozó átvivı aktivitásának idején - ha erre lehetıség van - biztosítania kell a fogékony állatok zárt térben tartását; c) az állatokat olyan módon kell forgalmi korlátozás alatt tartani, hogy azon állatok, melyek esetében a betegség elıfordul illetve betegségre gyanúsak, egymással és más kérıdzı állattal lehetıleg ne érintkezhessenek kórokozó átvivık útján; d) a hazajáró állatokat a legelın vagy az erdıben kell tartani; ha ez nem lehetséges, azokat a legelıre nem járó állatoktól rendes tartási helyükön el kell különíteni; e) az állandóan legelın vagy erdın tartott állatokat a legelınek vagy az erdınek azon a részén kell elkülöníteni, ahol az állatok a megbetegedés idején legeltek. Helyi zárlat 9. (1) A helyi zárlatot az illetékes kerületvezetı hatósági fıállatorvos rendeli el a klinikai tünetek, a kórbonctani vizsgálat vagy a NRL lelete alapján. Helyi zárlatot kell elrendelni mindazokon a helyeken (állattartó hely, vágóhíd, állatpiac, állatvásártér vagy egyéb hely), ahol a kéknyelv betegség elıfordulását vagy gyanúját megállapították. (2) A kéknyelv betegség megállapítása esetén az MgSzH területi szerve a helyi zárlatnál alkalmazott intézkedéseket kiterjeszti azokra a gazdaságokra, amelyek 20 kilométer sugarú körzetben helyezkednek el azon gazdaság körül, amelyben a betegséget hatóságilag megállapították. (3) A (2) bekezdésben említett körzet kiterjedését az MgSzH területi szerve a Bizottság tájékoztatása mellett növelheti vagy csökkentheti a járványügyi, földrajzi, ökológiai vagy meteorológiai viszonyok alapján. (4) Ha a (2) bekezdésben említett körzet más tagállam területére is kiterjed, errıl az országos fıállatorvos értesíti az érintett tagállam illetékes állat-egészségügyi hatóságát. A körzet határának kijelölésénél az MgSzH területi szervei együttmőködnek az érintett tagállamok illetékes 4

5 hatóságaival. Ha szükséges, a körzet határát az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelıen kell kijelölni. (5) Az MgSzH területi szerve alkalmazhatja a helyi zárlatnál alkalmazott intézkedéseket más gazdaságokban is, ha azok elhelyezkedése, földrajzi fekvése vagy a betegségre gyanús állatot tartó gazdasággal való kapcsolata alapul szolgálhat a betegség behurcolásának gyanújára. (6) A természetvédelmi területekre az MgSzH területi szerve az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkének megfelelıen a Bizottság jóváhagyása után meghatározhat egyéb különleges rendelkezéseket. (7) A betegség gyanúja esetén az érintett gazdaságokban alkalmazandó intézkedéseket mindaddig fenn kell tartani, amíg az illetékes kerületvezetı hatósági fıállatorvos egyértelmően ki nem zárja a betegség gyanúját. 10. (1) A helyi zárlat alatt álló helyrıl állat, sperma és embrió nem vihetı ki, illetve oda nem vihetı be. A helyi zárlat idıtartama alatt a termékenyítés és fedeztetés szünetel. (2) A helyi zárlat alá helyezett állatállományról a hatósági állatorvosnak nyilvántartást kell készíteni. (3) Helyi zárlat alatt álló helyen a hatósági állatorvos gondoskodik a gazdaságban lévı elhullott állatok tetemének ártalmatlanításáról a 29. rendelkezései szerint. Helyi zárlat alatt álló helyrıl állati hulla csak a hatósági állatorvos engedélyével, ártalmatlanítás vagy hatósági vizsgálat céljából vihetı ki. 11. (1) Az állattartó köteles az állatokat a telepen belül lehetıség szerint bezárva elhelyezni úgy, hogy azok más fogékony állatokkal kórokozó átvivık útján ne érintkezhessenek. (2) A kórokozó átvivık elszaporodásának megakadályozása érdekében az állattartónak engedélyezett rovarirtó szerekkel rendszeresen kezelni kell a helyi zárlat alatt álló állatokat, valamint környezetüket (különös tekintettel a kórokozó átvivık tenyészhelyeire). A kezelés módját és mértékét az illetékes kerületvezetı hatósági fıállatorvos határozza meg, figyelembe véve a felhasznált rovarirtó szer perzisztenciáját és az éghajlati viszonyokat. Védı- és megfigyelési körzet 12. (1) A kéknyelv betegség megállapítása esetén az MgSzH Központ a kéknyelv betegséghez és az ellenırzı intézkedésekhez kapcsolódó földrajzi, közigazgatási, ökológiai és járványtani tényezık figyelembevételével védı- és megfigyelési körzetet (a továbbiakban együtt: korlátozás alatt alá vont körzetet) alakít ki. 5

6 (2) A védıkörzetbe legalább 100 kilométer sugarú terület tartozik azon gazdaság körül, amelyben a betegséget hatóságilag megállapították. (3) A megfigyelési körzet olyan terület, amely legalább 50 kilométerrel terjed túl a védıkörzet határán, és melynek területén az elızı 12 hónap alatt nem történt vakcinázás. (4) Abban az esetben, ha a felállított körzetek több tagállam területét érintik, az érintett államok állat-egészségügyi hatóságait az országos fıállatorvos értesíti a (2) és (3) bekezdésben meghatározott körzet kialakításáról. A körzet határának kijelölésénél az MgSzH Központ együttmőködik az érintett tagállamok illetékes hatóságaival. Ha szükséges, a körzet határát az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelıen kell kijelölni. 13. Az MgSzH Központ a védı- és megfigyelési körzet kiterjedését az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelıen módosíthatja, ha azt a) a földrajzi elhelyezkedés és az ökológiai tényezık, b) az idıjárási viszonyok, c) a kórokozó átvivı jelenléte és megoszlása, d) a járványügyi nyomozás eredményei, e) a laboratóriumi vizsgálatok eredményei, vagy f) az alkalmazott védekezési intézkedések, különösen a kórokozó átvivık irtása indokolttá teszik. 14. A korlátozás alá vont körzetben az MgSzH területi szerve: a) azonosítja az állattartókat a körzeten belül és róluk nyilvántartást vezet, b) a 1266/2007/EK rendeletben meghatározottak szerint ellenırzési programot mőködtet. 15. Fogékony állat, valamint állati petesejt, sperma és embrió a védıkörzet területét nem hagyhatja el. Az MgSzH területi szerve a kiviteli tilalom alól csak a 1266/2007/EK rendeletben meghatározott feltételek szerint adhat mentességet. 16. (1) Az OJK kezdeményezésére az MgSzH Központ a védıkörzetben elrendelheti az állatok kéknyelv betegség elleni vakcinázását és a vakcinázott állatok azonosítását. (2) Az MgSzH Központnak biztosítania kell a korlátozás alá vont körzetben a 14. -ban felsorolt intézkedések alkalmazását. 6

7 17. A megfigyelési körzetben a kéknyelv betegség ellen vakcinázni tilos. A hatósági állatorvos feladatai 18. (1) Ha a hatósági állatorvos kéknyelv betegség elıfordulásáról, betegség gyanújáról, továbbá beteg állat elhullásáról értesül: a) vizsgálat céljából a helyszínre a legrövidebb idın belül kiszáll és azt követıen, hogy a betegség elıfordulását vagy annak gyanúját észlelte, arról az illetékes kerületvezetı hatósági fıállatorvosnak és az MgSzH területi szervének haladéktalanul jelentést tesz; b) megtiltja az állatok továbbszállítását, ha a kéknyelv betegség elıfordulását vagy annak gyanúját szállítás közben észleli. (2) A kéknyelv betegség elıfordulása vagy a betegség gyanúja esetén megtiltja az állatok ki- és bevitelét az adott gazdaságból, illetve gazdaságba. (3) Rendszeresen ellenırzi az állatok zárva tartását a kórokozó átvivık aktivitásának idejére (amennyiben az ehhez szükséges eszközök rendelkezésre állnak), valamint az állatok és környezetük rovarirtó szerekkel történı kezelését, továbbá köteles ellenırizni az elhullott állatok tetemének ártalmatlanítását. (4) A kéknyelv betegség elıfordulásáról vagy annak gyanújáról történt bejelentéssel egy idıben köteles leltárt összeállítani az állatokról, melyben fel kell tüntetni a betegség elıfordulásának és a betegségre gyanús állatoknak a számát, és azt folyamatosan naprakészen kell tartania a betegség gyanújának idıtartama alatt, figyelemmel kísérve az idıközben született, illetve elhullott állatok számát. A leltár adatait köteles az illetékes kerületvezetı hatósági fıállatorvosnak bemutatni, a leltár valamennyi ellenırzés alkalmával elkérhetı. (5) Köteles leltárt összeállítani azokról a helyekrıl, amelyek elısegíthetik a kórokozó átvivı túlélését, vagy menedéket nyújtanak számára, különös figyelemmel azokra a helyekre, amelyek kedveznek a kórokozó átvivı szaporodásának. (6) A hatósági állatorvos a kéknyelv betegség kitörése, kitörésének gyanúja esetén megkezdi a járványügyi nyomozást a 3. számú mellékletben található kérdıív alapján. A járványügyi nyomozás legalább a következıkre terjed ki: a) arra az idıtartamra, amikor a kéknyelv betegség feltételezhetıen jelen van az adott gazdaságban, b) a kéknyelv betegség lehetséges forrására az adott gazdaságban, c) azon gazdaságok azonosítására, amelyekben az állatok ugyanabból a fertızési forrásból kiindulva fertızıdhettek, d) a kórokozó átvivı jelenlétére és eloszlására, e) az állatok behozatalára vagy kivitelére a gazdaságból, f) az állati tetemek ártalmatlanítására. 7

8 (7) A hatósági állatorvos köteles az állattartó telepeket rendszeresen ellenırizni. Ennek keretében minden alkalommal klinikai vizsgálatot vagy boncolást kell végezni a betegségre gyanús vagy elhullott, leölt állatokon. A betegség tényének megerısítése vagy kizárása érdekében az 1. számú melléklet szerinti vizsgálati mintát kell küldenie a NRL-ba 2. számú melléklet szerinti kísérıirattal. (8) Amennyiben a kéknyelv betegség elıfordulását hivatalosan is megállapították, az illetékes kerületvezetı hatósági fıállatorvos leölési határozatának megfelelıen a hatósági állatorvos gondoskodik az állatok leölésérıl, illetve zárt vágásáról. Az illetékes kerületvezetı hatósági fıállatorvos feladatai 19. (1) Ha az illetékes kerületvezetı hatósági fıállatorvos a hatósági állatorvos jelentésébıl vagy egyéb úton tudomást szerez kéknyelv betegség elıfordulásáról vagy annak gyanújáról, köteles a helyszínre haladéktalanul kiszállni. (2) Az illetékes kerületvezetı hatósági fıállatorvos a betegség elıfordulásának vagy a betegség gyanújának beigazolódása esetén köteles a hatósági állatorvos intézkedéseit felülvizsgálni, és ezeket szükség szerint kiegészíteni vagy módosítani, és az MgSzH területi szervének haladéktalanul jelentést tenni. (3) Az illetékes kerületvezetı hatósági fıállatorvos köteles a) a kéknyelv betegség hivatalos megállapítását követıen a leölést, illetve mérlegelés alapján a 21. (6) bekezdése szerinti zárt vágást elrendelni; b) gondoskodni a leölt állatok tetemének ártalmatlanításáról; c) a hatósági állatorvossal mintavételt elvégeztetni abból a célból, hogy a betegség hatósági megállapítása megtörténjen; d) hatósági megfigyelést, helyi zárlatot, forgalmi korlátozást elrendelni, illetve a betegség megszőnésekor azt feloldani; e) a helyi zárlat alatt álló állatállomány felszámolása után a takarítást és fertıtlenítést elrendelni; f) a kéknyelv betegség nyilvántartását a hatósági állatorvosok nyilvántartása alapján összesítve elvégezni; g) a kéknyelv betegség helyzetérıl naponta az MgSzH területi szervének jelenteni; h) a betegség eredetére és elterjedésére vonatkozó járványügyi felderítı vizsgálatot elindítani, a hatósági állatorvosok járványtani felméréseinek értékelésével; i) a betegség felszámolásában közremőködı állatorvosok munkáját szervezni és irányítani. Az MgSzH területi szervének feladatai 20. A kéknyelv betegség kitörésének gyanúja esetén a MgSzH területi szerévnek vezetıje felállítja a HJK-t, mely a készenléti tervben leírtak szerint látja el feladatait. A készenléti terv minimális tartalmai feltételeit a 4. számú melléklet tartalmazza. 8

9 21. (1) A betegség elıfordulásáról vagy a betegség gyanújáról történt értesülés esetén az MgSzH területi szerve köteles az illetékes kerületvezetı hatósági fıállatorvos intézkedéseit ellenırizni, szükség esetén azokat kiegészíteni vagy módosítani. (2) Ha a betegség más megyébıl származik, vagy ennek gyanúja merül fel, illetve fertızésének lehetısége áll fenn, az MgSzH területi szerve értesíti az MgSzH azon területi szervét, amelynek az illetékességébe az adott megye tartozik. (3) Az MgSzH területi szerve köteles a kórokozó átvivı irtását elrendelni, továbbá gondoskodik a betegség leküzdéséhez szükséges kellı számú állatorvos és szaksegéd kirendelésérıl, valamint a szükséges eszközökrıl és felszerelésekrıl. (4) Az MgSzH területi szerve a kéknyelv betegség elıfordulásáról vagy a betegség gyanújáról haladéktalanul jelentést tesz az MgSzH Központnak. Az MgSzH területi szerve betegség helyzetérıl az illetékes kerületvezetı hatósági fıállatorvos jelentése alapján nyilvántartást vezet, és azt az MgSzH Központnak naponként jelenti. (1) Az MgSzH területi szerve köteles: 22. a) a betegség elterjedésének felderítését szolgáló diagnosztikai vizsgálatokat elrendelni; b) a betegség eredetére és elterjedésére vonatkozó vizsgálatot irányítani; c) a kéknyelv betegség hatósági megállapítása után az illetékes kerületvezetı hatósági fıállatorvoson keresztül intézkedni azon állatok leölésével, illetve zárt vágásával kapcsolatban, amelyekben a betegség elıfordul vagy a betegségre gyanúsak, valamint gondoskodni az állati hulla ártalmatlanná tételérıl; d) javaslatot tenni az MgSzH Központnak a védıkörzet, a megfigyelési körzet és a vakcinázás elrendelésére; e) a korlátozás alá vont területeken kívül a kéknyelv betegségre vonatkozó megfigyelési programot a 1266/2007/EK rendeletben meghatározottak szerint végrehajtani. (2) Az illetékes kerületvezetı hatósági fıállatorvos által elrendelt zárt vágást az MgSzH területi szerve által kijelölt vágóhídon, elkülönítetten kell végezni. Az elkülönített módon levágott állatok feldolgozási helyét, módját, a szükséges kezelés módját, a felhasználás lehetıségeit az MgSzH területi szerve határozza meg. (3) Az MgSzH területi szerve minden szükséges intézkedést megtenni, hogy valamennyi személy a korlátozás alatt alá vont körzetben megfelelıen informálva legyen a hatályos korlátozásokról, és megtegyenek minden intézkedést a kérdésre vonatkozó elıírások megfelelı foganatosításához. (4) Az 1266/2007/EK rendelet 7., 8., 9. és 9a. cikkében meghatározott feltételek teljesülése az MgSzH területi szer esetén felmentést ad a szállításra vonatkozó korlátozó intézkedések alól. 9

10 (5) Az MgSzH területi szerve, valamint a kirendelt állatorvosok a védekezési szabályok alkalmazása tekintetében az MgSzH Központ által kijelölt személy rendelkezései szerint kötelesek eljárni. A Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ feladatai 23. (1) Az MgSzH Központ készenléti tervet dolgoz ki a jelen rendeletben meghatározott intézkedések alkalmazásának módjáról. (2) Az MgSzH Központ a kéknyelv betegségre vonatkozó készenléti tervet jóváhagyásra megküldi az Európai Bizottságnak. (3) A kéknyelv betegség kitörésének gyanúja esetén az MgSzH Központ szervezeti keretein belül létrehozott OJK a jóváhagyott készenléti tervben leírtak szerint látja el feladatait. (4) A kéknyelv betegség vírusa jelenlétének hatósági megállapítása után az MgSzH Központ köteles korlátozás alatt alá vont körzetet elrendelni. A korlátozás alatt alá vont körzetet a betegség megszőnésekor fel kell oldani. (5) Az MgSzH Központ az MgSzH területi szerve jelentése alapján megbízottat küld a helyszínre. (6) Az MgSzH Központ köteles a korlátozás alá vont területeken kívül a kéknyelv betegségre vonatkozó megfigyelési programot a 1266/2007/EK rendeletben meghatározottak szerint mőködtetni. (7) Az MgSzH Központ a betegség kitörésének illetve továbbterjedésének megakadályozására az Európai Bizottság tájékoztatása mellett elrendelheti a vakcinázást. 24. (1) Az MgSzH Központ a kéknyelv betegség kitörésével kapcsolatos eseményekrıl, intézkedésekrıl folyamatosan tájékoztatja az országos fıállatorvost. (2) Az 1266/2007/EK rendelet 2. Fejezetének 5. cikkében meghatározott járványügyi információkat továbbítja a BT-Net rendszerbe. (3) Az MgSzH Központ a korlátozás alá vont körzetekrıl, a körzetek helyzetét érintı bármilyen változásról 24 órán belül értesíti a Bizottságot. (4) Az MgSzH Központ naprakészen tartja az ország területén található korlátozás alá vont körzetek jegyzékét, hozzáférhetıvé téve más tagállamok és a nyilvánosság számára. 25. Ha az MgSzH Központ valamely a kéknyelv betegség által járványügyileg érintett földrajzi területet kivon a korlátozás alá vont körzetbıl, elızetesen tájékoztatnia kell az Európai Bizottságot 10

11 arról, hogy a kéknyelv betegséget okozó vírust az érintett területen mőködı ellenırzési program szerint a tájékoztatást megelızı két évben nem mutatták ki. Az országos fıállatorvos feladata 26. Az országos fıállatorvos a kéknyelv betegség kitörése vagy annak gyanúja esetén létrehozza az OJK-t. A Nemzeti Referencia Laboratórium feladatai 27. (1) A kéknyelv betegség NRL-a felelıs minden, a betegség diagnosztizálásával foglalkozó laboratóriumban alkalmazott szabvány és diagnosztikai módszer összehangolásáért, a reagensek felhasználásáért és a vakcinák vizsgálatáért. Ebbıl a célból: a) diagnosztikai reagensekkel láthatja el az egyes laboratóriumokat; b) ellenırzi a használatos valamennyi diagnosztikai reagens minıségét; c) rendszeres idıközönként összehasonlító vizsgálatokat végez; d) ırzi a kéknyelv betegségnek a hazai megállapított esetekbıl származó vírusizolátumait; e) együttmőködik a kéknyelv betegséggel foglalkozó közösségi referencialaboratóriummal. (2) A kéknyelv betegséggel kapcsolatos diagnosztikai vizsgálatokat a Nemzetközi Állategészségügyi Hivatal (OIE) Diagnosztikai Módszerek és Oltóanyagok Szabványügyi Kézikönyvében leírt módszerekkel végzi. Az állatok oltása, gyógyítása 28. (1) A kéknyelv betegség ellen immunizálni tilos, kivéve, ha azt az MgSzH Központ engedélyezi. (2) Azokon az állatokon, melyekben a kéknyelv betegség elıfordul vagy a betegségre gyanúsak, gyógyítási kísérletet vagy mőtétet végezni tilos. Az állati tetemek ártalmatlanná tétele 29. (1) Az elhullott vagy hatósági intézkedésre leölt állatok tetemeit az MgSzH területi szerve által kijelölt állati eredető hulladék-feldolgozó üzembe kell szállítani ártalmatlanítás céljából. (2) Amennyiben állati eredető hulladék-feldolgozó üzem nem áll rendelkezésre, a tetemek ártalmatlanná tételét égetés vagy elföldelés útján is el lehet végezni. Az eljárás során a környezetvédelmi jogszabályok rendelkezéseit minden esetben be kell tartani. 11

12 (3) A boncolás során vérrel vagy egyéb testnedvekkel beszennyezett földet külön jogszabályban foglaltak szerint, az abban jóváhagyott fertıtlenítı oldattal kell ártalmatlanná tenni. A boncolás során keletkezı fertızött víz ártalmatlanításáról gondoskodni kell. (4) Az állati tetem szállításánál használt jármővet és eszközöket, valamint a közremőködı személyeket az állati tetem lerakása után a helyszínen külön jogszabályban foglaltak szerint kell fertıtleníteni, a használt almot pedig el kell égetni. (5) Az ártalmatlanná tételt minden esetben a hatósági állatorvos felügyelete mellett kell végezni. A fertıtlenítés szabályai 30. (1) Külön jogszabályban foglaltak szerint fertıtleníteni kell a helyi zárlat alá vont állattartó helyiségeket (istállókat, ólakat stb.) és a fertızöttnek tekinthetı területrészeket. (2) Fertıtleníteni kell a lezárt helyeken lévı jármőveket, továbbá mindazokat a jármőveket is, amelyen olyan állatokat szállítottak, amelyekben a kéknyelv betegség elıfordul vagy a betegségre gyanúsak, illetıleg ezek hulláját, hullarészeit, trágyáját, a fertızött helyrıl származó takarmányt, almot vagy más tárgyat szállítottak. Az ilyen jármővek vontatására használt állatokat ugyancsak kezelni kell külsı élısködık ellen ható szerekkel. (3) Fertıtleníteni kell azokat a személyeket, akik a zárlat idején a helyi zárlat alatt lévı helyen tartózkodtak, akik érintkeztek olyan állatokkal, melyekben a kéknyelv betegség elıfordul vagy a betegségre gyanúsak, illetve ilyen állatok szállításánál, leölésénél, levágásánál, továbbá a hullák boncolásánál és ártalmatlanná tételénél közremőködtek. (4) Külsı élısködık ellen ható szerekkel kezelni kell azokat a nem fogékony állatokat is, amelyeket a zárlat idején a helyi zárlat alatt álló helyen tartottak. A betegség megszőntté nyilvánítása 31. A betegséget hatóságilag megszőntté nyilvánítani csak a helyi zárlat, a korlátozás alá vont körzet feloldása után lehet. (1) A helyi zárlatot fel kell oldani, ha 32. a) a lezárt helyen fogékony állat nincs, és a fertıtlenítést végrehajtották; b) a 9. (2) bekezdése alapján elrendelt zárlat alatt lévı helyen negyven napi megfigyelési idı alatt e betegségre gyanút keltı megbetegedés nem történt. A betegség gyanúja esetén az érintett gazdaságokban alkalmazandó intézkedéseket mindaddig fenn kell tartani, amíg a gyanú egyértelmően ki nem zárható. A megfigyelési idıt a vírus behurcolásának feltételezhetı 12

13 idıpontjától, illetve ha ez az idıpont bizonytalan, akkor a fertızött hellyel szomszédos helyen a fertızött hely zárlatának feloldásától kell számítani. (2) A védıkörzetet fel kell oldani, ha a védıkörzetben már egy gazdaság sem áll helyi zárlat alatt, és a kéknyelv betegség vírusát az érintett területen mőködı ellenırzési program szerint két évig nem mutatták ki. (3) A megfigyelési körzetet a védıkörzet feloldásával egy idıben fel kell oldani. Záró rendelkezések 33. Ez a rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba, egyidejőleg hatályát veszti a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól szóló 35/2002. (IV. 27.) FVM rendelet. 34. (1) Az e rendelet értelmében hozott intézkedéseket az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelıen lehet módosítani vagy visszavonni. (2) Amennyiben egy adott területen a kéknyelv betegség járvány kivételesen súlyos formában jelentkezik, az illetékes hatóság által hozandó további intézkedéseket az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelıen kell elfogadtatni. 35. (1) Ez a rendelet a kéknyelv betegség elleni védekezésre és felszámolására vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról szóló, november 20-i 2000/75/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. (2) Ez a rendelet a, a kéknyelv betegségre fogékony fajokhoz tartozó egyes állatok szállításának ellenırzése, megfigyelése, felügyelete és korlátozása tekintetében a 2000/75/EK tanácsi irányelv végrehajtási szabályairól szóló, október 26-i 1266/2007/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. 13

14 1. számú melléklet a /2008. ( ) FVM rendelethez A kéknyelv betegség hatósági megállapításához szükséges mintavétel 1. Kórbonctani vizsgálathoz: teljes állati hulla. 2. A vírus izolálásához és azonosításához: a) élı állatból: alvadásban gátolt vérminta, b) friss hullából: lép, nyirokcsomó, szívvér, c) vetélt állat: lép, nyirokcsomó, szívvér, valamint magzatburok-részlet, amely kotyletont tartalmaz, d) újszülött állat: alvadásban gátolt vérminta lehetıleg a kolosztrum kiszopása elıtt. 3. Szerológiai teszthez: vérminta steril csıbe véve. 4. A transzplacentális terjedés vizsgálatához (szeropozitív anyák esetében, a vektor aktivitási idıszakában), akkor az ellés után 24 órán belül az alábbi mintákat kell venni: a) Anyaállat, újszülött állat: alvadásban gátolt és normál vérminta. b) Amennyiben az újszülött elhullik, akkor a 2. pontban meghatározott mintavételt kell alkalmazni. 14

15 2. számú melléklet a /2008. ( ) FVM rendelethez Kísérı irat kéknyelv betegség gyanús vizsgálati minta diagnosztikai intézetbe szállításához Tulajdonos neve: Címe: Telephelye: Beküldı állatorvos (név, cím, elérhetıség): Vizsgálat indoka, célja: Állatfaj A telepen tartott állatok száma (db) A betegség kezdete:... év... hó... nap. Megbetegedett állatcsoport létszáma: Megbetegedett állatok száma: Klinikai tünetek: Kórelızményi adatok: A boncolt hullákban talált kórbonctani elváltozások: 15

16 Egyéb megfigyelés: Beküldött minta (hulla vagy leölt): _ egész állat _ szervminta _ a szervminta mennyisége, minısége, a mintavétel helyének leírása: 30 napon belül elhullott állatok és az elhullás oka naponkénti felsorolása: Dátum Elhullott állatok Elhullás oka A minta csomagolása, szállítása:. A minta elküldésének idıpontja:... év... hó... nap... óra. Beküldı állatorvos (aláírás, pecsét). P.H. aláírás 16

17 3. számú melléklet a /2008. ( ) FVM rendelethez Kérdıív a kéknyelv betegség felderítésére irányuló járványügyi nyomozáshoz I. Érintett helyen tartott fogékony állatokra vonatkozó adatok Állattartó neve, címe: Állatok tartózkodási helye: Szarvasmarha ebbıl: tehén növendék hízó borjú Juh, kecske ebbıl: anya apaállat növendék szopós Egyéb kérıdzı ebbıl: anya apaállat növendék szopós db db db II. Aktuális adatok a betegséggel kapcsolatban: Ki jelentette a betegséget, mikor és kinek: Beteg állatok faja: fajtája: kora: neme (vemhesség): hasznosítás iránya: darabszáma: jelölése: Elsı klinikai tünetek észlelésének ideje: Észlelt klinikai tünetek kronologikusan: A fertızıdés lehetséges legkorábbi ideje (figyelemmel az elsı klinikai tünetek idıpontjára és a leghosszabb lappangási idıre /maximum 40 nap/): 17

18 Ellátó állatorvos neve, címe: Állattartási (nyilvántartási) napló: Gyógyszerfelhasználási napló: III. Fertızıdés eredete a. Fertızıdés idıszakában (figyelemmel a legrövidebb és leghosszabb lappangási idıre, 5 és 40 nap) érintkezés fogékony állattal, pl. vásárlás, csere, piac, vásár, ajándékozás, legelı, mérlegelés, meghiúsult szállítás (visszavitel felvásárlóhelyrıl), vemhesítés, stb.: b. Fertızésközvetítı egyéb tényezıkkel való érintkezés (pl. szúnyog, inszeminálás, embrióátültetés): IV. Fertızés (betegség) tovaterjedésének lehetıségei 1. Fertızıdés feltételezett kezdete óta került-e ki fogékony állat a fertızött állományból, pl.: vágóhídra, vásárra, piacra, eladás révén, ajándékozás, dajkaságba adás, stb. útján: 2. Fertızıdés feltételezett kezdete óta érintkezett-e fogékony állattal a fertızött udvar állata (meghiúsult vásár, leadás helyérıl visszaszállítás esetén, vemhesítés): 3. Fertızıdés óta került-e ki fertızésközvetítı anyag (sperma, embrió), mely fogékony állatokból származik: V. Állathigiéniai körülmények Ólak, istállók alapterülete, magassága: főtés: világítás: szellıztetés: padozat: etetık, itatók: használt fertıtlenítık: jelenlegi készletük: utolsó fertıtlenítés ideje: az állatokról alkotott összbenyomás: helyszínrajz szúnyoghálók szúnyogok jelenléte: szúnyogok túlélésére és szaporodására alkalmas helyek: 18

19 VI. Helyszíni intézkedések TERVEZET VII. Laboratóriumi vizsgálatok: Az állattartó a feltett kérdéseket megértette, az adott válaszai a valóságnak megfelelnek. Hely: Dátum:.. állattartó.. hatósági állatorvos 19

20 4. számú melléklet a FVM rendelethez A készenléti tervek minimális feltételei A készenléti terveknek legalább a következıkre kell kiterjedniük: 1. Nemzeti járványvédelmi központ felállítása a járványügyi intézkedések összehangolása céljából az érintett tagállamban; 2. A védelmi intézkedések helyi szinten történı összehangolása céljából megfelelıen felszerelt helyi járványvédelmi központok listája; 3. Részletes információ a járványügyi intézkedésekért felelıs személyi állományról, annak képesítésérıl és felelısségérıl; 4. Gyors kapcsolatfelvétel lehetısége a járványkitörésben közvetve vagy közvetlenül érintett személyekkel vagy szervezetekkel, valamennyi helyi központ esetében; 5. A járványügyi intézkedések megfelelı végrehajtásához szükséges felszerelés és anyagok hozzáférhetısége; 6. Pontos útmutatás arra vonatkozóan, hogy milyen lépéseket kell tenni beleértve a tetemek megsemmisítését olyan esetekben, ha fennáll a gyanú a fertızöttségre vagy kontaminálódásra, vagy ez megállapítást nyer; 7. Továbbképzési programok a gyakorlati és a közigazgatási eljárási ismeretek naprakésszé tétele és bıvítése érdekében; 8. A diagnosztikai laboratóriumok esetében kórbonctani vizsgálatok, szerológiai és szövettani vizsgálatok stb. végzésére való alkalmasság, valamint a gyorsdiagnosztikai eljárások korszerősítése (a minták gyors szállítására vonatkozó rendelkezéseket kell hozni erre a célra); 9. A kéknyelv betegség elleni vakcinák mennyiségére vonatkozó adat, amely mennyiségre feltehetıen szükség van abban az esetben, ha sürgısségi vakcinázás újbóli bevezetésére kerülne sor; 10. Rendelkezések a készenléti tervek végrehajtására. 20

31/2009. (III. 27.) FVM rendelet. Általános rendelkezések

31/2009. (III. 27.) FVM rendelet. Általános rendelkezések 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdése 17. és 20. pontjában kapott

Részletesebben

31/2009. (III. 27.) FVM rendelet a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól

31/2009. (III. 27.) FVM rendelet a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdése 17. és 20. pontjában kapott

Részletesebben

Aujeszky-betegség. 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet

Aujeszky-betegség. 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet Aujeszky-betegség 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet Fogalmak Fertőzött sertés: vírus, antigénjei, DNS kimutatható; gyanút keltő klinikai tünetek és olyan állományban van ahol a fertőzöttséget hatóságilag

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Magyarországra történő beszállítás feltételei

ÚTMUTATÓ. Magyarországra történő beszállítás feltételei ÚTMUTATÓ A kéknyelv-betegség magyarországi megállapítása miatt a jogszabályoknak megfelelően el kellett rendelni a kitörés gócpontjától számított 100 kilométeres sugarú védőkörzet felállítását, valamint

Részletesebben

Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás

Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás Magyarországon az utóbbi időben több madárinfluenza kitörés történt. Járványügyi intézkedésként védő- és megfigyelési körzetek

Részletesebben

Járványügyi intézkedést követő kártalanítás. a kártalanítási eljárás és annak feltételei

Járványügyi intézkedést követő kártalanítás. a kártalanítási eljárás és annak feltételei Járványügyi intézkedést követő kártalanítás a kártalanítási eljárás és annak feltételei Jogszabályi háttér Az egyes állat járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló

Részletesebben

KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MEDINAI KIRENDELTSÉG 7057 Medina, Kossuth u. 59. Tel/Fax: (74) 434-010 Állattartó Tulajdonos H e l y b e n Tárgy: Tájékoztatás a kéknyelv betegségről Tisztelt Állattartó!

Részletesebben

2008.11.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 299/17

2008.11.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 299/17 2008.11.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 299/17 A BIZOTTSÁG 1108/2008/EK RENDELETE (2008. november 7.) az 1266/2007/EK rendeletnek a kéknyelvbetegség-ellenőrzési és -megfigyelési programok minimumkövetelményei,

Részletesebben

163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet. a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól. Általános rendelkezések

163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet. a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól. Általános rendelkezések 163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. -ának (2) bekezdése 17. és 20. pontjában

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2014D0909 HU 29.05.2015 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2014. december

Részletesebben

30/2009. (III. 27.) FVM rendelet. a sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentesítésének szabályairól és a mentesség fenntartásáról

30/2009. (III. 27.) FVM rendelet. a sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentesítésének szabályairól és a mentesség fenntartásáról 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet a sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentesítésének szabályairól és a mentesség fenntartásáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet. Általános rendelkezések

179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet. Általános rendelkezések 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi

Részletesebben

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141630.573350 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet Hatályos: 2011.11.25-2011.11.25 Jogszabálykeresı Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 140. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 140. szám MAGYAR KÖZLÖNY 140. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. szeptember 19., hétfő Tartalomjegyzék 64/2016. (IX. 19.) FM rendelet Egyes állategészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 69732

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 18636 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 115. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 46/2015. (VIII. 7.) FM rendelete egyes állategészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról Csörög Község Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott

Részletesebben

14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet

14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet 14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról hatályos: 2013.02.16 - - 2014.05.01 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Részletesebben

21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról 21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról hatályos: 2012.09.05-2012.09.05 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34.

Részletesebben

Kéknyelv betegség. rövid ismertető

Kéknyelv betegség. rövid ismertető Kéknyelv betegség rövid ismertető Mi az a kéknyelv betegség? A kéknyelv betegség (angolul: bluetongue) törpeszúnyogok által terjesztett fertőző, de állatról állatra közvetlenül nem terjedő vírusos állatbetegség,

Részletesebben

179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről

179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi

Részletesebben

1. 4. tételek. 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei

1. 4. tételek. 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei 1. 4. tételek 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei 1. A kórbonctan tárgya, feladata és vizsgáló módszerei 2. A kórbonctani és egyes kiegészítı diagnosztikai vizsgálatra szánt anyagok győjtésének

Részletesebben

ISPM 15. Magyarország a követelményeket a 62/2005. (VII. 8) FVM rendelettel módosított 7/2001. (I.17.) FVM rendeletben építette be.

ISPM 15. Magyarország a követelményeket a 62/2005. (VII. 8) FVM rendelettel módosított 7/2001. (I.17.) FVM rendeletben építette be. ISPM 15 62/2005. (VII. 8.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról A zárlati károsítók fa csomagolóanyaggal

Részletesebben

Hatályosság: 2010.01.01-2010.01.02

Hatályosság: 2010.01.01-2010.01.02 46/2009. (XII. 22.) EüM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertızés terjedésének megelızése érdekében szükséges intézkedésekrıl és a szőrıvizsgálatok elvégzésének rendjérıl

Részletesebben

A KÉKNYELV BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ 4.1.

A KÉKNYELV BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ 4.1. A KÉKNYELV BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ 4.1. 1 Kéknyelv betegség útmutató 4.1 Tartalomjegyzék Előszó... 3 I. ALAPVETŐ SZABÁLYOK... 3 1. Jogszabályok és interneten elérhető naprakész

Részletesebben

143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet. a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Fogalommeghatározások

143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet. a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Fogalommeghatározások 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. (2) bekezdése 2., 15. és 25. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

12/2008. (II. 14.) FVM rendelet. az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

12/2008. (II. 14.) FVM rendelet. az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. (2) bekezdése 1., 2., 8. és 25. pontjában kapott

Részletesebben

/2010. ( ) FVM rendelete

/2010. ( ) FVM rendelete A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) FVM rendelete az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint elıállításának engedélyezési, illetve bejelentési szabályairól Az élelmiszerláncról

Részletesebben

/2009. ( ) FVM rendelete. a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól

/2009. ( ) FVM rendelete. a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2009. ( ) FVM rendelete a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény

Részletesebben

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Miről kívánok szólni? Milyen anyagok tartoznak az állattenyésztési és vágási melléktermékekhez? Melyek a legfontosabb jogszabályok?

Részletesebben

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet a mezıgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, elıállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenırzésének részletes

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet. a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól

164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet. a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 17. és 20. pontjában

Részletesebben

Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása

Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása Deák Ferenc osztályvezetı Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonsági, Állat- és Növényegészségügyi Fıosztály

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2007. ( ) rendelete a brucellózis elleni védekezésről

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2007. ( ) rendelete a brucellózis elleni védekezésről A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Tervezet! A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2007. ( ) rendelete a brucellózis elleni védekezésről Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. Mentesség

1. Általános rendelkezések. 2. Mentesség M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 3. szám 447 A vidékfejlesztési miniszter 3/2014. (I. 16.) VM rendelete a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától

Részletesebben

Az ellenırzések helyszínei:

Az ellenırzések helyszínei: Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek,

Részletesebben

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

Részletesebben

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.3. BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. december 1.) a kutyák, macskák és görények harmadik országokból az Európai Unióba irányuló nem kereskedelmi célú

Részletesebben

NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság A vidékfejlesztési miniszter 45/2012. (V.8.) VM rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról (Magyar Közlöny 2012/54.)

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról. Fogalommeghatározások

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról. Fogalommeghatározások A mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirıl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

A KÉKNYELV BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ. (2.0 egységes szerkezetbe foglalt verzió)

A KÉKNYELV BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ. (2.0 egységes szerkezetbe foglalt verzió) A KÉKNYELV BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ (2.0 egységes szerkezetbe foglalt verzió) A kéknyelv betegség magyarországi megállapítása miatt a jogszabályoknak megfelelően el kellett

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/785/2009. TERVEZET a Természetvédelmi İrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet módosításáról szóló miniszteri rendeletrıl

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól (8/2012.(V.31.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

A Visegrádi Önkormányzat 3/2004. (VI. 29.) ör. rendelete a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról

A Visegrádi Önkormányzat 3/2004. (VI. 29.) ör. rendelete a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról A Visegrádi Önkormányzat 3/2004. (VI. 29.) ör. rendelete a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. -ában foglaltak, továbbá az 1991. évi XX.

Részletesebben

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet a tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 49.

Részletesebben

A KÉKNYELV BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ 3.0

A KÉKNYELV BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ 3.0 A KÉKNYELV BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ 3.0 Tartalomjegyzék Előszó... 2 I. ALAPVETŐ SZABÁLYOK... 2 1. Jogszabályok és interneten elérhető naprakész információk... 2 2. Állati

Részletesebben

(Csak a görög nyelvű szöveg hiteles) (EGT-vonatkozású szöveg)

(Csak a görög nyelvű szöveg hiteles) (EGT-vonatkozású szöveg) 2015.9.8. L 234/19 A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1500 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2015. szeptember 7.) a bőrcsomósodáskór görögországi előfordulásával összefüggő egyes ideiglenes védintézkedésekről és az (EU) 2015/1423

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 1050 Ft 2008. március 13.

LIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 1050 Ft 2008. március 13. LIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 1050 Ft 2008. március 13. T A R T A L O M S z á m T á r g y Oldal Miniszteri rendeletek 11/2008. (II. 14.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények

Részletesebben

23/2005. (III. 23.) FVM rendelet a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről. A rendelet tárgya

23/2005. (III. 23.) FVM rendelet a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről. A rendelet tárgya 23/2005. (III. 23.) FVM rendelet a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. -ának 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2009. ( ) FVM rendelet

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2009. ( ) FVM rendelet 1 A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2009. ( ) FVM rendelet a sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentesítésének szabályairól és a mentesség fenntartásáról Az élelmiszerláncról és

Részletesebben

L 213/42 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 213/42 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 213/42 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.8.8. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2008. július 30.) az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló 82/894/EGK tanácsi irányelvnek a bejelentési kötelezettség

Részletesebben

Iktatószám: TO-04I/30/640-6/2014. Ügyintéző: - Dr. Ugodi Andrea Járási Hivatalvezető Asszony. Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal

Iktatószám: TO-04I/30/640-6/2014. Ügyintéző: - Dr. Ugodi Andrea Járási Hivatalvezető Asszony. Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Dr. Ugodi Andrea Járási Hivatalvezető Asszony Iktatószám: TO-04I/30/640-6/2014. Ügyintéző: - Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal SZEKSZÁRD Bezerédj u. 1. 7100 Tárgy: Tájékoztatás kéknyelv betegségről

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Állategészségügyi szabályok 2014. augusztus 8-10.

Állategészségügyi szabályok 2014. augusztus 8-10. BAROMFI, NYÚL, PRÉMES ÁLLAT, ERDEI és SZÁRNYAS VAD élőállat bemutató Tyúk, pulyka olyan helyről szállítható, melynek 10 km-es sugarú körzetében baromfira átragadó, bejelentési kötelezettség alá tartozó

Részletesebben

Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez

Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez I.1. Feladó Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez I.2. Bizonyítvány hivatkozási száma I.2.a Helyi hivatkozási szám: I.3. Központi illetékes hatóság I. rész: Bemutatott szállítmány adatai I.4.

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról a keszonmunkákról A munkavédelemrıl szóló, több jogszabállyal módosított 47/1979. (XI. 30.) MT rendelet 25. -ának (4) bekezdésében, valamint a 39. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján -

Részletesebben

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tőzoltóság létesítésérıl, mőködésének feltételeirıl és feladatáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

A KÉKNYELV BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ 4.0

A KÉKNYELV BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ 4.0 A KÉKNYELV BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ 4.0 1 Kéknyelv betegség útmutató 4.0 Tartalomjegyzék Előszó... 3 I. ALAPVETŐ SZABÁLYOK... 3 1. Jogszabályok és interneten elérhető naprakész

Részletesebben

2012.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/51

2012.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/51 2012.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/51 A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. február 17.) a 92/65/EGK tanácsi irányelv E. mellékletének a telepekről, valamint az engedélyezett szervezetekből,

Részletesebben

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes mőszaki termékek tőzvédelmi megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésérıl A mőszaki

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok igazolványával összefüggıen ellátandó feladatokról I. AZ

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 6/1992. (XI. 16. ) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 6/1992. (XI. 16. ) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete 6/1992. (XI. 16. ) számú R E N D E L E T E Az építészeti és természeti értékek helyi védelmérıl. (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe foglalva:

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2012.03.30-2012.03.30 Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl szóló 1991. évi XI.

Részletesebben

L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.9.8. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. augusztus 13.) a klasszikus sertéspestis Szlovák Köztársaságban 2004-ben történő felszámolásához való közösségi pénzügyi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007 -

Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007 - Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007-1 A polgárok személyes adatainak védelme érdekében az 1992. évi LXVI. Tv. 30.. /1/ bekezdése alapján az alábbi (a

Részletesebben

51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2011.12.24-2011.12.25 A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS A KÉKNYELV BETEGSÉGGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓHOZ

KIEGÉSZÍTÉS A KÉKNYELV BETEGSÉGGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓHOZ KIEGÉSZÍTÉS A KÉKNYELV BETEGSÉGGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓHOZ Valamennyi korlátozás alatt levő területen található állattartó telep esetében ki kell egészíteni a járványvédelmi intézkedési

Részletesebben

Az állami kártalanítás szabályai. Dr. Bognár Lajos élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős helyettes államtitkár

Az állami kártalanítás szabályai. Dr. Bognár Lajos élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős helyettes államtitkár Az állami kártalanítás szabályai Dr. Bognár Lajos élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős helyettes államtitkár 1 Támogatási rendszerek Állategészségügy: Egyes állatbetegségek megelőzése,

Részletesebben

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról 7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról A köziratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 10.2.2010 EP-PE_TC1-COD(2009)0105 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2010. február 10-én került

Részletesebben

2001. évi XXII. törvény. az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény módosításáról. (egységes szerkezetben a módosított jogszabállyal)

2001. évi XXII. törvény. az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény módosításáról. (egységes szerkezetben a módosított jogszabállyal) 2001. évi XXII. törvény az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény módosításáról (egységes szerkezetben a módosított jogszabállyal) Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy az állatok tartásának,

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Dr. Antal Ákos hatósági főállatorvos, megyei ENAR koordinátor Hajdú Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0277/84. Módosítás. Struan Stevenson, Konrad Szymański az ECR képviselıcsoport nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0277/84. Módosítás. Struan Stevenson, Konrad Szymański az ECR képviselıcsoport nevében 10.9.2013 A7-0277/84 84 23 a preambulumbekezdés (új) (23a) A I. mellékletében a hagyományos energiaforrásokból származó kıolaj és földgáz vonatkozásában elıírt termelési küszöbértékek nem veszik figyelembe

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 7 / 2001. / VI.26./ számú RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

- 2 - Sárospatak, 2012. november 21. Készítette: Törökné Hornyák Rita vezetı-tanácsos. Jegyzıi feladatokat ellátó. Dankóné Gál Terézia

- 2 - Sárospatak, 2012. november 21. Készítette: Törökné Hornyák Rita vezetı-tanácsos. Jegyzıi feladatokat ellátó. Dankóné Gál Terézia SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - az állatok

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben