129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet"

Átírás

1 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet a tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól Az állattenyésztésről szóló évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 49. -a (1) bekezdésének a)/13. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. (1) Tenyészállatot és szaporítóanyagot - kivéve a tenyészebet - az ország területére behozni csak az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézethez (a továbbiakban: OMMI) a beszállítást megelőző 15 napon belül, írásban benyújtott bejelentés alapján lehet. (2) Nem kell bejelentést tenni a tenyészállatnak kiállításra, versenyre történő behozatalához, kiviteléhez, illetve átszállításához, ha az állatot a származási országba visszaszállítják, és ez a körülmény a behozatalkor, illetve kivitelkor hitelt érdemlően igazolható. Ha az így behozott tenyészállatot belföldön akarják forgalmazni, illetve tenyészállatként hasznosítani, az OMMI-hoz haladéktalanul a 2. szerinti bejelentést kell tenni. 2. (1) A tenyészállat és szaporítóanyag behozatalához szükséges bejelentést a tenyészállat tulajdonosának, illetve a tulajdonos nevében meghatalmazottjának kell benyújtani. (2) A bejelentésnek tartalmaznia kell a származási országot, a nyilvántartást végző szervezet nevét és címét, a behozni kívánt fajta, hibrid, keresztezési program megnevezését, mennyiségét, ivarát, korcsoportját, az egyed, illetve csoport azonosítóját, a felhasználás célját, a hasznosítás helyét és módját, sperma, petesejt és embrió esetén a mesterséges termékenyítő vagy embrióátültető állomás megnevezését. Keltetőtojás esetében a bejelentésnek a származási országot, a baromfi fajtájának megnevezését, a behozni szándékozott mennyiséget, a beszállítás várható idejét, valamint a keltetést végző keltetőállomás nevét és címét kell tartalmaznia. (3) A bejelentéshez - a keltetőtojás esetét kivéve - csatolni kell: a) a nyilatkozatot arról, hogy harmadik országból történő behozatal esetén a nyilvántartást végző szervezet megfelel a harmadik országokból származó állatok, azok spermája, petesejtjei és embriói behozatalára alkalmazandó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekre vonatkozó elvek megállapításáról és a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló 77/504/EGK irányelv módosításáról szóló 94/28/EK Tanács irányelve 3. cikk (1) bekezdésben foglaltaknak; b) elismert szervezettel rendelkező világfajta tenyésztési programjának végrehajtásához szükséges import esetében az illetékes elismert tenyésztő szervezet előzetes nyilatkozatát arról, hogy a behozott tenyészállat, illetve a sperma, petesejt és embrió esetén a donoregyed megfelel-e a törzskönyvi nyilvántartásba vétel feltételeinek; c) védett fajta esetén a fajtát fenntartó elismert tenyésztő szervezet hozzájárulását; d) elismert szervezettel és fajtaelismeréssel nem rendelkező fajta esetén egy elismert tenyésztő szervezet nyilatkozatát arról, hogy az új fajtát szervezetén belül elismertetni kívánja, vagy nyilatkozatot arról, hogy a behozatalt követően szervezeti és fajtaelismerést kér a behozandó fajtára. (4) A hazai őshonos fajták esetében az OMMI mint fajtafenntartó egyetértése szükséges a behozatalhoz. 3. (1) Harmadik országból behozott tenyészállatot, szaporítóanyagot szarvasmarha, sertés, juh és kecske esetében a melléklet szerinti tenyésztéstechnikai bizonyítványnak, lófélék esetében a 93/623/EGK határozatban megállapított azonosító okmánynak kell kísérnie. Tagállamból behozott tenyészállatot, szaporítóanyagot származási igazolásnak kell kísérnie. (2) A behozatalról a behozott tenyészállatok hasznosítási helyre érkezését követően, legkésőbb negyvennyolc órán belül a 2. (1) bekezdése szerinti kérelmezőnek írásban értesítenie kell az OMMI-t. Az értesítéshez csatolni kell az (1) bekezdés szerinti kísérőokmányt. 4. (1) A behozott tenyészállatot, donoregyedet és szaporítóanyagot - kivéve a keltetőtojást - a hasznosítását megelőzően tenyésztési szempontból honosíttatni kell. (2) A honosítás az adott fajta elismert tenyésztő szervezete által vezetett törzskönyvbe történő felvételét, és a tenyésztési adatnak a tenyésztési adatbankba történő bejegyzését, illetve a származó ország nyilvántartást végző szervezete által kiállított származási igazolásnak az OMMI-val történő hitelesíttetését jelenti. (3) A 2. (3) bekezdésének b) pontja szerinti nyilatkozat és a behozatalt követő törzskönyvi nyilvántartásba vétel - honosítás - nem tagadható meg, ha a tenyészállat, illetve a donoregyed adatai megfelelnek a tenyésztő szervezet törzskönyvi szabályzatában foglaltaknak. (4) A behozott mélyhűtött spermát külön jogszabályban meghatározott feltételekkel, csak a mesterséges termékenyítési engedély kiadását követően és engedélyezett mesterséges termékenyítő állomás útján lehet felkínálni, illetve értékesíteni. 5. (1) Az OMMI ellenőrzi, hogy a) a behozatal az előzetes bejelentésben foglaltak szerint valósult-e meg; b) az állatoknak van-e származási igazolása, fajuknak, életkoruknak és hasznosításuknak megfelelő teljesítményvizsgálati eredménye, tenyészértéküket megállapították-e, illetve az átszámítható-e; c) a szaporítóanyagnak van-e származási igazolása, valamint a szaporítóanyagot adó tenyészállat vércsoport-, vagy azzal egyenértékű vizsgálati eredménye és szaporítóanyag minőségi bizonyítványa, és a fizikai, a biológiai, valamint a minőségi tulajdonságai a hazai forgalomba hozatali feltételeknek megfelelnek-e; d) a törzskönyvezés feltételei biztosítottak-e; e) a bejelentést a behozatalt követően 30 napon belül megtették-e, ha a behozatalt fajtaelismerésre irányuló eljárás követi.

2 (2) Az OMMI az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést tagállamból történő behozatal esetén szúrópróbaszerűen, illetve bejelentés alapján, harmadik országból történő behozatal esetén pedig minden esetben - kivéve, ha külön jogszabály vagy államközi egyezmény másképpen nem rendelkezik - elvégzi. 6. (1) A bejelentéstől eltérő behozatal esetén az OMMI a 4. szerinti honosítást megtagadhatja. (2) A bejelentéstől eltérő behozatal, illetve nem honosított tenyészállat és szaporítóanyag használata esetén az OMMI köteles a Tv. 45. (2) bekezdése alapján a behozott állat haszonállatként történő hasznosítását, szükség esetén a hímivarú állat ivartalanítását, illetve a szaporítóanyag megsemmisítését vagy visszaszállítását elrendelni. 7. A külön jogszabály szerinti védett őshonos és magas genetikai értéket képviselő, veszélyeztetett helyzetbe került állatot, valamint szaporítóanyagát kivinni csak a kiszállítást legalább 15 nappal megelőző előzetes bejelentést követően, őshonos fajták esetében az OMMI mint fajtafenntartó egyetértése esetén lehet. 8. (1) Tenyészállatot és szaporítóanyagot az ország területéről kivinni csak az OMMI által hitelesített származási igazolással lehet. (2) A tenyészállatok kiviteléhez támogatás csak az e rendeletben meghatározott feltételek teljesítése után vehető igénybe. (3) A szaporítóanyag kiviteléhez szükséges minőségigazolás kiadására vonatkozó szabályokat a külön rendeletben foglaltak szerint kell alkalmazni. 9. Ez a rendelet a) a Tanács 77/504/EGK irányelve a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól, b) a Tanács 88/661/EGK irányelve a tenyészsertésekre alkalmazandó állattenyésztés-technológiai előírásokról, c) a Tanács 89/361/EGK irányelve a fajtatiszta tenyészjuhokról és tenyészkecskékről, d) a Bizottság 96/510/EK határozata a tenyészállatok, valamint azok spermája, petesejtjei és embriói behozatalához szükséges származási és tenyésztéstechnikai bizonyítvány megállapításáról, e) a Tanács 94/28/EK irányelve a harmadik országokból származó állatok, azok spermája, petesejtjei és embriói behozatalára alkalmazandó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekre vonatkozó elvek megállapításáról és a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló 77/504/EGK irányelv módosításáról, f) a Bizottság 2004/186/EK határozata a 96/510/EK határozat egyes mellékleteinek a lófélék spermája, petesejtjei és embriói behozatalára vonatkozó tenyésztéstechnikai követelmények tekintetében történő módosításáról szóló irányelveknek és határozatoknak való megfelelést szolgálja. 10. Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg a tenyészállatok behozatalához és kiviteléhez szükséges szakmai hozzájárulás előírásairól szóló 34/1994. (VI. 28.) FM rendelet, valamint a mesterséges termékenyítésről, az embrió átültetésről, az állati szaporítóanyagok előállításáról, felkínálásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 39/1994. (VI. 28.) FM rendelet 11. -a hatályát veszti.

3 Melléklet a 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelethez I. Származási és tenyésztéstechnikai bizonyítvány a szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállat, fajtatiszta tenyészsertés, valamint fajtatiszta tenyészjuh és -kecske behozatalához 1 2. Fajta 1. Faj (szarvasmarha/sertés/juh/kecske) 3. Kiállító szerv 4. A származási törzskönyvet vezető harmadik országbeli hatóság neve és címe 6. Azon közösségi törzskönyvet vezető tenyésztő egyesület, illetve szövetség neve és címe, amelybe az állatot be fogják jegyezni 7. Az állat törzskönyvezéséért, illetve egyéb nyilvántartásba vételéért felelős személy neve és címe 8. Az állat neve (nem kötelező) Azonosítási rendszer (tetoválás, füljelző, 11. Azonosító szám mikrochip, sziluett stb.) 12. Az állat születési ideje 13. Az állat neme 14. Az állat származása Nőivarú nagyszülő Nőivarú nagyszülő 15. Az állat, valamint a szülők és nagyszülők teljesítményvizsgálatára és naprakész tenyészértékbecslésére vonatkozóan rendelkezésre álló valamennyi eredmény, a tenyészértékbecslést végző szerv nevével együtt 2 Kelt.... -ban... -n Aláírás:... AZ ALÁÍRÓ NEVE ÉS NYOMTATOTT BETŰVEL A nem megfelelő rész törlendő. 2 Szükség esetén további lapon folytatható.

4 II. Bizonyítvány hibrid tenyészsertés behozatalához 1. Kiállító szerv 2. A származási nyilvántartást vezető harmadik országbeli hatóság neve és címe 3. A tenyésztő neve és címe 4. Azon közösségi nyilvántartást vezető tenyésztő egyesület, illetve szövetség neve és címe, amelybe az állatot be fogják jegyezni 5. Az állat nyilvántartásba vételéért felelős személy neve és címe 6. Az állat neve (nem kötelező) 7. A harmadik országbeli nyilvántartási szám 8. Azonosítási rendszer (tetoválás, füljelző, mikrochip 9. Azonosító szám stb.) 10. Az állat születési ideje 11. Az állat neme 12. Genetikai típus, vonal Kelt.... -ban... -n Aláírás:... AZ ALÁÍRÓ NEVE ÉS NYOMTATOTT BETŰVEL....

5 III. Vemhességi bizonyítvány A) A hímivarú donorállat adatai 1. Faj 2. Fajta/genetikai típus 3. Kiállító szerv 4. A származási törzskönyvet vagy egyéb nyilvántartást vezető harmadik országbeli hatóság neve és címe 5. Az állat neve (nem kötelező) 6. Eredeti nyilvántartási szám 7. Az állat születési ideje 8. Vércsoport 1 9. A tenyésztő neve és címe 10. Az állat származása 2 3 Nőivarú nagyszülő Nőivarú nagyszülő 3 vonatkozóan rendelkezésre álló valamennyi eredmény, a tenyészértékbecslést végző szerv nevével együtt 2, 4 B) A mesterséges termékenyítés, illetve a fedeztetés időpontja Kelt.... -ban... -n Aláírás:... AZ ALÁÍRÓ NEVE ÉS NYOMTATOTT BETŰVEL Vagy a közösségi joggal összhangban engedélyezett egyéb megfelelő módszer; csak szarvasmarha, juh és kecske esetén szükséges. 2 Hibrid sertés esetén nem szükséges. 3 Lófélék és hibrid sertés esetén nem szükséges 4 Szükség esetén további lapon folytatható.

6 IV. Származási és tenyésztéstechnikai bizonyítvány a szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállat, fajtatiszta tenyészsertés, valamint fajtatiszta tenyészjuh és -kecske spermájának behozatalához A) A hímivarú donorállat adatai 1 2. Fajta/genetikai típus 1. Faj (szarvasmarha/sertés/juh/kecske) 3. Kiállító szerv 4. A származási törzskönyvet vagy egyéb nyilvántartást vezető harmadik országbeli hatóság neve és címe 6. Az állat neve (nem kötelező) 7. Eredeti nyilvántartási szám 8. Az állat születési ideje 9. Vércsoport Az állat származása 3 Nőivarú nagyszülő Nőivarú nagyszülő vonatkozóan rendelkezésre álló valamennyi eredmény, a tenyészértékbecslést végző szerv nevével együtt 3, A tenyészértékbecslés megbízhatósága (csak tejelő típusú bika esetén) (legalább 0,5) Kelt.... -ban... -n Aláírás:... AZ ALÁÍRÓ NEVE ÉS NYOMTATOTT BETŰVEL A nem megfelelő rész törlendő. 2 Vagy a közösségi joggal összhangban engedélyezett egyéb megfelelő módszer; csak szarvasmarha, juh és kecske esetén szükséges. 3 Hibrid sertés esetén nem szükséges. 4 Szükség esetén további lapon folytatható.

7 V. Származási és tenyésztéstechnikai bizonyítvány szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállat, tenyészsertés, fajtatiszta tenyészjuh és -kecske, valamint törzskönyvezett lófélék spermájának behozatalához A) A hímivarú donorállat adatai 1 2. Fajta/genetikai típus 1. Faj (szarvasmarha, sertés, juh, kecske, ló) 3. Kiállító szerv 4. A törzskönyvet vagy egyéb nyilvántartást vezető származás szerinti harmadik országbeli hatóság neve és címe 6. Az állat neve (nem kötelező) 7. Eredeti nyilvántartási szám 8. Az állat születési ideje 9. Vércsoport Az állat származása 3 4 vonatkozóan rendelkezésre álló valamennyi eredmény, a tenyészértékbecslést végző szerv nevével együtt 3, A tenyészértékbecslés megbízhatósága (csak tejhasznú fajtához tartozó bika esetén) (legalább 0,5) 13. Dátum és hely 14. AZ ALÁÍRÓ NEVE 15. Aláírás B) A sperma adatai 1. A sperma azonosítási rendszere (szín, szám stb.) 2. A tárolóedény azonosító jele 3. A sperma eredete (a spermagyűjtő/-tároló központ címe) 4. A sperma rendeltetési helye (a címzett neve és címe) A műszalma/műszalmák azonosítása Az adagok száma A gyűjtés dátuma 5. Dátum és hely 6. AZ ALÁÍRÓ NEVE 7. Aláírás 1 A nem megfelelő rész törlendő. 2 Vagy a közösségi joggal összhangban engedélyezett egyéb megfelelő módszer; csak szarvasmarha, lófélék, juh és kecske esetén szükséges. 3 Hibrid sertés esetén nem szükséges. 4 Törzskönyvezett lófélék esetén nem szükséges. 5 Szükség esetén további lapon folytatható.

8 VI. Származási és tenyésztéstechnikai bizonyítvány szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállat, tenyészsertés, fajtatiszta tenyészjuh és -kecske, valamint törzskönyvezett lófélék petesejtjeinek behozatalához A) A nőivarú donorállat adatai 1 2. Fajta/genetikai típus 1. Faj (szarvasmarha, sertés, juh, kecske, ló) 3. Kiállító szerv 4. A törzskönyvet vagy egyéb nyilvántartást vezető származás szerinti harmadik országbeli hatóság neve és címe 6. Az állat neve (nem kötelező) 7. Eredeti nyilvántartási szám 8. Az állat születési ideje 9. Vércsoport Az állat származása 3 4 vonatkozóan rendelkezésre álló valamennyi eredmény, a tenyészértékbecslést végző szerv nevével együtt 3, Dátum és hely 13. AZ ALÁÍRÓ NEVE 14. Aláírás B) A petesejtek adatai 1. A petesejtek azonosítási rendszere (szín, szám stb.) 2. A tárolóedény azonosító jele 3. A petesejtek eredete (a petesejtgyűjtő munkacsoport címe) 4. A petesejtek rendeltetési helye (a címzett neve és címe) A műszalma/műszalmák azonosítása A petesejtek száma műszalmánként A gyűjtés dátuma 5. Dátum és hely 6. AZ ALÁÍRÓ NEVE 7. Aláírás 1 A nem megfelelő rész törlendő. 2 Vagy a közösségi joggal összhangban engedélyezett egyéb megfelelő módszer; csak szarvasmarha, lófélék, juh és kecske esetén szükséges. 3 Hibrid sertés esetén nem szükséges. 4 Törzskönyvezett lófélék esetén nem szükséges. 5 Szükség esetén további lapon folytatható.

9 VII. Származási és tenyésztéstechnikai bizonyítvány szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállat, tenyészsertés, fajtatiszta tenyészjuh és -kecske, valamint törzskönyvezett lófélék embrióinak behozatalához A) A hímivarú donorállat adatai 1 2. Fajta/genetikai típus 1. Faj (szarvasmarha, sertés, juh, kecske, ló) 3. Kiállító szerv 4. A törzskönyvet vagy egyéb nyilvántartást vezető származás szerinti harmadik országbeli hatóság neve és címe 6. Az állat neve (nem kötelező) 7. Eredeti nyilvántartási szám 8. Az állat születési ideje 9. Vércsoport Az állat származása 3 4 vonatkozóan rendelkezésre álló valamennyi eredmény, a tenyészértékbecslést végző szerv nevével együtt 3, Dátum és hely 13. AZ ALÁÍRÓ NEVE 14. Aláírás B) A nőivarú donorállat adatai 1 2. Fajta/genetikai típus 1. Faj (szarvasmarha, sertés, juh, kecske, ló) 3. Kiállító szerv 4. A törzskönyvet vagy egyéb nyilvántartást vezető származás szerinti harmadik országbeli hatóság neve és címe 6. Az állat neve (nem kötelező) 7. Eredeti nyilvántartási szám 8. Az állat születési ideje 9. Vércsoport Az állat származása 3 4 vonatkozóan rendelkezésre álló valamennyi eredmény, a tenyészértékbecslést végző szerv nevével együtt 3, Dátum és hely 13. AZ ALÁÍRÓ NEVE 14. Aláírás C) Az embriók adatai

10 1. Az embriók azonosítási rendszere (szín, szám stb.) 2. A tárolóedény azonosító jele 3. Az embrió(k) eredete (az embriógyűjtő munkacsoport címe) 4. Az embrió(k) rendeltetési helye (a címzett neve és címe) A műszalma/műszalmák azonosítása Az embriók száma műszalmánként A gyűjtés dátuma 5. Dátum és hely 6. AZ ALÁÍRÓ NEVE 7. Aláírás 1 A nem megfelelő rész törlendő. 2 Vagy a közösségi joggal összhangban engedélyezett egyéb megfelelő módszer; csak szarvasmarha, lófélék, juh és kecske esetén szükséges. 3 Hibrid sertés esetén nem szükséges. 4 Törzskönyvezett lófélék esetén nem szükséges. 5 Szükség esetén további lapon folytatható.

Mangalica tanácskozás Debrecen 2014. Augusztus 18. Dr. Radnóczi László

Mangalica tanácskozás Debrecen 2014. Augusztus 18. Dr. Radnóczi László A minisztérium feladatai a védett őshonos állatfajták megőrzésével és genetikai fenntartásával kapcsolatban Mangalica tanácskozás Debrecen 2014. Augusztus 18. Dr. Radnóczi László Jogi szabályozás -az

Részletesebben

L 109. Hivatalos Lapja. Az Európai Unió. Jogszabályok. Nem jogalkotási aktusok. 60. évfolyam április 26. Magyar nyelvű kiadás.

L 109. Hivatalos Lapja. Az Európai Unió. Jogszabályok. Nem jogalkotási aktusok. 60. évfolyam április 26. Magyar nyelvű kiadás. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 109 Magyar nyelvű kiadás Jogszabályok 60. évfolyam 2017. április 26. Tartalom II Nem jogalkotási aktusok RENDELETEK A Bizottság (EU) 2017/716 végrehajtási rendelete (2017.

Részletesebben

28/2010. (XI. 9.) VM rendelet az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény végrehajtására kiadott egyes miniszteri rendeletek módosításáról

28/2010. (XI. 9.) VM rendelet az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény végrehajtására kiadott egyes miniszteri rendeletek módosításáról 28/2010. (XI. 9.) VM rendelet az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény végrehajtására kiadott egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49.

Részletesebben

LOVAK IMPORTJA MAGYARORSZÁGRA

LOVAK IMPORTJA MAGYARORSZÁGRA LOVAK IMPORTJA MAGYARORSZÁGRA IMPORT LOVAK ÜGYINTÉZÉSE Európai Uniós tagságunk jelentősen egyszerűsítette az Unió területén belül tenyésztett lovak Magyarországra történő behozatalát. Attól függően azonban,

Részletesebben

1993. évi CXIV. törvény. az állattenyésztésről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja és hatálya

1993. évi CXIV. törvény. az állattenyésztésről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja és hatálya 1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a gazdasági célú állattenyésztés biztosítsa a piacképes, minőségi állati termék előállítás genetikai hátterét; segítse

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja és hatálya

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja és hatálya 1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésről 1 Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a gazdasági célú állattenyésztés biztosítsa a piacképes, minőségi állati termék előállítás genetikai hátterét; segítse

Részletesebben

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésről legutoljára módosította: 2004. évi LXXIV. törvény - kék háttérrel, sárga színnel színnel a szövegben, melynek 16. (2) E törvény 7. -ában foglaltakat a hatálybalépés

Részletesebben

93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet

93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet 93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet a védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdés a) pont 6., 7. és 8. alpontjaiban kapott

Részletesebben

1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésről[1] I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésről[1] I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésről[1] Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a gazdasági célú állattenyésztés biztosítsa a piacképes, minőségi állati termék előállítás genetikai hátterét; segítse

Részletesebben

62/2016. (IX. 16.) FM rendelet a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről

62/2016. (IX. 16.) FM rendelet a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdés a) pont 3., 17. és 19.

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 62/2016. (IX. 16.) FM rendelete a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről

A földművelésügyi miniszter 62/2016. (IX. 16.) FM rendelete a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről A földművelésügyi miniszter 62/2016. (IX. 16.) FM rendelete a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdés

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG

EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel, 2018. február 27. KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG KILÉPÉSE AZ EU-BÓL ÉS AZ ÉLŐ ÁLLATOK MOZGÁSÁVAL

Részletesebben

123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet

123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet a tenyésztő szervezeti és fajtaelismerés rendjéről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. (1) bekezdése a) pontjának 7. és 8. alpontjában

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.11. COM(2014) 5 final 2014/0032 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unión belüli kereskedelmének és az Unióba

Részletesebben

T/9299. számú törvényjavaslat. az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról

T/9299. számú törvényjavaslat. az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9299. számú törvényjavaslat az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2016. február 2016. évi törvény

Részletesebben

42/1994. (VI. 28.) FM rendelet

42/1994. (VI. 28.) FM rendelet 42/1994. (VI. 28.) FM rendelet a méhanyanevelő telep üzemeltetésének engedélyezéséről, valamint a méhanya és szaporítóanyag előállításáról, felhasználásáról 1 Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV.

Részletesebben

2. oldal 3. Baromfikeltető állomás: az a létesítmény, amelyben továbbtenyésztésre vagy árutermelő állományok előállítása céljából tenyész- vagy keltet

2. oldal 3. Baromfikeltető állomás: az a létesítmény, amelyben továbbtenyésztésre vagy árutermelő állományok előállítása céljából tenyész- vagy keltet 1. oldal 1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésről 1 Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a gazdasági célú állattenyésztés biztosítsa a piacképes, minőségi állati termék előállítás genetikai hátterét;

Részletesebben

123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet. a tenyésztő szervezeti- és fajtaelismerés rendjéről

123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet. a tenyésztő szervezeti- és fajtaelismerés rendjéről 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet a tenyésztő szervezeti- és fajtaelismerés rendjéről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. (1) bekezdése a) pontjának 7. és 8.

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg) tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 42. cikkére és 43. cikke (2) bekezdésére,

(EGT-vonatkozású szöveg) tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 42. cikkére és 43. cikke (2) bekezdésére, L 171/66 2016.6.29. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1012 RENDELETE (2016. június 8.) a fajtatiszta tenyészállatok, hibrid tenyészsertések és szaporítóanyagaik Unión belüli tenyésztésének, kereskedelmének

Részletesebben

TENYÉSZTÉSSZERVEZÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TENYÉSZTÉSSZERVEZÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TENYÉSZTÉSSZERVEZÉS Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A gazdasági állatfajok elismert tenyésztőszervezeteinek ismertetése Tenyésztőszervezeti munka a lótenyésztésben

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006D0168 HU 01.08.2013 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2006. január 4.) a szarvasmarha-embriók

Részletesebben

Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez

Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez I.1. Feladó Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez I.2. Bizonyítvány hivatkozási száma I.2.a Helyi hivatkozási szám: I.3. Központi illetékes hatóság I. rész: Bemutatott szállítmány adatai I.4.

Részletesebben

54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet. Általános rendelkezések

54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet. Általános rendelkezések 54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről Az állategészségügyről szóló 1995.

Részletesebben

Iromány száma: T/6190. Benyújtás dátuma: :43. Parlex azonosító: H9D35PGD0001

Iromány száma: T/6190. Benyújtás dátuma: :43. Parlex azonosító: H9D35PGD0001 Iromány száma: T/6190. Benyújtás dátuma: 2019-05-21 18:43 Miniszterelnökség Parlex azonosító: H9D35PGD0001 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Tárgy: Törvényjavaslat benyújtása Benyújtó: Dr.

Részletesebben

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Dr. Antal Ákos hatósági főállatorvos, megyei ENAR koordinátor Hajdú Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi

Részletesebben

1. Magyar szürke szarvasmarha tenyésztési programhoz kapcsolódó meg nem felelések

1. Magyar szürke szarvasmarha tenyésztési programhoz kapcsolódó meg nem felelések 4B. számú melléklet: Az egyes fajták tenyésztési program előírásainak meg nem felelése a súlyosság és tartósság szempontjából az ellenőri megállapítások elvégzéséhez 1. Magyar szürke szarvasmarha tenyésztési

Részletesebben

Húsmarhatartók adminisztrációs kötelezettségei különösen az ENAR tekintetében

Húsmarhatartók adminisztrációs kötelezettségei különösen az ENAR tekintetében Húsmarhatartók adminisztrációs kötelezettségei különösen az ENAR tekintetében Panda György ENAR Koordinátor Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jogszabályi háttér Az állattenyésztésről szóló 1993.

Részletesebben

A Magyar Államkincstár 83/2017. (VI. 14.) számú KÖZLEMÉNYE

A Magyar Államkincstár 83/2017. (VI. 14.) számú KÖZLEMÉNYE A Magyar Államkincstár 83/2017. (VI. 14.) számú KÖZLEMÉNYE a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű támogatás 2017. évi igénybevételéről

Részletesebben

e) génbank: a szaporítóanyag és genetikai minta laboratóriumi körülmények közötti megőrzése céljából létrehozott in vitro tároló;

e) génbank: a szaporítóanyag és genetikai minta laboratóriumi körülmények közötti megőrzése céljából létrehozott in vitro tároló; 17/2012. (II. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési lapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez

Részletesebben

17/2012. (II. 29.) VM

17/2012. (II. 29.) VM 17/2012. (II. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési lapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez

Részletesebben

Magyar joganyagok - 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet - a Baromfi Információs Rends 2. oldal A tenyészetekben vezetett nyilvántartás szabályai 3. Az áll

Magyar joganyagok - 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet - a Baromfi Információs Rends 2. oldal A tenyészetekben vezetett nyilvántartás szabályai 3. Az áll Magyar joganyagok - 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet - a Baromfi Információs Rends 1. oldal 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről Az állattenyésztésről

Részletesebben

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141630.573350 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet Hatályos: 2011.11.25-2011.11.25 Jogszabálykeresı Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Részletesebben

39/1994. (VI. 28.) FM rendelet. Mesterséges termékenyítés. Mesterséges termékenyítő állomások

39/1994. (VI. 28.) FM rendelet. Mesterséges termékenyítés. Mesterséges termékenyítő állomások 39/1994. (VI. 28.) FM rendelet a mesterséges termékenyítésről, az embrióátültetésről, az állati szaporítóanyagok előállításáról, felkínálásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról Az állattenyésztésről

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 77/2016. (VIII. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 77/2016. (VIII. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 77/2016. (VIII. 23.) számú KÖZLEMÉNYE a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz

Kitöltési útmutató. a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz Kitöltési útmutató a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz Ez a formanyomtatvány szolgál a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése

Részletesebben

Magyar Óriásnyúl-tenyésztők Országos Egyesülete

Magyar Óriásnyúl-tenyésztők Országos Egyesülete Magyar Óriásnyúl-tenyésztők Országos Egyesülete 7932 Mozsgó, Kassai u. 13. Tel.: 06/30/846-8726 E-mail: info@magyaroriasnyul.hu Web: www.magyaroriasnyul.hu MAGYAR ÓRIÁSNYÚL-TENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az állattenyésztésről szóló évi CXIV. Törvény. Tenyészetek nyilvántartása 119/2007.(X.18) FVM

Jogszabályi háttér. Az állattenyésztésről szóló évi CXIV. Törvény. Tenyészetek nyilvántartása 119/2007.(X.18) FVM Az ENAR rendszer jogszabályi előírásai és elektronikus bizonylatainak használata A TER rendszer elektronikus felületének használata, lekérdezési lehetőségek 2017. november 7-9., 14-16. Simai Szabolcs osztályvezető

Részletesebben

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz A nyomtatványon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz Kitöltési útmutató a D4403-01 Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz Ez a formanyomtatvány szolgál a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése

Részletesebben

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK 2009.1.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 6/89 NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG KÖZÖTT A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK

Részletesebben

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. rendelete

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete a vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet módosításáról 2007. augusztus 7. Az agrárpiaci rendtartásról

Részletesebben

HOLSTEIN-FRÍZ TENYÉSZTŐK EGYESÜLETE

HOLSTEIN-FRÍZ TENYÉSZTŐK EGYESÜLETE HOLSTEIN-FRÍZ TENYÉSZTŐK EGYESÜLETE A MAGYAR HOLSTEIN-FRÍZ FAJTA TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA 2011. - 1 - 1. BEVEZETÉS A holstein-fríz fajta meghatározó jelentőségű a hazai tejtermelésben. Az Egyesület az 1993.

Részletesebben

Lóútlevél. egyedi megjelölés. a múlt, a jövő. és a problémás jelen. Dr. Németh Csaba

Lóútlevél. egyedi megjelölés. a múlt, a jövő. és a problémás jelen. Dr. Németh Csaba Lóútlevél egyedi megjelölés a múlt, a jövő és a problémás jelen Dr. Németh Csaba 2005 június 30-óta minden lóra kötelező! Lótenyésztési, állategészségügyi, élelmiszerbiztonsági, partnernyilvántartási,

Részletesebben

HOLSTEIN-FRÍZ TENYÉSZTŐK EGYESÜLETE A MAGYAR HOLSTEIN-FRÍZ FAJTA TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

HOLSTEIN-FRÍZ TENYÉSZTŐK EGYESÜLETE A MAGYAR HOLSTEIN-FRÍZ FAJTA TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA HOLSTEIN-FRÍZ TENYÉSZTŐK EGYESÜLETE A MAGYAR HOLSTEIN-FRÍZ FAJTA TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA 2018. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Fogalommeghatározások... 5 3. A magyar holstein-fríz fajta... 7 3.1. A

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Kitöltési útmutató a D4430-01 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

KANCAFEDEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

KANCAFEDEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV A központi adatbázis példánya 1 A fedeztetési állomás: OLIR szerinti nyilvántartási száma és a: (hónap, nap TERMÉSZETES FEDEZTETÉS (A Méntartó aláírásával ával nyilatkozik, hogy a fedeztetés természetes

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 17.10.2014 2014/0032(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D4430 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz

Kitöltési útmutató. a D4430 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Kitöltési útmutató a D4430 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

A baromfi valamint a sertéságazatban igénybe vehető támogatáshoz szükséges hatósági bizonyítvány

A baromfi valamint a sertéságazatban igénybe vehető támogatáshoz szükséges hatósági bizonyítvány A baromfi valamint a sertéságazatban igénybe vehető támogatáshoz szükséges hatósági bizonyítvány A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet,

Részletesebben

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 2014/0032(COD) 25.6.2015 MÓDOSÍTÁS: 158-346 Jelentéstervezet Michel Dantin (PE557.277v01-00) a tenyészállatok és szaporítóanyagaik

Részletesebben

TENYÉSZTÉSSZERVEZÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

TENYÉSZTÉSSZERVEZÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A TENYÉSZTÉSSZERVEZÉS Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A tenyésztési hatóság felülvizsgálati tevékenysége Előadás áttekintése Az állattenyésztési törvény és a különböző

Részletesebben

38/2010. (IV. 15.) FVM

38/2010. (IV. 15.) FVM 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

A trófeaszállítás feltételei. Dr. Gombos Zoltán Főosztályvezető, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály április 5.

A trófeaszállítás feltételei. Dr. Gombos Zoltán Főosztályvezető, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály április 5. A trófeaszállítás feltételei Dr. Gombos Zoltán Főosztályvezető, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 2016. április 5. Feltételrendszer Természetvédelmi Állategészségügyi Vadgazdálkodási előírások Vám-

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 8. melléklet A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett nyilvános termőföld-haszonbérleti pályázat keretében benyújtott ajánlatok részét képező

Részletesebben

A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése TÁMOGATÓI OKIRAT

A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése TÁMOGATÓI OKIRAT Iktatószám: Kedvezményezett neve: Projekt címe: Projekt azonosítószám: Iratazonosító: R "Címzett neve" Helység Cím Irányítószám Iktatószám: Kedvezményezett neve: Kedvezményezett MVH ügyfél-azonosító:

Részletesebben

Magyar joganyagok - 121/2007. (X. 18.) FVM rendelet - a baromfikeltető állomások ü 2. oldal (2)1 Az e rendeletben nem meghatározott fogalmakra a TIR r

Magyar joganyagok - 121/2007. (X. 18.) FVM rendelet - a baromfikeltető állomások ü 2. oldal (2)1 Az e rendeletben nem meghatározott fogalmakra a TIR r Magyar joganyagok - 121/2007. (X. 18.) FVM rendelet - a baromfikeltető állomások ü 1. oldal 121/2007. (X. 18.) FVM rendelet a baromfikeltető állomások üzemeltetésének engedélyezéséről és működésüknek rendjéről

Részletesebben

2012.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/51

2012.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/51 2012.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/51 A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. február 17.) a 92/65/EGK tanácsi irányelv E. mellékletének a telepekről, valamint az engedélyezett szervezetekből,

Részletesebben

Új elemek a szarvasmarha tenyészeteket érintő jogi és hatósági eljárásokban. Németh Csaba állattenyésztési igazgató

Új elemek a szarvasmarha tenyészeteket érintő jogi és hatósági eljárásokban. Németh Csaba állattenyésztési igazgató Új elemek a szarvasmarha tenyészeteket érintő jogi és hatósági eljárásokban Németh Csaba állattenyésztési igazgató Sikeres regisztráció/belépés esetén az alábbi menüpontokból lehet választani: WebENAR

Részletesebben

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól Az állattenyésztésről szóló az 1996. évi CXXX. törvénnyel módosított 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. -a (1)

Részletesebben

Közgyűlés Hódmezővásárhely április 16. Tenyésztési Program és Szabályzat módosítása

Közgyűlés Hódmezővásárhely április 16. Tenyésztési Program és Szabályzat módosítása Közgyűlés Hódmezővásárhely 2016. április 16. módosítása 12.. Nonius Félvér Méneskönyv (FM) Melléktörzskönyv A veszélyeztetett körbe tartozó nóniusz fajta méneskönyvi kancaállományának létszáma, földrajzi

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47 2005.10.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47 A BIZOTTSÁG 1739/2005/EK RENDELETE (2005. október 21.) cirkuszi állatok tagállamok közötti mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelmények meghatározásáról

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 1992L0065 HU 11.11.2010 011.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 92/65/EGK IRÁNYELVE (1992. július 13.) a 90/425/EGK

Részletesebben

94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet

94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a szőlő és bor származási bizonyítványok kiadásának rendjéről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 57. (1) bekezdésének

Részletesebben

A magyar lótenyésztés. A magyar lótenyésztés időszerű kérdései

A magyar lótenyésztés. A magyar lótenyésztés időszerű kérdései A magyar lótenyésztés A magyar lótenyésztés időszerű kérdései Tarpataki Tamás helyettes államtitkár Agrárminisztérium A történelmünk, mezőgazdasági kultúránk, és az országimázs szerves része. Hagyományokban

Részletesebben

9. A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosítása

9. A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosítása 5578 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 60. szám 9. A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosítása 16. A komplex minősítésre vonatkozó részletes

Részletesebben

Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez

Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez I.1. Feladó Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez I.2. Bizonyítvány hivatkozási száma I.2.a Helyi hivatkozási szám: I.3. Központi illetékes hatóság I. rész: Bemutatott szállítmány adatai I.4.

Részletesebben

1. A támogatás célja. 2. Értelmezõ rendelkezések

1. A támogatás célja. 2. Értelmezõ rendelkezések 12822 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 54. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett õshonos és

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 98/2013. (X. 24.) VM rendelete a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 98/2013. (X. 24.) VM rendelete a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól A vidékfejlesztési miniszter 98/2013. (X. 24.) VM rendelete a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdés a) pont 2., 3., 8., 13. alpontjában,

Részletesebben

2003.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2003. november 26.)

2003.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2003. november 26.) 003..7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 3. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (003. november 6.) a kutyák, macskák és görények Közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról (az értesítés a C(003)

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2013. május 31. (OR. en) 2012/0040 (COD) PE-CONS 10/13 AGRILEG 28 VETER 17 CODEC 540 OC 134 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI

Részletesebben

Magyar szarvasmarha ENAR füljelzők és dokumentumok

Magyar szarvasmarha ENAR füljelzők és dokumentumok Magyar szarvasmarha ENAR füljelzők és dokumentumok Legutóbbi módosítás: 2014. január 30. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állat-egészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság H-1024 Budapest Keleti

Részletesebben

38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet

38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet 1. oldal 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési lapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 20. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 20. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. július 20. (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. július 17. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez

Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez I.1. Feladó Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez I.2. Bizonyítvány hivatkozási száma I.2.a Helyi hivatkozási szám: I.3. Központi illetékes hatóság I. rész: Bemutatott szállítmány adatai I.4.

Részletesebben

1 MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM VÉGSŐ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1 MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM VÉGSŐ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 1 A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2008. ( ) FVM rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról,

Részletesebben

Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez

Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez I.1. Feladó Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez I.2. Bizonyítvány hivatkozási száma I.2.a Helyi hivatkozási szám: I.3. Központi illetékes hatóság I. rész: Bemutatott szállítmány adatai I.4.

Részletesebben

Kölcsönös megfeleltetés 2009. évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre

Kölcsönös megfeleltetés 2009. évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre MTTE Regionális résztaggyűlések 2010. március 2 12. Kölcsönös megfeleltetés 2009. évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid igazgató MgSzH Központ HOFI

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE A 2013-as támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

9002/16 ADD 1 ea/ps/ju 1 DPG

9002/16 ADD 1 ea/ps/ju 1 DPG Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 9. (OR. en) 9002/16 ADD 1 TERVEZET JEGYZŐKÖNYV PV/CONS 24 AGRI 265 PECHE 164 Tárgy: Az Európai Unió Tanácsának 2016. május 17-én Brüsszelben tartott 3464.

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/0433(COD) Véleménytervezet Jude Kirton-Darling. PE v01-00

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/0433(COD) Véleménytervezet Jude Kirton-Darling. PE v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 21.4.2015 2013/0433(COD) MÓDOSÍTÁS: 6-56 Véleménytervezet Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) a mezőgazdasági céllal tartott és szaporított

Részletesebben

Aujeszky-betegség. 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet

Aujeszky-betegség. 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet Aujeszky-betegség 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet Fogalmak Fertőzött sertés: vírus, antigénjei, DNS kimutatható; gyanút keltő klinikai tünetek és olyan állományban van ahol a fertőzöttséget hatóságilag

Részletesebben

A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség kecskefajtákra vonatkozó tenyésztési programja

A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség kecskefajtákra vonatkozó tenyésztési programja A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség kecskefajtákra vonatkozó tenyésztési programja 1. Ellátási terület A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény

Részletesebben

Magyar joganyagok - 3/2017. (I. 23.) FM rendelet - a tejtermelőknek és az egyéb állat 2. oldal (3)1 Kettőshasznú fajtájú egyed vonatkozásában a kérelm

Magyar joganyagok - 3/2017. (I. 23.) FM rendelet - a tejtermelőknek és az egyéb állat 2. oldal (3)1 Kettőshasznú fajtájú egyed vonatkozásában a kérelm Magyar joganyagok - 3/2017. (I. 23.) FM rendelet - a tejtermelőknek és az egyéb állat 1. oldal 3/2017. (I. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó

Részletesebben

27/2009. (III. 18.) FVM rendelet. a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről. I. Fejezet

27/2009. (III. 18.) FVM rendelet. a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről. I. Fejezet 27/2009. (III. 18.) FVM rendelet a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb

Részletesebben

A változásvezetési eljárás megindítására irányuló kérelem adattartalma

A változásvezetési eljárás megindítására irányuló kérelem adattartalma M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 166. szám 21405 1. melléklet a 71/2015. (XI. 3.) FM rendelethez A változásvezetési eljárás megindítására irányuló kérelem adattartalma 1. Az ügyfél azonosítására vonatkozó

Részletesebben

13/2014. (II. 24.) VM rendelet

13/2014. (II. 24.) VM rendelet Magyar joganyagok - 13/2014. (II. 24.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 1. oldal egyes agrártámogat 13/2014. (II. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség kecskefajtákra vonatkozó tenyésztési programja

A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség kecskefajtákra vonatkozó tenyésztési programja A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség kecskefajtákra vonatkozó tenyésztési programja 1. Ellátási terület A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény

Részletesebben

A Kormány 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete a lófélék egyedeinek azonosításáról

A Kormány 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete a lófélék egyedeinek azonosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 61. szám 49467 A Kormány 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete a lófélék egyedeinek azonosításáról A Kormány az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 29.08.2005 COM(2005) 396 végleges Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a 2002/53/EK irányelvvel összhangban a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékében szereplő,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 77/2016. (VIII. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 77/2016. (VIII. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 77/2016. (VIII. 23.) számú KÖZLEMÉNYE a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű

Részletesebben

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdése

Részletesebben

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.3. BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. december 1.) a kutyák, macskák és görények harmadik országokból az Európai Unióba irányuló nem kereskedelmi célú

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege, célja

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege, célja M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 147. szám 66653 A vidékfejlesztési miniszter 78/2013. (IX. 10.) VM rendelete a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló

Részletesebben

2012.3.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 64/29

2012.3.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 64/29 2012.3.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 64/29 A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. március 1.) a házi sertések spermájának behozataláról (az értesítés a C(2012) 1148. számú dokumentummal történt)

Részletesebben

TENYÉSZTÉSSZERVEZÉS DR. MIHÓK SÁNDOR

TENYÉSZTÉSSZERVEZÉS DR. MIHÓK SÁNDOR TENYÉSZTÉSSZERVEZÉS DR. MIHÓK SÁNDOR TENYÉSZTÉSSZERVEZÉS DR. MIHÓK SÁNDOR Publication date 2011 Table of Contents Fedlap... v 1. Bevezetés... 1 1.... 1 2. Tenyésztésszervezés, tenyésztéspolitika... 6 3.

Részletesebben

Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez

Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez I.1. Feladó Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez I.2. Bizonyítvány hivatkozási száma I.2.a Helyi hivatkozási szám: I.3. Központi illetékes hatóság I. rész: Bemutatott szállítmány adatai I.4.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE A 2011-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben