Szigethalom Városi Szabadid központ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szigethalom Városi Szabadid központ"

Átírás

1 Szigethalom Városi Szabadid központ (2315 Szigethalom, Sport u. 4.) Szabadtéri rendezvény (Városnap-Gyereknap) Biztonsági terv Tűzvédelmi szabályzat és Tűzriadóterv Összeállította: Kohut és Fia Kft. 1

2 2 Kohut és Fia

3

4 Á l t a l á n o s l e í r á s A r e n d e z v é n y h e l ys z í n e : V á r o s i S z a b a d i d k ö z p o n t ( S z i g e t h a l o m, S p o r t u. 4. s z á m ). A r e n d e z v é n y j e l l e g e c s a l á d i r e n d e z v é n ye k, s z a b a d i d p r o g r a m o k, v e t é l k e d k, k i r a k o d ó v á s á r é s k o n c e r t. A r e n d e z v é n ye n b i z t o n s á gi s z o l gá l a t t a l b i z t o s í t o t t b e l é p t e t é s n i n c s, a r é s z t v e v v e n d é g e k n e m k e r ü l n e k r e gi s z t r á l á s r a. A k o r á b b a n m e g r e n d e z e t t V á r o s n a p o k l á t o g a t ó i l é t s z á m a m e g k ö z e l í t l e g f b e n h a t á r o z h a t ó m e g. J e l e n b i z t o n s á gi t e r v a f e l s o r o l t i d p o n t o k b a n t a r t o t t r e n d e z v é n ye k r e v o n a t k o z n a k é s a l k a l m a z a n d ó k a z o k r a. A m e n n yi b e n a b i z t o n s á gi t e r v b e n l e í r t a k b a n v á l t o z t a t á s s z ü k s é g e s, a z t a r e n d e z v é n y i d p o n t j á t m e g e l z e n 1 0 n a p p a l, a z I. f o k ú t z v é d e l m i h a t ó s á g n a k í r á s b a n b e k e l l j e l e n t e n i. A r e n d e z v é n y b i z t o s í t á s a A b i z t o n s á gi s z e m é l yz e t ( Űiztonsági s z o l gá l a t é s P o l g á r r s é g ) l é t s z á m a 8 f K ü l s b i z t o n s á gi s z o l g á l a t k i e g é s z í t v e a h e l yi p o l g á r r s é g t a g j a i v a l s z ü k s é g s z e r i n t. A b i z t o n s á gi s z e m é l yz e t l é t s z á m a m i n d e n f r é s z t v e v r e 1 f b i z t o n s á gi s z e m é l yz e t. A s z ü k s é g s z e r e n 1 0 f t m e g h a l a d ó b i z t o n s á gi s z e m é l y z e t e s e t é b e n, a b i z t o n s á gi s z e m é l yz e t t a gj a i k ö z ü l a z a l á b b i h á r o m f r e n d e l k e z i k r e n d e z v é n yb i z t o s í t ó k é p z e t t s é g g e l, t o v á b b i e g y f p e d i g b i z t o n s á gsz e r v e z i k é p z e t t s é g g e l : N é v :.. S z a k k é p z e t t s é g e t i g. b i z. s z á m : N é v :.. S z a k k é p z e t t s é g e t i g. b i z. s z á m : N é v :.. S z a k k é p z e t t s é g e t i g. b i z. s z á m : N é v :.. S z a k k é p z e t t s é g e t i g. b i z. s z á m : A r e n d e z v é n yek i d e j é t m e g e l z e n a s z e r v e z a b i z t o n s á gi s z e m é l yz e t é s k ö z r e m k ö d k r é s z é r e a v o n a t k o z ó t z v é d e l m i i s m e r e t e k r l, k ö t e l e z e t t s é g e k r l o k t a t á s t t a r t, m e l yr l í r á s o s d o k u m e n t á c i ó t k é s z í t. 4

5 A r e n d e z v é n yf e l e l s s z e r v e z e t é n e k é s s z e m é l yé n e k m e g n e v e z é s e, e l é r h e t s é g e a r e n d e z v é n y i d e j e a l a t t i s b i z t o s í t o t t. A b i z t o n s á g i s z o l g á l a t v e z e t j é n e k e l é r h e t s é g e i : Rendezvényfelel s: Lan g M ó n i k a S z i g e t h a l o m, S p o r t u. 4. l a n g. m o n i k v k s z. e u Űiztonsági szolgálat: V é d - G á t V a g yo n v é d e l m i S z o l g á l t a t ó K f t R á c k e v e, K o s s u t h La j o s ú t D e á k K á l m á n / v e d - g a k e v e n e t. h u A b i z t o n s á gi k ö v e t e l m é n ye k é r v é n ye s í t é s é b e n k ö z r e m k ö d k f e l a d a t a i : A l é t e s í t m é n y ü z e m e l t e t j e, i l l e t v e a s z e r v e z k ö t e l e z e t t s é g e f e l a d a t a, h o g y f o l ya m a t o s a n n yo m o n k ö v e s s e, h o g y n e m v á r h a t ó - e a r e n d e z v é n y b i z t o n s á g á t v e s z é l ye z t e t i d j á r á s, v a l a m i n t f e l e l a b i z t o n s á g i t e r v b e n é s a v o n a t k o z ó t z v é d e l m i e l í r á s o k b a n m e g h a t á r o z o t t r e n d e l k e z é s e k m e g t a r t á s á é r t, h a a z i d j á r á s a r e n d e z v é n y b i z t o n s á g á t v e s z é l ye z t e t i, s z ü k s é g e s e s e t b e n g o n d o s k o d i k a r e n d e z v é n y f e l f ü g g e s z t é s é r l. A z i d j á r á s i e l r e j e l z é s t a z e z z e l m e g b í z o t t s z e m é l y a z a l á b b i m ó d o n é s e l é r h e t s é g e k e n ½ ó r á s r e n d s z e r e s s é g g e l f i g ye l i é s t á j é k o z t a t j a a r e n d e z v é n y f e l e l s s z e r v e z j é t. 5 A z O M S Z v e s z é l yj e l z r e n d s z e r e V e s z é l yj e l z r e n d s z e r c é l j a A z O r s z á go s M e t e o r o l ó gi a i S z o l g á l a t ( O M S Z ) n yi l v á n o s h o n l a p j á n ( w w w. m e t. h u ) á l t a l á n o s é l e t - é s v a g yo n v é d e l m i c é l o k a t s z o l g á l ó f i g ye l m e z t e t r e n d s z e r t m k ö d t e t. A r e n d s z e r f c é l j a, h o g y k r i t i k u s i d j á r á s i h e l y z e t e k b e n, i l l e t v e e z e k e t m e g e l z e n h i t e l e s i n f o r m á c i ó f o r r á s t b i z t o s í t s o n a l a k o s s á g é s a m é d i a s z á m á r a. A v e s z é l yj e l z é s i i n f o r m á c i ó k a w w w. me t. h u / i d o j a r a s / v e s z e l y j e l z e s / i l l e t v e a v e s z e l y j e l z e s. m e t. h u o l d a l o n é r h e t k e l. A z o l d a l s z í n e k k e l e l l á t o t t t é r k é p é r e p i l l a n t v a a z o n n a l l á t h a t ó, h o g y m e l y t e r ü l e t e k e t é r i n t h e t v e s z é l ye s i d j á r á s i j e l e n s é g. A t é r k é p r e

6 k a t t i n t v a p e d i g s z ö v e g e s f o r m á b a n l e h e t r é s z l e t e s e b b e n t á j é k o z ó d n i a v á r h a t ó i d j á r á s i v e s z é l yr l a z a d o t t t é r s é g b e n. V i h a r o s i d j á r á s e s e t é n a r e n d e z v é n y m e g k e z d é s é t m e g e l z e n a k o m m u n i k á c i ó s c s a t o r n á k é s m é d i a s e gí t s é g é v e l t á j é k o z t a t a r e n d e z v é n y e l m a r a d á s á r ó l é s a z e s e t l e g e s e s n a p r ó l. A h e l ys z í n e n h a n g o s b e m o n d ó s e gí t s é g é v e l a r é s z t v e v k e t t á j é k o z t a t j a, é s a b i z t o n s á gi s z o l g á l a t s e g í t s é g é v e l a t e r ü l e t e l h a g yá s á n a k l e h e t s é g é t b i z t o s í t j a. A h a n g o s í t ó r e n d s z e r e n, b e r e n d e z é s e n k e r e s z t ü l l e g a l áb b a r e n d e z v é n y, k o n c e r t m e gk e z d é s e e l t t, s z ü n e t é b e n é s a v é g é n k e l l b e m u t a t n i a r e n d e z v é n y t e r ü l e t é n e k m e n e k ü l é s r e f i g ye l e m b e v e t t ú t v o n a l a i t, b i z t o n s á gi t á j é k o z t a t ó p o n t j a i t, k i e g é s z í t v e a t z - v a g y k á r e s e m é n y b e k ö v e t k e z é s e k o r s z ü k s é g e s t e e n d k i s m e r t e t é s é v e l. A z e n é s, t á n c o s r e n d e z v é n y g ya k o r i s á g á r ó l, m e gt a r t á s á n a k n a p j a i r ó l, k e z d é s é n e k é s b e f e j e z é s é n e k i d p o n t j á r ó l s z ó l ó n yi l a t k o z a t n a k, a b i z t o n s á gi t e r v n e k é s a t z r i a d ó t e r v n e k a z e n é s, t á n c o s r e n d e z v é n y h e l ys z í n é n a v e n d é g e k s z á m á r a l á t h a t ó, h o z z á f é r h e t h e l ye n t ö r t é n e l h e l ye z é s é é r t, v a l a m i n t a z e l e k t r o n i k u s t á j é k o z t a t á s r a s z o l gá l ó h o n l a p j á n v a l ó k ö z z é t é t e l é é r t a z ü z e m e l t e t é s a s z e r v e z f e l e l. A z e n é s, t á n c o s r e n d e z v é n y s z e r v e z j e g o n d o s k o d i k e l s s e g é l y n yú j t á s á r a k é p z e t t s z e m é l yz e t h e l ys z í n i j e l e n l é t é r l, m e l ye t m e n t - o r v o s i s z o l g á l a t h e l ys z í n e n t a r t ó z k o d ó e s e t k o c s i j á v a l k í v á n n a k b i z t o s í t a n i. A z e s e t k o c s i f e l á l l í t á s i h e l ye, h e l ys z í n r a j z o n + - e l j e l ö l v e. A b i z t o s í t á s b a n r é s z t v e v k h e l ys z í n i v e z e t i / k a p c s o l a t t a r t ó i r á d i ó n k e r e s z t ü l t a r t j á k a k a p c s o l a t o t. A h e l ys z í n i á l l o m á n y k ö t e l e s e k m i n d e n r e l e v á n s i n f o r m á c i ó r ó l j e l e n t é s t t e n n i a r e n d e z v é n y b i z t o s í t á s v e z e t j é n e k v a g y c s o p o r t v e z e t j é n e k é s a z o n k e r e s z t ü l a s z e r v e z k n e k. 6 A r e n d e z v é n y b i z t o n s á g o s l e b o n yo l í t á s á t a k a d á l yo z ó t é n ye z k. A r e n d e z v é n y k e z d é s é n e k, e l h a l a s z t á s á n a k v a g y m e n e t k ö z b e n i l e á l l í t á s á n a k f e l t é t e l e i r l m i n d e n e s e t b e n a r e n d e z v é n y s z e r v e z i d ö n t e n e k a b i z t o s í t á s b a n r é s z t v e v v a g yo n v é d e l m i c é g h e l ys z í n e n l é v v e z e t j é n e k b e v o n á s á v a l. E z a d ö n t é s n a g y b a n f ü g g a r e n d k í v ü l i h e l yz e t t í p u s á t ó l, i d j á r á s, b a l e s e t / k á r m é r t é k é t l.

7 R e n d k í v ü l i h e l yz e t l e h e t : K ö z b i z t o n s á got vesz é l ye z t e t t é n y e z S z e r v e z á l t a l i t á j é k o z t a t á s a l a p j á n, Űiztosítá s b a n l é v á l l o m á n y, c s o p o r t v e z e t t á j é k o z t a t á s a a l a p j á n, M e t e o r o l ó gi a s z o l g á l a t e l r e j e l z é s e a l a p j á n J e l e n t é s t é t e l r e n d j e : A k é s z e n l é t e t a z e g ys é g v e z e t k, a z e l i gazítá s o n m e g h a t á r o z o t t a k s z e r i n t j e l e n t i k. R e n d k í v ü l i e s e m é n y b e k ö v e t k e z t e k o r a z i l l e t é k e s á l l o m á n y h a l a d é k n é l k ü l t á j é k o z t a s s a a b i z t o s í t á s v e z e t j é t a f e j l e m é n ye k r l é s a z o k a l a k u l á s á r ó l, a k i t á j é k o z t a t j a a r e n d e z v é n y s z e r v e z i t. E z u t á n a r e n d e z v é n y s z e r v e z i m e gt e s z i k a s z ü k s é g e s i n t é z k e d é s e k e t, t á j é k o z t a t á s t, j e l e n t é s t, i l l e t v e k i a d j á k a m e gh a t á r o z o t t u t a s í t á s t a b i z t o s í t á s b a n r é s z t v e v á l l o m á n yn a k. A r e n d e z v é n y s z e r v e z i d ö n t e n e k a r e n d e z v é n y l e á l l í t á s á r ó l. A k i a l a k u l t v e s z é l yh e l yz e t r e t e k i n t e t t e l é r t e s í t e n i k e l l a z i l l e t é k e s h a t ó s á g, m á s e g yü t t m k ö d ( r e n d r s é g, E ü s z e m é l yz e t, a t z o l t ó s á g, ö n k o r m á n yz a t, s t b. ) s z e r v e z e t e k e t. A r e n d e z v é n y t e r ü l e t é n a z á l t a l á n o s b i z t o s í t á s i f e l a d a t o k : a r e n d e z v é n y t e r ü l e t é r e b e é r k e z s z e m é l ye k ú t b a i g a z í t á s a, a k ö z b i z t o n s á g r a v e s z é l ye s t á r g ya k s z r é s e a v e n d é g e k k u l t u r á l t s z ó r a k o z á s á n a k b i z t o s í t á s a, r e n d k í v ü l i e s e m é n y b e k ö v e z t e kor a s z ü k s é g e s i n t é z k e d é s e k m e gt é t e l e, a m e n e k ü l é s i u t a k s z a b a d d á t é t e l e, a m e g f e l e l z á r k o r d o n o z á s o k b o n t á s a, n yi t á s a, e l s s e g é l yn yú j t á s, s é r ü l t s z e m é l ye k k í s é r é s e a z ü g y e l e t e s o r v o s h o z. 7 E g ye s f e l á l l í t á s i h e l ye k f e l a d a t a i : A r e n d e z v é n yt e r ü l e t é n a z e s e t l e g e s r e n d b o n t á s o k é s b a l e s e t e k m e g e l z é s e P r o d u k c i ó s t e r ü l e t z á r á s a, e l l e n r z é s e, i d e g e n s z e m é l ye k b e m e n e t e l é n e k m e g a k a d á l yo z á s a A k i h e l ye z e t t t e c h n i k a i e s z k ö z ö k, v a g yo n t á r g ya k b i z t o s í t á s a

8 A r e n d e z v é n ye n r é s z t v e v k t á j é k o z t a t á s á n a k m ó d j a i A n é z k t á j é k o z t a t á s a a r e n d e z v é n y h e l ys z í n é n k i é p í t e t t h a n g o s í t á s o n k e r e s z t ü l t ö r t é n i k. A Kö z l e m é n y T i s z t e l t H ö l g ye i m é s U r a i m! A z e s e m é n yt m s z a k i o k o k b ó l m e g k e l l s z a k í t a n u n k. A h i b a e l h á r í t á s a u t á n t o v á b b i i n f o r m á c i ó v a l s z o l g á l u n k Ö n ö k n e k. L a d i e s a n d G e n t l e m e n, t h e e v e n t h a s t o b e d i s c o n t i n u e d d u e t o t e c h n i c a l r e a s o n s. A f t e r s o l v i n g t h e p r o b l e m w e w i l l i n f o r m y o u. B K ö z l e m é n y T i s z t e l t H ö l g ye i m é s U r a i m, s a j n á l a t t a l k ö z ö l j ü k, d e a z e s e m é n y h e l ys z í n é t k i k e l l ü r í t e n ü n k. K é r j ü k Ö n ö k e t, m i e l b b h a g yj á k e l a r e n d e z v é n y h e l ys z í n é t a l e g r ö v i d e b b ú t v o n a l o n. A s z e m é l ye s t á r g y a i k a t k é r j ü k, v i g yé k m a g u k k a l, é s k ö v e s s é k a b i z t o n s á gi s z o l g á l a t u t a s í t á s a i t. L a d i e s a n d G e n t l e m e n, I r e g r e t t o i n f o r m y o u t h a t t h e e v e n t l o c a t i o n s h o u l d b e e m p t i e d. P l e a s e, l e a v e t h e e v e n t l o c a t i o n a s s o o n a s p o s s i b l e i n t h e s h o r t e s t r o u t e. T a k e y o u r p e r s o n a l b e l o n g i n g s, a n d f o l l o w t h e i n s t r u c t i o n s o f t h e s e c u r i t y s e r v i c e. C Kö z l e m é n y T i s z t e l t H ö l g ye i m é s U r a i m, k é r j ü k, r i z z é k m e g n yu g a l m u k a t. A b i z t o n s á gi s z o l g á l a t k e z e l i a h e l yz e t e t. K é r j ü k Ö n ö k e t, k ö v e s s é k a b i z t o n s á g i s z o l g á l a t u t a s í t á s a i t é s m i e l b b h a g yj á k e l a r e n d e z v é n y h e l ys z í n é t a l e g r ö v i d e b b ú t v o n a l o n k e r e s z t ü l. L a d i e s a n d G e n t l e m e n, p l e a s e k e e p c a l m. T h e s e c u r i t y s e r v i c e h a n d l e s t h e s i t u a t i o n. P l e a s e, f o l l o w t h e i n s t r u c t i o n s o f t h e s e c u r i t y s e r v i c e s a n d l e a v e t h e e v e n t l o c a t i o n i n t h e s h o r t e s t r o u t e a s s o o n a s p o s s i b l e. 8

9 A r e n d e z v é n y t e r ü l e t k i ü r í t é s i t e r v e A R E N D E Z V É N Y T E R Ü LE T É N E K K IÜ R ÍT É S E LR E N D E LÉ S É N E K E S E T E I: 1. O l ya n i d j á r á s i v e s z é l yh e l yz e t, a m e l y a z o t t l é v k é l e t é t, t e s t i é p s é g é t v e s z é l ye z t e t i 2. O l ya n r e n d b o n t á s, j o g s é r t c s e l e k m é n ye k, a m e l y a n a g ys z á m ú t ö m e g hir t e l e n m o z g á s á v a l m á s r é s z t v e v k é l e t é t, t e s t i é p s é g é t v e s z é l ye z t e t i. 3. O l ya n e l r e n e m l á t h a t ó k a t a s z t r ó f a h e l yz e t, a m e l y a r e n d e z v é n y t e r ü l e t é n l é v v a l a m e l y o b j e k t u m, i l l e t v e a n n a k t a r t o z é k a i n a k ( f e l é p í t m é n y, s z o b o r, é p ü l e t, f a, s t b. ) o l yan i r á n yú m o z g á s a, a m e l y s z e m é l ye k é l e t é t, t e s t i é p s é g é t v e s z é l ye z t e t i. Ő. Űo m b a r i a d ó e s e t é n. A t ö m e g t a r t ó z k o d á s r a a l k a l m a s t e r ü l e t v o n a t k o z á s á b a n a r e n d k í v ü l i h e l yz e t h e z k a p c s o l ó d ó f e l a d a t o k : A R E N D E Z V É N Y T E R Ü LE T E IN E K K IÜ R ÍT É S É N E K V É G R E H A J T Á S A : A k i ü r í t é s e l r e n d e l é s é t k ö v e t e n g o n d o s k o d n i k e l l, h o g y a r e n d e z v é n ye n l é v z e n e i s z o l g á l t a t á s s z ü n e t e l j e n é s a k i ü r í t é s a l a t t v é g é i g f o l ya m a t o s t á j é k o z t a t á s t k e l l n yú j t a n i ( h a n g o s í t á s s a l m e g o l d v a ) a m e n e k ü l é s i ú t i r á n yo k r ó l, a z o k i g é n yb e v é t e l é n e k l e h e t s é g é r l. A k i ü r í t é s e l r e n d e l é s é t k ö v e t e n a s z e k t o r o k b a b e o s z t o t t b i z t o s í t ó c s o p o r t o k ( r e n d e z ) s e gí t i k a t ö m e g z a v a r t a l a n, a k a d á l ym e n t e s k i j u t á s á t a t é r r l. A k i ü r í t é s b e n r é s z t v e v s z e r v e k b e o s z t o t t a i f o l ya m a t o s a n f i g ye l e m m e l k í s é r i k, h o g y a k i ü r í t é s s o r á n s ú l yo s s z e m é l yi s é r ü l é s e s e t é n a s é r ü l t s z e m é l yt k i e m e l i k a t ö m e gb l é s i n t é z k e d n e k ( j e l e n t é s t t e s z n e k a v e z e t é s i p o n t f e l é ) a z e g é s z s é gü g yi e l l á t á s á r a. 9

10 K i ü r í t é s, a k i ü r í t é s i é s m e n e k í t é s i i r á n yo k : A r e n d e z v é n y h e l yszínéne k a d o t t s á g a i, m i s z e r i n t 3 h e k t á r s z a b a d t e r ü l e t e n a S z a b a d i d k ö z p o n t é s a v e l e e g yb e n yi t o t t f o c i p á l ya é s k ö r n ye z t e r ü l e t e i t a l á l h a t ó k. A t e r ü l e t e n f á s - b o k r o s t e r ü l e t, i l l e t v e j e l e n t s m é r e t m t á r g y v a g y é p í t m é n y n e m t a l á l h a t ó. A h e l ys z í n e k e n a l á t o g a t ó k é s a p r o g r a m o k i s s z a b a d t é r e n, v a l a m i n t a r e n d e z v é n ys á t o r b a n a z a d o t t t e r e p s z i n t e n z a j l a n a k. A b i z t o n s á gi t e r v k é s z í t é s é r e k ö t e l e z e t t z e n é s, t á n c o s k o n c e r t e k i d e j é b e n a z é r d e k l d k a s z í n p a d f ö l é é s e l é e m e l t r e n d e z v é n ys á t o r b a n t a r t ó z k o d n a k. A s á t o r n a k, m i n t p o n yv a s z e r k e z e t é p í t m é n y a k ö v e t k e z k ö v e t e l m é n ye k e t k e l l k i e l é g í t e n i : 10 s á t o r a n ya g á n a k t e l j e s í t m é n yk ö v e t e l m é n ye : C - s 2, d o m e gt á m a s z t ó s z e r k e z e t a n ya g a : A 1, A 2 b e f o g a d ó k é p e s s é g n a g yo b b m i n t 1 ő 0 0 f : s á t o r a l a p t e r ü l e t e : 800 m 2 - s z í n p a d ( m ) 336 m 2 - Ű Ü FÉ1 ( r ö gz í t e t t ü l h e l ye k k e l ) 12 m 2 - Ű Ü FÉ2 ( r ö gz í t e t t ü l h e l ye k k e l ) 12 m 2 h a s z n o s, b e n e m é p í t e t t s z a b a d a l a p t e r ü l e t 440 m 2 l é t s z á m s r s é g Ő f / m 2 m a x i m á l i s b e f o g a d ó k é p e s s é g M A G A S K O ű K Á Z A T 1760 f é p í t m é n y m a x i m á l i s m e g e n g e d e t t a l a p t e r ü l e t e : m 2 k i ü r í t h e t s é g i k ö v e t e l m é n y: e g yé b é p í t m é n ye k t l v a l ó t z t á v o l s á g a v i l l a m o s b e r e n d e z é s e k, á r a m t a l a n í t á s : k i ü r í t é s á r a m s z ü n e t e s e t é n : b i z t o n s á g o s t é r e l é r é s i t á v o l s á g a : ( m e n e k ü l é s i ) ú t v o n a l s z a b a d s z é l e s s é g e : 2 p e r c 1 2 m é t e r k ö z p o n t o s é s s z a k a s z o s b i z t o n s á gi v i l á g í t á s k í v ü l r l m e gvilágítot t m e n e k ü l é s i j e l e k l e g f e l j e b b 3 0 m é t e r l e g a l á b b 1 0, 8 m é t e r m e n e k ü l é s i ú t v o n a l, a z ú t v o n a l o n b e é p í t e t t a j t ó a p o n yv a s z e r k e z e t é p í t m é n ye n n e m k e r ü l b e é p í t é s r e. A s z a b a d k e r e s z t m e t s z e t e k e n n yí l á s z á r ó s z e r k e z e t n i n c s.

11 A p o n yv a s z e r k e z e t é p í t m é n y ü z e m e l t e t j e, a r e n d e z v é n y s z e r v e z j e k ö t e l e s b e t a r t a n i, b e t a r t a t n i a z é p í t m é n yb e n t a r t ó z k o d ó k m a x i m á l i s l é t s z á m á r a v o n a t k o z ó e l í r á s t. A z é p í t m é n yb e n t a r t ó z k o d ó k l é t s z á m á r ó l a z é p í t m é n y b e j á r a t á n á l i n f o r m á c i ó v a l k e l l r e n d e l k e z n i e a b e l é p t e t é s t f e l ü g ye l s z e m é l ye k n e k. A f e l ü g ye l s z e m é l y h e l ye t t e s í t h e t az e r r e a c é l r a s z o l g á l ó b e l é p t e t r e n d s z e r r e l, h a a z v e s z é l yh e l yz e t b e n a k i m e n e k ü l é s t i s a u t o m a t i k u s a n b i z t o s í t j a. A p o n yv a s z e r k e z e t é p í t m é n y k i j á r a t a e l t t a s z a b a d t é r e n, a k i j á r a t s z é l e s s é g é n e k m e g f e l e l m é r e t b e n, d e l e g a l á b b 3 m é t e r e s s z a k a s z o n é s m i n i m u m a k i j á r a t t ó l m é r t 1 0 m é t e r t á v o l s á go n b e l ü l n e m h e l ye z h e t e l k i ü r í t é s t a k a d á l yo z ó s z e r k e z e t, b e r e n d e z é s, a n ya g. A r e n d e z v é n y 3 h e k t á r o s t e r ü l e t e k e r í t é s s e l h a t á r o l t. A s z a b a d t é r i p r o g r a m o k a t e r ü l e t e n e l s z ó r v a, e g ym á s t ó l t ö b b s z á z m é t e r r e t e r v e z e t t e k. A z e s e t l e g e s b e k ö v e t k e z r e n d b o n t á s e s e t é n a h e l ys z í n k ö z v e t l e n k ö r n ye z e t é n t ú l, m á s i k h e l ys z í n r e v a l ó á t t e r j e d é s e, a d o m i n ó h a t á s n e m v á r h a t ó. A h e l ys z í n e k e l h a g yá s a b á r m i l ye n i r á n yb ó l l e h e t s é g e s. A l é t e s í t m é n y k e r í t é s s e l h a t á r o l t k ö r n ye z e t é n e k e l h a g y á s a a h e l ys z í n r a j z o n j e l z e t t ö s s z e s e n 1 9, ő m é t e r s z a b a d n yí l á s k e r e s z t m e t s z e t Ő d b k a p u n, m e l ye k e g ym á s t ó l m é r t t á v o l s á g a ő 0 m é t e r t n e m h a l a d j a m e g, k e r e s z t ü l l e h e t s é g e s. A h e l ys z í n e k e l h a g yá s á t e l s e g í t e n d m e n e k ü l é s i i r á n yj e l z é s e k k e r ü l n e k k i h e l ye z é s r e m m - e s t a r t a l é k á r a m f o r r á s r ó l ( a k k u m u l á t o r ) m e g v i l á g í t o t t k i v i t e l b e n, o l y m ó d o n, h o g y a z a s z a b a d t é r b á r m e l y h e l ys z í n é r l l á t h a t ó l e g ye n. A z i r á n yj e l z é s e k a t e r ü l e t e l h a g yá s á t s z o l g á l ó k e r í t é s k a p u k f e l é, k ö z t e r ü l e t e k r e v e z e t i k a z o t t t a r t ó z k o d ó k a t. A l é t e s í t m é n y f f e l v o n u l á s i ú t v o n a l a a t e r ü l e t e t h a t á r o l ó s z i l á r d ú t b u r k o l a t t a l e l l á t o t t u t c á k o n S z i g e t s z e n t m i k l ó s é s T ö k öl i r á n yá b ó l l e h e t s é g e s. A t e r ü l e t b e é s k i j á r a t i, i l l. v é s z k i j á r a t a i i r á n yí t ó t á b l á k k a l é s m e g v i l á g í t á s s a l v a n n a k e l l á t v a. A j e l ö l é s e k e t a t e r ü l e t i l e g i l l e t é k e s t z o l t ó s á g g a l e g ye z t e t e t t h e l ye n k e l l e l h e l ye z n i. A R e n d e z v é n y m e g t a r t á s á n a k k ö t e l e z s z a b á l ya i: A v o n a t k o z ó j o gsz a b á l yi e l í r á s b e t a r t á s a, b e t a r t a t á s a, m i n d e n k ö r ü l m é n ye k k ö z ö t t k ö t e l e z, a z a R e n d e z v é n y s z e r v e z j é n e k f e l e l s é g e. 11

12 T ű z v é d e l m i s z a b á l y z a t és T ű z r i a d ó t e r v Ű e v e z e t r e n d e l k e z é s e k A t z e l l e n i v é d e k e z é s r l, a m s z a k i m e n t é s r l é s a t z o l t ó s á g r ó l s z ó l ó m ó d o s í t o t t é v i X X X I. t ö r v é n y, v a l a m i n t a m ó d o s í t o t t 3 0 / ( X I I. 6. ) B M r e n d e l e t b e n m e g f o g a l m a z o t t a k a l a p j á n f i g y e l e m b e v é v e a m ó d o s í t o t t 2 3 / ( I I I. 8. ) K o r m á n y r e n d e l e t e l í r á s a i t Városi Szabadidőközpont (2315 Szigethalom, Sport u. 4.) z e n é s, t á n c o s r e n d e z v é n y m e g e l z é s m e n t t z v é d e l m é n e k b i z t o s í t á s á r a a z a l á b b i T z v é d e l m i S z a b á l y z a t o t a d o m k i. A s z a b á l y z a t h a t á l y a k i t e r j e d : V á r o s i S z a b a d i d k ö z p o n t ( ő S z i g e t h a l o m, S p o r t u. 4. ) t e r ü l e t é n a r e n d e z v é n y h e l y s z í n é n e k h e l y t a d ó t e r ü l e t r e, A r e n d e z v é n y e n r é s z t v e v t e l j e s s z e m é l y i á l l o m á n y á r a ( v e z e t k r e, d o l g o z ó k r a ), v a l a m i n t a z a l k a l m a z á s b a n v a g y m á s e g y é b j o g c í m e n i t t d o l g o z ó k r a. A r e n d e z v é n y t e r ü l e t é n d o l g o z ó k ü l s, i l l e t v e o t t b á r m i l y e n j o g c í m e n t a r t ó z k o d ó s z e m é l y e k r e. ( p l. b é r l k, v á l l a l k o z ó k, k i v i t e l e z k, v e n d é g e k, s t b. ) A t z v é d e l m i s z a b á l y z a t h a s z n á l a t i s z a b á l y a i t m i n d e n k i n e k, a k i a z e g y s é g t e r ü l e t é n t a r t ó z k o d i k, b e k e l l t a r t a n i a. A s z a b á l y z a t b a n f o g l a l t a k m e g t a r t á s á t, a z ö n á l l ó e g y s é g e k é s a z i l l e t é k e s v e z e t k é s a sze r z d é s a l a p j á n k ö z r e m k ö d k ü l s t á r s a s á g o k t e r ü l e t i v e z e t i e l l e n r i z n i k ö t e l e s e k. A t z v é d e l m i s z a b á l y z a t b a n f o g l a l t a k a t a t z v é d e l m i o k t a t á s k e r e t é b e n i s m e r t e t n i k e l l. 12

13 J e l e n t z v é d e l m i s z a b á l y z a t a V á r o s i S z a b a d i d ő k ö z p o n t ( S z i g e t h a l o m, S p o r t u. 4.) t e r ü l e t é n a l k a l m i z e n é s, t á n c o s s z a b a d t é r i r e n d e z v é n y i d e j é r e, b e l e é r t v e a z é p í t é s i é s b o n t á s i m u n k á k a t v o n a t k o z i k, a z é r v é n y e s s é g k e z d e t e : szombat 10-órától 01-óráig vasárnap 10-órától 17-óráig A R E N D E Z V É N Y S Z E R V E Z J É N E K T Z V É D E L M I S Z E R V E Z E T E É S F E L A D A T A I A t z e l l e n i v é d e k e z é s s e l k a p c s o l a t o s f e l a d a t o k e r e d m é n y e s v é g r e h a j t á s á t a t z v é d e l m i s z e r v e z e t s e g í t i e l. A t z v é d e l m i s z e r v e z e t h e z t a r t o z n a k : - I n t é z m é n y v e z e t, - Ű i z t o n s á g i S z o l g á l a t, - d o l g o z ó k, - kül s v e n d é g l á t ó i p a r i v á l l a l k o z ó k, - v e n d é g e k A t z v é d e l m i s z e r v e z e t f e l a d a t a i : A z I n t é z m é n y v e z e t t z v é d e l m i f e l a d a t a i : A r e n d e z v é n y t e r ü l e t é n a t z v é d e l m i s z a b á l y o k a t, e l í r á s o k a t k ü l ö n f e l h í v á s n é l k ü l i s k ö t e l e s m e g t a r t a t n i, a z o k v é g r e h a j t á s á r ó l i n t é z k e d n i, i l l e t v e a v é g r e h a j t á s t e l l e n r i z n i. E n n e k s o r á n : - m e g s z e r v e z i a z I n t é z m é n y t z v é d e l m i s z e r v e z e t é t é s b i z t o s í t j a m k ö d é s é n e k f e l t é t e l e i t. - a t z v é d e l m i f e l a d a t o k e l l á t á s á r a m e g f e l e l t z v é d e l m i v é g z e t t s é g g e l r e n d e l k e z s z e m é l y t b í z meg, v a g y e n n e k h i á n y á b a n i l y e n v é g z e t t s é g g e l r e n d e l k e z k ü l s s z o l g á l t a t ó v a l s z e r z d é s t k ö t. - k i a d j a a I n t é z m é n y r e v o n a t k o z ó t z v é d e l m i s z a b á l y z a t o t, e l l e n r z i a n n a k v é g r e h a j t á s á t, g o n d o s k o d i k a n n a k s z ü k s é g s z e r i n t i m ó d o s í t á s á r ó l, á t d o l g o z t a t á s á r ó l. 13

14 - g o n d o s k o d i k a z I n t é z m é n y l é t e s í t m é n y e i b e n a t z v é d e l m i h a t ó s á g t ó l f ü g g e t l e n t z v é d e l m i e l l e n r z é s e k m e g t a r t á s á r ó l, i n t é z k e d i k a t z v é d e l m i h i á n y o s s á g o k m e g s z ü n t e t é s é r l. - r é s z t v e s z a t z v é d e l m i h a t ó s á g e l l e n r z é s e i n, a k a d á l y o z t a t á s a e s e t é n m e g f e l e l h e l y e t t e s í t é s é r l g o n d o s k o d i k. - g o n d o s k o d i k a z a l k a l m a z o t t a k t z v é d e l m i o k t a t á s á r ó l, - m e g s z e r v e z i a t z j e l z é s t, a t z e s e t é n t ö r t é n m e n e k í t é s t, é s a t z o l t á s b a n v a l ó r é s z v é t e l t, k ö z r e m k ö d i k a t z o k á n a k f e l d e r í t é s é b e n. - f i g y e l e m m e l k í s é r i a z i d s z a k o s t z v é d e lmi f e l ü l v i z s g á l a t o k m e g f e l e l i d b e n t ö r t é n e l v é g z é s é t, a h i á n y o s s á g o k m e g s z ü n t e t é s é t. - a t z v é d e l m i j o g s z a b á l y o k m e g s é r t i v e l s z e m b e n f e l e l s s é g r e v o n á s t k e z d e m é n y e z A biztonsági szolgálat t zvédelmi f e l a d a t a i : - A V á r o s i S z a b a d i d ő k ö z p o n t ( S z i g e t h a l o m, S p o r t u. 4. ) t e r ü l e t é n a l k a l m i z e n é s, t á n c o s s z a b a d t é r i r e n d e z v é n y b i z t o n s á g i s z o l g á l a t f e l a d a t a i t k ü l s v á l l a l k o z á s l á t j a e l a p o l g á r r s é g g e l k ö z ö s e n. - A v á l l a l k o z á s, a v e l e k ö t ö t t s z o l g á l t a t á s i s z e r z d é s b e n f o g l a l t a k n a k m e g f e l e l e n é s a z é v i X X X I. t ö r v é n y b e n m e g h a t á r o z o t t a k s z e r i n t f e l e l s s é g g e l t a r t o z n a k a b i z t o n s á g i s z o l g á l a t t a g j a i v a l k a p c s o l a t b a n a t z v é d e l m i e l í r á s o k m e g t a r t á s á é r t é s a b i z t o n s á g i s z o l g á l a t r a h á r u l ó f e l a d a t o k é s k ö t e l e z e t t s é g e k b e t a r t a t á s á é r t. - A b e l s t é r r e v o n a t k o z ó e l í r á s o k b e t a r t á s á t a b e h a j t ó gép j á r m v e k v e z e t i t l m e g k ö v e t e l i k. - T z v é d e l m i o k t a t á s o n v e s z n e k r é s z t, a h o l m e g i s m e r i k a t z v é d e l m i s z a b á l y z a t é s a t z r i a d ó t e r v e l í r á s a i t, v a l a m i n t a t z v é d e l m i f e l s z e r e l é s e k, b e r e n d e z é s e k é s e s z k ö z ö k h a s z n á l a t á t. - T z r i a d ó, b o m b a r i a d ó e s e t é n a t z r i a d ó t e r v, k i ü r í t é s i t e r v e l í r á s a i t k ö v e t v e v e s z n e k r é s z t a k i ü r í t é s b e n, v a g y o n v é d e l m i s z e m p o n t b ó l

15 e l l e n r z i k a t á v o z ó k a t, i l l e t v e ü g y e l n e k a r é s z t v e v k é r t é k e i r e. Ű i z t o s í t j á k a k i m e n t e t t é r t é k e k r z é s é t é s s e g í t s é g e t n y ú j t a n a k a z é r i n t e t t t e r ü l e t l e z á r á s á h o z! A dolgozók t zvédelmi feladatai: - k ö t e l e s e k m e g i s m e r n i, é s m u n k á j u k s o r á n b e t a r t a n i a t z v é d e l m i s z a b á l y z a t b a n é s a z a d o t t l é t e s í t m é n y r e v o n a t k o z ó t z r i a d ó t e r v b e n f o g l a l t a k a t. - köte l e s e k a m e g h a t á r o z o t t t z v é d e l m i o k t a t á s o n, é s a t z r i a d ó t e r v b e n f o g l a l t a k g y a k o r l á s á n k ö t e l e s e k r é s z t v e n n i, é s a r á j u k b í z o t t t z v é d e l m i j e l l e g f e l a d a t o k a t v é g r e h a j t a n i. - a z e l h e l y e z e t t t z o l t ó k é s z ü l é k e k, t z v é d e l m i b e r e n d e z é s e k h e l y é t é s a z o k h a s z n á l a t i m ó d j á t k ö t e l e s e k e l s a j á t í t a n i. - a m e n n y i b e n m u n k á j u k s o r á n t z v é d e l m i s z a b á l y t a l a n s á g o t t a p a s z t a l n a k, a z t k ö t e l e s e k a v e z e t f e l é j e l e z n i. - k ö t e l e s e k a m u n k á j u k k a l k a p c s o l a t o s t e c h n o l ó g i a i é s t z v é d e l m i u t a s í t á s o k a t m a r a d é k t a l a n u l b e t a r t a n i. - g o n d o s k o d n i u k k e l l a k ö z l e k e d é s i u t a k s z a b a d o n t a r t á s á r ó l, a z e s e t l e g e s e l t o r l a s z o l á s m e g a k a d á l y o z á s á r ó l. - c s a k t e l j e s e n é p, b i z t o n s á g o s s z e r s z á m m a l d o l g o z h a t n a k, h i b a e s e t é n a g é p e t, b e r e n d e z é s t a z o n n a l k ö t e l e s e k l e á l l í t a n i, é s m i n d e n r e n d e l l e n e s s é g e t j e l e n t e ni a m s z a k v e z e t n e k. - g é p e t c s a k m e g f e l e l e n k i o k t a t o t t s z e m é l y e k k e z e l h e t n e k. - a m e n n y i b e n t ü z e t é s z l e l n e k, a z t k ö t e l e s e k j e l e z n i, j e l e n t e n i Ő. Kül s v e n d é g l á t ó i p a r i v á l l a l k o z ó, ü z l e t t z v é d e l m i f e l a d a t a i : - K ö t e l e s e k t z, v a g y b o m b a r i a d ó e s e t é n h a l a d é k t a l a n u l a m e g h a t á r o z o t t h e l y r e m e n n i, é s a d d i g o t t t a r t ó z k o d n i, m í g a g y ü l e k e z é s i h e l y e l h a g y á s á r a e n g e d é l y t n e m k a p n a k.

16 - k ö t e l e s e k m e g i s m e r n i, é s m u n k á j u k s o r á n b e t a r t a n i a t z v é d e l m i s z a b á l y z a t b a n é s a z a d o t t l é t e s í t m é n y r e v o n a t k o z ó t z r i a d ó t e r v b e n f o g l a l t a k a t. - k ö t e l e s e k a m u n k á j u k k a l k a p c s o l a t o s t e c h n o l ó g i a i é s t z v é d e l m i u t a s í t á s o k a t m a r a d é k t a l a n u l b e t a r t a n i. - g o n d o s k o d n i u k k e l l a k ö z l e k e d é s i u t a k s z a b a d o n t a r t á s á r ó l, a z e s e t l e g e s e l t o r l a s z o l á s m e g a k a d á l y o z á s á r ó l, t o v á b b á k e r e s k e d e l m i e g y s é g e n k é n t 1 d b a z o t t k e l e t k e z t z o l t á s á r a a l k a l m a s t z o l t ó k é s z ü l é k k é s z e n l é t b e n t a r t á s á r ó l. 1.2.ő. Vendégek t zvédelmi feladatai: - a v e n d é g e k k ö t e l e s e k b e t a r t a n i a r á j u k v o n a t k o z ó t z v é d e l m i e l í r á s o k a t, k ü l ö n ö s e n a d o h á n y z á s i é s t z g y ú j t á s i s z a b á l y o k a t. - K ö t e l e s e k t z, v a g y b o m b a r i a d ó e s e t é n h a l a d é k t a l a n u l a m e g h a t á r o z o t t h e l y r e m e n n i, é s a d d i g o t t t a r t ó z k o d n i, m í g a g y ü l e k e z é s i h e l y e l h a g y á s á r a e n g e d é l y t n e m k a p n a k A T Z V É D E L M I O K T A T Á S S A L K A P ű S O L A T O S F E L A D A T O K 3. 1 A R E N D E Z V É N Y E N R É S Z T V E V M U N K A V Á L L A L Ó K É S Ű I Z T O N S Á G I S Z O L G Á L A T T Z V É D E L M I O K T A T Á S Á N A K S Z A Ű Á L Y A I A R e n d e z v é n y t s z e r v e z a R e n d e z v é n y e n r é s z t v e v m u n k a v á l l a l ó i é s a b i z t o n s á g i s z o l g á l a t t a g j a i r é s z é r e a r e n d e z v é n y m e g k e z d é s e e l t t t z v é d e l m i o k t a t á s t k e l l t a r t a n i A t zvédelmi o k t a t á s é s t o v á b b k é p z é s t a r t a l m a : - a t z v é d e l e m h e l y i s z a b á l y o z á s a, a T z v é d e l m i S z a b á l y z a t t a r t a l m a, - a t z j e l z é s m ó d j a é s t a r t a l m a, - a t z e s e t é n k ö v e t e n d m a g a t a r t á s, - t z o l t ó e s z k ö z ö k, k é s z ü l é k e k k e z e l é s e é s h a s z n á l a t a, - a t z v é d e l m i s z a b á l y o k m e g s z e g é s é n e k k ö v e t k e z m é n y e i.

17 Az oktatás megszervezéséért, l e b o n y o l í t á s á é r t, d o k u m e n t á l á s á é r t a S z e r v e z a f e l e l s. 3.1.Ő. Az oktatásban részesültek oktatás és t o v á b b k é p z é s é n e k m e g t ö r t é n t é t d o k u m e n t á l n i k e l l. 3.1.ő. Az oktatáson való megjelenés alól f e l m e n t é s n e m a d h a t ó. A z o k t a t á s o n v a l ó r é s z v é t e l m e g t a g a d á s a e s e t é n f e g y e l m i f e l e l s s é g r e v o n á s k e z d e m é n y e z h e t K ü l s s d o l g o z ó k, v e n d é g l á t ó i p a r i ü z l e t e k d o l g o z ó i n a k o k t a t á s a : V a l a m e n n y i k ü l s s m u n k á t v é g z d o l g o z ó k ö t e l e s m e g i s m e r n i é s b e t a r t a n i a l é t e s í t m é n y r e v o n a t k o z ó T z v é d e l m i S z a b á l y z a t r á v o n a t k o z ó e l í r á s á t e l í r á s a i t E c é l b ó l v a l a m e n n y i k ü l s s s z e r z d é s e s p a r t n e r r é s z é r e b i z t o s í t a n i k e l l j e l e n t z v é d e l m i s z a b á l y z a t h o z z á f é r h e t s é g é t, a z e g y s é g v e z e t j e k ö t e l e s a d o l g o z ó i r é s z é r e a b b ó l o k t a t á s t t a r t a n i. A R e n d e z v é n y t e r ü l e t é n c s a k o l y a n d o l g o z ó v é g e z h e t m u n k á t, a k i n e k a m u n k a h e l y i v e z e t j e í r á s b a n i g a z o l j a, h o g y a z i r á n y í t á s a a l á t a r t o z ó d o l g o z ó a l é t e s í t m é n y t e r ü l e t é n b e t a r t a n d ó t z v é d e l m i s z a b á l y o k a t i s m e r i é s a z o k k a l k a p c s o l a t o s o k t a t á s t m e g k a p t a. Ő. A T Z J E L Z É S S E L, T Z O L T Á S S A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K : A R e n d e z v é n y t e r ü l e t é n b á r m i l y e n f o r m á b a n ( j o g v i s z o n y b a n ) m u n k á t v é g z k k ö t e l e s e k a z á l t a l u k é s z l e l t t ü z e t h a l a d é k t a l a n u l j e l e z n i. Ő. 2. J ó l l á t h a t ó a n e l k e l l h e l y e z n i a f o n t o s a b b t e l e f o n s z á m o k j e g y z é k é t é s a z é r t e s í t e n d s z e m é l y e k a d a t a i t. Ő. 3. A t z j e l z é s i k ö t e l e z e t t s é g a z e l o l t o t t, v a g y k á r n é l k ü l i t z e s e t e k r e i s v o n a t k o z i k. 17

18 ő. M A G A T A R T Á S I S Z A Ű Á L Y O K T Z E S E T É N : ő. 1. M i n d e n k i, a k i t ü z e t v a g y a n n a k k ö z v e t l e n v e s z é l y é t ( p l. e r s f ü s t k é p z d é s t, é g h e t g á z n a g y m e n n y i s é g s z i v á r g á s á t ) é s z l e l i, k ö t e l e s a z o n n a l j e l e n t e n i a t z o l t ó s á g f e l é a 1 0 ő, a z á l t a l á n o s s e g é l y h í v ó s z á m o n 1 1 2, b i z t o n s á g i s z o l g á l a t h o z, v a l a m i n t é r t e s í t e n i k e l l a R e n d e z v é n y s z e r v e z s z e r v e z e t é n e k v e z e t j é t A t z j e l z é s h e z m i n d e n k i k ö t e l e s a h a s z n á l a t b a n l é v h í r a d á s i v a g y k ö z l e k e d é s i e s z k ö z z e l t é r í t é s n é l k ü l s e g í t s é g e t n y ú j t a n i. ő. 3. A r ö v i d, v i l á g o s, e g y é r t e l m é s p á n i k m e n t e s t z j e l z é s s o r á n a z a l á b b i a d a t o k a t k e l l k ö z ö l n i : - A t z e s e t p o n t o s h e l y e, - M i é g? ( a m e g g y u l l a d t a n y a g p o n t o s m e g n e v e z é s e ), - M i l y e n t e r j e d e l m a t z, - V a n - e e m b e r é l e t v e s z é l y b e n, t a r t ó z k o d i k - e v a l a k i a v e s z é l y e z t e t e t t t e r ü l e t e n, h a i g e n, h á n y f, m e g t ö r t é n t - e k i ü r í t é s. - M i t v e s z é l y e z t e t a t z - A t z e s e t e t b e j e l e n t s z e m é l y n e v e, b e o s z t á s a. - A t e l e f o n h í v ó s z á m a. ő. Ő. A Ű i z t o n s á g i s z o l g á l a t a t z o l t ó s á g f e l é t ö r t é n t z j e l z é s u t á n k ö t e l e s r i a s z t a n i a T z r i a d ó T e r v b e n m e g j e l ö l t s z e m é l y e k e t, a z o p e r a t í v s z e m é l y z e t e t, a m u n k a v á l l a l ó k a t é s a z é r d e k e l t v e z e t k e t H i g g a d t a n, f e g y e l m e z e t t e n m e g k e l l k e z d e n i a v e s z é l y e z t e t e t t t e r ü l e t k i ü r í t é s é t, o t t c s a k a z o k t a r t ó z k o d h a t n a k, a k i k a t z o l t á s i f e l a d a t o k b a n r é s z t v e s z n e k. A l e g f o n t o s a b b t e e n d a v e s z é l y e z t e t e t t s z e m é l y e k m e n t é s e, e l s s e g é l y b e n v a l ó r é s z e s í t é s e é s b i z t o n s á g o s h e l y r e t ö r t é n e l v i t e l e. ő. 6 A m u n k a v á l l a l ó k, k ö t e l e s e k a t z j e l z é s é b e n, a t z o l t á s i t e v é k e n y s é g b e n, a m e n t é s i m u n k á b a n - a m e n n y i b e n a z é l e t v e s z é l l y e l n e m j á r, - a t l e e l v á r h a t ó m ó d o n r é s z t v e n n i. 18

19 6. A l k a l o m s z e r t z v e s z é l y e s t e v é k e n y s é g T z v e s z é l y e s t e v é k e n y s é g e t t i l o s o l y a n h e l y e n v é g e z n i, a h o l a z t ü z e t v a g y r o b b a n á s t o k o z h a t Á l l a n d ó j e l l e g t z v e s z é l y e s t e v é k e n y s é g e t c s a k a t z v é d e l m i k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l, e r r e a c é l r a a l k a l m a s h e l y e n s z a b a d v é g e z n i. A l k a l o m s z e r t z v e s z é l y e s t e v é k e n y s é g e t - a b e k e z d é s k i v é t e l é v e l - e l z e t e s e n í r á s b a n m e g h a t á r o z o t t f e l t é t e l e k a l a p j á n s z a b a d v é g e z n i. A f e l t é t e l e k m e g á l l a p í t á s a a m u n k á t e l r e n d e l f e l a d a t a. A t z v e s z é l y e s m u n k a m e g k e z d é s é n e k f e l t é t e l e é r v é n y e s t z v e s z é l y e s m u n k a e n g e d é l y m e g l é t e. A t z v e s z é l y e s m u n k a e n g e d é l y r e i r a t m i n t a á l l r e n d e l k e z é s r e, a z a l k a l o m s z e r t z v e s z é l y e s t e v é k e n y s é g e t a R e n d e z K f t ü g y v e z e t j e, i l l e t v e a z á l t a l a m e g b í z o t t s z e m é l y e n g e d é l y e z h e t i A k ü l s s z e r v e z e t v a g y s z e m é l y á l t a l v é g z e t t t z v e s z é l y e s t e v é k e n y s é g f e l t é t e l e i t a t e v é k e n y s é g h e l y e s z e r i n t i l é t e s í t m é n y v e z e t j é v e l v a g y m e g b í z o t t j á v a l e g y e z t e t n i k e l l, a k i e z t s z ü k s é g s z e r i n t - a h e l y i s a j á t o s s á g n a k m e g f e l e l - t z v é d e l m i e l í r á s o k k a l k ö t e l e s k i e g é s z í t e n i é s a z t a t z v e s z é l y e s m u n k a e n g e d é l y e n r ö g z í t e n i A z a l k a l o m s z e r t z v e s z é l y e s t e v é k e n y s é g r e v o n a t k o z ó f e l t é t e l e k n e k t a r t a l m a z n i a k e l l a t e v é k e n y s é g i d p o n t j á t, h e l y é t, l e í r á s á t, a m u n k a v é g z n e v é t é s - t z v é d e l m i s z a k v i z s g á h o z k ö t ö t t m u n k a k ö r e s e t é b e n - a b i z o n y í t v á n y s z á m á t, v a l a m i n t a v o n a t k o z ó t z v é d e lmi s z a b á l y o k a t é s e l í r á s o k a t. 6. ő. J o g s z a b á l y b a n m e g h a t á r o z o t t t z v e s z é l y e s t e v é k e n y s é g e t c s a k é r v é n y e s t z v é d e l m i s z a k v i z s g á v a l r e n d e l k e z, e g y é b t z v e s z é l y e s t e v é k e n y s é g e t a t z v é d e l m i s z a b á l y o k r a, e l í r á s o k r a k i o k t a t o t t s z e m é l y v é g e z h e t. 19

20 7. A D O H Á N Y Z Á S E L Í R Á S A I : 7.1. V á r o s i S z a b a d i d ő k ö z p o n t ( S z i g e t h a l o m, S p o r t u. 4. ) t e r ü l e t é n a d o h á n y z á s a k i j e l ö l t h e l y e k k i v é t e l é v e l - T I L O S! É g d o h á n y n e m t, g y u f á t é s e g y é b g y ú j t ó f o r r á s t t i l o s o l y a n h e l y r e t e n n i, v a g y o t t e l d o b n i, a h o l a z t ü z e t v a g y r o b b a n á s t o k o z h a t. 7. Ő. D o h á n y o z n i n e m s z a b a d a h e l y i s é g b e n, s á t o r b a n t o v á b b á o t t, a h o l a z t ü z e t v a g y r o b b a n á s t o k o z h a t. A d o h á n y z á s i t i l a l m a t a v o n a t k o z ó m s z a k i k ö v e t e l m é n y e k á l t a l m e g h a t á r o z o t t b i z t o n s á g i j e l l e l k e l l j e l ö l n i A r o b b a n á s v e s z é l y e s h e l y i s é g b e, s z a b a d t é r b e g y ú j t ó e s z k ö z t, g y ú j t ó f o r r á s t b e v i n n i c s a k a z a l k a l o m s z e r t z v e s z é l y e s t e v é k e n y s é g r e j o g o s í t ó, í r á s b a n m e g h a t á r o z o t t f e l t é t e l e k a l a p j á n s z a b a d A b é r e l t t e r ü l e t e k e n a b é r l k s a j á t t z v é d e l m i s z a b á l y z a t á n a k e l í r á s a i t k e l l a l k a l m a z n i. T z o l t ó k é s z ü l é k e k : A f b b v e s z é l y f o r r á s o k n a k m e g f e l e l e n a z e n é s s z í n p a d v é d e l m é r e m i n d e n m e g k e z d e t t 5 0 m 2 u t á n 1 d b 3 Ő A o l t á s t e l j e s í t m é n y t z o l t ó k é s z ü l é k e t a R e n d e z v é n y s z e r v e z j e, a z ö l t ö z k, r a k t á r a k v é d e l m é r e m i n d e n m e g k e z d e t t 5 0 m 2 u t á n 1 d b 3 4 A o l t á s t e l j e s í t m é n y, t z o l t ó k é s z ü l é k e t a R e n d e z v é n y s z e r v e z j e, a v e n d é g l á t ó é s k e r e s k e d e l m i e g y s é g e k v é d e l m é r e m i n d e n m e g k e z d e t t m 2 u t á n 1 d b 3 4 A, B C o l t á s t e l j e s í t m é n y t z o l t ó k é s z ü l é k e t a R e n d e z v é n y s z e r v e z j e k ö t e l e s k é s z e n l é t b e n t a r t a n i. T o v á b b i 2 d b 3 4 A, B C o l t á s t e l j e s í t m é n y t z o l t ó k é s z ü l é k e t a S z a b a d i d k ö z p o n t f é p ü l e t é n e k k ü l s h o m l o k z a t i f a l á r a a R e n d e z v é n y s z e r v e z j e b i z t o s í t. 20

21 T o v á b b i t z o l t ó k é s z ü l é k a S z a b a d i d k ö z p o n t f é p ü l e t é b e n k é s z e n l é t b e n t a r t o t t k é s z ü l é k e k. A t z o l t ó k é s z ü l é k e k a z O T S Z e l í r á s á n a k m e g f e l e l u t á n v i l á g í t ó t á b l á v a l l e s z n e k j e l ö l v e. H a s z n á l a t u k r ó l a b i z t o n s á g i s z o l g á l a t t a g j a i o k t a t á s t k a p n a k. A t z o l t ó k é s z ü l é k e k k é s z e n l é t b e n t a r t á s i h e l y e i, a m e l l é k e l t h e l y s z í n r a j z o n p i r o s n é g y s z ö g g e l j e l ö l v e. E l e k t r o m o s k a p c s o l ó s z e k r é n y, a z á r a m t a l a n í t á s l e h e t s é g é n e k h e l y e, a S z a b a d i d k ö z p o n t f é p ü l e t e e l t t i p a r k o l ó t e r ü l e t é r l n y í l ó a n, a h e l y s z í n r a j z o n j e l ö l v e. - A t z v e s z é l y e s s é g i e l e k t r o m o s f e l ü l v i z s g á l a t o t a t e c h n i k a i s z e m é l y z e t b i z t o s í t j a. A z á r a m t a l a n í t á s t a r e n d e z v é n y i d e j e a l a t t f o l y a m a t o s ü g y e l e t e t a d ó t e c h n i k a i s z e m é l y z e t v é g z i. A r e n d e z v é n y t e r ü l e t é n e l e k t r o m o s á r a m r a b á r h o l l e h e t s z á m í t a n i, e z é r t t z o l t á s e l t t m i n d e n k é p p e n i n d o k o l t a z á r a m t a l a n í t á s. - A r e n d e z v é n y m i n d e n m e g k ö z e l í t é s i ú t v o n a l a k ö z v i l á g í t á s s a l e l l á t o t t. 8. E G Y E S H E L Y I S É G E K R E, S Z A B A D T E R Ü L E T E K R E V O N A T K O Z Ó E L Í R Á S O K I r o d a A z i r o d á k t e r ü l e t é n a d o h á n y z á s é s n y í l t l á n g h a s z n á l a t a T I L O S, d o h á n y o z n i c s a k a k i j e l ö l t d o h á n y z ó h e l y e k e n s z a b a d. A h e l y i s é g b e n é g h e t f o l y a d é k o t v a g y g á z p a l a c k o t t á r o l n i m é g á t m e n e t i l e g i s t i l o s. A z e l e k t r o m o s b e r e n d e z é s e k e t a h a s z n á l a t á n a k b e f e j e z é s é t k ö v e t e n á r a m t a l a n í t a n i k e l l. A z i r o d á k b a n n y í l l á n g ú f t b e r e n d e z é s t n e m s z a b a d h a s z n á l n i. A z i r o d a h e l y i s é g e k k ö z e l é b e n " A Ű ű " o s z t á l y ú t ü z e k o l t á s á r a a l k a l m a s k é z i t z o l t ó k é s z ü l é k e t 21

22 k e l l k é s z e n l é t b e n t a r t a n i, a m e l y k i e g é s z í t h e t C O 2 - v e l o l t ó t z o l t ó k é s z ü l é k k e l i s. A h e l y i s é g h u z a m o s a b b i d r e t ö r t é n e l h a g y á s a e l t t a z i r o d a h e l y i s é g e t t z v é d e l m i s z e m p o n t b ó l á t k e l l v i z s g á l n i, m a j d - a m e n n y i b e n a z s z ü k s é g e s - á r a m t a l a n í t a n i i s k e l l. A z i r o d á k b a n l e h e t s é g s z e r i n t c s a k a n a p i m u n k á h o z s z ü k s é g e s m e n n y i s é g é g h e t a n y a g o t ( f k é n t p a p í r t ) s z a b a d t á r o l n i. A z é g h e t a n y a g o k é s a z e l e k t r o m o s b e r e n d e z é s e k k ö z ö t t l e g a l á b b 0, 8 m t á v o l s á g o t k e l l t a r t a n i. A z i r o d á k a j t a j á t, m í g a z o k b a n e m b e r e k t a r t ó z k o d n a k n e m s z a b a d l e z á r n i. A k ö z l e k e d é s i u t a k a t, a v é s z k i j á r a t i a j t ó k a t e l t o r l a s z o l n i, l e s z k í t e n i T I L O S! E l t é r, k ö z l e k e d, f o l y o s ó, l é p c s h á z A h e l y i s é g e k e t t e l j e s s z é l e s s é g ü k b e n s z a b a d o n k e l l h a g y n i, a z o k a t l e s z k í t e n i m é g á t m e n e t i l e g s e m s z a b a d. A h e l y i s é g e k l e s z k í t é s e a b b a n a z e s e t b e n l e h e t s é g e s, a m e n n y i b e n a s z k í t e t t k e r e s z t m e t s z e t r e k é s z í t e t t k i ü r í t é s s z á m í t á s s a l i g a z o l t a s z a b a d k e r e s z t m e t s z e t m e g f e l e l s é g e, v a l a m i n t a s z k í t é s n e m é g h e t a n y a g ú. A k ö z l e k e d k ö n t a l á l h a t ó t z o l t ó e s z k ö z ö k e t, b i z t o n s á g i j e l e k e t, m í g a z é p ü l e t b e n t a r t ó z k o d n a k e l t o r l a s z o l n i, e l t a k a r n i s z i g o r ú a n t i l o s. R a k t á r o z á s, t á r o l á s t z v é d e l m i e l í r á s a i 22 A k i j á r a t o k s z á m á r a s z o l g á l ó t é r s é g e k e t, u t a k a t, v é s z k i j á r a t o k a t r e n d b e n, t i s z t á n, s z a b a d o n k e l l t a r t a n i. E z e k e t t á r o l á s c é l j á r a m é g á t m e n e t i l e g, i d e i g l e n e s e n s e m s z a b a d i g é n y b e v e n n i. T i l o s e z e k e t a k i j á r a t s z á m á r a s z o l g á l ó t é r s é g e k e t, u t a k a t, k i j á r a t o k a t e l t o r l a s z o l n i, a n n a k é r d e k é b e n, h o g y a z o t t d o l g o z ó k t z - v a g y r o b b a n á s e s e t é n z a v a r t a l a n u l ( p á n i k n é l k ü l ) t á v o z h a s s a n a k, v a l a m i n t a m e n t é s t, t z o l t á s t v é g z s z e m é l y e k a t z k e l e t k e z é s é n e k v a g y a t á r o l t a n y a g o k b á r m e l y r é s z é t m e g k ö z e l í t h e s s é k.

Csili Művelődési Központ. Színházterem

Csili Művelődési Központ. Színházterem Csili Művelődési Központ 1201 Budapest, Nagy Győry István u. 4-6. zenés, táncos rendezvények rendszeres megtartására szolgáló Színházterem Biztonsági terv és Tűzvédelmi szabályzat 2016. Összeállította:

Részletesebben

ő Á ő É Á Á Á Á Á Ó Á ő ő ő ő É É ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ő ű ő ő ő ő ő ű ő ű ő ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ő ü ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő Ü Ő ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ő ő ő ő ő

Részletesebben

Ö Ú Á É Í ü ö ú ö ú ö ú ö ö ö ő ü ö ő ö ü ö ő ő ő ú ö ú ö Í ü É ő É ü É ő ő ő ö ö ö ö ö ü ö ö ö É Í Ö Ö ő ő ő ő ö ő ő ú úö ö ú Ö Í ő ő ő Ú ö ú ú ö ö ö ő ü Í ő Ú Ö Í ő ő ö Í ő ő ő Ö Í ő ú Í ő ü ú ö Í É

Részletesebben

Kohut és Fia Tűz és Munkavédelmi Kft 2315 Szigethalom, Gárdonyi u. 26. E-mail: info@kohutesfia.hu http://www.kohutesfia.hu Tel./fax: 06-24-404-061

Kohut és Fia Tűz és Munkavédelmi Kft 2315 Szigethalom, Gárdonyi u. 26. E-mail: info@kohutesfia.hu http://www.kohutesfia.hu Tel./fax: 06-24-404-061 "Turakenroll" (2194 Tura, Bartók tér 2377/1 hrsz.) Szabadtéri rendezvény Biztonsági terv Tűzvédelmi szabályzat és Tűzriadóterv 2012 Összeállította: Kohut és Fia Kft. Vas Károly Tűzvédelmi mérnök Tura Város

Részletesebben

ö ö Í Í Á ű ú Í ö Í ö Á Á ű ű Í ú ö ö ö Í ű ö Í ö Í ö ű Í ö ú ö ö Ü ö ö ű ö ű Ü ö ö Í ú ö Í Ü Ü ö ö Í Í ú ö ö ű Í Í ö Í Í Í Í ú ű Ú ö ú ű ű ö ű ú ö ö ö Í ű ö Í ö ö ű ű ű Í ú Í ö ö Í ö ö Í ű Ü ö ö Ü Ü Ú

Részletesebben

Ö Í Í í í ü í í ű ű űő ő ő ű ű ű Íű í Í ő í ő ő í íí ő ő Í Í ő í ő í ő í í Í ő Í ő í í Ú Í í ő ő Í í í í ő í í Í Í í í ő ő Í í ő í í ő ő ő Í í í ő í ő ü Í ő ő ő ő í í Í ő í ő Í Í Í Í í í í í Í í ő Ö Í

Részletesebben

ö É É Ö Á É í Ü Ú Ö É Á Á ö ő ö ö ö ö ü ú ö ö ü ö ö ü ö ö ö ú ü ű ö ö ö ö ö ú ü í ö ü ú ö í Ö ü ú ö ö ö ö í ö ő í ű ö ü ú ö ö ö ö í ő í Í í í ú ö ú í ő ö ő ö ö ö ö ö í ö í Á ő ö ö íü ü ő ü ő ö ö ő ü ő

Részletesebben

ő í ü ő í ú ű ö ő ö ő í ű ú í íü í í í íí ü íü ő ö ű í ő ö ő Ü ö Á É É Á ő ü ö É É ő ő ü ö í ő ü ő í ö ú í ö ü ő őí ú ö í ő ü ú ö ü ö ü ü ü ő í ő ő ü ö í ő ü í ő ő ú ú ö í ő ü í í ö ő ü ü Ü í íú É Á Ü

Részletesebben

Á É Ú ö Í Í ö ű ö ö ö Í Í Í ú Á ö ü ö ö ö ö ű Á ö ö ö ü ú ü ö ü ü ö ü Á ö ü ö ü ö ö ű ö ü ű ú ü ö ü ü ű ö ö ü ö ű ö ö ö ü É ű ü ú ö ű ű ö ű ú ú ú ű ű ö ű ü ű ö Á ö ö ü ö ú ö Ö ű ö Ö ű ú ű ú Í ű ú Í ö ú

Részletesebben

í ú í í í í í í í í í í í í ű í í ú í í Ö ú ű í ú ú í Ö í í Ö ű í í ú ű í í í Ö í í ú í í í Ö í í ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú í í í í Ü í í ű ű í ú ű í í í ű í í ű í Ó í í í ú Ö ű Á í í Ö í ű í ű í í í í ű í í

Részletesebben

Á Í Ö Ö Ö Á ű ű ű ú ú Í Í ú Ö ű ú Ö ú Í ú Ü Ö ú ú ú Í ú Í ű Í Í Í ú ú ú ú Ó ú ű Ö Í Á Á Í Á Í Í Í Ö Ö Ü Ú Ö Ö Í Í Í Í ú ú ú Á ú Ú ú ú Á ú Ú ű Í Ö ú ű Ö Ü Ö ú ú ű ú Í ú ú ú ű ú ú ű ú ú ű Í ú ű ú ú ú ú ú

Részletesebben

í ö ö ö ö ö ö í ö ö ö í í ű ö í ö í ö ú Ü í ö ú í í ű ű í ö í ö ű ű í ű í ö ö í Ü ű ú ö í í ö í ö ö ö í í ö ö í ö ú ö ö ú ö ö í ö ö ö í ö ö í ö ö ű í ú íú í í ö Á í í ö ö ö ú í ú í ú í ú í ö ö ö ú Ő ö

Részletesebben

ö Á É Ő É ö ű Í Á ö ö ö ö ö ö ű ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ű ű ö ö Ü É ö Í ö ö ö ö Í ö Á ö ú Í ö ű Í ú ö ú ö ö ú ö Á ö Í ö ö ö ö ö Í ö ö ö ö ö Í ö ö ö ö ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ö ö ö ö ú Í Ü ö ö É É ö ö ö Á ö Í

Részletesebben

á ó á ű ö á á ö á á á ű ö á í ó ó á á á ó á á í á á ó á ö ö ó ű ö ő á ö á ű á ö á ü á á á ű á ó ó á á ö á á á á á á ü ú á á ő í Á á ű á á í ő ő ö á á ő ű á ű ű ő ü á á ő á ü ó á ö á í ő á ó ó á á á ó í

Részletesebben

Í ö Ó Ó Í É Ó É Ó Ó Ó Ö Í Ó Ó Ó ö Ó Á Ö Í Ó Í Á ÍÚ Í É ö Ö Í Á Í ö Ő Ö Ó Í Ó Ö Ö Ó Í Í Ó É Í Ó Ö É Í Ó Ö Ó Í Á Í Ó É Í Ó Í Ó Ó Í Á Ó Í É Ó Ó Í Ö Í Í Í Í É Ó Ö Ó Í Í Ű Ó Í Í É Í Í Ó Ó ÍÍ Í Ö Í Ó Í Ó Ó Ó

Részletesebben

ű É Á Á Á ű ű ű ű ű ű É ű É ű ű ű ű ű ű ű É Ü Ó Ó ű Ó Í É Ó ű ű É ű ű ű ű ű ű ű ű É Ő Ö Á Á ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú Ö Ő ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű É ű ű Í É ű ű É ű ű É ű É É Á Á ű É É É ű Ü É Á É Ó É É ű ű ű É

Részletesebben

Ö Á Ö Í Í ű Í Í Ú É Ú Í É Í Íű Í Í ű Í Í ű Í ű Ö Á Í ű Í Í ű Í Ú Í Í ű ű Í ű Í Í Í Í Í Í Í Í ű Á Í Í ű Á Í Í Í Í Ú Í Í ű Á Í Í É É É Ó É Ö Á Í Á Í Í Í Í Í Í Í ű ű Í Í Í Í É ű Í ű ű Í ű Í Í ű Ó Ú É Á Í

Részletesebben

É Í ű Í ú ú ű Í ű Í ú Í Í Í ú Í É Í Á Á Ő Á É Á Á Á Á Á Á Í ú ű Á Ő ű É Á Á ú Á É É É Á ú Í Á ű ú ú É É ú Á Á Á ű Á Á Á Á Á Ó Ó Á ú ú ú ú ű ű Á ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú Íű Í ú ú ú ú ú ú ű ű ű Í ű ú Í ú ú

Részletesebben

í ú ü ü í ü í í í É ú í ú Ü ű í í ú í ú í í í Ü í í í í í ü Á í ü Ü Á í É ü ú É í ű Á í í í É í í í í ű Ü É ü í í í ú í í ú Ü Ü ú ú ü í Á ú Á í Ü ú ű ű ü í í ú í ü í Á í ü í É í ü Ü í í í í ü ü ú ú í ü

Részletesebben

ö ö É Á Á ö ö ö ö ö í ö Ö Ö É Á Ö Ö ö ö ö Ö í ö í í ö Ö ű í í í ö ö ü ö ö í ö ö ö í Í Ó Ó í Ó ü ö ü í ö Ö ú í ö ö í Ö ö ö ö Ö Ö ú Ö í ö ö í í Ö ű ö í í ö ű ü ö í Ö ú Ö ö ö ö ü ö ű ö ö ú ö Ö ü ö ö ö ű ö

Részletesebben

ö ú ú ö ú ő ő í ő ö ú Í ő ü ö ú ő í ő ő Ú ú ű Ó ő ű Ö ü ü Ö ö ő í Ö ú ö ö ú ö ú Ö Ö Ö Ö ö ő í í Ö ő í ő í ö í ű ö Ö ő ő ö Ö í í ö ő Ö ű ú ö ű ö ú í ő ű í í Ö Ö ö Ö ő ü ö ö í ő í í Í ö Ö ő ú í ő í Ö Ó Ö

Részletesebben

ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü Í Í Ó ö ü Á ö ö ö ö ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ü ö ö ü ö ü ö ö ö Í ü ö ö ö ü ö ö Ö ö ö ö Í ö ü ü ü ü Á ü ö ü Á Í ö ö ö ö ü ö ü ö ü ü ö Í ö Í ö ö ü Á ö ö Í ö Í ö ö Í ö ü ú ü

Részletesebben

í Á Á ö Ó í Ó Ü ó Ó Ó ú ó ö ö ü í ó Ö í ó Ö Ö í ú ú Ö ú Ő í ú Í ú ö Ü Ü ö Ó í Ó í Ö ö í ó í ö í Ü ó í ó ö Ó ö Ü Ö ö í í ó ö ö Ö Ü ó Ü ü Ó í ó ű ö Ö Í Ó ú Ó í Ü ű ö Ü í Ó Ó ö Ó Ó Í ú í ö Ü ü Ó Ó í Ú Í ó

Részletesebben

ö Ü ü ö Ö ü Ö ü ü ö Á ö ö ö ö Ö ü ü í ü ü ö ü ü ü ö ü ö ú í ö ö ö ü í ü ö ü ü ü ű ö ü ö ú í ö Ö í ö í ö ü í í Á ö í ö ü ö ö ö ü íí ö í ö ö ö Ö í ö ü ö ö Í í ö ö Ü ö ö ű ö ü ü í ö ö ö ú í ö í ö ö ö í Í

Részletesebben

Ú ó í í ó í í í ó í í í í ö í ö ó ö í ó í í ó Í í ó ö ö ü í ű í ö ü ó ö ü ü ü ö ü ó ö Ú Ú ö í ó í ö í í í ó ö í ű í ö ö ü ó í ö ö í ö ö í í í ü ó í Í íü í í í Í ó ű í ó ü ó ó ö ö í ö ó ö ó í ó ö í ó í

Részletesebben

Í Í É ü Í Ö ű ü Ó Ö ü ű ű Ö Ö ü Ó ü ü ü ü ü ű ű ü Ö Ö ü ü Í Ö ü Í ü ü ü ü Á ü ü Ö Ö ü ű Ó Ö Ö Ö Ö ü Í ü Ö ÍÚ ü ü ü Í Ó Ó Í ü ü ü ü Ó Í ü ü ü ü ü Ö Ú É ű ü ü Í ű ü ü Ö ű Í ü ü Ö ü Í ű Ö Ö Í ü Í ü Ö Ö ü

Részletesebben

ő ő ű í ú ü ő ő ü ü ü ü ü ü í í ü íü ü ő ő ő ő í í Í ő ő Á ő ő ű í ú ű í ő ő ő ő í í í Á Á ü É í í ő í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú í ő ő ő ő ő ű í ú Ó í ű í ő ő ő ő í ő ő ő í ő ő ő ő í É í í í í ü ű ő í ü í

Részletesebben

Í ő ő ó ö ö ö ű ö Ĺ ö Í ü ő ö ő ő ý ü Í ő ö ö ó ü ö Ĺ ő ő ő ó ü ő ó ő Í ő Í ő ó ő ő ö ú Í ń ü ű ö Ü ő ű ó ü ő ő ő ö ő ű ö ü ö ü ó ö ő ó Í ó ő ő ő ű ö ü ű ö ó Ĺ Í ű ó Ĺ ö ó ó ü ű ű ő ü ó ő ö ő ü ű ü Ü ő

Részletesebben

Fonódásmentes körforgalom

Fonódásmentes körforgalom Fonódásmentes körforgalom Készítette: Pach Dániel - 1 - 1. Bevezetés A körforgalmak man a pság a l e gpreferál tabb c som óponti kial a kítások, sz ám os e lőnyü k m el l ett (b iztonság, l át v án y,

Részletesebben

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012.

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. ..BF.. 1. AZ CP OJ VZ 2. DT ID WR ZX 3. AT ER NX RD 4. KF NF TF XJ 5. CV HF LD TL 6. MB SZ XD ZF 7. GB JH NL SB 8. FJ OD OP XP 9. FP PB RP WL 10. IP MH TX WX 11. BX JZ QL YB 12. HX KL MZ ST 13. FV JT VN

Részletesebben

ő ęľĺ ő Ö ľ ő ü ő ő ü ę ó ú ü ľ É ó ö ľ ő ő ő ź ó ľ ő ľ ő ź óľ ő ľ Í ü ő ź ő ź ź É ó ö ú ó ü ö ö ü ö ű ź őľ ľ ő ű đ ö ö đ ő ú ľ Ĺ ř đ ľ ő ő ę ľ Ĺ ó źú ľő ź ó ő Í ő ő ń ő ľ ľ ľ ľ ő đ ö ö ź ü ľü ę ű ę ú

Részletesebben

ö Ö ü ú ö ü ó ó ü ü ú í í ő í ó í Á ő ó í ö í ó ő ó í ú ü ö ö Í í ó ő ő í ú Á ö ü ő í ó ö í ü Ú í ö í ö ü í í í ó ó í ó í í ü í í í ó ü ü ö ó ö ű ö Ö ü í Í ö ö ó ú ő ü ö í ú ő ó ó ü Ö ú ú ö ú ő ü ú í ö

Részletesebben

É É ö í í Ó Á í í Ü í Ú í íú í í Á Ó í ü ö ú ű Ö É Ó í í í í ö Ó Ő Ó É Ü ö ü Ó ő Ú ö ü í í Ó Ó ü Ü ő ú Ú Ó ü ő Ü ő ö ő Ú ö ÓÜ í Ú í Ö Ó í Ó Ú ö Ú í ő ö ú Ó Ó Ú Ó ú ű ö Ó ÓÓ í ö Ü í Ó É Á í Á í í Ö Ó ű

Részletesebben

É ö ő ő ö ú ő ő ő Í ő ő ö Á É Á Í ú ő ő ő ő ü ő ő ő ő ö ü Á ü ő ö ö ő Í ő É É ö ü ö ő ö ő ű ö ű ő ö ő ö ö ö ö ő ü ö Í É ö ö ö ö ü ú ö ö Á ő ő ú ö úö ő ú ű ő ő ő ő ő őö Í ú ő ő ü ő ü ő Í ü ö ö ő ő Í ü ű

Részletesebben

A f e n n t a r t ó 2 0 0 9. é v j a n u á r h ó 2 6. n a p j á n h a gyt a j ó v á.

A f e n n t a r t ó 2 0 0 9. é v j a n u á r h ó 2 6. n a p j á n h a gyt a j ó v á. " J ö j j e l, s z a b a d s á g! T e s z ü l j n e k e m r e n d e t, j ó s z ó v a l o k t a s d, j á t s z a n i i s e n g e d d s z é p, k o mo l y f i a d a t! ( J ó z s e f A t t i l a ) HÁZIREND

Részletesebben

Ö Ö Á Ó Ü ö í í í í ó í í ó ö ö ő ü ő ó ő ő ö ö ö ö ő ő ő ö í ö ö ú ó Á Á í ő ó ó ó ö í ö ő íó ó í ú í ó ü ő ö ö í ó ü í í ú ő ő ő í ó ü ű ő ő ó ó ó ó ő ó ő ö ó ö Ö ő ü ü ő ő í ó ó ó ü í ó ó ó ö ő ö ó

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. január 18-án megtartott üléséről 1/ 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) 6/ 007 (01 18 ) 7/ 007 (01 18

Részletesebben

É Á É ó ü É ü ü ő ő ó ó ó í Ö ó ü í í ó ó ó ó ó ó ő Á É ő É ü Ü ü ü ó í ü ő ü ú ó ü ó ű ú ő ü ő ü ú ő ó ó ő í í ó ó ó í ú ó í ú ü ó í ü í í ó ő ü ü ü í ü ü ő ü ő Á í ü ó ó ó ó ó ó ü ü ó ó ő ó ó ó ó ó ó

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

Ą ő ĺ őľ ę ő ú ľ ľ ú Ż Ż ő ľ ú ľ ő ü ü ľ ó ĺź ł ő ü Ż ľ ő ü ü ó ö í ő ó ö ö ö ö ĺ ö ő í ó ő Ż ő ö Í ó ó ö ö ő đ ö ö ö ő ü ĺ ĺ íĺ ĺó ĺ ó ü ü ü ľ ü ü ő í ĺ í ó ó ľő ľ í ö í ó ľ ö ľĺ í í ö ü ć ĺ ó ĺ ĺ ó í

Részletesebben

Ł ť ŕ í í ü ö ő ű ő ő ő ú í ä Í ř ö ő í í ę ö ő í Ú í ń đ ń É É ő Ę í í ű ü ö í ö Ĺí ö ő ü Ó ő ü ń ü ö ö ö ö ő í Ü í Ü ö í ő í ś ű Í Ł Á Á ő í ö Ú í ű í í ô ő í ő ö ö ő ú ő ä ő í ű ő ü ő ő í ő í í Í í

Részletesebben

ő ó ź ő ő ź ý ő ő ę Ü ő ú ü ó ů ő ő ź ő ó ď Ü ö Ĺ ö ę ú ú ő ő ü ú ű ö ü ź ź ü ěĺ Ĺ ú ü ú ü ź Í ő ü ő ó źů ú ö đ ó ő ú ů ó ř ü ó ć ź ü ő ä ŕ Á ó Á ź ę ő ö ö ö ó ő ź ä ń ő ę ó ź đ ü ő ó Ĺ ó ä ź Đ Ĺ ó ő ó

Részletesebben

Ü ú ű ű ö í ö ú ű Í í í ű ö Á ú ű Í ö í í í ö ú úö ú ű ű ű ö ö í ö í ű ö ö ü ú ü ö ü ö ú ü ö ü ú ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ú ü ö ü ú ű Á í íí í Í íí ú ú Í Í í íí í ú ű Í Í í Á í í íí í Íí í í íí í í í ö ű

Részletesebben

ö ö ű ö ö ű ű ö ö ű ű ű ö ö ö ö ö ű ű ű ö ö ű ű ű ö ű ö ö ö ű ű Ú ö ö ö ö ö ö ö ö Ú ö ö ű Ú ö ö Ú Ú Ú Ú ö Ú Ú ö ö Ú Ú ö ö Ú ö Ó ö ö ö ű ö ö Ú Ú Ú ű ö ö ö ö ö ö ö Ó ö ű ö ű Ü ö ű ö Ú ű ö Ú ű ö ö ö Ú Ú ű

Részletesebben

ö ü ó Ö ü ó ü Ü ó ó ó ó ö ö ö ü ó ü ű ü ó Ö ü ó ü ó ó ó ö ó ó ó ó ó ó ö ó ó ó ü ó ó ó ö ü ó ü ó ó ó Á ü ű ó ó ü Ü ö ö ü ó ó Ó ü ó ü ö ü ó ó ö ó ó ö ó ó ó ó ü ó ö ö ó ó Ó ü ó ü ó ó ó ó ó ó ö ö ó ó ó ó ö

Részletesebben

Á Ö É Ö Á Ü ö ü ö Ö ü ü ó ó ó ö Á ó ö ö ö Ö ü ü í ö ü ü ü ü ö í ó ü ó Í ö ü ö ó ü í í ú ó ó ó ó ö ó í ó ó ó ö Á ó ö í ó ö ó ö ó ö ö Ö ó Á ü í ó ű Ó ü ó ó ó ó ó ó ó ó ó í ó ó í í ó Á í í ó Ü ö í Ü Ü ó ó

Részletesebben

Í Á Ó ö ő Ü Ö ö ü ő ö ö ó ő ő ő ő Á ó ü ö ö ö ő ő ú ő ő ü ü ó ó ö ü ő ő ö ő ő ö ü ó ö ö ö ú ö ö ő ő ö ő ő ö ő ő ó ő ő ő ő ü ö ű ó ő ő ó ő ü ő ő ő ö ő ő ö ő ű ő ő ö ő ő ő ö ő ő ó ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Í Ü Ü Ó É ü ó ű ó ú Ü Ő Á Ü ü ö ú í ó í ó ó ó í ó í ó ö ü ó ű ö ű ó ü ü ű í ü ó ö í ö ó ó ó ö ó ö Ü ü ö ö ó í ű ü í ü í í ö ü í ö í ű ú ö í í ű í ó ö ó ó ö ű ö í í ű ó ö í í ü ö ű ö ö ö í

Részletesebben

ö Ö ő ü ú ő ü ő ő ő Í ü ő í ő í ő ő Á ő ő ő ú ü ö ö ő Í í ú ő ő ó ő ö í ő ő ő ü ő ő ő ő ö ő ö ú ű ö Ö ő ü Ö ű ö ó í ú í í ö í ü ő ő ő í ő ü ö ő ö ő ű ő ő ő í ó ö ü ő ő ó í ű ö ú ő ú ő ü ö ö ö ó ü ö ő ó

Részletesebben

Á ű Ö ő ü ő ú Ú ő ó ó ó Ő ő ő ü ő ő ó ő ő ő ű ő ó ó ó ü ü ü Ó ó ő ó ő ó ó ó ó ó ő ó ő ó ó ó ü Ö ó ú ó ó ó ő ü ü ó ő ó ü ó ő ó ó ő ó ó ü ü ű ó ó ü ő ó ó ó ó Ö ü ó ű ű ő ú Ö ő ő ü ő ü ó ü ó ü ü ó ó ü ü ü

Részletesebben

Ó É É ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É É ő É Ü É É Ö É ű ő ő Ú Ú Ú É ő ő ő ő Ú Ú Ú ő ő ű ű ő É ű ő É Ó Ú É Ú É É ő ő É ő Ü ő ő ő ő ő ő ű ű ő ű Ü ű Ü ő ű ő ő ő Ó É ű ű ő ő É Ü É É ő ű ű É ű Ú É Ú É É ő ő ő ő Ö É Ú

Részletesebben

Á Ő É ö í ó ö ö í í í ö ö ü ú ü í ö í í í ö É í í í Í í Í í í ö ü Í ö ü ü í í ú ö ö ü ö ö í í ó ó Á ó ü í í ú ö ö ü ö ö í ó Í í ö ó í í í í ú ö ű í í ö í ó í ó ó ó ö ö ö ű ö í í ö í Á í ö í í Á ó í ú í

Részletesebben

Á É Ű ő É ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ű Í ő ö ő ő ű ú ő ü ú ö Ü ú ő ö ú Ó ő ö ő É ö ő ű ű ő ú ő ő ő ő ő ü ő ő ü Á Í ő ő ú ü ü ö ö ő ú ő ü ő ő ü ü ő ő ö ö ő ő ő ü ú ő ő ü ű ö ő ö ő ü ő ü ö ö ö ő ü ú ő ű ü ő ö ö

Részletesebben

Á Á Ő ö ö Ö ö ö ó ó ö ö Á ö í ö ű ű í ű ú ű Ő Ű í ö ó í ű ö í ö ö ű ó í ü ó ű í ü í ó ó ö ű í ű ö ó ö ü ö ű í ű ö ó ö ó ö É ó ö í ö ü ö ü ó ű í ö í ó ó ö ö ü ó ü í ö ü ö í ö ü ö í ű í í ö ü ű ó í ü ű ö

Részletesebben

ő ő ö ő ö ő Ö ö ő ő ő ő ő ö ő ő ó ó ó ó ö ö Ő ő ó ö ő ű ő ü ú ő ő ő ó ő ö ű ű ő ó ő ű ő ő ő ő ő ö ű Ó Ú ű ő ü ú ő ő ö ő ó ő ű ő ö ó ö ö ő ű ű ő ó ő ü ó ó ü ó ó ö ű ő ű ö ó ő ö ü ö ő ő ű ű ő ő ő ö ó ó ő

Részletesebben

Í Á ó É ó É Á Ü É Á Á Ő É É Ü É Á É É Á ö É É Ő Í Ó Ó Á Ú Á Á Á ö ö ó ó ö ó Ó Ó Ú Ó ó Ö ö Ö ő Á ő ű Ü ü ő ó Ü Ö ö Ő É É Ó ö ó Ö Ü ó ő ö ő Ó ű Ü Ó Ú ó ó ő Ó Ó ö Ő Ó Ó ö ő ó ő ó ö Ö Ö ő ó Ö ű Ü Ó Ö Ú Í ő

Részletesebben

Á Á Ó É ö ö Ö ö ő ú ő ő ő ő É ő ö úő ő ü ő ö ö ő ö ő ő ő ő ő ö ú ú ő ő ú ő ú ő ő ő ő ö ú Ó É Ű Á ö ű ő ö ő ő ú ő ö ö ö ú ü ő ü ö ú ő ú ö ő ö ő ő ő ü ö ő ű ú ő ő ő ö ő ö ő ö ő ö ü ö Á ü ú ő ö ő ö ö ü ü

Részletesebben

ő ö ó ő ő ő ü ó ü ő Ü ó ő ő ó ó ő ő ő ö ő ő ó ó ő ő ö ö ü ó ő ü ü ó ő ő Ó ő ü ó ó ö ö ö ő ő ó ő ő Ó ö ó ó ő ő Ó ó ő ő Ó ö ó ó ő ő ű ő ő Ó ó ő ő ü ő ő ó ő ő Ó ö ó ó ő ó ó ó ö ó ó ő Á Á ó ü ö ö ö ő ő ő ő

Részletesebben

Ő Ú Ú Á Á Ő Ő ú ú ú ű ú Á Á Á ú ú Á Ö ű Ú Ú ú Ú ű ú ú ú ú ú Ö ú ú ú ú ú Á ú Ú ú Á Ú Ö Ú Á ú Ú ű ö Ő Ú Ű ü Ü ű Ö Á ú Ő Ú ú ö Á Ú ú Ú ú ú ú ú Á Ü Á ú ÜÖ Ü ú Ő Á ú Ű Ú Á Á Ú Ú Á Á Ú ú ö Ú ú Ú Á ű Ü ú ú Ú

Részletesebben

ö Ő Ö ö Ö Á ö ö ö ö Ö ö Ó ű Á Ö ö Á Á ö Ó ű Í ö ö Á ö ö ö ö Ö ú ö Ó ű ö Ö ú ö ú ű ú ö Ó ű ö ö ö ö űö ö ö Ö ö ú ö ö ö ö Í ö Ő ö ö ű ű ö ö ö ö Ő ö Ö ú ú ö ö Ö Í ö ö ö Ö ö ű ö ű ö ö ö ű ö ö ö ö ö ö ö ö Ö

Részletesebben

í ó Í ó Í Á í ó ú í ó ü ő ú ő ó ü ó í ü ő ő Ú í ó í í ó ő ű í ú ő í í ó ő í ó í ó ű ő í ő ő ő í ü í ó í ü ó í ó É ő ó Í ő í ő ő í Á í ő ú ő ó ó ő ő ő í ő í ú í ó ó í ő í ó ó í í ő ú ő Á ó ő ú í Á í ő ú

Részletesebben

ú ű ú ü ü ü ü ü ü ű ü ű ü ü ű ú ü ü Í ü ű ü Ó ű ű ű Í ü ű ü ü ü ű É Í Ö Í É Í Í Í ű ű ű ú ü Ö ú ű ü ű ű ű ű É ú ű ü ü ü Á Ő ú ú Á ú ű É Í Ő Á Á É Ő Í É Í Ú É É Í Í Ö É Ú É ü ű ú ú ü ú ü ü Í ú Ú ú ü ü ú

Részletesebben

Ő Ö ü ü ü ó Á ó ó ó Ü í í ó Ö í ü ó í í ü ü ü ü í ó ü ü ó ó ú ü ú ü í ó ú ü ü í ü ú ó í ó í ó Ö í ó í ó í í ó í ó ü ú ó ü ü ú ú ó ü ó í ó ü ó í í ó í ó ó ü ü ü ó í Ú ó í Ú ű Á í ü ó í í ü ó ó Á ü ó í ü

Részletesebben

Á É Ö Á É Ü É í ü ü ö ü í í í ö ö í ö í ü ü ű ö ö í í ü Ö Á Á í ö ö í ű ö í ö í ü í Üö ö í í í É í í ü ö É Ü ö í É ü ö í í í ö ö í ö ö ö ö í ü ö í ö ö ö ü í ö í ü ö ü ö í í ö ö ö í ö ö ö Ö ü í ö ö í ü

Részletesebben

Ó Ö ö Ö ó ó ö Ö ó ó ó ó ó ö ö ö ö ó ö ö ö ö ó ú ö ö ö ó ú ö ö ú ú ö ö ó ö ó ö ú ö ö ö ö ó ú ö ö ö ó ú ó ö ö ú ú ö ö ó ö ö ö ó ú ö ö ö ó ú ö ö ö ó ú ó ó ó ú ö ó ö ö ó ö ö ö ó ú ó ó ó Í ó ó Á ó ö ó ö ó ú

Részletesebben

Ú ő Ü ő ő ű ő ő ő Ú ő ű Ú Ü ű ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ű ű ő Ú Ú Ú Ú Ó Ó ő ő Ó Ó Ü Ú Ú Ú Ú ű Ü Ö Ú Ú Ü Ó Ú Ü Ő Ú Ú ő Ú Ü Ö Ú ő ő Ö ő ő ű Ü ő ő ő Ö ő ő ő ű ő ő Ö ő ő ő ő Ó ő ő ő Ü ő ő Ö ő Ú Ó ő ő ő Ü ő Ó ő

Részletesebben

Á Á É ü ü Í ö ú ú ö ö ö ö ű Í ö ü ö ö ö ú ö ú ö ü ö É ö ü ű ö ű ü ö ű ö ö ű ö ö ü ö ö ű ö ö ö ö ú ö ö ü ü ö ö Í Í ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ű ö ö ö ü ű ö ö ö ö úö ö ö Í ö ö Í ü ö ö ú ö Í ú ú ü ú ö ü ü ü ü ö

Részletesebben

É É Á ő ó Á ó ö ó ú ó ü ö ö ö ö ó ü ö ö ó ö ö ó ű ö ó ó ü ó ú ó ö ú ö ó ö ó ö ö ó ó ó ő ö ú ü ü ü ö ö ü ó ö ü ö ö ö ö ö ó ü ó ö ö ö ó ő ó ű ő Ö ó ü Í ú ó ó ó ó ú ö ó ö ó ö ö Ó ú Ü ó ö ó ú ö Ú ó Ó Á ó É

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

MISKOLC. Szálláskatalógus. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. Szálláskatalógus. 1 www.hellomiskolc.hu O 1 www í, í í í,, í -,, ü Ö?! í üx, í, - ü -,, É-, í,!, -, - í, í ü ü, ü í üü, -, ü ü, í, í, ü, O, - ü í í í í ü ü, ü ü í :, í í, -, í Ö,, í,, x,, ü í, Ö ü, 70 -,,,, í ü, - ü,, É, í,, í, O x 16 - ü í

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

ő ü ó ź ő ő ő Ü É ő ő ő í ó ä ü ő í ő í ü ź ő ú ö ő í ő ö ů üö ő ö Ĺ ü ő ő í ő ó ü ó ó ő í ó ý í ü ö ý ę ź ő ó ö í ź ő ő ő ź í í ü í Ĺ í ö ź ü ó ü đí ó ő ü ó ź ó ć ú Ĺ í Íí ú í Ĺ ó í í í í ó ú ź í í í

Részletesebben

Á Á Ü Á Á Á Ü Ö Ü ű Á Á Á Á Á Ő Á Á Ö Ö Ú Ü Á Ü Ö Á Á Á Á Í Ö Á ú Á Á Á Ü Á Ü Á Á Ü Ü Ö Á Á Ó Á Á Á Ö Ü Á Ó Ü Ö Ó üí Á Á ő ü Í ő Í ő ü Í ÍÍ Í Í Í ü Á Á Ü Á űí Á Á Á Ö Á ü ü ú Í ü Í Ö Ö Ó ü ú Í ü Á Í ü

Részletesebben

ó ľ ľ śś ü ľ ľ ľ ľ Ĺĺ ľ í ó ľ ó í ľ í ü ľ źů í Ę É Í ó É É Á Á Ü Á ĺ É Íľ ľ Ü ľ É ó ĺá É Ü É Ą ł Á Ą É ľá ĺ ą ŁÁ ľľĺ ą ů ĺ ĺ ź ľ ü ó źń ĺ ď ó ź ú ó ü ę ź ű ź ź ĺí ę í í ľ ź Ĺ ó í ľ í ĺĺ ó í ĺĺľ ź ń ľ ľ

Részletesebben

ü ű ő ó ü ó í ő ő ó Ö í óű ó ó Í ó Í ü í ó Ö ő ó ó ó ó Í Ü ó ő Ö ó í ű ó ő ú ó ő ó ó ó ű ü ó ó ü ü ó ó ó ő ü ú ó í ó ó í ó ő Ö ő ó Í ő ű Ü ü ő ü ó í ó ü ó ü ó í ő ó ü ü ó Ö ó ó ő í ú Ü ú ü ó ó ú ü Ü Ü

Részletesebben

ភ咧 咧 P ភ咧ភ咧 SOPRO ARAYHGY SZABÁLYOZÁSI TRVÉK MÓDOSÍTÁSA M=:000 V S ភ咧 咧 P á P I á ó V á p ó 咧 ő ភ咧 咧 P ó ភ咧 S 咧 5 Sá á F P ó Zá á á S á P Zá á Zá á S á ó á F F á P 9 ភ咧 S ő ភ咧 á á á ភ咧 ភ咧 S ő ő F á ភ咧

Részletesebben

ó Á Á Ő É ö ó ö ő í ú ő í ő ó ö ő ő ő ó É Í Á ó ő ó ó ő í ő ő ő ó í ő ó ó ö ö ő ő ó í ő ö É í ő É í ű ö í ö Ú ü í ő ö Í Á ö ő Í Í ó Á ó ő ó ó ö ö ó ó ő ó ó ü ő Á ő í ő í ó ő ö ü í ó ó ö ü ö ö ű ö ő Í ö

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

b y í CX ú y ( bb b y) h h b h y b y y b y h, hu y 1 h yú, bb u ú u bí, u y u b h h í ú ú í M7 u y b bb ú y ú u y bb y bb, í y y b b b í í, b y h y bb b í y h, y b bb u c í b í, u y M7 ú b h b b, u c,

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

ő ľ ő ó ó ľ ő ü ľ ľ ľ ľ ó Ú í ö ö ü ű ö ľ í ü ę ő í É Í Ó ľ ľ É É Á Á Ü Á Á É Í ľľ Ü ľé ľ ľó ó ľ É Ü É ľľ Á Í ľ ľé ľ Í Á í źę ź ľ Í ő ü ő ó ü ź üö ó ö í ź ű ľ ő ľ ő ű ę ý źůő ź ľ ľ đ ó í ó í ź ó ľ ó ö

Részletesebben

Ö É Á Ú Ö É É É É Í Ü Ü É í Ü ő ö ö Á ö ú ö í Í ő Ö ő Ü ú ö í ú ő í ő í í ő ö ö ö ö ü í ő í í ü ő ü ő ő í í í ő ú ö ő ő í í í í ö ő í ö ü ő í ü ű í í ü í úő í ö ü ő í ü ú í ü ő ő í í Ü Í ő Ü É Ú ö ö Í

Részletesebben

ú ú Ł ę ę Ô ý ő ő ú Ö ő ó ó ó őłę ü ę ąę ő ü ó ő ó ó ó ő ű ę ö ú ö ö ä ż Ť ł ä ó Í ö ö ő ź ó Í ú ó ó ó ú őł ü ó ó đ ó ó ó ó ó ę ü ö ő ú ó ö ő ó ó ó ü ő ö ö ő ü ó ő ó ü ő ü őú ö ó őú ő ű ű É ö đ ő ő ö ó

Részletesebben

É É Í Á É ő Ó Á É É É Á Ó í Ó ó ó Ó Ó í í í Ó ő í Ó Ó Ó í í ó Ó ó ó Ó í ő í ő Ó ó ó í Ó Ó í Ó Ó Ó ó Ó ó Ó ó Ő í í í ó ó Ó Í í ó Ó Ó ó Ó Í Ó Ó Ó ó ö Ó í ó í ó ó ó í Ó Ó í ó í ó ó Í í ó í ő Í Ó Ó ó í ő í

Részletesebben

C O L I N C. T I P P I N G

C O L I N C. T I P P I N G C O L I N C. T I P P I N G S O R S F O R D Í T Ó M E G B O C S Á T Á S A j á n l o m e z t a k ö n y v e t D i a n a w a l e s i h e r c e eg mn l é k é n e k, a k i s z e r e t e t e á t f o r m á l ó

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

ú Ö ö ĺí Ó ú Ö ü ü ö ö ö ĺ í ö ü ł ű Ü ü ö ú ü ö í ť ú Ü ö í ü ü ü Ĺ í ü ü ü Á Ü í í Ĺ í ü ú Ż ć Ä ú ú Ż É ú Ö ü Í ĺ ĺ ł ź ł ü ü ĺ ü ĺ ö ú ü ł í ť ö ü ú í ü ĺ ö ú ĺ ń í ü ä źĺ ú ĺ í ü í đę ö öĺ ű í í ú

Részletesebben

1997-ben szerze okleveles közgazdászdiplomát

1997-ben szerze okleveles közgazdászdiplomát S y-d by A G m b ó ó v b : u m y m v j A u ó v b. G ó j v j I j- v. A b ó x u b y v m mu- v ü b m j j m ó v b, b mu j 1990- v mj, m j v m ó ó ó ó j b j y v v y m. A j m ó A j y m, m - y m u ü ü, m y v

Részletesebben

ő ź ľé ę ó ú ó ú ű ź ó ľ ź Ü źú ę äąź ź ö ľü ó ľ ő ö ü ö ö ö ľü ö ü ľ ö Á ó ö ö őľ ľť ľ ü ű ö ę ó ź ź Ü ę ö ő ő ö ü ö ü ö ü ö ü źů ö ť ü ö ó ü ó ó ź ę

ő ź ľé ę ó ú ó ú ű ź ó ľ ź Ü źú ę äąź ź ö ľü ó ľ ő ö ü ö ö ö ľü ö ü ľ ö Á ó ö ö őľ ľť ľ ü ű ö ę ó ź ź Ü ę ö ő ő ö ü ö ü ö ü ö ü źů ö ť ü ö ó ü ó ó ź ę ő ľ ó ľ ő ľ ü ź Ü É ľ ü ľ ü ľ ľ ľü ľ ő ő ó Á ő ó ó ü ÍÍ ü ľ ľ ú ő ő ľ ó ľ ľ ö ź ź ľ Ü ő ö ź ö ő ľ ő ó ö źů ö ó ź ü ö ö ľü ů ö ę ö ľü ŕ ó ľ ť ö ó ź ó ü ź Ü ö ź ö ő ő ľ ö ü ü ö ľ ü Áľ đ ź ź ú ö ź ü ó ő ź

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

ó ľ ü ľ ó ľ ö í ü ü ü ľ ó ď ó í ý ü ľ ľ í ö É ÍľÓ ľ É ł É Á ľ É Íľ Á Ą É Ü É É Á ą ľ ł É É É Í ą ľ ľ ü ź É ü ö ź ľ ź ú ö ľ ú ú ó ó ö ľ ľ ľ ü ü ű ö ľ ó ó ľ ö ö ź ť ó ľ ó í ö í ü ú ú ó í ó ó ľ ó í ó í ó

Részletesebben

ü ö ú ü ö Í ű ö É É í ü ö ü ö ü ö í ö ö ö ű ű ö í Ú ű í ö ö ö Á Ö í ü ö í ú ö í ö ü í ö ü í ü ö ö Ü ö ú ü ú ü ü ö ö í ö É Ű Ű ú úü ú ö ú ü ú ÚÓ Ó ö ö ü ö ÚŰ ú ö í ú ú í ö ű ü ö ú ü ú í ö ú ü ú ö ű Ö í

Részletesebben

Rigips akusztikus álmennyezetek

Rigips akusztikus álmennyezetek Rigips akusztikus álmennyezetek 1 Termékválaszték 2 Rigiton Air, Rigiton limafit, Rigiton lima Top Air 4-15 6 / 18 4. Oldal 8 / 18 5. Oldal 10 / 23 6. Oldal 12 / 25 7. Oldal 15 / 30 8. Oldal 8-12 / 50

Részletesebben

ő ő ö ó Ó ő ó ő ő Í ő ő í ó ó ő ü ő í ó ó ö ö í ó ö ő í ő í ó ú ő í Í ú ö ó ő í ó ü ő ó ő í ő ó í í ó ó ó ő Á Í ó ó ó í ó ö ő ú ó ó í ó ő ü ó ő ő í ó ö Í ö í ö ü ó ő ó ó ő í ü ő í ö ö ö ú ő ó ő Í ü ő ó

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

ᔇ剷KÖN V A HFTA LNÖKSÉ I ÜLÉSÉRᔇ剷L Ideje: Résztvevőᔇ剷: ᔗ北 L szló l ök v l mi F s Tó h Is v, Sch i ich Bél, Vicso k Gy l és Z m Józs f l ökségi gok és B li Zol cs k cskoz si ogg l ᔗ北 L szló m g yi z l ökségi

Részletesebben

ő ü ő ü ő ő Á ő Á ő Ü ő ü ű ő ő ü Ó ő ü Ü ű ő ű Í ú ő Ú ü ú ő ü ü ő ő ü ő ő ü ő ő ü ő ő ő ő ő ú Ú ü ő ő Ó Ó ő Ó ü ű ű Ó ő ú ű ő ő ő ü ű ő Ó ő ü ő ő ő ü ő ő ő ő ő ú Ü ü ü ő ő ú ű ő Ü Ó Ü ő ü Ú ő ő ü ő ü

Részletesebben

2004-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi

2004-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi S y Ju É Eu ó U ób É u ó v bb j bb j u mu. V ó v 1990- v j m - u ó jóv y bb, y óv m b -, v ü u ü ó, y y v bb ó y v v b. A m m j y b v vj - ó y m v, y v j j v u ób. A b u óbb v b u ó m v m b m mu ó bü.

Részletesebben

ó ö ú ó ó í ö ú í íí ó í ü ö ő ó ó ó í íí ó ó ó ő ó ő ő ü ő ű ü ó ű í í ő ö í ó í í í í úö ő ó ü ó í ö í í ő ő ó í í Í ű í í ö í í ó í í öó í íó ó í í ó ó ó ő ü ó í ó í í ő ó ó í ó ü ó ú í í ó ö ó ő ú

Részletesebben

ö í ü ü É Í Í ú ö í ü ü í ó ó Ű í É Ö É Í ö ö ű ú í ó Ü Ü É Ú Ó ú ö ö ú ö ö í ú í ó ü ö í Í ó ó í ü ú ó ö ű ó í ú ü ü ö ó ö ü ű í ö ó Í í í í ü ö ö ö í ö Ü ó ó ü í ü í ó ú ó í í í ó í ú í ú ó ó ü í ö í

Részletesebben