Kaposvár és a megye katonamúltja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kaposvár és a megye katonamúltja 1850-1918"

Átírás

1 Kaposvár és a megye katonamúltja Somogy az évi szabadságharcot követı katonatörténete 1860-ban kezdıdik, amikor is, 1860-ban Kaposvárra települ a Császári és Királyi 44.-es Gyalogezred parancsnoksága. A Császári és Királyi 44. Albrecht fıherceg Gyalogezred ben alakult Milánóban. Az ezredet három év múltán helyezték Magyarországra. Harcolnak a törökök, poroszok, franciák ellen is ban az alakulat Itáliában, míg gránátos zászlóalja a honvédseregben harcol. A megyeszékelyeken, nagyobb városokban azelıtt elsısorban sorozó parancsnokságok (Werbscommando) voltak találhatók. Kaposváron a sorozás a Ferenc Károly ezredhez történt. A korszak tanúja szerint a város lakossága gyakran részesülhetett azon mulatságban, hogy tánczoló, daloló és félig részeg katonákat láthattak zenekísérettel járni-kelni az utczákon, kik azután a könnyelmő ficzkókat az adott félpénzzel csákó alá szoritották. 1 Kaposváron a megyeszékhely funkcióból kifolyólag szükségessé vált a katonaság elhelyezésének szükséglete. Már 1852-ben is foglalkoztak a kaszárnyaépítéssel, mégis a gyalogezred legénysége elıször házakban kerül elhelyezésre, késıbb 1863-ban a használatlan Donner-féle sörház alakítatott át laktanyának. 2, majd 1864-ben a Freystädtel A. által épített ideiglenes laktanyában helyezték el a katonák egy részét. A gyalogezred az es dalmáciai katonai események során elhunyt somogyi katonái emlékére 1872-ben emlékkövet állítatott az akkori Széchenyi-téren, amelyet katonai tiszteletadás mellett szenteltek fel. 3 A Kossuth szobor avatása miatt az emlékoszlop elıbb a Színház parkba a mai 44-es gyalogezred szobor helyére -, majd a jelenlegi Berzsenyi parkba került. Az i csaták emlékére az alábbi figyelmeztetı felirat került az oszlopra: Kötelességük hő teljesítésében elesett hıseinek emelte a cs. kir. Albrecht fıherceg tábornagy 44. számú gyalogezred MDCCLXVII. 4 Baross-laktanya 1872-ben a megye határozatot hozott a kaszárnyaépítésre, a szükséges telket csak 1882-ben biztosították a Baross utcában katonai laktanya és csapatkórház céljára, majd pedig 1885-ben kiírták az árlejtést és a következı évben be is fejezték az építkezést. ( A kaszárnya közel félmillió forintba került.) Közben 1876-ban az állam felépítette a Honvéd-laktanyát. 5 1 Bergel József: Kaposvár 40 év óta. Kaposvár, o. 2 Bergel József: Kaposvár 40 év óta. Kaposvár, o 3 Bergel József: Kaposvár 40 év óta. Kaposvár, o 4 A város, ahol élünk Kaposvár. Szerk: Hartner Rudolf. Kaposvárért Közalapítvány és Kaposvári Városszépítı Egyesület. Kaposvár, o. 5 Zádor Mihály: Kaposvár. Bp. Mőszaki Könyvkiadó, o.

2 Honvéd-laktanya bejárata Honvéd-laktanya udvara A Honvédség fennállása óta Somogyban két településen Szigetváron (1950-ig Somogy vármegyéhez tartozott a szigetvári járás) és Karádon állomásozott zászlóalj, melyek 1876-ban egyesítésre kerültek és az akkori kaposvári Arany-utcai Honvéd laktanyában nyertek elhelyezést. 6 A kiegészítı parancsnokságok, az Osztrák-Magyar Monarchia véderejérıl szóló évi XXX. törvénycikk alapján, március 1-jétıl váltak ki a gyalogezredek állományából, és azóta önálló szervezetben mőködnek. 7 Kaposvár a 44. sz hadkiegészítési parancsnoksághoz tartozott ekkor. Az elsı világháború kitörésekor a 44-es közös gyalogezred 3. zászlóalja és a 19-es honvéd gyalogezred 3. zászlóalja állomásozott Kaposváron. A többi Bécsben és Fiumében, a 44-esek két zászlóalja pedig Bécsben állomásozott. 8 A somogy-tolnai kiegészítéső ezred katonái az I. világháborúban elıször a szerb, majd a galíciai orosz fronton harcolnak, késıbb a Kárpátok területét védelmezik februárjában Erdélyben fejtenek ki harctevékenységet német parancsnokság alatt márciusában már az olasz hadszíntéren találjuk az ezredet. Az alakulat katonái a legnagyobb ellenséges tőzben is hısiesen rohamoztak, csupán a rossebb káromkodás hagyta el ajkukat, így a magyar hadtörténelembe úgy vonultak be, a rossebb ezred. 9 A háború folyamán az ezredet a szerb fronton egy alkalommal, míg az orosz fronton tizenegy alkalommal kellett teljes létszámra feltölteni. Ilyen hatalmas veszteséget a magyar hadtörténelem folyamán egy ezred történetében sem találhatunk. 10 Illyés Gyula így írt róluk a Puszták népében: "A világháború kezdetén a kaposi 44-es gyalogezred négy hónap alatt négyszer semmisült meg, s négyszer támadt fel újra. A puszták fiai nem sajnálták a bırüket. 6 Bergel József: Kaposvár 40 év óta. Kaposvár, o. 7 Szigeti Lajos: A hadkiegészítés rendszere. Hadtudomány, X. évfolyam 3 szám. 8 Andrássy Antal: Somogyi katonák az I. világháborúban és az oroszországi polgárháborúban ( ) Somogy megye múltjából ( Levéltári Évkönyv), Kaposvár, (18. szám) 327.o. 9 Földi Pál: A magyar gyalogság története Bp, Anno Kiadó o Andrássy Antal: Somogyi katonák az I. világháborúban és az oroszországi polgárháborúban ( ) Somogy megye múltjából ( Levéltári Évkönyv), Kaposvár, (18. szám) 329.o.

3 Hısiesség és halálmegvetés dolgában a monarchia népei közül csak a bosnyákok versenyezhettek velük, amint e szakma német szakértıi tárgyilagosan megállapították." A másik Kaposvárott állomásozó katonai egység a pécsi 19-es honvéd tábori gyalogezred 3. zászlóalja augusztus 9.-e után a másik két zászlóaljjal a horvát területrıl indult a szerbiai front területére. A honvéd gyalogezred kiegészítési területe a barcsi, csurgói, a kaposvári, a lengyeltóti, a marcali, a nagyatádi és a szigetvári járás volt, valamint Baranya összes járása augusztus 20-án elesett az ezredparancsnok, az új ezredparancsnok pedig a szeptember 09.-i Drinán történı átkeléskor megszökött. Szeptember derekán a századok létszáma nem érte el az ötven fıt, a szeptember 17.-i csatában pedig megsemmisült a zászlóalj, az ezredbıl összesen 72-en maradtak életben.a hónap végén újból feltöltötték az ezredet, de az december derekáig 763 fıre ismét lefogyatkozott. 12 Az ezred 1915 januárjában a szerb fronról a kiegészítés után Galíciai fronra került. A húsvéti kárpáti csatában az ezred 10 nap alatt több, mint ezer fıt vesztett, a gorlicei áéttöréskor május közepén pedig öt nap alatt az ezred létszáma 1100 fıre olvadt, majd az ezt követı csatákban június elején a 2. és 3. zászlóalj teljesen megsemmisült. Az ezred 1918-ig a keleti fronton szolgált, majd a háború utolsó évében március 14-én Horvátországba vezényelték. A pihenés és feltöltés hetei után az olasz frontra került Andrássy Antal: Somogyi katonák az I. világháborúban és az oroszországi polgárháborúban ( ) Somogy megye múltjából ( Levéltári Évkönyv), Kaposvár, (18. szám) 330.o. 12 Andrássy Antal: Somogyi katonák az I. világháborúban és az oroszországi polgárháborúban ( ) Somogy megye múltjából ( Levéltári Évkönyv), Kaposvár, (18. szám) 329.o Andrássy Antal: Somogyi katonák az I. világháborúban és az oroszországi polgárháborúban ( ) Somogy megye múltjából ( Levéltári Évkönyv), Kaposvár, (18. szám) 331.o.

4 Az I. világháborúba bevonult somogyi katonából nem tért vissza körülbelül fı. A haza nem tértek közül estek orosz hadifogságba. Közülük a száma azoknak akiknek a fogság, majd a polgárháborút követıen sikerült szülıföldjükre hazatérni. 19. honvédezred 1623 fıbıl jórészt somogyiakból - tolnaiakból álló két zászlóalja többségében hazaért. A 44-es közös gyalogezred hazaérése körülményesebb volt, így 1918 november 14.-ig az 52 tisztbıl és közel ezerfınyi legénységbıl mindössze 30 tiszt és 300 katona érkezett Kaposvárra. A gyalogezred az elsı világháború után Isonzóról gyalogmenetben, lovasszekéren, teljes felszereléssel érkezett meg Kaposvárra, amely elsısorban az ezred utolsó parancsnokának Reichard Bélának volt köszönhetı. 44. gyalogezred emlékkönyv 1918 karácsonyáig Kaposváron Somogy és Tolna megyébıl fı, volt honvédségi egyén szerelt le. A 44-es közös ezredbeli katonákból fı, valamint egyéb közös csapattesthez tartozó személy szerelt le, illetve adta le felszerelését. Az ezred emlékmőve az 1911-ben kialakított Színház park délnyugati sarkában áll. Alkotója Jálics Ernı, míg a fıalak modellje állítólag a híres birkózóbajnok Czája József volt. 14 A csaknem hat méter magasságú, augusztus 20.-án felavatott emlékmő az oroszlánnal küzdı Herkulest ábrázolja. Talapzatát Szivessy Tibor mőépítész tervezte. 15 A feloszlott hadsereg helyébe alakult meg a hadügyminisztérium számú rendeletével a megyei Nemzetırség, melynek parancsnoksága Kaposváron a Baross Laktanyában - székelt. Parancsnoka Reichard Béla ırnagy, februártól pedig Mikovich László alezredes volt. A nemzetırséggel párhuzamosan alakult meg a polgárırség, melynek feladata a rend és közbiztonság fenntartása volt, parancsnoka pedig Gruber János százados lett. İt rövid idın belül Vidor Ferenc járásbíró, majd Somogyi Andor fıhadnagy követte, akit 1919 januárjában dr. Simon Imre fıhadnagy vált, hogy helyébe februárba újra Vida járásbíró álljon. A polgárırök elhelyezése a Kontrássy utcai Szántó-laktanyában történt. Szántó-laktanya 14 A város ahol élünk-kaposvár. Szerk: Hartner Rudolf. Kiadó : Kaposvár Városért Közalapítvány és a Kaposvári Városszépítı Egyesület. Kaposvár o. 15

5 1918 december 11- én történt meg a hadügyminisztérium által egy hónapig visszatartott katonák leszerelése, és a következı napokban, az évi katonaviselt évfolyamok behívása. A mintegy félezernyi leszerelı és ugyanakkor a saját fegyverével bevonuló több száz katona az éjszaka folyamán gyakorlatilag kifosztotta Kaposvár belvárosát januárjától kezdik el szervezni a kaposvári 19. honvéd gyalogezredet, a katonai toborzás azonban nehezen mőködik, az addig szolgálatot vállalók többsége pedig március 15- én leszerel. A Hadügyminisztérium tekintettel Somogy, illetve a Dél-Dunántúl jelentıs részének megszállására, úgy határozott február végén, hogy Kaposvár székhellyel létrehozza a 44-es gyalogezredet. A három zászlóaljból 2023 katonából és 90 tisztbıl álló ezredet toborzás útján vélték szervezni, a év közötti frontszolgálatot teljesítettekbıl. A Tanácsköztársaság kikiáltása elıtti napokban válik ismertté, hogy Kaposvár az újabb szervezésben nem ezred, hanem a 44. számú dandárcsoport székhelye lesz, amelynek legénységét Somogy és Baranya megyébıl kívánták toborozni. 16 A késıbbekben ez a dandár az 1. hadosztályparancsnokság irányítása alatt a Vörös Hadsereg katonai szervezeteként tevékenykedett augusztus 06-ig feloszlatásáig augusztus 05-én a Somogy-Baranya feletti katonai parancsnokságot a volt 44. dandár átvette Török Béla alezredes vezetése alatt, majd augusztus 13-án Pécsrıl érkezett meg a Nemzeti Hadsereg rangidıse Kovács Antal alezredes, aki átvette a megye katonai parancsnoki tisztét. 17 Augusztus 18.-án József fıherceg kormányzó rendeletére a Horthy vezette Fıvezérség valamennyi nemzeti haderı felett átveszi a fıvezérletet, mely mőködését augusztus 19.-én kor kezdte meg Siófokon. Egyúttal az országot katonai kerületekre osztják. Kaposváron alakul meg a IV. magyar katonai kerület parancsnokság Bernátsky Kornél tábornok vezetése alatt, az akkor még Veszprém vármegyéhez tartozó Siófokon pedig a II. magyar katonai kerület parancsnokság Sréter István ezredes parancsnokságával, egyúttal megszőnt az itt mőködı Dunántúli Katonai Parancsnokság. A kaposvári parancsnokság mőködési területe felölelte Somogy, Tolna és Baranya vármegye meg nem szállott részét, a sásdi járást. 18 Augusztus végén érkezik Kaposvárra a 2. gyalogezred Szegedrıl Fülöp alezredes parancsnoksága alatt, mely a honvéd laktanyában nyer elhelyezést. A szegedi tisztekkel - magatartasuk miatt - többször is konfliktusba keveredik Kovács alezredes, vármegyei parancsnok, valamint Heymann Frigyes ırnagy kaposvári városparancsnok is A Tanácsköztársaság hónapjait követıen 1920 elején kezdıdött meg a magyar fegyveres erık tényleges szervezése Somogy vármegyében. A Nemzeti Hadsereg keretében Kaposvárott megalakult katonai körlet egy gyaloghadosztályt foglalt magába. E csökkentett 16 Andrássy Antal: A Somogy-Baranyai 44-es dandár szervezése és harcai 1919-ben. Somogy megye múltjából ( Levéltári Évkönyv), Kaposvár, (20. szám) 253.o. 17 Andrássy Antal: A Somogy-Baranyai 44-es dandár szervezése és harcai 1919-ben. Somogy megye múltjából ( Levéltári Évkönyv), Kaposvár, (20. szám) 281.o. 18 Csak szolgálati használatra! Szerk: Hetés Tibor-Morva Tamásné. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp o. 19 Csak szolgálati használatra! Szerk: Hetés Tibor-Morva Tamásné. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp o. 20 Szabó Péter: Somogyi alakulatok a második világháborúban, s az azt megleızı években ( ) [ Somogy megye a II. világháborúban. Szerk: Szabó Péter, Szakály Sándor. Somogy Megyei Levéltár, Kaposvár ]5-7.o.

6 értékő gyaloghadosztály egy-egy gyalog- illetve tüzérezredbıl, valamint lovas, vadász, távíró, s vonatalakulatokból állt. Gyalogezrede, mely a volt 19. honvéd gyalogezred zászlaját örökölte, csak a következı évben 1921-ben kapott számot a 7.-et. Zászlóaljai Kaposvárott, Csurgón és Nagykanizsán rendezkedtek be. A szerb csapatok kivonását követıen a Kaposváron felállított parancsnokságot Pécsre költöztették.21 Az 1921-es hadseregszervezési rendelettel megszőntek a katonai körletek, helyettük gyalogdandárok alakultak. Somogy megyében ezúttal csak Kaposvárott szervezıdtek alakulatok. A pécsi 4. vegyesdandárba sorolt 7. gyalogezred parancsnoksága, közvetlen alosztályai, illetve két zászlóalja települt ide. A korszak katonai építkezésérıl szólt a tüzérlaktanya 3 millió pengıs kölcsönnel folyó építése, melyrıl a Somogyi Újság 1928-ban tudósít.22 A honvédség egészében végrehajtott fejlesztés eredményeként a kaposvári gyalogezred átszámozása folytán ( 6. gyalogezred) 1932-tıl az összes megyei alakulat a szombathelyi 3. vegyesdandár alárendeltségébe került. Kaposváron települt a 6. gyalogezred parancsnoksága, közvetlenjei, valamint a II és III. zászlóalj. Nagyatádon és részben Gyékényesen állomásozik a szombathelyi vegyesdandár rejtett harmadik gyalogezredének II. zászlóalja, 3/II. határırosztály néven. Az 1938/39. évre kiadott hadseregszervezési intézkedések alapján a megyében állomásozó csapatok helyben kaptak parancsnokságot, így a korábbi 3/2. gyalogsági parancsnok fedınevő szervbıl alakult a 10. gyalogdandár-parancsnokság. E Kaposvárott mőködésbe lépı parancsnokság alá tartozott a helyi 6. gyalogezred ( illetve mozgósításkor annak 36. ikergyalogezrede), a korábbi 3. vegyesdandár 3/II. tüzér oph. (osztály) ütegeibıl felállított 10. tüzérosztály ( mozgósításkor 7 üteggel rendelkezı tüzérezred), s a gyalogdandár közvetlen vonatalakulatok ( ellátó, egészségügyi, szállító). Az így megalakult dandár kötelékében mozgósításkor egy-egy híradó, és huszárszázadot, illetve egy légvédelmi gépágyús üteget is felállítottak. A 10. gyalogdandár, a pécsi 11.-kel, a szekszárdi 12.-kel és a hadtestközvetlen alakulatokkal alkotta a IV. hadtestet. Ez a szervezeti felépítés közel változatlanul egészen 1943 nyaráig fennmaradt ban szintén átszervezésre kerültek a határ ırizetével megbízott alakulatok. A IV. hadtest parancsnoksága alá tartozó három határvadász zászlóaljból kettı tartózkodott a megyében, Gyékényesen a 13., míg Szigetváron a 12. Kaposvárra egy repülıszázad is Horváth Csaba: A Hazért-mindhalálig! ( A Magyar Honvédség 150 éve 4.) Honvéd Kiadó, Bp o. Somogyi Újság jún.24.

7 települt, nevezetesen a III. közelfelderítı század.a megye három kiegészítı parancsnoksága Tabon (28.), Lengyeltótiban (29.) és Marcaliban (30.) volt. Mészáros Károly zászlós Képek forrása: Szigetvári György: Mai séta a régi Kaposváron. Kaposvári Városszépítı Egyesület, Kaposvár

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Bevezető Az emberiség történelme során a legtöbb találmányt, újdonságot vagy hadviselés céljából hozta

Részletesebben

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek)

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek) TARTALOMJEGYZÉK Előszó...5 Bevezető...7 A magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály 1942 1943. évi harctevékenysége a keleti hadszíntéren...7 Korábbi szövegkiadások a 9. könnyű hadosztály történetéről...71

Részletesebben

A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl

A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl A Honvédelmi Tanács határozata értelmében 1955. július 01.- hatállyal alakult meg a Somogy Megyei Kiegészítı Parancsnokság kaposvári székhellyel. Elsı parancsnoka

Részletesebben

A Monarchia utolsó offenzívája a Piavénál 1918-ban

A Monarchia utolsó offenzívája a Piavénál 1918-ban A Nagy Háború befejezése és következményei szakmai konferencia Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Debrecen, 2018. november 5. A Monarchia utolsó offenzívája a Piavénál 1918-ban Különös tekintettel a debreceni

Részletesebben

A régió EURES hálózata

A régió EURES hálózata EURES tanácsadók (Dél-Dunántúl) A régió EURES hálózata Farkas Zsolt Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Tamási Kirendeltsége 7090 Tamási, Szabadság u. 15. Tel.:06-74/570-280 Fax:06-74/473-350 e-mail:

Részletesebben

A régió EURES hálózata

A régió EURES hálózata EURES tanácsadók (Dél-Dunántúl) A régió EURES hálózata Farkas Zsolt Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tamási Kirendeltsége 7090 Tamási, Szabadság u. 15. Tel.:06-74/570-280 Fax:06-74/473-350 e-mail: farkaszso@lab.hu

Részletesebben

Honvédtemető, Hősök Temetője

Honvédtemető, Hősök Temetője Honvédtemető, Hősök Temetője A temető különlegessége, hogy 3 korszak hősi halottainak végső nyughelye 1849. augusztus 2-án a debreceni csatában elesett honvédek és orosz katonák 112 honvéd és 634 orosz

Részletesebben

A Magyar Államvasutak két különleges akciója a Nagy háború alatt. Prof. Dr. Majdán János Rektor emeritus Budapest, május 8.

A Magyar Államvasutak két különleges akciója a Nagy háború alatt. Prof. Dr. Majdán János Rektor emeritus Budapest, május 8. A Magyar Államvasutak két különleges akciója a Nagy háború alatt. Prof. Dr. Majdán János Rektor emeritus Budapest, 2019. május 8. KTE - BMGE Tartalom 1. Előzmények (1914-1916) 2. A Bruszilov offenzíva

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.)

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) Részletek Veress Zoltán 1914-18. magyar harcterein (81-88. o.) VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) A központi hatalmak fő hadvezetésben ismét viták folytak: ismét Falkenhayn ellenében Conrad, Hindenburg

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai Kedves szakosztályi tagok! Ez a példány a számítógépen való olvasásra szolgál! Ha ki akarja nyomtatni, használja a Helyi201101nyomtatható. pdf fájlt! X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A 2014/2015. évi Somogy megyei autóbusz menetrendhez

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A 2014/2015. évi Somogy megyei autóbusz menetrendhez 00/2015 MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A 2014/2015. évi Somogy megyei autóbusz menetrendhez Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-tıl vasárnap kezdıdıen az alábbi menetrend-módosításokat

Részletesebben

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György 1 Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György gyalogsági zubbony 1798-1808 között kép: Ottenfeld Magyar gránátos és tiszt 1805-ből,

Részletesebben

A 68. Jászkun gyalogezred zászlói

A 68. Jászkun gyalogezred zászlói A 68. Jászkun gyalogezred zászlói A cs. és kir. 68. gyalogezred zászlóaljai külön zászlóaljzászlóval rendelkeztek. Az I. zászlóaljé 1837 M. festett sárga zászló volt, amelynek mindkét oldalán a császári

Részletesebben

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei 1 A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgratzi csatát követően a 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett hősök számára egy emlékművet állítanak föl. Az emlékmű

Részletesebben

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK 1944 1945 A Bizánc nyugati peremén kialakuló és lassan terjeszkedő szerb állam a 14. század derekán érte el hatalma csúcsát. A Balkán nyugati részét ellenőrzése alatt tartó Szerb

Részletesebben

Olaszország hadba lép

Olaszország hadba lép Doberdó & Isonzó Az olaszok átállása Olaszország az I. világháború előtt a hármas szövetség tagjaként Németország és a Monarchia szövetségese volt. Majd ellentétbe került a Monarchiával. A fiatal olasz

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. febr. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA. Limanowa hősei

MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA. Limanowa hősei MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA Limanowa hősei Muhr Ottmár ezredes és a soproni 9. Nádasdy huszárezred a Limanowa Tymbark melletti harcokban 1914. december 8 11. Soproni Széchenyi István Gimnázium Berecz Zsuzsanna

Részletesebben

Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008.

Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008. Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008. A közmunka programok megvalósítására a DDRMK hagyományosan nagy hangsúlyt fektet. 2007-ben a régióban több, mint két milliárd forintot tett ki a közmunkaprogramok

Részletesebben

A Nagy Háború ( ) emlékezete Megyei Történelem Verseny. 1. forduló - megoldások

A Nagy Háború ( ) emlékezete Megyei Történelem Verseny. 1. forduló - megoldások A Nagy Háború (1914-1918) emlékezete Megyei Történelem Verseny 1. forduló - megoldások 1. feladat (10 pont) 1. Igaz 2. Hamis 3. Hamis 4. Igaz 5. Igaz 6. Hamis 7. Igaz 8. Igaz 9. Igaz 10. Hamis 2. feladat

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor 90 éve, hogy megbukott a demokratikus "népuralmi" berendezkedés, de korántsem a kommunisták forradalma

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága A MUNKANÉLKÜLIEK/ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN Száma: 12 / 2006 Pécs, 2006. szeptember Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság,

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

Kronológia az 1956-os somogyi katonai eseményekhez

Kronológia az 1956-os somogyi katonai eseményekhez Kronológia az 1956-os somogyi katonai eseményekhez Október 23-a elıtt Október 19-én vita a Zrínyi Kör szervezésében a kaposvári Helyırségi Klubban a megyei téeszek helyzetérıl. Az óriási érdeklıdésre való

Részletesebben

Földesi Ferenc alezredes. PhD értekezés

Földesi Ferenc alezredes. PhD értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Földesi Ferenc alezredes A magyar területi katonai igazgatási rendszer fejlődéstörténete 1920- tól a jelenlegi szervezeti rendszer kialakulásáig,

Részletesebben

A Somogy Megyei Kiegészítı Parancsnokság az 1956-os forradalom és szabadságharc idején

A Somogy Megyei Kiegészítı Parancsnokság az 1956-os forradalom és szabadságharc idején A Somogy Megyei Kiegészítı Parancsnokság az 1956-os forradalom és szabadságharc idején Az anyagnak a régi csapattörténet parancsnokságon fellelhetı gépelt változata szolgált alapjául, melyet az 1956-os

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban?

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban? 4. forduló TOTÓ 1. Hányadik évfordulóját ünnepelte a marcali kórház 2011-ben? a. 50 b. 100 c. 150 2. Milyen címmel rendezett kiállítást a Csiky Gergely Színház 2011 őszén? a. Száz év színház b. 75 év színház

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP LÁSZLÓ A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai 1. ábra. Az elszakított területeket szimbolizáló budapesti szoborcsoport A MABÉOSZ Visnya

Részletesebben

Ismertetem. Emléktárgyat adományoz. Oklevelet adományoz

Ismertetem. Emléktárgyat adományoz. Oklevelet adományoz Ismertetem Magyarország Honvédelmi Miniszterének a Honvéd Vezérkar Főnökének a Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfőnökség csoportfőnökének a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁBAN TÉNYLEGESEN ELTÖLTÖTT SZOLGÁLATI IDEJE, VALAMINT EDDIG VÉGZETT EREDMÉNYES MUNKÁJA ELISMERÉSÉÜL ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, 2016. AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. félévi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. félévi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. i tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban 1. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai A megváltozott munkaképességő munkavállalók

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2. intézkedés Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatására program eredményei 2008. október 31.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jan.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jan. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. jan. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Szemere Bertalan

Részletesebben

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG Téglás László A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG A vadászrepülőgép-vezetők képzése az egész világon az egyik legbonyolultabb kiképzés, amit a hadseregekben

Részletesebben

10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000)

10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000) 10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000) ON THE GREAT WAR in Hungarian A Selected Bibliography September 2015 O L D B O O K S Old/1. Ajtay, Endre.

Részletesebben

Magyar Ejtıernyısök Bajtársi Szövetsége Szolnoki Szervezet

Magyar Ejtıernyısök Bajtársi Szövetsége Szolnoki Szervezet Magyar Ejtıernyısök Bajtársi Szövetsége Szolnoki Szervezet Szolnok, Táncsics M út 5-7. : 5001 Szolnok, Pf. 10. : 30/414 0327, Fax: 56 505 510; HM Fax: 43 8117 Email: ejtoernyos747@gmail.com Számlaszám:

Részletesebben

FEJEZETEK A TERÜLETI KATONAI IGAZGATÁSI RENDSZER TÖRTÉNETÉBŐL

FEJEZETEK A TERÜLETI KATONAI IGAZGATÁSI RENDSZER TÖRTÉNETÉBŐL HSz 2019/1. Hadtörténelem 99 Földesi Ferenc ny. ezredes: FEJEZETEK A TERÜLETI KATONAI IGAZGATÁSI RENDSZER TÖRTÉNETÉBŐL A nemzeti hadsereg megalakulásától a trianoni békeszerződés ratifikációjáig (1919

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Nagyné Paulik Krisztina tő. fıhadnagynak, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Koordinációs és Személyzeti Osztálya kiemelt fıreferensének

Nagyné Paulik Krisztina tő. fıhadnagynak, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Koordinációs és Személyzeti Osztálya kiemelt fıreferensének 1 Dr. Pintér Sándor, a Magyar Köztársaság belügyminisztere a szolgálatteljesítés során tanúsított kiemelkedı helytállása, munkakörében hosszú idın át nyújtott példaértékő feladatellátása elismeréseként,

Részletesebben

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgrätzi csatát követően a cs. és kir. 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett bajtársaik számára emlékművet állítanak.

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Gergő család hegytékának megvásárlásáról

Szakmai beszámoló a Gergő család hegytékának megvásárlásáról Szakmai beszámoló a Gergő család hegytékának megvásárlásáról A Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár pályázatot (3509/01184) nyújtott be az NKA Közgyűjtemények Kollégiumához a körmendi Gergő

Részletesebben

1944. január 15. Feketehalmy-Czeydner, Grassy és Deák László a hadbíróság ítélethirdetése előtt Németországba szökött.

1944. január 15. Feketehalmy-Czeydner, Grassy és Deák László a hadbíróság ítélethirdetése előtt Németországba szökött. 1944 1944. január 2 4. Nagybecskereken a bánsági magyar egyetemi és főiskolai hallgatók csoportja a városi színházban műsoros estet rendezett. Az est bevételéből az egyetemi ifjúság diáksegélyező alapját

Részletesebben

CSÉMI KÁROLY KATONAI SZOLGÁLAT, BEOSZTÁSAI, FŐBB PÁRTTISZTSÉGEI RENDFOKOZATAI

CSÉMI KÁROLY KATONAI SZOLGÁLAT, BEOSZTÁSAI, FŐBB PÁRTTISZTSÉGEI RENDFOKOZATAI CSÉMI KÁROLY 1922. június 22. Tany, Csehszlovákia 1992. június 7. Diósd, Pest megye KATONAI SZOLGÁLAT, BEOSZTÁSAI, FŐBB PÁRTTISZTSÉGEI Honvéd Akadémia Páncélos Tanszéke, tanszékvezető 1953. május 1. 1956.

Részletesebben

XXIV. évfolyam, 2014. 2. szám MŰSZAKIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN 2

XXIV. évfolyam, 2014. 2. szám MŰSZAKIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN 2 XXIV. évfolyam, 2014. 2. szám Padányi József 1 MŰSZAKIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN 2 A műszaki csapatok fejlődésének történetében az első világháború fordulópont volt. Nagyot változott a szervezet, a feladat

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül elıléptette soron kívül

Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül elıléptette soron kívül 1 Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül elıléptette soron kívül tőzoltó zászlóssá Huszár Béla tőzoltó fıtörzsırmestert, a Gyıri Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2013. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel újból elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

II. Főcsoportfőnök-helyettes "M" és Szervezési Csoportfőnök IV/I. Csoportfőnök I/II. Csoportfőnök

II. Főcsoportfőnök-helyettes M és Szervezési Csoportfőnök IV/I. Csoportfőnök I/II. Csoportfőnök 13-28/79/1975. BM BM. BM BM. II. Főcsoportfőnök-helyettes "M" és Szervezési Csoportfőnök IV/I. Csoportfőnök I/II. Csoportfőnök Szigorúan titkos! Jóváhagyom: Egyetértek: / Benkei András / belügyminiszter

Részletesebben

1956 a szabadságharc katonapolitikája

1956 a szabadságharc katonapolitikája KIRÁLY BÉLA 1956 a szabadságharc katonapolitikája Király Béla hadtörténész az MTA külsô tagja 1912-ben született Kaposvárott. Tanulmányait 1930 1935 között a Ludovika Akadémián, 1940 1942 között a Honvéd

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Állam- és jogtörténet 5. óra. Mit kell tudni a vizsgán:

Állam- és jogtörténet 5. óra. Mit kell tudni a vizsgán: Mit kell tudni a vizsgán: 1. Tételhez: - korona küldésének közjogi jelentısége - ez lesz késıbbiekben a Szent Korona tan alapja - koronázási szertartás: ordó szerint történik szent olajjal kenik fel az

Részletesebben

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 április 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Furcsa ezt itt és most kimondani, de az egyenlőtlen fejlődés tézise

Részletesebben

A VILÁGHÁBORÚ EMLÉKE NÓGRÁDI KATONÁK A NAGY HÁ- BORÚBAN KIÁLLÍTÁSISMERTETŐ

A VILÁGHÁBORÚ EMLÉKE NÓGRÁDI KATONÁK A NAGY HÁ- BORÚBAN KIÁLLÍTÁSISMERTETŐ A VILÁGHÁBORÚ EMLÉKE 1914 1918 NÓGRÁDI KATONÁK A NAGY HÁ- BORÚBAN KIÁLLÍTÁSISMERTETŐ A Dornyay Béla Múzeum 2017-ben csatlakozott a Nagy Háború centenáriumi megemlékezéséhez. 2017. október 24. 2018. március

Részletesebben

A Magyar Királyi Ludovika Akadémia szellemisége egy életen át

A Magyar Királyi Ludovika Akadémia szellemisége egy életen át A Magyar Királyi Ludovika Akadémia szellemisége egy életen át Vitéz Szende László ny. gyalogsági ezredest, 98. születésnapja alkalmából, otthonában köszöntötte a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem képviseletében

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2015 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Kaposvári Tankerülete

FIT-jelentés :: 2015 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Kaposvári Tankerülete FIT-jelentés :: 2015 KLIK Kaposvári Tankerülete 7400 Kaposvár, Szántó utca 5. Fenntartói azonosító: 39011654-139000 Létszámadatok Az intézmények kódtáblázata A Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium (7400

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2008. nov. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Újabb emlékhelyek Edelényben

Újabb emlékhelyek Edelényben Újabb emlékhelyek Edelényben Az Edelényi Füzetek 32. köteteként jelent meg 2004 tavaszán az Emlékhelyek Edelényben címő könyv, amely a városban található emléktáblákat, szobrokat, emlékmőveket és a nevezetes

Részletesebben

2012. Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek Légi események Bánréve térségében, 1944. októberben. Amerikai vadászgépek alacsonytámadása 2012.10.21.

2012. Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek Légi események Bánréve térségében, 1944. októberben. Amerikai vadászgépek alacsonytámadása 2012.10.21. 2012. Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek Amerikai vadászgépek alacsonytámadása 1944. október 21. 2012.10.21. 2 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek Rónaföldi Zoltán Múltba nézek térségében. 1944. október Amerikai

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Szakály Sándor. I. Személyi adatok

Szakály Sándor. I. Személyi adatok Szakály Sándor I. Személyi adatok Szül.: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új-és Jelenkori Történeti Tanszék 1146 Budapest,

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2014. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel végleg elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

Családfa. Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? Rózsa?-né (szül.?) Rózsa? Fleischmann Mór Anya. Apa

Családfa. Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? Rózsa?-né (szül.?) Rózsa? Fleischmann Mór Anya. Apa Családfa Apai nagyapa Fleischmann Mór 1858 1897 Apai nagyanya Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? 1942 Anyai nagyapa Rózsa??? Anyai nagyanya Rózsa?-né (szül.?)?? Apa Domonkos (Fleischmann) Miksa 1890

Részletesebben

MŰLEÍRÁS 01. Építészeti leírás. Helyszín

MŰLEÍRÁS 01. Építészeti leírás. Helyszín Építészeti leírás Helyszín Tervezési helyszínnek egy olyan zöld parkot kerestem, mely könnyen megközelíthető, viszont el van szigetelve a város zajától, így alkalmassá válva az elmélyült megemlékezésre.

Részletesebben

ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT

ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT Nyugdíj iránti igényt az alábbi járási hivatalnál illetve ha a jogszerző már nyugellátásban részesült a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni. Nemzetközi nyugdíjügyekben

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban írta Kugler József A második világháború az európai országok többségétôl nemcsak súlyos véráldozatokat követelt,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ. 2008. szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ. 2008. szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2008. szept. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~""~ '"'.. \".',~ ".-., ",tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I'", ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra.

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~~ ''.. \.',~ .-., ,tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I', ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra. ... f..- \"t ;. É'... " '.. ". '. :1 -.' ij: '"" '"'.. \".' ".-. " tl l 'D!z' t'j:. r { '" ri ' l'l.' ': S ". N : ': R E.'J \../.. \j ]J \y s Z ÁM Á ]{ A'....._ra. :r-" - P. ' O R Ll T T "'.Lt\ S.)'!'

Részletesebben

A szolnoki Magyar Királyi Honvéd gyalogezred története 1920-1945-ig

A szolnoki Magyar Királyi Honvéd gyalogezred története 1920-1945-ig 1 A szolnoki Magyar Királyi Honvéd gyalogezred története 1920-1945-ig A szolnoki helyőrség a román megszállást követően a budapesti katonai körlet parancsnoksághoz tartozott. A helyőrség állományát a vasi

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetés ERDÉLYI LAJOS dandártábornoknak, a Honvéd Vezérkar, volt Személyzeti csoportfőnökének

Részletesebben

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945 Mihályi Balázs Dél-Buda ostroma 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Dél-Buda Budapest ostromában (1944-45)... 10 Előzmények... 10 Az ostrom első szakasza (1944. december 24-25.) Buda bekerítése...

Részletesebben

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: TSZKP/1-262/2010. sz. példány Jóváhagyom! Egyetértek! Budapest, 2010. július - n Budapest, 2010. július - n.............................. Dr. Lakatos László

Részletesebben

Történelem. A Bécsi Fegyvert{r

Történelem. A Bécsi Fegyvert{r Történelem A Bécsi Fegyvert{r Szacsky Mih{ly (első közlés 1990/3 Venatus) Bécsben a Ringből nyílik egy sug{rút, az Arsenal, amelynek egyik oldal{n egy nagy park közepén {ll névadója, az Arsenal, azaz a

Részletesebben

félelmetes lapok is, amelyektől meghűlt az otthon maradottakban a vér

félelmetes lapok is, amelyektől meghűlt az otthon maradottakban a vér ő1őő őő1 11 ő ő1 11 11 11 ő 1 ő ő ő ő őő1 ő ő ő ő 1 ű 1 11 1 ő 1 ő ű ű ő 1 ű ő 1 11 ő ś ł ł 1 ńő ő 1 ő1őő őő1 1 ő ű ő őő őő ő ő ő ő ő ő ű őő ű ű ő ű ő ő ő 11 1 őő1 ő 1 1 11 11 ő 11 11 11 ő 1 ű őőőő ő ő

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Tudományos szakmai vitájának témája: A szakterületek közötti hatékonyabb együttműködés kínálta lehetőségek a katasztrófa-egészségügyben Nyilvános előadásának témája: Szűrővizsgálatok

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

FIT-jelentés :: KLIK Kaposvári Tankerülete 7400 Kaposvár, Szántó utca 5. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés. 8.

FIT-jelentés :: KLIK Kaposvári Tankerülete 7400 Kaposvár, Szántó utca 5. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés. 8. FIT-jelentés :: 2015 KLIK Kaposvári Tankerülete 7400 Kaposvár, Szántó utca 5. Fenntartói azonosító: 39011654-139000 Létszámadatok Az intézmények kódtáblázata A Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános

Részletesebben

2016-os Cool-túra vetélkedő feladatsora

2016-os Cool-túra vetélkedő feladatsora 2016-os Cool-túra vetélkedő feladatsora 1. Valószínű, hogy Dózsa Györgyöt nem ültették izzó vastrónra kivégzésekor, csupán ácsolt székre. Ám a fejére valóban felhevített vaskoronát tettek. Hol történt

Részletesebben

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban SUBA János Védhírszerzőszolgálat kiépítése 1918-ban SUBA János Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban A háború utolsó évében a hadsereg több mint fele már nem a frontokon harcolt,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 194. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl szóló 19/1996.(VI.5.)KT rendelet módosításáról

Részletesebben