INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS"

Átírás

1 INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Bárdos Garázssor Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: , székhelye: 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út lh. I/6., adószáma: , stat. számjele: , képviselője: Csík Rudolf László, ügyvezető) mint eladó, - a továbbiakban: Eladó; másrészről... (születési neve:..., szül. helye, ideje:..., anyja neve:..., szig. száma:..., személyi száma:..., lakcímig. száma:..., lakóhelye:..., adóazonosító jele:..., magyar állampolgár) mint vevő, - a továbbiakban: Vevő ; Eladó és Vevő a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között a mai napon, az alábbi feltételek szerint: ELŐZMÉNYEK, NYILATKOZATOK 1.) Eladó kijelenti, és szavatolja, hogy előszerződést kötött Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával a Tatabányai Körzeti Földhivatalnál Tatabánya, 2705/7. hrsz.-ú ingatlanra, melynek alapján Eladó az ingatlanon földhasználati jogot fog szerezni a végleges adásvételi szerződésben foglalt feltételek mellett. Eladó a használati jog alapján a 2705/7. hrsz.-ú ingatlanon garázsokat és egyéb épületeket épít, megszerzi a felépítmények tulajdonjogát, a felépítményekhez tartozó földrészleteken pedig Eladó, illetve a felépítmény mindenkori tulajdonosa földhasználati jogot szerez. 2.) Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a Tatabányai Megyei Jogú Várossal megkötött előszerződés és a végleges szerződés szövegtervezete. Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban megjelölt előszerződés és végleges szerződéstervezetet megismerte. Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Eladó és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött előszerződés, illetőleg végleges szerződéstervezet (szerződés) módosulhat. SZERZŐDÉSKÖTÉSI KÖTELEZETTSÉG 3.) Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással 15 napon belül végleges adásvételi szerződést kötnek a én benyújtott építési engedély iránti kérelem mellékletét képező építészeti terven (helyszínrajzon)... számmal megjelölt ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) adásvételére (illetőleg amennyiben csak a nyolcas blokk kap külön helyrajzi számot, az egyes garázsok nem, a nyolcas blokk 1/8 arányú tulajdoni hányadát kizárólagos használati jog biztosítása mellett), amennyiben az alábbi, együttes feltételek legkésőbb ig megvalósulnak: Eladó Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával végleges szerződést köt a 2705/7. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan osztott tulajdon létrehozására, földhasználati és átjárási szolgalmi jog alapítására, továbbá a jelen adásvételi előszerződés alapján megkötendő végleges adásvételi szerződés tárgyát érintő felépítményt ténylegesen megépíti, arra használatbavételi engedélyt szerez, valamint a megépített felépítményre vonatkozó osztott tulajdon és földhasználat, valamint átjárási szolgalomra vonatkozó vázrajz a Tatabányai Körzeti Földhivatal által záradékolásra kerül, továbbá szükség esetén az erre vonatkozó jogerős engedély kiadásra kerül, és a változás az ingatlannyilvántartásban átvezetésre kerül. Szerződő Felek az Ingatlan helyrajzi számát a végleges adásvételi szerződésben lehetőség szerint feltüntetik. - ING/Bárdos/eloszerz -

2 2 VÉTELÁR 4.) Szerződő Felek az Ingatlan vételárát a kölcsönösen kialkudott és egyező akarattal elfogadott % áfa ( ), összesen , azaz Kettőmilliókettőszázhúszezer forintban állapítják meg, mely az áfát is tartalmazza. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a vételár a szerződés tartama alatt jelen szerződést is érintő jogszabályváltozások következtében és annak mértékével változhat (pl. áfa). Jogszabályváltozás esetén a vételár-részletek összege a változásnak megfelelően automatikusan módosul. 5.) Eladó elismeri, és jelen előszerződés aláírásával nyugtázza, hogy Vevő megfizetett részére jelen szerződés aláírásával egyidejűleg , azaz Kettőszázezer forintot foglaló jogcímen. Szerződő Felek kijelentik, hogy a foglaló jogi jellegét és jogkövetkezményeit ismerik. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy nem tekintik Eladónak felróható oknak, amennyiben Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával bármilyen okból nem kerül megkötésre a végleges szerződés, továbbá amennyiben Eladó a jogszabályoknak és az építési engedélynek megfelelően építkezik, a használatbavételi engedély ennek ellenére nem kerül kiadásra, vagy nem emelkedik jogerőre. Ebben az esetben a szerződéskötési kötelezettség megszűnik, és Eladó haladéktalanul köteles visszafizetni Vevő részére a foglaló egyszeres összegét, valamint a részére megfizetett vételár-részleteket. 6.) Eladó elismeri és jelen előszerződés aláírásával nyugtázza, hogy Vevő megfizetett részére jelen előszerződés aláírásával egyidejűleg , azaz Kettőszázhúszezer forintot első vételár-részlet jogcímen. 7.) Vevő köteles a hátralékos vételár-részletből az Eladó és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti végleges szerződéskötést követő 15 napon belül , azaz Kilencszázezer forintot második vételár-részlet jogcímen megfizetni Eladó részére az. Vevő kijelenti, hogy ERSTE-Bank Nyrt. által folyósított pénzkölcsönből kívánja megfizetni ezen vételár-részletet. Eladó köteles értesíteni Vevőt a szerződéskötés tényéről. 8.) Vevő köteles a vételár hátralékos részletét, összegszerűen , azaz Kilencszázezer forintot a végleges szerződéskötést követő 3 napon belül megfizetni Eladó részére. Vevő kijelenti, hogy az ERSTE-Bank Nyrt. által folyósított pénzkölcsönből kívánja Eladó részére ezen vételár-részletet megfizetni. A hátralékos vételár megfizetéséig Eladó tulajdonjogát fenntartja..... Bárdos Garázssor Kft.... eladó képviseletében eljáró vevő Csík Rudolf László, ügyvezető Ellenjegyzem...-én Tatabányán:

3 3 SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 9.) Eladó kijelenti, hogy az Ingatlanon kívül további garázsokat épít, melyek tulajdonjogát harmadik személyek részére kívánja értékesíteni. Vevő kijelenti, hogy a terveket megismerte. 10.) A Vevő által megvásárolt Ingatlan kb. bruttó 18.25m², nettó 15.66m² terület. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Ingatlan területe +/- 3%-os mértékben a terveken szereplő alapterülettől eltérhet, azzal, hogy a területnek alkalmasnak kell lennie gépkocsi tároló hely funkcióra. 11.) Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az Ingatlant legkésőbb napjáig megépíti, és benyújtja a jogszabályoknak megfelelő használatbavételi engedélyt. A felépítmény csapadékvíz-elvezető rendszerrel ellátott. Az Ingatlan elektromos áram csatlakozása az Ingatlanon belül biztosított. A jelen pontban foglalt közműkiépítésen kívül egyéb közmű kiépítésére nem kerül sor. 12.) Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó a felépítmény(ek) megépítéséhez pénzkölcsönt (hitelt) igényelhet. Vevő jelen előszerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a pénzkölcsönt folyósító pénzintézet esetlegesen olyan feltételeket támaszt, melyek jelen jogviszonyt is érinthetik. Vevő ezen feltételekhez jelen előszerződés aláírásával feltétel nélküli és visszavonhatatlan hozzájárulását adja, illetőleg ezen esetleges rendelkezéseket elfogadja. 13.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az építési engedélyhez benyújtott tervek, illetve Vevőnek átadott műszaki tartalom az építkezés folyamán módosulhat, mely a garázsok, egyéb felépítmények számát és méretét is érintheti. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy ezen változások építési engedély módosítással járhatnak. Vevő kijelenti, és jelen előszerződés aláírásával végleges és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ezen módosításokhoz. 14.) Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó 2705/7. hrsz.-ú ingatlanon további felépítményeket építhet, és a felépítményeket harmadik személyek részére értékesítheti. 15.) Jelen előszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a 2705/7. hrsz.-ú ingatlanon felépítésre kerülő felépítmény alaprajza és építészeti tervrajza. Vevő tudomásul veszi, hogy a 2705/7. ingatlanon a jelen szerződés tárgyát képező Ingatlanon kívül garázs és egyéb rendeltetésű épület kerülhet megépítésre, Eladó választása szerint, több ütemben. BIRTOKBAADÁS 16.) A birtokbaadásra akkor kerül sor, amennyiben Vevő a teljes vételárat maradéktalanul megfizette Eladó javára. A birtokbaadás átadás-átvételi eljárással történik, melynek eredményét Szerződő Felek jegyzőkönyvben rögzítik. Vevő az Ingatlant a rendeltetésszerű használatot nem jelentősen befolyásoló, illetve kisebb hibák esetén köteles átvenni. Ilyen hibának minősül, amennyiben Eladó a hibát 30 napon belül ki tudja javítani és erre kötelezettséget vállal.

4 4 TULAJDONJOG BEJEGYZÉSHEZ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 17.) Eladó a végleges adásvételi szerződésben hozzájárulását adja ahhoz, hogy Vevő tulajdonjoga, a teljes vételár maradéktalan megfizetését követően bejegyzésre kerüljön az Ingatlanra az ingatlannyilvántartásba. SZERZŐDÉSBIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 18.) Amennyiben Vevő a vételár bármely részletének megfizetésével 15 napot meghaladó késedelembe esik, köteles a mindenkor hatályos MNB alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot megfizetni Eladó részére. Amennyiben Vevő 60 napot meghaladó késedelembe esik, Eladó egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult jelen szerződéstől elállni, vagy Vevő részére póthatáridőt biztosítani. Elállás esetén a foglaló jogkövetkezményei érvényesülnek. 19.) Amennyiben Eladó az építkezés során általa elháríthatatlan jogi vagy fizikai, ténybeli akadályba ütközik, vagy olyan jogi vagy fizikai, ténybeli körülmény merül fel, mely jelentősen (legalább három hónappal átlagos ügymenet mellett) késlelteti az építkezést, jelen szerződés automatikusan megszűnik, és Eladó köteles Vevő részére visszafizetni a már átvett vételárrészletet valamint a foglaló egyszeres összegét. Amennyiben Eladó az építkezéshez szükséges fizikai és jogi körülmények ellenére 30 napon túlmenően nem tesz sem jogi, sem fizikai lépést az építkezéssel kapcsolatban, Vevő jogosult jelen szerződéstől elállni, ebben az esetben Vevő a foglaló kétszeresére tarthat igényt. Amennyiben Eladó a felépítmény birtokbaadásával 30 napot meghaladó késedelembe esik, Vevő jogosult napi , azaz Háromezer forint késedelmi kötbért követelni. A késedelmi kötbér maximális összege , azaz Egyszázezer forint. Amennyiben Eladó a felépítmény birtokbaadásával 60 napot meghaladó késedelembe esik, Vevő jogosult jelen szerződéstől írásbeli nyilatkozattal elállni, és jogosult a foglaló kétszeres összegét követelni, ezen esetben azonban késedelmi kötbérre nem tarthat igényt. 20.) Eladó kijelenti, és Vevő tudomásul veszi, hogy a felépítmény birtokbaadásakor Vevő javára engedményezi a kivitelezővel szemben fennálló szavatossági igényeit, az engedményezett követelésekért való felelősség kizárása mellett. Eladó Vevő részére a birtokbaadással egyidejűleg átadja a kivitelező teljesítési igazolását. Vevő a kivitelezővel szemben jogosult igényeit érvényesíteni. Vevő Eladóval szemben nem jogosult igényeit érvényesíteni, jelen szerződés aláírásával ezen jogairól kifejezetten lemond..... Bárdos Garázssor Kft.... eladó képviseletében eljáró vevő Csík Rudolf László, ügyvezető Ellenjegyzem...-én Tatabányán:

5 5 VEGYES RENDELKEZÉSEK 21.) Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással együttműködnek, a szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat megadják, az esetleges szerződéseket, módosításokat aláírják. 22.) Vevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy Eladó a garázs(ok) út felőli homlokzatán hirdetési felületeket helyezzen el, és azokat korlátlan ideig ingyenesen és kizárólagosan használja. 23.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Ingatlan tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos költségeket Vevő viseli. 24.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 25.) Jelen szerződés a Szerződő Felek közti teljes és átfogó ügyleti megállapodást tartalmazza, és annak aláírásával hatályát veszti minden korábbi, a jelen szerződésben foglalt jogügylettel kapcsolatos, korábbi szóbeli, vagy írásbeli megállapodás. 26.) Jelen szerződés kizárólag írásbeli formában, kétoldalú jogügylettel módosítható, vagy egészíthető ki. Bármely szóbeli módosítás, nyilatkozat, mellék-, vagy háttér-megállapodás, illetve a megállapodással ellentétes ráutaló magatartás érvénytelen, ahhoz joghatály nem fűződik. 27.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő esetleges jogvitáikat elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, egyezségre törekedve rendezik. 28.) A Szerződő Felek közötti írásbeli értesítéseket közöltnek kell tekinteni, ha a címzettnek bizonyíthatóan átadták, vagy kézbesítették, illetve, ha a küldeményt a jelen megállapodásban szereplő, vagy közhitelesen nyilvántartott székhelyre, lakóhelyre tértivevényes ajánlott küldeményként feladták, a postára adást követő 5. napon akkor is, ha a címzett székhelyéről a küldemény Címzett ismeretlen, vagy Nem kereste értesítéssel érkezik vissza a feladóhoz. 29.) Szerződő Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni, amennyiben székhelyük (lakóhelyük), vagy cégjegyzésre jogosultjuk megváltozik. Az értesítés elmaradásából eredő károkért a mulasztó fél felelősséggel tartozik. 30.) Jelen előszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a felépítményre vonatkozó műszaki tartalom. 31.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy bármely, jelen szerződésben (annak mellékleteiben, elválaszthatatlan mellékleteiben) foglalt rendelkezés érvénytelensége nem hat ki a szerződés érvénytelenségére.

6 6 32.) Szerződő Felek megbízzák a Dr. Várpalotai Ügyvédi Irodát (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 44., képviseli dr. Várpalotai Tímea ügyvéd) jelen előszerződés elkészítésével. Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a jelen szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédtől részletes felvilágosítást kaptak a jogviszonyt érintő jogszabályok, valamint jelen szerződésben foglalt rendelkezések tartalmáról. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd felvilágosítást adott a jelen szerződés mellékletét képező, vagy jelen szerződésben hivatkozott okiratok tartalmáról. Jelen szerződés egyben ügyvédi tényvázlatnak is minősül. 33.) Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen jogviszonnyal kapcsolatban valamennyi tényt, körülményt megbeszéltek, és jelen szerződés feltételeit már a szerződéskötés előtt megismerték, lehetőségük volt jogi képviselőjükkel megtárgyalni. 34.) Jelen, három (3) lapon, összesen 6 (hat), kétoldalasan írott oldalon, 34 pontból álló előszerződést Szerződő Felek 3 (három), egymással mindenben megegyező, eredeti példányban hozták létre, amelyből Egy-egy példány Szerződő Feleket illeti meg, egy példány pedig a jelen előszerződést szerkesztő és ellenjegyző ügyvédnél kerül irattárazásra. A szerződés a második, a negyedik és a hatodik oldalon tartalmazza Szerződő Felek aláírását, valamint a szerződést szerkesztő ügyvéd ellenjegyzését és 285. sorszámú szárazbélyegzőjének dombornyomatát. Jelen szerződést Szerződő Felek elolvasás és értelmezés, valamint a jelen előszerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd mindenre kiterjedő, részletes magyarázatát követően, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés őket illető példányát átvették. Kelt Tatabányán, én, azaz Kettőezernyolcadik év... hónap... napján..... Bárdos Garázssor Kft.... eladó képviseletében eljáró vevő Csík Rudolf László, ügyvezető Ellenjegyzem...-én Tatabányán:

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Dandár 23-25 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. VI. emelet 1., cégjegyzékszáma: 01-09-882925.,

Részletesebben

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341)

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341) 4. sz. melléklet Ferencvárosi Önkormányzat nevében eljáró SEM IX. Városfejlesztő Zrt. INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Bevezetés 3 I. Mintalevelek-formanyomtatványok 1. Hibás teljesítés 1.1. Hibás teljesítés esetén javításra irányuló fogyasztói igény bejelentése 4 1.2.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jog alapításával (több vevő) Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről adóazonosító jel:. mint eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről adóazonosító

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/d sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyfélaz. szám:. HVK hitelazonosító száma :. Ügyintéző:... Telefon:... Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08. CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.01-tõl lizing_aszf_2007_02.indd 1 2007.07.05. 15:30:41 ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS Ikt. szám: MSZKSZ-nél:.-nél: ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség [továbbiakban: MSZKSZ vagy Eladó ] Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B.

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül)

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül) PST kód:. ÜP: Nyilv.szám:. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül) amely létrejött egyrészről

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK Prysmian MKM Magyar Kábel Művek Kft. 1. Általános rendelkezések 1.1 A jelen Általános Értékesítési Feltételek (a továbbiakban "ÁÉF") rögzítik a Felek kölcsönös jogait

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Szerződés hivatkozási szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET mely létrejött egyrészről: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) Postacím: 1444 Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Balatonfűzfő, 2015. május 11. Marton Béla polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Balatonfűzfő, 2015. május 11. Marton Béla polgármester PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Balatonfűzfő Város Önkormányzata nyílt pályázati felhívást tesz közzé a Balatonfűzfői Fövenystrandon a Fövenyfürdő felújítása című projekt keretében megépítendő 39,69 m2 térmértékű kereskedelmi-vendéglátóipari

Részletesebben