INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről a TerraZóna Kft. (székhely: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3., cégjegyzékszám: , adószám: , KSH-szám: , bankszámlaszám.: , képviseli: dr. Kerényi Gyula ügyvezető), mint Eladó, a továbbiakban Eladó, másrészről (született:., lakhely:, anyja neve:, szig. sz.:, szem.sz.:, adóazonosító jele: ), mint Vevő, a továbbiakban mint Vevő között az alábbi tartalommal. 1./ Jelen szerződés tárgya a budapesti XIII. kerület, Taksony u ,. alatti, helyrajzi számú, m2 alapterületű öröklakás, melyhez tartozik egy m2 alapterületű terasz, így az albetét számított alapterülete m2. Az ingatlan szoba, fürdőszoba, wc, előszoba, konyha, közlekedő helyiségekből áll, a közös tulajdonból az ingatlanhoz tartozó tulajdoni hányaddal, melyen Vevő tulajdoni hányad arányban szerez tulajdont, valamint az alagsorban található hrsz-ú teremgarázs tulajdoni hányada, azaz természetben a számú gépkocsi beálló helyhez tartozó bruttó m2 alapterület (amely áll a m2 alapterületű gépkocsi beállóhelyből és hozzárendelt 12,47 m2 közlekedőterületből) a közös tulajdonból az ingatlanhoz tartozó tulajdoni hányaddal, melyen a Vevő tulajdoni hányad arányban szerez tulajdont. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés mellékletét képező alaprajznak megfelelően a lakás bruttó alapterülete m2, mely magában foglalja az egyes külön tulajdonokat és a homlokzati, valamint közös tulajdonú részeket határoló falaknak a külön tulajdonban található belső falél által határolt területét, a strangok és a tartó pillérek nélkül. Vevő kijelenti, hogy ennek ismeretében vásárolja meg az ingatlant. Vevő tudomásul veszi, hogy a Társasházi Alapító Okiratban az ingatlan nettó alapterülete van feltüntetve. 2./ Felek rögzítik, hogy Eladó a Vevővel az ingatlan alaprajzát, a beállóhely megközelítési lehetőségeit hiánytalanul megismertette. Vevő kijelenti, hogy az ingatlant megtekintett állapotban vásárolja meg. 3./ Vevő tudomásul veszi, és magára nézve kötelezőnek ismeri el, hogy a társasház külső homlokzatán változtatást (beleértve, de nem kizárólag: légkondicionáló, szárító, stb.) kizárólag a közgyűlés hozzájáruló határozata alapján megkért építési engedély alapján eszközölhet.

2 4./ Eladó eladja, Vevő 1/1 tulajdoni arányban, megtekintett állapotban megvásárolja a fenti 1./ pontban részletesen körülírt ingatlant, a részükre átadott Alkalmazott anyagok és szerkezetek és Alaprajz ismeretében. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy az Eladó tulajdonjog bejegyzési kérelme a 28197/6/A/176 hrsz-ú ingatlanon 58608/ széljegyszám alatt szerepel az ingatlan /45383/2008-as megrendelőszámú TAKARNET-es tulajdoni lapján. Eladó tájékoztatja továbbá Vevőt, hogy a gépkocsi beálló tekintetében a 28197/6/A/1 hrsz-ú ingatlanon a /47690/2008-as megrendelőszámú TAKARNET-es tulajdoni lap tanúsága szerint Eladó tulajdonjog bejegyzési kérelmét 25 db széljegy előzi meg. Tekintettel az ingatlannyilvántartásban érvényesülő rangsor elvére Eladó tulajdonjog bejegyzését a Budapesti 2. számú körzeti Földhivatal a megelőző széljegyek elintézésig függőben tartja. 5./ Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlanok teljes bruttó vételára,- Ft, azaz Huszonötmillió Forint, melyből 5.1. a lakás bruttó vételára,-ft, azaz Huszonkétmillió-hatszázötezer-háromszázötven Forint, melyből a lakáshoz tartozó telekrész vételára,- Ft, azaz Forint +,- Ft, azaz Forint ÁFA, a felépítmény vételára:,- Ft, azaz Forint +,- Ft, azaz Forint ÁFA, 5.2. a gépkocsi beálló bruttó vételára Ft, azaz Forint, melyből a gépkocsi beálló helyhez tartozó telekrész vételára: Ft, azaz Forint +,- Ft, azaz Forint ÁFA, a felépítmény vételára:,- Ft, azaz Forint +,- Ft, azaz Forint ÁFA. Ellenjegyzem: 2

3 6./ Felek megállapodnak abban, hogy a 3./ pontban rögzített ingatlanok vételárát az alábbiakban részletezett feltételek szerint fizeti meg Vevő az Eladónak Vevő megfizeti Eladó részére a 3./ pontban meghatározott lakás ingatlan teljes bruttó vételárának %át, azaz,- Ft-ot, azaz Forintot a már megfizetett ,- Ft levonásával, továbbá a gépkocsi beálló teljes bruttó vételárát, azaz,- Ft-ot azaz Forintot, azaz összesen,- Ft-ot, azaz Forintot. Felek megállapodnak abban, hogy ezen összegből a bruttó vételár %-át, azaz,-ft-ot azaz forintot foglalónak tekintenek,,- Ft, azaz Forint vételárelőleg. Felek rögzítik, hogy a foglaló jogkövetkezményeit ismerik, azaz ha jelen szerződés az Eladó érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az átadott foglaló kétszerese jár vissza a Vevőnek, ha a jelen szerződés a Vevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az átadott foglalót elveszíti. A foglaló összege a vételárba beszámít. Így amennyiben szerződésszegés nem következik be, és a foglaló jogkövetkezményeit nem kell alkalmazni, azt vételárrészletnek tekintik. Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő köteles a foglalót és jelen pontban rögzített gépkocsi beálló teljes vételár összegét jelen szerződés aláírását követő 5 banki napon belül az Eladó 13./ pontban rögzített bankszámlájára átutalni. Így jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor a jelen pontban rögzített vételárrészlet banki jóváírása megtörténik Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a lakásra vonatkozó még hátralékos 90% mértékű utolsó vételárrészletet Vevő legkésőbb -ig köteles megfizetni. A vételárrészlet összege,-ft, azaz Forint, amely,-ft, és,-ft ÁFA Felek megállapodnak, hogy Vevő a 6.2. pontban rögzített,- Ft-ot, azaz Forintot az MKB Bank Zrt-től felvett hitelből fizeti meg. A Bank a hitel összegét közvetlenül az Eladó által megjelölt bankszámlára utalja. A hitelszerződés feltételei, vagy a hitelszerződés meghiúsulása Vevő fizetési kötelezettségét nem érinti. 7./ Felek rögzítik, hogy a gépkocsi beálló tekintetében tulajdonostársaknak elővásárlási joguk van, melynek megfelelően Eladó jelen szerződést, mint ajánlatot a közös képviselő útján megküldi a tulajdonostársaknak, hogy amennyiben elővásárlási jogukkal élni kívánnak, úgy azt az ajánlat megismerését követő 15 napon belül írásban jelentsék be Eladónak. Amennyiben az erre jogosult harmadik személy 15 napon belül él elővásárlási jogával, úgy abban az esetben jelen adásvételi szerződés az elővásárlásra jogosult és Eladó között jön létre. Eladó a lemondó nyilatkozatokat, illetve a felhívást, valamint az arról szóló közös képviselői igazolást köteles Vevő részére bemutatni. 8./ Felek megállapodnak, hogy amennyiben harmadik személy él elővásárlási jogával, úgy azt a Felek jelen szerződés olyan megszűnési okának tekintik, amelyik egyik Fél érdekkörébe sem tartozik. Ebben az esetben a Vevő által adott, fenti 5./ pontban rögzített vételár Vevő részére Ellenjegyzem: 3

4 szimplán visszajár. 9./ Felek rögzítik, hogy a gépkocsi beálló 5.2. pontban rögzített vételára kizárólag lakás megvásárlása esetén érvényes, Eladó a gépkocsi beálló fenti áron történő értékesítését lakás megvásárlásának feltételéhez köti, így együtt oszthatatlan szolgáltatásnak tekinti. 10./ Az ingatlan birtokbaadása és a 19./ pontban rögzített tulajdonjog bejegyzési engedély kiadása azt követően történik, amikor a teljes vételár, illetve a Vevő által kért módosításokból adódó felár kifizetésre került, valamint amikor az elővásárlásra jogosultak lemondó nyilatkozatait vagy a közös képviselő igazolását Eladó beszerezte, illetve a 7./ pontban foglalt határidő eredménytelen eltelt. Felek megállapodnak abban, hogy a birtokbaadás átadás-átvételi eljárással történik, melynek eredményét erről felvett jegyzőkönyvben rögzítik. 11./ Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, ha a Vevő a 6./ pontban meghatározott vételárrészletek megfizetésével 30 naptári napon túli késedelembe esnek, az Eladó jelen szerződéstől a Vevőhöz intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával elállhat. Felek megállapodnak abban, hogy elállás esetén az elállással érintett és jelen szerződésben meghatározott ingatlanokkal az Eladó szabadon rendelkezik, azokat harmadik személynek értékesítheti. Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő a már teljesített foglaló összegét elveszíti, részére a foglalón felül fizetett vételár visszajár, kivéve azokat a költségeket, amelyek az Eladót terhelik, és arra szolgálnak, hogy jelen szerződés 1./ pontjában leírt ingatlanban a Vevő által kért módosításokat az eredeti terv szerinti állapotba visszaállítsák. Vevő tudomásul veszi, hogy bármelyik fél elállása esetén, az általuk bankkölcsönből és/vagy támogatásokból kiegyenlített foglalón felüli vételárat az Eladó kizárólag a kölcsönt folyósító hitelintézetnek fizeti vissza. 12./ Vevő jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Eladó elállása esetén Eladó egyoldalú kérelmére a tulajdonjog-fenntartással történt eladás ténye az ingatlannyilvántartásból törlésre kerüljön. Ha a tulajdonjog fenntartás feljegyzésére irányuló kérelem széljegyként szerepel, Vevő az előző mondatban foglaltak szerint hozzájárul ahhoz, hogy Eladó a feljegyzési kérelmét visszavonja. 13./ Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Vevő által fizetendő vételárrészlet, illetőleg teljes vételár kifizetését akkor tekintik teljesítettnek, ha a kifizetésre kerülő összeg az Eladó MKB Bank Zrt-nél vezetett számú bankszámlájára megérkezik. Felek rögzítik, és a Vevő tudomásul veszi, hogy érvényesen csak erre a megjelölt számlára teljesíthet. Amennyiben a Vevő banki átutalással teljesíti a részleteket, az átutalás késedelme a Vevő késedelmes teljesítésének minősül. 14./ Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vevő a vételárrészletekkel, illetőleg a teljes vételár kifizetésével késedelembe esik, Vevő köteles a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot megfizetni. 15./ Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a 1./ pontban rögzített ingatlanok birtokbaadására akkor kerül sor, ha Vevő a 5./ pontban meghatározott teljes vételárat, illetve a kért módosításokból adódó felárat kifizette, illetve a gépkocsi beálló esetében amikor Eladó a közös képviselő elővásárlási jog tárgyában kiadott igazolást kézhez vette. Felek megállapodnak Ellenjegyzem: 4

5 abban, hogy a birtokbaadás átadás-átvételi eljárással történik, melynek eredményét erről felvett jegyzőkönyvben rögzítik. 16./ Amennyiben a Vevő a vételárat nem fizette meg, az Eladó jogosult a birtokbaadást a teljes hátralék kifizetéséig megtagadni. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vevő késedelembe esik, az Eladó a 11./ és 14./ pontban foglaltakat saját belátása szerint érvényesítheti. 17./ Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy amennyiben a birtokbaadás azért hiúsul meg, mert az Eladó 45 naptári napon túl késedelembe esik, az ezt követő időszakra az Eladó köteles a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot a már kifizetett vételárrészek után Vevőnek megfizetni. 18./ Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy amennyiben az Eladó a birtokbaadással 90 napon túli késedelembe esik, a Vevő jogosult a jelen szerződéstől az Eladóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal elállni. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vevő a szerződéstől eláll, Eladó az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a Vevő által az elállásig befizetett vételárelőleget, továbbá ezen felül a foglaló kétszeresét köteles a Vevő részére visszafizetni. Az elállásra egyebekben jelen szerződés 11./ pontjában foglalt rendelkezések érvényesek. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a vételár egy részét bankkölcsönből és/vagy állami támogatásból fedezi, akkor a bankkölcsönből és/vagy állami támogatásból kiegyenlített foglalón felüli vételárat az Eladó kizárólag a kölcsönt folyósító hitelintézetnek fizeti vissza. 19./ Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az Eladó a teljes vételár megfizetését illetve a közös képviselő elővásárlási jog tárgyában kiadott igazolását követően külön nyilatkozatban járul hozzá ahhoz, hogy Vevő 1/1-ed arányú tulajdonjogát adásvétel jogcímén a Budapesti 2. sz. Körzeti Földhivatalnál bejegyezzék. Az Eladó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a jelen okiratot szerkesztő ügyvédnél letétbe helyezi Vevő 1/1-ed arányú tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozatát. Az Eladó ezen nyilatkozatát a letéteményes ügyvéd a teljes vételár megfizetését követően abban az esetben jogosult és köteles a földhivatalhoz benyújtani, ha a tulajdonostársak egyike sem élt elővásárlási jogával. Eladó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben Vevő a vételár megfizetéséhez bankkölcsönt vesz fel, úgy a hitelt folyósító bank jelzálogjogát, valamint annak biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalmat az ingatlan-nyilvántartásba fel/bejegyezzék. 20./ Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy az épületbe telefon-, kábel TV-, Internet-, és kaputelefon működtetésére alkalmas gyengeáramú elektromos rendszert épít be. A rendszer albetéteken kívül eső elemei az ingatlanok birtokba adását követően Eladó, illetve az általa megnevezett harmadik személy tulajdonában maradnak, és viseli annak fenntartási, karbantartási költségeit, Vevőt a házon belül kiépített rendszer vonatkozásában korlátlan használati jog illeti meg. Az egyes szolgáltatások igénybevételéhez Vevőnek külön szerződést kell kötnie az erre szakosodott Szolgáltatóval. Vevő az egyes szolgáltatókat saját döntése szerint választhatja meg, Ellenjegyzem: 5

6 szolgáltatók pedig a rendszer tulajdonosával kötelesek a külön tulajdonban maradó rendszer használati díjáról megállapodni. 21./ Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel érintett ingatlant magában foglaló társasházhoz a teremgarázsban gépkocsibeálló-helyek tartoznak, melyeket csak az használhat, aki azoknak a tulajdonjogának megszerzésére szerződést köt, vagy külön erre irányuló szerződés alapján azok használatára jogosult. 22./ Felek megállapodnak, hogy az épületre kötött vagyonbiztosítási szerződés költségeinek arányos részét a birtokbaadást követően a Vevő köteles viselni. 23./ Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy az ingatlan /45383/2008-as megrendelőszámú TAKARNET-es tulajdoni lapjának tanúsága szerint 53139/1/2007/ számon ,- Ft, azaz Hárommilliárd-hatszázmillió Forint és járuléka erejéig egyetemleges keretbiztosítéki zálogjog van bejegyezve az MKB Zrt jogosult javára. Eladó vállalja, hogy az ingatlanra vonatkozóan a törlési engedélyt 15 napon belül beszerzi, azt a Földhivatalba benyújtja, és így az ingatlant tehermentesíti. Eladó szavatol azért, hogy az ingatlan a jelen szerződésben foglaltakon kívül per-, teher- és igénymentes. 24./ Az Eladó a birtokbaadással a Vevő javára engedményezi az ingatlanok vonatkozásában az épület Kivitelezőjével, azaz a BAU-SYSTEM Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 6000 Kecskemét, Munkácsy Mihály u. 19., a továbbiakban Kivitelező ) szemben fennálló szavatossági és jótállási igényeit. Az engedményezést a Vevő jelen ingatlan adásvételi szerződés aláírásával elfogadja. 25./ Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy án bérleti szerződést kötött GIANLUCA DARIO CORNA (lakcím: VIA POLLINI MENDRISIO (SVIZZERA), levelezési cím: 1134 Budapest, Taksony u IV/408., szül.: MENDRISIO (SVIZZERA) , a.n.: Mariangela, útlevél szám: N W) ig határozott időtartamra. Eladó a bérleti jogviszonyból eredő jogait a lakás ingatlanra vonatkozó tulajdonjog bejegyzési engedély Földhivatalba történő benyújtásával egyidejűleg Vevőre engedményezi. Vevő az engedményezést elfogadja. Felek vállalják, hogy bérlőt értesítik az engedményezés tényéről. 26./ Eladó a Fővárosi Bíróság Cégbírósága által bejegyzett gazdasági társaság, szerződéskötési korlátozás alatt nem áll, a képviseletében aláíró természetes személy pedig kijelenti, hogy a Társaság képviseletében eljárhat, jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat. Eladó értesítési címe: TerraZóna Kft Budapest, Ferenc tér 2-3 tel/fax: / Vevő kijelenti, hogy jog- és cselekvőképes magyar állampolgár, szerződéskötési korlátozás alatt nem áll. Vevők értesítési és számlázási címe: Ellenjegyzem: 6

7 28./ Felek megállapodnak, hogy az ingatlan tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos kiadásokat és költségeket Vevő viseli azzal, hogy az adásvételi szerződés elkészítésének ügyvédi munkadíja az Eladót terheli. A közművek Vevő nevére íratása Vevőt terheli. 29./ Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a mérőórákat a birtokbaadást követő 5 napon belül a saját nevére íratja. Vevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a mérőórákat nem íratja saját nevére, úgy Eladó jogosult a szolgáltatás kikapcsolását kérni. 30./ Vevő jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a szerződésben szereplő adatait Eladó az MKB Bank Zrt. részére bemutassa, a szerződésről a bank részére másolatot készítsen. 31./ Szerződő felek a szerződést és annak mellékletét képező Alkalmazott Anyagok és szerkezetek elnevezésű dokumentumot elolvasták, közösen értelmezték. Kijelentik, hogy minden, a szerződéskötéshez szükséges adatot, információt tisztáztak, megismertek, az ügylet során jóhiszeműen jártak el, nincs tudomásuk olyan tényről, körülményről, melynek ismeretében jelen szerződést egyáltalán nem, vagy másként kötötték volna meg. 32./ Felek jelen szerződést csak írásban, jelen szerződéssel azonos formai szabályok szerint módosíthatják. Felek a szóbeli, vagy ráutaló magatartással történő szerződésmódosítás lehetőségét kizárják. 33./ Felek megállapodnak, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos álláspontjukat, nyilatkozataikat írásban, ajánlott levél útján teszik meg. A szóban, vagy ráutaló magatartással tett nyilatkozat érvénytelen. 34./ Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés hatályba lép és jelen szerződés bármely pontja érvénytelen, vagy bármilyen okból jogszabályba ütközik, az érvénytelenséget annak felismerésétől számított 30 napon belüli egyeztetéssel, tárgyalással, szerződésmódosítással megpróbálják kiküszöbölni. 35./ Felek vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben az érvénytelenség, vagy a vita megszüntetésére irányuló egyeztetés ésszerű határidőn belül nem vezet eredményre, Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét kötik ki. Ellenjegyzem: 7

8 36./ Jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 37./ Felek jelen szerződés elkészítésével és a Földhivatal előtti eljárással megbízzák dr. Herrmann Géza ügyvédet, a Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda (1126 Budapest, Királyhágó u. 5/b.) tagját. A Földhivatal előtt eljárni jogosultak és az iratokba betekinthetnek az iroda tagjai és ügyvédjelöltjei, valamint dr. Galambos Eszter ügyvéd (1126 Budapest, Királyhágó u. 5/b.). Jelen meghatalmazás más hatóság előtti eljárásra nem jogosítja a megbízottat. Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és megmagyarázás után, jóváhagyólag aláírták. Budapest, Terra Zóna Kft. Eladó képv.: dr. Kerényi Gyula meghatalmazással eljár Szalay Attila Vevő Ellenjegyzem: Budapest, május 22-én dr. Herrmann Géza ügyvéd Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda 1126 Budapest, Királyhágó u. 5/b. Ellenjegyzem: 8

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Dandár 23-25 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. VI. emelet 1., cégjegyzékszáma: 01-09-882925.,

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Vaskapu Ház 2006 Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3., cégjegyzékszáma: 01-09-867096, adószáma:

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Dandár 23-25 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. VI. emelet 1., cégjegyzékszáma: 01-09-882925.,

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS VASKAPU 2006/ mely létrejött egyrészről a Vaskapu Ház 2006 Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

Ingatlan adásvételi előszerződés

Ingatlan adásvételi előszerződés 1 Ingatlan adásvételi előszerződés építés alatt álló ingatlanra, tulajdonjog fenntartásával és foglaló kikötésével Ingatlan adásvételi előszerződés 1. Eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve:.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Athina Kft. székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 24., Cg. 01-09- 689218 Képviseli: Yair Biton ügyvezető helyett Jan

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 21-ei ülésére 1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/129-4/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 122/2015.(IX.02.) Képviselő-testületi határozat

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 122/2015.(IX.02.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/13/2015. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.:13142-16/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jog alapításával (több vevő) Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről adóazonosító jel:. mint eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről adóazonosító

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db.

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Képviselő-testületének 76/2013. (04.25.) Öh. sz. határozata A Biatorbágy, 04/26,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: 08-8/609- /2011. 1.sz. melléklet ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről másrészről továbbá valamint és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) adószám:

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK. 6/2014.(1.16.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK. 6/2014.(1.16.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK 6/2014.(1.16.) számú határozata a 296/2013.(XII.19.) számú határozattal kapcsolatos tájékoztató elfogadásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

I N G AT L A N ADÁSVÉTELI S Z E R Z Ő D É S amely létrejött,

I N G AT L A N ADÁSVÉTELI S Z E R Z Ő D É S amely létrejött, egyrészről: I N G AT L A N ADÁSVÉTELI S Z E R Z Ő D É S amely létrejött, SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (900 Sopron, Fő tér 1.)I, képviseli: dr. Fodor Tamás polgármester, kötelezettségvállalási

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 11-i rendkívüli zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 11-i rendkívüli zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 15-12/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 11-i rendkívüli zárt

Részletesebben

Balaton parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november havi ülésére

Balaton parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november havi ülésére Balaton parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő:. dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. december 15. Szombathyné dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 14. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés

Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés amely létrejött egyrészről: Pécs M. J. Város Önkormányzata /7621 Pécs, Széchenyi 1./ KSH szám: 15478706-7511-321-02 Adószám: 15478706-2-02 PIR szám:

Részletesebben

Ingatlan adásvételi szerzıdés

Ingatlan adásvételi szerzıdés Ingatlan adásvételi szerzıdés amely létrejött egyrészrıl (születési neve:, születési helye: ; születési ideje:, anyja neve: ; személyi azonosító jele: ; lakcíme: ; adóazonosító jele: ; magyar állampolgár),

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Bárdos Garázssor Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékszáma: 11-09-013351 székhelye: 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 16. 1. lh. I/6. adószáma:

Részletesebben

10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^

10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^ 10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KEKOLETI ^ ÖNKORUANÍZAIA,0^^ KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA Dr. Lukács Titanilla Vagyonhasznosítási Iroda Tárgy: Budapest

Részletesebben

szül.hely, idő:. anyja neve:.. személyi igazolvány száma:.. lakcím: adóazonosító jel/adószám: mint Tulajdonos és Megbízó (a továbbiakban: MEGBÍZÓ)

szül.hely, idő:. anyja neve:.. személyi igazolvány száma:.. lakcím: adóazonosító jel/adószám: mint Tulajdonos és Megbízó (a továbbiakban: MEGBÍZÓ) MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről másrészről a Prime Asset Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékszáma: 01-09-915860 adószáma: 14701656-2-42 székhelye: 1066

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 05. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 200. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a Garay téri volt általános iskola épületének iskolai célú hasznosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (egységes szerkezetben) 1 Budapest

Részletesebben

Törvényességi véleményezésre bemutatva: augusztus

Törvényességi véleményezésre bemutatva: augusztus Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60933-5/2008. CÍM: A Sopron, Ágfalvi úti 8530/206 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatról Előterjesztő: Dr. Simon István

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2006. február 8-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2006. február 8-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Elnöke Szám: 280/2006 Melléklet: 5 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony, Kossuth tér 1. 2/13/2007. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony, Kossuth tér 1. 2/13/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/13/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. április 11-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-7/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK Tisztelt Ügyfelünk! ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK H I R D E T M É N Y A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: Bank) csak a megfelelő jogi formában, az alábbi kötelező tartalmi elemeket

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Bárdos Garázssor Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 11-09-013351, székhelye: 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 16. 1. lh. I/6.,

Részletesebben

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK Amennyiben a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában már megkötött adásvételi szerződés van az eladók és vevők között, amely az alábbi feltételeknek

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

szül.hely, idő:. anyja neve:.. személyi igazolvány száma:.. lakcím: adóazonosító jel/adószám: mint Tulajdonos és Megbízó (a továbbiakban: MEGBÍZÓ)

szül.hely, idő:. anyja neve:.. személyi igazolvány száma:.. lakcím: adóazonosító jel/adószám: mint Tulajdonos és Megbízó (a továbbiakban: MEGBÍZÓ) MEGÁLLAPO DÁ S amely létrejött egyrészről másrészről a Prime Asset Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékszáma: 01-09-915860 adószáma: 14701656-2-42 székhelye: 1066

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL amely létrejött egyrészről cím: 7632 Pécs, Széchenyi tér 1. adószám: 15478706-2-02 KSH törzsszám: 15 478706-7511-321-02 képviseli:

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK. 132/2014.(VI.26.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK. 132/2014.(VI.26.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK 132/2014.(VI.26.) számú határozata a MÁV Zrt-vel kötött adásvételi szerződés megszüntetéséről A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és 1. A MÁV Magyar Államvasutak

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 154/1998. (V.26.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 154/1998. (V.26.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 154/1998. (V.26.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Repülõtér adásvételi szerzõdése jóváhagyásáról A Közgyûlés A Nyíregyházi Repülõtér tulajdonjoga megszerzésére

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, összesen 113 m 2 alapterületű

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

az állam törvényben biztosított elővásárlási jogára

az állam törvényben biztosított elővásárlási jogára Sorszám: Tárgy: Ingatlanértékesítés (Hajnal utca 2-4., 3714/l/C/4, 3714/1/D/l hisz.) Előterjesztő: Siklósi István polgármester Készítette: Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző Véleményező Bizottság: Pénzügyi,

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat a Tárgy: napirend 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat úgy dönt, hogy a 37/2013 sorszámú meghívóban megjelölt napirendi pontokat elfogadja, az alábbi módosítással: Leveszi napirendről a 9. Bp., V. Markó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Tizek Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-729062, székhely: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4.., levelezési cím: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4..), mint a(z) AUTÓ-BRILL Kereskedelmi és

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e lakásvásárláshoz nyújtható helyi támogatásról 1 ( a módosítással egységes szerkezetben ) Csorvás Város önkormányzatának

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén

Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén Tisztelt Ügyfelünk! Amennyiben új- vagy használt lakás vásárlásához ERSTE BANK HUNGARY Zrt., által

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító jel: Személyi igazolvány szám: Adóazonosító jel: mint - a továbbiakban valamint

Részletesebben

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása 69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adásvételi szerződést az indítványban megjelölt

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Képviselő-testületének 50/2014. (III.27.) önkormányzati határozata A Biatorbágy,

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 599/2006. (11.30.) sz. határozata. a Tiborc utca feletti közút kialakításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 599/2006. (11.30.) sz. határozata. a Tiborc utca feletti közút kialakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 599/2006. (11.30.) sz. határozata a Tiborc utca feletti közút kialakításáról 1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Tiborc utca feletti, elsőrendű közlekedési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Városgazdálkodási

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) ARABUS Kft. f.a (cégjegyzékszám: 13

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben)

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 11/1996. (VII.12.) Kgy. sz., 17/1999. (VII.9.) Kgy. sz., 5/2001. (III. 9.) Kgy. sz., a 6/2004. (IV.30.) a 17/2004. (X.1.) és a 7/2006. (III.31.) rendeletével 1

Részletesebben

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés Árverési Hirdetmény A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) TRIS Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZERZŐDÉS INGATLAN HASZNÁLATÁNAK MEGOSZTÁSÁRÓL

SZERZŐDÉS INGATLAN HASZNÁLATÁNAK MEGOSZTÁSÁRÓL SZERZŐDÉS INGATLAN HASZNÁLATÁNAK MEGOSZTÁSÁRÓL amely létrejött - a továbbiakban mint tulajdonos 1. - a továbbiakban mint tulajdonos 3. - a továbbiakban mint haszonélvező 1. - a továbbiakban mint tulajdonos

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével - megtekintést

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 13. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

S zerző d é s i n gatla n adásvételérő l

S zerző d é s i n gatla n adásvételérő l a 144/2014. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete S zerző d é s i n gatla n adásvételérő l amely létrejött egyrészről a Lidl Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaság (székhely: 1037

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, vagyonértékelés stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével

Részletesebben

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH Településfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Dorog Város Képviselő-testületének 2009. június 23-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Dorog Város Képviselő-testületének 2009. június 23-i rendkívüli ülésére Dorog Város Képviselő-testülete Közbeszerzési Bíráló Bizottsága E L Ő T E R J E S Z T É S Dorog Város Képviselő-testületének 2009. június 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Intézmények háza céljára min. 2000

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1040-1/2013/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Mészáros Imre ingatlanrész vásárlási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17-én tartandó rendkívüli ülésének 4. számú Adásvételi szerződés jóváhagyása (Tiszalök Város Önkormányzata, mint

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben