INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről a TerraZóna Kft. (székhely: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3., cégjegyzékszám: , adószám: , KSH-szám: , bankszámlaszám.: , képviseli: dr. Kerényi Gyula ügyvezető), mint Eladó, a továbbiakban Eladó, másrészről (született:., lakhely:, anyja neve:, szig. sz.:, szem.sz.:, adóazonosító jele: ), mint Vevő, a továbbiakban mint Vevő között az alábbi tartalommal. 1./ Jelen szerződés tárgya a budapesti XIII. kerület, Taksony u ,. alatti, helyrajzi számú, m2 alapterületű öröklakás, melyhez tartozik egy m2 alapterületű terasz, így az albetét számított alapterülete m2. Az ingatlan szoba, fürdőszoba, wc, előszoba, konyha, közlekedő helyiségekből áll, a közös tulajdonból az ingatlanhoz tartozó tulajdoni hányaddal, melyen Vevő tulajdoni hányad arányban szerez tulajdont, valamint az alagsorban található hrsz-ú teremgarázs tulajdoni hányada, azaz természetben a számú gépkocsi beálló helyhez tartozó bruttó m2 alapterület (amely áll a m2 alapterületű gépkocsi beállóhelyből és hozzárendelt 12,47 m2 közlekedőterületből) a közös tulajdonból az ingatlanhoz tartozó tulajdoni hányaddal, melyen a Vevő tulajdoni hányad arányban szerez tulajdont. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés mellékletét képező alaprajznak megfelelően a lakás bruttó alapterülete m2, mely magában foglalja az egyes külön tulajdonokat és a homlokzati, valamint közös tulajdonú részeket határoló falaknak a külön tulajdonban található belső falél által határolt területét, a strangok és a tartó pillérek nélkül. Vevő kijelenti, hogy ennek ismeretében vásárolja meg az ingatlant. Vevő tudomásul veszi, hogy a Társasházi Alapító Okiratban az ingatlan nettó alapterülete van feltüntetve. 2./ Felek rögzítik, hogy Eladó a Vevővel az ingatlan alaprajzát, a beállóhely megközelítési lehetőségeit hiánytalanul megismertette. Vevő kijelenti, hogy az ingatlant megtekintett állapotban vásárolja meg. 3./ Vevő tudomásul veszi, és magára nézve kötelezőnek ismeri el, hogy a társasház külső homlokzatán változtatást (beleértve, de nem kizárólag: légkondicionáló, szárító, stb.) kizárólag a közgyűlés hozzájáruló határozata alapján megkért építési engedély alapján eszközölhet.

2 4./ Eladó eladja, Vevő 1/1 tulajdoni arányban, megtekintett állapotban megvásárolja a fenti 1./ pontban részletesen körülírt ingatlant, a részükre átadott Alkalmazott anyagok és szerkezetek és Alaprajz ismeretében. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy az Eladó tulajdonjog bejegyzési kérelme a 28197/6/A/176 hrsz-ú ingatlanon 58608/ széljegyszám alatt szerepel az ingatlan /45383/2008-as megrendelőszámú TAKARNET-es tulajdoni lapján. Eladó tájékoztatja továbbá Vevőt, hogy a gépkocsi beálló tekintetében a 28197/6/A/1 hrsz-ú ingatlanon a /47690/2008-as megrendelőszámú TAKARNET-es tulajdoni lap tanúsága szerint Eladó tulajdonjog bejegyzési kérelmét 25 db széljegy előzi meg. Tekintettel az ingatlannyilvántartásban érvényesülő rangsor elvére Eladó tulajdonjog bejegyzését a Budapesti 2. számú körzeti Földhivatal a megelőző széljegyek elintézésig függőben tartja. 5./ Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlanok teljes bruttó vételára,- Ft, azaz Huszonötmillió Forint, melyből 5.1. a lakás bruttó vételára,-ft, azaz Huszonkétmillió-hatszázötezer-háromszázötven Forint, melyből a lakáshoz tartozó telekrész vételára,- Ft, azaz Forint +,- Ft, azaz Forint ÁFA, a felépítmény vételára:,- Ft, azaz Forint +,- Ft, azaz Forint ÁFA, 5.2. a gépkocsi beálló bruttó vételára Ft, azaz Forint, melyből a gépkocsi beálló helyhez tartozó telekrész vételára: Ft, azaz Forint +,- Ft, azaz Forint ÁFA, a felépítmény vételára:,- Ft, azaz Forint +,- Ft, azaz Forint ÁFA. Ellenjegyzem: 2

3 6./ Felek megállapodnak abban, hogy a 3./ pontban rögzített ingatlanok vételárát az alábbiakban részletezett feltételek szerint fizeti meg Vevő az Eladónak Vevő megfizeti Eladó részére a 3./ pontban meghatározott lakás ingatlan teljes bruttó vételárának %át, azaz,- Ft-ot, azaz Forintot a már megfizetett ,- Ft levonásával, továbbá a gépkocsi beálló teljes bruttó vételárát, azaz,- Ft-ot azaz Forintot, azaz összesen,- Ft-ot, azaz Forintot. Felek megállapodnak abban, hogy ezen összegből a bruttó vételár %-át, azaz,-ft-ot azaz forintot foglalónak tekintenek,,- Ft, azaz Forint vételárelőleg. Felek rögzítik, hogy a foglaló jogkövetkezményeit ismerik, azaz ha jelen szerződés az Eladó érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az átadott foglaló kétszerese jár vissza a Vevőnek, ha a jelen szerződés a Vevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az átadott foglalót elveszíti. A foglaló összege a vételárba beszámít. Így amennyiben szerződésszegés nem következik be, és a foglaló jogkövetkezményeit nem kell alkalmazni, azt vételárrészletnek tekintik. Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő köteles a foglalót és jelen pontban rögzített gépkocsi beálló teljes vételár összegét jelen szerződés aláírását követő 5 banki napon belül az Eladó 13./ pontban rögzített bankszámlájára átutalni. Így jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor a jelen pontban rögzített vételárrészlet banki jóváírása megtörténik Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a lakásra vonatkozó még hátralékos 90% mértékű utolsó vételárrészletet Vevő legkésőbb -ig köteles megfizetni. A vételárrészlet összege,-ft, azaz Forint, amely,-ft, és,-ft ÁFA Felek megállapodnak, hogy Vevő a 6.2. pontban rögzített,- Ft-ot, azaz Forintot az MKB Bank Zrt-től felvett hitelből fizeti meg. A Bank a hitel összegét közvetlenül az Eladó által megjelölt bankszámlára utalja. A hitelszerződés feltételei, vagy a hitelszerződés meghiúsulása Vevő fizetési kötelezettségét nem érinti. 7./ Felek rögzítik, hogy a gépkocsi beálló tekintetében tulajdonostársaknak elővásárlási joguk van, melynek megfelelően Eladó jelen szerződést, mint ajánlatot a közös képviselő útján megküldi a tulajdonostársaknak, hogy amennyiben elővásárlási jogukkal élni kívánnak, úgy azt az ajánlat megismerését követő 15 napon belül írásban jelentsék be Eladónak. Amennyiben az erre jogosult harmadik személy 15 napon belül él elővásárlási jogával, úgy abban az esetben jelen adásvételi szerződés az elővásárlásra jogosult és Eladó között jön létre. Eladó a lemondó nyilatkozatokat, illetve a felhívást, valamint az arról szóló közös képviselői igazolást köteles Vevő részére bemutatni. 8./ Felek megállapodnak, hogy amennyiben harmadik személy él elővásárlási jogával, úgy azt a Felek jelen szerződés olyan megszűnési okának tekintik, amelyik egyik Fél érdekkörébe sem tartozik. Ebben az esetben a Vevő által adott, fenti 5./ pontban rögzített vételár Vevő részére Ellenjegyzem: 3

4 szimplán visszajár. 9./ Felek rögzítik, hogy a gépkocsi beálló 5.2. pontban rögzített vételára kizárólag lakás megvásárlása esetén érvényes, Eladó a gépkocsi beálló fenti áron történő értékesítését lakás megvásárlásának feltételéhez köti, így együtt oszthatatlan szolgáltatásnak tekinti. 10./ Az ingatlan birtokbaadása és a 19./ pontban rögzített tulajdonjog bejegyzési engedély kiadása azt követően történik, amikor a teljes vételár, illetve a Vevő által kért módosításokból adódó felár kifizetésre került, valamint amikor az elővásárlásra jogosultak lemondó nyilatkozatait vagy a közös képviselő igazolását Eladó beszerezte, illetve a 7./ pontban foglalt határidő eredménytelen eltelt. Felek megállapodnak abban, hogy a birtokbaadás átadás-átvételi eljárással történik, melynek eredményét erről felvett jegyzőkönyvben rögzítik. 11./ Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, ha a Vevő a 6./ pontban meghatározott vételárrészletek megfizetésével 30 naptári napon túli késedelembe esnek, az Eladó jelen szerződéstől a Vevőhöz intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával elállhat. Felek megállapodnak abban, hogy elállás esetén az elállással érintett és jelen szerződésben meghatározott ingatlanokkal az Eladó szabadon rendelkezik, azokat harmadik személynek értékesítheti. Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő a már teljesített foglaló összegét elveszíti, részére a foglalón felül fizetett vételár visszajár, kivéve azokat a költségeket, amelyek az Eladót terhelik, és arra szolgálnak, hogy jelen szerződés 1./ pontjában leírt ingatlanban a Vevő által kért módosításokat az eredeti terv szerinti állapotba visszaállítsák. Vevő tudomásul veszi, hogy bármelyik fél elállása esetén, az általuk bankkölcsönből és/vagy támogatásokból kiegyenlített foglalón felüli vételárat az Eladó kizárólag a kölcsönt folyósító hitelintézetnek fizeti vissza. 12./ Vevő jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Eladó elállása esetén Eladó egyoldalú kérelmére a tulajdonjog-fenntartással történt eladás ténye az ingatlannyilvántartásból törlésre kerüljön. Ha a tulajdonjog fenntartás feljegyzésére irányuló kérelem széljegyként szerepel, Vevő az előző mondatban foglaltak szerint hozzájárul ahhoz, hogy Eladó a feljegyzési kérelmét visszavonja. 13./ Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Vevő által fizetendő vételárrészlet, illetőleg teljes vételár kifizetését akkor tekintik teljesítettnek, ha a kifizetésre kerülő összeg az Eladó MKB Bank Zrt-nél vezetett számú bankszámlájára megérkezik. Felek rögzítik, és a Vevő tudomásul veszi, hogy érvényesen csak erre a megjelölt számlára teljesíthet. Amennyiben a Vevő banki átutalással teljesíti a részleteket, az átutalás késedelme a Vevő késedelmes teljesítésének minősül. 14./ Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vevő a vételárrészletekkel, illetőleg a teljes vételár kifizetésével késedelembe esik, Vevő köteles a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot megfizetni. 15./ Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a 1./ pontban rögzített ingatlanok birtokbaadására akkor kerül sor, ha Vevő a 5./ pontban meghatározott teljes vételárat, illetve a kért módosításokból adódó felárat kifizette, illetve a gépkocsi beálló esetében amikor Eladó a közös képviselő elővásárlási jog tárgyában kiadott igazolást kézhez vette. Felek megállapodnak Ellenjegyzem: 4

5 abban, hogy a birtokbaadás átadás-átvételi eljárással történik, melynek eredményét erről felvett jegyzőkönyvben rögzítik. 16./ Amennyiben a Vevő a vételárat nem fizette meg, az Eladó jogosult a birtokbaadást a teljes hátralék kifizetéséig megtagadni. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vevő késedelembe esik, az Eladó a 11./ és 14./ pontban foglaltakat saját belátása szerint érvényesítheti. 17./ Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy amennyiben a birtokbaadás azért hiúsul meg, mert az Eladó 45 naptári napon túl késedelembe esik, az ezt követő időszakra az Eladó köteles a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot a már kifizetett vételárrészek után Vevőnek megfizetni. 18./ Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy amennyiben az Eladó a birtokbaadással 90 napon túli késedelembe esik, a Vevő jogosult a jelen szerződéstől az Eladóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal elállni. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vevő a szerződéstől eláll, Eladó az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a Vevő által az elállásig befizetett vételárelőleget, továbbá ezen felül a foglaló kétszeresét köteles a Vevő részére visszafizetni. Az elállásra egyebekben jelen szerződés 11./ pontjában foglalt rendelkezések érvényesek. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a vételár egy részét bankkölcsönből és/vagy állami támogatásból fedezi, akkor a bankkölcsönből és/vagy állami támogatásból kiegyenlített foglalón felüli vételárat az Eladó kizárólag a kölcsönt folyósító hitelintézetnek fizeti vissza. 19./ Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az Eladó a teljes vételár megfizetését illetve a közös képviselő elővásárlási jog tárgyában kiadott igazolását követően külön nyilatkozatban járul hozzá ahhoz, hogy Vevő 1/1-ed arányú tulajdonjogát adásvétel jogcímén a Budapesti 2. sz. Körzeti Földhivatalnál bejegyezzék. Az Eladó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a jelen okiratot szerkesztő ügyvédnél letétbe helyezi Vevő 1/1-ed arányú tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozatát. Az Eladó ezen nyilatkozatát a letéteményes ügyvéd a teljes vételár megfizetését követően abban az esetben jogosult és köteles a földhivatalhoz benyújtani, ha a tulajdonostársak egyike sem élt elővásárlási jogával. Eladó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben Vevő a vételár megfizetéséhez bankkölcsönt vesz fel, úgy a hitelt folyósító bank jelzálogjogát, valamint annak biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalmat az ingatlan-nyilvántartásba fel/bejegyezzék. 20./ Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy az épületbe telefon-, kábel TV-, Internet-, és kaputelefon működtetésére alkalmas gyengeáramú elektromos rendszert épít be. A rendszer albetéteken kívül eső elemei az ingatlanok birtokba adását követően Eladó, illetve az általa megnevezett harmadik személy tulajdonában maradnak, és viseli annak fenntartási, karbantartási költségeit, Vevőt a házon belül kiépített rendszer vonatkozásában korlátlan használati jog illeti meg. Az egyes szolgáltatások igénybevételéhez Vevőnek külön szerződést kell kötnie az erre szakosodott Szolgáltatóval. Vevő az egyes szolgáltatókat saját döntése szerint választhatja meg, Ellenjegyzem: 5

6 szolgáltatók pedig a rendszer tulajdonosával kötelesek a külön tulajdonban maradó rendszer használati díjáról megállapodni. 21./ Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel érintett ingatlant magában foglaló társasházhoz a teremgarázsban gépkocsibeálló-helyek tartoznak, melyeket csak az használhat, aki azoknak a tulajdonjogának megszerzésére szerződést köt, vagy külön erre irányuló szerződés alapján azok használatára jogosult. 22./ Felek megállapodnak, hogy az épületre kötött vagyonbiztosítási szerződés költségeinek arányos részét a birtokbaadást követően a Vevő köteles viselni. 23./ Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy az ingatlan /45383/2008-as megrendelőszámú TAKARNET-es tulajdoni lapjának tanúsága szerint 53139/1/2007/ számon ,- Ft, azaz Hárommilliárd-hatszázmillió Forint és járuléka erejéig egyetemleges keretbiztosítéki zálogjog van bejegyezve az MKB Zrt jogosult javára. Eladó vállalja, hogy az ingatlanra vonatkozóan a törlési engedélyt 15 napon belül beszerzi, azt a Földhivatalba benyújtja, és így az ingatlant tehermentesíti. Eladó szavatol azért, hogy az ingatlan a jelen szerződésben foglaltakon kívül per-, teher- és igénymentes. 24./ Az Eladó a birtokbaadással a Vevő javára engedményezi az ingatlanok vonatkozásában az épület Kivitelezőjével, azaz a BAU-SYSTEM Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 6000 Kecskemét, Munkácsy Mihály u. 19., a továbbiakban Kivitelező ) szemben fennálló szavatossági és jótállási igényeit. Az engedményezést a Vevő jelen ingatlan adásvételi szerződés aláírásával elfogadja. 25./ Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy án bérleti szerződést kötött GIANLUCA DARIO CORNA (lakcím: VIA POLLINI MENDRISIO (SVIZZERA), levelezési cím: 1134 Budapest, Taksony u IV/408., szül.: MENDRISIO (SVIZZERA) , a.n.: Mariangela, útlevél szám: N W) ig határozott időtartamra. Eladó a bérleti jogviszonyból eredő jogait a lakás ingatlanra vonatkozó tulajdonjog bejegyzési engedély Földhivatalba történő benyújtásával egyidejűleg Vevőre engedményezi. Vevő az engedményezést elfogadja. Felek vállalják, hogy bérlőt értesítik az engedményezés tényéről. 26./ Eladó a Fővárosi Bíróság Cégbírósága által bejegyzett gazdasági társaság, szerződéskötési korlátozás alatt nem áll, a képviseletében aláíró természetes személy pedig kijelenti, hogy a Társaság képviseletében eljárhat, jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat. Eladó értesítési címe: TerraZóna Kft Budapest, Ferenc tér 2-3 tel/fax: / Vevő kijelenti, hogy jog- és cselekvőképes magyar állampolgár, szerződéskötési korlátozás alatt nem áll. Vevők értesítési és számlázási címe: Ellenjegyzem: 6

7 28./ Felek megállapodnak, hogy az ingatlan tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos kiadásokat és költségeket Vevő viseli azzal, hogy az adásvételi szerződés elkészítésének ügyvédi munkadíja az Eladót terheli. A közművek Vevő nevére íratása Vevőt terheli. 29./ Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a mérőórákat a birtokbaadást követő 5 napon belül a saját nevére íratja. Vevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a mérőórákat nem íratja saját nevére, úgy Eladó jogosult a szolgáltatás kikapcsolását kérni. 30./ Vevő jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a szerződésben szereplő adatait Eladó az MKB Bank Zrt. részére bemutassa, a szerződésről a bank részére másolatot készítsen. 31./ Szerződő felek a szerződést és annak mellékletét képező Alkalmazott Anyagok és szerkezetek elnevezésű dokumentumot elolvasták, közösen értelmezték. Kijelentik, hogy minden, a szerződéskötéshez szükséges adatot, információt tisztáztak, megismertek, az ügylet során jóhiszeműen jártak el, nincs tudomásuk olyan tényről, körülményről, melynek ismeretében jelen szerződést egyáltalán nem, vagy másként kötötték volna meg. 32./ Felek jelen szerződést csak írásban, jelen szerződéssel azonos formai szabályok szerint módosíthatják. Felek a szóbeli, vagy ráutaló magatartással történő szerződésmódosítás lehetőségét kizárják. 33./ Felek megállapodnak, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos álláspontjukat, nyilatkozataikat írásban, ajánlott levél útján teszik meg. A szóban, vagy ráutaló magatartással tett nyilatkozat érvénytelen. 34./ Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés hatályba lép és jelen szerződés bármely pontja érvénytelen, vagy bármilyen okból jogszabályba ütközik, az érvénytelenséget annak felismerésétől számított 30 napon belüli egyeztetéssel, tárgyalással, szerződésmódosítással megpróbálják kiküszöbölni. 35./ Felek vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben az érvénytelenség, vagy a vita megszüntetésére irányuló egyeztetés ésszerű határidőn belül nem vezet eredményre, Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét kötik ki. Ellenjegyzem: 7

8 36./ Jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 37./ Felek jelen szerződés elkészítésével és a Földhivatal előtti eljárással megbízzák dr. Herrmann Géza ügyvédet, a Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda (1126 Budapest, Királyhágó u. 5/b.) tagját. A Földhivatal előtt eljárni jogosultak és az iratokba betekinthetnek az iroda tagjai és ügyvédjelöltjei, valamint dr. Galambos Eszter ügyvéd (1126 Budapest, Királyhágó u. 5/b.). Jelen meghatalmazás más hatóság előtti eljárásra nem jogosítja a megbízottat. Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és megmagyarázás után, jóváhagyólag aláírták. Budapest, Terra Zóna Kft. Eladó képv.: dr. Kerényi Gyula meghatalmazással eljár Szalay Attila Vevő Ellenjegyzem: Budapest, május 22-én dr. Herrmann Géza ügyvéd Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda 1126 Budapest, Királyhágó u. 5/b. Ellenjegyzem: 8

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Dandár 23-25 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. VI. emelet 1., cégjegyzékszáma: 01-09-882925.,

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről CIEMME Kft. (székhely: 8623 Balatonföldvár, Rákóczi utca 5.szám, postacím: 4027 Debrecen, Bölcs utca 37 szám. cégjegyzékszám: Cg.14-09-308269;

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Bárdos Garázssor Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 11-09-013351, székhelye: 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 16. 1. lh. I/6.,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 4-82/2014. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E

Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E Amely létrejött egyrészről Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., cg.: 02-09-073212, adószáma:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK]

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK] ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK] Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az adott ügylet vonatkozásában Társaságunk jogosult többletkövetelményeket megállapítani, amelyre tekintettel

Részletesebben

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben -

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben - MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK - a fogyasztóvédelemben - Mintalevelek és szerzôdéstípusok a fogyasztóvédelemben Szerkesztette: Dr. Baranovszky György Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

Részletesebben

Helyiségbérleti szerződés minta

Helyiségbérleti szerződés minta Helyiségbérleti szerződés minta ( Bérbeadó jelen helyiségbérleti szerződés minta indoklás nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.) amely szerződés létrejött egyrészről a Palota Holding Ingatlan- és

Részletesebben

Ingatlan Adásvételi Szerzıdés

Ingatlan Adásvételi Szerzıdés 1 Ingatlan Adásvételi Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl: SPECIÁL 99 Külkereskedelmi Korlátolt Felelısségő Társaság (Cg.: 01-09-683625, 1173 Budapest, Géczi József u.21., adószám: 11926290-2-42., statisztikai

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/d sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyfélaz. szám:. HVK hitelazonosító száma :. Ügyintéző:... Telefon:... Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester)-

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/b sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyintéző:... Ügyfélaz. szám:. Telefon:... HVK hitelazonosító száma :. Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely létrejött

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Bevezetés 3 I. Mintalevelek-formanyomtatványok 1. Hibás teljesítés 1.1. Hibás teljesítés esetén javításra irányuló fogyasztói igény bejelentése 4 1.2.

Részletesebben

-------------------------------------KÖZJEGYZ

-------------------------------------KÖZJEGYZ -------------------------------------KÖZJEGYZŐI OKIRAT TERVEZET------------------------------------- Alulírott doktor közjegyző/helyettes dr... közjegyző irodájában/. ( ) évi hónap... ( ) napján megjelentek

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet (cím: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György út 37., cégjegyzékszám: 05-02-000282,

Részletesebben

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341)

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341) 4. sz. melléklet Ferencvárosi Önkormányzat nevében eljáró SEM IX. Városfejlesztő Zrt. INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye:

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

ERSTE INGATLANLÍZING ZRT.

ERSTE INGATLANLÍZING ZRT. Az Erste Ingatlanlízing Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEi (ÁSZF) TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT LAKÁSINGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PESTI HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNAK Hatályos: 2015. február 1. napjától (A

Részletesebben

PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA

PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA Hatályos: 2014. március 15. napjától - 1 - I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-44 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR

Részletesebben