Útmutató a MOB évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató a MOB 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához"

Átírás

1 Magyar Szabadidősport Szövetség MOB szabadidősport pályázatok kezelése 1146 Budapest Istvánmezei út 1-3. Telefon: , Fax: Számlaszám: OTP Útmutató a MOB évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához 1. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására meghirdetett pályázat Kódszám: MOB-KJSZE Helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására meghirdetett pályázat Kódszám: MOB-HSZE Az egészségjavítást célzó szabadidősport érdekében folytatott tevékenység támogatására meghirdetett pályázat Kódszám: MOB-MSZT-12 A pályázati beszámoló elfogadásának formai feltétele, annak határidőben és valamennyi szükséges mellékletével együtt történő benyújtása. A beszámoló két fő része a pénzügyi elszámolás, és a szakmai beszámoló. I. A pénzügyi elszámolás ellenőrzésének irányelvei II. A szakmai beszámoló értékelésének irányelvei Monitoring táblázat

2 I. A pénzügyi elszámolás ellenőrzésének irányelvei A beérkezett beszámolók pénzügyi elszámolási részét a Lebonyolító Szervezet, a Magyar Szabadidősport Szövetség az alábbi szempontok szerint tételesen, pályázatonként vizsgálja. A támogatási szerződés mellékletei (számlaösszesítő táblázatok, szakmai beszámoló, monitoring táblázat), valamint a pályázó nyilatkozatai kivételével a pénzügyi elszámolásban kizárólag hitelesített dokumentumokat kell beküldeni. Az elszámolásban beérkezett eredeti dokumentumokat az MSZSZ nem küldi vissza a pályázónak, azok irodánkban átvehetők. Az eredeti dokumentumok helyett hitelesített másolatot kell benyújtani az elszámolás részeként. Felhívjuk figyelmét, hogy a beküldött összes dokumentum, számviteli bizonylat, pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat valamennyi oldalát hitelesíteni kell, azaz egy több oldalas szerződés esetén a szerződés minden oldalát a szervezet képviselőjének hitelesítenie kell. - Hitelesítés: A számlák, bizonylatok hitelesítését a képviseletre jogosult írja alá (egyezően az aláírási címpéldánnyal) vagy meghatalmazást ad, és annak eredeti példányát csatolják az elszámoláshoz. Meghatalmazás tartalmazza: meghatalmazó és a meghatalmazott adatait, a meghatalmazás tárgyát, meghatalmazó és meghatalmazott aláírását, és a dátumot. A meghatalmazást két tanúnak kell hitelesítenie. - A pénzügyi elszámolásban beküldött hitelesített másolatokon aláírásként szignót csak abban az esetben tudunk elfogadni, amennyiben a szignóra vonatkozó eredeti nyilatkozatot is csatolnak az elszámoláshoz. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szervezet hivatalos képviseletére jogosult személynek a teljes aláírását, és szignóját, meghatalmazott esetében a meghatalmazott teljes aláírását, és szignóját, továbbá a nyilatkozatot hitelesítő két tanú nevét, lakcímét, aláírását. - Szabályos hitelesítés: a záradékolt eredeti számviteli bizonylat minden példányára illetve minden oldalának fénymásolatára pecséttel, vagy kék tollal szöveges formátumban rávezetett hitelesítő szövegrész, pl. " A másolat az eredetivel mindenben megegyezik" amit a szervezet hivatalos vezetője/meghatalmazottja dátummal és cégszerű aláírásával igazol (a cégszerű aláírásnak meg kell egyeznie az eredeti pályázati anyagon szereplő formával). A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell: 1. Állami, és önerő elszámolásához készített számlaösszesítők 2. A költséget alátámasztó záradékolt számlák, pénzügyi bizonylatok 3. A számlák kifizetését igazoló bizonylatok 4. Egyéb kötelező mellékletek 1. Állami rész elszámolásához készített számlaösszesítő (támogatási szerződés 1. számú melléklete), és önerő elszámolásához készített számlaösszesítő (támogatási szerződés 2. számú melléklete a KJSZE kódszámú pályázatok esetében). o A táblázatok letölthetők a weboldalról, a pályázat/letöltések menüpontból. o Az elszámolás kizárólag a honlapról letöltött formanyomtatványokon nyújtható be, amelyek sem tartalmában, sem alakjában nem változtathatók (kivétel sorok beszúrása). o A számlaösszesítők eredeti példányát kell benyújtani miután az aláírásra jogosult ellátta a cégszerű aláírással, dátummal. Ezzel egyidejűleg a táblázatokat elektronikusan is el kell küldeni a címre. 2

3 o Az állami támogatás esetében bruttó összeggel (ÁFA-val növelt), az önrész esetében ÁFA nyilatkozatának megfelelően kell elszámolnia. o Az elszámolást az utolsó jóváhagyott költségvetésének megfelelően kell összeállítania (támogatás + önrész). Felhívjuk a figyelmét, hogy az elszámolás során új költségsor nem nyitható! (A támogatási szerződés tartalmazza a módosítási kérelemre vonatkozó határidőt.) o Amennyiben elszámolásához nem küld számlaösszesítőt vagy nem a megfelelő formátumú számlaösszesítő kerül benyújtásra, a teljes pénzügyi elszámolás nem kerül ellenőrzésre. o Az elszámolás számlaösszesítőjén szereplő tételeknek mind tartalmilag, mind sorszámukat tekintve meg kell egyezni a csatolt számlák adataival.(a záradékban feltüntetett elszámolandó összegnek egyeznie kell a számlaösszesítőben megjelölt összeggel). o A számla teljes sorszámát (betűket, számokat) rögzíteni kell a számlaösszesítőkben. o A számlaösszesítőben felsorolt számlákat sorszámozni kell. o Kérjük, a beküldés előtt ellenőrizze a táblázatok számszaki adatait. o Átcsoportosíthatóság: a Kedvezményezett az alsorok között, amelyeken költséget tervezett, szabadon átcsoportosíthat úgy, hogy az adott fősor összesen értéke 10 %-kal nagyobb mértékben nem térhet el a tervezettől. Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati útmutató 6. pontjában szereplő korlátok betartása átcsoportosítás esetén is betartandó. o Új számlaösszesítő táblázat beküldése szükséges, ha a hiánypótlás során az elutasított számlák helyett új számlákat nyújtanak be, vagy az eredeti számlákon a záradékolt összeget módosítják. o Azon benyújtásra kerülő számlákat, melyek nem kerültek felvezetésre a számlaösszesítőben, nem tekintjük az elszámolás részének, akkor sem, ha a záradékból következik, hogy ezen pályázat elszámolásának része. o Fel nem használt támogatás összegéről a Kedvezményezettnek le kell mondania. Lemondó nyilatkozat minta letölthető pályázat/letöltések menüpontból. 2. A költséget alátámasztó záradékolt számlák, pénzügyi bizonylatok: o Az állami támogatás esetében záradékolt, az önrész esetében záradék nélküli számlák hitelesített másolatait a számlaösszesítők szerint elkülönítetten (állami támogatás, önrész), a számlaösszesítőn feltüntetett sorszámmal egyezően kell benyújtani. A számlákhoz tartozó kifizetést igazoló bankszámlakivonat vagy kiadási pénztárbizonylat hitelesített másolatát is szíveskedjen a számla mögé tűzni. o A záradékot az eredeti bizonylaton kell feltüntetni! A záradék pontos szövegét a támogatási szerződés tartalmazza. Amennyiben nem számolja el a számla teljes összegét, akkor a záradéknál fel kell tüntetni az elszámolni kívánt összeget! o Amennyiben egy számlát megosztva számol el az állami támogatás és az önrész terhére, akkor az adott számlát nem csak a két számlaösszesítő táblázatban kell feltüntetnie, hanem 1 pld-t az állami támogatás, és 1 pld-t pedig az önrész elszámolásának bizonylataival kell beküldenie. o Az elszámoláshoz csatolt számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény a, a számvitelről szóló évi C. törvény (Számv. tv.) ának (1) és (3) bekezdése, valamint a 24/1995. (XI.22.) PM rendelet szerinti tartalmi és alaki követelményeknek, és azt a Kedvezményezett nevére kell kiállítani. o A Kedvezményezettnek különös figyelmet kell fordítania a Számv. tv a (1) bekezdésének h) és i) pontjaira, amelynek értelmében köteles a számlán jól láthatóan feltüntetni a számla kontírozási tételeit, illetve a könyvelés tényét 3

4 igazoló adatot, valamint a könyvelés dátumát és a könyvelést végző személy aláírását. o Az elszámoláshoz a támogatási szerződésben megjelölt, hatályos jogszabályokban foglalt tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő számlák hiteles másolatai nyújthatók be, amelyek tartalmazzák az alábbi adatokat: A számla kibocsátásának kelte és a számla sorszáma, Szállító neve, címe, adószáma (egyértelműen olvasható adatok), Vevő neve, címe (csak a Kedvezményezett lehet), A szolgáltatás, termék vásárlás teljesítésének időpontja, valamint a számla kifizetési határideje, Az értékesített termék, szolgáltatás megnevezése, mennyisége (feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető), egységára, áfa mértéke, összesen érték. o Minden benyújtott számlamásolatot utalványozni kell, azaz a befogadott számlát a képviselőnek minden esetben alá kell írnia, illetve igazolnia kell, hogy kifizethető. o Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a számla fénymásolatán nem minden adat beazonosítható, a számla nem elfogadható. o Az elszámoláshoz benyújtott előlegszámla önmagában nem elég a felmerült költség igazolásához, minden esetben be kell küldeni a hozzá kapcsolódó végszámlát is! o Az elszámolás összeállítása során kérem, ügyeljen arra, hogy a számla tartalmának és az elfogadott költségvetésének megfelelő költségsoron szerepeltesse az adott számlát az összesítő táblázatokban. o Felhívjuk figyelmét a szabályos számla javítás módjára: A számla javítására kizárólag a számla kibocsátója jogosult. A számla szabályos javítását az ÁFA törvény 170. továbbá a 7003/2002. PM irányelvben foglaltakat szabályozzák. A számla stornírozása illetve helyesbítése esetén mind az eredeti, stornírozott illetve helyesbített számla mind az új számla hitelesített másolatát be kell nyújtani. Gépi számla kézi javítása nem elfogadható! o Az elszámolás részeként kiküldetési rendelvény is benyújtható, melynek meg kell felelnie az Szja tv pontjának: Kiküldetési rendelvény: a kifizető által két példányban kiállított bizonylat, amely tartalmazza a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, a hivatali, üzleti utazás(ok) célját, időtartamát, útvonalát, a futásteljesítményt, az utazás költségtérítését, valamint ezen költségtérítés kiszámításához szükséges adatokat (üzemanyag-fogyasztási norma, üzemanyagár stb.). A kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető, másolatát a magánszemély a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával megőrzi. Az elszámoláshoz minden esetben csatolni kell a forgalmi engedély, ill. a használat időpontjában érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítás befizetését igazoló bizonylat, valamint a jogosítvány hiteles másolatát. 3. A számlák kifizetését igazoló bizonylatok a) Bankszámlakivonat b) Kiadási pénztárbizonylat c) Naplófőkönyv (egyszeres könyvvitelt vezető szervezeteknél, készpénzes számla esetén) o Az elszámolni kívánt számlákhoz a teljes összeg kifizetését igazoló bizonylatok - kiadási pénztárbizonylat, bankszámlakivonat - hitelesített másolatainak benyújtása szükséges, melyeket kérjük a számla mögé tűzni. o Azon bankszámlakivonatok hitelesített másolatai kerülnek elfogadásra, melyek tartalmazzák a nyitó és záró egyenleget, a pályázó szervezet nevére szólnak, 4

5 továbbá a szerződéskötés során benyújtották a számlához kapcsolódó, kedvezményezettként az MSZSZ-t megjelölő banki felhatalmazó levelet. o Azon kiadási pénztárbizonylatok hitelesített másolatai kerülnek elfogadásra, melyek tartalmazzák a Kedvezményezett nevét és bélyegzőjét, sorszámot, dátumot, összeget, valamint hivatkozást, amelyből egyértelműen beazonosíthatók a kifizetésre kerülő számlák (számla sorszáma vagy számla tartalmának megnevezése). A kiadási pénztárbizonylatot alá kell írni az utalványozónak, a pénztárosnak, valamint az összeg átvevőjének. o Egy pénztárbizonylattal több számla kifizetése is igazolható, de ebben az esetben vagy a kiadási bizonylaton kell feltüntetni a kifizetett számlákat, vagy egy összesítőt kell mellékelni a kiadásihoz, amelyből egyértelműen beazonosíthatók a kifizetett számlák (számlaszámmal) és azok összegei. o Egyszeres könyvelés esetén a kiadási pénztárbizonylatok helyett elfogadható a naplófőkönyv oldalhű hitelesített másolata is, amennyiben egyértelműen beazonosíthatóak a számlák (számla sorszáma, összege, kifizetés dátuma), valamint tartalmazza a szervezet nevét, és a nyitó-záró egyenleget. A pályázatra nem vonatkozó tételeket ki lehet takarni. 4. Egyéb kötelező mellékletek Az elszámolás alátámasztására szolgáló, a számlákhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokat kell benyújtani: o Szerződés, o Megrendelő, o Menetlevél, o Teljesítés igazolás Ft feletti szolgáltatás esetén, o Bérkimutatás, egyéni elszámoló lapok, munkaszerződés, o Tárgyi eszköz karton vagy leltár, o Átvételi elismervény díjakhoz stb. Amennyiben számla kiállítása során a számlához kapcsolódó egyéb dokumentumra hivatkoznak, akkor a számlához minden esetben csatolni kell az adott dokumentumot (pl.: szerződés, megrendelő, menetlevél stb.) Bérleti díj elszámolása esetén minden esetben csatolni kell a bérleti szerződést. Megrendelő beküldése nem elegendő a számla igazolásához. Továbbszámlázott szolgáltatások (költségek) esetén a számlához csatolni kell a Kedvezményezett és a szállító közötti szerződés hitelesített másolatát. Éves keretszerződés esetén minden esetben csatolni kell az eseti megrendelések hitelesített másolatát. A számlához kapcsolódó megrendelő alapvető tartalmai elemei a következők: o megrendelő megnevezése o szállító megnevezése o a megrendelt termék vagy szolgáltatás pontos megnevezése, annak egységára o a megrendelt termék vagy szolgáltatás összesen értéke o a megrendelt termék vagy szolgáltatás (egyszeri vagy több alkalom) mennyisége o egyértelműen derüljön ki, hogy milyen eseményhez kapcsolódik a megrendelés o a megrendelés teljesítésének meghatározása o fizetés módjának meghatározása o a megrendelés elküldésének dátuma Az elszámolás részeként ben történt megrendelés is elfogadható amennyiben megfelel a fenti felsorolásban szereplő követelményeknek. Felhívjuk figyelmüket, hogy az ajánlatkérés nem minősül megrendelőnek! 5

6 Állami támogatás terhére nem elszámolható költségek: MOB-KJSZE-12 pályázat esetén (lásd: pályázati útmutató 6. pont) Utazási költségek (MÁV, VOLÁN jegyek, üzemanyagról szóló számla, komp és vízi jármű) Szállásköltségek Étkezési költségek (éttermi számlák/ élelmiszer vásárlás) MOB-MSZT-12 pályázat esetén (lásd: pályázati útmutató 6. pont) Szállásköltségek Étkezési költségek (éttermi számlák/ élelmiszer vásárlás) Üzemanyag számla MOB-HSZE-12 pályázat esetén (lásd: pályázati útmutató 6. pont) Egyéb működési/üzemeltetési kiadások Szállásköltségek Étkezési költségek (éttermi számlák/ élelmiszer vásárlás) Üzemanyag számla 6

7 Elszámolható költségek: Felhívjuk figyelmét, hogy a számlákat, pénzügyi dokumentumokat kizárólag az állami támogatás elszámolása esetén kell záradékolni, az önrész terhére benyújtandó dokumentumokra nem kell felvezetni a záradékot! Felhívjuk figyelmét, hogy a MOB-HSZE-12 és a MOB-MSZT-12 pályázathoz kapcsolódó költségvetés nem tartalmazza az alább felsorolt költségsorok mindegyikét! Költségsor megnevezése 1. Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések A1 Megbízási díj A2 Játékvezetői díjak (számla kibocsátásra nem jogosultak esetében) A3 Munkabér 2. Munkaadókat terhelő járulékok A1 Megbízási díj esetén a megbízót terhelő járulékok A2 Játékvezetői díjak megbízót terhelő járulékai A3 Munkabér esetén a munkáltatót terhelő járulékok Benyújtandó hitelesített dokumentumok Megbízási szerződés, Egyéni záradékolt bérjegyzék (amennyiben nem számolja el a bruttó megbízási díj teljes összegét, akkor a záradéknál fel kell tüntetni az elszámolni kívánt összeget), Megbízási díj és munkavállalót terhelő járulékok kifizetését igazoló bizonylat (bármilyen összegű megbízási díj elszámolásához a bér, valamint az adók és járulékok teljes összegének kifizetését igazolni szükséges). Egyéni záradékolt bérjegyzék vagy záradékolt játékvezetői (versenybírói) költség elszámoló lapja, Játékvezető díj kifizetését igazoló bizonylat, A játékvezetőt, mint megbízottat terhelő adók, valamint a megbízót terhelő járulékok kifizetését igazoló bizonylat. Munkaszerződés, (A munkaszerződésnek összhangban kell állnia a bérjegyzékkel. Amennyiben tartozik a munkaszerződéshez módosítás, kérjük azt is mellékeljék az elszámolás részeként hitelesítve.) Egyéni záradékolt bérjegyzék (amennyiben nem számolja el a bruttó munkabér teljes összegét, akkor a záradéknál fel kell tüntetni az elszámolni kívánt összeget), Munkabér és munkavállalót terhelő járulékok kifizetését igazoló bizonylat (bármilyen összegű bérköltség elszámolásához a bér, valamint az adók és járulékok teljes összegének kifizetését igazolni szükséges). A munkáltató által megfizetett adót és járulékot záradékolni szükséges az eredeti bankkivonaton (állami támogatás terhére). Kérjük, tüntesse fel személyenként, hogy mekkora összeget záradékolnak, összhangban az egyéni bérjegyzéken szereplő összegekkel. Amennyiben több személyre vonatkozóan a bankszámlakivonatra nem lehet a záradékokat egyesével felvezetni, akkor mellékelni kell egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amelyen tételesen feltüntetésre kerülnek a nevek és az összegek. Ebben az esetben a bankszámlakivonaton egy összegben kell feltüntetni az elszámolni kívánt összeget. 3. Dologi kiadások - Állami támogatás (nettó/bruttó értéken) - Önrész (nettó/bruttó értéken)* ebből: 1. anyagköltség, készletbeszerzés B4 Egyéb működési/üzemeltetési kiadások (irodaszer, nyomtatvány beszerzés stb.) B9 Versenyrendezéshez kapcsolódó technikai költségek (festék, nyomtató patron stb.) 2. szellemi tev. költségei, szakértői, előadói díjak Eseti jelleggel megrendelő (pl. átutalásos számlák esetén). Eseti jelleggel megrendelő (pl. átutalásos számlák esetén).. 7

8 Nem releváns 3. bérleti díjak B1 bérleti díjak 4. rezsi jellegű kiadások B4 Egyéb működési/üzemeltetési kiadások (létesítmények rezsiköltsége) 5. szállítási, utazási költségek B2 Szállítás (fuvarozás, személyszállítás) B7 Utazási költségek (MÁV, Volán jegyek, gépkocsi költségtérítés) Nem releváns Bérleti szerződés, mely összhangban áll a számlával, a Kedvezményezett nevére szól és az adott eseményhez kapcsolódik. Záradékolt számla (kérjük a számla minden oldalának másolatát benyújtani), Kifizetést igazoló dokumentum (csekkcsonk önmagában nem igazolja a kifizetést), Bérleti szerződés abban az esetben, ha a fogyasztás nem a bejelentett székhely vagy telephely címére szól. Megrendelő/megállapodás/szerződés Menetlevél. Záradékolt számla (MÁV, Volán, BKV stb. jegyek estén), Kiküldetési rendelvény elszámolása esetén minden esetben csatolni kell: o Záradékolt kiküldetési rendelvény bizonylata, o forgalmi engedély, o o jogosítvány az elszámolt időszakra vonatkozó kötelező felelősségbiztosítás befizetését igazoló bizonylat, Kifizetést igazoló bizonylat. 6. egyéb szolgáltatások vásárlása B3 Karbantartás, javítás B4 Egyéb működési/üzemeltetési kiadások (posta, fénymásolás, biztosítás stb.) B5 Étkezési költségek (éttermi számla) B6 Szállás költségek B8 Kommunikáció-, reklámköltségek (nyomdaköltség, médiafelület vásárlása, televíziós spotok gyártása, hirdetési díjak, eseményhez kapcsolódó honlap fejlesztés, grafikai költségek, filmgyártás) B9 Versenyrendezéshez kapcsolódó technikai költségek (hangosítás, színpadépítés, őrző-védő szolgáltatás, ruhatár, hatósági díjak, illetékek) B10 Eseményszervezéshez, rendezéshez kapcsolódó költségek (sportszolgáltatás, egyéb szabadidős tevékenység, bemutatók, oktatás, életmód-tanácsadás, számlás játékvezetői díjak) Eseti jelleggel megrendelő. Kifizetést igazoló dokumentum Továbbszámlázott szolgáltatások (költségek) esetén a számlához csatolni kell a Kedvezményezett és a szállító közötti szerződés hitelesített másolatát. Számla, Megrendelő vagy szerződés, Kifizetést igazoló dokumentum. Számla, Megrendelő vagy szerződés, Kifizetést igazoló bizonylat. Záradékolt számla (nyomdai anyagokból mintapéldány beküldése), Szerződés/megállapodás/megrendelő, Teljesítésigazolás Ft-ot meghaladó szolgáltatás esetén (kivéve hirdetési díjak, televíziós-rádiós spotok gyártása, nyomdaköltség). Szerződés/megállapodás/megrendelő, Teljesítésigazolás Ft-ot meghaladó szolgáltatás esetén. Szerződés/megállapodás/megrendelő, Teljesítésigazolás Ft-ot meghaladó szolgáltatás esetén. 8

9 B11 Egészségügyi szolgáltatások (csak számlás költségek) Szerződés/megállapodás/megrendelő, Teljesítésigazolás Ft-ot meghaladó szolgáltatás esetén. 7. egyéb dologi kiadások B5 Étkezési költségek (élelmiszer vásárlás) B9 Versenyrendezéshez kapcsolódó technikai költségek (beszerzések: bóják, szalagok, rajtszámok, sátrak, ponyvák) B12 Díjak B13 Szóró ajándékok B14 Az esemény megvalósításához szükséges sporteszközök Számla, Kifizetést igazoló dokumentum. Eseti jelleggel megrendelő, Tárgyi eszköz nyilvántartási bizonylat. Eseti jelleggel megrendelő, megállapodás vagy szerződés, Kifizetést igazoló bizonylat, Átvételi dokumentáció o Díjak, jutalmak legfeljebb 5.000,- Ft egyedi értékig, ajándékok legfeljebb 3.000,- Ft egyedi értékig adhatók. Ajándékként élelmiszer nem számolható el! Kifizetést igazoló dokumentum Eseti jelleggel megrendelő, Tárgyi eszköz nyilvántartási bizonylat. 5. Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése) Megrendelő, Bevételezési leltári bizonylat vagy tárgyi eszköz-nyilvántartási bizonylat, C1 Tárgyi eszköz beszerzés Kifizetést igazoló bizonylat. E Térítésmentes hozzájárulás / Nem készpénzben áll rendelkezésre Személyes közreműködés (társadalmi munka) becsült forintértéke Dologi (tárgyi) feltételek biztosításának becsült forintértéke 3. Szolgáltatások becsült forintértéke Társadalmi munkáról szóló nyilatkozatot csatolni kell (www.masport.hu honlapról letölthető). A társadalmi munkát végző személyek nevét fel kell sorolni, akik az aláírásukkal igazolják, hogy az adott eseményen a munkát elvégezték! Dologi (tárgyi) feltételekről szóló nyilatkozatot csatolni kell (www.masport.hu honlapról letölthető). A térítésmentesen kapott tárgyakat és azok értékét részletezni kell. Szolgáltatásokról szóló nyilatkozatot csatolni kell (www.masport.hu honlapról letölthető) csatolni kell. A térítésmentesen kapott szolgáltatásokat és azok értékét fel kell sorolni! Felhívjuk figyelmét, hogy a pénzügyi ellenőrzés során bármilyen kétely merül fel a szabálytalanság vétségével kapcsolatban, egyéb dokumentáció bekérésére is jogosult a Lebonyolító Szervezet. Amennyiben az útmutatóban foglaltakkal kapcsolatban kérdése, vagy észrevétele van, kérjük, jelezze formájában. Az elszámoláshoz kapcsolódó állásfoglalási kérelmét az alábbi címre szíveskedjen elküldeni. cím: 9

10 Leggyakoribb hibák - Számlaösszesítő nem eredeti - Számlaösszesítőt nem vagy nem az aláírásra jogosult személy írta alá, illetve nem szerepel rajta dátum - Nem számolt el a teljes támogatási összeggel, és a fennmaradó támogatásról írásban nem mondott le - Hitelesítés nem megfelelő - Záradék összege nem egyezik a számlaösszesítőben feltüntetésre került összeggel - Nem az eredeti számlára, hanem a fénymásolatra vezették fel a záradékot - A számla nem a szervezet nevére vagy címére szól - A számla kitöltése hiányos pl. hiányzik a mennyiség, egység ár (a számla kötelező adattartalma - ÁFA törvény 169. és a) - A számláról hiányzik vagy nem megfelelő a kontírozás, valamint a könyvelés dátuma, könyvelő aláírása, - Nem csatolták a kötelező mellékleteket pl. megrendelő, megállapodás, menetlevél, kifizetést igazoló dokumentum stb. - Nem áll összhangban a támogatási szerződés a számla adattartalmával - Tárgyi eszköz vásárlás esetén nem csatoltak leltárt - Nem megfelelően igazolták a számlák kifizetését - A kiadási pénztárbizonylat kitöltése hiányos pl. nem szerepel rajta az átvevő aláírása - A kiküldetési rendelvény kitöltése hiányos (a kiküldetési rendelvény kötelező adattartalma - Szja tv pontja szerint) II. A szakmai beszámoló értékelésének irányelvei A pályázati beszámolóban a pályázónak be kell tudnia mutatni, hogy az elnyert támogatás segítségével hogyan, milyen mértékben sikerült a pályázati projekt terveit megvalósítani. Szakmai beszámoló során beküldendő dokumentumok: formanyomtatvány (támogatási szerződés 3. számú melléklete KJSZE kódszámú pályázatoknál, támogatási szerződés 2. számú melléklet a HSZE és MSZT kódszámú pályázatoknál) monitoring táblázat (támogatási szerződés 4. számú melléklete KJSZE kódszámú pályázatoknál, támogatási szerződés 3. számú melléklet a HSZE és MSZT kódszámú pályázatoknál) Felhívjuk figyelmét, hogy a formanyomtatványt és a monitoring táblázatot mind papír alapon, mind elektronikusan el kell küldeni. 10

11 Pályázó neve: FORMANYOMTATVÁNYOK MOB-KJSZE-12- sz. pályázat Kategória: Szakmai beszámoló Kérjük, szövegesen értékelje a pályázatában tervezett célok (lásd pályázati adatlap 6. pont) megvalósulását, a támogatott projekt kivitelezését, a helyszínt, időpontot, (lásd pályázati adatlap 3. pont) továbbá a lebonyolítás szakmai színvonalát! (minimum 1500, maximum 5000 karakter) Kérjük, szövegesen írja le, az önök által tervezett kiegészítő programok és eszközök (lásd: pályázati adatlap 7. és 8. pont) közül mi, és hogyan valósult meg! Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy a támogatott programon hányan vettek aktívan részt, illetve hányan kísérték azt nézőként figyelemmel. Amennyiben a pályázatában (pályázati adatlap 9/a, 9/b. pontjai) tervezte, kérjük, szövegesen írja le, hogyan sikerült a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok, valamint a fogyatékos személyek bekapcsolása a támogatott programba, illetve ténylegesen milyen kedvezményeket biztosítottak számukra. Kérjük, szövegesen nyilatkozzon arról, hogy a pályázati támogatást mire fordította! Kérjük, szövegesen nyilatkozzon arról, hogy hogyan, és kikkel sikerült együttműködést elérnie a pályázattal támogatott program megvalósításában! A fent leírtak alátámasztására kérjük, csatoljon támpéldányokat, illetve azok másolatait: Nyomtatott és elektronikus sajtómegjelenések, Sajtómegjelenések táblázatba rendezett összesítőjét, Propaganda kiadványokat, Eredmény összesítőt, Digitális fényképeket cd-n, dvd-n (min.:5 db), Együttműködést alátámasztó dokumentumokat. Dátum: P.H. pályázó aláírása 11

12 Pályázó neve: MOB-HSZE-12- sz. pályázat Szakmai beszámoló Kérjük, szövegesen értékelje a pályázatában tervezett célok (lásd pályázati adatlap 5. pont) megvalósulását, a támogatott projekt kivitelezését, a lebonyolítás szakmai színvonalát, továbbá sorolja fel a helyszíneket, időpontokat (lásd pályázati adatlap 3. pont). - minimum 1500, maximum 5000 karakter Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy a támogatott programon hányan vettek aktívan részt, illetve hányan kísérték azt nézőként figyelemmel. Kérjük, fejtse ki, milyen marketing, és kommunikációs eszközökkel érték el célcsoportjaikat (lásd pályázati adatlap 7.pont), illetve milyen média megjelenések és kiadványok népszerűsítették a projektjüket. (lásd pályázati adatlap 13. és 14. pont) Kérjük, szövegesen írja le, hogyan sikerült a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok, valamint a fogyatékos személyek bekapcsolása a támogatott programba, illetve ténylegesen milyen kedvezményeket biztosítottak számukra (lásd pályázati adatlap 8/a és 8/b pontja). Kérjük, szövegesen nyilatkozzon arról, hogy a pályázati támogatást mire fordította! Kérjük, szövegesen nyilatkozzon arról, hogy hogyan, és kikkel sikerült együttműködést elérnie a pályázattal támogatott program megvalósításában! A fent leírtak alátámasztására kérjük, csatoljon támpéldányokat, illetve azok másolatait: Nyomtatott és elektronikus sajtómegjelenések, Sajtómegjelenések táblázatba rendezett összesítőjét, Propaganda kiadványokat, Eredmény összesítőt, Digitális fényképeket cd-n, dvd-n (min.:5 db), Együttműködést alátámasztó dokumentumokat. Dátum: P.H. pályázó aláírása 12

13 Pályázó neve: MOB-MSZT-12- sz. pályázat Szakmai beszámoló Kérjük, szövegesen értékelje a pályázatában tervezett célok (lásd pályázati adatlap 5. pont) megvalósulását, a támogatott projekt kivitelezését, továbbá a lebonyolítás szakmai színvonalát! (minimum 1000, maximum 5000 karakter) Kérjük értékelje, hogy a pályázatban meghatározott programjába hogyan vonta be az inaktív közösségeket, településeket és szervezeteket. Kérjük, szövegesen írja le, az önök által tervezett szabadidősportot népszerűsítő, az abban résztvevők körét bővítő tevékenységet (lásd: pályázati adatlap 6.pont), illetve az újító törekvések közül mi, és hogyan valósult meg (lásd: pályázati adatlap 7. pont). Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy a támogatott programon hányan vettek aktívan részt, illetve hányan kísérték azt nézőként figyelemmel. Kérjük, szövegesen írja le, hogyan sikerült a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok, valamint a fogyatékos személyek bekapcsolása a támogatott programba, illetve ténylegesen milyen kedvezményeket biztosítottak számukra (pályázati adatlap 10/a, 10/b. pontjai). Kérjük, szövegesen nyilatkozzon arról, hogy a pályázati támogatást mire fordította! Kérjük, szövegesen nyilatkozzon arról, hogy hogyan, és kikkel sikerült együttműködést elérnie a pályázattal támogatott program megvalósításában! Kérjük, fejtse ki, milyen marketing, és kommunikációs eszközökkel érték el célcsoportjaikat (lásd pályázati adatlap 9.pont), illetve milyen média megjelenések és kiadványok népszerűsítették a projektjüket. A fent leírtak alátámasztására kérjük, csatoljon támpéldányokat, illetve azok másolatait: Nyomtatott és elektronikus sajtómegjelenések, Sajtómegjelenések táblázatba rendezett összesítőjét, Propaganda kiadványokat, Eredmény összesítőt, Digitális fényképeket cd-n, dvd-n (min.:5 db), Együttműködést alátámasztó dokumentumokat. Dátum: P.H. pályázó aláírása 13

14 Monitoring táblázat.. címmel kiírt pályázathoz tájékoztató adatszolgáltatás Pályázat kódszáma: Résztvevők megoszlása életkor szerint (fő) Fogyatékos (fő) Szerződés szám Támogatott szervezet neve Kapott támogatás (Ft) Résztvevők száma összesen Óvodás korú Általános iskolás korú Közép és felsőoktatási intézményben tanulók Dolgozók Nyugdíjas Fogyatékos (fő) Felnőtt és nyugdíjas korú Fő mozgásforma Kiegészítő mozgásforma 1. Kiegészítő mozgásforma 2. Kiegészítő mozgásforma 3. Kiegészítő program 1. Kiegészítő program 2. Kiegészítő program 3. Helyszín Egyéb forrás (Ft) Támogatott szervezet típusa A monitoring táblázat letölthető a honlapról, a pályázat/letöltések menüpontból.

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZABÁLYZATA AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS ELLENŐRZÉSÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3 tól 1 BEVEZETÉS A Magyar Olimpiai

Részletesebben

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS)

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi Zöld Forrás pályázati felhívására benyújtott és támogatásban részesített

Részletesebben

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Megfelelő? Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kiemelt jelentőségű és helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására (Pályázat kódja: MOB-SZE-14) A Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) a továbbiakban:

Részletesebben

CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015

CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 (Kód: CSP-CSBO-15-A/B/C) Pályázati Útmutató 2015. Tartalom 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok...

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

ELTE Rektori Kulturális pályázat ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2014. nyár

ELTE Rektori Kulturális pályázat ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2014. nyár ELTE Rektori Kulturális pályázat ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2014. nyár Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megítélt támogatásra vonatkozóan elfogadta a felhasználási és elszámolási szabályokat, melyért felelősséggel

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ 1. Az elszámolás szabályai A megítélt támogatásra vonatkozóan a Pályázónak elszámolási kötelezettsége van, melyért felelősséggel tartozik!

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 Projektgazda: MERKATING Nonprofit Kft. Projektkezdés időpontja: 2014. március 1. Projektzárás időpontja: 2015. március 31. fizikai megvalósulás Projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ Az elszámolás szabályai A megítélt támogatásra vonatkozóan a Pályázónak elszámolási kötelezettsége van, melyért felelősséggel

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2015. MÁRCIUS 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A támogatás célja... 3 II. A támogatásra rendelkezésre

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

I. A pályázati folyamat

I. A pályázati folyamat I. A pályázati folyamat A finanszírozási formákat tekintve főszabály szerint a NEA támogatások utófinanszírozottak, de pályázói kérésre a kollégium előfinanszírozást hagyhat jóvá. A. A PÁLYÁZATI FOLYAMAT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Közösségi környezet kollégium Mobilitás és alkalmazkodás kollégium Nemzeti összetartozás kollégium Társadalmi felelősségvállalás kollégium Új nemzedékek jövőjéért kollégium

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében pályázatot hirdet a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-05

HATÁRTALANUL! program. Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-05 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-15-05 A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben