Útmutató a MOB évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató a MOB 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához"

Átírás

1 Magyar Szabadidősport Szövetség MOB szabadidősport pályázatok kezelése 1146 Budapest Istvánmezei út 1-3. Telefon: , Fax: Számlaszám: OTP Útmutató a MOB évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához 1. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására meghirdetett pályázat Kódszám: MOB-KJSZE Helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására meghirdetett pályázat Kódszám: MOB-HSZE-13-A, MOB-HSZE-13-B A pályázati beszámoló elfogadásának formai feltétele, annak határidőben és valamennyi szükséges mellékletével együtt történő benyújtása. A beszámoló két fő része a pénzügyi elszámolás, és a szakmai beszámoló. I. A pénzügyi elszámolás ellenőrzésének irányelvei II. A szakmai beszámoló értékelésének irányelvei Monitoring táblázat

2 I. A pénzügyi elszámolás ellenőrzésének irányelvei A beérkezett beszámolók pénzügyi elszámolási részét a Pályázatkezelő Szervezet, a Magyar Szabadidősport Szövetség az alábbi szempontok szerint tételesen, pályázatonként vizsgálja. A támogatási szerződés mellékletei (számlaösszesítő táblázatok, 30 napos felhasználás kontrollja MOB-KJSZE-13 és MOB-HSZE-13-B kategória esetén, szakmai beszámoló, monitoring táblázat, teljességi nyilatkozat), valamint a pályázó nyilatkozatai kivételével a pénzügyi elszámolásban kizárólag hitelesített dokumentumokat kell beküldeni. Az elszámolásban beérkezett eredeti dokumentumokat az MSZSZ nem küldi vissza a pályázónak, azok irodánkban átvehetők. Az eredeti dokumentumok helyett hitelesített másolatot kell benyújtani az elszámolás részeként. Felhívjuk figyelmét, hogy a beküldött összes dokumentum, számviteli bizonylat, pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat valamennyi oldalát hitelesíteni kell, azaz egy több oldalas szerződés esetén a szerződés minden oldalát a szervezet képviselőjének hitelesítenie kell. - Hitelesítés: A számlák, bizonylatok hitelesítését a képviseletre jogosult írhatja alá (egyezően az aláírási címpéldánnyal) vagy meghatalmazást ad, és annak eredeti példányát csatolják az elszámoláshoz. Meghatalmazás tartalmazza: meghatalmazó és a meghatalmazott adatait, a meghatalmazás tárgyát, meghatalmazó és meghatalmazott aláírását, és a dátumot. A meghatalmazást két tanúnak kell hitelesítenie. - A pénzügyi elszámolásban beküldött hitelesített másolatokon aláírásként szignót csak abban az esetben tudunk elfogadni, amennyiben a szignóra vonatkozó eredeti nyilatkozatot is csatolnak az elszámoláshoz. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szervezet hivatalos képviseletére jogosult személynek a teljes aláírását, és szignóját, meghatalmazott esetében a meghatalmazott teljes aláírását, és szignóját, továbbá a nyilatkozatot hitelesítő két tanú nevét, lakcímét, aláírását. - Szabályos hitelesítés: a záradékolt eredeti számviteli bizonylat minden másolati példányára illetve minden oldalának fénymásolatára pecséttel, vagy kék tollal szöveges formátumban rávezetett hitelesítő szövegrész, pl. "A másolat az eredetivel mindenben megegyezik" amit a szervezet hivatalos vezetője/meghatalmazottja dátummal és cégszerű aláírásával igazol (a cégszerű aláírásnak meg kell egyeznie az eredeti pályázati anyagon szereplő formával). A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell: 1. Számlaösszesítő táblázat (állami támogatásra és amennyiben a támogatási szerződés előírja önerő elszámolására vonatkozó) 2. A költséget alátámasztó záradékolt számlák, pénzügyi bizonylatok 3. A számlák kifizetését igazoló bizonylatok 4. Egyéb kötelező mellékletek 1. Állami támogatás elszámolásához készített számlaösszesítő (támogatási szerződés 1. számú melléklete), és önerő elszámolásához készített számlaösszesítő (támogatási szerződés 2. számú melléklete a KJSZE kódszámú pályázatok esetében). o A táblázatok letölthetők a weboldalról, a pályázat/letöltések menüpontból. o Az elszámolás kizárólag a honlapról letöltött formanyomtatványokon nyújtható be, amelyek sem tartalmában, sem alakjában nem változtathatók (kivétel sorok beszúrása).

3 o A számlaösszesítők eredeti példányát kell benyújtani miután az aláírásra jogosult ellátta a cégszerű aláírással, dátummal. Ezzel egyidejűleg a táblázatokat elektronikusan is el kell küldeni a címre. o A pályázatban benyújtott ÁFA nyilatkozatának megfelelően bruttó vagy nettó összeggel kell elszámolnia. o Az elszámolást az utolsó jóváhagyott költségvetésének megfelelően kell összeállítania (támogatás + önrész). Felhívjuk a figyelmét, hogy az elszámolás során új költségsor nem nyitható! (A támogatási szerződés tartalmazza a módosítási kérelemre vonatkozó határidőt.) o Amennyiben elszámolásához nem küld számlaösszesítőt vagy nem a megfelelő formátumú számlaösszesítő kerül benyújtásra, a teljes pénzügyi elszámolás nem kerül ellenőrzésre. o Az elszámolás számlaösszesítőjén szereplő tételeknek mind tartalmilag, mind sorszámukat tekintve meg kell egyezni a csatolt számlák adataival.(a záradékban feltüntetett elszámolandó összegnek egyeznie kell a számlaösszesítőben megjelölt összeggel). o A számla teljes sorszámát (betűket, számokat) rögzíteni kell a számlaösszesítőben. o A számlaösszesítőben felsorolt számlákat sorszámozni kell. A csatolt számla sorszáma oszlop kitöltése folyamatos, különböző sorszámokkal szükséges. o Kérjük, a beküldés előtt ellenőrizze a táblázatok számszaki adatait. o Átcsoportosíthatóság: a Kedvezményezett az alsorok között, amelyeken költséget tervezett, szabadon átcsoportosíthat úgy, hogy az adott fősor összesen értéke 10 %-kal nagyobb mértékben nem térhet el a tervezettől. Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati útmutató 6. pontjában szereplő korlátok betartása átcsoportosítás esetén is betartandó. o Új számlaösszesítő táblázat beküldése szükséges, ha a hiánypótlás során az elutasított számlák helyett új számlákat nyújtanak be, vagy az eredeti számlákon a záradékolt összeget módosítják. Felhívom figyelmüket, hogy a javított számlaösszesítő táblázat beküldése elektronikusan is szükséges, a papír alapú dokumentáció mellett. o Azon benyújtásra kerülő számlákat, melyek nem kerültek felvezetésre a számlaösszesítőben, nem tekintjük az elszámolás részének, akkor sem, ha a záradékból következik, hogy ezen pályázat elszámolásának része. o Fel nem használt támogatás összegéről a Kedvezményezettnek le kell mondania. Lemondó nyilatkozat minta letölthető pályázat/letöltések menüpontból. 2. A költséget alátámasztó záradékolt számlák, pénzügyi bizonylatok: o Az állami támogatás esetében záradékolt, az önrész esetében záradék nélküli számlák hitelesített másolatait, a számlaösszesítőn feltüntetett sorszámmal egyezően kell benyújtani. A számlákhoz tartozó kifizetést igazoló bankszámlakivonat vagy kiadási pénztárbizonylat hitelesített másolatát is szíveskedjen a számla mögé tűzni. o A záradékot az eredeti bizonylaton kell feltüntetni! A záradék pontos szövegét a támogatási szerződés tartalmazza. Amennyiben nem számolja el a számla teljes összegét, akkor a záradéknál fel kell tüntetni az elszámolni kívánt összeget! o Amennyiben egy számlát megosztva számol el az állami támogatás és az önrész terhére, akkor az adott számlából 1 pld-t az állami támogatás, és 1 pld-t pedig az önrész elszámolásának bizonylataival kell beküldenie. o Az elszámoláshoz csatolt számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény a, a számvitelről szóló évi C.

4 törvény (Számv. tv.) ának (1) és (3) bekezdése, valamint a 24/1995. (XI.22.) PM rendelet szerinti tartalmi és alaki követelményeknek, és azt a Kedvezményezett nevére kell kiállítani. o A Kedvezményezettnek különös figyelmet kell fordítania a Számv. tv a (1) bekezdésének h) és i) pontjaira, amelynek értelmében köteles az eredeti számlán jól láthatóan feltüntetni a számla kontírozási tételeit, illetve a könyvelés tényét igazoló adatot, valamint a könyvelés dátumát és a könyvelést végző személy aláírását. o Az elszámoláshoz a támogatási szerződésben megjelölt, hatályos jogszabályokban foglalt tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő számlák hiteles másolatai nyújthatók be, amelyek tartalmazzák az alábbi adatokat: A számla kibocsátásának kelte és a számla sorszáma, Szállító neve, címe, adószáma (egyértelműen olvasható adatok), Vevő neve, címe (csak a Kedvezményezett lehet), A szolgáltatás, termék vásárlás teljesítésének időpontja, valamint a számla kifizetési határideje, Az értékesített termék, szolgáltatás megnevezése, mennyisége (feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető), egységára, áfa mértéke, összesen érték. o Minden eredeti számlát utalványozni kell, azaz a befogadott számlát a képviselőnek minden esetben alá kell írnia, illetve igazolnia kell, hogy kifizethető. o Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a számla fénymásolatán nem minden adat beazonosítható, a számla nem elfogadható. o Az elszámoláshoz benyújtott előlegszámla önmagában nem elég a felmerült költség igazolásához, minden esetben be kell küldeni a hozzá kapcsolódó végszámlát is! o Az elszámolás összeállítása során kérem, ügyeljen arra, hogy a számla tartalmának és az elfogadott költségvetésének megfelelő költségsoron szerepeltesse az adott számlát az összesítő táblázatokban. o Felhívjuk figyelmét a szabályos számla javítás módjára: A számla javítására kizárólag a számla kibocsátója jogosult. A számla szabályos javítását az ÁFA törvény 170. továbbá a 7003/2002. PM irányelvben foglaltakat szabályozzák. A számla stornírozása illetve helyesbítése esetén mind az eredeti, stornírozott illetve helyesbített számla mind az új számla hitelesített másolatát be kell nyújtani. Gépi számla kézi javítása nem elfogadható! o Az elszámolás részeként kiküldetési rendelvény is benyújtható (amennyiben a pályázati dokumentumok engedélyezik), melynek meg kell felelnie az Szja tv pontjának: Kiküldetési rendelvény: a kifizető által két példányban kiállított bizonylat, amely tartalmazza a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, a hivatali, üzleti utazás(ok) célját, időtartamát, útvonalát, a futásteljesítményt, az utazás költségtérítését, valamint ezen költségtérítés kiszámításához szükséges adatokat (üzemanyag-fogyasztási norma, üzemanyagár stb.). A kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető, másolatát a magánszemély a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával megőrzi. Az elszámoláshoz minden esetben csatolni kell a forgalmi engedély, ill. a használat időpontjában érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítás befizetését igazoló bizonylat, valamint a jogosítvány hiteles másolatát.

5 3. A számlák kifizetését igazoló bizonylatok a) Bankszámlakivonat b) Kiadási pénztárbizonylat c) Naplófőkönyv (egyszeres könyvvitelt vezető szervezeteknél, készpénzes számla esetén) o Az elszámolni kívánt számlákhoz a teljes összeg (számla fizetendő végösszege) kifizetését igazoló bizonylatok - kiadási pénztárbizonylat, bankszámlakivonat - hitelesített másolatainak benyújtása szükséges, melyeket kérjük a számla mögé tűzni. o Azon bankszámlakivonatok hitelesített másolatai kerülnek elfogadásra, melyek tartalmazzák a nyitó és záró egyenleget, a pályázó szervezet nevére szólnak, továbbá a szerződéskötés során benyújtották a számlához kapcsolódó, kedvezményezettként az MSZSZ-t megjelölő banki felhatalmazó levelet. o Azon kiadási pénztárbizonylatok hitelesített másolatai kerülnek elfogadásra, melyek tartalmazzák a Kedvezményezett nevét és bélyegzőjét, sorszámot, dátumot, összeget, valamint hivatkozást, amelyből egyértelműen beazonosíthatók a kifizetésre kerülő számlák (számla sorszáma vagy számla tartalmának megnevezése). A kiadási pénztárbizonylatot alá kell írni az utalványozónak, a pénztárosnak, valamint az összeg átvevőjének. o Egy pénztárbizonylattal több számla kifizetése is igazolható, de ebben az esetben vagy a kiadási bizonylaton kell feltüntetni a kifizetett számlákat, vagy egy összesítőt kell mellékelni a kiadásihoz, amelyből egyértelműen beazonosíthatók a kifizetett számlák (számlaszámmal) és azok összegei. o Egyszeres könyvelés esetén a kiadási pénztárbizonylatok helyett elfogadható a naplófőkönyv oldalhű hitelesített másolata is, amennyiben egyértelműen beazonosíthatóak a számlák (számla sorszáma, összege, kifizetés dátuma), valamint tartalmazza a szervezet nevét, és a nyitó-záró egyenleget. A pályázatra nem vonatkozó tételeket ki lehet takarni. 4. Egyéb kötelező mellékletek A pályázónak az elszámolásához csatolnia kell az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet 80. (4) bekezdése alapján a pályázat/letöltések menüpontban megtalálható teljességi nyilatkozatot, mely a támogatási szerződés mellékletét képezi. Az elszámolás alátámasztására szolgáló, a számlákhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokat kell benyújtani: o Szerződés, megállapodás o Megrendelő, o Menetlevél, o Teljesítés igazolás Ft feletti szolgáltatás esetén, o Bérkimutatás, bérjegyzék, egyéni elszámoló lapok, munkaszerződés, o Tárgyi eszköz karton vagy leltár, o Átvételi elismervény díjakhoz stb. Amennyiben számla kiállítása során a számlához kapcsolódó egyéb dokumentumra hivatkoznak, akkor a számlához minden esetben csatolni kell az adott dokumentumot (pl.: szerződés, megrendelő, menetlevél stb.) Bérleti díj elszámolása esetén minden esetben csatolni kell a bérleti szerződést. Megrendelő beküldése nem elegendő a számla igazolásához. Továbbszámlázott szolgáltatások (költségek) esetén a számlához csatolni kell a Kedvezményezett és a szállító közötti szerződés hitelesített másolatát.

6 Éves keretszerződés esetén minden esetben csatolni kell az eseti megrendelések hitelesített másolatát. A számlához kapcsolódó megrendelő alapvető tartalmai elemei a következők: o megrendelő megnevezése o szállító megnevezése o a megrendelt termék vagy szolgáltatás pontos megnevezése, annak egységára o a megrendelt termék vagy szolgáltatás összesen értéke o a megrendelt termék vagy szolgáltatás (egyszeri vagy több alkalom) mennyisége o egyértelműen derüljön ki, hogy milyen eseményhez kapcsolódik a megrendelés o a megrendelés teljesítésének meghatározása o fizetés módjának meghatározása o a megrendelés elküldésének dátuma. Az elszámolás részeként ben történt megrendelés is elfogadható amennyiben megfelel a fenti felsorolásban szereplő követelményeknek. Felhívjuk figyelmüket, hogy az ajánlatkérés nem minősül megrendelőnek!

7 Állami támogatás terhére nem elszámolható költségek: MOB-KJSZE-13 pályázat esetén (lásd: pályázati útmutató 6. pont) Utazási költségek (MÁV, Volán jegyek, gépkocsi költségtérítés, kiküldetési rendelvény stb.) Szállásköltségek Étkezési költségek (éttermi számlák/ élelmiszer vásárlás) MOB-HSZE-13-A pályázat esetén (lásd: pályázati útmutató 6. pont) Egyéb működési/üzemeltetési kiadások o Anyagköltség, készletbeszerzés o Rezsi jellegű kiadások Üzemanyag számla, gépkocsi költségtérítés, kiküldetési rendelvény Szállásköltségek Étkezési költségek (éttermi számlák/ élelmiszer vásárlás) Beruházás/tárgyi eszköz beszerzés MOB-HSZE-13-B pályázat esetén (lásd: pályázati útmutató 6. pont) Üzemanyag számla, Szállásköltségek Étkezési költségek (éttermi számlák/ élelmiszer vásárlás)

8 Elszámolható költségek: Felhívjuk figyelmét, hogy a számlákat, pénzügyi dokumentumokat kizárólag az állami támogatás elszámolása esetén kell záradékolni, az önrész terhére benyújtandó dokumentumokra nem kell felvezetni a záradékot! Tájékoztatjuk, hogy a MOB-HSZE-13 pályázatokhoz kapcsolódó költségvetés nem tartalmazza az alább felsorolt költségsorok mindegyikét! Az elszámolás összeállításakor szíveskedjen figyelembe venni az adott pályázati kategóriához tartozó költségvetés formátumát és az elfogadott, jóváhagyott költségvetését! Költségsor megnevezése 1. Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések Megbízási díj Játékvezetői díjak (számla kibocsátásra nem jogosultak esetében) Munkabér 2. Munkaadókat terhelő járulékok Megbízási díj esetén a megbízót terhelő járulékok Játékvezetői díjak megbízót terhelő járulékai Munkabér esetén a munkáltatót terhelő járulékok Benyújtandó hitelesített dokumentumok Megbízási szerződés, Egyéni záradékolt bérjegyzék (amennyiben nem számolja el a bruttó megbízási díj teljes összegét, akkor a záradéknál fel kell tüntetni az elszámolni kívánt összeget), Megbízási díj és munkavállalót terhelő járulékok kifizetését igazoló bizonylat (bármilyen összegű megbízási díj elszámolásához a bér, valamint az adók és járulékok teljes összegének kifizetését igazolni szükséges). Egyéni záradékolt bérjegyzék vagy záradékolt játékvezetői (versenybírói) költség elszámoló lapja, Játékvezető díj kifizetését igazoló bizonylat, A játékvezetőt, mint megbízottat terhelő adók, valamint a megbízót terhelő járulékok kifizetését igazoló bizonylat. Munkaszerződés, (A munkaszerződésnek összhangban kell állnia a bérjegyzékkel. Amennyiben tartozik a munkaszerződéshez módosítás, kérjük azt is mellékeljék az elszámolás részeként hitelesítve.) Egyéni záradékolt bérjegyzék (amennyiben nem számolja el a bruttó munkabér teljes összegét, akkor a záradéknál fel kell tüntetni az elszámolni kívánt összeget), Munkabér és munkavállalót terhelő járulékok kifizetését igazoló bizonylat (bármilyen összegű bérköltség elszámolásához a bér, valamint az adók és járulékok teljes összegének kifizetését igazolni szükséges). A munkáltató által megfizetett adót és járulékot záradékolni szükséges az eredeti bankkivonaton (állami támogatás terhére). Kérjük, tüntesse fel személyenként, hogy mekkora összeget záradékolnak, összhangban az egyéni bérjegyzéken szereplő összegekkel. Amennyiben több személyre vonatkozóan a bankszámlakivonatra nem lehet a záradékokat egyesével felvezetni, akkor mellékelni kell egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amelyen tételesen feltüntetésre kerülnek a nevek és az összegek. Ebben az esetben a bankszámlakivonaton egy összegben kell feltüntetni az elszámolni kívánt összeget. 3. Dologi kiadások - Állami támogatás és Önrész (nettó/bruttó értéken) ebből: 1. anyagköltség, készletbeszerzés Egyéb működési/üzemeltetési kiadások (irodaszer, nyomtatvány beszerzés stb.) Eseti jelleggel megrendelő (pl. átutalásos számlák esetén). 2. szellemi tev. költségei, szakértői, előadói díjak Nem releváns Nem releváns

9 3. bérleti díjak Bérleti díjak 4. rezsi jellegű kiadások Egyéb működési/üzemeltetési kiadások (létesítmények rezsiköltsége) 5. szállítási, utazási költségek Szállítás (fuvarozás, személyszállítás) Utazási költségek (MÁV, Volán jegyek, gépkocsi költségtérítés) Bérleti szerződés, mely összhangban áll a számlával, a Kedvezményezett nevére szól és az adott eseményhez kapcsolódik. Záradékolt számla (kérjük a számla minden oldalának másolatát benyújtani), Kifizetést igazoló dokumentum (csekkcsonk önmagában nem igazolja a kifizetést), Bérleti szerződés abban az esetben, ha a fogyasztás nem a bejelentett székhely vagy telephely címére szól. Megrendelő/megállapodás/szerződés Menetlevél. Záradékolt számla (MÁV, Volán, BKV stb. jegyek estén), Kiküldetési rendelvény elszámolása esetén minden esetben csatolni kell (önrész elszámolásban): o Záradékolt kiküldetési rendelvény bizonylata, o forgalmi engedély, o o jogosítvány az elszámolt időszakra vonatkozó kötelező felelősségbiztosítás befizetését igazoló bizonylat, Kifizetést igazoló bizonylat. 6. egyéb szolgáltatások vásárlása Karbantartás, javítás Étkezési költségek (éttermi számla) Szállás költségek Kommunikációs költségek (honlap fenntartás, üzemeltetés, fejlesztés költségei; postaköltség; telefonköltség; internet költség; egyéb kommunikációs kiadáshoz kapcsolódó szolgáltatások értékei) PR, marketing költségek (hirdetési, reklámköltségek, spotok gyártása; PR, marketing kiadványok, szóróanyagok, plakátok költségei; egyéb a PR-hoz vagy a marketinghez kapcsolódó szolgáltatások költségei) Eseményszervezéshez, versenyrendezéshez kapcsolódó költségek (hangosítás, színpadépítés, hatósági díjak, illetékek, őrző-védő szolgáltatás, ruhatár, fénymásolás, biztosítás, sportszolgáltatás, egyéb szabadidős tevékenység, bemutatók, oktatás, életmód-tanácsadás, számlás játékvezetői díjak) Egészségügyi szolgáltatások (csak számlás költségek) Eseti jelleggel megrendelő. Számla, Megrendelő vagy szerződés, Kifizetést igazoló dokumentum. Számla, Megrendelő vagy szerződés, Kifizetést igazoló bizonylat. Záradékolt számla Szerződés/megállapodás/megrendelő, Teljesítésigazolás Ft-ot meghaladó szolgáltatás esetén Záradékolt számla (nyomdai anyagokból mintapéldány beküldése), Szerződés/megállapodás/megrendelő, Teljesítésigazolás Ft-ot meghaladó szolgáltatás esetén (kivéve hirdetési díjak, televíziós-rádiós spotok gyártása, nyomdaköltség). Szerződés/megállapodás/megrendelő, Teljesítésigazolás Ft-ot meghaladó szolgáltatás esetén. Szerződés/megállapodás/megrendelő, Teljesítésigazolás Ft-ot meghaladó szolgáltatás esetén.

10 Nevezési díj Versenykiírás, Kifizetést igazoló dokumentum. 7. egyéb dologi kiadások Étkezési költségek (élelmiszer vásárlás) Versenyrendezéshez kapcsolódó technikai költségek (festék, bója, szalag, rajtszám, ponyva, műanyag pohár és evőeszköz stb.) Díjak Szóró ajándékok Az esemény megvalósításához szükséges sporteszközök Számla, Kifizetést igazoló dokumentum. Eseti jelleggel megrendelő. Eseti jelleggel megrendelő, megállapodás vagy szerződés, Kifizetést igazoló bizonylat, Átvételi dokumentáció o Díjak, jutalmak legfeljebb 5.000,- Ft egyedi értékig, ajándékok legfeljebb 1.500,- Ft egyedi értékig adhatók. Díjként és ajándékként élelmiszer nem számolható el! Kifizetést igazoló dokumentum Eseti jelleggel megrendelő, Tárgyi eszköz nyilvántartási bizonylat. 5. Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése) Megrendelő, Bevételezési leltári bizonylat vagy tárgyi eszköz-nyilvántartási bizonylat, Tárgyi eszköz beszerzés Kifizetést igazoló bizonylat. E Térítésmentes hozzájárulás / Nem készpénzben áll rendelkezésre Személyes közreműködés (önköltségen alapuló önkéntes munka) becsült forintértéke Nem pénzbeli bevételként ingyenes dologi (tárgyi) javak biztosításának becsült forintértéke Ingyenes szolgáltatás biztosításának becsült forintértéke Társadalmi munkáról szóló nyilatkozatot csatolni kell (www.masport.hu honlapról letölthető). A társadalmi munkát végző személyek nevét fel kell sorolni, akik az aláírásukkal igazolják, hogy az adott eseményen a munkát elvégezték! Dologi (tárgyi) feltételekről szóló nyilatkozatot csatolni kell (www.masport.hu honlapról letölthető). A térítésmentesen kapott tárgyakat és azok értékét részletezni kell! Szolgáltatásokról szóló nyilatkozatot csatolni kell (www.masport.hu honlapról letölthető) csatolni kell. A térítésmentesen kapott szolgáltatásokat és azok értékét fel kell sorolni! Felhívjuk figyelmét, hogy a pénzügyi ellenőrzés során bármilyen kétely merül fel a szabálytalanság vétségével kapcsolatban, egyéb dokumentáció bekérésére is jogosult a Pályázatkezelő Szervezet. Amennyiben az útmutatóban foglaltakkal kapcsolatban kérdése, vagy észrevétele van, kérjük, jelezze formájában. Az elszámoláshoz kapcsolódó állásfoglalási kérelmét az alábbi címre szíveskedjen elküldeni:

11 II. A szakmai beszámoló értékelésének irányelvei A szakmai beszámolóban a pályázónak be kell mutatnia, hogy az elnyert támogatás segítségével hogyan, milyen mértékben sikerült a pályázati projekt céljait és terveit megvalósítani. Szakmai beszámoló során beküldendő dokumentumok: Formanyomtatvány (támogatási szerződés 3. számú melléklete KJSZE kódszámú pályázatoknál, támogatási szerződés 2. számú melléklet a HSZE kódszámú pályázatoknál) A szakmai beszámoló formanyomtatványát a pályázatkezelői felületen kell kitölteni, majd a véglegesített beszámoló PDF dokumentumát 1 példányban kinyomtatni és papír alapon beküldeni. A szakmai beszámolóhoz papír alapon csatolni kell a támogatási szerződés által meghatározott és a pályázati projekt megvalósítását alátámasztó egyéb dokumentumokat (fényképek CD-n, eredmény-összesítők, propaganda kiadványok, sajtómegjelenések stb.). Monitoring táblázat (támogatási szerződés 4. számú melléklete KJSZE kódszámú pályázatoknál, támogatási szerződés 3. számú melléklet a HSZE kódszámú pályázatoknál) A monitoring táblázatot mind papír alapon, mind elektronikusan el kell küldeni a címre.

12 Leggyakoribb hibák a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítésekor A támogatási szerződés részét képező mellékleteket elektronikus úton nem küldték be, A beküldött mellékletek formátuma nem megfelelő, kiöltése hiányos vagy olvashatatlan. Szakmai beszámoló során: - A pályázó nem a beszámoló formanyomtatvány kérdésére válaszol - A pályázó nem válaszol a beszámoló formanyomtatvány kérdéseire, vagy minden kérdésére - Az esetlegesen adandó nemleges választ nem írja be, csak nem válaszol arra a kérdésre - A formanyomtatvány alján felsorolt, beküldendő támpéldányokat, és vagy a megvalósítást alátámasztó dokumentációt nem küldi be, és nem nyilatkozik arról, amiért esetleg egyáltalán nem tudja azt beküldeni Pénzügyi elszámolás esetén: - Számlaösszesítő nem eredeti - Számlaösszesítőt nem vagy nem az aláírásra jogosult személy írta alá, illetve nem szerepel rajta dátum - Nem számolt el a teljes támogatási összeggel, és a fennmaradó támogatásról írásban nem mondott le - Hitelesítés nem megfelelő - Záradék összege nem egyezik a számlaösszesítőben feltüntetésre került összeggel - Nem az eredeti számlára, hanem a fénymásolatra vezették fel a záradékot - A számla nem a szervezet nevére vagy címére szól - A számla kitöltése hiányos pl. hiányzik a mennyiség, egységár (a számla kötelező adattartalma - ÁFA törvény 169. és a) - A számláról hiányzik vagy nem megfelelő a kontírozás, valamint a könyvelés dátuma, könyvelő aláírása, - A számláról hiányzik az utalványozó aláírása - Nem csatolták a kötelező mellékleteket pl. megrendelő, megállapodás, menetlevél, kifizetést igazoló dokumentum stb. - Nem áll összhangban a támogatási szerződés a számla adattartalmával - Tárgyi eszköz vásárlás esetén nem csatoltak leltárt vagy tárgyi eszköz kartont - Nem megfelelően igazolták a számlák kifizetését - A kiadási pénztárbizonylat kitöltése hiányos pl. nem szerepel rajta az átvevő aláírása - A kiküldetési rendelvény kitöltése hiányos (a kiküldetési rendelvény kötelező adattartalma - Szja tv pontja szerint)

Útmutató a MOB 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

Útmutató a MOB 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Magyar Szabadidősport Szövetség MOB szabadidősport pályázatok kezelése 1146 Budapest Istvánmezei út 1-3. Telefon: 36-1-460-6919, Fax: 36-1-460-6817 Számlaszám: OTP 11706016-20828176 Útmutató a MOB 2012.

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG Útmutató a 2014. II. félév sportágfejlesztési pályázatának szakmai és pénzügyi elszámolásához III. ütem Tartalomjegyzék Általános követelmények... 3 Formai követelmények... 4 Záradékolás...

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. 2010. február 23.

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. 2010. február 23. ÚTMUTATÓ a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához 2010. február 23. Készítette: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TARTALOMJEGYZÉK AZ ÚTMUTATÓ CÉLJA

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére kiírt 1

ÚTMUTATÓ a Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére kiírt 1 ÚTMUTATÓ a Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére kiírt 1 2009. évi pályázatok pénzügyi és szakmai beszámolójának elkészítéséhez 2009. december 15. Készítette: ESZA

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. 2010. december 2. Készítette: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

ÚTMUTATÓ. 2010. december 2. Készítette: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. ÚTMUTATÓ a Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére kiírt 1 2010. évi pályázatok pénzügyi és szakmai beszámolójának elkészítéséhez 2010. december 2. Készítette: ESZA

Részletesebben

Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2012. május Készítette: Wekerle Sándor Alapkezelő Tartalomjegyzék Útmutató célja 1. Pályázat

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27.

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. ÚTMUTATÓ A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. Tartalomjegyzék Az útmutató célja 4 Legfontosabb változások az előző

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2014. évi forrásaira benyújtott támogatási igények (pályázat és egyedi kérelem) alapján biztosított költségvetési támogatások szakmai

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2015. március 9. Elszámolási Útmutató IPR-14 Tartalom

Részletesebben

SEGÉDLET BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDLET BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SEGÉDLET BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. A BESZÁMOLÁS A Támogatottnak negyedévente beszámolót kell benyújtania, mely tartalmazza a szakmai és a pénzügyi beszámolót. A beszámolókban igazolni kell, hogy a támogatás

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-14)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-14) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-14) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-14)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-14) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-14) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a

Részletesebben

SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ

SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ Az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2012/2013. tanév ZÁRÓ BESZÁMOLÓINAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Egyházi és civil fenntartású köznevelési intézmények

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A nemzetiségi támogatások felhasználására. (A pályázat kódja: NEMZ-13)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A nemzetiségi támogatások felhasználására. (A pályázat kódja: NEMZ-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A nemzetiségi támogatások felhasználására (A pályázat kódja: NEMZ-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-13) Tartalomjegyzék 1. A támogatás céljai és a

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-15)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-15) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-15) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-14)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-14) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-14) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2007.évi pályázatainak pénzügyi elszámolásához

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2007.évi pályázatainak pénzügyi elszámolásához ÚTMUTATÓ A Nemzeti Civil Alapprogram 2007.évi pályázatainak pénzügyi elszámolásához Tartalomjegyzék Az útmutató célja 1 I.A pénzügyi beszámoló elkészítésének főbb szempontjai: 2 II.Szakmai beszámolóval

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 24/2013. (IX. 20) önkormányzati rendelet 1.sz. melléklete TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött, egyrészről Kazincbarcika Város Önkormányzata (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. sz., képviseli:. polgármester)

Részletesebben

2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató az erdélyi meghívásos pályázatok kezeléséhez

2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató az erdélyi meghívásos pályázatok kezeléséhez 2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató az erdélyi meghívásos pályázatok kezeléséhez Budapest, 2015. március 24. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Pályázat tartalma... 5 2.1 Elszámolható költségek...

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG ÚTMUTATÓ A KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLHATÓSÁGÁRÓL 2014. május TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 II. A TÁMOGATÁS ELLENŐRZÉSÉNEK FÁZISAI 4 1. Negyedéves előrehaladási jelentések

Részletesebben

I. Bevezető II. AZ ELLENŐRZÉS RÉSZEI

I. Bevezető II. AZ ELLENŐRZÉS RÉSZEI Elszámolási útmutató A látvány-csapatsport támogatások felhasználására 2013/2014-es támogatási időszak (Elszámolási útmutató kosárlabda sportszervezetek részére) I. Bevezető Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket,

Részletesebben

Rendszerhasználati kézikönyv. Elszámolási útmutató

Rendszerhasználati kézikönyv. Elszámolási útmutató Elszámolási útmutató Rendszerhasználati kézikönyv 1. Elszámolás alapelvei A támogatási összegből azok a kiadások, költségek számolhatók el, amelyek a felhasználási időszakban ténylegesen bekövetkeztek,

Részletesebben

Szabályzat kódja. Hatálybalépés. Utolsó módosítás - Verziószám 1/2015. Szabályozási felelős és kibocsátó. Főtitkár. Utoljára módosította

Szabályzat kódja. Hatálybalépés. Utolsó módosítás - Verziószám 1/2015. Szabályozási felelős és kibocsátó. Főtitkár. Utoljára módosította ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYZAT a 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott sportfejlesztési támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályairól Szabályzat

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZABÁLYZATA AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS ELLENŐRZÉSÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3 tól 1 BEVEZETÉS A Magyar Olimpiai

Részletesebben

Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz

Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz 1 1. Bevezetés Jelen dokumentum célja, hogy a Kedvezményezettek számára

Részletesebben

II. AZ ELLENŐRZÉS RÉSZEI

II. AZ ELLENŐRZÉS RÉSZEI Elszámolási útmutató A látvány-csapatsport támogatások felhasználására 2014/2015-ös támogatási időszakra (Elszámolási útmutató kézilabda sportszervezetek részére) I. Bevezető Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket,

Részletesebben