A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A"

Átírás

1 A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, április 11., péntek 36. szám Ára: 840, Ft TARTALOMJEGYZÉK 53/2003. (IV. 11.) Korm. r. A környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirõl /2003. (IV. 11.) FVM r. A friss és elõhûtött hasított félsertés idõszakos export-visszatérítésérõl /2003. (IV. 11.) GKM r. A gazdasági és közlekedési miniszter által adományozható elismerésekrõl /2003. (IV. 11.) HM r. A honvédelmi szervezetek alaprendeltetésen kívüli tevékenységébõl származó bevételek felhasználásáról és elszámolásáról /2003. (IV. 11.) IM r. A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról /2003. (IV. 11.) KvVM r. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról Oldal A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Heves Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának hirdetményei

2 2650 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/36. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirõl A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) 21. (2) (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el: A termékdíj-mentesség általános szabályai 1. (1) Termékdíj alóli mentességet (a továbbiakban: mentesség) a Kt. 2. (1) bekezdése szerinti kötelezett, valamint a Kt. 2. (2) bekezdésében meghatározott másodlagos kötelezett (a továbbiakban együtt: kötelezett) szerezhet az e rendeletben foglalt feltételek teljesítése esetén. (2) A mentességhez szükséges kötelezõ hasznosítási arány mértékét és a mentesség meghatározásának módját az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) Mentességet szerezhet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cskr.) 6. (3) bekezdésének hatálya alá tartozó kötelezett a termékdíj-fizetési kötelezettség alól. E mentesség a kötelezettet azonban nem mentesíti a bejelentkezési, nyilvántartási és beszámolási kötelezettsége alól. 2. (1) A mentesség megállapítása a kötelezett kérelmére történik. (2) A mentességre vonatkozó kérelmet hasznosítást koordináló szervezet kivételével a 2. számú mellékletben meghatározott tartalommal a tárgyévet megelõzõ év szeptember 30-áig, évre vonatkozóan e rendelet hatálybalépését követõ 60 napon belül a tárgyév során lehet benyújtani a kötelezett székhelye (telephelye) szerint illetékes környezetvédelmi felügyelõséghez (a továbbiakban: felügyelõség). A hasznosítást koordináló szervezet kérelmét e rendelet, illetve csomagolás esetén a Cskr. szerinti nyilvántartási kérelemmel együtt a Környezet- és Természetvédelmi Fõfelügyelõséghez (a továbbiakban: Fõfelügyelõség) nyújtja be. Mentesség a mentességi kérelem benyújtásának idõpontjától adható. (3) A kérelmet a hasznosítást koordináló szervezet kivételével a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) hivatalos lapjában közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A formanyomtatványt a felügyelõség, illetve a Fõfelügyelõség a kötelezett rendelkezésére bocsátja. (4) A kérelem elbírálására legkésõbb a benyújtást követõ negyedév végéig kerül sor. A hasznosítást koordináló szervezetek kérelmérõl a Fõfelügyelõség, a kérelem benyújtását követõ 30 napon belül dönt. (5) A felügyelõség, illetve a Fõfelügyelõség a (3) bekezdés szerinti, nem megfelelõen kitöltött formanyomtatványt hiánypótlásra a kötelezettnek 15 napon belül visszaküldi. Ilyen esetekben a hiánypótlás teljesítésének napját kell a benyújtás napjának tekinteni. (6) A felügyelõség a tartalmi és formai elõírásoknak megfelelõ kérelmeket szakmai véleményével együtt 30 napon belül megküldi a Fõfelügyelõségnek. 3. (1) A mentességre való jogosultságot amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik a Fõfelügyelõség határozatban állapítja meg, melyben a kötelezett által teljesítendõ hasznosítási arányt is meghatározza. (2) Az 1. (3) bekezdése szerinti mentességre való jogosultságot a felügyelõség határozatban állapítja meg. (3) A kötelezett, import esetén a vámhatóság a termékdíj-fizetési kötelezettségbõl levonhatja a mentességi engedélyben meghatározott idõponttól, de legfeljebb a mentességi kérelem benyújtásának idõpontjától a mentesség idõszakában a hasznosított termékdíjköteles termékbõl képzõdött hulladékmennyiségre jutó, e rendelet 1. számú melléklete szerint meghatározott termékdíj összegét. 4. Mentességet nem lehet igénybe venni, a) ha a hulladékhasznosítás módja nem felel meg a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvényben meghatározottnak; b) azon hulladékmennyiség után, amely a gyûjtési vagy hasznosítói rendszeres támogatásba beszámításra került.

3 2003/36. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y (1) A mentességet vissza kell vonni figyelemmel a 24. (7) bekezdésében foglaltakra a mentességre vonatkozó jogszabályok vagy az engedélyben foglaltak lényeges megsértése a kötelezett érdekkörén kívül álló elháríthatatlan ok kivételével esetén. (2) Az engedély visszavonásától számított 45 napon belül az elsõdleges kötelezett a) bemutatja a felügyelõségnek aa) a mentesség feltételeinek fennállását igazoló dokumentumokat, vagy ab) más hasznosítást koordináló szervezettel a mentesség teljes idõszakára vállalt, elmaradt hasznosításra vonatkozó kötelezettség átvállalására vonatkozó szerzõdést; vagy b) befizeti a hasznosított mennyiség és az elõírt hasznosítási arány alapján kiszámított mennyiség közötti különbözetre a mentesség visszavonásáról szóló határozat jogerõre emelkedésének idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt mértékben mindazt a termékdíjat, amelyet korábban nem fizetett meg. (3) A hasznosítást koordináló szervezet, mint másodlagos kötelezett mentességének visszavonása esetén a termékdíj-fizetési kötelezettség az átvállalás esetének kivételével az elsõdleges kötelezettet terheli. (4) A koordináló szervezet a mentességének visszavonását kimondó jogerõs határozat kézhezvételétõl számított 8 napon belül köteles az átvállalási szerzõdéseivel érintett elsõdleges kötelezetteket értesíteni a mentesség megszûnésérõl A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet. (1) A Fõfelügyelõség a kiadott mentességi engedélyekrõl, valamint a visszavont mentességi engedélyekrõl tájékoztatót tesz közzé a Minisztérium hivatalos lapjában, továbbá a határozatok másolatát megküldi: a) a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnokságának, b) az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalnak, c) a Környezetvédelmi alap célfeladatok fejezeti kezelésû elõirányzat (a továbbiakban: Kac.) kezelését végzõ szervnek, d) a felügyelõségnek. (2) A mentességi engedélyben foglalt hasznosítási kötelezettség teljesítését a Fõfelügyelõség az illetékes felügyelõségek bevonásával ellenõrzi. (3) Az ellenõrzés lehet helyszíni ellenõrzés is, amelynek során a külön jogszabályban 1 meghatározott nyilvántartások bemutatása kötelezõ. A nyilvántartások bemutatásának megtagadása, illetve nem a külön jogszabálynak 1 megfelelõ vezetése esetén a mentességi engedély visszavonható, ezek ismétlõdése esetén visszavonandó. 7. (1) A hasznosítást koordináló szervezetek a termékdíj mentesség elérése érdekében átvállalhatják a hasznosítási kötelezettséget, valamint a Kt.-ben és külön jogszabályban az ehhez kapcsolódó egyéb kötelezettségeket. A mentességen túl fennmaradó termékdíj-fizetési kötelezettséget, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik az elsõdleges kötelezettnek kell teljesítenie. (2) A külön jogszabályban 1 meghatározott védjegyhasználati szerzõdés és e rendeletben foglalt mentesség esetén, a kötelezettnek a mentességen túl fennmaradó termékdíjfizetési kötelezettségének a 75%-át kell megfizetnie. A termékdíj visszaigénylés általános szabályai 8. (1) A termékdíjat visszaigényelni a Kt. által meghatározott esetekben lehet. (2) A termékdíj visszaigénylési kérelmet negyedévente a tárgynegyedévet követõ hó 20. napjáig, külön jogszabályban 1 meghatározott tartalommal kell benyújtani a felügyelõséghez. (3) A visszaigénylési kérelem benyújtására a jogosultság keletkezésétõl számított egy év áll rendelkezésre. (4) A kérelmek alapján a felügyelõség köteles ellenõrizni a visszaigénylés jogosultságát. A tartalmi szempontból nem megfelelõ kérelmeket a felügyelõségnek a beérkezéstõl számított 15 napon belül hiánypótlásra vissza kell adnia. A visszaigénylés jogosultságát legkésõbb annak kézhezvételétõl számított 45 napon belül a felügyelõség határozatban állapítja meg. A határozatot annak jogerõre emelkedése után haladéktalanul megküldi a Kac. kezelését végzõ szervnek. (5) A Kac. kezelését végzõ szerv a határozat kézhezvételétõl számított 30 munkanapon belül a jogszerûen visszaigényelt összeget átutalja. Amennyiben e kötelezettségének határidõn belül nem tesz eleget, úgy az átutalást a visszaigényelt termékdíjnak a mindenkori jegybanki alapkamattal megnövelt mértékben köteles teljesíteni. (6) Amennyiben a visszaigénylõ a visszaigénylést megalapozó külön jogszabályban 1 meghatározott, az adatok ellenõrizhetõsége érdekében szükséges nyilvántartások vezetésérõl nem gondoskodik, akkor az általa megfelelõ nyilvántartásokkal nem alátámasztott visszaigényelt és kifizetett termékdíjat a mindenkori termékdíj kétszeresével növelt mértékben köteles megfizetni.

4 2652 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/36. szám A termékdíjköteles termék gyártásához közvetlen anyagként termékdíjköteles termék (alapanyag) felhasználásával kapcsolatos visszaigénylés részletes szabályai 9. (1) Visszaigényelhetõ a termékdíj a) a termékdíjköteles termék gyártásához közvetlen anyagként termékdíjköteles termék (alapanyag) felhasználása, valamint b) a nem termékdíjköteles gyógyszeripari és polisztirol termékek, környezetbarát védjeggyel rendelkezõ növényvédõ szer gyártásához fehérolaj felhasználása esetén. (2) A visszaigénylés mértéke a gyártó vagy importáló által az árban felszámított és a külön jogszabály 1 szerint kiállított számlán feltüntetett és megfizetett termékdíj, vagy saját behozatal esetén a vámhatározatban megállapított és beszedett termékdíj. A kenõolajokkal kapcsolatos visszaigénylés részletes szabályai 10. (1) A kenõolajok után fizetett termékdíjnak a 3. számú melléklet szerint meghatározott mértékét a kötelezett igényelheti vissza. (2) A visszaigénylés alapja a tárgynegyedévben hasznosításra átadott, ha a kötelezett egyben hasznosító is, akkor az általa hasznosításra átvett használt vagy hulladékká vált kenõolaj mennyisége. Abban az esetben, ha a kötelezett saját maga hasznosítja a saját célra felhasznált termékdíjköteles kenõolajból keletkezett használt vagy hulladékká vált kenõolajat, a visszaigénylés alapja a hasznosított használt vagy hulladékká vált kenõolaj mennyisége. (3) A negyedévente visszaigényelt termékdíj összegének göngyölített nagysága nem haladhatja meg a tárgyévre vonatkozó befizetések göngyölített nagyságát. 11. A termékdíj nem igényelhetõ vissza azon kenõolajmennyiség után, amelybõl keletkezett használt vagy hulladékká vált kenõolaj hasznosítására rendszeres támogatást állapítottak meg. A hígítókkal és oldószerekkel kapcsolatos visszaigénylés részletes szabályai 12. (1) A Kt. 19/B. (3) bekezdése alapján a szerves-vegyipari gyártó visszaigényelheti a megfizetett termékdíjat a hígítók és oldószerek befizetett termékdíjának azon része után, amely a technológiai folyamat végén nem jelenik meg a termékben. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt szerves-vegyipari gyártók a 4. számú mellékletben TEÁOR számokkal felsorolt szerves-vegyipari technológiák felelõs üzemeltetõje. (3) A visszaigénylés alapja a tárgynegyedévben az (1) bekezdésben meghatározott feltételnek megfelelõ hígítók és oldószerek mennyisége. 13. (1) Az oldószer keverékek esetében, ha a közvetlen anyagként felhasznált termék után a termékdíj számlával igazoltan megfizetésre került, akkor az oldószer keverék elõállító kötelezett a Kt. 5/B. alapján visszaigényelheti a közvetlen anyagként felhasznált termék után befizetett termékdíjat. (2) Az oldószer keverékek esetében a termékdíjat, az oldószer keverék összetevõire külön-külön, az azokra vonatkozó termékdíj figyelembevételével kell megállapítani, és ezek összegét kell megfizetni. (3) Külföldrõl behozott a Kt. 2. (1) bekezdésében foglaltak szerinti hígító és oldószer esetében a Nemzeti Akkreditáló Testület által akkreditált vizsgáló laboratórium által kiállított a termékre vonatkozó minõségi bizonyítvánnyal kell igazolni a (4) bekezdésben foglaltak kivételével a hígító és oldószer tartalmat és annak összetételét. Az egy évnél nem korábban kiállított minõségi bizonyítványt termékfajtánként a vámkezelés során kell bemutatni. (4) Ha az importáló kötelezett tevékenységét az irányadó referenciaszabványok 2 alapján végzi és Magyarországon hasonló referenciájú gyártókapacitással rendelkezik akkor, a hígító és oldószer tartalmának és összetételének megállapítása, a kötelezettnek a referenciaszabványaiban meghatározott dokumentációja alapján kiállított és a vámkezelés során bemutatott nyilatkozata alapján történik. (5) A (3) bekezdésben meghatározott minõségi bizonyítvány hiányában a vámkezelés során a Kt. 7. számú mellékletében meghatározott a termék környezeti jellemzõitõl függõ korrekciós tényezõ (s) értéke mindig 1. 2 ISO 9000 és ISO

5 2003/36. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2653 A termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása 14. (1) A Kt. 2. (2) bekezdése szerinti, termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalására vonatkozó szerzõdés a hígítók és oldószerek kivételével akkor köthetõ, ha a) az elsõ vevõ a termékdíjköteles terméket exportálja, vagy b) kenõolajok, reklámhordozó papírok és csomagolás esetén bérgyártásra kerül sor, vagy c) a kötelezett hasznosítást koordináló szervezeten keresztül termékdíj-mentességet szerez. (2) A szerzõdés az adott év december 31-éig, hasznosítást koordináló szervezetek esetén következõ év december 31-éig érvényes. (3) A szerzõdésnek tartalmaznia kell: a) az elsõdleges és a másodlagos kötelezett külön jogszabály 1 szerinti adatait, b) a termék vámtarifaszámát, KT kódját (csomagolás esetén csak a KT kódot) és az exportértékesítéssel, a bérgyártással, illetve hasznosítással érintett mennyiségét, c) az átvállalás idõszakának pontos meghatározását, d) továbbá az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a tervezett hasznosítás módját és technológiáját. (4) A termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalására vonatkozó szerzõdés érvényességéhez a Kac. kezelését végzõ szerv jóváhagyása szükséges. (5) Mûködõ kötelezett a (4) bekezdés szerinti szerzõdését a tárgyévet megelõzõ év november 30-áig nyújthatja be, amelyet a Kac. kezelését végzõ szerv a tárgyévet megelõzõ év utolsó napjáig hagy jóvá. (6) A (4) bekezdés szerinti szerzõdést a Kac. kezelését végzõ szerv a (4) bekezdés szerinti szerzõdés tárgyévi benyújtását követõ 30 napon belül hagyja jóvá, a) ha a kötelezett az adott év január 1-je után alakult, és a kérelem benyújtásakor kevesebb, mint egy éve mûködik, b) ha a kötelezett e rendelet hatálybalépésével kerül kötelezetti körbe, c) a kötelezett és a hasznosítást koordináló szervezet közötti, a termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalására vonatkozó elsõ szerzõdés esetén, d) a hasznosítást koordináló szervezet termékdíj-mentességi engedélyének visszavonásából következõen érvényét vesztett átvállalási szerzõdés esetén, az elsõdleges kötelezett más hasznosítást koordináló szervezettel kötött elsõ átvállalási szerzõdésekor. (7) A Kac. kezelését végzõ szervhez a tárgyévet követõ év január 31-éig a másodlagos kötelezett másolatban benyújtja: a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az exportot igazoló vámokmányokat, b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a bérgyártást igazoló számlákat, c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a termékdíjmentességet igazoló dokumentumokat. (8) A kötelezett és az elsõ vevõ közötti, termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalására vonatkozó szerzõdésben foglaltakat meghaladó exportált mennyiségre az átvállalási szerzõdés nem érvényes. (9) A kötelezett és az elsõ vevõ közötti, termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalására vonatkozó szerzõdésben foglaltakat a) el nem érõ exportált mennyiségre, ha a kötelezett a különbözetet belföldön termékdíjfizetés nélkül hozza forgalomba, b) el nem érõ hasznosítás esetén, a hasznosított mennyiség és az elõírt hasznosítási arány alapján kiszámított mennyiség közötti különbözetre a termékdíjat a mindenkori jegybanki alapkamattal növelve kell befizetni a tárgyévet követõ év február 28-áig. Amennyiben az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az átvállalási szerzõdés év közben megszûnik, e rendelet 5. (1) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni. 15. (1) A Kt. 2. (2) bekezdése szerinti termékdíj-fizetési kötelezettség számlán történõ átvállalására abban az esetben van lehetõség, ha a) a kötelezettnek termékértékesítést végzõ csomagolószert gyártó vagy forgalmazó (a továbbiakban: átvállaló) a kötelezett számára értékesített csomagolási összetevõk anyagfajtáira e rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja szerint mentesül a termékdíjfizetés alól, b) a számlán tételesen feltüntetésre kerül a termékdíjköteles termék mennyisége, továbbá a következõ szöveg:,,a termékdíjfizetés alól mentes, mivel a hasznosítási díj (cég neve:)... hasznosítást koordináló szervezetnek megfizetésre került. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott átvállalással az átvállaló az értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján elsõdleges kötelezetté válik. (3) Az (1) bekezdés a) pontjaiban meghatározott feltételek megszegése esetén a kötelezettnek a termékdíjat a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt mértékben kell megfizetnie. (4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel megszegése esetén az átvállalónak a termékdíjat a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt mértékben kell megfizetnie. 16. (1) A reklámhordozó papír termékdíj-fizetési kötelezettségének átvállalása esetében a termékdíj-fizetési köte-

6 2654 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/36. szám lezettség a másodlagos kötelezett számára az elsõdleges kötelezett által kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján keletkezik. (2) Reklámhordozó papír esetében a kötelezettõl származó szerzõdéskötésre irányuló ajánlat akkor utasítható vissza, amennyiben az jogszabályba ütközik. A gumiabroncsok behozatali engedélyezésével kapcsolatos szabályok 17. (1) Használt gumiabroncsot a használt gépjármû egyedi behozatala során, az arra felszerelt, illetve annak tartozékát képzõ (1 darab pótkerék) gumiabroncsok kivételével továbbforgalmazási vagy felújítási céllal, aktív feldolgozásra, valamint passzív feldolgozás hulladékaként, amennyiben nemzetközi szerzõdés eltérõen nem rendelkezik a Fõfelügyelõség engedélyével lehet Magyarországra behozni. Az engedély iránti kérelmet az 5. számú mellékletben meghatározott módon tárgyév január 15-étõl február 15-éig lehet benyújtani, melyet a Fõfelügyelõség bírál el. Február 15-e után kizárólag az a gazdálkodó szervezet nyújthat be kérelmet, amely ezen idõpont után kezdi meg a tevékenységét. (2) A Fõfelügyelõség által kiadott, az 5. számú mellékletben meghatározott használtgumiabroncs-behozatali engedély legfeljebb a tárgyév december 31-éig érvényes. (3) Az (1) bekezdésben megadott engedély beszerzése az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít. 18. A Fõfelügyelõség az általa kiadott használtgumiabroncs-behozatali engedély másolatát a jogerõre emelkedést követõen haladéktalanul megküldi: a) a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnokságának, b) az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalnak, c) a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnak, d) a Kac. kezelését végzõ szervnek, e) a felügyelõségnek. 19. Használt (beleértve a felújított) gumiabroncsot a használt gépjármû egyedi behozatal során az arra felszerelt, illetve annak tartozékát képzõ (pótkerék) gumiabroncsok kivételével belföldi forgalom számára történõ vámkezelés elõtt a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelõ szervezetek által, az abban meghatározott szabályok elõírásai szerint minõsíttetni kell. 20. (1) A felújítási célra behozott használt gumiabroncs 6. számú mellékletben meghatározott mennyisége után fizetendõ termékdíj megállapításakor a Kt. 1. számú mellékletének 1. pontja szerinti, új gumiabroncsra vonatkozó termékdíjtételt kell alkalmazni. (2) A felújítási célra behozott használt gumiabroncs új gumiabroncsként történõ beszámítására az engedélyt a 5. számú mellékletben meghatározott tartalommal a Fõfelügyelõség adja ki. Az engedély iránti kérelmet a tárgyév január 15. napjától február 15-éig lehet benyújtani. (3) A felújítási célra behozott használt gumiabroncs új gumiabroncsként történõ beszámítására vonatkozó engedély iránti kérelmet kizárólag a termékein az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság,,E minõsítésének használatára feljogosított gazdálkodó szervezetek adhatnak be. 21. (1) A Fõfelügyelõség által kiadott, kedvezményes használtgumiabroncs-behozatali engedély legfeljebb a tárgyév december 31-éig érvényes. (2) A Fõfelügyelõség az általa kiadott kedvezményes behozatalra szóló engedély másolatát a jogerõre emelkedést követõen haladéktalanul megküldi a 18. -ban meghatározott szervek részére. 22. A használt gumiabroncsot importáló köteles minden év január 15-éig a Fõfelügyelõség részére a külön jogszabályban 1 meghatározott elszámolást benyújtani az elõzõ teljes évi, általa vagy számára importált használt gumiabroncs behozatalról. Ha az importáló elszámolási kötelezettségének nem tett eleget, kérelmét a Fõfelügyelõség elutasítja. 23. A belföldön begyûjtött használt gumiabroncs passzív feldolgozás keretében történõ külföldi újrafutózását követõen az újrafutózott gumiabroncs behozatala esetén nem kell termékdíjat fizetni. Hasznosítást koordináló szervezetek nyilvántartásba vételi szabályai 24. (1) A Kt. 5/A. (5) bekezdésében meghatározott hasznosítást koordináló szervezeteket a Fõfelügyelõség veszi nyilvántartásba. A Fõfelügyelõség a nyilvántartási kérel-

7 2003/36. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2655 met elutasítja, ha a kötelezett a hiánypótlásnak felhívás ellenére nem tesz eleget, vagy a jogszabályi feltételeknek nem felel meg. (2) A nyilvántartásba vétel feltételeiként a Cskr. 8. (5) (7) bekezdésében meghatározottakat kell megfelelõen alkalmazni. (3) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez csatolni kell a csomagolás esetében is a Cskr. 8. (4) bekezdésében túlmenõen: a) a hasznosítást koordináló szervezet GLN 3 számát; b) a hasznosítást koordináló szervezeten keresztül mentességben részesülõ kötelezettek felsorolását, név, székhely, adószám és GLN szám megadásával; c) a vállalását megalapozó kapacitások bemutatása, szerzõdött partnerek felsorolásával (név, székhely, adószám és GLN szám megadásával); d) a tervezett teljesítés idõarányos (negyedévenkénti) bemutatását; (4) A hasznosítást koordináló szervezet köteles a külön jogszabályban 4 meghatározott beszámolási kötelezettségnek eleget tenni. Ezen kötelezettségének összesítve tehet eleget, azonban a hasznosítást koordináló szervezeten keresztül mentességben részesülõ kötelezettek felsorolását név, székhely, adószám és GLN szám megadásával köteles nyilvántartani. (5) A Fõfelügyelõség által vezetett nyilvántartás vezetéséhez a Cskr. 9. (4) bekezdésében meghatározottakat kell megfelelõen alkalmazni. (6) A kötelezett a nyilvántartásba vételt követõen köteles a (2) (3) bekezdésekben felsorolt adatokkal kapcsolatos minden változást a Fõfelügyelõségnél a változás bekövetkezésétõl számított 15 napon belül írásban a változás tényét igazoló dokumentum csatolásával bejelenteni. (7) A Fõfelügyelõség a hasznosítást koordináló szervezetet, amennyiben az nem teljesíti a mentességre és nyilvántartásba vételre vonatkozó rendelkezéseket hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi. A bírság megfizetésére kötelezéssel egyidejûleg határidõ kijelölésével kötelezni kell a hasznosítást koordináló szervezetet a jogszabályoknak megfelelõ állapot teljesítésére. Amennyiben a hasznosítást koordináló szervezet e kötelezésnek határidõre legfeljebb a határozat kézhezvételétõl számított 90 napra nem tesz eleget, akkor a Fõfelügyelõség visszavonja a mentességet és törli a nyilvántartásból. 3 GLN Global Location Number Globális (Hely) Szervezet Azonosító szám, melyet a nemzeti számozó szervezet (EAN Magyarország Kht.) ad ki. 4 A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet, és csomagolás esetében ezen túlmenõen a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. Záró rendelkezések 25. (1) A csomagolás termékdíja esetében a kötelezettnek nem kell megfizetnie a termékdíjat a január 1-jét követõen forgalomba hozott csomagolóeszközök után, amelyekre a termékdíj korábban számlával igazoltan megfizetésre került. (2) A hulladékká vált termékdíjköteles termékbõl a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 4. számú mellékletében meghatározott R2, R3, R9 eljárásokkal elõállított termékdíjköteles termék után termékdíj-fizetési kötelezettség nem keletkezik. (3) A Kt. 3. -ának (4) bekezdése, valamint 4. -ának (3) bekezdése szerinti termékdíj-fizetési kötelezettség teljesítése önbevallás útján, a külön jogszabályban 1 meghatározott nyilvántartás alapján történik. (4) A jogellenesen belföldön forgalomba hozott vagy importált csomagolás esetén a termékdíjat a vámhatóság vagy az adóhatóság 200 Ft/kg termékdíjtétel figyelembevételével állapítja meg. (5) A környezetvédelmi termékdíjat kizárólag azon termékek után lehet visszaigényelni, amelyekre vonatkozóan a termékdíj megfizetése számlával igazolható módon megtörtént. (6) A hulladékgazdálkodási bírság kivetését a vállalt vagy jogszabályban elõírt hasznosítási kötelezettség elmaradása esetén január 1-jétõl kell alkalmazni. (7) Azon kötelezett, aki nem rendelkezik a rendeletben meghatározott GLN számmal, az augusztus 1-jéig köteles azt pótolni. (8) A hígító és oldószer, továbbá a reklámhordozó papírok esetében az elsõ termékdíj-fizetési kötelezettség e rendelet hatálybalépését követõen forgalomba hozott, saját célra felhasznált vagy importált termékdíjköteles termék után e rendelet hatálybalépésével egyidejûleg keletkezik. 26. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti a) a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekrõl szóló 113/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet, b) a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekrõl rendelkezõ 113/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 288/1997. (XII. 29.) Korm. rendelet, c) a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásához szükséges egyes intézkedé-

8 2656 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/36. szám sekrõl rendelkezõ 113/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 69/1999. (V. 21.) Korm. rendelet, d) a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekrõl rendelkezõ 113/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 70/2000. (V. 19.) Korm. rendelet, e) a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekrõl rendelkezõ 113/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 25/2001. (II. 14.) Korm. rendelet, f) a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekrõl rendelkezõ 113/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 29/2002. Korm. rendelet. (2) A rendelet hatálybalépése elõtt kiadott mentességi engedélyek a hasznosítást koordináló szervezet számára, a külön jogszabály szerint kiadott engedélyének kivételével június 30-tól érvényüket vesztik. (3) A (2) bekezdésben meghatározottak alapján érvényüket vesztõ mentességi engedélyek jogosultjai az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelõ mentességi engedély iránti kérelmeiket április 30-ig adhatják be a felügyelõségekhez. Dr. Medgyessy Péter s. k., miniszterelnök 1. számú melléklet az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelethez A termékdíjköteles termékek kötelezõ hasznosítási arány mértékei, valamint a mentesség és a termékdíjfizetés meghatározásának módja I. A TERMÉKDÍJKÖTELES TERMÉKEK KÖTELEZÕ HASZNOSÍTÁSI ARÁNY MÉRTÉKEI a) Gumiabroncs környezetvédelmi termékdíj kötelezõ hasznosítási arány mértékei A gumiabroncs termékdíja alól e melléklet II. fejezetében meghatározott képlet szerinti mértékben mentesül az a kötelezett, aki az általa forgalmazott gumiabroncsból keletkezõ hulladékmennyiségbõl legalább az alábbi táblázat szerinti mennyiséget hasznosítja oly módon, hogy az összes hasznosított mennyiségnek évben legalább a 20%-a, évben legalább 40%-a, évben legalább az 50%-a anyagában történõ hasznosítással kerül hasznosításra. Év Kötelezõ hasznosítási arány (h k) 35% 40% 50% A gumiabroncs-felújítás anyagában történõ hasznosításnak számít, azonban a hasznosításra került gumiabroncshulladék mennyiségének kiszámításánál csak a felújításra kerülõ gumiabroncs tömeg 50%-át lehet figyelembe venni. b) Csomagolás környezetvédelmi termékdíj kötelezõ hasznosítási arány mértékei A termékdíjköteles csomagolásból keletkezõ hulladékok közül a veszélyes hulladékokra az anyagában történõ hasznosítási kötelezettség teljesítése nem vonatkozik csak a hasznosítási kötelezettség. Teljes mentességben részesül a kötelezett abban az esetben is, ha az alábbiakban elõírt hasznosítási kötelezettségeinek eleget tesz, és újrahasználható terméket hoz forgalomba, illetve a külön jogszabályban 1 meghatározott termékdíjköteles termékek esetében a mentesség további feltétele az ott meghatározott egyszerhasználható és újrahasználható termék kibocsátási arányszám teljesítése. ba) Egyéni teljesítõ esetén: A csomagolás termékdíja alól e melléklet II. fejezetében szereplõ képlet szerint mentesül az a kötelezett, aki az általa forgalmazott csomagolásból keletkezõ hulladékmennyiségbõl anyagfajtánként az alábbi táblázat szerinti mennyiséget hasznosítja oly módon, hogy minden egyes anyagfajtánál az adott anyagfajtából keletkezõ hulladék legalább 30%-a (h a) anyagában hasznosításra kerüljön: Csomagolás anyaga Kötelezõ hasznosítási arány (h k) év év év Papír 45% 50% 50% Fa 45% 50% 50% Természetes alapú textil 45% 50% 50% Üveg 40% 45% 50% Mûanyag 40% 45% 50% Társított 40% 45% 50% Nem természetes alapú textil 40% 45% 50% Fém 45% 50% 50% Alumínium 45% 50% 50% bb) Hasznosítást koordináló szervezet esetén: A csomagolás termékdíj alól e melléklet II. fejezetében szereplõ képlet szerint mentesül a kötelezett, ha a kötelezettségébe tartozó termékdíjköteles termékbõl képzõdõ összes hulladék 2003-ban legalább 40%-a (h k), 2004-ben legalább 45%-a (h k), 2005-ben legalább 50%-a (h k) hasznosításra kerül oly módon, hogy az anyagában történõ hasznosítás eléri legalább az összes hulladék 25%-át (h a), és anyagfajtánként eléri legalább az alábbi arányokat: Év Csomagolás anyagonként 9% 12% 15%

9 2003/36. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2657 A hasznosítást koordináló szervezetnek a mentesség érdekében igazolnia kell, hogy a kötelezettségébe tartozó termékdíjköteles termékbõl képzõdõ összes hulladékból az alábbi táblázatnak megfelelõ arányban visszagyûjtött és hasznosításra kerülõ hulladék lakossági szelektív gyûjtésbõl kerül visszagyûjtésre. Amennyiben a hasznosítást koordináló szervezet a táblázatban meghatározott mérték felett vállal, akkor a mentesség mértéke 5%-kal növekszik. Év Lakossági szelektív hulladékbegyûjtési arány 8% 20% c) A hûtõberendezések és hûtõközegek környezetvédelmi termékdíj kötelezõ hasznosítási arány mértékei A hûtõberendezések és hûtõközegek termékdíja alól a hasznosítás arányában mentesül az a kötelezett, aki az általa forgalmazott hûtõberendezésekbõl és hûtõközegekbõl keletkezõ hulladékmennyiségbõl legalább az alábbiak szerinti mennyiséget hasznosítja: Hûtõberendezések esetén: Év Kötelezõ hasznosítási arány (h k) 70% 75% 80% Hûtõközegek esetén: a kötelezõ hasznosítási arány (h k). CFC-k, valamint CFC-k és keverékei esetén: 100% 5. HCFC-k esetén: 10%. d) Akkumulátorok környezetvédelmi termékdíj kötelezõ hasznosítási arány mértékei Az akkumulátorok termékdíja alól a hasznosítás arányában mentesül az a kötelezett, aki az általa forgalmazott akkumulátorból keletkezõ hulladékmennyiségbõl legalább az alábbi táblázat szerinti mennyiséget hasznosítja: Év Kötelezõ hasznosítási arány (h k) 88% 92% 95% e) Reklámhordozó papír környezetvédelmi termékdíj kötelezõ hasznosítási arány mértékei A reklámhordozó papír termékdíja alól a hasznosítás arányában mentesül az a kötelezett, aki az általa forgalmazott reklámhordozó papírból keletkezõ hulladékmennyiségbõl az alábbi táblázat szerinti mennyiséget hasznosítja oly módon, hogy 2003-ban a keletkezõ hulladék legalább 40%-a (h a), 2004-ben a keletkezõ hulladék legalább 45%-a (h a), 2005-ben a keletkezõ hulladék legalább 50%-a (h a) anyagában hasznosításra kerül: Év Kötelezõ hasznosítási arány (h k) 20% 25% 30% 5 Hatályát veszti január 1-jétõl. II. A MENTESSÉG ÉS A TERMÉKDÍJFIZETÉS MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDJA a) Gumiabroncs esetében: M= 0, ha h< h k M=A t, ha h h*, M=A t m, ha h k h< h*, ahol m = m k + (1 m k ) h h h k h k Év hk mk h* ,35 0,35 0, ,40 0,40 0, ,50 0,50 0,75 b) Csomagolás esetében: M= 0, ha h< h k M=A t, ha h= 1, M=A t m, ha h k h 1, ahol m = m k + (1 m k ) h h k 1 h k Év mk , , ,80 c) Hûtõberendezés és hûtõközegek, akkumulátorok és reklámhordozó papírok esetében: M= 0, ha h< h k M=A t h, ha h k h< 1, ahol M = a mentesség összege h k = a kötelezõ hasznosítási arány, % h a = a kötelezõ anyagában történõ hasznosítás aránya, % h* = minimális hasznosítási arány a teljes mentességhez, % h = a tényleges hasznosítási arány, % m = a tényleges hasznosítási arányhoz tartozó mentesség mértéke m k = a kötelezõ hasznosítási arányhoz tartozó mentesség mértéke A = a termékdíj alapja, kg vagy db (a belföldön elõállított és importált termékdíjköteles termék belföldi értékesítése + saját felhasználása) t = a termékdíjtétel, Ft/kg vagy Ft/db A fizetendõ termékdíj: T=A t M

10 2658 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/36. szám Újrahasználható termékdíjköteles termék esetében a termékdíj alapjának korrekciója: A = A e+a uk, ahol A uk = A u F (V S) F A e = az egyszerhasználható termékdíjköteles termékösszetevõ mennyisége A u = az újrahasználható termékdíjköteles termék mennyisége A uk = az újrahasználható termékdíjköteles termékösszetevõ korrigált mennyisége F = a forgalomba hozott újrahasználható mennyiség V = a visszagyûjtött újrahasználható mennyiség S = a visszagyûjtött újrahasználható mennyiségbõl leselejtezett mennyiség 3. számú melléklet az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelethez A kenõolajok után fizetett termékdíj visszaigényelhetõ mértéke A kenõolajok után fizetett termékdíj visszaigényelhetõ mértékét a következõképpen kell kiszámítani: V = (H/A) T w V = visszaigényelhetõ termékdíj, Ft H = hasznosított hulladék olaj mennyisége (saját hasznosítás vagy hasznosításra átadott mennyiség), kg A = termékdíjköteles termék összes mennyisége, kg T = a befizetett összes termékdíj, Ft w = amelynek értéke: 1,0 anyagában történõ hasznosítás esetén 0,5 energetikai célú hasznosítás esetén 2. számú melléklet az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelethez A termékdíj-mentességi kérelem tartalmi követelményei 4. számú melléklet az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelethez Szerves-vegyipari technológiák A termékdíj-mentességi kérelem tartalmazza: TEÁOR szám Megnevezés 1. a visszagyûjtési és a hasznosítási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt, illetve akkumulátorok esetében hasznosításra történõ exporthoz szükséges engedélyt; 2. a Környezetvédelmi alap célfeladat fejezeti kezelésû elõirányzat (a továbbiakban: Kac.) kezelését végzõ szerv által kiadott igazolást a külön jogszabály 1 szerinti negyedéves beszámolónak a Kac. kezelését végzõ szervhez történõ benyújtásáról. A rendelet hatálybalépését követõen kötelezetti körbe kerülõ kötelezettek esetében a Kac. kezelését végzõ szerv által kiadott igazolást a külön jogszabály 1 szerinti negyedéves bejelentésnek a Kac. kezelését végzõ szervhez történõ benyújtásáról; 3. a kérelem benyújtását megelõzõ négy negyedév anyagmérlegét. A 2. és 3. pontban meghatározott nyomtatványok esetében kérelem benyújtásakor a Kt. hatálya alá tartozó kötelezettek az anyagmérleggel vagy a teljesítéshez szükséges kapacitások bemutatásával ideiglenesen valószínûsíthetik a mentességre való jogosultságukat. A mentességre való jogosultság a 2. pontban meghatározottak teljesítésével válik véglegessé. Az 1. (3) bekezdése szerinti kötelezettnek a 2 3. pontban meghatározottakat kell a mentességi kérelemhez benyújtania Kõolaj-feldolgozás Kõolaj-feldolgozás 24.1 Vegyi alapanyag gyártása Színezék, pigment gyártása Szerves vegyi alapanyag gyártása Mûanyag-alapanyag gyártása Szintetikus kaucsuk gyártása 24.2 Mezõgazdasági vegyi termék gyártása Mezõgazdasági vegyi termék gyártása 24.3 Festék, bevonóanyag gyártása Festék, bevonóanyag gyártása 24.4 Gyógyszergyártás Gyógyszeralapanyag-gyártás Gyógyszerkészítmény gyártása 24.5 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása Tisztítószer gyártása Testápolási cikk gyártása 24.6 Egyéb vegyi termék gyártása Robbanóanyag gyártása Ragasztógyártás Illóolajgyártás Fényképészeti vegyi anyag gyártása Felvétel nélküli hang-, kép-, adathordozó gyártása

11 2003/36. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2659 TEÁOR szám Megnevezés Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása 24.7 Vegyi szál gyártása Vegyi szál gyártása 25.1 Gumitermék gyártása Gumiabroncs, gumitömlõ gyártása Gumiabroncs újrafutózása, felújítása Egyéb gumitermék gyártása 25.2 Mûanyag termék gyártása Mûanyag fólia, csõ gyártása Mûanyag csomagolóeszköz gyártása Mûanyag építõanyag gyártása Egyéb mûanyag termék gyártása 5. számú melléklet az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelethez A használtgumiabroncs-behozatal iránti engedély kérelem, valamint használtgumiabroncs-behozatali és a felújítási célra kedvezményesen behozható használtgumiabroncs-behozatali engedély tartalmi követelményei I. A használtgumiabroncs-behozatal iránti engedély kérelem tartalmi követelményei: 1. a kérelmezõ gumiabroncs-importáló neve, adószáma, 2. a behozatal célja, 3. a gumiabroncs felújítással foglalkozó gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: felújító üzem) vagy a forgalomba hozó székhelyének, telephelyének címe, adószáma, 4. a gumiabroncs típusa, vámtarifaszáma és KT kódja, 5. az engedélyezni kért mennyiség (súly és darabszám szerint), 6. a gumiabroncs származási helye, 7. a felújító üzem vagy a forgalomba hozó telephely mûködési engedélyének hiteles másolata (telepengedély). 8. A használt forgalomképes gumiabroncsot (beleértve a felújítottat is) továbbforgalmazási céllal importálónak az engedélykérelméhez az 1 7. pontban felsoroltakon kívül csatolandó a Minisztérium által támogatásban részesített programgazdával kötött, a hulladékká vált gumiabroncs begyûjtésére irányuló szerzõdésnek a másolata, amelyben a programgazda vállalja a hulladékká vált gumiabroncsok begyûjtését. II. A használtgumiabroncs-behozatali és a felújítási célra kedvezményesen behozható használtgumiabroncs-behozatali engedély tartalmi követelményei: 1. a kérelmezõ gumiabroncs-importáló neve, adószáma, 2. a behozatal célja, 3. a felújító üzem vagy a forgalomba hozó székhelyének, telephelyének címe, adószáma, 4. a gumiabroncs típusa, vámtarifaszáma és KT kódja, 5. az engedélyezett mennyisége (súly és darabszám szerint), 6. az engedély érvényességi ideje, 7. a gumiabroncs származási helye. 6. számú melléklet az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelethez A Magyarországra felújítási (újrafutózási) célra behozható használt gumiabroncs mennyisége, amelyre a Kt. 1. számú mellékletében szereplõ új gumiabroncsra vonatkozó termékdíjtétel alkalmazható Megnevezés év (tonna) év (tonna) év (tonna) Személygépkocsi gumiabroncsa Tehergépkocsi gumiabroncsa Összesen A Kormány tagjainak rendeletei A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 38/2003. (IV. 11.) FVM rendelete a friss és elõhûtött hasított félsertés idõszakos export-visszatérítésérõl Az agrárpiaci rendtartásról szóló évi XVI. törvény 32. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszterrel és a külügyminiszterrel egyetértésben figyelemmel az agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének általános feltételeirõl szóló 290/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatások igénybevételének eljárási rendjérõl szóló 110/1997. (XII. 30.) FM PM IKIM együttes rendelet (a továbbiakban:

12 2660 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/36. szám együttes rendelet) rendelkezéseire a következõket rendelem el: 1. (1) Az e rendelet alapján igénybe vehetõ exportvisszatérítés (a továbbiakban: export-visszatérítés) célja a sertéshús piacon jelentkezõ zavarok enyhítése. (2) Az export-visszatérítésben részesíthetõ export árualap az 1. számú mellékletben meghatározott kizárólag hazai eredetû agrártermékekre legfeljebb 5000 tonna mennyiségre és legfeljebb 750 millió Ft összegig, 150 Ft/hasított testkilogramm mértékben vehetõ igénybe. 2. (1) A rendeletben meghatározott export-visszatérítés forrása a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi LXII. törvény 1. számú mellékletének XII. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, kiadások, 11. cím, 1. alcímszám alatti elõirányzaton elkülönített összeg. (2) Az export-visszatérítés a számú APEH Mezõgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás számláról kell igényelni. 3. Az export-visszatérítésre pályázatot nyújthat be az a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság amely csõd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt nem áll, illetve természetes személy, aki az egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben végrehajtási eljárás alatt nem áll, és lejárt adó-, vám-, egészségbiztosítási, nyugdíj-, társadalombiztosítási járulék hátraléka nincs (a továbbiakban együttesen: pályázó), ha a) az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 4. (5) bekezdése c) pontjának megfelelõ terméket saját számlás formában vagy bizományos közvetítésével exportálja; b) nemzeti vagy nemzetközi szervezet által elfogadott exporthigiéniai minõsítésû sertésvágóhíddal rendelkezik, vagy az innen származó terméket az 1. számú mellékletben meghatározott országokba exportra értékesíti, az EU tagországok megnevezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 4. (1) A pályázatokat személyesen az Agrárintervenciós Központ (a továbbiakban: AIK) Ügyfélszolgálatán ügyfélszolgálati idõben tértivevényesen kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni:,,sertéshús export pályázat. Postai úton történt benyújtás esetén a benyújtás idõpontját az ajánlott levél igazoló szelvényén lévõ dátumbélyegzõ kelte igazolja. Az export-visszatérítésrõl szóló ígérvényt a 4. számú mellékletben foglalt pályázati lappal kell igényelni az AIK-tól. (2) Az AIK a pályázatokat a rendelet hatálybalépését követõen folyamatosan fogadja az export-visszatérítési keret kimerüléséig. Túlpályázás esetén az egy napon postára adott, illetve személyesen benyújtott pályázatok tekintetében az AIK arányos visszaosztást alkalmaz. A 750 millió Ft-os export-visszatérítés, illetve 5000 tonnás exportkeret 90%-os, majd annak teljes kimerülését követõen az AIK tájékoztatja a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumot. (3) A pályázóknak minden megpályázott mennyiségre egységesen 30 Ft/kg pályázati díjat kell fizetniük a számú Agrárintervenciós Központ letéti számlára. A befizetés, illetve a visszautalás kizárólag pénzintézeti átutalással történik. A befizetõnek az átutalási megbízáson a bank által elõírt adatokon kívül a,,közlemény rovatban fel kell tüntetni a befizetõ cég nevét, adószámát és e rendelet számát. (4) A pályázati díj átutalását igazoló banki dokumentum csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. Ha a pályázati díj az AIK letéti számláján nem jelenik meg, a pályázó részére az ígérvény nem adható ki. Amennyiben a pályázat nem felel meg a meghatározott feltételeknek, illetve a rendelkezésre álló keret kimerülése után érkezik be, a pályázó a pályázati díj összegét 10 munkanapon belül visszakapja. (5) A pályázatnak tartalmaznia kell: a) a pályázó nevét, címét, levelezési címét, adószámát, bankszámlaszámát és amennyiben ettõl eltérõ a pályázati díj átutalásához használt bankszámlaszámát, b) a pályázó írásbeli nyilatkozatát vagy 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy lejárt adó-, vám-, egészség-, nyugdíj- és társadalombiztosítási járulék hátraléka nincs, c) nyilatkozatot arról, hogy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság csõd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt nem áll, illetve természetes személy esetében az egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben végrehajtási eljárás alatt nem áll, továbbá nyilatkozatot arról, hogy az exportra kerülõ sertéshúst Magyarországon született és nevelt vágósertésbõl állítják elõ, d) az igényelt export mennyiség termékenkénti nagyságát, a termék vámtarifaszáma, az áru megnevezése és a támogatási kódja (sorszáma) szerint, e) a pályázati díj átutalását igazoló banki dokumentumot, amelyen fel kell tüntetni a befizetõ cégnevét, adószámát és e rendelet számát, f) a pályázó vagy kereskedõ cég esetén a sertéshúst elõállító üzem export ellenõrzési számát, g) egy bélyeggel bérmentesített és tértivevénnyel ellátott, a pályázó nevére megcímzett válaszborítékot. 5. (1) Amennyiben a pályázat megfelel a pályázati feltételeknek, a pályázati díj letéti számlán való megjelenésétõl

13 2003/36. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2661 számított 7 munkanapon belül támogatási kódonként a pályázó részére másra át nem ruházható ígérvényt bocsát ki. Az ígérvény kézhezvételtõl számított 60 napig érvényes. A december 1-je után kézhez vett ígérvény legfeljebb december 31-ig érvényes. Az ígérvény tartalmazza e rendelet számát, a pályázó nevét, címét, adószámát, az elnyert export termékenkénti mennyiségét (kvóta), vámtarifaszámát, valamint az ígérvény lejáratának az idõpontját. (2) Az ígérvény érvényességének elsõ napja az ígérvény kézhezvételének a napja. (3) Amennyiben a pályázó az ígérvényen szereplõ mennyiségnek legalább 80%-át kiszállította, és ezt az AIK a részére igazolta, a teljes pályázati díjról 15 napon belül köteles nyilatkozni a 3. számú mellékletben foglalt nyilatkozat megfelelõ részének kitöltésével. Ha a pályázó a vállalt kötelezettségét legalább 80%-os mértékben nem teljesíti, úgy a pályázati díj nem igényelhetõ vissza. Ha a pályázó az ígérvényhez kapcsolódó egységes vámáru-nyilatkozatokkal elszámolt és az ezzel kapcsolatos jogszabályi feltételeknek eleget tett, de nem érte el az elnyert kvóta legalább 80%-át, viszont a kvótáját 50%-ban kiszállította, és lemond a fennmaradó részrõl, úgy az ígérvény lezárható, elszámoltnak tekinthetõ, de a pályázati díj részére nem utalható vissza. (4) Új ígérvény a meghirdetett export-visszatérítési keret függvényében adható ki. A pályázó a rendelkezésre álló keret függvényében újabb ígérvényre adhat be pályázatot, de csak akkor kaphatja meg a következõ ígérvényt, ha csak egy elszámolatlan ígérvénye van, és az adott termékre vonatkozó összes megelõzõ kvótával a vámokmányok alapján már elszámolt. 6. (1) Az export-visszatérítésre való jogosultság feltétele az együttes rendelet 4. -ában meghatározottakon felül az AIK által kiadott igazolás csatolása az export-visszatérítés igényléséhez. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott AIK igazolás kiállításának feltétele, hogy a pályázó a kvóta elszámolásával egyidejûleg, de legkésõbb a kvóta érvényességi idejének lejártát követõ 15 napon belül az AIK-hoz benyújtsa a kiléptetést igazoló vámáru-nyilatkozat 3. számú példányának másolatát, amelynek hátoldalán nyilatkozni kell arról, hogy a másolati példány az eredetivel mindenben megegyezik. A személyesen, illetõleg az export-visszatérítésre jogosult (a továbbiakban: igénylõ) megbízottja által vagy postai úton (tértivevényesen) az AIK címére eljuttatott vámárunyilatkozathoz mellékelni kell egy bélyeggel bérmentesített, az igénylõ nevére megcímzett válaszlevél borítékot és a kiállított tértivevényt. (3) Az igazolást az AIK 15 napon belül adja ki abban az esetben, ha a vámáru-nyilatkozaton szereplõ adatok megfelelnek az e rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban elõírt feltételeknek. (4) Amennyiben a vámáru-nyilatkozaton szereplõ adatok nem felelnek meg az e rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban elõírt feltételeknek, vagy a nyilatkozat a 7. (3) bekezdésében foglalt elõírás kivételével más okból kiegészítésre vagy kijavításra szorul, az AIK az igénylõt a hiányok megjelölése mellett 15 napos határidõ kitûzésével a hibák kijavítására, illetve pótlására szólítja fel. Egyben figyelmezteti, hogy amennyiben a vámárunyilatkozatot ismét hiányosan adja be, azt az AIK el fogja utasítani, illetõleg hiányos tartalma szerint fogja elbírálni. (5) Az export-visszatérítési jogosultság a kiléptetést követõen, a vételár pénzintézeti átutalással a már kifizetett elõleg beszámításával történõ kiegyenlítésekor (az export-visszatérítés alanyának számláján történõ banki jóváíráskor) keletkezik. Ha az áru vagy egy része bármilyen okból visszaszállításra kerül, az export-visszatérítés erre a mennyiségre nem jár, illetõleg a felvett export-visszatérítés arányos részét 5 napon belül vissza kell fizetni. (6) A határidõn túl benyújtott kérelmeket az AIK elutasítja. 7. (1) Az 1. számú mellékletben az adott vámtarifaszám alá sorolható termékekre export-visszatérítés csak a meghatározott régió országaiba végsõ rendeltetési céllal mint célországba kiszállított termékek esetén vehetõ igénybe. (2) Ha az árut vámszabad területre szállítják, az exportõrnek nyilatkoznia kell arról, hogy az árut végsõ rendeltetési céllal melyik országba mint célországba fogják szállítani. E rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot a 6. (2) bekezdésében meghatározottak szerint kell az AIK-nak megküldeni. (3) Az e rendelet 1. számú mellékletében szereplõ termékek exportjánál a kiviteli ellenõrzés során a vámárunyilatkozat 33. rovat ötödik (legutolsó) mezõjében kötelezõen fel kell tüntetni a mellékletben az adott termék vámtarifaszáma elõtt szereplõ háromjegyû kódszámot (sorszámot). A kódszám feltüntetésének elmulasztása esetén az export-visszatérítés abban az esetben sem igényelhetõ, ha az igénybevétel további feltételei egyébként teljesültek. (4) Az ígérvény sorszámát a kiviteli ellenõrzés során a vámáru-nyilatkozat 44. rovatában fel kell tüntetni. 8. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és december 31-én hatályát veszti. Dr. Németh Imre s. k., földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

14 2662 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/36. szám 1. számú melléklet a 38/2003. (IV. 11.) FVM rendelethez Sorszám Vámtarifaszám Árumegnevezés Ft/kg 0203 Sertéshús frissen, hûtve vagy fagyasztva: Friss vagy hûtött: Egész vagy fél: 010 reg Házi sertésbõl (célország: valamennyi ország az Európai Unió tagországai, Cseh Köztársaság és Szlovák Köztársaság kivételével) 150 A termékcsoportban egy pályázó által alkalmanként igényelhetõ legkisebb mennyiség 20 tonna, a legnagyobb 200 tonna mennyiség lehet. 2. számú melléklet a 38/2003. (IV. 11.) FVM rendelethez Az Európai Unió tagországai: Ausztria Belgium Dánia Finnország Franciaország Görögország Hollandia Írország Luxemburg Nagy-Britannia Németország Olaszország Portugália Spanyolország Svédország 3. számú melléklet a 38/2003. (IV. 11.) FVM rendelethez Nyilatkozat a pályázati díjról A befizetõ adatai Név: Adószáma: Ígérvény száma: Ígérvényre jóváírt pályázati díj összege:... Ft, azaz... forint. Befizetés idõpontja:... év... hó... nap. A fenti számú ígérvényre befizetett pályázati díj a kvóta rendeletben elõírt mértékben történt teljesítése miatt felszabadult. Kérem, hogy a fenti összegbõl szíveskedjenek... forintot részemre visszautalni, és/vagy... forintot ugyanezen rendeletre benyújtott újabb pályázatomhoz felhasználni. Dátum: befizetõ cégszerû aláírása

15 2003/36. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y számú melléklet a 38/2003. (IV. 11.) FVM rendelethez Ikt.sz.:... E05 03 Pályázati lap a sertéshús exportjának idõszakos export-visszatérítéséhez (A pályázati lapot géppel vagy nyomtatott nagybetûvel kell kitölteni.) 1. A pályázó adatai Adószáma: Pályázó neve:... Tel.:... Címe:... (helység)... út/utca... hsz. Székhely címe:... (helység)... út/utca... hsz. Levelezési címe:... (helység)... út/utca... hsz. Felelõs vezetõ neve:... Tel.:... Adóazonosító jele: Bankszámlaszáma: Pályázati díjhoz használt bankszámlaszám (amennyiben eltér az elõzõ bankszámlaszámtól): A sertéshúst elõállító üzem export ellenõrzési száma (a pályázó vagy kereskedõ cég esetén): Az igényelt kvóta adatai Vámtarifaszám: Az áru megnevezése: Támogatási kódja: Export mennyiség nagysága (tonna): Alulírott pályázó kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 3. Nyilatkozatok Nyilatkozom, hogy csõd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagyok (vonatkozó rész aláhúzandó). Nyilatkozom, hogy lejárt adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járulék hátralékom nincs. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár az általam közölt adataimat felhasználják. Alulírott büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy nemzeti vagy nemzetközi szervezet által elfogadott exporthigiéniai minõsítésû sertésvágóhíddal rendelkezem, illetve Magyarországon született és nevelt vágósertésbõl elõállított terméket exportálok. Alulírott büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerõs határozattal köztartozással nem rendelkezem. Dátum: a pályázó cégszerû aláírása Melléklet: 1. Pályázati díj átutalását igazoló banki dokumentum, amelyen a befizetõ neve, adószáma és e rendelet száma feltüntetésre került. 2. Egy bérmentesített, a pályázó nevére megcímzett boríték és kiállított tértivevény.

16 2664 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/36. szám 5. számú melléklet a 38/2003. (IV. 11.) FVM rendelethez Ikt.sz.:... Nyilatkozat (Vámszabad területre történõ kiszállítás esetén kitöltendõ.) Egységes vámáru-nyilatkozat határozatszáma: Eljáráskód (EV 37. rovat): Feladó/exportõr adatai (EV 2. rovat) Adószáma: Adóazonosító jele: Feladó/exportõr neve: Székhely címe:... (helység)... út/utca... hsz. Levelezési címe:... (helység)... út/utca... hsz. Felelõs vezetõ neve:... Tel.: Az áru kiszállításának végsõ rendeltetési célja mint célország:... Dátum: feladó/exportõr cégszerû aláírása A gazdasági és közlekedési miniszter 20/2003. (IV. 11.) GKM rendelete a gazdasági és közlekedési miniszter által adományozható elismerésekrõl A Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló évi XXXI. törvény 7. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel, az informatikai és hírközlési miniszterrel, a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterrel egyetértésben a következõket rendelem el: 1. (1) A feladat- és hatáskörömbe tartozó területeken végzett kimagasló színvonalú tevékenység elismerése céljából szakmai díjat, szakmai érmet és további szakmai elismerést (a továbbiakban együtt: elismerés) alapítok. (2) Elismerés magyar és külföldi állampolgár részére, valamint posztumusz is adományozható. 2. (1) Szakmai díj: a),,baross Gábor Díj ; b),,magyar Gazdaságért Díj ; c),,eötvös Loránd Díj ; d),,klauzál Gábor Díj. (2) Szakmai érem: a),,a Közlekedésért Érdemérem ; b),,szent Borbála-érem. (3) További szakmai elismerés: a),,miniszteri Elismerés ; b),,kiváló Bányász kitüntetõ cím. (4) A szakmai díjjal adományozó okirat és a kifizetéskor érvényben lévõ köztisztviselõi illetményalap tízszeresének megfelelõ mértékû, adóköteles pénzjutalom jár. (5) A szakmai díjjal járó pénzjutalom összegét a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) biztosítja a költségvetésébõl. (6) A szakmai éremmel és a további szakmai elismeréssel adományozó okirat jár.

17 2003/36. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y (1) Elismerés a,,szent Borbála-érem, a,,miniszteri Elismerés és a,,kiváló Bányász kitüntetõ cím kivételével általában nemzeti ünnepek alkalmával adományozható. (2) Az elismerések alapszabályait e rendelet melléklete tartalmazza. 4. (1) Elismerés adományozását kezdeményezheti a) a minisztérium és a minisztérium szakmai irányítása alá tartozó területeken dolgozó személyek esetében a foglalkoztató szervezet vezetõje, vagy annak egyetértésével a minisztérium fõosztályvezetõje, illetve magasabb beosztású vezetõje, b) más személy esetében a minisztérium fõosztályvezetõje, illetve magasabb beosztású vezetõje saját elhatározásából vagy felkérésre, továbbá c) a bányászatban és a kohászatban végzett tevékenységért adományozható,,szent Borbála-érem esetében a szakma reprezentatív munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetei, valamint a bányász-kohász hagyományt õrzõ szakmai egyesület együttesen, d) a bányászatban végzett tevékenységért adományozható,,kiváló Bányász kitüntetõ cím esetében a szakma reprezentatív munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetei együttesen. (2) Nem kezdeményezhetõ elismerés adományozása olyan személy esetében, aki jogerõs fegyelmi büntetés vagy jogerõs büntetõ ítélet hatálya alatt áll. (3) Az elismerés adományozására vonatkozó, részletes szakmai indokolást tartalmazó javaslatot az elismerés tervezett adományozásának idõpontja elõtt legalább 45 nappal a minisztérium Humánpolitikai Fõosztályára (a továbbiakban: Humánpolitikai Fõosztály) kell benyújtani. (4) A kezdeményezési joggal rendelkezõktõl beérkezett ajánlásokat állandó bizottság rangsorolja, és javaslatot tesz az elismerés adományozására. (5) Az állandó bizottság elnöke a közigazgatási államtitkár, tagjai a közigazgatási államtitkár személyi titkára, a politikai államtitkár személyi titkára, a Miniszteri Kabinet vezetõje és a Humánpolitikai Fõosztály vezetõje. Az állandó bizottság tevékenységében meghívottként részt vesz a szakmai elismerés szerinti ágazatot irányító minisztériumi vezetõ (helyettes államtitkár, címzetes államtitkár, fõigazgató). A titkársági feladatokat a Humánpolitikai Fõosztály vezetõje által kijelölt személy látja el. (6) Az elismerésekrõl az állandó bizottság javaslata alapján a gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) dönt. (7) Az elismeréseket a miniszter vagy az általa megbízott személy ünnepélyes keretek között adja át. (8) A posztumusz elismerés átvételére az állandó bizottság javaslatában megjelölt hozzátartozó jogosult. (9) A méltatlanná vált személytõl a miniszter az elismerést megvonja. (10) Az elismerések adományozásáról és megvonásáról a Humánpolitikai Fõosztály nyilvántartást vezet. Az elismerés adományozását és megvonását a minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni. 5. Ez a rendelet április 20-án lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a) a miniszteri szakmai elismerésekrõl szóló 14/1992. (IV. 4.) KHVM rendelet, b) a miniszteri szakmai elismerésekrõl szóló 14/1992. (IV. 4.) KHVM rendelet módosításáról rendelkezõ 25/1992. (XII. 2.) KHVM rendelet, c) a miniszteri szakmai elismerésekrõl szóló 14/1992. (IV. 4.) KHVM rendelet módosításáról rendelkezõ 9/1999. (II. 26.) KHVM rendelet, d) a gazdasági miniszter által adományozható elismerésekrõl szóló 30/2001. (XII. 4.) GM rendelet, e) az informatikai és hírközlési miniszter által adományozható elismerésekrõl szóló 2/2002. (X. 17.) IHM rendelet 5. -ának (2) bekezdése, f) a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter által adományozható elismerésekrõl szóló 1/2003. (I. 6.) FMM rendelet 11. -a második mondatában a következõ mondatrész:,,valamint a gazdasági miniszter által adományozható elismerésekrõl szóló 30/2001. (XII. 4.) GM rendelet 2. -ának (2) bekezdése, a 3. (1) bekezdésének a) pontjából,,a MUNKAÜGYÉRT DÍJ, valamint szövegrész, a 3. (2) bekezdésének b) pontja és a 9. (4) bekezdésének i) pontja, g) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter által adományozható kitüntetésekrõl és elismerésekrõl szóló 1/1998. (X. 28.) MeHVM rendelet módosításáról rendelkezõ 3/2003. (III. 13.) MeHVM rendelet 5. -ában a következõ mondatrész:,,ezzel egyidejûleg hatályát veszti a gazdasági miniszter által adományozható elismerésekrõl szóló az 1/2003. (I. 6.) FMM rendelettel módosított 30/2001. (XII. 4.) GM rendelet 2. -ának (5) bekezdése, (6) bekezdésében az,,és az (5) bekezdésben szövegrész, továbbá 3. -a (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdésének e) pontja Dr. Csillag István s. k., gazdasági és közlekedési miniszter

18 2666 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/36. szám Melléklet a 20/2003. (IV. 11.) GKM rendelethez Alapszabályok I. SZAKMAI DÍJAK,,Baross Gábor Díj 1. A közlekedés érdekében végzett kimagasló, példamutató tevékenység, illetve életmû elismeréséért adományozható. A díjat évente általában 15 személy kaphatja meg. 2. A díj díszdobozban elhelyezett, proof kivitelû ezüstérem, amelyhez adományozó okirat és pénzjutalom jár. Az érem átmérõje 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Elõlapján a névadó mellképe, mellette két oldalon tölgy-, illetve babérág, amelyben a díj elnevezése látható. Hátoldalán a Magyar Köztársaság egymást keresztezõ tölgy- és babérággal övezett címere helyezkedik el, amelyet»a GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERTÕL«felirat vesz körül.,,magyar Gazdaságért Díj 1. A magyar gazdaság és közlekedés érdekében végzett kimagasló, példamutató tevékenység, illetve életmû elismeréséért adományozható. A díjat évente általában 40 személy kaphatja meg. 2. A díjhoz adományozó okirat és pénzjutalom jár.,,eötvös Loránd Díj 1. Az ipar, a bányászat, az energetika, a szabványosítás, a mérésügy, a minõségügy és az atomenergia biztonsága érdekében végzett kimagasló tevékenység, illetve életmû elismeréséért adományozható. A díjat évente általában 20 személy kaphatja meg. 2. A díj díszdobozban elhelyezett emlékplakett, amelyhez adományozó okirat és pénzjutalom jár. A bronzból készült plakett átmérõje 110 mm. Elõlapja jobb oldalán a névadó mellképe, bal oldalán a díj elnevezése látható. Hátoldalán»A GAZDASÁGI ÉS KÖZLE- KEDÉSI MINISZTER«felirat helyezkedik el, felette egy körben a Magyar Köztársaság egymást keresztezõ tölgy- és babérággal övezett címere, alatta a díjazott nevének és az adományozás évszámának gravírozására alkalmas sík felület található.,,klauzál Gábor Díj 1. A kereskedelem és a fogyasztóvédelem érdekében végzett kimagasló, példamutató tevékenység, illetve életmû elismeréséért adományozható. A díjat évente általában 10 személy kaphatja meg. 2. A díj díszdobozban elhelyezett emlékplakett, amelyhez adományozó okirat és pénzjutalom jár. A bronzból készült plakett átmérõje 110 mm. Elõlapja bal oldalán a névadó mellképe, jobb oldalán a díj elnevezése látható. Hátoldalán»A GAZDASÁGI ÉS KÖZLE- KEDÉSI MINISZTER«felirat helyezkedik el, felette egy körben a Magyar Köztársaság egymást keresztezõ tölgy- és babérággal övezett címere, alatta a díjazott nevének és az adományozás évszámának gravírozására alkalmas sík felület található. II. SZAKMAI ÉRMEK,,A Közlekedésért Érdemérem 1. A közlekedés érdekében végzett magas színvonalú, eredményes munka elismeréséért adományozható. Az érdemérmet évente általában 30 személy kaphatja meg. 2. Az érdemérem adományozására a nemzeti ünnepek alkalmából kerülhet sor. 3. A díszdobozban elhelyezett szakmai éremhez adományozó okirat jár. Az ezüstbõl készült, proof kivitelû érem átmérõje 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Elõlapján a közlekedési ágazatot szimbolizáló ábra és,,a Közlekedésért felirat látható. Hátoldalán a Magyar Köztársaság címere helyezkedik el, amelyet két oldalról»a GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERTÕL«felirat övez.,,szent Borbála-érem 1. A bányászat, illetve a kohászat érdekében végzett magas színvonalú, eredményes munka elismeréséért adományozható. Az érmet a bányászat területén évente általában 25 személy, a kohászat területén évente általában 5 személy kaphatja meg. 2. Az érem adományozására Borbála-nap (december 4.) alkalmából kerülhet sor. 3. A díszdobozban elhelyezett szakmai éremhez adományozó okirat és kitûzõ jár. Az ezüstbõl készült, proof kivitelû érem átmérõje 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Elõlapján a névadó egész alakos képe, felette szalagon a díj elnevezése, alatta a»lelkiismeretes BÁNYÁSZATI TEVÉKENYSÉ- GÉRT«, illetve a»lelkiismeretes KOHÁSZATI TEVÉKENYSÉGÉRT«felirat, mindkét oldalán bányászkalapácsok. Hátoldalán a Magyar Köztársaság egymást keresztezõ tölgy- és babérággal övezett címere helyezkedik el, amelyet a»miniszteri KITÜNTETÉS«felirat vesz körül.

19 2003/36. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2667 III. TOVÁBBI SZAKMAI ELISMERÉSEK,,Miniszteri Elismerés 1. A minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó területen eredményes, példamutató tevékenységet végzett személy részére adományozható. Az elismerést évente általában 200 személy kaphatja meg. 2. Az elismerés adományozására a nemzeti ünnepek, szakmai napok és a Köztisztviselõk Napja (július 1.) alkalmából kerülhet sor. 3. Az elismerés díszdobozban elhelyezett, proof kivitelû ezüstérem, amelyhez adományozó okirat jár. Az érem átmérõje 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Elõlapján gróf Széchenyi István mellképe, alatta aláírása, felette a,,gróf Széchenyi István felirat, mellette két oldalon tölgy-, illetve babérág látható. Hátoldalán a Lánchíd, alatta a Széchenyi család címere és jelmondata, valamint a Hitel címû mûbõl származó idézet helyezkedik el, amelyet «A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER- TÕL» felirat és babérkoszorú vesz körül.,,kiváló Bányász kitüntetõ cím 1. A bányászatban elsõsorban fizikai vagy termelésirányítói munkakörben dolgozók részére a nehéz munkakörülmények között végzett példamutató munka elismeréséül adományozható. A kitüntetõ címet évente általában 50 személy kaphatja meg. 2. A kitüntetõ cím adományozására a Bányásznap (minden év szeptemberének elsõ vasárnapján) és Borbálanap (december 4.) alkalmából kerülhet sor. 3. A kitüntetõ címmel érem és adományozó oklevél jár. A honvédelmi miniszter 16/2003. (IV. 11.) HM rendelete a honvédelmi szervezetek alaprendeltetésen kívüli tevékenységébõl származó bevételek felhasználásáról és elszámolásáról A honvédelemrõl szóló évi CX. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 41. (2) bekezdésének m) pontjában foglaltak alapján figyelemmel az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 9. -ának (7) bekezdésében foglaltakra a honvédelmi szervezetek alaprendeltetésen kívüli tevékenységébõl származó bevételek felhasználásáról és elszámolásáról a következõket rendelem el: 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) költségvetési felügyelete alá tartozó költségvetési szervezetekre (a továbbiakban: honvédelmi szervek) és azok személyi állományára. (2) E rendelet elõírásait kell alkalmazni a Hvt. 22. (1) bekezdésének j) l) pontjaiban és a (4) bekezdésében meghatározott, térítés ellenében végzett tevékenységek (szolgáltatások) teljesítésébõl származó bevételek felhasználására és elszámolására. 2. (1) E rendelet alkalmazása tekintetében a honvédelmi szerv alaprendeltetésen kívüli tevékenységének kell tekinteni az Ámr. 9. (5) bekezdésében meghatározott alaptevékenységen belüli nem vállalkozásban végzett kiegészítõ, kisegítõ (a továbbiakban együtt: kiegészítõ) jellegû tevékenységeit. Az alaprendeltetés szerinti tevékenység és a kiegészítõ tevékenység együttesen alaptevékenységet képez. (2) A kiegészítõ tevékenységek csak az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. -a szerinti költségvetési szervek, a honvédelmi szervek személyi állománya (ideértve azok nyugdíjasait és jogszabályban meghatározott hozzátartozóit is), a HM tárca alapítványai és közhasznú szervezetei részére szerzõdés alapján végezhetõk. E tevékenységek költségeit (kiadásait) az azok teljesítésébõl származó bevételeknek fedeznie kell. Ilyen tevékenységnek minõsül a Hvt. 22. (1) bekezdése l) pontja alapján az állami szervek részére térítés ellenében végzett tûzszerészeti tevékenység is. (3) Honvédelmi szervezet gazdasági társaság és egyéni vállalkozó részére az 1. (2) bekezdésében említett szolgáltatást figyelemmel az Áht ában foglaltakra csak vállalkozás formájában (Áht. 96. ) végezhet. Eltérõ rendelkezés hiányában ezt a szabályt kell alkalmazni a közhasznú szervezetekrõl és az egyesülésrõl szóló törvények alapján mûködõ jogi személyek, a diplomáciai testületek és a (2) bekezdésben nem említett magánszemélyek esetében is. (4) A (3) bekezdésben foglaltak alól felmentést a katonai szervezetek esetében a HM Honvéd Vezérkar fõnöke, más honvédelmi szerv esetében a HM közigazgatási államtitkár, illetõleg az országos parancsnok [a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény 2. (8) bekezdés] javaslata alapján a honvédelmi miniszter adhat. 3. A honvédelmi szervezet állami szerv részére közérdekû cél megvalósítása érdekében kiegészítõ tevékenységet a

20 2668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/36. szám Hvt.-ben és az Ámr.-ben meghatározott feltételeken túlmenõen csak a Szervezeti és Mûködési Szabályzatában meghatározott rend szerint végezhet. 4. Az 1. (2) bekezdés szerinti tevékenység csak a Polgári Törvénykönyv idevonatkozó szabályai szerint (írásban) kötött szerzõdés alapján végezhetõ. 5. A 2. (2) bekezdés szerinti kiegészítõ tevékenységbõl eredõ bevételek figyelemmel a központi költségvetés Honvédelmi Minisztérium fejezetéhez tartozó költségvetési szervek bevételei teljesítésének, kezelésének és befizetésének rendjérõl szóló 12/2000. (II. 8.) Korm. rendelet mellékletének 5. pont e) alpontjában, illetõleg annak a 3. (1) bekezdésében foglaltakra a következõk szerint használhatók fel: a) a központi, állami befizetési kötelezettségek teljesítése után fennmaradó összegbõl elsõsorban a tevékenység során felhasznált központi és csapat beszerzésû anyagok, energiahordozók stb. gazdálkodási szabályok szerinti visszapótlását kell biztosítani; b) a tevékenységgel összefüggésben felmerült többlet személyi kiadások (túlmunka-, túlszolgálati díj, rendkívüli munkavégzés díjazása, napidíj, a Polgári Törvénykönyv szerinti megbízás díja, stb.) a tevékenységben résztvevõk állománycsoportjára vonatkozó jogszabályok szerint folyósíthatók, illetõleg állapíthatók meg. Az ilyen címen kifizetett összeg éves szinten nem haladhatja meg a kiegészítõ tevékenység (számított) bérköltségének 50%-át; c) a technikai eszközök amortizációs költségei és a honvédelmi szervezetnél egyébként is felmerülõ (rendes munkaidõre esõ) személyi kiadások megtérülõ részét fejezeti szintû megtérülésként kell kezelni. A kiegészítõ tevékenységben közvetlenül és közvetve résztvevõk munkájának elismerésére, az állománycsoportjukra vonatkozó szabályok szerint, a személyi kiadások megtérülõ részének 18%-a ide nem értve annak járulékos kiadásait az elöljáró parancsnok (felettes) engedélyével használható fel. Az így rendelkezésre álló összeg 25%-ának felhasználási jogát az elöljáró parancsnok (felettes) magához vonhatja. 6. (1) A hivatásos és szerzõdéses katona, illetõleg a köztisztviselõ (munkavállaló) és a közalkalmazott, kiegészítõ tevékenység keretében végzett kiemelkedõ teljesítményének elismeréseként figyelemmel az 5. b) pontjában foglaltakra is évente legfeljebb három havi illetményének megfelelõ összegû céljutalomban részesülhet. (2) Eltérõ rendelkezés hiányában, az e rendelet alapján kifizetett céljutalom, az egyéb címen kifizetett jutalmakkal együtt (ide nem értve a jubileumi jutalmat) sem haladhatja meg évente az érintett illetményének hathavi összegét. 7. A bevételek felhasználásával kapcsolatos elõirányzatmódosításokat az általános szabályok szerint kell végrehajtani. 8. (1) A honvédelmi szervezetek által végzett alaprendeltetésen kívüli tevékenységek végzésére vonatkozó részletes szervezési, engedélyezési és eljárási szabályokat hatáskörüknek megfelelõen a HM közigazgatási államtitkára, illetõleg a HM Honvéd Vezérkar fõnöke állapítja meg. (2) Az e rendelet alapján folyósítandó pénzbeli juttatásokra fordítható gazdálkodási keretek képzésére, a folyósításukkal kapcsolatos pénzügyi, adminisztrációs feladatok végrehajtásának rendjére a pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó központi szerv vezetõje hatáskörében intézkedik. 9. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. Ezzel egyidejûleg hatályát veszti a Magyar Honvédség alaprendeltetésen kívüli tevékenységérõl szóló 23/1992. (XI. 6.) HM rendelet. (2) A 2. (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a honvédelmi szervezetek felülvizsgálják alapító okiratukat, illetõleg szervezeti mûködési szabályzatukat, és szükség szerint június 30-ig kezdeményezik azok módosítását. Juhász Ferenc s. k., honvédelmi miniszter Az igazságügy-miniszter 7/2003. (IV. 11.) IM rendelete a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról Az igazságügy-miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 157/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 15. -ának a) pont-

21 2003/36. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2669 jában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el: 1. (1) A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. -ának a) b) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek: (A joggyakorlat tartalmára vonatkozó adatokat),,a) a bírósági fogalmazó esetében a Legfelsõbb Bíróság, az ítélõtábla, illetve a megyei (fõvárosi) bíróság elnöke, b) ügyészségi fogalmazó esetében a legfõbb ügyész, a fellebbviteli fõügyész, illetve a megyei (fõvárosi) fõügyész, (tanúsítja.) (2) Az R. 3. -a új e) ponttal egészül ki, és ezzel egyidejûleg az eredeti e) pont f) pontra változik: (A joggyakorlat tartalmára vonatkozó adatokat),,e) jogi végzettséggel rendelkezõ önálló bírósági végrehajtó, önálló bírósági végrehajtó-helyettes és önálló bírósági végrehajtó-jelölt esetében a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara, (tanúsítja.) 4. Az R a (2) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:,,a tanúsítvány kiállításának díja 6000 Ft. 5. (1) Az R ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:,,(1) A jogi szakvizsga díja részvizsgánként Ft. A megismételt írásbeli vizsga és a pótvizsga díja Ft, a megismételt részvizsga díja Ft. (2) Az R ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:,,(3) Ha a jelölt a már kitûzött vizsga elhalasztását kéri és az eljárásért Ft díjat befizetett, vagy a vizsgán nem jelent meg, de távolmaradását a szóbeli vizsga idõpontjától számított 8 napon belül kimentette és Ft díjat befizetett, újabb vizsgaidõpont kitûzését kérheti. Ha a távolmaradását nem menti ki, vagy a Ft díjat nem fizeti be, a vizsgadíjat elveszíti. 2. (1) Az R. 5. -a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (A részvizsgák vizsgatárgyai a következõk:),,c) munkajog és társadalombiztosítási jog, alkotmányjog és közigazgatási jog, európai közösségi jog. (2) Az R. 5. -ának (2) bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészül ki:,,európai közösségi jog vizsgatárgyból írásbeli vizsga nem tehetõ. (3) Az R. 5. -ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:,,(4) A Szakvizsga Bizottság minden év április 30. napjáig ismertetõt ad ki, amelyben a részvizsgákon számon kérhetõ joganyag és a részvizsgatárgyak tételei szerepelnek. Az ismertetõt az Igazságügyi Minisztérium honlapján is közzé kell tenni. Az ismertetõ évenként történõ felülvizsgálatáról az Igazságügyi Minisztérium gondoskodik. 3. Az R a (1) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:,,az írásbeli és a szóbeli vizsga értékelése: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) érdemjeggyel történik. 6. Az R a helyébe a következõ rendelkezés lép:,,14. (1) A vizsgabizottság tagját jelöltenként a befizetett vizsgadíjból 4500 Ft vizsgáztatói díj illeti meg. A vizsgabizottsági tagot valamennyi jelölt távolmaradása esetén 4500 Ft vizsgáztatói díj illeti meg. (2) Az írásbeli vizsga biztosát vizsganaponként 5000 Ft, a jegyzõkönyvvezetõt 4000 Ft illeti meg. 7. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. (2) A 6. rendelkezéseit azokra a vizsgákra kell alkalmazni, melyekre a jelentkezés és díjfizetés e rendelet hatálybalépését követõen történt. (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a) a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról szóló 14/2000. (VIII. 29.) IM rendelet 1. és 3. -a, valamint b) a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról szóló 17/2001. (XI. 23.) IM rendelet 6. -a. Dr. Hankó Faragó Miklós s. k., igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár

22 2670 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/36. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 5/2003. (IV. 11.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény 21. -ának (1) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az érintett miniszterekkel egyetértésben a következõket rendelem el: 1. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:,,1. A belföldi elõállítású termékek elsõ belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, valamint a termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása esetén a külön jogszabályban 1 foglaltak kivételével a szerzõdésben foglalt mennyiségre vonatkozóan a termékdíjfizetést átvállaló másodlagos kötelezett (a továbbiakban együtt: belföldi kötelezett) a 4. számú mellékletben meghatározott, az adott év január 1-jén hatályos Kereskedelmi Vámtarifa rendszer szerinti vámtarifaszámozású, illetve csomagolás esetén a 7. számú mellékletben meghatározott KT kóddal ellátott anyagok után az újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kis nyomású gumiabroncs kivételével köteles a termékdíjat megfizetni. 2. Az R. 4. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:,,4. (1) A belföldi kötelezettnek a negyedévet követõ hó 20. napjáig a tárgynegyedévi fizetési kötelezettségérõl havi bontásban, a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 6. -a (3) bekezdésének hatálya alá tartozó kötelezettnek a tárgyévi fizetési kötelezettségérõl a tárgyévet követõ év január 20-áig, beszámolót kell benyújtania a Kac. kezelését végzõ szervhez. A termékdíjfizetést átvállalónak (másodlagos kötelezett) az átvállalási szerzõdés hatálya alatt a beszámolót akkor is be kell nyújtania, ha tárgynegyedévre vonatkozóan fizetési kötelezettsége nem keletkezett. A beszámoló benyújtásáról a Kac. kezelését végzõ szerv a kötelezett, illetve a másodlagos kötelezett részére 8 napon belül igazolást ad ki. 1 A környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirõl szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 14. -a (1) bekezdésének c) pontja. (2) A belföldi kötelezettnek az (1) bekezdés szerinti beszámolót a számviteli bizonylatokkal és nyilvántartásokkal megegyezõen, e rendelet 3. számú melléklete szerinti adattartalommal kell teljesítenie. 3. Az R. 5. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:,,5. (1) A termékdíjköteles termék importálója (a továbbiakban: importáló kötelezett) az e rendelet 4. számú mellékletében meghatározott vámtarifaszámú termékek és anyagok, illetve csomagolás esetén az e rendelet 7. számú mellékletében meghatározott KT kóddal ellátott anyagok után köteles termékdíjat fizetni. (2) Az e rendelet 4. számú mellékletében felsorolt vámtarifaszámú termékek és anyagok mellett azon termékek importja esetén is kell termékdíjat fizetni, amelyek részeként vagy azokkal együtt a felsorolt vámtarifaszámú termékek importja is megtörténik, így különösen: jármûvek részeként importált gumiabroncs, gépek, berendezések részeként importált akkumulátor, hûtõberendezés, festékek, lakkok hígító és oldószer tartalma, valamint importált termékek csomagolása után is. Ebben az esetben az e rendelet 4. számú mellékletében szereplõ termékekre, illetve csomagolás esetén az e rendelet 7. számú mellékletében KT kóddal ellátott anyagokra vonatkozó termékdíjfizetési szabályokat kell megfelelõen alkalmazni. (3) Az importáló kötelezett termékdíjköteles termékkel végzett tevékenységét köteles bejelenteni. A bejelentésre a belföldi kötelezettekre vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni. 4. Az R. 6. -ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:,,(1) Az importáló kötelezett a koordináló szervezeten keresztüli termékdíj-mentesség igénybevétele esetét kivéve, a 3. számú mellékletnek megfelelõ adattartalommal beszámolót köteles benyújtani a Kac. kezelését végzõ szervhez. A beszámolóra a belföldi kötelezettekre vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni. 5. Az R. 8. -a a következõ (6) (9) bekezdésekkel egészül ki:,,(6) Az újrahasználható termékdíjköteles termékre, csomagolás esetén annak újrahasználható összetevõjére a termékdíjat egyszer, az elsõ forgalomba hozatalt követõen kell megfizetni, amennyiben a kötelezett az elsõ forgalomba hozatalt követõen a 2. számú mellékletben meghatározott bejelentkezési kötelezettségének eleget tett.

23 2003/36. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2671 (7) A (6) bekezdésben meghatározottakon kívül a 11. számú mellékletben meghatározott termékdíjköteles termékek esetében az újrahasználhatóság megállapításának további feltétele az ott meghatározott visszagyûjtési arányok teljesítése. (8) A kötelezettnek elkülönítetten kell nyilvántartania a saját és más tulajdonában lévõ, valamint az újonnan beszerzett és használtan visszavett újrahasználható termékdíjköteles termékeket, csomagolás esetén annak újrahasználható összetevõjét a hatályos számviteli elõírások szerint, melyeket a negyedéves beszámolóban is elkülönítetten kell bemutatnia. (9) Az újrahasználható termékdíjköteles terméket forgalomba hozó kötelezettnek az elsõ negyedéves beszámolójához csatolnia kell az adott év nyitómérlegében szereplõ újrahasználható csomagolás összetevõknek a készlet adatait. d) a kereskedelmi forgalomba hozatal céljából történõ import esetén tételenként a behozott gumiabroncsok forgalomba került mennyiségét (számlával igazolva) súly és darabszám megjelöléssel, valamint a selejt gumiabroncsok mennyiségét és kezelésének módját, e) felújítás céljára történõ import esetén a felújítási célból tételenként behozott használt gumiabroncs, valamint a felújítottan forgalomba hozott gumiabroncs mennyiségét súly és darabszám megjelöléssel, továbbá a selejt gumiabroncs mennyiségét és kezelésének módját, f) aktív feldolgozásra történõ behozatal esetén az aktív feldolgozásra tételenként behozott használt gumiabroncs mennyiségét súly és darabszám megjelöléssel, a selejt gumiabroncs mennyiségét és kezelésének módját, az aktív feldolgozás során keletkezett hulladék mennyiségét és kezelésének módját, a felújított gumiabroncs visszaszállítását igazoló vámokmányokat. 6. Az R a a következõ mondattal egészül ki:,, Amennyiben a csomagolás vagy annak összetevõje a környezetbarát védjegyhasználati joggal rendelkezik, a termékdíjfizetésre kötelezett a Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság erre vonatkozó igazolásával is jogosult termékdíj-kedvezményre. 7. (1) Az R. 10/B. -ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:,,(1) A használt gumiabroncs behozatal esetében a belföldi forgalom számára történõ vámkezelés elõtt a használt gumiabroncsot minõsíttetni kell az e rendelet 8. számú mellékletnek megfelelõ módon. (2) Az R. 10/B. -ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:,,(4) A tárgyév december 15-éig beérkezõ nyilvántartási kérelmek alapján a nyilvántartásba vett vizsgálólaboratóriumok listáját a Fõfelügyelõség következõ év március 1-jéig közzéteszi a Minisztérium hivatalos lapjában. A évben a közzétételt május 31-ig kell teljesítenie. 8. Az R. 10/D. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:,,10/d. Az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 22. -ban meghatározott elszámolás keretében be kell nyújtani az alábbi okmányokat: a) a vizsgálati jegyzõkönyv másolata, b) a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium import engedélyének másolata, c) a vámhatóság határozatainak másolata, 9. Az R. a következõ címmel, valamint 10/E 10/G. -sokkal egészül ki:,,a hígítók és oldószerek termékdíjfizetésének, visszaigénylésének egyes szabályai, nyilvántartási követelményei és összetételének ellenõrzése 10/E. (1) Termékdíj-fizetési kötelezettség áll fenn, ha a) a 4. számú mellékletben meghatározott egyes anyag önmagában vagy más anyagokkal kombinálva aa) nyersanyagok, termékek vagy hulladékok feloldása, ab) tisztítószerként szennyezõanyagok feloldása, ac) hígító és oldószer, ad) diszperziós közeg, ae) viszkozitást beállító közeg, af) felületi feszültség beállító közeg, ag) lágyítószer, ah) konzerválószer céljából kerül közvetlenül vagy technológiai folyamatban történõ felhasználást követõen forgalomba hozatalra, saját célú felhasználásra vagy behozatalra; b) a termék megnevezésétõl függetlenül a 4. számú mellékletben meghatározott anyag, 150 literes vagy annál kisebb kiszerelésben termékként kerül forgalomba hozatalra vagy behozatalra. (2) A szerves-vegyipari gyártók esetében a 4. számú mellékletben hígító és oldószer címszó alatt meghatározott anyagok saját célú felhasználása esetén a Kt. 3. -ának (4) bekezdése szerinti fizetési kötelezettség alapja a fizetendõ és visszaigényelhetõ termékdíj különbözete. (3) Az, aki a 4. számú mellékletben hígító és oldószer címszó alatt meghatározott anyagot vásárol, köteles az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak kivételével a tárgynegyedévet követõ hó 20. napjáig a Kac. kezelést végzõ szervnek megküldeni:

24 2672 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/36. szám a) a nevét, adószámát, GLN 2 számát; b) a vásárolt a 4. számú mellékletben meghatározott hígító és oldószer címszó alatt felsorolt anyagok megnevezését, GTIN 3 számát, vámtarifaszámát és KT kódját, mennyiségét (számlamásolatokkal alátámasztva); c) anyagfelhasználási adatait, anyagmérleggel alátámasztva. (4) A Kac kezelését végzõ szerv és a vámhatóság a termékdíjak elszámolása és befizetése tekintetében együttmûködik az ellenõrzések során. 10/F. (1) A hígítók, oldószerek után fizetett termékdíj visszaigénylése esetében, a szerves-vegyipari gyártónak nyilvántartást kell vezetni. (2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a) a vásárolt hígítók és oldószerek mennyiségét szállítók szerinti bontásban, a szállítók neve, címe és adószáma és GLN száma feltüntetésével; b) a technológiai folyamatba bevitt anyagok és a gyártási folyamatból távozó anyagok tételes mennyiségét technológiánként, és a technológián belül technológiai lépésenként; c) ha a szerves-vegyipari gyártó nem saját maga végzi a hígítókból és oldószerekbõl keletkezõ hulladék ártalmatlanítását, akkor az ártalmatlanításra átvevõ nevét, címét, adószámát, GLN számát, engedélyének számát; d) az átvevõ által adott igazolást (ha visszaigénylõ az ártalmatlanítást maga végzi, akkor az átvételt igazoló dokumentumokat). Az igazolásnak tartalmaznia kell a visszaigénylõ nevét, címét, adószámát, GLN számát, a tárgyhónapban a visszaigénylõtõl átvett használt vagy hulladékká vált hígítók és oldószerek mennyiségét és az átvétel tényét igazoló,,sz kísérõjegyek sorszámát. 10/G. A hígítók és oldószerek összetételének megállapítása, ellenõrzése: a) akkreditált cégek esetében az irányadó referenciaszabványok 4 szerint; b) akkreditációval nem rendelkezõ cégek esetében az önbevalláshoz csatolt a Nemzeti Akkreditáló Testület által akkreditált vizsgáló laboratórium által kiállított a termékre vonatkozó minõségi bizonyítványon feltüntetett összetétel alapján; c) importból származó hígítók és oldószerek esetén a Nemzeti Akkreditáló Testület által akkreditált vizsgáló laboratórium által kiállított a termékre vonatkozó minõségi bizonyítványban feltüntetett összetétel alapján történik; 2 GLN szám: Global Location Number Globális (Hely) Szervezet Azonosító szám, melyet a nemzeti számozó szervezet (Magyarországon az EAN Magyarország Kht.) ad ki. 3 GTIN szám: Global Trade Item Number Globális Árú Azonosító szám, mely lehet saját vagy a nemzeti számozó szervezet (Magyarországon az EAN Magyarország Kht.) által kialakított és nyilvántartott. 4 ISO 9000 és ISO d) ha az importáló kötelezett irányadó referenciaszabványokkal és Magyarországon hasonló referenciájú gyártókapacitással rendelkezik, a kötelezettnek a referenciaszabványaiban meghatározott dokumentációja szerint bemutatott nyilatkozata alapján történik. 10. (1) Az R ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:,,14. (1) A Kt a alapján a kötelezettnek a kiskereskedelmi értékesítés kivételével a számlában vagy a számla mellékletében a) befizetés esetén: a befizetett termékdíj összegét termékdíjanként külön-külön a,,bruttó árból... környezetvédelmi termékdíja:... Ft szöveget, b) termékdíj-kedvezmény esetén:,,a... környezetvédelmi termékdíja kedvezményben részesül, bruttó árból... környezetvédelmi termékdíja:... Ft szöveget, c) termékdíj-mentesség esetén:,,a... környezetvédelmi termékdíja alól mentes, illetve koordináló szervezeten keresztüli mentesség esetén,,a... környezetvédelmi termékdíja alól mentes, a hasznosítási díj megfizetve szöveget, d) újrahasználható termék elsõ forgalomba hozatal utáni forgalomba hozatala esetén:,, a... környezetvédelmi termékdíj az elsõ forgalomba hozatalkor megfizetésre került szöveget kell feltüntetni. (2) Az R ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:,,(3) A feltüntetett termékdíj, a hasznosítási díj, valamint a termékdíj-kedvezmény és termékdíj-mentesség összegét nyilvántartással kell alátámasztani. 11. (1) Azon kötelezett, aki nem rendelkezik a rendeletben meghatározott GLN és GTIN számmal, az augusztus 1-jéig köteles azt pótolni. (2) A hígító és oldószer, továbbá a reklámhordozó papírok esetében e rendelet hatálybalépését követõen forgalomba hozott, saját célra felhasznált vagy importált termékdíjköteles termék után, a rendelet 3. -ában meghatározott bejelentési kötelezettség határideje elsõ alkalommal e rendelet hatálybalépését követõ 30. nap. (3) A hígítók és oldószerek összetételének megállapítása, ellenõrzése akkreditációval nem rendelkezõ cégek, valamint importból származó hígítók és oldószerek esetében június 30-ig a Nemzeti Akkreditáló Testület által nem akkreditált vizsgáló laboratóriumok által kiállított minõségi bizonyítvánnyal (tanúsítvánnyal) is történhet.

25 2003/36. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y Az R és 11. számú mellékletei helyébe e rendelet 1 7. számú mellékletei lépnek. 13. Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg a) az R. 7. -a hatályát veszti; b) ahol az R.,,csomagolóeszköz kifejezést használ, ott a továbbiakban,,csomagolás kifejezést kell érteni; c) az R. 10/B. (2) bekezdésében használt,,környezetvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) kifejezés helyébe a,,környezet- és Természetvédelmi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: Fõfelügyelõség) kifejezés, valamint az R. 10/B. (3) bekezdésében, a 10/C. (2) bekezdésében és a 8. számú mellékletében használt,,minisztérium kifejezés helyébe a továbbiakban,,fõfelügyelõség kifejezés lép. Dr. Kóródi Mária s. k., környezetvédelmi és vízügyi miniszter 1. számú melléklet az 5/2003. (IV. 11.) KvVM rendelethez,,2. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez I. Bejelentõlap a termékdíj-fizetési kötelezettség keletkezésérõl 1. A termékdíjfizetésre kötelezett adatai Név: GLN szám: Adószám: KSH törzsszám: Bankszámlaszám: Cím/telefon: A termékdíjköteles termékre vonatkozó adatok 6 A termékdíj fajtája Gumiabroncs Gkt. Hûtõberendezés, hûtõközeg Hkkt. Csomagolás Cskt. Akkumulátor Akt. Egyéb kõolajtermékek Kkt. Hígítók és oldószerek Hokt. Reklámhordozó papír Pkt. Belföldi elõállítású termék Importált termék belföldi értékesítése saját felhasználása belföldi értékesítése saját felhasználása Dátum: cégszerû aláírás 5 Az EAN Magyarország Kht. által kiadott szervezet azonosító szám. 6 A táblázat érintett rovataiba a termékdíjfizetés módja az alábbi fogalmak valamelyikével írandó be: (0) ha nem érintett; (1) ha egyéni teljesítõ, (2) ha a termékdíjfizetés tõle átvállalásra kerül, (3) ha átvállaló, (4) ha mentes, (5) ha visszaigénylõ, (6) ha a Cskr. 6. (3) bekezdésének hatálya alá tartozó kötelezett.

26 2674 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/36. szám II. Nyilvántartásba vételi adatok újrahasználható termékdíjköteles termékek vagy termékdíjköteles termék részeként forgalomba hozott újrahasználható termékdíjköteles termékek bejelentéséhez 1. Újrahasználható termékdíjköteles termék azonosító száma/gtin: Újrahasználható termékdíjköteles termék megnevezése: Kötelezett azonosító száma/gln: Kötelezett neve: Újrahasználható termékdíjköteles termék típusa 7 : Újrahasználható termékdíjköteles termék 7 KT-kódja: Vámtarifaszám: Újrahasználható termékdíjköteles termék nettó tömege (termékdíj alapja): Újrahasználható termékdíjköteles termék átlagos élettartama: Újrahasználható termékdíjköteles termék átlagos forgási sebessége: Engedély/Tanúsítvány típusa, száma 8 : Újrahasználható termékdíjköteles termékjellemzõi 8 : Újrahasználható termékdíjköteles termék nettó tartalma 9 : Újrahasználhatóság jelölése: Anyagában való hasznosíthatóság jelölése: Az újrahasználatos termékdíjköteles termék forgalomba hozott termék besorolása 7 : Újrahasználható termékdíjköteles termék azonos típusú egyutas termékdíjköteles termék felsorolása: Az adott év nyitómérlegében szereplõ újrahasználható csomagolás összetevõk készletadatai: Csomagolás összetevõje esetén összhangban az EN 97/138 direktívával. 8 Amennyiben hatályos jogszabály elrendeli az újrahasználható termékdíjköteles termék forgalomba hozatalának feltételeként. 9 Befogadott áru mennyisége és mértékegysége. 2. számú melléklet az 5/2003. (IV. 11.) KvVM rendelethez,,3. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez I. Beszámoló a termékdíj-fizetési kötelezettségrõl... év... negyedév 1. A termékdíjfizetésre kötelezett adatai Név: GLN szám: Adószám: A tárgynegyedévi termékdíj-fizetési kötelezettség a) Termékdíjköteles termék megnevezése, b) Termékdíj fajtája, KT-kód szerinti bontásban, c) Áthozat az elõzõ idõszakokból, tárgyidõszaki összesen (havi részletezéssel) és göngyölített összesen az alábbi részletezéssel, d) Forgalomba hozott termékdíjköteles termék mennyisége da) Belföldön elõállított és belföldön forgalomba hozott termékdíjköteles termék mennyisége db) Egyutas termékdíjköteles termék mennyisége

27 2003/36. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2675 dc) Újrahasználható termékdíjköteles termék képzõdött hulladék mennyisége dd) Kibocsátott újrahasználható termékdíjköteles termék összes mennyisége de) Használatból visszafogadott újrahasználható termékdíjköteles termék mennyisége df) Visszafogadott újrahasználható termékdíjköteles termékbõl képzõdött hulladék mennyisége dg) Új újrahasználható termékdíjköteles termék mennyisége (pótlása) dh) Importból belföldi forgalomba hozott mennyisége di) Saját felhasználás mennyisége dj) Éves exportált keretmennyiség dk) Exportált mennyiség dl) Elsõ vevõ részére exportra átadott mennyiség dm) Re-export mennyiség dn) Bérgyártásból származó termékdíjköteles termék mennyisége do) Közvetlen (alapanyagként) felhasznált termékdíjköteles termék mennyisége dp) Gyártó által értékesített termékdíjköteles termék mennyisége (melyre a hasznosítási díjat a gyártó megfizette) dr) Gyártó elsõ vevõje által értékesített termékdíjköteles termék mennyisége (melyre a hasznosítási díjat a vevõ megfizette) ds) Környezetvédelmi termékdíj visszaigénylése nemzetközi szerzõdés alapján dt) Mentességi kérelmet benyújtó egyéni teljesítõ környezetvédelmi termékdíj visszaigénylése e) Termékdíjköteles termékbõl képzõdõ hasznosított hulladék mennyisége, a HKT-kódban lévõ KT-kód szerinti bontásban ea) Begyûjtött hulladék mennyisége eb) Anyagában történõ hasznosításra válogatott hulladék mennyisége ec) Hasznosított hulladék mennyisége összesen ed) Anyagában hasznosított hulladék mennyisége ee) Biológiai úton anyagában hasznosított hulladék mennyiség ef) Újrafeldolgozással anyagában hasznosított hulladék mennyisége eg) Visszanyeréssel alapanyaggá átalakított anyagában hasznosított hulladék mennyisége eh) Egyéb anyagában hasznosított hulladék mennyiség ei) Energetikai úton hasznosított hulladék mennyisége ej) Más módon hasznosított hulladék mennyisége ek) Ártalmatlanított hulladék mennyisége el) Elégetéssel ártalmatlanított hulladék mennyisége em) Lerakással ártalmatlanított hulladék mennyisége en) Más kémiai, biológiai, fizikai eljárással ártalmatlanított hulladék mennyisége f) Képzõdõ fizetési kötelezettség összege fa) Forgalomba hozott termékdíjköteles termék mennyisége [2. d)] fb) Visszaigénylésre jogosult termékdíjköteles termék mennyisége (5. számú melléklet) fc) Az adott termékdíjköteles mennyiséghez tartozó termékdíjtétel g) Befizetett termékdíj összege ga) Elõlegként termékdíjköteles termék után tárgyhónapban fizetett termékdíj összege gb) Termékdíjköteles termék után tárgyhónapban fizetett termékdíj összege gc) Termékdíjköteles termék után tárgynegyedévben fizetett termékdíj összege gd) Belföldi forgalomba hozott import termékdíjköteles termék után fizetett termékdíj összege

28 2676 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/36. szám II. Az I/2. d) pontjában az újrahasználható csomagolás esetén az újrahasználható csomagolásból képzõdõ hulladék mennyiségének anyag, csomagolástípus és termék szerinti részletezése Anyag Csomagolás típusa Termék Belföldön forgalomba hozott termékek újrahasználható csomagolá - sának mennyisége (kg) Újrahaszná - latra visszafogadott csomagolások mennyisége (kg) Újonnan beszerzett újrahasználható csomagolások mennyisége (kg) Visszafogadott, újrahasználható csomagolá - sokból keletkezõ hulladék mennyisége (kg) Üveg Mûanyag Karton/Hullámpapír/Lemez Alumínium Fémek Acél Fa Palackok Tárolók Hordók<20 l Hordók >=20 l,<250 l Hordók>=250 l,,nagy zsákok Palackok Dobozok Tartályok Rekeszek/ládák Raklapok Dobozok Hordók Tartályok Raklapok Tartályok<50 l Tartályok >=50 l, <300 l Tartályok<50 l Tartályok >=50 l, <300 l Italok Egyéb Élelmiszer Nem élelmiszer Élelmiszer Nem élelmiszer Élelmiszer Nem élelmiszer Italok Egyéb Élelmiszer Nem élelmiszer Élelmiszer Nem élelmiszer Élelmiszer Nem élelmiszer Élelmiszer Nem élelmiszer Dobozok Rekeszek/ládák Tartályok Raklapok Keretes raklapok

29 2003/36. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y számú melléklet az 5/2003. (IV. 11.) KvVM rendelethez,,4. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez Termékdíjköteles termékek és anyagok köre Az,,ex jelzéssel ellátott vámtarifaszám olyan termékcsoportot jelent, melyben csak a Kt. hatálya alá tartozó termékek termékdíjkötelesek. Megnevezés kötelezõ alszám Vámtarifaszám KN-alszám Magyar alszám Üzemanyagok Motorbenzin Gázolaj Gumiabroncsok Új pneumatikus gumiabroncs: személygépkocsihoz, beleértve a mikrobuszt és a versenyautót is autóbuszhoz vagy teherautóhoz repülõgépekhez más,,halszálka -mintás vagy hasonló felületû másféle Más

30 2678 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/36. szám Megnevezés kötelezõ alszám Vámtarifaszám KN-alszám Magyar alszám Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kisnyomású gumiabroncs: Felújítható (újrafutózható) gumiabroncs Használt gumiabroncs: újrafutózott használt, de forgalomképes Más, tömör vagy kisnyomású gumiabroncs Hûtõberendezések és hûtõközegek Szénhidrogének halogénszármazékai hûtõközeg céljára: Aciklikus szénhidrogének két vagy több különbözõ halogént tartalmazó halogénszármazékai ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex

31 2003/36. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2679 Megnevezés kötelezõ alszám Vámtarifaszám KN-alszám Magyar alszám ex ex ex ex Teljesen halogénezett, csak fluorozott-klórozott aciklikus szénhidrogént tartalmazó elegyek ex ex Részlegesen halogénezett fluorozott-klórozott aciklikus szénhidrogént tartalmazó keverékek ex Más részlegesen halogénezett aciklikus szénhidrogént tartalmazó keverékek ex Légkondicionáló berendezések: kompaktkészülék, ablakra vagy falra szerelhetõ gépjármûvekben az utastér hûtésére szolgáló berendezés hûtõegységet és hûtõ-fûtõ ciklus megfordítására alkalmas szelepet is tartalmazó berendezés másféle, hûtõegységgel Hûtõ- és fagyasztógépek: kombinált hûtõ-fagyasztógép, külön külsõ ajtókkal Háztartási hûtõgép: Kompresszoros típusú (új és használt) Abszorpciós típusú (új és használt) másféle (új és használt) fagyasztóláda, legfeljebb 800 l ûrtartalommal (új és használt) fagyasztószekrény, legfeljebb 900 l más hûtõ- vagy fagyasztóláda, -szekrény, kiállítópult, vitrin és hasonló hûtõ- vagy fagyasztóbútor

32 2680 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/36. szám Vámtarifaszám Megnevezés kötelezõ alszám KN-alszám Magyar alszám Kompresszoros típusú, hõcserélõs kondenzátorral másféle Akkumulátorok Elektromos akkumulátorok Egyéb kõolajtermékek Kenõolaj Motorolaj, kompresszor kenõolaj, turbina kenõolaj Hidraulikus célú folyadék Fehérolajok Differenciálolaj és reduktorolaj Forgásnélküli fémalakításhoz keverék, gumi kenõanyag, korróziógátló olaj Villamos szigetelési olaj Orsóolaj Egyéb, kivéve kenõzsírok és az január 1-jén hatályos Kereskedelmi Vámtarifa szerint a vámtarifaszám alá tartozó kenõolajok Rozsdagátló készítmény Egyéb

33 2003/36. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2681 Megnevezés kötelezõ alszám Vámtarifaszám KN-alszám Magyar alszám Rozsdagátló készítmény Egyéb, kivéve kenõzsírok Gépek, berendezések és jármûvek kenõanyagai, kivéve kenõzsír Rozsdagátló készítmény Egyéb Másféle Rozsdagátló készítmény Egyéb Gépek, berendezések és jármûvek kenõanyagai, kivéve kenõzsír Más Hidraulikusfék-folyadék és más folyadék hidraulikus célra Hígítók és oldószerek (a 10/E. szerint) Benzol ex ex Toluol ex ex Xilolok ex ex ex ex ex Vinil-toluolok ex Sztirol ex Etil-benzol ex Aromás szénhidrogén keverékek ex Könnyûpárlatok Más speciális benzin ex Más könnyûpárlat ex Lakkbenzin ex Középpárlatok (petróleum): Más petróleum ex Másféle középpárlat ex Izopentán ex Pentán izomerek keveréke ex n-pentán ex n-hexán ex Ciklohexán ex Dekalin ex Tetralin ex Terpentin és dipentén ex ex

34 2682 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/36. szám Vámtarifaszám Megnevezés kötelezõ alszám KN-alszám Magyar alszám Másutt nem említett szerves oldószer keverékek és hígítók; lakk és festékeltávolítók. Ezek közül csak az e mellékletben felsorolt anyagokból (összetevõkbõl) álló szerves oldószer keverékek. ex Reklámhordozó papírok 10 Iratgyûjtõ doboz, levéltartó doboz, tárolódoboz és hasonló cikk irodai, üzleti vagy hasonló célra ex Regiszter, üzleti könyv, jegyzetfüzet (notesz), megrendelõkönyv, orvosi vénytömb, írótömb, elõjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló áru, iskolai füzet, írómappa, iratrendezõ (cserélhetõ lapokkal vagy más), dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti ûrlap, karbon betétlapos tömb, más irodaszer papírból vagy kartonból; album, minták vagy gyûjtemények számára és könyvborító papírból vagy kartonból ex 4820 Regiszter, üzleti könyv, jegyzetfüzet (notesz), megrendelõkönyv, orvosi vénytömb, írótömb, elõjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló áru: ex Jegyzetfüzet (notesz), írótömb, elõjegyzési tömb: ex Írótömb ex Egyéb ex Napló ex Más ex Iratrendezõ (a könyvborító kivételével) dosszié, iratborító ex Sokszorosított üzleti ûrlap és karbon betétlapos tömb ex Végtelen formában ex Más ex Album, minták és gyûjtemények számára ex Más ex Legyezõ és kézben tartható ellenzõ, ezek kerete és keretének részei ex Könyv, brosúra, röpirat és hasonló nyomtatvány, egyes lapokban ex 4901 Egyes lapokban, hajtogatva is ex Idõszakos kiadványok sorozata, hirdetéssel ex Egyéb ex Újság, folyóirat és idõszakos kiadvány, illusztrálva és reklám tartalommal is ex 4902 Hetenként legalább négyszer megjelenõ kiadvány ex Hirdetéssel ex Ezek közül a reklámhordozó papírnak minõsülõk.

35 2003/36. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2683 Vámtarifaszám Megnevezés kötelezõ alszám KN-alszám Magyar alszám Egyéb ex Más ex Hetenként megjelenõ kiadvány ex Hirdetéssel ex Egyéb ex Havonként megjelenõ kiadvány ex Hirdetéssel ex Egyéb ex Más ex Idõszakos kiadvány hirdetéssel ex Egyéb ex Nyomtatott térkép, vízrajzi és minden más hasonló nyomtatott térkép, atlasz, falitérkép és helyrajzi térkép; nyomtatott földgömb ex 4905 Földgömb ex Más Könyv alakban ex Másféle ex Nyomtatott vagy illuszrált postai képes levelezõlap; nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, mindezek illusztrálva, díszítve és borítékkal is ex Nyomtatott vagy illuszrált postai képes levelezõlap ex Más ex Bármilyen nyomtatott naptár, naptárblokk is ex Öröknaptár bármilyen anyagból ex Egyéb ex Más nyomtatvány, ideértve a nyomtatott képet és fényképet is ex 4911 Kereskedelmi reklámanyagok, katalógusok és hasonlók ex Kereskedelmi katalógus ex Más ex Kép, minta és fénykép ex Lapok (nem kereskedelmi reklámanyag) össze nem hajtogatva, szöveget vagy képaláírást nem tartalmazó illusztrációkkal és képekkel, könyvek vagy folyóiratok kiadásához, amelyek különbözõ országokban, egy vagy több nyelven jelennek meg ex Nyomtatott képek és illusztrációk szöveg nélkül, könyvkiadás céljára, mintakönyv ex Egyéb ex Más ex Másféle ex

36 2684 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/36. szám 4. számú melléklet az 5/2003. (IV. 11.) KvVM rendelethez,,5. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez 1. számú táblázat Az export esetén befizetett termékdíj visszaigénylésére vonatkozó kérelem tartalmi elemei 1. A termékdíj visszaigénylõjének adatai Név: Adószám: GLN szám: Bankszámlaszám: Cím/telefon: Az exportált termékdíjköteles termékre vonatkozó adatok a) Termékdíjköteles termék megnevezése: b) Termékdíj fajtája, KT-kód szerinti bontásban: c) Az exportált termékdíjköteles termék mennyisége, KT-kód szerinti bontásban: d) Az exportált termékre befizetett termékdíj összege, KT-kód szerinti bontásban: e) A termékdíj befizetõjének neve, GLN száma: f) A termékdíjbefizetés azonosítója (számlaszám): A kérelemhez csatolni kell: a) a termék megvásárlását igazoló számla példányát, amelyben a jogszabály szerint tételesen szerepelnie kell a kötelezett által befizetett termékdíjnak; b) import esetén a vámteher kiszabásáról szóló határozat másolatát, vámszabad terület, tranzitterület esetén a betárolást igazoló vámokmány másolatát; c) igazolást arról, hogy vám- és állami adóhatóság felé nincs tartozása. Oldalak száma (ezzel az oldallal együtt): Dátum: aláírás

37 2003/36. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y számú táblázat A közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált termékdíjköteles termék után befizetett termékdíj visszaigénylésére vonatkozó kérelem tartalmi elemei 1. A termékdíj visszaigénylõjének adatai Név: Adószám: GLN szám: Bankszámlaszám: Cím/telefon: A közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált termékdíjköteles termékre vonatkozó adatok a) Termékdíjköteles termék megnevezése: b) Termékdíj fajtája, KT-kód szerinti bontásban: c) A közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált termékdíjköteles termék mennyisége, GTIN száma, KT-kód szerinti bontásban: d) A közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált termékre befizetett termékdíj összege, KT-kód szerinti bontásban: e) A termékdíj befizetõjének neve, GLN száma: f) A termékdíj-befizetés azonosítója (számlaszám): Az elõállított termékdíjköteles termékre vonatkozó adatok a) Termékdíjköteles termék megnevezése: b) Termékdíj fajtája, KT-kód szerinti bontásban: c) A termékdíjköteles termék mennyisége, GTIN száma, KT-kód szerinti bontásban: d) Az elõállított termékre befizetett termékdíj összege, KT-kód szerinti bontásban: e) A termékdíj befizetõjének neve, GLN száma: f) A termékdíj-befizetés azonosítója (számlaszám): A kérelemhez csatolni kell: a) a visszaigénylés jogalapját; b) anyagmérleget; c) a termék megvásárlását igazoló számla példányát, amelyben a jogszabály szerint tételesen szerepelnie kell a kötelezett által befizetett termékdíjnak; d) import esetén a vámteher kiszabásáról szóló határozat másolatát, vámszabad terület, tranzitterület esetén a betárolást igazoló vámokmány másolatát; e) igazolást arról, hogy vám- és állami adóhatóság felé nincs tartozása. Oldalak száma (ezzel az oldallal együtt): Dátum: cégszerû aláírás

38 2686 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/36. szám 3. számú táblázat A nemzetközi szerzõdés alapján, valamint az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási programja megvalósítása keretében importált, felhasznált termékek után befizetett termékdíj visszaigénylésére vonatkozó kérelem tartalmi elemei 1. A termékdíj visszaigénylõjének adatai Név: Adószám: GLN szám: Bankszámlaszám: Cím/telefon: A termékdíjköteles termékre vonatkozó adatok a) Termékdíjköteles termék megnevezése: b) Termékdíj fajtája, KT-kód szerinti bontásban: c) A vásárolt termékdíjköteles termék mennyisége, GTIN száma, KT-kód szerinti bontásban: d) A vásárolt termékre befizetett termékdíj összege, KT-kód szerinti bontásban: e) A termékdíj befizetõjének neve, GLN száma, adószáma: f) A termékdíj-befizetés azonosítója (számlaszám): A kérelemhez csatolni kell: a) a visszaigénylés jogalapját; b) a termék megvásárlását igazoló számla példányát, amelyben a jogszabály szerint tételesen szerepelnie kell a kötelezett által befizetett termékdíjnak; c) import esetén a vámteher kiszabásáról szóló határozat másolatát, vámszabad terület, tranzitterület esetén a betárolást igazoló vámokmány másolatát; d) igazolást arról, hogy vám- és állami adóhatóság felé nincs tartozása. Oldalak száma (ezzel az oldallal együtt): Dátum: cégszerû aláírás

39 2003/36. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y számú táblázat A hígítók és oldószerek után befizetett termékdíj visszaigénylésére vonatkozó kérelem tartalmi elemei 1. A termékdíj visszaigénylõjének adatai Név: Adószám: GLN szám: Bankszámlaszám: Cím/telefon: A technológiában felhasznált hígítókra és oldószerekre vonatkozó adatok a) Termékdíjköteles termék megnevezése: b) Termékdíj fajtája, KT-kód szerinti bontásban: c) A felhasznált termékdíjköteles termék mennyisége, GTIN száma, KT-kód szerinti bontásban: d) A felhasznált termékre befizetett termékdíj összege, KT-kód szerinti bontásban: e) A termékdíj befizetõjének neve, GLN száma: f) A termékdíj-befizetés azonosítója (számlaszám): Az elõállított termékdíjköteles termékre vonatkozó adatok a) Termék megnevezése: b) A termék mennyisége, GTIN száma: A kérelemhez csatolni kell: a) a visszaigénylés jogalapját; b) anyagmérleget; c) a termék megvásárlását igazoló számla példányát, amelyben a jogszabály szerint tételesen szerepelnie kell a kötelezett által befizetett termékdíjnak; d) import esetén a vámteher kiszabásáról szóló határozat másolatát, vámszabad terület, tranzitterület esetén a betárolást igazoló vámokmány másolatát; e) igazolást arról, hogy vám- és állami adóhatóság felé nincs tartozása; f) egy számlaösszesítõt (amelyben szerepelnie kell a számla számoknak, a vásárolt hígítók, oldószerek mennyiségének és a kötelezett által befizetett Hokt. termékdíjnak). Oldalak száma (ezzel az oldallal együtt): Dátum: cégszerû aláírás

40 2688 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/36. szám 5. számú táblázat A kenõolaj visszaigénylés iránti kérelem tartalmi elemei 1. A termékdíj visszaigénylõjének adatai Név: Adószám: GLN szám: Bankszámlaszám: Székhely: Cím/telefon: Bejelentõlap a kenõolaj termékdíj visszaigényléséhez... év... negyedév a) Termékdíjköteles termék megnevezése, havonként KT-kód szerinti bontásban: b) A termékdíjköteles termék mennyisége, GTIN száma, havonként KT-kód szerinti bontásban: c) A befizetett termékdíj összege, havonként KT-kód szerinti bontásban: A visszaigénylést megelõzõ 12 hónap adatait kell beírni. 3. Igénylõlap a kenõolaj termékdíj visszaigénylésére... év... negyedév Megnevezés Visszagyûjtött mennyiség (t) gazdálkodó szervezetek - tõl lakosságtól Saját hasznosítás (t) ebbõl újrafeldolgozás ebbõl energianyerés Hasznosításra átadott mennyiség (t) ebbõl újrafeldolgozás ebbõl energianyerés Nem hasznosított mennyiség (t) Visszaigénylendõ összeg (ezer Ft)... hó... hó... hó Összesen: A visszaigényelhetõ összeget a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirõl szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott képletek szerint kell kiszámítani. 4. A kenõanyag-behozatal a vámhatóság határozatainak és a KT-kód szerinti bontásban Vámtarifaszám/KT-kód Dátum Határozat száma

41 2003/36. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y Az átadók bemutatása Sorsz. Dátum Átadó neve Átadó adószáma és GLN száma Átadó cég címe ir.szám város cím SZ/K kísérõ szám Mennyiség (kg) 6. Az átvevõk bemutatása Sorsz. Dátum Átvevõ neve Átvevõ adószáma és GLN száma Átvevõ cég címe ir.szám város cím Engedély - szám Mennyiség (kg) 7. A tárgyévre vonatkozó göngyölített kenõolajtermékdíj-adatok Ezer Ft Éves termékdíjforgalom Tárgyévre befizetett összes termékdíj Tárgyév elsõ három negyedévében visszautalt termékdíj Negyedik negyedévben visszaigényelt termékdíj Tárgyévre visszaigényelhetõ termékdíj A táblázatot csak a negyedik negyedéves visszaigénylés benyújtásakor kell kitölteni és beadni. Oldalak száma (ezzel az oldallal együtt): Dátum: cégszerû aláírás

42 2690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/36. szám 5. számú melléklet az 5/2003. (IV. 11.) KvVM rendelethez,,6. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez Igénylõlap (Beszámoló) rendszeres támogatáshoz... év... negyedév 1. Az igénylõ adatai a) Név: b) GLN szám (telephelyi bontásban): c) Adószám: d) Telephelyi kapacitásadatok: e) Igénylõ beszállítóinak GLN száma, szerzõdésazonosítói: f) Igénylõ vevõinek GLN száma, szerzõdésazonosítói: A begyûjtött és hasznosított hulladék, valamint a hasznosítás eredményeképpen keletkezõ termék besorolása, illetve azonosítása a) Megnevezés: b) HKT-kód: c) EWC-kód: d) GTIN szám (újrahasználatból, újrafeldolgozásból és energianyerésbõl származó termékek esetén): Mennyiségi adatok (áthozat az elõzõ idõszakból, tárgyidõszaki összesen /havi részletezéssel/ és göngyölített összesen) az alábbi részletezéssel: A) Hulladékkezelés a) Begyûjtött hulladék mennyisége: b) Készletezett hulladék mennyisége: c) Anyagában történõ hasznosításra válogatott hulladék mennyisége: d) Hasznosított hulladék mennyisége összesen: da) Anyagában hasznosított hulladék mennyisége: Biológiai úton anyagában hasznosított hulladék mennyisége: Újrafeldolgozással anyagában hasznosított hulladék mennyisége: Visszanyeréssel alapanyaggá átalakított, anyagában hasznosított hulladék mennyisége: Egyéb anyagában hasznosított hulladék mennyisége: db) Energetikai úton hasznosított hulladék mennyisége: dc) Más módon hasznosított hulladék mennyisége: e) Ártalmatlanított hulladék mennyisége: ea) Elégetéssel ártalmatlanított hulladék mennyisége: eb) Lerakással ártalmatlanított hulladék mennyisége: ec) Más kémiai, biológiai, fizikai eljárással ártalmatlanított hulladék mennyisége: B) Újrahasználat a) Újrahasználatra visszagyûjtött termékek mennyisége: b) Újrahasznált termékek mennyisége: c) Értékesített termék mennyisége: Támogatások nyilvántartása a) Tevékenység:... b) Idõszak:... c) Mennyiség:... d) Támogatási összeg (göngyölítve, havi bontásban):...

43 2003/36. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y számú melléklet az 5/2003. (IV. 11.) KvVM rendelethez,,7. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez Környezetvédelmi termékdíj kódok I. TERMÉKDÍJKÖTELES TERMÉKEK KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÓDJAI (KT-KÓD) A 4 számjegyû KT-kód negyedik számjegye: 0, ha a termék sem kedvezményben, sem mentességben nem részesül; 1, ha a termék kedvezményben részesül; 2, ha a termék teljes mentességben részesül; 3, ha a termék nem teljes mentességben és kedvezményben részesül; 4, ha a termék nem teljes mentességben részesül; 5, ha a termékdíjat jogszabály alapján nem kell megfizetni; 6, ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül. A következõ táblázatok a 4 számjegyû KT-kódok elsõ 3 pozícióját tartalmazzák 11 : Akkumulátor környezetvédelmi termékdíj kódjai Termék megnevezése Termékdíj típusa KT-kód Akkumulátor, elektrolittal feltöltött Akt. 501 Akkumulátor, elektrolittal fel nem töltött Akt. 502 Csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjai Csomagolás anyaga Termékdíj típusa KT-kód Mûanyag Cskt. 419 Papír és karton Cskt. 439 Alumínium Cskt. 441 Fém (kivéve alumínium) Cskt. 448 Fa Cskt. 459 Természetes alapú textil Cskt. 469 Üveg Cskt. 479 Társított Cskt. 489 Egyéb Cskt. 499 Egyéb kõolajtermékek környezetvédelmi termékdíj kódjai Termék megnevezése Termékdíj típusa KT-kód Kenõolaj Kkt A négyszámjegyû KT-kódok külön közleményben kerülnek kihirdetésre.

44 2692 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/36. szám Gumiabroncs környezetvédelmi termékdíj kódjai Termék megnevezése Termékdíj típusa KT-kód,,E jellel rendelkezõ új gumiabroncs Gkt. 211 Használt, felújításra behozott gumiabroncs, külön jogszabályban meghatározott kedvezményes feltételekkel Gkt. 221 Importált, használt gumiabroncs Gkt. 222,,E jellel rendelkezõ, felújított gumiabroncs Gkt. 223 Felújításra (külön jogszabályban meghatározott feltételekkel) behozott használt gumiabroncs Gkt. 224 Hûtõberendezés, hûtõközeg környezetvédelmi termékdíj kódjai Hûtõberendezés környezetvédelmi termékdíj kódjai Térfogat, termékdíj-használtsági fok Hûtõközeg mennyisége 0,50 kg-ig 0,51 2,00 kg 2,01 kg-tól Mennyiséggel nem jellemezhetõ Nem köteles 120 literig, új liter, használt , liter, új , liter, használt ,01 litertõl, új ,01 litertõl, használt Hûtõközeg mennyisége Térfogat, használtsági fog 0,50 kg-ig 0,51 2,00 kg 2,01 kg-tól nem termékdíjköteles termékdíjköteles nem termékdíjköteles termékdíjköteles nem termékdíjköteles termékdíjköteles Nem jellemezhetõ, új Nem jellemezhetõ, használt Hûtõközeg környezetvédelmi termékdíj kódjai Termék megnevezése Termékdíj típusa KT-kód Új HCFC (lágy freon) és HCFC keverék Hkkt. 802 Regenerált CFC és CFC keverék Hkkt. 811 Regenerált, illetve regenerálásra alkalmas HCFC és HCFC keverék Hkkt. 812 Regenerálásra alkalmas HCFC Hkkt. 813 Regenerálásra alkalmas CFC Hkkt. 814

45 2003/36. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2693 Hígítók és egyéb oldószerek (a továbbiakban: oldószerek) környezetvédelmi termékdíj kódjai Termék megnevezése Termékdíj típusa KT-kód Ha az oldószer aromás tartalma 30% felett van Hokt. 701 Ha az oldószer aromás tartalma 20 30% között van Hokt. 702 Ha az oldószer aromás tartalma 0,5 19,99% között van Hokt. 703 Ha az oldószer alifás tartalma 40% felett van Hokt. 704 Ha az oldószer alifás tartalma 15 40% között van Hokt. 705 Ha az oldószer alifás tartalma 15% alatt van Hokt. 706 Reklámhordozó papírok környezetvédelmi termékdíj kódjai Termék megnevezése Termékdíj típusa KT-kód Reklámhordozó papírok Pkt. 900 II. TERMÉKDÍJKÖTELES TERMÉKBÕL KÉPZÕDÕ HULLADÉK KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÓDJAI (HKT-KÓD) A 8 számjegyû HKT-kód felépítése: 1. pozíció értéke: 1 a belföldön keletkezõ és belföldön kezelt hulladék esetén 2 a belföldön keletkezõ, de külföldön hasznosított hulladék esetén 3 országon kívül keletkezõ, de belföldön hasznosított hulladék esetén pozíció értéke: 900 hulladékkezelés esetén 100 begyûjtött hulladék mennyisége esetén 101 lakossági szelektív hulladékgyûjtésbõl begyûjtött hulladék mennyisége esetén 102 nem lakossági szelektív hulladékgyûjtésbõl begyûjtött hulladék mennyisége esetén 200 készletezett hulladék mennyisége esetén 300 anyagában történõ hasznosításra válogatott hulladék hasznosítása esetén 400 összes hasznosított hulladék mennyisége esetén 410 anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén 411 biológiai úton anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén 412 újrafeldolgozással anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén 413 visszanyeréssel alapanyaggá átalakított anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén 414 egyéb anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén 420 energetikai úton hasznosított hulladék mennyisége esetén 430 más módon hasznosított hulladék mennyisége esetén 500 ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén 510 elégetéssel ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén 520 lerakással ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén 530 más kémiai, biológiai, fizikai eljárással ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén pozíció értéke: megegyezik a KT-kód felépítésével.

46 2694 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/36. szám 7. számú melléklet az 5/2003. (IV. 11.) KvVM rendelethez,,11. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez Egyes újrahasználható csomagolásoknak az egyszerhasználható és újrahasználható termék kibocsátási arányszámai, valamint a visszagyûjtési arányai Csomagolás anyaga Csomagolóeszköz típusa Egyszerhasználható és újrahasználható termék kibocsátási arányszám (V1%) Visszagyûjtési arány 12 (V2%) Üveg Palack Mûanyag Palack Ládák/Rekeszek Ládák/Rekeszek Raklapok Raklapok Hordók Fém Hordók Fa Raklap V 1 A kötelezett által újrahasználható és egyszerhasználható termékdíjköteles termék kibocsátásának arányszáma (kg). (Csomagolás összetevõje esetén anyagfajtánként és típusonként külön-külön.) V 2 A kötelezett által forgalomba hozott újrahasználható (csomagolás összetevõje esetén adott anyagfajtájú és típusú) termékdíjköteles termék és újrahasználatra visszafogadott termék mennyiségének arányszáma. 12 A termékdíj-fizetési idõszakban a kibocsátott teljes mennyiség és a nettó visszagyûjtött mennyiség tömegaránya. 13 A 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 3. -ában foglaltak szerinti ládák és raklapok.

47 2003/36. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2695 V. rész KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Heves Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának (3301 Eger, Barkóczy út 7., Pf. 145) h i r d e t m é n y e i Az FVM Heves Megyei Földmûvelésügyi Hivatala a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló évi II. törvény 4/B. -ának (5) bekezdése alapján nyilvá nos sorsolá st tart a Tarnamenti Agrárszövetkezet, Tarnaméra használatában lévõ, részarány-földtulajdonnak megfelelõ földek kiadása céljából. I. A sorsolás helye: Tarnaméra, Árpád út 10., Községi Könyvtár II. A sorsolás idõpontja: május 22., 10 óra. A sorsoláson részvételre jogosultak köre: a Tarnamenti Agrárszövetkezet, Tarnaméra gazdálkodási területén még ki nem adott részarány-földtulajdonnal (aranykoronával) rendelkezõ személyek. A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Település: Boconád Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha, m 2 ) Összes AK érték Sorsolandó AK érték Terület hasznosítására vonatkozó korlátozás 02/1 gyep (legelõ) 0,5967 2,02 2,02 018/4 szántó 0,4871 5,41 5,41 022/11 szántó 1,0053 6,33 6,33 Jogi jelleg: bányatelek 022/29 szántó 0,1599 1,77 1,77 034/19 gyep (legelõ) 0,1416 0,14 0,14 034/22 szántó 0,1572 1,74 1,74 083/26 gyümölcsös 0,2533 7,93 7,93 083/56 szántó 4, ,07 6,00 099/12 szántó 0, ,96 10, gyep (rét) 0,3251 4,52 4, /7 gyep (legelõ), szántó 2, ,12 58, /2 szántó 0,4046 9,83 9, /1 szántó 0, ,91 11, /3 erdõ 0,2097 1,17 1, /2 gyep (legelõ) 0,5935 8,25 8,25 Település: Heves Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha, m 2 ) Összes AK érték Sorsolandó AK érték Terület hasznosítására vonatkozó korlátozás 0245/1 szántó 6, ,10 2, /12 szántó 0,2208 1,39 1, /5 szántó 0,5817 6,46 6,46

48 2696 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/36. szám Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha, m 2 ) Összes AK érték Sorsolandó AK érték 0429/6 szántó 0,4895 5,43 5, /20 szántó 0,3416 1,27 1, erdõ 0,5999 5,40 5, szántó 0,0996 1,73 1, szántó 0,2507 2,78 2,78 Zártkert 7112 kert 0,1565 4,90 4,90 Zártkert Terület hasznosítására vonatkozó korlátozás Település: Tarnabod Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha, m 2 ) Összes AK érték Sorsolandó AK érték 140 szántó 1, ,71 34,71 Belterület 04/2 szántó 0,0758 1,32 1,32 038/3 szántó 0,2077 4,96 4,96 063/10 szántó 33, ,03 75,56 070/4 erdõ 0,6847 3,83 3,83 Terület hasznosítására vonatkozó korlátozás Település: Tarnaméra Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha, m 2 ) Összes AK érték Sorsolandó AK érték 09/9 szántó 1, ,43 37,43 09/11 szántó 0,1239 2,16 2,16 012/30 szántó 37, ,15 17,20 026/3 szántó 0,0690 1,68 1,68 030/8 szántó 0,4644 8,50 8,50 042/17 gyep (legelõ) 17, ,95 179,95 047/18 gyep (rét) 0,5260 7,31 7,31 047/19 gyep (rét) 1, ,21 15,21 047/20 gyep (rét) 2, ,38 41,38 047/24 szántó 2, ,98 75, erdõ 0,3622 4,02 4,02 057/12 szõlõ 0,0651 2,71 2,71 063/8 gyep (legelõ) 6, ,93 120,93 063/16 gyep (legelõ) 24, ,88 379,88 069/8 szántó 0,2204 3,83 3,83 072/13 szántó 0,1619 3,93 3,93 072/18 gyep (legelõ) 0,5234 5,44 5,44 072/29 szántó 0,1563 3,80 3,80 075/7 szántó 0, ,07 21,07 085/2 gyep (rét) 0,5791 3,01 3, /5 szántó 1, ,15 57, /7 szántó 1, ,54 43,54 Terület hasznosítására vonatkozó korlátozás

49 2003/36. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2697 Település: Tarnazsadány Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha, m 2 ) Összes AK érték Sorsolandó AK érték Terület hasznosítására vonatkozó korlátozás 601/1 szántó 3, ,76 100,76 Belterület 03/2 gyep (rét) 0,2529 8,35 8,35 022/5 szántó 1,0856 8,98 8,98 028/4 szántó 5, ,49 70,49 Szolgalmi jog: átjárási és útszolgalmi jog 079/11 szántó 0,2718 7,56 7,56 081/15 szántó 0,0837 2,74 2,74 085/1 gyep (rét) 18, ,04 597,04 087/6 gyep (legelõ) 8, ,73 96,73 087/7 gyep (legelõ) 1,5014 7,81 7,81 087/9 gyep (legelõ) 15, ,28 270, szántó 19, ,66 3, szántó 87, , , gyep (legelõ) 1,2013 6,25 6,25 095/2 gyep (rét) 0, ,50 36,50 097/7 gyep (legelõ) 80, ,35 816, /1 szántó 25, ,04 770, /2 szántó 0,1350 1,17 1, /4 gyep (legelõ) 0,4827 5,36 5, /1 szántó 0,0248 0,84 0, /35 szántó 60, , ,42 Település: Zaránk Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha, m 2 ) Összes AK érték Sorsolandó AK érték 020/6 gyep (legelõ) 1, ,85 17,85 Terület hasznosítására vonatkozó korlátozás A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet. Több részarány-tulajdonos egyezségen alapuló írásbeli igényét, valamint a kisorsolt földrészletekre vonatkozó cseremegállapodásokat a Földmûvelésügyi Hivatal figyelembe veszi. A közös igényt a sorsolás kezdetéig a helyszínen, a cserét pedig a sorsolást követõ 15 napig lehet a Földmûvelésügyi Hivatalhoz írásban benyújtani. A sorsolás a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül. A sorsoláson bármely okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg. Akinek a nyilvános sorsolás jogos érdekét érinti, vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a sorsolást követõ 48 órán belül a Fõvárosi és Pest Megyei Földmûvelésügyi Hivatalhoz címzett, de a Heves Megyei Földmûvelésügyi Hivatalhoz (3301 Eger, Barkóczy út 7.) kifogást nyújthat be.

50 2698 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/36. szám Az FVM Heves Megyei Földmûvelésügyi Hivatala a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló évi II. törvény 4/B. -ának (5) bekezdése alapján nyilvá nos sorsolá st tart a Bükkvidéke Mezõgazdasági Szövetkezet, Bátor FA használatában lévõ, részarány-földtulajdonnak földek kiadása céljából. I. A sorsolás helye: Egerbocs, Alkotmány út 48., Mûvelõdési Ház II. A sorsolási idõpontok: május 27., 9 óra megfelelõ A sorsoláson részvételre jogosultak köre: a Bükkvidéke Mezõgazdasági Szövetkezet, Bátor FA gazdálkodási területén részarány-földtulajdonnal (aranykoronával) rendelkezõ azon személyek, akik a évi CXVIII. törvény 5/B. (1) bekezdése alapján határidõben kérelmet nyújtottak be május 27., óráig május 28., 9 óra. A sorsoláson részvételre jogosultak köre: a Bükkvidéke Mezõgazdasági Szövetkezet, Bátor FA gazdálkodási területén még ki nem adott részarány-földtulajdonnal (aranykoronával) rendelkezõ személyek. A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Település: Bátor Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha, m 2 ) Összes AK érték Sorsolandó AK érték 011/7 gyep (rét) 0,9917 3,47 3,47 022/4 szántó 11, ,17 44,43 024/7 szántó 11, ,49 48,49 026/1 gyep (legelõ) 0,0658 0,18 0,18 026/3 gyep (legelõ) 0,5602 1,57 1,57 034/9 szántó 0,2244 3,50 3,50 034/25 szántó 0, ,47 10,47 034/31 szántó 0,4967 7,75 7,75 043/7 erdõ 1,1717 2,23 2,23 043/8 szántó 4, ,86 22,86 043/11 gyep (legelõ) 23, ,28 49,29 045/3 erdõ 0,4088 0,78 0,78 050/10 gyep (rét) 0,4085 2,86 2,86 071/4 szántó 0,0626 0,98 0,98 071/8 szántó 0,3915 5,60 5,60 078/7 gyep (legelõ) 0,3661 0,11 0,11 079/3 szántó 3, ,88 16, gyep (rét) 6, ,08 53,08 082/2 gyep (rét) 5, ,26 8,88 089/1 szántó 0,2075 1,81 1,81 092/9 erdõ 19, ,73 1,59 097/16 gyep (rét) 1, ,76 12, /6 szántó 5, ,46 19, /4 gyep (legelõ) 0,1006 0,28 0, /14 gyümölcsös 0,3301 4,92 4,92 Terület hasznosítására vonatkozó korlátozás

51 2003/36. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2699 Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha, m 2 ) Összes AK érték Sorsolandó AK érték Terület hasznosítására vonatkozó korlátozás 0104/22 gyep (legelõ) 0,6441 1,80 1,80 Bányaszolgalmi jog, MOL 0104/23 erdõ 9, ,67 30,67 Bányaszolgalmi jog, MOL Település: Egerbocs Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha, m 2 ) Összes AK érték Sorsolandó AK érték Terület hasznosítására vonatkozó korlátozás 03/2 szántó, gyep (rét) 5, ,97 17,40 05/1 gyep (rét) 3, ,75 14,75 011/4 szántó 9, ,76 12,28 011/5 szántó, gyep (legelõ) 5, ,50 12,89 011/6 szántó 4, ,51 5,42 011/18 erdõ, gyep (legelõ) 2,1489 4,33 4,33 014/1 gyep (legelõ), szántó, 6, ,49 20,60 gyep (rét) 014/4 erdõ 0,1428 0,07 0,07 019/1 erdõ 16,7368 8,37 0,49 Földmérési jelek elhelyezése, Földhivatal 021/1 szántó 12, ,68 17, erdõ 6,1156 3,06 3, erdõ 1,3539 0,68 0,68 029/5 gyep (legelõ) 0,6113 1,71 1,71 029/6 gyep (legelõ) 0,4352 1,22 1,22 029/9 gyep (legelõ) 0,4216 1,18 1,18 029/11 gyep (legelõ) 0,1323 0,37 0,37 029/13 gyep (legelõ) 0,4197 1,18 1,18 029/16 gyep (legelõ) 0,3286 0,92 0,92 030/1 gyep (rét) 0,0902 0,32 0,32 042/5 erdõ 1,6326 0,82 0,82 042/6 erdõ 0,2408 0,12 0,12 042/8 erdõ 0,3593 0,18 0,18 047/5 szántó 2,6075 7,30 7,30 047/6 szántó 0,2712 0,76 0,76 047/9 szántó 1,2067 3,38 3,38 049/1 szántó 0,1648 0,46 0,46 049/16 szántó 5, ,33 14,33 051/11 szántó 7, ,14 22,14 051/22 gyep (legelõ) 2,6093 0,78 0,78 055/4 szántó, gyep (rét) 7, ,42 10,67 055/5 erdõ 0,9530 1,81 0,06 058/1 szántó 0,3734 4,14 4,14 058/12 szántó 1, ,48 3,00 068/5 gyep (legelõ) 7, ,80 19,80

52 2700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/36. szám Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha, m 2 ) Összes AK érték Sorsolandó AK érték Terület hasznosítására vonatkozó korlátozás 068/7 gyep (legelõ) 3,0538 8,55 8,55 068/8 gyep (legelõ) 0,6383 1,79 1,79 070/9 gyep (legelõ) 22, ,79 61,79 070/12 gyep (rét), szántó 3, ,27 30,27 070/20 gyep (legelõ) 0,2056 1,01 1,01 079/8 szántó 1,4519 7,85 7,85 086/12 gyep (legelõ) 1,4324 4,47 4,47 086/15 erdõ, gyep (legelõ) 2,8594 3,27 3,27 Bányaszolgalmi jog, MOL 087/10 gyep (legelõ) 5, ,70 24,70 093/3 szántó 1, ,78 1,32 097/20 erdõ 1,3444 0,67 0,67 097/26 gyep (legelõ) 0,4124 0,12 0,12 097/27 erdõ 25, ,13 1,05 097/28 gyep (legelõ) 0,1941 0,54 0,54 Település: Egercsehi Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha, m 2 ) Összes AK érték Sorsolandó AK érték 091/2 gyep (legelõ) 0,4800 1,34 1,34 Terület hasznosítására vonatkozó korlátozás Település: Fedémes Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha, m 2) Összes AK érték Sorsolandó AK érték Terület hasznosítására vonatkozó korlátozás 044/5 szántó 0,2120 1,10 1,10 Település: Hevesaranyos Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha, m 2 ) Összes AK érték Sorsolandó AK érték 02/7 gyep (legelõ) 9, ,49 1,13 015/1 gyep (legelõ) 0,7554 2,12 0, gyep (legelõ) 3, ,42 0,19 045/1 gyep (legelõ) 5, ,59 0,14 069/3 gyep (legelõ) 16, ,57 1, gyep (rét) 0,6338 8,81 1,55 092/5 gyümölcsös 35, ,18 310,08 095/1 gyep (rét) 0,5453 7,58 0,09 098/5 gyep (legelõ) 0,7449 2,09 0, /4 szántó 13, ,53 0, /5 gyep (legelõ) 0,2246 0,63 0, gyep (rét) 3, ,68 1, gyep (rét) 1, ,43 0, gyep (legelõ) 4, ,93 0, gyep (legelõ) 1,2848 3,60 3, /3 gyep (legelõ) 0,4277 1,20 1,20 Terület hasznosítására vonatkozó korlátozás

53 2003/36. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2701 Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha, m 2 ) Összes AK érték Sorsolandó AK érték Terület hasznosítására vonatkozó korlátozás 0167/2 gyümölcsös 0,4546 6,32 6, /4 gyep (legelõ) 0,2235 1,10 1,10 Részleges magassági építkezési korlát 300 m 0200 gyep (legelõ) 1,3676 3,83 3,83 Település: Mikófalva Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha, m 2 ) Összes AK érték Sorsolandó AK érték 069 gyep (rét) 1,4577 5,10 5,10 073/1 szántó 0,5349 2,78 2,78 074/4 gyep (rét) 2,7976 9,79 1,14 Terület hasznosítására vonatkozó korlátozás Település: Mónosbél Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha, m 2 ) Összes AK érték Sorsolandó AK érték 079/2 erdõ 168, ,31 19,47 079/8 gyep (legelõ) 1,0580 2,96 2,96 079/10 szántó 6, ,64 75,64 085/2 gyep (legelõ) 0,5349 1,50 1,50 091/1 gyep (legelõ) 20, ,21 26,04 092/1 szántó 0,1779 1,85 1,85 092/4 szántó 0,3456 1,87 1,87 092/6 gyep (legelõ) 0,6368 1,78 1,78 093/1 gyep (legelõ) 0,1355 0,38 0,38 093/2 gyep (legelõ) 0,9459 2,65 2,65 093/4 gyep (rét) 1, ,09 24,09 094/12 gyep (legelõ) 0,5096 1,43 1,43 094/21 gyep (legelõ) 0,1597 0,45 0,45 Terület hasznosítására vonatkozó korlátozás Település: Szúcs Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha, m 2 ) Összes AK érték Sorsolandó AK érték 082/1 gyep (legelõ) 5,8305 6,75 6,75 Terület hasznosítására vonatkozó korlátozás A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet. Több részarány-tulajdonos egyezségen alapuló írásbeli igényét, valamint a kisorsolt földrészletekre vonatkozó cseremegállapodásokat a Földmûvelésügyi Hivatal figyelembe veszi. A közös igényt a sorsolás kezdetéig a helyszínen, a cserét pedig a sorsolást követõ 15 napig lehet a Földmûvelésügyi Hivatalhoz írásban benyújtani. A sorsolás a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül. A sorsoláson bármely okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg. Akinek a nyilvános sorsolás jogos érdekét érinti, vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a sorsolást követõ 48 órán belül a Fõvárosi és Pest Megyei Földmûvelésügyi Hivatalhoz címzett, de a Heves Megyei Földmûvelésügyi Hivatalhoz (3301 Eger, Barkóczy út 7.) kifogást nyújthat be. Szabó József s. k., hivatalvezetõ

54 2702 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/36. szám ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként, tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami, önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési, valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, tb-önkormányzatok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit. Fizetett hirdetésként akár színes oldalakon is helyet kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek, egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is. Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb hasznos információkat is nyújt a lap. A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám: évi éves elõfizetési díja: 9408 Ft áfával. A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a kiadó közlönyboltjában: 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. Telefon/fax: M E G R E N D E L Õ L A P Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni: Megrendelõ neve: címe (város/község, irányítószám): utca, házszám: Ügyintézõ (telefonszám): évi elõfizetési díj fél évre 4704 Ft áfával Számlát kérek a befizetéshez. egy évre 9408 Ft áfával Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát. Kelt.: cégszerû aláírás

55 2003/36. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2703

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályok könnyebb értelmezhetősége, áttekinthetősége érdekében Felügyelőségünk ebben a tájékoztatóban foglalta össze Tisztelt

Részletesebben

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez A kérelmet az egyéni teljesítő kötelezett (a továbbiakban: egyéni teljesítő)

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi

Részletesebben

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére csomagolás kereskedelmi italcsomagolás H díjtétele, műanyag bevásárló-reklám táska H díjtétele (80 %-os mértékig) A

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HASZNÁLT VAGY HULLADÉKKÁ VÁLT KENŐOLAJ HASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TERMÉKDÍJ VISSZAIGÉNYLÉS ENGEDÉLYKÉRELEM

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2009.01.01-től 2009.12.31-ig 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának

Részletesebben

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani.

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani. Formanyomtatvány termékdíj alóli mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére elektromos és elektronikai berendezés, hűtőközeg, gumiabroncs, akkumulátor esetén A csomagolás termékdíjára, valamint a bevásárló-reklámtáska

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság TERMÉKDÍJ ALÓLI MENTESSÉGI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI - elektromos és elektronikai berendezés;

Részletesebben

Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály

Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra, valamint tüntessék fel a K.ÜJ azonosítót!

Részletesebben

a 298/2009.(XII.21.) Kormányrendelettel egységes szerkezetben

a 298/2009.(XII.21.) Kormányrendelettel egységes szerkezetben 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ ALÓLI MENTESSÉGI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI - csomagolás - kereskedelmi

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj. Szabó Viktor - adótanácsadó

Környezetvédelmi termékdíj. Szabó Viktor - adótanácsadó Környezetvédelmi termékdíj Szabó Viktor - adótanácsadó Jelentős változások 2012-től! A változások háttere: - Termékdíj bevételeinek növelése; - Az OHÜ létrehozása, koordináló szervezeti rendszer megszüntetése;

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség. Ú díjtétel

Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség. Ú díjtétel Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség Ú díjtétel Okos ember betétben tartja a pénzét! Általában a termékdíj szabályozásról A környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettséget a környezetvédelmi

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 Környezetvédelmi termékd kdíj 2009.10.07 Samling 1 A termékdíj mentesség szempontjából a EU kifogásának megfelelıen megszőnik az italcsomagolásoknál a részleges újratöltéssel elnyerhetı

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013 Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Termékdíj-történetek Tájékozódás a lovagok és lókötők szigetén Hogyan kerüljük le a farkasembereket?

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS u díjtétele alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS u díjtétele alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉZK-MGYRORZÁGI KÖRNYEZEVÉDELMI ERMÉZEVÉDELMI É VÍZÜGYI FELÜGYELŐÉG mint I. fokú hatóság KEREKEDELMI COMGOLÁ u díjtétele alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008 ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Budapest, 2008 Szerzõ: Fekete Antal Lektor: Kovács Ferencné Sorozatszerkesztõ: Ráskai Éva A kézirat lezárva: 2008 január ISBN 978 963

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet. A termékdíjmentesség általános szabályai

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet. A termékdíjmentesség általános szabályai 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója

2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója 2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója Általános tudnivalók A 2008. január 1-jét követő hatáskörátadást kihirdető törvény átmeneti rendelkezései szerint az elévülési időn belüli

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj

Környezetvédelmi termékdíj Környezetvédelmi termékdíj Változások, jogszabályi háttér A változások háttere: - Termékdíj bevételeinek növelése - Az OHÜ létrehozása, koordináló szervezeti rendszer megszüntetése - Kötelezettek körének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi.lvi. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2012

Környezetvédelmi termékdíj 2012 Környezetvédelmi termékdíj 2012 Sztruhár Imre, tanácsadó sztruhar.imre@green-tax.hu Green Tax Consulting Kft. Áttekintés A környezetvédelmi termékdíj 2012. január 1-jétől hatályos rendszere A változó rendelkezések

Részletesebben

Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.

Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Tekintettel arra, hogy az előadásanyag bizonyos részei más szerzők által létrehozott

Részletesebben

(4) Az állami adó- és vámhatóság a termékdíj raktár engedélyezésére vonatkozó kérelmet 30 napon belül bírálja el.

(4) Az állami adó- és vámhatóság a termékdíj raktár engedélyezésére vonatkozó kérelmet 30 napon belül bírálja el. A Kormány 386/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a környezetvédelmi

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Page 1 of 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2011.

Környezetvédelmi termékdíj 2011. Öko-Hungária Nonprofit Kft Cím.: 8000, Székesfehérvár, Kőrösi út 228. Tel.: 06-22-502-774 Fax.: 06-22-502-773 Email.: info@okohungaria.eu Környezetvédelmi termékdíj 2011. Sztruhár Imre kereskedelmi és

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

A Csomagolás Környezetvédelmi Termékdíja

A Csomagolás Környezetvédelmi Termékdíja A Csomagolás Környezetvédelmi Termékdíja 1. A Termékdíjról általában A Környezetvédelmi Termékdíjat az 1995 évi LVI Törvény írja elő, végrehajtását pedig az 10/1995. KTM rendelet szabályozza. A Törvény

Részletesebben

BEJELENTÉS BJ1: Bejelentés érvényességének megadása kötelező! A bejelentés érvényessége január 1-jét követően az első adófizetési kötelezettség

BEJELENTÉS BJ1: Bejelentés érvényességének megadása kötelező! A bejelentés érvényessége január 1-jét követően az első adófizetési kötelezettség Vám-és Pénzügyőrség Regionális Ellenőrzési Központ Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Horvát István u. 16-18. Tel.: 06 (22) 512-280; Fax: 06 (22) 512-299; E-mail: rek80001@mail.vpop.hu Levelezési cím:

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

A termékdíj megfizetésének eljárási szabályai. A termékdíjfizetés lebonyolításának jogszabályi háttere

A termékdíj megfizetésének eljárási szabályai. A termékdíjfizetés lebonyolításának jogszabályi háttere A termékdíj megfizetésének eljárási szabályai A termékdíjfizetés lebonyolításának jogszabályi háttere Termékdíjjal, valamint a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott hatósági ügy,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2005

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2005 Fekete Balázs Kelemen István Magyar Béla KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2005 Csomagolás és kereskedelmi csomagolás 2005. február SZERZÕK Fekete Balázs (EAN Magyarország Kht.) Kelemen István (Környezetvédelmi

Részletesebben

A Kormány 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól

A Kormány 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól 14680 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 58. szám A Kormány 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi

Részletesebben

T e rm é kdíj

T e rm é kdíj T e rm é kdíj 2 0 1 0. (c s om a g olá s, m e z ő g a zda s á g i te rm e l ő ) Készítette: Debreczeni László őrnagy VPOP Vámigazgatóság Anyagáramok 2010. évben Elektromos, Elektronikai berendezések Ezek

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Az azonosítók használatát a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatók kérelmére engedélyezi és az engedélyt kérelemre vagy hivatalból indított eljárással

Részletesebben

Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1

Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1 Elektronikai hulladékok kezelése XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2007. április 24-25-26. Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1 Háztartási gépek mennyisége a háztartásokban

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása. Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály

A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása. Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály Témakörök 13TKORNY bejelentés VAMO képviselet T180 elektronikus ügyintézéshez

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

A Kormány 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

A Kormány 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 40116 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 163. szám A Kormány 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Koordináló szervezetek bejegyzésének és működésének helyzete az OKTVF szemszögéből

Koordináló szervezetek bejegyzésének és működésének helyzete az OKTVF szemszögéből Koordináló szervezetek bejegyzésének és működésének helyzete az OKTVF szemszögéből Varga Béla osztályvezető Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Hulladék-nyilvántartási

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy a környezetet vagy annak valamely elemét

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

313/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet

313/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet 313/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirıl szóló 53/2003.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

A Csomagolási hulladékokról

A Csomagolási hulladékokról A Csomagolási hulladékokról Fıbb elıírásai: 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Alapfogalmak (hulladék, gyártó újrahasználat stb.) Hulladékgazdálkodási alapelvek (gyártói felelısség, szennyezı

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirıl A környezetvédelmi

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.)

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya 164/2003 (X 18) Korm rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII törvény (a továbbiakban: Hgt) 59 -ának

Részletesebben

KT0623 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a KT0623 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz

KT0623 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a KT0623 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz a KT0623 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról 2008. évi LXIX. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról 1. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

Kontroll információk hasznosítása a környezetvédelmi termékdíj vonatkozásában

Kontroll információk hasznosítása a környezetvédelmi termékdíj vonatkozásában Kontroll információk hasznosítása a környezetvédelmi termékdíj vonatkozásában Tánczos Zoltán főosztályvezető helyettes Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály A hatósági tapasztalatok Ellenőrzés során

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Hulladékhasznosítási kötelezettség átvállalásáról szóló szerződés

Hulladékhasznosítási kötelezettség átvállalásáról szóló szerződés Öko-Hungária Nonprofit Kft Cím.: 8000, Székesfehérvár, Kőrösi út 228. Tel.: 06-22-502-774 Fax.: 06-22-502-773 Email.: info@okohungaria.eu Hulladékhasznosítási kötelezettség átvállalásáról szóló szerződés

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Velem Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2014. május 21-i ülésének 4. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Velem Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2014. május 21-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Velem Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi vízgazdálkodási

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL A környezetvédelmi termékdíj szabályozásában jelentős módosulások történtek a 2011. júliusában kihirdetett 2011. évi LXXXV. (Ktdt.) számú törvény által. Mivel bizonyos

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Budapest, 2009 Szerzõ: Fekete Antal Lektor: Takáts Beáta Sorozatszerkesztõ: dr. Varga Árpád A kézirat lezárva: 2009. április 2. ISBN

Részletesebben