Önköltségszámítási szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önköltségszámítási szabályzat"

Átírás

1 Önköltségszámítási szabályzat Érvényes: március 31. napjától Jóváhagyom: Dr. Susa Éva főigazgató

2 Önköltségszámítási szabályzat Az (továbbiakban: ISZKI) államkincstári körbe bevont, önállóan gazdálkodó, teljes jogkörű költségvetési szerv a számvitelről szóló évi C. törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló, többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII.30.) kormányrendeletben foglalt előírás értelmében az alábbi önköltségszámítási szabályzatát határozom meg. Az egyes szakértői területei óradíja kiszámításának részletes előírásai 1. Általános rész A ISZKI a Szervezeti és Működési Szabályzatának 3.. (2) bekezdése, illetve a 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 9. (5) bekezdése szerint az alaptevékenységen belül kiegészítő (kisegítő) jellegű tevékenységként az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló és e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával (vállalkozásnak nem minősülő) nem nyereségszerzés céljából megbízás, vagy külön szerződés alapján szolgáltatást végez. Az önköltségszámítási szabályzat célja, hogy szabályozza a fent említett tevékenység tényleges önköltségének meghatározására irányuló tevékenységet. 2. Költség-, önköltségszámítási fogalmak: Árképzés: az a tevékenység, amelynek célja, azon árak meghatározása, amelyek a szervezet működése során felmerült költségekre (közvetlen és közvetett) fedezetet biztosítsanak. Az önköltségszámítás során a költségalapú árképzést alkalmazzuk, amely a szakértői vélemények elkészítése során felmerült közvetlen és közvetett költségeket veszi számba. Költség: a szakértői vélemény elkészítése érdekében történő felhasználások, elszámolások pénzben kifejezett összege. 2

3 Költségnem: az azonos tárgyi jellegű ráfordítások értéke. Ilyen az anyagjellegű ráfordítások értéke (anyagköltség), a személyi jellegű ráfordítások értéke, az értékcsökkenési leírás, az egyéb költségek. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Korm. rendeletben rögzített egységes számlakeret 5. számlaosztály számlacsoportjai szerint kijelölt és meghatározott címek szerinti csoportosítását jelenti. Közvetlen költségek: azok a költségek, amelyekről felhasználásuk időpontjában megállapítható, hogy milyen típusú szakvéleményt terhelnek. Közvetett költségek: azok a költségtételek, amelyekről elszámolásuk időpontjában nem állapítható meg, hogy milyen típusú szakvéleményt milyen mértékben terhelik. A közvetett költségek nem közvetlenül a szakvélemény előállításával összefüggésben felhasznált ún. általános költségek. Közvetlen és közvetett költségek utalványozása: a költségek utalványozása alatt a szabályzatban meghatározottak alapján besorolt költségekről a kijelölt személyek adatot szolgáltatnak, és azt az aláírásukkal hitelesítik. Költségviselők: azok a szakvélemények, amelyek érdekében a költségfelhasználás történt. Költséghelyek: az azonos cél érdekében felhasznált, a költségviselőkre azonnal el nem számolható költségek gyűjtőhelyei. Változó költségek: a változó költségek ún. döntéstől függő költségek. Összege a szakvélemények valamely jellemzőjének megfelelően módosul, emelkedik, vagy csökken. Állandó költségek: azok a költségek, amelyek az adott időpontban meghozott döntésektől független költségek. Ennek megfelelően összegük az elkészített szakvélemények mennyiségétől függetlenül alakul. Bizonyos eszközök (pl. épület) tulajdonlásából adódnak. Előkalkuláció: az előkalkuláció a technológiai leírások, paraméterek, piaci információk, gazdasági elképzelések alapján a szakvélemények várható költségének kialakítását célozzák. 3

4 Közbenső kalkuláció: a közbenső kalkuláció a döntések végrehajtása közben ellenőrzési céllal készített gazdasági számítás, amelynek információi alapján a működési folyamat kontrollálható, szükség szerint módosítható. Utókalkuláció: a szakvélemények előállításával kapcsolatos kalkulációk gazdasági elemzését, a korábbi döntések utóellenőrzését szolgálják. A szakvélemények előállítása után a ténylegesen elszámolt költségek, az elért árbevételek figyelembe vételével készítendők. Közvetlen önköltség: egy darab szakvéleményre számított költség, másképpen átlagköltség. Az önköltségek közé tartoznak azok a ráfordítások, amelyek - az egyes szakvélemények előállítása érdekében az eszközök előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerül; - a szakvélemény elkészítésével bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak; - a szakvéleményekre megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók. A közvetlen önköltség nem tartalmazhat - értékesítési költségeket; - az előállítással közvetlen kapcsolatba nem hozható igazgatási és egyéb általános költségeket. Tényleges önköltség: az utókalkuláció eredménye. Egy-egy szakvélemény típus elkészítése után, annak költségei alapján meghatározott átlagköltség. Tervezett önköltség: az előkalkuláció eredménye, a szakvélemény terv adatok alapján várható költsége. Átlagköltség: az egy szakvéleményre jutó költséggel, vagyis az önköltséggel azonos. Teljes önköltség: a szakvélemény előállítási költségéből, és az utólagosan elszámolt, a szakvéleménnyel közvetlen kapcsolatba hozható ráfordítások értékéből, valamint az általános (felosztott) költségekből tevődik össze. 4

5 Vetítési alap: vetítési alapnak az egy szakértői órát tekintjük a szabályzat szempontjából. Önköltség-elemzés módszere: azaz eljárás, amelynek segítségével a kalkulációs sémában a költségeket el lehet számolni. A kalkulációs sémát, valamint az önköltség számításának a folyamtát a 7 és 8 rész tartalmazza. 3. A költségek könyvviteli elszámolása A szakvélemények előállítása során felmerült költségek elszámolására az számlarendjében foglaltaknak megfelelően két számlaosztály szolgál: - elsődlegesen az 5. számlaosztály a költségeket költségnemek szerint csoportosítva tartalmazza, a költségek költség-nemenkénti gyűjtését szolgálja; - a 7. számlaosztály a szakvélemények előállítása során felmerült és a szakvélemény előállításával összefüggésben közvetlenül (valamint a felosztás után a közvetetten) elszámolható költségek könyvviteli nyilvántartására szolgál. 4 Az önköltségszámítás módszere Az önköltségszámítás elve alapján a szabályzat előírásait figyelembe véve azt kell megállapítanunk, hogy az egyes szakértői kompetenciák alapján meghatározott nagyobb szakértői területek egy órája mennyibe kerül. Ennek meghatározására a teljesköltség számítás módszerét alkalmazzuk, azaz számba vesszük az összes a szakvélemények előállítása során felmerült közvetlen, illetve közvetett költséget. 5 A szakértői területek Az önköltségszámítás szempontjából a következő szakértői területeket kerülnek meghatározásra: - DNS szakvélemények; - általános orvosszakértői vélemények; - pszichológiai szakvélemények; - gépjárműszakértés; - műszaki szakértés; - könyvszakértés; - posztmortális toxikológia; 5

6 6 Az önköltségszámítás tárgya - kábítószervizsgálatok. Az önköltségszámítás tárgya a kalkulációs egység. Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek esetében kalkulációs egységnek tekintjük az egy szakértői órát. 7 A kalkulációs séma Első lépésben meg kell határozni, hogy egy szakterületen egy szakértői vélemény elkészítése mennyi időt vesz igénybe: Szakterület összes szakértői óraszáma / szakterület szakértői véleményeinek a száma Figyelemmel a könyvviteli nyilvántartásra a különböző szakterületenként meg kell határozni a közvetlen költséget: Szakvélemények összes közvetlen költségei Adott szakterület egy szakvéleményének költsége: Szakterület összes költsége / szakterület összes szakvéleménye Végül az egy szakvélemény költségéből az egy szakértői órára eső költséget határozzuk meg: Egy szakvélemény költsége / ráfordított szakértői idő 8. A közvetlen, illetve a közvetett költségek tartalma I. Közvetlen költségek Az egy szakértői óra kiszámításához első lépésben a közvetlen önköltséget kell kiszámolni. A közvetlen költségek összegét a következő séma alapján kell meghatározni: Közvetlenül elszámolható személyi juttatások Közvetlenül elszámolható személyi juttatásokra eső munkaadókat terhelő járulékok Közvetlenül elszámolható anyagköltség Értékcsökkenési leírás + Egyéb közvetlen költségek 6

7 Közvetlen önköltség (a) A közvetlenül elszámolható személyi juttatásokként kell figyelembe venni minden olyan személyi jellegű kifizetést, amelyek az egyes szakvélemények előállítása érdekében közvetlenül merültek fel, illetve fizettek ki. Ide tartozik az alapilletmény, az illetménypótlék, nyelvpótlék. (b) A közvetlenül elszámolható személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékainak összegét a jogszabályi előírások által meghatározott társadalombiztosítási járulék, munkaadókat terhelő járulékok, valamint az egészségügyi hozzájárulás jogszabályi előírások szerint kiszámított összege adja. (c) Közvetlenül elszámolható anyagköltségként számoljuk el a külső szállítóktól beszerzett, közvetlenül felhasználható anyagokat. Ide tartoznak a vegyszerek, szakmai anyagok. A vásárolt anyagok bekerülési értékét tartalmazza: - az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat; - a beszerzéssel kapcsolatban felmerült szállítási és rakodási költségek összegét; - közvetítői tevékenység ellenértékét, díját; - a beszerzéshez kapcsolódó adókat; - a vámterheket; - az előzetesen felszámított, de le nem vonható ÁFA-t; - a jogszabályon alapuló hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjat; - az egyéb hatósági, igazgatási, szolgáltatási eljárási díjat. (d) A közvetlen önköltség részeként az egyedileg nyilvántartott tárgyi eszközök, illetve immateriális javak értékcsökkenésének azon részét kell figyelembe venni, amely eszközök a szakértői vélemények elkészítéséhez közvetlenül hozzájárulnak, az egyes szakértői területeken elkészített véleményekhez egyértelműen hozzárendelhető. Ide tartoznak: - a laborokban található műszerek, számítógépek, ezek szoftverei; - a szakértők, illetve a szakértők mellett dolgozó a szakértői vélemények elkészítésében közvetlenül részt vevő tisztviselő által használt, a szobaleltár alapján egyértelműen beazonosítható tárgyi eszközök, immateriális javak értékcsökkenése. 7

8 (e) Az egyéb közvetlen költségek között kell kimutatni az egyes szakértői területek érdekében felmerült, rájuk közvetlenül elszámolható dologi kiadásokat (pl. szállítási díj, gépek bérleti díja). II. Közvetett költségek A közvetett költségeket két nagy csoportra osztjuk. Az első a fix (állandó) költségek, a második a változó költségek. A fix vagy állandó költségek közé soroljuk azokat a költségeket, amelyek összege a szakvélemények számától független, azok változásakor is az változatlan marad. Ide tartozik: - a ISZKI személyi jutatásának, az azt terhelő munkaadókat terhelő járulékainak, illetve a dologi kiadásainak az összege; - a szakértői intézetek mindazon igazságügyi alkalmazottjának a személyi juttatása, illetve azokat terhelő járulékok, akik az előző (közvetlen költségek) részben nem definiálhatók. Ide tartoznak azoknak az intézeteknek a leírói is, ahol az egy szakértő egy leíró elv nem létezik; - a ISZKI egyedileg nyilvántartott eszközeinek, járműveinek illetve immateriális javainak az értékcsökkenése; - a szakértői intézetek összes értékcsökkenése, amelyet az ingatlanok, tárgyi eszközök, immateriális javak, valamint gépjárművek után számolnak el és nem tartozik a közvetlen költségek közé. Változó költségként számoljuk el azokat a költségeket, amelyek a szakvélemények számának változásával együtt változnak. Ide soroljuk be a szakértői intézetek közvetlen költségként elszámolt dologi kiadásain felül felmerülő többi dologi kiadásaikat. 9. Az önköltségszámításhoz szükséges adatok összegyűjtésének lépései, az önköltségszámítás menete a) A számítások alapját a szakértői intézetek által negyedévente szolgáltatott statisztika képezi. Ez alapján meghatározható az egyes szakértői területek által adott időszak alatt elkészített szakvélemények száma. A statisztikai adatszolgáltatás elküldéséért felelős a szakértői intézet gazdasági ügyintézője. 8

9 b)a következő lépés a szakértők a meghatározott szakterületek szerinti besorolása, illetve a közvetlenül mellettük dolgozó tisztviselők (leírók) velük együtt történő lajstromozása. Ezt az 1.számú mellékletben meghatározott minta alapján kell elvégezni. A szakértők szakértői területek szerinti besorolásáért, illetve a mellettük dolgozó tisztviselők beazonosításáért, az elkészített listák ISZKIba történő eljuttatásáért a szakértői intézet gazdasági ügyintézője a felelős. c)a harmadik lépés a szakértői területek által közvetlenül felhasznált anyagok (közvetlen anyagköltség kiszámításához) körének a meghatározása szakértői intézetenként. Ezzel egy időben szükséges azoknak a dologi kiadások a körét meghatározni is, amelyek közvetlen anyagköltség meghatározásához nem vettek figyelembe. Ezt a 2. számú melléklet alapján kell elkészíteni. A közvetlen anyagköltség szakértői területek szerinti meghatározásáért, illetve a dologi kiadások között található közvetett költségekről készített kimutatásáért a szakértői intézet gazdasági ügyintézője a felelős. d)az előbbi ponttal egy időben meg kell határozni az egyes szakértői területekhez közvetlenül meghatározható egyedileg nyilvántartott tárgyi eszközöket és immateriális javakat a szakértői intézetek által számítógépen vezetett szoba leltár alapján. Amennyiben több szakértő, illetve tisztviselő is egy szobában van, akkor gondoskodni kell az eszközök egyértelmű beazonosításához. A ISZKI felé a feladást a 3. számú melléklet alapján kell végrehajtani. A feladat elvégzéséért, a beazonosításért, illetve az adatok ISZKIhoz történő felküldéséért a szakértői intézet gazdasági ügyintézője a felelős. e)a következő lépés az egyéb közvetlen költségek meghatározása, amennyiben ilyen előfordul az intézetnél, illetve az adatok ISZKIhoz történő felküldése. A feladatok ellátásáért a szakértői intézet gazdasági ügyintézője a felelős. f)a hatodik lépésként a szakértői intézetekben lajstromba még nem vett igazságügyi alkalmazottak körének meghatározása (név szerinti lista készítése), a listának a ISZKIhoz történő küldése. A feladást a 4. számú melléklet alapján kell a ISZKI részére átadni. 9

10 A feladat ellátásáért a szakértői intézet gazdasági ügyintézője a felelős. g) A hetedik lépésként az intézetben egyedileg nyilvántartott közvetlenül a szakvélemények készítéséhez nem rendelhető ingatlan, tárgyi eszköz, immateriális javak és járművek körének meghatározása az intézetben számítógépen vezetett nyilvántartás alapján, ezekről feladás készítése a ISZKI részére. A ISZKI részére küldendő kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza. A feladat elvégzéséért és a lista továbbításáért a szakértői intézet gazdasági ügyintézője a felelős. h) A szakértői területenként elkészített listák alapján a szakértők és a tisztviselők személyi juttatásainak és munkaadókat terhelő járulékainak a meghatározása, valamint a ISZKI igazságügyi alkalmazottainak a személyi juttatásainak és járulékainak a meghatározása. 6., 7. számú melléklet. Az adatok szolgáltatásáért az bérszámfejtése felelős. i) A dologi kiadások szakértői intézetek által megadott listák alapján történő felosztása közvetlen és közvetett költségekre szakértői területek szerint. A felosztás és a kiszámítás a 2. számú melléklet szerint történik. A dologi kiadások megosztásáért felelős a ISZKI pénzügyi ügyintézője. j) Az értékcsökkenés közvetlen és közvetett költségként történő meghatározása a feladások alapján, valamint a ISZKI tárgyi eszközeinek és immateriális javainak az értékcsökkenésének a meghatározása. A listák alapján az értékcsökkenés meghatározásáért az analitikus könyvelő a felelős. k) A tizenegyedik lépésként a fenti adatok alapján az összes közvetlen költség meghatározása szakértői területek szerint, illetve a statisztikából rendelkezésre álló darabszám alapján annak meghatározása, hogy egy adott szakértői területen egy szakvéleménynek mennyi a közvetlen önköltsége. A feladatért felelős a gazdasági vezető. 10

11 l) A következő lépésként a szakértői területeken előállított szakvélemények darabszámának az összes szakértői vélemény darabszámához történő viszonyítását kell meghatározni. A feladat végrehajtásáért felelős a gazdasági vezető. m)a rendelkezésre álló arányszámok alapján a közvetett költségek felosztása. Meghatározásra kerül, hogy egy szakvéleménynek mennyi a közvetett költsége. Az egy szakértői véleményre jutó közvetett költségek meghatározásáért felelős a gazdasági vezető. n) A szakterületenként meghatározott egy szakvélemény előállításához szükséges közvetlen és közvetett költségek összegéből meghatározható egy szakértői óra díja. A szakértői területek szakértői óradíjának meghatározásáért felelős a gazdasági vezető. 10. A számítások, a kalkulált óradíj alkalmazásának az ellenőrzése Az Igazságügyi Szakértői Intézetek ISZKI által meghatározott óradíjak alkalmazását, azoknak a kiszámítását a belső ellenőr éves munkaterve alapján ellenőrzi. Az ellenőrzés során az óradíjak kiszámításának alapját képező táblázatok, azok egymással való összefüggéseit, valamint számszerű adatait vizsgálja tételesen. Az Igazságügyi Szakértői Intézetek ISZKI gazdasági vezetője, vagy pénzügyi és számviteli csoportvezetője szúrópróbaszerűen a beérkezett számlák alapján vizsgálja az óradíjak számításának a helyességét. Az ehhez szükséges minden nemű anyagba betekinthetnek. Az által bérbe adott ingatlanok díjának kiszámítása Az ingatlanainak, illetve ingatlanrészeinek bérbe adását az alábbiak figyelembe vételével határozom meg: 11

12 Minden ingatlan esetében külön kell a bérleti díjat, illetve az ingatlanra, vagy ingatlanrészre eső költségeket külön kell mind a bérleti szerződésben, mind a számlán bontani. a) Újonnan bérbe adott ingatlan esetében a bérleti díj összegének megállapításakor a kiinduló pont a hasonló ingatlanok bérleti díjai. b) A már meglévő ingatlan esetében a bérleti díj összegét évente a bejelentett, vártható infláció mértékének megfelelően kell növelni. c) Az ingatlanra, ingatlanrészre eső költségek esetében a következő előírásokat kell alkalmazni: - elektromos áram használatakor a használt terület arányában kell a költségeket továbbszámlázni; - fűtés használata esetén a fűtött légköbméter arányát kell figyelembe venni; - víz használatakor a bérlők és a szakértői intézet igazságügyi alkalmazottainak a létszám aránya alapján kell a használatot továbbszámlázni; - a telefonköltségek esetében vagy külön PIN kódot kell alkalmazni, vagy amennyiben ez nem lehetséges tételes lista alapján kell a kimenő hívásokat továbbszámlázni. Az újonnan bérbe adott ingatlan bérleti díjának meghatározásáért a gazdasági vezető a felelős, az ahhoz szükséges ingatlanpiaci adatok biztosításáért a szakértői intézet igazgatója. A már meglévő ingatlan bérleti szerződésében szereplő bérleti díj módosításáért, módosított bérleti szerződés elkészítéséért a szakértői intézet gazdasági ügyintézője a felelős. A költségek megosztásáért, azoknak a ISZKIhoz történő továbbításáért felelős a szakértői intézet gazdasági ügyintézője. ISZKIi személygépkocsik fajlagos kilométerenkénti önköltség számítása 12

13 A 18/1994. (XII.17.) IM rendelet 4. -ában foglaltakra figyelemmel, a szakértői díjakban felszámítandó, vagy magánszemélyek által igénybevett intézeti használatban lévő személygépkocsik kilométerenkénti önköltségét az előző évi - hajtó és kenőanyagok éves költsége, - a gépkocsi karbantartási (felújítási) kiadásai, - a biztosítási és egyéb díjak, - az elszámolt éves lineáris értékcsökkenés, vagyis az összes üzemeltetési (fenntartási) költségeknek a tényleges kilométer teljesítmények adatainak hányadosával kell megállapítani. A ténylegesen megtett kilométerekről feladást a szakértői intézet gazdasági ügyintézője köteles készíteni, és azt a ISZKI részére továbbítani. A rendelkezésre álló adatok alapján a fajlagos kilométerenkénti önköltséget a ISZKI pénzügyi ügyintézője köteles kiszámolni. Záró rendelkezések A szakértői vélemények óradíjának a kiszámítását minden félévben a ISZKI felé történő feladások, illetve a könyvelésben megtalálható adatok alapján kell végrehajtani. A bérleti díjakat, valamint a bérlemények költségeinek az arányosítását minden évben egyszer január 10-ig kell végrehajtani. A ISZKIi személygépkocsik fajlagos kilométerenkénti önköltségét évente egyszer, február 15-ig kell kiszámítani. 13

14 M e l l é k l e t e k 14

15 1. számú melléklet Szakértők, illetve tisztviselők szakértői területenkénti névsora (szakterület megnevezése) Szakértő neve Szakértő mellett dolgozó tisztviselő neve Szakértő féléves/éves ledolgozott óraszáma Szoba száma, gazdasági ügyintéző aláírása 15

16 2. számú melléklet A szakértői vélemények elkészítése során, azok előállítási költségéhez a dologi kiadásokból közvetlen, illetve közvetett hozzájárulás alapján történő megosztás (szakterület megnevezése) Közvetlen anyagköltségként elszámolható Összege (eft)* Sorszám Sorszám a ISZKI tölti ki Közvetett anyagköltségként elszámolható Összege (eft)*, pénzügyi előadó aláírása gazdasági ügyintéző aláírása 3.számú melléklet 16

17 A közvetlen költségként elszámolható értékcsökkenési leíráshoz szükséges tárgyi eszközök és immateriális javak nyilvántartása (szakterület megnevezése).szoba (szoba száma) Értékcsök kenés összege Szakértő neve: Tisztviselő neve: Sorszám Tárgyi eszköz neve Sorszám Immateriális javak megnevezése Értékcsök kenés összege, analitikus könyvelő aláírása.. gazdasági ügyintéző aláírása 4. számú melléklet 17

18 Igazságügyi alkalmazottak névsora Igazságügyi alkalmazott neve Szoba száma, gazdasági ügyintéző aláírása 5. számú melléklet 18

19 Szakértői vélemény készítéséhez közvetlenül nem rendelhető tárgyi eszközök, immateriális javak Tárgyi eszköz neve Értékcsök kenés összege Sorszám Sorszám Immateriális javak megnevezése Értékcsök kenés összege, analitikus könyvelő aláírása.. gazdasági ügyintéző aláírása 6. számú melléklet 19

20 Szakértők közvetlen költségként figyelembe vehető féléves/éves személyi juttatása és járulékai (szakterület megnevezése) Szakértő neve Alapilletmény Nyelvpótlék Illetménypótlék Tb. járulék Munkaadói járulék adatok Ft-ban Egészségügyi hozzájárulás Összesen, bérszámfejtő aláírása 7. számú melléklet 20

21 Tisztviselők közvetlen költségként figyelembe vehető féléves/éves személyi juttatása és járulékai (szakterület megnevezése) Tisztviselő neve Alapilletmény Nyelvpótlék Illetménypótlék Tb. járulék Munkaadói járulék adatok Ft-ban Egészségügyi hozzájárulás Összesen, bérszámfejtő aláírása 21

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János utca 1. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Náray-Szabó Gábor fő-igazgató 1 ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI

Részletesebben

AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA

AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA I. AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA Az önköltség számítási szabályzat célja, hogy részletesen szabályozza a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár (továbbiakban: MMgMK) alaptevékenységének

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (I.30.) önkormányzati

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÍRÓSÁG ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÍRÓSÁG ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÍRÓSÁG 2009.EL.II.B.6.szám ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. szeptember 1-től Készítette: Siposné Balku Erika Jóváhagyta: Dr. Nánási Illés Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Önköltség-számítási szabályzata

Önköltség-számítási szabályzata Területi Gondozási Központ Püspökladány Önköltség-számítási szabályzata Hatályos: -tól. készítette: Az intézmény adatai: Intézmény neve: Területi Gondozási Központ székhelye: Püspökladány Rákóczi. 4. Törzskönyvi

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2002.július 1-től

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2002.július 1-től Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2002.július 1-től Készítette: Tem Ildikó gh. Vezető Jóváhagyta: dr. Nánási Illés a megyei bíróság elnöke Az államháztartás szervezeti

Részletesebben

1. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 6. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Éves beszámoló összeállítása és elemzése I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Alapfogalmak Vállalkozás működés Eredmény Eredmény csökkentő tételek Eredmény növelő tételek Költségek Ráfordítások

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Apátfalva Község Önkormányzata ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Hatályba lépését 2012. január 01-től elrendelem Költségvetési szerv vezetője 1 I. Az Önköltségszámítási szabályzat célja, tartalma Az önköltségszámítás

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATÁNAK KIVONATA

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATÁNAK KIVONATA S Z E G E D I Í T É LŐTÁBLA ELNÖKE S Z E G E D Telefon: 62/568-555 6701 Szeged Pf. 1192 2010. El. II. B. 5/9. Hatályos: 2010.08.01-től SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATÁNAK KIVONATA A KÖZÉRDEKŰ

Részletesebben

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Éves beszámoló összeállítása I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Alapfogalmak Vállalkozás működés Eredmény Eredmény csökkentő tételek Eredmény növelő tételek Költségek Ráfordítások Fogalmi

Részletesebben

Üzleti számvitel működés

Üzleti számvitel működés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Fogalma Üzleti számvitel Vállalkozás működés Költségek csökkentő tételek növelő tételek Dr.

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 12 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06. F igazgató. F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 12

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2012. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Készítette: Vásárhelyiné Szászi Judit Gazdasági igazgató Készült: 2012. január

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Edutus Egyetem Szenátusa által 88/2018. (aug. 31.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Kiadás száma Módosítás száma Határozat száma Hatályos 1. kiadás 88/2018.

Részletesebben

Önköltségszámítási szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Önköltségszámítási szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA... 3 1. KÖLTSÉG, ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI ALAPFOGALMAK... 4 1.1. A költség... 4 1.2. Költségnem... 4 1.3. Költséghely... 4 1.4. Költségviselő...

Részletesebben

Tevékenység költségei

Tevékenység költségei Tevékenység költségei Kiadás, ráfordítás, költség Kiadás: minden kifizetés, amely csökkenti a pénzeszközöket Ráfordítás: A vállalkozás eredményét csökkenti. Költség: a költség a tevékenység/termelés során

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT GALGAGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2011. 06. 01-TŐL 1 ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT A Polgármesteri Hivatal önköltség számításának rendjét a a

Részletesebben

Készült: 2011 január 03. Felelős: Hatvani Júlia jegyző

Készült: 2011 január 03. Felelős: Hatvani Júlia jegyző Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának Szabályzata a kötelező térítésről és a költségekről (szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú használatáról) Készült: 2011 január 03. Felelős: Hatvani Júlia

Részletesebben

A kalkuláció. A kalkuláció: olyan műszaki-gazdasági tevékenység, gazdasági számítás, amely valamely

A kalkuláció. A kalkuláció: olyan műszaki-gazdasági tevékenység, gazdasági számítás, amely valamely A kalkuláció A kalkuláció: olyan műszaki-gazdasági tevékenység, gazdasági számítás, amely valamely tevékenység végzésének tervezett vagy tényleges erőforrás igényét veszi száma. tágabb értelemben vezetői

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Önköltség-számítási szabályzat célja, tartalma... 3 2.1. Gazdaságpolitika... 3 3. Költség, önköltség-számítási

Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Önköltség-számítási szabályzat célja, tartalma... 3 2.1. Gazdaságpolitika... 3 3. Költség, önköltség-számítási Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Önköltség-számítási szabályzat célja, tartalma... 3 2.1. Gazdaságpolitika... 3 3. Költség, önköltség-számítási alapfogalmak... 4 3.1. A költség (kiadás)... 4 3.2. Költségnem...

Részletesebben

Kiadás Költség Ráfordítás

Kiadás Költség Ráfordítás Kiadás Költség Ráfordítás Kiadás: minden, a vállalatnál ténylegesen felmerült kifizetés, pénzeszköz-kiáramlás, aminek következtében csökken a vállalkozás pénzkészlete. Költség: az adott tevékenység megvalósításához,

Részletesebben

Előterjesztés. a képviselő-testület január 26.- i ülésére

Előterjesztés. a képviselő-testület január 26.- i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzata Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő utca 51. Tel.: 82/710-490 E-mail: otvos@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2017. január 26.- i ülésére Tárgy: Ötvöskónyi Község

Részletesebben

Önköltségszámítási szabályzatáról

Önköltségszámítási szabályzatáról Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51., 7543 Beleg, Kossuth u. 97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 6/2014. (XII.3.)

Részletesebben

Pénzügyi számvitel február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem

Pénzügyi számvitel február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem Pénzügyi számvitel 1 A pénzügyi számvitel fogalma A pénzügyi számvitel fogalma: a pénzügyi számvitel a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű,

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és intézményei, illetve a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás és intézményei ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. január 05-től I. AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI

Részletesebben

Önköltségszámítási szabályzat

Önköltségszámítási szabályzat 2018.05.01. Önköltségszámítási szabályzat Szentlőrinci KÖH Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal államháztartási szervezet megnevezése 1 ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2018. május 1-től Az

Részletesebben

Előterjesztés. a képviselő-testület január 31.- i ülésére

Előterjesztés. a képviselő-testület január 31.- i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzata Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő utca 51. Tel.: 82/710-490 E-mail: otvos@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2019. január 31.- i ülésére Tárgy: Ötvöskónyi Község

Részletesebben

A pénzügyi kimutatásokban előforduló leggyakoribb hibák. Zatykó Zsuzsanna Kontrolling Önálló Iroda irodavezető

A pénzügyi kimutatásokban előforduló leggyakoribb hibák. Zatykó Zsuzsanna Kontrolling Önálló Iroda irodavezető A pénzügyi kimutatásokban előforduló leggyakoribb hibák Zatykó Zsuzsanna Kontrolling Önálló Iroda irodavezető Irányadó jogszabály 2000.évi C. törvény a számvitelről 2016.évtől alkalmazandó szabályváltozások

Részletesebben

A képzési önköltség számítása

A képzési önköltség számítása 1. számú melléklet A képzési önköltség számítása Az Áhsz. 50. (5) bekezdésének megfelelően a felsőoktatásban az oktatási tevékenység önköltségének meghatározása során szakonként, képzési szintenként, munkarend

Részletesebben

3/2014. számú AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSÁRÓL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás

3/2014. számú AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSÁRÓL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás Ikt.sz: 3003- /2013/Sz. 3/2014. számú Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSÁRÓL Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 I. AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI

Részletesebben

COMENIUS Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Szakgimnázium

COMENIUS Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Szakgimnázium COMENIUS Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Szakgimnázium 2018. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2019. május 27. A társaság bemutatása

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

Kivonat: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 23-i soros nyílt testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

Kivonat: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 23-i soros nyílt testületi üléséről készült jegyzőkönyvből. Kivonat: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 23-i soros nyílt testületi üléséről készült jegyzőkönyvből. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2017. (II.

Részletesebben

Önköltségszámítási szabályzatáról

Önköltségszámítási szabályzatáról Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51., 7543 Beleg, Kossuth u. 97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 6/2014. (XII. 3.)

Részletesebben

Költséggazdálkodás. Kis- és középvállalkozások. Költséggazdálkodás. Ügyvezetés I. és II.

Költséggazdálkodás. Kis- és középvállalkozások. Költséggazdálkodás. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Költséggazdálkodás 2 Költséggazdálkodás Tény: a működéssel költségek merülnek fel Cél: okok minél pontosabb ismerete Módszer: ok okozati összefüggések

Részletesebben

Iktatószám: 05-5/93/2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

Iktatószám: 05-5/93/2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Iktatószám: 05-5/93/2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Bevezetés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzata) Önköltségszámítási szabályzatát

Részletesebben

Szellemi és anyagi infrastruktúrájának magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára előírt térítéséről

Szellemi és anyagi infrastruktúrájának magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára előírt térítéséről Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth u. 97. Telefon:82/385-454 Telefax:82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu 7/2012. ( ) számú polgármesteri utasítás Beleg Község Önkormányzata Szellemi és anyagi

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling XI. előadás. Költség és eredmény controlling

Vezetői számvitel / Controlling XI. előadás. Költség és eredmény controlling Vezetői számvitel / Controlling XI. előadás Költség és eredmény controlling Költségnemek A vállalati költségek megjelenésének elsődleges formái. Az elsődleges elszámolás a felmerülés okára és nem a felmerülés

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2.) melléklete 7.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS HIVATALA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA I. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2016.

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2016. Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2016. I. BEVEZETÉS A Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) önköltségszámítási szabályzatát (a továbbiakban:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

COMENIUS Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Szakgimnázium

COMENIUS Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Szakgimnázium COMENIUS Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Szakgimnázium 2017. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2018. május 02. A társaság bemutatása

Részletesebben

G. 5. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

G. 5. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 5. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1. Változat: 1. Oldalak száma: 13. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés... 3 2. Cél...

Részletesebben

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés Számviteli ügyintéző részszakképesítés

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés Számviteli ügyintéző részszakképesítés PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM TÜK szám: 1/3-24 /2019 Érvényességi idő: 2019. február 5. 11.15 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és fm. példányban Egy példány: lap Kapják

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

a 49/2005( XII. 22) sz. Önkormányzati rendelethez Elszámolási mérők részbeni hiánya, illetve meghibásodása esetén figyelembe vehető havi mennyiségek

a 49/2005( XII. 22) sz. Önkormányzati rendelethez Elszámolási mérők részbeni hiánya, illetve meghibásodása esetén figyelembe vehető havi mennyiségek 1. sz. melléklet a 49/2005( XII. 22) sz. Önkormányzati rendelethez Elszámolási mérők részbeni hiánya, illetve meghibásodása esetén figyelembe vehető havi mennyiségek 1. Primér hőmennyiségmérő meghibásodása

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dudás Tibor főigazgató Készítette: Debreceniné Csőke Krisztina gazdasági főigazgató-helyettes Készült:2016. szeptember 1. Hatályos: 2016.szeptember

Részletesebben

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel 16.) Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát, csoportosítsa a tárgyi eszközöket! Mutassa be a tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartását, és az értékelésük szabályait! Sorolja fel az állományváltozások

Részletesebben

Költséggazdálkodás. Katona Ferenc. Katona Ferenc

Költséggazdálkodás. Katona Ferenc. Katona Ferenc Költséggazdálkodás franzkatona@gmail.com Költséggazdálkodás A termelési folyamatban felhasznált élő- és holtmunka ráfordítások értékben kifejezett összegét költségnek nevezzük. A termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/23 Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) HOZAM RÁFORDÍTÁS EREDMÉNY ÁRBEVÉTEL KÖLTSÉG BR. NYERESÉG BEVÉTEL KIADÁS PÉNZTÁR KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS KIADÁS HOZAM

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Kuruc vitézek tere 17. Kiskunhalas 6400 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2010. évi költségvetési beszámolóhoz I. Általános rész 1. Az államháztartás

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Önköltségszámítási szabályzata. Hatályos: 2014.04.01.

ELSZÁMOLÓH. Önköltségszámítási szabályzata. Hatályos: 2014.04.01. ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Önköltségszámítási szabályzata Hatályos: 2014.04.01. 1 A szabályzat Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (a továbbiakban:

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Oldal: 1/26 ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. október 30. Oldal: 2/26

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

Önköltségszámítás 2012.02.14. A hagyományos költségszámítás folyamata. Kapcsolódó fogalmak. Dr. Musinszki Zoltán

Önköltségszámítás 2012.02.14. A hagyományos költségszámítás folyamata. Kapcsolódó fogalmak. Dr. Musinszki Zoltán MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Önköltségszámítás Dr. Musinszki Zoltán A hagyományos költségszámítás folyamata tárgyidőszakban

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA (a Gazdálkodási szabályzat 4. sz. melléklete) Elfogadva: 2008. február 5., hatályba lépés 2008. január 1. Módosítva:

Részletesebben

SZÁMVITELI ALAPISMERETEK HELYI TANTERVE. Emelt szintű érettségire felkészítő képzés évfolyam. 2-3 óra 2016.

SZÁMVITELI ALAPISMERETEK HELYI TANTERVE. Emelt szintű érettségire felkészítő képzés évfolyam. 2-3 óra 2016. SZÁMVITELI ALAPISMERETEK HELYI TANTERVE Emelt szintű érettségire felkészítő képzés 11-12. évfolyam 2-3 óra 2016. A számviteli alapismeretek tantárgy órakerete évfolyam heti évi kerettantervi helyi tervezésű

Részletesebben

Költség. A projekt költségeinek mérése, elszámolása, felosztása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása

Költség. A projekt költségeinek mérése, elszámolása, felosztása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék A projekt költségeinek mérése, a, felosztása Költség Költségnek tekintjük a tevékenység

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV

HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV 1 1. FELADAT: Gazdasági kalkuláció Egy vállalkozás tevékenységéhez tartozó egyik üzem adatai a következők: (Az üzemben

Részletesebben

Költségelszámolás II.

Költségelszámolás II. Költségelszámolás II. Számvitel I. 2004. november 17. Joó Ágnes 1 őző előadáson kiosztott feladat megoldásának befejezése: osztott feladat megoldása: költséghely, költségviselő elszámolással a. Társasági

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK

7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK 7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? A VÁLLALAT MŰKÖDTETÉSI KÖLTSÉGEI A KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS RENDSZERE A KÖLTSÉGEK CSOPORTOSÍTHATÓSÁGA 2 1 A KÖLTSÉG A HOZAMOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN FELMERÜLŐ, (TÖBBNYIRE)

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0012 27 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Saját termelésű készletek részei. Üzleti számvitel. Termeléskönyvvitel. Kalkulációs séma (példa) Saját termelésű készlet értékelése

Saját termelésű készletek részei. Üzleti számvitel. Termeléskönyvvitel. Kalkulációs séma (példa) Saját termelésű készlet értékelése MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Saját termelésű készletek részei Üzleti számvitel Termeléskönyvvitel Dr. Pál Tibor Saját termelésű

Részletesebben

4/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás

4/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás 4/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek, valamint az Országos Bírósági Hivatalnak az önköltségszámításra vonatkozó szabályzatáról A bíróságok szervezetéről

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) több helyen is hivatkozik

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Statisztikai számjel: Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

Statisztikai számjel: Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Statisztikai számjel: 19383578-9499-569-19 Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Szervezet címe: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. Nyilvántartási szám: 19-02-0002960 2017. évi

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. június 27. Bedő Zoltán főigazgató I. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA Az önköltség

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés Számviteli ügyintéző részszakképesítés

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés Számviteli ügyintéző részszakképesítés NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 49/3-116/2018 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2018. május 15. 11.15 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2017. 6.9. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM EGYETEMI SZENÁTUSÁNAK 200/2017. SZ. HATÁROZATA

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI EGYETEM NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI EGYETEM NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI EGYETEM ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 2008. február 5., hatályba lépés 2008. január 1. Utolsó módosítás: 2018. július 24., hatályba lép: 2018. július

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R. Tárgyi eszköz

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R. Tárgyi eszköz MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R P É N Z Ü G Y I É S S Z Á M V I T E L I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Tárgyi eszköz MÉRLEG,... év... A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a fejlesztési támogatásban részesített Térségi Integrált Szakképző Központ részére. a évi adatszolgáltatás kitöltéséhez

ÚTMUTATÓ. a fejlesztési támogatásban részesített Térségi Integrált Szakképző Központ részére. a évi adatszolgáltatás kitöltéséhez ÚTMUTATÓ a fejlesztési támogatásban részesített Térségi Integrált Szakképző Központ részére a 2013. évi adatszolgáltatás kitöltéséhez Az ADATSZOLGÁLTATÁS TISZK részére.xls nevű fájl kitöltésével tehet

Részletesebben

Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben

Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben Bevezető feladat Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben A vállalkozás a tárgyidőszakban A és B típusú terméket gyártott. A tárgyidőszakkal kapcsolatban a következő információkat ismeri: A termék

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

Költségkalkuláció. Kis- és középvállalkozások. Kalkuláció fogalma. Ügyvezetés I. és II.

Költségkalkuláció. Kis- és középvállalkozások. Kalkuláció fogalma. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Költségkalkuláció 2 Kalkuláció fogalma Gazdaságossági számítás Jövedelmezőség meghatározása Önköltség meghatározása Kalkuláció csoportosítása Egység szerinti

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

3. A VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI

3. A VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI 3. A VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI 3.5 Költségek, költségkalkuláció és árképzés A vállalkozások tevékenységük folytatásához különféle erőforrásokat használnak fel. A felhasznált erőforrások pénzben kifejezett

Részletesebben

2018. évi. Egyszerűsített éves beszámoló

2018. évi. Egyszerűsített éves beszámoló Szervezet címe: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. Nyilvántartási szám: 19-02-0002960 2018. évi Egyszerűsített éves beszámoló Berhida, 2019. május 16. Elnök 1/a melléklet MÉRLEG Fordulónap: 2018.12.31 adatok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben