Tartalom 1. Bevezetés Önköltség-számítási szabályzat célja, tartalma Gazdaságpolitika Költség, önköltség-számítási

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Önköltség-számítási szabályzat célja, tartalma... 3 2.1. Gazdaságpolitika... 3 3. Költség, önköltség-számítási"

Átírás

1

2 Tartalom 1. Bevezetés Önköltség-számítási szabályzat célja, tartalma Gazdaságpolitika Költség, önköltség-számítási alapfogalmak A költség (kiadás) Költségnem Költséghely A közvetlen önköltség A költségek könyvviteli elszámolása Az önköltségszámítás módszere Az önköltségszámítás kalkuláció formái Előkalkuláció Utókalkuláció Az önköltségszámítás tárgya Szolgáltatás, mint kalkulációs egység Kalkulációs egységek A kalkulációs költségtényezők tartalma Közvetlen személyi juttatások költsége Munkaadókat terhelő járulékok közvetlen költsége Egyéb közvetlen költség (kiadás) Értékcsökkenés A kalkulációs séma Témaszámok Alaptevékenység és az alaptevékenység körében végzett tevékenységek, illetve szolgáltatások kalkulációi Az Intézmények helyiségeinek, területeinek, létesítményeinek bérbeadása Bérbeadás Különféle egyéb szolgáltatások Költségelszámolás bizonylatolása Az önköltségszámítás és a pénzügyi- számviteli rendszer közötti egyeztetések Záró rendelkezések Megismerési nyilatkozat Mellékletek számú melléklet (Kalkulációs lap bérbeadáshoz) számú melléklet (Kalkulációs lap, szolgáltatáshoz) számú melléklet (Díjak összesítése)... 16

3 1. Bevezetés A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ (továbbiakban JIK) a működtetési körébe tartozó intézmények Önköltség-számítási szabályzatát a számvitelről szóló, többször módosított évi C. törvény az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, valamint a számviteli politikában rögzített alapelvek alapján a következők szerint határozza meg. 2. Önköltség-számítási szabályzat célja, tartalma Az Intézmény Önköltség-számítási szabályzata részletesen szabályozza az önállóan működő intézmények és oktatási intézmények, nyújtott szolgáltatásának kiemelten a bérbeadások tényleges közvetlen és közvetett önköltségének meghatározását, valamint e szabályzat alapján biztosítja az önköltségszámítás belső és külső ellenőrizhetőségét. Az Önköltség-számítási szabályzat az alábbi témakörökben tartalmaz előírásokat: költség, önköltség-számítási alapfogalmak, az önköltségszámítás tárgya, a kalkulációs tényezők tartalma, az önköltségszámítás módszere, a témaszámok, az önköltség számításához szükséges adatszolgáltatás, költségelszámolás bizonylatolása, egyeztetések rendje Gazdaságpolitika Az intézmény alaptevékenységeként meghatározott tevékenységként szolgáltatást nyújt, amely szorosan kapcsolódik az alaptevékenységekhez, azonban piaci értékesítés folytán bevételt eredményez. E tevékenységek mentesek a társasági adóról szóló törvény hatály alól. Az intézmény kizárólag az Alapító Okirat szerinti alaptevékenységet és kiegészítő tevékenység folytatását végzi. Az intézmény célkitűzése, hogy reális piaci áron értékesítse az alaptevékenység javait. Gazdasági hasznon, hogy az elért bevételből fedezze vagy kiegészítse az alaptevékenységhez egyébként is felmerülő kiadásokat.

4 3. Költség, önköltség-számítási alapfogalmak 3.1. A költség (kiadás) A költség (kiadás) egy meghatározott cél érdekében eszköz előállítása, szolgáltatás nyújtása felhasznált élő- és holtmunka pénzben kifejezett összege. Holtmunka jellegű költségek: anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások értéke, alvállalkozói teljesítmények, értékcsökkenési leírás. Élőmunka jellegű költségek személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok Költségnem A költségnem a költségek meghatározott címek szerinti csoportosítása, a csoportokat az egységes számlakeret 5. számlaosztályának számlacsoportjai jelölik ki Költséghely A költséghely a költségek felmerülésének helye, általában területileg, fizikailag lehatárolható területi egység. A felmerült költség felmerülésének időpontjában (szolgáltatásnyújtással) közvetlen kapcsolatba hozhatók, így közvetlen költségnek minősíthetőek és az e szabályzatban foglaltaknak megfelelően az egyes kalkulációs egységekre elszámolandóak A közvetlen önköltség A közvetlen önköltség a termék, termékcsoport, szolgáltatás, saját előállítású eszköz meghatározott mennyiségi egységének előállítására fordított, az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban lévő élő- és holtmunka pénzben kifejezett összege. A közvetlen önköltség, bekerülési érték körébe tartoznak azok a ráfordítások, amelyek: az eszköz (termék, szolgáltatás) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek, az előállítással szoros kapcsolatban voltak, továbbá

5 az eszközre (termékre, szolgáltatásra) megfelelő mutatók segítségével elszámolhatók. A közvetlen önköltség nem tartalmazhat: értékesítési költségeket, az előállítással közvetlen kapcsolatba nem hozható igazgatási és egyéb általános költségeket A költségek könyvviteli elszámolása A felmerült költségek elszámolására a számlarendben meghatározottak szerint a következő számlaosztályok szolgálnak: Az 5. számlaosztály a költségeket költségnemek szerinti csoportosításban tartalmazza, a költségek költségnemek szerinti gyűjtését szolgálja, a 7. számlaosztály az eszközök előállítása, a szolgáltatások teljesítése során felmerült és az eszközök előállításával, szolgáltatásnyújtással összefüggésben közvetlenül (valamint a felosztás után a közvetetten) elszámolható költségek könyvviteli nyilvántartására szolgál. A 7. számlaosztály az Intézmény Elemi költségvetésében meghatározott szakfeladat rend szerinti tagolásban tartalmazza a folyó kiadásokat. A szakfeladatok kiadásai (költségei) közvetlen kiadásokból (költségekből) tevődnek össze. 4. Az önköltségszámítás módszere Az önköltségszámítás olyan műszaki-gazdasági tevékenység, amellyel a termelés vagy szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt, annak folyamata alatt, vagy annak befejezése után megállapítható a termék vagy a szolgáltatás várható (tervezett), illetve tényleges önköltsége. Az önköltségszámítás feladata, hogy adatokat szolgáltasson: a saját előállítású eszközök, szolgáltatások előállítási értékének megállapításához, a saját előállítású eszközök, szolgáltatások önköltségének tervezéséhez, megfigyeléséhez. Az önköltségszámítás módszere alatt a közvetlen költségek elszámolásának módját értjük Az önköltségszámítás kalkuláció formái Az önköltségszámításnak a következő formái lehetnek:

6 előkalkuláció, az előzetes önköltség számítása, közbenső kalkuláció, a termelés közbeni önköltség számítása, utókalkuláció, az utólagos önköltség számítása Előkalkuláció Az előkalkuláció az a tevékenység, amelynek során a feladat végrehajtása előtt meghatározásra kerül a tervezett önköltség. Az előkalkuláció feladata, hogy a JIK vezetőit tájékoztassa a feladat végrehajtásához szükséges költségráfordításokról. A JIK-nak minden évben elemi költségvetést kell készíteni. Az elemi költségvetés képezi alapját a tárgyév gazdálkodási feladatainak végrehajtására. Az elemi költségvetésben mind a várható bevételeket, mind a várható kiadásokat részletesen (bevételi és kiadási jogcímenként) meg kell tervezni. Ahhoz, hogy a költségvetés megalapozott legyen kívánatos, hogy a tervezési munkák megkezdése előtt elkészüljön a tervezett termékértékesítési és szolgáltatásnyújtási tevékenységek előkalkulációja, mert az elemi költségvetés kiadásainak, illetve bevételeinek meghatározásánál az értékesítési tevékenység költségei (önköltsége) és bevételei megalapozottan csak úgy tervezhetők, ha a tevékenységekről a kalkulált költségadatok rendelkezésre állnak. Az előzőek alapján a költségvetés készítési szempontokat figyelembe véve célszerű, ha az előkalkuláció a tervezett adatok alapján készül Utókalkuláció Az utókalkuláció az a tevékenység, amellyel a feladat befejezése után a ténylegesen felmerült költségek alapján a feladat önköltsége megállapítható. Az utókalkulációt az előkalkulációval azonos szerkezetben kell elkészíteni. Az utókalkuláció készítésének időpontját befolyásolja az éves beszámoló készítés időpontja. Az önköltségszámítás készítésének időpontja: Előkalkuláció a költségvetés tervezéssel egyidejűleg, Utókalkuláció a beszámoló készítésével egyidejűleg történik 5. Az önköltségszámítás tárgya Az önköltségszámítás tárgya a kalkulációs egység az a termék, vagy szolgáltatás, amelynek önköltségét ki kell számítani, amelyről a kalkuláció készül. Az önköltségszámítás mindig az önköltségszámítás tárgyának természetes mértékegységére vonatkozik. Az önköltségszámítás tárgyához bármely természetes mértékegység választható. (év, hó, nap, óra stb.) Egy szakfeladat több tevékenységet is magában foglalhat, így egy adott szakfeladathoz az önköltség számítás tárgyaként több kalkulációs egység is kapcsolódhat.

7 A kalkulációs egységek meghatározásánál egy-egy szolgáltatással kapcsolatos szempontokat vesszük figyelembe. A kalkulációs egységeket az adótörvény előírásainak betartása érdekében a szolgáltatás jegyzék szerint be kell sorolni Szolgáltatás, mint kalkulációs egység A szolgáltatások közé tartozónak minősíti az Intézmény a helységek bérbeadását Kalkulációs egységek ingatlan, helyiség bérbeadása Ft/nm 2, Ft/óra 5.2. A kalkulációs költségtényezők tartalma Közvetlen személyi juttatások költsége Közvetlen személyi juttatások költségeként kell kimutatni a kalkulációs egység előállítása érdekében felmerült, kifizetett személyi juttatások összegét. Közvetlen személyi juttatásként kell elszámolni: a rendszeres személyi juttatásokat, a nem rendszeres személyi juttatásokat, külső személyi juttatásokat Munkaadókat terhelő járulékok közvetlen költsége Közvetlen személyi juttatások járulékai között számolandóak a munkaadót terhelő járulékok, továbbá minden olyan, adók módjára fizetendő összeg, amelyet a személyi juttatások, vagy a foglalkoztatottak száma alapján kell megállapítani, függetlenül azok elnevezésétől Egyéb közvetlen költség (kiadás) Egyéb közvetlen költségként kell elszámolni: nem anyagi jellegű szolgáltatások bankköltség, különféle befizetések (munkáltatót terhelőszemélyi jövedelemadó, levonásba nem helyezhető általános forgalmi adó).

8 Biztosítási díj, bankköltség, levonásba nem helyezhető általános forgalmi adó csak akkor vehető figyelembe az egyéb közvetlen költségek között, ha az nem olyan tárgyi eszközzel kapcsolatos, amelyet a tárgyi eszköz aktiválásakor a beszerzési árba beszámítottak. Ugyanis, ha a biztosítási díj, a bankköltség, az általános forgalmi adó a beszerzési ár része, akkor e költségtényezők az önköltség számításánál az értékcsökkenés tételnél jelentkeznek. Általános költségek A számviteli törvény rendelkezése szerint anyag jellegű költségnek, illetve szolgáltatásnak minősül: a bérleti-és lízingdíj, a postai szolgáltatás, az adat-és nem adatátviteli távközlési díjak, az idegen kivitelezésben végzett karbantartás költsége, üzemeltetési kiadások Értékcsökkenés Értékcsökkenési leírás közvetlen költsége Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését a JIK az Eszközök és források értékelési szabályzatában, valamint a Számviteli politikában előírtak szerint számolja el. A termék, szolgáltatás önköltségének számításánál az elszámolt értékcsökkenést bizonyos esetekben figyelembe lehet venni. Értékcsökkenés közvetlen költségként akkor vehető figyelembe, ha bizonyíthatóan szoros kapcsolatban van az önköltségszámítás tárgyával. Ez azt jelenti, hogy az adott gépet, berendezést, felszerelést, kizárólag az önköltségszámítás tárgyát képező termék, szolgáltatás előállításához használják, a szolgáltatásra megfelelő mutatók, jellemzők segítségével felosztható. Értékcsökkenést az államháztartás szervezetei és beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24) Kormány rendeletben leírtak szerint a tényleges használatnak megfelelően a rendeletben rögzített leírási kulcsok és az eszközök bruttó értéke alapján kell meghatározni. Akkor vehető figyelembe, ha gép, berendezés felszerelés bérbeadása történik A kalkulációs séma A kalkulációs egységek közvetlen költségét az Intézmény a következő séma alapján határozza meg: Kalkulációs egység közvetlen költsége = közvetlen bérek, + közvetlen bérek járulékai, + közvetlen anyagköltség,

9 6. Témaszámok + egyéb közvetlen költség. A témaszám a kalkulációs egységet jelölő szám, amely a főkönyvi könyveléshez való kapcsolódást segíti elő. A szolgáltatás (termelés) megkezdését minden esetben a kalkulációs egységet egyedileg azonosító témaszám kiadása előzi meg. A kiadott témaszámokról folyamatos nyilvántartást kell vezetni. A témaszámok kialakításának rendjéért a Gazdasági Igazgatóhelyettes a felelős. A kiadott témaszámokat az adott kalkulációs egységgel kapcsolatos valamennyi bizonylaton fel kell tüntetni. 7. Alaptevékenység és az alaptevékenység körében végzett tevékenységek, illetve szolgáltatások kalkulációi 7.1. Az Intézmények helyiségeinek, területeinek, létesítményeinek bérbeadása Bérbeadás A JIK az egyes intézmények helységeit, rendezvények lebonyolítása céljából alkalmanként bérbe adás útján hasznosíthatja A bérleti díj összege a mellékletben foglalt kalkuláció alapján megállapított érték. Amennyiben lehetséges, a fűtés, energia, gáz, és vízfogyasztás, a mérőóra alapján leolvasott, tényelegesen kiszámlázott díjak alapján történik. A helyiségbérlethez kapcsolódó közüzemi díjakat, ahol ezek pontos mérése biztosítható, a közüzemi díjak továbbszámlázása tényleges változatlan hatósági áron történik. Ahol a helyiségek külön mérőórával nem rendelkeznek, a díj összegébe a közüzemi díjakat is bele kell számítani kalkuláció alapján. Bérbe adás előtt kalkulációt kell elkészíteni. A tényleges önköltség megállapításához szükséges költségek gyűjtése a költségvetés alapján történik. A JIK a bérleti díj mértékét évente felülvizsgálja, és egyedi szerződésben rögzíti, melyet évente felülvizsgál. A szerződés határozott idejét célszerű úgy meghatározni, hogy az előkalkuláció után az esetleges díjváltozásról a partner értesítése megtörténhessen. A kalkuláció készítési feladat a bérbeadás engedélyezésére jogosult vezető hatáskörébe tartozik. A kalkulációs-mintát a melléklet tartalmazza.

10 7.2. Különféle egyéb szolgáltatások Ide tartozik az államháztartásról szóló 2011/195. (XII.31.) törvényben foglaltaknak megfelelően az állami vagyont magáncélra igénybe vevő számára a térítés, a felhasználás, igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembe vételével megállapított díj. Ide tartoznak a gép-, berendezés bérbeadás, kölcsönzés, számítástechnikai szolgáltatás, ügyviteli szolgáltatás stb. A kalkulációt szolgáltatásonként kell elkészíteni, mely a jogosult vezető hatáskörébe tartozik. Infrastruktúra magáncélú használata A távközlési szolgáltatás magán célú használata miatt fizetett költségtérítést a JIK külön szabályozza, így e szabályzatban való rögzítése nem indokolt. A gépek, berendezések, felszerelések magán célú használata miatt fizetett költségtérítés A JIK a gépek, berendezések, felszerelések tekintetében a magáncélú használatot nem engedélyezi, így költségtérítést nem alkalmaz. Amennyiben az igazgató engedélyezi az otthoni használatot az csak a tevékenységével összefüggő, nem magáncélú használat lehet. Egyéb szolgáltatás Az Intézmény köteles térítést előírni pl. a fénymásolás szolgáltatásra. A fénymásolás, mint szolgáltatás térítési díját a fénymásoló példányszám alapján számlázott díja és a ráfordított munkaóra és felhasznált energia arányában határozzuk meg. közvetített szolgáltatás (az intézmény szellemi és anyag infrastruktúráját magáncélra igénybe vevők számára előírt térítések) Ft/oldal Kalkuláció a mellékletben található. 8. Költségelszámolás bizonylatolása Az önköltségszámítás bizonylatolásáért felelősök, illetve határidők: A közvetlen költségek helyes témakód megadásáért és költségek jelen szabályzatban meghatározott felosztásáért a tárgyévet követő március 31-ig történő elkészítéséért az intézmény vezetője vagy általa kijelölt személy felelős.

11 Az elkészült kalkulációs lapokat az intézményvezető által kijelölt személy köteles egyeztetni, az esetleges eltéréseket rendezni. A feladatok jelen szabályzatban meghatározottak szerinti elvégzéséért a Gazdasági Igazgatóhelyettes felelős. A szolgáltatással összefüggő alapvető bizonylatok a következők: személyi juttatások bizonylata; értékcsökkenési leírás bizonylata; egyéb költségek bizonylatai. 9. Az önköltségszámítás és a pénzügyi- számviteli rendszer közötti egyeztetések Az elkészített utókalkulációk adatait a könyvviteli nyilvántartásban szereplő adatokkal egyeztetni kell. Az egyeztetést az utókalkuláció befejezését követő 30 napon belül el kell végezni. Az egyeztetés elvégzéséért a Gazdasági Igazgatóhelyettes felelős.

12

13 11. Megismerési nyilatkozat Az érintettek kötelesek a Megismerési nyilatkozatot kitölteni, amellyel nyilatkoznak, hogy az Önköltség-készítési Szabályzat rendelkezéseit megismerték és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A Megismerési nyilatkozatot a JIK-ban kell megőrizni. Az Önköltség-készítési Szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani. Név Beosztás Kelt Aláírás

14 12. Mellékletek 1. számú melléklet (Kalkulációs lap bérbeadáshoz) Szervezeti egység neve: Az ingatlan megnevezése: A bérlemény megnevezése: A kalkuláció módja, utókalkuláció. KALKULÁCIÓS LAP (helyiség, terület, terem bérleti díjának megállapításához) Kódja: Időszak, melyre a kalkuláció készült: től ig. SZJ száma: Áfa mértéke: - % Tervezett / Tényleges kiadások 1. Személyi juttatások kifizetések Technikai alkalmazottak személyi juttatása Személyi juttatások kifizetések összesen: 2. Munkaadót terhelő járulékok Technikai alkalmazottak személyi juttatása után fizetett járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: 3. Közvetlen anyag beszerzés és szolgáltatás megrendelés 3.1. Anyag beszerzés Ft 3.2. Közüzemi díjak Ft 3.3. Üzemeltetési kiadások Ft 3.4. Egyéb kiadások Ft Dologi jellegű kiadások összesen: 4. Kiadások összesen (1+2+3) Ft 5. Szolgáltatás ellenértéke 5.1. Éves bérleti díj nm 2 alapján: Összes nm 2 : nm 2 Négyzetméter ár egy évre: Kalkulált díj: nm 2 Ft 5.2. Éves bérleti díj napok száma alapján: Napok száma: Napi díj: Kalkulált díj: nap Ft 5.3. Bérleti díj órák száma alapján: Órák száma: Bérleti díj egy órára: Kalkulált díj: óra Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft/nm 2 /év nap Ft/nap óra Ft/óra Készítette: Budapest, 20 év.. hó..nap Jóváhagyom: Budapest, 20 év.. hó..nap. Aláírás Aláírás

15 2. számú melléklet (Kalkulációs lap, szolgáltatáshoz) KALKULÁCIÓS LAP (különféle szolgáltatási díjak megállapításához) Szervezeti egység neve: Kódja: A kalkuláció módja, utókalkuláció. Időszak, melyre a kalkuláció készült: től ig. SZJ száma: Áfa mértéke: - % 1. Fénymásolás díja oldalanként 2. Másolásra fordított munkaóra óra perc 3. Másolásra fordított személyi juttatás 3.1. Másolásra fordított munkaórára eső illetmény /hó /óra 3.2. Másolásra fordított munkaórára eső járulék /hó /óra Személyi kiadás összesen: Ft/óra 4. Felhasznált villamos energia: kw/h kw/perc 5. Felhasznált papír költsége: Ft/lap Másolt oldalak száma Másolásért fizetendő összeg: /oldal Ft/oldal

16 3. számú melléklet (Díjak összesítése) Szervezeti egység Témaszám Bérleti díj Ft/év/nm 2 Bérleti díj Ft/nap Bérleti díj Ft/óra Fénymásolás díja Ft/oldal Deák Diák Általános Iskola Gyerek-virág Napközi Otthonos Óvoda Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda Józsefvárosi Alapfokú Zeneművészeti Iskola Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola Józsefvárosi Intézményműködtető Központ Józsefvárosi Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Intézet Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda Koszorú Napközi Otthonos Óvoda Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium Losonci Téri Általános Iskola Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda Napsugár Napközi Otthonos Óvoda Németh László Általános Iskola Pitypang Napközi Otthonos Óvoda Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda TÁ-TI -KA Napközi Otthonos Óvoda Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola Várunk-Rád Napközi Otthonos Óvoda

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. június 27. Bedő Zoltán főigazgató I. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA Az önköltség

Részletesebben

4/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás

4/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás 4/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek, valamint az Országos Bírósági Hivatalnak az önköltségszámításra vonatkozó szabályzatáról A bíróságok szervezetéről

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Önköltségszámítási szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Önköltségszámítási szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Önköltségszámítási szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalomjegyzék I. Általános

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Apátfalva Község Önkormányzata ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Hatályba lépését 2012. január 01-től elrendelem Költségvetési szerv vezetője 1 I. Az Önköltségszámítási szabályzat célja, tartalma Az önköltségszámítás

Részletesebben

Bevezetés. Jogszabályi környezet: A szabályzat hatálya. Az önköltség számítási szabályzat célja, hogy. Az önköltségszámítás tárgya:

Bevezetés. Jogszabályi környezet: A szabályzat hatálya. Az önköltség számítási szabályzat célja, hogy. Az önköltségszámítás tárgya: Bevezetés A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírása

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet. Önköltség számítás szabályzat

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet. Önköltség számítás szabályzat Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Önköltség számítás szabályzat 1 Bevezetés A Számviteli Politika keretében a Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetnek el kell készíteni

Részletesebben

G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT

G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. em. G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 19 Tartalomjegyzék 2. Cél...

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI ÉS ÁRKÉPZÉSI

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI ÉS ÁRKÉPZÉSI 83/2009. (VI. 25.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI ÉS ÁRKÉPZÉSI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2009 TARTALOM BEVEZETİ 3 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA, TARTALMA 3 2. FOGALMAK 4 3.

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. A Szabályzat hatálya... 2 3. Általános rendelkezések... 4

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. A Szabályzat hatálya... 2 3. Általános rendelkezések... 4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. A Szabályzat hatálya... 2 2.1. A Szabályzat személyi és tárgyi hatálya... 2 3. Általános rendelkezések... 4 3.1. Az egyes telefonnal kapcsolatos szolgáltatásokhoz való

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta.bekes@igmail.com Honlap:

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat. Hatályos: 2014. január 1-től

Közbeszerzési szabályzat. Hatályos: 2014. január 1-től Közbeszerzési szabályzat Hatályos: 2014. január 1-től 1 Tartalomjegyzék 1.Szabályzat alkalmazási köre...4 2.Szabályzat viszonya a jogszabályokhoz...4 3.Szabályzat személyi hatálya...5 4.Szabályzat tárgyi

Részletesebben

Vezetői számvitel konzultáció1 BA Képzés - Távoktatás tagozat 2014.03.21. Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék

Vezetői számvitel konzultáció1 BA Képzés - Távoktatás tagozat 2014.03.21. Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék Vezetői számvitel konzultáció1 BA Képzés - Távoktatás tagozat 2014.03.21. Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék Kötelező irodalom Kardos Barbara - Sztanó Imre - Veress Attila: A vezetői

Részletesebben

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2.

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 1/96 A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 2/96 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI A

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A SEMMELWEIS EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 121/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA (A 2011. december 15-ei módosításokkal egységes szerkezetben) BUDAPEST 2007 Tartalom Bevezető 3 1. Általános rendelkezések 3

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata Pécs 2014. 2014. július 22. napjától hatályos változat Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Eszközök és források

Részletesebben

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását.

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását. - amelynek rendeltetése tisztázatlan, vagy - olyan feladat ellátásával kapcsolatos, amelynek bevételi előirányzata - ide nem értve a nem társadalombiztosítási alapokat terhelő ellátásokat - nem szerepel

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2014 1 Tartalom Bevezetés... 4 A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYAI... 5 1. Számlaosztály... 8 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK... 8 11 IMMATERIÁLIS JAVAK... 15 1215 TÁRGYI

Részletesebben

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban)

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban) 1 Számvitel röviden példákkal együtt (számpéldák aktualizálása folyamatban) 2 Tartalom 1. A KÖNYVVITEL FOGALMA, FELADATAI... 3 2. BESZÁMOLÓ... 5 3. A VÁLLALKOZÁS VAGYONA... 5 4. VAGYONRÉSZEK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR 1 A költségvetési szerv gazdálkodásának bemutatása A szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet A szerv székhelye (címe): 5000 Szolnok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA (a Gazdálkodási szabályzat 1. sz. melléklete) 2012. JÚNIUS 26. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Bevezető rendelkezések...3 2. A Főiskola tevékenységének

Részletesebben

FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK

FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK I. FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK 1. Kutatás, kísérleti fejlesztés (K+F) Tudományos kutatás, kísérleti fejlesztés az a tevékenység, amelynek célja az ismeretanyag bővítése, beleértve a természetre, az emberre,

Részletesebben

Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet

Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet A standard részletes szakmai koncepciója tervezetének nyilvános vitára bocsátásáról a Standard Előkészítő Testület a 2012. június

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet Az elszámolás szabályai 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Tartalomjegyzék 1. A számlarend 1.1. A számviteli politika 1.2. A számlatükör

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog I. fejezet Számviteli jog Alapvető fogalmak, kérdések - a számvitel fogalma, funkciója - a számviteli alapelvek - a Számviteli törvény szerkezete - az éves beszámoló - a mérleg - az eredménykimutatás -

Részletesebben