Készült: 2011 január 03. Felelős: Hatvani Júlia jegyző

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: 2011 január 03. Felelős: Hatvani Júlia jegyző"

Átírás

1 Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának Szabályzata a kötelező térítésről és a költségekről (szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú használatáról) Készült: 2011 január 03. Felelős: Hatvani Júlia jegyző

2 Szabályzat a kötelező térítésről és a költségekről (szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú használatáról) A szabályzatban a Tiszavárkony Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala saját hatáskörében figyelembe véve a számvitelről szóló évi C. törvényt, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletet az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 81. (6) és (8) bekezdése alapján a következők szerint határozza meg az egyes térítésekkel és a figyelembe vehető költségekkel kapcsolatos előírásokat. 1. A szabályzat célja, hatálya 1.1. A szabályzat célja A szabályzat legfontosabb célja: a) az önkormányzat szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára a felhasználással kapcsolatos költségek kötelező térítésére vonatkozó előírások megadása, b) meghatározott feladat ellátásával kapcsolatban a költségek megosztási rendjének meghatározása A szabályzat hatálya A szabályzat tárgyi hatálya az Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő eszközök magáncélra történő használatba adására, illetve a szervezetet megillető bevételekkel kapcsolatos költség meghatározására terjed ki. A szabályzat személyi hatálya az Önkormányzattal munkaviszonyban lévő személyekre terjed ki. A szabályzat térítésre vonatkozó rendelkezéseit be kell tartani valamennyi térítésre kötelezett személynek. A szabályzat hatálya nem terjed ki az önkormányzati telefonok magáncélú használatára. 2

3 2. A szabályzat tartalma A szabályzat tartalmazza: - a szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú, meghatározott feladat elvégzésére történő igénybevételével kapcsolatos szabályokat, ezen belül: - a vonatkozó értelmező rendelkezéseket, - a költségek meghatározását, - a használat és az igénybevétel eljárásrendjét, - a térítés megállapításának rendjét és mértékét, - a térítési díj megfizetésének szabályait; - a meghatározott feladat ellátásra vonatkozó költségek megosztásának szabályait, - a nyilvántartási és elszámolási feladatokat. 3. Fogalmak Szellemi infrastruktúra: Szellemi infrastruktúra a számviteli törvény és végrehajtási rendelete által meghatározott immateriális javak alábbiakban meghatározott köre: - bérleti jog, - használati jog, - szellemi termékek felhasználási joga, - szellemi termékek szerzői jogvédelemben részesülő szoftver termék. Anyagi infrastruktúra: Anyagi infrastruktúrán a számviteli törvény és a végrehajtási rendelete által meghatározott: a) tárgyi eszközöket, különösen: - az ingatlanokat, - gépeket, berendezéseket, felszereléseket, valamint - a járműveket, továbbá b) a kisértékű tárgyi eszközöket kell érteni. Magáncél: Magáncél az államháztartás szervezete foglalkoztatottjai által nem a munkaköri feladatuk ellátásához közvetlenül kapcsolódó cél, az egyén saját célja. 4. A használat, az igénybevétel eljárási rendje 4.1. A használat és az igénybevétel jellemző esetei Az önkormányzat anyagi és szellemi infrastruktúrájának magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére történő igénybevételének jellemző esetei: a) ingatlanok vonatkozásában: - az önkormányzat épületeinek, az épületében található helyiségeinek magáncélú igénybevétele, 3

4 - az önkormányzat területeinek magáncélú igénybevétele; b) gépek, berendezések vonatkozásában: - személyi számítógép magáncélú használata, - mobil számítógép magáncélú használata, - nyomtató magáncélú használata, - egyéb gépek, berendezések magáncélú használata (pl.: bútorok); c) járművek vonatkozásában a gépjármű magáncélú használata (pl.: személygépkocsi, utánfutó stb.), d) kisértékű tárgyi eszközök a kisértékű tárgyi eszközök közé sorolt eszközök magáncélú használata Az ingatlanok magáncélú használatának igénybevételi rendje Kérelem Az ingatlanok magáncélú használatát írásban kérelmezni kell. A kérelemnek tartalmaznia kell legalább a következőket: - a kérelmező nevét, munkakörét, - a magáncélú használattal érintett ingatlan pontos meghatározását, - épületek esetében annak megjelölését, hogy az egész épületet, vagy annak csak meghatározott helyiségét, helyiségeit kívánja-e használni, - egyéb területek esetében a használni kívánt terület nagyságát (m2-ben, ha nem a teljes terület, akkor annak meghatározását, hogy a területnek pontosan melyik részére vonatkozik a kérelem), - a magáncélú használat kérésének indoklását, - a magáncélú használat időpontját, időszakát, - nyilatkozatot a magáncélú használattal kapcsolatos költségek viseléséről, valamint arról, hogy a magáncélú használat során teljes anyagi felelősséget vállal a használatba vett ingatlanért, ingatlanrészért. A kérelmet legalább a tervezett igénybevétel előtt 10 nappal be kell nyújtani A kérelem elbírálása A kérelmet a polgármester, illetve a jegyző bírálja el. A polgármester dönt azokban a magáncélú használat ügyekben, melyek nem közvetlenül a Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok magáncélú használatával kapcsolatosak. A jegyző dönt a közvetlenül a Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok vonatkozásában. Az e körbe tartozó ingatlanok listáját az 1. számú melléklet tartalmazza. A kérelmet a benyújtását követő 5 napon belül el kell bírálni. Az elbírálásnál a következő szempontokat kell figyelembe venni: a) épületek, épület helyiségek esetében a magáncélú használat nem zavarja-e a tényleges feladatellátást, b) a területek esetében a használat célja, időtartama nem zavarja-e a terület eredeti cél szerinti használatát. 4

5 Nem lehet magáncélú használatot engedélyezni annak a személynek: - aki az Önkormányzattal, illetve Polgármesteri Hivatalával nincs legalább 60 napot meghaladó munkaviszonyban, - aki a kérelem benyújtását megelőző évben megsértette a magáncélú használatra vonatkozó helyi szabályokat. A Polgármesteri Hivatal épületének, illetve az épületében található egyes helyiségeknek a magáncélú használata: - csak a Polgármesteri Hivatal munkaidején, ügyfélfogadási idején (beleértve a polgármesteri fogadóórákat is) kívüli időpontokban lehetséges, - a magáncélú használat időpontját, időtartamát úgy lehet engedélyezni, hogy a hivatal takarítási feladatai elláthatóak legyenek, - nem engedélyezhető akkor, ha az egyes helyiségek biztonságos zárása, az adat és vagyon védelem nem megoldott. A magáncélú használatot írásban kell engedélyezni. Az engedélynek tartalmaznia kell: - a kérelemben meghatározott adatokat, vagy az arra való hivatkozást, - az engedély megadásának tényét, - a várható költségeket, - a magáncélú használattal kapcsolatos felelősséget, valamint - a használat utáni eljárást. A magáncélú használatra történő átadás épület, épületrész esetében a hivatal dolgozójának jelenlétében történik. A magáncélú használatot követően a visszavétel szintén a hivatal egyik, a jegyző által kijelölt dolgozójának jelenlétében történhet. Amennyiben a használatot követően az épületben, a használt helyiségben nem rendeltetésszerű használat, berendezés vagy más eszköz hiány, illetve káresemény tapasztalható, jegyzőkönyvet kell felvenni a felelősség megállapítása érdekében. A nem épületek körébe tartozó ingatlanok használatra történő átadása a jegyző döntésének megfelelően külön intézkedést nem igényel. A visszaadás tényét a használónak a jegyzővel közölnie kell. A jegyző saját hatáskörben rendelkezhet arról, hogy a területek magáncélú használata megszüntetésének tényét, illetve a használat utáni állapotot ellenőrizteti-e vagy sem A gépek, berendezések magáncélú használatának igénybevételi rendje Kérelem A gépek, berendezések magáncélú használatát írásban kérelmezni kell. A kérelemnek tartalmaznia kell legalább a következőket: - a kérelmező nevét, munkakörét, - a magáncélú használattal érintett gép, berendezés pontos meghatározását (beleértve a megnevezést, típust, azonosító számokat stb.), - a magáncélú használat során a gép, berendezés helyben vagy idegen helyen való használatának igényét, - a magáncélú használat tervezett mennyiségét (az adott gép, berendezés jellemző használati mutatójának alapján), 5

6 - a magáncélú használat kérésének indoklását, - a magáncélú használat időpontját, időszakát, - nyilatkozatot a magáncélú használattal kapcsolatos költségek viseléséről, valamint arról, hogy a magáncélú használat során teljes anyagi felelősséget vállal a használatba vett gépekért, berendezésekért. A kérelmet legalább a tervezett igénybevétel előtt 10 nappal be kell nyújtani A kérelem elbírálása A kérelmet a polgármester, illetve a jegyző bírálja el. A polgármester dönt azokban a magáncélú használat ügyekben, melyek - nem a Polgármesteri Hivatal épületében találhatóak, illetve - nem közvetlenül a Polgármesteri Hivatal által kezelt gépek, berendezések magáncélú használatával kapcsolatosak. A jegyző dönt a közvetlenül a Polgármesteri Hivatal által kezelt gépek, berendezések vonatkozásában. Az e körbe tartozó, és a magáncélú használat körébe bevonható gépek, berendezések listáját a 2. számú melléklet tartalmazza. A kérelmet a benyújtását követő 5 napon belül el kell bírálni. Az elbírálásnál figyelembe kell venni, hogy: - a gépek, berendezések esetében a magáncélú használat nem zavarja-e a tényleges feladatellátást, - a gépek, berendezések tervezett magáncélú használata nem befolyásolja-e károsan az adott gép, berendezés további használhatóságát, élettartamát, - a szellemi termékekkel és a különböző számítógépes hálózatokkal és rendszer hozzáférésekkel kapcsolatos előírások betartásáról gondoskodni kell, - számítógépek, illetve mobil számítógépes eszközök magáncélú használatánál fokozottan ügyelni kell az adatvédelmi előírások biztosítására, - a mobil számítógépes eszköz nem helyben, hanem idegen helyen történő magáncélú használatát csak akkor lehet engedélyezni, ha a számítógép nem tartalmaz olyan adatokat, programokat melyekhez az érintett ügyintézőkön kívül harmadik személy nem férhet hozzá, - a kérelmező az eszköz szakszerű, rendeltetésszerű működtetéséhez rendelkezik-e kellő szakértelemmel, tapasztalattal. A magáncélú használat engedélyezésének további szabályai, beleértve az engedély tartalmát is, értelemszerűen megegyeznek az ingatlanokra vonatkozó szabályokkal. A magáncélú használatot írásban kell engedélyezni. Az engedélynek tartalmaznia kell: - a kérelemben meghatározott adatokat, vagy az arra való hivatkozást, - az engedély megadásának tényét, - a várható költségeket, - a magáncélú használattal kapcsolatos felelősséget, 6

7 - utalást a gép, berendezés rendeltetésszerű használatának betartására vonatkozó követelményeire, valamint arra, hogy az eszköz átadásakor milyen tájékoztatást kell adni, vagy dokumentumot átadni a használatról (kezelési útmutató stb.), - a használat utáni eljárást. A magáncélú használatra történő átadás-átvétel írásbeli dokumentálás mellett lehetséges. Az átadás-átvételről elismervényt kell kiállítani. Az eszköz átadásával-átvételével kapcsolatos feladatokat a hivatal által kijelölt dolgozó köteles ellátni. Az eszköz használó általi visszaadásáról szintén elismervényt kell kiállítani A járművek magáncélú használatának igénybevételi rendje Kérelem A járművek magáncélú használatát írásban kérelmezni kell. A kérelemnek tartalmaznia kell legalább a következőket: - a kérelmező nevét, munkakörét, - a magáncélú használattal érintett jármű pontos meghatározását (beleértve a megnevezést, típust, forgalmi rendszámot, stb.), - a magáncélú használat kérése csak a gépjárműre, vagy a gépjárműre és vezetőjére irányul-e, - a magáncélú használat tervezett mennyiségét (km-ben), - a magáncélú használat kérésnek indoklását, - a magáncélú használat időpontját, időszakát, - nyilatkozatot a magáncélú használattal kapcsolatos költségek viseléséről, valamint arról, hogy a magáncélú használat során teljes anyagi felelősséget vállal a használatba vett járműért. A kérelmet legalább a tervezett igénybevétel előtt 10 nappal be kell nyújtani A kérelem elbírálása A kérelmet a polgármester bírálja el. A 3. számú melléklet tartalmazza azokat a járműveket, melyek magáncélú használata engedélyezhető. A kérelmet a benyújtását követő 5 napon belül el kell bírálni. Az elbírálásnál figyelembe kell venni, hogy: - a magáncélú használat nem zavarja-e a gépjárművel ellátandó feladatok tényleges elvégzését, - a tervezett magáncélú használata nem befolyásolja-e károsan a jármű további használhatóságát, élettartamát, - a jármű olyan műszaki állapotban van, mely megfelel a jogszabályban meghatározott, illetve elvárható biztonságos műszaki követelményeknek, - a kérelmező a gépjármű vezetéséhez rendelkezik-e érvényes vezetői engedéllyel, 7

8 - amennyiben kérelmező a gépjármű használatot a gépjármű vezetőjének közreműködésével igényli, a gépjárművezető a feladatai mellett el tudja-e látni a magáncélú használattal kapcsolatos feladatokat is. A magáncélú használat engedélyezésének további szabályai - beleértve az engedély tartalmát is - értelemszerűen megegyeznek az ingatlanokra vonatkozó szabályokkal A magáncélú használatot írásban kell engedélyezni. Az engedélynek tartalmaznia kell: - a kérelemben meghatározott adatokat, vagy az arra való hivatkozást, - az engedély megadásának tényét, - a várható költségeket, - a magáncélú használattal kapcsolatos felelősséget, - a gépjármű átvételével, visszavételével kapcsolatos előírásokat, valamint - a használat utáni eljárást. A magáncélú használatra történő átadás-átvétel írásbeli dokumentálás mellett lehetséges. Az átadás-átvételről elismervényt kell kiállítani. A jármű átadásával-átvételével kapcsolatos feladatokat a hivatal által kijelölt dolgozó köteles ellátni. A jármű használó általi visszaadásáról szintén elismervényt kell kiállítani. A gépjármű használatra történő átadásakor gondoskodni kell a gépjármű használattal kapcsolatos dokumentumok átadásáról is A kisértékű tárgyi eszközök magáncélú használata A kisértékű tárgyi eszközök használatára a gépek, berendezések használatára vonatkozó előírásokat kell értelemszerűen alkalmazni. 5. A térítés megállapításának rendje és mértéke A térítés mértékét a jegyző határozza meg a költségek figyelembevételével. A jegyzőnek úgy kell meghatároznia a térítés mértékét, hogy az nem lehet kevesebb, mint a ténylegesen felmerült közvetlen és közvetett költség. Abban az esetben, ha: - a használatba adáshoz költség nem kapcsolódik, vagy - a költségek kiszámítása aránytalanul nagy ráfordítással járna; a jegyző térítésmentesen is biztosíthatja a használatot. Az üzemanyaggal működő gépek, berendezések, járművek esetében az eszközök átadását teli üzemanyag tartállyal kell biztosítani. A használat engedélyezésekor pedig ki kell kötni, hogy az eszköz visszaadása is tele üzemanyagtartállyal történjen. Az egyes eszközök használatára vonatkozóan a térítési díj a költségek százalékában, a 6. számú melléklet szerint kerül meghatározásra. 8

9 6. A térítés megfizetése A térítési díjról a magáncélú használó nevére számlát kell kiállítani. A számla az igénylő kérésének figyelembevételével, de a jegyző döntése alapján lehet - készpénzes, - átutalásos. A térítési díjat előre kell kérni azokban az esetekben, ha a térítési díj: - összege előre ismert, - megfizetését a jegyző így látja biztosnak. A térítési díjat az önkormányzat javára kell megfizetni. 7. A költségek meghatározása A szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára előírt térítés meghatározása érdekében gondoskodni kell a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerülő közvetlen és közvetetett költségek meghatározásáról. A figyelembe veendő költség: - közvetlen költségből és - közvetett költségből tevődik össze. A költségek meghatározása történhet: - előkalkulációval, illetve - utókalkulációval Előkalkuláció Előkalkulációt csak ott lehet alkalmazni, ahol a költségek előre pontosan meghatározhatóak. Előkalkulációval lehet meghatározni a szellemi és anyagi infrastruktúra igénybevételének költségeit akkor, ha azokkal kapcsolatban felmerült költségek köre szűk, vagy a költség nem is jelentkezik, így: - kisebb tárgyi eszközök, kisértékű tárgyi eszközök olyan használatba adása, mely során költség nem keletkezik (pl.: videokamera, fényképezőgép kölcsönadása), - minimális költség használatot jelentő eszköz használat, mely során a költségek annyira alacsonyak, hogy a költség kiszámítása ellentétes a költség haszon elvével (pl. a munkahelyen számítógép munkaidőn kívüli használata naponta 1-2 órára, illetve szabadság alatt), - kevés, meghatározott költséget kell figyelembe venni (pl.: terem használat kérése nyáron, nappal, mikor energia kiadás nem jelentkezik, csak a takarítás költsége). 9

10 7.2. Utókalkuláció Utókalkulációt akkor kell végezni, ha a tényleges költségek csak a használat után állapíthatóak meg A költségszámítás egységei A költségszámításhoz: - állandó, illetve - adott használathoz megállapított egységeket kell meghatározni. Állandó egységeket indokolt megadni, különösen a rendszeresen, illetve gyakran előforduló használat költségeinek megállapításához. Az így alkalmazandó költségszámítási egységeket, állandó egységeket az 1. számú mellékletben kell meghatározni A költségszámítás menete A költségszámítás során külön ki kell számolni: a) a közvetlen és b) a közvetett költségeket A közvetlen költségek A közvetlen költség számításánál figyelembe vehető költségek közé az alábbi ráfordítások tartoznak: - az igénybevétellel, használattal bizonyíthatóan szoros kapcsolatban álló költségek, valamint - a megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolt kiadások. A használatba adással közvetlen kapcsolatba nem hozható igazgatási és egyéb általános költségeket a közvetlen költség nem tartalmazhatja. A különféle használatra adás, igénybevétel költség kalkulációinál a következőket kell figyelembe venni: - közvetlenül felmerült, személyi juttatás jellegű kiadások - közvetlenül felmerült munkaadókat terhelő járulékok - közvetlenül felmerült készletbeszerzési kiadások - közvetlenül felmerült szolgáltatási kiadások - közvetlenül felmerült különféle dologi kiadások - közvetlenül felmerült egyéb folyó kiadások - közvetlenül felmerült különféle elszámolások - egyéb közvetlen költségek A fenti költségeket költségszámítási (kalkulációs) egységenként külön-külön meg kell határozni. Az erre vonatkozó meghatározásokat a szabályzat mellékleteként kell kezelni. (2. sz. melléklet.) 10

11 Közvetett költségek A közvetett költségeket a közvetett költségek legalább negyedévenkénti felosztásával kell megállapítani. A közvetett költségeket értelemszerűen csak akkor kell figyelembe venni, ha azok kapcsolatban állnak az adott használat költségeivel Az önköltségszámítás ideje Az önköltség-számítást: a) felül kell vizsgálni minden év január hó 15. napjáig, b) felül lehet vizsgálni akkor, ha olyan változás történt, amely a költségeket várhatóan jelentősen befolyásolja A költségszámítás elvégzése A költségszámításokat a használat, igénybevétel hivatkozási számának feltüntetésével kell elvégezni, dokumentálni. 8. Meghatározott feladat ellátásával összefüggő kiadások megosztása Amennyiben a Polgármesteri Hivatal meghatározott feladat ellátására - eseti bevételhez jut, vagy - támogatásban részesül a ténylegesen felmerült kiadásokat a közvetlen és a közvetett kiadások figyelembevételével kell felosztani. (A megosztást nem kell alkalmazni az uniós támogatással megvalósuló programok esetében.) 8.1. A költségek megállapítása A költségek: - közvetlen és - közvetett költségek szerinti megosztásánál a tényleges felmerült kiadások összegéből kell kiindulni. A megfelelő elkülönítés érdekében meg kell állapítani azt, hogy milyen közvetett költségek merültek fel. A közvetlen költségek megállapításához szükség szerint részletező nyilvántartás, analitika vezetése is indokolt lehet A költségek megosztása A költségek megosztását úgy kell végezni, hogy a közvetett költségek és közvetlen költségekre is fedezetet nyújtsanak. 11

12 A költségek figyelembevételénél, meghatározásánál értelemszerűen alkalmazni kell a 3. pontban foglaltakat. Adott feladattal kapcsolatos bevételek esetében a felmerülő kiadások költség megosztására vonatkozó konkrét szabályokat jelen szabályzat mellékleteként kell kezelni. 9. Nyilvántartási, elszámolási feladatok 9.1. A magáncélú használattal kapcsolatos nyilvántartások A magáncélú használattal kapcsolatos kérelmeket, engedélyeket a jegyző által kijelölt személy köteles kezelni. A magáncélú használat nyomon követhetősége érdekében gondoskodni kell: - a használatra kiadott tárgyi eszközök személyenkénti nyilvántartásáról, valamint - a használatra kiadott és visszaszolgáltatott eszközök nyilvántartásáról A magáncélú, valamint az egyéb bevételekkel kapcsolatos költségek elszámolásával kapcsolatos nyilvántartások A költségek szakszerű elszámolása a közvetett és közvetlen költségek közé, valamint az egy szakfeladaton elszámolt kiadásokkal kapcsolatosan az analitikus nyilvántartás vezetése az érvényesítést, valamint a könyvelést ellátó dolgozók feladata. A költségek gyűjtése, meghatározott szempontok szerinti csoportosítása a könyvelő(k), illetve a pénzügyi előadó feladata. A költségek helyes elszámolásával kapcsolatos elsődleges felelősség a könyvelés rendjének megszervezéséért és karbantartásáért felelős dolgozót terheli. 10. A szabályzat hatálya A szabályzat rendszeres felülvizsgálatáért, betartatásáért a Polgármesteri Hivatal jegyzője tartozik felelősséggel. A szabályzat 2011 január 03 -án lép hatályba, rendelkezéseit ezt követően kell alkalmazni. Kelt: Tiszavárkony, 2011 január 03. Hatvani Júlia jegyző 12

13 Mellékletek: 1. sz. melléklet: A Polgármesteri Hivatal által kezelt, a jegyző magáncélú használat engedélyezési körébe tartozó ingatlanok 2. sz. melléklet: A jegyző magáncélú használat engedélyezési körébe tartozó gépek, berendezések 3. sz. melléklet: Járművek, melyek magáncélú használata engedélyezhető 4. sz. melléklet: Az állandó költségszámítási egységek meghatározása 5. sz. melléklet: A költségszámítási egységenként számításba vehető kiadások általános mintája 6. sz. melléklet: Melléklet az egyes eszközök használatára vonatkozó térítési díj költségek százalékában történő meghatározásáról 13

14 1. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal által kezelt, a jegyző magáncélú használat engedélyezési körébe tartozó ingatlanok A Polgármesteri Hivatal által kezelt, a jegyző magáncélú használat engedélyezési körébe tartozó ingatlanok a következők: Ingatlan megnevezése Címe Egyéb leírás Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatal 5092 Tiszavárkony, Endre Király út számú melléklet A jegyző magáncélú használat engedélyezési körébe tartozó gépek, berendezések A jegyző magáncélú használat engedélyezési körébe tartozó gépek, berendezések a következők: Gép, berendezés megnevezése Digitális fényképezőgép Polgármesteri Hivatal irodahelyiségeiben található számítógépek Polgármesteri Hivatal irodahelyiségeiben található nyomtatók Azonosító számai, egyéb megkülönböztető jele Egyéb leírás 14

15 3. számú melléklet Járművek, melyek magáncélú használata engedélyezhető Járművek, melyek magáncélú használata engedélyezhető: Kistraktor Utánfutó Jármű megnevezése Rendszáma, típusa, (egyéb azonosító száma) Egyéb leírás 4. számú melléklet Az állandó költségszámítási egységek meghatározása A következő állandó költségszámítási egységek kerülnek meghatározásra: S. sz. Állandó költségszámítási egység neve Jellemzője, leírása 15

16 5. számú melléklet A költségszámítási egységenként számításba vehető kiadások Általános minta... sz....(megnevezésű) költségszámítási egységre Számításba vehető kiadások: 1. Közvetlenül felmerült személyi juttatások körébe tartozó kiadások Ide tartoznak a megnevezett kalkulációs egységgel kapcsolatban közvetlenül felmerült rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások. A kiadások pontos meghatározása az alábbi főkönyvi számlák alapján történik: Főkönyvi számla száma Főkönyvi számla neve 2. Közvetlenül felmerült munkaadókat terhelő járulékok Ide tartoznak a megnevezett kalkulációs egységgel kapcsolatban a közvetlenül felmerült személyi juttatások után fizetendő szintén közvetlenül felmerülő munkaadókat terhelő járulékok. A kiadások pontos meghatározása az alábbi főkönyvi számlák alapján történik: Főkönyvi számla száma Főkönyvi számla neve 3. Közvetlenül felmerült készletbeszerzési kiadások Ide sorolandóak a megnevezett kalkulációs egységgel kapcsolatban közvetlenül felmerült készletbeszerzések. A készletbeszerzési kiadások pontos meghatározása az alábbi főkönyvi számlák alapján történik: Főkönyvi számla száma Főkönyvi számla neve 16

17 4. Közvetlenül felmerült szolgáltatási kiadások Ide tartoznak a megnevezett kalkulációs egységgel kapcsolatban közvetlenül felmerült szolgáltatási kiadások. A kiadások pontos meghatározása az alábbi főkönyvi számlák alapján történik: Főkönyvi számla száma Főkönyvi számla neve 5. Közvetlenül felmerült különféle dologi kiadások Itt kell számításba venni a megnevezett kalkulációs egységgel kapcsolatban közvetlenül felmerült különféle dologi kiadásokat. A kiadások pontos meghatározása az alábbi főkönyvi számlák alapján történik: Főkönyvi számla száma Főkönyvi számla neve 6. Közvetlenül felmerült egyéb folyó kiadások Ide sorolandóak a megnevezett kalkulációs egységgel kapcsolatban közvetlenül felmerült egyéb folyó kiadások. A kiadások pontos meghatározása az alábbi főkönyvi számlák alapján történik: Főkönyvi számla száma Főkönyvi számla neve 7. Közvetlenül felmerült különféle elszámolások Ide tartoznak a megnevezett kalkulációs egységgel kapcsolatban közvetlenül felmerült különféle elszámolások. A kiadások pontos meghatározása az alábbi főkönyvi számlák alapján történik: Főkönyvi számla száma Főkönyvi számla neve 17

18 8. Egyéb közvetlen költségek Ide tartoznak a megnevezett kalkulációs egységgel kapcsolatban esetlegesen közvetlenül felmerülő egyéb közvetlen költségek. A kiadások pontos meghatározása az alábbi főkönyvi számlák alapján történik: Főkönyvi számla száma Főkönyvi számla neve Az 1-8. ponthoz tartozó speciális kiegészítés: 6. számú melléklet Melléklet az egyes eszközök használatára vonatkozó térítési díj költségek százalékában történő meghatározásáról Használt, igénybe vett dolog megnevezése A vonatkozó költségszámítási egység A térítési díj mértéke a költségszámítási egység %-ában 18

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA igazgató P.H. 1 A SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Önköltség-számítási szabályzata

Önköltség-számítási szabályzata Területi Gondozási Központ Püspökladány Önköltség-számítási szabályzata Hatályos: -tól. készítette: Az intézmény adatai: Intézmény neve: Területi Gondozási Központ székhelye: Püspökladány Rákóczi. 4. Törzskönyvi

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2016.

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2016. Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2016. I. BEVEZETÉS A Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) önköltségszámítási szabályzatát (a továbbiakban:

Részletesebben

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat A szabályzatban a Tiszavárkony Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATÁNAK KIVONATA

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATÁNAK KIVONATA S Z E G E D I Í T É LŐTÁBLA ELNÖKE S Z E G E D Telefon: 62/568-555 6701 Szeged Pf. 1192 2010. El. II. B. 5/9. Hatályos: 2010.08.01-től SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATÁNAK KIVONATA A KÖZÉRDEKŰ

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÍRÓSÁG ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÍRÓSÁG ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÍRÓSÁG 2009.EL.II.B.6.szám ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. szeptember 1-től Készítette: Siposné Balku Erika Jóváhagyta: Dr. Nánási Illés Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (I.30.) önkormányzati

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János utca 1. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Náray-Szabó Gábor fő-igazgató 1 ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI

Részletesebben

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata Hatályos: 2011. szeptember 01-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos:

Részletesebben

Önköltségszámítási szabályzat

Önköltségszámítási szabályzat Önköltségszámítási szabályzat Érvényes: 2008. március 31. napjától Jóváhagyom: Dr. Susa Éva főigazgató Önköltségszámítási szabályzat Az (továbbiakban: ISZKI) államkincstári körbe bevont, önállóan gazdálkodó,

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Apátfalva Község Önkormányzat VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Apátfalva Község Önkormányzat VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt előírás alapján

Részletesebben

Előterjesztés. a képviselő-testület január 28.- i ülésére

Előterjesztés. a képviselő-testület január 28.- i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzata Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő utca 51. Tel.: 82/710-490 E-mail: otvos@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. január 28.- i ülésére Tárgy: Ötvöskónyi Község

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Szellemi és anyagi infrastruktúrájának magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára előírt térítéséről

Szellemi és anyagi infrastruktúrájának magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára előírt térítéséről Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth u. 97. Telefon:82/385-454 Telefax:82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu 7/2012. ( ) számú polgármesteri utasítás Beleg Község Önkormányzata Szellemi és anyagi

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Apátfalva Község Önkormányzata ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Hatályba lépését 2012. január 01-től elrendelem Költségvetési szerv vezetője 1 I. Az Önköltségszámítási szabályzat célja, tartalma Az önköltségszámítás

Részletesebben

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2016. ( II. 15.) határozata

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2016. ( II. 15.) határozata Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. ( II. 15.) határozata az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbe vételének szabályozásáról, valamint a bérleti

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Önköltség-számítási szabályzat célja, tartalma... 3 2.1. Gazdaságpolitika... 3 3. Költség, önköltség-számítási

Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Önköltség-számítási szabályzat célja, tartalma... 3 2.1. Gazdaságpolitika... 3 3. Költség, önköltség-számítási Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Önköltség-számítási szabályzat célja, tartalma... 3 2.1. Gazdaságpolitika... 3 3. Költség, önköltség-számítási alapfogalmak... 4 3.1. A költség (kiadás)... 4 3.2. Költségnem...

Részletesebben

Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala LAPTOP HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Készítette: Juhász Péter jegyző Hatályos: 2012. január 19.

Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala LAPTOP HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Készítette: Juhász Péter jegyző Hatályos: 2012. január 19. Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala LAPTOP HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Készítette: Juhász Péter jegyző Hatályos: 2012. január 19. 1/2012. számú szabályzat A Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések Tószeg község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII. 19.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tószeg Község Önkormányzata

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2002.július 1-től

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2002.július 1-től Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2002.július 1-től Készítette: Tem Ildikó gh. Vezető Jóváhagyta: dr. Nánási Illés a megyei bíróság elnöke Az államháztartás szervezeti

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Balatonlelle város közigazgatási területén történő

1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Balatonlelle város közigazgatási területén történő 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 1 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester)

MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester) MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött: Péteri Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) (2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2., adószám: 15734707-2-13, képviseli: Dr. Molnár Zsolt polgármester) Bénye Község Önkormányzat

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

5/2012. (III. 22.) OBH

5/2012. (III. 22.) OBH Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 5/2012. (III. 22.) OBH utasítása a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA SZENT-GYÖRGYI ALBERT GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA BALASSAGYARMAT, RÁKÓCZI ÚT 50. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) több helyen is hivatkozik

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE Számviteli kézikönyvek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE 2011 Budapest, 2011 Szerző: Szamkó Józsefné Lektor: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978 963 638 389 3 ISSN 1787 7342 Kiadja a SALDO

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata ... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata 1. A Szabályzat 3. számú melléklete következő 3. számú mellékletre változik: "3. számú melléklet Leltározási ütemterv a 2016. évre 1. A leltározás

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A kalkuláció. A kalkuláció: olyan műszaki-gazdasági tevékenység, gazdasági számítás, amely valamely

A kalkuláció. A kalkuláció: olyan műszaki-gazdasági tevékenység, gazdasági számítás, amely valamely A kalkuláció A kalkuláció: olyan műszaki-gazdasági tevékenység, gazdasági számítás, amely valamely tevékenység végzésének tervezett vagy tényleges erőforrás igényét veszi száma. tágabb értelemben vezetői

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XI.18.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen belüli és kívüli, valamint a hivatali munkaidőben és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

Elszámolási segédlet 2017

Elszámolási segédlet 2017 1 Elszámolási segédlet 2017 2 3 4 5 6 7 8 ( A táblázattól függetlenül csak a ben meghatározott céloknak megfelelő költségek számolhatók el.) Záradékolási kötelezettség: a ben meghatározott szöveggel, a

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2016. június 25. napjától hatályos változat) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A hozzájárulás mértéke. A hozzájárulás mértékét jelen rendelet 1. számú melléklete határozza meg.

A rendelet hatálya. A hozzájárulás mértéke. A hozzájárulás mértékét jelen rendelet 1. számú melléklete határozza meg. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2009. (III.20.) számú önkormányzati rendelete a csapadékvíz-elvezető csatorna közművesítési hozzájárulásról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

E) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI

E) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI E) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Egyszerűsített adattartalmú számla (3 példányos) Sz.ny. 13-373 E01. 2. Számla (3 példányos)

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

16/2014. (VI. 18.) Kgy. rendelet 1. A vagyonkezelés szabályairól

16/2014. (VI. 18.) Kgy. rendelet 1. A vagyonkezelés szabályairól 16/2014. (VI. 18.) Kgy. rendelet 1 A vagyonkezelés szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1 2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1. (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 30-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés

Részletesebben

Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Ófehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, a szociális és kegyeleti támogatásaira

a Képviselő-testülethez a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, a szociális és kegyeleti támogatásaira FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) 531 000 531 031 ; Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 9. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a köztisztviselők

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(III...) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Galgaguta Község Önkormányzatának gépjármű üzemeltetési szabályzata

Galgaguta Község Önkormányzatának gépjármű üzemeltetési szabályzata Galgaguta Község Önkormányzatának gépjármű üzemeltetési szabályzata 97/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete Tartalom 1. Az üzemeltetett gépjármű és a gépjármű rendeltetése... 3 2.

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 8/2014. (IX.30.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 8/2014. (IX.30.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2014. (IX.30.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló Füredi János sk. polgármester dr. Fazekas

Részletesebben

Saját termelésű készletek részei. Üzleti számvitel. Termeléskönyvvitel. Kalkulációs séma (példa) Saját termelésű készlet értékelése

Saját termelésű készletek részei. Üzleti számvitel. Termeléskönyvvitel. Kalkulációs séma (példa) Saját termelésű készlet értékelése MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Saját termelésű készletek részei Üzleti számvitel Termeléskönyvvitel Dr. Pál Tibor Saját termelésű

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Eszközök selejtezési, hasznosítási szabályzata

Eszközök selejtezési, hasznosítási szabályzata ... (társaság neve)... (adószám) Eszközök selejtezési, hasznosítási szabályzata Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Társaság bemutatása...3 2. A Selejtezési szabályzat célja...4 3.

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I..) számú önkormányzati rendelete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásáról. Orfű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja IV. Fejezet Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja 1. A IV. Fejezet 3. Az 1. számlaosztály részletező nyilvántartásaira vonatkozó közös szabályok cím alatti részének

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1173 XVII. kerület, Pesti út 165. A munkakörhöz

Részletesebben

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa Fordított adózású ügyletre adott előleg vonatkozásában (mezőgazdasági termékeknél) NAV-tól kért állásfoglalás alább megtekinthető: (Természetesen nem tekinthető jogszabálynak!) 1.) Előleg kezelése a mezőgazdasági

Részletesebben