Heves Megyei Vízmű Zrt. Kintlévőségek kezelési szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Heves Megyei Vízmű Zrt. Kintlévőségek kezelési szabályzata"

Átírás

1 Heves Megyei Vízmű Zrt. Kintlévőségek kezelési szabályzata A dokumentum száma: KKSZ SZ Az 1. kiadású tartalomjegyzék szerinti változatot: Készítette: Ellenőrizte: Hatályba helyezte: Dr. Fülöp Erzsébet Stregova Márta Dr. Bánhidy Péter igazgatási osztályvezető gazdasági vezérigazgató-helyettes vezérigazgató Dátum: július 1. Felülvizsgálatok, módosítások: Száma Jellege Időpontja Leírása Aláírás kiadás új kiadás

2 A szabályzat a minőség- és környezetirányítási vezető hozzájárulása nélkül nem másolható, és társaságon kívülre nem adható ki! TARTALOMJEGYZÉK 1. Cél A szabályzat hatálya Alkalmazandó jogszabályok, dokumentumok Fogalom meghatározások A kintlévőség-kezelés folyamata Fogyasztók nyilvántartása A lakossági fogyasztók tájékoztatása a díjhátralékról A társasházak tájékoztatása a díjhátralékról Közületek, ipari fogyasztók tájékoztatása a díjhátralékról A befizetéssel kapcsolatos szabályok Részletfizetési kedvezmények A szolgáltatás korlátozása, megszüntetése Fizetési meghagyás A végrehajtási eljárás Járulékos költségek A szolgáltatási díjon kívüli egyéb szállítói tartozások A behajthatatlan követelések leírása, dokumentálása Jóváhagyva és hatályba helyezve: július 1. 2/12

3 1. Cél 1.1. A szabályzat célja, hogy a Társaság szolgáltatásaihoz kapcsolódó határidőn túli víz- és csatornadíj hátralék kezelése, valamint a vevők hátralékának kezelése hatékony és egységes legyen. A Társaság egységesen és következetesen lépjen fel a nem fizetőkkel szemben a hátralék behajtása érdekében A társaság követelése a lehető legrövidebb időn belül, pénz befizetésével térüljön meg. 2. A szabályzat hatálya 2.1 A szabályzat hatálya a Társaság szolgáltatásait igénybevevő fogyasztókra, valamint a Társasággal jogviszonyban álló vevőkre terjed ki A szabályzatban foglaltak betartásával kötelesek eljárni a Heves Megyei Vízmű Zrt. üzemegységei és központi dolgozói Ezen Szabályzat július 1. napján lép hatályba. 3. Alkalmazandó jogszabályok, dokumentumok 3.1. A számvitelről szóló évi C törvény 3.2. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXII. törvény 3.3. A polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (Pp) 3.4. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) 3.5. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló évi L. törvény 3.6. A bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény 3.7. A csőd és felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény 3.8. Iratkezelési szabályzat 3.9. VDJÁV-001-MU számú utasítás a víz és szennyvízdíjak jóváírásáról Jóváhagyva és hatályba helyezve: július 1. 3/12

4 4. Fogalom meghatározások 4.1. Fizetési határidőn belüli követelés: A fizetési határidő lejártáig meg nem fizetett szolgáltatási díj Fizetési határidőn túli követelés: A fizetési határidő lejártától számított szolgáltatási díj, melynek megfizetésére fizetési felszólítást bocsát ki a Társaság Bírósági (közjegyzői) eljárás alatt lévő követelés: a fizetési meghagyás elbírálása folyamatban van Jogerős követelés: jogerős fizetési meghagyás, vagy jogerős bírói ítélet alapján végrehajtási eljárásban érvényesíthető követelés Behajthatatlan követelés: amely az egyedi értékelés alapján megfelel a számvitelről szóló évi C törvény 3. (4) bekezdés 10. pontjában előírt behajthatatlan követelés követelményének. ( a Szabályzat 4.7. pontjában részletezve) 4.6. Leírt követelés: (tartozás elengedése) Behajtási intézkedéssel nem érintett, vagy behajtási cselekmények ellenére behajthatatlan követelés, amely a Társaság könyvéből kivezetésre kerül Vevői követelés: a Társaság szolgáltatási díjon kívüli egyéb követelése Behajthatatlannak minősül az a követelés, a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi. A behajthatatlanság nemleges foglalási jegyzőkönyv alapján vélelmezhető, b) melyet a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett, c) melyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerit nincs fedezet, d) melyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet, e) amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, f) amelynél a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget) amelynek behajtása gazdaságtalan. A behajthatatlan követelés minősítését az Értékesítési és Pénzügyi osztály évenként vizsgálja és állapítja meg, Jóváhagyva és hatályba helyezve: július 1. 4/12

5 g) amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel, h) amelyet a bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, i) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült. 5. A kintlévőség-kezelés folyamata 5.1. Fogyasztók nyilvántartása A fogyasztók azonosításához szükséges adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXII. törvény előírásainak betartásával kell kezelni. A fogyasztók adatait csak a behajtási eljáráshoz kapcsolódó tevékenység során lehet felhasználni és csak a törvény által megengedett harmadik személynek lehet megadni A nyilvántartásnak a fogyasztók azonosításához és a lejárt határidejű követelések behajtásához szükséges adatokat kell tartalmaznia Az azonosításhoz szükséges adatok lakossági fogyasztó esetén: - név, (születési név); - születési hely, idő; - anyja neve; - lakcím, (tartózkodási hely); - elérhetőség; - fogyasztási hely címe; - fogyasztási hely száma Az azonosításhoz szükséges adatok nem lakossági fogyasztó esetén: - név; - képviselőjének neve; - vállalkozási igazolvány, cégbejegyzés száma; - székhelye; - fogyasztási hely címe; - fogyasztási hely száma; - adószám; - bankszámla száma; - levelezési címe A behajtáshoz szükséges adatok: - a fogyasztó részére kibocsátott számlák, egyéb okirat száma, kelte, összege és az esedékesség időpontja, kamatszámítás kezdete, a szolgáltatási szerződés megkötésének időpontja; Jóváhagyva és hatályba helyezve: július 1. 5/12

6 - követelés jogcíme; - a felszólítással kapcsolatos dokumentumok A követelések analitikus nyilvántartását fogyasztói csoportonként az Értékesítési és Pénzügyi osztály végzi A teljesítés, illetve a követelés elismerésének alapbizonylata a fogyasztó által elfogadott számla. A követelések között csak olyan teljesítéssel alátámasztott követelést lehet kimutatni, amit a fogyasztó által elfogadott számla támaszt alá A követelések nyilvántartásának olyannak kell lenni, hogy abból megállapítható legyen, mely követelés minősül fizetési határidőn belülinek, fizetési határidőn túlinak, jogerős követelésnek, behajthatatlan követelésnek, illetve leírt követelésnek Az és pontokban megjelölt adatokat a Szabályzat hatálybalépését követően megkötött, vagy módosított szerződéseknél kell alkalmazni A lakossági fogyasztók tájékoztatása a díjhátralékról Az Értékesítési és Pénzügyi osztály a tárgyhó utolsó napjára vonatkozóan üzemegységenként, településenként és fogyasztói csoportonként, 30 napon belüli és 30 napon túli bontásban elkészíti a tételes tartozásról készült kimutatást (korosító listát), majd ezt követően haladéktalanul megküldik az üzemegységek részére Az üzemvezető a fizetési határidő lejártát követően a 15 napon túl tartozást felhalmozó lakossági fogyasztók részére fizetési felszólítást küld. A felszólításon valamennyi követelést fel kell tüntetni. A levelet kézbesítővel, vagy tértivevénnyel dokumentálhatóan kell megküldeni A felszólítást követően értesíteni kell a Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét (ÁNTSZ) is A díjhátralékkal rendelkező fogyasztó az pontban megjelölt felszólításon túl a számláján is tájékoztatást kap a tartozásáról A társasházak tájékoztatása a díjhátralékról A társasházak 15 napon túli tartozásairól egy összegben a társasház közös képviselője fizetési felszólítást kap, amelyhez részletes tartozás kimutatást is csatolni kell. A felszólítást kézbesítővel, vagy tértivevényes levélként dokumentálhatóan kell megküldeni. A felszólítással egy időben értesíteni kell az Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét (ÁNTSZ) is. Jóváhagyva és hatályba helyezve: július 1. 6/12

7 A felszólítás határidejének lejártát követően az pontban leírtak szerint behajtási lépéseket kell foganatosítani és a társasház lakóit kihelyezett hirdetményben kell tájékoztatni Közületek, ipari fogyasztók tájékoztatása a díjhátralékról Az egészségügyi és gyermekintézmények vízellátása nem korlátozható. A hátralékos egészségügyi és gyermekintézmények részére felszólítást kell tértivevényes levélként, vagy kézbesítő útján küldeni Amennyiben a felszólító levélben megszabott határidő eredménytelenül telik el, úgy az üzemegység a hátralékos fogyasztó teljes dokumentációját számlamásolat, felszólítások, tértivevény, közüzemi szolgáltatási szerződés megkötésének időpontja, az adós azonosító adatai, számlaszáma - megküldi az Igazgatási osztálynak további intézkedés végett, a 30 napon túli tartozás behajtása érdekében Az egyéb közületek és ipari fogyasztók részére a fizetési határidő lejárta után fizetési felszólítást kell tértivevényes levélként, vagy kézbesítő útján küldeni A felszólítás határidejének lejártát követően az és pontokban leírtak szerint kell eljárni Amennyiben a felszólító levélben megszabott határidő eredménytelenül telik le, és a behajtási lépések is eredménytelenek, úgy az üzemegység a hátralékos fogyasztó teljes dokumentációját számlamásolat, felszólítások, tértivevény, közüzemi szolgáltatási szerződés megkötésének időpontja, az adós azonosító adatai, számlaszáma - megküldi az Igazgatási osztálynak a további intézkedések megtétele végett A befizetéssel kapcsolatos szabályok A fizetési határidőt elmulasztó fogyasztó utólagos befizetése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot, valamint a behajtási eljárás során felmerült egyéb költségeket kell felszámolni A szolgáltatás korlátozásával, illetve visszaállításával kapcsolatos költségek a fogyasztót terhelik A fogyasztó befizetését, amennyiben nem fedezi a teljes hátralékot, úgy először a járulékos költségekre, végül a vízdíjra kell elszámolni A fogyasztó befizetését, ha rendelkezést nem tartalmaz, akkor - a legrégebben lejárt követelésre, - azonos lejárat esetén a fogyasztóra terhesebb, - egyenlő mértékben terhes tartozások közül a kevésbé biztosított követelésre, - tárgyhavi követelésre kell jóváírni. Jóváhagyva és hatályba helyezve: július 1. 7/12

8 A járulékos költségek megfizetése indokolt és méltányolható esetben részlegesen, vagy teljes egészében elengedhető, amelyre az üzemvezető jogosult Részletfizetési kedvezmények A hátralék kiegyenlítésére részletfizetési kedvezményt igénylő adósokkal az alábbi szempontok szerint lehet megállapodást kötni: A megállapodásban legfeljebb 6 havi részletfizetés engedélyezhető A havi törlesztő részlet alsó határa Ft/hó Az és pontokban meghatározottaktól való eltérést a vezérigazgató, illetve vezérigazgató helyettesek engedélyezhetnek A részletfizetési megállapodásban rögzíteni kell, hogy egy havi részletfizetés elmulasztása esetén az adós elveszíti a részletfizetési kedvezményt és felszólításra a teljes tartozást egy összegben köteles megfizetni Ugyanazon tartozásra részletfizetési megállapodás csak egy alkalommal köthető A részletfizetési kedvezmény megvonása után az adós befizetését el kell fogadni akkor is, ha nem a teljes összeget fizeti ki A részletfizetési kedvezmény megvonása után haladéktalanul intézkedni kell a fizetési meghagyás kibocsátása iránt A szolgáltatás korlátozása, megszüntetése Amennyiben a felszólító levélben megszabott határidő eredménytelenül telik el, úgy behajtási lépéseket kell foganatosítani. Ezek a következők: az üzemegység munkatársai (személyesen, telefonon, elektronikus úton, stb.) megkeresik a fogyasztót, és a nem fizető fogyasztónál műszaki megoldást alkalmaznak a befizetés kikényszerítésére, szűkítőt, vagy fogyasztásütemezőt építenek be. Végső esetben a vízmérőt kiszerelik, vagy közterületen korlátozzák A szolgáltatás korlátozásáról a számlázási csoport nyilvántartást vezet az üzemegység jelzése alapján Amennyiben a fogyasztó nem teszi lehetővé a szűkítő beépítését, úgy a szolgáltatáskorlátozást közterületen kell elvégezni A szolgáltatás korlátozását (szűkítő beépítését) dokumentálni kell. A vízmérő cseréjét dokumentáló jegyzőkönyvet ki kell tölteni, feltüntetve rajta a vízmérő állását, melyet a fogyasztóval is alá kell íratni. Amennyiben a fogyasztó a jegyzőkönyv aláírását megtagadja, Jóváhagyva és hatályba helyezve: július 1. 8/12

9 úgy harmadik személlyel kell a jegyzőkönyvet aláíratni, vagy az aláírás megtagadásának tényét rögzíteni Korlátozási tilalom alá nem eső, nem lakossági fogyasztók esetében a felszólításban megjelölt időpontban a vízellátás szüneteltethető. A vízellátás megszüntetése előtt az üzemegység és a vízdíjszámlázási csoport egyeztet a fogyasztó tartozásának alakulásáról Korlátozási tilalom alá nem eső, nem lakossági fogyasztók három hónapon túli díjtarozása esetén, harminc napos határidővel a szolgáltatási szerződést fel kell mondani. A felmondást követően a szolgáltatás visszaállítása csak új fogyasztói hely létesítésére irányadó eljárással és költséggel végezhető el a teljes díjtartozás megfizetését követően A fogyasztó viseli a korlátozás bevezetésével és visszaállításával kapcsolatos költségeket A fogyasztónak nem kell a kiszállás költségét megfizetnie akkor, ha legkésőbb a szolgáltatás korlátozási munkáinak megkezdése előtt kiegyenlíti tartozását A díjhátralék megfizetésének igazolásától számított 5 napon belül a szolgáltatást ismét biztosítani kell a fogyasztó részére A szolgáltatás visszaállítása után az üzemegység tájékoztatja a számlázási csoportot Amennyiben a felszólító levélben megszabott határidő eredménytelenül telik le, és a behajtási lépések is eredménytelenek, az üzemegység a hátralékos fogyasztó teljes dokumentációját számlamásolat, felszólítások, tértivevény, közüzemi szolgáltatási szerződés megkötésének időpontja, az adós azonosító adatai, munkahelye (amennyiben ismert) intézkedés végett megküldi az Igazgatási osztálynak Fizetési meghagyás A fizetési határidőn túli hátralékkal rendelkező fogyasztókkal szemben fizetési meghagyás kibocsátását kell kezdeményezni, ha az adós felszólításra nem fizetett és részletfizetési kérelmet sem nyújtott be, illetve a részletfizetési megállapodást nemfizetés miatt a szolgáltató felmondta Fizetési meghagyás kibocsátását kell kezdeményezni akkor is, ha a bevezetett korlátozás, vagy szolgáltatás szüneteltetése után sem történik meg a számla kiegyenlítése A fizetési meghagyás elkészítésekor valamennyi hátralékként nyilvántartott tartozást fel kell tüntetni A közjegyzői, illetve bírósági eljárás alatt lévő tételeket a vízdíj számlázását végző csoport folyamatosan egyezteti az Igazgatási-, illetve az Értékesítési és Pénzügyi osztállyal Ha a fogyasztási helynek több kötelezettje van (tulajdonostárs, használó), valamennyi kötelezett ellen egyetemlegesen kell kérni a fizetési meghagyás kibocsátását. Jóváhagyva és hatályba helyezve: július 1. 9/12

10 A fizetési meghagyásos eljárásban az adósnak az eljárással kapcsolatban felmerült járulékos költségeket is meg kell fizetni Amennyiben az adós ismeretlen helyen tartózkodik és részére a fizetési meghagyás nem kézbesíthető, lakcímkutatást kell folytatni Az Igazgatási osztály üzemegységenként nyilvántartást vezet a hátralékos fogyasztókról fogyasztói csoportonként. A nyilvántartásban rögzíteni kell minden adatot, amely a fizetési meghagyás kibocsátásához, a végrehajtási eljárás megindításához, illetve a hátralék behajtásához szükséges a Szabályzat 5.1. pontjában megjelöltek szerint. Az üzemegységet érintő nyilvántartást az Igazgatási osztály félévenként megküldi az üzemegységnek Ha az adós gazdálkodó szervezet ellen felszámolási eljárás indul, fizetési meghagyás kibocsátása helyett a felszámolóhoz kell benyújtani a fennálló követeléssel kapcsolatos igényt a csőd- és felszámolási eljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint, az Értékesítési és Pénzügyi osztállyal előzetesen egyeztetve A végrehajtási eljárás Amennyiben jogerős fizetési meghagyás, illetve jogerős ítélet alapján sem térül meg a tartozás, végrehajtási eljárás lefolytatását kell kezdeményezni. A végrehajtási eljárás irányulhat közvetlen bírósági letiltásra, vagy végrehajtási lap kiállítására A közvetlen bírósági letiltás (Vht.24. ) Közvetlen bírósági letiltás kezdeményezésére akkor van mód, ha a lakossági fogyasztó rendelkezik munkahellyel és a végrehajtást kérőnek rendelkezésére állnak az adós munkahelyére vonatkozó adatok. Egyéb esetben végrehajtási lap kiállítását kell kérni A végrehajtási lap (Vht.15. ) A jogerős fizetési meghagyás alapján a bírósági végrehajtási eljárást meg kell indítani. Ez alól kivétel, ha korábbi eljárások alapján a végrehajtás foganatosításának eredménytelensége valószínűsíthető A végrehajtási lapon fel kell tüntetni, hogy a végrehajtást kérő - a végrehajtási lap postai kézbesítését kéri, - a végrehajtást kérő nem kíván jelen lenni a végrehajtási cselekmények foganatosításánál, - magántulajdonban lévő fogyasztási hely esetén egyéni elbírálás alapján amennyiben a követelés meghaladja az Ft-ot, az ingatlan fekvésének vizsgálata után - az ingatlan végrehajtás alá vonását kell kérelmezni. Jóváhagyva és hatályba helyezve: július 1. 10/12

11 Amennyiben az adós a tartozását a végrehajtási eljárásban rendezi, a járulékos költségeket is meg kell térítenie. Ha az adós a tartozását közvetlenül a végrehajtást kérőnek egyenlíti ki, a végrehajtónak járó költségeket is követelni kell tőle. A végrehajtási eljárás megszüntetését csak a teljes tartozás megtérülése után lehet kezdeményezni Járulékos költségek A behajtás során felmerült valamennyi költség és a késedelmi kamat járulékos költségnek minősül Ilyen költségek: - a felszólítással kapcsolatos költségek, - a korlátozással kapcsolatban felmerült költségek, - az eljárás során megfizetett illeték, - képviseleti díj, - végrehajtási eljárás költsége, - a társaságon belül folytatott kintlévőség-kezelés költsége, - tulajdoni lap beszerzés költsége, - végrehajtási jog bejegyzésével kapcsolatos költség, - lakcím felkutatásának költsége, - egyéb költségek A járulékos költséget részletezve és egy összegben is nyilván kell tartani. A költségeket éves szinten a megtérülés szempontjából vizsgálni kell. Az Igazgatási osztály tájékoztatása alapján az Értékesítési és Pénzügyi osztály az pontban felsorolt adatokat tartja nyilván A jogszabály által előírt járulékos költséget (kamat) a mindenkor érvényes jogszabály szerint kell megállapítani és megfizettetni A szolgáltatási díjon kívüli egyéb szállítói tartozások A fizetési határidő lejártát követően a 15 napon túl tartozást felhalmozó vevők részére fizetési felszólítást kell küldeni Azzal a vevővel szemben, aki a fizetési felszólításban meghatározott ideig sem egyenlíti ki tartozását, e Szabályzat 5.8, 5.9. és pontjában meghatározottak szerint kell eljárni. Jóváhagyva és hatályba helyezve: július 1. 11/12

12 6. A behajthatatlan követelések leírása, dokumentálása 6.1. A követelések minősítésénél a számviteli törvény előírásait kell alkalmazni. A behajthatatlannak minősített követeléseket legkésőbb év végén az adózás előtti eredmény terhére, hitelezési veszteségként lehet leírni A behajthatatlannak minősített és hitelezési veszteségként leírt követelések analitikus nyilvántartását úgy kell kialakítani, hogy a leírt és az aktív tartozások, valamint az azokra történt befizetések elkülöníthetők legyenek A követelés behajtására tett intézkedéseket és a behajthatatlanságot igazoló iratokat a bírósági végrehajtó végzését, vagy a behajthatatlanságot valószínűsítő bírósági végzést az alapiratokkal együtt kell kezelni, és az Igazgatási osztály őrzi A behajthatatlannak nyilvánított követeléseket a behajthatatlanná nyilvánítástól számított öt éven belül - évente egy alkalommal, az utolsó negyedévben felül kell vizsgálni, és ha az egészben, vagy részben megtérült, ennek tényét az iraton fel kell tüntetni, és meg kell tenni a számviteli, ÁFA, társasági adóra vonatkozó jogszabályokban meghatározott intézkedéseket A behajthatatlan követelésekről az Értékesítési és Pénzügyi osztály nyilvántartást vezet, amely legalább az alábbi adatokat tartalmazza: - az adós neve, lakcíme, - behajthatatlannak minősített és leírt követelést tartalmazó számla sorszáma, - melyik év mérlegében számolta el a Társaság az eredmény terhére, - a leírt tartozás összege. Jóváhagyva és hatályba helyezve: július 1. 12/12

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Multifaktoring Pénzügyi és Szolgáltató ZRt. Budapest ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PSZÁF engedély száma: E-I-1044/2007 Elfogadta az Igazgatóság 1/2008. sz. határozatában

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel és a Hitelkeret) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Hatálybalépés napja : 2015. február 05.

Hatálybalépés napja : 2015. február 05. SM.3/2.sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő, fizetési számlákhoz kapcsolódó hitelkeret szerződésekre Hatálybalépés napja : 2015.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék 1. Az ÁSZF célja, tárgya és hatálya... 5 1.1. Az ÁSZF célja... 5

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015.

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZSZ magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél

Részletesebben

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Jelzáloghitel, és a Fizetési Számlahitel) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Genertel Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei 11.

Genertel Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei 11. Genertel Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei 11. A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon keresztül gyakorol

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS ÉS KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK 22. oldal KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK

Részletesebben

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Utolsó módosítás időpontja: 2014. január

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szerződés tárgya, szolgáltatások Az által kötött egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az egyetemes szolgáltatás keretébe tartoznak az Üzletszabályzat I. fejezet 4.1 pont szerinti szolgáltatások.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Értelmező rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a hatálya alá tartozó megállapodások és szerződések értelmezése során az alábbi fogalmak a következő

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben