Heves Megyei Vízmű Zrt. Kintlévőségek kezelési szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Heves Megyei Vízmű Zrt. Kintlévőségek kezelési szabályzata"

Átírás

1 Heves Megyei Vízmű Zrt. Kintlévőségek kezelési szabályzata A dokumentum száma: KKSZ SZ Az 1. kiadású tartalomjegyzék szerinti változatot: Készítette: Ellenőrizte: Hatályba helyezte: Dr. Fülöp Erzsébet Stregova Márta Dr. Bánhidy Péter igazgatási osztályvezető gazdasági vezérigazgató-helyettes vezérigazgató Dátum: július 1. Felülvizsgálatok, módosítások: Száma Jellege Időpontja Leírása Aláírás kiadás új kiadás

2 A szabályzat a minőség- és környezetirányítási vezető hozzájárulása nélkül nem másolható, és társaságon kívülre nem adható ki! TARTALOMJEGYZÉK 1. Cél A szabályzat hatálya Alkalmazandó jogszabályok, dokumentumok Fogalom meghatározások A kintlévőség-kezelés folyamata Fogyasztók nyilvántartása A lakossági fogyasztók tájékoztatása a díjhátralékról A társasházak tájékoztatása a díjhátralékról Közületek, ipari fogyasztók tájékoztatása a díjhátralékról A befizetéssel kapcsolatos szabályok Részletfizetési kedvezmények A szolgáltatás korlátozása, megszüntetése Fizetési meghagyás A végrehajtási eljárás Járulékos költségek A szolgáltatási díjon kívüli egyéb szállítói tartozások A behajthatatlan követelések leírása, dokumentálása Jóváhagyva és hatályba helyezve: július 1. 2/12

3 1. Cél 1.1. A szabályzat célja, hogy a Társaság szolgáltatásaihoz kapcsolódó határidőn túli víz- és csatornadíj hátralék kezelése, valamint a vevők hátralékának kezelése hatékony és egységes legyen. A Társaság egységesen és következetesen lépjen fel a nem fizetőkkel szemben a hátralék behajtása érdekében A társaság követelése a lehető legrövidebb időn belül, pénz befizetésével térüljön meg. 2. A szabályzat hatálya 2.1 A szabályzat hatálya a Társaság szolgáltatásait igénybevevő fogyasztókra, valamint a Társasággal jogviszonyban álló vevőkre terjed ki A szabályzatban foglaltak betartásával kötelesek eljárni a Heves Megyei Vízmű Zrt. üzemegységei és központi dolgozói Ezen Szabályzat július 1. napján lép hatályba. 3. Alkalmazandó jogszabályok, dokumentumok 3.1. A számvitelről szóló évi C törvény 3.2. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXII. törvény 3.3. A polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (Pp) 3.4. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) 3.5. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló évi L. törvény 3.6. A bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény 3.7. A csőd és felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény 3.8. Iratkezelési szabályzat 3.9. VDJÁV-001-MU számú utasítás a víz és szennyvízdíjak jóváírásáról Jóváhagyva és hatályba helyezve: július 1. 3/12

4 4. Fogalom meghatározások 4.1. Fizetési határidőn belüli követelés: A fizetési határidő lejártáig meg nem fizetett szolgáltatási díj Fizetési határidőn túli követelés: A fizetési határidő lejártától számított szolgáltatási díj, melynek megfizetésére fizetési felszólítást bocsát ki a Társaság Bírósági (közjegyzői) eljárás alatt lévő követelés: a fizetési meghagyás elbírálása folyamatban van Jogerős követelés: jogerős fizetési meghagyás, vagy jogerős bírói ítélet alapján végrehajtási eljárásban érvényesíthető követelés Behajthatatlan követelés: amely az egyedi értékelés alapján megfelel a számvitelről szóló évi C törvény 3. (4) bekezdés 10. pontjában előírt behajthatatlan követelés követelményének. ( a Szabályzat 4.7. pontjában részletezve) 4.6. Leírt követelés: (tartozás elengedése) Behajtási intézkedéssel nem érintett, vagy behajtási cselekmények ellenére behajthatatlan követelés, amely a Társaság könyvéből kivezetésre kerül Vevői követelés: a Társaság szolgáltatási díjon kívüli egyéb követelése Behajthatatlannak minősül az a követelés, a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi. A behajthatatlanság nemleges foglalási jegyzőkönyv alapján vélelmezhető, b) melyet a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett, c) melyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerit nincs fedezet, d) melyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet, e) amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, f) amelynél a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget) amelynek behajtása gazdaságtalan. A behajthatatlan követelés minősítését az Értékesítési és Pénzügyi osztály évenként vizsgálja és állapítja meg, Jóváhagyva és hatályba helyezve: július 1. 4/12

5 g) amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel, h) amelyet a bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, i) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült. 5. A kintlévőség-kezelés folyamata 5.1. Fogyasztók nyilvántartása A fogyasztók azonosításához szükséges adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXII. törvény előírásainak betartásával kell kezelni. A fogyasztók adatait csak a behajtási eljáráshoz kapcsolódó tevékenység során lehet felhasználni és csak a törvény által megengedett harmadik személynek lehet megadni A nyilvántartásnak a fogyasztók azonosításához és a lejárt határidejű követelések behajtásához szükséges adatokat kell tartalmaznia Az azonosításhoz szükséges adatok lakossági fogyasztó esetén: - név, (születési név); - születési hely, idő; - anyja neve; - lakcím, (tartózkodási hely); - elérhetőség; - fogyasztási hely címe; - fogyasztási hely száma Az azonosításhoz szükséges adatok nem lakossági fogyasztó esetén: - név; - képviselőjének neve; - vállalkozási igazolvány, cégbejegyzés száma; - székhelye; - fogyasztási hely címe; - fogyasztási hely száma; - adószám; - bankszámla száma; - levelezési címe A behajtáshoz szükséges adatok: - a fogyasztó részére kibocsátott számlák, egyéb okirat száma, kelte, összege és az esedékesség időpontja, kamatszámítás kezdete, a szolgáltatási szerződés megkötésének időpontja; Jóváhagyva és hatályba helyezve: július 1. 5/12

6 - követelés jogcíme; - a felszólítással kapcsolatos dokumentumok A követelések analitikus nyilvántartását fogyasztói csoportonként az Értékesítési és Pénzügyi osztály végzi A teljesítés, illetve a követelés elismerésének alapbizonylata a fogyasztó által elfogadott számla. A követelések között csak olyan teljesítéssel alátámasztott követelést lehet kimutatni, amit a fogyasztó által elfogadott számla támaszt alá A követelések nyilvántartásának olyannak kell lenni, hogy abból megállapítható legyen, mely követelés minősül fizetési határidőn belülinek, fizetési határidőn túlinak, jogerős követelésnek, behajthatatlan követelésnek, illetve leírt követelésnek Az és pontokban megjelölt adatokat a Szabályzat hatálybalépését követően megkötött, vagy módosított szerződéseknél kell alkalmazni A lakossági fogyasztók tájékoztatása a díjhátralékról Az Értékesítési és Pénzügyi osztály a tárgyhó utolsó napjára vonatkozóan üzemegységenként, településenként és fogyasztói csoportonként, 30 napon belüli és 30 napon túli bontásban elkészíti a tételes tartozásról készült kimutatást (korosító listát), majd ezt követően haladéktalanul megküldik az üzemegységek részére Az üzemvezető a fizetési határidő lejártát követően a 15 napon túl tartozást felhalmozó lakossági fogyasztók részére fizetési felszólítást küld. A felszólításon valamennyi követelést fel kell tüntetni. A levelet kézbesítővel, vagy tértivevénnyel dokumentálhatóan kell megküldeni A felszólítást követően értesíteni kell a Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét (ÁNTSZ) is A díjhátralékkal rendelkező fogyasztó az pontban megjelölt felszólításon túl a számláján is tájékoztatást kap a tartozásáról A társasházak tájékoztatása a díjhátralékról A társasházak 15 napon túli tartozásairól egy összegben a társasház közös képviselője fizetési felszólítást kap, amelyhez részletes tartozás kimutatást is csatolni kell. A felszólítást kézbesítővel, vagy tértivevényes levélként dokumentálhatóan kell megküldeni. A felszólítással egy időben értesíteni kell az Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét (ÁNTSZ) is. Jóváhagyva és hatályba helyezve: július 1. 6/12

7 A felszólítás határidejének lejártát követően az pontban leírtak szerint behajtási lépéseket kell foganatosítani és a társasház lakóit kihelyezett hirdetményben kell tájékoztatni Közületek, ipari fogyasztók tájékoztatása a díjhátralékról Az egészségügyi és gyermekintézmények vízellátása nem korlátozható. A hátralékos egészségügyi és gyermekintézmények részére felszólítást kell tértivevényes levélként, vagy kézbesítő útján küldeni Amennyiben a felszólító levélben megszabott határidő eredménytelenül telik el, úgy az üzemegység a hátralékos fogyasztó teljes dokumentációját számlamásolat, felszólítások, tértivevény, közüzemi szolgáltatási szerződés megkötésének időpontja, az adós azonosító adatai, számlaszáma - megküldi az Igazgatási osztálynak további intézkedés végett, a 30 napon túli tartozás behajtása érdekében Az egyéb közületek és ipari fogyasztók részére a fizetési határidő lejárta után fizetési felszólítást kell tértivevényes levélként, vagy kézbesítő útján küldeni A felszólítás határidejének lejártát követően az és pontokban leírtak szerint kell eljárni Amennyiben a felszólító levélben megszabott határidő eredménytelenül telik le, és a behajtási lépések is eredménytelenek, úgy az üzemegység a hátralékos fogyasztó teljes dokumentációját számlamásolat, felszólítások, tértivevény, közüzemi szolgáltatási szerződés megkötésének időpontja, az adós azonosító adatai, számlaszáma - megküldi az Igazgatási osztálynak a további intézkedések megtétele végett A befizetéssel kapcsolatos szabályok A fizetési határidőt elmulasztó fogyasztó utólagos befizetése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot, valamint a behajtási eljárás során felmerült egyéb költségeket kell felszámolni A szolgáltatás korlátozásával, illetve visszaállításával kapcsolatos költségek a fogyasztót terhelik A fogyasztó befizetését, amennyiben nem fedezi a teljes hátralékot, úgy először a járulékos költségekre, végül a vízdíjra kell elszámolni A fogyasztó befizetését, ha rendelkezést nem tartalmaz, akkor - a legrégebben lejárt követelésre, - azonos lejárat esetén a fogyasztóra terhesebb, - egyenlő mértékben terhes tartozások közül a kevésbé biztosított követelésre, - tárgyhavi követelésre kell jóváírni. Jóváhagyva és hatályba helyezve: július 1. 7/12

8 A járulékos költségek megfizetése indokolt és méltányolható esetben részlegesen, vagy teljes egészében elengedhető, amelyre az üzemvezető jogosult Részletfizetési kedvezmények A hátralék kiegyenlítésére részletfizetési kedvezményt igénylő adósokkal az alábbi szempontok szerint lehet megállapodást kötni: A megállapodásban legfeljebb 6 havi részletfizetés engedélyezhető A havi törlesztő részlet alsó határa Ft/hó Az és pontokban meghatározottaktól való eltérést a vezérigazgató, illetve vezérigazgató helyettesek engedélyezhetnek A részletfizetési megállapodásban rögzíteni kell, hogy egy havi részletfizetés elmulasztása esetén az adós elveszíti a részletfizetési kedvezményt és felszólításra a teljes tartozást egy összegben köteles megfizetni Ugyanazon tartozásra részletfizetési megállapodás csak egy alkalommal köthető A részletfizetési kedvezmény megvonása után az adós befizetését el kell fogadni akkor is, ha nem a teljes összeget fizeti ki A részletfizetési kedvezmény megvonása után haladéktalanul intézkedni kell a fizetési meghagyás kibocsátása iránt A szolgáltatás korlátozása, megszüntetése Amennyiben a felszólító levélben megszabott határidő eredménytelenül telik el, úgy behajtási lépéseket kell foganatosítani. Ezek a következők: az üzemegység munkatársai (személyesen, telefonon, elektronikus úton, stb.) megkeresik a fogyasztót, és a nem fizető fogyasztónál műszaki megoldást alkalmaznak a befizetés kikényszerítésére, szűkítőt, vagy fogyasztásütemezőt építenek be. Végső esetben a vízmérőt kiszerelik, vagy közterületen korlátozzák A szolgáltatás korlátozásáról a számlázási csoport nyilvántartást vezet az üzemegység jelzése alapján Amennyiben a fogyasztó nem teszi lehetővé a szűkítő beépítését, úgy a szolgáltatáskorlátozást közterületen kell elvégezni A szolgáltatás korlátozását (szűkítő beépítését) dokumentálni kell. A vízmérő cseréjét dokumentáló jegyzőkönyvet ki kell tölteni, feltüntetve rajta a vízmérő állását, melyet a fogyasztóval is alá kell íratni. Amennyiben a fogyasztó a jegyzőkönyv aláírását megtagadja, Jóváhagyva és hatályba helyezve: július 1. 8/12

9 úgy harmadik személlyel kell a jegyzőkönyvet aláíratni, vagy az aláírás megtagadásának tényét rögzíteni Korlátozási tilalom alá nem eső, nem lakossági fogyasztók esetében a felszólításban megjelölt időpontban a vízellátás szüneteltethető. A vízellátás megszüntetése előtt az üzemegység és a vízdíjszámlázási csoport egyeztet a fogyasztó tartozásának alakulásáról Korlátozási tilalom alá nem eső, nem lakossági fogyasztók három hónapon túli díjtarozása esetén, harminc napos határidővel a szolgáltatási szerződést fel kell mondani. A felmondást követően a szolgáltatás visszaállítása csak új fogyasztói hely létesítésére irányadó eljárással és költséggel végezhető el a teljes díjtartozás megfizetését követően A fogyasztó viseli a korlátozás bevezetésével és visszaállításával kapcsolatos költségeket A fogyasztónak nem kell a kiszállás költségét megfizetnie akkor, ha legkésőbb a szolgáltatás korlátozási munkáinak megkezdése előtt kiegyenlíti tartozását A díjhátralék megfizetésének igazolásától számított 5 napon belül a szolgáltatást ismét biztosítani kell a fogyasztó részére A szolgáltatás visszaállítása után az üzemegység tájékoztatja a számlázási csoportot Amennyiben a felszólító levélben megszabott határidő eredménytelenül telik le, és a behajtási lépések is eredménytelenek, az üzemegység a hátralékos fogyasztó teljes dokumentációját számlamásolat, felszólítások, tértivevény, közüzemi szolgáltatási szerződés megkötésének időpontja, az adós azonosító adatai, munkahelye (amennyiben ismert) intézkedés végett megküldi az Igazgatási osztálynak Fizetési meghagyás A fizetési határidőn túli hátralékkal rendelkező fogyasztókkal szemben fizetési meghagyás kibocsátását kell kezdeményezni, ha az adós felszólításra nem fizetett és részletfizetési kérelmet sem nyújtott be, illetve a részletfizetési megállapodást nemfizetés miatt a szolgáltató felmondta Fizetési meghagyás kibocsátását kell kezdeményezni akkor is, ha a bevezetett korlátozás, vagy szolgáltatás szüneteltetése után sem történik meg a számla kiegyenlítése A fizetési meghagyás elkészítésekor valamennyi hátralékként nyilvántartott tartozást fel kell tüntetni A közjegyzői, illetve bírósági eljárás alatt lévő tételeket a vízdíj számlázását végző csoport folyamatosan egyezteti az Igazgatási-, illetve az Értékesítési és Pénzügyi osztállyal Ha a fogyasztási helynek több kötelezettje van (tulajdonostárs, használó), valamennyi kötelezett ellen egyetemlegesen kell kérni a fizetési meghagyás kibocsátását. Jóváhagyva és hatályba helyezve: július 1. 9/12

10 A fizetési meghagyásos eljárásban az adósnak az eljárással kapcsolatban felmerült járulékos költségeket is meg kell fizetni Amennyiben az adós ismeretlen helyen tartózkodik és részére a fizetési meghagyás nem kézbesíthető, lakcímkutatást kell folytatni Az Igazgatási osztály üzemegységenként nyilvántartást vezet a hátralékos fogyasztókról fogyasztói csoportonként. A nyilvántartásban rögzíteni kell minden adatot, amely a fizetési meghagyás kibocsátásához, a végrehajtási eljárás megindításához, illetve a hátralék behajtásához szükséges a Szabályzat 5.1. pontjában megjelöltek szerint. Az üzemegységet érintő nyilvántartást az Igazgatási osztály félévenként megküldi az üzemegységnek Ha az adós gazdálkodó szervezet ellen felszámolási eljárás indul, fizetési meghagyás kibocsátása helyett a felszámolóhoz kell benyújtani a fennálló követeléssel kapcsolatos igényt a csőd- és felszámolási eljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint, az Értékesítési és Pénzügyi osztállyal előzetesen egyeztetve A végrehajtási eljárás Amennyiben jogerős fizetési meghagyás, illetve jogerős ítélet alapján sem térül meg a tartozás, végrehajtási eljárás lefolytatását kell kezdeményezni. A végrehajtási eljárás irányulhat közvetlen bírósági letiltásra, vagy végrehajtási lap kiállítására A közvetlen bírósági letiltás (Vht.24. ) Közvetlen bírósági letiltás kezdeményezésére akkor van mód, ha a lakossági fogyasztó rendelkezik munkahellyel és a végrehajtást kérőnek rendelkezésére állnak az adós munkahelyére vonatkozó adatok. Egyéb esetben végrehajtási lap kiállítását kell kérni A végrehajtási lap (Vht.15. ) A jogerős fizetési meghagyás alapján a bírósági végrehajtási eljárást meg kell indítani. Ez alól kivétel, ha korábbi eljárások alapján a végrehajtás foganatosításának eredménytelensége valószínűsíthető A végrehajtási lapon fel kell tüntetni, hogy a végrehajtást kérő - a végrehajtási lap postai kézbesítését kéri, - a végrehajtást kérő nem kíván jelen lenni a végrehajtási cselekmények foganatosításánál, - magántulajdonban lévő fogyasztási hely esetén egyéni elbírálás alapján amennyiben a követelés meghaladja az Ft-ot, az ingatlan fekvésének vizsgálata után - az ingatlan végrehajtás alá vonását kell kérelmezni. Jóváhagyva és hatályba helyezve: július 1. 10/12

11 Amennyiben az adós a tartozását a végrehajtási eljárásban rendezi, a járulékos költségeket is meg kell térítenie. Ha az adós a tartozását közvetlenül a végrehajtást kérőnek egyenlíti ki, a végrehajtónak járó költségeket is követelni kell tőle. A végrehajtási eljárás megszüntetését csak a teljes tartozás megtérülése után lehet kezdeményezni Járulékos költségek A behajtás során felmerült valamennyi költség és a késedelmi kamat járulékos költségnek minősül Ilyen költségek: - a felszólítással kapcsolatos költségek, - a korlátozással kapcsolatban felmerült költségek, - az eljárás során megfizetett illeték, - képviseleti díj, - végrehajtási eljárás költsége, - a társaságon belül folytatott kintlévőség-kezelés költsége, - tulajdoni lap beszerzés költsége, - végrehajtási jog bejegyzésével kapcsolatos költség, - lakcím felkutatásának költsége, - egyéb költségek A járulékos költséget részletezve és egy összegben is nyilván kell tartani. A költségeket éves szinten a megtérülés szempontjából vizsgálni kell. Az Igazgatási osztály tájékoztatása alapján az Értékesítési és Pénzügyi osztály az pontban felsorolt adatokat tartja nyilván A jogszabály által előírt járulékos költséget (kamat) a mindenkor érvényes jogszabály szerint kell megállapítani és megfizettetni A szolgáltatási díjon kívüli egyéb szállítói tartozások A fizetési határidő lejártát követően a 15 napon túl tartozást felhalmozó vevők részére fizetési felszólítást kell küldeni Azzal a vevővel szemben, aki a fizetési felszólításban meghatározott ideig sem egyenlíti ki tartozását, e Szabályzat 5.8, 5.9. és pontjában meghatározottak szerint kell eljárni. Jóváhagyva és hatályba helyezve: július 1. 11/12

12 6. A behajthatatlan követelések leírása, dokumentálása 6.1. A követelések minősítésénél a számviteli törvény előírásait kell alkalmazni. A behajthatatlannak minősített követeléseket legkésőbb év végén az adózás előtti eredmény terhére, hitelezési veszteségként lehet leírni A behajthatatlannak minősített és hitelezési veszteségként leírt követelések analitikus nyilvántartását úgy kell kialakítani, hogy a leírt és az aktív tartozások, valamint az azokra történt befizetések elkülöníthetők legyenek A követelés behajtására tett intézkedéseket és a behajthatatlanságot igazoló iratokat a bírósági végrehajtó végzését, vagy a behajthatatlanságot valószínűsítő bírósági végzést az alapiratokkal együtt kell kezelni, és az Igazgatási osztály őrzi A behajthatatlannak nyilvánított követeléseket a behajthatatlanná nyilvánítástól számított öt éven belül - évente egy alkalommal, az utolsó negyedévben felül kell vizsgálni, és ha az egészben, vagy részben megtérült, ennek tényét az iraton fel kell tüntetni, és meg kell tenni a számviteli, ÁFA, társasági adóra vonatkozó jogszabályokban meghatározott intézkedéseket A behajthatatlan követelésekről az Értékesítési és Pénzügyi osztály nyilvántartást vezet, amely legalább az alábbi adatokat tartalmazza: - az adós neve, lakcíme, - behajthatatlannak minősített és leírt követelést tartalmazó számla sorszáma, - melyik év mérlegében számolta el a Társaság az eredmény terhére, - a leírt tartozás összege. Jóváhagyva és hatályba helyezve: július 1. 12/12

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-21/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 24. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. október 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Berhida Város Jegyzője 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.:88/585-600, Fax: 88/585-620 E-mail: jegyzo@berhida.hu

Berhida Város Jegyzője 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.:88/585-600, Fax: 88/585-620 E-mail: jegyzo@berhida.hu Berhida Város Jegyzője Tel.:88/585-600, Fax: 88/585-620 E-mail: jegyzo@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Javaslat behajthatatlan követeléssé nyílvánításhoz Berhida Város Önkormányzatának mérlege

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT. EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT. KÖVETELÉSEK ÖNKÉNTES TELJESÍTÉSE ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (ügyfél-tájékozató) Mit tegyünk fizetési késedelem esetén? Fizetési késedelem esetén a legfontosabb, hogy mielőbb

Részletesebben

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT.

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. KÖVETELÉSEK ÖNKÉNTES TELJESÍTÉSE ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (ügyfél-tájékozató) Mit tegyünk fizetési késedelem esetén? Fizetési késedelem esetén a legfontosabb, hogy

Részletesebben

KINTLÉVŐSÉG-KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KINTLÉVŐSÉG-KEZELÉSI SZABÁLYZATA A DÓZSA GYÖRGY Lakás- és Garázsfenntartó Szövetkezet (Cg.11-02-000884 KSH száma: 10095760-6820-121-11 adószáma: 10095760-1-11 székhelye: 2800 Tatabánya, Réti út 95. fszt 3.) KINTLÉVŐSÉG-KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a behajthatatlannak minősülő követelések leírásának rendjéről és a pénzügyi követelések elengedéséről szóló 25/2013. (XII. 03.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1.

Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 17.... Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe:... ...

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe:... ... SZALKA-VÍZ NYILATKOZAT a közüzemi szolgáltatási szerződéses jogviszony szerinti Felhasználó VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE iránti kérelméhez Felhasználó azonosító Felhasználási hely kódja Bekötési

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. 2.. E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya 1.. 2.. E rendelet alkalmazásában: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületnek 19/2004. (VII.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő

Részletesebben

Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére. Adatlap

Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére. Adatlap ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére Adatlap a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Részletesebben

Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl

Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl A nemfizetés megoldásának lehetıségei Eszköz Fizetési felszólítás Szolgáltatás korlátozása Követelés értékesítése Fizetési meghagyás és

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA a módosítással egységes szerkezetben A Szolgáltatások Részletfizetési Szabályzatát a tulajdonosa, a Pátyi Önkormányzat a 211/2011. (VIII.30.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL ERSTE Lakáslízing Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-046409

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. január 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. január 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

hitelszerződés felmondásakor? Mit tegyünk a

hitelszerződés felmondásakor? Mit tegyünk a Mit tegyünk a hitelszerződés felmondásakor? Otthona elvesztéséhez is vezethet, ha a pénzügyi szolgáltató felmondja a hitelszerződést. Ha azonban tájékozódik és együttműködik, azzal sokat tehet a probléma

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉS MENETE GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSA CÉLJÁBÓL LÉTRJEÖTT, ILLETVE GÉPJÁRMŰ FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ESETÉBEN

KÖVETELÉSKEZELÉS MENETE GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSA CÉLJÁBÓL LÉTRJEÖTT, ILLETVE GÉPJÁRMŰ FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ESETÉBEN KÖVETELÉSKEZELÉS MENETE GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSA CÉLJÁBÓL LÉTRJEÖTT, ILLETVE GÉPJÁRMŰ FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ESETÉBEN Tisztelt Ügyfelünk! A Santander Consumer Finance Zrt. figyelemmel

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez Amennyiben a BG Magyarország Lízing Zrt.-nél vagy a BG Finance Zrt.-nél (továbbiakban: Társaság) fennálló kölcsönszerződését/lízingszerződését módosítani

Részletesebben

Magáncsőd - Gyakran Ismétlődő Kérdések

Magáncsőd - Gyakran Ismétlődő Kérdések Magáncsőd - Gyakran Ismétlődő Kérdések 1. Milyen feltételek esetén jogosult valaki az eljárásban történő részvételre? Több együttes feltételnek teljesülnie kell ahhoz, hogy adós az eljárást kezdeményezhesse,

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr.

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Várkonyiné Dr. Juhász Mária A csődeljárásról, és a felszámolási eljárásról szóló 1991.

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA 1 Általános rész 1.1 A Szabályzat célja Jelen szabályzat célja a közműfejlesztési hozzájárulási díjak részletfizetési

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:6746/2010. J a v a s l a t a villamos energia szolgáltatóval együttműködési megállapodás megkötésére Tisztelt

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

A vállalkozó személyi adatai

A vállalkozó személyi adatai Szervkód: KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE TÖRZSLAP A kérelem beadásának dátuma: A csatolt pótlapok száma: A vállalkozó személyi adatai év hó nap A: db B: db C: db D: db 1. Neve: 2. Születéskori neve:

Részletesebben

Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére

Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére Alapvető fogalmak: Adós Az a természetes személy, természetes személy vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet,

Részletesebben

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés Árverési Hirdetmény A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) TRIS Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..), mint a(z) Szántó 21 Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére Felhívás A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt (továbbiakban: CURRUS ZRt.) (2100 Gödöllő,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

A vállalkozó személyi adatai

A vállalkozó személyi adatai Szervkód: KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE TÖRZSLAP A kérelem beadásának dátuma: A csatolt pótlapok száma: év hó nap A: db B: db C: db D: db A vállalkozó személyi adatai 1. Neve: 2. Születéskori neve:

Részletesebben

Vevők értékelése az év végi beszámolóhoz

Vevők értékelése az év végi beszámolóhoz Vevők értékelése az év végi beszámolóhoz Amit ne felejtsünk el, amikor készítjük az év zárásához kapcsolódó mérleget és eredménykimutatást! Jelen díjmentes kiadványt az Adó Sziget Klub bocsátja az Ön rendelkezésére,

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata Hatályos: 2011. szeptember 01-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos:

Részletesebben

1./ Ügyféltájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról

1./ Ügyféltájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról 1./ Ügyféltájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról A Hartai Takarékszövetkezet kiemelten a fizetési nehézségekkel küzdő, a takarékszövetkezettel együttműködő

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Kintlévőség kezelési szabályzat

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Kintlévőség kezelési szabályzat ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Kintlévőség kezelési szabályzat Hatályos: 2014. április 01. 1 A Szabályzat célja, és hatálya A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre út 19.., levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre út 19..), mint a(z) DEGA FB Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei FIZETÉSI MEGHAGYÁS A fizetési meghagyás szabályozása 2010. július 1.-től jelentősen átalakult. A legalapvetőbb változás az, hogy bizonyos kivételekkel a bíróság helyett közjegyző előtt érvényesíthető a

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Tizek Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-729062, székhely: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4.., levelezési cím: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4..), mint a(z) AUTÓ-BRILL Kereskedelmi és

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

1. számú nyilatkozat

1. számú nyilatkozat 1. számú nyilatkozat cégjegyzékszám:.) a... (a továbbiakban: ) 1. Büntetőjogi felelősségem tudatában akként nyilatkozom, hogy: (a) nek Budapest Főváros Önkormányzatával szemben nincs három hónapnál régebben

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

84-2/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés. H e l y b e n

84-2/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés. H e l y b e n 84-2/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n J a v a s l a t munkáltatói kölcsönök elszámolása, és a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézettel adósságrendezésről kötendő megállapodás tárgyában

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) Terra Zebra Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi. törvény

TERVEZET. 2012. évi. törvény 2012. évi. törvény a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról 1. (1) A Magyar

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz- 355/2013. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Tárgy: MACOVEI ERZSÉBET egyéni vállalkozó közterület-használati

Részletesebben

A Biztosítási Alap által a kérelmezőket megillető kártérítések / kárpótlások megállapítására irányuló eljárások 2015. szeptember 02.

A Biztosítási Alap által a kérelmezőket megillető kártérítések / kárpótlások megállapítására irányuló eljárások 2015. szeptember 02. A Biztosítási Alap által a kérelmezőket megillető kártérítések / kárpótlások megállapítására irányuló eljárások 2015. szeptember 02. 1. Mikor jogosult a Biztosítási Alap (a továbbiakban: Alap) kifizetéseket

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) rendelet módosítására

Részletesebben

5.. 6.. 7.. Sárrétudvari, 2014. augusztus 28. A kihirdetés dátuma: 2014. augusztus 28. Gyengéné dr. Lévai Adrienn s.k. jegyző

5.. 6.. 7.. Sárrétudvari, 2014. augusztus 28. A kihirdetés dátuma: 2014. augusztus 28. Gyengéné dr. Lévai Adrienn s.k. jegyző Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 8/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelete a közkifolyós vízhasználatról, a vízhasználat díjának megfizetéséről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Iktatószám:../2011. Ügyintéző: Kérelemhez Adatlap tartozik! A kérelem 2200 Ft eljárási illeték alá esik! MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) részére Adózó neve:... Képviseletre

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata 7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: Kamara) Elnöksége

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban

Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban Szerző: Dr. Bori Beáta 2013. december I. Bevezetés Gazdasági életünk jogi szabályozásának fejlődésében jelentős mérföldkőnek számított

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző 1. Ügy megnevezése, tárgya A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv. 56. -60/C. alapján

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/5/2007. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/5/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/5/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 25-i üléséről. Napirend: Abony

Részletesebben

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása F.4. számú függelék Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Igazgatói utasítás Tárgy:

Részletesebben

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE GYERMEKTRTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE Ügyleírás: Gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha a bíróság a gyermektartásdíjat jogerősen megállapította, behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyereket

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSÁVAL (A MAGÁNCSŐD ELJÁRÁSSAL) KAPCSOLATOS ADÓZÁSI TUDNIVALÓK

A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSÁVAL (A MAGÁNCSŐD ELJÁRÁSSAL) KAPCSOLATOS ADÓZÁSI TUDNIVALÓK 69. számú információs füzet A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSÁVAL (A MAGÁNCSŐD ELJÁRÁSSAL) KAPCSOLATOS ADÓZÁSI TUDNIVALÓK 2015. szeptember 1-jével hatályba lépett a devizahiteles adósok

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben