A szabályzatot az Országos Rádió és Televízió Testület egyetértésével a Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriuma jóváhagyta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szabályzatot az Országos Rádió és Televízió Testület egyetértésével a Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriuma jóváhagyta."

Átírás

1 Magyar Rádió Részvénytársaság - Közszolgálati Műsorszolgáltatási Szabályzat A szabályzatot az Országos Rádió és Televízió Testület egyetértésével a Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriuma jóváhagyta. Bevezetés A Magyar Rádió Részvénytársaság (továbbiakban: Magyar Rádió Rt.) a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény {a továbbiakban: Mtv.) értelmében közszol-gálati műsorszolgáltató. Az Országgyűlés a törvény megalkotásával Magyarországon megteremtette a szabad és független rádiózás jogi feltételeit. A rádiózás területén is megvalósulhat a tájékozódás és a véleménynyilvánítás szabadsága, amelyet a Magyar Rádió Rt. és a többi magyarországi rádiós műsorszolgáltató együttesen biztosít az állampolgárok számára. A Magyar Rádió Rt-nek nemzeti közszolgálati rádióként különleges szerepe és felelőssége van a szabad rádiózás kiteljesítésében, a magyarországi rádiózás több évtizedes hagyományainak, értékeinek megőrzésében, a rádiózás korszerűsítésében. A Magyar Rádió Rt. valamennyi közérdeklődésre számot tartó kérdésben rendszeresen, hitelesen, pontosan, tárgyilagosan és sokoldalúan tájékoztatja a hallgatókat. Gondoskodik a vélemények, nézetek, eszmei irányzatok sokféleségének kiegyensúlyozott, pártatlan bemutatásáról. Tevékenységét a jövőben a törvény előírásainak megfelelően a Közszolgálati Műsorszolgáltatási Szabályzat alapján végzi. Célja, hogy a rádiós műsorszolgáltatás eszközeivel élve mindent megtegyen a véleménynyilvánítás alkotmányos szabadsága, mint alapvető emberi jog érvényesülése érdekében. A társadalom fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges vitáknak, nézetütközéseknek helyet adva segíti a hallgatók véleményalkotását; az információk szabad áramlását. Műsorai nem szolgálnak sem hatalmi, sem pártpolitikai érdekeket, fellép minden kizárólagosságra törekvő szándék ellen. A Magyar Rádió Rt. kiemelt szerepet vállal a magyar kultúra és a magyar nyelv értékeinek megőrzésében és gazdagításában. Elősegíti a nemzeti, etnikai kisebbségek kultúrájának, hagyományainak ápolását. Ezt a műsorszolgáltatás minden területén a korszerű rádiózás eszközeivel, a lehető legmagasabb szakmai és műszaki színvonalon valósítja meg. Tapasztalatait, felhalmozott értékeit a magyar nyelvű és magyarországi idegen nyelvű rádiókkal való széles körű a kölcsönösségen alapuló együttműködés révén valamennyi hallgató számára hozzáférhetővé teszi. A Magyar Rádió Rt. működése során közpénzeket használ fel, ezért munkáját nyitottan, a társadalom számára ellenőrizhető módon végzi. I. A közszolgálati műsorszolgáltatás alapvető feladatai Az MR Rt. hiteles, sokoldalú és gyors tájékoztatást nyújt a hallgatókat érdeklő, helyzetüket és mindennapi életüket befolyásoló eseményekről, tényekről, összefüggésekről és folyamatokról.

2 2. Az MR Rt. változatos programjaival, műsoraival, a nézetek sokszínűségének bemutatásával, a többségi és kisebbségi álláspontok megjelenítésével kielégíti a hallgatók széles körének, a társadalom valamennyi jelentős csoportjának érdeklődését. 3. A Magyar Rádió Rt. tevékenysége során köteles tiszteletben tartani az Európai Emberi Jogi Egyezményben, a Gyermekek Jogairól Szóló Egyezményben, a Magyar Köztársaság Alkotmányában és más jogszabályokban foglalt, minden embert megillető szabadságjogokat. Ebben a körben a műsorszámok egyike sem részesíthet hátrányos megkülönböztetésben embereket vagy csoportjaikat fajuk, színük, nemük, nyelvük, vallásuk, politikai vagy más véleményük, nemzeti vagy társadalmi származásuk, vagyoni vagy születési helyzetük alapján. Nem lehet megsérteni a lelkiismereti szabadságot, a becsületet és az emberi méltóságot. 4. Az MR Rt. műsoraiban az alkotmányos keretek között biztosítja a véleménynyilvánítás szabadságát.. II. A műsorszolgáltatás tartalma Az MR Rt. a műsorszolgáltatás során gondoskodik: Az ország lakosságát érintő társadalmi és gazdasági folyamatok bemutatásáról, a problémáik megoldását, jogaik gyakorlását elősegítő jogszabályok és gyakorlati tudnivalók megismertetéséről. 2. Az Országgyűlés, az állami és az önkormányzati szervek, az egyházak, a pártok, az érdekképviseletek, a társadalmi szervezetek és állampolgári közösségek tevékenységének bemutatásáról, működésük nyilvánosságáról. 3. A magyar kultúra értékeinek bemutatásáról, történelmünk megismertetéséről és a nemzeti hagyományok ápolásáról, a nemzeti önazonosság megőrzéséről és fejlesztéséről. 4. Az egyetemes kulturális értékek megismertetéséről, a más népek és kultúrák iránti megbecsülés erősítéséről. 5. A nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának bemutatásáról, hagyományainak ápolásáról, önazonosságuk megőrzéséről és erősítéséről. 6. A közösséget érintő állampolgári vélemények és kezdeményezések széleskörű megismertetéséről. 7. A tudományos ismeretek terjesztéséről, és a tudomány újabb eredményeinek megismertetéséről. Az iskolai oktatást támogató, azt kiegészítő, az általános műveltség fejlesztését elősegítő műsorokról.

3 9. Az ország különböző területeinek sajátos történelmi és kulturális értékeit, társadalmi és gazdasági életét, az egyes emberek helyzetét bemutató műsorokról. 10. A természeti és az épített környezet, Magyarország és a világ természeti értékeinek bemutatásáról, az emberi környezetet károsító tényezők megismertetéséről. A környezeti értékek megóvását szolgáló kezdeményezések népszerűsítéséről. 1 Az életkoruk, testi, szellemi, lelkiállapotuk, fogyatékosságuk vagy társadalmi körülményeik következtében hátrányos helyzetű emberek életének bemutatásáról; a mindennapi életvezetésüket, szociális és kulturális hátrányaik csökkentését segítő ismeretek közreadásáról. 12. A közösségeknek és egyéneknek szóló sokoldalú szolgáltatásokról; a mindennapi életvezetési, az egészség megőrzését, a személyes biztonságot, biztonságát szolgáló, illetve egyéb ismeretek terjesztéséről. 13. A gyermeki jogokat ismertető, a gyermekek védelmét szolgáló, az igénybe vehető szolgáltatásokról tájékoztatást nyújtó műsorokról. A gyermekek és a fiatalkorúak testi, szellemi és erkölcsi fejlődését, ismereteik gyarapodását elősegítő, érdeklődésüket kielégítő műsorokról. 14. Az egészséges életmód, a sportolás és testedzés népszerűsítéséről, a jelentős sportesemények közvetítéséről és a kiemelkedő sportteljesítmények bemutatásáról. 15. Az igényes szórakoztatásról, a szabadidő kellemes és hasznos eltöltését szolgáló műsorokról. III. A tájékoztatás általános szabályai A műsorszámok sokoldalúságának, tárgyilagosságának és kiegyensúlyozottságának elvei, a pártatlan tájékoztatás szabályai A műsorszámok a nézetek tárgyszerű és sokoldalú bemutatásával segítik a hallgatók véleményalkotását. 2. Az MR Rt. köteles gondoskodni arról, hogy a közérdeklődésre számot tartó kérdésekről kialakult minden jelentős vélemény megismerhető legyen. 3. Az eltérő nézeteket, véleményeket - ha lehetséges -ugyanabban a műsorszámban kell bemutatni. Ha valamely álláspont meghívott képviselője nem kíván szerepelni, az nem lehet akadálya a műsorszám közzétételének. A távolmaradás indokát azonban a hallgatókkal közölni kell. Ha bármilyen más okból nem kerülhet sor valamely fontos vélemény megismertetésére, arra

4 elfogadható időn belül lehetőséget kell teremteni. A hírekben és az időszerű politikai tájékoztató műsorszámokban - figyelembe véve a műsoridő adta terjedelmi lehetőségeket - az adott eseményhez kapcsolódó valamennyi lényeges fejleményt és állásfoglalást ismertetni kell. Terjedelmi korlátok vagy egyéb akadályozó tényező miatt ettől a szabálytól az egyes hírműsorokban el lehet térni. 4. Az MR Rt. műsorszámaiban szereplők az alkotmányosság keretei között szabadon kifejthetik véleményüket, világnézeti meggyőződésüket. Világnézeti meggyőződés csak egyéni véleményként adható közre. 5. A műsorszámokban kifejtett vélemények és álláspontok nem sérthetik a hatályos jogszabályokat, a műsorszolgáltatásra vonatkozó szabályokat, a személyiséghez fűződő jogokat és a közízlés elfogadott szabályait. A műsorokban szereplők vagy a véleményt nyilvánító hallgatók nyilvánvalóan törvénysértő vagy ténybelileg téves nézeteivel szemben a műsorkészítő köteles fellépni. 6. Minden problémát és vitatott kérdést elfogulatlanul kell feltárni. Sem az egyes műsorkészítő, sem az MR Rt. nem azonosulhat csupán egyetlen nézettel vagy véleménnyel. Tilos a más nézeteket figyelmen kívül hagyó vagy bármilyen módon minősítő műsorkészítői magatartás. 2. A hírszerkesztés szabályai 2. A hírszolgáltatás legfontosabb célja, hogy friss és közérdekű információkat juttasson el a hallgatókhoz A hírszolgáltatásnak hitelesnek, tényszerűnek és közérthetőnek kell lennie A hírsorrend összeállításánál elsősorban a hallgatók érdekeit és érdeklődését kell figyelembe venni A hírekben és az időszerű politikai tájékoztató műsorszámokban - figyelembe véve a terjedelmi lehetőségeket - az adott eseményhez kapcsolódó valamennyi lényeges fejleményt és állásfoglalást ismertetni kell Híreket és közérdekű információkat elhallgatni vagy visszatartani tilos. A műsorkészítő azonban köteles mérlegelni, hogy egyes információk közreadása nem veszélyezteti-e a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát A hírekben és az időszerű politikai tájékoztató műsor számokban elhangzó értesüléseket gondosan ellenőrizni kell. Bizonytalan értesülések csak legalább két, egymástól független forrás megerősítése esetén adhatók közre.

5 2.7. A rendszeresen igénybevett források kivételével a hírek forrását meg kell nevezni. Minden esetben utalni kell arra, ha az információk több forrásból származnak. A hírforrás megjelölése nem szolgálhat reklámcélokat. Megbízhatatlan forrásokból származó információk hitelességéért a műsorkészítő felelős A hírnek és véleménynek jól elkülöníthetően kell megjelennie. Hírszolgáltató és időszerű politikai tájékoztató műsorszámokban a hírekhez véleményt; hírmagyarázatot, jegyzetet e minőségük megjelölésével, szerzőjük megnevezésével, a hírektől megkülönböztetve lehet közzétenni. 3. A közérdekű közlemények közreadásának szabályai 3. Az MR Rt. rendszeresen közli a hallgatókat, azok egyes csoportjait érintő közérdekű közleményeket és információkat Rendőrségi, egészségügyi és egyéb hatósági közleményeket kizárólag az erre illetékes szervtől, illetve annak felelős munkatársától vagy hírügynökségtől lehet elfogadni A rendszeresen jelentkező információs szolgálatok kivételével a közlemények forrását mindig, tartalmát pedig, ha annak valóságát illetően kétség merül fel, ellenőrizni kell. 4. A pártoktól, politikai mozgalmaktól való függetlenség szabályai 4. A műsorszámokban a pártok, politikai mozgalmak, társadalmi szervezetek, illetve képviselőik szerepeltetése, álláspontjaik ismertetése az állampolgárok sokoldalú tájékoztatására vonatkozó kötelezettség része. Törekedni kell arra, hogy az eltérő álláspontokat a rádió úgy jelenítse meg, hogy a hallgatóknak lehetőségük legyen a különböző vélemények összehasonlítására Az MR Rt műsoraiban a pártok, politikai mozgalmak, érdekképviseleti és más szervezetek szerepeltetésének nincs számszerűen meghatározott aránya. A műsorszámokban tilos egyoldalú előnyöket adni bármelyik pártnak, nem engedhető meg valamely párt következetes mellőzése sem Politikai állásfoglalásokat, pártközleményeket (politikai közleményeket) az MR Rt. csak szerkesztett formábanismertet. A szerkesztés során nem változtatható meg a közlemény mondanivalójának tartalmi lényege. A közlemény nem lehet politikai hirdetés hordozója A politikai mozgalmak, pártok és szervezetek állásfoglalásai, közleményei eredeti formában csak kivételes esetben, a Magyar Rádió Rt. elnökének vagy adófőszerkesztőjének engedélyével kerülhetnek adásba.

6 4.5. Politikai hirdetéseket, pártok vagy politikai szervezetek rendezvényeire szóló felhívásokat csak az országgyűlési és a helyi önkormányzati választások, illetve elrendelt népszavazás hivatalos kampányidőszakában lehet közzétenni A kampányidőszakban közzétett politikai hirdetések. felhívások tartalmáért a hirdetők felelősek. Ezek a hirdetések sem sérthetik meg a hatályos jogszabályokat. A Magyar Rádió Rt. megtagadja a hatályos jogszabályokat sértő politikai hirdetések, felhívások közlését. Kampányidő-szakra a hatályos jogszabályok, illetve a pártok véleményének figyelembevételével kialakított elnöki utasítás az irányadó A politikai közélet szereplőinek, illetve azok szakértőinek, szaktanácsadóinak a megszólaltatásakor lehetőség szerint közölni kell az illető tisztségét és pártállását. Kivételt képez, ha az illetők nem politikai, hanem tudományos, oktatói vagy más szerzői jogi védelem alá eső tevékenységükkel összefüggésben szerepelnek. A politikai hovatartozás bemutatása nem tartalmazhat előítéletet vagy minősítést Pártok tisztségviselői, szakértői, szaktanácsadói, országgyűlési képviselők az MR Rt. műsorszolgáltatása keretében kommentárt, hírmagyarázatot, jegyzetet nem írhatnak, és nem olvashatnak fel. 5. A helyreigazításra vonatkozó szabályok 5. Minden természetes és jogi személynek lehetőséget kell adni arra, hogy a műsorszámokban róla elhangzott állításokat és véleményeket megismerje, és szükség esetén élhessen a helyreigazítás jogával, ha azt a jogszabály által meghatározott időn belül kéri Helyreigazítást kell közzétenni minden esetben, ha valakiről hamis állítások, téves közlések hangzottak el, illetve ha a műsorszám valós tényeket hamis színben tüntetett fel. Helyreigazítást kell közzétenni abban az esetben is, ha a műsorkészítő új tények vagy információk birtokába jut Helyreigazításra az ügyben érintett kérése, az ORTT Panaszbizottságának állásfoglalása, az ORTT határozata vágy jogerős bírósági ítélet alapján kerülhet sor A helyreigazításról szóló közleménynek tartalmaznia kell, hogy mely műsorszámban elhangzott állítások voltak valótlanok, illetve mely tényeket tüntettek fel hamis színben, továbbá a valós tényeket. Közölni kell, hogy ki kérte vagy rendelte el a helyreigazítást. Ha a felelősség nem a műsorszolgáltatót terheli, akkor a sérelmezett közlés forrását is meg kell jelölni. Jogerős bírósági ítélet esetében a helyreigazítás az ítélet rendelkező részének ismertetését jelenti A helyreigazításnak lehetőleg ugyanazon műsorban, a sérelmes közléssel azonos napszakban kell elhangzania. A helyreigazításhoz annak hitelét rontó megjegyzést vagy kommentárt fűzni tilos.

7 5.6. A véleménynyilvánítás, értékelés, bírálat, valamint a társadalmi, politikai, tudományos és művészeti vita önmagában nem lehet sajtó-helyreigazítás alapja. IV. A magyar kultúra, az anyanyelv ápolásának és a műsorkészítők nyelvhasználatának szabályai Az MR Rt. valamennyi műsorszolgáltatásával hozzájárul a magyar kultúra és anyanyelv ápolásához. Különös felelősség hárul az MR Rt-re a magyar nyelv és a kisebbségek anyanyelvének védelmé, értékeinek megőrzése tekintetében. Az MR Rt. műsoraiban a magyar nyelv, a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvének helyes és választékos használatára kell törekedni. 2. A műsorkészítőknek be kell tartaniuk a magyar nyelv vagy az általuk beszélt nyelv használatának alapvető szabályait. 3. A Magyar Rádió Rt. a kulturális műsorokban kiemelkedő helyet biztosít a hazai, illetve a határon túli magyar alkotók műveinek bemutatására, a magyar irodalom és zenekultúra, a népművészet és a népzene ápolására. 4. Az MR Rt. műsoraiban rendszeresen foglalkozik a történelem bemutatásával, hozzájárul a történelmi ismeretek terjesztéséhez, a nemzeti hagyományok ápolásához és a történelmi tudat erősítéséhez. 5. A műsorkészítés során kerülni kell az anyanyelvet rontó vagy szegényítő és az idegen kifejezések indokolatlan használatát. 6. A műsorkészítés során elkerülhetetlenül szükséges idegen kifejezések és nevek használatánál az adott nyelv szabályait és a Magyarországon elterjedt gyakorlatot együttesen kell alkalmazni. Idegen kifejezések, személynevek és földrajzi nevek használata esetén egységes kiejtésre kell törekedni. Azokat a földrajzi neveket, amelyekre magyar kifejezés van, magyarul kell használni. Kivételt képeznek azok az aktuális tájékoztatások, ahol az idegen elnevezés használata indokolt. 7. A Magyar Rádió Rt. műsoraiban rendszeresen megszólaló műsorkészítőként kizárólag a nyelvi követelményekről és a megszólalás feltételeiről szóló elnöki utasításnak megfelelő belső és külső munkatársak foglalkoztathatók. 8. Figyelmet kell fordítani arra, hogy a műsorszámokban megszólaló szereplők, közéleti személyiségek, szakemberek, állampolgárok lehetőleg helyesen használják anyanyelvüket. V. A kulturális és tudományos értékek bemutatása

8 Az MR Rt. elősegíti az egyetemes és nemzeti kulturális örökség, a művészetek értékeinek megörökítését, megőrzését és közreadását, a kultúra sokszínűségének érvényesülését, új rádiós műalkotások létrejöttél. Zenei, művészeti együttesei révén támogatja a kortárs magyar művészet fejlődését, új művek létrehozását és a művészetek népszerűsítését. A tudományos örökség, a tudomány új eredményeinek bemutatásával, a tudományos gondolkodás népszerűsítésével hozzájárul a hallgatók tudásának, műveltségének gyarapításához, az oktatás és közművelődés eredményességéhez. Művészeti tevékenység Az MR Rt. műsoraiban a kultúra sokszínűségének, sokféleségének bemutatásával valamennyi hallgatói réteg igényeinek kielégítésérc törekszik, az irodalmi és a zenei művek széles kínálatát nyújtja. 2. A művészeti műsorokban nem érvényesülhet semmiféle kirekesztés vagy hátrányos megkülönböztetés. A különböző irányzatok, műfajok és alkotók szerepeltetésének arányait a minőség, a művészi - szakmai színvonal és a hallgatók érdeklődése határozzák meg. 3. Az MR Rt. művészeti alkotómühelyeiben elősegíti új zenei, irodalmi és rádiós művészeti alkotások születését, a kortárs művészek és művek széleskörű megismerését. 4. Az- MR Rt. a művészeti értékek megismertetése és a hallgatók tájékoztatása érdekében átfogó művészetnép-szerűsítést és szakmailag hiteles, kiegyensúlyozott művészetkritikai tevékenységet folytat. 5. Az MR Rt. önálló zenei, művészeti együtteseinek fenntartásával, rendezvényszervezői és kiadói tevékenységével, új művek létrejöttének támogatásával részt vesz a művészeti életben, a kortárs művek és alkotók népszerűsítésében. 6. Az MR Rt. a művészeti tevékenység színvonala és kiegyensúlyozottsága érdekében rendszeresen alkalmat teremt az alkotóművészek, a művészeti szervezetek és intézmények véleményének megismerésére. 7. Az MR Rt. köteles megőrizni a műsorszolgáltatás során létrehozott, vagy más módon birtokába jutott kulturális értékeket. Biztosítja, hogy ezekhez - az MR Rt. érdekeinek sérelme nélkül - a hallgatók más műsorszolgáltatók közre működésével szabadon hozzáférhessenek. 2. Tudományos műsorok 2. A Magyar Rádió Rt. műsoraiban a hallgatók tájékozottsága, ismereteinek bővítése érdekében rendszeresen beszámol a tudomány újabb, közérdeklődésre számot tartó eredményeiről. Törekedni kell arra, hogy tájékoztató, felvilágosító, ismeretközlő műsorai minden tudományterületet

9 átfogjanak Tudományos kérdésekben elengedhetetlen az eltérő álláspontok, vélemények, tapasztalatok bemutatása. A műsorszolgáltatásban a tudományos vitáknak elsősorban a hallgatók tájékozódását, tudásuk bővítését, véleményük kialakítását kell segíteni Az új tudományos felfedezések, eredmények és vélemények ismertetésénél kerülni kell a szenzációhajhászást. Törekedni kell arra, hogy ezek bemutatása ne keltsen a hallgatókban megalapozatlan reményeket vagy indokolatlan félelmeket Különös körültekintéssel kell kezelni az általánosan nem elfogadott nézetek, ismeretek bemutatását. A műsorokban jelezni kell, ha az elhangzó véleményekkel szemben tudományos aggályok merülnek fel. Szükség esetén igénybe kell venni szakértő testületek segítségét. 3. Oktatási műsorok 3. Az MR Rt. műsoraiban a különböző iskolai korosztályok számára biztosítja a koruknak megfelelő rendszerezett ismeretközlést. Ezzel támogatja az alap-, közép- és felsőfokú oktatás céljainak megvalósulását, a hallgatók hiányzó iskolai és szakmai végzettségének megszerzését Az oktatási műsorokat elsősorban az általánosan elfogadott és rendszerezett tudományos eredményekre kell építeni A műsorrend kialakítása során külön figyelmet kell fordítani az egészség megőrzését szolgáló műsorokra, a fiatalok testi, szellemi fejlődését hátrányosan befolyásoló káros szenvedélyek megelőzésére, a mindennapos testedzés népszerűsítésére Az oktatási műsorok szerkezetének, műsorrendjének kialakításánál figyelembe kell venni az érvényben lévő szakmai előírásokat, jogszabályokat és az iskolai oktatás rendjét. VI. Vallási műsorok Az MR Rt. műsorszolgáltatásában gondoskodik a Magyarországon bejegyzett egyházak, vallásfelekezetek, vallási közösségek hitéleti tevékenységének, vallási életének a bemutatásáról, kulturális értekeinek megismertetéséről. 2. Az önálló vallási műsorok arányainak kialakítása során a felekezeti jogegyenlőség keretei között tekintetbe kell venni az egyházak igényét, a hívek számát, földrajzi elhelyezkedését, nyelvi igényeit és a hitélet szabályait. 3.

10 A vallási műsorok tartalmáért az egyházi szertartások közvetítését kivéve - az MR Rt. felelős. Az MR Rt. a vallási műsorok rendjének meghatározása, a műsorszámok előkészítése során együttműködik az egyházakkal, vallásfelekezetekkel és vallási közösségekkel, biztosítja képviselőik és híveik közreműködését az egyes műsorokban, műsorszámokban. 4. A vallási, hitéleti műsorok- ideértve a szertartások közvetítését is - nem szolgálhatnak pártpolitikai propagandát, nem irányulhatnak más egyházak, vallási vagy világnézeti meggyőződések ellen. 5. A szertartások, egyházi események, vallási ünnepek közvetítésénél a műsorszerkezetet, "a műsorszámok környezetét úgy kell kialakítani, hogy az ne sértse az események méltóságát és a vallásos emberek érzelmeit. 6. A hitélettel összefüggő események közvetítési rendjének kialakítása az érintett egyházak, vallásfelekezetek képviselőinek bevonásával történik. A közvetítések rendjére, az önálló vallási műsorokra vonatkozóan az MR Rt. megállapodási köt az érintett egyházakkal, amelyet évente felül kell vizsgálni. 7. A szertartások közvetítésére is alkalmazni kell a XVII/5. pont szerinti rendelkezést. A szertartások közvetítésével kapcsolatos problémákról az MR Rt. felelős szerkesztőjének kötelessége az érintett egyház vezetőjének (megbízottjának) tájékoztatása. Ha a szabályok megsértésére ismételten sor kerül, az MR Rt. elnöke bejelentést tesz az ORTT-nek és tanácskozást kezdeményez az illető egyház vezetőjével. Végső esetben az MR Rt. elnöke felfüggesztheti az illető egyház szertartásainak közvetítését. VII. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek életének, kultúrájának bemutatása Az MR Rt. valamennyi műsorszolgáltatásában rendszeresen foglalkozik a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetét érintő kérdésekkel, közéleti eseményekkel. Bemutatja a kisebbséghez tartozó állampolgárok és közösségeik életét, hagyományait és kultúráját. 2. Az MR Rt. országos, regionális és helyi műsorszolgáltatásában a nemzeti és etnikai kisebbségek számára történelmük, társadalmi helyzetük, kultúrájuk és hagyományaik bemutatására, anyanyelvük ápolására és fejlesztésére, valamint azonosságtudatuk és közösségi életük erősítésére önálló műsoridőt is biztosít. Az önálló műsoridők kialakításánál figyelembe veszi a nemzeti és etnikai kisebbségek földrajzi elhelyezkedését. 3. A nemzeti és etnikai kisebbségeknek szóló műsorok, műsorszámok - az érintettekkel egyetértésben - a kisebbségek anyanyelvén vagy magyar nyelven készülnek. 4. A nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvén készülő műsorokban, műsorszámokban figyelmet kell fordítani a beszélt és az irodalmi nyelv különbségeire, a nyelv tisztaságának megőrzésére, az anyanyelv ápolására.

11 5. Az MR Rt. a nemzeti és etnikai kisebbségek műsoraival kapcsolatos döntéseknél, a műsorrend kialakításánál figyelembe veszi a kisebbségeket képviselő országos Önkormányzatok, ezek hiányában más országos vagy helyi érdekképviseletük véleményét. A nemzeti és etnikai kisebbségek önálló műsoraira vonatkozóan az MR Rt. megállapodást köt az érintett kisebbségi szervezetekkel, amelyet évente felül kell vizsgálni. VIII. Gyermekekre és fiatalkorúakra vonatkozó szabályok Gyermekeknek és fiatalkorúaknak szóló műsorszolgáltatás Az MR Rt. a Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény szellemében műsorszolgáltatásával hozzájárul a gyermekek és fiatalkorúak testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez, szociális, kulturális és erkölcsi jólétének előmozdításához. 2. Széles körű választékot nyújt a gyermekeknek és fíatalkorúaknak szóló, az életkori és fejlődési sajátosságoknak, a kulturális és szociális sokféleségnek megfelelő tartalmú és terjedelmű tájékoztató, szolgáltató, sport és művészeti műsorszámokból. 3. Tudományos felvilágosító és szolgáltató műsorszámaival segíti a szülők, a pedagógusok illetve a gyermekek nevelésével foglalkozó más szakemberek munkáját. 4. A gyermekeknek és fiatalkorúaknak szóló műsorszámokban különös gondot kell fordítani.az anyanyelv használatára, a nyelvi követelményekre. 5 A műsorismertetésekben és a sajtó számára kiadott mű-sorelőzetesekben figyelemfelkeltő ajánlással jelzéssel látja el a gyermekeknek és fiatalkorúaknak szóló műsorszámokat. 2. Tilalmak és korlátozások 2. A gyermekek és fiatalkorúak személyiségfejlődését hátrányosan befolyásoló, személyiségüket károsító műsorszámok vagy információk közzététele tilos Tilos minden olyan műsorszám közzététele, amely az erőszakos magatartást követendő példaként, a szexualitást öncélúan mutatja be. Szexuális aberrációt, erőszakot, deviáns magatartást népszerűsítő műsorszámot közzétenni tilos Minden olyan műsorszám előtt, amely veszélyeztetheti a gyermekek és fiatalkorúak testi, szellemi vagy lelki fejlődését; amelyben a szexualitás vagy az erőszak bemutatása személyiségüket károsíthatja, erre a veszélyre fel kell hívni a figyelmet. 2.4.

12 A gyermekek és fiatalkorúak személyiségfejlődését károsan befolyásoló műsorszámokat a sajtó részére kiadott müsorelőzetesben megfelelő jelzéssel kell ellátni, feltüntetve az ajánlott korhatárt is A gyermekeknek nem ajánlott műsorszámokat csak 21 óra után; a fiatalkorúaknak nem ajánlott műsorszámokat pedig 23 óra után lehet sugározni. 3. Gyermekek és fiatalkorúak szerepeltetése 3. Gyermekek és fiatalkorúak szerepeltetésénél különös gonddal kell eljárni. Szerepeltetésükhöz minden esetben ki kell kérni a gyermek vagy fiatalkorú, valamint a szülő, a gondviselő vagy a törvényes képviselő hozzájárulását Rendkívüli helyzetekben,amikor nincs mód az előzetes engedély megszerzésére, a műsorkészítőnek mérlegelnie kell, hogy a szereplés nem árt-e a gyermeknek vagy a fiatalkorú szereplőnek; nem sértie hozzátartozói és környezete jogait A gyermekek és fiatalkorúak szerepeltetésénél a műsorkészítő nem élhet vissza a szereplők tapasztalatlanságával és jóhiszeműségével. Gyermekek és fiatalkorúak nem szerepeltethetők olyan műsorszámokban, amelyek károsíthatják személyiségfejlődésüket. 4. Reklámszabályok 4. Gyermekeknek és fiatalkorúaknak szóló reklámokra a tv ban foglaltak az irányadók A 14 év alatti kiskorúaknak szóló műsorszámokat reklámmal megszakítani nem lehet. Kivétel ez alól a művészeti- és sportesemények közvetítése Gyermekek és fiatalkorúak reklámban való szerepeltetése kizárólag a gyermek és a szülő vagy gondviselő egybehangzó egyetértése esetén lehetséges. IX. Regionális és helyi műsorszolgáltatás Az MR Rt. a közszolgálati funkciók maradéktalan ellátása érdekében regionális és helyi műsorszolgáltatást végez. 2. A regionális és helyi műsorszolgáltatás a helyi társadalom fejlődésének elősegítése érdekében elsősorban a vételkörzetben élő lakosság életét jelentősen befolyásoló eseményekről, tényekről, vitatott kérdésekről ad tájékoztatást. Célja: az állampolgári közösségek erősítése, a közügyekben való részvétel lehetőségeinek kiszélesítése.

13 3. A regionális és helyi műsorszolgáltatásban megfelelő időt kell biztosítani a vételkörzetben élő nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvének ápolását, kultúrájuk megőrzését segítő, életüket bemutató műsorszámoknak. 4. A regionális és helyi műsorszolgáltatásban különösen fontos a helyi történelmi, kulturális, vallási és természeti értékük bemutatása, a művészeti - és sportesemények közvetítése. 5. A regionális és helyi műsorszolgáltatásban figyelmet kell fordítani arra, hogy a közérdekű és vitatott kérdésekről az önkormányzatok és a politikai pártok véleményének közreadása melleit a téma szempontjából fontos lakossági csoportok és civil szervezetek álláspontja is megismerhető legyen. 6. A Magyar Rádió Rt. saját helyi és regionális műsorszolgáltatásának vételkörzetén kívül élő hallgatók helyi ügyekről való tájékoztatása, véleménynyilvánításának biztosítása és a kisebbségek műsorellátása.érdekében a kölcsönösség alapján együttműködik a helyi és a regionális műsorszolgáltatókkal. Az együttműködés kiterjed: - a hírek és információk cseréjére, - a kisebbségekkel foglalkozó és más közszolgálati műsorszámok átadására, - műsorszámok közös elkészítésére, - technikai együttműködésre, - közös gazdasági tevékenységre. 7. A nemzeti és etnikai kisebbségek, önkormányzatai, közalapítványai, közhasznú társaságai és más nonprofit szervezetei révén megvalósuló önálló, saját anyanyelvű műsorszolgáltatása számára műsorszámok az MR Rt. érdekeinek sérelme nélkül átadhatók. 8. A helyi és regionális műsorszolgáltatás finanszírozásában a vételkörzetben élő lakosság közszolgálati műsorokkal való ellátása és a helyi társadalom fejlesztése érdekében az érintett önkormányzatok közvetlenül is részt vehetnek. X. A külföldre irányuló és az idegen nyelvű műsorszolgáltatás Az MR Rt. a határokon kívül élő magyarság kultúrájának, anyanyelvének megőrzése, ápolása, illetve a Magyar Köztársaságról szóló hiteles tájékoztatás és tájékozódás elősegítése érdekében magyar és idegen nyelveken külföldre irányuló önálló műsorszolgáltatást végez. 2. A külföldre irányuló műsorszolgáltatás alapelveit és műsorszórási területeit a Magyar Köztársaság érdekeinek megfelelően az Országgyűlés Külügyi Bizottságával és a Külügyminisztériummal együttműködésben kell meghatározni. 3. A külföldre irányuló műsorszolgáltatás nem sértheti a Magyar Köztársaság érdekeit, a hatályos nemzetközi szerződéseket.

14 E műsorszolgáltatás során figyelemmel kell lenni a vételkörzetekbe eső országok törvényeire és az ott élő vallási közösségek, etnikai és más kisebbségek szokásaira, hagyományaira. 4. Külföldre irányuló műsorszolgáltatásban politikai hirdetés nem tehető közzé. Politikai tartalmú közlemények csak a hírszolgáltatás részeként, szerkesztett formában adhatók közre. 5. A külföldre irányuló műsorszolgáltatás során figyelemmel kell lenni az egyes országok és nyelvterületek általánosan elfogadott nyelvhasználati szabályaira. 6. Az idegen nyelvű műsorkészítői munka nyelvi követelményeit a munkáltatói jogú vezető határozza meg. 7. A külföldre irányuló műsorszolgáltatás során tiszteletben kell tartani a műsorszórásra vonatkozó nemzetközi egyezményeket és az EBU állásfoglalásait. XI. A műsorrendre és műsorszerkezetre vonatkozó szabályok Az MR Rt. valamennyi műsorszolgáltatásáról és műsorrendjéről az MR Rt. elnöke dönt. A műsorszerkezet kialakítása során biztosítani kell a meghatározó társadalmi csoportok, kisebbségek véleménynyilvánítási lehetőségét. A műsorszerkezetet semmilyen formában nem befolyásolhatják politikai pártok és mozgalmak, sem a hirdetőként vagy támogatóként jelentkezők. A támogatónak kizárólag az általa támogatott műsorszámok elhelyezése tekintetében van kezdeményezési lehetősége. 2. Az MR Rt. elnöke köteles biztosítani munkatársainak részvételét a műsorkészítés elveinek meghatározásában és a műsorrend kialakításában. Ennek érdekében tárgyalásokat folytat az érdekképviseletekkel, és szakmai fórumokat működtet. 3. A Magyar Rádió Rt. az ország lakosságának túlnyomó többsége számára legalább egy 24 órás, folyamatos ezen kívül időszakos helyi vagy regionális műsorszolgáltatást nyújt. 4. Az MR Rt. műsorait folyamatosan, megfelelő hangtechnikai és hangzási színvonalon kell sugározni. Műszaki hiba vagy hosszabb adáskimaradás esetén a vételkörzetben a hallgatókat mielőbb és minden lehetséges módon tájékoztatni kell a hiba okáról és a hibaelhárítás várható időpontjáról. Minden műszaki vagy lebonyolítási hiba esetén elnézést kell kérni a hallgatóktól. 5. Az MR Rt. minden egyes műsorszolgáltatásában a közszolgálati műsorszámok reklámidő nélkül számított műsoridejének együttesen meg kell haladnia a teljes műsoridő 50%-át. 6. A hallgatókat előzetesen tájékoztatni kell a műsorok vételi lehetőségeit befolyásoló karbantartási munkákról vagy műszaki változásokról.

15 Rendkívüli esetekben az MR Rt. bármelyik műsorszolgáltatása csak az MR Rt. elnökének vagy az adott időszakban megbízott vezetőnek az engedélyével szakítható meg. A nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvi műsorainak adásidejét úgy kell kialakítani, hogy azzal egy időben az adott vételkörzetben magyar nyelvű közszolgálati műsor is fogható legyen. Az MR Rt. valamennyi műsorszolgáltatásában a zenei műsorszámokból szerkesztett éves műsoridő legalább 30%-át magyar állampolgárságú, magyar nemzetiségű alkotók műveiből, vagy magyar állampolgárságú, illetve magyar nemzetiségű művészek közreműködésével készült, illetőleg magyarországi gyártású műsorszámokból kell szerkeszteni. Zenei műsorszámokból szerkesztett műsornak tekintendő minden önálló számokból álló művészeti műsor, amelyben a zene aránya meghaladja az időtartam 30%-át! Az időtartamba nem számíthatók bele azok a zeneszámok, amelyekből 1 percnél rövidebb részletet mutatnak be. XII. A reklámozásra és a támogatott műsorszámokra vonatkozó szabályok Reklámszabályok Az MR Rt. valamennyi műsorszolgáltatásában a reklámok tartalmára és közzétételére a törvényben meghatározott korlátozások érvényesek. 2. Az MR Rt. megtagadja a hatályos jogszabályokat, a közerkölcsöt, a nyelvhasználat szabályait sértő vagy a technikailag nem megfelelő reklámok közlését. 3. Az MR Rt. műsorszolgáltatásában nem reklámozható alkoholtartalmú ital, dohányáru, fegyver, lőszer, robbanóanyag, olyan gyógyászati eljárás és kizárólag orvosi rendelvényre igénybe vehető gyógyszer a gyógyszerismertetésen kívül -, amelyet emberi orvoslásra szántak. 4. Gazdasági életről, vállalkozásokról szóló, fogyasztói tanácsadó és szolgáltató műsorszámokban a műsorkészítőnek ügyelni keli arra. hogy a műsor ne legyen reklámhordozó. Az ilyen műsorszámoknak világosan el kell különülniük a hirdetéstől és a támogatott műsorszámoktól. 5. Tilos a burkolt reklám és a reklámok technikai vagy más akusztikai hatásokkal történő feltűnő kiemelése. Nem burkolt reklám a termékelhelyezés, ha elsősorban fikciós, dokumentum vagy tudományos tájékoztató és felvilágosító műfajú műsorszámban - indokolt és szükséges mértékben - neveznek meg valamely terméket, szolgáltatást vagy vállalkozást. Nem minősül reklámnak a műsorszolgáltatás keretén belüli vetélkedők során a hallgatók részére felajánlott díjak (termékek vagy szolgáltatások) megnevezése. 8. Nem tekinthető reklámnak és nem számit bele a reklámidőbe a műsorszolgáltatás egészével, az egyes műsorszámokkal, azok tartalmával összefüggő műsorismertetés és műsorelőzetes. 9. Nem minősül reklámnak a műsorszám elkészítésében közvetlenül és tevékenyen részt vevők megnevezése, ha a közlés kizárólag erre a közreműködésre utal.

16 10. Politikai hirdetés reklám formájában a hatályos jogszabályi előírások szerint tehető közzé. 1 A törvényben szabályozott reklámidők teljes időtartamába - óránként legfeljebb 6 perc, napi átlagban óránként 5 perc - nem számít bele a reklámszignál, a jótékonysági felhívás, a politikai hirdetés és a társadalmi célú reklám. 12. Az MR. Rt. műsorszolgáltatásában a műsorszámok reklámmal nem szakíthatók meg. Kivételt képeznek az összetett műsorszámok, amelyekben az egyes műsorrészek között közzétehetők reklámok. Az élő közvetítések természetes szünetei kivételével két reklám vagy reklám-összeállítás között legalább 20 percnek kell eltelnie. Összetett műsorszámok: - a 30 percet meghaladó időtartamú krónikamüsorszámok - szolgáltató műsorszámok - kulturális események közvetítése - sportközvetítések 13. Nemzeti és állami ünnepek eseményeiről, vallási ünnepekről, egyházi szertartásokról közvetített műsorszámot közvetlenül megelőzően és azt követően reklám nem sugározható. 14 Lelkiismereti, illetőleg világnézeti- meggyőződés reklám útján nem terjeszthető. 2. Támogatott műsorszámok 2. A Magyar Rádió Rt. valamennyi műsorszolgáltatásában az alábbi műsorszámok támogathatók; - vallási és egyházi tartalmú műsorszámok - művészeti alkotások, művészeti és kulturális eseményeket közvetítő műsorszámok - nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvű műsorszámai, életükkel, kultúrájukkal foglalkozó műsorszámok - az életkoruk, testi, szellemi, lelki állapotuk vagy társadalmi körülményeik miatt hátrányos helyzetben lévő csoportok számára készített műsorszámok - sportesemények közvetítése A támogató megnevezése nem szólíthat fel az általa kínált tennék fogyasztására vagy szolgáltatása igénybevételére, nem szolgálhat közvetlenül ezek népszerűsítésére A műsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelőzően vagy azt követően meg kell nevezni A műsorszámban termékelhelyezés formájában sem jelenhet meg a támogató vagy termékének,

17 szolgáltatásának megnevezése Támogatható az összetett műsorszámon belül elhangzó 2. pontban megjelölt műsorszám Olyan események közvetítésénél, ahol a támogató megnevezése elkerülhetetlen, figyelemmel kell lenni a reklámszabályokra. Ha az esemény támogatója a közszolgálati műsorszolgáltatónál reklámtilalom vagy korlátozás alá esik, csak akkor szabad megnevezni, ha ez elkerülhetetlen A műsorszámok támogatásáról, a támogatott műsorszámok műsorrendben való elhelyezéséről a főszerkesztő, illetve a szervezeti egység vezetője dönt. XIII. Megkülönböztetett jelzéssel ellátott műsorszámok Az MR Rt. műsoraiban bizonyos meghatározott műsorszámokat hangeffektusokban vagy szövegben jól érzékelhetően el kell különíteni, illetve megkülönböztető jelzéssel kell ellátni. Megkülönböztető jelzéssel ellátandó műsorszámok: - reklámok, - közérdekű közlemények, jótékonysági felhívások, - politikai és választási hirdetések, - kommentárok, - vallási műsorok, szertartások közvetítése, - gyermekek és fiatalkorúak számára nem ajánlott műsorok, - támogatott műsorszámok. 2. A reklám minden esetben reklámszignállal választandó el a műsorszámtól. Külön kell jelezni, ha a hirdetés reklámriport formájában hangzik el. 3. A műsorszám támogatóját kizárólag a közzétételt közvetlenül megelőzően vagy azt követően lehet megnevezni. E megnevezés során nem használható sem a támogató szignálja, szlogenje vagy bármilyen reklámjellegű megjelölése. 4. Közérdekű közlemények és jótékonysági felhívások esetében mindig meg kell nevezni a közlemény forrását, a közlemény tartalmáért (rendezvényért) felelős szervezetet. Jótékonysági felhívás nem tartalmazhat reklámot. 5. A politikai és választási hirdetéseket, a nemzeti és állami ünnepekre szóló felhívásokat a reklámhoz hasonlóan kell elkülöníteni. Politikai hirdetésnél meg kell jelölni a közreadás indokát (általános választás, népszavazás). 6. A szertartások, egyházi események közvetítését, a vallási műsorszámokat megelőzően és azt követően tájékoztatni kell a hallgatókat a műsor vallási jellegéről, és meg kell nevezni a műsorszám (esemény) tartalmáért felelős egyházat, felekezetet. A műsorok vallási jellegét a sajtó számára

18 kiadott műsorelőzetesben fel kell tüntetni. 7. Minden olyan műsorszám előtt, amely veszélyeztetheti a gyermekek vagy a fiatalkorúak testi, szellemi vagy lelki fejlődését, amelyben a szexualitás vagy az erőszak a gyermekeket, vagy a fiatalkorúakat károsító módon szerepelhet, erre a veszélyre fel kell hívni a figyelmet. A figyelmeztetéssel együtt meg kell jelölni az ajánlott korhatárt is és ezt a sajtó számára kiadott műsorelőzetesben is fel kell tüntetni. XIV. A műsorkészítők függetlensége A műsorkészítő munkáját a jogszabályok és az MR Rt. szabályzatainak megfelelően, lelkiismerete és tudása szerint, függetlenül végzi. A műsorkészítéssel összefüggésben csak a felelős szerkesztő, illetve az MR Rt. vezetői utasíthatják. 2 A szakmai vezető műsorértékelése, a MR Rt. műsorainak összehangolása érdekében történő intézkedése nem minősül a műsorkészítői függetlenség megsértésének. 3. A műsorkészítő nem kötelezhető meggyőződésével ellentétes tartalmú műsorszám készítésére vagy abban való közreműködésre. 4. A műsorkészítőt munkavégzése során a sajtótörvényben foglalt védelem illeti meg. 5. Minden olyan esetben, amikor kísérlet történik a műsorkészítői függetlenség megsértésére, a műsorkészítő köteles erről felettesét tájékoztatni. Indokolt esetben a műsorkészítőnek jogában áll egyidejűleg az MR Közalapítvány Kuratóriumához is fordulni. Az MR Rt. vezetése a tudomására jutott esetekről haladéktalanul tájékoztatást ad a Kuratóriumnak. XV. A műsorkészítők felelőssége A műsorkészítő közvetlenül felelős azért, hogy a műsorszámok ne sértsék a jogszabályokat, az MR Rt. belső szabályzatait, az általánosan elfogadott etikai szabályokat és a jó ízlést. 2. Minden olyan esetben, amikor vitatható lehet a műsorszám tartalma vagy visszatartása, a műsorkészítő köteles kikérni a szakmai vezető véleményét. Ha egy műsorszám elhangzása esetén feltételezni lehet esetleges jogi következményeket, a műsorkészítőnek vagy a szakmai vezetőnek kötelessége jogi szakvéleményt kérni. 3. Az eredeti műsoranyagban változtatásokat a műsorkészítő tudta nélkül vagy akarata ellenére csak a szakmai vezetői írásbeli utasítására lehet végrehajtani. Az ilyen módon megváltoztatott műsoranyag, illetve műsorszám tekintetében minden felelősség a változtatás elrendelőjét terheli. A szakmai vezető elkerülhetetlen esetben köteles utólag írásban megindokolni döntését.

19 XVI. Szakmai, magatartási, etikai szabályok Az MR Rt. műsorszolgáltatása egészének sokoldalúan kell tükröznie a társadalomban fellelhető különböző nézeteket, véleményeket, érdeklődéseket, művészeti ízléseket, irányzatokat. 2. A műsorszámoknak megfelelő felkészültséget, gondosságot és kellő előkészítettséget kell tükrözniük. 3. A műsorszámok nem közelíthetnek egyoldalúan vagy előítélettel a témához. 4. A műsorkészítő a rádió nyilvánossága előtt nem adhat hangot politikai elfogultságának és e tekintetben műsoraiban nem befolyásolhatja a hallgatókat. 5. Valamennyi álláspont, nézet, vélemény bemutatása, a különböző művészeti irányzatok megjelenítése, eltérő ízlések és igények kielégítése nem vonatkozik minden egyes műsorszámra. A műsorszolgáltatás egészében, illetve az állandó, rendszeresen jelentkező műsorszámokban azonban ennek a követelménynek folyamatosan érvényesülnie kell. 6. A műsorkészítés során a műfaji sajátosságokat figyelembe véve különös gondot kell fordítani a személyiségi jogok és az emberi méltóság tiszteletben tartására, az egyes közösségek érzékenységére. 7. A rendszeresen jelentkező műsorszámokban nem fordulhat elő, hogy kizárólag ugyanannak a nézetnek, irányzatnak, véleménynek az ismertetésére kerül sor. Ha egy bizonyos kérdésről csak egy interjú vagy riport készül, a műsorkészítő szembesítse a szereplőt az eltérő véleményekkel. 8. A műsorkészítőnek lehetőség szerint meg kell akadályoznia, hogy valamely harmadik személlyel szemben olyan támadások, vádak hangozzanak el, amelyekre az illetőnek nincs lehetősége válaszolni. Ha ez mégis megtörténik, az érintett kérésére a válaszadás lehetőségét meg kell adni, ugyanannak a műsorszámnak a következő adásában, vagy más műsorszámban. A válaszadás jogának és módjának eldöntésére a felelős szerkesztő jogosult. 9. Ha művészeti, szórakoztató, szabadidős, portré műsorszámokban közéleti, politikai személyiségek szerepelnek, a műsorszolgáltatás egészében, a műsorérdek sérelme nélkül érvényesülni kell a különböző nézeteknek, irányzatoknak. XVII. A közreműködőkkel kapcsolatos magatartás szabályai A műsorkészítő köteles minden szereplőt egyenrangúként kezelni. Tilos a szereplők hátrányos

20 megkülönböztetése, a velük szemben bármiképpen sértő, vagy lekicsinylő magatartás, a műsorkészítő helyzeti előnyével való visszaélés. 2. A kötelezően udvarias magatartás nem zárja ki a közbeszólást, ha az illető nem a kérdésre válaszol, ellentmondásba kerül korábbi kijelentéseivel vagy olyat állít, ami nem felel meg a nyilvánvaló tényeknek. Indokolt a közbeszólás akkor is, ha ezt technikai okok vagy a műsoridő rövidsége teszi szükségessé. 3. A műsorkészítőnek tiszteletben kell tartania a szereplők személyiséghez fűződő jogait, különös tekintettel magánéletükre. A magánéletet érintő kérdések esetében sem lehet sérteni a jó ízlést, a megszólaló személyek és hozzátartozóik jogos érdekeit. 4. A szereplőket mindig tájékoztatni kell arról, hogy a műsorszámban milyen céllal fognak szerepelni, és kik lesznek a többi szereplők. Bárkinek jogában áll a közreműködést megtagadni, de mások szereplését nem kifogásolhatja, és semmilyen módon nem akadályozhatja meg. 5. A műsorkészítőnek lehetővé kell tennie, hogy minden szereplő kifejthesse véleményét. 6. A véleménynyilvánítás nem lehet alkotmány- vagy törvénysértő, nem sérthet személyiségi jogokat, nem tüntethet fel pozitívnak bűncselekményt és nem lehet alkalmas gyűlöletkeltésre. A műsorkészítő felelőssége, hogy az ilyen véleménynyilvánítást - indokolt esetben - akár technikai eszközökkel is megakadályozza. 7. A műsorkészítőnek indokolt esetben feladata, hogy a szereplőt szembesítse az eltérő nézetekkel vagy saját korábbi véleményével. A felelős tisztséget betöltő közéleti személyt a műsorkészítőnek figyelmeztetnie kell tájékoztatási kötelezettségére, ha azt jogszabály is előírja. 9. Műsorszámokhoz készült felvételek esetében a szereplőnek jogában áll a megszerkesztett (vágott) műsoranyagot meghallgatni. Erre a lehetőségre a műsorkészítőnek fel kell hívni a figyelmet. A szereplőnek nincs joga arra, hogy a más szereplők által mondottakat vagy a műsorszám egészét megváltoztassa. 10. A műsoranyagok szerkesztése (vágása) tartalmi és technikai szempontok alapján történik. A vágás nem változtathatja meg, nem torzíthatja el a szereplő mondanivalóját és a műsoranyag akusztikai hitelességét. Utólag felvett kérdést tilos olyan módon a műsorszámba iktatni, mintha az eredetileg is elhangzott volna. A felvételek torzítása csak kivételes esetben, a szereplő személyiségi jogainak vagy biztonságának védelmében megengedett. 1 Olyan élő műsorszámokban, amikor hallgatói telefonhívásokat kapcsolnak be, tilos a manipuláló vagy egyoldalú válogatás. Szükség esetén a műsorkészítőnek fel kell hívnia a figyelmet más álláspontokra, és határozottan fel kell lépnie a törvényt vagy a személyiségi jogokat sértő kijelentésekkel szemben.

21 12. Telefonbeszélgetést csak a partner hozzájárulásával lehet műsorszámokban felhasználni. 13. Az adásokba betelefonáló hallgatók számára biztosítani kell a névtelenséget, valamint telefonszámuk titkosságát. 4. A nyilatkozónak a névtelenségre vonatkozó kérését csak kivételes esetben, a téma társadalmi fontossága, vagy a személyiséghez fűződő jogok védelme érdekében lehet teljesíteni. A névtelenül kapott információkat minden esetben gondosan ellenőrizni kell. 15. A névtelenség biztosításával a műsorkészítő nem fedezhet bűncselekményt, nem járulhat hozzá a hatóságok félrevezetéséhez. Bűncselekményekkel kapcsolatos információk felhasználásánál a hatályos büntető jogszabályok elő-írásai az irányadók. A nyilatkozót a sajtótörvényben meghatározott védelem illeti meg. 16. Rejtett mikrofont csak kivételes esetben szabad használni. Rejtett mikrofonnal történő felvétel készítéséhez és felhasználásához az adófőszerkesztő engedélye szükséges. 17. Amennyiben a közéleti tevékenységükkel kapcsolatban megkérdezettek megtagadják az interjúadást, a Magyar Rádió Rt. ennek tényét az adott műsorban közölheti. XVIII. Különleges szabályok és korlátozások Balesetek, tömegszerencsétlenségek, háborús események vagy természeti katasztrófák esetén ügyelni kell a pontos fogalmazásra, és tartózkodni kell ellenőrizetlen tények, számok, adatok közlésétől. Nem szabad megnevezni olyan áldozatokat, akiknek közeli hozzátartozóját még nem értesítették, vagy akiknek hozzátartozói ehhez nem járultak hozzá. 2. Emberrablás, repülőgéprablás, terrorista cselekmény, bombariadó esetén a hatóságok által elrendelt hírzárlatot, embargót tiszteletben kell tartani. Ha más nyomtatott vagy elektronikus tájékoztató eszköz az embargót megszegi, mérlegelni kell, hogy annak további betartása nem okoz-e kárt az MR Rt. hitelességének. 3. Bűncselekménnyel gyanúsítottak megszólaltatása esetén ügyelni kell az ártatlanság vélelmére, és tartózkodni kell az illetők népszerűsítésétől. Bűncselekmények áldozatait csak a sértett, illetve törvényes képviselője hozzájárulása esetén szabad megnevezni. 4. Gyermekáldozatok és szexuális bűncselekmények áldozatainak megnevezése tilos. 5. Folyamatban lévő büntetőeljárásról szóló hírek, műsorszámok esetén is ügyelni kell az ártatlanság

22 vélelmére. Ez azonban nem akadályozhatja meg, hogy a hallgatók a közérdeklődésre számottartó ügyekről és azok szereplőiről az eljárás és a bírósági tárgyalás során megfelelő tájékoztatást kapjanak. 6. Az emberek és csoportjaik megnevezésénél nem használhatók olyan, a nemzeti és etnikai hovatartozásra, bőrszínre, vallásra, nemre, életkorra, testi és lelki állapotra, eltérő szexuális magatartásra vonatkozó kifejezések, amelyeket az érintettek sértőnek találhatnak. A műsorkészítők nem használhatnak olyan kifejezéseket és hanghatásokat, amelyek bármely emberrel vagy társadalmi csoporttal szembeni elfogultságra utalnak. 7. Politikai és társadalmi szervezetek minősítését - az önmaguk által használt jelzőket nem számítva - célszerű elkerülni. Különösen kerülendők az olyan minősítő jelzők, amelyek alkalmasak a szervezetek egymással való összehasonlítására, a róluk alkotott hallgatói vélemények befolyásolására. Ha a hallgatók tájékoztatása érdekében elkerülhetetlenül szükséges minősítő megjelölés, akkor úgy kell fogalmazni, hogy az ne legyen a műsorkészítő személyes véleményének kifejtése, és ne tűnjön az MR Rt. hivatalos álláspontjának. 8. A társadalmi megítélés szerint durvának, trágárnak tekintett szavakat, a hallgatók vallási vagy személyes érzéseit sértő kifejezéseket a műsorszámokban lehetőleg mellőzni kell. Ilyen kifejezések a szereplők vagy helyzetek jellemzésére, a valóság ábrázolása céljából alkalmazhatók, amennyiben ez a hallgató tájékoztatása vagy a művészi hatás szempontjából nélkülözhetetlen. Olyan műsorszámok előtt, ahol jellemzően és többször használnak ilyen kifejezéseket, célszerű a hallgatók figyelmeztetése. Bizonyos szavak elhangzása hangjellel helyettesíthető. 9. A titokvédelem hatálya alá eső állami, szolgálati és egyéb titok megőrzéséért annak tulajdonosa felel. A műsorkészítő birtokába kerülő bizalmas információk, dokumentumok közreadása esetén mérlegelni kell, hogy közzétételük elengedhetetlen-e a hallgatók sokoldalú és hiteles tájékoztatásához. 10. Nem hozható nyilvánosságra olyan titkos dokumentum, amelynek közzététele nyilvánvalóan veszélyeztetné a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit vagy egyes állampolgárok életét, vagyonbiztonságát. Titkos információk, dokumentumok közreadásához, felhasználásához a felelős szerkesztő hozzájárulása szükséges. 1 Közvéleménykutatási eredményeket és statisztikai adatokat a műsorszámokban csak pontosan és" szakszerűen szabad felhasználni. Minden esetben közölni kell, hogy milyen felmérésről van szó. 12. Archív anyag felhasználásakor félreérthetetlenül meg kell jelölni, mettől meddig tart az archív felvétel, kivéve, ha a technikai minőség, a hangzás azt önmagában is egyértelműen jelzi. Ügyelni kell arra, hogy a régi felvétel újbóli felhasználása ne sértse a szereplők személyiségi jogait és védelem alá eső érdekeit. Közszereplőkről készült felvételek újbóli felhasználása csak rendkívüli esetekben tiltható meg. 13.

c) rétegzenei irányzatok (hardcore metal, thrash, noise, punk, zaj, avantgárd, elektronikus tánczene, hip-hop stb.)

c) rétegzenei irányzatok (hardcore metal, thrash, noise, punk, zaj, avantgárd, elektronikus tánczene, hip-hop stb.) 4. MELLÉKLET Periszkóp Rádió Pécs Médiaszolgáltatási szabályzat Preambulum a. Tevékenységünk célja A Periszkóp Rádió megalakulásától fogva közösségi adóként működött, és ezután is közösségi adóként kíván

Részletesebben

A Bogárd és Vidéke szerkesztőségének szabályzata

A Bogárd és Vidéke szerkesztőségének szabályzata A Bogárd és Vidéke szerkesztőségének szabályzata 2010. január 8. 1. Bevezető 2003-ban fogalmaztuk meg először a szerkesztőség médiamunkájára vonatkozó szabályainkat, mivel a 2002-es választások miatt egyre

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2156/2009. (XI. 3.) sz. HATÁROZATA

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2156/2009. (XI. 3.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület 2156/2009. (XI. 3.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

I. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. AUGUSZTUS 31. TARTALOM

I. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. AUGUSZTUS 31. TARTALOM I. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. AUGUSZTUS 31. TARTALOM oldal KÖZLEMÉNYEK A helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról szóló 12/2009. (III. 27.) OKM rendelet alapján

Részletesebben

KÖZLEMÉNYEK. LII. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM Ára: 945 Ft JÚNIUS 6. TARTALOM. Az ORTT közleményei

KÖZLEMÉNYEK. LII. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM Ára: 945 Ft JÚNIUS 6. TARTALOM. Az ORTT közleményei LII. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. JÚNIUS 6. TARTALOM oldal KÖZLEMÉNYEK Az ORTT közleményei... 657 Pályázati felhívás kulturális intézmények vezetõi és más közalkalmazotti állásaira... 691 Tájékoztató

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot.

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot. az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 388/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 388/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 388/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szentesi Zsuzsanna humánpolitikai csoportvezető Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest Jogszabályi

Részletesebben

L. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. DECEMBER 11.

L. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. DECEMBER 11. L. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. DECEMBER 11. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 392/2010. (III.3.) sz.

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 392/2010. (III.3.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 392/2010. (III.3.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 393/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 393/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 393/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Tisztelt Sebián-Petrovszki László!

Tisztelt Sebián-Petrovszki László! Tisztelt Sebián-Petrovszki László! Az MTI Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. részére 2016. március 22. napján megküldött közérdekű adatigénylésének, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ ÉRD MÉDIACENTRUM IRÁNYELVEI

AZ ÉRD MÉDIACENTRUM IRÁNYELVEI AZ ÉRD MÉDIACENTRUM IRÁNYELVEI A 2014. OKTÓBER 12-ÉN MEGTARTANDÓ HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK KAMPÁNYIDŐSZAKÁBAN a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Eljtv.), valamint

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1958/2006. (IX. 6.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1958/2006. (IX. 6.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 1958/2006. (IX. 6.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ESZKÖZSPECIFIKUS KORLÁTOK. média Internet közterület

ESZKÖZSPECIFIKUS KORLÁTOK. média Internet közterület BME MBA ESZKÖZSPECIFIKUS KORLÁTOK média Internet közterület MÉDIAJOG Médiaszabályozás mindig is követő volt (gyakran a fejlődés gátjává vált) 90-es évek eleje: médiaháború 96-os médiatörvény 14 évig

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE 1. Preambulum 1.1 A Szakmai-Etikai Kódex (továbbiakban: SZEK) célja, hogy meghatározza Magyar Írásterápiás Egyesület

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 779/2006.(IV.12.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 779/2006.(IV.12.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 779/2006.(IV.12.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

A Demokratikus Koalíció Etikai és Fegyelmi szabályzata

A Demokratikus Koalíció Etikai és Fegyelmi szabályzata Etikai és Fegyelmi szabályzata 1. Az Etikai Bizottság: 1. biztosítja, hogy a párt az Alapszabálynak megfelelően tevékenykedjen, elősegíti az Alapszabály egységes értelmezését, ennek érdekében saját döntése

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Tervezés-Kutatás. 5/a. MÉDIASZABÁLYOZÁS

Tervezés-Kutatás. 5/a. MÉDIASZABÁLYOZÁS Tervezés-Kutatás 5/a. MÉDIASZABÁLYOZÁS MÉDIASZABÁLYOZÁS Hatáskör: Jogi szabályozás Gazdasági szabályozás Etikai normatívák Önszabályozás, Belső szabályozás Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Nemzeti Adó-

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet Hallgatói Jogok Gyakorlásának és Kötelességek Teljesítésének, valamint a Hallgatói Kérelmek Elbírálásának és a Jogorvoslatnak

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2010. évi CIII. törvény. a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról

2010. évi CIII. törvény. a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról 2010. évi CIII. törvény a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról Az Országgyűlés a hírközlési- és a médiafelügyelet integrált hatósági rendszerének kialakítása érdekében, biztosítva

Részletesebben

http://www.hullamvadasz.hu/ftpterulet/jog/torveny/mediatv.html

http://www.hullamvadasz.hu/ftpterulet/jog/torveny/mediatv.html 1. oldal, összesen: 55 1996. évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról Az Országgyűlés a szabad és független rádiózás és televíziózás, a véleménynyilvánítás szabadsága, a tájékoztatás függetlensége,

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:...

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:... TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről cégszerű megnevezés:.......... (székhelye:........., nyilvántartást vezető cégbíróság neve:......., cégjegyzék száma:........., adószám:......, képviselő

Részletesebben

SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK. 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme]

SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK. 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme] SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme] (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 15. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. AUGUSZTUS 11. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 15. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. AUGUSZTUS 11. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 15. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. AUGUSZTUS 11. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 173/2008. (VI. 30.) Korm. r. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról...

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2003. évi CXXV. törvény

2003. évi CXXV. törvény 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve,

Részletesebben

Vámosszabadi Községi Önkormányzat. Segédletek, javaslatok Kommunikációs Operatív terveihez

Vámosszabadi Községi Önkormányzat. Segédletek, javaslatok Kommunikációs Operatív terveihez Vámosszabadi Községi Önkormányzat Segédletek, javaslatok Kommunikációs Operatív terveihez Tartalom Tartalom... 1 Segédletek, javaslatok... 2 1.számú segédlet: Kommunikációs felelősségi- és szerepkörök...

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1085/2007. (V. 9.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1085/2007. (V. 9.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1085/2007. (V. 9.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Az Mttv a számos médiaszolgáltatás számára ír elő ún. műsorkvóta kötelezettséget.

Az Mttv a számos médiaszolgáltatás számára ír elő ún. műsorkvóta kötelezettséget. Tájékoztató a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 20-22. -a szerinti műsorkvóta kötelezettségekről, valamint az Mttv. 22. (2) bekezdése szerinti mentesítési

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 17/1999.(VII.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Az Alaptörvény felépítése. ELSŐ RÉSZ Az állam szabadsága - A Szabadság Alkotmánya 1. -ának irányelvei 2. oldal A. fejezet Általános rendelkezések

Az Alaptörvény felépítése. ELSŐ RÉSZ Az állam szabadsága - A Szabadság Alkotmánya 1. -ának irányelvei 2. oldal A. fejezet Általános rendelkezések Az Alaptörvény felépítése Előszó (Preambulum) 1. oldal ELSŐ RÉSZ Az állam szabadsága - A Szabadság Alkotmánya 1. -ának irányelvei 2. oldal A. fejezet Általános rendelkezések I. szakasz Alapvető rendelkezések

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET. 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE

ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET. 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) az 1996. évi a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETÉNEK TÁRSSZABÁLYOZÁSI MAGATARTÁSI KÓDEXE. Preambulum

A MAGYARORSZÁGI TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETÉNEK TÁRSSZABÁLYOZÁSI MAGATARTÁSI KÓDEXE. Preambulum A MAGYARORSZÁGI TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETE ÉS A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSA ÁLTAL, MÉDIAIGAZATÁSI FELADAT ELLÁTÁSÁRA 2011. JÚNIUS NAPJÁN KÖTÖTT KÖZIGAZGATÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ

Részletesebben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének kitüntető díj rendelete (elfogadta a április 24-i közgyűlés)

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének kitüntető díj rendelete (elfogadta a április 24-i közgyűlés) 1 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének kitüntető díj rendelete (elfogadta a 2012. április 24-i közgyűlés) I. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kultúrájáért díj alapítása A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

2013. évi törvény a választási eljárásról

2013. évi törvény a választási eljárásról 2013. évi törvény a választási eljárásról (a médiával kapcsolatos részek kivonata) (Forrás: az elfogadott törvénynek az Ogy elnöke által aláírt és a köztársasági elnöknek aláírásra megküldött szövege)

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29.

KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29. KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29. Hillary Clinton az internetről Az internet a világ új idegrendszereként értelmezhető, ahol minden felhasználónak joga van az információ szabad keresésére,

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám A szex-webshop.hu webáruház internetes oldalai regisztráció nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyek csak regisztrált partnereink számára elérhetőek. Regisztráció A szex-webshop.hu

Részletesebben

A Zalaegerszegi Televízió irányelvei a április 6-án megtartandó általános választás kommunikációjához. I. Általános tudnivalók

A Zalaegerszegi Televízió irányelvei a április 6-án megtartandó általános választás kommunikációjához. I. Általános tudnivalók A Zalaegerszegi Televízió irányelvei a 2014. április 6-án megtartandó általános választás kommunikációjához a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban V.e.), valamint a médiaszolgáltatásokról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/B. melléklete A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Gödöllő, 2006. augusztus 1.

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2010. január 1. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása 3 3. Panasz felvétele 4 4. A panasz rögzítése 4 5. Tájékoztató

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

KÖZLEMÉNYEK. LII. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. JÚLIUS 30. TARTALOM

KÖZLEMÉNYEK. LII. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. JÚLIUS 30. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. JÚLIUS 30. TARTALOM oldal KÖZLEMÉNYEK Az Oktatási és Kulturális Minisztérium alapító okirata.. 857 A Közgyûjteményi Ellátó Szervezet alapító okirata... 858 Az

Részletesebben

T E R V E Z E T

T E R V E Z E T 1. melléklet a számú kormány-előterjesztéshez T E R V E Z E T 2006. 11. 07. A K o r m á n y /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszeréről A honvédelemről és

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA TELEVÍZIÓ

JÁNOSSOMORJA TELEVÍZIÓ JÁNOSSOMORJA TELEVÍZIÓ A JTV választási műsorokat szabályzó etikai kódexe 2010 1 1. A JTV az országos szabályozás alapján alkotott szabályozása I. Célok és alapelvek 1. Az elektronikus médiában megjelenő

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2285/2007. (X. 2.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2285/2007. (X. 2.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2285/2007. (X. 2.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Szólásszabadság, média, internet

Szólásszabadság, média, internet VI. NYÁRI EGYETEM A KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT Szólásszabadság, média, internet Dr. Székely Iván OSA Archivum, BME szekelyi@ceu.hu 2009. július 25. [Tartalomjegyzék helyett] Szólásszabadság Rokonai

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben