Szécsény. Mővelıdési ház. Primer és szekunder energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, augusztus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szécsény. Mővelıdési ház. Primer és szekunder energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. augusztus"

Átírás

1 Szécsény Mővelıdési ház Primer és szekunder energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve Készítette: S + N Management KFT 1012 Budapest, Várfok u. 7. Ügyvezetı: Tallér Ferenc Telefonszám: 06/ Telefax szám: 06/ Budapest, augusztus 1

2 Tartalomjegyzék 1 TERVEZİI NYILATKOZAT ÁLTALÁNOS ADATOK Tervezési határok Szolgáltatandó tervek Technológiai tervcsomag fejezetei: Általános ismertetés A kazánház általános ismertetése Beépítésre kerülı fıberendezések A tervezett üzemvitel általános ismertetése TECHNOLÓGIA, ANYAGJEGYZÉK A kiírás tételeinek értelmezése Vezetékcsövek Idomok Csıívek Szerelvények Csıtartó szerkezetek Mőszaki elıírások Általános elıírások Szerkezeti vizsgálat Nyomáspróba Költségvetés Csövek Berendezések Szerelvények Csıtartók, pódiumok, egyéb szerkezetek Vegyes elıirányzatok Hıszigetelés Festés Villamos szerelési munkák RAJZ JEGYZÉK GÉPÉSZET MŐSZAKI LEÍRÁS VILLAMOS ERİÁTVITEL Tervezıi nyilatkozat Általános ismertetés, tervezési határok Kábelezés Érintésvédelem Tőzvédelem Munkavédelem RAJZ JEGYZÉK VILLAMOS ERİÁTVITEL

3 1 Tervezıi nyilatkozat Tervezı: S+N MANAGEMENT KFT Budapest, Várfok u.7. Alulírott a vonatkozó rendeletek alapján kijelentjük, hogy a 3170 Szécsény, Ady Endre út 12 szám alatt levı mővelıdési ház új hıszivattyús kazánháza technológiai terveit, a tervezés idıszakában hatályos és a tervezett létesítményre vonatkozó általános érvényő hatósági elıírások, szabványok, munka és tőzvédelmi elıírások figyelembevételével készítettük. A tervezett mőszaki megoldások, melyeket a augusztus keltő dokumentáció tartalmaz, megfelelnek az általános érvényő hatósági elıírásoknak, azoktól eltérés nem vált szükségessé. Budapest, augusztus hó Stiebel József S+N Management Kft. Fıtervezı Tallér Ferenc S+N Management Kft. Ügyvezetı 3

4 2 Általános adatok Megrendelı: UNDERGROUND IMMO szolgáltató Kft 2658, Horpács, Kossuth út 5. Technológiai tervezı: S+N Management Kft Budapest, Várfok u. 7. A létesítmény megnevezése: Szécsény mővelıdési ház primer és szekunder energia ellátó rendszer gépészeti terve Telephely: 3170 Szécsény, Ady Endre út 12 Kivitelezés kezdési idıpont: III. negyedév Kivitelezés befejezési idıpont: IV. negyedév Fıberendezések szállítói: 4 db WPL 33 típusú hıszivattyú és tartozékai Stiebel Eltron gyártmány 2.1 Tervezési határok Villamos erıátviteli oldalon: a beépítésre kerülı berendezések energia ellátása 2.2 Szolgáltatandó tervek Lásd a külön tervjegyzék szerint. A hidraulikus kapcsolási séma mellé külön függıleges csıtervet adunk ki. Tervezı a gyári típusberendezésekhez (edények, szerelvények, hıszivattyúk, tartályok stb.) gyártási, bekötési (mőhely) tervet nem készít, az azok beépítéséhez szükséges csonkozási tervek a gyártmány csomagolásában megtalálhatóak. Azok a gyártó szerint is idırıl idıre változhatnak, ezért minden esetben a gyártmányhoz mellékelt csonkozási és bekötési tervek az irányadóak! A csıvezetékek megfogásáról, tartózásáról külön tervet nem készítünk, az épületgépészetben általánosan felhasználandó, kereskedelemben kapható szerkezeteket alkalmazunk. 4

5 Amennyiben a kivitelezı valamilyen gyártmányú csövet vagy bilincset elınyben szeretné részesíteni, kérünk egy elızetes konzultációt. Tervezı a szükséges szigetelések minıségét kivitelét, illetve méretét mőszaki leírásaiban és költségvetéseiben megadja, (hıszigetelési tervrajzokat tervezı nem készít). Azokat a csıvezetékeket, amelyek hőtési feladatokat is ellátnak, zárt sejtszerkezető hıszigeteléssel kell ellátni (ARMAFLEX) az azok beépítéséhez szükséges mőszaki elıírások betartásával. Nem képezik szerzıdés tárgyát az alábbiak: építészet, statikus, mőszer automatika (önálló tervet nem készítünk, csupán gyártmány beépítésérıl van szó, a gyártmány felhasználási utasításában meglévı kapcsolások adaptálásáról) zajvédelem, világítás tervezése. 2.3 Technológiai tervcsomag fejezetei: 1. Kapcsolási séma 2. Elrendezési tervek 3. Gépészeti mőszaki leírás és specifikáció 4. Villamos erıátviteli tervek 5. Hıszivattyú használati utasítása 6. Hıszivattyú vezérlés használati utasítása 2.4 Általános ismertetés A dokumentáció a gépészeti technológiai, és villamos terveket tartalmazza. A legfontosabb elemek összefüggéseit a hidraulikus kapcsolási séma és a vezérlési kapcsolási séma tartalmazza. A séma tünteti fel az összes technológiai vezetéket. Ezen az összes vezeték feltüntetésre került méretekkel, a benne lévı szerelvényekkel, és csatlakozási adatokkal. A sorkapocs tervben szereplı szekrény olyan sorkapocs kiosztást tartalmaz, amit a tervezıi segédlet is. A sorkapocs kiosztást a vezérlés leszállítása után minden esetben ellenırizni kell, miután a gyártó a változtatás jogát fenntartja magának. Amennyiben a leszállított és a tervezett kiosztás egymással nem egyezik, azt szükség esetén tervezıi mővezetéssel, terveken történı javítással, vagy új terv kiadással igazítjuk. A szekrény tartalék sorkapcsokat is tartalmaz, amelyre jelen esetben kábel nem csatlakozik. Egy esetleges bıvítés során lehet szükség ezekre a sorkapcsokra. 5

6 2.5 A kazánház általános ismertetése A hidraulikus kapcsolási séma száma: A vezérlés kapcsolási séma száma: SN-195/2-G-01 SN-195/2-G-02 Általános ismertetés A hıszivattyúk a tetın lesznek elhelyezve. A jelenlegi állapot: Meglévı épület. 2.6 Beépítésre kerülı fıberendezések Hıszivattyú db 4 WPL 33 Tartozékok Hıszivattyú vezérlés db 2 WPMW II Távszabályozó termosztát db 2 FE-7 Puffer tároló db 1 SBP 1500 E Csıre illeszthetı érzékelı db 4 AVF 6 Csıszerelı készlet db 2 WPKI-RB Kompakt bekötı egységcsomag db 4 WPKI A tervezett üzemvitel általános ismertetése A szabályozási feladatokat látja el a hıszivattyúhoz tartozó WPMW vezérlés. A beépülı hıszivattyú az év legnagyobb idıszakában cca %-os kihasználtsággal üzemel. A hıszivattyút a külsı hımérsékletrıl vezérlı WPMW elektronikus szabályozó mőködteti. A szabályozó programozható A készülék programozását a jelen dokumentáció mellékletét képezı WPMW gépkönyv tartalmazza. A készüléken beállítható (többek között): a puffer tartály parancsolt hıfoka az elıremenı vízhımérséklet max. értéke a visszatérı vízhımérséklet max. értéke a termosztát helyén lévı helyiség parancsolt hımérsékletének értéke 6

7 Ezeket az értékeket az üzembe helyezı mérnök induláskor beállítja, ezek megváltoztatását a helyszíni kezelı a gépkönyv utasításai alapján elvégezheti. A hıszivattyú automatikusan mőködik, mőködtetésüket a szabályozók végzik. A helyszínen csupán a szükséges víznyomás értékeinek ellenırzésére, ill. után állítására van szüksége. A rendszer utántöltése szükség esetén természetes ivóvízzel a hálózatról történik. Az optimális nyomásérték 2 ~ 3 bar. A hıszivattyúhoz megfúrt szondákat propilén-glikollal kell feltölteni -13 C fagypontig. A szondák áramlástani beállítása különösen fontos. A körbe szőrık beépítése megfontolandók a késıbbi üzemmenet kapcsán felesleges. A rendszerrel a mennyezetfőtési kör passzív hőtése megoldható, erre a célra egy Danfoss hıcserélıt tettünk be, amely üzeme automatikus a beállítások elvégzése után figyelmet nem követel. A keverı szivattyúk főtési idényben folyamatosan üzemelnek. Kikapcsolásuk esetén rövid idın belül a hıszivattyúk is leállnak és az egész épületfőtés nélkül marad. 7

8 3 Technológia, anyagjegyzék Csıvezetékek technológiai kiírása 3.1 A kiírás tételeinek értelmezése Vezetékcsövek Meleg és hidegvízvezetékek és segédvezetékeik Névleges hımérséklet: o C Max. üzemi hımérséklet: 60 o C Névleges nyomás: 6 bar Üzemi nyomás max: 4 bar Idomok A csıidomok anyaga egyezzen meg a csı anyagával, vagy min. azonos (meleg szilárdsági, hegeszthetıségi, stb.) tulajdonságokkal rendelkezzen. Falvastagságukat a megadott paramétereknek megfelelıen a gyártómő határozza meg. A csıidomok anyagmennyisége az egyenes csıanyag mennyiségben nem szerepel Csıívek A patentívek R=1,5D hajlítású sugárral, a DIN 2605 szerint készüljenek. A kiírásban a DN 50 alatti ívek készülhetnek a helyszínen min. R=2,5 D hajlítási sugárral. Ebben az esetben anyag-minıségüket az egyenes csı anyagmennyisége tartalmazza Szerelvények A szerelvények külsı vagy belsı menetesek, illetve forrasztható kivitelőek Csıtartó szerkezetek Elıre gyártott csıbilincs gumibetéttel, horganyzott, hımérsékletálló kivitel, alkalmas valamennyi csıtípusra vízszintes és függıleges csıszakaszokban. A csıtartók az MSZ 6442 szerinti általános követelményő szerkezetekre elıírtaknak feleljenek meg. 8

9 3.2 Mőszaki elıírások Általános elıírások A mőszaki követelmények minimuma az MSZ ,-13,-14. jelő szabvány, amely az ipari csıvezetékek általános követelményeit, osztályozását, gyártási, szerelési és vizsgálati elıírásai tartalmazzák Szerkezeti vizsgálat A csıvezeték szerkezeti vizsgálatát a tömörségi próba elıtt az MSZ pontja szerint végre kell hajtani, és eredményérıl jegyzıkönyvet kell felvenni Nyomáspróba A légtelenítı és ürítı vezetékek elzáró utáni részeinél a nyomáspróba tömörségi, mindenütt máshol szilárdsági jellegő. A szilárdsági nyomáspróba 5-45 o C közötti vízzel, kell elvégezni 6 bar nyomással. 9

10 3.3 Költségvetés Csövek Vörösrézcsı szerelése hideg-, meleg víz nyomóvezetékei, valamint központi főtési célokra Kemény kivitelben (bevonat nélkül) kötésekkel és idomkapcsolatokkal NA fm Fekete acélcsı főtési vezeték szerelése hegesztett kivitelben DN fm DN fm DN fm DN fm Rolltherm gyártmányú rézcsıre húzott lamellás főtıtest 300 fm Egyedi borítás készítése a lamellás főtıtestekhez, két oldalon a kiadott tervek szerint 140 m Berendezések Stiebel gyártmányú hıszivattyús berendezés szerelése A berendezés a következı anyagokból áll: Hıszivattyú db 4 WPL 33 Tartozékok Hıszivattyú vezérlés db 2 WPMW II Távszabályozó termosztát db 2 FE-7 Puffer tároló db 1 SBP 1500 E Csıre illeszthetı érzékelı db 4 AVF 6 Csıszerelı készlet db 2 WPKI-RB Kompakt bekötı egységcsomag db 4 WPKI-6 10

11 3.3.3 Szerelvények Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külsı vagy belsı menettel, illetve hollandival csatlakoztatva AHA Mofém gömbcsap NA 15 NA 50 6 db 14 db Visszacsapó szelep NA 50 7 db Csıtartók, pódiumok, egyéb szerkezetek Csıtartók ( Kereskedelmi termékek ) Összesen: 75- kg Vegyes elıirányzatok Mosatás, kifúvatás Az elkészült vezetékeknél mosatásra és kifúvatásra elıirányozva: Szp óra 16 óra Tömörség próba Elıirányozva: Szp óra 4 óra Beszabályozás Szp óra 60óra Csıszerelı állvány szükség szerint 11

12 3.3.6 Hıszigetelés Hıszigetelés A hıszigetelés ARMAFLEX hıszigetelı anyaggal 20 mm vastagságban egyenes és ívelt vonalon alumínium lemezzel borítva. NA 50 NA 65 NA Festés 120 fm 40 fm 60 fm A festéshez történı elıkészítés az MSZ 1891, a festés az MSZ elıírásainak figyelembevételével készüljön Szigetelendı vezetékek: - felület elıkészítés: sk2+t0 - alapozás: 2 rétegben (min. vastagság rétegenként 30 µ.) 3 alatt: 255 fm Villamos szerelési munkák Villamos kapcsoló szekrény készítése a kiadott SN-195/2-V1, SN-195/2-V2, SN-195/2-V3, SN-195/2-V4 tervek szerint. Vezetékek szerelése szabadon illetve mőanyag kábelcsatornában vezetve. Vörösréz vezetıvel MTK 400V x1 mm 2 40 fm x1,5 mm 2 40 fm x2,5 mm 2 40 fm x4 mm 2 20 fm Vörösréz vezetıvel árnyékolt BUS kábel x1 mm 2 30 fm Villamos kábelcsatorna mőanyagból x50 mm 2 60 fm x50 mm 2 20 fm 12

13 4 Rajz jegyzék gépészet SN-195/2-G-01 SN-195/2-G-02 SN-195/2-G-03 SN-195/2-G-04 SN-195/2-G-05 SN-195/2-G-06 SN-195/2-G-07 SN-195/2-G-08 SN-195/2-G-09 SN-195/2-G-10 Hidraulikus kapcsolási séma Vezérlés kapcsolási séma Tetı elrendezési rajz Hıközpont Függıleges csıterv primer hıellátás Földszint meglévı állapot Emelet meglévı állapot Nézıtér üléssorok főtése Meglévı állapot déli áramkör függıleges csıterv Meglévı állapot északi áramkör függıleges csıterv 13

14 5 Mőszaki leírás A meglévı épület, az utca túloldalán lévı kazánházban elhelyezett FÉG Vestale kazánoktól távvezetéken keresztül kapja a hıt. Ezek életkora 20 évhez közelít, erkölcsileg azonban régebben elavult. A főtési költségek csökkentésének igénye felmerült, melyet elızetesen megvizsgálva, elıtanulmányokat végezve, hıszivattyúk beépítése került elhatározásra. A meglévı gázfogyasztás alapján, és számítással ellenırzött hıigény: 90 kw A hıellátást alapvetıen levegıs hıszivattyúk látják el, mellyel az éves hıigény - 4 C ig, 97 % - ban fedezhetı. A maradék hıigényt beépített direkt főtı patronnal látjuk el, mely áramfogyasztása a megtérülési idıben belekalkulált. A megtérülési idı pályázat nélkül is 4 év, pályázattal 2.5 évre tehetı. A hıszivattyúk számított maximális hıfok lépcsıje 550 / 35 C Ezen épület főtése alapvetıen radiátor hıleadókkal megoldott, a színházterem főtése kapott kiegészítésként légfőtést, légcserét. Használatban a rendszer általában kielégítıen mőködik, de a színházterem főtése kevés. Amikor a teremben huzamosan sok ember tartózkodik, már elegendı, de komfortosnak nem mondható. A jelenlegi főtési rendszert felmértük, arról rajzot készítettünk, amit kiadunk. Kiadunk továbbá egy szekunder főtési kiegészítési tervet, amely a hıszívattyúra való áttéréshez mindenképpen szükséges, a színházterem egy kiegészítı főtés tervét. A jelenlegi kazánház, illetve a hıszivattyú is tartalmaz kellı hátteret az épület főtéséhez, de a színházteremhez mindenképpen egy gyors felfőtést, majd kellı idıben leszabályozást lehetıvé tevı rendszer. A primer rendszer korszerősítését tehát levegıs hıszivattyúval oldjuk meg, amit, amiket a tetın helyezünk el. A 4 db levegıs hıszivattyút, a tetın, a szellızés légbeszívó egységénél helyezzük el, hogy a felépítményt kihasználva vezessük be a vezetékeket az épületbe.. A hıszivattyúkhoz alapkeret terveztetendı statikus tervezıvel, a tetı teherbírását mégegyszer ellenırizve. A tetı vízszigetelését megbontani nem szabad. A vezetékeket fagyállóval kell feltölteni, amit a szellızı gépházban elhelyezett hıcserélı után normál főtési vízként vezetünk tovább a hıközpont felé, ami a földszinten van most is kialakítva, kellı hellyel, az újonnan beépítendı szerkezetek számára. A meglévı főtési rendszer, a kiegészítéssel együtt ezzel a hıfoklépcsıvel mőködıképes. Amennyiben szélsıségesen hideg idıjárás van, a 45 kw direkt villamos főtéssel pótolható a plusz hıigény, illetve a magasabb elıremenı hımérséklet. 14

15 A főtési határhımérsékletek, bivalens pont meghatározása a szükséges számításokkal együtt a tanulmány tervben már kiadottak, a számításokkal együtt. A hıszivattyúk alapvetıen külsı hıfok szerinti szabályozással mőködnek, amelyet 1500 literes puffer tartályon keresztül vezetünk a szabályozott körökhöz. A puffer egyidejőleg a hidraulikus váltó szerepét is betölti. A főtés szerelése szakképzett munkát igényel, a szerelési munka ennek megfelelıen képzett szakemberek által végeztetendı. A főtés szerelése során be kell tartani minden baleset elhárító és óvó rendszabályt, illetve a szükséges tőzvédelmi elıírásokat. Stiebel József okl. gépészmérnök G1-01/738 15

16 6 Villamos erıátvitel 6.1 Tervezıi nyilatkozat a villamos erıátviteli tervekrıl az általános mőszaki - létesítési - elıírásokkal kapcsolatban Tervezı Vállalat: S+N MANAGEMENT Kft Budapest, Várfok u.7. Alulírott a vonatkozó rendeletek alapján kijelentem, hogy a 3170 Szécsény Ady Endre út 12 szám alatt levı mővelıdési ház új hıszivattyús kazánházba beépítésre kerülı STIEBEL ELTRON által szállított hıszivattyúkhoz csatlakozó kiegészítı villamos kábelezési terveket a tervezés idıszakában hatályos és a tervezett létesítményre vonatkozó általános érvényő hatósági elıírások, szabványok, munka és tőzvédelmi elıírások figyelembevételével készítettük. A tervezett mőszaki megoldások, melyeket a augusztus dokumentáció tartalmaz, megfelelnek az általános érvényő hatósági elıírásoknak, azoktól eltérés nem vált szükségessé. Budapest,2009. augusztus hó... Stiebel József... Tallér Ferenc 16

17 6.2 Általános ismertetés, tervezési határok Jelen villamos kábelezési tervezés során feladatunk tárgyát képezte a 3170 Szécsény Ady Endre út 12 szám alatt levı mővelıdési házban létesülı STIEBEL ELTRON gyártmányú 4 db hıszivattyú és tartozékai villamos kábelezési tervezése, földelı hálózatba történı bekötése. 6.3 Kábelezés A jelen terv szerint valamennyi beépítésre kerülı kábel vörösréz erő. A kábelek vezetése épített kábelcsatornában vagy védıcsıben történik. 6.4 Érintésvédelem A berendezés érintésvédelme: TN-C Az EPH-ba be kell kötni valamennyi nagy kiterjedéső fémtestet, ill. a villamos berendezéseket. 6.5 Tőzvédelem A kazánház tőzvédelmi besorolása : "D" Jelen tervben szereplı villamos berendezések miatt kiegészítı tőzoltó berendezés nem szükséges. 6.6 Munkavédelem A terv az adott idıszakban-érvényben levı munkavédelmi követelmények, hatósági elıírások, szabályzatok, országos és ágazati szabványok, mőszaki irányelvek figyelembe vételével készült. A terv a berendezés egyes elemeihez egyértelmő azonosító tervjelet és feliratokat tartalmaz. A berendezések kialakítása megfelel a vonatkozó munkavédelmi elıírásoknak. A kivitelezést úgy kell lebonyolítani, hogy mind a kivitelezés, mind pedig az üzemeltetés során a biztonságtechnikai, az üzem-egészségügyi és a munkavédelmi elıírások maradéktalanul betarthatók legyenek. A szerelés során a gyártó cégek elıírásait fokozott gonddal kell betartani. A villamos kábeleket az érintésvédelmi elıírásoknak megfelelıen kell szerelni. A fal áttöréseknél és a mechanikai sérüléseknek kitett helyeken a kábeleket védıcsıben kell vezetni. A kábelfektetés feleljen meg az MSZ elıírásainak. A kábelek bevezetése a zárt szekrénybe töm szelencén keresztül történik. A villamos betáplálásokat és a hozzájuk tartozó összes érintett készüléket, berendezést, amelyekre a munkavégzés kiterjed, minden munkavégzés elıtt az elıírások szerint feszültség mentesíteni kell. 17

18 7 Rajz jegyzék villamos erıátvitel SN-195/2-V1 Áramút és sorkapocs terv 1. SN-195/2-V2 Áramút és sorkapocs terv 2. SN-195/1-V3 Áramút és sorkapocs terv 3. SN-195/1-V4 Áramút és sorkapocs terv 4. SN-195/1-V5 Áramút és sorkapocs terv 5. 18