MODÁLIS SEGÉDIGÉK jelentései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MODÁLIS SEGÉDIGÉK jelentései"

Átírás

1 MODÁLIS SEGÉDIGÉK jelentései A segédige Jelentésárnyalatai Múltban Jövıben Ellentéte Példa MUST HAVE TO* AM / IS / ARE TO MUSTN T NEED* BELSİ KÉNYSZER(muszáj, kell)* VALÓSZÍNŐSÉG (biztosan, valószínőleg)* KÜLSİ KÉNYSZER (kell, kötelezı) had to (kellett) must have + 3. alak (must have + be + had to (kellett, kötelezı volt) will have to (majd kell) will probably will have to (kell, kötelezı lesz) don t have to don t need to needn t (nem kell, nem muszáj) can t (can t be + don t have to don t need to needn t (nem kell, nem kötelezı) SZIGORÚ PARANCS was/were to - don t have to don t need to needn t (nem kell, nem TILTÁS (tilos, nem szabad) SZÜKSÉGESSÉG (szükséges, kell) wasn t/weren t (allowed) to (tilos volt, nem volt szabad) need have + 3. alak (szükséges volt, kellett volna) will not be allowed to (tilos lesz, nem lesz szabad) will need to (szükséges lesz, majd kell) kötelezı) can may might needn t (nem szükséges, nem kell) They must study if they want to pass the exam. (Tanulniuk kell, ha át akarnak menni a vizsgán.) She had to go to the toilet. (WC-re kellett mennie.) We will have to buy something for him. (Majd vennünk kell neki valamit) She must be at home. (Biztosan otthon van.) They must be watching TV. (Valószínőleg TV-t néznek.) He must have liked it. (Bizonyára tetszett neki.) You must hev been sleeping. (Biztosan aludtál.) You will probably fall in love with him. (Valószínőleg bele fogsz szeretni.) We will probably be eating at that time. (Valószínőleg akkor épp enni fogunk.) You have to tell the truth. (Meg kell mondanod az igazat.) I had to get home by 10. (10-ig haza kellett érnem.) He will have to pay a lot. (Sokat kell majd fizetnie.) You are to eat all this food. (Ezt az egész ételt meg kell enned.) I was to report what happened. (Jelentenem kellett, mi történt.) Children mustn t drink alcohol. (A gyerekeknek tilos alkoholt inniuk.) We weren t to go home. (Tilos volt hazamennünk.) You will not be allowed to smoke. (Nem szabad majd dohányoznod.) She need go to the dentist. (El kell mennie a fogorvoshoz.) I need have eaten something. (Ennem kellett volna valamit.) 1

2 CAN ELMÉLETI (TANULT) TUDÁS (tud vmit csinálni)* VALÓSZÍNŐSÉG (lehet hogy, -hat / -het) SZÍVESSÉGKÉRÉS (-na/-ne?, -ná/-né? tudna?) ENGEDÉLYKÉRÉS (-hat/-het?) ENGEDÉLYADÁS (-hat/-het, szabad) JAVASLAT, AJÁNLAT (-hat/-het) ÉRZÉKELÉS FOLYAMATOSSÁGA They will need to buy some bread. (Venniük kell majd egy kis kenyeret.) could will be able to can t She can read. (Tud olvasni.) (tudott vmit csinálni) (tudni fog vmit (nem tud vmit Leonardo Da Vinci could write with both hands. csinálni) csinálni) (Leonardo Da Vinci mindkét kezével tudott írni.) This child will be able to speak in a month. (Ez a gyerek egy hónapon belül tudni fog beszélni.) can have + 3. alak will probably can t Your passport can be in your pocket. (can have been + (can t be + (Lehet, hogy a zsbedben van az útleveled.) They can be playing football. (Lehet, hogy fociznak.) She can have been at the cinema. (Lehet, hogy a moziban volt.) You can have been listening to music. (Lehet, hogy zenét hallgattál.) You will probably fall in love with him. (Valószínőleg bele fogsz szeretni.) We will probably be eating at that time. (Valószínőleg akkor épp enni fogunk.) Can you show me the way to the theatre? (Meg tudná(d) mutatni az utat a színház felé?) Can I go home? (Hazamehetek?) could was/were allowed to (-hatott/-hetett, szabad volt) will be allowed to (szabad lesz) mustn t can t may not am/is/are not to (tilos, nem hat/- het, nem szabad) You can drink a glass of wine. (Ihatsz egy pohár bort.) I could go home late when I was young. (Hazamehettem késın, amikor fiatal voltam.) They were allowed to smoke. (Szabad volt dohányozniuk.) She will be allowed to drive when she is old enough. (Amikor elég idıs lesz, szabad lesz vezetnie.) Well, we can go to the theatre, if you want. (Nos, mehetünk színházba is, ha akarsz.) could will be able to can t I can see you! (Látlak!) 2

3 COULD AM/IS/ARE ABLE TO MÚLTBELI ELMÉLETI TUDÁS (tudott csinálni vmit) MÚLTBELI ENGEDÉLY (-hatott/-hetett, szabad volt) ÉRZÉKELÉS FOLYAMATOSSÁGA A MÚLTBAN SZÍVESSÉGKÉRÉS (-na/-ne?, -ná/-né? tudna?) ENGEDÉLYKÉRÉS (-hatna/-hetne?) JAVASLAT, AJÁNLAT (-hatna/-hetne) FELTÉTELES TUDÁS (tudna vmit csinálni) FIZIKAI KÉPESSÉG (képes, tud vmit csinálni) - - couldn t (nem tudott vmit csinálni) - - wasn't/weren t allowed to (nem volt szabad) We could hear strange voices. (Különös hangokat hallottunk.) When the fog lifts, we will be able to see where we are. (Amikor felszáll a köd, látni fogjuk, hol vagyunk.) Leonardo Da Vinci could write with both hands. (Leonardo Da Vinci mindkét kezével tudott írni.) I could go home late when I was young. (Hazamehettem késın, amikor fiatal voltam.) - - couldn't We could see the dark clouds. (Láttuk a sötét felhıket.) Could you give me some money? (Tudnál adni egy kis pénzt?) Could I drive your car? (Vezetheném az autódat?) I think we could try this soup. (Szerintem megkóstolhatnánk ezt a levest.) could have + 3. alak (tudott volna vmit csinálni) was/were able to (képes volt, tudott vmit csinálni) - couldn t (nem tudna vmit csinálni) will be able to (képes lesz vmit csinálni) am/is/are not able to (nem képes, nem tud vmit csinálni) SHALL* TANÁCSKÉRÉS Shall I help you? (Segítsek?) I could answer if I knew what to say. (Tudnék válaszolni, ha tudnám, mit mondjak.) They could have written you if they had had time. (Tudtak volna válaszolni neked, ha lett volna idejük.) I am able to run 5 kilometres. (Képes vagyok 5 km-t futni.) When she was younger she was able to stand on her hands. (Amikor fiatalabb volt, képes volt kézen állni.) When I recover, I will be able to run again. (Amikor meggyógyulok, képes leszek újra futni.) 3

4 SHOULD OUGHT TO WILL (-jak/-jek?, -junk/-jünk?) KATEGORIKUS PARANCS FOGADALOM? ÍGÉRET (ígérem, fogadom) TANÁCSKÉRÉS (-jak/-jek?, -junk/-jünk?) TANÁCSADÁS (kellene, kéne) BIZONYTALAN FELTÉTEL (ha esetleg na/-ne)* SZABÁLYOK LEÍRÁSA (kell) TANÁCSADÁS (kéne, kellene formálisabb) JÖVİ IDİ KIFEJEZÉSE VALÓSZÍNŐSÉG szinte teljes bizonyosság (lesz, fog ni) ERİS AKARAT (azért is, igenis)* You shall stay here! (Itt maradsz!) - - shall not (shan t) You shall get some chocolate. (Ígérem, kapni fogsz csokit.) Should I kiss her? (Megpusziljam?) should have + 3. alak (kellett volna) should have + 3. alak (ha esetleg tt volna) - shouldn't (nem kellene, nem kéne) - shouldn't (ha esetleg nem na/-ne) You should eat more. (Többet kellene enned.) They should have come earlier. (Korábban kellett volna jönniük.) If you should see her, kiss her. (Ha esetleg látnád, puszild meg.) If they should have drunk less, they would have driven you home. (Ha esetleg kevesebbet ittak volna, hazavittek volna téged autóval.) The students should be at school by 8 o clock. (A diákoknak 8 órára az iskolában kell lenniük.) ought to have + 3. alak (kellett volna) - oughtn t to (nem kellene, nem kéne) You ought to arrive by 10. (10-ig meg kellene érkeznie.) They ought to have answered our questions. (Válaszolniuk kellett volna a kérdéseinkre.) - - will not (won t) They will come soon. (Hamarosan jönni fognak.) - - will not (won t) Someone is knocking. That ll be Joe. (Valaki kopog. Joe lesz az.) SZÍVESSÉGKÉRÉS Will you come here? (Idejönnél?) - - will not (won t) I WILL stay here. (Azért is itt maradok!) (azért sem ) 4

5 WOULD MAY HIRTELEN ÖTLET You know what? I ll go with you.. SZÍVESSÉGKÉRÉS (-na/-ne?, -ná/-né?) JELLEMZİ SZOKÁS A MÚLTBAN IDEGESÍTİ JELENBELI SZOKÁS (folyton, állandóan csak) FELTÉTELES MÓD (-na/-ne, -ná/-né) ENGEDÉLYKÉRÉS (-hatna/-hetne?) ENGEDÉLYADÁS (-hat/-het, szabad) VALÓSZÍNŐSÉG (lehetséges, hogy )* (Tudod mit? Veled megyek.) Would you come with me? (Velem jönnél?) My grandma would always sit by the fire. (A nagymamám mindig a tőz mellett üldögélt.) Oh, you would always cry! (Állandóan csak sírsz!) would have + 3. alak - wouldn t I would kiss him if I loved him. (Megcsókolnám, ha szeretném.) I would have danced with you if you had come. (Táncoltam volna veled, ha eljöttél volna.) May I smoke here? (Dohányozhatnék itt?) - - may not mustn t am/is/are not to (tilos, nem szabad) may have + 3. alak (may have + be + - Ha a cselekvés valószínőségét tagadjuk (nem lehet, hogy, lehetetlen, hogy ) can t + infinitive can't be + ing Ha valószínőnek tartjuk, hogy You may go home. (Hazamehetsz.) They may be at home. (Elképzelhetı, hogy otthon vannak.) They may be playing football. (Lehetséges, hogy /épp/ fociznak.) They may have been at home. (Bizonyára otthon voltak) They may have been eating their dinner. (Lehetséges, hogy épp a vacsorájukat ették.) They may have eaten their dinner. (Elképzelhetı, hogy megették a vacsorájukat.) They can t be at home. (Nem valószínő, hogy otthon vannak. Nem lehetnek otthon.) They can t be playing football. (Nem lehet, hogy /épp/ fociznak.) They may not be at home. (Lehet, hogy nincsenek otthon.) 5

6 valami nem történik meg (lehet, hogy nem ) may not + infinitive may not be + ing They may not be playing football. (Lehet, hogy nem fociznak éppen.) MIGHT* ENGEDÉLYKÉRÉS (-hatna/-hetne esetleg?) BIZONYTALAN JAVASLAT (akár hat/-het is) (csekély) VALÓSZÍNŐSÉG (elıfordulhat, hogy, - hat/-het)* Might I come in? (Bejöhetnék esetleg?) We might as well go to the theatre. (Akár színházba is mehetnénk.) might have + 3. alak (might have + be + - mint a may They might be at home. (Elképzelhetı, hogy otthon vannak.) They might be playing football. (Lehetséges, hogy /épp/ fociznak.) 6

7 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A modális segédigék különbözı jelentésárnyalatok kifejezésében segítenek (pl. valószínőség, engedélyadás, engedélykérés, kényszer, feltétel stb.) Utánuk az ige a következı alakban állhat: a) infinitive (szótári alak- bármiféle rag nélkül) pl. You should study. (Tanulnod kellene.) b) have + 3. alak pl. You should have studied. (Tanulnod kellett volna.) c) be + -ing (ritkábban) pl. They must be singing. (Biztosan énekelnek.) d) have + been + -ing pl. They must have been singing. (Biztosan énekeltek.) Múlt idı kifejezéséhez - általában a modális segédige után have + 3. alakot használunk pl. (You should study hard.) > You should have studied hard. - vagy egy másik modális segédigét pl. (She can play football.) > She could play football. - esetleg valamilyen más kifejezést pl. (You mustn t stop here.) > You weren t allowed to stop here. Tagadó alakban NEM kell eléjük tenni másik segédigét (don t, didn t), hanem maga a modális segédige után áll a tagadószó pl. You shouldn t eat so much. You shouldn t have eaten so much. Kérdéskor nem másik segédige, hanem maga a modális segédige kerül az alany elé. pl. Can I sing a song? 7

8 MODÁLIS JELENTÉSÁRNYALATOK KIFEJEZÉSE ANGOLUL Jelentésárnyalat KÉNYSZER, KÖTELESSÉG TILTÁS ENGEDÉLYADÁS KELL Magyarul PARANCS Muszáj (belsı kényszer) Kötelezı (külsı kényszer) Nem kell (nem muszáj, nem kötelezı) Kellett (muszáj volt, kötelezı volt) Nem kellett (nem volt muszáj, nem volt kötelezı) Majd kell Nem kell majd TILOS, nem szabad, nem -hat/-het Tilos volt, nem volt szabad, Nem -hatott, hetett Tilos lesz, nem lesz szabad Majd nem -hat, het SZABAD, -hat/-het, megengedett Szabad volt, nem volt tilos, -hatott/-hetett Használható modális segédige MUST HAVE TO AM/IS/ARE TO don t/doesn t have to had to was/were to didn t have to didn t need to will have to will not (= won t) have to MUSTN T MAY NOT Am/Is/Are not allowed to was/were not (allowed) to will not be allowed to CAN MAY Am/Is/Are allowed to could was/were allowed to Példa I think I must go home now. (Azt hiszem, haza kell most mennem.) You have to stop when the lights are red. (Meg kell állnunk, amikor piros a lámpa.) You are to pay at once! (Azonnal fizetned kell!) I have plenty of time, so I don t have to go home right now. (Rengeteg idım van, szóval nem kell most azonnal hazamennem.) I had to go home. (Haza kellett mennem.) I was to pay at once. (Azonnal fizetnem kellett.) I didn t have to go home. (Nem kellett hazamennem.) I will have to go home when it is 10 o clock. (Haza kell mennem, amikor 10 óra lesz) I won t have to go home before 10 o clock. (Nem kell hazamennem 10 óra elıtt.) You mustn t cross the street when the lights are red. (Tilos átmenned az utcán, amikor piros a lámpa.) You may not go home until I tell you. (Nem mehetsz haza, amíg azt nem mondom neked.) You are not allowed to smoke here. (Nem szabad itt dohányoznod.) We were not allowed to go home before 3 o clock. (Nem mehettünk haza 3 óra elıtt.) You will not be allowed to smoke when you visit them. (Nem dohányozhatsz majd, ha meglátogatod ıket.) The lights are green, so you can cross the street now. (A lámpa zöld, úgyhogy most átmehetsz az úton.) You may go home if you want. (Hazamehetsz, ha akarsz.) Are you allowed to smoke? (Szabad dohányoznod?) We could go home whenever we wanted. (Hazamehettünk, amikor csak akartunk.) They were allowed to smoke. (Szabad volt dohányozniuk.) 8

9 ENGEDÉLYKÉRÉS VALÓSZÍNŐSÉG / VALÓSZÍNŐTLEN- SÉG Szabad lesz, nem lesz tilos Majd -hat/-het will be allowed to You will be allowed to smoke only if they smoke too. (Csak akkor dohányozhatsz majd, ha ık is dohányoznak.) udvarias CAN (I / we)? Can I use your pen? (Használhatom a tolladat?) - HAT/ -HET?, udvariasabb COULD (I / we)? Could I have an apple? (Ehetnék egy almát?) SZABAD NI?, még udvariasabb MAY (I / we)? May I come in? (Szabad bejönnöm?) LEHET NI? Might I talk to the director? legudvariasabb MIGHT (I / we)? (Szabad lenne beszélnem az igazgatóval?) VALÓ-SZÍNŐLEG, BIZONYÁRA, LEHET, HOGY - valószínőtlen, hogy - nem lehet, hogy - lehetetlen, hogy - biztosan nem - lehet(séges), hogy nem - elképzelhetı, hogy nem Valószínő-leg tt - lehet, hogy tt egész biztosan lesz (szinte teljes bizonyosság) biztosan, valószí-nőleg lehet, hogy talán esetleg lehet, hogy, elképzelhetı, hogy biztosan tt - kellett, hogy - valószínő-leg tt WILL MUST (+ infinitive vagy be + CAN /- MAY (+ infinitive vagy be + MIGHT (+ infinitive vagy be + can t (+ infinitive vagy be + May not (+ infinitive vagy be + Might not (+ infinitive vagy be + ing must have (+ 3. alak vagy been + Someone is ringing. It will be my friend. (Valaki csenget. A barátom lesz az.) The gate is open, so they must be at home. (Nyitva van a kapu, szóval biztosan itthon vannak.) Those boys over there must be playing football. (Azok a fúk ott valószínőleg fociznak.) I don t know where he is. He may be in the library. He may be reading something. (Nem tudom, hol van. Lehet, hogy a könyvtárban van. Lehet, hogy olvas valamit.) He might be in the library but I don t really think so. (Lehet, hogy esetleg a könyvtárban van, de nem igazán hiszem.) They can t be at home as their car isn t here. (Nem lehet, hogy otthon vannak, mivel nincs itt az autójuk.) He can t be reading as he hates reading. (Biztosan nem olvas, mert utál olvasni.) They may not be at home. (Lehet, hogy noncsenek otthon.) They may not be eating now. (Lehet, hogy most nem esznek.) They must have been at home as the gate was open. (Otthon kellett, hogy legyenek, mert nyitva volt a kapu.) They must have been playing football. (Valószínőleg fociztak) lehet, hogy tt may have (+ 3. alak vagy been + He may have been in the library but I am not sure. (Lehet, hogy a könyvtárban volt, de nem vagyok biztos benne.) 9

10 - valószínőtlen, hogy tt - nem lehet, hogy tt - lehetetlen, hogy tt - nem - hatott, hetett lehet(séges), hogy nem tt - elképzelhetı, hogy nem tt Elképzelhe-tı, hogy tt might have (+ 3. alak vagy been + can t have (+ 3. alak vagy been + May not have (+ 3. alak vagy been + Might not have (+ 3. alak vagy been + He might have been in the library, but it s very unlikely. (Elképzelhetı, hogy a könyvtárban volt, de nagyon valószínőtlen.) They can t have been at home as their car wasn t there. (Nem lehettek otthon, mert az autójuk nem volt ott.) They may not have been at home. (Lehet, hogy nem voltak otthon.) They may not have been eating. (Lehet, hogy nem ettek éppen.) TANÁCSADÁS TANÁCSKÉRÉS, JAVASLAT TUDÁS, KÉPESSÉG TUD NI Nem tud ni KELLENE, KÉNE Nem kellene, nem kéne Kellett volna Nem kellett volna SHOULD OUGHT TO shouldn t oughtn t to should have (+ 3. alak) ought to have (+ 3. alak) shouldn t have (+ 3. alak) oughtn t to have (+ 3. alak) You should eat more vegetables. (Több zöldséget kellene enned.) They ought to pay their bills. (Ki kellene fizetniük a számláikat.) You shouldn t make so much noise. (Nem kéne olyan nagy zajt csapnod.) We should have arrived earlier. (Hamarabb kellett volna érkeznünk.) He shouldn t have said that. (Nem kellett volna azt mondania.) Shall I open the window? (Kinyissam az ablakot?) What should I do? (Mit csináljak?) -JAK/-JEK? - JAM/-JEM? -JUK/-JÜK? SHALL (I / we)? SHOULD (I / we)? -JUNK/-JÜNK? elméletben tud (tanult They can swim. (Tudnak úszni.) CAN tudás) képes (fizikailag tud) AM/IS/ARE ABLE TO elméletben can t They can t swim. (Nem tudnak úszni.) fizikailag (nem képes) am/is/are not able to Tudott ni elméletben could The lake is deep enough, so they are able to swim. (A tó elég mély, úgyhogy képesek úszni.) The lake is not deep enough, so they are not able to swim. (A tó nem elég mély, úgyhogy nem képesek úszni.) She could walk when she was 10 months old. (Amikor 10 hónapos volt, már tudott járni.) 10

11 ÉRZÉKELÉS, GONDOLKODÁS FOLYAMATOSSÁ- GA SZÍVESSÉGKÉRÉS ÍGÉRET, FOGADALOM SZÜKSÉGESSÉG fizikailag (képes volt) was/were able to She was very tired but she was able to walk ten kilometres. (Nagyon fáradt volt, de képes volt 10 kilométert gyalogolni.) elméletben couldn t She couldn t walk when she was only 8 months old. (Amikor még csak 8 hónapos volt, még nem tudott járni.) Nem tudott ni When I broke my leg, I wasn t able to walk. fizikailag (nem volt képes) was/were not able to (Amikor eltörtem a lábam, nem tudtam / nem voltam képes járni.) Tudni fog ni, képes lesz ni will be able to If you learn English, you will be able to talk to several people all over the world. (Ha megtanulsz angolul, tudni fogsz beszélni sok emberrel világszerte.) If they don t concentrate, they won t be able to solve this Nem fog tudni, nem lesz képes ni will not(=won t) be able difficult task. to (Ha nem koncentrálnak, nem fogják tudni megoldani ezt a bonyolult feladatot.) jelenben CAN I can hear that you are laughing. (Hallom, hogy nevetsz.) I could hear that you were laughing. (Hallottam, hogy múltban COULD nevetsz.) udvarias WILL (you)? Will you help me? (Segítenél?) udvariasabb WOULD (you)? Would you help me? (Segítenél?) -NA/-NE? -NÁ/-NÉ? még udvariasabb CAN (you)? Can you help me? (Tudnál segíteni?) TUDNA? Could you help me? legudvariasabb COULD (you)? (Tudnál segíteni?) You shall get some chocolate. ÍGÉREM, FOGADOM, hogy SHALL (Ígérem, kapni fogsz egy kis csokit.) SZÜKSÉGES, kell(ene), muszáj Nem szükséges, fölösleges, nem kell, nem muszáj Szükséges volt, muszáj volt, kellett NEED + infinitive NEED sg. / to do sg. needn t + infinitive don t need sg. / to do sg. needed sg. / to do sg. I need drink / I need to drink some water. (Innom kell egy kis vizet.) I need some water. (Szükségem van egy kis vízre.) I needn t drink / don t need to drink water. (Nemszükséges vizet innom.) I don t need water. (Nincs szükségem vízre.) I needed to drink some water. (Innom kellett egy kis vizet.) 11

12 HIRTELEN DÖNTÉS ERİS AKARAT I needed water. (Vízre volt szükségem.) Szükséges lett volna, kellett volna need have + 3. alak I need have drunk some water. (Innom kellett volna egy kis vizet.) I didn t need to drink water because I wasn t thirsty. Nem volt rá szükség, hogy..., nem kellett (és ezért nem didn t need to do sg. (Nem volt szükségem arra, hogy vizet igyak, mert nem történt meg) voltam szomjas.) I needn t have gone to the dentist because all my teeth were Fölösleges volt, nem kellett volna (de megtörtént) needn t have + 3. alak good. (Fölösleges volt elmennem a fogorvoshoz, mert minden fogam jó volt.) Szükség lesz rá, hogy will need to You will need to go there. (Szükséges lesz elmenned oda.) Nem lesz rá szükség, hogy will not need to You won t need to go there. (Szükségtelen lesz elmenned oda.) You look frozen. Sit down and I ll make you a cup of hot (TUDOD MIT?) FOGOK NI WILL tea. (Átfagyottnak tőnsz. Ülj le, és készítek neked egy csésze forró teát.) HAJLANDÓ, WILL I WILL go to the disco even if you want to stop me! AZÉRT IS, (hangsúlyos, nem vonható (Akkor is el fogok menni a diszkóba, még ha vissza is akarsz IGENIS FOG NI, AKKOR IS össze az alannyal!) tartani!) Nem hajlandó ni He won t help me! (Azért sem segít nekem!) won t Azért sem 12