MODÁLIS SEGÉDIGÉK jelentései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MODÁLIS SEGÉDIGÉK jelentései"

Átírás

1 MODÁLIS SEGÉDIGÉK jelentései A segédige Jelentésárnyalatai Múltban Jövıben Ellentéte Példa MUST HAVE TO* AM / IS / ARE TO MUSTN T NEED* BELSİ KÉNYSZER(muszáj, kell)* VALÓSZÍNŐSÉG (biztosan, valószínőleg)* KÜLSİ KÉNYSZER (kell, kötelezı) had to (kellett) must have + 3. alak (must have + be + had to (kellett, kötelezı volt) will have to (majd kell) will probably will have to (kell, kötelezı lesz) don t have to don t need to needn t (nem kell, nem muszáj) can t (can t be + don t have to don t need to needn t (nem kell, nem kötelezı) SZIGORÚ PARANCS was/were to - don t have to don t need to needn t (nem kell, nem TILTÁS (tilos, nem szabad) SZÜKSÉGESSÉG (szükséges, kell) wasn t/weren t (allowed) to (tilos volt, nem volt szabad) need have + 3. alak (szükséges volt, kellett volna) will not be allowed to (tilos lesz, nem lesz szabad) will need to (szükséges lesz, majd kell) kötelezı) can may might needn t (nem szükséges, nem kell) They must study if they want to pass the exam. (Tanulniuk kell, ha át akarnak menni a vizsgán.) She had to go to the toilet. (WC-re kellett mennie.) We will have to buy something for him. (Majd vennünk kell neki valamit) She must be at home. (Biztosan otthon van.) They must be watching TV. (Valószínőleg TV-t néznek.) He must have liked it. (Bizonyára tetszett neki.) You must hev been sleeping. (Biztosan aludtál.) You will probably fall in love with him. (Valószínőleg bele fogsz szeretni.) We will probably be eating at that time. (Valószínőleg akkor épp enni fogunk.) You have to tell the truth. (Meg kell mondanod az igazat.) I had to get home by 10. (10-ig haza kellett érnem.) He will have to pay a lot. (Sokat kell majd fizetnie.) You are to eat all this food. (Ezt az egész ételt meg kell enned.) I was to report what happened. (Jelentenem kellett, mi történt.) Children mustn t drink alcohol. (A gyerekeknek tilos alkoholt inniuk.) We weren t to go home. (Tilos volt hazamennünk.) You will not be allowed to smoke. (Nem szabad majd dohányoznod.) She need go to the dentist. (El kell mennie a fogorvoshoz.) I need have eaten something. (Ennem kellett volna valamit.) 1

2 CAN ELMÉLETI (TANULT) TUDÁS (tud vmit csinálni)* VALÓSZÍNŐSÉG (lehet hogy, -hat / -het) SZÍVESSÉGKÉRÉS (-na/-ne?, -ná/-né? tudna?) ENGEDÉLYKÉRÉS (-hat/-het?) ENGEDÉLYADÁS (-hat/-het, szabad) JAVASLAT, AJÁNLAT (-hat/-het) ÉRZÉKELÉS FOLYAMATOSSÁGA They will need to buy some bread. (Venniük kell majd egy kis kenyeret.) could will be able to can t She can read. (Tud olvasni.) (tudott vmit csinálni) (tudni fog vmit (nem tud vmit Leonardo Da Vinci could write with both hands. csinálni) csinálni) (Leonardo Da Vinci mindkét kezével tudott írni.) This child will be able to speak in a month. (Ez a gyerek egy hónapon belül tudni fog beszélni.) can have + 3. alak will probably can t Your passport can be in your pocket. (can have been + (can t be + (Lehet, hogy a zsbedben van az útleveled.) They can be playing football. (Lehet, hogy fociznak.) She can have been at the cinema. (Lehet, hogy a moziban volt.) You can have been listening to music. (Lehet, hogy zenét hallgattál.) You will probably fall in love with him. (Valószínőleg bele fogsz szeretni.) We will probably be eating at that time. (Valószínőleg akkor épp enni fogunk.) Can you show me the way to the theatre? (Meg tudná(d) mutatni az utat a színház felé?) Can I go home? (Hazamehetek?) could was/were allowed to (-hatott/-hetett, szabad volt) will be allowed to (szabad lesz) mustn t can t may not am/is/are not to (tilos, nem hat/- het, nem szabad) You can drink a glass of wine. (Ihatsz egy pohár bort.) I could go home late when I was young. (Hazamehettem késın, amikor fiatal voltam.) They were allowed to smoke. (Szabad volt dohányozniuk.) She will be allowed to drive when she is old enough. (Amikor elég idıs lesz, szabad lesz vezetnie.) Well, we can go to the theatre, if you want. (Nos, mehetünk színházba is, ha akarsz.) could will be able to can t I can see you! (Látlak!) 2

3 COULD AM/IS/ARE ABLE TO MÚLTBELI ELMÉLETI TUDÁS (tudott csinálni vmit) MÚLTBELI ENGEDÉLY (-hatott/-hetett, szabad volt) ÉRZÉKELÉS FOLYAMATOSSÁGA A MÚLTBAN SZÍVESSÉGKÉRÉS (-na/-ne?, -ná/-né? tudna?) ENGEDÉLYKÉRÉS (-hatna/-hetne?) JAVASLAT, AJÁNLAT (-hatna/-hetne) FELTÉTELES TUDÁS (tudna vmit csinálni) FIZIKAI KÉPESSÉG (képes, tud vmit csinálni) - - couldn t (nem tudott vmit csinálni) - - wasn't/weren t allowed to (nem volt szabad) We could hear strange voices. (Különös hangokat hallottunk.) When the fog lifts, we will be able to see where we are. (Amikor felszáll a köd, látni fogjuk, hol vagyunk.) Leonardo Da Vinci could write with both hands. (Leonardo Da Vinci mindkét kezével tudott írni.) I could go home late when I was young. (Hazamehettem késın, amikor fiatal voltam.) - - couldn't We could see the dark clouds. (Láttuk a sötét felhıket.) Could you give me some money? (Tudnál adni egy kis pénzt?) Could I drive your car? (Vezetheném az autódat?) I think we could try this soup. (Szerintem megkóstolhatnánk ezt a levest.) could have + 3. alak (tudott volna vmit csinálni) was/were able to (képes volt, tudott vmit csinálni) - couldn t (nem tudna vmit csinálni) will be able to (képes lesz vmit csinálni) am/is/are not able to (nem képes, nem tud vmit csinálni) SHALL* TANÁCSKÉRÉS Shall I help you? (Segítsek?) I could answer if I knew what to say. (Tudnék válaszolni, ha tudnám, mit mondjak.) They could have written you if they had had time. (Tudtak volna válaszolni neked, ha lett volna idejük.) I am able to run 5 kilometres. (Képes vagyok 5 km-t futni.) When she was younger she was able to stand on her hands. (Amikor fiatalabb volt, képes volt kézen állni.) When I recover, I will be able to run again. (Amikor meggyógyulok, képes leszek újra futni.) 3

4 SHOULD OUGHT TO WILL (-jak/-jek?, -junk/-jünk?) KATEGORIKUS PARANCS FOGADALOM? ÍGÉRET (ígérem, fogadom) TANÁCSKÉRÉS (-jak/-jek?, -junk/-jünk?) TANÁCSADÁS (kellene, kéne) BIZONYTALAN FELTÉTEL (ha esetleg na/-ne)* SZABÁLYOK LEÍRÁSA (kell) TANÁCSADÁS (kéne, kellene formálisabb) JÖVİ IDİ KIFEJEZÉSE VALÓSZÍNŐSÉG szinte teljes bizonyosság (lesz, fog ni) ERİS AKARAT (azért is, igenis)* You shall stay here! (Itt maradsz!) - - shall not (shan t) You shall get some chocolate. (Ígérem, kapni fogsz csokit.) Should I kiss her? (Megpusziljam?) should have + 3. alak (kellett volna) should have + 3. alak (ha esetleg tt volna) - shouldn't (nem kellene, nem kéne) - shouldn't (ha esetleg nem na/-ne) You should eat more. (Többet kellene enned.) They should have come earlier. (Korábban kellett volna jönniük.) If you should see her, kiss her. (Ha esetleg látnád, puszild meg.) If they should have drunk less, they would have driven you home. (Ha esetleg kevesebbet ittak volna, hazavittek volna téged autóval.) The students should be at school by 8 o clock. (A diákoknak 8 órára az iskolában kell lenniük.) ought to have + 3. alak (kellett volna) - oughtn t to (nem kellene, nem kéne) You ought to arrive by 10. (10-ig meg kellene érkeznie.) They ought to have answered our questions. (Válaszolniuk kellett volna a kérdéseinkre.) - - will not (won t) They will come soon. (Hamarosan jönni fognak.) - - will not (won t) Someone is knocking. That ll be Joe. (Valaki kopog. Joe lesz az.) SZÍVESSÉGKÉRÉS Will you come here? (Idejönnél?) - - will not (won t) I WILL stay here. (Azért is itt maradok!) (azért sem ) 4

5 WOULD MAY HIRTELEN ÖTLET You know what? I ll go with you.. SZÍVESSÉGKÉRÉS (-na/-ne?, -ná/-né?) JELLEMZİ SZOKÁS A MÚLTBAN IDEGESÍTİ JELENBELI SZOKÁS (folyton, állandóan csak) FELTÉTELES MÓD (-na/-ne, -ná/-né) ENGEDÉLYKÉRÉS (-hatna/-hetne?) ENGEDÉLYADÁS (-hat/-het, szabad) VALÓSZÍNŐSÉG (lehetséges, hogy )* (Tudod mit? Veled megyek.) Would you come with me? (Velem jönnél?) My grandma would always sit by the fire. (A nagymamám mindig a tőz mellett üldögélt.) Oh, you would always cry! (Állandóan csak sírsz!) would have + 3. alak - wouldn t I would kiss him if I loved him. (Megcsókolnám, ha szeretném.) I would have danced with you if you had come. (Táncoltam volna veled, ha eljöttél volna.) May I smoke here? (Dohányozhatnék itt?) - - may not mustn t am/is/are not to (tilos, nem szabad) may have + 3. alak (may have + be + - Ha a cselekvés valószínőségét tagadjuk (nem lehet, hogy, lehetetlen, hogy ) can t + infinitive can't be + ing Ha valószínőnek tartjuk, hogy You may go home. (Hazamehetsz.) They may be at home. (Elképzelhetı, hogy otthon vannak.) They may be playing football. (Lehetséges, hogy /épp/ fociznak.) They may have been at home. (Bizonyára otthon voltak) They may have been eating their dinner. (Lehetséges, hogy épp a vacsorájukat ették.) They may have eaten their dinner. (Elképzelhetı, hogy megették a vacsorájukat.) They can t be at home. (Nem valószínő, hogy otthon vannak. Nem lehetnek otthon.) They can t be playing football. (Nem lehet, hogy /épp/ fociznak.) They may not be at home. (Lehet, hogy nincsenek otthon.) 5

6 valami nem történik meg (lehet, hogy nem ) may not + infinitive may not be + ing They may not be playing football. (Lehet, hogy nem fociznak éppen.) MIGHT* ENGEDÉLYKÉRÉS (-hatna/-hetne esetleg?) BIZONYTALAN JAVASLAT (akár hat/-het is) (csekély) VALÓSZÍNŐSÉG (elıfordulhat, hogy, - hat/-het)* Might I come in? (Bejöhetnék esetleg?) We might as well go to the theatre. (Akár színházba is mehetnénk.) might have + 3. alak (might have + be + - mint a may They might be at home. (Elképzelhetı, hogy otthon vannak.) They might be playing football. (Lehetséges, hogy /épp/ fociznak.) 6

7 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A modális segédigék különbözı jelentésárnyalatok kifejezésében segítenek (pl. valószínőség, engedélyadás, engedélykérés, kényszer, feltétel stb.) Utánuk az ige a következı alakban állhat: a) infinitive (szótári alak- bármiféle rag nélkül) pl. You should study. (Tanulnod kellene.) b) have + 3. alak pl. You should have studied. (Tanulnod kellett volna.) c) be + -ing (ritkábban) pl. They must be singing. (Biztosan énekelnek.) d) have + been + -ing pl. They must have been singing. (Biztosan énekeltek.) Múlt idı kifejezéséhez - általában a modális segédige után have + 3. alakot használunk pl. (You should study hard.) > You should have studied hard. - vagy egy másik modális segédigét pl. (She can play football.) > She could play football. - esetleg valamilyen más kifejezést pl. (You mustn t stop here.) > You weren t allowed to stop here. Tagadó alakban NEM kell eléjük tenni másik segédigét (don t, didn t), hanem maga a modális segédige után áll a tagadószó pl. You shouldn t eat so much. You shouldn t have eaten so much. Kérdéskor nem másik segédige, hanem maga a modális segédige kerül az alany elé. pl. Can I sing a song? 7

8 MODÁLIS JELENTÉSÁRNYALATOK KIFEJEZÉSE ANGOLUL Jelentésárnyalat KÉNYSZER, KÖTELESSÉG TILTÁS ENGEDÉLYADÁS KELL Magyarul PARANCS Muszáj (belsı kényszer) Kötelezı (külsı kényszer) Nem kell (nem muszáj, nem kötelezı) Kellett (muszáj volt, kötelezı volt) Nem kellett (nem volt muszáj, nem volt kötelezı) Majd kell Nem kell majd TILOS, nem szabad, nem -hat/-het Tilos volt, nem volt szabad, Nem -hatott, hetett Tilos lesz, nem lesz szabad Majd nem -hat, het SZABAD, -hat/-het, megengedett Szabad volt, nem volt tilos, -hatott/-hetett Használható modális segédige MUST HAVE TO AM/IS/ARE TO don t/doesn t have to had to was/were to didn t have to didn t need to will have to will not (= won t) have to MUSTN T MAY NOT Am/Is/Are not allowed to was/were not (allowed) to will not be allowed to CAN MAY Am/Is/Are allowed to could was/were allowed to Példa I think I must go home now. (Azt hiszem, haza kell most mennem.) You have to stop when the lights are red. (Meg kell állnunk, amikor piros a lámpa.) You are to pay at once! (Azonnal fizetned kell!) I have plenty of time, so I don t have to go home right now. (Rengeteg idım van, szóval nem kell most azonnal hazamennem.) I had to go home. (Haza kellett mennem.) I was to pay at once. (Azonnal fizetnem kellett.) I didn t have to go home. (Nem kellett hazamennem.) I will have to go home when it is 10 o clock. (Haza kell mennem, amikor 10 óra lesz) I won t have to go home before 10 o clock. (Nem kell hazamennem 10 óra elıtt.) You mustn t cross the street when the lights are red. (Tilos átmenned az utcán, amikor piros a lámpa.) You may not go home until I tell you. (Nem mehetsz haza, amíg azt nem mondom neked.) You are not allowed to smoke here. (Nem szabad itt dohányoznod.) We were not allowed to go home before 3 o clock. (Nem mehettünk haza 3 óra elıtt.) You will not be allowed to smoke when you visit them. (Nem dohányozhatsz majd, ha meglátogatod ıket.) The lights are green, so you can cross the street now. (A lámpa zöld, úgyhogy most átmehetsz az úton.) You may go home if you want. (Hazamehetsz, ha akarsz.) Are you allowed to smoke? (Szabad dohányoznod?) We could go home whenever we wanted. (Hazamehettünk, amikor csak akartunk.) They were allowed to smoke. (Szabad volt dohányozniuk.) 8

9 ENGEDÉLYKÉRÉS VALÓSZÍNŐSÉG / VALÓSZÍNŐTLEN- SÉG Szabad lesz, nem lesz tilos Majd -hat/-het will be allowed to You will be allowed to smoke only if they smoke too. (Csak akkor dohányozhatsz majd, ha ık is dohányoznak.) udvarias CAN (I / we)? Can I use your pen? (Használhatom a tolladat?) - HAT/ -HET?, udvariasabb COULD (I / we)? Could I have an apple? (Ehetnék egy almát?) SZABAD NI?, még udvariasabb MAY (I / we)? May I come in? (Szabad bejönnöm?) LEHET NI? Might I talk to the director? legudvariasabb MIGHT (I / we)? (Szabad lenne beszélnem az igazgatóval?) VALÓ-SZÍNŐLEG, BIZONYÁRA, LEHET, HOGY - valószínőtlen, hogy - nem lehet, hogy - lehetetlen, hogy - biztosan nem - lehet(séges), hogy nem - elképzelhetı, hogy nem Valószínő-leg tt - lehet, hogy tt egész biztosan lesz (szinte teljes bizonyosság) biztosan, valószí-nőleg lehet, hogy talán esetleg lehet, hogy, elképzelhetı, hogy biztosan tt - kellett, hogy - valószínő-leg tt WILL MUST (+ infinitive vagy be + CAN /- MAY (+ infinitive vagy be + MIGHT (+ infinitive vagy be + can t (+ infinitive vagy be + May not (+ infinitive vagy be + Might not (+ infinitive vagy be + ing must have (+ 3. alak vagy been + Someone is ringing. It will be my friend. (Valaki csenget. A barátom lesz az.) The gate is open, so they must be at home. (Nyitva van a kapu, szóval biztosan itthon vannak.) Those boys over there must be playing football. (Azok a fúk ott valószínőleg fociznak.) I don t know where he is. He may be in the library. He may be reading something. (Nem tudom, hol van. Lehet, hogy a könyvtárban van. Lehet, hogy olvas valamit.) He might be in the library but I don t really think so. (Lehet, hogy esetleg a könyvtárban van, de nem igazán hiszem.) They can t be at home as their car isn t here. (Nem lehet, hogy otthon vannak, mivel nincs itt az autójuk.) He can t be reading as he hates reading. (Biztosan nem olvas, mert utál olvasni.) They may not be at home. (Lehet, hogy noncsenek otthon.) They may not be eating now. (Lehet, hogy most nem esznek.) They must have been at home as the gate was open. (Otthon kellett, hogy legyenek, mert nyitva volt a kapu.) They must have been playing football. (Valószínőleg fociztak) lehet, hogy tt may have (+ 3. alak vagy been + He may have been in the library but I am not sure. (Lehet, hogy a könyvtárban volt, de nem vagyok biztos benne.) 9

10 - valószínőtlen, hogy tt - nem lehet, hogy tt - lehetetlen, hogy tt - nem - hatott, hetett lehet(séges), hogy nem tt - elképzelhetı, hogy nem tt Elképzelhe-tı, hogy tt might have (+ 3. alak vagy been + can t have (+ 3. alak vagy been + May not have (+ 3. alak vagy been + Might not have (+ 3. alak vagy been + He might have been in the library, but it s very unlikely. (Elképzelhetı, hogy a könyvtárban volt, de nagyon valószínőtlen.) They can t have been at home as their car wasn t there. (Nem lehettek otthon, mert az autójuk nem volt ott.) They may not have been at home. (Lehet, hogy nem voltak otthon.) They may not have been eating. (Lehet, hogy nem ettek éppen.) TANÁCSADÁS TANÁCSKÉRÉS, JAVASLAT TUDÁS, KÉPESSÉG TUD NI Nem tud ni KELLENE, KÉNE Nem kellene, nem kéne Kellett volna Nem kellett volna SHOULD OUGHT TO shouldn t oughtn t to should have (+ 3. alak) ought to have (+ 3. alak) shouldn t have (+ 3. alak) oughtn t to have (+ 3. alak) You should eat more vegetables. (Több zöldséget kellene enned.) They ought to pay their bills. (Ki kellene fizetniük a számláikat.) You shouldn t make so much noise. (Nem kéne olyan nagy zajt csapnod.) We should have arrived earlier. (Hamarabb kellett volna érkeznünk.) He shouldn t have said that. (Nem kellett volna azt mondania.) Shall I open the window? (Kinyissam az ablakot?) What should I do? (Mit csináljak?) -JAK/-JEK? - JAM/-JEM? -JUK/-JÜK? SHALL (I / we)? SHOULD (I / we)? -JUNK/-JÜNK? elméletben tud (tanult They can swim. (Tudnak úszni.) CAN tudás) képes (fizikailag tud) AM/IS/ARE ABLE TO elméletben can t They can t swim. (Nem tudnak úszni.) fizikailag (nem képes) am/is/are not able to Tudott ni elméletben could The lake is deep enough, so they are able to swim. (A tó elég mély, úgyhogy képesek úszni.) The lake is not deep enough, so they are not able to swim. (A tó nem elég mély, úgyhogy nem képesek úszni.) She could walk when she was 10 months old. (Amikor 10 hónapos volt, már tudott járni.) 10

11 ÉRZÉKELÉS, GONDOLKODÁS FOLYAMATOSSÁ- GA SZÍVESSÉGKÉRÉS ÍGÉRET, FOGADALOM SZÜKSÉGESSÉG fizikailag (képes volt) was/were able to She was very tired but she was able to walk ten kilometres. (Nagyon fáradt volt, de képes volt 10 kilométert gyalogolni.) elméletben couldn t She couldn t walk when she was only 8 months old. (Amikor még csak 8 hónapos volt, még nem tudott járni.) Nem tudott ni When I broke my leg, I wasn t able to walk. fizikailag (nem volt képes) was/were not able to (Amikor eltörtem a lábam, nem tudtam / nem voltam képes járni.) Tudni fog ni, képes lesz ni will be able to If you learn English, you will be able to talk to several people all over the world. (Ha megtanulsz angolul, tudni fogsz beszélni sok emberrel világszerte.) If they don t concentrate, they won t be able to solve this Nem fog tudni, nem lesz képes ni will not(=won t) be able difficult task. to (Ha nem koncentrálnak, nem fogják tudni megoldani ezt a bonyolult feladatot.) jelenben CAN I can hear that you are laughing. (Hallom, hogy nevetsz.) I could hear that you were laughing. (Hallottam, hogy múltban COULD nevetsz.) udvarias WILL (you)? Will you help me? (Segítenél?) udvariasabb WOULD (you)? Would you help me? (Segítenél?) -NA/-NE? -NÁ/-NÉ? még udvariasabb CAN (you)? Can you help me? (Tudnál segíteni?) TUDNA? Could you help me? legudvariasabb COULD (you)? (Tudnál segíteni?) You shall get some chocolate. ÍGÉREM, FOGADOM, hogy SHALL (Ígérem, kapni fogsz egy kis csokit.) SZÜKSÉGES, kell(ene), muszáj Nem szükséges, fölösleges, nem kell, nem muszáj Szükséges volt, muszáj volt, kellett NEED + infinitive NEED sg. / to do sg. needn t + infinitive don t need sg. / to do sg. needed sg. / to do sg. I need drink / I need to drink some water. (Innom kell egy kis vizet.) I need some water. (Szükségem van egy kis vízre.) I needn t drink / don t need to drink water. (Nemszükséges vizet innom.) I don t need water. (Nincs szükségem vízre.) I needed to drink some water. (Innom kellett egy kis vizet.) 11

12 HIRTELEN DÖNTÉS ERİS AKARAT I needed water. (Vízre volt szükségem.) Szükséges lett volna, kellett volna need have + 3. alak I need have drunk some water. (Innom kellett volna egy kis vizet.) I didn t need to drink water because I wasn t thirsty. Nem volt rá szükség, hogy..., nem kellett (és ezért nem didn t need to do sg. (Nem volt szükségem arra, hogy vizet igyak, mert nem történt meg) voltam szomjas.) I needn t have gone to the dentist because all my teeth were Fölösleges volt, nem kellett volna (de megtörtént) needn t have + 3. alak good. (Fölösleges volt elmennem a fogorvoshoz, mert minden fogam jó volt.) Szükség lesz rá, hogy will need to You will need to go there. (Szükséges lesz elmenned oda.) Nem lesz rá szükség, hogy will not need to You won t need to go there. (Szükségtelen lesz elmenned oda.) You look frozen. Sit down and I ll make you a cup of hot (TUDOD MIT?) FOGOK NI WILL tea. (Átfagyottnak tőnsz. Ülj le, és készítek neked egy csésze forró teát.) HAJLANDÓ, WILL I WILL go to the disco even if you want to stop me! AZÉRT IS, (hangsúlyos, nem vonható (Akkor is el fogok menni a diszkóba, még ha vissza is akarsz IGENIS FOG NI, AKKOR IS össze az alannyal!) tartani!) Nem hajlandó ni He won t help me! (Azért sem segít nekem!) won t Azért sem 12

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart.

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart. 33. Módbeli segédigék A módbeli segédigék a főigék cselekvési módjának körülírására szolgálnak, és a főigék főnévi igenévi alakjaival együtt használatosak. Különféle funkciókat fejezhetnek ki, mint pl.

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés)

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés) (Ability) A magyar TUD ige három dolgot jelenthet: 1. tud, ismer valamit - ehhez a megfelelő angol ige: KNOW Ez nem modális segédige, hanem valódi ige! pl. I know your name. (Tudom a nevedet.) He knows

Részletesebben

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy (Giving Advice) (kéne, kellene) Néha a felszólítás túl erős ahhoz, hogy valakit valamilyen cselekvés elvégzésére buzdítsunk. Ezért inkább tanácsot adunk. SEGÉDIGÉKKEL Az tanácsadás kifejezésére a következő

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET Lecke (Kezdő 2. / 5.) FELSZÓLÍTÁS! Az eddigi tanulmányaink alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy minden mondatban és példában használtunk alanyt. Ez

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK Lecke (Kezdő 2. / 2.) ADVERBS OF TIME IDŐHATÁROZÓK Ezek olyan fajta időhatározók, amelyekkel azt tudod kommunikálni, hogy milyen sűrűn vagy milyen rendszerességgel csinálsz, vagy

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

2. típus IF... múlt idõ, would + to nélküli fõnévi igenév If it rained, we would stay at home. Ha esne az esõ, itthon maradnánk.

2. típus IF... múlt idõ, would + to nélküli fõnévi igenév If it rained, we would stay at home. Ha esne az esõ, itthon maradnánk. A feltételes mondatoknak négy alaptípusa van. 0. típus IF... jelen idõ, jelen idõ If you ask anyone for some help, you re always so embarrassed. Ha bárkitõl is kérsz egy kis segítséget, mindig olyan zavarban

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

FOLYAMATOS JÖVŐ (Future Continuous)

FOLYAMATOS JÖVŐ (Future Continuous) FOLYAMATOS JÖVŐ (Future Continuous) ALAKJA A folyamatos jövőnek két segédigéje van: WILL ez a jövő idejűséget segít kifejezni BE ez a folyamatosságot segít kifejezni Ezeket használjuk minden számban és

Részletesebben

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK Hatékony Online Angol Tanfolyamom egy jól felépített tanfolyam, amit saját otthonodból, saját időbeosztással tanulhatsz, akár egyedül is. Tanfolyamom célja: megadja azt a képességet, hogy a mindennapi

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25 Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose A year later Beauty s father gets an important letter. He calls his six children and says, Listen to this letter: Your ship is

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE

EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE ( is, sem) EGYETÉRTÉS Beszédünk során sokszor helyeslőleg reagálunk a valaki által tett kijelentésre, azaz jelezzük, hogy ugyanazt gondoljuk, érezzük,

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK. pl. Both Fred and Barney are intelligent. (Frédi és Béni is intelligens.)

ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK. pl. Both Fred and Barney are intelligent. (Frédi és Béni is intelligens.) ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK BOTH Mindig KÉT dologra vonatkozik. Mindig többes számú az állítmány mellette. pl. Both ends of the candle are burning. (A gyertya mindkét vége ég.) a) both and = is és is ; mind, mind

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban A MUTATÓNÉVMÁSOK ez this /ðɪs/ az that /ðæt/ ezek these /ði:z/ azok those /ðəʊz / A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban a) az ALANY szerepét - Ilyenkor (a már említett

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Angol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet angol nyelvi feladatokat tartalmaz. A feladatsor két részből áll. Az I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals)

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) Általános tudnivalók: Az angolban és a magyarban is variálható a fő- és mellékmondat helye: mindkettő állhat elöl és hátul is. A) Ha látom, beszélek vele. If I see him,

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 1. Első hallgatás / First listening Hallgassa meg Halász Judit dalát a Youtube-on!

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

SZÓKINCSBŐVÍTÉS. Lecke (Kezdő 4. / 2.) MELLÉKNEVEK

SZÓKINCSBŐVÍTÉS. Lecke (Kezdő 4. / 2.) MELLÉKNEVEK SZÓKINCSBŐVÍTÉS Lecke (Kezdő 4. / 2.) MELLÉKNEVEK Ebben a leckében az a cél, hogy bővítsük egy kicsit a szókincsünket. Mellékneveket fogunk tanulni, amelyeket remekül fogsz tudna majd használni. Íme a

Részletesebben

TANANYAGCSOMAGOK WORD AND SENTENCE STRUCTURE MANAGE YOUR ENGLISH SZÓSZERKEZETEK

TANANYAGCSOMAGOK WORD AND SENTENCE STRUCTURE MANAGE YOUR ENGLISH SZÓSZERKEZETEK Mit értünk szószerkezetek alatt? SZÓSZERKEZETEK Szószerkezetek alatt a szavak különböző nyelvtani struktúrákban, viszonyokban való összekapcsolását értjük. A szószerkezetek nem mondatok (azaz írásban,

Részletesebben

INDIRECT / REPORTED SPEECH (FÜGGŐ BESZÉD)

INDIRECT / REPORTED SPEECH (FÜGGŐ BESZÉD) INDIRECT / REPORTED SPEECH (FÜGGŐ BESZÉD) A függő beszéd egy valaki részéről elhangzott kijelentés, kérdés, felszólítás, óhaj, kívánság vagy tanácsadás közvetítése tárgyi mellékmondat formájában. Ha a

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24 Beauty and the Beast A szépség és a szörnyeteg 1. rész A rich man lives in a big city near the sea. He has got three daughters and three sons. One daughter is called Beauty

Részletesebben

New English File Elementary Grammar Bank

New English File Elementary Grammar Bank New English File Elementary Grammar Bank File 1 1A a be ige jelen ideje Teljes alak Rövid alak I am your teacher. I m your teacher. Én vagyok a tanárod./én vagyok az Önök tanára. You are in room 13. You

Részletesebben

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Vakáció végi akció Ukrajnában

Vakáció végi akció Ukrajnában 2. szint Augusztus Vakáció végi akció Ukrajnában Vakációvégi vigasztalásként(1) pénteken és szombaton az ukrán iskolásoknak nem kell fizetniük a hajvágásért, fényképkészítésért, a strandlátogatásért, mozi-

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig.

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. VI. Az iskolában A. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. B. Zsuzsa: Reggel 7.35 perckor már az iskolában vagyok.

Részletesebben

Countable and uncountable nouns Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek. Project 2 Unit 4 1-6. Get to top 1 5/a-b-c

Countable and uncountable nouns Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek. Project 2 Unit 4 1-6. Get to top 1 5/a-b-c Countable and uncountable nouns Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek Project 2 Unit 4 1-6. Get to top 1 5/a-b-c 1. A megszámlálható főnevek állhatnak egyes és többes számban. an apple egy alma

Részletesebben

VIZI KATALIN MAGYAR ANGOL ALAPSZÓTÁR

VIZI KATALIN MAGYAR ANGOL ALAPSZÓTÁR 1 VIZI KATALIN MAGYAR ANGOL ALAPSZÓTÁR 2 HÍD SZÓTÁRAK Sorozatszerkesztõ: Temesi Viola 3 VIZI KATALIN MAGYAR ANGOL ALAPSZÓTÁR TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2006 4 Angol anyanyelvi lektor/ Native English editor

Részletesebben

Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata

Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata Különös tekintettel az ismétléses alakzatokra Kiss Tímea Selye János Egyetem Komárom Előadásomban azt vizsgálom,

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1A/B 2A/B 3A/B 4A/B 5A/B Test 1 16 6A/B 7A/B 8A/B 9A/B 10A/B Check-up 28 11A/B 12A/B 13A/B 14A/B 15A/B Test 2 40 16A/B

Tartalomjegyzék 1A/B 2A/B 3A/B 4A/B 5A/B Test 1 16 6A/B 7A/B 8A/B 9A/B 10A/B Check-up 28 11A/B 12A/B 13A/B 14A/B 15A/B Test 2 40 16A/B Tartalomjegyzék 1A/B 2A/B 3A/B 4A/B 5A/B Hello & welcome Köszönés és elbúcsúzás..................................... 6 Sorry, I don t understand A túléléshez szükséges legfontosabb kifejezések................

Részletesebben

Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Totál Tréning Oktatási Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt.

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt. 24. FELADATLAP COUNTABLE, UNCOUNTABLE 1. FELADAT Sok gondot szokott okozni tanulóimnak a megszámlálhatatlan illetve megszámlálható főnevek nyelvtana. Van, aki teljesen elfogadja, megérti, aztán ott a másik

Részletesebben

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER Minden hónapra egy angolos kihívás! Az idei naptárral minden egyes hónapban egy angolos kihívás elé állítalak Titeket!

Részletesebben

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat A Secrets tankönyvcsalád negyedik kötete az angol nyelvet A1+ szinten használó, 13-14 éves diákokat kb. egy tanév alatt juttatja el a KER-ben (Közös Európai Referenciakeret)

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó Húsvét_Témahét Készítette: Szabó Ildikó Projektleírás Kiemelt téma Évfolyam Cél Értékek Ismeretek Attitűdök Kiemelt fejlesztési területek Partnerek Konkrét lépések Felhasználható források Húsvéti ünnepkör

Részletesebben

AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET!

AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET! AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET! Gááááábooor, az angolban miért van mindenre 10 szó? Gááááábooor, az angolban miért jelent egy szó 10 félét? Gááááábooor, az angolban miért hasonlítanak ennyire a szavak?

Részletesebben

FOLYAMATOS MÚLT (Past Continuous)

FOLYAMATOS MÚLT (Past Continuous) FOLYAMATOS MÚLT (Past Continuous) ALAKJA A folyamatos múlt segédigéje: E/1 és E/3: WAS; E/2, T/1, T/2, T/3: WERE Ezt használjuk kijelentő, állító mondatokban és kérdezéskor, valamint tagadáskor is! Ehhez

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

(I do my daily shopping) elintézem a napi bevásárlásomat

(I do my daily shopping) elintézem a napi bevásárlásomat Shopping Vásárlás to buy to go shopping to do the shopping venni bevásárolni menni vásárolni to do somebody's daily shopping elintézni a napi bevásárlást (I do my daily shopping) elintézem a napi bevásárlásomat

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Angol nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve OXFORD International Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

2nd year 1st semester. List for vocabulary tests. 1. lecke

2nd year 1st semester. List for vocabulary tests. 1. lecke 2nd year 1st semester List for vocabulary tests 1. lecke 1. Hány éves? 2. Mi a foglalkozása? 3. Van testvére? 4. Mit csinál a szabadidejében? 5. Mikor született? 6. Mi a telefonszáma? 7. Házas? 8. Hol

Részletesebben

HATÁROZATLAN ÉS ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK

HATÁROZATLAN ÉS ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK HATÁROZATLAN ÉS ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK SOME Az előzőekben megtanultuk, hogy a SOME határozatlan számnevet (= néhány, egy kis) hogyan kell használnunk. De másképpen, más jelentésben is használhatjuk: = valamiféle

Részletesebben

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Kaposvári Egyetem A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

A ~ You're adorable. W, X, Y, Z... It's fun to wander through, The alphabet with you, 1. To tell you what you mean to me

A ~ You're adorable. W, X, Y, Z... It's fun to wander through, The alphabet with you, 1. To tell you what you mean to me A ~ You're adorable 1949 by Jo Stafford and Gordon MacRae YouTube link: http://www.youtube.com/watch?v=aam8t2yococ 1. Hallgasd meg a dalt néhányszor! Tanuld meg a mellékneveket! A ~ You're adorable...

Részletesebben

AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET!

AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET! AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET! Gááááábooor, az angolban miért van mindenre 10 szó? Gááááábooor, az angolban miért jelent egy szó 10 félét? Gááááábooor, az angolban miért hasonlítanak ennyire a szavak?

Részletesebben

TNS project honlap. 1 Az ön neme. 2 Hány éves. 3 Anyanyelve. 4 Ön által ismert idegen nyelvek: 5 Milyen iskolába jár? *

TNS project honlap. 1 Az ön neme. 2 Hány éves. 3 Anyanyelve. 4 Ön által ismert idegen nyelvek: 5 Milyen iskolába jár? * TNS project honlap Ön részt vet egy TNS európai project honlapjának kipróbálásában. Most arra kérjük, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre. 47 kérdésből áll a jelenlegi kérdőív 1 Az ön neme nő férfi 2

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

2(1) nyelvtani összefoglaló táblázat értelmezése. I: doesn t, don t, don t, don t, doesn t, don t, don t, doesn t

2(1) nyelvtani összefoglaló táblázat értelmezése. I: doesn t, don t, don t, don t, doesn t, don t, don t, doesn t Present Simple Egyszerű jelen Project1 unit 4 és Project2 unit 1 és Project 3 unit 0 Get To The Top 1/3a,b és 2/1a és 3/1a -állító mondatok -tagadó mondatok -kérdések -rövid válaszok nyelvtani magyarázat,

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat

Részletesebben

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Hock és Társa Nyelvoktatási és Továbbképző Kkt. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

5 perc Csoport Oktató és Médiaszolgáltató Kft. www.5percangol.hu

5 perc Csoport Oktató és Médiaszolgáltató Kft. www.5percangol.hu www.5percangol.hu 5 perc Csoport Oktató és Médiaszolgáltató Kft. www.5percangol.hu Minden jog fenntartva. A feladatgyûjtemény fénymásolható. Kereskedelmi forgalomba nem hozható! info@5percangol.hu A feladatokat

Részletesebben

WHO IS WHO? Lecke (Középhaladó 2/1) PEOPLE AROUND PART I. - KÖRÜLÖTTÜNK ÉLŐ EMBEREK I. RÉSZ

WHO IS WHO? Lecke (Középhaladó 2/1) PEOPLE AROUND PART I. - KÖRÜLÖTTÜNK ÉLŐ EMBEREK I. RÉSZ WHO IS WHO? Lecke (Középhaladó 2/1) PEOPLE AROUND PART I. - KÖRÜLÖTTÜNK ÉLŐ EMBEREK I. RÉSZ Egy szint első lépése az egyik legfontosabb. Itt eldől, hogy velünk maradsz-e. A téma, amit mára választottunk

Részletesebben

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL Emelt óraszám Iskolánkban az idegen nyelv oktatásának alapvető célja a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

A FUTURE PERFECT SIMPLE

A FUTURE PERFECT SIMPLE A FUTURE PERFECT SIMPLE ALAKJA A Future Perfect Simple-nek két segédigéje van: WILL ez a jövő idejűséget segít kifejezni HAVE ez a perfect szemléletet kifejezni Ezeket használjuk minden számban és személyben.

Részletesebben

1C Folyamatos jelen idő (present continuous): be + főige + ing I you / we / they he / she / it + I m working You He We re working She s working

1C Folyamatos jelen idő (present continuous): be + főige + ing I you / we / they he / she / it + I m working You He We re working She s working New English File Pre-Intermediate Grammar Bank File 1 1A Kérdő szórend Kérdések egyszerű jelen és múlt időben, a do / does / did használatával kérdőszó segédige ragozott alakja alany főige szótári alakja

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 089 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

BEVEZETŐ. Mit értünk mondat alatt?

BEVEZETŐ. Mit értünk mondat alatt? Mit értünk mondat alatt? BEVEZETŐ - egy értelmes gondolat szóbeli, illetve írásbeli megnyilvánulása - mindig van alanya és állítmánya, és sokszor van tárgya is alany: akiről, vagy amiről beszélünk, állítunk

Részletesebben

New English File Pre-intermediate

New English File Pre-intermediate New English File Pre-intermediate Nyelvtani segédlet 06-20-550-20-50 06-96-550-550 www.royalnyelviskola.hu info@royalnyelviskola.hu R o y a l N y e l v i s k o l a Oldal: 1 File 1 New English File Pre-Intermediate

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Angol általános gazdasági nyelv tantárgyi kalauz Távoktatás

Szolnoki Főiskola Angol általános gazdasági nyelv tantárgyi kalauz Távoktatás Függellék Bemeneti teszt I. Jelölje meg a helyes megoldást! 1. I m going to see the doctor tomorrow. So.. A do I B I do C am I D I am 2. I didn t live that note on your desk. I suppose. did. A some other

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

VIII. A cukrászdában. A. Kéred ezt a tortát? Igen, kérem. Mit kérsz? Egy teát kérek. Milyet kérsz? Zöldteát kérek.

VIII. A cukrászdában. A. Kéred ezt a tortát? Igen, kérem. Mit kérsz? Egy teát kérek. Milyet kérsz? Zöldteát kérek. VIII. A cukrászdában A. Kéred ezt a tortát? Igen, kérem. Mit kérsz? Egy teát kérek. Milyet kérsz? Zöldteát kérek. B. Pincér: Tessék parancsolni! Zsuzsa: Kérek egy szelet tortát. Pincér: Csokisat vagy gesztenyéset

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben