Sándor István. Előadásvázlatok a személyek jogából

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sándor István. Előadásvázlatok a személyek jogából"

Átírás

1 Sándor István Előadásvázlatok a személyek jogából

2

3 Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék Bethlen - sorozat Írta: Dr. Sándor István Előadásvázlatok a személyek jogából 4. átdolgozott kiadás a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény szabályai alapján P a t r o c i n i u m Budapest, 2013

4 Tartalomjegyzék oldalszám Rövidítések jegyzéke...11 Előszó...13 Bevezetés...15 I. A természetes személy A természetes személy jogképessége A jogképesség tartalma A jogképesség kezdete A jogképesség megszűnése A halál Holtnak nyilvánítás Halál tényének bírósági megállapítása Cselekvőképesség Teljes cselekvőképesség A kiskorúság miatti korlátozott cselekvőképesség, illetve cselekvőképtelenség Kiskorúság miatt cselekvőképtelen személyek Kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes személyek A kiskorúakra vonatkozó közös szabályok A cselekvőképesség korlátozása gondnokság alá helyezéssel Cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság Cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság Cselekvőképtelenség gondnokság alá helyezés nélkül A gondnokság alá helyezési eljárást megelőző intézkedések A gondnok kirendelése A gondnok tevékenysége Cselekvőképességet érintő gondnokság megszüntetése A támogatott döntéshozatal Az előzetes jognyilatkozat...50 II. Jogi személyek A jogi személy általában A jogi személyekkel kapcsolatos tudományos elméletek Fikciós elméletek Savigny, Puchta, Kierulff Bierling Jhering...60

5 Unger, Austin Realitás elméletek Gierke Zitelmann Binder Saleilles A jogi személy konstrukcióját kiküszöbölő elméletek Jhering, Vareilles-Sommières, Stammler Serment, Hölder és Binder felfogása Windscheid alany nélküli jogokra vonatkozó elmélete Brinz célvagyon elmélete Szászy-Schwarz Gusztáv Egyéb elméletek Kelsen Moór Gyula A jogi személyek elméleteinek kritikája A jogi személyek általános szabályai A jogi személy létesítése A jogi személy létesítő okirata A jogi személy nyilvántartása A jogi személy szervezete A jogi személy ügyvezetése A tulajdonosi ellenőrzés A jogi személy képviselete A jogi személy szervezeti egységének jogalanyisága A jogi személy törvényességi felügyelete A jogi személy határozatainak bírósági felülvizsgálata Állandó könyvvizsgáló Átalakulás, egyesülés, szétválás A jogi személy jogutód nélküli megszűnése A vállalatcsoport Az állam részvétele polgári jogi jogviszonyokban A települési önkormányzat A civil szervezetek általános szabályai A civil szervezetek A civil szervezetek működése, gazdálkodása A civil szervezetek ellenőrzése, megszűnése A civil információs centrumok A közhasznú jogállás A közhasznú jogállás feltételei...88

6 A közhasznú jogállással járó jogok és kötelezettségek A közhasznú jogállás megszűnése Az egyesület Az egyesület fogalmi elemei Az egyesület alapítása Az egyesület szervezete Az egyesület tagjainak jogállása A közgyűlés Az egyesület elnöksége Az egyesület vagyona Az egyesület megszűnése Az egyházak A politikai párt A politikai pártok működése, gazdálkodása A politikai párt megszűnése A köztestület Az országos sportági szakszövetség A hegyközség Az erdőbirtokossági társulat Az alapítvány Alapítása Az alapító jogállása Az alapító okirat módosítása Az alapítvány kuratóriuma Az alapítvány megszűnése A jogi személyiségű gazdasági társaság A gazdasági társaságok szabályozásának keretei A gazdasági társaságok kialakulása és története A gazdasági társaságok főbb jellemzői A gazdasági társaságok közös szabályai A társaság alapítása A gazdasági társaságok szervezete A gazdasági társaságok megszűnése A közkereseti társaság A betéti társaság A korlátolt felelősségű társaság Alapítása Törzstőkéje Szervezete A részvénytársaság...142

7 19.1. A részvény Szervezete A nyilvánosan működő részvénytársaság speciális szabályai Az Európai részvénytársaság Az SE alapítása Az SE szervezete Az egyesülés Az egyesülés alapítása A tagsági jogviszony Az egyesülés szervezete Az Európai Gazdasági Egyesülés A koncessziós társaság A szövetkezet A szövetkezet alapítása A szövetkezet szervezete A tagsági jogviszony Az európai szövetkezet A vízitársulatok Részleges jogképességgel bíró jogi konstrukció, a társasház III. A személyhez fűződő jogok Az élet, testi épség és az egészség megsértése A személyes szabadság, a magánélet és a magánlakás megsértése A személy hátrányos megkülönböztetése A becsület és a jóhírnév megsértése A becsület megsértése A jóhírnév megsértése Tényállítás Felismerhetőség Valótlan tényállítás, valós tények hamis színben feltüntetése Sértő tényállítás A sajtóhelyreigazítás A magántitok Az személyes adatok védelméhez való jog Az adatok védelmével kapcsolatos szabályozás Az adatok fajtái Az adatkezelésre vonatkozó előírások Az érintett jogai A közérdekű adatok Üzleti titok...195

8 7.1. Az üzleti titok feltételei Gazdasági tevékenység Tény, tájékoztatás, egyéb adat Érdeksértés Felróhatóság hiánya Magánlakás, üzleti helyiség védelme A névviseléshez való jog megsértése A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog megsértése Kegyeleti jogok A személyhez fűződő jogok megsértésének jogkövetkezményei Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok Szerzői jog A szerző és a szerzői mű A szerző jogai A szabad felhasználás A szerzői jog megsértésének jogkövetkezményei Iparjogvédelem Műszaki alkotások Árujelzők Formatervezési minták Sui generis alkotások Felhasznált szakirodalom...220

9

10 Rövidítések jegyzéke AB a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága Áht. az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény BH Bírósági határozatok, a Magyarország Kúriájának lapja Btk. a büntető törvénykönyvről szóló évi IV. törvény Ctv. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról évi V. törvény Civil tv. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény EGE európai gazdasági egyesülés Eütv. az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény Gt. a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény Infotv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény Mt. a munka törvénykönyvéről évi I. törvény Nmjtvr. a nemzetközi magánjogról szóló évi 13. számú törvényerejű rendelet Ötv. a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény Pp. a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény régi Ptk. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény Ptk. a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény SCE Societas Cooperativa Europaea, európai szövetkezet SE Societas Europaea, európai részvénytársaság Smtv. a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló évi CIV. törvény SPE Societas Privata Europaea, európai magán(részvény)társaság Tpvt. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló év LVII. törvény Vht. a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény 11

11

12 Előszó A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kezdeményezésére került sor ennek az oktatási segédanyagnak az összeállítására. A Polgári jog I. oktatása során a személyek jogának tárgyköréből az elmúlt tíz év során tartott előadásaim vázlatait szerkesztettem egységes munkába. A könyv először 2010-ben került kiadásra, amelyhez képest a második és a harmadik kiadás a megváltozott jogszabályoknak megfelelően került módosításra, valamint az egyes témakörök tekintetében további kutatások alapján kiegészítésre. A könyv újabb átdolgozását egyrészt ismét a jogszabályváltozások, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény elfogadása, másrészt pedig az oktatás és vizsgáztatás során leszűrt tapasztalatok indokolták. Az előadásvázlatok elsődleges célja a hallgatók számára megkönnyíteni a vizsgára való felkészülést, valamint a megjelölt szakirodalmi hivatkozásokkal egy-egy témakörben való elmélyültebb kutatás folytatásához kiindulópontot biztosítani. Az előadásvázlatok a jogi személyek köréből a kereskedelmi jog területére tartozó intézményeket csak annyiban érintik, amennyiben az az adott jogi konstrukció megértéséhez feltétlenül szükséges, mivel a gazdasági társaságok joga a kereskedelmi jog keretében kerül részletesen oktatásra. Az írásos tananyag segédanyagként alkalmazható a vizsgára történő felkészülés során. Ebből kiindulva a törzsanyag legfontosabb részei kerültek beépítésre a munkába, lehetőség szerint hivatkozva az adott témakörben elérhető szakirodalomra lábjegyzet alkalmazása nélkül és az új Ptk. elfogadása előtti bírósági gyakorlatra, amennyiben az továbbra is irányadó lehet. A személyek jogából különböző tankönyvek, oktatási célú munkák jelentek meg, így pl. a Lenkovics Barnabás és Székely László által jegyzett Magyar polgári jog. A személyi jog vázlata című mű, a Kecskés László által írt A személyek joga című tankönyv, a Jobbágyi Gábor által jegyzett Személyi és családi jog című tankönyv. Az előadásvázlatok megírása során csakúgy, mint az előadások esetében ezekre a művekre is figyelmet fordítottam, törekedve a tananyag megfelelő súlyponti elemeinek kiemelésére és azonos mélységű bemutatására. A személyek jogának anyagát nagyobb terjedelemben és részletesebben is be lehet mutatni, de nem kívántam az előadásvázlatok tartalmi kereteit átlépni. Bízom benne, hogy az előadásvázlatok elősegítik a hallgatók felkészülését, és lehetőség nyílik a visszajelzések alapján annak továbbfejlesztésére. Budapest, november 1. Sándor István 13

13

14 Bevezetés A személyek joga két nagy részterületre osztható, részben a jogalanyok státuszjogára, részben pedig a személyhez fűződő jogok védelmére. A személyek joga mint státuszjog indokolja azt, hogy a mind a Ptk-ban, mind pedig a polgári jogi dogmatikában és a jogi oktatásban az általános rendelkezéseket, tanokat követően kerüljön tárgyalásra. Minden egyes jogviszony alapja az, hogy jogalanyok között jön létre, ebből kiindulva először a jogképesség, jogalanyiság fogalmát kell meghatároznunk, vagyis azt, hogy a jogrend kit ruház fel azzal a képességgel, hogy jogok és kötelezettségek alanya legyen. Ehhez igazodik minden más polgári jogszabály, vagyis ki lehet tulajdonos, birtokos, idegen dologbeli jog jogosultja, szerződő fél, örökhagyó, örökös, családjogjogi jogviszonyok alanya stb. Az absztrakció szintjén a legteljesebb jogképessége az embernek van, akit a magyar jogrend az emberi mivoltából eredően automatikusan jogképesnek minősít. Az emberen kívül a jogszabályok egyéb személyi szerveződéseket, vagyontömegeket is felruháznak önálló jogképességgel, ezek a jogi személyek, vagyis a jogi szabályozás szintjén jogalanyisággal bíró szervezetek. A Ptk. külön könyvben szabályozza az ember és a jogi személyek jogképességét. A jogi személyek értelemszerűen nem rendelkezhetnek olyan jogokkal, amelyek természetéből eredően csak az embert illethetik meg. A Ptk. egységesen alkalmazza a személy kifejezést mind az emberre, mind pedig a jogi személyre. Természetes személyen az embert értjük a jog nyelvére lefordítva, míg a jogi személy a jogrend által jogalanyisággal felruházott személyegyesüléseket és vagyontömegeket jelenti. A jogi személyek mellett vannak olyan, részleges jogképességgel felruházott szerveződések, amelyeket a jogszabályok részleges jogalanyisággal ruháznak fel (pl. társasház stb.). Fontos elhatárolási tényező azonban, hogy az ember az emberi mivoltából, biológiai létéből nyeri el a jogalanyiságát, míg a jogi személyek és a csonka jogi személyek esetében a jogszabály biztosít részleges jogképességet számukra. A jogképesség összefüggésben áll a perképességgel is, mivel a Pp a a perképesség tekintetében a jogképességet határozza meg előfeltételnek. A személyhez fűződő jogok megítélése történeti koronként változott és napjainkban sem teljes körűen kidolgozott, különösen a határait tekintve. A jogrend által felruházott jogalanyoknak vannak olyan igényei, amelyek nem feltétlenül dologhoz, vagyonhoz kötődnek, ugyanakkor a jogalany társadalmi, gazdasági érdekeit mégis jelentősen befolyásolhatják. Egy személy megítélése, intellektuális alkotásai, adatai nem biztos, hogy feltétlenül tárgyiasult formában jelennek meg, és ha mégis, 15

15 Bevezetés akkor sem az azokat hordozó dolognak van jelentősége. A jog nem csak a materiális javakkal foglalkozik, hanem figyelmet szentel a személyek, és ezen belül is elsősorban a természetes személynek az emberi létéből fakadó erényeire és alkotásaira. Ha az emberek és a tárgyak jelentőségét akarjuk megítélni, az ember központi szerepét kell megállapítani, vagyis a tárgyiasult világ az ember szolgálatára rendelt, az életminőségét biztosítja. A felvilágosult modern társadalmi gondolkodásban az ember jelenti a legnagyobb értéket, akár vallási, akár erkölcsi szempontból. Ugyanakkor az ember sem önmagáért létezik, az embernek figyelembe kell vennie azt, hogy más emberekkel együtt szabad és kell élnie. A társadalmi együttélés alapvető és elsődleges követelménye a szeresd felebarátodat mint önmagad előírása, aminek teljes mértékben történő társadalmi elfogadása lenne kívánatos. A jogi szabályozás azt az erkölcsi minimumot fogalmazza meg, amely szerint mások emberi méltóságát, becsületét tiszteletben kell tartani. A személyhez fűződő jogok tehát elsősorban az emberi léthez fűződő jogokat ölelik fel, amelyek köréből a jogrend számosat a jogalanyiság szintjén elismert szerveződésekre és vagyontömegekre is kiterjeszt. A személyek joga a polgári jog rendszerében az egyik legjelentősebb jogterület. A személyekre vonatkozó jogi szabályozás határozza meg az embert a jog rendszerében, másként fogalmazva, a személyek joga legitimálja az ember jogalanyként történő elismerését. A személyek joga, mint jogterület alapvetően az alábbiak szerint osztható fel: 1. Az ember: az ember jogképességnek keletkezése és megszűnése, az ember cselekvőképessége és e képességének korlátozása, kizárása. 2. A jogi személyek: a jogi személyek létrejötte, működésük főbb szabályai, megszűnése, az egyes jogi személyekre vonatkozó speciális szabályok. 3. A személyhez fűződő jogok: a személyhez fűződő jogok védelme, a személyek által létrehozott intellektuális, szellemi alkotások. Ajánlott szakirodalom a személyek jogával kapcsolatban általában: Jobbágyi G.: Személyi és családi jog. Budapest, Kecskés L.: Polgári jog. A személyek joga. Budapest-Pécs, Lenkovics B. Székely L.: Magyar polgári jog. A személyi jog vázlata. Budapest, Javasolt továbbá az egyes Ptk. kommentárokat is használni a joggyakorlat megismerése érdekében, illetve a Ptk. megalkotásához kötő szakirodalmat is. 16

16 I. A természetes személy 1. A természetes személy jogképessége 1.1. A jogképesség tartalma A jogképesség az a képesség, hogy valaki jogok és kötelezettségek alanya lehet. A jogképesség az ember vonatkozásában abszolút kategória, nincsenek fokozatai, mint a cselekvőképességnek és a jogképesség elbírálásánál más külső körülményeket sem lehet figyelembe venni. A jogképesség nem befolyásolható a jogalany által sem, vagyis az embernek nincs döntési lehetősége arra vonatkozóan, hogy jogképes akar-e lenni, vagy sem. Magyarországon minden ember jogképes, ami azt jelenti, hogy minden természetes személyt jogok és kötelezettségek illethetnek meg, vagyis minden természetes személy jogalanynak minősül. Jogképességet nem lehet korlátozni életkor alapján, míg a cselekvőképesség szempontjából ez a tényező meghatározó jelentőségű, addig jogképessége tekintetében minden embert egyenlőnek kell elismerni, függetlenül életkorától. Tilos a jogképesség korlátozása nemre való tekintettel, a polgári jogviszonyok alanyai akár férfiak, akár nők lehetnek, és ugyanazok jogok illetik meg őket. Szintén nem lehet megkülönböztetést alkalmazni faji alapon, vagyis az adott személy valamely kaszthoz való tartozása alapján. A Ptk. ezt az elvet az ENSZ XXI. ülésszakán, december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának megfelelően (lásd az évi 8. tvr-t) szabályozza. Szintén tilos a polgári jogviszonyok tekintetében a nemzetiséghez kapcsolódó megkülönböztetés, ami azt jelenti, hogy polgári jogviszonyokban származás, illetve nemzetiséghez tartozás alapján senkit nem érhet hátrány. Ez természetesen nem azonos az állampolgárság kérdésével, tehát a külföldi állampolgárok vonatkozásában értelemszerűen lehetőség van olyan jogszabályok alkotására, amelyek nem biztosítanak a magyar állampolgárokkal azonos jogosultságokat (pl. termőföld vásárlása). Szintén tilos a felekezethez való tartozás alapján történő különbségtétel, tehát az, hogy valaki hívő vagy nem hívő, illetve milyen vallású, a polgári jogi jogképességet nem érinti. A magyar polgári jogban a természetes személyek jogképessége feltétlen, ezért a jogképességet korlátozó szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat érvénytelen. Ebből eredően a magyar jogban rabszolgaságot, vagy annak bármely változatát eredményező 17

Polgári jogi alapfogalmak

Polgári jogi alapfogalmak Bércesi Zoltán -- Garamvölgyi Róbert Polgári jogi alapfogalmak - Előadásvázlat, témakörjegyzék belső, intézményi használatra a PTE ÁJK jogi asszisztenshallgatói számára - - Jogi asszisztens felsőfokú szakképzés

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézet. Dr. Sárközy Tamás VÁLLALATI JOG

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézet. Dr. Sárközy Tamás VÁLLALATI JOG BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézet Dr. Sárközy Tamás VÁLLALATI JOG oktatási segédanyag Budapest, 2013 2 Szervezetek státusjoga

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

Polgári jogi alapfogalmak

Polgári jogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Polgári jogi alapfogalmak Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009-11 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Témakör: A személyhez- és a szellemi alkotáshoz fűződő jogok 4.o. 1) A

Részletesebben

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.)

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Előzetes megjegyzések: 1. A Kérdések és válaszok közzétételének célja, hogy közérthető,

Részletesebben

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően Ennek a kiegészítésnek az a célja, hogy összefüggően bemutassa: a Polgári Törvénykönyv megváltozásával milyen más, megváltozott

Részletesebben

1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN

1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN AZ ÚJ PTK.-val KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK 1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény MK 2013/31), amely

Részletesebben

Az új magyar médiaszabályozás

Az új magyar médiaszabályozás Az új magyar médiaszabályozás Az új magyar médiaszabályozás Kiadó: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nyomtatta: HTSART Kft. Budapest, 2011. november Tartalomjegyzék Előszó...7 2010. évi CIV. törvény

Részletesebben

TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK

TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK Tananyag Budapest, 2014 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Szerzők: I. rész: Tapa Barnabás II. rész: Hegedűs Tamás Lektorálta: Zala Mihály Kézirat lezárva:

Részletesebben

Mérlegképes továbbképző tanfolyam. Segédlet

Mérlegképes továbbképző tanfolyam. Segédlet A gazdasági társaságokra vonatkozó szabályozás 2014-től életbe lépő fontosabb változásai Mérlegképes továbbképző tanfolyam Segédlet I. Bevezetés Az új Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.), pontos

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Néhány gondolat az új Munka törvénykönyvéről... 4 ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I. Bevezető rendelkezések... 6 A törvény célja... 6 A törvény hatálya...

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

Közjegyzők. közlönye. T a r t a l o m j e g y z é k. Párkapcsolati formák a hatályos magyar jogban Csűri Éva 1

Közjegyzők. közlönye. T a r t a l o m j e g y z é k. Párkapcsolati formák a hatályos magyar jogban Csűri Éva 1 2 0 1 0. 1 4. é v f o l y a m LV I i. é v f o l y a m 6. szám Közjegyzők közlönye T a r t a l o m j e g y z é k Párkapcsolati formák a hatályos magyar jogban Csűri Éva 1 A közjegyzői gyakorlatot érintő

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat Dr. Horváth István AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE A CSALÁDJOG JÖVÕJE A Ptk. cselekvőképességi és családjogi rendelkezéseinek alkalmazását segítő átmeneti normákról 1. Az átmeneti szabályok célja Már többször olvashattuk, hogy a Polgári Törvénykönyv 1

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Mező István SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. (PhD értekezés)

Mező István SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. (PhD értekezés) Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Mező István SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON (PhD értekezés) Deák Ferenc

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG IV/2350/2012. Az Alkotmánybíróság teljes ülése jogszabály alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány, valamint alkotmányjogi panaszok tárgyában dr. Dienes- Oehm

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

A HÁZASSÁG ALKOTMÁNYJOGI VÉDELME ÉS AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ZSIROS ANNAMÁRIA

A HÁZASSÁG ALKOTMÁNYJOGI VÉDELME ÉS AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ZSIROS ANNAMÁRIA Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXI. (2013), pp. 259 270. A HÁZASSÁG ALKOTMÁNYJOGI VÉDELME ÉS AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ZSIROS ANNAMÁRIA Tanulmányomban egy viszonylag

Részletesebben

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására NOSZA Egyesület 2014 Tartalom Bevezetés... 3 I. Részvételi jogok... 4 Közérdekű adatok megismerése... 4 Bírósági jogérvényesítés... 4 Közérdekű

Részletesebben

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1.

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Pécs 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) (tervezet)

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) (tervezet) MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) (tervezet) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelősséggel

Részletesebben

A közérdekű igényérvényesítés egyes kérdései. Dr. Kárpáti József ügyvéd

A közérdekű igényérvényesítés egyes kérdései. Dr. Kárpáti József ügyvéd A közérdekű igényérvényesítés egyes kérdései Dr. Kárpáti József ügyvéd A közérdekű igényérvényesítés lényege, hogy nem közvetlenül a jogsérelmet szenvedett személy fordul a jogainak érvényesítése érdekében

Részletesebben

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL I. Az új szabályozás kialakítását meghatározó alapvető szempontok 1.) Az Alaptörvényhez való kapcsolódások Magyarországon

Részletesebben

Az ügyész feladatai a polgári perben

Az ügyész feladatai a polgári perben Az ügyész feladatai a polgári perben Jelige: palánta Polgári jogi szekció Választott téma sorszáma: 17. 2 T a r t a l o m j e g y z é k Előszó 3. 1. Kisebb, de mégis nagyobb: KÖZÉRDEKVÉDELMI (közjogi)

Részletesebben

A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN

A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN TULAJDONVISZONYOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS ROMÁNIÁBAN* Drinóczi Tímea** A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN I. rész: A MAGÁNTULAJDONOSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A tulajdoni garancia

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben