AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE"

Átírás

1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Javaslat Brüsszel, COM(2006) 655 végleges 2006/0218 (COD) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (előterjesztő: a Bizottság) HU HU

2 INDOKLÁS 1) A javaslat háttere 110 A javaslat indokai és célkitűzései A termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozására szolgáló CPA rendszert 1993-ban hozták létre a gazdasági statisztika harmonizálása céljából. Ez az osztályozás szorosan kötődik a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozására szolgáló NACE rendszerhez. A javaslat tárgya a CPA felülvizsgált változata, amely tükrözi a gazdaságban az elmúlt 15 év során végbement fejlődést, a NACE rendszerben, illetve az egyéb nemzetközi termékosztályozási rendszerekben végrehajtott jelentős felülvizsgálatot. 120 Általános háttér 1993-ben történt elfogadása óta a CPA kisebb módosításokon ment keresztül. A felülvizsgálat változat kibocsátását sürgetik a gazdaságban azóta végbement fontos változások és a tevékenységek és termékek nemzetközi osztályozási rendszereinek jelentős felülvizsgálata: ennek eredményeként a javasolt felülvizsgált CPA jobban igazodik a gazdasági valósághoz, és fokozottabb összehasonlíthatóságot biztosít más nemzetközi osztályozási rendszerekkel. 130 A javaslat által lefedett tárgykörben meglévő rendelkezések A Tanács 3696/93/EGK rendelete (1993. október 29.) az Európai Gazdasági Közösségben a termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásáról 141 Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival és célkitűzéseivel Nem alkalmazható. 2) Az érdekelt felekkel folytatott konzultáció és hatásvizsgálat Az érdekelt felekkel folytatott konzultáció 211 A konzultáció módja, az érintett főbb ágazatok és a válaszadók általános bemutatása 2002 óta számos konzultációra került sor a nemzeti statisztikai intézetekkel, valamint az európai gazdasági és szakmai szövetségekkel, melyek során javaslatokat kértünk a CPA módosítására. 212 A válaszok összegzése és figyelembevételük módja Szakértői csoportok mérlegelték és elemezték valamennyi javaslatot. A szakvélemények összegyűjtése és felhasználása 229 Nem volt szükség külső szakvéleményre. HU 3 HU

3 230 Hatásvizsgálat Az Eurostat három lehetőséget mérlegelt. Az első szerint nem változik az osztályozás. Ez megszakította volna a tevékenységek nemrég felülvizsgált osztályozási rendszerével (NACE) való kapcsolatot, megakadályozta volna a más gazdaságok statisztikáival való összehasonlíthatóságot és olyan statisztikai információkat eredményezett volna, amelyek nem felelnek meg a jelenlegi igényeknek. A második lehetőség egy új CPA-t létrehozó európai parlamenti és tanácsi rendelet javaslása volt, amelyet a gazdasági valóságnak való megfelelés, a más nemzetközi osztályozási rendszerekkel való összehasonlíthatóság és az előző osztályozási rendszerrel való folytonosság elvei szerint vizsgáltak volna felül. A harmadik lehetőség a felülvizsgált CPA-t létrehozó és az összes kapcsolódó végrehajtási tevékenységet részletező európai parlamenti és tanácsi rendelet javaslása volt. Ennek az lett volna a kockázata, hogy gátolja mind a felülvizsgált NACE, mind pedig a felülvizsgált CPA párhuzamos alkalmazását. 3) A javaslat jogi elemei 305 A javasolt intézkedés összefoglalása A termékek tevékenység szerinti felülvizsgált osztályozási rendszerének létrehozása. 310 Jogalap Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 285. cikke adja a közösségi statisztikák jogalapját. A Tanács az együttdöntési eljárással összhangban intézkedéseket fogad el statisztikák készítésére vonatkozóan, amennyiben ez a Közösség tevékenységeinek ellátásához szükséges. E cikk a közösségi statisztikák előállítására vonatkozó követelményeket fogalmazza meg, és előírja a pártatlanság, a megbízhatóság, az objektivitás, a tudományos függetlenség, a költséghatékonyság és a statisztikai adatok bizalmas kezelése normáinak való megfelelést. 329 A szubszidiaritás elve Mivel a javasolt intézkedés célkitűzéseit nevezetesen a termékek tevékenység szerinti közös osztályozási rendszerének összehasonlítható statisztikák termelése érdekében történő létrehozását a tagállamok egyénileg nem képesek teljesíteni, a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban közösségi szinten van szükség megfelelő intézkedésre. Az arányosság elve A javaslat a következő okokból tesz eleget az arányosság elvének. HU 4 HU

4 331 A javasolt rendelet lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy a CPA-al összhangban álló nemzeti statisztikai termékosztályozási rendszert hozzanak létre, így biztosítja a nemzetgazdaság egyedi igényeinek való megfelelést. Az arányosság elvével összhangban ez a rendelet a célkitűzése a termékek tevékenység szerinti felülvizsgált osztályozási rendszerének létrehozása eléréséhez szükséges minimumra szorítkozik, és nem lép túl az e cél eléréséhez szükséges mértéken. 332 Az eszközök megválasztása Javasolt eszköz: rendelet. Más eszköz nem lenne megfelelő a következő ok miatt: A javasolt rendelet hatályos rendeletet helyez hatályon kívül. 4) Költségvetési vonzat 409 A javaslatnak nincs a Közösség költségvetését érintő vonzata. 5) Kiegészítő információ Felülvizsgálati/módosító/megszüntetési záradék 532 A javaslat nem tartalmaz felülvizsgálati/módosító/megszüntetési záradékot. 60 Európai Gazdasági Térség A javasolt jogi aktusnak vannak EGT-vonatkozásai, ezért ki kell terjednie az Európai Gazdasági Térségre. HU 5 HU

5 2006/0218 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére, tekintettel a Bizottság javaslatára 1, a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően, mivel: (1) Az október 29-i 3696/93/EGK tanácsi rendelet 2 létrehozta az Európai Közösségben a termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozási rendszerét. (2) A gazdaság technológiai fejlődésére és szerkezeti változásaira adott válaszként létre kell hozni a termékek időszerű osztályozási rendszerét. (3) Egy a megfelelő előállítási tevékenységgel összhangban álló termékosztályozási struktúra megelőzi az össze nem függő kódolási sémák elburjánzását, és megkönnyíti a megfelelő piacok előállító szerinti azonosítását. (4) Szükség van egy referenciakeret létrehozására, amelyen belül összehasonlíthatók a gyártásra, fogyasztásra, külkereskedelemre és szállításra vonatkozó statisztikai adatok. (5) A termékek tevékenység szerinti osztályozási rendszerének korszerűsítése központi jelentőséggel bír a Bizottságnak a közösségi statisztikák átalakítását célzó jelenlegi er őfeszítései sorában. Célja, hogy összehasonlíthatóbb és relevánsabb adatok révén közösségi és nemzeti szinten egyaránt hozzájáruljon a gazdaságirányítás fejlesztéséhez. (6) A belső piac működésének biztosításához szükség van a nemzeti és közösségi statisztikák gyűjtésére, továbbítására és közzétételére vonatkozó statisztikai standardokra, biztosítandó, hogy a vállalkozások, pénzügyi intézmények, kormányok és az egységes piac összes többi szereplője megbízható és összehasonlítható statisztikai adatokhoz jusson. Ebből a célból létfontosságú, hogy az Európai Közösségben fellelhet 1 HL C, [ ] o. 2 HL L 342., , 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., , 1. o.) módosított rendelet. HU 6 HU

6 ő termékek osztályozási rendszerének egyes kategóriáit minden tagállamban egységesen értelmezzék. (7) Megbízható és összehasonlítható statisztikák szükségesek ahhoz, hogy a vállalkozások felmérhessék versenyképességüket, és hasznos segítséget nyújtanak a közösségi intézményeknek is a verseny torzulásának megelőzésében. (8) A termékek gazdasági tevékenység szerinti közös statisztikai osztályozási rendszerének létrehozása önmagában nem kötelezi a tagállamokat adatok gyűjtésére, közzétételére vagy szolgáltatására. A belső piac irányításához szükséges megbízhatósággal, sebességgel, rugalmassággal és részletezettséggel rendelkező integrált információk csak abban az esetben biztosíthatók, ha a tagállamok a közösségi osztályozáshoz kapcsolódó termékosztályozási rendszert használnak. (9) Biztosítani kell, hogy a tagállamok nemzeti kötelezettségeik teljesítése céljából nemzeti osztályozási rendszereikbe a termékek közösségi statisztikai osztályozási rendszerén alapuló további kategóriákat integrálhassanak. (10) A gazdasági statisztika nemzetközi összehasonlíthatóságának követelménye miatt a tagállamok és a Közösség intézményei a termékek olyan osztályozási rendszerét használják, amely közvetlenül kötődik az ENSZ Statisztikai Bizottsága által elfogadott központi termékosztályozás (Central Product Classification, CPC) második változatához 3. (11) A közösségi termékosztályozási rendszer alkalmazása szükségessé teszi, hogy a Bizottság munkáját segítse a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozattal 4 létrehozott statisztikai programbizottság, különös tekintettel a CPA végrehajtásából eredő nehézségek megvizsgálására, valamint a CPA módosításainak beillesztésére. (12) A termékek új statisztikai osztályozási rendszerének létrehozása következtében módosítani kell a CPA-ra történő hivatkozásokat. Ezért szükségszerű a 3696/93/EK rendelet hatályon kívül helyezése. (13) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal 5 összhangban kell elfogadni. Különösen is szükséges az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást követni azokkal az általános hatályú intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú összetevőinek módosítására irányulnak, többek között ilyen elemek törlésére vagy e rendelet új, nem alapvető fontosságú elemekkel való kiegészítésére; az ilyen intézkedéseket e rendelet 6. cikkének (2) bekezdése említi. (14) Mivel e rendelet célkitűzését nevezetesen a termékek tevékenység szerinti új statisztikai osztályozási rendszerének (CPA) létrehozását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban HL L 181., , 47. o. 5 HL L 184., , 23. o. A legutóbb a 2006/512/EK határozattal (HL L 200., , 11. o.) módosított határozat. HU 7 HU

7 intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben megállapított arányosság elvével összhangban ez a rendelet nem lépi túl az említett célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket. (15) A statisztikai programbizottsággal konzultációt folytattak, ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 1. cikk Tárgy és hatály (1) A gazdasági valóságra adandó megfelelő válasz és a nemzeti, közösségi és nemzetközi osztályozási rendszerek, ennélfogva a nemzeti, közösségi és nemzetközi statisztikák közötti összehasonlíthatóság biztosítása érdekében e rendelet létrehozza a Közösségben fellelhető termékek tevékenység szerinti közös statisztikai osztályozásának új rendszerét (a továbbiakban: CPA). (2) A termék kifejezés szállítható árut, nem szállítható árut és szolgáltatást jelent. (3) E rendelet kizárólag az osztályozási rendszer statisztikai célú használatára vonatkozik. 2. cikk (1) A CPA a következőket tartalmazza: A CPA szintjei és szerkezete (a) (b) első szint, mely betűkódokkal azonosított osztályokból áll (nemzetgazdasági ágak), második szint, mely két számjegyből álló számkódokkal azonosított osztályokból áll (ágazatok), (c) harmadik szint, mely három számjegyből álló osztályokból áll (alágazatok), számkódokkal azonosított (d) (e) (f) negyedik szint, mely négy számjegyből álló számkódokkal azonosított osztályokból áll (szakágazatok), harmadik szint, mely öt számjegyből álló számkódokkal azonosított osztályokból áll (kategóriák), hatodik szint, mely hat számjegyből álló számkódokkal azonosított osztályokból áll (alkategóriák). (2) A CPA-t a melléklet tartalmazza. 3. cikk HU 8 HU

8 A CPA felhasználása A CPA-t a Bizottság a tevékenységek szerint osztályozott termékekre vonatkozó valamennyi statisztikánál felhasználja. 4. cikk A termékek gazdasági tevékenység szerinti nemzeti osztályozása (1) A tagállamok a CPA-t alkategóriái alapján aggregált vagy részletezett, specifikus vagy funkcionális alkalmazásra használhatják. (2) Ezek az osztályozási rendszerek a következő szabályokkal összhangban kapcsolódnak a CPA-hoz: (a) (b) (c) a CPA-nál nagyobb mértékben aggregált osztályozási rendszerek a CPA alkategóriáinak pontos aggregálásaiból állnak; a CPA-nál részletesebb osztályozási rendszerek olyan osztályokból állnak, amelyek teljes mértékig illeszkednek a CPA alkategóriáiba; az ily módon nyert osztályozási rendszereknek különböző kódolása is lehet. (3) A tagállamok használhatnak a CPA-ból származó tevékenység szerinti nemzeti termékosztályozási rendszereket. Ilyenkor továbbítják a Bizottságnak a nemzeti osztályozási rendszerüket meghatározó tervezetet. A Bizottság ellenőrzi, hogy a nemzeti osztályozási rendszer megfelel-e a (2) bekezdésnek, és tájékoztatásképpen elküldi a nemzeti osztályozási rendszert a többi tagállamnak. A tagállamok nemzeti osztályozási rendszerei tartalmazzák a nemzeti osztályozási rendszer és a CPA megfelelési táblázatát. 5. cikk A Bizottság tevékenységei (1) A Bizottság biztosítja a CPA terjesztését, karbantartását és elősegíti annak alkalmazását, különösen a következők révén: a) a CPA-hoz kiegészítő magyarázatok készítése és aktualizálása és közzététele; b) a CPA alkalmazásához iránymutatások kidolgozása és közzététele; c) megfelelési táblázatok közzététele a következők között: a CPA új és előző változata; a CPA előző és új változata; a CPA és a kombinált nómenklatúra (KN) 6 ; HU 9 HU

9 d) az egyéb osztályozási rendszerekkel való szorosabb összefüggés megteremtésére tett erőfeszítések. 6. cikk Végrehajtási intézkedések (1) Az e rendelet végrehajtásához és frissítéséhez szükséges alábbi intézkedéseket a 7. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni: a) A CPA alkalmazásából származó problémák esetén szükségessé váló döntések, ideértve egyes gazdasági tevékenységek szakágazati besorolását, és b) a CPA előző változatáról való teljesen összehangolt áttéréshez szükséges technikai intézkedések. 2. Az alábbi intézkedéseket a 7. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni: a CPA következőkre irányuló módosításai: a) a technológiai vagy gazdasági fejlődés figyelembevétele; b) az egyéb társadalmi és gazdasági osztályozási rendszerekhez való igazodás. 3. Mérlegelni kell azt az elvet, hogy az aktualizálásból származó előnyöknek meg kell haladniuk annak költségeit, és azt az elvet, hogy a további költségek és terhek ésszerű határokon belül maradjanak. 7. cikk Bizottság (1) A Bizottságot a 89/382/EGK, Euratom határozattal létrehozott Statisztikai Programbizottság (a továbbiakban: bizottság) segíti. (2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK tanácsi határozat 5. és 7. cikkében meghatározott szabályozási bizottsági eljárást kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire. Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időszak három hónap. (3) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikkének (1) (4) bekezdésében és 7. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő 6 HL L 256., , o. HU 10 HU

10 szabályozási bizottsági eljárást kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire. (4) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát. 8. cikk Az Európai Gazdasági Közösségben a termékek tevékenységek szerinti statisztikai osztályozásáról (CPA) szóló 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése A 3696/93/EGK rendelet hatályát veszti. 9. cikk Hatálybalépés Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. Ezt a rendeletet január 1-jétől kell alkalmazni. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt Brüsszelben, az Európai Parlament részéről az elnök a Tanács részéről az elnök HU 11 HU

11 MELLÉKLET CPA 2008 (* része) Kód Osztály CPC ver. 2 A MEZŐGAZDASÁGI, ERDŐGAZDÁLKODÁSI ÉS HALÁSZATI TERMÉKEK 01 Mezőgazdasági, vadászati és kapcsolódó szolgáltatásokból származó termékek 01.1 Nem évelő növények Gabonafélék (kivéve: rizs), hüvelyesek és olajos magvak Búza Durumbúza 0111* Búza, kivéve durumbúza 0111* Kukorica Kukorica Árpa, rozs és zab Árpa Rozs Zab Cirok, köles és egyéb gabonafélék Cirok Köles Egyéb gabonafélék Gabonaszalma és -pelyva Gabonaszalma és -pelyva Zöldhüvelyesek Zöldbab Zöldborsó Egyéb zöldhüvelyesek Száraz hüvelyesek HU 12 HU

12 Bab, száraz Lóbab, száraz Csicseriborsó, száraz Lencse, szárított Borsó, szárított Máshová nem sorolt hüvelyesek (szárított hüvelyesek) Szójabab, földimogyoró és gyapotmag Szójabab Földimogyoró, héjas Földimogyoró, héj nélkül Gyapotmag Egyéb olajos magvak Lenmag Mustármag Repce- vagy káposztamag Szezámmag Napraforgómag Máshová nem sorolt egyéb olajos magvak Rizs, hántolatlan Rizs, hántolatlan Rizs, hántolatlan Zöldségek és dinnyefélék, gyökérzöldségek és gumósok Levél- vagy szárzöldségek Spárga Káposztafélék Karfiol és brokkoli Saláta 01214* HU 13 HU

13 Cikória 01214* Spenót Articsóka Egyéb levél- vagy szárzöldségek Dinnyefélék Görögdinnye Egyéb dinnyefélék Egyéb gyümölcstermésű zöldségek Chili- és zöldpaprika Kígyóuborka és uborka Tojásgyümölcs (padlizsán) Paradicsom Máshová nem sorolt egyéb gyümölcstermésű zöldségek Gyökérzöldségek, hagymások, gumósok Sárga- és fehérrépa Fokhagyma Hagyma Póréhagyma és egyéb hagymafélék Egyéb gyökérzöldségek, hagymások vagy gumósok (magas keményítő- vagy inulintartalom nélkül) Ehető gumós és gyökérnövények magas keményítő- vagy inulintartalommal Burgonya Édesburgonya Manióka Egyéb ehető gumós és gyökérnövények magas keményítő- vagy inulintartalommal Zöldségmag, kivéve céklamag Zöldségmag, kivéve céklamag Cukorrépa és cukorrépamag HU 14 HU

14 Cukorrépa Cukorrépamag Gomba és szarvasgomba Gomba és szarvasgomba Máshová nem sorolt friss zöldségfélék Máshová nem sorolt friss zöldségfélék Cukornád Cukornád Cukornád Nyers dohány Nyers dohány Nyers dohány Rostnövények Rostnövények Gyapot maggal vagy anélkül Juta, kenaf és egyéb rostos növények, nyers vagy áztatott, kivéve: len, kender és hócsalán Máshová nem sorolt len és valódi kender, nyers szizál Egyéb nem évelő növények Takarmány Takarmány Vágott virágok és virágrügyek, virágmagvak Vágott virágok és virágrügyek Virágmagvak Cukorrépamag, takarmánynövények magja; egyéb növényi nyersanyagok Cukorrépa (kivéve cukorrépamag) és takarmánynövények magja Máshová nem sorolt egyéb növényi nyersanyagok Évelő növények HU 15 HU

15 01.20 Kukorica Szőlő Szőlő Csemegeszőlő 01330* Egyéb szőlő, frissen 01330* Trópusi és szubtrópusi gyümölcs Trópusi és szubtrópusi gyümölcs Avokádó Banán, főzőbanán (plantain) és hasonlók Datolya Füge Egyéb trópusi és szubtrópusi gyümölcs Citrusfélék Citrusfélék Pomelo és grapefruit Citrom és lime (zöldcitrom) Narancs Mandarin, klementin Egyéb citrusfélék Almatermésűek és csonthéjasok Alma Alma Egyéb almatermésűek és csonthéjasok Körte 01352* Birs 01352* Kajszibarack Cseresznye HU 16 HU

16 Őszibarack 01355* Nektarin 01355* Szilva 01356* Kökény 01356* Máshová nem sorolt egyéb almatermésűek és csonthéjasok Egyéb fán és bokron termő gyümölcsök és diófélék Bogyósok és áfonyafélék Kiwi Málna Eper Máshová nem sorolt egyéb bogyósok, áfonyafélék Gyümölcsmagvak Gyümölcsmagvak Diófélék (kivéve vad ehető dió, földimogyoró és kókuszdió) Mandula Gesztenye * Mogyoró Pisztácia * Dió * Egyéb diófélék (kivéve vad ehető dió, földimogyoró és kókuszdió) * Máshová nem sorolt egyéb fán és bokron termő gyümölcsök Máshová nem sorolt egyéb fán és bokron termő gyümölcsök Olajos gyümölcsök Olajbogyó HU 17 HU

17 Asztali olajbogyó 01450* Olívaolaj előállítására szánt olajbogyó 01450* Kókuszdió Kókuszdió * Egyéb olajos gyümölcsök Máshová nem sorolt egyéb olajos gyümölcsök Élvezeti cikkek Élvezeti cikkek Kávébab, nem pörkölt Tealevél Matétea-levél Kakaóbab Fűszer-, aroma- és gyógynövények Fűszernövények, feldolgozás nélkül Bors (piper spp.), nyers Chili- és zöldpaprika, száraz (capsicum spp.), nyers Szerecsendió, szerencsendió-virág és kardamom, nyers Ánizs, koriander, római kömény, kömény, borókabogyó, nyers Fahéj (fehérfahéj), nyers Szegfűszeg (egész), nyers Gyömbér, szárított, nyers Vanília, nyers Egyéb nem feldolgozott fűszernövények Komlótoboz Komlótoboz Elsődlegesen az illatszer- és gyógyszergyártásban, vagy rovar- és gombairtásra és más hasonló célkora használt növények Elsődlegesen az illatszer- és gyógyszergyártásban, vagy rovar- és gombairtásra és más hasonló célkora használt növények 01930* HU 18 HU

18 01.29 Egyéb évelő növények Nyersgumi Nyersgumi Karácsonyfa, vágott Karácsonyfa, vágott Elsődlegesen fonatkészítéshez, töltelék- vagy párnázóanyagnak, festéshez vagy cserzéshez használt növényi anyagok Elsődlegesen fonatkészítéshez, töltelék- vagy párnázóanyagnak, festéshez vagy cserzéshez használt növényi anyagok Ültetőanyagok: palánták, virághagymák és gyökerek, gumók és dugványok, oltványok; gombacsíra Ültetőanyagok: palánták, virághagymák és gyökerek, gumók és dugványok, oltványok; gombacsíra Ültetőanyagok: palánták, virághagymák és gyökerek, gumók és dugványok, oltványok; gombacsíra Ültetőanyagok: palánták, virághagymák és gyökerek, gumók és dugványok, oltványok; gombacsíra 01961* 01.4 Élő állatok és állati termékek Tejhasznú szarvasmarha, élő, valamint nyers tehéntej Tejhasznú szarvasmarha, élő állatok Tejhasznú szarvasmarha, élő állatok 0211* Nyers tehéntej Nyers tehéntej Egyéb szarvasmarha és bivaly, élő, valamint azok spermája Egyéb szarvasmarha és bivaly, élő Egyéb szarvasmarha és bivaly, kivéve borjú, élő 0211* Szarvasmarha és bivaly borjú, élő 0211* Szarvasmarha- és bivalysperma Szarvasmarha- és bivalysperma Ló és egyéb lófélék, élő Ló és egyéb lófélék, élő Ló és egyéb lófélék, élő HU 19 HU

19 01.44 Teve és tevefélék, élő Teve és tevefélék, élő Teve és tevefélék, élő Juh, kecske, élő; nyers juh- és kecsketej és nyírt gyapjú Juh és kecske, élő Juh, élő állatok Kecske, élő állatok Nyers juh- és kecsketej Nyers juhtej Nyers kecsketej Nyírt juh- és kecskegyapjú, zsíros (beleértve a háton mosott gyapjút is) Nyírt juh- és kecskegyapjú, zsíros (beleértve a háton mosott gyapjút is) Sertés, élő állatok Sertés, élő állatok Sertés, élő állatok Baromfi, élő állat és tojás Baromfi, élő állatok Csirke, élő Pulyka, élő Liba, élő Kacsa és galamb, élő Tojás héjában, friss Tyúktojás héjában, friss Egyéb baromfitojás héjában, friss Keltetőtojás Egyéb haszonállat és állati termékek Egyéb haszonállat, élő Házinyúl, élő HU 20 HU

20 Máshová nem sorolt haszonszárnyasok, élő Tenyésztett hüllők (kivéve kígyó és teknős), élő Máshová nem sorolt egyéb haszonállatok, élő Egyéb haszonállatokból származó termékek Természetes méz Máshová nem sorolt nyersméz Csiga (kivéve tengeri csiga), frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva Máshová nem sorolt ehető állati termékek Gombolyításra alkalmas selyemgubó Rovarviasz és cetvelő, finomítva vagy színezve is Állatembrió, szaporításra Máshová nem sorolt nem ehető állati eredetű termékek Nyers szőrme és egyéb nyersbőr Nyers szőrme, kivéve a prémhasznú bárány szőrméjét 02955* A prémhasznú bárány nyers szőrméje 02955* Máshová nem sorolt nyers állatbőr (friss vagy tartósított, de további feldolgozás nélkül) Mezőgazdasági és állattenyésztési szolgáltatás (az állatorvosi szolgáltatás kivételével) Növénytermesztési szolgáltatás Növénytermesztési szolgáltatás Növénytermesztési szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás Betakarítást követő szolgáltatás HU 21 HU

21 Betakarítást követő szolgáltatás Betakarítást követő szolgáltatás Vetési célú magfeldolgozás Vetési célú magfeldolgozás Vetési célú magfeldolgozás Vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatás Vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatás Vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatás Vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatás Erdészeti termékek, erdőgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 02.1 Erdei fa, faiskolai szolgáltatás Erdei fa, faiskolai szolgáltatás Élő erdei fa, erdei fa magja Élő erdei fa 01961* Erdei fa magja Erdei faiskolai szolgáltatás Erdei faiskolai szolgáltatás 86140* Erdőállomány Erdőállomány Hengeresfa Hengeresfa Hengeresfa Fenyő hengeresfa Lombos hengeresfa, kivéve trópusi hengeresfa 03120* Trópusi hengeresfa 03120* Tűzifa 03130* 02.3 Vadon termő egyéb erdei termékek Vadon termő egyéb erdei termékek HU 22 HU

22 Természetes gumi Balata, gutta percha, guayule, kaucsuk és hasonló természetes gumifélék Sellak, balzsam és egyéb hasonló természetes gumifélék, gyanta Természetes parafa, nyersen vagy egyszerűen előkészítve Természetes parafa, nyersen vagy egyszerűen előkészítve Díszítésre alkalmas növényi részek, pázsitfűfélék, moha és zuzmó Díszítésre alkalmas növényi részek, pázsitfűfélék, moha és zuzmó Vadon termő ehető termékek Vadon termő ehető termékek Erdészeti szolgáltatás Erdészeti szolgáltatás Erdészeti szolgáltatás Erdészeti szolgáltatás 86140* 03 Halak és egyéb halászati termékek; akvakultúra-termékek, halászati szolgáltatás 03.0 Halak és egyéb halászati termékek; akvakultúra-termékek, halászati szolgáltatás Halak és egyéb halászati termékek; akvakultúra-termékek, halászati szolgáltatás Hal, élő Díszhal, élő Hal, tengeri hal, élő, nem tenyésztett 04119* Hal, édesvízi hal, élő, nem tenyésztett 04119* Hal, tengeri hal, élő, tenyésztett 04119* Hal, édesvízi hal, élő, tenyésztett 04119* Friss vagy hűtött hal Friss vagy hűtött tengeri hal, nem tenyésztett 04120* Friss vagy hűtött édesvízi hal, nem tenyésztett 04120* Friss vagy hűtött tengeri hal, tenyésztett 04120* Friss vagy hűtött édesvízi hal, tenyésztett 04120* Rákfélék (nem fagyasztva) HU 23 HU

23 Rákfélék, nem fagyasztva, nem tenyésztett 04210* Rákfélék, nem fagyasztva, tenyésztett 04210* Puhatestűek és egyéb gerinctelen víziállatok (élve, frissen vagy hűtve) Osztriga, élő, friss vagy hűtött, nem tenyésztett 04220* Egyéb puhatestűek és gerinctelen víziállatok élve, frissen vagy hűtve, nem tenyésztett 0429* Osztriga, élő, friss vagy hűtött, tenyésztett 04220* Egyéb puhatestűek és gerinctelen víziállatok élve, frissen vagy hűtve, tenyésztett 0429* Gyöngy, megmunkálatlan Természetes gyöngy, megmunkálatlan 38210* Tenyésztett gyöngy, megmunkálatlan 38210* Egyéb vízinövények, állatok és termékeik Korallok és hasonló termékek, puhatestűek, rákfélék vagy tüskésbőrűek héja és szépiahalcsont Állati eredetű természetes szivacs 04920* Tengeri moszatok és egyéb algák, nem tenyésztett 04930* Tengeri moszatok és egyéb algák, tenyésztett 04930* Máshová nem sorolt egyéb vízinövények, állatok és termékeik 0* Halászati és akvakultúra-szolgáltatás Halászati szolgáltatás 86150* Akvakultúra-szolgáltatás 86150* B BÁNYÁSZAT ÉS KŐFEJTÉS 05 Kőszén és lignit 05.1 Feketeszén Feketeszén Feketeszén Feketeszén Barnaszén és lignit, barnaszén- és lignitbrikett Barnaszén és lignit, barnaszén- és lignitbrikett HU 24 HU

24 Barnaszén és lignit, barnaszén- és lignitbrikett Barnaszén és lignit, barnaszén- és lignitbrikett 11030* 06 Kőolaj és földgáz 06.1 Kőolaj Kőolaj Kőolaj- és bitumentartalmú ásványokból nyert kőolajok, nyers Kőolaj- és bitumentartalmú ásványokból nyert kőolajok, nyers Bitumenes vagy olajpala és olajhomok Bitumenes vagy olajpala és olajhomok Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű Ércek 07.1 Vasérc Vasérc Vasérc Vasérc Színesfémércek Urán- és tóriumérc Urán- és tóriumérc Urán- és tóriumérc Egyéb színesfémércek és dúsítmányaik Egyéb színesfémércek és dúsítmányaik Rézérc és dúsítmányaik Nikkelérc és dúsítmányai Alumíniumérc és dúsítmányai Nemesfémérc és dúsítmányai HU 25 HU

25 Ón-, ólom- és cinkércek és dúsítmányaik 14290* Máshová nem sorolt egyéb színesfémtartalmú ércek és dúsítmányaik 14290* 08 Egyéb bányászati és kőfejtési termékek 08.1 Kő, homok és agyag Dísz- és építőkő, mészkő, gipsz, kréta, pala Építőkő vagy díszítőkő Márványból és egyéb mészkőből készült építőkő vagy díszítőkő Gránit, homokkő és egyéb építőkő vagy díszítőkő Mészkő és gipsz Mészkő és gipsz Kréta és nem kalcinált dolomit Kréta és nem kalcinált dolomit Pala Pala Sodor, homok, kréta, kaolin Kavics és homok Természetes homok Kőszemcse, -szilánk, -por, kavics, sóder 15320* Salak és egyéb ipari hulladékok keveréke, kaviccsal vagy anélkül, sóder, gömbölyű kavics és kvarckavics építőipari célokra 15320* Agyag és kaolin Kaolin és egyéb kaolintartalmú agyag 15400* Egyéb agyag, andaluzit, kianit és szillimanit; mullit, samott és tűzálló agyag 15400* 08.9 Máshová nem sorolt bányászati és kőfejtési termékek Vegyi és műtrágya-alapanyag ásványok Vegyi és műtrágya-alapanyag ásványok Természetes kalcium-foszfát és alumínium-kalcium-foszfát Pörköletlen vaspirit; nyers vagy nem finomított kén Egyéb ásványi vegyi alapanyagok 16190* HU 26 HU

26 08.92 Tőzeg és tőzegbrikett Tőzeg és tőzegbrikett Tőzeg és tőzegbrikett 11040* Só és tiszta nátrium-klorid, tengervíz Só és tiszta nátrium-klorid, tengervíz Só és tiszta nátrium-klorid, tengervíz 16200* Egyéb, máshová nem sorolt bányászati termékek Természetes bitumen és aszfalt; aszfaltit és aszfalttartalmú kőzet Természetes bitumen és aszfalt; aszfaltit és aszfalttartalmú kőzet Drágakövek és féldrágakövek; ipari gyémántok, megmunkálatlan vagy egyszer űen fűrészelt, hasított vagy nagyjából méretre csiszolt; habkő; csiszolópor; természetes korund; természetes gránit és egyéb természetes dörzskő; máshová nem sorolt egyéb ásványok Drágakövek és féldrágakövek (ipari gyémánt kivételével), megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt vagy durván hasított Ipari gyémántok, megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, hasított vagy nagyjából méretre csiszolt; habkő, csiszolópor; természetes korund; természetes gránit és egyéb természetes dörzskő Máshová nem sorolt ásványok Bányászati szolgáltatás 09.1 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás Kőolaj- és földgázkitermeléshez kapcsolódó fúrási szolgáltatások 86211* Fúrótorony-építés, -javítás, -bontás és a kőolaj- és földgázkitermeléssel kapcsolatos hasonló szolgáltatás Földgáz cseppfolyósítása, gázzá történő visszaalakítása szállítási célra, helyszínen 86211* 86211* 09.9 Egyéb bányászati és kőfejtési szolgáltatás Egyéb bányászati és kőfejtési szolgáltatás Egyéb bányászati és kőfejtési szolgáltatás Feketeszén-bányászati szolgáltatás 86219* Egyéb bányászati és kőfejtési szolgáltatás 86219* HU 27 HU

27 C FELDOLGOZÓIPAR 10 Élelmiszer 10.1 Tartósított hús és húskészítmények Feldolgozott és tartósított hús Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló és egyéb lófélék húsa, frissen vagy h űtve Friss vagy hűtött marhahús Friss vagy hűtött sertéshús Friss vagy hűtött birkahús Kecskehús, frissen, hűtve vagy fagyasztva Lóhús és egyéb lófélék húsa, frissen, hűtve vagy fagyasztva Szarvasmarhafélék, sertés, kecske, juh, ló és egyéb lófélék ehető belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva Szarvasmarhafélék, sertés, kecske, juh, ló és egyéb lófélék ehető belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva Szarvasmarhafélék, sertés, kecske, juh, ló és egyéb lófélék húsa és ehető bels ősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva Fagyasztott marhahús Fagyasztott sertéshús Fagyasztott birkahús Egyéb hús és ehető belsőség, frissen, hűtve vagy fagyasztva Zsíros gyapjú és nyersbőr, szarvasmarha- vagy lófélékből, juhból és kecskéből Nyírt gyapjú, zsíros (beleértve a háton mosott gyapjút is) Egész nyersbőr szarvasmarha- vagy lófélék vágásából Egyéb nyersbőr szarvasmarha- és lófélék vágásából Nyers juh- vagy báránybőr HU 28 HU

28 Nyers kecske-, gida- és egyéb bőr Zsír, szarvasmarhafélékből, birkából, kecskéből vagy sertésből Zsír, szarvasmarhafélékből, birkából, kecskéből vagy sertésből 21511* Nyers belsőség, étkezésre alkalmatlan HU 29 HU * Nyers belsőség, étkezésre alkalmatlan 39110* Feldolgozott és tartósított hús gyártásával kapcsolatos szolgáltatás Feldolgozott és tartósított hús gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 88111* Feldolgozott és tartósított baromfihús Friss vagy hűtött baromfihús Friss vagy hűtött baromfihús Fagyasztott baromfihús Fagyasztott baromfihús Baromfizsír Baromfizsír 21511* Ehető baromfibelsőség Ehető baromfibelsőség Toll és tollas madárbőr Toll és tollas madárbőr 39110* Feldolgozott és tartósított baromfihús gyártásával kapcsolatos szolgáltatás Feldolgozott és tartósított baromfihús gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 88111* Hús- és baromfihús-készítmények Húskészítmények és konzervek húsból, belsőségből vagy vérből Sertéshús, vágott, sózott, szárított vagy füstölt (szalonna és sonka) 21171

29 Marhahús, sózott, szárított vagy füstölt Egyéb hús és ehető belsőség, sózott, pácolt, szárított vagy füstölt (kivéve sertésés marhahús); húsból vagy belsőségből készült étkezési liszt és korpa Kolbász és hasonló húsból, belsőségből vagy vérből készült termékek Más húskészítmény és konzerv húsból, belsőségből vagy vérből; kivéve húsból készült fogások és ételek Emberi fogyasztásra alkalmatlan húsból készült liszt, korpa és pellet, töpörtyű Húskészítmény gyártásával kapcsolatos főzési és egyéb előkészítő szolgáltatás, hús- és baromfihús gyártásával kapcsolatos szolgáltatás Hús-, baromfihús-készítmény főzése és előkészítése 88111* Hús és baromfihús gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 88111* 10.2 Feldolgozott és tartósított hal, rákfélék és puhatestűek Feldolgozott és tartósított hal, rákfélék és puhatestűek Hal, frissen, hűtve vagy fagyasztva Hal, halfilé, más halhús (darálva vagy anélkül), frissen vagy hűtve Halmáj és halikra, friss vagy hűtött Hal, fagyasztva Halfilé, fagyasztva Halhús (darálva vagy anélkül), fagyasztva Halmáj és halikra, fagyasztva Más módon feldolgozott vagy tartósított hal és haltermék, kaviár és kaviárpótló halikrából Halfilé, szárított, sózott vagy sós lében tartósított, de nem füstölt Halmáj és halikra, füstölt, sózott vagy sós lében tartósított; emberi fogyasztásra alkalmas halliszt, haldara és halpellet * Hal, szárított, sózással vagy anélkül, vagy sós lében tartósítva Hal, beleértve a halfilét, füstölt Más módon feldolgozott vagy tartósított hal és haltermék, kivéve elkészített halételek 21242* Kaviár és kaviárpótló halikrából HU 30 HU

30 Rákfélék, puhatestű és gerinctelen vízi állatok, fagyasztva, feldolgozva vagy tartósítva Rákfélék, fagyasztva Puhatestűek, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve Egyéb gerinctelen víziállatok, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós vízben tartósítva, füstölve Más módon feldolgozott vagy tartósított rákfélék; puhatestű és gerinctelen vízi állatok, más módon feldolgozva vagy tartósítva Halból, rákfélékből, puhatestűekből és egyéb gerinctelen vízi állatokból készült emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és pellet és máshová nem sorolt egyéb termékek Halból, rákfélékből, puhatestűekből és gerinctelen vízi állatokból készült liszt, dara és pellet, emberi fogyasztásra alkalmatlan Emberi fogyasztásra alkalmatlan egyéb termékek halból, rákfélékből, puhatest űekből és gerinctelen vízi állatokból Haltermékek füstölése és más módon való tartósítása, illetve előkészítése, feldolgozott és tartósított hal, rákfélék és puhatestűek előállításával kapcsolatos szolgáltatás Haltermékek füstölése és más módon való tartósítása, illetve elkészítése 88111* Feldolgozott és tartósított hal, rákfélék és puhatestűek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 88111* 10.3 Feldolgozott gyümölcs és zöldség Feldolgozott burgonya Feldolgozott burgonya Fagyasztott burgonya Szárított burgonya, egészben vagy darabolva vagy szeletelve, de további feldolgozás nélkül 21393* Szárított burgonyaliszt, dara, pehely, granulátum és pellet Előkészített vagy tartósított burgonya 21323* Előkészített vagy tartósított, fagyasztott burgonya 21399* Burgonyával és burgonyakészítményekkel kapcsolatos főzési és egyéb előkészítő szolgáltatás; feldolgozott és tartósított burgonya gyártásával kapcsolatos szolgáltatás Burgonya és burgonyakészítmények főzése és más módon való elkészítése 88111* Feldolgozott és tartósított burgonya előállításával kapcsolatos szolgáltatás 88111* HU 31 HU

31 10.32 Gyümölcs- és zöldséglevek Gyümölcs- és zöldséglevek Paradicsomlé Narancslé Grapefruitlé Ananászlé Szőlőlé Almalé Gyümölcs- és zöldséglevek keverékei Egyéb gyümölcs- és zöldséglé Gyümölcs- és zöldséglé gyártásával kapcsolatos szolgáltatás Gyümölcs- és zöldséglé gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 88111* Egyéb feldolgozott és tartósított gyümölcs és zöldség Feldolgozott és tartósított zöldség (a burgonya kivételével) Fagyasztott zöldség Ideiglenesen tartósított zöldség 21399* Szárított zöldség 21393* Aprított és csomagolt zöldség és gyümölcs 0* Bab, nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva, kivéve: elkészített zöldségételek Borsó, nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva, kivéve: elkészített zöldségételek Egyéb zöldség (kivéve: burgonya), nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva, kivéve: elkészített zöldségételek Egyéb zöldség (kivéve: burgonya), gyümölcs, dió és egyéb ehető növényi rész, ecettel vagy ecetsavval feldolgozva vagy tartósítva 21329* 21399* Feldolgozott és tartósított gyümölcs és dió Gyümölcs és dió, nyersen vagy főzve, fagyasztva Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcs- és diópüré, valamint -krém * Dió, földimogyoró, pörkölve, sózva vagy más módon elkészítve HU 32 HU

32 Gyümölcs és dió, ideiglenesen tartósítva, nem közvetlenül fogyasztásra Egyéb feldolgozott vagy tartósított gyümölcs Egyéb növényi alapanyag, hulladék, maradék és melléktermék Egyéb növényi alapanyag, hulladék, maradék és melléktermék 39120* Gyümölcs- és zöldségfélék tartósításával kapcsolatos főzési és egyéb előkészítési szolgáltatások; feldolgozott és tartósított gyümölcs- és zöldségfélék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás Gyümölcs- és zöldségfélék tartósításával kapcsolatos főzési és egyéb előkészítési szolgáltatások Feldolgozott és tartósított gyümölcs és zöldségfélék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 88111* 88111* 10.4 Növényi és állati zsírok és olajok Olajok és zsírok Nyers állati olajok és zsírok és ezek frakciói Sertészsírsztearin, sertészsír, oleosztearin, oleoolaj és faggyúolaj, nem emulgeálva vagy keverve vagy bármilyen más módon elkészítve 21529* Hal és tengeri emlősök zsírjai és olajai és ezek frakciói Egyéb állati zsírok és olajok és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva 21519* * Növényi olaj, nyers Szójaolaj, nyers Földimogyoró-olaj, nyers Olívaolaj, nyers Napraforgómag-olaj, nyers Gyapotmagolaj, nyers Repce-, szezám- és mustármagolaj, nyers Pálmaolaj, nyers Kókuszolaj, nyers HU 33 HU

33 Egyéb, máshová nem sorolt növényi olaj, nyers 21539* Gyapothulladék Gyapothulladék Növényi zsírokból és olajokból származó olajpogácsa és más szilárd maradék; liszt és korpa olajos magból és olajtartalmú gyümölcsből Növényi zsírokból és olajokból származó olajpogácsa és más szilárd maradék Liszt és korpa olajos magból és olajtartalmú gyümölcsből Finomított olaj, kivéve: feldolgozási maradékok Szójaolaj és frakciói, finomítva, de vegyileg nem átalakítva Földimogyoró-olaj és frakciói, finomítva, de vegyileg nem átalakítva Olívaolaj és frakciói, finomítva, de vegyileg nem átalakítva Napraforgóolaj és frakciói, finomítva, de vegyileg nem átalakítva Gyapotmagolaj és frakciói, finomítva, de vegyileg nem átalakítva Repce-, káposzta-, szezám- és mustárolaj és frakciói, finomított, vegyileg nem átalakítva Pálmaolaj és frakciói, finomítva, de vegyileg nem átalakítva Kókuszolaj és frakciói, finomítva, de vegyileg nem átalakítva Egyéb olajok és frakcióik, finomítva, de vegyileg nem átalakítva, máshová nem sorolt stabilizált növényi zsírok és olajok (kivéve: kukoricaolaj) és frakcióik, finomítva, de vegyileg nem átalakítva 21549* Állati vagy növényi zsírok és olajok és frakcióik, hidrogénezve, észterezve, de további feldolgozás nélkül Állati vagy növényi zsírok és olajok és frakcióik, hidrogénezve, észterezve, de további feldolgozás nélkül 21590* Növényi viasz (kivéve: trigliceridek), gyapjúzsíranyagok; zsíros származékok és állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai Növényi viaszok (kivéve: trigliceridek) Gyapjúzsíranyagok; zsíros származékok és állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai Olajok és zsírok előállításával kapcsolatos szolgáltatás Olajok és zsírok előállításával kapcsolatos szolgáltatás 88111* Margarin és hasonló étkezési zsiradék Margarin és hasonló étkezési zsiradék HU 34 HU

34 Margarin és hasonló étkezési zsiradék Margarin és más, étkezési célra alkalmas zsiradék előállításával kapcsolatos szolgáltatás Margarin és más, étkezési célra alkalmas zsiradék előállításával kapcsolatos szolgáltatás 88111* 10.5 Tejtermék Tejtermékek és sajtféleségek Feldolgozott folyékony tej és tejszín Feldolgozott folyékony tej Tej és tejszín, zsírtartalma > 6%, nem sűrített vagy édesített Szilárd állapotú tej Fölözött tejpor Teljes tejpor Vaj és kenhető készítmények Vaj és kenhető készítmények Sajt és túró Sajt és túró Egyéb tejtermékek Tej és tejszín, sűrített vagy hozzáadott cukrot, illetve más édesítőanyagot tartalmazó, a szilárd állapotú kivételével Joghurt és más erjesztett vagy savanyított tej és tejszín Kazein Tejcukor (laktóz) és tejcukorszirup 23210* 23690* Tejsavó * Máshová nem sorolt tejtermékek Tejtermékek és sajtféleségek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás Tejtermékek és sajtféleségek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 88111* Fagylalt Fagylalt (jégkrém) és emberi fogyasztásra alkalmas más jég HU 35 HU

35 Fagylalt (jégkrém) és emberi fogyasztásra alkalmas más jég Fagylalt (jégkrém) gyártásával kapcsolatos szolgáltatás Fagylalt (jégkrém) gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 88111* 10.6 Malomipari termék és keményítő Malomipari termék Rizs, félig vagy teljesen őrölt, hántolt vagy tört Hántolt rizs Rizs, félig vagy teljesen őrölt vagy tört Gabonafélékből és zöldségből készített liszt, ezek keverékei Búza- és kétszeresliszt Egyéb gabonaliszt Zöldségliszt és korpa Sütőipari termék készítéséhez szükséges keverékek Dara, korpa, pellet és más malomipari termékek gabonafélékből Búzadara, -korpa és -pellet 23130* Máshová nem sorolt egyéb gabonadara, -korpa és -pellet 23130* Egyéb malomipari termékek gabonafélékből (beleértve a kukoricapelyhet) Gabonafélék feldolgozása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék Gabonafélék feldolgozása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék 39120* Malomipari termékek előállításával kapcsolatos szolgáltatás Malomipari termékek előállításával kapcsolatos szolgáltatás 88111* Keményítő és keményítőtermék Keményítő és keményítőtermék, cukor és cukorszirup, máshová nem sorolt Keményítő, inulin, búzasikér (glutin), dextrin és más átalakított keményítő Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló pehely, szem és más hasonló formában Glükóz (szőlőcukor) és szőlőcukorszirup, fruktóz (gyümölcscukor) és gyümölcscukorszirup, invertcukor (szacharóz); máshová nem sorolt cukor és cukorszirup * 23690* HU 36 HU

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2008. január 9. (OR. en) 2006/0218 (COD) PE-CONS 3639/07 STATIS 95 CODEC 852 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS

Részletesebben

2012-09-30-ai változat

2012-09-30-ai változat MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT A NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 01.1 01.11 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Nem évelő

Részletesebben

TESZOR'15 kód TESZOR'15 Megnevezés

TESZOR'15 kód TESZOR'15 Megnevezés A MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 01.1 Nem évelő növény termesztése 01.11 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény,

Részletesebben

TESZOR'08 Megnevezés TESZOR'15 Megnevezés A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat A MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT

TESZOR'08 Megnevezés TESZOR'15 Megnevezés A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat A MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat A MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 01 Növénytermesztés, állattenyésztés,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. január 5., kedd Tartalomjegyzék 1/2016. (I. 5.) MvM rendelet Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V.

Részletesebben

(Üzletszabályzat szerint) agrárkezesség 2007. május 1-től. agrárkezesség 2007. május 1-től

(Üzletszabályzat szerint) agrárkezesség 2007. május 1-től. agrárkezesség 2007. május 1-től - 1 Melléklet az Alapítványi Kezesség Igénylő Laphoz ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT AZ ÁGAZATI SEGÉDLET I., II., és III. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek és tevékenységek támogatási szabályok

Részletesebben

Annex 1 Terméklista. 2. számú melléklet

Annex 1 Terméklista. 2. számú melléklet 2. számú melléklet Annex 1 Terméklista Ú T M U T A T Ó A Z EK S Z E R Z Ő D É S 32. C I K K É B E N H I V A T K O Z O T T (AN N E X I. ) T E R M É K E K R Ő L Az EK Szerződés 32. cikkében hivatkozott listán

Részletesebben

2015-06-30-i változat

2015-06-30-i változat MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT A NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 01.1 01.11 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Nem évelő

Részletesebben

24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet

24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet 24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer - maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22. ) EüM - FVM együttes rendelet

Részletesebben

2007-2008 ELFOGADOTT SZÖVEGEK. 2007. július 10. keddi ülés 1. RÉSZ P6_TA-PROV(2007)07-10 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 393.024

2007-2008 ELFOGADOTT SZÖVEGEK. 2007. július 10. keddi ülés 1. RÉSZ P6_TA-PROV(2007)07-10 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 393.024 2007-2008 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2007. július 10. keddi ülés 1. RÉSZ P6_TA-PROV(2007)07-10 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 393.024 TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT SZÖVEGEK P6_TA-PROV(2007)0291 Euromediterrán

Részletesebben

2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/329 MELLÉKLETEK

2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/329 MELLÉKLETEK 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/329 MELLÉKLETEK 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/331 I. MELLÉKLET AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 38. CIKKÉBEN HIVATKOZOTT

Részletesebben

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 189. szám 26789 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 15/2014. (XII. 31.) MvM rendelete az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011.

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2012. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÁSA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1122 ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

Részletesebben

2. Az R. 1. számú mellékletének fenamidon hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege helyébe a következő szövegrész lép:

2. Az R. 1. számú mellékletének fenamidon hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege helyébe a következő szövegrész lép: Melléklet az 55/2005. (XI. 23) EüM-FVM együttes rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletének amitráz hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege amitráz (4) almatermésűek *0,05 KH csonthéjasok *0,05 KH szőlő

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 221. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 221. szám MAGYAR KÖZLÖNY 221. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. december 30., péntek Tartalomjegyzék 42/2016. (XII. 30.) MvM rendelet Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT. Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

A NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT. Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT A NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 01.1 01.11 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Nem évelő

Részletesebben

Kockázatos élelmiszerek megnevezése. 0204 juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva

Kockázatos élelmiszerek megnevezése. 0204 juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva 2. sz. melléklet Kockázatos termékek A nemzetgazdasági miniszter 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2011. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

2005.7.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 177/35

2005.7.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 177/35 2005.7.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 177/35 A BIZOTTSÁG 2005/46/EK IRÁNYELVE (2005. július 8.) a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelvek mellékleteinek az amitráz maximális szermaradványértéke

Részletesebben

Élelmiszerek fruktóz tartalma betűrendes útmutató

Élelmiszerek fruktóz tartalma betűrendes útmutató Élelmiszerek fruktóz tartalma betűrendes útmutató Az értékek g/100g élelmiszerre vannak megadva, vagyis hány g fruktózt, glukózt, szorbitot és szacharózt tartalmaz 100g élelmiszer. Ha a glükóznak a fruktózhoz

Részletesebben

NACE 13.10 : Vasércbányászat. NACE 13.20 : Színesfémérc bányászata, kivéve urán és tóriumérc. PRODCOM nomenklatúra hivatkozás (HR/KN)

NACE 13.10 : Vasércbányászat. NACE 13.20 : Színesfémérc bányászata, kivéve urán és tóriumérc. PRODCOM nomenklatúra hivatkozás (HR/KN) NACE 13.10 : Vasércbányászat Jegyzék, 2006. NACE 13.10 : Vasércbányászat CPA 13.10.10 : Vasérc 13.10.10.30 Nem agglomerált vasérc és dúsított érc (a pörkölt pirit 2601.11 13.10.10.50 Agglomerált vasérc

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 06.02.2006 COM(2006) 39 végleges 2006/0011 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE

Részletesebben

Kelt Brüsszelben, 2005. december 22-én. a Bizottság részéről Joaquín ALMUNIA a Bizottság tagja

Kelt Brüsszelben, 2005. december 22-én. a Bizottság részéről Joaquín ALMUNIA a Bizottság tagja 2006.3.1. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 60/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTÁG 317/2006/EK RENDELETE (2005. december 22.) a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály. EGYES ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK ÁRUMÉRLEGE SZAKÁGAZATONKÉNT félév A K I

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály. EGYES ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK ÁRUMÉRLEGE SZAKÁGAZATONKÉNT félév A K I Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály EGYES ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK ÁRUMÉRLEGE SZAKÁGAZATONKÉNT 2009. félév A K I BUDAPEST 2009. szeptember Készült: Agrárgazdasági Kutató Intézet Gazdaságelemzési

Részletesebben

2009.07.31-i változat

2009.07.31-i változat 011111 Durumbúza 011111 Durumbúza 011112 Egyéb búza, kétszeres és tönköly 011112 Búza, durumbúza nélkül 011113 Kukorica, morzsolt szemtermés 011120 Kukorica 011114 Rizs, hántolatlan szemtermés 011210 Rizs,

Részletesebben

Melléklet a 91/2008. (VII. 24.) FVM-EüM együttes rendelethez

Melléklet a 91/2008. (VII. 24.) FVM-EüM együttes rendelethez Melléklet a 91/2008. (VII. 24.) FVM-EüM együttes rendelethez 1. Az R. 1. ú melléklete 3. acetamiprid hatóanyaga az alábbi kultúra-határérték előírásokkal egészül ki: [Sor 3. acetamiprid] endívia *5 petrezselyemlevél

Részletesebben

É V E S J E G Y Z É K E

É V E S J E G Y Z É K E KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK É V E S J E G Y Z É K E Segédlet a 2015. évi Éves termékstatisztikai jelentéshez (nyilv. szám: 1039) Érvényes: 2015. január 1-jétől BUDAPEST

Részletesebben

É V E S J E G Y Z É K E

É V E S J E G Y Z É K E KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK É V E S J E G Y Z É K E Segédlet a 2012. évi Éves termékstatisztikai jelentéshez (nyilv. szám: 1039) Érvényes: 2012. január 1-jétől BUDAPEST

Részletesebben

36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2002.9.7. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2002.9.7. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 03/37. kötet 32002L0076 2002.9.7. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 240/45 A TANÁCS 2002/76/EK IRÁNYELVE (2002. szeptember 6.) a gabonafélékben, illetőleg az egyes

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.3.11. COM(2014) 166 ANNEX 1 PART 11/11 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről

Részletesebben

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 1. osztályos tanulók részére II. félév, 2 óra Készült az Európai

Részletesebben

/2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete

/2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter és az egészségügyi miniszter /2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetı növényvédıszer-maradék

Részletesebben

ENDOMEDIX Ételintolerancia gépi diagnosztika eredménye

ENDOMEDIX Ételintolerancia gépi diagnosztika eredménye ENDOMEDIX Ételintolerancia gépi diagnosztika eredménye Laborvizsgálat: 2010/07/0514:26:5820100705NN Beteg: N.N, 28 éves nő Élelmiszercsoport Megemelkedett Határérték Normál Tej,tejkészítmények tehéntej

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 17.10.2007 COM(2007) 612 végleges 2007/0215 (AVC) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Horvát Köztársaság

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT. Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

A NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT. Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT A NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 01.1 01.11 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Nem évelő

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 19. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. február 21., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 19. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. február 21., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. február 21., kedd Tartalomjegyzék 6/2012. (II. 21.) KIM rendelet 7/2012. (II. 21.) KIM rendelet 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet 11/2012. (II.

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat. A Tanács rendelete

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat. A Tanács rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.1.10. COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat A Tanács rendelete nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.6. COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

i változat

i változat 011111 Durumbúza 011111 Durumbúza 011111 Durumbúza 016410 Vetési célú magfeldolgozás 011112 Egyéb búza, kétszeres és tönköly 011112 Búza, durumbúza nélkül 011112 Egyéb búza, kétszeres és tönköly 016410

Részletesebben

i változat

i változat Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 01 01.1 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Nem évelő növény termesztése 01.11

Részletesebben

RENDELETEK Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 201/1

RENDELETEK Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 201/1 2008.7.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 201/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 733/2008/EK RENDELETE (2008. július

Részletesebben

L 367/68 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.22. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS

L 367/68 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.22. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS L 367/68 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.22. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS AZ EK-TÖRÖKORSZÁG TÁRSULÁSI TANÁCS 2/2006 HATÁROZATA (2006. október 17.) amezőgazdasági termékekre

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, július 7. (OR. en) 9526/08 Intézményközi referenciaszám: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, július 7. (OR. en) 9526/08 Intézményközi referenciaszám: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. július 7. (OR. en) 9526/08 Intézményközi referenciaszám: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

L 22/24 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/24 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 22/24 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.1.26. A BIZOTTSÁG 2006/9/EK IRÁNYELVE (2006. január 23.) a 90/642/EGK tanácsi irányelvnek az abban rögzített dikvátmaradvány megengedett legmagasabb mértéke

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D048570/03 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D048570/03 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. január 26. (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. január 20. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2014.11.22. L 336/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1209/2014/EU RENDELETE (2014. október 29.) a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR)

Részletesebben

L 260/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.10.5. IRÁNYELVEK

L 260/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.10.5. IRÁNYELVEK L 260/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.10.5. IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2007/62/EK IRÁNYELVE (2007. október 4.) a 86/362/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a bifenazát, a petoxamid,

Részletesebben

2013.5.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 121/35

2013.5.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 121/35 2013.5.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 121/35 A BIZOTTSÁG 405/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. május 2.) a Peruból származó mezőgazdasági termékekre vonatkozó uniós vámkontingensek megnyitásáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 24. (OR. en) 10556/08 FEROE 8 PECHE 143 UD 95

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 24. (OR. en) 10556/08 FEROE 8 PECHE 143 UD 95 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. június 24. (OR. en) 10556/08 FEROE 8 PECHE 143 UD 95 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: Javaslat: AZ EK/DÁNIA FERÖER-SZIGETEK VEGYES BIZOTTSÁG HATÁROZATA az egyrészről

Részletesebben

8/2006. (II. 27.) EüM-FVM együttes rendelet

8/2006. (II. 27.) EüM-FVM együttes rendelet 8/2006. (II. 27.) EüM-FVM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet módosításáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 212/2008/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 212/2008/EK RENDELETE 2008.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 65/5 A BIZOTTSÁG 212/2008/EK RENDELETE (2008. március 7.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről szóló, 2003. december 5-i 138/2004/EK európai parlamenti

Részletesebben

2006.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 175/61

2006.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 175/61 2006.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 175/61 A BIZOTTSÁG 2006/59/EK IRÁNYELVE (2006. június 28.) a 76/895/EGK, a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelvek mellékleteinek a karbaril,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/781 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/781 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE L 124/4 15.5.. A BIZOTTSÁG (EU) 15/781 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (15. május 19.) a Szerb Köztársaságból származó egyes halakra és halászati termékekre vonatkozó uniós vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

Részletesebben

É V E S J E G Y Z É K E

É V E S J E G Y Z É K E KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK É V E S J E G Y Z É K E Segédlet a 2014. évi Éves termékstatisztikai jelentéshez (nyilv. szám: 1039) Érvényes: 2014. január 1-jétől BUDAPEST

Részletesebben

1. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez

1. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez 1. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez AZ AGRÁRKAMARA TAGJAI AZ ÖNÁLLÓ VÁLLALKOZÓK TEVÉKENYSÉGI JEGYZÉKE (ÖVTJ) ALAPJÁN: (a természetes személyekre vonatkozó kódok) 011101 Gabonaféle (kivéve: rizs),

Részletesebben

Javítóvizsga tematika. 9. i, c Termelés elmélet. Nagyné Erős Irén

Javítóvizsga tematika. 9. i, c Termelés elmélet. Nagyné Erős Irén 9. i, c Termelés elmélet 1. Vendéglátás feladatai 2. Vendéglátás jelentősége 3. A vendéglátás tevékenységi körei: főfolyamatok: árubeszerzés, áruszállítás 4. Főfolyamatok: áruátvétel, raktározás 5. Főfolyamatok:

Részletesebben

MELLÉKLET. Csatolmány. a következőhöz: javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. Csatolmány. a következőhöz: javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.13. COM(2015) 332 final ANNEX 1 MELLÉKLET Csatolmány a következőhöz: javaslat A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei

Részletesebben

2009-05-12-i változat

2009-05-12-i változat A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 01 01.1 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Nem évelő növény termesztése 01.11

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/33

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/33 2005.11.17. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/33 A BIZOTTSÁG 1872/2005/EK RENDELETE (2005. november 15.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról AZ

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.15. C(2013) 14 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) A 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az oktatás

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007

AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007 AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL AGRÁRGAZDASÁGI STATISZTIKAI ZSEBKÖNYV 2007 Budapest, 2008 Kiadja: az Agrárgazdasági Kutató Intézet Főigazgató: Dr. Udovecz Gábor valamint a Központi

Részletesebben

2012.1.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 21/1. (Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

2012.1.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 21/1. (Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2012.1.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 21/1 II (Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. december 21.) a 91/496/EGK és a 97/78/EK tanácsi irányelveknek megfelelően

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. COM(2014) 597 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Ukrajnából származó árukra vámok csökkentéséről vagy

Részletesebben

Országgyűlés Hivatala. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító javaslat

Országgyűlés Hivatala. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító javaslat Országgyűlés Hivatala Irományszám : -t- 1,u624`.i~a~ Érkezett : 2004 pokt 13. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Módosító javaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Asszony!

Részletesebben

Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Mezõgazdaság, erdõgazdálkodás, halászat A Mezõgazdaság, erdõgazdálkodás, halászat 01 01.1 01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Idetartozik mind a fogyasztási, mind pedig

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.3.11. COM(2014) 166 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről

Részletesebben

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Műtétet követő 1. nap: TEA ÉS VÍZ Igyon lassan, kis kortyokban Várjon 1-2 percet a kortyok között; Egyszerre soha ne igyon többet 1 dlnél Csakis szénsavmentes

Részletesebben

fehérjék zöldségek gyümölcsök fűszerek 6900,-Ft 6900,-Ft 6900,-Ft epicutan teszt tartósítószerek 6900,-Ft fogászati anyagok fémek ételadalékok

fehérjék zöldségek gyümölcsök fűszerek 6900,-Ft 6900,-Ft 6900,-Ft epicutan teszt tartósítószerek 6900,-Ft fogászati anyagok fémek ételadalékok Gasztroenterológiai szakvizsgálat ( felnőtt,gyermek) Gyermekgyógyászati szakvizsgálat Konzultáció (leletmegbeszélés vizsgálat nélkül, 15 perc) Kontroll vizsgálat 3 hónapon belül Micro H2(lactose, fructose

Részletesebben

16. ÁRUCSOPORT 119 IV. ÁRUOSZTÁLY ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET; DOHÁNY ÉS ELKÉSZÍTETT DOHÁNYPÓTLÓK

16. ÁRUCSOPORT 119 IV. ÁRUOSZTÁLY ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET; DOHÁNY ÉS ELKÉSZÍTETT DOHÁNYPÓTLÓK 16. ÁRUCSOPORT 119 IV. ÁRUOSZTÁLY Megjegyzés ÉLELMISZER-KÉSZÍTMÉNYEK; ITALOK, ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET; DOHÁNY ÉS ELKÉSZÍTETT DOHÁNYPÓTLÓK 1. Ebben az áruosztályban a labdacs (pellet) kifejezés

Részletesebben

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Éves Jelentés 2010 A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Budapest, 2011 május 24.... Kovács Dóra ügyvezető 1. Partnereink számának alakulása

Részletesebben

A B C D E F 1. Nyersanyag Korcsoportok év 4 6 év 7 10 év év 15. évtől

A B C D E F 1. Nyersanyag Korcsoportok év 4 6 év 7 10 év év 15. évtől melléklet a 37/014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Nyersanyag-kiszabati előírás egy adagra/fő Nyersanyag Korcsoportok. 1 3 év 4 6 év 7 10 év 11 14 év évtől 3. 1 g 0 30 g 40 0 g 4. színhús: színhús: 60 80 g

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a de minimis támogatás szabályairól (támogatást kérelmezőknek)

TÁJÉKOZTATÓ a de minimis támogatás szabályairól (támogatást kérelmezőknek) TÁJÉKOZTATÓ a de minimis támogatás szabályairól (támogatást kérelmezőknek) Csekély összegű támogatás fogalma Az Európai Unióról és az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. cikke (1) bekezdése és

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 219/29

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 219/29 2005.8.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 219/29 A BIZOTTSÁG 2005/48/EK IRÁNYELVE (2005. augusztus 23.) a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelvnek a gabonafélékben, valamint egyes

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 24. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0319 (NLE) 14148/16 AGRI 595 AGRIORG 95 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 11. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 11. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 11. (OR. en) 13182/16 AGRILEG 147 VETER 97 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. október 11. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D038149/02 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D038149/02 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. május 7. (OR. en) 8623/15 AGRILEG 106 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2015. május 6. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D038149/02

Részletesebben

Diétás Naplóm. http://laktozsevelesenelkule.wordpress.com/

Diétás Naplóm. http://laktozsevelesenelkule.wordpress.com/ http://laktozsevelesenelkule.wordpress.com/ Diétás Naplóm Kedves Én! Használati útmutató Ezúton megígérem magamnak, hogy a következő egy-négy hétben becsületesen vezetni fogom a diétás naplómat azzal a

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, szeptember 10. (10.09) (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FEDŐLAP

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, szeptember 10. (10.09) (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FEDŐLAP AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. szeptember 10. (10.09) (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2012. augusztus 22. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Az étrend összesített kiszabata Kedd Reggeli. Tízórai. Ebéd Szerda Reggeli fagyasztott zöldborsó

Az étrend összesített kiszabata Kedd Reggeli. Tízórai. Ebéd Szerda Reggeli fagyasztott zöldborsó Az étrend összesített kiszabata 2016. 11. 01. Kedd 2016. 11. 02. Szerda fagyasztott zöldborsó Korpás TK zsemle/ep krémfehérsajt Édes mákos TK kifli/ep bulgur citromlé cukkíni fagyasztott sárgarépa fagyasztott

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.4. COM(2016) 174 final ANNEX 4 PART 2/7 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru

Részletesebben

XVII. évfolyam, 9. szám, Statisztikai Jelentések AZ ÉLELMISZERGAZDASÁG KÜLKERESKEDELME január-június

XVII. évfolyam, 9. szám, Statisztikai Jelentések AZ ÉLELMISZERGAZDASÁG KÜLKERESKEDELME január-június XVII. évfolyam, 9. szám, 214 Statisztikai Jelentések AZ ÉLELMISZERGAZDASÁG KÜLKERESKEDELME január-június Az élelmiszergazdaság külkereskedelme Az élelmiszergazdaság külkereskedelme január-június hónap

Részletesebben

T/10877/4. Az Országgyűlés. Költségvetési és pénzügyi bizottságának. a j á n l á s a

T/10877/4. Az Országgyűlés. Költségvetési és pénzügyi bizottságának. a j á n l á s a T/108/4. Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottságának Gazdasági bizottságának Mezőgazdasági bizottságának a j á n l á s a az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról

Részletesebben

Kalóriaszegény mintaétrend

Kalóriaszegény mintaétrend Kalóriaszegény mintaétrend Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/9 1. nap 2 dl 1,5%-os tej 94 5 dkg párizsi 106 2 db abonett 60 10 dkg zöldpaprika 20 1 db kockasajt (3,3 dkg) 75 15 dkg alma 45 3 dl Garden rostos

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 10. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 10. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 10. (OR. en) 6186/17 ADD 1 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. január 16. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a de minimis támogatás szabályairól (támogatást kérelmezőknek)

TÁJÉKOZTATÓ a de minimis támogatás szabályairól (támogatást kérelmezőknek) TÁJÉKOZTATÓ a de minimis támogatás szabályairól (támogatást kérelmezőknek) Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 45/1999 HATÁROZATA. (1999. március 26.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 45/1999 HATÁROZATA. (1999. március 26.) 246 11/4. kötet 22000D1019(18) 2000.10.19. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 266/53 AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 45/1999 HATÁROZATA (1999. március 26.) az EGT-megállapodás származási szabályokról szóló

Részletesebben

15. Árucsoport. Állati és növényi zsír és olaj; ezek bontási terméke; elkészített ételzsír; állati és növényi eredetű viasz

15. Árucsoport. Állati és növényi zsír és olaj; ezek bontási terméke; elkészített ételzsír; állati és növényi eredetű viasz III. ÁRUOSZTÁLY (1501-1522) ÁLLATI ÉS NÖVÉNYI ZSÍR ÉS OLAJ; EZEK BONTÁSI TERMÉKE; ELKÉSZÍTETT ÉTELZSÍR; ÁLLATI ÉS NÖVÉNYI EREDETŰ VIASZ 15. Árucsoport Állati és növényi zsír és olaj; ezek bontási terméke;

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban (VP-3-4.2.1-15)

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban (VP-3-4.2.1-15) Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban (VP-3-4.2.1-15) Támogatást igénylők köre Támogatható tevékenységek Támogatás összege 1. Mezőgazdasági termelő,

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások A MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 01.1 Nem lő növény termesztése 01.11 Gabonaféle (kiv rizs), hüvelyes növény,

Részletesebben

TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA

TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA A. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Baliné Seléndy Eszter Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár Alexandra Nagy

Részletesebben

MOZAIK ÉTREND. 1200 kcal/nap. Reggelik: 200-240 kcal

MOZAIK ÉTREND. 1200 kcal/nap. Reggelik: 200-240 kcal MOZAIK ÉTREND A megadott étrendi minták közül válasszon kedve szerint az Ön számára javasolt energiatartalmat tartsa szem előtt! 1200 kcal/nap Reggelik: 200-240 kcal 1 Reggeli natúr joghurt 125 g friss

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. november 4. (OR. en) 13706/15 AGRILEG 208 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2015. október 30. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.26. COM(2014) 594 final 2014/0276 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a kiváló minőségű marhahúsra, a sertéshúsra, baromfihúsra, búzára és kétszeresre,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.19. COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a HP 14 veszélyességi tulajdonság

Részletesebben

2010.08.01-i változat

2010.08.01-i változat 08 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt 016310 Betakarítást követő növény termelése 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt 016410 Vetési célú magfeldolgozás növény termelése 0112 Zöldség, dísznövény

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 27. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 27. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. január 27. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0003 (NLE) 5608/16 ADD 17 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. január 22. Címzett: az Európai Bizottság

Részletesebben

ÖVTJ'2014 Tartalom. állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 011 Nem évelő növény. termesztése

ÖVTJ'2014 Tartalom. állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 011 Nem évelő növény. termesztése ÖVTJ'2014 Tartalom Kód Megnevezés Ide tartozik: Nem ide tartozik: 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 011 Nem évelő növény termesztése 0111 Gabonaféle (kivéve:

Részletesebben