AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE"

Átírás

1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, COM(2006) 39 végleges 2006/0011 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (előterjesztő: a Bizottság) HU HU

2 INDOKLÁS 1) A JAVASLAT HÁTTERE 110 A javaslat okai és célkitűzései A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozására szolgáló NACE Rev. 1. rendszert 1990-ben hozták létre a gazdasági statisztika harmonizálása céljából. A javaslat tárgya a NACE felülvizsgált változata, amely tükrözi a gazdaságban az elmúlt 15 év során végbement fejlődést, valamint a tevékenységek egyéb nemzetközi osztályozási rendszereiben végrehajtott jelentős módosítást. 120 Általános összefüggések 1990-ben történt elfogadása óta a NACE Rev. 1. kisebb módosításokon ment keresztül. A felülvizsgált változatra a gazdaságban 1990 óta végbement nagyarányú változások, valamint a tevékenységek nemzetközi osztályozási rendszereiben végrehajtott jelentős módosítás miatt van szükség. Ennek eredményeként a javasolt NACE Rev. 2. jobban igazodik a gazdasági valósághoz, és fokozottabb összehasonlíthatóságot biztosít az osztályozás más nemzetközi rendszereivel. 130 A javaslat tárgykörében meglévő rendelkezések A Tanács 3037/90/EGK rendelete az Európai Közösségben a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásáról; ez a rendelet hozta létre a NACE Rev. 1.- et. 141 Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival és célkitűzéseivel Nem alkalmazható. 2) AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓ ÉS HATÁSVIZSGÁLAT Az érdekelt felekkel folytatott konzultáció 211 A konzultáció módja, a főbb célszektorok, a válaszadók általános jellemzői 2002 óta számos konzultációra került sor a nemzeti statisztikai intézetekkel, valamint az európai gazdasági és szakmai szövetségekkel, melyek során javaslatokat kértünk a NACE Rev. 1. módosítására. 212 A válaszok összegzése, figyelembevétele Több mint 2000 javaslat született, és ezek mindegyikét szakértői csoportok vizsgálták meg. Szakvélemények összegyűjtése és felhasználása Külső szakértők bevonására nem volt szükség. Hatásvizsgálat HU 2 HU

3 Az első lehetőség a NACE felülvizsgálata volt, a következő alapelvek szerint: összhang a gazdasági valósággal; más nemzetközi osztályozási rendszerekkel való összehasonlíthatóság; a megelőző osztályozási rendszerrel való folytonosság. Az egyetlen alternatíva az volt, hogy az osztályozási rendszer érintetlen marad. Ez nem tenné lehetővé a statisztikai összehasonlíthatóságot más gazdaságokkal, és a jelenlegi igényeknek nem megfelelő statisztikai adatokat eredményezne. 3) A JAVASLAT JOGI ELEMEI 305 A javasolt intézkedés összefoglalása A gazdasági tevékenységek felülvizsgált osztályozási rendszerének létrehozása, és rendelkezések meghozatala ennek a jelenlegi statisztikai felmérésekben történő alkalmazásáról. 310 Jogalap Az EK-Szerződés 285. cikkének (1) bekezdése. 329 A szubszidiaritás elve A javaslat a Közösség kizárólagos hatáskörébe tartozik. A szubszidiaritás elve ennélfogva nem alkalmazható. Az arányosság elve A javaslat eleget tesz az arányosság elvének, a következők miatt: A javasolt rendelet lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy a NACE-al összhangban álló nemzeti statisztikai osztályozási rendszert hozzanak létre, így biztosítja a nemzetgazdaság sajátosságainak való megfelelést. Jelen javaslat egyensúlyt teremt a legfontosabb felhasználók által szorgalmazott részletezettség foka és a statisztikai intézetekre háruló munkaterhek tekintetében. Eszközök kiválasztása Javasolt eszköz: rendelet. Más eszköz nem lenne megfelelő, a következő ok miatt: A javasolt rendelet hatályos rendeleteket módosít. 4) KÖLTSÉGVETÉSI VONZAT 409 A javaslat nincs hatással a Közösség költségvetésére. 5) KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓ Felülvizsgálati/módosító/megszüntetési záradék HU 3 HU

4 A javaslat 4. cikk (5) bekezdése felülvizsgálati záradékot tartalmaz. Európai Gazdasági Térség A javasolt jogi aktus EGT-vonatkozással bír, ezért ki kell terjednie az Európai Gazdasági Térségre. E-1992 HU 4 HU

5 2006/0011 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére, tekintettel a Bizottság javaslatára 1, a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően, mivel: (1) Az október 9-i 3037/90/EGK tanácsi rendelet 2 létrehozta az Európai Közösségben a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozását (a továbbiakban: NACE Rev. 1.). (2) A technológiai fejlődéssel és a gazdaság szerkezeti változásaival való lépéstartás végett korszerű osztályozási rendszert kell létrehozni, NACE 2. javított kiadás néven (a továbbiakban: NACE Rev. 2.). (3) Az osztályozási rendszer korszerűsítése, így a NACE Rev. 2., központi jelentőséggel bír a Bizottságnak a közösségi statisztikák átalakítását célzó jelenlegi erőfeszítései sorában. Célja, hogy összehasonlíthatóbb és relevánsabb adatok szolgáltatása révén közösségi és nemzeti szinten egyaránt hozzájáruljon a gazdaságirányítás fejlesztéséhez. (4) A belső piac működésének biztosításához szükség van a nemzeti és közösségi statisztikák feldolgozására, továbbítására és közzétételére vonatkozó statisztikai normákra, biztosítandó, hogy a vállalkozások, pénzügyi intézmények, kormányzati intézmények és az egységes piac összes többi szereplője megbízható és 1 2 HL C.,,. o. HL L 293., , 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., , 1. o.) módosított rendelet. HU 5 HU

6 összehasonlítható statisztikai adatokhoz jusson hozzá. Tekintettel erre a kiterjedt körre, rendkívül fontos, hogy az Európai Közösségben folyó tevékenységek osztályozási rendszerének egyes kategóriáit minden tagállamban egységesen értelmezzék. (5) A megbízható és összehasonlítható statisztikák szükségesek ahhoz, hogy a vállalkozások felmérhessék versenyképességüket, és hasznos segítséget nyújtanak a közösségi intézmények számára a versenyt torzító hatások megelőzésére irányuló munkájukban. (6) A gazdasági tevékenységek közös, felülvizsgált statisztikai osztályozási rendszerének létrehozása önmagában nem kötelezi a tagállamokat adatok gyűjtésére, közzétételére vagy szolgáltatására. A belső piac irányításához szükséges megbízhatósággal, sebességgel, rugalmassággal és részletezettséggel rendelkező integrált információk csak abban az esetben biztosíthatók, ha a tagállamok a közösségi osztályozáshoz kapcsolódó tevékenységi osztályozást használnak. (7) Biztosítani kell azt, hogy a tagállamok nemzeti kötelezettségeik teljesítése céljából nemzeti osztályozási rendszereikbe a gazdasági tevékenységek európai közösségi statisztikai osztályozási rendszerén alapuló, további kategóriákat illesszenek be. (8) A gazdasági statisztika nemzetközi összehasonlíthatóságának követelménye miatt a tagállamoknak és a Közösség intézményeinek a gazdasági tevékenységek olyan osztályozási rendszerét kell alkalmazniuk, amely közvetlenül igazodik a gazdasági tevékenységek nemzetközi ágazati osztályozási rendszerének az ENSZ Statisztikai Bizottsága által jóváhagyott negyedik felülvizsgált változatához (ISIC Rev. 4.) 3. (9) A közösségi gazdasági tevékenységek osztályozási rendszerének alkalmazása szükségessé teszi, hogy a Bizottság munkáját segítse a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozattal 4 létrehozott statisztikai programbizottság (SPC), különös tekintettel a NACE Rev. 2. alkalmazásával összefüggő problémák vizsgálatára, a NACE Rev. 1.- ről a NACE Rev. 2.-re történő átállás zökkenőmentes lebonyolítására, valamint a NACE Rev. 2.-ben végrehajtandó módosításokra. (10) Az július 22-i 2186/93/EGK tanácsi rendelet 5 egységes keretet alkotott a statisztikai egységek statisztikai célú regiszterének felállításához, összehangolt fogalommeghatározásokkal, jellemzőkkel, alkalmazási körrel és frissítési eljárásokkal. (11) A gazdasági tevékenységek felülvizsgált statisztikai osztályozási rendszerének létrehozása következtében módosítani kell a NACE Rev. 1.-re történő hivatkozásokat és számos vonatkozó jogszabályt. Módosítani kell a következő jogszabályokat: a 3037/90/EGK rendeletet, az ipari termelés közösségi felmérésének létrehozásáról szóló, december 19-i 3924/91/EGK tanácsi rendeletet 6, a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló, december 20-i 58/97/EK, Euratom tanácsi HL L 181., , 47. o. HL L 196., , 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., , 1. o.) módosított rendelet. HL L 374., , 1. o. HU 6 HU

7 rendeletet 7, a rövid távú statisztikákról szóló, május 19-i 1165/98/EK tanácsi rendeletet 8, a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló, május 25-i 1172/98/EK tanácsi rendeletet 9, a strukturális keresetfelvételi statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról szóló, március 9-i 530/1999/EK tanácsi rendeletet 10, a hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló, november 25-i 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet 11, a munkaerőköltség-indexről szóló, február 27-i 450/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet 12, a referenciaév tekintetében az acéliparra vonatkozó éves közösségi statisztikák előállításáról szóló, december 5-i 48/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet 13, az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló, április 21-i 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet 14, és a vállalati szakképzésre vonatkozó statisztikákról szóló, szeptember 7-i 1552/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet 15. (12) A NACE Rev. 2.-re történő átállást megelőzően számos közösségi jogszabályt a tekintetükben alkalmazandó sajátos eljárásoknak megfelelően módosítani kell. E jogszabályok a következők: a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló, június 25-i 2223/96/EGK tanácsi rendelet 16, a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről szóló, december 5-i 138/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17, és a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló, január 12-i 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. (13) Az e rendelet alkalmazásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak 19 megfelelően kell elfogadni. (14) A statisztikai programbizottsággal konzultációt folytattak, ELFOGADTA EZT A RENDELETET: HL L 14., , 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., , 1. o.) módosított rendelet. HL L 162., , 1. o. A legutóbb az 1158/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 191., , 1. o.) módosított rendelet. HL L 163., , 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet. HL L 63., , 6. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet. HL L 332., , 1. o. HL L 69., , 1. o. HL L 7., , 1. o. HL L 143., , 49. o. HL L 255., , 1. o. HL L 310., , 1. o. A legutóbb az 1267/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 180., , 1. o.) módosított rendelet. HL L 33., , 1. o. HL L 35., , 23. o. HL L 184., , 23. o. HU 7 HU

8 1. SZAKASZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. cikk A rendelet tárgya és hatálya 1. A gazdasági valóság megfelelő tükrözése és a nemzeti, közösségi és nemzetközi osztályozási rendszerek, ennélfogva a nemzeti, közösségi és nemzetközi statisztikák közötti összehasonlíthatóság biztosítása érdekében e rendelet létrehozza a Közösségben folyó gazdasági tevékenységek közös statisztikai osztályozási rendszerét, a továbbiakban: NACE Rev. 2.-t. 2. E rendelet csak az osztályozási rendszer statisztikai célú használatára vonatkozik. 2. cikk NACE Rev A NACE Rev. 2. az alábbi szintekből áll: a) az első szint, amely betűkóddal azonosított osztályokból áll (egy betű) (nemzetgazdasági ágak) b) a második szint, amely két számjegyű számkóddal azonosított osztályokból áll (ágazatok) c) a harmadik szint, mely három számjegyű számkóddal azonosított osztályokból áll (alágazatok) d) a negyedik szint, amely négy számjegyű számkóddal azonosítottt osztályokból áll (szakágazatok). 2. A NACE Rev. 2. e rendelet I. mellékletét képezi. 3. cikk A NACE Rev. 2. használata A NACE Rev. 2.-t a Bizottság a gazdasági tevékenységekre vonatkozó valamennyi statisztikánál alkalmazza. HU 8 HU

9 4. cikk A gazdasági tevékenységek nemzeti osztályozása 1. A tagállamok a gazdasági tevékenységek szerinti statisztikáikat a NACE Rev. 2. vagy az abból származtatott nemzeti osztályozási rendszer alkalmazásával készítik el. 2. A nemzeti osztályozási rendszer további osztályokat és szinteket vezethet be, és eltérő kódolást használhat. A legmagasabb szint kivételével a szintek mindegyikének a NACE Rev. 2. megfelelő szintjét alkotó osztályokból vagy azok maradéktalan lebontásával létrehozott osztályokból kell állnia. 3. Jóváhagyás céljából a tagállamok nyilvánosságra hozatal előtt elküldik a Bizottságnak a nemzeti osztályozási rendszereiket meghatározó vagy módosító tervezeteket. A Bizottság 2 hónapon belül ellenőrzi, hogy ezek a tervezetek összhangban vannak-e e cikk 2. bekezdésével. A jóváhagyott nemzeti osztályozási rendszert a Bizottság tájékoztatásul elküldi a többi tagállamnak. A tagállamok nemzeti osztályozási rendszerei tartalmazzák a nemzeti osztályozási rendszer és a NACE Rev. 2. közötti megfeleltetési (fordítókulcs) táblázatát. 4. A NACE Rev. 2. egyes osztályai és az ország nemzetgazdasági szerkezet összeegyeztethetetlensége esetén a Bizottság felhatalmazhatja a tagállamot arra, hogy a NACE Rev. 2. osztályait összevonja valamely meghatározott gazdasági szektoron belül. Ennek az engedélynek a megszerzése érdekében az érintett tagállamnak a Bizottság rendelkezésére kell bocsátania a kérés elbírálásához szükséges összes információt. A Bizottság 3 hónapon belül hozza meg határozatát. Ugyanakkor, a 2. bekezdésében foglalt rendelkezések ellenére, ez az engedély nem jogosítja fel az érintett tagállamot arra, hogy az összevont osztályokat a NACE Rev. 2.-től eltérő módon bontsa kisebb egységekre. 5. A Bizottság az érintett tagállammal együtt időszakosan felülvizsgálja az e cikk alapján lehetővé tett intézkedéseket annak ellenőrzése érdekében, hogy továbbra is indokoltak-e. 5. cikk A Bizottság feladatai 1. A Bizottság biztosítja a NACE Rev. 2. terjesztését, karbantartását és elősegíti annak alkalmazását, különösen a következők révén: a) a NACE Rev. 2.-t kiegészítő tartalmi meghatározások elkészítése, aktualizálása és közzététele; b) a statisztikai egységek NACE Rev. 2. szerinti besorolására vonatkozó irányelvek kidolgozása és közzététele; HU 9 HU

10 c) a NACE Rev és a NACE Rev. 2. közötti megfeleltetési táblázat (fordítókulcs) közzététele; d) más társadalmi és gazdasági osztályozási rendszerekkel való szorosabb összefüggés megteremtésére tett erőfeszítések. 2. A Bizottság meghozza mindazokat az intézkedéseket, melyek szükségesek a NACE Rev. 2. alkalmazásához. 6. cikk Végrehajtási intézkedések A NACE Rev. 2. alkalmazásával és frissítésével kapcsolatos intézkedéseket a 7. cikkben említett eljárásnak megfelelően kell meghozni. Ezek az intézkedések a következők: a) a NACE Rev. 2.-t érintő módosítások (i) a technológiai vagy gazdasági fejlődés figyelembevétele céljából (ii) más társadalmi és gazdasági osztályozási rendszerekhez való igazodás céljából b) NACE Rev. 2. alkalmazásából eredő problémák esetén szükségessé váló döntések, ideértve egyes gazdasági tevékenységek szakágazati besorolását c) a NACE Rev. 1.1-ről a NACE Rev. 2.-re történő zökkenőmentes átállást biztosító intézkedések, különösen az idősorok megszakadásával, köztük a kettős jelentéstétellel és az idősorok visszavetítésével összefüggő kérdésekben. 7. cikk A bizottság 1. A Bizottság munkáját a 89/382/EGK, Euratom határozat által létrehozott statisztikai programbizottság a továbbiakban: a bizottság segíti. 2. Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire. Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időszak három hónap. HU 10 HU

11 8. cikk A NACE Rev. 2. alkalmazása 1. A 2186/93/EGK rendelet által létrehozott statisztikai regiszterekben a statisztikai egységeket a NACE Rev. 2. szerint kell osztályozni. 2. A január 1-jétől a végzett gazdasági tevékenységekre vonatkozó statisztikákat a tagállamok a NACE Rev. 2. vagy az abból a 4. cikk szerint származtatott nemzeti osztályozási rendszer alkalmazásával készítik el. 3. A 2. bekezdés nem alkalmazandó a következő statisztikák összeállítása során: a) a 2223/96/EK rendelet szerinti nemzeti számla statisztikák; b) a 138/2004/EK rendelet szerinti mezőgazdasági statisztikák; c) a 184/2005/EK rendelet szerinti, a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos statisztikák. II. SZAKASZ: KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSA 9. cikk A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásáról szóló 3037/90/EGK rendelet módosításai A 3037/90/EGK rendelet 3., 10. és 12. cikkét el kell hagyni. 10. cikk Az ipari termelés közösségi felmérésének létrehozásáról szóló 3924/91/EGK rendelet módosításai A 3924/91/EGK rendelet a következőképpen módosul: 1. A NACE Rev. 1. helyébe a NACE Rev. 2. lép a rendelet teljes szövegében. 2. A 2. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 1. Az 1. cikkben említett adatgyűjtés által lefedett terület tartalmazza az Európai Közösségen belüli gazdasági tevékenységek osztályozásának (NACE Rev. 2.) B és C nemzetgazdasági ágában felsorolt tevékenységeket. HU 11 HU

12 11. cikk A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 58/97/EK, Euratom rendelet módosításai Az 58/97/EK, Euratom rendelet a következőképpen módosul: 1. A NACE Rev. 1. helyébe NACE Rev. 2. lép a rendelet teljes szövegében és a mellékletekben, kivéve az 1. melléklet Jelentések és tanulmányok című 10. szakaszát, a 3. melléklet Az első referenciaév című 5. szakaszát és a 3. melléklet Jelentések és tanulmányok című 9. szakaszát, melyekben a hivatkozás továbbra is a NACE Rev. 1.-re történik. 2. A 3. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 1. E rendelet az Európai Közösségen belüli gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának (NACE Rev. 2.) B-től N-ig és P-től S-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiba tartozó piaci tevékenységekre terjed ki. 3. A rendelet mellékletei az e rendelet II. mellékletében foglaltaknak megfelelően módosulnak. 12. cikk A rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK rendelet módosítása Az 1165/98/EK rendelet a következőképpen módosul: 1. A 2. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 1. E rendelet az Európai Közösségen belüli gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának (NACE Rev. 2.) B-től N-ig és P-től S-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiba tartozó piaci tevékenységekre terjed ki. 2. A 17. cikk a következő szövegrésszel egészül ki: k) a NACE Rev. 2. idősoraira alkalmazandó első bázisévet (referenciaévet) l) a NACE Rev. 2. szerint benyújtandó, 2009-nél korábbi idősorokra a részletezettség szintjét, az adatátadás formáját, az első referenciaidőszakot és a referenciaidőszakot 3. A rendelet mellékletei az e rendelet III. mellékletében foglaltaknak megfelelően módosulnak. HU 12 HU

13 13. cikk A közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 1172/98/EK rendelet módosítása Az 1172/98/EK rendelet a következőképpen módosul: A NACE Rev. 1. és a NACE Rev 1.1. helyébe a NACE Rev. 2. lép a rendelet és a mellékletek teljes szövegében. 14. cikk A strukturális keresetfelvételi statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról szóló 530/1999/EK rendelet módosítása Az 530/1999/EK rendelet a következőképpen módosul: 1. A NACE Rev. 1. helyébe a NACE Rev. 2. lép a rendelet teljes szövegében. 2. A 3. cikkben: a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 1. A statisztikák kiterjednek az Európai Közösségben végzett gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása a továbbiakban: NACE Rev. 2. alábbi nemzetgazdasági ágaiban meghatározott összes gazdasági tevékenységre: B (Bányászat, kőfejtés), C (Feldolgozóipar), D (Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondícionálás), E (Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, kármentesítés), F (Építőipar), G (Kereskedelem, gépjárműjavítás), H (Szállítás, raktározás), I (Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás), J (Információ és kommunikáció), K (Pénzügyi, biztosítási tevékenység), L (Ingatlanügyletek), M (Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység), N (Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység), P (Oktatás), Q (Humán-egészségügyi, szociális ellátás), R (Művészet, szórakoztatás, szabadidő) és S (Egyéb szolgáltatás). b) a (2) bekezdést el kell hagyni. 15. cikk A hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló 2150/2002/EK rendelet módosítása A 2150/2002/EK rendelet a következőképpen módosul: 1. A NACE Rev. 1. és a NACE Rev helyébe a NACE Rev. 2. lép a rendelet teljes szövegében és a mellékletekben. 2. Az I. melléklet az e rendelet IV. mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul. HU 13 HU

14 16. cikk A munkaerőköltség-indexről szóló 450/2003/EK rendelet módosítása Az 450/2003/EK rendelet a következőképpen módosul: 1. A NACE Rev. 1. helyébe a NACE Rev. 2. lép a rendelet teljes szövegében. 2. A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép: 3. cikk - Hatály 1. Ez a rendelet a NACE Rev. 2. B-től S-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiban meghatározott valamennyi tevékenységre alkalmazandó. 2. A NACE Rev. 2. O-tól S-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiban meghatározott gazdasági tevékenységeknek az e rendelet hatálya alá történő bevonásáról a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően döntenek, figyelembe véve a 10. cikkben meghatározott megvalósíthatósági tanulmányokat. 3. A 5. cikk helyébe a következő szöveg lép: 5. cikk - Gyakoriság és visszamenőleges adatok 1. Az LCI-re (munkaerőköltség-indexekre) vonatkozó, NACE Rev. 2. szerinti adatokat először 2009 első negyedévére vonatkozóan állítják össze, majd azt követően minden (évente március 31-én, június 30-án, szeptember 30-án és december 31-én végződő) negyedévre. 2. A tagállamok 2000 első negyedévétől 2008 utolsó negyedévéig terjedő visszamenőleges adatokat biztosítanak a NACE Rev. 2. B N nemzetgazdasági ágaiban, valamint a 4. cikk (1) bekezdésében felsorolt munkaerő-költség tételekre vonatkozóan. 4. A 6. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 3. Az 5. cikkben említett visszamenőleges adatokat a 2009 első negyedévére vonatkozó LCI-vel (munkaerőköltség-indexekkel) egy időben átadják a Bizottságnak (Eurostat). 5. A 11. cikk c) pontja helyébe a következő szöveg lép: c) a NACE Rev. 2. O S nemzetgazdasági ágainak felvétele (3. cikk); 17. cikk A referenciaév tekintetében az acéliparra vonatkozó éves közösségi statisztikák előállításárólszóló 48/2004/EK rendelet módosítása A 48/2004/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: HU 14 HU

15 E rendelet hatálya alá az Európai Közösségben végzett gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozási rendszerének (NACE Rev. 2.) 24.1 alágazataként meghatározott acéliparra vonatkozó adatok tartoznak. 18. cikk Az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK rendelet módosítása A 808/2004/EK rendelet I. melléklete az e rendelet V. mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul. 19. cikk A vállalati szakképzésre vonatkozó statisztikákról szóló 1552/2005/EK rendelet módosítása Az 1552/2005/EK rendelet a következőképpen módosul: 1. A NACE Rev helyébe a NACE Rev. 2. lép a rendelet teljes szövegében. 2. A 2.cikk (2) bekezdését el kell hagyni. 3. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép: 4. cikk - A statisztikák tartalma munkahelyi szakképzéssel kapcsolatos statisztikáknak legalább a NACE Rev. 2. B- től N-ig és R-től S-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiban meghatározott valamennyi gazdasági tevékenységre kell kiterjedniük. 3. SZAKASZ: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 20. cikk Átmeneti rendelkezések Az 58/97/EK, Euratom rendelet 3. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül, a tagállamok a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló, naptári évre vonatkozó adatokat a NACE Rev. 1. és a NACE Rev. 2. szerint is közlik a Bizottsággal. A NACE Rev. 1. osztályozási rendszer szerint átadandó mutatók listáját és az eredmények közzétételének részleteit az 58/97/EK, Euratom rendelet 12. cikkében foglalt eljárással összhangban kell meghatározni. HU 15 HU

16 21. cikk Hatálybalépés 1. Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. A rendeletet január 1-jétől kell alkalmazni. 2. Eltérve az 1. bekezdés második albekezdésétől, ezt a rendeletet január 1-jétől kell alkalmazni az 1165/98/EK rendelet alapján összeállított statisztikák, valamint a 450/2003/EK rendelet alapján számított munkaerőköltség-index esetében, a január 1-jét követően folytatott gazdasági tevékenységekre vonatkozó statisztikák céljából. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt Brüsszelben, -án/-én. az Európai Parlament részéről az elnök a Tanács részéről az elnök HU 16 HU

17 I. MELLÉKLET NACE Rev. 2. * része Ágazat Alágazat Szakágazat ISICRev. 4. A ÁG MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 01.1 Nem évelő növény termesztése Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyesek, olajos magvak 0111 termesztése Rizstermesztés Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény 0113 termesztése Cukornádtermesztés Dohánytermesztés Rostnövénytermesztés Egyéb, nem évelő növény termesztése Évelő növény termesztése Szőlőtermesztés Trópusi gyömölcs termesztése Citrusféle termesztése Almatermésűek, csonthéjasok termesztése Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése Olajtartalmú gyümölcs termesztése Italgyártási növény termesztése Fűszer-, aroma-, narkotikus-, gyógynövény termesztése Egyéb évelő növény termesztése Növényi szaporítóanyag termesztése Növényi szaporítóanyag termesztése Állattenyésztés Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése 0141* Egyéb szarvasmarha tenyésztése 0141* Ló, lóféle tenyésztése Teve, teveféle tenyésztése Juh, kecske tenyésztése Sertéstenyésztés Baromfitenyésztés Egyéb állat tenyésztése Vegyes gazdálkodás Vegyes gazdálkodás 0150 HU 17 HU

18 01.6 Mezőgazdasági-, betakarítást követő szolgáltatás Növénytermesztési szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás Betakarítást követő szolgáltatás Vetési célú mag-feldolgozás Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás Erdőgazdálkodás 02.1 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Fakitermelés Fakitermelés Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése Erdészeti szolgáltatás Erdészeti szolgáltatás Halászat, halgazdálkodás 03.1 Halászat Tengeri halászat Édesvízi halászat Halgazdálkodás Tengeri halgazdálkodás Édesvizi halgazdálkodás Szénbányászat B ÁG BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS 05.1 Feketeszén-bányászat Feketeszén-bányászat Barnaszén-, lignitbányászat Barnaszén-, lignitbányászat Kőolaj-, földgázkitermelés 06.1 Kőolaj-kitermelés Kőolaj-kitermelés Földgázkitermelés Földgázkitermelés 0620 HU 18 HU

19 07 Fémtartalmú érc bányászata 07.1 Vasércbányászat Vasércbányászat Egyéb fém érc bányászata Urán-, tóriumérc-bányászat Színesfém érc bányászata Egyéb bányászat 08.1 Kőfejtés, homok-, agyagbányászat Kőfejtés: gipsz, kréta, bányászata 0810* Kavics-, homok-, agyagbányászat 0810* 08.9 Máshova nem sorolt bányászat Vegyi ásvány bányászata Tőzegkitermelés Sókitermelés Egyéb bányászat m.n.s Bányászati szolgáltatás 09.1 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás Egyéb bányászati szolgáltatás Egyéb bányászati szolgáltatás 0990 C ÁG FELDOLGOZÓIPAR 10 Élelmiszergyártás 10.1 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása Húsfeldolgozás, -tartósítás 1010* Baromfihús-feldolgozása, -tartósítása 1010* Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 1010* 10.2 Halfeldolgozás, -tartósítás Halfeldolgozás, -tartósítás 1020 HU 19 HU

20 10.3 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás Burgonyafeldolgozás, -tartósítás 1030* Gyümölcs-, zöldséglé gyártása 1030* Egyéb gyümölcs, -zöldségfeldolgozás, -tartósítás m.n.s. 1030* 10.4 Növényi, állati olaj gyártása Olaj gyártása 1040* Margarin gyártása 1040* 10.5 Tejfeldolgozás Tejtermék gyártása 1050* Jégkrém gyártása 1050* 10.6 Malomipari termék, keményítő gyártása Malomipari termék gyártása Keményítő, keményítőtermék gyártása Pékáru, tésztafélék gyártása Kenyér; friss pékáru gyártása 1071* Tartósított lisztes áru gyártása 1071* Tésztafélék gyártása Egyéb élelmiszer gyártása Cukorgyártás Édesség gyártása Tea, kávé feldolgozása 1079* Fűszer, ételízesítő gyártása 1079* Készétel gyártása Homogenizált, diétás étel gyártása 1079* Egyéb élelmiszer gyártása m.n.s. 1079* 10.9 Takarmány gyártása Haszonállat-eledel gyártása 1080* Hobbiállat-eledel gyártása 1080* 11 Italgyártás 11.0 Italgyártás Desztillált szeszes ital gyártása Szőlőbor termelése 1102* Gyümölcsbor termelése 1102* Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása 1102* Sörgyártás 1103* Malátagyártás 1103* Üdítőital, ásványvíz gyártása Dohánytermék gyártása HU 20 HU

21 12.0 Dohánytermék gyártása Dohánytermék gyártása Textília gyártása 13.1 Textilfonás Textilfonás Textilszövés Textilszövés Textilkikészítés Textilkikészítés Egyéb textiláru gyártása Kötött, hurkolt kelme gyártása Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) Szőnyeggyártás Kötéláru gyártása Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat) 1329* Műszaki, textíláru gyártása 1329* Egyéb textiláru gyártása m.n.s. 1329* 14 Ruházati termék gyártása 14.1 Ruházat gyártása (kivéve: szőrmeruházat) Bőrruházat gyártása 1410* Munkaruházat gyártása 1410* Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) 1410* Alsóruházat gyártása 1410* Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása m.n.s. 1410* 14.2 Szőrmecikk gyártása Szőrmecikk gyártása Kötött, hurkolt cikkek gyártása Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása 1430* Kötött, hurkolt ruházati termék gyártása m.n.s. 1430* 15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása 15.1 Bőr, szőrme kikészítése; táskafélék, szíjazat gyártása Bőr, szőrme kikészítése Táskafélék, szíjazat gyártása Lábbeligyártás HU 21 HU

22 15.20 Lábbeligyártás Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása 16.1 Fűrészárugyártás Fűrészárugyártás Fa-, parafatermék, fonottáru gyártása Falemezgyártás Parkettagyártás 1622* Épületasztalos-ipari termék gyártása 1622* Tároló fatermék gyártása Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása Papír, papírtermék gyártása 17.1 Papíripari rostanyag, papír gyártása Papíripari rostanyag gyártása 1701* Papírgyártás 1701* 17.2 Papírtermék gyártása Papír csomagolóeszköz gyártása Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása 1709* Irodai papíráru gyártása 1709* Tapétagyártás 1709* Egyéb papír-, kartontermék gyártása m.n.s. 1709* 18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység 18.1 Nyomdai tevékenység Napilapnyomás 1811* Nyomás (kivéve: napilap) 1811* Nyomdai előkészítő tevékenység 1812* Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 1812* 18.2 Egyéb sokszorosítás Egyéb sokszorosítás Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás 19.1 Kokszgyártás Kokszgyártás Kőolaj-feldolgozás Kőolaj-feldolgozás 1920 HU 22 HU

23 20 Vegyi anyag, -termék gyártása 20.1 Vegyi alapanyag gyártása Ipari gáz gyártása 2011* Színezék, pigment gyártása 2011* Szervetlen vegyi alapanyag gyártása 2011* Szerves vegyi alapanyag gyártása 2011* Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása Műanyag-alapanyag gyártása 2013* Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása 2013* 20.2 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása Mezőgazdasági vegyi termék gyártása Festék, bevonóanyag gyártása Festék, bevonóanyag gyártása Tisztítószer, testápolási cikk gyártása Tisztítószer gyártása 2023* Testápolási cikk gyártása 2023* 20.5 Egyéb vegyi termék gyártása Robbanóanyag gyártása 2029* Ragasztószergyártás 2029* Illóolajgyártás 2029* Egyéb vegyi termék gyártása m.n.s. 2029* 20.6 Vegyi szál gyártása Vegyi szál gyártása Gyógyszergyártás 21.1 Gyógyszeralapanyag-gyártás Gyógyszeralapanyag-gyártás 2100* 21.2 Gyógyszerkészítmény gyártása Gyógyszerkészítmény gyártása 2100* 22 Gumi-, műanyag termék gyártása 22.1 Gumitermék gyártása Gumiabroncs, gumitömlő gyártása Egyéb gumitermék gyártása Műanyag termék gyártása HU 23 HU

24 22.21 Műanyag lemez, fólia, cső, profil gyártása 2220* Műanyag csomagolóeszköz gyártása 2220* Műanyag építőanyag gyártása 2220* Egyéb műanyag termék gyártása 2220* 23 Nemfém ásványi termék gyártása 23.1 Üveg, üvegtermékek gyártása Síküveg gyártás 2310* Síküveg továbbfeldolgozása 2310* Öblösüveggyártás 2310* Üvegszálgyártás 2310* Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása 2310* 23.2 Tűzálló termék gyártása Tűzálló termék gyártása Kerámia, agyag építőanyag gyártása Kerámiacsempe, -lap gyártása 2392* Égetett agyag építőanyag gyártása 2392* 23.4 Porcelán, kerámiatermék gyártása Háztartási kerámia gyártása 2393* Egészségügyi kerámia gyártása 2393* Kerámia szigetelő gyártása 2393* Műszaki kerámia gyártása 2393* Egyéb kerámiatermék gyártása m.n.s. 2393* 23.5 Cement-, mész-, gipszgyártás Cementgyártás 2394* Mész-, gipszgyártás 2394* 23.6 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása Építési betontermék gyártása 2395* Építési gipsztermék gyártása 2395* Előre kevert beton gyártása 2395* Habarcsgyártás 2395* Szálerősítésű cement gyártása 2395* Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 2395* 23.7 Kőmegmunkálás Kőmegmunkálás Egyéb nemfém ásványi termék gyártása Csiszolótermék gyártása 2399* Egyéb nemfém ásványi termék gyártása m.n.s. 2399* 24 Fémalapanyag gyártása 24.1 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása 2410* 24.2 Acélcsőgyártása HU 24 HU

25 24.20 Acélcsőgyártása 2410* 24.3 Egyéb kohászati termék gyártása acélból Hidegen húzott acélrúd gyártása 2410* Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása 2410* Hidegen hajlított acélidom gyártása 2410* Hidegen húzott acélhuzal gyártása 2410* 24.4 Nem vas fém alapanyag gyártása Nemesfémgyártás 2420* Alumíniumgyártás 2420* Ólom, cink, ón gyártása 2420* Réz gyártása 2420* Egyéb nem vas fém gyártása 2420* Nukleáris fűtőanyag gyártása 2420* 24.5 Fémöntés Vasöntés 2431* Acélöntés 2431* Könnyűfémöntés 2432* Egyéb nem vas fém öntése 2432* 25 Fémfeldolgozási termék gyártása 25.1 Fémszerkezet, -épületelem gyártása Fémszerkezet gyártása 2511* Fémépületelem gyártása 2511* 25.2 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása Központi fűtési kazán, radiátor gyártása 2512* Fémtartály gyártása 2512* 25.3 Gőzkazán gyártása Gőzkazán gyártása Fegyver-, lőszergyártás Fegyver-, lőszergyártás Fémalakítás, porkohászat Fémalakítás, porkohászat Fém felületkezelése, megmunkálása Fémfelület-kezelés 2592* Fémmegmunkálás 2592* 25.7 Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása Evőeszköz gyártása 2593* Lakat-, zárgyártás 2593* Szerszámgyártás 2593* HU 25 HU

26 25.9 Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása Acél tárolóeszköz gyártása 2599* Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása 2599* Huzaltermék gyártása 2599* Kötőelem, csavar gyártása 2599* Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása m.n.s. 2599* 26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 26.1 Elektronikai alkatrész gyártása Elektronikai áramköri kártya gyártása 2610* Elektronikai lap gyártása 2610* 26.2 Számítógép, perifériás egység gyártása Számítógép, perifériás egység gyártása Híradástechnikai berendezés gyártása Híradástechnikai berendezés gyártása Elektronikus fogyasztási cikk gyártása Elektronikus fogyasztási cikk gyártása Műszer-, óragyártás Mérőműszergyártás 2651* Óragyártás Elektronikus orvosi berendezés gyártása Besugárzási, orvoselektronikai és elektroterápiás berendezés gyártása Optikai készülék, berendezés gyártása Optikai készülék, berendezés gyártása Mágneses, optikai adathordozó gyártása Mágneses, optikai adathordozó gyártása Villamos berendezés gyártása 27.1 Villamos motor, áramfejlesztő, áramelosztó, - szabályozó készülék gyártása Villamos motor, áramfejlesztő gyártása 2710* Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása 2710* HU 26 HU

27 27.2 Akkumulátor, szárazelem gyártása Akkumulátor, szárazelem gyártása Vezeték, kábel, huzalozott eszköz gyártása Száloptikai kábel gyártása Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása Huzalozott eszköz gyártása Villamos világítóeszköz gyártása Villamos világítóeszköz gyártása Háztartási készülék gyártása Háztartási villamos készülék gyártása 2750* Nem villamos háztartási készülék gyártása 2750* 27.9 Egyéb villamos berendezés gyártása Egyéb villamos berendezés gyártása Máshova nem sorolt gép, berendezés gyártása 28.1 Általános rendeltetésű gép gyártása Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közúti járműmotor) Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása 2813* Csap, szelep gyártása 2813* Csapágy, erőátviteli elem gyártása Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása Kemence gyártása Emelő-, anyagmozgató gép gyártása Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái) Gépi meghajtású hordozható kézi zerszámgép gyártása Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása 2819* Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása m.n.s. 2819* 28.3 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása 2822* Egyéb szerszámgép gyártása m.n.s. 2822* HU 27 HU

28 28.9 Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása Kohászati gép gyártása Bányászati, építőipari gép gyártása Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása Papíripari gép gyártása 2829* Műanyag-, gumiipari gép gyártása 2829* Egyéb speciális gép gyártása m.n.s. 2829* 29 Közúti gépjármű, pótkocsi, félpótkocsi gyártása 29.1 Közúti gépjármű gyártása Közúti gépjármű gyártása Gépjármű-karosszéria, pótkocsi, félpótkocsi gyártása Gépjármű-karosszéria, pótkocsi, félpótkocsi gyártása Közúti gépjármű, járműmotor, -alkatrészeinek gyártása Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása 2930* Közúti gépjármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása 2930* 30 Egyéb jármű gyártása 30.1 Hajó, csónak gyártása Hajó, csónak gyártása Szabadidő-, sporthajó gyártása Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása Légi-, űrjármű gyártása Légi-, űrjármű gyártása Katonai harcjármű gyártása Katonai harcjármű gyártása Egyéb jármű gyártása Motorkerékpár gyártása Kerékpár, mozgássérült kocsi gyártása Egyéb jármű gyártása m.n.s HU 28 HU

29 31 Bútorgyártás 31.0 Bútorgyártás Irodabútor gyártása 3100* Konyhabútorgyártás 3100* Ágybetét gyártása 3100* Egyéb bútor gyártása 3100* 32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység m.n.s Ékszergyártás Érmegyártás 3211* Ékszergyártás 3211* Divatékszer gyártása Hangszergyártás Hangszergyártás Sportszergyártás Sportszergyártás Játékgyártás Játékgyártás Orvosi eszköz gyártása Orvosi eszköz gyártása Egyéb feldolgozóipari tevékenység Seprű-, kefegyártás 3290* Egyéb feldolgozóipari tevékenység m.n.s. 3290* 33 Gépek, berendezések javítása, üzembe helyezése 33.1 Fémfeldolgozási termék, gép, berendezés javítása Fémfeldolgozási termék javítása Gép javítása Elektronikus, optikai berendezés javítása 3313 HU 29 HU

30 33.14 Villamos berendezés javítása Hajó, csónak javítása, -karbantartása 3315* Repülőgép, űrjhajó javítása, karbantartása 3315* Egyéb jármű javítása, karbantartása m.n.s. 3315* Egyéb berendezés, eszköz javítása Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Ipari gép, berendezés üzembe helyezése 3320 D ÁG VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDÍCIONÁLÁS 35 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondícionálás 35.1 Villamosenergia-termelés, -elosztás Villamosenergia-termelés 3510* Villamosenergia-szállítás 3510* Villamosenergia-elosztás 3510* Villamosenergia-kereskedelem 3510* 35.2 Gázgyártás, -elosztás Gázgyártás 3520* Gázelosztás 3520* Gázkereskedelem 3520* 35.3 Gőzellátás, légkondícionálás Gőzellátás, légkondícionálás 3530 E ÁG VÍZELLÁTÁS; SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÁRMENTESÍTÉS 36 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 36.0 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz gyűjtése, kezelése 37.0 Szennyvíz gyűjtése, kezelése Szennyvíz gyűjtése, kezelése Hulladékgyűjtés, -kezelés, -ártalmatlanítás; anyaghasznosítás 38.1 Hulladékgyűjtés Nem veszélyes hulladék gyűjtése 3811 HU 30 HU

31 38.12 Veszélyes hulladék gyűjtése Hulladékkezelés, -ártalmatlanítás Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Anyaghasznosítás Roncsok bontása 3830* Szétválogatott anyagok hasznosítása 3830* 39 Szennyeződésmentesítés, hulladékkezelési egyéb szolgáltatás 39.0 Szennyeződésmentesítés, hulladékkezelési egyéb szolgáltatás Szennyeződésmentesítés, hulladékkezelési egyéb szolgáltatás Épületek építése F. NEMZETGAZDASÁGI ÁG ÉPÍTŐIPAR 41.1 Épületberuházás Épületberuházás 4100* Lakó-, nem lakó épület építése Lakóépület építése 4100* Nem lakó épület építése Egyéb építmény építése Út, vasút építése 4210* Út, autópálya építése 4210* Vasút, földalatti vasút építése 4210* Híd, alagút építése Közműépítés 4220* Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 4220* Elektromos-, távközlési célú közmű építése 42.9 Egyéb építmény építése m.n.s Vízi létesítmény építése 4290* Egyéb építmény építése m.n.s. 4290* 43 Speciális szaképítés 43.1 Bontás, építési terület előkészítése Bontás Építési terület előkészítése 4312* Talajmintavétel, próbafúrás 4312* 43.2 Épület gépészeti szerelés Villanyszerelés Víz-, gáz-, fűtés-, légkondícionáló-szerelés 4322 HU 31 HU

32 43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés Befejező építés Vakolás 4330* Épületasztalos-szerkezet szerelése 4330* Padló-, falburkolás 4330* Festés, üvegezés 4330* Egyéb befejező építés m.n.s. 4330* 43.9 Egyéb speciális szaképítés Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 4390* Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 4390* G ÁG KERESKEDELEM, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS 45 Gépjármű-, motorkerékpár kereskedeleme, javítása 45.1 Gépjármű-kereskedelem Személygépkocsi-, könnyűgépjármű-kereskedelme 4510* Egyéb gépjármű-kereskedelme 4510* 45.2 Gépjárműjavítás, karbantartás Gépjárműjavítás, karbantartás Gépjárműalkatrész-kereskedelem Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem 4530* Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem 4530* 45.4 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár) 46.1 Ügynöki nagykereskedelem Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme 4610* Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme 4610* Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme 4610* Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme 4610* Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki 4610* nagykereskedelme Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki 4610* nagykereskedelme Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme 4610* HU 32 HU

33 46.18 Egyéb m.n.s. termék ügynöki nagykereskedelme 4610* Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem 4610* 46.2 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme Gabona-, dohány-, vetőmag-, takarmánynagykereskedelme 4620* Dísznövény nagykereskedelme 4620* Élőállat nagykereskedelme 4620* Bőr nagykereskedelme 4620* 46.3 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem 4630* Hús-, húskészítmény nagykereskedelme 4630* Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme 4630* Ital nagykereskedelme 4630* Dohányáru nagykereskedelme 4630* Cukor, édesség, nagykereskedelme 4630* Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem 4630* Egyéb élelmiszer nagykereskedelme 4630* Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme 4630* 46.4 Háztartási cikk nagykereskedelme Textil-nagykereskedelem 4641* Ruházat, lábbeli nagykereskedelme 4641* Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme 4649* Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem 4649* Illatszer nagykereskedelme 4649* Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme 4649* Bútor, szőnyeg, világító berendezés nagykereskedelme 4649* Óra-, ékszer-nagykereskedelem 4649* Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s. 4649* 46.5 Információs, telekommunikációs (ITC) berendezések nagykereskedelme Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme Elektronikus, telekommunikációs berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme Egyéb gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme Szerszámgép-nagykereskedelem 4659* Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme 4659* Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme 4659* Irodabútor-nagykereskedelem 4659* Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme 4659* Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme 4659* 46.7 Egyéb szakosított nagykereskedelem HU 33 HU

34 46.71 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme Fém-, érc-nagykereskedelem Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem 4663* Fémáru-, szerelvény, fűtési berendezés 4663* nagykereskedelme Vegyi áru nagykereskedelme 4669* Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme 4669* Hulladék-nagykereskedelem 4669* 46.9 Vegyestermékkörű nagykereskedelem Vegyestermékkörű nagykereskedelem Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű-,motorkerékpár-kiskereskedelem) 47.1 Nem szakosodott bolti kiskereskedelem Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem Élelmiszer-, ital-, dohányáru-kiskereskedelme Zöldség-, gyümölcs kiskereskedelme 4721* Hús-, húsáru kiskereskedelme 4721* Hal kiskereskedelme 4721* Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem 4721* Ital-kiskereskedelem Dohányáru-kiskereskedelem Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 4721* 47.3 Gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem Gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem Információtechnológiai, híradástechnikai termékek kiskereskedelme Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 4741* Telekommunikációs termék kiskereskedelem 4741* Audio-, videoberendezés kiskereskedelem Egyéb háztartási cikk kiskereskedelem Textil-kiskereskedelem Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelem Villamos háztartási készülék kiskereskedelem 4759* Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk 4759* kiskereskedelem 47.6 Kulturális, szabadidős cikk bolti kiskereskedelem Könyv-kiskereskedelem 4761* Újság-, papíráru-kiskereskedelem 4761* Zene-, videófelvétel kiskereskedelem Sportszer-kiskereskedelem Játék-kiskereskedelem 4764 HU 34 HU

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása: *Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása: *Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása: *Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem irányulhat az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében

Részletesebben

V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08

V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08 V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08 10 Élelmiszergyártás o 101 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás 1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása 1013

Részletesebben

TEÁOR '03 TEÁOR '08. NG ág Kódszám Megnevezés NG. Kódszám Megnevezés

TEÁOR '03 TEÁOR '08. NG ág Kódszám Megnevezés NG. Kódszám Megnevezés A 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése A 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése A 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése A

Részletesebben

TEÁOR '08: 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

TEÁOR '08: 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK TEÁOR '08: 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK 011 Nem évelő növény termesztése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 0112

Részletesebben

TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA

TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA A. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében (VEKOP 1.2.1)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében (VEKOP 1.2.1) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében (VEKOP 1.2.1) Támogatást igénylők köre Támogatható tevékenységek Támogatás formája: Támogatás összege: Támogatás

Részletesebben

VEKOP-1.3.1-15. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

VEKOP-1.3.1-15. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Célja: A vállalkozások külpiacra lépésének elősegítése a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci versenyben való eredményes

Részletesebben

Tagozatok besorolása TEÁOR-2008, ÖVTJ-2012 és a Kézműipari Szakmák Jegyzéke alapján

Tagozatok besorolása TEÁOR-2008, ÖVTJ-2012 és a Kézműipari Szakmák Jegyzéke alapján 1 0111 2 0111 3 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos

Részletesebben

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréből - Nem agrárgazdasági tevékenységek

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréből - Nem agrárgazdasági tevékenységek Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréből - Nem agrárgazdasági tevékenységek 0510 Feketeszén-bányászat 0520 Barnaszén-, lignitbányászat 0610 Kőolaj-kitermelés 0620 Földgázkitermelés

Részletesebben

VÁLTOZÁS A TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSBAN

VÁLTOZÁS A TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSBAN VÁLTOZÁS A TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSBAN 2013.január 1-től a bejelentéshez kötött ipari tevékenységek esetén az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdése előtt írásban köteles a telep

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési GINOP 1.2.1-15 1. Támogatható tevékenységek a) Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése kötelező projektelem b) Az új gyártási folyamat során az

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/127-telepek-működtetése?tmpl...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/127-telepek-működtetése?tmpl... 1 / 8 2012.02.03. 11:18 Telepek működtetése 2011. április 26. kedd, 06:37 Telepek működtetése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A vonatkozó jogszabályok Bejelentés-köteles ipari tevékenységek Engedélyköteles

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg VEKOP-1.3.1-16 1,23 Mrd Ft 1 500 000 10 000 000 Ft Intenzitás 50% Pályázók köre Területi

Részletesebben

KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS. Hatályos: 2012. október 1-tõl

KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS. Hatályos: 2012. október 1-tõl KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS Hatályos: 2012. október 1-tõl Díjszámítás menete 2 A díjkalkuláció lépései a következõk: 1. Hasznos alapterület meghatározása 2. A biztosítási összeg(ek) meghatározása

Részletesebben

1. Az ipari tevékenység végzőjének (üzemeltetőjének) adatai

1. Az ipari tevékenység végzőjének (üzemeltetőjének) adatai A BEJELENTÉST NYOMTATOTT BETŰKKEL szíveskedjen kitölteni. Érkeztető bélyegző helye: 3.000,- Ft illetékbélyeg BEJELENTÉS a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK 1 Tartalom 1. Működési engedély... 1 2. Telepengedély... 7 2 1. Működési engedély A kérelmet a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési jegyzőhöz, Budapesten

Részletesebben

Ipari tevékenység bejelentése, engedélyezése

Ipari tevékenység bejelentése, engedélyezése Ipari tevékenység bejelentése, engedélyezése Az ipari tevékenység folytatásának szabályai A jogszabályban meghatározott gazdasági termelő vagy szolgáltató, azaz ipari tevékenységek folytatását a tevékenység

Részletesebben

A 2013.2.28. óta hatályos szöveg. OptiJus Opten Kft. 1. 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

A 2013.2.28. óta hatályos szöveg. OptiJus Opten Kft. 1. 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet OptiJus Opten Kft. 1. 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató

Részletesebben

ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÁSA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1122 ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

Részletesebben

ADATLAP. Bejelentés köteles / Telephelyengedély-köteles tevékenységek 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet) 0129/1. közter.

ADATLAP. Bejelentés köteles / Telephelyengedély-köteles tevékenységek 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet) 0129/1. közter. ADATLAP Érkeztető szám Bejelentés köteles / Telephelyengedély-köteles tevékenységek 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet) I. Az ipari tevékenységet végző adatai Neve: SÜSSMUTH HUNGÁRIA KFT Székhelye illetve

Részletesebben

KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS. Érvényes: 2008. január 01-tõl

KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET A NONPROFIT BIZTOSÍTÓ KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS. Érvényes: 2008. január 01-tõl KÖBE OTTHON BIZTOSÍTÁS DÍJSZABÁS Érvényes: 2008. január 01-tõl Díjszámítás menete 2 A díjkalkuláció lépései a következõk: 1. Hasznos alapterület meghatározása 2. A biztosítási összeg(ek) meghatározása

Részletesebben

Önálló Vállalkozások Tevékenységi Jegyzékéből - Nem agrárgazdasági tevékenységek

Önálló Vállalkozások Tevékenységi Jegyzékéből - Nem agrárgazdasági tevékenységek Önálló Vállalkozások Tevékenységi Jegyzékéből - Nem agrárgazdasági tevékenységek 051001 Feketeszén-bányászat 052001 Barnaszén-, lignitbányászat 061001 Kőolaj-kitermelés 062001 Földgázkitermelés 071001

Részletesebben

2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 06 26 340-266 info@budakalasz.hu www.budakalasz.hu BEJELENTÉS. bejelentésköteles ipari tevékenység folytatásáról

2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 06 26 340-266 info@budakalasz.hu www.budakalasz.hu BEJELENTÉS. bejelentésköteles ipari tevékenység folytatásáról Budakalászi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati és Szervezési Iroda 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 06 26 340-266 info@budakalasz.hu www.budakalasz.hu BEJELENTÉS bejelentésköteles ipari tevékenység

Részletesebben

2010.08.01-i változat

2010.08.01-i változat 08 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt 016310 Betakarítást követő növény termelése 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt 016410 Vetési célú magfeldolgozás növény termelése 0112 Zöldség, dísznövény

Részletesebben

2/ A telepengedély köteles tevékenység /bejelentés köteles tevékenység

2/ A telepengedély köteles tevékenység /bejelentés köteles tevékenység Telepengedélyezési eljárás: Ügymenet: 1/ Vonatkozó jogszabályok A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint

Részletesebben

BEJELENTÉS a bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.

BEJELENTÉS a bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. Bi S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523157 telefonszámok: (06 95)

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg VEKOP-1.2.1-16 3,58 milliárd Ft 5 24 millió Ft Intenzitás 20 55%

Részletesebben

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjérő

Részletesebben

II. TELEP ADATAI 1. Telep 1.1 tulajdonosa:.. 1.2 címe: 1.3 Helyrajzi száma:.. 1.4 használatának jogcíme:

II. TELEP ADATAI 1. Telep 1.1 tulajdonosa:.. 1.2 címe: 1.3 Helyrajzi száma:.. 1.4 használatának jogcíme: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal 5.000Ft 2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 4. igazgatási szolg. díj Tel.: (28) 450-204 K É R E L E M Telepengedély köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezése

Részletesebben

Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés. Mellékletek

Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés. Mellékletek Mellékletek Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program KÓDSZÁM VEKOP-1.2.1-16 Tartalomjegyzék I. FELDOLGOZÓIPARI

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató

Részletesebben

Általános keresés. Keresõszó: MEZÕGAZDASÁG, ERDÕGAZD. HALÁSZAT: Fakitermelés. Vadgazdálkodás, vadgazd. szolgáltatás. Erdészeti szolgáltatás

Általános keresés. Keresõszó: MEZÕGAZDASÁG, ERDÕGAZD. HALÁSZAT: Fakitermelés. Vadgazdálkodás, vadgazd. szolgáltatás. Erdészeti szolgáltatás Általános keresés Keresõszó: MEZÕGAZDASÁG, ERDÕGAZD. HALÁSZAT: Fakitermelés Vadgazdálkodás, vadgazd. szolgáltatás Erdészeti szolgáltatás Erdészeti, egyéb erdõgazd. tev. Növénytermesztés, állatteny. vadgazd.

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM SABLON

FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM SABLON FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM SABLON Készítette: Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. Megbízásából: Horváth Olga Szombathely, 2011. A Foglalkoztatási Szakmai Program elkészítésére vonatkozó szabályokat

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2007. (IX.24.) rendelete. egyes helyi építési szabályzatok módosításáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2007. (IX.24.) rendelete. egyes helyi építési szabályzatok módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2007. (IX.24.) rendelete egyes helyi építési szabályzatok módosításáról 1. (1) A Budaörs egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Heves Megyei és Iparkamara HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A HKIK XXX. Küldöttgyűlése a XI./2016. (IV. 07.) számú Küldöttgyűlési Határozatával a Heves Megyei és Iparkamara

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 91/2003/EK RENDELETE (2002. december 16.) a vasúti közlekedés statisztikájáról (HL L 14., 2003.1.21., 1. o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 91/2003/EK RENDELETE (2002. december 16.) a vasúti közlekedés statisztikájáról (HL L 14., 2003.1.21., 1. o. 2003R0091 HU 01.01.2008 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 91/2003/EK RENDELETE

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. a 2009/831/EK határozat alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. a 2009/831/EK határozat alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.19. COM(2013) 930 final 2013/0446 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a 2009/831/EK határozat alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról HU HU INDOKOLÁS 1.

Részletesebben

A TANÁCS 2014. június 23-i 692/2014/EU RENDELETE. a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatti korlátozó intézkedésekről 1

A TANÁCS 2014. június 23-i 692/2014/EU RENDELETE. a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatti korlátozó intézkedésekről 1 EU joganyagok - A TANÁCS 2014. június 23-i 692/2014/EU RENDELETE - a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása 1. oldal miatti korlátozó A TANÁCS 2014. június 23-i 692/2014/EU RENDELETE a Krím és Szevasztopol

Részletesebben

A nyilvántartás adattartalma és magyarázata, megjegyzések

A nyilvántartás adattartalma és magyarázata, megjegyzések NYILVÁNTARTÁS A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL a kereskedelmi ek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése és 9. (1) bekezdése, valamint a szolgáltatási megkezdésének

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.10.7. COM(2009) 516 végleges 2009/0146 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az egyes élő állatoknak és azok friss húsának a Közösségbe

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 29.2.2008 COM(2008) 100 végleges 2008/0044 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE [ ] a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 14.12.2005 COM(2005) 653 végleges 2005/0253 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a nemzeti számlákkal kapcsolatos

Részletesebben

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY - KÖTELES kereskedelmi tevékenység MÓDOSÍTÁS iránti kérelem

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY - KÖTELES kereskedelmi tevékenység MÓDOSÍTÁS iránti kérelem MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY - KÖTELES kereskedelmi tevékenység MÓDOSÍTÁS iránti kérelem Az űrlap minden rovatát olvashatóan, NYOMTATOTT BETÜKKEL szíveskedjen kitölteni! 1. A kérelmező adatai 1.1. Jogállása: 1.Jogi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9

TARTALOMJEGYZÉK 3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 3 BEVEZETŐ...9 A 2658/87/EGK rendelet a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a közös vámtarifáról...11 Az 1810/2004/EK rendelet a 2005. évi Kombinált Nómenklatúra kihirdetéséről...15 I. SZÁMÚ

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 17.11.2008 COM(2008) 690 végleges 2008/0213 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok

Részletesebben

BEJELENTÉSKÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

BEJELENTÉSKÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE BEJELENTÉSKÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről Illetékmentes A 2462 Martonvásár... utca...

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. december 10. (13.12) (OR. en) 16176/07 Intézményközi dokumentumok: 2006/0147 (COD) DENLEG 133 CODEC 1419

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. december 10. (13.12) (OR. en) 16176/07 Intézményközi dokumentumok: 2006/0147 (COD) DENLEG 133 CODEC 1419 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. december 10. (13.12) (OR. en) 16176/07 Intézményközi dokumentumok: 2006/0147 (COD) DENLEG 133 CODEC 1419 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2008. január 9. (OR. en) 2006/0218 (COD) PE-CONS 3639/07 STATIS 95 CODEC 852 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS

Részletesebben

BEJELENTÉSKÖTELES MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KÖTELES ADATVÁLTOZÁS 3.000,-Ft illetékbélyeg Illetékmentes Illetékmentes

BEJELENTÉSKÖTELES MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KÖTELES ADATVÁLTOZÁS 3.000,-Ft illetékbélyeg Illetékmentes Illetékmentes R É T S Á G V Á R O S J E G Y ZŐJE 2 6 5 1 R é t s á g, R á k ó c z i ú t 2 0. T e l : 3 5 / 5 5 0-1 0 0 F a x : 3 5 / 3 5 0-7 1 2 e - m a i l : j e g y z o @ r e t s a g. h u BEJELENTÉS a bejelentés-köteles

Részletesebben

2040 Budaörs. 1. A kereskedő adatai: Neve: Telefonszáma: (megadása nem kötelező): E-mail címe: (megadása nem kötelező):

2040 Budaörs. 1. A kereskedő adatai: Neve: Telefonszáma: (megadása nem kötelező): E-mail címe: (megadása nem kötelező): BUDAÖRSI POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI IRODA 2040 Budaörs, Szabadság út 134. igazgatas@budaors.hu Az iroda email címe: igazgatas@budaors.hu Az iroda telefonszáma, fax-száma: +36-23/447-931, +36-23/447-932

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.9.2009 COM(2009) 482 végleges 2009/0131 (COD) C7-0161/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről

Részletesebben

2.) a Kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma:

2.) a Kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi POLGÁRMESTERI HIVATAL Építéshatósági és Általános Igazgatási Iroda 1221 Budapest, Városház tér 11. Levelezési cím: 1775 Budafok 1 Pf.: 109 Telefon: 229-2611 Fax:

Részletesebben

A Felhívás 2. számú szakmai melléklete

A Felhívás 2. számú szakmai melléklete A Felhívás 2. számú szakmai melléklete VTSZ lista XVI Áruosztály - Gépek és mechanikus berendezések; villamossági cikkek; ezek alkatrészei; hangfelevő és -lejátszó készülékek, kép- és hangfelvevő és -lejátszó

Részletesebben

Működési engedély módosítás kiadása iránti kérelem

Működési engedély módosítás kiadása iránti kérelem 3 000,- Ft illetékbélyeg Működési engedély módosítás kiadása iránti kérelem A Halásztelek,.... utca.. házszám,... helyrajzi szám alatti címre az alábbi adatokkal kérem a módosított működési engedély kiadását.

Részletesebben

B E A D V Á N Y a kereskedelmi tevékenységek végzésnek feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján

B E A D V Á N Y a kereskedelmi tevékenységek végzésnek feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján Barcs Város Címzetes Főjegyzőjének 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Tel.: 82/463-081, 565-961 B E A D V Á N Y a kereskedelmi tevékenységek végzésnek feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján

Részletesebben

Működési engedély iránti kérelem. 1. A kereskedő neve:.. címe:. székhelye:..

Működési engedély iránti kérelem. 1. A kereskedő neve:.. címe:. székhelye:.. Működési engedély iránti kérelem A 210/2009. évi (IX.29.) Korm. rendelet alapján szeretném kérni tevékenységem megkezdéséhez működési engedély kiadását A kereskedő és üzlet adatai 1. A kereskedő neve:..

Részletesebben

BEJELENTÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG GYAKORLÁSÁRÓL

BEJELENTÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG GYAKORLÁSÁRÓL Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Mátraszentimrei Kirendeltsége 3235 Mátraszentimre Rákóczi u. 16. 37-376-410/20 m. www.matraszentimre.hu, ado@matraszentimre.t-online.hu Átvételi igazolás

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 127/2013. (XII. 18.) VM rendelete a piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer működéséről

A vidékfejlesztési miniszter 127/2013. (XII. 18.) VM rendelete a piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer működéséről 85228 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 213. szám 2. melléklet a 64/2013. (XII. 18.) NGM rendelethez 6. melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez A nyilvántartási adatlap tartalmi követelményei

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.4. COM(2015) 280 final 2015/0126 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) keretében szavazásra bocsátandó egyes állásfoglalások

Részletesebben

BEJELENTÉS. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

BEJELENTÉS. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról BEJELENTÉS Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai 1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;. 2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az

Részletesebben

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal H-8542 Vaszar Fő utca 29. Telefon, fax: 89-579-200, 30/730-0853 e-mail: vaszar@globonet.hu

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal H-8542 Vaszar Fő utca 29. Telefon, fax: 89-579-200, 30/730-0853 e-mail: vaszar@globonet.hu Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal H-8542 Vaszar Fő utca 29. Telefon, fax: 89-579-200, 30/730-0853 e-mail: vaszar@globonet.hu BEJELENTÉS NYOMTATVÁNY Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatása

Részletesebben

Adatváltozás miatti kérelem

Adatváltozás miatti kérelem Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni! Az új engedély iránti kérelem 10.000 Ft, adatváltozás esetén 3.000 Ft illetékköteles, melyet illetékbélyegben kell leróni! Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Címzetes

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Rácalmás Város Önkormányzata... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

6.2. Az üzlethelyiség (tulajdoni lap szerinti) tulajdonosa:. címe:.. 6.3. Az üzlet címe, helyrajzi száma:

6.2. Az üzlethelyiség (tulajdoni lap szerinti) tulajdonosa:. címe:.. 6.3. Az üzlet címe, helyrajzi száma: Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter A bejelentést tevő kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló bejelentését a mai napon megtette. A bejelentésről készült másolat az eredetivel megegyezik. Illetékbélyeg

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén címek):

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén címek): Az illetékbélyeg helye! Az illeték összege: 3000 forint Az iktatóbélyegző helye! Nyilvántartási szám: A kérelmet olvashatóan, nyomtatott betűkkel szíveskedjék kitölteni, felsorolásoknál a megfelelő részt

Részletesebben

BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710/182 06-23-535-712 igazgatas@budakeszi.hu

BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710/182 06-23-535-712 igazgatas@budakeszi.hu BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710/182 06-23-535-712 igazgatas@budakeszi.hu Illetékbélyeg helye Nyilvántartási Szám: 3.000.- Ft (hatóság tölti ki!) KERESKEDELMI

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) DENLEG 139 AGRI 485 CODEC 1306 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT. Brüsszel, 2011. november 22. (OR. en) 2010/0133 (COD) PE-CONS 54/11 STATIS 70 AGRI 649 CODEC 1581

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT. Brüsszel, 2011. november 22. (OR. en) 2010/0133 (COD) PE-CONS 54/11 STATIS 70 AGRI 649 CODEC 1581 EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2011. november 22. (OR. en) 2010/0133 (COD) PE-CONS 54/11 STATIS 70 AGRI 649 CODEC 1581 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

e) a pezsgő, f) a köztes alkoholtermék, g) a dohánygyártmány.

e) a pezsgő, f) a köztes alkoholtermék, g) a dohánygyártmány. GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatal 2131 Göd, Pesti út 81. 2131 Göd, Pf.28. 27/ 530-064, 530-051 Fax: 27/ 530-069 VÁLTOZÁSBEJELENTÉS (a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet alapján) Alap adatok változása

Részletesebben

Bejelentés bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység módosításáról (a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet alapján)

Bejelentés bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység módosításáról (a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet alapján) Illetékmentes! Bejelentés bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység módosításáról (a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet alapján) A meglévı mőködési engedélyem/bejelentett tevékenységem nyilvántartási adataiban

Részletesebben

Működési engedély iránti kérelem (a 210/2009.(IX.29.)Korm. rendelet alapján)

Működési engedély iránti kérelem (a 210/2009.(IX.29.)Korm. rendelet alapján) Működési engedély iránti kérelem (a 210/2009.(IX.29.)Korm. rendelet alapján) 10.000.- Ft. illeték 1. A kereskedő adatai 1.1. Jogállása: 1. Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.) 2. Jogi személyiséggel nem rendelkező

Részletesebben

Tengelic Község Jegyzője részére Tengelic Rákóczi u. 11.

Tengelic Község Jegyzője részére Tengelic Rákóczi u. 11. Tengelic Község Jegyzője részére Tengelic Rákóczi u. 11. Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról/módosításáról A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm.

Részletesebben

1. A kereskedő adatai

1. A kereskedő adatai működési engedély iránti K É R E L E M a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 1. melléklet B) pontja alapján Az eljárás illetékmentes. Érkeztető bélyegző:

Részletesebben

II. A kereskedő adatai:

II. A kereskedő adatai: Érkeztető bélyegző Iktató bélyegző BEJELENTÉS (a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján) Illetékbélyeg! 10.000,- Ft Az űrlap minden rovatát olvashatóan,

Részletesebben

BEJELENTÉS a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról (3.000 Ft illetékbélyeg)

BEJELENTÉS a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról (3.000 Ft illetékbélyeg) Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője POGÁNYI KIRENDELTSÉG 7666. Pogány, Széchenyi u. 12. Tel.: 72/527-012; Fax: 72/425-465 Email: jegyzo@szalanta.hu Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal Pogányi

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.19. COM(2012) 620 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai Ócsai Polgármesteri Hivatal 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Iroda Tel: 06-29/378-125 15-ös mellék e-mail: hatosag@ocsa.hu K É R E L E M Telepengedély-köteles ipari tevékenység

Részletesebben

LETENYE VÁROS JEGYZőJE 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-981

LETENYE VÁROS JEGYZőJE 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-981 LETENYE VÁROS JEGYZőJE 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-981 Működési engedéllyel rendelkező üzlet adatváltozásának bejelentése a 2005. évi CLXIV. törvény ( Ker.tv.)

Részletesebben

BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020

BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 3.000.- Ft értékű illetékbélyeg helye KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE (210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján)

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 219/2009/EK RENDELETE. (2009. március 11.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 219/2009/EK RENDELETE. (2009. március 11.) 2009.3.31. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 87/109 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 219/2009/EK RENDELETE (2009. március 11.) a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi

Részletesebben

ÖTLETVERSENY - SZABÁLYZAT

ÖTLETVERSENY - SZABÁLYZAT ÖTLETVERSENY - SZABÁLYZAT APP4INNO TEMPLATE for Microsoft Word 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Támogatható pályázók... 4 3. Pályázati követelmények... 5 4. Az Ötletverseny általános jellemzői és célkitűzései...

Részletesebben

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés és működési engedély kérelem

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés és működési engedély kérelem ÉCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9083 Écs, Fő utca 94. ILLETÉKBÉLYEG Telefon: 96/473-168 Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés és működési engedély kérelem A... irányítószám

Részletesebben

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY AA2005/ACT/hu 1 A csatlakozási szerződés 2. cikkével összhangban

Részletesebben

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2016.4.14. JOIN(2016) 6 final 2016/0112 (NLE) Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,

Részletesebben

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM Városi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György u. 30. Telefon: 49/530-100 Fax: 49/530-046 A bejelentést /2015. sorszám alatt nyilvántartásba vettem. Mezőkeresztes, 2015. év hó nap

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.2.22. COM(2011) 77 végleges 2008/0028 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Önkormányzat Répcelak... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. királyegyházai cementgyárának egységes környezethasználati engedélye

A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. királyegyházai cementgyárának egységes környezethasználati engedélye A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. Te/M3. melléklet Száma: Te/M3. mell. 23/14. oldal A hulladékcsoportok ének tartománya Hulladékcsoport Mennyiség (ezer t/év) minimum

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.6.15. COM(2010)280 végleges 2010/0168 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága 100. számú előírásának a gépjárművek

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1166/2008/EK RENDELETE. (2008. november 19.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1166/2008/EK RENDELETE. (2008. november 19.) L 321/14 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1166/2008/EK RENDELETE (2008. november 19.) a gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket

Részletesebben

Ágazati fókusz melléklet

Ágazati fókusz melléklet Ágazati fókusz melléklet A pályázat a következő lista szerinti feldolgozó ipar tevékenységek fejlesztését támogatja. A vállalkozásnak a pályázat benyújtását megelőző három lezárt üzleti év éves beszámolója

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ 1. fejezet: Bevezetés 1.1 A gazdasági osztályozások nemzetközi rendszere A gazdasági osztályozások közé tartoznak a tevékenységi, a termék-szolgáltatás és az áruosztályozások. Az ENSZ

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.18. C(2013) 6763 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az

Részletesebben

~A':IZENÁL ..., SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Nyt.szám: 415/170. 1. sz. példány. V.Cmélyi karton s 1/86

~A':IZENÁL ..., SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Nyt.szám: 415/170. 1. sz. példány. V.Cmélyi karton s 1/86 HM Arzenál Elektromechanikai ZRt. Cím: 4461 Nyírtelek, Dózsa György út 121. Pf. 10. - E-mail: info@hmarzenal.hu, Web: www.hmarzenal.hu Tel. : +36 (42) 210-555, +36 (42) 210-801 Fax: +36 (42) 210-802 Nyt.szám:

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.25. COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl CIBAKHÁZA NAGYKÖZSÉG... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Felsõtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Noszvaji Kirendeltsége... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1)

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Felsõtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Noszvaji Kirendeltsége... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1)

Részletesebben

2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35

2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35 2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/22/EK IRÁNYELVE (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos

Részletesebben

S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l

S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l MEv S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523157 telefonszámok: (06

Részletesebben