Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség"

Átírás

1 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság Cím: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) Fax: (06 56) Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25 Ügyfélfogadás: hétfı és péntek: 8 12 óráig, szerda: 8-16 óráig. Web: Ikt.sz.: /2009. Ea: dr. Fecske Zoltán Tárgy: Nagyvízi meder jogi jelleg feljegyzése A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) ingatlanok nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényének, mint jogi jelleg feljegyzésére irányuló kérelmére az alábbiak szerint döntöttem. Az alábbi ingatlanokra vonatkozóan H A T Á R O Z A T I. nagyvízi meder jogi jelleg tény feljegyzését rendelem el, miután azok a folyó nagyvízi medrében helyezkednek el. Az érintett ingatlanok elhelyezkedése és helyrajzi száma: Kisköre külterület 0674/4, 0675/3, 0680/1, 0680/2, 0680/3, 0680/4, 0680/5, 0680/6, 0680/7, 0680/8, 0680/9, 0680/10, 0717/2, 0717/3, 0719, 0720, 0721, 0722/1, 0722/3, 0722/4, 0724, 0725, 0768, 0769/2, 0769/3, 0769/4, 0770, 0771, 0772, 0773/1, 0773/3, 0773/4, 0774, 0775, 0776, 0777/1, 0777/2, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788/1, 0788/2, 0789, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814/1, 0814/2, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821/1, 0821/2, 0822, 0823/1, 0823/2, 0824, 0825 II. A nagyvízi meder használatára vonatkozó rendelkezések, kötelezettségek: 1. A folyók nagyvízi medrét csak jogszabályban meghatározott módon, az árvízvédelmi elıírásoknak megfelelıen szabad kezelni, használni és hasznosítani. 2. A nagyvízi meder - ha nem minısül védett természeti területnek - természeti területként kezelendı, ahol az árvíz biztonságos levezetésének elsıdlegességét kell figyelembe venni. 3. A nagyvízi meder rendeltetésére figyelemmel a nagyvízi mederben fekvı ingatlanok tulajdonosai (használói) a nagyvízi mederben mezıgazdasági mővelést, erdıgazdálkodást vagy bármely más tevékenységet kizárólag saját kockázatukra a környezetvédelmi, természetvédelmi és a kulturális örökségvédelmi elıírások betartásával és az árvizek levezetésének akadályozása nélkül folytathatnak. 4. A nagyvízi mederben - az 5. pontban meghatározott kivétellel - csak a meder használatával, a folyó fenntartásával közvetlenül összefüggı megfigyelı, jelzı állomást, a nagyvízi meder használatával összefüggı vízilétesítményt, továbbá kikötıi, rév- és kompátkelıhelyi, vízrendészeti épületet, építményt szabad elhelyezni. A létesítés során az engedélyezı hatóság eljárásában a felügyelıség szakhatóságként mőködik közre.

2 5. Nagyvízi mederben építmények a helyi építési szabályzat, valamint a szabályozási terv, illetıleg nagyvízi mederkezelési terv szerint helyezhetık el. A vizek használatával közvetlenül összefüggı építmények, amelyek például a vízi sportot, horgászatot szolgálják - ha a szabályzat vagy a tervek másképp nem rendelkeznek - csak abban az esetben valósíthatók meg, ha használatuk közösségi célokat szolgál. 6. A nagyvízi meder hasznosításának korlátozásáért és a vizek által okozott károkért kártalanítás csak akkor igényelhetı, ha a nagyvízi meder hasznosítása, beépítése, betelepítése nem volt jogellenes és a kártalanítást jogszabály nem korlátozta, vagy nem zárta ki. 7. A földrészlet használatára vonatkozó, a földrészlet tulajdonosa és használója között kötött szerzıdésben fel kell tüntetni azt a tényt, hogy a földrészlet nagyvízi mederben fekszik. 8. A nagyvízi mederben bármilyen beavatkozáshoz, illetve mővelési ág megváltozásához a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség hozzájárulása szükséges, amelyhez meg kell kérni a vízkárelhárításért felelıs szervezet szakértıi véleményét is. 9. A nagyvízi mederben fekvı terület jogszabályoknak megfelelı hasznosításáról, használatáról és az ennek megfelelı intézkedésekrıl az érintett ingatlanok tulajdonosai illetve a terület vagyonkezelıje kötelesek gondoskodni. 10. A nagyvízi meder jogellenes használata, hasznosítása esetén a védekezésért felelıs kezdeményezi. a felügyelıségnél a jogszerő állapot helyreállítására' irányulö eljárás megindítását. 11. A nagyvízi meder használatával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény (Továbbiakban: Vgtv.) VII. fejezete, a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásokról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Rend.), valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló 379/2007. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.)tartalmazza. III. A határozat jogerıre emelkedését követıen az I. fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság megkeresi a Hevesi Körzeti Földhivatalt, hogy a fent megjelölt ingatlanokra a nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényét, mint jogi jelleget az ingatlan-nyilvántartásba jegyezze fel. A határozat közlése hirdetményi úton történik. IV. V. Határozatom ellen, a kézhezvételtıl számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıséghez címzett, de a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségnél (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) 2 pld-ban benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton történı benyújtására nincs lehetıség felügyelıségünknél. 2

3 3 I N D O K O L Á S A KÖTI-KÖVIZIG kérte a Vgtv ra illetve a Rend. 5. (1) bekezdésre hivatkozva a nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényének, mint jogi jellegnek az ingatlan nyilvántartásba történı feljegyzését a fenti ingatlanokra vonatkozóan. A KÖTI-KÖVIZIG az IG74-037/2009. iktatószámú levelében igazolta a megjelölt ingatlanok nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényét. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-Magyarországi Iroda örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalását a 470/0230/001/2009. iktatószámon adta meg, azzal, hogy az állásfoglalás ellen jogorvoslattal csak az engedélyezı hatóság által az ügy érdemében hozott elsı fokú határozat ellen benyújtott fellebbezésben lehet élni. Az örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalás indoklása A szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) a, a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 2l/2006. (I. 31.) Kormányrendelet 5. (1) bekezdése, a vízgazdálkodásról" szóló évi LVII. törvény 27. -a, valamint a Kövt a alapján adtam meg. A Felügyelıségünk a jelentıs számú ügyfélre tekintettel az eljárás megindításáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Továbbiakban: Ket.) 29. (6) bekezdésében foglaltak alapján az érintetteket hirdetményi úton, közhírré tétel útján értesítette. A Felügyelıségünk közhírré tétel céljából az eljárás megindításáról szóló hirdetményt az érintett ingatlanok listájával a Kisköre Nagyközség Jegyzıjének megküldte, valamint a hirdetmény szövegét kifüggesztette a hirdetı tábláján, és megjelentette a felügyelıség honlapján is. Az eljárás megindításával, az ügy tárgyával kapcsolatosan észrevétel, panasz a felügyelıségre nem érkezett. A Vgtv. 1. sz. melléklete alapján nagyvízi medernek minısül a vízfolyást vagy állóvizet magában foglaló terület, amelyet az árvíz levonulása során a víz rendszeresen elborít. A Rend. 5. (1) bekezdése alapján a nagyvízi meder területét a mértékadó árvízszint vagy az eddig elıfordult legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöli ki. A nagyvízi meder rendeltetése a mederbıl kilépı árvizek és a jég levezetése. A nagyvízi meder használatára vonatkozó alapvetı rendelkezéseket a Vgtv a, továbbá a Rend. 5. (2)-(7) bekezdései és a Korm.rend. 50. (3) és bekezdése alapján határoztuk meg. A Vg.tv. 27. szerint a nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényét, mint jogi jelleget a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség jogerıs határozata alapján az ingatlan-nyilvántartásba - az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI tv. 26. (8) (Továbbiakban: Inytv.) bekezdése alapján fel kell jegyezni. A nagyvízi meder, mint jogi jelleg bejegyzését az Inytv. 17. (1) g) pontja és az Inytv. végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 39/A. -a teszi lehetıvé. A fentiek alapján a Felügyelıségünk a nagyvízi mederben elhelyezkedés tényét a rendelkezı rész I. pontjában felsorolt ingatlanokra megállapította és kezdeményezte annak ingatlannyilvántartásba történı feljegyzését.

4 A Felügyelıség a határozatot a Ket. 71. és a 72. -ban elıírt rendelkezések figyelembevételével hozta meg, a határozat elleni jogorvoslat lehetıségét a Ket. 98. (1) bekezdése biztosítja. A határozat közlésére vonatkozó rendelkezés a Ket. 78. (1) illetve a 80. (3) bekezdésén alapul, összhangban a 29. (7) bekezdés elıírásaival. A Ket. 99. (1) bekezdése és a 78. (6) bekezdése alapján a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követı 15. napon kell közöltnek tekinteni, ezért a fellebbezést a levétel napjától számított 15 napon belül lehet elıterjeszteni. Amennyiben a határozat ellen fellebbezést nem terjesztenek elı, a közlést követı 15. napon - külön értesítés nélkül -- jogerıre emelkedik a Ket (1) bekezdése alapján. A Felügyelıség a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján jár el. Határozatomról értesítést kapnak: 1. KÖTI KÖVIZIG, 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. VÉTÍVVEL 2. Polgármesteri Hivatal 3384 Kisköre, Széchenyi út KÖH 3530 Miskolc, Rákóczi u Körzeti Földhivatal 3360 Heves, Szabadság út 1 (Jogerıre emelkedés után) VÉTÍVVEL 5. KÖTI-KTVF Hatósági és Felügyeleti Osztály 6. KÖTI-KTVF (HNYR) 7. KÖTI-KTVF Irattár 4 Szolnok, június 30. Dr. Háfra István Igazgató megbízásából: Ügyfélre vonatkozó információk: 1. Az ügyfél neve: KÖTI-KÖVIZIG 2. Az ügyfél címe: 5000 Szolnok, Ságvári krt Az ügyfél KÜJ száma: Dr. Teszár László hatósági igazgatóhelyettes

5 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság Cím: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) Fax: (06 56) Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25 Ügyfélfogadás: hétfı és péntek: 8 12 óráig, szerda: 8-16 óráig. Web: Ikt.sz.: /2009. Ea: dr. Fecske Zoltán Tárgy: Nagyvízi meder jogi jelleg feljegyzése A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (5001 Szolnok, Ságvári krt. 4.) ingatlanok nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényének, mint jogi jelleg feljegyzésére irányuló kérelmére az alábbiak szerint döntöttem. Az alábbi ingatlanokra vonatkozóan H A T Á R O Z A T I. nagyvízi meder jogi jelleg tény feljegyzését rendelem el, miután azok a folyó nagyvízi medrében helyezkednek el. Az érintett ingatlanok elhelyezkedése és helyrajzi száma: Pély külterület 0546/8, 0555/2, 0555/4, 0557/2, 0651/1, 0659, 0660, 0661/1, 0661/2, 0661/3, 0661/4, 0662/1, 0662/2, 0663/1, 0663/2, 0664, 0665/4, 0666, 0667/1, 0667/2, 0667/3, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675/1, 0675/2, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681/1, 0681/2, 0682, 0683/1, 0683/2, 0683/3, 0683/4, 0684/1, 0684/2, 0684/3, 0684/4, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702/1, 0702/2, 0703/1, 0703/2, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709/1, 0709/2, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715/1, 0715/2, 0715/3, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725/1, 0725/2, 0725/3, 0726 II. A nagyvízi meder használatára vonatkozó rendelkezések, kötelezettségek: 1. A folyók nagyvízi medrét csak jogszabályban meghatározott módon, az árvízvédelmi elıírásoknak megfelelıen szabad kezelni, használni és hasznosítani. 2. A nagyvízi meder - ha nem minısül védett természeti területnek - természeti területként kezelendı, ahol az árvíz biztonságos levezetésének elsıdlegességét kell figyelembe venni. 3. A nagyvízi meder rendeltetésére figyelemmel a nagyvízi mederben fekvı ingatlanok tulajdonosai (használói) a nagyvízi mederben mezıgazdasági mővelést, erdıgazdálkodást vagy bármely más tevékenységet kizárólag saját kockázatukra a környezetvédelmi, természetvédelmi és a kulturális örökségvédelmi elıírások betartásával és az árvizek levezetésének akadályozása nélkül folytathatnak. 4. A nagyvízi mederben - az 5. pontban meghatározott kivétellel - csak a meder használatával, a folyó fenntartásával közvetlenül összefüggı megfigyelı, jelzı állomást, a nagyvízi meder használatával összefüggı vízilétesítményt, továbbá kikötıi, rév- és kompátkelıhelyi, vízrendészeti épületet, építményt szabad elhelyezni.

6 A létesítés során az engedélyezı hatóság eljárásában a felügyelıség szakhatóságként mőködik közre. 5. Nagyvízi mederben építmények a helyi építési szabályzat, valamint a szabályozási terv, illetıleg nagyvízi mederkezelési terv szerint helyezhetık el. A vizek használatával közvetlenül összefüggı építmények, amelyek például a vízi sportot, horgászatot szolgálják - ha a szabályzat vagy a tervek másképp nem rendelkeznek - csak abban az esetben valósíthatók meg, ha használatuk közösségi célokat szolgál. 6. A nagyvízi meder hasznosításának korlátozásáért és a vizek által okozott károkért kártalanítás csak akkor igényelhetı, ha a nagyvízi meder hasznosítása, beépítése, betelepítése nem volt jogellenes és a kártalanítást jogszabály nem korlátozta, vagy nem zárta ki. 7. A földrészlet használatára vonatkozó, a földrészlet tulajdonosa és használója között kötött szerzıdésben fel kell tüntetni azt a tényt, hogy a földrészlet nagyvízi mederben fekszik. 8. A nagyvízi mederben bármilyen beavatkozáshoz, illetve mővelési ág megváltozásához a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség hozzájárulása szükséges, amelyhez meg kell kérni a vízkárelhárításért felelıs szervezet szakértıi véleményét is. 9. A nagyvízi mederben fekvı terület jogszabályoknak megfelelı hasznosításáról, használatáról és az ennek megfelelı intézkedésekrıl az érintett ingatlanok tulajdonosai illetve a terület vagyonkezelıje kötelesek gondoskodni. 10. A nagyvízi meder jogellenes használata, hasznosítása esetén a védekezésért felelıs kezdeményezi. a felügyelıségnél a jogszerő állapot helyreállítására' irányulö eljárás megindítását. 11. A nagyvízi meder használatával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény (Továbbiakban: Vgtv.) VII. fejezete, a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásokról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Rend.), valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló 379/2007. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.)tartalmazza. III. A határozat jogerıre emelkedését követıen az I. fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság megkeresi a Hevesi Körzeti Földhivatalt, hogy a fent megjelölt ingatlanokra a nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényét, mint jogi jelleget az ingatlan-nyilvántartásba jegyezze fel. A határozat közlése hirdetményi úton történik. IV. V. Határozatom ellen, a kézhezvételtıl számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıséghez címzett, de a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségnél (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) 2 pld-ban benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton történı benyújtására nincs lehetıség felügyelıségünknél. 2

7 3 I N D O K O L Á S A KÖTI-KÖVIZIG kérte a Vgtv ra illetve a Rend. 5. (1) bekezdésre hivatkozva a nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényének, mint jogi jellegnek az ingatlan nyilvántartásba történı feljegyzését a fenti ingatlanokra vonatkozóan. A KÖTI-KÖVIZIG az IG74-037/2009. iktatószámú levelében igazolta a megjelölt ingatlanok nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényét. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-Magyarországi Iroda örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalását a 470/0230/001/2009. iktatószámon adta meg, azzal, hogy az állásfoglalás ellen jogorvoslattal csak az engedélyezı hatóság által az ügy érdemében hozott elsı fokú határozat ellen benyújtott fellebbezésben lehet élni. Az örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalás indoklása A szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) a, a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 2l/2006. (I. 31.) Kormányrendelet 5. (1) bekezdése, a vízgazdálkodásról" szóló évi LVII. törvény 27. -a, valamint a Kövt a alapján adtam meg. A Felügyelıségünk a jelentıs számú ügyfélre tekintettel az eljárás megindításáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Továbbiakban: Ket.) 29. (6) bekezdésében foglaltak alapján az érintetteket hirdetményi úton, közhírré tétel útján értesítette. A Felügyelıségünk közhírré tétel céljából az eljárás megindításáról szóló hirdetményt az érintett ingatlanok listájával a Pély Község Jegyzıjének megküldte, valamint a hirdetmény szövegét kifüggesztette a hirdetı tábláján, és megjelentette a felügyelıség honlapján is. Az eljárás megindításával, az ügy tárgyával kapcsolatosan észrevétel, panasz a felügyelıségre nem érkezett. A Vgtv. 1. sz. melléklete alapján nagyvízi medernek minısül a vízfolyást vagy állóvizet magában foglaló terület, amelyet az árvíz levonulása során a víz rendszeresen elborít. A Rend. 5. (1) bekezdése alapján a nagyvízi meder területét a mértékadó árvízszint vagy az eddig elıfordult legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöli ki. A nagyvízi meder rendeltetése a mederbıl kilépı árvizek és a jég levezetése. A nagyvízi meder használatára vonatkozó alapvetı rendelkezéseket a Vgtv a, továbbá a Rend. 5. (2)-(7) bekezdései és a Korm.rend. 50. (3) és bekezdése alapján határoztuk meg. A Vg.tv. 27. szerint a nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényét, mint jogi jelleget a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség jogerıs határozata alapján az ingatlan-nyilvántartásba - az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI tv. 26. (8) (Továbbiakban: Inytv.) bekezdése alapján fel kell jegyezni. A nagyvízi meder, mint jogi jelleg bejegyzését az Inytv. 17. (1) g) pontja és az Inytv. végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 39/A. -a teszi lehetıvé. A fentiek alapján a Felügyelıségünk a nagyvízi mederben elhelyezkedés tényét a rendelkezı rész I. pontjában felsorolt ingatlanokra megállapította és kezdeményezte annak ingatlannyilvántartásba történı feljegyzését.

8 A Felügyelıség a határozatot a Ket. 71. és a 72. -ban elıírt rendelkezések figyelembevételével hozta meg, a határozat elleni jogorvoslat lehetıségét a Ket. 98. (1) bekezdése biztosítja. A határozat közlésére vonatkozó rendelkezés a Ket. 78. (1) illetve a 80. (3) bekezdésén alapul, összhangban a 29. (7) bekezdés elıírásaival. A Ket. 99. (1) bekezdése és a 78. (6) bekezdése alapján a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követı 15. napon kell közöltnek tekinteni, ezért a fellebbezést a levétel napjától számított 15 napon belül lehet elıterjeszteni. Amennyiben a határozat ellen fellebbezést nem terjesztenek elı, a közlést követı 15. napon - külön értesítés nélkül -- jogerıre emelkedik a Ket (1) bekezdése alapján. A Felügyelıség a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján jár el. Határozatomról értesítést kapnak: 1. KÖTI KÖVIZIG, 5001 Szolnok, Ságvári krt. 4. VÉTÍVVEL 2. Polgármesteri Hivatal 3381 Pély, Fı út KÖH 3531 Miskolc, Rákóczi u Körzeti Földhivatal 3360 Heves, Szabadság út 1 (Jogerıre emelkedés után) VÉTÍVVEL 5. KÖTI-KTVF Hatósági és Felügyeleti Osztály 6. KÖTI-KTVF (HNYR) 7. KÖTI-KTVF Irattár 4 Szolnok, június 30. Dr. Háfra István Igazgató megbízásából: Ügyfélre vonatkozó információk: 1. Az ügyfél neve: KÖTI-KÖVIZIG 2. Az ügyfél címe: 5001 Szolnok, Ságvári krt Az ügyfél KÜJ száma: Dr. Teszár László hatósági igazgatóhelyettes

9 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság Cím: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) Fax: (06 56) Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25 Ügyfélfogadás: hétfı és péntek: 8 12 óráig, szerda: 8-16 óráig. Web: Ikt.sz.: /2009. Ea: dr. Fecske Zoltán Tárgy: Nagyvízi meder jogi jelleg feljegyzése A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (5002 Szolnok, Ságvári krt. 4.) ingatlanok nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényének, mint jogi jelleg feljegyzésére irányuló kérelmére az alábbiak szerint döntöttem. Az alábbi ingatlanokra vonatkozóan H A T Á R O Z A T I. nagyvízi meder jogi jelleg tény feljegyzését rendelem el, miután azok a folyó nagyvízi medrében helyezkednek el. Az érintett ingatlanok elhelyezkedése és helyrajzi száma: Poroszló belterület 3001, 3002, 3003 és a Poroszló külterület 0554/1, 0555, 0632, 0640, 0741/2, 0741/3, 0741/5, 0745/2, 0809, 01000, 01063/5 II. A nagyvízi meder használatára vonatkozó rendelkezések, kötelezettségek: 1. A folyók nagyvízi medrét csak jogszabályban meghatározott módon, az árvízvédelmi elıírásoknak megfelelıen szabad kezelni, használni és hasznosítani. 2. A nagyvízi meder - ha nem minısül védett természeti területnek - természeti területként kezelendı, ahol az árvíz biztonságos levezetésének elsıdlegességét kell figyelembe venni. 3. A nagyvízi meder rendeltetésére figyelemmel a nagyvízi mederben fekvı ingatlanok tulajdonosai (használói) a nagyvízi mederben mezıgazdasági mővelést, erdıgazdálkodást vagy bármely más tevékenységet kizárólag saját kockázatukra a környezetvédelmi, természetvédelmi és a kulturális örökségvédelmi elıírások betartásával és az árvizek levezetésének akadályozása nélkül folytathatnak. 4. A nagyvízi mederben - az 5. pontban meghatározott kivétellel - csak a meder használatával, a folyó fenntartásával közvetlenül összefüggı megfigyelı, jelzı állomást, a nagyvízi meder használatával összefüggı vízilétesítményt, továbbá kikötıi, rév- és kompátkelıhelyi, vízrendészeti épületet, építményt szabad elhelyezni. A létesítés során az engedélyezı hatóság eljárásában a felügyelıség szakhatóságként mőködik közre.

10 5. Nagyvízi mederben építmények a helyi építési szabályzat, valamint a szabályozási terv, illetıleg nagyvízi mederkezelési terv szerint helyezhetık el. A vizek használatával közvetlenül összefüggı építmények, amelyek például a vízi sportot, horgászatot szolgálják - ha a szabályzat vagy a tervek másképp nem rendelkeznek - csak abban az esetben valósíthatók meg, ha használatuk közösségi célokat szolgál. 6. A nagyvízi meder hasznosításának korlátozásáért és a vizek által okozott károkért kártalanítás csak akkor igényelhetı, ha a nagyvízi meder hasznosítása, beépítése, betelepítése nem volt jogellenes és a kártalanítást jogszabály nem korlátozta, vagy nem zárta ki. 7. A földrészlet használatára vonatkozó, a földrészlet tulajdonosa és használója között kötött szerzıdésben fel kell tüntetni azt a tényt, hogy a földrészlet nagyvízi mederben fekszik. 8. A nagyvízi mederben bármilyen beavatkozáshoz, illetve mővelési ág megváltozásához a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség hozzájárulása szükséges, amelyhez meg kell kérni a vízkárelhárításért felelıs szervezet szakértıi véleményét is. 9. A nagyvízi mederben fekvı terület jogszabályoknak megfelelı hasznosításáról, használatáról és az ennek megfelelı intézkedésekrıl az érintett ingatlanok tulajdonosai illetve a terület vagyonkezelıje kötelesek gondoskodni. 10. A nagyvízi meder jogellenes használata, hasznosítása esetén a védekezésért felelıs kezdeményezi. a felügyelıségnél a jogszerő állapot helyreállítására' irányulö eljárás megindítását. 11. A nagyvízi meder használatával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény (Továbbiakban: Vgtv.) VII. fejezete, a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásokról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Rend.), valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló 379/2007. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.)tartalmazza. III. A határozat jogerıre emelkedését követıen az I. fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság megkeresi a Füzesabonyi Körzeti Földhivatalt, hogy a fent megjelölt ingatlanokra a nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényét, mint jogi jelleget az ingatlannyilvántartásba jegyezze fel. A határozat közlése hirdetményi úton történik. IV. V. Határozatom ellen, a kézhezvételtıl számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıséghez címzett, de a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségnél (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) 2 pld-ban benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton történı benyújtására nincs lehetıség felügyelıségünknél. 2

11 3 I N D O K O L Á S A KÖTI-KÖVIZIG kérte a Vgtv ra illetve a Rend. 5. (1) bekezdésre hivatkozva a nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényének, mint jogi jellegnek az ingatlan nyilvántartásba történı feljegyzését a fenti ingatlanokra vonatkozóan. A KÖTI-KÖVIZIG az IG74-037/2009. iktatószámú levelében igazolta a megjelölt ingatlanok nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényét. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-Magyarországi Iroda örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalását a 470/0230/001/2009. iktatószámon adta meg, azzal, hogy az állásfoglalás ellen jogorvoslattal csak az engedélyezı hatóság által az ügy érdemében hozott elsı fokú határozat ellen benyújtott fellebbezésben lehet élni. Az örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalás indoklása A szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) a, a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 2l/2006. (I. 31.) Kormányrendelet 5. (1) bekezdése, a vízgazdálkodásról" szóló évi LVII. törvény 27. -a, valamint a Kövt a alapján adtam meg. A Felügyelıségünk a jelentıs számú ügyfélre tekintettel az eljárás megindításáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Továbbiakban: Ket.) 29. (6) bekezdésében foglaltak alapján az érintetteket hirdetményi úton, közhírré tétel útján értesítette. A Felügyelıségünk közhírré tétel céljából az eljárás megindításáról szóló hirdetményt az érintett ingatlanok listájával a Poroszló Község Jegyzıjének megküldte, valamint a hirdetmény szövegét kifüggesztette a hirdetı tábláján, és megjelentette a felügyelıség honlapján is. Az eljárás megindításával, az ügy tárgyával kapcsolatosan észrevétel, panasz a felügyelıségre nem érkezett. A Vgtv. 1. sz. melléklete alapján nagyvízi medernek minısül a vízfolyást vagy állóvizet magában foglaló terület, amelyet az árvíz levonulása során a víz rendszeresen elborít. A Rend. 5. (1) bekezdése alapján a nagyvízi meder területét a mértékadó árvízszint vagy az eddig elıfordult legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöli ki. A nagyvízi meder rendeltetése a mederbıl kilépı árvizek és a jég levezetése. A nagyvízi meder használatára vonatkozó alapvetı rendelkezéseket a Vgtv a, továbbá a Rend. 5. (2)-(7) bekezdései és a Korm.rend. 50. (3) és bekezdése alapján határoztuk meg. A Vg.tv. 27. szerint a nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényét, mint jogi jelleget a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség jogerıs határozata alapján az ingatlan-nyilvántartásba - az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI tv. 26. (8) (Továbbiakban: Inytv.) bekezdése alapján fel kell jegyezni. A nagyvízi meder, mint jogi jelleg bejegyzését az Inytv. 17. (1) g) pontja és az Inytv. végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 39/A. -a teszi lehetıvé. A fentiek alapján a Felügyelıségünk a nagyvízi mederben elhelyezkedés tényét a rendelkezı rész I. pontjában felsorolt ingatlanokra megállapította és kezdeményezte annak ingatlannyilvántartásba történı feljegyzését.

12 A Felügyelıség a határozatot a Ket. 71. és a 72. -ban elıírt rendelkezések figyelembevételével hozta meg, a határozat elleni jogorvoslat lehetıségét a Ket. 98. (1) bekezdése biztosítja. A határozat közlésére vonatkozó rendelkezés a Ket. 78. (1) illetve a 80. (3) bekezdésén alapul, összhangban a 29. (7) bekezdés elıírásaival. A Ket. 99. (1) bekezdése és a 78. (6) bekezdése alapján a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követı 15. napon kell közöltnek tekinteni, ezért a fellebbezést a levétel napjától számított 15 napon belül lehet elıterjeszteni. Amennyiben a határozat ellen fellebbezést nem terjesztenek elı, a közlést követı 15. napon - külön értesítés nélkül -- jogerıre emelkedik a Ket (1) bekezdése alapján. A Felügyelıség a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján jár el. Határozatomról értesítést kapnak: 1. KÖTI KÖVIZIG, 5002 Szolnok, Ságvári krt. 4. VÉTÍVVEL 2. Polgármesteri Hivatal 3388 Poroszló, Fı út KÖH 3532 Miskolc, Rákóczi u Körzeti Földhivatal 3390 Füzesabony, Széchenyi út 7. (Jogerıre emelkedés után) VÉTÍVVEL 5. KÖTI-KTVF Hatósági és Felügyeleti Osztály 6. KÖTI-KTVF (HNYR) 7. KÖTI-KTVF Irattár 4 Szolnok, június 30. Dr. Háfra István Igazgató megbízásából: Ügyfélre vonatkozó információk: 1. Az ügyfél neve: KÖTI-KÖVIZIG 2. Az ügyfél címe: 5002 Szolnok, Ságvári krt Az ügyfél KÜJ száma: Dr. Teszár László hatósági igazgatóhelyettes

13 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság Cím: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) Fax: (06 56) Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25 Ügyfélfogadás: hétfı és péntek: 8 12 óráig, szerda: 8-16 óráig. Web: Ikt.sz.: /2009. Ea: dr. Fecske Zoltán Tárgy: Nagyvízi meder jogi jelleg feljegyzése A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (5003 Szolnok, Ságvári krt. 4.) ingatlanok nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényének, mint jogi jelleg feljegyzésére irányuló kérelmére az alábbiak szerint döntöttem. Az alábbi ingatlanokra vonatkozóan H A T Á R O Z A T I. nagyvízi meder jogi jelleg tény feljegyzését rendelem el, miután azok a folyó nagyvízi medrében helyezkednek el. Az érintett ingatlanok elhelyezkedése és helyrajzi száma: Sarud külterület 012/4, 013/5, 013/6, 013/7, 014, 015, 017/1, 017/3, 017/4, 017/5, 018, 019/1, 019/3, 019/4, 019/5, 020/1, 020/2, 021, 022, 023/1, 023/2, 024, 025/1, 025/2, 026/3, 026/4, 042, 091/1, 091/2, 091/3, 095/1, 095/2 II. A nagyvízi meder használatára vonatkozó rendelkezések, kötelezettségek: 1. A folyók nagyvízi medrét csak jogszabályban meghatározott módon, az árvízvédelmi elıírásoknak megfelelıen szabad kezelni, használni és hasznosítani. 2. A nagyvízi meder - ha nem minısül védett természeti területnek - természeti területként kezelendı, ahol az árvíz biztonságos levezetésének elsıdlegességét kell figyelembe venni. 3. A nagyvízi meder rendeltetésére figyelemmel a nagyvízi mederben fekvı ingatlanok tulajdonosai (használói) a nagyvízi mederben mezıgazdasági mővelést, erdıgazdálkodást vagy bármely más tevékenységet kizárólag saját kockázatukra a környezetvédelmi, természetvédelmi és a kulturális örökségvédelmi elıírások betartásával és az árvizek levezetésének akadályozása nélkül folytathatnak. 4. A nagyvízi mederben - az 5. pontban meghatározott kivétellel - csak a meder használatával, a folyó fenntartásával közvetlenül összefüggı megfigyelı, jelzı állomást, a nagyvízi meder használatával összefüggı vízilétesítményt, továbbá kikötıi, rév- és kompátkelıhelyi, vízrendészeti épületet, építményt szabad elhelyezni. A létesítés során az engedélyezı hatóság eljárásában a felügyelıség szakhatóságként mőködik közre.

14 5. Nagyvízi mederben építmények a helyi építési szabályzat, valamint a szabályozási terv, illetıleg nagyvízi mederkezelési terv szerint helyezhetık el. A vizek használatával közvetlenül összefüggı építmények, amelyek például a vízi sportot, horgászatot szolgálják - ha a szabályzat vagy a tervek másképp nem rendelkeznek - csak abban az esetben valósíthatók meg, ha használatuk közösségi célokat szolgál. 6. A nagyvízi meder hasznosításának korlátozásáért és a vizek által okozott károkért kártalanítás csak akkor igényelhetı, ha a nagyvízi meder hasznosítása, beépítése, betelepítése nem volt jogellenes és a kártalanítást jogszabály nem korlátozta, vagy nem zárta ki. 7. A földrészlet használatára vonatkozó, a földrészlet tulajdonosa és használója között kötött szerzıdésben fel kell tüntetni azt a tényt, hogy a földrészlet nagyvízi mederben fekszik. 8. A nagyvízi mederben bármilyen beavatkozáshoz, illetve mővelési ág megváltozásához a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség hozzájárulása szükséges, amelyhez meg kell kérni a vízkárelhárításért felelıs szervezet szakértıi véleményét is. 9. A nagyvízi mederben fekvı terület jogszabályoknak megfelelı hasznosításáról, használatáról és az ennek megfelelı intézkedésekrıl az érintett ingatlanok tulajdonosai illetve a terület vagyonkezelıje kötelesek gondoskodni. 10. A nagyvízi meder jogellenes használata, hasznosítása esetén a védekezésért felelıs kezdeményezi. a felügyelıségnél a jogszerő állapot helyreállítására' irányulö eljárás megindítását. 11. A nagyvízi meder használatával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény (Továbbiakban: Vgtv.) VII. fejezete, a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásokról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Rend.), valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló 379/2007. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.)tartalmazza. III. A határozat jogerıre emelkedését követıen az I. fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság megkeresi a Füzesabonyi Körzeti Földhivatalt, hogy a fent megjelölt ingatlanokra a nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényét, mint jogi jelleget az ingatlannyilvántartásba jegyezze fel. A határozat közlése hirdetményi úton történik. IV. V. Határozatom ellen, a kézhezvételtıl számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıséghez címzett, de a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségnél (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) 2 pld-ban benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton történı benyújtására nincs lehetıség felügyelıségünknél. 2

15 3 I N D O K O L Á S A KÖTI-KÖVIZIG kérte a Vgtv ra illetve a Rend. 5. (1) bekezdésre hivatkozva a nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényének, mint jogi jellegnek az ingatlan nyilvántartásba történı feljegyzését a fenti ingatlanokra vonatkozóan. A KÖTI-KÖVIZIG az IG74-037/2009. iktatószámú levelében igazolta a megjelölt ingatlanok nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényét. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-Magyarországi Iroda örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalását a 470/0230/001/2009. iktatószámon adta meg, azzal, hogy az állásfoglalás ellen jogorvoslattal csak az engedélyezı hatóság által az ügy érdemében hozott elsı fokú határozat ellen benyújtott fellebbezésben lehet élni. Az örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalás indoklása A szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) a, a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 2l/2006. (I. 31.) Kormányrendelet 5. (1) bekezdése, a vízgazdálkodásról" szóló évi LVII. törvény 27. -a, valamint a Kövt a alapján adtam meg. A Felügyelıségünk a jelentıs számú ügyfélre tekintettel az eljárás megindításáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Továbbiakban: Ket.) 29. (6) bekezdésében foglaltak alapján az érintetteket hirdetményi úton, közhírré tétel útján értesítette. A Felügyelıségünk közhírré tétel céljából az eljárás megindításáról szóló hirdetményt az érintett ingatlanok listájával a Sarud Község Jegyzıjének megküldte, valamint a hirdetmény szövegét kifüggesztette a hirdetı tábláján, és megjelentette a felügyelıség honlapján is. Az eljárás megindításával, az ügy tárgyával kapcsolatosan észrevétel, panasz a felügyelıségre nem érkezett. A Vgtv. 1. sz. melléklete alapján nagyvízi medernek minısül a vízfolyást vagy állóvizet magában foglaló terület, amelyet az árvíz levonulása során a víz rendszeresen elborít. A Rend. 5. (1) bekezdése alapján a nagyvízi meder területét a mértékadó árvízszint vagy az eddig elıfordult legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöli ki. A nagyvízi meder rendeltetése a mederbıl kilépı árvizek és a jég levezetése. A nagyvízi meder használatára vonatkozó alapvetı rendelkezéseket a Vgtv a, továbbá a Rend. 5. (2)-(7) bekezdései és a Korm.rend. 50. (3) és bekezdése alapján határoztuk meg. A Vg.tv. 27. szerint a nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényét, mint jogi jelleget a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség jogerıs határozata alapján az ingatlan-nyilvántartásba - az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI tv. 26. (8) (Továbbiakban: Inytv.) bekezdése alapján fel kell jegyezni. A nagyvízi meder, mint jogi jelleg bejegyzését az Inytv. 17. (1) g) pontja és az Inytv. végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 39/A. -a teszi lehetıvé. A fentiek alapján a Felügyelıségünk a nagyvízi mederben elhelyezkedés tényét a rendelkezı rész I. pontjában felsorolt ingatlanokra megállapította és kezdeményezte annak ingatlannyilvántartásba történı feljegyzését.

16 A Felügyelıség a határozatot a Ket. 71. és a 72. -ban elıírt rendelkezések figyelembevételével hozta meg, a határozat elleni jogorvoslat lehetıségét a Ket. 98. (1) bekezdése biztosítja. A határozat közlésére vonatkozó rendelkezés a Ket. 78. (1) illetve a 80. (3) bekezdésén alapul, összhangban a 29. (7) bekezdés elıírásaival. A Ket. 99. (1) bekezdése és a 78. (6) bekezdése alapján a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követı 15. napon kell közöltnek tekinteni, ezért a fellebbezést a levétel napjától számított 15 napon belül lehet elıterjeszteni. Amennyiben a határozat ellen fellebbezést nem terjesztenek elı, a közlést követı 15. napon - külön értesítés nélkül -- jogerıre emelkedik a Ket (1) bekezdése alapján. A Felügyelıség a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján jár el. Határozatomról értesítést kapnak: 1. KÖTI KÖVIZIG, 5003 Szolnok, Ságvári krt. 4. VÉTÍVVEL 2. Polgármesteri Hivatal 3386 Sarud, Kossuth út KÖH 3533 Miskolc, Rákóczi u Körzeti Földhivatal 3390 Füzesabony, Széchenyi út 7. (Jogerıre emelkedés után) VÉTÍVVEL 5. KÖTI-KTVF Hatósági és Felügyeleti Osztály 6. KÖTI-KTVF (HNYR) 7. KÖTI-KTVF Irattár 4 Szolnok, június 30. Dr. Háfra István Igazgató megbízásából: Ügyfélre vonatkozó információk: 1. Az ügyfél neve: KÖTI-KÖVIZIG 2. Az ügyfél címe: 5003 Szolnok, Ságvári krt Az ügyfél KÜJ száma: Dr. Teszár László hatósági igazgatóhelyettes

17 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság Cím: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) Fax: (06 56) Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25 Ügyfélfogadás: hétfı és péntek: 8 12 óráig, szerda: 8-16 óráig. Web: Ikt.sz.: /2009. Ea: dr. Fecske Zoltán Tárgy: Nagyvízi meder jogi jelleg feljegyzése A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (5004 Szolnok, Ságvári krt. 4.) ingatlanok nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényének, mint jogi jelleg feljegyzésére irányuló kérelmére az alábbiak szerint döntöttem. Az alábbi ingatlanokra vonatkozóan H A T Á R O Z A T I. nagyvízi meder jogi jelleg tény feljegyzését rendelem el, miután azok a folyó nagyvízi medrében helyezkednek el. Az érintett ingatlanok elhelyezkedése és helyrajzi száma: Tiszanána külterület 0322, 0323, 0324/1, 0324/2, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336/1, 0336/2, 0337, 0338/1, 0338/2, 0338/3, 0339 II. A nagyvízi meder használatára vonatkozó rendelkezések, kötelezettségek: 1. A folyók nagyvízi medrét csak jogszabályban meghatározott módon, az árvízvédelmi elıírásoknak megfelelıen szabad kezelni, használni és hasznosítani. 2. A nagyvízi meder - ha nem minısül védett természeti területnek - természeti területként kezelendı, ahol az árvíz biztonságos levezetésének elsıdlegességét kell figyelembe venni. 3. A nagyvízi meder rendeltetésére figyelemmel a nagyvízi mederben fekvı ingatlanok tulajdonosai (használói) a nagyvízi mederben mezıgazdasági mővelést, erdıgazdálkodást vagy bármely más tevékenységet kizárólag saját kockázatukra a környezetvédelmi, természetvédelmi és a kulturális örökségvédelmi elıírások betartásával és az árvizek levezetésének akadályozása nélkül folytathatnak. 4. A nagyvízi mederben - az 5. pontban meghatározott kivétellel - csak a meder használatával, a folyó fenntartásával közvetlenül összefüggı megfigyelı, jelzı állomást, a nagyvízi meder használatával összefüggı vízilétesítményt, továbbá kikötıi, rév- és kompátkelıhelyi, vízrendészeti épületet, építményt szabad elhelyezni. A létesítés során az engedélyezı hatóság eljárásában a felügyelıség szakhatóságként mőködik közre.

18 5. Nagyvízi mederben építmények a helyi építési szabályzat, valamint a szabályozási terv, illetıleg nagyvízi mederkezelési terv szerint helyezhetık el. A vizek használatával közvetlenül összefüggı építmények, amelyek például a vízi sportot, horgászatot szolgálják - ha a szabályzat vagy a tervek másképp nem rendelkeznek - csak abban az esetben valósíthatók meg, ha használatuk közösségi célokat szolgál. 6. A nagyvízi meder hasznosításának korlátozásáért és a vizek által okozott károkért kártalanítás csak akkor igényelhetı, ha a nagyvízi meder hasznosítása, beépítése, betelepítése nem volt jogellenes és a kártalanítást jogszabály nem korlátozta, vagy nem zárta ki. 7. A földrészlet használatára vonatkozó, a földrészlet tulajdonosa és használója között kötött szerzıdésben fel kell tüntetni azt a tényt, hogy a földrészlet nagyvízi mederben fekszik. 8. A nagyvízi mederben bármilyen beavatkozáshoz, illetve mővelési ág megváltozásához a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség hozzájárulása szükséges, amelyhez meg kell kérni a vízkárelhárításért felelıs szervezet szakértıi véleményét is. 9. A nagyvízi mederben fekvı terület jogszabályoknak megfelelı hasznosításáról, használatáról és az ennek megfelelı intézkedésekrıl az érintett ingatlanok tulajdonosai illetve a terület vagyonkezelıje kötelesek gondoskodni. 10. A nagyvízi meder jogellenes használata, hasznosítása esetén a védekezésért felelıs kezdeményezi. a felügyelıségnél a jogszerő állapot helyreállítására' irányulö eljárás megindítását. 11. A nagyvízi meder használatával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény (Továbbiakban: Vgtv.) VII. fejezete, a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásokról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Rend.), valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló 379/2007. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.)tartalmazza. III. A határozat jogerıre emelkedését követıen az I. fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság megkeresi a Hevesi Körzeti Földhivatalt, hogy a fent megjelölt ingatlanokra a nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényét, mint jogi jelleget az ingatlan-nyilvántartásba jegyezze fel. A határozat közlése hirdetményi úton történik. IV. V. Határozatom ellen, a kézhezvételtıl számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıséghez címzett, de a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségnél (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) 2 pld-ban benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton történı benyújtására nincs lehetıség felügyelıségünknél. 2

19 3 I N D O K O L Á S A KÖTI-KÖVIZIG kérte a Vgtv ra illetve a Rend. 5. (1) bekezdésre hivatkozva a nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényének, mint jogi jellegnek az ingatlan nyilvántartásba történı feljegyzését a fenti ingatlanokra vonatkozóan. A KÖTI-KÖVIZIG az IG74-037/2009. iktatószámú levelében igazolta a megjelölt ingatlanok nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényét. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-Magyarországi Iroda örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalását a 470/0230/001/2009. iktatószámon adta meg, azzal, hogy az állásfoglalás ellen jogorvoslattal csak az engedélyezı hatóság által az ügy érdemében hozott elsı fokú határozat ellen benyújtott fellebbezésben lehet élni. Az örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalás indoklása A szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) a, a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 2l/2006. (I. 31.) Kormányrendelet 5. (1) bekezdése, a vízgazdálkodásról" szóló évi LVII. törvény 27. -a, valamint a Kövt a alapján adtam meg. A Felügyelıségünk a jelentıs számú ügyfélre tekintettel az eljárás megindításáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Továbbiakban: Ket.) 29. (6) bekezdésében foglaltak alapján az érintetteket hirdetményi úton, közhírré tétel útján értesítette. A Felügyelıségünk közhírré tétel céljából az eljárás megindításáról szóló hirdetményt az érintett ingatlanok listájával a Tiszanána Község Jegyzıjének megküldte, valamint a hirdetmény szövegét kifüggesztette a hirdetı tábláján, és megjelentette a felügyelıség honlapján is. Az eljárás megindításával, az ügy tárgyával kapcsolatosan észrevétel, panasz a felügyelıségre nem érkezett. A Vgtv. 1. sz. melléklete alapján nagyvízi medernek minısül a vízfolyást vagy állóvizet magában foglaló terület, amelyet az árvíz levonulása során a víz rendszeresen elborít. A Rend. 5. (1) bekezdése alapján a nagyvízi meder területét a mértékadó árvízszint vagy az eddig elıfordult legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöli ki. A nagyvízi meder rendeltetése a mederbıl kilépı árvizek és a jég levezetése. A nagyvízi meder használatára vonatkozó alapvetı rendelkezéseket a Vgtv a, továbbá a Rend. 5. (2)-(7) bekezdései és a Korm.rend. 50. (3) és bekezdése alapján határoztuk meg. A Vg.tv. 27. szerint a nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényét, mint jogi jelleget a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség jogerıs határozata alapján az ingatlan-nyilvántartásba - az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI tv. 26. (8) (Továbbiakban: Inytv.) bekezdése alapján fel kell jegyezni. A nagyvízi meder, mint jogi jelleg bejegyzését az Inytv. 17. (1) g) pontja és az Inytv. végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 39/A. -a teszi lehetıvé. A fentiek alapján a Felügyelıségünk a nagyvízi mederben elhelyezkedés tényét a rendelkezı rész I. pontjában felsorolt ingatlanokra megállapította és kezdeményezte annak ingatlannyilvántartásba történı feljegyzését.

20 A Felügyelıség a határozatot a Ket. 71. és a 72. -ban elıírt rendelkezések figyelembevételével hozta meg, a határozat elleni jogorvoslat lehetıségét a Ket. 98. (1) bekezdése biztosítja. A határozat közlésére vonatkozó rendelkezés a Ket. 78. (1) illetve a 80. (3) bekezdésén alapul, összhangban a 29. (7) bekezdés elıírásaival. A Ket. 99. (1) bekezdése és a 78. (6) bekezdése alapján a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követı 15. napon kell közöltnek tekinteni, ezért a fellebbezést a levétel napjától számított 15 napon belül lehet elıterjeszteni. Amennyiben a határozat ellen fellebbezést nem terjesztenek elı, a közlést követı 15. napon - külön értesítés nélkül -- jogerıre emelkedik a Ket (1) bekezdése alapján. A Felügyelıség a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján jár el. Határozatomról értesítést kapnak: 1. KÖTI KÖVIZIG, 5004 Szolnok, Ságvári krt. 4. VÉTÍVVEL 2. Polgármesteri Hivatal 3385 Tiszanána, Fı út 103/1 3. KÖH 3534 Miskolc, Rákóczi u Körzeti Földhivatal 3360 Heves, Szabadság út 1 (Jogerıre emelkedés után) VÉTÍVVEL 5. KÖTI-KTVF Hatósági és Felügyeleti Osztály 6. KÖTI-KTVF (HNYR) 7. KÖTI-KTVF Irattár 4 Szolnok, június 30. Dr. Háfra István Igazgató megbízásából: Ügyfélre vonatkozó információk: 1. Az ügyfél neve: KÖTI-KÖVIZIG 2. Az ügyfél címe: 5004 Szolnok, Ságvári krt Az ügyfél KÜJ száma: Dr. Teszár László hatósági igazgatóhelyettes

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő,

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő, ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Kardos Sándor igazgató megbízásából

Kardos Sándor igazgató megbízásából A l s ó - T i s z a - v i d é k i K ö r n y e z e t v é d e l m i, T e r m é s z e t v é d e l m i é s V í z ü g y i F e l ü g y e l ő s é g K i r e n d e l t s é g e 52869-1-17/2008 Tárgy: Hirdetmény

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 2977-27/2010. Tárgy: A GE Hungary Kft. Budapest, Váci út 77.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 7250-1/5/2013. II.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25 Ügyfélfogadás: hétfı

Részletesebben

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1.) 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 2.) 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban

Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban Martfű, 2010. november 25. Dr. Makay Gábor Dél dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Az árvíz kockázatkezelési tervek megjelenése

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 5601-4/2/2013. II.

Részletesebben

21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet

21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2843-2/3/2013. Tárgy:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3879-1/1/2014.I. Tárgy: a Magyar

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 844-2/3/2014.II. Tárgy: a HOTEL

Részletesebben

Elıterjesztés. a Kormány részére

Elıterjesztés. a Kormány részére VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM JF/760/2011. Elıterjesztés a Kormány részére a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról,

Részletesebben

Tárgy: Szám: Ea.: VA/KTF02/66-13/2016. Törkenczi Arnold. Melléklet: Sárvár Város Jegyzıje Sárvár Várkerület 2-3. Tisztelt Cím!

Tárgy: Szám: Ea.: VA/KTF02/66-13/2016. Törkenczi Arnold. Melléklet: Sárvár Város Jegyzıje Sárvár Várkerület 2-3. Tisztelt Cím! Szám: Ea.: VA/KTF02/66-13/2016. Törkenczi Arnold Tárgy: Melléklet: Levegıtisztaság- védelmi létesítési engedély határozat megküldése hirdetményezés céljából 1 pld. hirdetmény 1 pld. VA/KTF02/66-12/2016.

Részletesebben

Szám: /3/2014.I. Tárgy: Levegıtisztaság- védelmi mőködési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet

Szám: /3/2014.I. Tárgy: Levegıtisztaság- védelmi mőködési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1467-1/3/2014.I. Tárgy: Levegıtisztaság-

Részletesebben

Melléklet: 1 pld. hirdetmény 1 pld. határozat

Melléklet: 1 pld. hirdetmény 1 pld. határozat NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 841-3/6/2013. Törkenczi

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1912-4/6/2013.I. Tárgy:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1108-1/4/2013./II. Tárgy:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3415-3/1/2014./I. Tárgy: a Szakály

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal KÖZLEMÉNY KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATRÓL [314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet] Ügy száma, tárgya: JN/KTF/04629/2016.; A Tisza hullámtér - Nagyvízi meder vízszállító

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 4938-2/1/2014./I.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2644-2/2/2014.I. dr. Bodorkós

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ:

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Ikt.sz.: 1361 /2007. Ea.: Nagyné Lukovszky Erika. Tárgy: Cibakháza, Kaluterm Kft. előzetes vizsgálat lefolytatása

Ikt.sz.: 1361 /2007. Ea.: Nagyné Lukovszky Erika. Tárgy: Cibakháza, Kaluterm Kft. előzetes vizsgálat lefolytatása 1 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 3500-1/2/2013. Törkenczi

Részletesebben

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 1. E rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT

Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT Partvonal értelmezései: Hazai értelmezés: - Vízgazdálkodási lexikon (1970): A folyó v. tó középvízi medrének és a környező

Részletesebben

Tárgy: Szám: Ea.: VA/KTF02/122-35/2016. Törkenczi Arnold. Melléklet: Szombathely MJV Önkormányzat Jegyzıje Szombathely Kossuth L. u. 1-3.

Tárgy: Szám: Ea.: VA/KTF02/122-35/2016. Törkenczi Arnold. Melléklet: Szombathely MJV Önkormányzat Jegyzıje Szombathely Kossuth L. u. 1-3. Szám: Ea.: VA/KTF02/122-35/2016. Törkenczi Arnold Tárgy: Melléklet: Levegıtisztaság- védelmi létesítési engedély határozat megküldése hirdetményezés céljából 1 pld. hirdetmény 1 pld. VA/KTF02/122-34/2016.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 425-1/2/2014/II. Paksa Tibor

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Iktatószám /2012 Hiv. szám: Tárgy: Ács Önkormányzat- Jeges puszta, házi vízellátó rendszer fennmaradási és üzemeltetési engedélye V É G Z É S

Iktatószám /2012 Hiv. szám: Tárgy: Ács Önkormányzat- Jeges puszta, házi vízellátó rendszer fennmaradási és üzemeltetési engedélye V É G Z É S ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2681-2/4/2013./II. Tárgy:

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3234-2/1/2012.II. Tárgy:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye Részben zárt térben Szabad téren

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye Részben zárt térben Szabad téren CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105475-1-7/2015. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy: Sajt-Expressz Kft, Kecskemét zajkibocsátási határérték megállapítása H

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Baromfinevelés Légtechnikai gépek Zárt térben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Baromfinevelés Légtechnikai gépek Zárt térben CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107032-1-8/2015. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy: Szalai László, Kunfehértó zajkibocsátási határérték megállapítása H A T

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2810-4/1/2013. Törkenczi

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA Ügyiratszám: 59364-2/2015. Tárgy: Értesítés eljárás megindításáról Ügyintéző: Márton Mónika Melléklet: - Tel.: +36 (62) 680-188 Hiv. szám: - H I R

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 4018-3/1/2013. Paksa

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 577-5/2/2014.I. Tárgy: a Salesianer

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1890-2/1/2014.II. Tárgy: A Pölöskei

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 5776-3/1/2012./II. Tárgy:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107549-1-3/2016. Ügyintéző: dr. Séra Judit Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: CE GLASS Zrt. Szatymaz zajkibocsátási határérték megállapítása H

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1001-4/5/2014./I. Tárgy: a STRABAG

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 2589-5/1/2013.II. Paksa Tibor

Részletesebben

Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet

Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 4. A telephelyen pékség üzemel. A technológiához tartozó zajforrások: hűtőaggregát, tehergépjárművek. A zajforrás működési helye

H A T Á R O Z A T. 4. A telephelyen pékség üzemel. A technológiához tartozó zajforrások: hűtőaggregát, tehergépjárművek. A zajforrás működési helye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107353-1-5/2015. Ügyintéző: dr. Balthazár Éva Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44145 Tárgy: Rónasági Pékség Kft., Mindszent zajkibocsátási határérték megállapítása

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 219-8/2/2014.I. Tárgy: a Vasi Volán

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 É R T E S Í T É S

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 É R T E S Í T É S NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 1-2/14/2015. Mőszaki ea.:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Részben szabadtéren

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Részben szabadtéren CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105918-1-8/2015. Ügyintéző: dr. Séra Judit Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: D.H. INTERTRADE Kft. Csongrád zajkibocsátási határérték megállapítása

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 410-1/2/2014.II. Paksa Tibor

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 9249-3/2012. Tárgy: Budapest XIX. kerület, Hoffher Albert

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 76.735-1-10/2010. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., Szeged, el zetes

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 6658-1/1/2013. Paksa

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 223-1/2/2014.II. Spiegler Mihály

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 2667-2/5/2014/I.

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H a t á r o z a t

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H a t á r o z a t ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 3412-2/2/2013. Paksa

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 465-10/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Rábaszentmihály, Németh Csaba egyéni vállalkozó,

Részletesebben

változás: november 1-tıl január 1-tıl évi XLVIII. törvény a bányászatról jelenleg hatályos tartalommal:

változás: november 1-tıl január 1-tıl évi XLVIII. törvény a bányászatról jelenleg hatályos tartalommal: A Magyar Közlöny és a Hivatalos Értesítı innen 1, hiteles elektronikus változata innen 2 érhetı el. A jogszabályok mindenkor hatályos változata legegyszerőbben pedig innen 3 érhetık el. törvények 1987.

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT Iktatószám: 14053-4/2015. Ügyintéző: Biczó Zsolt dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT IPARK Pécs Kft., Déli Ipari Park (152,6927 ha) környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2000. (VI.5.) Önk. számú rendelete A helyi jelentıségő természeti értékek védelmérıl

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2000. (VI.5.) Önk. számú rendelete A helyi jelentıségő természeti értékek védelmérıl Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2000. (VI.5.) Önk. számú rendelete A helyi jelentıségő természeti értékek védelmérıl (Egységes szerkezetben a 16/2011. (X. 5.) * módosító rendelettel)

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Ügyiratszám: /2015. Tárgy: Renner Bt., Jánoshalma, Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes

Ügyiratszám: /2015. Tárgy: Renner Bt., Jánoshalma, Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 0544--3/05. Tárgy: Renner Bt., Jánoshalma, Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes zajkibocsátási határérték megállapítása Retek Zoltán Tel.: +36 (6) 553-060/4455 H

Részletesebben

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1803-9/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 08.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 977-7/1/2013. Paksa

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25 Ügyfélfogadás: hétfı

Részletesebben

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2625-8/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 01.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81.101-1-4/2011. Tárgy: Karotin Plusz Kft., Dóc Ea.: Dr. Ruzsáli Pál zajkibocsátási határérték megállapítása Dr. Siposné

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 69405-1-19/2010. Tárgy: ATIKÖVIZIG - Hódtó-Kis-Tiszai El adó: dr. Séra Judit (jogi) vízrendszer el zetes vizsgálati el-

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 2348-2/2/2014./I. Paksa Tibor

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 2254-3/1/2013. Paksa

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 1053-2/2/2013. Paksa

Részletesebben