Alapvető imádságok. Isten Angyala, őrangyalom, mivel rád bízott engem az isteni jóság, világosíts meg és őrizz, vezess és kormányozz engem. Amen.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapvető imádságok. Isten Angyala, őrangyalom, mivel rád bízott engem az isteni jóság, világosíts meg és őrizz, vezess és kormányozz engem. Amen."

Átírás

1 Alapvető imádságok A keresztvetés Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Dicsőség az Atyának Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Üdvözlégy, Mária Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért most és halálunk óráján. Isten Angyala Isten Angyala, őrangyalom, mivel rád bízott engem az isteni jóság, világosíts meg és őrizz, vezess és kormányozz engem. Örök nyugodalmat Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békességben. Az Úrangyala Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvöz légy, Mária Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvöz légy, Mária És az Ige testté lőn és miköztünk lakozék. Üdvöz légy, Mária Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjük. Kérünk, téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az Ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk.

2 Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Dicsőség az Atyának Mennynek Királyné asszonya Mennynek Királyné asszonya, Örülj szép Szűz, alleluja. Mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja. Örülj és örvendezz Szűz Mária alleluja. Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja. Könyörögjünk. Istenünk, aki Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadása által a világot megörvendeztetted, add, kérünk, hogy az Ő szent Anyja, Szűz Mária által az örök élet örömeit elnyerhessük Krisztus, a mi Urunk által. Mennyországnak királynéja Mennyországnak királynéja, irgalmasságnak szent Anyja. Élet, édesség, reménység, Üdvöz légy, szép Szűz Mária. Évának árva fiai, számkivetett maradéki, siralminak örökösi, sok nyavalyáknak hajléki. E siralomnak völgyében kik kesergünk nagy ínségben hozzád sóhajtunk mennyégbe, hol vagy örök dicsőségben. Azért, Szószólónk, szemedet, fordítsd hozzánk kegyelmedet, és a te bűnös népedet, oltalmazzad híveidet.

3 Ó, édes Szűz, irgalmadat, mutasd meg kegyes voltodat, holtunk után Szent Fiadat, mutasd meg boldogságodat. Magnificat Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: ő, akit Szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők. Csodát művelt erős karjával: a kevélykedőket széjjelszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt; az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak, és a Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Oltalmad alá futunk

4 Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője; könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején; hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz. Benedictus Áldott az Úr, atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadítót támasztott minékünk szolgájának, Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a próféták ajka által, megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket; atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék, az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért; hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk: szentségben és igazságban járjunk előtte napról napra, amíg élünk. Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani,

5 mert az Úr előtt jársz, egyengetni az ő útját; az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő Napunk a magasságból, hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Te Deum Téged, Isten, dicsérünk téged Úrnak ismerünk. Téged, örök Atyaisten, mind egész föld áld és tisztel, téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak: Szent vagy, szent vagy, erősséges Szent Isten vagy. Nagyságoddal telve ég s föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy próféták súlyos ajka hirdet és áld. Jeles mártírseregek magasztalnak Tégedet. Vall tégedet világszerte szent Egyházad ezerszerte, ó, Atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged,

6 s azt, ki hozzánk tőled jött le, Atya igaz Egyszülöttje; és áldjuk veled vigasztaló Szentlelkedet. Krisztus, Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre. Mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál. Halál mérgét megtiportad, mennyországod megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, Atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi Megváltónk, maradj vélünk. Szentjeidhez végy föl égbe az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, Áldd meg a te örökséged, Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké fölmagasztald. Minden nap dicsérünk Téged, szent nevedet áldja néped. Bűntől e nap őrizz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, Tebenned van bizoldalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem. Teremtő Lélek Teremtő Lélek, jöjj közénk, látogasd híveid szívét,

7 töltsd malaszttal a kebleket, melyeknek alkotója vagy. Te, kit Védőnek mondanak, s mellénk a magas ég adott, tűz, élő forrás, szeretet, te, lelkek lelki olaja. Ajándékoddal hétszeres, te, ujj az Isten jobb kezén, te, ki az Atya megígért szavával áldod torkaink. Érzékeinkbe gyújts te fényt, szívünkbe öntsd szerelmedet, s mi bennünk testi gyöngeség örök erőddel izmosítsd. Ellenségünket űzzed el, s a békét tüstént hozd közel, előttünk járva, mint vezér! S kerüljünk mindent, ami árt. Általad tudjuk az Atyát, s ismerjük, adjad, a Fiút, Tebenned higgyük szellemét, mind a kettőnek, Végtelen. Ezt teljesítse az Atya, s vele egylényű Egyfia, aki veled uralkodik, ó, Lélek, minden századig. Jöjj, Szentlélek Istenünk Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességed sugarát. Jöjj, szegények atyja, te, bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át. Édességes vigaszunk,

8 drága Vendég, szomjazunk, édes lélekújulás. Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás. Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy. Ihleted ha fényt nem ad, emberszívben ellohad minden érő, minden ép. Mosd meg, ami szennyezett, aszúságra hints vizet, orvosold a sebhelyet. Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, ki tévelyeg. Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik, hétszeres kegyelmedet. Jámbornak jutalmazást, engedj boldog kimúlást, mindörökké mennyeket. Krisztus lelke Krisztus lelke, szentelj meg engem! Krisztus teste, üdvözíts engem! Krisztus vére, ihless meg engem! Krisztus oldalából kifolyó víz, moss tisztára engem! Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem! Ó, jóságos Jézus,

9 hallgass meg engem! Szent sebeidbe rejts el engem! Ne engedd, hogy elszakadjak tőled! A gonosz ellenségtől oltalmazz engem! Halálom óráján hívj magadhoz engem! Add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön-örökké. Emlékezzél Emlékezzél, legkegyesebb Szűzanya, Mária! Sohasem hallotta még senki, hogy te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt,vagy szószólásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, szüzek szent Szüze! Hozzád jövök, Anyám, és mint szegény bűnös sóhajtozva lábadhoz borulok. Ne vesd meg szavaimat, örök Igének szent Anyja, hanem hallgasd meg kegyelmesen. Rózsafüzér Örvendetes titkok (hétfőn és szombaton) akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál akit te, Szent Szűz, a világra szültél akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál Világosság titkai

10 (csütörtökön) aki a Jordán vizében megkeresztelkedett aki Kánában megmutatta isteni erejét aki meghirdette Isten országát aki a Tábor hegyén isteni dicsőségét megmutatta aki az Eucharisztiában nekünk adta magát Fájdalmas titkok (kedden és pénteken) aki értünk vérrel verítékezett akit értünk megostoroztak akit értünk tövissel koronáztak aki értünk a keresztet hordozta akit értünk keresztre feszítettek Dicsőséges titkok (szerdán és vasárnap) aki a halálból föltámadott aki a mennybe fölment aki nekünk a Szentlelket elküldte aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott. Könyörgés a rózsafüzér végén Imádkozzál értünk, Istennek Szent Anyja. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. A tömjénezés imája

11 (kopt hagyomány) Ó, béke Fejedelme, add nekünk a te békédet és bocsásd meg bűneinket. Távolítsd el az Egyház ellenségeit, és őrizd meg Egyházadat, hogy baj ne érje. A mi Istenünk, az Emmánuel közöttünk van az Atya és a Szentlélek dicsőségében. Áldjon meg minket és tisztítsa meg szívünket és gyógyítsa meg a lélek és a test betegségeit. Imádunk téged, Krisztus, jóságos Atyáddal és a Szentlélekkel, mert eljöttél és üdvözítettél minket. Búcsúzó imádság az oltártól a liturgia végén (szír-maronita hagyomány) Állj békében, ó, Isten Oltára! Az áldozat, melyben rólad részesültem, legyen adósságaim elengedésére és bűneim bocsánatára, és segítsen úgy állni Krisztus ítélőszéke előtt, hogy el ne ítéltessem és meg ne szégyenüljek. Nem tudom, visszatérhetek-e újra és fölajánlhatok-e rajtad egy újabb áldozatot. Oltalmazz engem, Uram, és őrizd meg Szent Egyházadat, mint az üdvösség és igazság útját. Halottakért való imádság (bizánci hagyomány) Minden léleknek és testnek Istene, ki legyőzted a halált, megsemmisítetted az ördögöt, és életet ajándékoztál a te világodnak; te magad, ó, Urunk, add meg a te elhunyt N. szolgád lelkének a nyugodalmat a világosság helyén, a zöldellő réten, az enyhület helyén, amelytől távol van a szenvedés, a fájdalom és a jajgatás. Te, kegyes és jóságos Isten, bocsásd meg minden szóval, cselekedettel vagy gondolattal elkövetett bűnét; hiszen nincs élő ember, aki ne vétkeznék; mert egyedül Te vagy bűn nélkül való és a te igazságod örökkévaló és a te szavad igazság. Mert te vagy elhunyt N. szolgád föltámadása, élete és nyugalma, Krisztus Istenünk. Téged dicsőítünk Atyáddal s szentséges, jóságos és elevenítő Lelkeddel most és mindenkor, és mindörökkön-örökké. Nyugodjanak békében. A hit felindítása Uram, Istenem, erős hittel hiszem és vallom mindazt, amit a katolikus Anyaszentegyház elém ad, mert, Istenem, te nyilatkoztattad ki mindezeket, aki az örök igazság és örök bölcsesség vagy, aki nem tévesztesz meg és soha nem tévedhetsz. Ebben a hitben akarok élni és meghalni. A remény felindítása Uram, Istenem, remélem, hogy kegyelmedből elnyerem összes bűneim bocsánatát és halálom után az örök boldogságot, mert te ígérted meg, aki végtelenül hatalmas, hűséges, jóságos és irgalmas vagy. Ebben a reményben akarok élni és meghalni.

12 A szeretet felindítása Uram, Istenem, szeretlek téged mindenekfölött, és a felebarátomat temiattad, mert te vagy a minden szeretetre méltó, legfőbb, végtelen és tökéletes jóság. Ebben a szeretetben akarok élni és meghalni. A bánat felindítása Istenem, teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal nemcsak jogos büntetésedet érdemeltem ki, hanem főként azért, mert téged, a végtelen jó és minden szeretetre méltó Istenemet megbántottalak. Ezért erősen megígérem, hogy kegyelmed segítségével többé nem vétkezem és a közeli bűnre vezető alkalmakat elkerülöm. Signum Crucis In nómine Patris et Fílii et Spíritus Sancti. Gloria Patri Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sáecula saeculórum. Ave, Maria Ave, Maria, grátia plena, Dóminus tecum. Benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis nostrae.

13 Angele Dei Ángele Dei, qui custos es mei, me, tibi commíssum pietáte supérna, illúmina, custódi, rege et gubérna. Requiem Aeternam Réquiem aetérnam dona eis, Dómine, et lux perpétua lúceat eis. Requiéscant in pace. Angelus Domini Ángelus Dómini nuntiávit Maríae. Et concépit de Spíritu Sancto. Ave, María Ecce ancílla Dómini. Fiat mihi secúndum verbum tuum. Ave, María Et Verbum caro factum est. Et habitávit in nobis. Ave, María Ora pro nobis, sancta Dei génetrix. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi. Orémus. Grátiam tuam, quáesumus, Dómine, méntibus nostris infúnde; ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur.

14 Per eúndem Christum Dóminum nostrum. Glória Patri Regina Caeli Regína caeli laetáre, allelúia. Quia quem meruísti portáre, allelúia. Resurréxit, sicut dixit, allelúia. Ora pro nobis Deum, allelúia. Gaude et laetáre, Virgo María, allelúia. Quia surréxit Dóminus vere, allelúia. Oremus. Deus, qui per resurrectiónem Fílii tui Dómini nostri Iesu Christi mundum laetificáre dignátus es, praesta, quáesumus, ut per eius Genetrícem Vírginem Maríam perpétuae capiámus gáudia vitae. Per Christum Dóminum nostrum. Salve, Regina Salve, Regína, Mater misericórdiae, vita, dulcédo et spes nostra, salve. Ad te clamámus éxsules fílii Evae. Ad te suspirámus geméntes et flentes in hac lacrimárum valle. Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.

15 Et Iesum benedíctum fructum ventris tui, nobis, post hoc exsílium, osténde. O clemens, o pia, o dulcis Virgo María! Magnificat Magníficat ánima mea Dóminum, et exsultávit spíritus meus in Deo salvatóre meo, quia respéxit humilitátem ancíllae suae. Ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes generatiónes, quia fecit mihi magna, qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericórdia eius in progénies et progénies timéntibus eum. Fecit poténtiam in bráchio suo, dispérsit supérbos mente cordis sui; depósuit poténtes de sede et exaltávit húmiles. Esuriéntes implévit bonis et dívites dimísit inánes. Suscépit Ísrael púerum suum, recordátus misericórdiae, sicut locútus est ad patres nostros, Ábraham et sémini eius in saecula. Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc et semper, et in sáecula saeculórum. Sub tuum praesidium Sub tuum praesídium confúgimus, sancta Dei Génetrix;

16 nostras deprecatiónes ne despícias in necessitátibus; sed a perículis cunctis líbera nos semper, Virgo gloriósa et benedícta. Benedictus Benedíctus Dóminus, Deus Ísrael, quia visitávit et fecit redemptiónem plebi suae, et eréxit cornu salútis nobis in domo David púeri sui, sicut locútus est per os sanctórum, qui a sáeculo sunt, prophetárum eius, salútem ex inimícis nostris et de manu ómnium, qui odérunt nos; ad faciéndam misericórdiam cum pátribus nostris et memorári testaménti sui sancti, iusiurándum, quod iurávit ad Ábraham patrem nostrum, datúrum se nobis, ut sine timóre, de manu inimicórum liberáti, serviámus illi in sanctitáte et iustítia coram ipso ómnibus diébus nostris. Et tu, puer, prophéta Altíssimi vocáberis: praeíbis enim ante fáciem Dómini paráre vias eius, ad dandam scientiam salutis plebi eius in remissiónem peccatórum

17 eórum, per víscera misericórdiae Dei nostri, in quibus visitábit nos óriens ex alto, illumináre his, qui in ténebris et in umbra mortis sedent, ad dirigendos pedes nostros in viam pacis. Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc et semper, et in sáecula saeculórum. Te Deum Te Deum laudámus: te Dóminum confitémur. Te aetérnum Patrem omnis terra venerátur, tibi omne ángeli, tibi caeli et univérsae potestátes: tibi chérubim et séraphim incessábili voce proclámant: Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt caeli et terra maiestátis glóriae tuae. Te gloriósus apostolórum chorus te prophetárum laudábilis númerus, te mártyrum candidátus laudat exércitus. Te per orbem terrárum sancta confitétur Ecclésia, Patrem imménsae maiestátis; venerándum tuum verum et únicum Fílium; Sanctum quoque Paráclitum Spíritum. Tu rex glóriae, Christe.

18 Tu Patris sempitérnus es Fílius. Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem, non horruísti Vírginis úterum. Tu, devícto mortis acúleo, aperuísti credéntibus regna caelórum. Tu ad déxteram Dei sedes, in glória Patris. Iudex créderis esse ventúrus. Te ergo quáesumus, tuis fámulis súbveni, quos pretióso sánguine redemísti. Áetérna fac cum sanctis tuis in glória numerári. Salvum fac pópulum tuum, Dómine, et bénedic hereditáti tuae. Et rege eos, et extólle illos usque in aetérnum. Per síngulos dies benedícimus te; et laudámus nomen tuum in sáeculum, et in sáeculum sáeculi. Dignáre, Dómine, die isto sine peccáto nos custodíre. Miserére nostri, Dómine, miserére nostri. Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos, quemádmodum sperávimus in te. In te, Dómine, sperávi: non confúndar in aetérnum. Veni, Creator Spiritus Veni, creátor Spíritus, mentes tuórum vísita, imple supérna grátia, quae tu creásti péctora. Qui díceris Paráclitus, altíssimi donum Dei, fons vivus, ignis, cáritas, et spiritális únctio.

19 Tu septifórmis múnere, dígitus patérnae déxterae, tu rite promíssum Patris, sermóne ditans gúttura. Accénde lumen sénsibus, infúnde amórem córdibus, infírma nostri córporis virtúte firmans pérpeti. Hostem repéllas lóngius pacémque dones prótinus; ductóre sic te práevio vitémus omne nóxium. Per Te sciámus da Patrem noscámus atque Fílium, teque utriúsque Spíritum credámus omni témpore. Deo Patri sit glória, et Fílio, qui a mórtuis surréxit, ac Paráclito, in saeculórum sáecula. Veni, Sancte Spiritus Veni, Sancte Spíritus, et emítte cáelitus lucis tuae rádium. Veni, pater páuperum, veni, dator múnerum, veni, lumen córdium. Consolátor óptime, dulcis hospes ánimae, Dulce refrigérium. In labóre réquies, in aestu tempéries, in fletu solácium. O lux beatíssima,

20 Reple cordis íntima tuórum fidélium. Sine tuo númine, nihil est in hómine nihil est innóxium. Lava quod est sórdidum, riga quod est áridum, sana quod est sáucium. Flecte quod est rígidum, fove quod est frígidum, rege quod est dévium. Da tuis fidélibus, in te confidéntibus, sacrum septenárium. Da virtútis méritum, da salútis éxitum, da perénne gáudium. Anima Christi Ánima Christi, sanctífica me. Corpus Christi, salva me. Sanguis Christi, inébria me. Aqua láteris Christi, lava me. Pássio Christi, confórta me. O bone Iesu, exáudi me. Intra tua vúlnera abscónde me. Ne permíttas me separári a te. Ab hoste malígno defénde me. In hora mortis meae voca me. Et iube

21 me veníre ad te, ut cum Sanctis tuis laudem te in sáecula saeculórum. Memoráre Memoráre, o piíssima Virgo Maria, non esse audítum a sáeculo, quemquam ad tua curréntem praesídia, tua implorántem auxília, tua peténtem suffrágia, esse derelíctum. Ego tali animátus confidéntia, ad te, Virgo Vírginum, Mater, curro, ad te vénio, coram te gemens peccátor assísto. Noli, Mater Verbi, verba mea despícere; sed áudi propítia et exáudi. Rosarium Mystéria gaudiósa (in feria secunda et sabbato) Annuntiátio. Visitátio. Natívitas. Praesentátio. Invéntio in Templo. Mystéria luminósa (in feria quinta) Baptísma apud Iordánem. Autorevelátio apud Cananénse matrimónium. Regni Dei proclamátio coniúncta cum invitaménto ad conversiónem.

22 Transfigurátio. Eucharístiae institútio. Mystéria dolorósa (in feria tertia et feria sexta) Agonía in Hortu. Flagellátio. Coronátio Spinis. Baiulátio Crucis. Crucifixio et Mors. Mystéria gloriósa (in feria quarta et Dominica) Resurréctio. Ascénsio. Descénsus Spíritus Sancti. Assúmptio. Coronátio in Caelo. Oratio ad finem Rosarii dicenda Ora pro nobis, sancta Dei génetrix. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi. Orémus. Deus, cuius Unigénitus per vitam, mortem et resurrectiónem suam nobis salútis aetérnae práemia comparávit, concéde, quáesumus: ut haec mystéria sacratíssimo beátae Maríae Vírginis Rosário recoléntes, et imitémur quod cóntinent, et quod promíttunt assequámur.

23 Per Christum Dóminum nostrum. Actus fidei Dómine Deus, firma fide credo et confíteor ómnia et síngula quae sancta Ecclésia Cathólica propónit, quia tu, Deus, ea ómnia revelásti, qui es aetérna véritas et sapiéntia quae nec fállere nec falli potest. In hac fide vívere et mori státuo. Actus spei Dómine Deus, spero per grátiam tuam remissiónem ómnium peccatórum, et post hanc vitam aetérnam felicitátem me esse consecutúrum: quia tu promisísti, qui es infiníte potens, fidélis, benígnus, et miséricors. In hac spe vívere et mori státuo. Actus caritatis Dómine Deus, amo te super ómnia et próximum meum propter te, quia tu es summum, infinítum, et perfectíssimum bonum, omni dilectióne dignum. In hac caritáte vívere et mori státuo. Actus contritionis Deus meus, ex toto corde páenitet me ómnium meórum peccatórum, éaque detéstor, quia peccándo, non solum poenas a te iuste statútas proméritus sum, sed praesértim quia offéndi te, summum bonum, ac dignum qui super ómnia diligáris. Ídeo fírmiter propóno, adiuvánte grátia tua, de cétero me non peccatúrum peccandíque occasiónes próximas fugitúrum.

Taize-i e nekek TZ-1 TZ-2 TZ-3 TZ-4 TZ-5 TZ-6. Forrás: "Imádkozzunk együtt minden nap" (2007, Cselekvő Remény Alapítvány) Alleluia!

Taize-i e nekek TZ-1 TZ-2 TZ-3 TZ-4 TZ-5 TZ-6. Forrás: Imádkozzunk együtt minden nap (2007, Cselekvő Remény Alapítvány) Alleluia! Taize-i e nekek Forrás: "Imádkozzunk együtt minden nap" (2007, Cselekvő Remény Alapítvány) TZ-1 Alleluia! TZ-2 Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. TZ-3 Jubilate Deo, jubilate Deo, alleluia.

Részletesebben

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY TE VAGY AZ e a/e Te vagy az, akiből élet árad e a/e Te vagy csak igaz szó a számban. D C e a/e Szívem kincse, lélegzetem, mindenem. Te vagy az, akire mindig vártam, Hajnalcsillag vagy az éjszakában, Olyan

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok AHOGY NÉZLEK TÉGED Ahogy nézlek téged Elszáll minden félelem Ahogy szól szelíd szavad Nem kérdezek már Amikor érzem itt vagy Szent Szellemed hoz közel Erős karod átölel És új élet tölt el A mennyben van

Részletesebben

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C/ C/ 2x am add9 am am add9 am Szent az Úr, szent az Úr am sus em Szent az Úr a seregek Istene C add9 am 7 Aki volt, aki van, aki eljövendő C add9 am 7 Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C add9

Részletesebben

Jézus 5 mély sebéhez ima:

Jézus 5 mély sebéhez ima: Sötétség lett Sötétség lett, midőn a zsidók Jézust keresztre feszítették volna. 9 óra tájban Jézus megszólalt, hangos szóval mondván: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet! és lehajtá fejét,

Részletesebben

Elsőáldozásra készülök!

Elsőáldozásra készülök! Elsőáldozásra készülök! Katolikus köszöntés: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Ámen. Laudetur Jesus Christus! In aeternum. Amen. Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Szentháromság

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

a hét angyalhoz tartoznak, aki mindig készen áll arra, hogy az Úr fölséges színe elé lépjen (Tób 12,15). Közülük Gábriel arkangyal az Újszövetség

a hét angyalhoz tartoznak, aki mindig készen áll arra, hogy az Úr fölséges színe elé lépjen (Tób 12,15). Közülük Gábriel arkangyal az Újszövetség Az angyalokról Az újszövetségi Szentírás egyik legkésõbbi részében, a Zsidókhoz írt levélben olvasható az angyalok meghatározása: szolgáló lelkek, azok szolgálatára rendelve, akik majd öröklik az üdvösséget

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE BEVEZETÉS AZ EGYETLEN VIGASZTALÁS I. Úrnapja 1. KÉRDÉS: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy mind testestõl, mind lelkestõl, akár élek, akár halok, nem

Részletesebben

Új kiadás A zsoltárok könyve

Új kiadás A zsoltárok könyve 1 Új kiadás A zsoltárok könyve Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból

Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból Forrás: P. Gabriele di S. M. Maddalena O.C.D.: Benső végtelen 2. kiadás, SzIT, Budapest, 2006 Fordította: Puskely Mária SSND Ó Istenem, taníts engem, de ne

Részletesebben

ÉNEKEK KÜLÖNBÖZŐ ALKALMAKRA

ÉNEKEK KÜLÖNBÖZŐ ALKALMAKRA ÉNEKEK KÜLÖNBÖZŐ ALKALMAKRA 357 358 A Szent Kereszthez 221 Ó, SZENT KERESZT ÁLDOTT FÁJA 2. Te vagy váltságunk zászlója, Üdvösségünk záloga, Rajtad a kín és halál, és halál Örök éltünkre szolgál. 3. Fán

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

HEIDELBERGI KÁTÉ MAGYAR NYELVRE FORDÍTOTTA ERDŐS JÓZSEF A THEOLOGIA DOKTORA ÉS PROFESSZORA A TISZÁNTÜLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TULAJDONA

HEIDELBERGI KÁTÉ MAGYAR NYELVRE FORDÍTOTTA ERDŐS JÓZSEF A THEOLOGIA DOKTORA ÉS PROFESSZORA A TISZÁNTÜLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TULAJDONA r /, /, /, A HEIDELBERGI KÁTÉ MAGYAR NYELVRE FORDÍTOTTA ERDŐS JÓZSEF A THEOLOGIA DOKTORA ÉS PROFESSZORA A TISZÁNTÜLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TULAJDONA TIZENEGYEDIK KIADÁS^ KIADJA A MÉLIUSZ" KÖNYVKERESKEDÉS

Részletesebben

Refit REFORMÁTUS IFJÚSÁGI ISTENTISZTELET DALGYŰJTEMÉNY

Refit REFORMÁTUS IFJÚSÁGI ISTENTISZTELET DALGYŰJTEMÉNY Refit REFORMÁTUS IFJÚSÁGI ISTENTISZTELET DALGYŰJTEMÉNY TELJES SZÍVBŐL Jeremy Camp - Worthy of my praise G Teljes szívből (teljes szívből) F Áldom neved (áldom neved) C Teljes lényem (teljes lényem) G Am

Részletesebben

Kálvin János. Magyarázat János apostol első leveléhez

Kálvin János. Magyarázat János apostol első leveléhez Kálvin János Magyarázat János apostol első leveléhez 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1. fejezet...3 1Jn1:1-2...3 1Jn1:3-7...5 1Jn1:8-10...9 2. fejezet...11 1Jn2:1-2...11 1Jn2:3-6...13 1Jn2:7-11...15 1Jn2:12-14...17

Részletesebben

SZENTMISE AZ ÚJ EVANGELIZÁCIÓÉRT

SZENTMISE AZ ÚJ EVANGELIZÁCIÓÉRT SZENTMISE AZ ÚJ EVANGELIZÁCIÓÉRT 1 SZENTMISE AZ ÚJ EVANGELIZÁCIÓÉRT KEZDŐÉNEK Vö. Zsolt 104,3-4.5 Dicsekedjetek az ő szent nevében, örvendjen a szíve azoknak, akik az Urat keresik. Keressétek mindig az

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: Szent JÓZSEF: I-II. rész. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok. (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 89.

Dr. Marczell Mihály: Szent JÓZSEF: I-II. rész. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok. (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 89. Dr. Marczell Mihály: Szent JÓZSEF: I-II. rész I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 89. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 Előszó...6 I.

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

Az Esztergomi benedikcionále zsolozsmalekcionáriuma

Az Esztergomi benedikcionále zsolozsmalekcionáriuma Magyar Egyházzene XXI (2013/2014) 377 390 Déri Balázs Az Esztergomi benedikcionále zsolozsmalekcionáriuma I. A kora Árpád-kori, sőt minden bizonnyal a Szent István-kori magyarországi latin liturgia és

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

JOHN DONNE. 1 Hóseás 3:5 2 Hóseás 2:5-9, Ézsaiás 45:5sk

JOHN DONNE. 1 Hóseás 3:5 2 Hóseás 2:5-9, Ézsaiás 45:5sk JOHN DONNE MERT AZ IZRÁEL GYERMEKEI IS SOK NAPIG MARADNAK KIRÁLY NÉLKÜL, FEJEDELEM NÉLKÜL, ÁLDOZAT NÉLKÜL, SZOBORKÉP NÉLKÜL, EFÓD NÉLKÜL ÉS THERÁFOK NÉLKÜL. Hóseás 3:4 Kozmográfusok mondják, hogy nincs

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

14. fejezet: Család Istennel

14. fejezet: Család Istennel 14. fejezet: Család Istennel Isten nélkül senki nem építhet fel egy családot: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. (Zsolt127,1)

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS

A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS I. fejezet A szentírás Isten igaz igéje (A kanonikus Szentírás.) Hisszük és valljuk, hogy a szent próféták és apostolok kanonikus írásai mind az Ó-, mind az Újtestamentumban

Részletesebben