IMÁDKOZZUNK. Tartalom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IMÁDKOZZUNK. Tartalom"

Átírás

1 Imádkozzunk Legyünk õszinték! Mikor nyakunkon van a 40. vagy az 50. életévünk, azt vesszük észre, hogy valamit nem a legjobban csináltunk. Valami hiányzik az életünkbõl. Elfelejtettünk imádkozni, vagy nem is volt oly szerencsénk, hogy valaki megtanította volna velünk. A pénz, az anyagiak utáni állandó rohanás nem elégíti ki a boldogság utáni vágyunkat. Szükségét érezzük átértékelni életünket, be akarjuk takarni a hiányzó réseket, melyek a lelki világunkat csúfítják, teszik elviselhetetlenné. Tenni akarunk magunkért valamit. Érezzük, hogy jó úton járunk, ha az imába, Istenbe kapaszkodunk...

2 Elõszóként - Jézus magyarázza, hogyan kell imádkozni Április Legdrágább, szeretett leányom, magyarázatot kell adnom azoknak az embereknek, akik hisznek Istenben, de nem járnak templomba, vagy nem imádkoznak. Sokan nem tudják, hogyan kell imádkozni. Kicsit olyan ez, mint ahogyan te is nehéznek találtad ezt, leányom. Az ima kérést jelent. Az ima beszélgetést jelent. Az ima a szeretet kimutatását és hálaadást jelent. Sok jószándékú és nagylelkû ember ma nem tudja, hogyan kell imádkozni. Néhánynak nem lesz ínyére és kínosnak fogják érezni. Mások úgy fogják érezni, hogy imáik nem is számítanak. Ó, mennyire szeretem ezeket a különleges lelkeket. Oly messzire eltávolodtak, és én mégis mennyire vágyom arra, hogy megmutassam nektek mély szeretetemet. Szólítalak mindnyájatokat akik nem ismertek engem. Nem kell félnetek tõlem. Mindössze annyit kell tennetek, hogy kéritek, vegyelek védelembe benneteket és nyújtsak vigaszt nektek. Hadd bizonyítsam szeretetemet! Beszéljetek hozzám, saját, egyszerû szavaitokkal. Semmi sem fog megbotránkoztatni engem. Mondjátok el nekem bizalommal aggodalmaitokat. Én meg fogom nyugtatni szíveteket. Hadd segítsek nektek megérezni az igazi békét. Kérjetek engem, hogy eloszlassam kétségeiteket. Én meg fogom mutatni nektek az igazságot azért, hogy gondjaitok már ne tûnjenek olyan rossznak... Tartalom IMÁDKOZZUNK 1/ Katolikus keresztény köszöntés 2/ Keresztvetés 3/ Az Úr imája - 4/ Az angyali üdvözlet 5/ A Szentháromság dicsõítése 6/ Az apostoli hitvallás 7/ Az Úr angyala 8/ Reggeli ima - verses ima szívem elsõ gondolatja... 9/ Étkezés elõtt 10/ Étkezés után 11/ Esti - Verses ima Ó édes Istenem hálát mond a lelkem... 12/ Oltalmad alá futunk 13/ Most segíts meg Mária 14/ Szûz szülõje Istennek 15/ Salve Regina 16/ Magnificat 17/ Rózsafüzér 18/ Isteni irgalmasság rózsafüzére 19/ Rózsafüzér Jézus Legszentebb Szivéhez 20/ Égi királyné örvendezz 21/ Szent Mihály arkangyal - védelmezz minket... 22/ Fatimai fohász 23/ Keresztút 24/ Magyar himnusz 25/ Pápai himnusz 26/ Imádság a szent õrangyalhoz 1/ Katolikus keresztény köszöntés Dicsértessék a Jézus Krisztus Mindörökké. Ámen! 2/ Keresztvetés Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! 3/ Az Úr imája Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek; és ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg a gonosztól! Mert tied az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké. Ámen.

3 4/ Az angyali üdvözlet Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szûz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bûnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. 5/ A Szentháromság dicsõítése Dicsõség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. 6/ Az apostoli hitvallás Az Apostoli Hitvallás az ökumenikus magyar szöveggel: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtõjében. És Jézus Krisztusban, az õ egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektõl, született Szûz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élõket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bûnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen. 7/ Az Úr angyala Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szûz Máriát, és õ méhébe fogadá Szentlélektõl szent Fiát. Üdvöz légy Mária, stb... Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvöz légy Mária, stb... És az Ige testé lõn és miköztünk lakozék. Üdvöz légy Mária, stb... Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az õ kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsõségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. (Este még hozzáteszünk egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet, aztán ezt mondjuk: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében. Ámen.) 8/ Reggeli ima - verses ima szívem elsõ gondolatja... Szívem elsõ gondolatja // Hozzád száll föl, Istenem! // Te õriztél meg az éjjel // Maradj ma is énvelem! Téged áldlak és imádlak // Mint szeretõ gyermeked, // Szívem csakis azt akarja, // Ami kedves Teneked. Édes Jézus, add kegyelmed, // Õrizz engem szüntelen, // Hogy egész nap neked éljek // Tiszta szívvel, bûntelen. Szûz Mária, Jézus anyja, // Te mindnyájunk anyja vagy! // Oltalmazz meg minden bajtól, // Kísértésben el ne hagyj! Ámen. 9/ Étkezés elõtt Édes Jézus, légy vendégünk, // Áld meg, amit adtál nékünk. // Adjad, Uram, hogy jólessék, // Jézus neve dicsértessék. Ámen. 10/ Étkezés után Aki ételt, italt adott, // Annak neve legyen áldott. // Nekünk adtál, hála Isten! // Annak is adj, kinek nincsen. Ámen. 11/ Esti - Verses ima Ó édes Istenem hálát mond a lelkem... Ó, édes Istenem! // Hálát mond a lelkem, // Hogy egész napon át // Úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet, Szent Fiadnak vére // Mossa meg kegyesen // Szívemet fehérre! Virrasszon felettem // Gondviselõ szemed, // Kérlek, óvd ez éjjel // Testemet, lelkemet. Szûzanyám s Õrangyal, // Legyetek énvelem, // Ha ti rám vigyáztok, // Nyugodt lesz éjjelem. Ámen. 12/ Oltalmad alá futunk Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülõje, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtõl, mindenkoron dicsõséges és áldott Szûz; mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak! Ámen. 13/ Most segíts meg Mária Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szûzanya, keservét a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erõd nem törik meg. Hõ imáit gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a

4 szükség kínja nagy, mutasd meg hogy anya vagy. Most segíts meg Mária ó irgalmas Szûzanya. Te a szeretetnek, a fájdalomnak és az irgalmasságnak anyja könyörögj érettünk. Mindenkor segítõ Szûz Mária könyörögj érettünk. Minden testi és lelki bajunkban segíts mindig, segíts bennünket ó Szûz Mária. Ó, Mária segíts el ne hagyj, hisz te az irgalmasságnak anyja vagy. A te jóságod és hatalmad minden földi bajtól megszabadíthat. Mert ha a földön nincs remény, szavadra Istentõl jön segély. Ó, csodálatos Szent Szûz, mutasd meg hatalmadat. Ámen. 14/ Szûz szülõje Istennek Szûz Szülõje Istennek, // Engedd, hogy tied legyek! // Tied élet halálban; // Tied jó és balsorsban! // Tied küzdve, szenvedve; // Tied most és örökre! // Szûz Szülõje Istennek, // Engedd, hogy tied legyek! Anyám, Tebenned bízom s remélek! // Anyám, Teutánad epedek. // Anyám, Te jóságos, kegyelmezz! // Anyám, Te hatalmas, védelmezz! Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni! // Anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni! // Anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni! // Anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni! Hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas! // Akarsz is segíteni, ó irgalmas! // Kell is segítened, ó hûséges! // Fogsz is segíteni, ó kegyelmes! Anyám, Te vagy a kegyelmek Anyja, // Szomorúaknak vigasztalója, // Bûnösök oltalma, menedéke, // Föld reménye, menny ékessége! Ki kérte még segélyedet hasztalanul? // Ki távolodott tõled meghallgattatlanul? // Azért bizton mondom minden szenvedésben: // Mária segít minden idõben! Biztosan állítom életben s halálban: // Mária mindig segít, minden balsorsban. // Azért hiszek, s meghalok ezen hitemben, // Hogy veled leszek, ó, Anyám, fönn az égben. Szûz Szülõje Istennek, // Engedd, hogy Tied legyek! // Tied élet-és halálban; // Tied jó-és balsorsban! Tied küzdve, szenvedve; // Tied most és örökre! // Szûz Szülõje Istennek, // Engedd, hogy tied legyek! Ámen. 15/ Salve Regina Üdvözlégy Királynõ, irgalmasság anyja, életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy. Hozzád kiáltunk Évának számkivetett fiai; hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyébõl. Fordítsd reánk tehát szószólónk irgalmas szemedet és a számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét, ó irgalmas, ó kegyelmes, ó édes Szûz Mária. (Ezzel az imával szokás befejezni a dicsõséges olvasó titkait a Szentháromság dicsõítése után.) 16/ Magnificat Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítõ Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: Íme ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot mûvelt velem õ, aki Hatalmas: õ, akit Szentnek hívunk. Nemzedékrõl nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélõk. Csodát mûvelt erõs karjával: a kevélykedõket széjjelszórta, hatalmasokat elûzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt; az éhezõket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsájtja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét, Izraelt: megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Dicsõség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. 17/ Rózsafüzér A keresztvetés szövege Mielõtt elkezdenénk imádkozni a rózsafüzért, keresztet vetünk és közben mondjuk: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen." Ugyanezt tesszük, ha befejeztük imánkat Arózsafüzér bevezetõ imája Szent Rózsafüzér Királynéja, Te, aki Fatimában eljönni méltóztattál, hogy a kegyelem kincseit kinyilatkoztasd a három pásztorgyermek számára, melyeket a rózsafüzér rejt magában, sugalmazz szívemnek ehhez az ájtatossághoz õszinte szeretetet, hogy a megváltás misztériumáról való elmélkedésem, melyre emlékeztet, gyümölcsöt teremjen számomra. Hogy a világ békét, a bûnösök és Oroszország a megtérést kapja meg általa; és hogy elnyerhessem azta kegyelmet, melyet ebben a rózsafüzér imában kérek. (Itt említsd meg kérésedet!) Mindezt Isten legnagyobb dicsõségére kérem, a Te tiszteletedre és a lelkek javára, különösen saját magam javára. Ámen.

5 Az örvendetes rózsafüzér titkai 1/ Akit Te, Szent Szûz a Szentlélektõl fogantál; 2/ Akit Te Szent Szûz Erzsébetet látogatván hordoztál; 3/ Akit Te, Szent Szûz a világra szültél; 4/ Akit Te, Szent Szûz a templomban bemutattál; 5/ Akit Te, Szent Szûz a templomban megtaláltál. A világosság rózsafüzérének titkai - 1/ Aki a Jordánban megkeresztelkedett; 2/ Aki Kánában kinyilvánította isteni erejét; 3/ Aki meghirdette Isten országát; 4/ Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsõségét; 5/ Aki az eucharisztiában nekünk adta önmagát. A fájdalmas rózsafüzér titkai 1/ Aki érettünk vérrel verejtékezett; 2/ Akit érettünk megostoroztak; 3/ Akit érettünk tövissel koronáztak; 4/ Aki érettünk a keresztet hordozta; 5/ Akit érettünk keresztre feszítettek A dicsõséges rózsafüzér titkai 1/ Aki halottaiból feltámadott; 2/ Aki a mennybe fölment; 3/ Aki nekünk a Szentlelket elküldötte; 4/ Aki Téged, Szent Szûz a mennybe fölvett; 5/ Aki Téged, Szent Szûz a mennyben megkoronázott. A keresztre Hiszekegyet imádkozunk, a nagy szemekre Miatyánkot, a kis szemekre pedig Üdvözlégyet. Az elsõ három üdvözlégy után és minden tíz Üdvözlégy - tized után a Dicsõség az Atyának... következik. Az Üdvözlégyekben a Jézus szó után a fenti titkokat illesztjük be az elsõ három kivételével ahol ezek a kérések vannak: (1/aki hitünket növelje; 2/aki reményünket erõsítse; 3/aki szeretetünket tökéletesítse) A rózsafüzér imát lezáró könyörgés Könyörögj érettünk, Rózsafüzér Királynõje; hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire. 18/ Isteni irgalmasság rózsafüzére Hagyományos rózsafüzéren is imádkozhatjuk. A függelékben egy Miatyánkot, egy Üdvözlégyet, és a Hiszekegyet mondjuk. A nagy szemekre imádkozzuk Örök Atya! Felajánlom neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bûneinkért és az egész világ bûneiért. A kis szemekre imádkozzuk Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Befejezésre, háromszor Szent Isten, szent erõs Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Ámen Amíg a 15 titkot tartalmazó rózsafüzér arra nagyon alkalmas, hogy megkötözze a sátánt, csökkentse ható erejét, az irgalmasság rózsafüzérével lelkeket mentünk meg leginkább. Mind a kettõt nagyon kéri tõlünk Isten és a Szûzanya. Mindennap imádkozzátok az Isteni Irgalmasság imáját. (Szerkesztõi megjegyzés: kb. 3 percig tart az ima.) Mindannyian. Az ima segíteni fog azoknak a szegény lelkeknek, megmentésében, akik a természetfölötti esemény alatt a sokktól meghalnának. Ez most rövidesen meg lesz mutatva a világnak. Ha mindennap, délután 3 órakor, elimádkozzátok az Irgalmasság Rózsafüzérét, akkor halálotok pillanatában közbe fogok értetek lépni és Irgalmasságomat megmutatom nektek, függetlenül attól, hogy milyen nagy bûnösök lennétek. Ezeket azért mondom nektek, mert szeretlek benneteket, nem azért, hogy megijesszelek benneteket, hanem mert családjaitok számára a való igazságot kell, hogy hirdessétek. 19/ Rózsafüzér Jézus Legszentebb Szivérõl Létezik több változatban. Itt hármat mutatunk be. 19a/ Ez a változat öttizedes rózsafüzéren imádkozható, melybõl az elsõ három tized szemeit vesszük igénybe. Keresztvetés után a hagyományos Hiszekeggyel, Miatyánkkal kezdõdik és három Üdvözléggyel folytatódik, amelyekben Jézus neve mögé ezeket mondjuk: 1. kinek legkegyesebb szívében bízunk, 2. kinek legadakozóbb szívébõl minden kegyelem árad, 3. kinek legszeretõbb szíve végtelenül szeretetre méltó. Ima az elsõ tized elõtt Jézusnak isteni szíve, teljesítsd reményünket, engedd élveznünk szent kegyelmed bõségét, s gyújtsd föl bennünk szeretetednek tüzét, hogy téged szüntelenül szerethessünk. Ámen. Miatyánk, tíz Üdvözlégy, Jézus neve után a következõ mondattal: Jézus, kinek szent szíve kínszenvedésétõl kezdve szomorú. Ima a második tized elõtt Jézusnak isteni szíve, ne hagyd elveszni kínszenvedésedet és halálodat, hanem add, hogy érdemeik által az örökké tartó örömökben részesüljünk. Ámen.

6 Miatyánk, tíz Üdvözlégy, Jézus neve után a következõkkel: Jézus, kinek szent szívét lándzsával átszúrták. Ima a harmadik tized elõtt Üdvözítõnk megsebzett szíve, fogadj be engem és engedd, hogy szívemnek nyugalmát egyedül benned keressem és találjam meg. Ámen. Miatyánk, tíz Üdvözlégy, Jézus neve után a következõvel: Jézus, kinek szent szíve a hozzánk való szeretettõl szüntelen ég. Befejezésre Jézusnak szeretõ szíve, mely a szeretettõl szüntelen lángol, add, hogy én is a szeretetnek égõ áldozata legyek. Ámen. Ének a rózsafüzérhez 1/ Jézus Szíve, hiszek benned, hiszem, hogy szeretsz; // hogy az égi szép hazába bizton fölvehetsz. // Jézus Szíve, bízom Benned rendületlenül, // Jól tudom, ki Benned bízik, meg nem szégyenül. 2/ Áldlak Téged és szeretlek, érted ég szívem. // Ó, növeld meg e lángot lelkem mélyében! // Jézus Szíve, bízom Benned... 3/ Drága szent Szív, életemet neked szentelem, // Szavam, tettem, gondolatom mind tied legyen. // Jézus Szíve, bízom Benned... 4/ Jézus Szíve, óvd meg kérlek szívem liliomát, // Hogy majd egykor hófehéren nyújtsam neked át! // Jézus Szíve, bízom Benned... 5/ Vedd szívemet, drága Jézus rejtsd el Szívedbe; // Hamvadjon ott áldozatul szent szerelemben. // Jézus Szíve bízom Benned... 19b/ Egy másik változat Ez az öttizedes rózsafüzér Proházka Ottokár hitvallása néven ismeretes. Elsõpénteken szokás imádkozni. Bevezetés: Hiszekegy Miatyánk Hitvallás Dicsõség Hitvallás (a kis szemekre): 1. Hiszek a Szent Szívben és szeretetében. 2. Hiszek a híveknek szent közösségében. 3. Hiszek a szeretet végsõ gyõzelmében. Tized (5-ször): Miatyánk Üdvözlégy és titok (10-szer) Dicsõség Üdvözlégy titkok: 1. óráján. Amen. Jézus szíve, te tudsz mindent. 2. óráján. Amen. Jézus szíve, te látsz mindent. 3. óráján. Amen. Jézus szíve, te megtehetsz mindent. 4. óráján. Amen. Jézus szíve, te gondot viselsz rám. 5. óráján. Amen. Jézus szíve, te meghallgatod imádságomat. Befejezés: Szelíd Könyörögés. Szelíd és alázatos szívû Jézus, alakítsd szívünket a Te szíved szerint! Könyörögjünk. Mindenható örök Isten! Tekints szeretett Fiad Szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bûnösök nevében irántad lerótt. Adj megengesztelõdve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében! Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben mindörökkön örökké. Amen. Ének javaslat: ÉE 132/1-2. (H 154/1-2.) Jézusomnak szívén megnyugodni jó... vagy ÉE 133/1-3. (H 155/1-3.) Jézus szíve legtisztább szív... 19c/ Harmadik változat Ismét öttizedes rózsafüzér. Ezt is elsõpénteken szokás imádkozni. Keresztvetés után a hagyományos Hiszekeggyel, Miatyánkkal kezdõdik és három Üdvözléggyel folytatódik,

7 amelyekben Jézus neve mögé ezeket mondjuk: 1/ Jézus Szentséges Szíve, aki meghallgatja a hozzáfolyamodókat. 2/ Jézus Szentséges Szíve, aki megsegíti a benne bízókat. 3/ Jézus Szentséges Szíve, aki megbocsájt a bûnösöknek. Minden tized elõtt Miatyánk..., utána Üdvözlégy (10x) a titokkal, utána Dicsõség... Elsõ tized titkának szövege: Jézus Szentséges Szíve, aki érettünk dobog. 2. tizedben a titok: Jézus Szentséges Szíve, aki érettünk szenvedett. 3. tizedben a titok: Jézus Szentséges Szíve, aki érettünk elvérzett Jézus Szentséges Szíve, aki ránk ereszti Szentséges Szívének sugarát. 5. titok: Jézus Szentséges Szíve, aki bennünket vár. (Példa kedvéért az elsõ tized üdvözlégyei így hangzanak: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled. Áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus - Jézus Szentséges Szíve, aki érettünk dobog. Asszonyunk Szûz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bûnösökért most és halálunk óráján. Ámen.) Befejezés: Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz nekünk az Oltári Szentségben. Dicsõség az Atyának, stb... 20/ Égi Királyné, örvendezz Égi Királyné, örvendezz Égi Királyné, örvendezz, alleluja, mert Jézust méltó voltál hordozni, alleluja! Feltámadott, amint mondta, alleluja. Kérleld az Istent értünk, alleluja! 21/ Szent Mihály arkangyal - védelmezz minket... Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértése ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Ámen. 22/ Fatimai fohász Ó, Jézusom, bocsásd meg bûneinket; ments meg minket a pokol tüzétõl és vidd a mennybe a lelkeket; különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a Te irgalmadra. 23/ Keresztút A keresztutat nehéz imádkozni könyvecske nélkül. Ezt a rövid vázlatot emlékezetbõl elmondom minden fájdalmas rózsafüzér után és ahogy kedvem tartja, helyenként mélyebben, máshol kevésbé mélyen átelmélkedem. Hatásosnak tartom. Jézus: 1/ Hagyta elítélni magát; 2/ Vállára vette a keresztet; 3/ Elesett elsõ ízben; 4/ Találkozott Anyjával; 5/ Cirenei Simon segített neki; 6/ Veronika kendõt nyújtott neki; 7/ Elesett másodszor; 8/ Találkozott a jeruzsálemi asszonyokkal; 9/ Elesett harmadízben; 10/ Megfosztják ruháitól; 11/ Keresztre szögezték; 12/ Meghalt a kereszten; 13/ Levették a keresztrõl; 14/ Sírba tették; 15/ Halottaiból föltámadott. Isten áldd meg a magyart Jó kedvvel, bõséggel, Nyújts feléje védõ kart, Ha küzd ellenséggel; Bal sors, akit régen tép, Hozz rá víg esztendõt, Megbünhödte már e nép A múltat s jövendõt! Hol Szent Péter sírba téve, És Rómának dobog szíve, Ezrek ajkán, ezer nyelven Hõ ima zeng édesdeden: Tartsd meg, Isten, szent atyánkat, 24/ Magyar himnusz 25/ Pápai himnusz

8 Krisztusnak helytartóját! 26/ Imádság a szent õrangyalhoz Isten angyala, szent õrzõangyalom, reád bízott engem az égi irgalom. Világosíts, õrizz, vezérelj és kormányozz e napon. Ámen. Õrangyalom, szívbõl kérlek, Légy vezérem, amíg élek. Ments meg engem bûntõl, bajtól, Ne hagyj el a halálomkor. Mindig jóra figyelmeztess, Úgy vezess a jó Istenhez. Tízparancsolat 1/ Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! 2/ Isten nevét hiába ne vedd! 3/ Az Úr napját szenteld meg! 4/ Atyádat és anyádat tiszteld! 5/ Ne ölj! 6/ Ne paráználkodj! 7/ Ne lopj! 8/ Ne hazudj és mások becsületében kárt ne tégy! 9/ Felebarátod házastársát ne kívánd! 10/ Mások tulajdonát ne kívánd! Fõparancs Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl, teljes elmédbõl és minden erõdbõl! Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! A szeretet parancsa Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szeretlek titeket, úgy szeressétek egymást ti is!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2 MÁJUSI LITÁNIA ezdőének (SzVU 161) vagy: Néked ajánljuk Szűzanyánk (SzVU 188) vagy: Néped, Isten, eléd járul (SzVU 176) vagy: Boldogasszony, édes, hozzád... (SzVU 174) vagy: Máriát dicsérni, hívek jöjjetek

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

RÓZSAFÜZÉR-TÁRSULAT IMAFÜZETE

RÓZSAFÜZÉR-TÁRSULAT IMAFÜZETE RÓZSAFÜZÉR-TÁRSULAT IMAFÜZETE Szent Mihály Arkangyal védelmezz minket a küzdelemben, a Sátán gonosz kísértése ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA- és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből Imák a Nagyfigyelmeztetésre. Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből A dokumentum forrása: www.uzenetek.eu Szerző: A te szerető Megmentőd, Jézus Krisztus cimre. Page 1 Információ a dokumentum használatához A dokumentumot

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének.

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A SZENTMISE A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A keresztvetés Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Keresztet vetünk, és feleljük: Az

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva)

Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Pap: Istenem, jöjj segítségemre. (keresztvetés) f mf f Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Mind: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. (fölegyenesedünk)

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Az engesztelő imatalálkozó menete 2013. június 13. BODOLLÓN 16:30

Az engesztelő imatalálkozó menete 2013. június 13. BODOLLÓN 16:30 Az engesztelő imatalálkozó menete 2013. június 13. BODOLLÓN 16:30 A papság a sekrestyében öltözködik. A ministránsok és a szoborvivők a kegyszoborral felsorakoznak és várakoznak. Becsengetésre bevonuló

Részletesebben

rózsafüzér ájtatosság

rózsafüzér ájtatosság o k tóberi rózsafüzér ájtatosság imaszándékok a hónap minden napjára Szeretettel várjuk a kedves testvéreket október hónap minden napján az esti szentmise előtt 17.15 órakor kezdődő rózsafüzér imádságunkra

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük:

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük: Fájó szívvel gyújtottunk mécsest az októberben elhunyt Jánosért, Sándorért és mennyei születésnapjukat novemberben ünneplő testvéreinkért, Istvánért (2010), Józsefért, Ágiért, Zitáért, Angéláért, Lászlóért,

Részletesebben

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. január 8. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

HÚSVÉT ESTI DICSÉRET

HÚSVÉT ESTI DICSÉRET HÚSVÉT ESTI DICSÉRET HIMNUSZ Nem bántott húsvét éjszaka az Úr öldöklı angyala. Szabaddá lettünk: elbukott a szörnyő fáraó hada. A Bárány immár Krisztusunk, ki értünk önként szenvedett. Az új kovásztalan

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD

SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD 1 Jelenlevők: Vendég előimádkozó Vendégek Házigazda előimádkozó Házigazdák Közösen Vendégek: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Házigazdák: Mindörökké, Ámen. Közösen: Az Atya,

Részletesebben

Javaslat az. Apátfalvi archaikus népi imák. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Apátfalvi archaikus népi imák. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Apátfalvi archaikus népi imák települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Csapó Jánosné 2. A

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT 2014 AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI "Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse

Részletesebben

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 268 Induláskor 161 BOLDOG SZŰZ MÁRIA 2. Ma, buzgó híveid, útra indulunk, Fáradsággal hozzád szívből sóhajtunk. 3. Te vagy, kit választott Isten anyjának, Te vagy szent szülője mi

Részletesebben

Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium

Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. (János 10, 10) A TANULÓ ADATAI Név:... Osztály:... Osztályfőnök:... Lakcím:...

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

2015. november 5. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. november 5. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. november 5. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

AMIT AZ ELSŐÁLDOZÓKNAK TUDNI KELL

AMIT AZ ELSŐÁLDOZÓKNAK TUDNI KELL Mi Atyánk... AMIT AZ ELSŐÁLDOZÓKNAK TUDNI KELL Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/ Erről az Imakönyvről Az imák, és litániák (dőlt kiemeléssel) amelyek ebben a könyvben találhatóak nem emberi eredetűek. Ezek egy egyszerű hétköznapi nőnek adattak, aki férjezett családanya, Európában lakik,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Jézus 5 mély sebéhez ima:

Jézus 5 mély sebéhez ima: Sötétség lett Sötétség lett, midőn a zsidók Jézust keresztre feszítették volna. 9 óra tájban Jézus megszólalt, hangos szóval mondván: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet! és lehajtá fejét,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Ének és imakönyv. Vác 2013. Május 10 11. A remény éltető forrása A bűnösöket hívom (Mk 2,17)

Ének és imakönyv. Vác 2013. Május 10 11. A remény éltető forrása A bűnösöket hívom (Mk 2,17) A remény éltető forrása A bűnösöket hívom (Mk 2,17) Egyházmegyei Eucharisz tikus Kongresszus Vác 2013. Május 10 11. Ének és imakönyv a Váci Egyházmegyei Eucharisztikus Kongresszus programjával, imádságaival

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

2014. február 6. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2014. február 6. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2014. február 6. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

2015. augusztus 6. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. augusztus 6. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. augusztus 6. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) www.eletalelekben.ro

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: SZERDA DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET f mf f Pap: Istenem, jöjj segítségemre. (keresztvetés) f mf f Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Mind: Dicsőség az Atyának,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: CSÜTÖRTÖK DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Szentségkitétel. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. A szentségkitétel után Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

imádkozni. A szentolvasó Jézus életének sarkalatos pontjairól, a titkokról való elmélkedésre hív!

imádkozni. A szentolvasó Jézus életének sarkalatos pontjairól, a titkokról való elmélkedésre hív! A szentolvasó imádkozása elmélkedéssel Amint az ember testbôl és lélekbôl, úgy a szentolvasó is két lényeges részbôl áll: szóbeli és elmélkedô imából. Szóbeli ima a 15 Miatyánk és 150 Üdvözlégy (és a kiegészítések),

Részletesebben

VESPERÁS JÉZUS SZÍVE TISZTELETÉRE

VESPERÁS JÉZUS SZÍVE TISZTELETÉRE VESPERÁS JÉZUS SZÍVE TISZTELETÉRE I. BEVEZETÉS II. ZSOLTÁROZÁS ANTIFONA: 109. ZSOLTÁR (A Melkizedek szerint való fõpapról.) Mondá az Úr az én /Uramnak: * Ülj az én job/bomra! Míg ellenségedet zsámollyá

Részletesebben

Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért

Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért 2014. augusztus 15. 112. 1. Ez nagy szentség valóban, - Ezt imádjuk legjobban, - Melyet Jézus nekünk hagyott Testamentomban. 2. Jelen van itt test

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

V. ALKALMI ISTENTISZTELETEK

V. ALKALMI ISTENTISZTELETEK V. ALKALMI ISTENTISZTELETEK Keresztelés A keresztelési rend felépítése (gyülekezeti istentisztelet keretében) GYÜLEKEZETI ÉNEK BEVEZETÉS, SZERZÉSI IGÉK KERESZTELÉSI IGEHIRDETÉS IMÁDSÁG KERESZTELÉS ELÕTT

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 286 Szent János áldása 171 SZENT JÁNOSNAK SZÉP, KEGYES ÁLDÁSA 2. Jézus Krisztus töviskoronája Legyen ezen ajtónak a zárja, És a három nagy vasszege az ajtó kilincse, Hogy a gonosz

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET PLÉBÁNIA ST. ELIZABETH OF HUNGARY CHURCH

ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET PLÉBÁNIA ST. ELIZABETH OF HUNGARY CHURCH ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET PLÉBÁNIA ST. ELIZABETH OF HUNGARY CHURCH GYÓNTATÁS: Vasárnap tíz órától tíz óra 25-ig KERESZTELÉS: Egy hónapi elõzetes bejelentés után HÁZASSÁG: Hat hónapi elõzetes bejelentés

Részletesebben

A KETTŐS NAGYKILENCED

A KETTŐS NAGYKILENCED 1 A KETTŐS NAGYKILENCED Mindazt, amit Anyám Szíve által kérnek - feltéve, hogy a kérések megegyeznek Isten végzésével - megadom nekik még a kilenced idején, ha ezt Tőlem bizalommal kérik. Bár tudom, hogy

Részletesebben

1. A KERESZTELÉS RENDJE (gyülekezeti istentisztelet keretében) felépítés

1. A KERESZTELÉS RENDJE (gyülekezeti istentisztelet keretében) felépítés 1. A KERESZTELÉS RENDJE (gyülekezeti istentisztelet keretében) felépítés GYÜLEKEZETI ÉNEK BEVEZETÉS, SZERZÉSI IGÉK KERESZTELÉSI IGEHIRDETÉS IMÁDSÁG KERESZTELÉS ELŐTT KÉRDÉSEK, HITVALLÁS KERESZTELÉS [A

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

7. ÖKUMENIKUS ESKETÉSI SZERTARTÁS

7. ÖKUMENIKUS ESKETÉSI SZERTARTÁS 7. ÖKUMENIKUS ESKETÉSI SZERTARTÁS ha a felek egyike evangélikus, másika katolikus A bevonulás a helyi szokásoknak és gyakorlatnak megfelelően történjék. Az evangélikus lelkész liturgikus öltözetben, a

Részletesebben

SZERETETLÁNG ENGESZTELŐ IMAÓRA

SZERETETLÁNG ENGESZTELŐ IMAÓRA Sokat tettél értünk, Uram, én Istenem, csodáiddal és terveiddel; nincs hozzád hasonló senki sem! Zs. 39,6 SZERETETLÁNG ENGESZTELŐ IMAÓRA 2011. március 1. Szentségkitétel alatti ének Szent vagy Uram, szent

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

Lima Liturgia. 1. Bevonulási zsoltár vagy himnusz 2. Üdvözlés

Lima Liturgia. 1. Bevonulási zsoltár vagy himnusz 2. Üdvözlés Lima Liturgia F = Főcelebráns GY = Gyülekezet K = Koncelebráns 1. Bevonulási zsoltár vagy himnusz 2. Üdvözlés A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje

Részletesebben

ISKOLAI IMÁDSÁGOK ***

ISKOLAI IMÁDSÁGOK *** ISKOLAI IMÁDSÁGOK ÁLTALÁNOS IMÁK 1.) Fogadd el Uram, szabadságomat, fogadd egészen. Vedd értelmemet, akaratomat, s emlékezésem. Mindazt amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, egyszerre

Részletesebben

Ottawai Kálvin Magyar Református Gyülekezet Ottawai Magyar Katolikus Közösség

Ottawai Kálvin Magyar Református Gyülekezet Ottawai Magyar Katolikus Közösség Ottawai Kálvin Magyar Református Gyülekezet Ottawai Magyar Katolikus Közösség 2012. január 22. Ökumenikus istentisztelet iszt elet 1132.. szám Lelkipásztor: Ft. Kürnyek Róbert és Nt. Péter László St. Elizabeth

Részletesebben

Bevezetés (amennyiben Oltáriszentség elõtt végezzük az engesztelést, ajánlatos a következõ ima egyikével kezdeni)

Bevezetés (amennyiben Oltáriszentség elõtt végezzük az engesztelést, ajánlatos a következõ ima egyikével kezdeni) Bevezetés Szent Mihály arkangyal védelmezz minket a küzdelemben! A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten! Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt

Részletesebben

GYERMEK KERESZTELÉSE A VASÁRNAPI SZENTMISÉBEN

GYERMEK KERESZTELÉSE A VASÁRNAPI SZENTMISÉBEN GYERMEK KERESZTELÉSE A VASÁRNAPI SZENTMISÉBEN 1 2 I. RÉSZ A./ A GYERMEK FOGADÁSA Az egybegyűlt közösség köszöntése után a pap a szülőket és a keresztszülőket az oltár elé hívja és az alábbiak szerint szólítja

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Imaóránk előtt egy ünnepélyes eseményre kerül sor, ugyanis ennek a Szeretetláng Imacsoportnak van egy új Szentségtartója, Szentségmutatója, ami az oltáron látható. Nagyon egyszerű, de a lényeg, hogy Krisztus

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben