IMÁDKOZZUNK. Tartalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IMÁDKOZZUNK. Tartalom"

Átírás

1 Imádkozzunk Legyünk õszinték! Mikor nyakunkon van a 40. vagy az 50. életévünk, azt vesszük észre, hogy valamit nem a legjobban csináltunk. Valami hiányzik az életünkbõl. Elfelejtettünk imádkozni, vagy nem is volt oly szerencsénk, hogy valaki megtanította volna velünk. A pénz, az anyagiak utáni állandó rohanás nem elégíti ki a boldogság utáni vágyunkat. Szükségét érezzük átértékelni életünket, be akarjuk takarni a hiányzó réseket, melyek a lelki világunkat csúfítják, teszik elviselhetetlenné. Tenni akarunk magunkért valamit. Érezzük, hogy jó úton járunk, ha az imába, Istenbe kapaszkodunk...

2 Elõszóként - Jézus magyarázza, hogyan kell imádkozni Április Legdrágább, szeretett leányom, magyarázatot kell adnom azoknak az embereknek, akik hisznek Istenben, de nem járnak templomba, vagy nem imádkoznak. Sokan nem tudják, hogyan kell imádkozni. Kicsit olyan ez, mint ahogyan te is nehéznek találtad ezt, leányom. Az ima kérést jelent. Az ima beszélgetést jelent. Az ima a szeretet kimutatását és hálaadást jelent. Sok jószándékú és nagylelkû ember ma nem tudja, hogyan kell imádkozni. Néhánynak nem lesz ínyére és kínosnak fogják érezni. Mások úgy fogják érezni, hogy imáik nem is számítanak. Ó, mennyire szeretem ezeket a különleges lelkeket. Oly messzire eltávolodtak, és én mégis mennyire vágyom arra, hogy megmutassam nektek mély szeretetemet. Szólítalak mindnyájatokat akik nem ismertek engem. Nem kell félnetek tõlem. Mindössze annyit kell tennetek, hogy kéritek, vegyelek védelembe benneteket és nyújtsak vigaszt nektek. Hadd bizonyítsam szeretetemet! Beszéljetek hozzám, saját, egyszerû szavaitokkal. Semmi sem fog megbotránkoztatni engem. Mondjátok el nekem bizalommal aggodalmaitokat. Én meg fogom nyugtatni szíveteket. Hadd segítsek nektek megérezni az igazi békét. Kérjetek engem, hogy eloszlassam kétségeiteket. Én meg fogom mutatni nektek az igazságot azért, hogy gondjaitok már ne tûnjenek olyan rossznak... Tartalom IMÁDKOZZUNK 1/ Katolikus keresztény köszöntés 2/ Keresztvetés 3/ Az Úr imája - 4/ Az angyali üdvözlet 5/ A Szentháromság dicsõítése 6/ Az apostoli hitvallás 7/ Az Úr angyala 8/ Reggeli ima - verses ima szívem elsõ gondolatja... 9/ Étkezés elõtt 10/ Étkezés után 11/ Esti - Verses ima Ó édes Istenem hálát mond a lelkem... 12/ Oltalmad alá futunk 13/ Most segíts meg Mária 14/ Szûz szülõje Istennek 15/ Salve Regina 16/ Magnificat 17/ Rózsafüzér 18/ Isteni irgalmasság rózsafüzére 19/ Rózsafüzér Jézus Legszentebb Szivéhez 20/ Égi királyné örvendezz 21/ Szent Mihály arkangyal - védelmezz minket... 22/ Fatimai fohász 23/ Keresztút 24/ Magyar himnusz 25/ Pápai himnusz 26/ Imádság a szent õrangyalhoz 1/ Katolikus keresztény köszöntés Dicsértessék a Jézus Krisztus Mindörökké. Ámen! 2/ Keresztvetés Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! 3/ Az Úr imája Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek; és ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg a gonosztól! Mert tied az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké. Ámen.

3 4/ Az angyali üdvözlet Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szûz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bûnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. 5/ A Szentháromság dicsõítése Dicsõség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. 6/ Az apostoli hitvallás Az Apostoli Hitvallás az ökumenikus magyar szöveggel: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtõjében. És Jézus Krisztusban, az õ egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektõl, született Szûz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élõket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bûnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen. 7/ Az Úr angyala Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szûz Máriát, és õ méhébe fogadá Szentlélektõl szent Fiát. Üdvöz légy Mária, stb... Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvöz légy Mária, stb... És az Ige testé lõn és miköztünk lakozék. Üdvöz légy Mária, stb... Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az õ kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsõségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. (Este még hozzáteszünk egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet, aztán ezt mondjuk: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében. Ámen.) 8/ Reggeli ima - verses ima szívem elsõ gondolatja... Szívem elsõ gondolatja // Hozzád száll föl, Istenem! // Te õriztél meg az éjjel // Maradj ma is énvelem! Téged áldlak és imádlak // Mint szeretõ gyermeked, // Szívem csakis azt akarja, // Ami kedves Teneked. Édes Jézus, add kegyelmed, // Õrizz engem szüntelen, // Hogy egész nap neked éljek // Tiszta szívvel, bûntelen. Szûz Mária, Jézus anyja, // Te mindnyájunk anyja vagy! // Oltalmazz meg minden bajtól, // Kísértésben el ne hagyj! Ámen. 9/ Étkezés elõtt Édes Jézus, légy vendégünk, // Áld meg, amit adtál nékünk. // Adjad, Uram, hogy jólessék, // Jézus neve dicsértessék. Ámen. 10/ Étkezés után Aki ételt, italt adott, // Annak neve legyen áldott. // Nekünk adtál, hála Isten! // Annak is adj, kinek nincsen. Ámen. 11/ Esti - Verses ima Ó édes Istenem hálát mond a lelkem... Ó, édes Istenem! // Hálát mond a lelkem, // Hogy egész napon át // Úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet, Szent Fiadnak vére // Mossa meg kegyesen // Szívemet fehérre! Virrasszon felettem // Gondviselõ szemed, // Kérlek, óvd ez éjjel // Testemet, lelkemet. Szûzanyám s Õrangyal, // Legyetek énvelem, // Ha ti rám vigyáztok, // Nyugodt lesz éjjelem. Ámen. 12/ Oltalmad alá futunk Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülõje, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtõl, mindenkoron dicsõséges és áldott Szûz; mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak! Ámen. 13/ Most segíts meg Mária Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szûzanya, keservét a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erõd nem törik meg. Hõ imáit gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a

4 szükség kínja nagy, mutasd meg hogy anya vagy. Most segíts meg Mária ó irgalmas Szûzanya. Te a szeretetnek, a fájdalomnak és az irgalmasságnak anyja könyörögj érettünk. Mindenkor segítõ Szûz Mária könyörögj érettünk. Minden testi és lelki bajunkban segíts mindig, segíts bennünket ó Szûz Mária. Ó, Mária segíts el ne hagyj, hisz te az irgalmasságnak anyja vagy. A te jóságod és hatalmad minden földi bajtól megszabadíthat. Mert ha a földön nincs remény, szavadra Istentõl jön segély. Ó, csodálatos Szent Szûz, mutasd meg hatalmadat. Ámen. 14/ Szûz szülõje Istennek Szûz Szülõje Istennek, // Engedd, hogy tied legyek! // Tied élet halálban; // Tied jó és balsorsban! // Tied küzdve, szenvedve; // Tied most és örökre! // Szûz Szülõje Istennek, // Engedd, hogy tied legyek! Anyám, Tebenned bízom s remélek! // Anyám, Teutánad epedek. // Anyám, Te jóságos, kegyelmezz! // Anyám, Te hatalmas, védelmezz! Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni! // Anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni! // Anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni! // Anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni! Hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas! // Akarsz is segíteni, ó irgalmas! // Kell is segítened, ó hûséges! // Fogsz is segíteni, ó kegyelmes! Anyám, Te vagy a kegyelmek Anyja, // Szomorúaknak vigasztalója, // Bûnösök oltalma, menedéke, // Föld reménye, menny ékessége! Ki kérte még segélyedet hasztalanul? // Ki távolodott tõled meghallgattatlanul? // Azért bizton mondom minden szenvedésben: // Mária segít minden idõben! Biztosan állítom életben s halálban: // Mária mindig segít, minden balsorsban. // Azért hiszek, s meghalok ezen hitemben, // Hogy veled leszek, ó, Anyám, fönn az égben. Szûz Szülõje Istennek, // Engedd, hogy Tied legyek! // Tied élet-és halálban; // Tied jó-és balsorsban! Tied küzdve, szenvedve; // Tied most és örökre! // Szûz Szülõje Istennek, // Engedd, hogy tied legyek! Ámen. 15/ Salve Regina Üdvözlégy Királynõ, irgalmasság anyja, életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy. Hozzád kiáltunk Évának számkivetett fiai; hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyébõl. Fordítsd reánk tehát szószólónk irgalmas szemedet és a számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét, ó irgalmas, ó kegyelmes, ó édes Szûz Mária. (Ezzel az imával szokás befejezni a dicsõséges olvasó titkait a Szentháromság dicsõítése után.) 16/ Magnificat Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítõ Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: Íme ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot mûvelt velem õ, aki Hatalmas: õ, akit Szentnek hívunk. Nemzedékrõl nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélõk. Csodát mûvelt erõs karjával: a kevélykedõket széjjelszórta, hatalmasokat elûzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt; az éhezõket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsájtja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét, Izraelt: megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Dicsõség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. 17/ Rózsafüzér A keresztvetés szövege Mielõtt elkezdenénk imádkozni a rózsafüzért, keresztet vetünk és közben mondjuk: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen." Ugyanezt tesszük, ha befejeztük imánkat Arózsafüzér bevezetõ imája Szent Rózsafüzér Királynéja, Te, aki Fatimában eljönni méltóztattál, hogy a kegyelem kincseit kinyilatkoztasd a három pásztorgyermek számára, melyeket a rózsafüzér rejt magában, sugalmazz szívemnek ehhez az ájtatossághoz õszinte szeretetet, hogy a megváltás misztériumáról való elmélkedésem, melyre emlékeztet, gyümölcsöt teremjen számomra. Hogy a világ békét, a bûnösök és Oroszország a megtérést kapja meg általa; és hogy elnyerhessem azta kegyelmet, melyet ebben a rózsafüzér imában kérek. (Itt említsd meg kérésedet!) Mindezt Isten legnagyobb dicsõségére kérem, a Te tiszteletedre és a lelkek javára, különösen saját magam javára. Ámen.

5 Az örvendetes rózsafüzér titkai 1/ Akit Te, Szent Szûz a Szentlélektõl fogantál; 2/ Akit Te Szent Szûz Erzsébetet látogatván hordoztál; 3/ Akit Te, Szent Szûz a világra szültél; 4/ Akit Te, Szent Szûz a templomban bemutattál; 5/ Akit Te, Szent Szûz a templomban megtaláltál. A világosság rózsafüzérének titkai - 1/ Aki a Jordánban megkeresztelkedett; 2/ Aki Kánában kinyilvánította isteni erejét; 3/ Aki meghirdette Isten országát; 4/ Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsõségét; 5/ Aki az eucharisztiában nekünk adta önmagát. A fájdalmas rózsafüzér titkai 1/ Aki érettünk vérrel verejtékezett; 2/ Akit érettünk megostoroztak; 3/ Akit érettünk tövissel koronáztak; 4/ Aki érettünk a keresztet hordozta; 5/ Akit érettünk keresztre feszítettek A dicsõséges rózsafüzér titkai 1/ Aki halottaiból feltámadott; 2/ Aki a mennybe fölment; 3/ Aki nekünk a Szentlelket elküldötte; 4/ Aki Téged, Szent Szûz a mennybe fölvett; 5/ Aki Téged, Szent Szûz a mennyben megkoronázott. A keresztre Hiszekegyet imádkozunk, a nagy szemekre Miatyánkot, a kis szemekre pedig Üdvözlégyet. Az elsõ három üdvözlégy után és minden tíz Üdvözlégy - tized után a Dicsõség az Atyának... következik. Az Üdvözlégyekben a Jézus szó után a fenti titkokat illesztjük be az elsõ három kivételével ahol ezek a kérések vannak: (1/aki hitünket növelje; 2/aki reményünket erõsítse; 3/aki szeretetünket tökéletesítse) A rózsafüzér imát lezáró könyörgés Könyörögj érettünk, Rózsafüzér Királynõje; hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire. 18/ Isteni irgalmasság rózsafüzére Hagyományos rózsafüzéren is imádkozhatjuk. A függelékben egy Miatyánkot, egy Üdvözlégyet, és a Hiszekegyet mondjuk. A nagy szemekre imádkozzuk Örök Atya! Felajánlom neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bûneinkért és az egész világ bûneiért. A kis szemekre imádkozzuk Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Befejezésre, háromszor Szent Isten, szent erõs Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Ámen Amíg a 15 titkot tartalmazó rózsafüzér arra nagyon alkalmas, hogy megkötözze a sátánt, csökkentse ható erejét, az irgalmasság rózsafüzérével lelkeket mentünk meg leginkább. Mind a kettõt nagyon kéri tõlünk Isten és a Szûzanya. Mindennap imádkozzátok az Isteni Irgalmasság imáját. (Szerkesztõi megjegyzés: kb. 3 percig tart az ima.) Mindannyian. Az ima segíteni fog azoknak a szegény lelkeknek, megmentésében, akik a természetfölötti esemény alatt a sokktól meghalnának. Ez most rövidesen meg lesz mutatva a világnak. Ha mindennap, délután 3 órakor, elimádkozzátok az Irgalmasság Rózsafüzérét, akkor halálotok pillanatában közbe fogok értetek lépni és Irgalmasságomat megmutatom nektek, függetlenül attól, hogy milyen nagy bûnösök lennétek. Ezeket azért mondom nektek, mert szeretlek benneteket, nem azért, hogy megijesszelek benneteket, hanem mert családjaitok számára a való igazságot kell, hogy hirdessétek. 19/ Rózsafüzér Jézus Legszentebb Szivérõl Létezik több változatban. Itt hármat mutatunk be. 19a/ Ez a változat öttizedes rózsafüzéren imádkozható, melybõl az elsõ három tized szemeit vesszük igénybe. Keresztvetés után a hagyományos Hiszekeggyel, Miatyánkkal kezdõdik és három Üdvözléggyel folytatódik, amelyekben Jézus neve mögé ezeket mondjuk: 1. kinek legkegyesebb szívében bízunk, 2. kinek legadakozóbb szívébõl minden kegyelem árad, 3. kinek legszeretõbb szíve végtelenül szeretetre méltó. Ima az elsõ tized elõtt Jézusnak isteni szíve, teljesítsd reményünket, engedd élveznünk szent kegyelmed bõségét, s gyújtsd föl bennünk szeretetednek tüzét, hogy téged szüntelenül szerethessünk. Ámen. Miatyánk, tíz Üdvözlégy, Jézus neve után a következõ mondattal: Jézus, kinek szent szíve kínszenvedésétõl kezdve szomorú. Ima a második tized elõtt Jézusnak isteni szíve, ne hagyd elveszni kínszenvedésedet és halálodat, hanem add, hogy érdemeik által az örökké tartó örömökben részesüljünk. Ámen.

6 Miatyánk, tíz Üdvözlégy, Jézus neve után a következõkkel: Jézus, kinek szent szívét lándzsával átszúrták. Ima a harmadik tized elõtt Üdvözítõnk megsebzett szíve, fogadj be engem és engedd, hogy szívemnek nyugalmát egyedül benned keressem és találjam meg. Ámen. Miatyánk, tíz Üdvözlégy, Jézus neve után a következõvel: Jézus, kinek szent szíve a hozzánk való szeretettõl szüntelen ég. Befejezésre Jézusnak szeretõ szíve, mely a szeretettõl szüntelen lángol, add, hogy én is a szeretetnek égõ áldozata legyek. Ámen. Ének a rózsafüzérhez 1/ Jézus Szíve, hiszek benned, hiszem, hogy szeretsz; // hogy az égi szép hazába bizton fölvehetsz. // Jézus Szíve, bízom Benned rendületlenül, // Jól tudom, ki Benned bízik, meg nem szégyenül. 2/ Áldlak Téged és szeretlek, érted ég szívem. // Ó, növeld meg e lángot lelkem mélyében! // Jézus Szíve, bízom Benned... 3/ Drága szent Szív, életemet neked szentelem, // Szavam, tettem, gondolatom mind tied legyen. // Jézus Szíve, bízom Benned... 4/ Jézus Szíve, óvd meg kérlek szívem liliomát, // Hogy majd egykor hófehéren nyújtsam neked át! // Jézus Szíve, bízom Benned... 5/ Vedd szívemet, drága Jézus rejtsd el Szívedbe; // Hamvadjon ott áldozatul szent szerelemben. // Jézus Szíve bízom Benned... 19b/ Egy másik változat Ez az öttizedes rózsafüzér Proházka Ottokár hitvallása néven ismeretes. Elsõpénteken szokás imádkozni. Bevezetés: Hiszekegy Miatyánk Hitvallás Dicsõség Hitvallás (a kis szemekre): 1. Hiszek a Szent Szívben és szeretetében. 2. Hiszek a híveknek szent közösségében. 3. Hiszek a szeretet végsõ gyõzelmében. Tized (5-ször): Miatyánk Üdvözlégy és titok (10-szer) Dicsõség Üdvözlégy titkok: 1. óráján. Amen. Jézus szíve, te tudsz mindent. 2. óráján. Amen. Jézus szíve, te látsz mindent. 3. óráján. Amen. Jézus szíve, te megtehetsz mindent. 4. óráján. Amen. Jézus szíve, te gondot viselsz rám. 5. óráján. Amen. Jézus szíve, te meghallgatod imádságomat. Befejezés: Szelíd Könyörögés. Szelíd és alázatos szívû Jézus, alakítsd szívünket a Te szíved szerint! Könyörögjünk. Mindenható örök Isten! Tekints szeretett Fiad Szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bûnösök nevében irántad lerótt. Adj megengesztelõdve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében! Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben mindörökkön örökké. Amen. Ének javaslat: ÉE 132/1-2. (H 154/1-2.) Jézusomnak szívén megnyugodni jó... vagy ÉE 133/1-3. (H 155/1-3.) Jézus szíve legtisztább szív... 19c/ Harmadik változat Ismét öttizedes rózsafüzér. Ezt is elsõpénteken szokás imádkozni. Keresztvetés után a hagyományos Hiszekeggyel, Miatyánkkal kezdõdik és három Üdvözléggyel folytatódik,

7 amelyekben Jézus neve mögé ezeket mondjuk: 1/ Jézus Szentséges Szíve, aki meghallgatja a hozzáfolyamodókat. 2/ Jézus Szentséges Szíve, aki megsegíti a benne bízókat. 3/ Jézus Szentséges Szíve, aki megbocsájt a bûnösöknek. Minden tized elõtt Miatyánk..., utána Üdvözlégy (10x) a titokkal, utána Dicsõség... Elsõ tized titkának szövege: Jézus Szentséges Szíve, aki érettünk dobog. 2. tizedben a titok: Jézus Szentséges Szíve, aki érettünk szenvedett. 3. tizedben a titok: Jézus Szentséges Szíve, aki érettünk elvérzett Jézus Szentséges Szíve, aki ránk ereszti Szentséges Szívének sugarát. 5. titok: Jézus Szentséges Szíve, aki bennünket vár. (Példa kedvéért az elsõ tized üdvözlégyei így hangzanak: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled. Áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus - Jézus Szentséges Szíve, aki érettünk dobog. Asszonyunk Szûz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bûnösökért most és halálunk óráján. Ámen.) Befejezés: Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz nekünk az Oltári Szentségben. Dicsõség az Atyának, stb... 20/ Égi Királyné, örvendezz Égi Királyné, örvendezz Égi Királyné, örvendezz, alleluja, mert Jézust méltó voltál hordozni, alleluja! Feltámadott, amint mondta, alleluja. Kérleld az Istent értünk, alleluja! 21/ Szent Mihály arkangyal - védelmezz minket... Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértése ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Ámen. 22/ Fatimai fohász Ó, Jézusom, bocsásd meg bûneinket; ments meg minket a pokol tüzétõl és vidd a mennybe a lelkeket; különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a Te irgalmadra. 23/ Keresztút A keresztutat nehéz imádkozni könyvecske nélkül. Ezt a rövid vázlatot emlékezetbõl elmondom minden fájdalmas rózsafüzér után és ahogy kedvem tartja, helyenként mélyebben, máshol kevésbé mélyen átelmélkedem. Hatásosnak tartom. Jézus: 1/ Hagyta elítélni magát; 2/ Vállára vette a keresztet; 3/ Elesett elsõ ízben; 4/ Találkozott Anyjával; 5/ Cirenei Simon segített neki; 6/ Veronika kendõt nyújtott neki; 7/ Elesett másodszor; 8/ Találkozott a jeruzsálemi asszonyokkal; 9/ Elesett harmadízben; 10/ Megfosztják ruháitól; 11/ Keresztre szögezték; 12/ Meghalt a kereszten; 13/ Levették a keresztrõl; 14/ Sírba tették; 15/ Halottaiból föltámadott. Isten áldd meg a magyart Jó kedvvel, bõséggel, Nyújts feléje védõ kart, Ha küzd ellenséggel; Bal sors, akit régen tép, Hozz rá víg esztendõt, Megbünhödte már e nép A múltat s jövendõt! Hol Szent Péter sírba téve, És Rómának dobog szíve, Ezrek ajkán, ezer nyelven Hõ ima zeng édesdeden: Tartsd meg, Isten, szent atyánkat, 24/ Magyar himnusz 25/ Pápai himnusz

8 Krisztusnak helytartóját! 26/ Imádság a szent õrangyalhoz Isten angyala, szent õrzõangyalom, reád bízott engem az égi irgalom. Világosíts, õrizz, vezérelj és kormányozz e napon. Ámen. Õrangyalom, szívbõl kérlek, Légy vezérem, amíg élek. Ments meg engem bûntõl, bajtól, Ne hagyj el a halálomkor. Mindig jóra figyelmeztess, Úgy vezess a jó Istenhez. Tízparancsolat 1/ Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! 2/ Isten nevét hiába ne vedd! 3/ Az Úr napját szenteld meg! 4/ Atyádat és anyádat tiszteld! 5/ Ne ölj! 6/ Ne paráználkodj! 7/ Ne lopj! 8/ Ne hazudj és mások becsületében kárt ne tégy! 9/ Felebarátod házastársát ne kívánd! 10/ Mások tulajdonát ne kívánd! Fõparancs Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl, teljes elmédbõl és minden erõdbõl! Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! A szeretet parancsa Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szeretlek titeket, úgy szeressétek egymást ti is!

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT!

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MARISTA TESTVÉREK 2008 1. SEGÍTSÉGÜL-HÍVÁSOK Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz nekünk. Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk. Szent József,

Részletesebben

Elsőáldozásra készülök!

Elsőáldozásra készülök! Elsőáldozásra készülök! Katolikus köszöntés: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Ámen. Laudetur Jesus Christus! In aeternum. Amen. Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Szentháromság

Részletesebben

Szentségkitétel. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat.

Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat. BEVEZETŐ ÉNEK Ó, halld meg, Uram, ó halld meg imám, hívlak, jöjj, válaszolj! 1 Ó, halld meg, Uram, ó halld meg imám, jöjj és figyelj reám! Jöjj, Szentlélek, jöjj közénk, jöjj el, fényességünk, 2 jöjj,

Részletesebben

Elsőáldozásra készülök!

Elsőáldozásra készülök! ELSŐ SZENT ÁLDOZÁS Kolozsvár 2013 1 Elsőáldozásra készülök! E füzetkében minden megtalálható, amit egy elsőáldozónak tudnia kell! 2 3 Katolikus köszöntés: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus

Részletesebben

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből Imák a Nagyfigyelmeztetésre. Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből A dokumentum forrása: www.uzenetek.eu Szerző: A te szerető Megmentőd, Jézus Krisztus cimre. Page 1 Információ a dokumentum használatához A dokumentumot

Részletesebben

2013. július 4. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2013. július 4. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2013. július 4. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA

IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA A Keresztes Imahadjárat imái Az imák elé csatolt, bevezetõ gondolatok és üzenetek (Szerkesztõi megjegyzés: A dátumok az üzenetek átadásának idejét mutatják,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete Fausztína nővér imája TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája alapján" 4. Novena ad Beatam Mariam Virginem 5. Magnificat

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

A Szent Pápa nyomában! LENGYELORSZÁGI ZARÁNDOKÚT

A Szent Pápa nyomában! LENGYELORSZÁGI ZARÁNDOKÚT A Szent Pápa nyomában! LENGYELORSZÁGI ZARÁNDOKÚT ÚTIFÜZET 2014. MÁJUS 12-16. NÉHÁNY TUDNIVALÓ Néhány tudnivaló: - Szállás: Halcnow-ba (Biesko Biala egyházmegye kegyhelye). - Utazás: 1 autóbusszal lehet

Részletesebben

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Április 15-től szeptember 11-ig Szentháromság Atya Fiú Szentlélek Mária tisztelete I Mária tisztelete II Családért Ifjúságért Engesztelés Hazáért

Részletesebben

Egy óra az Oltáriszentség elõtt

Egy óra az Oltáriszentség elõtt Egy óra az Oltáriszentség elõtt Szentségimádás Töltsünk el együtt egy órát az Oltáriszentség elõtt Ima Szent Mihályhoz Szent Mihály arkangyal védelmezz minket a küzdelemben! A sátán gonosz kísértései

Részletesebben

MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET

MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET Az alkohol rabságából Jézus a szabadító! BETŰRENDES ÉNEKMUTATÓ 138. zsoltár 41 Dicsőség 99 A béke napja közel 91 Dicsőség! Dicsőség! 103 A

Részletesebben

ELSŐSZOMBATI ENGESZTELŐ IMAÓRA

ELSŐSZOMBATI ENGESZTELŐ IMAÓRA GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA TORDAS ELSŐSZOMBATI ENGESZTELŐ IMAÓRA Tűztenger kell a magyar földre imádságból, engesztelésből! 0 I M A F Ü Z E T 1 ENGESZTELŐ IMAÓRA 1. Bevezető ima: (állva, közösen)

Részletesebben

(AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET

(AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET KARÁCSONY ÉJSZAKÁJA (AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

Részletesebben

Ottawai Kálvin Magyar Református Gyülekezet Ottawai Magyar Katolikus Közösség

Ottawai Kálvin Magyar Református Gyülekezet Ottawai Magyar Katolikus Közösség Ottawai Kálvin Magyar Református Gyülekezet Ottawai Magyar Katolikus Közösség 2012. január 22. Ökumenikus istentisztelet iszt elet 1132.. szám Lelkipásztor: Ft. Kürnyek Róbert és Nt. Péter László St. Elizabeth

Részletesebben

Egy óra az Oltáriszentség előtt

Egy óra az Oltáriszentség előtt Egy óra az Oltáriszentség előtt Ima Szent Mihályhoz Szent Mihály főangyal védelmezz minket a küzdelemben! A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten! Te

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Összefoglalónkban Szent Fausztina nővérről, az Isteni Irgalmasságról valamint a magyar Regnum Marianumról és az Úr Jézus és a Szűzanya által

Részletesebben

Magyar ökumenikus imaóra

Magyar ökumenikus imaóra Magyar ökumenikus imaóra Ti vagytok erre a tanúk (Lk 24,48 ) 49. ökumenikus találkozó 2 Magyar ökumenikus imaóra Ti vagytok erre a tanúk (Lk 24,48) 3 Magyar ökumenikus imaóra Ti vagytok erre a tanúk (Lk

Részletesebben

Ima papi-szerzetesi hivatásokért

Ima papi-szerzetesi hivatásokért Ima papi-szerzetesi hivatásokért 1. Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk! Urunk, adj nekünk jó papokat, akik hivatásuk fenségét átérzik és azt nem saját fényüknek tekintik!

Részletesebben

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE Új rózsafüzérek a Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Bevezetés ISBN 963 217 511 5 számú Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Felelős szerkesztő: Jánossy Gábor

Részletesebben

Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára

Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára PPEK 790 Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság Donna-Marie Cooper O Boyle Imádságos várandósság Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK)

Részletesebben

Ökumenikus istentisztelet Budapest, 2014. augusztus 19. 18 óra

Ökumenikus istentisztelet Budapest, 2014. augusztus 19. 18 óra Liturgia_2014_Layout 1 2014.08.06. 12:46 Page 1 Ökumenikus istentisztelet Budapest, 2014. augusztus 19. 18 óra Az istentisztelet kezdetét megelőzően a templom előtt térzene szól. Ökumenikus, állami és

Részletesebben

Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért. Szerkesztette: Jánossy Gábor

Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért. Szerkesztette: Jánossy Gábor Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért Szerkesztette: Jánossy Gábor Stella Maris Alapítvány Budapest, 2007 Jelen összeállításunkhoz kiadványainkból: Rózsafüzér imakönyv bővített, átdolgozott kiadás,

Részletesebben

Alapvető imádságok. Isten Angyala, őrangyalom, mivel rád bízott engem az isteni jóság, világosíts meg és őrizz, vezess és kormányozz engem. Amen.

Alapvető imádságok. Isten Angyala, őrangyalom, mivel rád bízott engem az isteni jóság, világosíts meg és őrizz, vezess és kormányozz engem. Amen. Alapvető imádságok A keresztvetés Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Dicsőség az Atyának Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Üdvözlégy, Mária

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

ZSOLTÁROK ÉS ALLELUJA VERSEK. Vasár- és ünnepnapokra. B év

ZSOLTÁROK ÉS ALLELUJA VERSEK. Vasár- és ünnepnapokra. B év ZSOLTÁROK ÉS VERSEK Vasár- és ünnepnapokra B év Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia Tab,2011 2 Tartalom Advent 1. vasárnapja... 5 Advent 2. vasárnapja... 6 Advent 3. vasárnapja... 7 Advent 4. vasárnapja...

Részletesebben