'elcld6spol iti ka alakitds6t'

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "'elcld6spol iti ka alakitds6t'"

Átírás

1 Gy6r-Moson-sopron Megyei T5 rsadal mi Egyesi'il6sek Sziivets6ge Kiizhasznf s5gi jelent6se 2OL2.6vr6l TARTALOMJEGYZEK 1. 5z6mviteli besz6mol6. M6rleg (csatolva). Eredm6nY levezet6s (csatolva). Gazdasdgi inf'ormdci6 a beszdmolssi idciszakr6l z. K6zponti kolts6gvetdsbsl kapott tdmogat5sok felhasznslsssnak bemutatssa 3. A vagyon felhaszn5l6silval kapcsolatos kimutatds 4, C6l szerinti juttatdsok kimutatdsa Kozponti kolts6gvet6si szervtcjl, az'sllami elkulonitett p6nzalaptol, a helyi onfbrm5nyzattsl, a kisebbs6gi telepril6si 6nkormdnyzatt6l, a teleptiles 6;ti;il;;izatok't6rsut5s5t6l-es mindezek szerveitsl kapott t5mogat5s m6rt6ke' A kozhaszn0 szervezet vezetd tiszts6gviselsinek nyijtott juttatssok 6rt6ke, illetve osszege, 7. Kozhasznri tev6kenys6grcsl szolo r6vid tartalmi beszsmol6' A Gy6r-Moson-Sopron Megyei T5rsadalmi Egyesiil6sek sziivets6ge Kiizhasznf ssgi ielent6se 2012-es 6vr6l 1. SzSmviteli beszsnrol6. M6rleg (csatolva). Eredm6nY levezet6s (csatolva) A t6 rsada I m i szervezel - 2OO4'1 2' 0B-6n" a la ku lt' 'elcld6spol iti ka alakitds6t' A tsrsadalmi szervezetet a GyMS Megyei Bir6sSg a Pk' sztt GazdS kod5siinfornr5ci6abesz6mol6siid5szakr6.. iaas *ii'iiiisii'ts;o:zoverstgi 1 qvil Alfinv i r'l ln-)1'--!r q,i-bil5 utt, q6/618-8c6 szam: '1-08

2 t l BhosS.J i h et6 rdzert szirn /IJEE]K$.! A,\ klpr,[trtl crhluk [,fitrra"t-lxrsfl attil ninrtcnek rlitimrstv*, *udilarirrdsncinrt/rr61r* rjr^ il*or..,-!t-olfq-,g,79gprt=-,, *,. -. r dr Sn O*Lh i resci i-dse:}f s-es'u 7"SE#C crtru, t(i6i.*n!irir.tr-,s : Forll./-. ^.-. -.,E-egg.x.. #' eir -#- 5 A Kiizhasunf Egyszrlriisitett 6ves besz{rnold E" S J iiuleti (i'rol r<r'r.,.",1-,_".,1,.?, f.4- J'.1,,jj:tr'r]r: $r:11:1h - FlH terbif,illri r)rrnt:!..&htirlilliirolrt': r:tr,,j-t' (ln l I i!+.20: 0r l w.f Lij1jt,ttr 2

3 E,naEiqih't siln,; Adrszil [Eg]iuTid-El ffit*t',,{[fl;+.*f.':'jk',uen:=,{{!1ro}.k:ns\niz,niril:rs, - E A.i i/zleti Av merlesfi.rrotjl$nallirn:. I c / R'-.(--?' g.!"-.. {Evrht/naPl Kcizh arlit ni egyszerrjs I tett 6v es beszi mo lo me rl ege :urcrunckir:a;{mrrarl3! iuliltol'; Fl.bf ;{ f'llllal iv iflf'lfie- -Io"lt- Fi. lv Bd!4ielr srkra\:! +FU'rl:i"''JiFs 0S, B. furb;lx/ltiirut t,il +r* '(o l( 4u) '44!2 t' 0;..*----+-** :<lli/i.hlbe l]e. i fr x(t\ir:rllbllk 7+J l9 I') Jr,t3Trr,K!'.{i-.{r:< ;V n:\iie\r:(irzik,t*o95 Lj Ii, C..riti"idrilEliellrialrol&all rtzeoza)hi Dssl'I,ctr,li :i. I tt. Snj'ir tii*d il!.-lt +ra l l l!-+lt fl') ---t--,+. --T-- I I lrrr:ll'it:ile, lj. r II r''r<lit..'6-, I L,:. ('t. oiirhlir Errr:dk I : j i l\. tir d,.r5i:$ljtjk ii l t-t*r;-;',.arutur. rl rrrg*,!. :rrl:i;bel It i vl. l!rd76ti J.'q-l{oi eillliln{,ei;i le.{j(ai':8::!t ln. F, e{llutullg I! I t!jte!- N tzt+ _ - :,, -+F!_ tlnt n... 6-?'e4 I J (95J_ '-,,-,.i? kd-:{! \:l-' -,rli ' irr i.jtdrljr idttsh ' i;s :txrisolj n lililrrt t'"kitli(s ilra;rrn it ib.!1f-{.sifhir s)lw!h!,rilltl rer6j.isli Sti'1,!irsil: p uilfliiil,lii] l'#,i ihu 'ijnt1 1Fi.S6:i6!:u rl-lr I In ' t i't't) ""u,r".frdrrru.,j;-f i +as'h6rtx lrl - yuit_mcs0i{- ^^{, pfi0l\l 'Btr)ArrArMt r,,lrrvcr FGvt.c ijs,:j/ cr:i;,.1", ^. )cbt ^.iuszam: t g5sa0gg_l _Cg

4 l l l l BirisElt.iEt sa:r, 4l5sarr: Iffi:Hffiffi?rCiJAsiJ- Irl -s-r.ir Az tjzleli ev rndletiorduitrnepia:._!-g E, 4e..g /..... lelrlrqi.naot II lizh aszn ri cgv.szer-ririt cl t 6ves beszri t.rcdmdnlkintut:rtrisa rn ulo l/1. oldrl i,l'j;1'-ii'.,', j.,;l5f..lu',1;*i'se,i:.'rlor o' i, *,1n*=.rrr..*-i*l*fr-ffi L n,/s n _'l _+ I I :.'::t,.::f:s,*l;;;- -' 6., r. rgvii'sertlrt< ' Ltt,,a1i*;-r1".,o[r..,il., 1r ;.,-l; ii 1i. $J-.t{ trt{tf'r-ieulirrcdt.rf,ytfuitr:ipjrge,lr?:n,n.b(ltl!ljn+hr!,}q.b"r6!triu 4

5 le:l lssld!4it'jir ' irr U:vinmb il,x.ntinrdrrrki it rrssrq r 0 0:L r,l0 I.r-\, t,;1f,. F*'f lnsll & Oirwd9t \u grar,:./rr:iuz!m: ;!EQEg-eg_.1 gtt 3-e urlgli e,r rrrirf egtl.rdiil$nep X+, &.p / A..a.#,.S i i*,",rrri.rr.rni K d;rhauan ri eg".-szertiritctt v eu hesaim o16 r,reomenyldrnutiltiss *_ l/2. oldal A f{tul D-TncrHilc Ijlodl fr C5 hlthrrec -uj 'la ri',.{ kf423t:r,, -adircli lutryb.rrsgii letr0l!::lc$dlc-t il j:i UlLm.ilZrtE I 6rt!P 4 3 3,rt :_4s +5 4 Fpi: r,.:s-lili**irf I t-,\ in"lauj-ii rctilfri;frerji.-r:,-.. r:t -, l:. r11 L brj icai+aeni\i trujq ll I'\i=hciriruirirrL I j _" i. LJralzti jullv.l*;k * *rr*t ri Err- j '4 ' -*--i_ ltta,]rirr'i;t-i--.ri,;ir,r -l- - i,,srildt (itit trijerillr;lfq{.fi+kc ' 1i.tddrn* tl$tt!utll.npirl o="0r1.1t_r:r fin.gy{'i yittr0&airi +rctrnt:rl ri,fi t I ".Lo+.r ;;;;;;;;;1..,.,,., Karr*ia,: dttt ::j''' i-it $1 fl tjir:ti{fh mll:i r+sullt E$ttiilt lt i inrfltlel ;tt1+jyr,adri J,r, l: r..,'rl :91! l tttr *::Lal&#,n. (sfii. j$i:::.t J: GY. N - IVlOS(] N.S(] P R f] N iviegyei iaiisi.dai MI EOYESU..ESE( SICVETSEGE gj2r GVrri ararr i ir,:18'32. iei. q6i61,i'b(j5 iar: 36/618-8C6 ilccszein:

6 n ^.:,ir.li tstit,te:t SEir,\ kw'e(!n rdalfl! ktnywilxra{li,-tri njdcnff el Kdzhaszn! egyszeriisitett d!,es be$zjmold I6jAkoztato adatok ttrna!. -LIn+.rrEtniufinapja:?-ot!-,1.:..."...-!,? t i*ht,, P!+m I a, * ***ttlju, c,ir-;;;rk --l Er-aar L= Ft-ha1 gt4ad CvlFrl mliilseirirsi I Tt-t!Yj! s r;: ' n,.r),iitotr tu*rllil i Turnrt,urtr, J.Lnu i",*i*ili - L L_ /L+{, 44 r 4 A 6 a L.. 4 r l"*,,#;; 1?'F lilef r..,iri(t r{:t:l r{:tju r $l : fbt::.rts vri/ t l.tei };ii,i$r du)i, r It il. + *.?,! 4.t i!: t{$l,ifii -,4ddn, r6ili:a l-.:! 'il;. r'(i:rer. (rqr?ii.lq')!,q lqdnerr Dj.i1h:!ur{,r}riri,\J r*harrr v r 0 cr : il :i r.,!.r,n.or,[': :;:tqr 9021 Gyor Arany J. u. 2g-32. Tel. : 96/ Fax: 96i61B-806 Adoszdm: g.1 _0g 6

7 l i l GYhISH TESZ 2012.es 6ves tieszdmot6 mel16klere l:o?l'aszr)i, ketlt+ kdr'ttrrirel? adatlk a hank E+ prinztdr eg/enrbq kirahlsvel srrr Fthan drt6ndy. OSSZES BEVfTE!- FF Al1, jr0l szameltn,l kepjtt i,imoga:ds nlegflnbzemaltektci pnldaru utrn ehr,bd tjmnghtis tagdijsk ec' b bank{erol.ivilszcr?e26il trek nynjtott szjlgilttstde saji( ingstlni has.os rtdsibo' bf!d-el acatok 1Q0cr Fl.han 4915J 14S4 20 5C5?Z 1r? l3!8 '10u eobci Perzugrilqg Hljes0ll BB3r{ OSSZES KTADAS EBBII- Erlqgts[e.rri rltfr]fdiije ArtExcsdkk6nE;; elrcs b r(dltedqck ffimelyljcl,bgl kil jil'ulckok 012?6 43S81 r 778 '2212 M7 2ls ?0i21231 birnki!ark: sl04s32 13S5 236 pcnrter: Fenztill 11Sj24 6e-+62 1i5 H 23'l$e i:j."'li^l H viiil' iii#[ili!,,,,li6#[:,ifl:;;[,ffi, Addszdm: 1BS3B09g..l-08

8 2. A GyMSM Tdrsadalmi Egyesrll6sek Szdvets6ge kolts6gvet6si tdmogatsst nem kapott. 3. A szovets6gnek vagyona nincs. 4. C6l szerinti juttatdst nem kapott. 5. Az Onkormdnyzatt6l tismogatdst nem kapott. 6. A vezet6 tiszts6gviserl6k juttatdsban nem r6szesrlltek. 7. Riivid tartalmi bes;z6mol6 A hagyomdnyoknak megfelel5en r6szt vettrink: - a Nyugat-dundntrili RegionSlis Fejleszt6si Tandcs ril6sein 6s a Segit5-Hd16 fogad6 napjain - a Nyugat-dunSnt[li RegionSlis Mrjkddesi Kdzpont rendezv6nyein, ezzel biztositva tagjaink szakmai 6s 6rdekk6pviselet6t. A v6lem6nyek osszegyfiit6s6re f6rumokat szerveztr-ink 6s onk6ntes szak6rt6ket is bevontunk - a GySri Onkormdnyzert 6s a Kisalfold ErdSgazdasttg Zrt. "Madarak 6s F5k napja" cimfi rendezv6ny6n - a 14. Regioni5lis SzociSlpolitikai konferencisn tagjaink 6s t4 6nk6ntesunk r6v6n k6pviseltettrlk magunkert, a civil t5rsadalmat - Gycir Megyei Jogi Vdros munkabizottsdgai kozul hatban vagyunk rendszeres meghivott tagjai a testuletnek - A gy5ri CISZOK Sltal rendezett "Informdci6s d6lutdn a hiteles civil m(kod6s jegy6ben" rendezv6nynek aktiv r6szesei voltunk tagjainkkal 6s 6nk6nteseinkkel - Szent Ldszl6 Nap rlnnepi rendezv6nysorozat6n 15 f5vel k6pviseltettuk magunkat -,,Civil szervezetek fejleszt6se 6s hdl6zatba szervez6se a Dundntrjl kist6rs6geiben", ahol tdbb mint 100 hstrdny'os helyzet[i roma civil szervezet felzttrk6ztatssdban nyriitottunk segits6get a tagok 6s orrk6ntesek6pz6s6vel -,,Hdtr6nyos helyzetfi szem6lyek felzfrkoztat6 programja a Gyc5ri Kist6rs6gben", melynek keret6ben 60 roma ember k6pz6se 6s munkdba Sllitdsa tortdnt meg - aktivan bekapcsol6rltunk a Nemzeti Fogyaszt6v6delmi Hat6sdg Sltal rendezett ellensrz6seken fogyaszt6v6delemmel foglalkoz6 civil szervezetek bevonssdval - a tagjaink dltal rendezett szakmai bemutat6kon 6s csalsdi napokon aktivan kozremtjkodrink onkdnlesek bevon5sdval (Elektromos Sporthorg6sz csalddl sportnap, GyMSM Iparkereskedelrni 6s Iparkamara Kenyerfesztivdl) - a Pro Urbe LokSlpatri6ta Egyestllet kdz6leti f6rumain - a Gy6ri Sz6chenyi Is;tvdn Egyetem 6ltal rendezett "Segiten6k,(hogyan) segfthetek" szakmai el5add sorozaton - Tobb mint 12 6nk6n1[esrink vett r6szt a Tudatos Vdsdrl6k Egyesrilete 6s a Falusi 6s Agroturizmus Orszdgos Szovets6ge Sltal szervezett k6pzesen - tobb 6ve mijkodtetjtik a GYMSM CsalSd, Es6lyteremt6si 6s Onk6ntes Hdz hsl6zatot, melynek keret6n belul tartott kist6rs6gi f6rumokon onk6nteseink mint el6adok vdllaltak feladatokat - a GYMSM "Szril5foldtink" Egyesulet honismereti, helytort6neti 6s n6prajzi p5lydzatainak osszegyfijt6s6ben, ki6rtekel6s6ben, a hagyomsnyoknak megfelel5en a TESZ krilondijat alapitott Kiemelt szerepet vdllaltunk : - szinten onk6nteseink bevondsdval a "SzociSlis Majdlis" megszervez6s6ben, a rendezv6nyen tagjaink [<ozr]l kdzel 40 csaldd vett r6szt -,,Ldss Zolden" Zold 'IaniScsad6 Iroda mfikodtet6se. A programc6lja, hogy a megy6ben 6l6k kornyezettudatoss6ga, a lakossdg kimutathat6 c yol-[.40s0 f,j-s0 pb0 r,/ tuiariyfl EGYi:SULTSIX SI'JVITS!(]I 9021 Gyai Ai;n,f ) it.:!e aj2. Iei.: 96/613-8i15, tax: 36ie1B-BC6 Art0s2im: I 953A098_l -C5

9 tlllll - elsssorban a bajba. jutott csalddok 6s id6s kor0ak veszik ig6nybe mfikcidtetett, de a pszaf az dltalunk dltal finanszirozott p6nztigyi tandcsad6 irodiit. Gy5r,2013. mi5jus 30.,,ilti",{t3?iii? tisil#ffitii; - 3J,3i3:,tfl,l S,,',';i Addszdm: Sdndor Incik Z.6rad6k: E Kozhasznisdgi jelent6st a Gy6r-Moson-Sopron Megyei Tdrsadalmi Egyesril6sek Szdvets6g6nek Taggyrit6se mdjus 30-5n elfogadta. ' tsax:yo/oio-uuu Tel.:96/61Li'ljr):r

i fffii.":tffi:il'"?'o"i#tf'",!tii91il.il:9t.i:v-::ri3i''1'" Kiir A,,Duna-t6i- Maevat--Yf9lP-1r5ti

i fffii.:tffi:il'?'oi#tf',!tii91il.il:9t.i:v-::ri3i''1' Kiir A,,Duna-t6i- Maevat--Yf9lP-1r5ti ,,Duna-t5i" Magyar-Izraeli Bar6ti K'ir Ktizhasznf s59i i-elent6s 2OL2' 6v16l TARTALOMJEGYZEK 1. szdmviteli ---. besz5mol6 M6rleg (csatolva).,-,.. EredmtlnY levezet6s 'ti"ttaj6 (csatolva). i uust6mol6si

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv amely kdszillt a Magyar Irodalmi szerz6ijogv6d6 6s Jogkezel6 Egyesiilet kiizgyiil6s6n 1088 Budapest, Mfzeum utca7. miircius 30. l4 6ra 30 Perc iil6s levezeto eln6ke, Menyhdrt

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 76 78. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 12386-060 Travel Help utazási biztosítás Feltétel 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az

Részletesebben

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Jelentés a Magyar Energia Hivatal által kezdeményezett vizsgálatról K

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Feltétel Multi Help Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az UNIQA Biztosító Zrt. (székhelye: 1134 Buda - pest, Róbert Károly krt. 7074. a továbbiakban: biztosító) se

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

a TENSEL ME 2006 PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100

a TENSEL ME 2006 PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ a TENSEL ME 2006 fájdalomcsillapító és izomstimulátor készülékhez a b c d e f g PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100 ALKALMAZÁSI

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

de emellett ddnt6ttiink", thj6kodatta Reinhold Gdl (SPD) a siilzbachi r6szdnkormenyzatot 6s frakci6j 6t.,,Nem utasithatjuk el a bar6tilag

de emellett ddnt6ttiink, thj6kodatta Reinhold Gdl (SPD) a siilzbachi r6szdnkormenyzatot 6s frakci6j 6t.,,Nem utasithatjuk el a bar6tilag A,A rnn/jililktqt HERCEGKTJT K6ZSfG I- A* I INFoRMACI6s LAPJA I tzo rt I 2l)06. {prilis. 7. dvfolyam. tl. sz:im f-{fl,se3s Hr{zassigi ajhnlat a magyar Hercegkritnak de emellett ddnt6ttiink", thj6kodatta

Részletesebben

Plotinus Holding Nyil. nosan Mfik6d6 R6szv6nyt6rsas6g. ld5kiizi vezet6s6gii. mol6. 201sQl. K6sztilt: z0t1lo4l09

Plotinus Holding Nyil. nosan Mfik6d6 R6szv6nyt6rsas6g. ld5kiizi vezet6s6gii. mol6. 201sQl. K6sztilt: z0t1lo4l09 Plotinus Holding Nyil nosan Mfik6d6 R6szv6nyt6rsas6g ld5kiizi vezet6s6gii mol6 201sQl K6sztilt: z0t1lo4l09 Vezet6s6gi jelent6s A Plotinus Holding Nyrt. jelent6s6ben a 2015-tis els6 negyeddv folyamatair6l

Részletesebben

. ~ A hálózatfejlesztési m.unka nagyobb megbecsiiréséfa t' incrrt.~knrílva fou~1ak kollét!ji11k dol!.(ozni,

. ~ A hálózatfejlesztési m.unka nagyobb megbecsiiréséfa t' incrrt.~knrílva fou~1ak kollét!ji11k dol!.(ozni, 1988. nhírcius C+YÓC+YSZl~IZESZE'r 139 Gyó~yszcrtszct :l~!. 139-J.~5. 1988. A hálózatfejlesztési m.unka nagyobb megbecsiiréséfa t' ~1;::: JIGirT Efzervc::é.si F:J;:ako8zlálya a lcorszerü gyógy8zertárak

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Val sz n s gsz m t s. Ketskem ty L szl

Val sz n s gsz m t s. Ketskem ty L szl Val sz n s gsz m t s Ketskem ty L szl Budapest, 1998. szeptember 18. Tartalomjegyz k EL SZ 5 I. AKolmogorov-f le val sz n s gi mez 7 I.1. Aval sz n s gsz m t s alapfogalmai s axi marendszere... 7 I..

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben