évfolyamon. A gimnáziumi biológia kerettanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11-12. évfolyamon. A gimnáziumi biológia kerettanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya"

Átírás

1 BIOLÓGIA

2 évfolyamon A gimnáziumi biológia kerettanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya A gimnáziumi biológia kerettantervben kifejezõdõ értékrendszer tükrözi a Nat-ban meghatározott közös értékeket, azonosíthatók benne a Nat-ban kiemelt kompetenciák. A gimnáziumi biológia kerettantervben foglaltak alkalmasak a kompetenciák fejlesztésére, meghatároznak egy koherens szaktudományi mûveltségképet, segítik a differenciált tanulást és útmutatásokkal szolgálnak mind a kiemelt, mind a mûveltségi területhez rendelt fejlesztési feladatok teljesítéséhez. A gimnáziumi biológia kerettanterv oly módon igyekszik meghatározni a tantárgy tartalmi követelményeit és fejlesztési feladatait, hogy ezzel elõsegítse az iskolai nevelés és oktatás hozzájárulását a környezeti és gazdasági fenntarthatóság kialakulásához és a társadalom felelõsségtudatának erõsödéséhez. Figyelmet fordít az emberiség elõtt álló közös, globális természeti-környezeti problémákra, hangsúlyozva az egyén és a kisebb és nagyobb közösségek felelõsségét a veszélyek csökkentésében, elhárításában. A gimnáziumi biológia kerettanterv alapvetõ céljának tekinti tanulók a felnõtt életének sikeressége szempontjából kiemelt fontosságú kulcskompetenciák fejlesztését, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítést, a személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulási eljárások és módszerek terjedésének elõsegítését. A gimnáziumi biológia kerettanterv és a kulcskompetenciák fejlesztése A biológia gimnáziumi oktatásának az oktatási rendszer egyik elemeként szerepe van abban, hogy a tanulók megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a személyes boldogulásukhoz és fejlõdésükhöz, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Természetesen a gimnáziumi biológia kerettanterv a tantárgy jellegébõl adódóan nem egyformán kínál lehetõséget minden kulcskompetencia fejlesztésére de ha eltérõ mértékben is, mindegyik kulcskompetencia fejlesztése lehetséges a tantárgy segítségével. A biológia oktatásának központi eleme a természettudományos kompetencia fejlesztése. A természettudományos kompetencia fejlesztésével a tanuló készséget és képességet szerez arra, hogy az ismeretek és módszerek felhasználásával, az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjon, elõrejelzéseket tegyen, s irányítsa cselekvéseit a hétköznapokban. Ugyancsak magában foglalja a természettudományos kompetencia az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlõdés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelõsség kialakítását. A természettudományos kompetencia birtokában a tanuló képes lesz mozgósítani természettudományos mûveltségét, a munkájában és a hétköznapi életben felmerülõ problémák megoldása során. Képes lesz kritikusan szemlélni az áltudományos, az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyilvánulásokat, és képes lesz cselekedni a fenntartható fejlõdés feltételeinek biztosítása érdekében lokálisan, és globális vonatkozásokban egyaránt. A természettudományos kompetencia egyik speciális területe, fejlesztési iránya, a környezettudatosságra nevelés. Ennek célja, hogy elõsegítse a tanulók magatartásának, életvitelének átalakulását annak érdekében, hogy a felnövekvõ nemzedék képes legyen a 2

3 környezet megóvására, elõsegítve ezzel az élõ természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlõdését. Ha a tanulók érzékennyé válnak környezetük állapota iránt, akkor képesek lesznek a környezet sajátosságainak, minõségi változásainak megismerésére és elemi szintû értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megõrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik vállalására és jogaik gyakorlására. A környezet ismeretén és a személyes felelõsségen alapuló környezetkímélõ magatartásnak a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelvnek kell lennie egyéni és közösségi szinten egyaránt. A környezeti nevelés során a tanulók megismerik azokat a folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Megismerik a társadalmi-gazdasági modernizáció egyénre gyakorolt pozitív és negatív hatásait a környezeti következmények tükrében. Bekapcsolódhatnak közvetlen környezetük értékeinek megõrzésébe és lehetõvé válik, hogy életmódjukban a természet tisztelete, a környezeti károk megelõzése váljék meghatározóvá. A biológia oktatásában a természettudományos kompetencia fejlesztése mellett kiemelt szerepet kap a nyelvi, elsõsorban anyanyelvi kommunikáció fejlesztése. Ennek birtokában a tanuló képes lesz a tantárgyi témákban szóban és írásban kommunikálni. Képes lesz felhasználni a különféle tudományos-ismeretterjesztõ szövegeket, összegyûjteni és feldolgozni belõlük a releváns információkat, és képes lesz saját gondolatait a helyzetnek megfelelõ módon meggyõzõen megfogalmazni és kifejezni. A gimnáziumi biológiaoktatás számos területe alkalmas a matematikai kompetencia fejlesztésére is, hiszen ez a kompetencia lényegében egyfajta matematikai gondolkodás alkalmazásának képessége, akár a mindennapok problémáinak megoldására is. A biológiában elsõsorban a matematikai kompetenciának azon területeit fejleszthetjük, amelyek a modellalkotással és a modellek alkalmazásával kapcsolatosak. Ennek értelmében a tanuló képes lesz alkalmazni az alapvetõ matematikai elveket és az ismeretszerzésben és a problémák megoldásában. Követni és értékelni tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes lesz indokolni bizonyos biológiai kísérleti eredményeket. Törekedni fog arra, hogy a magyarázatok, bizonyítások esetében a dolgok logikus okát és érvényességét keresse. A modern biológiatanítás nem nélkülözheti a digitális kompetencia meglétét sem. Ez magában foglalja az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatát az ismeretek megszerzésének és továbbadásának folyamatában egyaránt. Ennek értelmében a tanuló a gimnáziumban képes lesz a biológia tudományának megfelelõ formában és módon használni az olyan fõbb számítógépes alkalmazásokat, mint a szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás-kezelés, az internet által kínált lehetõségek és az elektronikus média útján történõ prezentáció- kommunikáció. A gimnáziumi oktatás részeként, a biológia tanulása során az ismeretszerzés folyamata nem nélkülözheti a hatékony, önálló tanulást. A tanuló tehát legyen képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni, ideértve az idõvel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Ennek feltétele, hogy a tanuló ismerje és értse saját tanulási stratégiáit, készségeinek és tudásának erõs és gyenge pontjait, valamint legyen képes a saját tanulási stratégiájának kialakítására, a motivációjának folyamatos fenntartására. Ugyancsak képesnek kell lennie a közös munkára és tudásának másokkal való megosztására, munkájának értékelésére és szükség esetén információ és támogatás kérésére. 3

4 A gimnáziumi biológia tananyagnak több olyan témaköre is van, amely alkalmas a szociális és társadalmi kompetencia elmélyítésére. Ezekben megismertethetjük a tanulókkal a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételeit, bemutathatjuk a magatartás olyan formáit, amely révén az egyén hatékony és építõ módon vehet részt az egyre sokszínûbb társadalomban. A tanuló rendelkezi fog saját fizikai és mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel és megérti az egészséges életvitelnek ebben játszott meghatározó szerepét. Ismerni fogja az egyénnel, a csoporttal, a nemek közti egyenlõséggel, a megkülönböztetés-mentességgel, a társadalommal és az emberi kultúrával kapcsolatos biológiai-pszichológiai tényeket. Törekedjünk arra, hogy a tanulóban kialakuljon az a képesség, hogy figyelembe vegyen és megértsen különbözõ nézõpontokat és leküzdje elõítéleteit. Ez a terület alkalmas az énkép és önismeret fejlesztésére. Segítséget ad az egyén önmagához való viszonyának alakításában, az önmegismerés, az önkontroll és az önfejlesztés igényének kialakításában. A tanulók a gimnáziumban folytatják népünk kulturális örökségének a biológia tudományát jellemzõ részének megismerését. Tanulmányozzák a kiemelkedõ magyar tudósok tevékenységét, munkásságát, megismerik a haza természeti kincseit. Megismerik az egyetemes emberi civilizáció legnagyobb hatású tudományos eredményeit. Megismerik az emberiség közös, globális problémáit, az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttmûködéseket. A természettudományos és szociális kompetencia sajátos szinergiája a testi és lelki egészség megõrzésének területe. Az iskolai oktatás során kiemelt feladat a felnövekvõ nemzedékek egészséges életmódra nevelése. Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelõzésének módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. Fel kell készíteni a tanulókat arra, hogy önálló, életükben életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket tudjanak hozni, egészséges életvitelt alakítsanak ki, és a konfliktusokat képesek legyenek megoldani. Elõ kell segíteni, hogy a tanulókban kialakuljon a beteg, sérült és fogyatékos emberek iránti elfogadó és segítõkész magatartás. Figyelmet kell fordítani a káros függõségekhez vezetõ szokások (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, helytelen táplálkozás) kialakulásának megelõzésére, a szexuális kultúra és magatartás kérdéseire, a családi életre és a felelõs, örömteli párkapcsolatokra történõ felkészítésre. Célok és feladatok: A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse az élő természet működésének legfontosabb törvényszerűségeit, tudatosítsa az ember ép környezetének és egészségnek elválaszthatatlan kapcsolatát valamint a többi tantárggyal együtt kialakítsa az új ismeretek önálló megszerzésének igényét. A fenti célokból a következő feladatai adódnak a biológiát tanító pedagógusnak: Mutassa be, hogy a különböző szerveződésű élőlényekben az egyes életműködések miféle módon valósulhatnak meg. Olyan természetszemléletet és biológiai műveltséget alakítson ki, melyben az élőlények és az életközösségek változatossága, a biológiai sokféleség jelenősége alapvető. Mutasson rá ökológiai rendszerek működésében felismerhető lényeges összefüggésekre. Nyújtson áttekintő képet a tulajdonságok kialakulásához szükséges információk öröklődéséről és értesse meg, hogy az élővilág állandóságának és 4

5 változékonyságának anyagi alapjai vannak. Támassza alá természettudományos bizonyítékokkal az élővilág egységét, és helyezze el az embert a földi élővilág evolúciójában és rendszerében. Ismertesse meg a tanulókkal az emberi szervezet önfenntartó és szabályozó folyamatait, amelyek lehetővé teszik a változó környezetben a test belső egyensúlyának fenntartását. Biztosítsa az egészséges életmóddal kapcsolatos helyes alternatívák kiválasztásához szükséges tájékozottságot, és segítse elő az emberek egymás közti, valamint az emberek és környezetük közötti együttélési szabályok megértését. Tegye nyilvánvalóvá, hogy Földünk globális problémáinak megoldásáért a biológiai ismeretek birtokában minden embernek tennie kell. Tegye képessé a tanulókat arra, hogy az ismeretek elsajátítása folyamán logikus összefüggésekben, gondolkodjanak és tudják használni a biológiai objektumokkal kapcsolatosan a természettudományos megismerési módszereket. Az életkori sajátosságoknak megfelelő tanulói vizsgálatok és természettudományos kísérletek szervezésével, ismeretterjesztő művek feldolgozásával alakítsa ki az önálló ismeretszerzés igényét. Tegye nyilvánvalóvá, hogy változó világunkban a biológiai ismeretek is állandóan bővülnek, ezek nyomon követése szükséges ahhoz, hogy a világ jelenségeit megértse. Ezáltal lesz képes a természeti és társadalmi folyamatokat a harmonikus fejlődés irányában befolyásolni. Mutasson rá a biológia etikai és társadalmi kérdésekkel való kapcsolatára. A többi pedagógussal együttműködve, készítse fel diákjait az áltudományos gondolkodás felismerésére, kritikus fogadására és cáfolására. Csoportos tevékenységekkel fejlessze az együttműködésre vonatkozó készségeket, és olyan magatartásmintát adjon, mely segít az emberek sokféleségének elfogadását. Fejlesztési követelmények: Keltsük fel a tanuló érdeklődését a biológiai jelenségek, folyamatok iránt. Tegyük képessé a tanulót a biológiai jelenségek megfigyelésre, egyszerűbb vizsgálatok, kísérletek önálló elvégzésére. Ehhez legyen gyakorlata a taneszközök, vizsgálati és kísérleti eszközök, anyagok balesetmentes használatában. Segítsük elõ a tanulóban az önálló ismeretszerzés igényének kialakulását. Tegyük képessé a tanulót a természeti jelenségekkel kapcsolatos saját elképzelések és a tanult tudományos elméletek megfogalmazására, a tanultaknak magyarázatokban, elõrejelzésekben és cselekvésben való alkalmazására, az ismeretszerzés folyamatának és eredményének kritikus értékelésére. Tegyük képessé a tanulót a kísérleti eszközök megismerésére, használatára, egyszerûbb kísérleti eszközök készítésére. A vizsgálatok, kísérletek eredményeinek értelmezésére a tanult összefüggések, elméletek fényében. Tegyük képessé a tanulót, hogy ismeretszerzési tevékenységben használni tudja a nyomtatott, illetve az elektronikus információhordozókat és értse az életkorának, szellemi fejlettségének megfelelő szintű biológiai ismeretterjesztő könyvek, cikkek, elektronikus médiumok biológiával kapcsolatos információit. A különböző forrásokból szerzett ismereteit tudja összevetni, kritikusan értelmezni. Tegyük képessé a biológiai ismeretszerzés szempontjából lényeges és lényegtelen jellemzők, tényezők elkülönítésére, és segítsük hozzá a tanulót, hogy legyen képes a 5

6 különböző jellemzők alapján a biológiai objektumokat, jelenségeket, folyamatokat csoportosítani, rendezni. A biológiai kísérletek kapcsán legyen képes megállapítani, hogy mely tényezők miként változnak meg, tanári segítséggel rendezze a megfigyelések, mérések, kísérletek során nyert adatokat és értelmezze a vizsgálatok, kísérletek eredményeit. Mindehhez szerezzen jártasságot a biológia tananyagában szereplő mérhető mennyiségek mértékegységeinek és azok többszöröseinek használatában. Segítsük a tanulót, hogy vizsgálati eredményeit, ismereteit tudja megfogalmazni, és rögzíteni. El kell érni, hogy képes legyen a biológiai jelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatos legfontosabb diagramok, grafikonok, ábrák információtartalmát leolvasni, értelmezni. Tegyük képessé a tanulót ismereteinek, a vizsgálatai eredményeinek átfogó, különböző médiaeszközöket használó, informatív és esztétikus bemutatására. Tegyük képessé a tanulót arra, hogy a tanulás során szerzett jártasságait, képességeit, készségeit alkalmazza a mindennapi élet feladatainak, problémáinak megoldásában. Tegyük képessé a tanulót a tudomány-technika-társadalom komplex összefüggésrendszer elemzésére, a problémák megfogalmazására, az ember természeti folyamatokban betöltött szerepének kritikus vizsgálatára. Segítsük a tanulót a természetitársadalmi problémák megoldását célzó cselekvési lehetőségek felismerésében, a tudományos-technikai fejlődés erkölcsi-etikai vonatkozásainak helyes értelmezésében. Törekedjünk arra, hogy a tanuló fizikai és pszichés egészségének megőrzését tekintse értéknek. Ismertessük meg a tanulóval a szűkebb, illetve a tágabb környezetében előforduló és a biológiai művelődési anyagban szereplő különböző szerveződési szintű anyagok, élőlények alapvető tulajdonságai, az élő anyag jellemzőit. Ennek kapcsán mutassuk be az anyagi világ egészéről alkotott komplex elképzelést, mutassuk be a világ egységes felépítését az elemi részecskéktől a galaxisokig. Mutassuk be a különböző anyagcsoportok szerepét az élettel kapcsolatos folyamatokban. Törekedjünk arra, hogy a tanuló értse és a gyakorlatban is alkalmazza a környezet és természetvédelem legfontosabb alapelveit, valamint tegyük képessé a tanulót arra, hogy mikrokörnyezetében a szennyező anyagok káros mértékű felhalmozódásának megelőzésében aktív szerepet vállaljon. Ismertessük meg, vétessük észre a természet szépségeit és tegyünk kísérletet a természeti szépségeknek a tanulók értékrendjébe megfelelő módon történő beillesztésére. Tudatosítsuk a tanulóban, hogy a biológiai jelenségek, folyamatok egyik alapvető jellemzője az idő, az idő múlásával az élő rendszerek is változnak. Adjunk áttekintést a földi élet fejlődéséről, az emberi élet szakaszainak főbb jellemzőiről, életfolyamatok visszafordíthatatlanságáról. Érjük el annak magától értetődő elfogadását, hogy az emberi faj rasszai értelmi és érzelmi fejlődésre való képességükben nem különböznek egymástól. Mutassuk meg, hogy a biológiai objektumok, jelenségek megismerése is folyamat, közelítés a valóság felé. Tudatosítsuk, hogy a biológiai ismeretek fejlődése a különböző népek, országok tudósai, kutatói egymásra épülő munkájának eredménye, s ebben a munkában jelentős szerepet töltöttek be a magyar tudósok, kutatók is. 6

7 Évi óraszám: 74 óra 11. évfolyam Belépő tevékenységformák: A legjellegzetesebb élőlénycsoportok általános jellemzése. Az állatok és növények legfontosabb életfolyamatainak megnevezése és rövid ismertetése. A legismertebb élőlénycsoportok testfelépítési és életműködési jellemzőinek ismertetése ábrák, makettek segítségével. A különböző életfolyamatok lényegének kiemelése. Az élőlények testének felépítése és életműködése közötti összefüggések felismerése, megfogalmazása. A legismertebb élőlénycsoportok tipikus képviselői testének, életműködéseinek összehasonlítása, a hasonlóságok és különbségek felismerése, megfogalmazása. A növények, a gombák és az állatok rendszertani elkülönítésének értelmezése az anyagcserefolyamatok alapján. Tanulói kiselőadás készítése önálló témakutatással az élőlények szervezeti felépítésének és működésének összefüggéseiről. Fénymikroszkóp használata, a látómezőben lévő kép leírása, értelmezése tanári segítséggel. Egyszerű kísérletek önálló elvégzése, a tapasztalatok dokumentálása és értékelése. A többi természettudományos tantárgyban tanult ismeretek alkalmazása a biológiai jelenségek értelmezésében. A sejtek összetevőinek ismertetése és a sejtekben lejátszódó folyamatok értelmezése ábrák és mikroszkópos felvételek segítségével. A sejtalkotók felépítése és működése közötti szoros összefüggés felismerése, a sejtszintű és a szervezetszinű életfolyamatok között kapcsolat belátása. Egyszerű sejtbiológiai vizsgálatok, kísérletek elvégzése, rendezett dokumentálása, értékelése. A kémiai és biológiai tantárgyban tanult ismeretek összekapcsolása. A sejtosztódás folyamatának bemutatása ábrák segítségével. 7

8 Témakörök, tartalmak Fejlesztési követelmények Tanulói tevékenységi formák Az élőlények testfelépítésének és életműködéseinek változatossága A vírusok, a prokariótiák és Magyarázzák, miért állnak a Kiselőadások az eukarióta egysejtűek: vírusok, az élő és az élettelen - A vírusok életciklusa és haátrán. egészségügyi jelentősége. - A prokarióta sejtek Hasonlítsák össze a felépítése. - Autotróf és prokarióta és az eukarióta heterotróf sejt legfontosabb jellemzőit. baktériumok, a bakériumok egészségügyi jelentősége és Ismerjenek néhány vírus és szerepe a bioszférában. baktérium okozta - Az eukarióta egysejtűek megbetegedést, illetve néhány képviselőjének jellemzői, és jelentősége. Az állatok teste és életműködései - Az állatok testszerveződésének és életműködéseinek általános jellemzői. - Az állati sejt és a főbb szövettípusok jellemzői. - Az állatok mint heterotróf élőlények, szerepük a bioszférában. - Az önfenntartó életműködések összefüggése. - Az önfenntartó életműködések, valamint a környezet, az életmód és a testszerveződés kapcsolatának összehasonlítása az alábbi állatcsoportoknál: Gerinctelen állatok: a szivacsok és a csalánozók, a férgek, a puhatestűek törzsén belül a csigák, a kagylók és a fejlábúak, a ízeltlábúak törzsén belül a rovarok, a rákok és a pókszabásúak. - A gerincesek törzsén belül a halak, a kétéltűek, a hüllők, a madarak és az emlősök. - Az állatok társas viselkedése, kommunikációja. - Az állatok szexuális viselkedése, az ivadékgondozás különböző formái. eukaióta egysejtűt. Vizsgálják meg mikroszkóppal az állati szöveteket, hasonlítsák össze a tapasztalatokat. Fogalmazzák meg az állatok életműködéseinek lényegét. Ismerjék fel, hogy ugyanazt az életműködést többféle felépítésű szerv is létrehozhatja. Hasonlítsák össze és állítsák fejlettségi sorrendbe az egyes életműködéseket produkáló szerveket, szervrendszereket. Magyarázzák meg a táplálékszerzés módja, a táplálék minősége és a tápcsatorna felépítése közötti összefüggéseket. Magyarázzák meg az anyagszállítás szükségességét a többsejtű álltatoknál. Értelmezzék az anyagcsere, légzés, táplálkozás összefüggését az anyagszállítással. Mondjanak példákat a különböző típusú kültakarókra, mozgásformákra, légzési, táplálkozási, anyagszállítási, kiválasztási, szabályozási, szaporodási módokra. Csoportosítsák érzékszerveket. az kutatók életéről, munkásságukról (Ivanovszkij Leevenhock, Semmelweis). A növényi és állati sejt összehasonlítása. Egysejtűek mikroszkópos vizsgálata a látottak értékelése, lerajzolása. Ábrák, fotók elemzése. A legfontosabb sejtalkotók. Szövetek mikroszkópos vizsgálata, felismerése ábrákról. Az egyes életműködések összehasonlítása különböző állatoknál. Az állatok testfelépítése és életműködése közötti összefüggések megfogalmazása. Az egyes szervrendszerek felépítésének elemzése ábrák segítségével. Kiselőadások kutatók életéről, munkásságukról (Malpighi, Herman Ottó), illetve különleges állatok szaporodási, táplálkozási viselkedéséről. Minimális követelmények Alapfogalmak (sejt prokarióta, eukarióta autotróf, heterotróf). Egy-egy példa a vírusok, baktériumok, egysejtű eukarióták közül. A sejt általános felépítése. Egy-egy példa különféle állati szövetekre, kültakarókra, mozgásformákra, táplálkozásformákra, légzéstípusokra, anyagszállítása állatokra. A heterotróf anyagcsere lényege. Egy-egy példa különféle szaporodású állatokra, az ivadékgondozás különböző formáira. Az egyedfejlődés fő szakaszai, főbb állomásai. 8

9 A növények teste és életműködései - A növényi test szerveződésének és anyagcseréjének általános jellemzői. - A növényi és állati sejt felépítésének összehasonlítása. - Az autotróf anyagcsere lényege, anövények szerepe a bioszférában. - Az autotróf és heterotróf anyagcsere összehasonlítása. - Telepes növények: a mohák test és anyagforgalma. - A szövetes növények testfelépítése, anyagforgalma. - A növényi szövetek típusai, jellemzői, funkciói. - A növények anyagfelvétele és leadása. - Gázcsere és párolgás. - A szállítónyalábok felépítése és működése. - A növények tápanyagraktározása. - A szövetes növények mozgásai, a növényi hormonok. - A szövetes növények szaporodása. - Az ivaros és ivartalan szaporodási módok jellemzői. - A zárvatermők szaporodása és egyedfejlődése. - A szaporodás, az egyedfejlődés és a környezet kapcsolata. A gombák teste és életműködése - A gombák testfelépítésének sajátosságai. - A gombák életmódja, gyakorlati és egészségügyi jelentősége, kölcsönhatásaik növényekkel és állatokkal. - A legfontosabb ehető és mérgező gombák felismerése. Szerezzenek gyakorlatot a mikroszkóp kezelésében, a látott kép értelmezésében. Tudjanak elvégezni egyszerű vizsgálatokat, megfigyeléseket és azokat tudják értelmezni. Nevezzék meg a növényi szöveteket, a növényi sejt fontosabb sejtalkotóit. Sorolják fel a zárvatermők szerveit, fogalmazzák meg feladatukat. Hasonlítsák össze a légzést a fotoszintézissel, az ivaros és az ivartalan szaporodást. Ismerjék a növények életfolyamatainak lényegét. Rajzolják le a kalapos gombák felépítését. Magyarázzák meg a gombák miért alkotnak külön csoportot az élővilágban. Ismerjék fel a gyilkos galócát. Csoportosítsák a gombákat életmódjuk szerint. Ismerjék a gombák hétköznapi jelentőségét. Mikoszkópos vizsgálatok sejt, szövet). (növényi Megfigyelések (csírázás, fotoszintézis, légzés). Növények meghatározása. Kiselőadások kutatók munkásságáról (Hooke, Paál, Liebig). Ábrák elemzése (pl.: kettős megtermékenyítés). A felépítés és a működés közötti összefüggések megfogalmazása. Kiselőadások munkásságáról Femming) Gombák határozása. kutatók (pl. Gombák mikroszkópos vizsgálata. A gombák testfelépítése és a heterotróf anyagcsere közötti összefüggés feltárása. Növényi-állati sejt közötti legfontosabb különbségek. Növényi szövetek elhelyezkedése egyes szervekben, az autotrófia lényege. Növényi tápanyagok. A nedvkeringés lényege. A zárvatermők ivaros szaporodásának lényege. A csírázás feltételei. Alapfogalmak szimiózis). (pl.: Gombák rendszertani besorolása. Bazidiumos gombák testfelépítése. 9

10 A sejtek felépítése és anyagcseréje A sejtek felépítése Ismerjék a sejtet alkotó - A biogén elemek. anyagok felépítését, - A víz biológiai fontosabb tulajdonságait, szempotnból fontos biológiai szerepét. tulajdonságai. - A szénhidrátok, a lipidek, a fehérjék és a nukleinsavak Hasonlítsák össze a növényi, legfontosabb tulajdonságai. álltai sejt felépítését. - A membránok, a színtestek, a mitodondrium és a sejtmag funkciója. A sejtek anyagcsere folyamatai - A sejtek anyagfelvétele és leadása, a paszív és aktív transzport jellemzői. - Enzimek szerepe. - A felépítő és lebontó anyagcsere-folyamatok összefüggése. - A fotoszintézis, az erjedés és a biológiai oxidáció folyamatának lényege. - A sejtek energiaforgalma. A szaporodás és öröklődés sejttani alapja - Az információ kódja és átírása, a nukleinsavak és a fehérjék szintézise. - A gén és az allél fogalma. - Az öröklődő információ megnyilvánulása: DNS RNS fehérje tulajdonság. - A kromoszómák, a kromoszómaszám, haploid és diploid sejtek. - A mitózis és meiózis folyamata és biológaiai jelentősége. - A genetikai információ variálódása a meiózis és a megtermékenyítés során. - A mutációk típusai és következményei. - Az embert érő mutagén hatások és ezek következményei. Értsék meg a sejtalkotók felépítése és működése közötti összefüggéseket. Lássák be, hogy a melózisnek fontos szerepe van az élővilág változatosságának fenntartásában. A sejt mikroszkópos vizsgálata, a látottak lerajzolása. Az anyagcserefolyamatok kísérletes vizsgálata, tapasztaltak értelmezése (pl. sejtlégzés, erjedés). Hétköznapi jelenségek megfigyelése, magyarázata (pl. izomláz, fogszuvasodás, a tej megsavanyodása). Elektronmikroszkópos képek elemzése tanári segítséggel. Az ember kromoszómakészletének megfigyelése (testi-ivari kromoszómák). A mitózisd és a meiózis lényegének kiemelése, jelenőségük megfogalmazása. Alapfogalmak ismerete (pl. biogén elem, anyagcsere, enzimek, sejt, gén, mitózis, meiózis). A sejtet felépítő makromolekulák felsorolása, biológiai jelentőségük. Jelentősebb sejtalkotók és biológiai szerepük. Az anyagcsere két iránya a fotoszintézis, sejtlégzés, erjedés lényege, jelentősége. A DNS és a tulajdonságok összefüggése. 10

11 A továbbhaladás feltételei: - Ismerjék az élőlények legfontosabb csoportjaira jellemző testszerveződési formákat. - Legyenek képesek a különféle élőlények életműködéseinek lényegét kiemelni és röviden megfogalmazni. - Ismerjék fel, hogy többféle testfelépítés is eredményezhet hasonló működést. - Legyenek képesek az élőlényeket testszerveződésük és életműködéseik alapján összehasonlítani, csoportosítani. - Legyenek képesek elkülöníteni az élőlények önfenntartó és fajfenntartó működését. - Az ember és a különféle állatok testének, életműködéseinek összehasonlítása során lássák be, hogy biológiai nézőpontból az ember csak egy az élőlények közül. - A testszerveződés és az anyagcsere-folyamatok alapján értsék, hogy a növények, a gombák és az állatok miért alkotnak külön országot az élőlények természetes rendszerében. - Értsék az autotróf és a heterotróf anyagcsere lényegét. - Értsék meg, hogy a fotoszintézis folyamata miért alapvető a földi élővilág számára. - Ismerjék a növényi sejtek és szövetek legfontosabb jellemzőit. - Tudjanak példákat mondani arra, hogy a szövetes növények a különféle életműködéseiket milyen testszerveződési formákkal valósítják meg. - Ismerjék a zárvatermők szaporodásának, mag- és termésképzésének főbb szakaszait. - Ismerjék az állati sejtek és szövetek legfontosabb jellemzőit. - Tudjanak példákat mondani arra, hogy az állatoknál az egyes életműködéseket milyen testszerveződés biztosítja. - Ismerjenek néhány példát az ivadékgondozás különféle formáira. - Ismerjék a gombák legfontosabb jellemzőit, biztosan ismerjék fel a gyilkos galócát. - Legyenek képesek egyszerű vizsgálatokat, kísérleteket elvégezni, a változásokat észlelni és értelmezni. - Szerezzenek gyakorlatot a fénymikroszkóp kezelésében és a látómezőben észlelt kép értelmezésében. - Ismerjék a sejtalkotók felépítése és működése közötti összefüggést, tudjanak a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok között kapcsolatot teremteni. - Legyenek képesek egyszerű sejtbiológiai és élettani vizsgálatokat, kísérleteket elvégezni és ezek eredményeit a célnak megfelelő módon rögzíteni és értelmezni. - A biológiai jelenségek magyarázatakor helyesen használják a kémia tananyagában megismert fogalmakat. 11

12 12. évfolyam Belépő tevékenységformák: Az ember legfontosabb életműködéseinek ismerete és életműködések közti kapcsolatok felfedezése. Az emberi szervezet működésével kapcsolatos egyszerű megfigyelések, vizsgálatok elvégzése, dokumentálása, értékelése. A legfontosabb életműködések szabályozásának illusztrálása egy-egy példával. Az egészséges életmód, a tudatos táplálkozás fontosságának megértése. Az egészségkárosító szokások egyéni és társadalmi hátrányainak belátása. A rendszeres testmozgás szükségességének felismerése. Az egészséges életmódot erősítő értékek felismerése és az egészséget fenntartó magatartás szokásrendszerének tudatosítása. A betegség-megelőzés, a szűrővizsgálatok, a védőoldások egyéni és közösségi-társadalmi szükségességének belátása. A testi- és mentális egészségre káros anyagoktól való tartózkodás elfogadása. Önálló anyaggyűjtés és előadások, vitafórumok tartása az egészséges életmód témakörében. Az emberi szexualitás biológiai és társadalmi-etikai megismerése. A felelősségteljes nem magatartásra való törekvés kialakítása. A lakosság egészségügyi mutatóinak megismerése, a veszélyeztető tényezők felismerése, és tájékozottság a megelőzés gyakorlatában. Áltudományos és kereskedelmi célú sajtóanyagok kritikai elemzése. Az öröklődés lényegének kiemelése, önálló megfogalmazása. Annak belátása, hogy az élőlények és az élővilág állandó változása szükségszerű és természetes folyamat. Annak felismerése, hogy az örökítő anyag változatosságának csökkenése a földi élet számára veszélyes. A természet- és környezetvédelem fontosságát bizonyító önálló kiselőadások tartása. Érvelés a természetvédelmi területek fontossága mellett és a környezetszennyező, környezetpusztító tevékenységek ellen. Egyszerű ökológiai grafikonok, ábrázolások elemzése és készítése. A táplálkozási hálózatok mennyiségi jellemzőinek változatos ábrázolása, az ilyen ábrák értelmezése. Az életközösségek anyag- és energiaforgalmának önálló ismertetése vázlatrajzok, folyamatábrák segítségével. Élőlények és élőhelyük megfigyelése, a tapasztalatok dokumentálása. A rendelkezésre álló nyomtatott és elektronikus információhordozók önálló használata a biológiai környezet minél több oldalról, és minél részletesebb megismeréséhez. 12

13 Önálló tájékozódás az élővilág természetes rendszerébe, annak elfogadása, hogy a fejlődéstörténeti rendszer a természetes rendszer. Az ember elhelyezése a földi élővilág rendszerében. A bioszférát, a földi környezetet veszélyeztető jelenségek felismerése, környezetkímélő társadalmi-gazdasági stratégiák, alternatívák megnevezése. Annak belátása, hogy csak az egyének és a közösségek tudatok környezetkímélő magatartása akadályozhatja meg az olyan emberi tevékenységeket, amelyek a földi környezetet szélsőséges mértékben változtatják, illetve a változásokat olyan mértékben felgyorsítják, amit az evolúció nem képes követni. A legfontosabb evolúciós események időrendjének áttekintése. Annak tudatosulása, hogy az ember evolúciója során kialakult eltérések nem értékükben különböznek; a biológiai és kulturális örökség az emberiség közös kincse, amelyhez minden embercsoport hozzájárult. 13

14 Témakörök, tartalmak Fejlesztési követelmények Az ember önfenntartó életműködései és ezek szabályozása Az önfenntartó működések Legyenek képesek ábrák áttekintése segítésével az egyes - A szervezet belső környezete. szervrendszerek - Az egyes életműködések felépítését elemezni. funkciója a belső környezet állandóságának fenntartásában. Az idegi és hormonális szabályozás - A szabályozás fogalma. - Az idegsejtek felépítése, az idegszövet. - Az ingerlékeny sejtek nyugalmi és ingerületi állapota. - Az ingerület átadása. - A reflexív elve. - A szem felépítése és működése. - A hallószer felépítése és működése. - Az egyensúly érzékelése. - Az íz- és szagérzékelés. - A bőr érző működése. - Az érzékszervek védelme és betegségei - Az idegrendszer tagolódása. - A központi idegrendszer felépítése, az agyvelő részei. - Az idegrendszer szomatikus és vegetatív működése - Az idegrendszer működésével kapcsolatos egészségügyi ismeretek. - A hormonális szabályozás alapelvei. - A hipotalamusz-agyalapi mirigy rendszer. - A pajzsmirigy, a mellékvese, a hasnyálmirigy legfontosabb hormonjai és ezek hatása A keringési rendszer - A vér összetétele, alkotói. - A vörösvérsejtek és a vérlemezkék funkciója. - Az értípusok összehasonlítása, a hajszálerek működése. - A szív szerkezete és működése, a nagy és a kis vérkör funkciója. - A szív- és érrendszeri betegségek veszélyeztető tényezői és ezek megelőzése. Értsék meg, hogy a különféle életműködéseknek milyen szerepe van az ember lét- és fajfenntartásában. Sorolják fel, mely szervrendszerek vesznek részt a salakanyagok eltávolításában, azaz a belső állandóságának fenntartásában. környezet Ismerjék fel a keringési rendszer és az immunrendszer szoros kapcsolatát. Magyarázzák meg az idegrendszer és a hormonális rendszer kapcsolatát. Hasonlítsák össze a két szabályozó rendszer felépítését, működését. Csoportosítsák az érzékszerveket a felfogott ingerek alapján. Tanulói tevékenységi formák A felépítés és a működés közötti összefüggések feltárása. Ábrák és grafikonok elemzése. Egyszerű vizsgálatok elvégzése, értelmezése vérnyomásméret, pulzusmérés..). élettani (pl. Tárják fel az összefüggéseket a szervek, szervrendszerek felépítése és működése Az egyes között. szervrendszereket érintő gyakoribb Legyenek képesek betegségek és egyszerűbb élettani gyógymódjuk vizsgálatokat, összegyűjtése. kísérleteket elvégezni, a kapott eredményeket Kiselőadás készítése megfelelő módon pl. a gyermekkori rögzíteni, értelmezni. védőoltásokról, kutatók munkásságáról. A életműködések lényegének, jelentőségének kiemelése. különböző A vérerek felépítésének, működésének összehasonlítása. Az idegi és hormonális szabályozás összehasonlítása. Minimális követelmény Az alapfogalmak ismerete (pl. belső környezet, emésztés, felső-alsó légutak, artériák, vénák, kapillárisok, immunitás, reflexkör). A legfontosabb belső szervek elhelyezkedése az emberi testben. A bőr mechanikai, vegyi, fény- és hőártalmak elleni védőműködése. A bőr tisztításának, ápolásának módjai. A csontváz és az izomzat együttműködése. A leggyakoribb mozgásszervi elváltozások, sérülések, megelőzésének módjai. A szájürek, a gyomor, a máj, a hasnyálmirigy, a vékonybél, a vastagbél részvétele az emésztésben és az anyagfelvételben. A fogápolás és az egészséges táplálkozás legfontosabb szabályai. A levegő útja a légzőszervrendszerben. A hangadás. A légzőfelület csökkentő hatások (légszennyezettség, dohányzás, gyulladás) következményei és azok megelőzése. A vér anyagszállítása és védőműködése. A vér útja a nagy- és a kisvérkörben. A leggyakoribb szív- és érrendszerbeli betegségek megelőzésének lehetőségei. A vizelet kialakulása és elvezetése. A vese és a húgyutak leggyakoribb betegségeinek megelőzése. Az idegrendszer főbb részei és a hormontermelő mirigyek neve, elhelyezkedése, biológiai szerepük. Egy-egy példa az idegi és a hormonális szabályozásra. Egy-egy példa az akaratlagos és az akarattól független szabályozására. Az érzékszerv fogyatékosság korrigálásának lehetőségei. A leggyakoribb hormonhiány okozta betegségek és gyógyításuk lehetőségei. 14

15 Az immunitás - Az immunrendszer funkciója. - A fehérvérsejtek típusai, a sejtes és az antitestes immunitása lényege. - A védőoltások. - A vércsoportok. - Az immunrendszerrel kapcsolatos alapvető egészségügyi ismeretek. A táplálkozás - Az emésztés lényege, a nyál, a gyomornedv, a hasnyál, az epe és a bélnedv funkciója az emésztésben. - Az előbél szakaszai és ezek funkciói. - A táplálkozással kapcsolatos mindennapi egészségügyi ismeretek. A légzés - A légutak szakaszai és funkciói, a hangképzés. - A tüdő felépítése, a gázcsere folyamata. - A légzőmozgások. - A légzőszervekkel kapcsolatos egészségügyi ismeretek. A bőr és a mozgás - A bőr felépítése, az egészséges bőr. - A bőr részvétele a szervezet hőháztartásában. - A csontok szerkezete és kapcsolódása. - A csontváz fontosabb részei. - Az izmok funkciója és kapcsolódása a vázrendszerhez. - A mozgási szervrendszer akaratlagos és akaratunktól független szabályzása. - Mozgásszervi betegségekkel és sérülésekkel kapcsolatos egészségügyi ismeretek, a mindennapos testmozgás jelentősége. A kiválasztás - A vese, felépítése és működése. - A húgyutak. - A kiválasztószervekkel kapcsolatos egészségügyi ismeretek. 15

16 Az ember szaporodása és egyedfejlődése Az ember szaporodása Tudatosuljon bennük, - Az ivarsejtek. hogy a korai szexuális - A hím ivarszervek: a here élet ártalmas lehet, illetve, hogy az egyes em- felépítése és működése, a járulékos ivarmirigyek és az berek egyedfejlődése különböző ütemű. Legye- ivarutak. - A hím ivari működések nek jártasak testükkel, hormonális szabályozása. életműködéseikkel és az - A női ivarszervek: a petefészek egészségükkel kapcsolatos önálló ismeretszer- és az ivarutak felépítése és működése, a ciklus. zésben. Az ember testfelépítéseinek, betegsé- - A ciklus hormonális szabályozása. geinek megismerésében - Az emberi szexualitás. szerepet játszó kutatók - A fogamzásgátlás módjai. (Pavlov, Szent-Györgyi Albert) munkássága. Az ember egyedfejlődése - A terhesség kialakulása, lezajlása, hormonális szabályozása, a szülés. - Az embrionális és posztembrionális fejlődés testi és pszichés jellemzői. Általános egészségtan Egészségügyi ismeretek - A mindennapok egészségügyi ismeretei, elsősegélynyújtás, az orvosi ellátás igénybevétele. - Veszélyeztető tényezők, civilizációs ártalmak. - Szenvedélybetegségek. - Az utódvállalás, családtervezés, genetikai tanácsadás és terhesgondozás. - Környezet-egészségtan, környezet-higiéné. - A lelki egészség. Az öröklődés Egy gén által meghatározott tulajdonság öröklődése - A fenotípus lés a genotípus, a homozigóta és a heterozigóta kifejezések jelentése. - Az intermedier és a dominánsrecesszív öröklésmenet valamint a kodominancia lényege. - Néhány emberi tulajdonság, betegség, öröklődése. Értsék meg az elsősegélynyújtás fontosságát. Legyenek képesek az egészséget erősítő értékek felismerésére, az egészséget elősegítő magatartás elsajátítására. Legyenek képesek felelősségteljes nemi magatartásra. A betegségek leküzdésében jelentős eredményeket elért kutatók (Pasteur, Jenner, Semmelweis, Koch) munkássága. Értsék meg, hogy az élőlények biológiai jellemzői anyagilag meghatározottak és az örökítőanyagban nem kódolt tulajdonságok nem fejleszthetők ki. Lássák világosan, hogy az örökítőanyag változatosságának csökkenése a földi élet számára veszélyes. Az öröklődés törvényeinek feltárásában meghatározó szerepet játszó kutatók (Mendel, Morgan) munkássága. A női és férfi nemi szervek és működésük összehasonlítása. Önálló tapasztalatszerzés, adatgyűjtés. Kiselőadások készítése. Pl. kutatók munkásságáról. A tulajdonságok kialakulásának értelmezése. A domináns-recesszív és intermedier öröklésmenetek összehasonlítása. Egyszerű genetikai feladatok megoldása. Mutációt kiváltó tényezők gyűjtése a hétköznapi életből. Kiselőadás készítése a genetika gyakorlati hasznáról. Az ivarsejtek termelődésének helye és ideje. A megtermékenyítés helye és ideje. A menstruációs ciklus. A magzat fejlődésének időtartama és főbb állomásai. A szülés. A születés utáni fejlődés szakaszainak legjellemzőbb testi, lelki és viselkedésbeli megnyilvánulásai. A legegyszerűbb elsősegélynyújtási módszerek ismerete (pl. sebkötözés). A betegségmegelőzés lehetőségei, az egészségkárosító hatások következményei. Az alkohol és a leggyakrabban használt drogok, kábítószerek élettani hatása. Az orvosi ellátás (védőoldások, szűrővizsgálatok szakvizsgálatok, terhesgondozás, gyermekgyógyászat) i- génybevétele. A fogamzásgátlás leggyakoribb módjai, a leggyakoribb nemi- (kankó) és nemi úton terjedő (AIDS szifilisz) betegségek elkerülésének módjai. Alapfogalmak ismerete (fenmotípus, genotípus, homozigóta, heterozigóta, mennyiségi, minőségi tulajdonságok). A genotípus és a fenotípus összefüggése egymással. Egy-egy példa az uralkodó-lappangó és a köztes öröklésmenetre. Az ember nemének öröklődése. Egy-két példa az örökölhető betegségekre, fogyatékosságokra. A mutáció jelentősége az evolúcióban. 16

17 Több tulajdonság egyidejű öröklődése - A nem és a nemhez kapcsolt tulajdonságok öröklődése. - Az emberi ivar kialakulása. A gének és a környezet hatása a tulajdonságok kialakításában. A genetikai ismeretek gyakorlati vonatkozásai - A környezet hatása, a genetikai információ megnyilvánulásának korlátai. - A gének kölcsönhatásának jelentősége, a mennyiségi jellegek kialakulása. - A genetikai kutatások jelenősége. - A genetikai eredmények és kutatások etikai kérdései A populációk és az életközösségek A populációk tulajdonságai és változásai - Egyedszám, egyedsűrűség és ezek változása, koreloszlás. - Túlélési stratégiák. Az élettelen környezeti tényezők és ezek változásai - A legfontosabb élettelen környezeti tényezők jellemzői, a víz, a levegő és a talaj védelme. - Az élettelen környezeti tényezőknek az élővilágra gyakorolt hatása. Ökológiai rendszerek - Populációk közötti kölcsönhatások. - Táplálkozási hálózatok. - A létfontosságú anyagok körforgása a természetben. - Az emberi tevékenység következményei az anyagforgalomban. - Az életközösségek anyag- és energiaforgalmának összefüggése, mennyiségi viszonyai. Természetes és mesterséges életközösségek - Az életközösségek fogalma és jellemzői. - A természetes életközösségek, mint önszabályozó rendszerek. Az élővilág sokféleségének fontossága. Értsék meg, hogy a fotoszintézis miért olyan alapvető az élővilág számára. Lássák meg az összefüggést a környezetében előforduló növények életmódja és a környezet napi, illetve évi változásai között. Legyenek képesek a táplálékhálózatok, életközösségek mennyiségi jellemzőit vázlatosan ábrázolni, az ilyen ábrákat értelmezni. Igényeljék, hogy biológiai környezetüket minél részletesebben ismerjék. Tudjanak érvelni a természetvédelmi területek fontossága mellett és a környezetszennyező, környezetpusztító magatartás ellen. Vázlatrajzok, ábrák önálló elemzése (pl. anyagforgalom, energiaáramlás, táplálékhálózatok). A környezeti tényezők és a körülöttünk élő életközösségek és változásuk megfigyelése, vizsgálata tanári segítséggel és az eredmények értékelése, magyarázása. A természetes és mesterséges életközösségek összehasonlítása. Az emberi tevékenység következményeinek ismertetése. környezetvédő magatartás fontosabb ismérveinek A felsorolása. Önálló ismeretszerzés és kiselőadások készítése. Az élőlényekre ható környezeti tényezők. Az élőlények táplálkozási kapcsolatai a táplálékláncok szintjei. Egy anyag körforgása a bioszférában. Egyszerű növény- és állatazonosító eljárások használata. Egy védett terület (Hortobágyi Nemzeti Park, Nagyerdő) néhány jellemzője. A környezetszennyezés legfontosabb forrásai, megelőzésük. 17

18 Az élővilág evolúciója és a jelenkori bioszféra Az evolúció alapjai és bizonyítékai - Az evolúció lényege. - Adaptív és nem adaptív állandóan evolúciós folyamatok; a fajok kialakulása. - Az evolúció bizonyítékai. élőlényeket tulajdonságaik Az evolúció folyamata - Az élet keletkezésére vonatkozó elképzelések. - A földi környezet lényeges változásainak összefüggése az élővilág evolúciójával. - A prokarióta és eukarióta sejtek kialakulása. - A többsejtűek evolúciójának legfontosabb lépései a tengerekben. - A szárazföldi növények törzseinek kialakulása. - Az állatok alkalmazkodása a szárazföldhöz. - A jelenkori élővilág kialakulása. Az ember evolúciója - A korai emberfélék evolúciója. - A Homo nemzetség evolúciója. - A nagyrasszok kialakulása és a kulturális evolúció. A bioszféra jelene és fövője - A főtermék-központú, rövidtávra tekintő gazdálkodás. - A talajt, a vizeket és a légkört károsító hatások és ezek következményei. - A Föld globális folyamatai és az emberiség globális problémái. - A humánökológia, civilizációs hatások és ártalmak. - Az ember tevékenységének hatása a saját és a többi élőlény evolúciójára. - Az ember tevékenységének hatása saját és környezete egészségére. - A fejlődés alternatív lehetőségei. - A bioszféra jövője. Jussanak el arra a következtetésre, hogy az élőlények és az élővilág változnak. Legyenek képesek az lényeges kiemelésével különböző csoportokba sorolni. Tudjanak az élővilág fejlődéstörténeti rendszerében tájékozódni. Az evolúció folyamatának feltárásában meghatározó szerepet játszó kutatók (Lamarck, munkássága. Darwin) A fejlődéstörténeti rendszer lényegének kiemelése. Az evolúció legfontosabb forrásainak felsorolása, a természetes szelekció értelmezése. evolúciós bizonyítékok csoportosítása. Fontosabb élőlénycsoportok besorolása Az az élővilág természetes rendszerébe. A törzsfjlődés fontosabb lépéseinek ismertetése. Kiselőadások készítése kutatók munkásságáról, régen élt emberelődök testfelépítéséről, életmódjáról. Az evolúció legfontosabb hatóereje a természetes szelekció. Az élővilág szerveződési szintjeinek kialakulási sorrendje. Az emberi törzsfejlődés leglényegesebb képviselőinek neve, külleme, élete és megjelenésének hozzávetőleges ideje. Egy-két bizonyíték az élőlények származására, rokonságára. 18

19 A továbbhaladás feltételei: Ismerjék az élelmiszerek tápanyagtartalma és értéke közötti kapcsolatot, az ember egészséges életműködését veszélyeztető anyagoknak a szervezetre gyakorolt hatásait. Alakuljon ki az egészséges életmód, a tudatos táplálkozás igénye. Lássák be az egészségkárosító szokások egyéni és társadalmi hátrányait. Ismerjék fel az egészséget erősítő értékeket. Értség meg, hogy a rendszeres testmozgás minden embernek alapvető szükséglete. Lássák be, hogy a betegség-megelőzés, a szűrővizsgálatok, a védőoltások az egyéni és a közösségi-társadalmi érdekeket is szolgálják. Tudatosan tartsák távol magukat mind a testi, mid a mentális egészségre káros anyagoktól. Ismerjék az önfenntartó szervek helyét, funkcióját és működésük összefüggését. Legyenek képesek részekre felosztani az idegrendszert morfológiai és működési szempontból, és tudják kiemelni az egyes részek működésének lényegét. Sorolják fel a legfontosabb hormontermelő mirigyeket, tudják ezer hormonjainak legfőbb hatásait. Sorolják fel a férfi és a női ivarszerveket, ismerjék az ivarszervek felépítésének működésének alapjait. Értsék meg és fogadják el, hogy az ember szexualitása nem pusztán biológiai folyamat. Legyenek képesek felelősségteljes nemi magatartásra. Ismerjék a nem kívánt terhesség megelőzésének legfontosabb módjait. Ismerjék az emberi életszakaszok főbb testi, lelki és viselkedésbeli jellemzőit. Értelmezzék az egészség megőrzését az élettelen és élő környezettel való harmonikus együttélés eredményeként, a betegséget ennek a harmóniának megbomlásaként. Tudjon érveli a természetvédelmi területek fontossága mellett és a környezetszennyező, környezetpusztító magatartás ellen. Legyen képes táplálkozási hálózatok, életközösségek mennyiségi jellemzőit vázlatosan ábrázolni, az ilyen ábrákat értelmezni. Igényelje, hogy biológiai környezetét minél több oldalról, és minél részletesebben megismerje, használjon ehhez ismeretterjesztő folyóiratokat, könyveket, határozókat és egyéb információhordozókat. Alakuljon ki az egészséges életmód, a tudatos táplálkozás igénye. Lássa be az egészségkárosító szokások egyéni és társadalmi hátrányait. Értse meg, hogy a rendszeres testmozgás az ún. civilizált embernek is alapvető szükséglete. Legyen képes az egészséget erősítő értékek felismerésére és az egészséget elősegítő magatartás elsajátítására. Értse meg, hogy az élőlények biológiai jellemzői anyagilag meghatározottak és az örökítő anyagban nem kódolt tulajdonságok nem fejleszthetők ki. Jusson el annak az elfogadásához, hogy az élőlények és az élővilág állandóan változnak. Lássa világosan, hogy az örökítő anyag változatosságának csökkenése a földi élet számára veszélyes, ez legyen természetvédő tevékenységének egyik mozgatója. 19

20 Lássa be, hogy egyes emberi tevékenységek a földi környezetet szélsőséges mértékben változtatják, illetve a változások olyan mértékben felgyorsítják, amit az evolúció nem képes követni. Legyenek képesek nyomatott és elektronikus forrásokból a témákhoz kapcsolódó információk gyűjtésére, rendszerezésére és értelmezésére. Legyenek képesek ábrákról, képekről, diagramokról információk leolvasására, illetve azok értelmezésére. Tudják az egyes témákhoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismereteiket röviden összefoglalni szóban, illetve írásban, legyenek képesek egyszerű prezentációkat készíteni elektronikus információtechnológiai eszközök segítségével. Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez Az ellenõrzés a tanítási-tanulási folyamat elengedhetetlen mozzanata. A tanár és a diák közötti kommunikációs folyamatban a visszajelzés tartalma gyõzi meg a tanárt addigi munkájának eredményérõl vagy hiányosságairól, a visszajelzés vezérli a további munkát. Ezért a tanulók ismereteit, készségeinek, képességeinek fejlõdését folyamatosan ellenõrizni kell. Az ellenõrzés módszerei kiterjednek az ismeretszerzõ tevékenységre, az ismeretek elsajátításának a mértékére és az alkalmazási készségre. A szóbeli feleltetés akkor hatékony, ha intellektuális tevékenységre készteti a tanulókat. Azok a jó tanári ellenõrzõ kérdések, amelyek megválaszolásakor az is kiderül, hogy a tanulóknak helyes képzetei alakultak-e ki, jól használják-e a biológiai szakkifejezéseket, értik-e az összefüggéseket. A szóbeli feleletek alapján nehéz eldönteni, hogy a természettudományi megismerõ tevékenység elsajátításában és alkalmazásában milyen szintre jutottak el a tanulók. Feltétlenül kell tehát adni olyan feladatokat is, amelyek a tanultak gyakorlati alkalmazását helyezik elõtérbe, lehetõség szerint nemcsak egyéni, hanem csoportos kooperatív feladatmegoldás formájában is. A szóbeli ellenõrzési módszerek számos esetben szubjektívek. Nélkülözhetetlenek ezért a teljesítményértékelés objektívebb formái is. Fontos leszögeznünk, hogy az objektív teljesítményértékelés egyáltalán nem azonos az írásbeli feleltetéssel, hiszen például a nyíltvégû kérdésekre készített fogalmazványok esetében sokszor igen nehéz eldönteni, hogy ismeretbeli, vagy fogalmazásbeli hiányosságból adódik-e a hibás válasz. Az országos mintán sztenderdizált feladatsorokból összeállított feladatlapok az esetek legnagyobb részében objektív adatot szolgáltatnak a tanulók pillanatnyi tudásáról, de a tanuló valós felkészültségének megállapításához idõben megfelelõen szakaszolva tesztek sorát kell alkalmazni. Ezek a tesztek azonban nem teszik fölöslegessé a tanulók szóbeli feleltetését, a tanultak egyéni vagy csoportos prezentálást, mert a szakmai felkészültségük lemérése mellett ezekben a szituációkban jól fejleszthetõ az anyanyelvi kommunikációs kompetencia. A tanulók ellenõrzésének akkor van értelme, ha az ellenõrzés együtt jár az értékeléssel. Az értékelés során a követelményekben rögzített (és adott esetben a tanulóhoz, tanulócsoporthoz igazított) kell értékeket viszonyítjuk a tanuló tényleges (adott pillanatban manifesztálódó) teljesítményéhez, a van értékhez. E két érték összehasonlításának eredménye az igazi visszajelzés a tanuló, és az igazi jelzés a tanár számára. A tanulókat minden esetben tájékoztatni kell az eredményrõl, de számukra ez a visszajelzés csak akkor ad pontos információt a teljesítményükrõl, ha pontosan ismerik a viszonyítási alapot, azaz a lehetõség szerint minél pontosabban tudják, hogy mit várunk el tõlük. 20

BIOLÓGIA osztályozó vizsga követelményei 10.-12. évfolyam

BIOLÓGIA osztályozó vizsga követelményei 10.-12. évfolyam BIOLÓGIA osztályozó vizsga követelményei 10.-12. évfolyam 10. évfolyam TÉMAKÖRÖK TARTALMAK Az élőlények testfelépítésének és életműködéseinek változatossága A vírusok, a prokarióták és az eukarióta egysejtűek

Részletesebben

BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001

BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001 BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001 BIOLÓGIA 9. évfolyam Heti óraszám:1 Évi óraszám: 37 óra Célok és feladatok Szakközépiskolában a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás, a gyakorlati készségfejlesztés

Részletesebben

BIOLÓGIA. 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra. Célok és feladatok BIOLÓGIA 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra Célok és feladatok Szakközépiskolánkban a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás,

Részletesebben

BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001

BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001 BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001 BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció Heti óraszám: 2 Évi óraszám: 66 Célok és feladatok Szakközépiskolában a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás,

Részletesebben

7. évfolyam. Továbbhaladás feltételei:

7. évfolyam. Továbbhaladás feltételei: 7. évfolyam I. Az élőlények változatossága Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz, a mérsékelt övezet és a magashegységek környezeti jellemzői és élővilága.

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

TARTALOM. Előszó 9 BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA

TARTALOM. Előszó 9 BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA Előszó 9 BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA A biológia tudománya, az élőlények rendszerezése 11 Vizsgálati módszerek, vizsgálati eszközök 12 Az élet jellemzői, az élő rendszerek 13 Szerveződési szintek 14 EGYED ALATTI

Részletesebben

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016)

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) 1 Biológia tantárgyból mindhárom évfolyamon (10.-11.-12.) írásbeli és szóbeli vizsga van. A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli

Részletesebben

BIOLÓGIA GIMNÁZIUM. 10 12. évfolyam

BIOLÓGIA GIMNÁZIUM. 10 12. évfolyam BIOLÓGIA GIMNÁZIUM 10 12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Biológia, egészségtan A nevelőtestület

Részletesebben

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola 1047 Budapest, Langlet Valdemár utca 3-5. www.brody-bp.sulinet.hu e-mail: titkar@big.sulinet.hu Telefon: (1) 369 4917 OM: 034866 10. évfolyam Osztályozóvizsga

Részletesebben

BIOLÓGIA. 10 12. évfolyam. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 10 12. évfolyam. Célok és feladatok BIOLÓGIA 10 12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse az élő

Részletesebben

BIOLÓGIA 9 11. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 9 11. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA 9 11. ÉVFOLYAM A biológia tanterv felépítése A biológia tantárgy óraterve 9. évf. 10. évf. 11. évf. Heti óraszám 1,5 1,5 2 Évfolyamok óraszáma 56 56 74 A táblázatból látható, hogy az Oktatási

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

Biológia egészségtan Általános iskola 7. osztály

Biológia egészségtan Általános iskola 7. osztály Általános iskola 7. osztály A tanuló értse az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok összetételének összefüggéseit az adott térségre jellemző környezeti tényezőkkel. Ismerje a globális környezetkárosítás

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7-11. évfolyam. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 7-11. évfolyam. Célok és feladatok BIOLÓGIA 7-11. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse az élő

Részletesebben

Biológia tantárgy vizsgaszabályai 7-12 osztály

Biológia tantárgy vizsgaszabályai 7-12 osztály Biológia tantárgy követelményei osztályozó- és javító vizsgához 7. évfolyam TÉMAKÖR TARTALOM Tájak és életközösségek A földi élővilág általános jellemzése A forró övezet élővilága A mérsékelt övezet élővilága

Részletesebben

Tartalom. Javítóvizsga követelmények BIOLÓGIA...2 BIOLÓGIA FAKULTÁCIÓ...5 SPORTEGÉSZSÉGTAN évfolyam évfolyam évfolyam...

Tartalom. Javítóvizsga követelmények BIOLÓGIA...2 BIOLÓGIA FAKULTÁCIÓ...5 SPORTEGÉSZSÉGTAN évfolyam évfolyam évfolyam... Tartalom BIOLÓGIA...2 10. évfolyam...2 11. évfolyam...3 12. évfolyam...4 BIOLÓGIA FAKULTÁCIÓ...5 11. évfolyam...5 12. évfolyam...6 SPORTEGÉSZSÉGTAN...7 1 BIOLÓGIA 10. évfolyam Nappali tagozat Azírásbeli

Részletesebben

1. Az élőlények rendszerezése, a prokarióták országa, az egysejtű eukarióták országa, a

1. Az élőlények rendszerezése, a prokarióták országa, az egysejtű eukarióták országa, a Tantárgy neve Biológiai alapismeretek Tantárgyi kód BIB 1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 2+0 Számonkérés módja kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelő neve

Részletesebben

Biológia tantárgy követelményei osztályozó- és javító vizsgához

Biológia tantárgy követelményei osztályozó- és javító vizsgához Biológia tantárgy követelményei osztályozó- és javító vizsgához 7. évfolyam Tájak és életközösségek A földi élővilág általános jellemzése Az életközösségek jellemzői, az ökológiai környezet, az élő és

Részletesebben

Biológia, egészségtan

Biológia, egészségtan Biológia, egészségtan Óratervi táblázat a nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű nyelvi, és a magyar-angol két tanítási nyelvű osztályok számára: Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. Heti óraszám - 1,5

Részletesebben

BIOLÓGIA. 10 12. évfolyam. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 10 12. évfolyam. Célok és feladatok BIOLÓGIA 10 12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse az élő

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

BIOLÓGIA. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények BIOLÓGIA 7 8. évfolyam Célok és feladatok Az algimnáziumi biológiatanítás célja, hogy a tanulók tájékozottak legyenek a földi élővilág sokféleségéről, valamint az emberek és biológiai környezetük közötti

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7-12. évfolyam. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 7-12. évfolyam. Célok és feladatok BIOLÓGIA 7-12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse az élő

Részletesebben

Helyi tanterv a biológia tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a biológia tantárgy oktatásához Helyi tanterv a biológia tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Mrakovics Ildikó 2. Óraszámok: 9. osztály 37 óra 10. osztály 72 óra Általános célok: ok és feladatok: SZAKKÖZÉPISKOLA 9 10. évfolyam

Részletesebben

Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei

Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei 1. Forró éghajlati övezet: növényzeti övei, az övek éghajlata, talaja esőerdő, trópusi lombhullató erdőszerkezete, szavanna, sivatagok jellemzése

Részletesebben

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / BIOLÓGIA 9 12.

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / BIOLÓGIA 9 12. BIOLÓGIA A gimnázium emelt óraszámú és normál tantervű évfolyamai számára normál tantervű évfolyamok emelt óraszámú évfolyamok érettségi felkészítés az alap óraszámon kívül 10./11. 11./12. 9./10. 10./11.

Részletesebben

Tartalom. Előszó... 3

Tartalom. Előszó... 3 4 TARTALOM Tartalom Előszó... 3 1. Bevezetés a biológiába... 9 1.1. A biológia tudománya... 9 Vizsgálati szempontok az élőlények rendszere... 10 Evolúciós fejlődés... 11 Vizsgáló módszerek... 12 1.2. Az

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Biológia 2 1,5 Éves óraszám 72 54 Célok és feladatok A természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

Biológia tantárgyi program

Biológia tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Biológia tantárgyi program 2010. 1. Feladatok A biológia gimnáziumi oktatásának az oktatási rendszer egyik elemeként szerepe van abban,

Részletesebben

BIOLÓGIA 9-10. évfolyam Célok és feladatok

BIOLÓGIA 9-10. évfolyam Célok és feladatok BIOLÓGIA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Szakközépiskolában a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás, a gyakorlati készségfejlesztés és a tanulók természettudományos szemléletének a formálása

Részletesebben

BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN Óratervi táblázat a hatévfolyamos osztályok számára: Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 1,5 2 1,5 2,5 2 - Éves óraszám 55,5 74 55,5 92,5 74 - A gimnáziumi biológia kerettanterv

Részletesebben

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Óraszám Cím 1. Áttekintés Megjegyzés 2. Az élet természete rendezettség, szerveződés szintek 3. Az élet természete anyagcsere, szaporodás,

Részletesebben

Biológia 7. Éves óraszám: 55,5 óra Részei. Óraszám 55,5 óra Témakörök

Biológia 7. Éves óraszám: 55,5 óra Részei. Óraszám 55,5 óra Témakörök 1 Biológia 7. Éves óraszám: 55,5 óra Részei Ismétlés A távoli tájak élővilága Az életközösségek általános jellemzői Az élőlények rendszerezése Óraszám 55,5 óra Témakörök 3,5 óra 25 óra 11 óra 16 óra Ismétlés:

Részletesebben

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

Helyi tanterv a biológia tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a biológia tantárgy oktatásához Helyi tanterv a biológia tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Mrakovics Ildikó Kránicz Elemérné 2. Óraszámok: 12. osztály: 64 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 11-12. évfolyam 3. Általános célok: ok és feladatok:

Részletesebben

A biológia tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A biológia tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A biológia tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET. a 11. osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához.

2013/2014.tanév TANMENET. a 11. osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához. 2013/2014.tanév TANMENET a 11. osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:..... munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Összeállította:

Részletesebben

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN 10-12. évfolyam Készítette: Gál Béla A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

Biológiai feladatbank 12. évfolyam

Biológiai feladatbank 12. évfolyam Biológiai feladatbank 12. évfolyam A pedagógus neve: A pedagógus szakja: Az iskola neve: Műveltségi terület: Tantárgy: A tantárgy cél és feladatrendszere: Tantárgyi kapcsolatok: Osztály: 12. Felhasznált

Részletesebben

6 OSZTÁLYOS KÉPZÉS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat

6 OSZTÁLYOS KÉPZÉS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat 6 OSZTÁLYOS KÉPZÉS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat A hat évfolyamos gimnáziumokban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre

Részletesebben

9-12. OSZTÁLY BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat

9-12. OSZTÁLY BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat 9-1 OSZTÁLY BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat A gimnáziumban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 7 8. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal

Részletesebben

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN. 7 8. évfolyam

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN. 7 8. évfolyam BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN 7 8. évfolyam Célok és feladatok Az általános iskolai biológia kerettanterv a Nat-ban képviselt és megfogalmazott értékek és fejlesztési feladatok alkalmazása a biológia tantárgyon

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI BIOLÓGÁBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI BIOLÓGÁBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI BIOLÓGÁBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam Nem sejtes rendszerek: vírusok. Önálló sejtek: baktériumok; egysejtűek. Fonalas, telepes élőlények. Zöldmoszatok,

Részletesebben

Biológia tantárgy vizsgaszabályai 7-12 osztály

Biológia tantárgy vizsgaszabályai 7-12 osztály Biológia tantárgy követelményei osztályozó- és javító vizsgához 7. évfolyam TÉMAKÖR TARTALOM Tájak és életközösségek A földi élővilág általános jellemzése A forró övezet élővilága A mérsékelt övezet élővilága

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-6. Óraszám Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Természetismeret 2 3 Éves óraszám 72 108 Célok és feladatok A környezetismeretben elsajátított alapismeretek

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS VIZSGA. Biológia

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS VIZSGA. Biológia Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium 3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 2-12. Tel.: (+36-46) 560-458, 560-459, 560-583, Fax: (+36-46) 560-582 E-mail: fenyi@jezsuita.hu Honlap: www.jezsu.hu A JECSE Jesuit

Részletesebben

Biológia. 7-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Biológia. 7-8. évfolyam. tantárgy 2013. Biológia tantárgy 7-8. évfolyam 2013. ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A biológia a természetismeret 5-6. évfolyamán elsajátított ismeretekre, készségekre, képességekre épül. Annak céljaival, feladataival

Részletesebben

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Az általános iskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya Az általános iskolai biológia kerettantervben kifejeződő értékrendszer tükrözi a Nat-ban meghatározott

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Tantárgy

HELYI TANTERV BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Tantárgy 0-0 - 2-2 óraszámokra Készítette: Nagy János munkaközösség-vezető

Részletesebben

BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI TANTERVE Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI TANTERVE a 10-12. évfolyamok számára közgazdaság

Részletesebben

BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV. (7-8. évfolyam) Az általános iskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya

BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV. (7-8. évfolyam) Az általános iskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya 1. oldal BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (7-8. évfolyam) 2007 Az általános iskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya Az általános iskolai biológia kerettantervben kifejeződő

Részletesebben

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához A gimnáziumi biológia tankönyvek átdolgozott kiadása, felépítésében a kerettanterv előírásait követi. Ennek megfelelően: a 10. osztályos tankönyvben Az élővilág

Részletesebben

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN TANTERV 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN TANTERV 7-8. évfolyam BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN TANTERV 7-8. évfolyam Az általános iskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya Az általános iskolai biológia kerettantervben kifejeződő értékrendszer tükrözi

Részletesebben

BIOLÓGIA TANMENET. XII. évfolyam 2013/2014

BIOLÓGIA TANMENET. XII. évfolyam 2013/2014 MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM BIOLÓGIA TANMENET XII. évfolyam 2013/2014 A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet és az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján készítette Zárdai-Csintalan Anita 1. óra Év eleji

Részletesebben

BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA 332 Az általános iskolai biológia kerettanterv alapvető céljának tekinti a tanulók felnőtt életének sikeressége szempontjából a kulcskompetenciák fejlesztését,

Részletesebben

Biológia. Biológia 9/29/2010

Biológia. Biológia 9/29/2010 Biológia Bevezetés a biológiába élettelen és élő állapot; az élőlények jellemzői: egyediség, biostruktúra, szervezettség, kémiai tulajdonság; anyag-és energiacsere, ingerlékenység, mozgásjelenségek, szaporodás,

Részletesebben

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV: Béla út 131. Tantárgy: Biológia Tanár neve: Tóth László Csoport életkor (év): 14 Tankönyv Nagyné Horváth Emília: Biológia

Részletesebben

Biológia tantárgyi program és tanterv

Biológia tantárgyi program és tanterv L O V A S S Y L Á S Z L Ó G I M N Á Z I U M Biológia tantárgyi program és tanterv 2004. Készítette: D R. S Z A L A I N É T Ó T H T Ü N D E Óraszámok: hatosztályos képzés négyosztályos képzés ötosztályos

Részletesebben

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához A gimnáziumi biológia tankönyvek átdolgozott kiadása, felépítésében a kerettanterv előírásait követi. Ennek megfelelően: a 10. osztályos tankönyvben Az élővilág

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam BIOLÓGIA 7-8. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1,5 évi 55,5 heti 1,5 évi 55,5 A biológia tanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya A biológia tantervben kifejeződő értékrendszer tükrözi a

Részletesebben

Természetismeret továbbhaladás feltételei 5. osztály

Természetismeret továbbhaladás feltételei 5. osztály Természetismeret továbbhaladás feltételei 5. osztály A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változásokat felismerni, jellemezni; ismerje a Föld helyét a Naprendszerben és a Világegyetemben;

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

tehetik illetve a stb.). feladatokat.

tehetik illetve a stb.). feladatokat. AZ ÚJ ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYRENDSZERR BIOLÓGIA TANULÓKÁRTYÁKKAL FELDOLGOZHATÓ TÉMAKÖREI Kiadványunk nemcsak ismeretterjesztésre és szórakoztató társasjátékra alkalmas, de könnyenn bevonható az általános

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. ok évfolyamonként Tantárgy 1. 2. 3. 4. Környezetismeret 1 1 1 2 Éves óraszám 36 36 36 72 Célok és feladatok Érdeklődés felkeltése, a gyermek természetes

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Biológia 2007. Készítette: D R. S ZALAINÉ T ÓTH T ÜNDE

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Biológia 2007. Készítette: D R. S ZALAINÉ T ÓTH T ÜNDE L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM Biológia 2007. Készítette: D R. S ZALAINÉ T ÓTH T ÜNDE Célok és feladatok A biológia gimnáziumi oktatásának az oktatási rendszer egyik elemeként

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

A MIKROBIOLÓGIA GYAKORLAT FONTOSSÁGA A KÖZÉPISKOLÁBAN MÚLT, JELEN, JÖVŐ SPENGLER GABRIELLA

A MIKROBIOLÓGIA GYAKORLAT FONTOSSÁGA A KÖZÉPISKOLÁBAN MÚLT, JELEN, JÖVŐ SPENGLER GABRIELLA A MIKROBIOLÓGIA GYAKORLAT FONTOSSÁGA A KÖZÉPISKOLÁBAN MÚLT, JELEN, JÖVŐ SPENGLER GABRIELLA KUTATÁSALAPÚ TANÍTÁS-TANULÁS A KÖZÉPISKOLÁBAN Általános jellemzők: Kutatás által stimulált tanulás Kérdésekre,

Részletesebben

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Terület Szempont Az értékelés alapját képező általános elvárások Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. Kísérje figyelemmel

Részletesebben

Biológia - Egészségtan helyi tanterv

Biológia - Egészségtan helyi tanterv Biológia - Egészségtan helyi tanterv I. Célok és feladatok A középiskolai biológiatanítás célja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, valamint készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek

Részletesebben

BIOLÓGIA. A sikeres írásbeli vizsga elérése érdekében ajánljuk az alábbi témakörökben való jártasságot! I. A sejt felépítése és működése

BIOLÓGIA. A sikeres írásbeli vizsga elérése érdekében ajánljuk az alábbi témakörökben való jártasságot! I. A sejt felépítése és működése BIOLÓGIA Kedves felvételizők! A sikeres írásbeli vizsga elérése érdekében ajánljuk az alábbi témakörökben való jártasságot! Jó tanulást és eredményes vizsgát kívánunk: a BI biológia tanárai Témakörök I.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Természetismeret. 1. A természettudományos nevelés folyamatában történő kompetenciafejlesztés lehetőségei az alsó tagozaton.

Természetismeret. 1. A természettudományos nevelés folyamatában történő kompetenciafejlesztés lehetőségei az alsó tagozaton. Természetismeret 1. A természettudományos nevelés folyamatában történő kompetenciafejlesztés lehetőségei az alsó tagozaton. 1. Tervezzen egymásra épülő tevékenységeket az élő környezet megismerésére vonatkozóan!

Részletesebben

Technika követelmény első félév 5. o.

Technika követelmény első félév 5. o. Technika követelmény első félév 5. o. Olyan ismeretekkel rendelkezzen, amelyek továbbfejlesztve alkalmasak legyenek a jövőbeni felhasználásra is. Olyan ismereteket, készségeket, képességeket, beállítódásokat

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTÁRGY NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTÁRGY NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTÁRGY NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 7-12. 7. ÉVFOLYAM A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra A tematikai egységek áttekintő táblázata Tematikai egység

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Mozgásanatómia Mozgásanatómia 9. évfolyam A 9. évfolyamon az intézményünk profiljának megfelelő tantárgy, a mozgásanatómia kerül bevezetésre. A mozgásanatómia

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN A középiskolai biológiatanítás célja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, valamint készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek az élő természet belső rendjének, a

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A szakközépiskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya

A szakközépiskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya BIOLÓGIA A szakközépiskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya A szakközépiskolai biológia kerettantervben kifejezıdı értékrendszer tükrözi a Nat-ban meghatározott közös értékeket,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.07.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.07.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Biológia készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.07.1. alapján 10-12. évfolyam 2 A biológia tantárgy tanításának céljai

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 1+4 ÉVFOLYAMOS TAGOZAT 10. ÉVFOLYAM Időkeret: Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2 óra Javasolt óraterv Összes óra Gyakorlati óra Összefoglaló óra Ellenőrző óra Alapfogalmak, vírusok, 9

Részletesebben

A környezetismeret könyvekr l

A környezetismeret könyvekr l A környezetismeret könyvekr l Készítette: Demeter László El szó - Helyzetelemzés A mai közoktatás egyik akut problémája a természettudományos oktatás helyzete. Miközben a technikai civilizáció újabb és

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

HELYI TANTERV. 8. évfolyam BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN. Tematikai egységek áttekintő táblázata

HELYI TANTERV. 8. évfolyam BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN. Tematikai egységek áttekintő táblázata HELYI TANTERV 8. évfolyam BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN Tematikai egységek áttekintő táblázata Tematikai egység címe A szervezet anyag- és energiaforgalma A belső környezet állandóságának biztosítása A fogamzástól

Részletesebben

TÉTELEK A BIOLÓGIA VIZSGÁHOZ

TÉTELEK A BIOLÓGIA VIZSGÁHOZ TÉTELEK A BIOLÓGIA VIZSGÁHOZ Figyelem! Aki valamelyik tételéből elégtelenre felel, annak a teljes vizsgája elégtelennek minősül, vagyis mindkét témakörből újra kell vizsgáznia. A. Tételek. Az élővilág

Részletesebben