ÚJ TÍPUSÚ TERRORCSELEKMÉNY AVAGY KÉPES-E KEZELNI A MAGYAR JOG A TERRORIS- TÁK ÁLTAL ELTÉRÍTETT ÉS FEGYVERKÉNT HASZNÁLNI KÍVÁNT LÉGIJÁRMUVEKET?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJ TÍPUSÚ TERRORCSELEKMÉNY AVAGY KÉPES-E KEZELNI A MAGYAR JOG A TERRORIS- TÁK ÁLTAL ELTÉRÍTETT ÉS FEGYVERKÉNT HASZNÁLNI KÍVÁNT LÉGIJÁRMUVEKET?"

Átírás

1 Dr. Almási Ferenc alezredes, HM Nemzetközi Jogi Foosztály Dr. Kádár Pál ornagy, HM Tervezési és Koordinációs Foosztály ÚJ TÍPUSÚ TERRORCSELEKMÉNY AVAGY KÉPES-E KEZELNI A MAGYAR JOG A TERRORIS- TÁK ÁLTAL ELTÉRÍTETT ÉS FEGYVERKÉNT HASZNÁLNI KÍVÁNT LÉGIJÁRMUVEKET? A XXI. század elso éveinek történései új megvilágításba helyezték a terrori z- mus és a terrorista cselekmények értékelését. A terror mint több száz éves múltra visszatekinto eroszakos emberi magatartásforma a XXI. században is talált nem egy olyan megnyilvánulási módot, amelyre a korábbiakban még semmilyen gyakorlatot nem találhattunk. Jelen cikkben a szerzok nem kívánták elvégezni a régi és az új típusú terrorizmus teljes tipizálását. Alapveto céljuk az volt, hogy a teljesség igénye nélkül rávilágítsanak néhány olyan jogi-szakmai jellegu komplex problém á- ra, amely a szeptember 11-én a World Trade Center és a Pentagon ellen végrehajtott terrorcselekmény-típus megelozésével, illetve az ilyenekkel szembeni ellentevékenységgel összefüggésben jelentkezhet, illetve felvázolják a hatályos magyar jog lehetoségeit a probléma kezelésére. A szeptember 11-ei cselekmény kapcsán több hadtudományi-, illetve jogi vonatkozású és további kérdojeleket eredményezo kérdés is felmerül mint például, hogy indítható-e a hagyományos nemzetközi jogi értelemben vett háború a terroristák ellen, alkalmazható-e az Észak-Atlanti Szerzodés 5. cikkelye, milyen megoldás lehetséges az aszimmetrikus hadviselés során az a g- resszor megfékezésére, van-e jogalap egy adott állam elleni fegyveres fellépésre egy magánakcióként szervezett buncselekmény miatt, hogyan reagál a nemzetközi közösség az ilyen típusú eseményekre, stb. ezen kérdések tisztázásához sok segítséget adott a ZMNE Stratégiai Védelmi Kutató kö z- pont 2004/3. számú Elemzések c. összeállítása 1. Tanulmányunkban elsosorban a témában releváns alkalmazandó hazai szabályozás teoretikus vizsgálatára vállalkozunk. 1 A terrorizmus elleni küzdelem fogalmi és tartalmi keretei, különös tekintettel annak katonai dimenziójára 89

2 A jog, mint a társadalom alapveto szabályozási komplexumát jelento keret, a dolgok természeténél fogva mindig bizonyos lemaradásban van a valósághoz képest. A társadalmi változások, a technikai-, technológiai fejlodés új és új megoldandó problémák elé állítja a jogásztársadalmat, illetve szélesebb értelemben az emberi közösség egészét, melynek során a társada lmi viszonyok, a változás nyomán kialakuló konfliktusok, problémák mederbe terelése csak a probléma tényleges jelentkezését követoen törté nhet meg. A szeptember 11-ei merénylet is egy olyan, korábban még nem tapasztalt aljas cselekmény volt, amelynek következtében 90 ország, több mint 3000 ártatlan állampolgára veszítette életét, további 2337 személy szenvedett sérüléseket, és amely típusú cselekmények kezelési metódusait meg kell talá lnia a demokráciát alapértékként kezelo világnak. A világ globalizálódása egyes lehetoségeit kihasználva a terroristák tám a- dásai az alkalmazott eszközökben és pusztító erejükben is eltértek a korábban elkövetett terrorista akcióktól, ahogy azt a ZMNE SVKK elemzése részletesen szemlélteti. A cselekmény jogi megítélése, annak szankciói, illetve az ellentevéken y- ség jogi lehetoségei csak a jogalkalmazói absztrakció alkalmazásával értelmezhetoek és számos morális, illetve jogértelmezési aggályt vetnek fel. EGY FIKCIÓ ÉS LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI Szakadjunk most el a közel három évvel ezelotti tragikus eseményektol és állítsuk fel egy elméleti szituációt, amelynek kezelését a hatályos jogszabály a- ink alapján kell megoldanunk. Az általunk felvázolt helyzet természetesen teljesen teoretikus, ugyanakkor Európa biztonsági helyzetének, az esetleges biztonsági kockázatok felvázolásának elemzésére is figyelemmel, nem kizárható 2 annak elofordulása, és alkalmas a jogi lehetos égek bemutatására. Adott tehát egy különbözo állampolgárságú közel kétszáz utast szállító polgári légijármu, amely a Magyar Köztársaság légterében halad. A repülés a légiközlekedési hatóság által kiadott szabályoknak és eljárásoknak megfeleloen végrehajtott, a polgári légiforgalmi irányító (ATC) szervezet által irányított repülések szabályai szerint történik (GAT repülés 3 ). Tételezzük fel, hogy a légijármuvet Kínában lajstromozták és repülését egy közel keleti országból folytatja Berlin felé, amikor a Békéscsaba feletti 2 Lásd bovebben: a Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájáról szóló 2073/2004. (IV. 15.) Korm. határozat mellékletét 3 16/2000. (XI. 22.) KöViM rendelet a légiforgalom irányításának szabályairól 3. sz. 90 melléklet 27. pont

3 légtérben, eroszakot alkalmazva a fedélzeten tartózkodó személyzettel szemben, terroristák veszik át a gép irányítását és öngyilkos merénylet elkövetése céljából Paks felé vetetik az útirányt. Az elkövetok szándéka szerint a légijármu nagy sebességgel és jelentos mennyiségu üzemanyaggal a fedélz e- tén a paksi atomeromu valamelyik muködo blokkjába csapódik be, mellyel nem csupán a fedélzeten tartózkodó személyek vesztik életüket, hanem mintegy másodlagos hatásként az eromu megrongálódása következtében a lé g- körbe jutó nukleáris szennyezodés is jelentos katasztrófát, valószínusíthetoen több ezer ember halálát és felbecsülhetetlen környezeti károkat eredményez. Milyen jogi lehetoségei vannak a Magyar Köztársaságnak a fenti esetben? Milyen tevékenységet fejthet ki a hatályos jogszabályok alapján? Nos, a kérdés elso ránézésre talán egyszerunek is tunik. Azonban a von atkozó jogszabályokat mérlegelve, már alaposabb vizsgálatot láthatunk ind o- koltnak. Az elso kérdés, milyen buncselekményi tényállást valósít meg a fenti cselekményt elköveto? Expressis verbis a magyar jogrend elsodlegesen a terrorcselekmény büntetojogi tényállásának megalkotásával szabályozza az ehhez hasonló eseteket. A Btk az alábbiak szerint fogalmaz: 261. (1) Aki abból a célból, hogy a) állami szervet, más államot, nemzetközi szervezetet arra kényszerítsen, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy elturjön, b) a lakosságot megfélemlítse, c) más állam alkotmányos, társadalmi vagy gazdasági rendjét megváltoztassa vagy megzavarja, illetoleg nemzetközi szervezet muködését megz avarja, ( ) eroszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos buncselekményt követ el, buntett miatt tíz évtol tizenöt évig terjedo, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendo. A fenti tényállás c) pontja fedi az elköveto cselekményét, azaz megalapozza az elköveto büntetojogi felelosségre vonását. Ez a jogi helyz etmegállapítás azonban még nem ad maradéktalan választ kérdéseinkre, hiszen az elkövetok a cselekmény jellegénél fogva nagy valószínuséggel a fedélz e- ten tartózkodó polgári személyekkel együtt életüket vesztik, tehát felelosségre vonásuk ilyen formában nem releváns, annál fontosabb azonban a csele k- mény elhárítása érdekében foganatosítható intézkedések köre. A következo kérdés mely át is vezet minket egy másik jogterületre, hogyan akadályozható meg az elkövetok szándékának megfelelo csele k- 4 A Bünteto Törvénykönyvrol szóló évi IV. törvény 91

4 mény? Milyen es zközök állnak rendelkezésünkre egy esetleges ellentev é- kenységhez? Kézenfekvonek tunik a válasz, hogy az állami felségjog érvényesítése érdekében, a Btk. szabályaira is figyelemmel utalunk itt a jogos védelmi helyzet, illetve a végszükség 5 jogi tartalmára az állami szervek, illetve adott esetben természetes személyek is jogosultak megtenni a szükséges intézkedéseket. A fikcióhoz visszatérve, a konkrét intézkedések magukban foglalhatják a légiforgalmi irányítást végzo szervezeti egységek által rádiókommunikációval a terroristák meggyozésére tett kísérletétol, a Magyar Honvédség késze n- léti eroinek tevékenységéig foganatosított intézkedéseket. A nemzetközi jo g- ban elfogadott jelzések és egyéb eszközök segítségével a Magyar Ho nvédség ellentevékenysége képes a terroristák eredeti szándékuktól történo eltérítés é- re, cselekményük végrehajtásának megakadályozására. Az ellentevékenység célja elsodlegesen az elkövetok szándékuktól való eltérítése kell, hogy legyen, semmiképpen nem lehet cél a légijármu megsemmisítése, melynek okaira alább még visszatérünk. (A szeptember 11-ei eset kapcsán a híradásokból már tudjuk, hogy az Egyesült Államokban a légiero az ominózus napon kiüríttette a légteret és tuzparancsot kapott a repülési tilalmat megszego légijármuvekkel szemben.) A fentieken túl azonban sokkal célravezetobb és biztonságosabb megoldásként jelentkezik a cselekmény elkövetési lehetoségeinek minimalizálása, a légijármu utasainak és személyzetének még a földön történo fokozott elle n- orzése, a nemzetbiztonsági szolgálatok bevonása a megelozés feladataiba, a repüloterek üzembentartói felelosségének fokozása, a légitársaságok védelmi feladatainak következetes betartatása, stb. Az ilyen jellegu feladatokra vonatkozó szabályozókat a polgári légi közlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogkörérol, feladatairól és muködésének rendjérol szóló 104/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet tartalmazza. A jogszabály az érintett szervezetek feladatait a légiközlekedés biztonságával összefüggésben részletesen meghatározza, azonban a szabályozás jelentos hiányossága, hogy hatálya nem terjed ki az állami célú légiközledés biztonságára, amelynek pótlása a közeljövo jogalkotási feladatát képezi, hiszen minden biztons á- gi rendszer annyit ér csupán, amennyit a leggyengébb eleme képes biztosítani. Felmerül azonban persze kizárólag teoretikusan, van-e lehetoség a terroristák által fegyverként alkalmazni kívánt légijármu katonai ero alkalm a- 5 Btk. 29. ; Btk

5 zásával történo megsemmisítésére? A kérdést két szempontból is érdemes megvizsgálnunk. Az egyik megközelítés a Hvt ának vizsgálata, amely a fegyveres erok feladatait részletezi. A hivatkozott jogszabályhely szerint: 22. (1) A fegyveres erok feladatai: a) Magyarország területének, függetlenségének, lakosságának és anyagi javainak fegyveres védelme külso támadással szemben; b) az államhatár orzése és védelme; c) az ország légterének védelme; d) közremuködés az Alkotmány 40/B. -ának (2) bekezdése szerinti fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett eroszakos cselekmények elhárításában; e) a nemzetközi szerzodésekbol, különösen az Észak -atlanti Szerzodésbol eredo, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete és az Európai Biztonsági és Együttmuködési Szervezet felkérésén alapuló katonai kötelezettségek teljesítése; f) a honvédelem szempontjából fokozott védelmet igénylo létesítmények orzése és védelme; g) közremuködés a polgári védelmi feladatok ellátásában; h) segítségnyújtás elemi csapás, ipari szerencsétlenség, illetoleg közveszély vagy közérdeku üzem muködésének megzavarása, vagy jelentos méretu egyéb katasztrófa esetén;... A fenti szöveg a) pontjának elemzését elvégezve, könnyen belátható, hogy a Magyar Honvédség alkalmazására az elképzelheto terrorista cselekmények teljes spektrumát vizsgálva, csak szukebb keretek között van lehetoség, mert önmagában a terroristák pusztító támadási szándéka nem elegendo, szükséges egy további feltétel: hogy a támadás külso, azaz nem magyarországi ter ü- letrol induló legyen (ami fiktív példánkban teljesül is). Álláspontunk szerint a 22. (1) bek. c) pont sem alkalmazható minden aggály nélkül, hiszen a példánkban szereplo légijármu a magyar légtérbe szabályosan, engedéllyel lépett be és tevékenysége nem is a légtérszuverenitás megsértését célozza. Ugyanakkor el tudunk fogadni egy olyan megközelítést is, hogy a gépeltérítok pusztító szándékának megállapítása, már megalapozza a légtér védelméhez fuzodo érdek érvényesítésének lehetoségét. A másik megközelítés a Hvt. vonatkozó szabályainak vizsgálata során a fegyverhasználatra vonatkozó jogosítványok kérdése. A honvédelemrol szóló évi CX. törvény (Hvt.) a fegyverhasználatot az alábbiak szerint szabályozza: 93

6 Hvt. 34. (1) A fegyveres erok békeidoszakban a cél eléréséhez feltétlenül szükséges mértékben törvényben meghatározott feltételek szerint fegyvert vagy más kényszeríto eszközt alkalmazhatnak a) or-, ügyeleti, futár- vagy más fegyveres szolgálat ellátása során az orzött létesítmény, személyek vagy tárgyak biztonságát veszélyezteto támadás esetén, továbbá a létesítménybe történo jogellenes behatolás esetén; b) a fegyveres erok létesítményeit vagy az általuk orzött létesítményt ért, a létesítmény biztonságát veszélyezteto az a) pontban említett szolgálati szem é- lyek által el nem hárítható támadás esetén; c) katonai rendészeti szolgálatban a rendészt ért támadás, illetve a jogszeru intézkedéssel szembeni tettleges ellenállás esetén; d) fogoly orzésére irányuló szolgálatban, ha a fogoly az ort megtámadja, vagy szökést (kitörést) kísérel meg; e) az Alkotmány 19/E. szerinti, váratlan külso fegyveres támadás esetén a rendkívüli állapot, vagy a szükségállapot kihirdetésére vonatkozó döntés meghozataláig. A fenti jogszabályhely taxatíve határozza meg a fegyverhasználat eseteit, azaz az ettol való eltérés nem megengedett. Mint a felsorolásból kitunik, elso négy pontja hagyományos szárazföldi, rendészeti helyzetekkel foglalkozik. A külso fegyveres támadás azonban nem csak szárazföldrol történhet. Ennek figyelembe vételével az e) pont alkalmazásával áll fenn jogi lehetoség a példánkban szereplo légijármu megsemmisítésére, amennyiben olyan jogi fikció támogatja, amely a polgári légijármuvet bizonyos körülmények között külso fegyveres támadásnak minosíti, illetve amely alapján az Alkotmány 19/E. - ában meghatározott Fegyveres Védelmi Terv vár atlan támadásra vonatkozó fejezetei alkalmazásra kerülhetnek. Ennek hiányában a készenléti erok alkalmazására nincs törvényes lehetoség. Itt kívánjuk elmondani, hogy az Alkotmány 40/C. -ának év decemberi módosítása következtében a fegyveres erok alkalmazásának egyes esetei a Kormány döntési hatáskörébe kerültek, amely azt eredményezi, hogy a fegyveres erok alkalmazására az Észak-atlanti Tanács (NAC) döntése ala p- ján a Kormány döntését követoen kerülhet sor, amennyiben azonban ezt a feladatot nem a NAC döntése alapján kívánja ellátni a Magyar Honvédség, akkor továbbra is az Alkotmány 19. -ában meghatározott országgyulési jogosítványok alapján illetve a Hvt. alapján van lehetoség. A légijármu esetleges megsemmisítése egy nagyobb, akár globális következményekkel is járó katasztrófa megakadályozása céljából komoly politikai, szakmai, morális mérlegelést igényel, azonban a fedélzeten tartózkodó ártatlan utasok életének elvétele az állam döntése alapján további az elozoe k- nél is súlyosabb alkotmányossági kérdéseket (a repülogépen ülok és a föl- 94

7 di valószínusíthetoen nagyobb létszámú áldozatok élethez való joga biztosításának összeütközése, az állam alapveto emberi jogok védelmére vonatkozó kötelezettsége, stb.) vet fel. A problémát tovább bonyolítja az a tény, hogy a polgári légiközlekedésrol szóló évi Chicagói Egyezményre alapozott, légiközlekedésrol szóló évi XCVII. törvény (Lt.) 10. (2) bekezdésében foglalt rendelkezés kifejezetten tiltja a fegyver alkalmazását a polgári légijármuvek ellen. A fenti akadály elhárítására két jogértelmezési megoldás kínálkozik. Az egyik ismételten egy jogi fikció alkalmazása, mely szerint az Egyezmény és az Lt. csak a repülési szabályokat betartó, polgári célú repülést végzo légijármu biztonságát védi, a terrorista céllal eltérített és fegyverként alkalmazni kívánt légijármu azonban fegyvernek minosül. Ez utóbbi kritérium újra és újra ismételt hangsúlyozása azért szükséges, mert elképzelheto olyan jogellenes cselekmény is, amelynek célja nem a fegyverként történo alkalm a- zás, hanem pl. valamely állami szervhez intézett követelés kikényszerítése, vagy a légijármu úti céljának megváltoztatása, amelyek vonatkozásában a helyzet megoldására az erre felkészített rendvédelmi szervek speciális eljár á- sokkal és kiképzett, felszerelt személyi állománnyal rendelkeznek. A másik megoldás a hatályos szabályok módosítása és annak hangsúly o- zása, hogy az Egyezmény és az ENSZ Alapokmány cikke a kollektív biztonsági modell értelmezési tartományát kiterjesztve említést tesz a kolle k- tív önvédelem természetes jogáról, amelyre a hazai szabályozás ismételt felülvizsgálata építheto. A fentiek alapján az eredetileg felvetett kérdésre (ti.: megsemmisítheto-e a terrorista céllal eltérített, külföldi, fegyverként alkalmazni kívánt légijármu) a válaszunk szinkronban a Népszabadság ez év június 25-ei számának Titkos tuzparancs c. cikkében megszelloztetett szövetségi elvi döntéssel igen, azonban a kevesebb formál logikai és több morális elemre kiterjedo végleges válasz megadása szélesebb köru mérlegelést igényel. Jelen tanulmány terjedelmi korlátai miatt erre nem vállalkozhatunk, de érdekességké p- pen utalnánk a nürnbergi perekre, amelyek során a vádlottak a háborús bunök nagy részét parancsra követték el, mely alapesetben büntethetoséget kizáró ok. Azonban a nemzetközi bíróság több esetben mégis elítélte az érintetteket, nem pusztán a formális jog szabályait alkalmazva 7, és hasonló eljárással találkozhatunk a modern polgárháborús bunök elkövetoi ellen Hágában folyó büntetoügyekben évi I. törvény az Egyesült Nemzetek Alapokmányának törvénybe iktatásáról 7 Bovebben lásd Takács Péter: Nehéz jogi esetek, Napvilág, oldal 95

8 További kérdésként jelentkezik, hogy vajon van-e elegendo ido az elle n- tevékenységre, illetve a szükséges döntések meghozatalára, hiszen egy átlag 800 km/h órás sebességgel haladó légijármu kb. 12 perc alatt teszi meg az utat Békéscsabától Paksig. Ebbe az idobe bele kell, hogy férjen a légijármu minden kétséget kizáró azonosítása, a készenléti erok riasztása és tevéken y- sége, valamint a legvégso esetben a döntésre jogosult személy/testület által komoly mérlegelést követoen meghozott elhatározás alapján az esetleges megsemmisítésre vonatkozó feladat végrehajtása is. Több országról van publikus információ, hogy ki hozza ezen kritikus dö n- téseket, az említett cikk szerint például Németországban a védelmi miniszter dönt a tuzparancsról. A hazai kormányhatározatot kommentáló korábbi magyar légieroparancsnok szerint nagyon gyorsan kell határoznia annak, akit felhatalmaztak arra, hogy a terrorista céllal eltérített utasszállítóval szemben kiadja a tuzparancsot. A kormányszóvivo megerosítette, hogy biztonságunk garantálása és a NATO-kötelezettség teljesítése érdekében a kormány határozatot fogadott el a terrorista céllal eltérített polgári légijármuvekkel szembeni belso intézked é- si rend kialakításáról. 8 Kéziratunk véglegesítésével egyidoben 9 Juhász Ferenc honvédelmi miniszter a Népszabadság cikke nyomán az MTI kérdésére nem adhatott felvilágosítást a kormányhatározat tartalmáról, azonban hangsúlyo z- ta, hogy ilyen határozat minden NATO-országban van, tehát ez nem újdo n- ság Szintén komoly jogi problémát vet fel a fentebb részletezettekkel összefüggésben, hogy elképzelheto olyan eset, amikor az eltérített légijármu magyar lajstromszámot visel az oldalán. Ebben az esetben a Hvt. hivatkozott szabályának alkalmazása már megkérdojelezheto. Nem kizárható az Alkotmány 40/B. alkalmazása ebben az esetben, de meglehetosen bátor kiterjeszto értelmezésre és a honvédelemrol szóló törvény hivatkozott szakaszának módosítására is szükség lehet. Ez leginkább az elokészítés alatt álló új, a honvédelemrol és a Honvédségrol szóló törvényjavaslat keretében kerülhet megfogalmazásra. A fikciónkban felvázolt eseménnyel összefüggésben további problém a- ként jelentkezik az a kérdés, hogy a legvégso esetben megsemmisített légijármuvet lajstromozó ország felé, illetve az ártatlan utasok, áldozatok családja, illetve államai felé milyen helytállással tartozik a Magyar Köztársaság, mint károkozó. Erre vonatkozólag a nemzetközi jog nem ismer precedenst, a közelmúlt eseményeihez tartozó Lockerbie-ügyben Líbia által kifizetett óri- 8 Földön küzdene a MALÉV. Népszabadság, 2oo4. június oldal június

9 ási összegek nem állíthatók párhuzamba egy állami önvédelmi jog érvényesítésének következményeivel. És a kérdések sora még mindig nem ért véget. Vajon hogyan lehet pontosan meghatározni a terroristák szándékait, megkülönböztetni egy navigációs és kommunikációs problémákkal küzdo légijármuvet egy terrorista céllal eltérített légijármutol? Milyen bemeno információkra van szüksége az ellentevékenységet irányító vezetonek? Milyen konzultációs mechanizmusra van szükség a döntés meghozatala során? Hogyan valósulhat ez meg a NAT O Egységes Kiterjesztett légvédelmi rendszerében (NATINEADS), figyele m- mel az irányítási jogosítványok jelenlegi elosztására? Több ilyen jogi és számos technikai jellegu kérdés megválaszolása ren d- kívül alapos és körültekinto munkát igényel, melynek során elkerülhetetlenül felmerülnek majd újabb jogi kérdések. A terrorista céllal eltérített és fegyverként használni kívánt légijármuvek kezelésére vonatkozó kérdések elemzésekor, azokat három csoportra célszeru bontani: 1. a légijármu a levegoben van, de még nem kezdte meg ellens é- ges tevékenységét 10 ; 2. a légijármu ellenséges tevékenységet folytat; 3. a légijármu az ellenséges tevékenységét befejezte/szándékától eltérítettük/megsemmisítettük és a cselekmény következményeit kezelnünk kell. ZÁRSZÓ Jelen cikk szerzoi szerint a támadás megakadályozására csak széles köru nemzetközi együttmuködés és összefogás esetén van reális esély, amely biztosítja az országhatárokon átívelo információ-áramlást és kooperációt a polgári és katonai hírszerzési adatoktól kezdve az egyre integráltabb polgárikatonai légiforgalmi irányítás adataiig bezárólag. Ezen nemzetközi összef o- gásra a terrorizmus mint globálisan jelentkezo biztonsági kihívás jelenlegi körülményei között reális esélyt látunk, melyben a magyar politikai vezetés döntései sem maradhatnak el. A szerzok indokoltnak látják továbbá, hogy a terrorizmus elleni haték o- nyabb fellépés érdekében az alkalmazandó jogszabályok felülvizsgálatra és kis mértékben korrekcióra kerüljenek, amely biztosítja a fentebb felvillantott jogi helyzet egyes bizonytalannak tuno intézményeinek egyértelmubbé tételét. A hatékony fellépést csak a világos, értheto és nem megkerülheto szab á- lyozás biztosíthatja. A jogalkotó, mint az emberi tevékenységeket több ezer 10 az ellenséges tevékenység terminológiát nem a szó klasszikus légvédelmi értelmében használjuk, csak utalunk a terrorista céllal történo eltérítésre és a fegyverként történo alkalmazásra 97

10 éve meghatározó szabályrendszer elkövetoje, tehát újra és újra korrigálni kénytelen önmagát, ahogy tette ezt 1000 éve és teszi mind a mai napig. Szintén jelentos a fenti problémáknak, azok kezelését elosegíto, tudom á- nyos megvitatása, mely e munkánk megírásakor is elsodlegesen vezérelt be n- nünket, a ZMNE SVKK kezdem ényezése alapján. 98

T/13575. számú törvényjavaslat

T/13575. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13575. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről1 Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint

Részletesebben

A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései

A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései Ságodi Béla légiközlekedési referens Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légi- és Víziközlekedési Főosztály bela.sagodi@nfm.gov.hu

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a katonai repülés céljára földön telepített léginavigációs berendezés üzemben tartásának feltételeiről szóló

Részletesebben

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA A KATASZTRÓFAVÉDELEM VÁLASZAI KORUNK ÚJ KIHÍVÁSÁRA (TERRORFENYEGETETTSÉG) A terror legyőz, de az ember legyőzi a félelmet Gabriel Garcia Marquez A lehető legrosszabb eshetőség szerint a legfenyegetőbb

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok 1. oldal 1. 2. 100413 212 00 00 00 Légijog Kivéve, ha egy légiforgalmi irányító egységtõl erre engedélyt kapott, VFR szerint mûködõ légijármû nem léphet be egy repülõtéri irányító körzetbe, illetve nem

Részletesebben

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 2003-ban ban,, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét

Részletesebben

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 58B2007. évi XXVII. törvény 59Ba Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 0B9. (1) A Btk. 261. -ának (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. az állami célú légiközlekedés védelmének szabályairól

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. az állami célú légiközlekedés védelmének szabályairól 1 A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete az állami célú légiközlekedés védelmének szabályairól A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 68. -ának (4) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 1

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 1 Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog 2014. tavasz Lattmann Tamás ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi jogi tanszék Nemzetközi jog tagolása a fegyveres konfliktusokkal kapcsolatban

Részletesebben

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog. Alkalmazási kör. 2013. tavasz

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog. Alkalmazási kör. 2013. tavasz Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog 2013. tavasz Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Nemzetközi jog tagolása a fegyveres konfliktusokkal kapcsolatban ius ad bellum (háborúhoz

Részletesebben

1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. 2. dia. 3. dia. Kiegészítő cím: és szabálysértési. Jogszabályi háttér

1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. 2. dia. 3. dia. Kiegészítő cím: és szabálysértési. Jogszabályi háttér 1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. dr. Jásper András előadása 2008. november 28. 1 2. dia Kiegészítő cím: és szabálysértési dr. Jásper András előadása 2008. november

Részletesebben

és a HM Katonai Légügyi Hatóság Közös Zárójelentése

és a HM Katonai Légügyi Hatóság Közös Zárójelentése Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet és a HM Katonai Légügyi Hatóság Közös Zárójelentése 198/2002 Minősítés: repülőesemény légijárművek közelsége - nem egyértelmű veszélyhelyzet Hely, idő: 2002.november.13.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal kiemelt főtiszt) Telefon:

Részletesebben

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) és az Európai Unió (EU) Tanácsa által elfogadott korlátozó intézkedések (szankciók)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) és az Európai Unió (EU) Tanácsa által elfogadott korlátozó intézkedések (szankciók) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) és az Európai Unió (EU) Tanácsa által elfogadott korlátozó intézkedések (szankciók) I. Szankciók jogalapjai I.1. ENSZ szankciók Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

2012. évi.. törvény. a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról

2012. évi.. törvény. a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról Érk zo: 2012. V:2:.Ea. 2012. évi.. törvény a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról 1. A pártok m űködéséről és gazdálkodásáról

Részletesebben

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása 1. A Büntető

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

Tisztelt Ajánlattevők!

Tisztelt Ajánlattevők! A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati, járőrözési, vagyonvédelmi, őrzési és recepciós

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(V.30.) önkormányzati rendelete 1 Tiszaföldvár Városért Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 9/2014.(V.30.)

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

dr. Lattmann Tamás 1

dr. Lattmann Tamás 1 Erő alkalmazása a nemzetközi jog területén önvédelem és csatlakozó kérdések Nemzetközi jog 2013. tavasz Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi Jogi Tanszék Ius ad bellum ENSZ rendszere előtt Összességében:

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉNEK ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYÁNAK ÖSSZEVETÉSE A KÜLÖNLEGES JOGREND VONATKOZÁSÁBAN

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉNEK ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYÁNAK ÖSSZEVETÉSE A KÜLÖNLEGES JOGREND VONATKOZÁSÁBAN VII. Évfolyam 2. szám - 2012. június Szabó Csaba Horváth László szabocsa@gyor.police.hu - horvath.laszlo@uni-nke.hu MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉNEK ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYÁNAK ÖSSZEVETÉSE A KÜLÖNLEGES

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

A RENDŐRSÉG TERRORELHÁRÍTÓ MUNKÁJA A NEMZETKÖZI ÉS HAZAI JOGI SZABÁLYZÓK TÜKRÉBEN

A RENDŐRSÉG TERRORELHÁRÍTÓ MUNKÁJA A NEMZETKÖZI ÉS HAZAI JOGI SZABÁLYZÓK TÜKRÉBEN Majer Milán r. százados A RENDŐRSÉG TERRORELHÁRÍTÓ MUNKÁJA A NEMZETKÖZI ÉS HAZAI JOGI SZABÁLYZÓK TÜKRÉBEN Alábbi cikkemben ismertetni kívánom a magyar rendőrség terror ellenes munkájának jogi szabályzóit,

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2013-005-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2013-005-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY MRSZ-REBISZ eseményszám: 2/2013 MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2013-005-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: LRBS-LBSF (BBU-SOF) en route FL150 Ideje: 2013 január

Részletesebben

A TERRORCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉHEZ LELÖVÉSÉNEK NEMZETKÖZI JOGI

A TERRORCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉHEZ LELÖVÉSÉNEK NEMZETKÖZI JOGI Sulyok Gábor A TERRORCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉHEZ HASZNÁLT POLGÁRI LÉGI JÁRMÛ LELÖVÉSÉNEK NEMZETKÖZI JOGI ÉS ALKOTMÁNYJOGI MEGÍTÉLÉSE A 2001. szeptember 11-i terrortámadások bebizonyították, hogy egy üzemanyaggal

Részletesebben

JAVASLATOK AZ ÚJ BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV GYŰLÖLET-BŰNCSELEKMÉNYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSÁRA - e javaslatcsomag az Országgyűléshez benyújtott T/6958 sz. törvényjavaslat vonatkozásában készült 2012. május

Részletesebben

Ipari, vegyipari létfontossl

Ipari, vegyipari létfontossl BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Ipari, vegyipari létfontossl tfontosságú rendszerek és létesítmények hatósági felügyelete Németh Balázs tű. őrnagy kiemelt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv. II.11.058/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a Független Rendır Szakszervezet

Részletesebben

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt:

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 209/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 209/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET 1 46/2003 MRSZ-BISZ eseményszám MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS 209/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET Szeged-repülőtér 2003.09.20. Z-99062: gyári számú ZENIT-270: típusú ejtőernyő

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM. Rektor. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1.

ÓBUDAI EGYETEM. Rektor. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1. 2/2014. i Utasítás A vagyon elleni bűncselekmények/szabálysértések megelőzésével, valamint az ezen cselekmények elleni fellépéssel kapcsolatos eljárások rendjéről

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

AZ ŐRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT KÖZLEMÉNYE

AZ ŐRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT KÖZLEMÉNYE AZ ŐRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT KÖZLEMÉNYE A közgyűlési határozatokról Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. (1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.) 2011. október 10-én 10.00 órakor éves rendkívüli közgyűlést tartott.

Részletesebben

A SZLOVÉN HADSEREG SZEREPE A TERRORIZMUS ELLENI HARCBAN BEVEZETO. Bojan Potocnik ezredes

A SZLOVÉN HADSEREG SZEREPE A TERRORIZMUS ELLENI HARCBAN BEVEZETO. Bojan Potocnik ezredes Bojan Potocnik ezredes A SZLOVÉN HADSEREG SZEREPE A TERRORIZMUS ELLENI HARCBAN BEVEZETO Szlovénia függetlenségének 11 éve alatt a Szlovén Hadsereg az elso fordulatot akkor élte át, amikor az egykori Területvédelem

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 013. május 7. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók

Részletesebben

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján Deres Petronella Domokos Andrea Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y s o r o z a t Károli Gáspár Református

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

Szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények az új Btk-ban (tapasztalatok jogosulti és nyomozóhatósági oldalról) Tóth Péter pénzügyőr százados

Szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények az új Btk-ban (tapasztalatok jogosulti és nyomozóhatósági oldalról) Tóth Péter pénzügyőr százados Szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények az új Btk-ban (tapasztalatok jogosulti és nyomozóhatósági oldalról) Tóth Péter pénzügyőr százados Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatóság

Részletesebben

A sajtóban is megjelent nagy internetes kalóz-ellenes akciók mindegyike kötődött a felsőoktatáshoz!

A sajtóban is megjelent nagy internetes kalóz-ellenes akciók mindegyike kötődött a felsőoktatáshoz! Kedves Kolléga! Az elmúlt év egyik tapasztalata, hogy a magyar felsőoktatásban biztosított, nemzetközi összehasonlításban is helyét megálló informatikai infrastruktúra mágnesként vonzza a nagy kiterjedésű,

Részletesebben

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16.

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. A Szerb Köztársaság alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/06.

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelési tájékoztató a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése:

Részletesebben

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám A szex-webshop.hu webáruház internetes oldalai regisztráció nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyek csak regisztrált partnereink számára elérhetőek. Regisztráció A szex-webshop.hu

Részletesebben

Egészséges és biztonságos munkavégzés

Egészséges és biztonságos munkavégzés A belügyminiszter által irányított rendvédelmi szervek feladatai és tevékenysége az Egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában a munkavédelem és a közegészségügy-járványügy keretein

Részletesebben

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel.

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete -Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet- 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255, www.htbkszfvar.hu, email: htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter 19/2006. (HK.) utasítása a 2006. évi országgyűlési képviselői választásokon való részvétellel (szavazással) kapcsolatos feladatokról A honvédelemről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Alba Radar. 9. hullám

Alba Radar. 9. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 9. hullám Lakossági vélemények a 9/11 terrortámadás évfordulója kapcsán 2011. szeptember 9. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TISZTE L T HA LLGA TÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlá- sa kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

SESAR - a Közös Európai Légtér és Magyarország kapcsolódási pontjai

SESAR - a Közös Európai Légtér és Magyarország kapcsolódási pontjai SESAR - a Közös Európai Légtér és Magyarország kapcsolódási pontjai Szepessy Kornél vezérigazgató Balatonföldvár, 2012. május 16. HungaroControl - dióhéjban Repülőtér Üzemeltetője (Budapest Airport Zrt.)

Részletesebben

2011. évi CL. törvény

2011. évi CL. törvény 2011. évi CL. törvény Btk.-t érintő változtatásai /2012. január 1-től hatályos módosulások, valamint a törvényjavaslatok indokolása/ összeállította: dr. Vaskuti András fővárosi törvényszéki tanácselnök

Részletesebben

Tisztelt Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság! ELŐKÉSZÍTŐ IRAT. Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (7100 Szekszárd, Béla tér 9.

Tisztelt Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság! ELŐKÉSZÍTŐ IRAT. Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (7100 Szekszárd, Béla tér 9. Tisztelt Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság! ELŐKÉSZÍTŐ IRAT Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (7100 Szekszárd, Béla tér 9.) felperesnek jogi kép.: Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) teljes ismerete minden tétel esetében szükséges. A felkészüléshez ajánlott szakmai irodalom:

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 23.578-3/2007-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t a szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Részletesebben

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Büntető Törvénykönyvről szóló 2013. évi C. törvény (Btk.) Egyes tételeknél ezen túl az ott feltüntetett jogszabályok megjelölt rendelkezéseinek ismerete

Részletesebben

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet. a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről. 1. A Rendőrség nyomozó hatóságai. 2.

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet. a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről. 1. A Rendőrség nyomozó hatóságai. 2. 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29.

KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29. KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29. Hillary Clinton az internetről Az internet a világ új idegrendszereként értelmezhető, ahol minden felhasználónak joga van az információ szabad keresésére,

Részletesebben

A Bíróság érvénytelennek nyilvánítja az adatok megőrzéséről szóló irányelvet

A Bíróság érvénytelennek nyilvánítja az adatok megőrzéséről szóló irányelvet Az Európai Unió Bírósága 54/14. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY Luxembourg, 2014. április 8. Sajtó és Tájékoztatás A C-293/12. és C-594/12. sz., Digital Rights Ireland, valamint Seitlinger és társai egyesített ügyekben

Részletesebben

18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez [1] BEVEZETŐ

18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez [1] BEVEZETŐ Szolnoki Tudományos Közlemények XII. Szolnok, 2008. SZABÓ ZSOLT 1 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A LÉGIERŐ 18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez [1] BEVEZETŐ Mint

Részletesebben

felcím kezesi biztosítása ALCÍM Ügyfél-tájékoztató AHE - 13659/5 1/5

felcím kezesi biztosítása ALCÍM Ügyfél-tájékoztató AHE - 13659/5 1/5 Közúti felcím árufuvarozók kezesi biztosítása Ügyfél-tájékoztató ALCÍM 1/5 A biztosítási díj összege egy biztosítási idõszakon belül a biztosító által egyoldalúan nem módosítható. Kivételes esetben, ha

Részletesebben

TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM AZ EU HATÁRIGAZGATÁSI RENDSZERÉBEN, A HAZAI GYAKORLATBAN

TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM AZ EU HATÁRIGAZGATÁSI RENDSZERÉBEN, A HAZAI GYAKORLATBAN Németh József hőr. alezredes TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM AZ EU HATÁRIGAZGATÁSI RENDSZERÉBEN, A HAZAI GYAKORLATBAN Az Amszterdami Szerződéssel szorosabb együttműködés kezdődött az Unió bel- és igazságügy

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete I. FEJEZET A KÉNYSZERÍTŐ ESZKÖZÖK IGÉNYLÉSÉNEK, ÁTVÉTELÉNEK, VISSZAVÉTELÉNEK ÉS TÉRÍTÉSÉNEK RENDJE

A belügyminiszter. BM rendelete I. FEJEZET A KÉNYSZERÍTŐ ESZKÖZÖK IGÉNYLÉSÉNEK, ÁTVÉTELÉNEK, VISSZAVÉTELÉNEK ÉS TÉRÍTÉSÉNEK RENDJE TERVEZET! A belügyminiszter./2012. ( ) BM rendelete a rendészeti feladatokat ellátó személyek által alkalmazható kényszerítő eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. elutasítom.

H A T Á R O Z A T. elutasítom. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573, Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140, IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezet Előadó: Németh

Részletesebben

Atomerőművek biztonsága

Atomerőművek biztonsága Mit is jelent a biztonság? A biztonság szót nagyon gyakran használjuk a köznapi életben is. Hogy mit is értünk alatta általánosságban, illetve technikai rendszerek esetén, azt a következő magyarázat szerint

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg.

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg. 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól A büntetőeljárásról

Részletesebben

Dr. Till Szabolcs ezredes HM KÁT titkárságvezető

Dr. Till Szabolcs ezredes HM KÁT titkárságvezető Dr. Till Szabolcs ezredes HM KÁT titkárságvezető Részletező technika Államszervezeti elemek Rendeltetés Feladatrendszer Irányítás M / különleges jogrend Sarkalatos törvényi szabadság Kötelezettségi rész

Részletesebben

1. A terrorizmus epidemiológiája 2. A terror cselekmények egészségügyi vonatkozású kérdései 3. Szervezési aspektusok 4. Mindennapi teendők

1. A terrorizmus epidemiológiája 2. A terror cselekmények egészségügyi vonatkozású kérdései 3. Szervezési aspektusok 4. Mindennapi teendők 1. A terrorizmus epidemiológiája 2. A terror cselekmények egészségügyi vonatkozású kérdései 3. Szervezési aspektusok 4. Mindennapi teendők Katasztrófák Természeti Meteorológiai tájfun Tektonikai

Részletesebben

HK19/1982min. ut. UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BEL ÜGYMINISZTERÉNEK. 1. számú. Budapest, 1964. január hó 2-án ÁBTL -4.2. - 10-22/ 1/ 1964 / 1

HK19/1982min. ut. UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BEL ÜGYMINISZTERÉNEK. 1. számú. Budapest, 1964. január hó 2-án ÁBTL -4.2. - 10-22/ 1/ 1964 / 1 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-22/1/1964. HK19/1982min. ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BEL ÜGYMINISZTERÉNEK 1. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1964. január hó 2-án ÁBTL -4.2. - 10-22/ 1/ 1964 / 1 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-22/1/1964.

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Kérdés. Válasz. Kérdés. A különböző típusú élelmiszerek beszerzését egybe kell-e számítani? Válasz

Kérdés. Válasz. Kérdés. A különböző típusú élelmiszerek beszerzését egybe kell-e számítani? Válasz Az előre nem látható és nem tervezhető, de az év folyamán felmerülő beszerzési szükségleteket az ajánlatkérőnek hogyan kell figyelembe vennie az egybeszámítás szempontjából? Az adott évben (tizenkét hónapban)

Részletesebben

BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel

BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel Dr. Diós Erzsébet Dr. Vaskuti András BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel Jogi szakvizsga kézikönyvek Novissima Kiadó Budapest, 2011. Büntetőjog I. - Általános rész mintatétel 12/1 Dr. Diós Erzsébet

Részletesebben

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA 100. (1) A mentesítés folytán - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az elítélt mentesül az elítéléshez fűződő hátrányos

Részletesebben

A terrorizmus elleni küzdelem és az emberi jogok

A terrorizmus elleni küzdelem és az emberi jogok Mi is a terrorizmus? A terrorizmus elleni küzdelem és az emberi jogok előadás vázlat Sonnevend Pál A terrorizmus finanszírozásának visszaszorításáról, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 54.

Részletesebben

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Ellenőrző mechanizmus Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Mik az Egyezmény céljai? Az Európa Tanács Egyezménye az Emberkereskedelem Elleni Fellépésről 2008. február

Részletesebben

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE HU HU HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE E magatartási kódex számos olyan alapelvet határoz meg, amelyek mellett az egyes közvetítők saját felelősségükre önkéntes alapon elkötelezhetik magukat. A

Részletesebben

Direktmarketing és fogyasztói adatbázisok: a direktmarketing-törvény hatályával kapcsolatos értelmezési kérdésekről

Direktmarketing és fogyasztói adatbázisok: a direktmarketing-törvény hatályával kapcsolatos értelmezési kérdésekről Direktmarketing és fogyasztói adatbázisok: a direktmarketing-törvény hatályával kapcsolatos értelmezési kérdésekről Dr. Jóri András (jori@mail.datanet.hu) (Megjelent: Napi Jogász, 2002/3., 27-28. o.) A

Részletesebben

Baranya Megyei Védelmi Bizottság Munkacsoportjai központi. felkészítése. Milos Attila titkár

Baranya Megyei Védelmi Bizottság Munkacsoportjai központi. felkészítése. Milos Attila titkár Baranya Megyei Védelmi Bizottság Munkacsoportjai központi 1 felkészítése Milos Attila titkár A változások alapjai, okai - Magyarország Alaptörvénye - 2011. évi CXIII tv. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről,

Részletesebben

T/3018. számú. törvényjavaslat. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

T/3018. számú. törvényjavaslat. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3018. számú törvényjavaslat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. február 1 2015.

Részletesebben

Az információs rendszerek elleni bűncselekmények uniós szintű szabályozása, különös tekintettel az Európai Unió 2013/40/EU sz.

Az információs rendszerek elleni bűncselekmények uniós szintű szabályozása, különös tekintettel az Európai Unió 2013/40/EU sz. Az információs rendszerek elleni bűncselekmények uniós szintű szabályozása, különös tekintettel az Európai Unió 2013/40/EU sz. Irányelvére Szerző: dr. Mezei Kitti 2015. június 14. Az információs rendszerek

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során. Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011.

A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során. Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011. A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011. Miről van szó? Cselekvőképességet fogjuk vizsgálni Előfordul, hogy korlátozni kell a sürgősségi ellátás

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY Iktatószám: 108716-11/2011 * Tárgy: felügyeleti intézkedés alkalmazása a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezettel és

Részletesebben

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről HONVÉDELMI MINIS ZTÉRIUM KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HIVATAL Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről A Magyar Közlöny 2010. évi 201. számában

Részletesebben