ÚJ TÍPUSÚ TERRORCSELEKMÉNY AVAGY KÉPES-E KEZELNI A MAGYAR JOG A TERRORIS- TÁK ÁLTAL ELTÉRÍTETT ÉS FEGYVERKÉNT HASZNÁLNI KÍVÁNT LÉGIJÁRMUVEKET?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJ TÍPUSÚ TERRORCSELEKMÉNY AVAGY KÉPES-E KEZELNI A MAGYAR JOG A TERRORIS- TÁK ÁLTAL ELTÉRÍTETT ÉS FEGYVERKÉNT HASZNÁLNI KÍVÁNT LÉGIJÁRMUVEKET?"

Átírás

1 Dr. Almási Ferenc alezredes, HM Nemzetközi Jogi Foosztály Dr. Kádár Pál ornagy, HM Tervezési és Koordinációs Foosztály ÚJ TÍPUSÚ TERRORCSELEKMÉNY AVAGY KÉPES-E KEZELNI A MAGYAR JOG A TERRORIS- TÁK ÁLTAL ELTÉRÍTETT ÉS FEGYVERKÉNT HASZNÁLNI KÍVÁNT LÉGIJÁRMUVEKET? A XXI. század elso éveinek történései új megvilágításba helyezték a terrori z- mus és a terrorista cselekmények értékelését. A terror mint több száz éves múltra visszatekinto eroszakos emberi magatartásforma a XXI. században is talált nem egy olyan megnyilvánulási módot, amelyre a korábbiakban még semmilyen gyakorlatot nem találhattunk. Jelen cikkben a szerzok nem kívánták elvégezni a régi és az új típusú terrorizmus teljes tipizálását. Alapveto céljuk az volt, hogy a teljesség igénye nélkül rávilágítsanak néhány olyan jogi-szakmai jellegu komplex problém á- ra, amely a szeptember 11-én a World Trade Center és a Pentagon ellen végrehajtott terrorcselekmény-típus megelozésével, illetve az ilyenekkel szembeni ellentevékenységgel összefüggésben jelentkezhet, illetve felvázolják a hatályos magyar jog lehetoségeit a probléma kezelésére. A szeptember 11-ei cselekmény kapcsán több hadtudományi-, illetve jogi vonatkozású és további kérdojeleket eredményezo kérdés is felmerül mint például, hogy indítható-e a hagyományos nemzetközi jogi értelemben vett háború a terroristák ellen, alkalmazható-e az Észak-Atlanti Szerzodés 5. cikkelye, milyen megoldás lehetséges az aszimmetrikus hadviselés során az a g- resszor megfékezésére, van-e jogalap egy adott állam elleni fegyveres fellépésre egy magánakcióként szervezett buncselekmény miatt, hogyan reagál a nemzetközi közösség az ilyen típusú eseményekre, stb. ezen kérdések tisztázásához sok segítséget adott a ZMNE Stratégiai Védelmi Kutató kö z- pont 2004/3. számú Elemzések c. összeállítása 1. Tanulmányunkban elsosorban a témában releváns alkalmazandó hazai szabályozás teoretikus vizsgálatára vállalkozunk. 1 A terrorizmus elleni küzdelem fogalmi és tartalmi keretei, különös tekintettel annak katonai dimenziójára 89

2 A jog, mint a társadalom alapveto szabályozási komplexumát jelento keret, a dolgok természeténél fogva mindig bizonyos lemaradásban van a valósághoz képest. A társadalmi változások, a technikai-, technológiai fejlodés új és új megoldandó problémák elé állítja a jogásztársadalmat, illetve szélesebb értelemben az emberi közösség egészét, melynek során a társada lmi viszonyok, a változás nyomán kialakuló konfliktusok, problémák mederbe terelése csak a probléma tényleges jelentkezését követoen törté nhet meg. A szeptember 11-ei merénylet is egy olyan, korábban még nem tapasztalt aljas cselekmény volt, amelynek következtében 90 ország, több mint 3000 ártatlan állampolgára veszítette életét, további 2337 személy szenvedett sérüléseket, és amely típusú cselekmények kezelési metódusait meg kell talá lnia a demokráciát alapértékként kezelo világnak. A világ globalizálódása egyes lehetoségeit kihasználva a terroristák tám a- dásai az alkalmazott eszközökben és pusztító erejükben is eltértek a korábban elkövetett terrorista akcióktól, ahogy azt a ZMNE SVKK elemzése részletesen szemlélteti. A cselekmény jogi megítélése, annak szankciói, illetve az ellentevéken y- ség jogi lehetoségei csak a jogalkalmazói absztrakció alkalmazásával értelmezhetoek és számos morális, illetve jogértelmezési aggályt vetnek fel. EGY FIKCIÓ ÉS LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI Szakadjunk most el a közel három évvel ezelotti tragikus eseményektol és állítsuk fel egy elméleti szituációt, amelynek kezelését a hatályos jogszabály a- ink alapján kell megoldanunk. Az általunk felvázolt helyzet természetesen teljesen teoretikus, ugyanakkor Európa biztonsági helyzetének, az esetleges biztonsági kockázatok felvázolásának elemzésére is figyelemmel, nem kizárható 2 annak elofordulása, és alkalmas a jogi lehetos égek bemutatására. Adott tehát egy különbözo állampolgárságú közel kétszáz utast szállító polgári légijármu, amely a Magyar Köztársaság légterében halad. A repülés a légiközlekedési hatóság által kiadott szabályoknak és eljárásoknak megfeleloen végrehajtott, a polgári légiforgalmi irányító (ATC) szervezet által irányított repülések szabályai szerint történik (GAT repülés 3 ). Tételezzük fel, hogy a légijármuvet Kínában lajstromozták és repülését egy közel keleti országból folytatja Berlin felé, amikor a Békéscsaba feletti 2 Lásd bovebben: a Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájáról szóló 2073/2004. (IV. 15.) Korm. határozat mellékletét 3 16/2000. (XI. 22.) KöViM rendelet a légiforgalom irányításának szabályairól 3. sz. 90 melléklet 27. pont

3 légtérben, eroszakot alkalmazva a fedélzeten tartózkodó személyzettel szemben, terroristák veszik át a gép irányítását és öngyilkos merénylet elkövetése céljából Paks felé vetetik az útirányt. Az elkövetok szándéka szerint a légijármu nagy sebességgel és jelentos mennyiségu üzemanyaggal a fedélz e- tén a paksi atomeromu valamelyik muködo blokkjába csapódik be, mellyel nem csupán a fedélzeten tartózkodó személyek vesztik életüket, hanem mintegy másodlagos hatásként az eromu megrongálódása következtében a lé g- körbe jutó nukleáris szennyezodés is jelentos katasztrófát, valószínusíthetoen több ezer ember halálát és felbecsülhetetlen környezeti károkat eredményez. Milyen jogi lehetoségei vannak a Magyar Köztársaságnak a fenti esetben? Milyen tevékenységet fejthet ki a hatályos jogszabályok alapján? Nos, a kérdés elso ránézésre talán egyszerunek is tunik. Azonban a von atkozó jogszabályokat mérlegelve, már alaposabb vizsgálatot láthatunk ind o- koltnak. Az elso kérdés, milyen buncselekményi tényállást valósít meg a fenti cselekményt elköveto? Expressis verbis a magyar jogrend elsodlegesen a terrorcselekmény büntetojogi tényállásának megalkotásával szabályozza az ehhez hasonló eseteket. A Btk az alábbiak szerint fogalmaz: 261. (1) Aki abból a célból, hogy a) állami szervet, más államot, nemzetközi szervezetet arra kényszerítsen, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy elturjön, b) a lakosságot megfélemlítse, c) más állam alkotmányos, társadalmi vagy gazdasági rendjét megváltoztassa vagy megzavarja, illetoleg nemzetközi szervezet muködését megz avarja, ( ) eroszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos buncselekményt követ el, buntett miatt tíz évtol tizenöt évig terjedo, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendo. A fenti tényállás c) pontja fedi az elköveto cselekményét, azaz megalapozza az elköveto büntetojogi felelosségre vonását. Ez a jogi helyz etmegállapítás azonban még nem ad maradéktalan választ kérdéseinkre, hiszen az elkövetok a cselekmény jellegénél fogva nagy valószínuséggel a fedélz e- ten tartózkodó polgári személyekkel együtt életüket vesztik, tehát felelosségre vonásuk ilyen formában nem releváns, annál fontosabb azonban a csele k- mény elhárítása érdekében foganatosítható intézkedések köre. A következo kérdés mely át is vezet minket egy másik jogterületre, hogyan akadályozható meg az elkövetok szándékának megfelelo csele k- 4 A Bünteto Törvénykönyvrol szóló évi IV. törvény 91

4 mény? Milyen es zközök állnak rendelkezésünkre egy esetleges ellentev é- kenységhez? Kézenfekvonek tunik a válasz, hogy az állami felségjog érvényesítése érdekében, a Btk. szabályaira is figyelemmel utalunk itt a jogos védelmi helyzet, illetve a végszükség 5 jogi tartalmára az állami szervek, illetve adott esetben természetes személyek is jogosultak megtenni a szükséges intézkedéseket. A fikcióhoz visszatérve, a konkrét intézkedések magukban foglalhatják a légiforgalmi irányítást végzo szervezeti egységek által rádiókommunikációval a terroristák meggyozésére tett kísérletétol, a Magyar Honvédség késze n- léti eroinek tevékenységéig foganatosított intézkedéseket. A nemzetközi jo g- ban elfogadott jelzések és egyéb eszközök segítségével a Magyar Ho nvédség ellentevékenysége képes a terroristák eredeti szándékuktól történo eltérítés é- re, cselekményük végrehajtásának megakadályozására. Az ellentevékenység célja elsodlegesen az elkövetok szándékuktól való eltérítése kell, hogy legyen, semmiképpen nem lehet cél a légijármu megsemmisítése, melynek okaira alább még visszatérünk. (A szeptember 11-ei eset kapcsán a híradásokból már tudjuk, hogy az Egyesült Államokban a légiero az ominózus napon kiüríttette a légteret és tuzparancsot kapott a repülési tilalmat megszego légijármuvekkel szemben.) A fentieken túl azonban sokkal célravezetobb és biztonságosabb megoldásként jelentkezik a cselekmény elkövetési lehetoségeinek minimalizálása, a légijármu utasainak és személyzetének még a földön történo fokozott elle n- orzése, a nemzetbiztonsági szolgálatok bevonása a megelozés feladataiba, a repüloterek üzembentartói felelosségének fokozása, a légitársaságok védelmi feladatainak következetes betartatása, stb. Az ilyen jellegu feladatokra vonatkozó szabályozókat a polgári légi közlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogkörérol, feladatairól és muködésének rendjérol szóló 104/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet tartalmazza. A jogszabály az érintett szervezetek feladatait a légiközlekedés biztonságával összefüggésben részletesen meghatározza, azonban a szabályozás jelentos hiányossága, hogy hatálya nem terjed ki az állami célú légiközledés biztonságára, amelynek pótlása a közeljövo jogalkotási feladatát képezi, hiszen minden biztons á- gi rendszer annyit ér csupán, amennyit a leggyengébb eleme képes biztosítani. Felmerül azonban persze kizárólag teoretikusan, van-e lehetoség a terroristák által fegyverként alkalmazni kívánt légijármu katonai ero alkalm a- 5 Btk. 29. ; Btk

5 zásával történo megsemmisítésére? A kérdést két szempontból is érdemes megvizsgálnunk. Az egyik megközelítés a Hvt ának vizsgálata, amely a fegyveres erok feladatait részletezi. A hivatkozott jogszabályhely szerint: 22. (1) A fegyveres erok feladatai: a) Magyarország területének, függetlenségének, lakosságának és anyagi javainak fegyveres védelme külso támadással szemben; b) az államhatár orzése és védelme; c) az ország légterének védelme; d) közremuködés az Alkotmány 40/B. -ának (2) bekezdése szerinti fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett eroszakos cselekmények elhárításában; e) a nemzetközi szerzodésekbol, különösen az Észak -atlanti Szerzodésbol eredo, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete és az Európai Biztonsági és Együttmuködési Szervezet felkérésén alapuló katonai kötelezettségek teljesítése; f) a honvédelem szempontjából fokozott védelmet igénylo létesítmények orzése és védelme; g) közremuködés a polgári védelmi feladatok ellátásában; h) segítségnyújtás elemi csapás, ipari szerencsétlenség, illetoleg közveszély vagy közérdeku üzem muködésének megzavarása, vagy jelentos méretu egyéb katasztrófa esetén;... A fenti szöveg a) pontjának elemzését elvégezve, könnyen belátható, hogy a Magyar Honvédség alkalmazására az elképzelheto terrorista cselekmények teljes spektrumát vizsgálva, csak szukebb keretek között van lehetoség, mert önmagában a terroristák pusztító támadási szándéka nem elegendo, szükséges egy további feltétel: hogy a támadás külso, azaz nem magyarországi ter ü- letrol induló legyen (ami fiktív példánkban teljesül is). Álláspontunk szerint a 22. (1) bek. c) pont sem alkalmazható minden aggály nélkül, hiszen a példánkban szereplo légijármu a magyar légtérbe szabályosan, engedéllyel lépett be és tevékenysége nem is a légtérszuverenitás megsértését célozza. Ugyanakkor el tudunk fogadni egy olyan megközelítést is, hogy a gépeltérítok pusztító szándékának megállapítása, már megalapozza a légtér védelméhez fuzodo érdek érvényesítésének lehetoségét. A másik megközelítés a Hvt. vonatkozó szabályainak vizsgálata során a fegyverhasználatra vonatkozó jogosítványok kérdése. A honvédelemrol szóló évi CX. törvény (Hvt.) a fegyverhasználatot az alábbiak szerint szabályozza: 93

6 Hvt. 34. (1) A fegyveres erok békeidoszakban a cél eléréséhez feltétlenül szükséges mértékben törvényben meghatározott feltételek szerint fegyvert vagy más kényszeríto eszközt alkalmazhatnak a) or-, ügyeleti, futár- vagy más fegyveres szolgálat ellátása során az orzött létesítmény, személyek vagy tárgyak biztonságát veszélyezteto támadás esetén, továbbá a létesítménybe történo jogellenes behatolás esetén; b) a fegyveres erok létesítményeit vagy az általuk orzött létesítményt ért, a létesítmény biztonságát veszélyezteto az a) pontban említett szolgálati szem é- lyek által el nem hárítható támadás esetén; c) katonai rendészeti szolgálatban a rendészt ért támadás, illetve a jogszeru intézkedéssel szembeni tettleges ellenállás esetén; d) fogoly orzésére irányuló szolgálatban, ha a fogoly az ort megtámadja, vagy szökést (kitörést) kísérel meg; e) az Alkotmány 19/E. szerinti, váratlan külso fegyveres támadás esetén a rendkívüli állapot, vagy a szükségállapot kihirdetésére vonatkozó döntés meghozataláig. A fenti jogszabályhely taxatíve határozza meg a fegyverhasználat eseteit, azaz az ettol való eltérés nem megengedett. Mint a felsorolásból kitunik, elso négy pontja hagyományos szárazföldi, rendészeti helyzetekkel foglalkozik. A külso fegyveres támadás azonban nem csak szárazföldrol történhet. Ennek figyelembe vételével az e) pont alkalmazásával áll fenn jogi lehetoség a példánkban szereplo légijármu megsemmisítésére, amennyiben olyan jogi fikció támogatja, amely a polgári légijármuvet bizonyos körülmények között külso fegyveres támadásnak minosíti, illetve amely alapján az Alkotmány 19/E. - ában meghatározott Fegyveres Védelmi Terv vár atlan támadásra vonatkozó fejezetei alkalmazásra kerülhetnek. Ennek hiányában a készenléti erok alkalmazására nincs törvényes lehetoség. Itt kívánjuk elmondani, hogy az Alkotmány 40/C. -ának év decemberi módosítása következtében a fegyveres erok alkalmazásának egyes esetei a Kormány döntési hatáskörébe kerültek, amely azt eredményezi, hogy a fegyveres erok alkalmazására az Észak-atlanti Tanács (NAC) döntése ala p- ján a Kormány döntését követoen kerülhet sor, amennyiben azonban ezt a feladatot nem a NAC döntése alapján kívánja ellátni a Magyar Honvédség, akkor továbbra is az Alkotmány 19. -ában meghatározott országgyulési jogosítványok alapján illetve a Hvt. alapján van lehetoség. A légijármu esetleges megsemmisítése egy nagyobb, akár globális következményekkel is járó katasztrófa megakadályozása céljából komoly politikai, szakmai, morális mérlegelést igényel, azonban a fedélzeten tartózkodó ártatlan utasok életének elvétele az állam döntése alapján további az elozoe k- nél is súlyosabb alkotmányossági kérdéseket (a repülogépen ülok és a föl- 94

7 di valószínusíthetoen nagyobb létszámú áldozatok élethez való joga biztosításának összeütközése, az állam alapveto emberi jogok védelmére vonatkozó kötelezettsége, stb.) vet fel. A problémát tovább bonyolítja az a tény, hogy a polgári légiközlekedésrol szóló évi Chicagói Egyezményre alapozott, légiközlekedésrol szóló évi XCVII. törvény (Lt.) 10. (2) bekezdésében foglalt rendelkezés kifejezetten tiltja a fegyver alkalmazását a polgári légijármuvek ellen. A fenti akadály elhárítására két jogértelmezési megoldás kínálkozik. Az egyik ismételten egy jogi fikció alkalmazása, mely szerint az Egyezmény és az Lt. csak a repülési szabályokat betartó, polgári célú repülést végzo légijármu biztonságát védi, a terrorista céllal eltérített és fegyverként alkalmazni kívánt légijármu azonban fegyvernek minosül. Ez utóbbi kritérium újra és újra ismételt hangsúlyozása azért szükséges, mert elképzelheto olyan jogellenes cselekmény is, amelynek célja nem a fegyverként történo alkalm a- zás, hanem pl. valamely állami szervhez intézett követelés kikényszerítése, vagy a légijármu úti céljának megváltoztatása, amelyek vonatkozásában a helyzet megoldására az erre felkészített rendvédelmi szervek speciális eljár á- sokkal és kiképzett, felszerelt személyi állománnyal rendelkeznek. A másik megoldás a hatályos szabályok módosítása és annak hangsúly o- zása, hogy az Egyezmény és az ENSZ Alapokmány cikke a kollektív biztonsági modell értelmezési tartományát kiterjesztve említést tesz a kolle k- tív önvédelem természetes jogáról, amelyre a hazai szabályozás ismételt felülvizsgálata építheto. A fentiek alapján az eredetileg felvetett kérdésre (ti.: megsemmisítheto-e a terrorista céllal eltérített, külföldi, fegyverként alkalmazni kívánt légijármu) a válaszunk szinkronban a Népszabadság ez év június 25-ei számának Titkos tuzparancs c. cikkében megszelloztetett szövetségi elvi döntéssel igen, azonban a kevesebb formál logikai és több morális elemre kiterjedo végleges válasz megadása szélesebb köru mérlegelést igényel. Jelen tanulmány terjedelmi korlátai miatt erre nem vállalkozhatunk, de érdekességké p- pen utalnánk a nürnbergi perekre, amelyek során a vádlottak a háborús bunök nagy részét parancsra követték el, mely alapesetben büntethetoséget kizáró ok. Azonban a nemzetközi bíróság több esetben mégis elítélte az érintetteket, nem pusztán a formális jog szabályait alkalmazva 7, és hasonló eljárással találkozhatunk a modern polgárháborús bunök elkövetoi ellen Hágában folyó büntetoügyekben évi I. törvény az Egyesült Nemzetek Alapokmányának törvénybe iktatásáról 7 Bovebben lásd Takács Péter: Nehéz jogi esetek, Napvilág, oldal 95

8 További kérdésként jelentkezik, hogy vajon van-e elegendo ido az elle n- tevékenységre, illetve a szükséges döntések meghozatalára, hiszen egy átlag 800 km/h órás sebességgel haladó légijármu kb. 12 perc alatt teszi meg az utat Békéscsabától Paksig. Ebbe az idobe bele kell, hogy férjen a légijármu minden kétséget kizáró azonosítása, a készenléti erok riasztása és tevéken y- sége, valamint a legvégso esetben a döntésre jogosult személy/testület által komoly mérlegelést követoen meghozott elhatározás alapján az esetleges megsemmisítésre vonatkozó feladat végrehajtása is. Több országról van publikus információ, hogy ki hozza ezen kritikus dö n- téseket, az említett cikk szerint például Németországban a védelmi miniszter dönt a tuzparancsról. A hazai kormányhatározatot kommentáló korábbi magyar légieroparancsnok szerint nagyon gyorsan kell határoznia annak, akit felhatalmaztak arra, hogy a terrorista céllal eltérített utasszállítóval szemben kiadja a tuzparancsot. A kormányszóvivo megerosítette, hogy biztonságunk garantálása és a NATO-kötelezettség teljesítése érdekében a kormány határozatot fogadott el a terrorista céllal eltérített polgári légijármuvekkel szembeni belso intézked é- si rend kialakításáról. 8 Kéziratunk véglegesítésével egyidoben 9 Juhász Ferenc honvédelmi miniszter a Népszabadság cikke nyomán az MTI kérdésére nem adhatott felvilágosítást a kormányhatározat tartalmáról, azonban hangsúlyo z- ta, hogy ilyen határozat minden NATO-országban van, tehát ez nem újdo n- ság Szintén komoly jogi problémát vet fel a fentebb részletezettekkel összefüggésben, hogy elképzelheto olyan eset, amikor az eltérített légijármu magyar lajstromszámot visel az oldalán. Ebben az esetben a Hvt. hivatkozott szabályának alkalmazása már megkérdojelezheto. Nem kizárható az Alkotmány 40/B. alkalmazása ebben az esetben, de meglehetosen bátor kiterjeszto értelmezésre és a honvédelemrol szóló törvény hivatkozott szakaszának módosítására is szükség lehet. Ez leginkább az elokészítés alatt álló új, a honvédelemrol és a Honvédségrol szóló törvényjavaslat keretében kerülhet megfogalmazásra. A fikciónkban felvázolt eseménnyel összefüggésben további problém a- ként jelentkezik az a kérdés, hogy a legvégso esetben megsemmisített légijármuvet lajstromozó ország felé, illetve az ártatlan utasok, áldozatok családja, illetve államai felé milyen helytállással tartozik a Magyar Köztársaság, mint károkozó. Erre vonatkozólag a nemzetközi jog nem ismer precedenst, a közelmúlt eseményeihez tartozó Lockerbie-ügyben Líbia által kifizetett óri- 8 Földön küzdene a MALÉV. Népszabadság, 2oo4. június oldal június

9 ási összegek nem állíthatók párhuzamba egy állami önvédelmi jog érvényesítésének következményeivel. És a kérdések sora még mindig nem ért véget. Vajon hogyan lehet pontosan meghatározni a terroristák szándékait, megkülönböztetni egy navigációs és kommunikációs problémákkal küzdo légijármuvet egy terrorista céllal eltérített légijármutol? Milyen bemeno információkra van szüksége az ellentevékenységet irányító vezetonek? Milyen konzultációs mechanizmusra van szükség a döntés meghozatala során? Hogyan valósulhat ez meg a NAT O Egységes Kiterjesztett légvédelmi rendszerében (NATINEADS), figyele m- mel az irányítási jogosítványok jelenlegi elosztására? Több ilyen jogi és számos technikai jellegu kérdés megválaszolása ren d- kívül alapos és körültekinto munkát igényel, melynek során elkerülhetetlenül felmerülnek majd újabb jogi kérdések. A terrorista céllal eltérített és fegyverként használni kívánt légijármuvek kezelésére vonatkozó kérdések elemzésekor, azokat három csoportra célszeru bontani: 1. a légijármu a levegoben van, de még nem kezdte meg ellens é- ges tevékenységét 10 ; 2. a légijármu ellenséges tevékenységet folytat; 3. a légijármu az ellenséges tevékenységét befejezte/szándékától eltérítettük/megsemmisítettük és a cselekmény következményeit kezelnünk kell. ZÁRSZÓ Jelen cikk szerzoi szerint a támadás megakadályozására csak széles köru nemzetközi együttmuködés és összefogás esetén van reális esély, amely biztosítja az országhatárokon átívelo információ-áramlást és kooperációt a polgári és katonai hírszerzési adatoktól kezdve az egyre integráltabb polgárikatonai légiforgalmi irányítás adataiig bezárólag. Ezen nemzetközi összef o- gásra a terrorizmus mint globálisan jelentkezo biztonsági kihívás jelenlegi körülményei között reális esélyt látunk, melyben a magyar politikai vezetés döntései sem maradhatnak el. A szerzok indokoltnak látják továbbá, hogy a terrorizmus elleni haték o- nyabb fellépés érdekében az alkalmazandó jogszabályok felülvizsgálatra és kis mértékben korrekcióra kerüljenek, amely biztosítja a fentebb felvillantott jogi helyzet egyes bizonytalannak tuno intézményeinek egyértelmubbé tételét. A hatékony fellépést csak a világos, értheto és nem megkerülheto szab á- lyozás biztosíthatja. A jogalkotó, mint az emberi tevékenységeket több ezer 10 az ellenséges tevékenység terminológiát nem a szó klasszikus légvédelmi értelmében használjuk, csak utalunk a terrorista céllal történo eltérítésre és a fegyverként történo alkalmazásra 97

10 éve meghatározó szabályrendszer elkövetoje, tehát újra és újra korrigálni kénytelen önmagát, ahogy tette ezt 1000 éve és teszi mind a mai napig. Szintén jelentos a fenti problémáknak, azok kezelését elosegíto, tudom á- nyos megvitatása, mely e munkánk megírásakor is elsodlegesen vezérelt be n- nünket, a ZMNE SVKK kezdem ényezése alapján. 98

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

T/13575. számú törvényjavaslat

T/13575. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13575. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és

Részletesebben

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály időbeli területi személyi 2 fogalma a fő szabály az elkövetési idő jelentősége az elkövetési időre vonatkozó elméletek magatartás (vagy tevékenység) elmélet cselekményegység elmélete ok-folyamat elmélet

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

Fontosabb légügyi jogszabályok és egyéb jogforrások gyűjteménye a nemzetközi egyezmények kivételével

Fontosabb légügyi jogszabályok és egyéb jogforrások gyűjteménye a nemzetközi egyezmények kivételével Fontosabb légügyi jogszabályok és egyéb jogforrások gyűjteménye a nemzetközi egyezmények kivételével Törvények 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről, egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről1 Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a katonai repülés céljára földön telepített léginavigációs berendezés üzemben tartásának feltételeiről szóló

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. az állami célú légiközlekedés védelmének szabályairól

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. az állami célú légiközlekedés védelmének szabályairól 1 A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete az állami célú légiközlekedés védelmének szabályairól A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 68. -ának (4) bekezdésében foglalt

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

A katonai légijármű rendszermodellje A katonai légijármű lehet: A katonai légijármű bemenetei: a környezetből A katonai légijármű kimenetei:

A katonai légijármű rendszermodellje A katonai légijármű lehet: A katonai légijármű bemenetei: a környezetből A katonai légijármű kimenetei: Seres György: A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER 2003-ban, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét 1. Csak emlékeztetőül mutatom be az akkori előadás néhány

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

Miként előző számunkban ígéretet tettem, most a titkosszolgálatok lőfegyver-használatával kapcsolatos szabályok kerülnek ismertetésre és elemzésre.

Miként előző számunkban ígéretet tettem, most a titkosszolgálatok lőfegyver-használatával kapcsolatos szabályok kerülnek ismertetésre és elemzésre. 2000/augusztus (28. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Miként előző számunkban ígéretet tettem, most a titkosszolgálatok lőfegyver-használatával kapcsolatos szabályok

Részletesebben

A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései

A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései Ságodi Béla légiközlekedési referens Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légi- és Víziközlekedési Főosztály bela.sagodi@nfm.gov.hu

Részletesebben

Légiközlekedési Iparág

Légiközlekedési Iparág ~ Légiközlekedési Iparág Compliance szerepe HungaroControl Dr. Fazekas Anikó Compliance és Belső Ellenőrzési Igazgató Compliance Summit Budapest, 2015. november 27. Tartalom 1 A magyar polgári légiközlekedés

Részletesebben

Honvédelmi Minisztérium. kenység

Honvédelmi Minisztérium. kenység Terrorista céllal c eltérített tett légijármővek elleni tevékenys kenység (RENEGADE mőveleti m ) 1 A tájékoztató a terrorista céllal eltérített légijármővek elleni tevékenység, a RENEGADE mőveleti létrejöttének

Részletesebben

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok 1. oldal 1. 2. 100413 212 00 00 00 Légijog Kivéve, ha egy légiforgalmi irányító egységtõl erre engedélyt kapott, VFR szerint mûködõ légijármû nem léphet be egy repülõtéri irányító körzetbe, illetve nem

Részletesebben

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA A KATASZTRÓFAVÉDELEM VÁLASZAI KORUNK ÚJ KIHÍVÁSÁRA (TERRORFENYEGETETTSÉG) A terror legyőz, de az ember legyőzi a félelmet Gabriel Garcia Marquez A lehető legrosszabb eshetőség szerint a legfenyegetőbb

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9942. számú törvényjavaslat a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Juhász Ferenc honvédelmi miniszter Budapest, 2004. április 2 2004. évi törvény a honvédelmet

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A K o r m á n y 1. melléklet a kormány-előterjesztéshez TERVEZET 2009. 12. 01. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a befogadó nemzeti támogatás

Részletesebben

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása 1. A Büntető

Részletesebben

2012. évi.. törvény. a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról

2012. évi.. törvény. a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról Érk zo: 2012. V:2:.Ea. 2012. évi.. törvény a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról 1. A pártok m űködéséről és gazdálkodásáról

Részletesebben

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 2003-ban ban,, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia Korrupciós cselekmények testületi megjelenési formái 1. tényleges ellenszolgáltatás igénylése

Részletesebben

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog. Alkalmazási kör. 2013. tavasz

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog. Alkalmazási kör. 2013. tavasz Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog 2013. tavasz Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Nemzetközi jog tagolása a fegyveres konfliktusokkal kapcsolatban ius ad bellum (háborúhoz

Részletesebben

Az előirányzatok fejezeti szintű levezetését az alábbi táblázat mutatja be.

Az előirányzatok fejezeti szintű levezetését az alábbi táblázat mutatja be. 11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok A cím alcímként négy országos hatáskörű szervet, a Nemzetbiztonsági Hivatalt, az Információs Hivatalt, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot (a továbbiakban együtt:

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Elektronikus megfigyelőrendszerekben tárolt felvételek megőrzésének ideje

Elektronikus megfigyelőrendszerekben tárolt felvételek megőrzésének ideje Elektronikus megfigyelőrendszerekben tárolt felvételek megőrzésének ideje Sokan azt gondolják, a vagyonvédelmi kamerarendszerek felvételeit addig tárolhatják, amíg be nem telik a háttértároló. Ez nem így

Részletesebben

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 58B2007. évi XXVII. törvény 59Ba Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 0B9. (1) A Btk. 261. -ának (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések

Részletesebben

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal kiemelt főtiszt) Telefon:

Részletesebben

2015. évi... törvény Érkezett: 2015 NOV 2 4.

2015. évi... törvény Érkezett: 2015 NOV 2 4. Országgyűlés Hivatala,rnmányszárn : 2015. évi... törvény Érkezett: 2015 NOV 2 4. a Büntet ő Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a terrorizmus elleni hatékonyabb fellépé s érdekében szükséges

Részletesebben

Védelmi igazgatás minősített időszakokban. Előadó: Dr. Horváth László alezredes

Védelmi igazgatás minősített időszakokban. Előadó: Dr. Horváth László alezredes Védelmi igazgatás minősített időszakokban Előadó: Dr. Horváth László alezredes Oktatási kérdések 1. A biztonság korszerű értelmezése 2. A védelmi felkészítés és országmozgósítás modern kori történeti áttekintése

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (MJK: AVIPLL 001-2008) MJK: AVIPLL 001-2008 Érvényes: 2008. október 1-től 1/5 Légijármű Használók Utasfelelősség-biztosításának

Részletesebben

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 1

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 1 Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog 2014. tavasz Lattmann Tamás ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi jogi tanszék Nemzetközi jog tagolása a fegyveres konfliktusokkal kapcsolatban

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 5. sz. melléklet 4/2010. számú Főigazgatói utasítás a Szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2010. január 1. Dr. Brebán Valéria főigazgató

Részletesebben

Ipari, vegyipari létfontossl

Ipari, vegyipari létfontossl BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Ipari, vegyipari létfontossl tfontosságú rendszerek és létesítmények hatósági felügyelete Németh Balázs tű. őrnagy kiemelt

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

Dr. Nemes András Általános közigazgatási ismeretek Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek

Dr. Nemes András Általános közigazgatási ismeretek Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek Dr. Nemes András Általános közigazgatási ismeretek Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek c. előadása Köz/ z/állam igazgatási alapok 1. A közigazgatás és az államigazgatás szinonim fogalmak Általános

Részletesebben

Az államok nemzetközi. Komanovics Adrienne, 2012

Az államok nemzetközi. Komanovics Adrienne, 2012 Az államok nemzetközi felelőssége Komanovics Adrienne, 2012 1 (1) A nemzetközi felelősség jogának fejlődése (2) A nemzetközi felelősség forrásai és a kodifikáció (3) A nemzetközi jogsértés (4) Az állam

Részletesebben

Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon

Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon 2013. március 25. A katonai felsőfokú vezetőképző tanfolyam túlnyomó többségükben ezredesi rendfokozatot viselő

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. 2. dia. 3. dia. Kiegészítő cím: és szabálysértési. Jogszabályi háttér

1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. 2. dia. 3. dia. Kiegészítő cím: és szabálysértési. Jogszabályi háttér 1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. dr. Jásper András előadása 2008. november 28. 1 2. dia Kiegészítő cím: és szabálysértési dr. Jásper András előadása 2008. november

Részletesebben

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA 100. (1) A mentesítés folytán - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az elítélt mentesül az elítéléshez fűződő hátrányos

Részletesebben

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) és az Európai Unió (EU) Tanácsa által elfogadott korlátozó intézkedések (szankciók)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) és az Európai Unió (EU) Tanácsa által elfogadott korlátozó intézkedések (szankciók) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) és az Európai Unió (EU) Tanácsa által elfogadott korlátozó intézkedések (szankciók) I. Szankciók jogalapjai I.1. ENSZ szankciók Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Bevezetés A gyermekek szexuális kizsákmányolása, szexuális bántalmazása Európa és a világ minden országában létező probléma,

Részletesebben

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője megváltozik a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések köre; bizonyos esetekben a bírság kiszabására

Részletesebben

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évben a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton a következő pályázók részesültek elismerésben: Büntetőjogi témakörben,

Részletesebben

Büntetőjog. általános rész

Büntetőjog. általános rész Büntetőjog általános rész Szerkesztette: Domokos Andrea Büntetőjog I. Általános rész Patrocinium Budapest, 2015 Tartalomjegyzék oldalszám ELŐSZÓ...7 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE...9 1. A törvényesség elve, az

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

a Kormány /2012. (.) Korm. rendelete

a Kormány /2012. (.) Korm. rendelete 1 Melléklet a BM/855/201 számú kormány-előterjesztéshez a Kormány /201 (.) Korm. rendelete az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó helyszíni bírság, illetve a szabálysértési eljárás során

Részletesebben

2 óra késéstől 3 óra késéstől 3 óra késéstől 4 óra késéstől

2 óra késéstől 3 óra késéstől 3 óra késéstől 4 óra késéstől Mikor jelentős egy késés? A jogszabály szerinti késés megállapításának objektív feltétele, hogy a késés jelentős legyen. Csak olyan esetben jár segítségnyújtás az utas részére, ha legalább 2 órás késéssel

Részletesebben

318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet

318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérıl, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi

Részletesebben

és a HM Katonai Légügyi Hatóság Közös Zárójelentése

és a HM Katonai Légügyi Hatóság Közös Zárójelentése Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet és a HM Katonai Légügyi Hatóság Közös Zárójelentése 198/2002 Minősítés: repülőesemény légijárművek közelsége - nem egyértelmű veszélyhelyzet Hely, idő: 2002.november.13.

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok

A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok 1 A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok 1. A Tanács 95/93/EGK rendelete (1993. január 18.) a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól Az Európai

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Fegyelmi eljárás Szabályzata 2015.

Fegyelmi eljárás Szabályzata 2015. Fegyelmi eljárás Szabályzata 2015. Szakmai Program 6.sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. A fegyelmi eljárás rendje, részletes szabályai Vonatkozó jogszabályok: 2013. évi CCXL. törvény 374-376. 1/2015.(

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az Újpesti Közterület-felügyeletről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Részletesebben

[(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza]

[(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza] Országgyűlés Hivatala ;~,~:~~, : ~ X10,(3 2 11 FEER 21. 2013. évi... törvény a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi

Részletesebben

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 Munkacsoportok A Magyar Honvédség légiforgalom-szervezésének korszerűsítéséről szóló 40/2004.

Részletesebben

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt:

Részletesebben

Tisztelt Ajánlattevők!

Tisztelt Ajánlattevők! A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati, járőrözési, vagyonvédelmi, őrzési és recepciós

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: Kötelezi a szervezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket.

KÚRIA. v é g z é s t: Kötelezi a szervezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket. KÚRIA Knk.IV.37.487/2015/2.szám A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt szervezőnek (a továbbiakban: szervező), a Nemzeti Választási Bizottság országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozott

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Sorszám: III/6 Döntéshozatal módja: Minősített többség

Részletesebben

TERRORIZMUS ÉS A HATÁRORSÉG

TERRORIZMUS ÉS A HATÁRORSÉG Zán Krisztina Horpácsi Ferenc TERRORIZMUS ÉS A HATÁRORSÉG A világ valamennyi állama, államszövetsége igyekszik megfogalmazni az o- kat a kockázati tényezoket, veszélyeket, melyek biztonságát fenyegetik.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉNEK ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYÁNAK ÖSSZEVETÉSE A KÜLÖNLEGES JOGREND VONATKOZÁSÁBAN

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉNEK ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYÁNAK ÖSSZEVETÉSE A KÜLÖNLEGES JOGREND VONATKOZÁSÁBAN VII. Évfolyam 2. szám - 2012. június Szabó Csaba Horváth László szabocsa@gyor.police.hu - horvath.laszlo@uni-nke.hu MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉNEK ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYÁNAK ÖSSZEVETÉSE A KÜLÖNLEGES

Részletesebben

Katasztrófa elleni védelem

Katasztrófa elleni védelem - 2006 - 2 Készítette: Janik Zoltán 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 6 1. A katasztrófák jogszabályi megközelítése... 7 1.1. A minősített időszakok fogalma, jellemzői... 7 1.2. Az országvédelem komplex rendszere...

Részletesebben

T/5145. számú törvényjavaslat. az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról

T/5145. számú törvényjavaslat. az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5145. számú törvényjavaslat az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest,

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére, C 37/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.2.10. Az európai adatvédelmi biztos véleménye a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet és az 561/2006/EK európai

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 28/2013.(XI.29.)

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap 2014-2020

Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Rendőri együttműködés, válságkezelés Alföldy Csilla r. őrnagy Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2014. június 19. 1 Jogi háttér AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv. II.11.058/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a Független Rendır Szakszervezet

Részletesebben

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok )

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) Közrendvédelmi ismeretek tantárgy Nagy Attila r.alezredes tantárgyfelelős A 9. évfolyam tantárgyaihoz tartozó, 1.3.2. Fegyveres szervek alapismeretek

Részletesebben

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az irányelvek és átültetésük A közösségi jog egyik

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT ZÁRÓJELENTÉS. 2005-150 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNYHEZ

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT ZÁRÓJELENTÉS. 2005-150 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNYHEZ MRSZ-REBISZ eseményszám: MRSZ -001-05 MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT ZÁRÓJELENTÉS 2005-150 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNYHEZ Az esemény helye: Budakeszi Az esemény ideje: 2005. 07.

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

A közvetlen demokrácia és intézményei előadásvázlat 2015. április 23.

A közvetlen demokrácia és intézményei előadásvázlat 2015. április 23. A közvetlen demokrácia és intézményei előadásvázlat 2015. április 23. Alapfogalmak. A képviseleti és a közvetlen hatalomgyakorlás viszonya - a közvetlen hatalomgyakorlás intézményei o népszavazás: döntéshozatal

Részletesebben

A legfőbb ügyész 103/1968. száma. a nyomozás felügyeleti feladatokról a Szabálysértési Kódex hatálybalépése után.

A legfőbb ügyész 103/1968. száma. a nyomozás felügyeleti feladatokról a Szabálysértési Kódex hatálybalépése után. LEGFŐBB ÜGYÉSZ 10-1720/68 Ig. 2527/1968. szám A legfőbb ügyész 103/1968. száma k ö r l e v e l e a nyomozás felügyeleti feladatokról a Szabálysértési Kódex hatálybalépése után. I. A szabálysértésekről

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(V.30.) önkormányzati rendelete 1 Tiszaföldvár Városért Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 9/2014.(V.30.)

Részletesebben