2012. évi.. törvény. a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. évi.. törvény. a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról"

Átírás

1 Érk zo: V:2:.Ea évi.. törvény a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról 1. A pártok m űködéséről és gazdálkodásáról szóló 1989, évi XXXIII. törvény módosítása (1) A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Párttv.) 4. (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (3) A párt vagyoni hozzájárulást más államtól, külföldi társadalmi szervezettől vagy külföldi magánszemélytől egymillió forintot meghaladó összegű adományt nem fogadhat el. A párt névtelen adományt nem fogadhat el ; az ilyen adományt be kell fizetni a 8. (1) bekezdésében említett alapítvány céljaira. (4) Az a párt, amely a (2)-(3) bekezdésben foglalt szabályt megsértve vagyoni hozzájárulást fogadott el, köteles annak értékét - az Állami Számvevőszék felhívására tizenöt napon belül a központi költségvetésnek befizetni. Késedelem esetén a tartozást adók módjára kell behajtani. A párt költségvetési támogatását ezen kívül az elfogadott vagyoni hozzájárulás értékét kitevő összeggel csökkenteni kell. A (2)-(3) bekezdésben foglaltak megsértésével történő hozzájárulás-elfogadás büntet őjogi felelősségre vonást is megalapozhat. (2) A Párttv. 4. -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki : (5) E alkalmazásában a) külföldi társadalmi szervezet : olyan párt vagy civil szervezet, amely külföldön került megalakításra, illetve külföldön működik, ideértve az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam területén alakított, illetve m űködő szervezeteket, b) külföldi magánszemély: nem magyar állampolgárságú személy, ideértve az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állam - polgárát. 2. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek m űködésről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény módosítása Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek m űködésről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény a következő 25/A. -sal egészül ki : 25/A. (1) A közvetlen politikai tevékenységet folytató civil szervezet vagyoni hozzájá - rulást más államtól, külföldi társadalmi szervezettől vagy külföldi magánszemélytől egy - millió forintot meghaladó összegű adományt nem fogadhat el. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértésével történő hozzájárulás-elfogadás büntetőjogi felelősségre vonást is megalapozhat.

2 (3) E alkalmazásában a) külföldi társadalmi szervezet : olyan párt vagy civil szervezet, amely külföldön kerül t megalakításra, illetve külföldön működik, ideértve az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam területén alakított, illetve működ ő szervezeteket, b) külföldi magánszemély: nem magyar állampolgárságú személy, ideértve az Európai Uni ó tagállama és az Európai Gazdasági Térségr ől szóló megállapodásban részes más állam állampolgárát." 3. A Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény módosítása (1) A Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a következ ő 256/B. -sal és az azt megel őző alcímmel egészül ki : Tiltott párttámogatás elfogadása ` 256/B. Az a tisztségviselő vagy tag, aki párt nevében a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvénybe ütközve fogad el vagyoni hozzájárulást, ha súlyosab b bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el és két évig terjedő szabadságvesztésse l büntetendő. (2) A Btk. a következ ő 289/A. -sal és az azt megel őző alcímmel egészül ki: Tiltott civil szervezeti támogatás elfogadás a 289/A. Az a tisztségvisel ő vagy tag, aki civil szervezet nevében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek m űködésről és támogatásáról szóló törvénybe ütközve fogad el vagyoni hozzájárulást, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 4. Ez a törvény a kihirdetését követ ő napon lép hatályba és az azt követ ő napon hatályát veszti.

3 A jelenlegi párt-és civil szervezet-finanszírozási rendszer átláthatatlan és visszaélésekre ad lehet őséget. Az a körülmény, hogy nem tiltja semmilyen törvény a külföldi szervezetektől és magánszemélyektől történő adomány-elfogadást, a magyar szervezetek külföldi szervekt ől é s személyektől való függőségének kialakulását eredményezi, amely a magyar politikai rendszer és civil szféraműködésére hátrányos következményekkel jarhat, esetlegesen nemzetbiztonság i kockázatot is felvethet. Az elmúlt választási időszakban a közvélemény felháborodása mellett indult olyan párt is (az LMP) a választásokon ; amelyet feltehetően külföldről is pénzeltek, majd e párt körül felmerült a nemzetbiztonsági kockázat megvizsgálásának szükségessége is Richard Fiel d amerikai állampolgárságú üzletember finanszírozási tevékenysége kapcsán. E kérdéskör megvitatására országgyűlési vizsgálóbizottság is alakult, amely kimondta az üzletembernek a gyöngyöspatai hisztériakeltésben való felel ősségét. Ugyanezen személy a közelmúltban kijelentette, hogy a Bajnai-félepolitikai formációt is szándékozik anyagilag támogatni : Ugyanígy Bajnai Gordon Haza és Haladás alapítványának támogatója az amerikai Center for American Progress elnevezés ű szervezet. A támogatások részleteiről jelenleg nincs információnk, azonban Field eddigi szerepvállalása és az új amerikai támogató felt űnése éppen elegend ő ahhoz, hogy érezzük annak szükségességét, hogy a magyar politikai közéletet és ezen keresztül az ország irányítását meg kell óvni a mindenféle illetéktelen külföldi befolyástól. A visszaélési lehet őségek megszüntetése érdekében szükséges a támogatással kapcsolato s törvények módosítása és a törvényi rendelkezések be nem tartásának szankcionálása. Az hoz A civil szervezetek és pártok támogatása kapcsán a törvények jelenleg azt tiltják, hogy külföldi államtól fogadjanak el e szervezetek adományokat. A módosítás célja, hogy az adományok elfogadhatóságát sz űkítsük: ne csak külföldi államtól, hanem külföldi társadalmi szervezett ől vagy külföldi magánszemélytől se legyen ilyen adomány elfogadható. Ennek megteremtésével a magyar szervezetek külföldi befolyástól mentes működését kívánjuk megteremteni. A 3. -hoz Ahhoz, hogy a módosítás ne legyen csupán szankció nélküli deklaráció, fontos, hogy a törvényi rendelkezések ellenére elfogadott támogatások bűncselekménynek min ősüljenek. A párt általi adományelfogadás szankcionálására a közélet tisztaságának védelme érdekében, a civil szervezetek általi elfogadás szankcionálására a gazdasági b űncselekmények körében kerüljön sor.

4 A 4. -hoz Kiemelked ő társadalmi érdek fűződik ahhoz, hogy a törvényjavaslat a lehető leghamarabb hatályba tudjon lépni.

5 országgyűlési képvisel ő Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Mellékelten - Magyarország Alaptörvénye 6. cikk (1) bekezdése alapján benyújtom a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekében szüksége s egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. A törvényjavaslat indokolását csatolom. Vc~l üer Jáno s (Jobbik Magyarországért Mozgalom)

1989. évi XXXIII. törvény. a pártok működéséről és gazdálkodásáról. I. fejezet. A törvény hatálya. II. fejezet. A párt működése. III.

1989. évi XXXIII. törvény. a pártok működéséről és gazdálkodásáról. I. fejezet. A törvény hatálya. II. fejezet. A párt működése. III. 1989. évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról A pártok társadalmi rendeltetése, hogy a népakarat kialakításához és kinyilvánításához, valamint a politikai életben való állampolgári

Részletesebben

Harmadik körös értékelés

Harmadik körös értékelés Strasbourg, 2012. június 20. Bizalmas Greco RC-III (2012) 3E Harmadik körös értékelés Megfelelőségi jelentés Magyarországról Büntetendő cselekmények (ETS 173 and 191, GPC 2) * * * A pártfinanszírozás átláthatósága

Részletesebben

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l LA, :,-.dggyú'i,,s Hivatal a?rarttányrs if :1 \( o- N- Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l Az Országgyűlés a közpénzekkel való átlátható

Részletesebben

А nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi СХС. törvény 45. (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lét :

А nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi СХС. törvény 45. (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lét : ОХ^ n :r:k9 :9 Ь á3 í, ~ űcгii Э lcemáтtyszаm: "t" 4Í-. ~ 1 2015. évi... törvény ^tkсmt: ~~15! А s"д 2 I. egyes törvényeknek а gyermekek védelmét biztosító módosításáról 1. А nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

2015. évi... törvén y

2015. évi... törvén y 2 2015. évi... törvén y az offshore vállalkozásoknak a közpénzek felhasználásából történ ő kizárásáról, valamint az államigazgatás offshore-mentesítéséről 1. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok

Részletesebben

.s... :3rry..~.:~r rytvalaia. irományszám. Érkezett 2015 JuN 19. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.s... :3rry..~.:~r rytvalaia. irományszám. Érkezett 2015 JuN 19. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ irományszám.s... :3rry..~.:~r rytvalaia A H.~1 Z I Érkezett 2015 JuN 19. Módosító iavasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/4866. számú törvényjavasla t az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l Előadó: dr. Navracsics Tibo r közigazgatási

Részletesebben

2015. évi... törvén y. a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezésér ől

2015. évi... törvén y. a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezésér ől 2015. évi... törvén y a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezésér ől 1. A büntet őeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása 1. A büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

T/1672. számú. törvényjavaslat. a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről

T/1672. számú. törvényjavaslat. a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1672. számú törvényjavaslat a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről Előadó: Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter Budapest,

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

4. Az alapítvány céljai és tevékenysége, illetve azon közfeladatok megjelenítése, amelyekhez tevékenységével az alapítvány kapcsolódik:

4. Az alapítvány céljai és tevékenysége, illetve azon közfeladatok megjelenítése, amelyekhez tevékenységével az alapítvány kapcsolódik: ALAPÍTÓ OKIRAT A módosítással egységes szerkezetbe foglalva Az 1. pontban megjelölt a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) 74/A-74/G -ai alapján, valamint a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK JOGSZABÁLYI KÖVETÉSE

CIVIL SZERVEZETEK JOGSZABÁLYI KÖVETÉSE CIVIL SZERVEZETEK JOGSZABÁLYI KÖVETÉSE 2014.02.14. 1 2011. évi december hó 16. napján került kihirdetésre és 2011. évi december hó 22. napján illetve nagyobb részben 2012. évi január hó 1. napján lépett

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

2015. évi... törvény

2015. évi... törvény 2015. évi.... törvény a polgár őrségről és a polgár őri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításáró l 1. A polgár őrségr ől és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi

Részletesebben

Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. Alapszabálya

Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. Alapszabálya 1 Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. ************************************************* Alapszabálya ************************************************* Abaújvár 2014. 2

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. Az Alapítvány alapadatai. 2. Az Alapítvány célja A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. Az Alapítvány alapadatai. 2. Az Alapítvány célja A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A Párbeszéd Magyarországért Párt, mint Alapító, a pártok Alaptörvényben meghatározott társadalmi rendeltetésével és a vonatkozó törvényekkel így különösen

Részletesebben

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l É ke.i.vtt: 2013 0 Y` i 2,J. 2013. évi... törvény a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l 1. A pénzforgalmi szolgáltatás

Részletesebben

Shadow Owners Club Magyarország Alapítvány. alapító okirata

Shadow Owners Club Magyarország Alapítvány. alapító okirata Shadow Owners Club Magyarország Alapítvány alapító okirata AZ Alapító Okirat 1. pontjában meghatározott magánszemély, mint Alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya

Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben. A jelen Alapszabály mellékletét képező közgyűlési jelenléti íven felsorolt Egyesületi tagok jelenlétében

Részletesebben

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, CÉLJA ÉS FELADATAI 1. / Az egyesület neve: FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület, mint közhasznú szervezet a bűnözés áldozatainak támogatására és a bűncselekmények

Részletesebben

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jogtanácsos Ózd, 2015. február 19. Tisztelt Képviselő-testület! Az Ózd Közbiztonságáért

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. ALAPÍTÓ OKIRAT A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban:

Részletesebben

O bizágc T/4049 / Tisztelt Elnök űr!

O bizágc T/4049 / Tisztelt Elnök űr! O bizágc mezes. 2011 SZE 12 6. Országgy űlési képviselő Zárószavazás előtti módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben T/4049 / Tisztelt Elnök űr! Az államháztartás stabilitását

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott ALAPSZABÁLY amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben