BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA"

Átírás

1 Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELFOGADÁSI FÁZIS Közgyűlési előterjesztés jogszabály-tervezete Készült a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat megbízásából szeptember hó

2

3 A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat. számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Területrendezési Tervről szóló 14/2006. X. 3.) számú rendelet módosításáról Bács-Kiskun Megye Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 70. 1) bekezdés c) pontja, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény 11. 1) bekezdés a) pontja és 2) bekezdés b) pontja felhatalmazása alapján az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény megyei területrendezési tervekre vonatkozó előírásainak megfelelően a Bács-Kiskun Megye Területrendezési tervéről szóló 14/2006. X. 3.) számú rendeletet a továbbiakban Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: A keretbe foglalt tartalmak nem részei a rendeletnek, azok az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény kapcsolódó paragrafusait tartalmazzák, segítve az értelmezést. 1. A Rendelet a helyébe a következő rendelkezés lép: I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és hatálya 1. 1) A rendelet célja, hogy meghatározza a megye egyes térségei terület-felhasználásának feltételeit, a műszaki infrastrukturális hálózatok és egyedi építmények összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve az erőforrások védelmére. 2) A rendelet hatálya Bács-Kiskun megye területére terjed ki. A megye területéhez tartozó települések felsorolását az 1/1. számú melléklet tartalmazza. Fogalommeghatározások ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelyben az állam kizárólagos tulajdonát képező, kutatással lehatárolt, de bányatelekkel le nem fedett, nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon szénhidrogének, fémek, lignit és barnakőszén, ásványbányászati és építőipari nyersanyagok) területek találhatók, 2. együtt tervezhető térség: országos területrendezési tervben megállapított és kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a Budapesti Agglomeráció kivételével az agglomerációk, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet kivételével az agglomerálódó térségek, valamint a nagyvárosi településegyüttesek tartoznak, 1

4 3. építmények által igénybe vett térség: az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe a műszaki infrastruktúra, valamint a nem települési területekhez és települési funkciókhoz kapcsolódó egyedi építmények területe és szükséges védőterületük tartoznak, 4. erdőtelepítésre alkalmas terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe azok a többnyire gyenge termőképességű mezőgazdasági területek tartoznak, amelyeknél gazdasági, vidékfejlesztési vagy környezetvédelmi szempontok indokolják az erdők létesítését és azt természetvédelmi vagy termőhelyi okok nem zárják ki, 5. erdőgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított területfelhasználási kategória, amelyben olyan meglévő erdőterületek, valamint erdőtelepítésre alkalmas területek találhatók, amelyek erdőgazdálkodásra való alkalmassága termőhelyi viszonyaik alapján kedvező és az erdőtelepítés környezetvédelmi szempontból is szükséges vagy indokolt, 6. erőmű: egy telephelyen lévő 50 MW és annál nagyobb energiaátalakító építmény, 7. földtani veszélyforrás területe: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe a lejtős tömegmozgásokkal, egyéb kedvezőtlen mérnökgeológiai adottságokkal és építésföldtani kockázatokkal jellemezhető, valamint a magas természetes háttérsugárzással, az emberi tevékenység hatására jelentkező vagy felerősödő kedvezőtlen földtani folyamatokkal és a vízjárással összefüggő földtani veszélyek által érintett területek tartoznak, 8. hagyományosan vidéki települési térség: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe ide nem értve a városokat a 15 fő/ha-nál nem nagyobb belterületi laksűrűségű települések települési területei tartoznak, 9. kiegyenlítő intézkedés: a magterület és az ökológiai folyosó állapotára, egységességére, az élőhelyek közötti ökológiai kapcsolatokra negatív hatást gyakorló tevékenység esetén a várható kedvezőtlen hatással arányos, az adott magterületen, ökológiai folyosó területén vagy más természeti területen elvégzendő helyreállítási vagy fejlesztési feladat, 10. kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelyben a Magyar Köztársaság védelmi képességeit alapvetően meghatározó, vagy a NATO-tagságból eredő, valamint a nemzetközi szerződéseiben vállalt kötelességei teljesítésére hivatott objektumok elhelyezésére szolgáló területek találhatók, 11. a kiemelt térség és a megye szerkezeti terve: a térségi területfelhasználás rendszerét, a települések térbeli rendjét, az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és építmények helyét, valamint ezek összefüggéseit a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében meghatározó terv,. 12. kiváló termőhelyi adottságú erdőterület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe az őshonos fafajokból álló erdőtársulások fenntartására leginkább alkalmas és az erdő hármas funkcióját környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi egymással összhangban a legmagasabb szinten biztosítani képes erdőterületek tartoznak, 13. kiváló termőhelyi adottságú szántóterület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe az agroökológiai adottságai alapján kimagasló agrárpotenciállal rendelkező, ugyanakkor környezeti szempontból a legkevésbé érzékeny, ezért mezőgazdasági árutermelésre legalkalmasabb szántóterületek tartoznak, 14. kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület: országos területrendezési tervben megállapított övezet, amelyben a világörökség és világörökség-várományos területek, valamint a történeti települési területek találhatók, 15. magterület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek és számos védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont, 16. mezőgazdasági térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelyben elsősorban mezőgazdasági művelés alatt álló területek találhatók, 17. országos jelentőségű tájképvédelmi terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a természeti vagy kulturális örökség adottságai alapján akilátás-rálátás szempontjából védendő tájképpel, illetve tájképi elemmel rendelkező területek, valamint a védett történeti tájjá nyilvánított területek tartoznak, 2

5 18. ökológiai folyosó: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan területek többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok) tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására, 19. pufferterület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan rendeltetésű területek tartoznak, melyek megakadályozzák vagy mérséklik azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását, amelyek a magterületek, illetve az ökológiai folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek, 20. rendszeresen belvízjárta terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe a sík vidéki sík vagy enyhe lejtésviszonyokkal rendelkező területek azon mélyebb, lefolyástalan részei tartoznak, ahol a helyi csapadék egy része átmeneti vízfelesleg formájában, nagyobb mennyiségben és gyakorisággal összegyűlik, 21. széleróziónak kitett terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelyben a szélerózió káros hatásával szemben kevésbé ellenálló fizikai talajféleségekkel különösen a homok, homokos vályog, tőzeg, kotu) jellemezhető területek találhatók, 21. távvezeték felhasítási pontja: egy meglévő átviteli hálózati távvezeték azon pontja, ahová egy új átviteli hálózati távvezetékszakasz olyan módon kapcsolódik, hogy a meglévő távvezetéki kapcsolatot megbontja és annak két eredeti végpontja között a közvetlen villamos kapcsolat megváltozik, 22. települési terület: a település belterülete, valamint a beépítésre szánt területek összessége, 23. településkép-védelmi terület: a településrendezés eszközeiben megállapított olyan terület, melynek szerkezete, karaktere, utcaképe, sziluettje külső településképe), illetve a táji környezettel való látványbeli kapcsolata kilátás, rálátás) megőrzésre, védelemre érdemes érték, 24. térség: a területrendezés szempontjából megkülönböztetett területi egység, amelyre vonatkozóan a területrendezési terv előírásokat határoz meg, 25. térségi övezet: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott, sajátos jellemzőkkel rendelkező a térségi területfelhasználási kategóriáktól függetlenül lehatárolt területi egység, amelyben az e törvényben, illetve külön jogszabályokban meghatározott előírásokat kell alkalmazni, 26. térségi hulladéklerakó hely: a vegyes összetételű, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó és a kiszolgáló építményeinek összessége, 27. térségi jelentőségű tájképvédelmi terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelyben a természeti vagy kulturális örökség adottságai alapján akilátás-rálátás szempontjából védendő tájképpel, illetve tájképi elemmel rendelkező területek, valamint a védett történeti tájjá nyilvánított területek találhatók, 28. térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe a nagyobb területi kiterjedésű vagy kisebb területű, de sűrűn előforduló, esetenként több települést érintő, a felhagyott hagyományos ipari termelés és bányászat okozta tájsebek, az anyagnyerő helyek, illetve a hulladéklerakók területei tartoznak, 29. térségi területfelhasználási kategória: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott, a térségben jellemző területfelhasználásnak megfelelően lehatárolt területi egység, 30. történeti települési terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe a védendő területegységek különösen a történeti településközpontok, a történeti kertek, a jelentős régészeti lelőhelyek, az országos és helyi védelem alatt álló területek, valamint ezek környezete, védőövezetei tartoznak, 31. városias települési térség: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe a városok települési területe, továbbá azok a települési területek tartoznak, ahol a belterületi laksűrűség 15 fő/ha fölötti, 32. vegyes területfelhasználású térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe mozaikos szerkezetű erdőgazdálkodási, mezőgazdasági és települési térségek tartoznak, 33. világörökség és világörökség-várományos terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló évi UNESCO Egyezmény szerinti Világörökségi Listára felvett területek, valamint a világörökségi helyszínek szakmai feltételeinek megfelelő azon területek tartoznak, amelyeket Magyarország, mint részes állam nevében jogszabály által felhatalmazott testület kiválasztott arra, hogy a Világörökségi Listára jelöltek legyenek, 3

6 34. vízeróziónak kitett terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelyben az 5%-nál nagyobb lejtésű és a vízerózió káros hatásával szemben kevésbé ellenálló talajtulajdonságokkal jellemezhető területek találhatók, 35. vízgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe egyes folyóvizek, egyes állóvizek, egyes vízfolyások és egyes csatornák medre és parti sávja tartozik. 2. A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: II. fejezet A megyei területrendezési terv 2. 1) A megyei területrendezési terv a megye szerkezeti tervét, valamint a megye térségi övezeteit és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magába. 2) A megye szerkezeti tervét a rendelet M=1: méretarányú 2. sz. rajzi melléklete, a megyei övezetek határait a rendelet M=1: méretarányú 3. sz. rajzi melléklete tartalmazza az alábbiak szerint: a) 3/1. számú melléklet a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetéről; b) 3/2. számú melléklet a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetéről; c) 3/3. számú melléklet az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetéről és a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetéről; d) 3/4. számú melléklet a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetéről; e) 3/5. számú melléklet a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezetéről; f) 3/6. számú melléklet az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetéről; g) 3/7. számú melléklet az együtt tervezhető térségek övezetéről; h) 3/8. számú melléklet a kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezetéről; i) 3/9. számú melléklet a magterület övezetéről, az ökológiai folyosó övezetéről és a pufferterület övezetéről; j) 3/10. számú melléklet az erdőtelepítésre alkalmas terület övezetéről; k) 3/11. számú melléklet a térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetéről; l) 3/12. számú melléklet a világörökség és világörökség-várományos terület övezetéről; m) 3/13. számú melléklet a történeti települési terület övezetéről; n) 3/14. számú melléklet a rendszeresen belvízjárta terület övezetéről; o) 3/15. számú melléklet a nagyvízi meder övezetéről; p) 3/16. számú melléklet a földtani veszélyforrás területének övezetéről; q) 3/17. számú melléklet a vízeróziónak kitett terület övezetéről; r) 3/18. számú melléklet a széleróziónak kitett terület övezetéről. 4

7 3. A Rendelet a helyébe a következő rendelkezés lép: III. fejezet A megye szerkezeti tervére vonatkozó szabályok Megyei területfelhasználási kategóriák 3. 1) Megyei területfelhasználási kategóriák a következő a) legalább 50 ha területű térségek: aa) erdőgazdálkodási térség, ab) mezőgazdasági térség, ac) vegyes területfelhasználású térség, b) legalább 10 ha területű térségek: ba) városias települési térség, bb) hagyományosan vidéki települési térség, c) területi korlát nélkül ábrázolt térségek: ca) vízgazdálkodási térség, cb) építmények által igénybe vett térség. 6. 2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni; b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki; c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület vagy erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület kivételével lakóterület kijelölhető; d) a városias települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; e) a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység kivételével bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; f) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; g) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási egységbe kell sorolni. 7. 1) Az erdőgazdálkodási térség Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területét a településszerkezeti terv legalább 95%-ban csak erdőterület területfelhasználási egységbe sorolhatja. 2) A közlekedési, az elektronikus hírközlési, továbbá az energetikai vonalas infrastruktúra-hálózatok erdőterületen áthaladó szakaszai mellett csak a forgalom lebonyolítását és biztonságát, az elektronikus hírközlés működését, illetve a villamos energia és más energiahordozók továbbítását közvetlenül szolgáló építmények helyezhetők el. 8. 1) Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I II. osztályú területeihez tartozó földrészlet beépítésre szánt területté nem minősíthető. 2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet beépítésére szánt területté nem minősíthető. 2) Az egyes települések területének 1) bekezdésben felsorolt megyei területfelhasználási kategóriák szerinti megoszlását az 1/2. sz. melléklet tartalmazza. 5

8 4. A Rendelet a helyébe a következő rendelkezés lép: IV. fejezet Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények elhelyezésére vonatkozó szabályok 4. 1) Az országos és térségi jelentőségű közlekedési infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és az országos és térségi jelentőségű építmények elhelyezkedését a 2. számú melléklet, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig az 1/3-12. számú mellékletek tartalmazzák. 2) A kiserőművek elhelyezkedését a 2. számú melléklet, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig az 1/13. számú melléklet tartalmazza. 3) A villamosenergia-átviteli hálózat távvezetékeit, az átvitelt befolyásoló elosztó hálózatot, továbbá a nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezetékek térbeli rendjét a 2. számú melléklet, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig az 1/ számú mellékletek tartalmazzák. 4) A vízgazdálkodási építmények térbeli rendjét a 2. számú melléklet, a meglévő belvíztározók és tározási lehetőségek felsorolását az 1/ számú melléklet tartalmazza. Az állam kizárólagos tulajdonában lévő vizeket és vízi építményeket a vízgazdálkodásról szóló törvény rögzíti. 5) A térségi hulladéklerakó helyek térbeli rendjét a 2. számú melléklet, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig az 1/18. számú melléklet tartalmazza. 6) Az 1/4., 1/7-18. számú mellékletekben szereplő országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási területét érintve, a megyei szerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 7) Az 1/3.,1/5-6. számú mellékletekben szereplő országos és térségi műszaki infrastruktúrahálózatok elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási területét térség esetén a megjelölt település közigazgatási területét vagy annak 10 km-es körzetét érintve, a megyei szerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 9. 5) Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalait és az egyedi építmények helyét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben, valamint az érintett települések településszerkezeti tervében kell meghatározni. 6

9 6) A magterület, ökológiai folyosó területén áthaladó közlekedési, elektronikus hírközlési, villamos energia és más energiahordozók vonalas infrastruktúra-hálózatainak engedélyezési eljárásaiban a magterületet vagy az ökológiai folyosó területét érő legkisebb mértékű környezetterhelés és környezet-igénybevétel előidézése érdekében -, a természetvédelmi hatóság a környezethasználatot feltételhez kötheti, valamint kiegyenlítő intézkedést írhat elő. 9/A. A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben szereplő országos vasúti mellékvonalak területét a településszerkezeti tervben beépítésre nem szánt közlekedési terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. 9/B. 1) Az országos, a kiemelt térségi vagy a megyei területrendezési tervben nem szereplő, de más rendelkezéseinek megfelelő, az energiaellátás biztonságának biztosításához szükséges atomerőműnek nem minősülő erőmű, villamosenergia-átviteli hálózat távvezeték elemei, továbbá nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték elemének minősülő műszaki infrastruktúra-hálózat elemei és egyéb építmény területi elhelyezésére az állami főépítész térségi területfelhasználási engedélyt ad ki. 2) Az állami főépítész 1) bekezdés szerinti eljárására a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a) az állami főépítész döntése ellen fellebbezésnek nincs helye, b) a térségi területfelhasználási engedélykérelmet két hónapon belül el kell bírálni, c) a térségi területfelhasználási engedélykérelem tárgyában hozott határozat ellen keresetet a bíróság soron kívül bírálja el a polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre vonatkozó rendelkezései szerinti eljárásban ) Az árvízi tározók helyét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben, valamint a települések településszerkezeti tervében, helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében figyelembe kell venni ) A bányatelek megállapítás akkor engedélyezhető, ha összhangban van az érintett település településrendezési tervével és helyi építési szabályzatával. 2) A bányászati tevékenység következtében megváltozott külszíni területen a külön jogszabályokban meghatározottakon kívül tájrendezés csak a bányatelek megállapításakor elkészülő tervek alapján, a település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének megfelelően történhet. 5. A Rendelet a helyébe a következő rendelkezés lép: V. fejezet Térségi övezetek és a térségi övezetekre vonatkozó szabályok 12. 5) A térségi övezetek egymáshoz való viszonyát és kapcsolatrendszerét az 1/12. számú melléklet tartalmazza. A kiemelt térségi és megyei övezetek területén a rá vonatkozó országos övezetek előírásait is alkalmazni kell. 6) Ahol a törvény külön övezeti előírásokat nem tartalmaz, ott a vonatkozó ágazati szabályokat kell alkalmazni. Ahol a törvény övezeti előírásokat tartalmaz, ott azokat a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. 5. 1) Országos övezetek: a) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, b) kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, c) országos jelentőségű tájképvédelmi terület, d) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület, e) felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének, 7

10 f) ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület, g) együtt tervezhető térségek, h) kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 13/A. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 13/B. 1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 2) Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása, illetve bányászati tevékenység engedélyezése a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehetséges. Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 14/A. 1) Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória jelölhető ki, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. 2) Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, amely akijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. 3) Az építési övezetre vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott elhelyezett építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni. 4) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 5) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is kell elhelyezni. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 15. A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 2) Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezetében a tisztított szennyvizek kivezetéséről a gazdasági és műszaki szempontok mérlegelésével gondoskodni kell. 3) Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete területére kívülről regionális szennyvízgyűjtő- és tisztító rendszerre szennyvízcsatorna-hálózaton történő csatlakozás kivételével a szennyvíz bevezetését meg kell akadályozni. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 16/A. Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetét a településrendezés eszközeiben tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni, és az építési övezetre vagy övezetre szabályokat megállapítani. Együtt tervezhető térségek övezete 16/B. 1) Az együtt tervezhető térségek övezetébe tartozó települési önkormányzatok településfejlesztési és településrendezési feladataik összehangolt ellátásához törvényben meghatározott közös egyszerűsített településszerkezeti tervet készíthetnek. 2) A közös egyszerűsített településszerkezeti tervnek az egyes településekre vonatkozó részeit az érintett települési önkormányzatok határozattal fogadják el. 8

11 Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete 16/C. 1) A kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezetét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben a tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni. 2) Az 1) bekezdésben kijelölt területeket a településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. 4) Megyei övezetek: a) magterület, b) ökológiai folyosó, c) pufferterület, d) erdőtelepítésre alkalmas terület, e) térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület, f) térségi jelentőségű tájképvédelmi terület, g) világörökség és világörökség-várományos terület, h) történeti települési terület, i) rendszeresen belvízjárta terület, j) nagyvízi meder, k) földtani veszélyforrás területének, l) vízeróziónak kitett terület, m) széleróziónak kitett terület. Magterület övezete 17. 1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 2) Az 1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is kell elhelyezni. 4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. 5) Az övezetbe tartozó település helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében elő kell írni a tájszerkezetbe illeszkedő beépítési mód, a tájra jellemző építészeti hagyományok és építmények megőrzését és ezek követelményeit. 6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. Ökológiai folyosó övezete 18. 1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha a) a települési területet az ökológiai folyosó körülzárja, és b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 2) Az 1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is kell elhelyezni. 9

12 4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. 5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. Pufferterület övezete 19. Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 19/A. Az övezetbe tartozó területeken beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 20. A térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetben a roncsolt felületek újrahasznosítása, a tájrendezés az érintett települések egymással összehangolt településrendezési eszközeiben meghatározott újrahasznosítási cél alapján történhet. Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 21. 1) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, amely a természeti adottságok és a kulturális örökség által meghatározott tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. 2) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá a helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, ami a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. Az építési övezetnek vagy övezetnek az építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni. 3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 4) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is kell elhelyezni. 5) A településszerkezeti tervben, a szabályozási tervben és a helyi építési szabályzatban ki kell jelölni a településkép-védelmi terület határát, amely a tájképi értéket képező kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő területeket, az ökológiai hálózat területeit, az országos és a helyi védelem alatt álló természetvédelmi területeket, azok környezetét, valamint a település arculatát, karakterét meghatározó fontos területeket tartalmazza. Világörökség és világörökség-várományos terület övezete 22/A. 1) Világörökség és világörökség-várományos terület övezetben a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a kezelési tervben meghatározott célokkal. 2) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek területe nem bővíthető. 3) Az övezetben közlekedési infrastrukturális hálózatokat és építményeket a kulturális örökségi értékek sérelme nélkül, területi egységét megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve kell elhelyezni. 4) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a világörökségi területek védelmét nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is kell elhelyezni. Történeti települési terület övezete 22/B. 1) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeiben ki kell jelölni a településkép-védelmi terület határát, amely a védendő területegységeket különösen a történeti településközpontot, a történeti kertet, a jelentős régészeti lelőhelyet, az országos és helyi védelem alatt álló területeket, valamint ezek környezetét, védőövezetét foglalja magában. 10

13 2) Történeti település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének tartalmaznia kell a településképvédelmi terület értékőrző fejlesztését elősegítő, a történeti településkép megőrzését, illetve új építmények illeszkedését biztosító szabályokat. 3) Történeti településkép érvényesülését befolyásoló, a kialakult településszerkezetet, településkaraktert megváltoztató, nagy kiterjedésű építmény elhelyezésére vonatkozó építési-műszaki tervhez a külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell készíteni. Rendszeresen belvízjárta terület övezete 23. A rendszeresen belvízjárta terület övezet által érintett települések településrendezési eszközeinek készítése során, a vízügyi hatóság adatszolgáltatása alapján belvízrendezési munkarészt is készíteni kell. Az övezet területén beépítésre szánt terület csak kivételesen, a belvízrendezési munkarészben meghatározott feltételek teljesülése esetén jelölhető ki. Nagyvízi meder övezete 24. Nagyvízi meder övezete területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Földtani veszélyforrás területének övezete 25. Földtani veszélyforrás területének övezetébe tartozó település veszélyeztetett területein a település településszerkezeti tervében beépítésre szánt terület csak kivételesen, geológiai szakvélemény alapján jelölhető ki. Vízeróziónak kitett terület övezete 26. Vízeróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan területfelhasználást kell előírni a települések településszerkezeti tervében, és a helyi építési szabályzatban olyan építési övezeti, övezeti előírást kell meghatározni, amely a vízerózió mértékét csökkenti. Széleróziónak kitett terület övezete 27. Széleróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan területfelhasználást kell előírni a települések településszerkezeti tervében, és a helyi építési szabályzatban olyan építési övezeti, övezeti előírást kell meghatározni, amely a szélerózió mértékét csökkenti. 5) Az egyes települések 1) és 4) bekezdésben felsorolt térségi övezetekkel való érintettségét az 1/19. sz. melléklet tartalmazza. 6. A Rendelet a helyébe a következő rendelkezés lép: VI. fejezet Záró rendelkezések 6. 1) A megyei területrendezési terv felülvizsgálata legalább 5 évente történik. 7. 1) A Rendelet 1/1-1/13. számú mellékletei helyébe e rendelet 1/1-1/19. számú mellékletei lépnek. 2) A Rendelet 2. számú, valamint 3/1-3/11. számú rajzi mellékletei helyébe e rendelet 2. számú, valamint 3/1-3/18. számú rajzi mellékletei lépnek. 11

14 8. 1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Bányai Gábor sk. a közgyűlés elnöke Dr. Szigeti László sk. megyei főjegyző 12

15 1/1. sz. melléklet Bács-Kiskun megyéhez tartozó települések jegyzéke 1. Ágasegyháza 2. Akasztó 3. Apostag 4. Bácsalmás 5. Bácsbokod 6. Bácsborsód 7. Bácsszentgyörgy 8. Bácsszőlős 9. Baja 10. Ballószög 11. Balotaszállás 12. Bátmonostor 13. Bátya 14. Bócsa 15. Borota 16. Bugac 17. Bugacpusztaháza 18. Császártöltés 19. Csátalja 20. Csávoly 21. Csengőd 22. Csikéria 23. Csólyospálos 24. Dávod 25. Drágszél 26. Dunaegyháza 27. Dunafalva 28. Dunapataj 29. Dunaszentbenedek 30. Dunatetétlen 31. Dunavecse 32. Dusnok 33. Érsekcsanád 34. Érsekhalma 35. Fajsz 36. Felsőlajos 37. Felsőszentiván 38. Foktő 39. Fülöpháza 40. Fülöpjakab 41. Fülöpszállás 42. Gara 43. Gátér 44. Géderlak 45. Hajós 46. Harkakötöny 47. Harta 48. Helvécia 49. Hercegszántó 50. Homokmégy 51. Imrehegy 52. Izsák 53. Jakabszállás 54. Jánoshalma 55. Jászszentlászló 56. Kalocsa 57. Kaskantyú 58. Katymár 59. Kecel 60. Kecskemét 61. Kelebia 62. Kéleshalom 63. Kerekegyháza 64. Kiskőrös 65. Kiskunfélegyháza 66. Kiskunhalas 67. Kiskunmajsa 68. Kisszállás 69. Kömpöc 70. Kunadacs 71. Kunbaja 72. Kunbaracs 73. Kunfehértó 74. Kunpeszér 75. Kunszállás 76. Kunszentmiklós 77. Ladánybene 78. Lajosmizse 79. Lakitelek 80. Madaras 81. Mátételke 82. Mélykút 83. Miske 84. Móricgát 85. Nagybaracska 86. Nemesnádudvar 87. Nyárlőrinc 88. Ordas 89. Orgovány 90. Öregcsertő 91. Páhi 92. Pálmonostora 93. Petőfiszállás 94. Pirtó 95. Rém 96. Solt 97. Soltszentimre 98. Soltvadkert 99. Sükösd 100. Szabadszállás 101. Szakmár 102. Szalkszentmárton 103. Szank 104. Szentkirály 105. Szeremle 106. Tabdi 107. Tass 108. Tataháza 109. Tázlár 110. Tiszaalpár 111. Tiszakécske 112. Tiszaug 113. Tompa 114. Újsolt 115. Újtelek 116. Uszód 117. Városföld 118. Vaskút 119. Zsana 13

16 Bács-Kiskun megye településeinek területi mérlege Térségi területfelhasználási kategóriák szerinti megoszlás Sorszám Település Erdőgazdálkodási térség Mezőgazdasági térség Vegyes területfelhasználású térség Városias települési térség Hagyományosan Vízgazdálkodási vidéki települési térség térség Építmények által igénybe vett térség 14 ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 1 Ágasegyháza , , ,7 0 0, ,5 0 0,0 0 0,0 2 Akasztó 0 0, , ,6 0 0, , ,3 0 0,0 3 Apostag , , ,7 0 0, , ,7 0 0,0 4 Bácsalmás 439 4, , , ,8 0 0,0 49 0,5 0 0,0 5 Bácsbokod 0 0, ,9 0 0,0 0 0, ,6 36 0,6 0 0,0 6 Bácsborsód 309 4, ,0 0 0,0 0 0, ,0 2 0,0 0 0,0 7 Bácsszentgyörgy 0 0, ,8 0 0,0 0 0,0 79 5,4 13 0,9 0 0,0 8 Bácsszőlős 63 1, , ,2 0 0,0 37 1,0 0 0,0 0 0,0 9 Baja , , , ,0 0 0, ,1 0 0,0 10 Ballószög , , ,1 0 0, ,2 0 0,0 0 0,0 11 Balotaszállás , , ,1 0 0, ,2 5 0,0 0 0,0 12 Bátmonostor , , ,6 0 0, ,2 46 1,2 0 0,0 13 Bátya 0 0, , ,4 0 0, , ,6 0 0,0 14 Bócsa , , ,0 0 0, ,2 96 1,0 0 0,0 15 Borota , , ,4 0 0, ,8 0 0,0 0 0,0 16 Bugac , , ,5 0 0, ,7 37 0,3 0 0,0 17 Bugacpusztaháza , , ,1 0 0,0 50 1,1 56 1,3 0 0,0 18 Császártöltés , , ,0 0 0, ,2 15 0,2 0 0,0 19 Csátalja , ,0 74 1,9 0 0, ,3 5 0,1 0 0,0 20 Csávoly , ,3 0 0,0 0 0, ,2 9 0,2 0 0,0 21 Csengőd 0 0, , ,7 0 0, ,3 0 0,0 0 0,0 22 Csikéria , ,1 0 0,0 0 0, ,9 0 0,0 0 0,0 23 Csólyospálos , , ,8 0 0,0 85 1,3 1 0,0 0 0,0 1/2. sz. melléklet

17 Térségi területfelhasználási kategóriák szerinti megoszlás Sorszám Település Erdőgazdálkodási térség Mezőgazdasági térség Vegyes területfelhasználású térség Városias települési térség Hagyományosan Vízgazdálkodási vidéki települési térség térség Építmények által igénybe vett térség 15 ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 24 Dávod 60 0, , ,7 0 0, , ,9 0 0,0 25 Drágszél 0 0, ,3 0 0,0 0 0,0 95 7,5 2 0,2 0 0,0 26 Dunaegyháza 99 9, , ,8 0 0, , ,1 0 0,0 27 Dunafalva , ,3 0 0,0 0 0, , ,0 0 0,0 28 Dunapataj 399 4, ,0 10 0,1 0 0, , ,5 0 0,0 29 Dunaszentbenedek 210 9, ,1 0 0,0 0 0, , ,1 0 0,0 30 Dunatetétlen 0 0, ,4 0 0,0 0 0,0 95 2, ,4 0 0,0 31 Dunavecse 74 1, , , ,0 0 0, ,2 0 0,0 32 Dusnok , ,5 40 0,7 0 0, ,0 45 0,8 0 0,0 33 Érsekcsanád , , ,5 0 0, , ,5 0 0,0 34 Érsekhalma , , ,2 0 0,0 85 3,1 13 0,5 0 0,0 35 Fajsz 58 1, , ,7 0 0, , ,9 0 0,0 36 Felsőlajos 44 3,9 16 1, ,4 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 37 Felsőszentiván 0 0, ,9 35 0,7 0 0, ,9 31 0,6 0 0,0 38 Foktő 129 4, ,3 0 0,0 0 0, , , ,5 39 Fülöpháza , , ,7 8 0,2 52 1,1 79 1,7 0 0,0 40 Fülöpjakab , , ,7 0 0,0 88 3,8 25 1,1 0 0,0 41 Fülöpszállás 641 7, , ,8 0 0, , ,7 0 0,0 42 Gara 6 0, ,1 0 0,0 0 0, ,4 25 0,4 0 0,0 43 Gátér 0 0, ,9 0 0,0 0 0, ,0 2 0,1 0 0,0 44 Géderlak , ,3 0 0,0 0 0, ,4 3 0,2 0 0,0 45 Hajós , , , ,8 0 0,0 2 0,0 0 0,0 46 Harkakötöny , ,0 8 0,2 0 0,0 80 1, ,7 0 0,0 47 Harta 0 0, ,3 0 0,0 0 0, , ,2 0 0,0 48 Helvécia , , ,1 0 0, ,9 28 0,5 0 0,0

18 Térségi területfelhasználási kategóriák szerinti megoszlás Sorszám Település Erdőgazdálkodási térség Mezőgazdasági térség Vegyes területfelhasználású térség Városias települési térség Hagyományosan Vízgazdálkodási vidéki települési térség térség Építmények által igénybe vett térség 16 ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 49 Hercegszántó 600 8, , ,5 0 0, , ,9 0 0,0 50 Homokmégy 57 0, ,5 12 0,2 0 0, ,9 44 0,6 0 0,0 51 Imrehegy , , ,2 0 0,0 75 1,1 0 0,0 0 0,0 52 Izsák , , , ,8 0 0,0 3 0,0 0 0,0 53 Jakabszállás , , ,1 0 0, ,6 99 1,4 0 0,0 54 Jánoshalma , , , ,2 0 0,0 6 0,0 0 0,0 55 Jászszentlászló , , ,7 0 0, ,0 12 0,2 0 0,0 56 Kalocsa 0 0, ,0 0 0, ,3 0 0,0 5 0,1 31 0,6 57 Kaskantyú , , ,3 0 0, ,5 24 0,4 0 0,0 58 Katymár 0 0, ,5 0 0,0 0 0, ,1 27 0,4 0 0,0 59 Kecel , , , ,6 0 0,0 3 0,0 0 0,0 60 Kecskemét , , , ,3 0 0,0 98 0, ,4 61 Kelebia , , ,2 0 0, , ,1 0 0,0 62 Kéleshalom , ,9 0 0,0 0 0,0 36 0,6 0 0,0 0 0,0 63 Kerekegyháza , , , ,3 0 0,0 95 1,2 0 0,0 64 Kiskőrös 5 0, , , ,2 0 0,0 2 0,0 0 0,0 65 Kiskunfélegyháza , , , ,5 0 0,0 33 0,1 0 0,0 66 Kiskunhalas , , , ,6 0 0,0 41 0,2 0 0,0 67 Kiskunmajsa , , , ,4 0 0,0 48 0,2 0 0,0 68 Kisszállás , , ,2 0 0, ,9 7 0,1 0 0,0 69 Kömpöc , , ,2 0 0,0 61 2,0 0 0,0 0 0,0 70 Kunadacs , , ,8 0 0, ,5 3 0,0 0 0,0 71 Kunbaja 241 7, , ,4 0 0, ,2 0 0,0 0 0,0 72 Kunbaracs , ,2 27 0,5 0 0,0 56 1,0 5 0,1 0 0,0 73 Kunfehértó , , ,6 0 0, , ,4 0 0,0

19 Térségi területfelhasználási kategóriák szerinti megoszlás Sorszám Település Erdőgazdálkodási térség Mezőgazdasági térség Vegyes területfelhasználású térség Városias települési térség Hagyományosan Vízgazdálkodási vidéki települési térség térség Építmények által igénybe vett térség 17 ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 74 Kunpeszér , , ,9 0 0, ,9 2 0,0 0 0,0 75 Kunszállás 108 5, , ,1 0 0, ,6 0 0,0 0 0,0 76 Kunszentmiklós 305 1, , , ,1 0 0,0 16 0,1 0 0,0 77 Ladánybene , , ,7 0 0, ,7 0 0,0 0 0,0 78 Lajosmizse , , , ,5 0 0,0 62 0,4 0 0,0 79 Lakitelek , , ,6 0 0, ,0 58 1,1 0 0,0 80 Madaras , ,7 0 0,0 0 0, ,1 20 0,4 0 0,0 81 Mátételke 0 0, ,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 82 Mélykút 901 7, , , ,1 0 0,0 3 0,0 0 0,0 83 Miske 0 0, , ,8 0 0, ,7 1 0,0 0 0,0 84 Móricgát , , ,2 0 0,0 68 2,1 6 0,2 0 0,0 85 Nagybaracska 339 8, ,3 5 0,1 0 0, , ,0 0 0,0 86 Nemesnádudvar 263 4, , ,1 0 0, ,0 3 0,1 0 0,0 87 Nyárlőrinc , , ,0 0 0, ,2 1 0,0 0 0,0 88 Ordas 136 8, ,2 0 0,0 0 0,0 70 4, ,3 0 0,0 89 Orgovány , , ,3 0 0, ,9 6 0,1 0 0,0 90 Öregcsertő 161 3, ,2 0 0,0 0 0, ,1 1 0,0 0 0,0 91 Páhi , , ,3 0 0, ,7 1 0,0 0 0,0 92 Pálmonostora , , ,8 0 0, , ,0 0 0,0 93 Petőfiszállás , ,4 0 0,0 0 0,0 70 1, ,5 0 0,0 94 Pirtó , , ,2 0 0, ,4 46 1,3 0 0,0 95 Rém , ,7 0 0,0 0 0, ,7 2 0,1 0 0,0 96 Solt 975 7, , , ,3 0 0, ,7 0 0,0 97 Soltszentimre 18 0, , ,3 0 0, ,9 11 0,2 0 0,0 98 Soltvadkert , , , ,4 0 0,0 89 0,8 0 0,0

20 Térségi területfelhasználási kategóriák szerinti megoszlás Sorszám Település Erdőgazdálkodási térség Mezőgazdasági térség Vegyes területfelhasználású térség Városias települési térség Hagyományosan Vízgazdálkodási vidéki települési térség térség Építmények által igénybe vett térség 18 ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 99 Sükösd , , ,5 0 0, , ,9 0 0,0 100 Szabadszállás , , , ,8 0 0, ,6 0 0,0 101 Szakmár 51 0, ,5 0 0,0 0 0, , ,1 0 0,0 102 Szalkszentmárton , , ,3 0 0, , ,6 0 0,0 103 Szank , , ,6 0 0, ,0 28 0,4 0 0,0 104 Szentkirály , , ,3 0 0, ,8 1 0,0 0 0,0 105 Szeremle 240 6, ,2 0 0,0 0 0, , ,8 0 0,0 106 Tabdi 0 0, , ,1 0 0, ,2 15 0,7 0 0,0 107 Tass 80 1, , ,9 0 0, , ,6 0 0,0 108 Tataháza 0 0, ,6 0 0,0 0 0, ,4 0 0,0 0 0,0 109 Tázlár , , ,1 0 0, , ,2 0 0,0 110 Tiszaalpár 589 6, , ,7 0 0, , ,7 0 0,0 111 Tiszakécske , , , ,7 0 0, ,4 0 0,0 112 Tiszaug 216 8, , ,1 0 0, , ,4 0 0,0 113 Tompa , ,7 57 0, ,6 0 0,0 1 0,0 0 0,0 114 Újsolt 0 0, , ,9 0 0,0 67 2,0 24 0,7 0 0,0 115 Újtelek 0 0, ,9 0 0,0 0 0, ,2 0 0,0 0 0,0 116 Uszód 0 0, ,8 0 0,0 0 0, ,5 94 3, ,9 117 Városföld 493 7, , ,3 0 0, ,4 9 0,1 0 0,0 118 Vaskút , , ,5 0 0, ,7 8 0,1 0 0,0 119 Zsana , , ,4 0 0,0 93 1,1 0 0,0 0 0,0

21 1/3. sz. melléklet Gyorsforgalmi utak A közúthálózat Bács-Kiskun megyét érintő elemei M5: Gyál M0) Kecskemét Kiskunfélegyháza Szeged Röszke Szerbia) a TEN-T hálózat része) M8: Ausztria) Szentgotthárd térsége Veszprém Enying térsége Sárbogárd térsége Dunaújváros - Kecskemét térsége Szolnok Füzesabony térsége M3) a Szentgotthárd és Szolnok közötti szakasz a TEN-T hálózat része) M9: Szombathely térsége M86) Püspökmolnári térsége Zalaegerszeg térsége Nagykanizsa Inke térsége Kaposvár Dombóvár Szekszárd térsége Szeged M5) az M86 és az M7 közötti szakasz a TEN-T hálózat része) M44: Kecskemét térsége - Békéscsaba - Gyula - Románia) Főutak A főúthálózat elemei 5. sz. főút: Budapest Dabas Kecskemét Kiskunfélegyháza Szeged Röszke Szerbia) 44. sz. főút: Kecskemét 5. sz. főút) Békéscsaba Gyula Románia) 441. sz. főút: Cegléd 4. sz. főút) Nagykőrös Kecskemét 445. sz. főút) 445. sz. főút: Kecskemét M5) - Kecskemét 44. sz. főút) 451. sz. főút: Kiskunfélegyháza 5. sz. főút) Csongrád Szentes 45. sz. főút) 51. sz. főút: Budapest Kalocsa Baja Hercegszántó Szerbia) 52. sz. főút: Kecskemét 5. sz. főút) Solt Dunaföldvár 6. sz. főút) 53. sz. főút: Solt 52. sz. főút) Kiskunhalas Tompa Szerbia) 54. sz. főút: Kecskemét 5. sz. főút) Soltvadkert Sükösd 51. sz. főút) 55. sz. főút: Szeged 5. sz. főút) Baja Bátaszék M6) Új főúti kapcsolatok Kalocsa 51. sz. főút) Kecel 54. sz. főút) Soltvadkert 53. sz. főút) Kiskunmajsa Kistelek Mindszent Derekegyház Szegvár 45. sz. főút) Nagymágocs Orosháza 47. sz. főút) Dávod térsége 51. sz. főút) Mohács 56. sz. főút) Főutak tervezett településelkerülő szakaszai 451. sz. főút: Gátér 51. sz. főút: Solt, Harta, Dunapataj, Kalocsa, Sükösd, Érsekcsanád, Baja, Nagybaracska 52. sz. főút: Solt 53. sz. főút: Akasztó, Kiskőrös, Soltvadkert, Kiskunhalas, Tompa 54. sz. főút: Jakabszállás, Bócsa, Soltvadkert, Kecel, Császártöltés, Hajós 55. sz. főút: Csávoly, Felsőszentiván, Tataháza, Mélykút 19

22 Mellékutak Meglévő mellékutak: Térségi szerkezeti terv 2. sz. melléklet) szerint. Új mellékúti kapcsolatok Tass elkerülő, Kunszentmiklós Dabas, Ladánybene Felsőlajos, Újsolt Szabadszállás, 51. sz. Solt 52. sz. Solt, Szabadszállás elkerülő, Kerekegyháza Fülöpháza, Kerekegyháza j. elkerülő, Kerekegyháza j. elkerülő, Kecskemét [Hetényegyháza] elkerülő, Kecskemét [Hetényegyháza] Kecskemét [Méntelek], Izsák elkerülő, Ágasegyháza 52. sz.főút, Ballószög sz. főút, j. Kecskemét Kiskőrös, Szentkirály Kocsér, Kecskemét Csongrád, j. Nagykőrös Kiskunfélegyháza, Tiszakécske elkerülő, Tiszaalpár átkötés, Bugac Fülöpjakab, Fülöpjakab Petőfiszállás, j. Bócsa Szank, Soltvadkert Kaskantyú, Kaskantyú Bócsa, Kalocsa Újtelek [Gombolyag] Dunapataj [Szelidi-tó], Szakmár [Csorna], Dusnok Miske, Dusnok Rém, Borota Érsekhalma, Homokmégy [Hillye] Császártöltés, Császártöltés Kéleshalom, Kiskunhalas tehermentesítő, Kiskunmajsa elkerülő, Csólyospálos 5409 j. út, j. Jánoshalma Kisszállás, Borota Tataháza, Mélykút j. út, j. Bácsalmás Csikéria, Bácsalmás elkerülő, Kunbaja Bácsalmás, Szeremle Dunafalva, Baja Dávod térsége Szerbia) Bátmonostor elkerülő, Hercegszántó Bácsszentgyörgy. 20

23 1/4. sz. melléklet A vasúthálózat Bács-Kiskun megyét érintő elemei Tervezett nagysebességű vasútvonal Ausztria és Szlovákia)- Hegyeshalom és Rajka Budapest [Ferihegy] Röszke és Kübekháza Szerbia és Románia) IV. sz. transzeurópai közlekedési folyosó hazai szakasza) A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati vasútvonalak Cegléd Szeged Budapest Kelebia Szerbia) Egyéb országos törzshálózati vasútvonalak Budapest Lajosmizse Kecskemét Bátaszék Baja Kiskunhalas Kiskunhalas Kiskunfélegyháza Az országos vasúti törzshálózat tervezett eleme Egyéb országos törzshálózati vasútvonalakhoz kapcsolódóan: Bácsalmás Csikéria Szerbia) - Röszke és Szeged Nagylak Románia) összeköttetés, Vasúti mellékvonalak Kunszentmiklós Dunapataj Kiskőrös Kalocsa Kecskemét Kunszentmárton Kiskunfélegyháza Szentes Fülöpszállás Kecskemét Szolnok Kiskunfélegyháza Dunapataj Kalocsa Kecel Baja Szerbia) Keskenynyomtávú vasútvonalak Kecskemét [Törökfái] Kiskőrös Kecskemét Kiskunmajsa 1/5. sz. melléklet Hidak a közúthálózaton, valamint a vasúthálózaton Bács-Kiskun megyében Gyorsforgalmi úton és főúton, valamint a vasúti törzshálózaton tervezett nagy hidak a Dunán és a Tiszán Gyorsforgalmi úton, főúton tervezett híd Tiszán Tiszaug térsége M44) 21

24 Mellékúton és vasúti mellékvonalon lévő híd Vasúti híd a Tiszán Tiszaug Kecskemét-Kunszentmárton vasúti mellékvonalon) 1/6. sz. melléklet Határátkelők Bács-Kiskun megyében Gyorsforgalmi és főúthálózaton lévő határátkelők Szerbia felé: Tompa 53. sz. főút) Hercegszántó 51. sz. főút) Vasúti törzshálózaton lévő határátkelők Szerbia felé: Kelebia Csikéria Térségi határátkelők Szerbia felé közúton: Dávod térsége Bácsszentgyörgy Bácsalmás Szerbia felé vasúton: Hercegszántó 1/7. sz. melléklet Repülőterek Bács-Kiskun megyében Kereskedelmi nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőtér Kalocsa Állami repülések céljára szolgáló repülőtér Kecskemét Egyéb nyilvános és nem nyilvános polgári célú repülőterek Baja [Mátéházapuszta], Érsekcsanád, Kiskunfélegyháza, Jakabszállás, Kecel, Kecskemét [Matkópuszta]. 22

25 23 1/8. sz. melléklet Országos és térségi kerékpárút-hálózat Bács-Kiskun megyét érintő elemei Országos kerékpárút törzshálózat 4. Tiszamente kerékpárút 11-es jelű Euro Velo ): 4.A: Szlovákia) Tornyosnémeti Hidasnémeti Gönc Telkibánya Bózsva Pálháza Füzérradvány -Mikóháza Sátoraljaújhely Sárospatak Bodrogolaszi - Vámosújfalu Olaszliszka Szegilong Szegi Bodrogkisfalud Bodrogkeresztúr Tarcal Tokaj Tiszaladány Tiszatardos Tiszalök Tiszadada Tiszadob Tiszaújváros Tiszapalkonya Tiszatarján Tiszakeszi - Ároktő Tiszadorogma Tiszabábolna Poroszló Sarud Kisköre Tiszasüly Kőtelek Nagykörű Szolnok Tószeg Tiszavárkony Tiszajenő Tiszakécske -Lakitelek Tiszaalpár Csongrád Baks Ópusztaszer Sándorfalva Szeged Röszke Szerbia) 5. Dél-alföldi határmente kerékpárút: 5. A: Debrecen Létavértes Biharkeresztes Sarkad Gyula Lőkösháza Battonya Mezőhegyes Tótkomlós Orosháza Hódmezővásárhely Szeged - Mórahalom Tompa Bácsalmás Nagybaracska Mohács 5. C: Nagybaracska Dávod Szerbia) 6. Alsó-Dunamente kerékpárút 6-os jelű Euro Velo ]: 6. A: Budapest Dunaharaszti Taksony Dunavarsány Majosháza Ráckeve Dömsöd Dunavecse Dunaegyháza Solt Dunapataj Ordas Dunaszentbenedek Úszód Foktő Fajsz Baja Szeremle Dunafalva Mohács Kölked Horvátország) 32. Jászok, kiskunok földje kerékpárút: Jászberény Cegléd Nagykőrös Kecskemét Bugacpusztaháza 43. Körösvölgyi kerékpárút: Románia) Gyula Békéscsaba Békés Mezőberény Gyomaendrőd Szarvas Öcsöd Csongrád Kiskunfélegyháza Bugacpusztaháza 51. Csongrádi kerékpárút: Románia) Nagylak Makó Szeged Kiskunmajsa Jászszentlászló Bugac 61. Közép-magyarországi kerékpárút: Bugacpusztaháza Soltvadkert Kiskőrös Dunapataj 6. Alsó-Dunamente kerékpárút Dunapataj és Solt közötti szakasza)- Solt Dunaföldvár Simontornya Tolnanémedi Tamási Térségi kerékpárút-hálózat Tass Kunszentmiklós Kunpeszér Dabas Kunszentmiklós Szabadszállás Izsák Orgovány Kunszentmiklós Kunadacs Kerekegyháza Kecskemét Kiskunfélegyháza Városföld Kecskemét Lajosmizse Felsőlajos Budapest Solt Fülöpszállás Fülöpháza Kecskemét Nyárlőrinc Lakitelek Tiszakécske Nagykőrös

26 Jászszentlászló Kiskunfélegyháza Tiszaalpár Kiskunfélegyháza Pálmonostora Csanytelek Solt Dunatetétlen Akasztó Kiskőrös Kalocsa Öregcsertő Szakmár Kalocsa Miske Hajós Kéleshalom Jánoshalma Baja Csávoly Jánoshalma Kunfehértó Kiskunhalas Kiskunmajsa Kömpöc Kistelek Ópusztaszer Baja Vaskút Gara Bácsszentgyörgy Szerbia) Csávoly Bácsbokod Soltvadkert Pirtó Kiskunhalas Balotaszállás Kisszállás Tompa Kiskunhalas Zsana Üllés 1/9. sz. melléklet Nemzetközi és országos jelentőségű vízi utak Bács-Kiskun megyét érintő szakaszai A vízi út neve A szakasz fkm fkm) A vízi út osztálya Duna nemzetközi vízi út) IV/C. Tisza II. Tisza IV. Kikötők Bács-Kiskun megyében Nemzetközi és országos jelentőségű közforgalmú kikötő Baja Térségi közforgalmú kikötők Dunavecse Foktő Személyforgalmi kikötők Duna Tass Apostag Solt Ordas Uszód Kalocsa Fajsz Érsekcsanád Baja Tisza Tiszakécske Tiszaug 1/10. sz. melléklet 24

27 Kompátkelőhelyek a Dunán és a Tiszán Bács-Kiskun megyében Duna Paks Géderlak Gerjen Kalocsa Dunaszekcső Dunafalva Tisza Tiszakécske [Tiszabög] Nagyrév Térségi jelentőségű logisztikai központok Bács-Kiskun megyében Baja Kecskemét Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Kalocsa Foktő Tompa Borota Csátalja Felsőszentiván Foktő Jánoshalma Kecskemét Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Kiskunmajsa Kunszállás Mátételke Mélykút Tataháza Rém Vaskút Kiserőművek Bács-Kiskun megyében 1/11. sz. melléklet 1/12. sz. melléklet 1/13. sz. melléklet 25

28 1/14. sz. melléklet A villamosenergia-átviteli és elosztó hálózat távvezeték Bács-Kiskun megyét érintő elemei 400 kv-os átviteli hálózat távvezeték elemei Kecskemét Szolnok Szeged távvezeték felhasítási pontja Paks Albertirsa Paks Sándorfalva Szolnok Szeged 220 kv-os átviteli hálózat távvezeték elemei Szeged Szolnok Az átvitelt befolyásoló 120 kv-os elosztó hálózat Ágasegyháza - Izsák Baja Kiskunhalas Baja [Dunapart] Baja Baja Bácsalmás Tompa Mórahalom - Kiskundorozsma Csátalja Baja Dunaújváros OVIT Solt I. [T-Papírgyár] Dunaújváros OVIT Solt II. [T-Papírgyár] Dunaújváros OVIT Szabadszállás Dusnok - Hajós Kalocsa Baja [Dunapart] Kalocsa Kiskőrös Kecskemét Kecskemét Észak II. Kecskemét Kecskemét Szultán út I. Kecskemét Kecskemét Szultán út II. Kecskemét Kiskunfélegyháza MÁV Kecskemét Lajosmizse [T-Kecskemét Észak] Kecskemét Nagykőrös Kecskemét Tiszakécske Kiskőrös Kiskunmajsa Kiskunfélegyháza DÉMÁSZ Kiskunfélegyháza MÁV Kiskunfélegyháza DÉMÁSZ Kistelek Kiskunfélegyháza MÁV Csongrád I. Kiskunfélegyháza MÁV Csongrád II. Kiskunhalas DÉMÁSZ Kiskunhalas MÁV Kiskunhalas MÁV Kiskundorozsma Kiskunmajsa Zsana Lajosmizse Felsőbabád Mohács- Csátalja Paks Kalocsa I. Paks Kalocsa II. Szabadszállás Kecskemét Szolnok Tiszakécske Vaskúti Erőmű Csátalja Baja távvezeték felhasítási pontja Zsana Kistelek 26

29 Szénhidrogén szállítóvezetékek Bács-Kiskun megyét érintő elemei 1/15. sz. melléklet Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezetékek Battonya Algyő Városföld Százhalombatta Románia) országhatár Nagylak Hódmezővásárhely Kecskemét Adony Székesfehérvár Mór Tét Rajka országhatár Ausztria) Szank Szeged Kardoskút Méhkerék Ukrajna) országhatár Vásárosnamény Hajdúszoboszló Mezőtúr Városföld Városföld Százhalombatta Pilisvörösvár Győr Városföld Adony Százhalombatta Városföld Baja Pécs Városföld Baja Pécs országhatár Horvátország) Városföld Ópusztaszer Szeged országhatár Szerbia) Térségi szénhidrogén szállítóvezetékek: Térségi szerkezeti terv 2. sz. melléklet) szerint. Bácsbokodi-tározó Mátételkei-tározó Kelebiai-halastavak Harkai-tó Gátéri Fehér-tó Péteri-tó Banó-tó Belvíztározók Bács-Kiskun megyében 1/16. sz. melléklet 1/17. sz. melléklet 1 millió m 3 -t meghaladó és 10 millió m 3 -nél kisebb tározási lehetőségek Bács-Kiskun megyében Kékesiréti-tározó Kolontói-tározó Csiraszéki-tározó Orgoványi-tározó Ágasegyházi-tározó Kurjantó-tó Kondor-tó Szappanos-tó Nyárlőrinc-pusztai tározó 27

30 1/18. sz. melléklet Kecskemét Izsák Vaskút Kiskunhalas Térségi hulladéklerakó helyek Bács-Kiskun megyében 28

31 I/19. sz. melléklet Bács-Kiskun megye településeinek térségi övezetekkel való érintettsége Térségi övezetek ha) Sorszám Település Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület Országos jelentőségű tájképvédelmi terület Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület Felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területe* Ásványi nyersanyaggazdálkodási terület* Együtt tervezhető térségek* Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület Magterület Ökológiai folyosó Pufferterület Erdőtelepítésre alkalmas terület Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület Világörökség és világörökség várományos terület* Történeti település i terület* Rendszeresen belvízjárta terület Nagyvízi meder Földtani veszélyforrás területe* Vízeróziónak kitett terület Széleróziónak kitett terület 1 Ágasegyháza x Akasztó x x Apostag x Bácsalmás Bácsbokod Bácsborsód Bácsszentgyörgy Bácsszőlős Baja x x x 16 4 x Ballószög x Balotaszállás Bátmonostor x Bátya Bócsa Borota x Bugac x Bugacpusztaháza *településhatáros övezet 29

32 Térségi övezetek ha) Sorszám Település Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület Országos jelentőségű tájképvédelmi terület Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület Felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területe* Ásványi nyersanyaggazdálkodási terület* Együtt tervezhető térségek* Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület Magterület Ökológiai folyosó Pufferterület Erdőtelepítésre alkalmas terület Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület Világörökség és világörökség várományos terület* Történeti település i terület* Rendszeresen belvízjárta terület Nagyvízi meder Földtani veszélyforrás területe* Vízeróziónak kitett terület Széleróziónak kitett terület 18 Császártöltés x x Csátalja Csávoly x Csengőd Csikéria Csólyospálos x Dávod Drágszél Dunaegyháza Dunafalva x x Dunapataj x x x Dunaszentbenedek x Dunatetétlen Dunavecse x Dusnok x Érsekcsanád x x Érsekhalma Fajsz x x Felsőlajos x x Felsőszentiván *településhatáros övezet 30

33 Térségi övezetek ha) Sorszám Település Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület Országos jelentőségű tájképvédelmi terület Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület Felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területe* Ásványi nyersanyaggazdálkodási terület* Együtt tervezhető térségek* Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület Magterület Ökológiai folyosó Pufferterület Erdőtelepítésre alkalmas terület Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület Világörökség és világörökség várományos terület* Történeti település i terület* Rendszeresen belvízjárta terület Nagyvízi meder Földtani veszélyforrás területe* Vízeróziónak kitett terület Széleróziónak kitett terület 38 Foktő x x Fülöpháza x Fülöpjakab Fülöpszállás Gara Gátér Géderlak x Hajós x x 4413 x Harkakötöny x Harta x x Helvécia x Hercegszántó x Homokmégy x x Imrehegy Izsák x Jakabszállás Jánoshalma Jászszentlászló x Kalocsa x Kaskantyú *településhatáros övezet 31

34 Térségi övezetek ha) Sorszám Település Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület Országos jelentőségű tájképvédelmi terület Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület Felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területe* Ásványi nyersanyaggazdálkodási terület* Együtt tervezhető térségek* Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület Magterület Ökológiai folyosó Pufferterület Erdőtelepítésre alkalmas terület Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület Világörökség és világörökség várományos terület* Történeti település i terület* Rendszeresen belvízjárta terület Nagyvízi meder Földtani veszélyforrás területe* Vízeróziónak kitett terület Széleróziónak kitett terület 58 Katymár Kecel x x Kecskemét x x x x Kelebia Kéleshalom Kerekegyháza x Kiskőrös Kiskunfélegyháza x Kiskunhalas x x Kiskunmajsa x Kisszállás Kömpöc x Kunadacs Kunbaja Kunbaracs Kunfehértó Kunpeszér x Kunszállás Kunszentmiklós x *településhatáros övezet 32

35 Térségi övezetek ha) Sorszám Település Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület Országos jelentőségű tájképvédelmi terület Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület Felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területe* Ásványi nyersanyaggazdálkodási terület* Együtt tervezhető térségek* Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület Magterület Ökológiai folyosó Pufferterület Erdőtelepítésre alkalmas terület Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület Világörökség és világörökség várományos terület* Történeti település i terület* Rendszeresen belvízjárta terület Nagyvízi meder Földtani veszélyforrás területe* Vízeróziónak kitett terület Széleróziónak kitett terület 77 Ladánybene x Lajosmizse x x Lakitelek x Madaras x Mátételke Mélykút Miske Móricgát Nagybaracska Nemesnádudvar x x x Nyárlőrinc x Ordas x x Orgovány Öregcsertő x x Páhi Pálmonostora x Petőfiszállás x Pirtó Rém x Solt x x *településhatáros övezet 33

36 Térségi övezetek ha) Sorszám Település Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület Országos jelentőségű tájképvédelmi terület Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület Felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területe* Ásványi nyersanyaggazdálkodási terület* Együtt tervezhető térségek* Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület Magterület Ökológiai folyosó Pufferterület Erdőtelepítésre alkalmas terület Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület Világörökség és világörökség várományos terület* Történeti település i terület* Rendszeresen belvízjárta terület Nagyvízi meder Földtani veszélyforrás területe* Vízeróziónak kitett terület Széleróziónak kitett terület 97 Soltszentimre Soltvadkert Sükösd x x x Szabadszállás Szakmár x x x Szalkszentmárton x x Szank x Szentkirály Szeremle x Tabdi Tass Tataháza Tázlár Tiszaalpár x Tiszakécske Tiszaug Tompa 121 x Újsolt Újtelek x Uszód x *településhatáros övezet 34

37 Térségi övezetek ha) Sorszám Település Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület Országos jelentőségű tájképvédelmi terület Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület Felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területe* Ásványi nyersanyaggazdálkodási terület* Együtt tervezhető térségek* Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület Magterület Ökológiai folyosó Pufferterület Erdőtelepítésre alkalmas terület Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület Világörökség és világörökség várományos terület* Történeti település i terület* Rendszeresen belvízjárta terület Nagyvízi meder Földtani veszélyforrás területe* Vízeróziónak kitett terület Széleróziónak kitett terület 117 Városföld x Vaskút x Zsana x *településhatáros övezet 35

38 Térségi területfelhasználási kategóriák Erdőgazdálkodási térség JELKULCS Mezőgazdasági térség Térségi mellékúton és vasúti mellékvonalon lévő híd Vegyes felhasználású térség Vízgazdálkodási térség LK Térségi jelentőségű logisztikai központ Városias települési térség!n Térségi határátkelő Hagyományosan vidéki települési térség Vasúti mellékvonal Építmények által igénybe vett térség Keskeny nyomtávú vasútvonal Műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények "7 Egyéb nyilvános és nem nyilvános polgári célú repülőtér!!!!! Országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények Térségi kerékpárút-hálózat eleme Gyorsforgalmi út '2 Térségi közforgalmú kikötő Főút ")n ")n Gyorsforgalmi úton, főúton és vasúti törzshálózaton tervezett nagyhíd Gyorsforgalmi- és főúthálózaton lévő határátkelő Vasúti törzshálózaton lévő határátkelő Nagysebességű vasútvonal Transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati vasútvonal Egyéb országos törzshálózati vasútvonal!h Kereskedelmi nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőtér!h Állami repülések céljára szolgáló repülőtér!!!!! Országos kerékpárút törzshálózat eleme Térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi '2!4 Kompátkelőhely! E Kiserőmű!! Átvitelt befolyásoló 120kV-os elosztó hálózat!h Térségi szénhidrogén szállítóvezeték Térségi belvíz- és öntözőcsatorna Belvíztározó 1 millió m3-t meghaladó és 10 millió m3-nél kisebb tározási lehetőség Másodrendű árvízvédelmi fővonal Térségi hulladéklerakó hely!u Nemzetközi és országos jelentőségű közforgalmú kikötő!! 400 kv-os átviteli hálózat távvezeték eleme 220 kv-os átviteli hálózat távvezeték eleme!! Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték A településrendszer elemei Magyarország hivatalos helységnévtára szerint) KECSKEMÉT Városföld város község Elsőrendű árvízvédelmi fővonal KÉSZÜLT: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, szeptember FORRÁS: 218 / 2009 X. 6. ) Korm.rendelet 8. melléklete

39 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 2. sz. melléklet Térségi szerkezeti terv ± ³ M5 Felsőlajos Kunpeszér Ladánybene LAJOSMIZSE KUNSZENTMIKLÓS Kunbaracs ± ³ 441 ± ³ 445 Apostag H! SZABADSZÁLLÁS ± ³ J É 52 Ágasegyháza Tiszaalpár Városföld 7 " SOLT IZSÁK ± ³ 5 Soltszentimre Dunatetétlen Orgovány!E Kunszállás Jakabszállás 7 " Tiszaug Helvécia H! Fülöpszállás Lakitelek 44 Nyárlőrinc E! Ballószög Dunaegyháza Szentkirály M44 KECSKEMÉT SZ LK Újsolt EE! Fülöpháza R M8 DUNAVECSE ± ³ TISZAKÉCSKE ± ³ M EG FF 4! YE Szalkszentmárton JÁ Tass ± ³ G E EG -NA M M K GYK OK NO U N - S Z O LL N E Y YE PEST MEGYE!E 7 " Fülöpjakab ± ³ 53 Harta Akasztó LK Páhi Tabdi ± ³ Móricgát KISKŐRÖS Pálmonostora Petőfiszállás Bócsa Géderlak Dunaszentbenedek Újtelek SOLTVADKERT Uszód Jászszentlászló ± ³ 54! Szakmár LK E 7 " KALOCSA Foktő KECEL Öregcsertő 4! Bátya Pirtó KISKUNMAJSA Homokmégy ± ³ 51 Szank Tázlár!!E Imrehegy Drágszél Kömpöc Harkakötöny Miske Csólyospálos!E LK HAJÓS Dusnok M E G YE KISKUNHALAS Császártöltés Fajsz H! Zsana Kéleshalom Kunfehértó Balotaszállás Érsekhalma M9 53 JÁNOSHALMA Sükösd Érsekcsanád 7 " Rém E!!E!E!E E! LK Felsőszentiván Csávoly! 55 BAJA!E Szeremle 7 " MÉLYKÚT TOMPA LK!E ± ³ Kelebia Tataháza Bátmonostor 4! Bácsszőlős Bácsbokod n ) " BÁCSALMÁS Bácsborsód!E Csikéria Kunbaja Dunafalva Madaras Nagybaracska!E BA M RA EG N Y E YA Csátalja Gara Dávod n ) " n ) " Mátételke H! Vaskút C Kisszállás Borota S O N G ± ³ ± ³ Nemesnádudvar R Á D MEGYE O LL N A T TO Gátér 54 Dunapataj Ordas 451 Bugac Kaskantyú 4! KISKUNFÉLEGYHÁZA Bugacpusztaháza ± ³ Csengőd Katymár n! SZ ER B IA Bácsszentgyörgy n! Hercegszántó n! " ) n n! Készült: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, szeptember Km

40 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 3 / 1. sz. melléklet Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete P E S T M E G Y E Kunpeszér Felsőlajos Ladánybene LAJOSMIZSE Tass KUNSZENTMIKLÓS Kunbaracs - S Z O L N O K M E G Y E F E J É R M E G Y E Dunaegyháza Apostag Szalkszentmárton DUNAVECSE Újsolt SOLT Kunadacs SZABADSZÁLLÁS Fülöpszállás IZSÁK KEREKEGYHÁZA Fülöpháza Ágasegyháza Ballószög Helvécia KECSKEMÉT Városföld Nyárlőrinc Szentkirály TISZAKÉCSKE Lakitelek Tiszaug - N A G Y K U N J Á S Z Tiszaalpár Dunatetétlen Soltszentimre Orgovány Jakabszállás Fülöpjakab Kunszállás Csengőd Páhi KISKUNFÉLEGYHÁZA Harta Akasztó Tabdi Bugacpusztaháza Bugac Gátér Kaskantyú Ordas Dunapataj Géderlak Dunaszentbenedek Újtelek Géderlak Foktő Szakmár Uszód KISKŐRÖS SOLTVADKERT Bócsa Szank Móricgát Jászszentlászló Petőfiszállás Pálmonostora Tázlár Foktő KALOCSA Öregcsertő KECEL T O L N A M E G Y E Pirtó KISKUNMAJSA Bátya Drágszél Homokmégy Imrehegy Harkakötöny Kömpöc Fajsz Fajsz Miske Dusnok Nemesnádudvar Sükösd HAJÓS Érsekhalma Császártöltés Borota Kéleshalom JÁNOSHALMA Kunfehértó KISKUNHALAS Kisszállás Balotaszállás Zsana Csólyospálos C S O N G R Á D M E G Y E Érsekcsanád Rém MÉLYKÚT Kelebia Csávoly Felsőszentiván TOMPA BAJA Tataháza Mátételke Szeremle Bácsbokod Bácsszőlős Csikéria BÁCSALMÁS Dunafalva B A R A N Y A M E G Y E Bátmonostor Nagybaracska Csátalja Dávod Hercegszántó Vaskút Gara Bácsszentgyörgy Bácsborsód Katymár Madaras Kunbaja Forrás: SZIE Környezet és Tájgazdálkodási Intézet Kht, VÁTI Nonprofit Kft S Z E R B I A Készült: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, szeptember JELMAGYARÁZAT Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete ALAPTÉRKÉPI ELEMEK Országhatár Megyehatár Település közigazgatási határa Települési terület Km Vízfelület, vízfolyás

41 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 3 / 2. sz. melléklet Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete P E S T M E G Y E Kunpeszér Felsőlajos Ladánybene LAJOSMIZSE Tass KUNSZENTMIKLÓS Kunbaracs - S Z O L N O K M E G Y E F E J É R M E G Y E Dunaegyháza Apostag Szalkszentmárton DUNAVECSE Újsolt SOLT Kunadacs SZABADSZÁLLÁS Fülöpszállás IZSÁK KEREKEGYHÁZA Fülöpháza Ágasegyháza Ballószög Helvécia KECSKEMÉT Városföld Nyárlőrinc Szentkirály TISZAKÉCSKE Lakitelek Tiszaug - N A G Y K U N J Á S Z Tiszaalpár Dunatetétlen Soltszentimre Orgovány Jakabszállás Fülöpjakab Kunszállás Csengőd Páhi KISKUNFÉLEGYHÁZA Harta Akasztó Tabdi Bugacpusztaháza Bugac Gátér Kaskantyú Ordas Dunapataj Géderlak Dunaszentbenedek Újtelek Géderlak Foktő Szakmár Uszód KISKŐRÖS SOLTVADKERT Bócsa Szank Móricgát Jászszentlászló Petőfiszállás Pálmonostora Tázlár Foktő KALOCSA Öregcsertő KECEL T O L N A M E G Y E Pirtó KISKUNMAJSA Bátya Drágszél Homokmégy Imrehegy Harkakötöny Kömpöc Fajsz Fajsz Miske Dusnok Nemesnádudvar Sükösd HAJÓS Érsekhalma Császártöltés Borota Kéleshalom JÁNOSHALMA Kunfehértó KISKUNHALAS Kisszállás Balotaszállás Zsana Csólyospálos C S O N G R Á D M E G Y E Érsekcsanád Rém MÉLYKÚT Kelebia Csávoly Felsőszentiván TOMPA BAJA Tataháza Mátételke Szeremle Bácsbokod Bácsszőlős Csikéria BÁCSALMÁS Dunafalva B A R A N Y A M E G Y E Bátmonostor Nagybaracska Csátalja Dávod Hercegszántó Vaskút Gara Bácsszentgyörgy Bácsborsód Katymár Madaras Kunbaja Forrás: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal S Z E R B I A Készült: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, szeptember JELMAGYARÁZAT Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete ALAPTÉRKÉPI ELEMEK Országhatár Megyehatár Település közigazgatási határa Települési terület 0 2, Km Vízfelület, vízfolyás

42 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 3 / 3 sz. melléklet Országos jelentőségű téjképvédelmi terület övezete Térségi jelentőségű téjképvédelmi terület övezete P E S T M E G Y E Kunpeszér Felsőlajos Ladánybene LAJOSMIZSE Tass KUNSZENTMIKLÓS Kunbaracs - S Z O L N O K M E G Y E F E J É R M E G Y E Dunaegyháza Apostag Szalkszentmárton DUNAVECSE Újsolt SOLT Kunadacs SZABADSZÁLLÁS Fülöpszállás IZSÁK KEREKEGYHÁZA Fülöpháza Ágasegyháza Ballószög Helvécia KECSKEMÉT Városföld Nyárlőrinc Szentkirály TISZAKÉCSKE Lakitelek Tiszaug - N A G Y K U N J Á S Z Tiszaalpár Dunatetétlen Soltszentimre Orgovány Jakabszállás Fülöpjakab Kunszállás Csengőd Páhi KISKUNFÉLEGYHÁZA Harta Akasztó Tabdi Bugacpusztaháza Bugac Gátér Kaskantyú Ordas Dunapataj Géderlak Dunaszentbenedek Újtelek Géderlak Foktő Szakmár Uszód KISKŐRÖS SOLTVADKERT Bócsa Szank Móricgát Jászszentlászló Petőfiszállás Pálmonostora Tázlár Foktő KALOCSA Öregcsertő KECEL T O L N A M E G Y E Pirtó KISKUNMAJSA Bátya Drágszél Homokmégy Imrehegy Harkakötöny Kömpöc Fajsz Fajsz Miske Dusnok Nemesnádudvar Sükösd HAJÓS Érsekhalma Császártöltés Borota Kéleshalom JÁNOSHALMA Kunfehértó KISKUNHALAS Kisszállás Balotaszállás Zsana Csólyospálos C S O N G R Á D M E G Y E Érsekcsanád Rém BAJA Csávoly Felsőszentiván Tataháza MÉLYKÚT TOMPA Kelebia Mátételke Szeremle Bácsbokod Bácsszőlős Csikéria BÁCSALMÁS Dunafalva B A R A N Y A M E G Y E Bátmonostor Nagybaracska Csátalja Dávod Hercegszántó Vaskút Gara Bácsszentgyörgy Bácsborsód Katymár Forrás: VÁTI Nonprofit Kft. Madaras Kunbaja S Z E R B I A Készült: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, szeptember JELMAGYARÁZAT Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete ALAPTÉRKÉPI ELEMEK Országhatár Megyehatár Település közigazgatási határa Települési terület 0 2, Km Vízfelület, vízfolyás

43 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 3 / 4. sz. melléklet Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete P E S T M E G Y E Kunpeszér Felsőlajos Ladánybene LAJOSMIZSE Tass KUNSZENTMIKLÓS Kunbaracs - S Z O L N O K M E G Y E F E J É R M E G Y E Dunaegyháza Apostag Szalkszentmárton DUNAVECSE Újsolt SOLT Kunadacs SZABADSZÁLLÁS Fülöpszállás IZSÁK KEREKEGYHÁZA Fülöpháza Ágasegyháza Ballószög Helvécia KECSKEMÉT Városföld Nyárlőrinc Szentkirály TISZAKÉCSKE Lakitelek Tiszaug - N A G Y K U N J Á S Z Tiszaalpár Dunatetétlen Soltszentimre Orgovány Jakabszállás Fülöpjakab Kunszállás Csengőd Páhi KISKUNFÉLEGYHÁZA Harta Akasztó Tabdi Bugacpusztaháza Bugac Gátér Kaskantyú Ordas Dunapataj Géderlak Dunaszentbenedek Újtelek Géderlak Foktő Szakmár Uszód KISKŐRÖS SOLTVADKERT Bócsa Szank Móricgát Jászszentlászló Petőfiszállás Pálmonostora Tázlár Foktő KALOCSA Öregcsertő KECEL T O L N A M E G Y E Pirtó KISKUNMAJSA Bátya Drágszél Homokmégy Imrehegy Harkakötöny Kömpöc Fajsz Fajsz Miske Dusnok Nemesnádudvar Sükösd HAJÓS Érsekhalma Császártöltés Borota Kéleshalom JÁNOSHALMA Kunfehértó KISKUNHALAS Kisszállás Balotaszállás Zsana Csólyospálos C S O N G R Á D M E G Y E Érsekcsanád Rém MÉLYKÚT Kelebia Csávoly Felsőszentiván TOMPA BAJA Tataháza Mátételke Szeremle Bácsbokod Bácsszőlős Csikéria BÁCSALMÁS Dunafalva B A R A N Y A M E G Y E Bátmonostor Nagybaracska Csátalja Dávod Hercegszántó Vaskút Gara Bácsszentgyörgy Bácsborsód Katymár Madaras Forrás: VITUKI Nonprofit Kft Kunbaja S Z E R B I A Készült: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, szeptember JELMAGYARÁZAT Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete ALAPTÉRKÉPI ELEMEK Országhatár Megyehatár Település közigazgatási határa Települési terület 0 2, Km Vízfelület, vízfolyás

44 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 3 / 5. sz. melléklet Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete P E S T M E G Y E Kunpeszér Felsőlajos Ladánybene LAJOSMIZSE Tass KUNSZENTMIKLÓS Kunbaracs - S Z O L N O K M E G Y E F E J É R M E G Y E Dunaegyháza Apostag Szalkszentmárton DUNAVECSE Újsolt SOLT Kunadacs SZABADSZÁLLÁS Fülöpszállás IZSÁK KEREKEGYHÁZA Fülöpháza Ágasegyháza Ballószög Helvécia KECSKEMÉT Városföld Nyárlőrinc Szentkirály TISZAKÉCSKE Lakitelek Tiszaug - N A G Y K U N J Á S Z Tiszaalpár Dunatetétlen Soltszentimre Orgovány Jakabszállás Fülöpjakab Kunszállás Csengőd Páhi KISKUNFÉLEGYHÁZA Harta Akasztó Tabdi Bugacpusztaháza Bugac Gátér Kaskantyú Ordas Dunapataj Géderlak Dunaszentbenedek Újtelek Géderlak Foktő Szakmár Uszód KISKŐRÖS SOLTVADKERT Bócsa Szank Móricgát Jászszentlászló Petőfiszállás Pálmonostora Tázlár Foktő KALOCSA Öregcsertő KECEL T O L N A M E G Y E Pirtó KISKUNMAJSA Bátya Drágszél Homokmégy Imrehegy Harkakötöny Kömpöc Fajsz Fajsz Miske Dusnok Nemesnádudvar Sükösd HAJÓS Érsekhalma Császártöltés Borota Kéleshalom JÁNOSHALMA Kunfehértó KISKUNHALAS Kisszállás Balotaszállás Zsana Csólyospálos C S O N G R Á D M E G Y E Érsekcsanád Rém MÉLYKÚT Kelebia Csávoly Felsőszentiván TOMPA BAJA Tataháza Mátételke Szeremle Bácsbokod Bácsszőlős Csikéria BÁCSALMÁS Dunafalva B A R A N Y A M E G Y E Bátmonostor Nagybaracska Csátalja Dávod Hercegszántó Vaskút Gara Bácsszentgyörgy Bácsborsód Katymár Madaras Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium Kunbaja S Z E R B I A Készült: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, szeptember JELMAGYARÁZAT Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete ALAPTÉRKÉPI ELEMEK Országhatár Megyehatár Település közigazgatási határa Települési terület 0 2, Km Vízfelület, vízfolyás

45 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 3 / 6. sz. melléklet Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete P E S T M E G Y E Kunpeszér Felsőlajos Ladánybene LAJOSMIZSE Tass KUNSZENTMIKLÓS Kunbaracs - S Z O L N O K M E G Y E F E J É R M E G Y E Dunaegyháza Apostag Szalkszentmárton DUNAVECSE Újsolt SOLT Kunadacs SZABADSZÁLLÁS Fülöpszállás IZSÁK KEREKEGYHÁZA Fülöpháza Ágasegyháza Ballószög Helvécia KECSKEMÉT Városföld Nyárlőrinc Szentkirály TISZAKÉCSKE Lakitelek Tiszaug - N A G Y K U N J Á S Z Tiszaalpár Dunatetétlen Soltszentimre Orgovány Jakabszállás Fülöpjakab Kunszállás Csengőd Páhi KISKUNFÉLEGYHÁZA Harta Akasztó Tabdi Bugacpusztaháza Bugac Gátér Kaskantyú Ordas Dunapataj Géderlak Dunaszentbenedek Újtelek Géderlak Foktő Szakmár Uszód KISKŐRÖS SOLTVADKERT Bócsa Szank Móricgát Jászszentlászló Petőfiszállás Pálmonostora Tázlár Foktő KALOCSA Öregcsertő KECEL T O L N A M E G Y E Pirtó KISKUNMAJSA Bátya Drágszél Homokmégy Imrehegy Harkakötöny Kömpöc Fajsz Fajsz Miske Dusnok Nemesnádudvar Sükösd HAJÓS Érsekhalma Császártöltés Borota Kéleshalom JÁNOSHALMA Kunfehértó KISKUNHALAS Kisszállás Balotaszállás Zsana Csólyospálos C S O N G R Á D M E G Y E Érsekcsanád Rém MÉLYKÚT Kelebia Csávoly Felsőszentiván TOMPA BAJA Tataháza Mátételke Szeremle Bácsbokod Bácsszőlős Csikéria BÁCSALMÁS Dunafalva B A R A N Y A M E G Y E Bátmonostor Nagybaracska Csátalja Dávod Hercegszántó Vaskút Gara Bácsszentgyörgy Bácsborsód Katymár Madaras Kunbaja Forrás: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal S Z E R B I A Készült: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, szeptember JELMAGYARÁZAT Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete ALAPTÉRKÉPI ELEMEK Országhatár Megyehatár Település közigazgatási határa Vízfelület, vízfolyás 0 2, Km Települési terület

46 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 3 / 7 sz. melléklet Együtt tervezhető térségek övezete P E S T M E G Y E Kunpeszér Felsőlajos Ladánybene LAJOSMIZSE Tass KUNSZENTMIKLÓS Kunbaracs - S Z O L N O K M E G Y E F E J É R M E G Y E Dunaegyháza Apostag Szalkszentmárton DUNAVECSE Újsolt SOLT Kunadacs SZABADSZÁLLÁS Fülöpszállás IZSÁK KEREKEGYHÁZA Fülöpháza Ágasegyháza Ballószög Helvécia KECSKEMÉT! Városföld Nyárlőrinc Szentkirály TISZAKÉCSKE Lakitelek Tiszaug - N A G Y K U N J Á S Z Tiszaalpár Dunatetétlen Soltszentimre Orgovány Jakabszállás Fülöpjakab Kunszállás Csengőd Páhi KISKUNFÉLEGYHÁZA Harta Akasztó Tabdi Bugacpusztaháza Bugac Gátér Kaskantyú Ordas Dunapataj Géderlak Dunaszentbenedek Újtelek Géderlak Foktő Szakmár Uszód KISKŐRÖS SOLTVADKERT Bócsa Szank Móricgát Jászszentlászló Petőfiszállás Pálmonostora Tázlár Foktő KALOCSA Öregcsertő KECEL T O L N A M E G Y E Pirtó KISKUNMAJSA Bátya Drágszél Homokmégy Imrehegy Harkakötöny Kömpöc Fajsz Fajsz Miske Dusnok Nemesnádudvar Sükösd HAJÓS Érsekhalma Császártöltés Borota Kéleshalom JÁNOSHALMA Kunfehértó KISKUNHALAS Kisszállás Balotaszállás Zsana Csólyospálos C S O N G R Á D M E G Y E Érsekcsanád Rém MÉLYKÚT Kelebia Csávoly Felsőszentiván TOMPA BAJA Tataháza Mátételke Szeremle Bácsbokod Bácsszőlős Csikéria BÁCSALMÁS Dunafalva B A R A N Y A M E G Y E Bátmonostor Nagybaracska Csátalja Dávod Hercegszántó Vaskút Gara Bácsszentgyörgy Bácsborsód Katymár Madaras Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Kunbaja S Z E R B I A Készült: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, szeptember JELMAGYARÁZAT Együtt tervezhető térségek övezete Kecskeméti településegyüttes! Fejlesztési alközpont ALAPTÉRKÉPI ELEMEK Országhatár Megyehatár Település közigazgatási határa Települési terület 0 2, Km Vízfelület, vízfolyás

47 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 3 / 8. sz. melléklet Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete P E S T M E G Y E Kunpeszér Felsőlajos Ladánybene LAJOSMIZSE Tass KUNSZENTMIKLÓS Kunbaracs F E E G Y E J É R M Apostag Dunaegyháza Szalkszentmárton DUNAVECSE Újsolt SOLT Kunadacs SZABADSZÁLLÁS Fülöpszállás IZSÁK KEREKEGYHÁZA Fülöpháza Ágasegyháza Ballószög Helvécia KECSKEMÉT Városföld Nyárlőrinc Szentkirály TISZAKÉCSKE Lakitelek Tiszaug - S Z O L N O K M E G Y E - N A G Y K U N J Á S Z Tiszaalpár Dunatetétlen Soltszentimre Orgovány Jakabszállás Fülöpjakab Kunszállás Csengőd Páhi KISKUNFÉLEGYHÁZA KALOCSA Harta Akasztó Tabdi Kaskantyú Bugacpusztaháza Bugac Gátér Ordas Dunapataj Géderlak Dunaszentbenedek Újtelek Géderlak Foktő Szakmár Uszód KISKŐRÖS SOLTVADKERT Bócsa Szank Móricgát Jászszentlászló Petőfiszállás Pálmonostora Tázlár Foktő KALOCSA Öregcsertő KECEL Pirtó KISKUNMAJSA T O L N A M E G Y E Fajsz Fajsz Bátya Dusnok Drágszél Miske Nemesnádudvar Homokmégy HAJÓS Érsekhalma Császártöltés Kéleshalom Imrehegy Kunfehértó KISKUNHALAS Harkakötöny Balotaszállás Zsana Kömpöc Csólyospálos C S O N G R Á D M E G Y E Sükösd Borota JÁNOSHALMA Kisszállás Érsekcsanád Rém MÉLYKÚT Kelebia Csávoly Felsőszentiván TOMPA BAJA Tataháza Mátételke Dunafalva Szeremle Bátmonostor Nagybaracska Csátalja Dávod Vaskút Gara Bácsbokod Bácsborsód Katymár BÁCSALMÁS Madaras Kunbaja Bácsszőlős Csikéria S Z E R B I A JELMAGYARÁZAT Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete Bácsszentgyörgy ALAPTÉRKÉPI ELEMEK Hercegszántó Forrás: Honvédelmi Minisztérium Készült: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, szeptember Országhatár Megyehatár Település közigazgatási határa Vízfelület, vízfolyás 0 3, Km Települési terület

48 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 3 / 9. sz. melléklet Magterület övezete Ökológiai folyosó övezete Pufferterület övezete P E S T M E G Y E Kunpeszér Felsőlajos Ladánybene LAJOSMIZSE Tass KUNSZENTMIKLÓS Kunbaracs F E J É R M E G Y E Dunaegyháza Apostag Szalkszentmárton DUNAVECSE Újsolt SOLT Kunadacs SZABADSZÁLLÁS Fülöpszállás IZSÁK KEREKEGYHÁZA Fülöpháza Ágasegyháza Ballószög Helvécia KECSKEMÉT Városföld Nyárlőrinc Szentkirály TISZAKÉCSKE Lakitelek Tiszaug Tiszaalpár - S Z O L N O K M E G Y E - N A G Y K U N J Á S Z Dunatetétlen Soltszentimre Orgovány Jakabszállás Fülöpjakab Kunszállás Csengőd Páhi KISKUNFÉLEGYHÁZA Harta Akasztó Tabdi Bugacpusztaháza Bugac Gátér Kaskantyú Ordas Dunapataj Géderlak Dunaszentbenedek Újtelek Géderlak Foktő Szakmár Uszód KISKŐRÖS SOLTVADKERT Bócsa Szank Móricgát Jászszentlászló Petőfiszállás Pálmonostora Tázlár Foktő KALOCSA Öregcsertő KECEL T O L N A M E G Y E Pirtó KISKUNMAJSA Bátya Drágszél Homokmégy Imrehegy Harkakötöny Kömpöc Fajsz Fajsz Miske Dusnok Nemesnádudvar Sükösd HAJÓS Érsekhalma Császártöltés Borota Kéleshalom JÁNOSHALMA Kunfehértó KISKUNHALAS Kisszállás Balotaszállás Zsana Csólyospálos C S O N G R Á D M E G Y E Érsekcsanád Rém BAJA Csávoly Felsőszentiván Tataháza MÉLYKÚT TOMPA Kelebia Mátételke Szeremle Bácsbokod Bácsszőlős Csikéria BÁCSALMÁS Dunafalva B A R A N Y A M E G Y E Bátmonostor Nagybaracska Csátalja Dávod Hercegszántó Vaskút Gara Bácsszentgyörgy Bácsborsód Katymár Madaras Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium Kunbaja S Z E R B I A Készült: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, szeptember JELMAGYARÁZAT Magterület övezete Ökológiai folyosó övezete Pufferterület övezete ALAPTÉRKÉPI ELEMEK Országhatár Megyehatár Település közigazgatási határa Települési terület 0 2, Km Vízfelület, vízfolyás

49 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 3 / 10. sz. melléklet Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete P E S T M E G Y E Kunpeszér Felsőlajos Ladánybene LAJOSMIZSE Tass KUNSZENTMIKLÓS Kunbaracs - S Z O L N O K M E G Y E F E J É R M E G Y E Dunaegyháza Apostag Szalkszentmárton DUNAVECSE Újsolt SOLT Kunadacs SZABADSZÁLLÁS Fülöpszállás IZSÁK KEREKEGYHÁZA Fülöpháza Ágasegyháza Ballószög Helvécia KECSKEMÉT Városföld Nyárlőrinc Szentkirály TISZAKÉCSKE Lakitelek Tiszaug - N A G Y K U N J Á S Z Tiszaalpár Dunatetétlen Soltszentimre Orgovány Jakabszállás Fülöpjakab Kunszállás Csengőd Páhi KISKUNFÉLEGYHÁZA Harta Akasztó Tabdi Bugacpusztaháza Bugac Gátér Kaskantyú Ordas Dunapataj Géderlak Dunaszentbenedek Újtelek Géderlak Foktő Szakmár Uszód KISKŐRÖS SOLTVADKERT Bócsa Szank Móricgát Jászszentlászló Petőfiszállás Pálmonostora Tázlár Foktő KALOCSA Öregcsertő KECEL T O L N A M E G Y E Pirtó KISKUNMAJSA Bátya Drágszél Homokmégy Imrehegy Harkakötöny Kömpöc Fajsz Fajsz Miske Dusnok Nemesnádudvar Sükösd HAJÓS Érsekhalma Császártöltés Borota Kéleshalom JÁNOSHALMA Kunfehértó KISKUNHALAS Kisszállás Balotaszállás Zsana Csólyospálos C S O N G R Á D M E G Y E Érsekcsanád Rém MÉLYKÚT Kelebia Csávoly Felsőszentiván TOMPA BAJA Tataháza Mátételke Szeremle Bácsbokod Bácsszőlős Csikéria BÁCSALMÁS Dunafalva B A R A N Y A M E G Y E Bátmonostor Nagybaracska Csátalja Dávod Hercegszántó Vaskút Gara Bácsszentgyörgy Bácsborsód Katymár Madaras Kunbaja Forrás: SZIE Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet S Z E R B I A Készült: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, szeptember JELMAGYARÁZAT Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete ALAPTÉRKÉPI ELEMEK Országhatár Megyehatár Település közigazgatási határa Települési terület 0 2, Km Vízfelület, vízfolyás

50 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 3 / 11. sz. melléklet Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete P E S T M E G Y E Kunpeszér Felsőlajos Ladánybene LAJOSMIZSE Tass KUNSZENTMIKLÓS Kunbaracs - S Z O L N O K M E G Y E F E J É R M E G Y E Dunaegyháza Apostag Szalkszentmárton DUNAVECSE Újsolt SOLT Kunadacs SZABADSZÁLLÁS Fülöpszállás IZSÁK KEREKEGYHÁZA Fülöpháza Ágasegyháza Ballószög Helvécia KECSKEMÉT Városföld Nyárlőrinc Szentkirály TISZAKÉCSKE Lakitelek Tiszaug - N A G Y K U N J Á S Z Tiszaalpár Dunatetétlen Soltszentimre Orgovány Jakabszállás Fülöpjakab Kunszállás Csengőd Páhi KISKUNFÉLEGYHÁZA Harta Akasztó Tabdi Bugacpusztaháza Bugac Gátér Kaskantyú Ordas Dunapataj Géderlak Dunaszentbenedek Újtelek Géderlak Foktő Szakmár Uszód KISKŐRÖS SOLTVADKERT Bócsa Szank Móricgát Jászszentlászló Petőfiszállás Pálmonostora Tázlár Foktő KALOCSA Öregcsertő KECEL T O L N A M E G Y E Pirtó KISKUNMAJSA Bátya Drágszél Homokmégy Imrehegy Harkakötöny Kömpöc Fajsz Fajsz Miske Dusnok Nemesnádudvar Sükösd HAJÓS Érsekhalma Császártöltés Borota Kéleshalom JÁNOSHALMA Kunfehértó KISKUNHALAS Kisszállás Balotaszállás Zsana Csólyospálos C S O N G R Á D M E G Y E Érsekcsanád Rém MÉLYKÚT Kelebia Csávoly Felsőszentiván TOMPA BAJA Tataháza Mátételke Szeremle Bácsbokod Bácsszőlős Csikéria BÁCSALMÁS Dunafalva B A R A N Y A M E G Y E Bátmonostor Nagybaracska Csátalja Dávod Hercegszántó Vaskút Gara Bácsszentgyörgy Bácsborsód Katymár Madaras Kunbaja Forrás: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal S Z E R B I A Készült: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, szeptember JELMAGYARÁZAT Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete által érintett település ALAPTÉRKÉPI ELEMEK Országhatár Megyehatár Település közigazgatási határa Települési terület 0 2, Km Vízfelület, vízfolyás

51 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 3 / 12. sz. melléklet Világörökség és világörökség-várományos terület övezete P E S T M E G Y E Kunpeszér Felsőlajos Ladánybene LAJOSMIZSE Tass KUNSZENTMIKLÓS Kunbaracs - S Z O L N O K M E G Y E F E J É R M E G Y E Dunaegyháza Apostag Szalkszentmárton DUNAVECSE Újsolt SOLT Kunadacs SZABADSZÁLLÁS Fülöpszállás IZSÁK KEREKEGYHÁZA Fülöpháza Ágasegyháza Ballószög Helvécia KECSKEMÉT Városföld Nyárlőrinc Szentkirály TISZAKÉCSKE Lakitelek Tiszaug - N A G Y K U N J Á S Z Tiszaalpár Dunatetétlen Soltszentimre Orgovány Jakabszállás Fülöpjakab Kunszállás Csengőd Páhi KISKUNFÉLEGYHÁZA Harta Akasztó Tabdi Bugacpusztaháza Bugac Gátér Kaskantyú Ordas Dunapataj Géderlak Dunaszentbenedek Újtelek Géderlak Foktő Szakmár Uszód KISKŐRÖS SOLTVADKERT Bócsa Szank Móricgát Jászszentlászló Petőfiszállás Pálmonostora Tázlár Foktő KALOCSA Öregcsertő KECEL T O L N A M E G Y E Pirtó KISKUNMAJSA Bátya Drágszél Homokmégy Imrehegy Harkakötöny Kömpöc Fajsz Fajsz Miske Dusnok Nemesnádudvar Sükösd HAJÓS Érsekhalma Császártöltés Borota Kéleshalom JÁNOSHALMA Kunfehértó KISKUNHALAS Kisszállás Balotaszállás Zsana Csólyospálos C S O N G R Á D M E G Y E Érsekcsanád Rém MÉLYKÚT Kelebia Csávoly Felsőszentiván TOMPA BAJA Tataháza Mátételke Szeremle Bácsbokod Bácsszőlős Csikéria BÁCSALMÁS Dunafalva B A R A N Y A M E G Y E Bátmonostor Nagybaracska Csátalja Dávod Hercegszántó Vaskút Gara Bácsszentgyörgy Bácsborsód Katymár Madaras Forrás: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kunbaja S Z E R B I A Készült: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, szeptember JELMAGYARÁZAT Világörökség és világörökség-várományos terület övezete ALAPTÉRKÉPI ELEMEK Országhatár Megyehatár Település közigazgatási határa Települési terület 0 2, Km Vízfelület, vízfolyás

52 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 3 / 13. sz. melléklet Történeti települési terület övezete P E S T M E G Y E Kunpeszér Felsőlajos Ladánybene LAJOSMIZSE Tass KUNSZENTMIKLÓS Kunbaracs - S Z O L N O K M E G Y E F E J É R M E G Y E Dunaegyháza Apostag Szalkszentmárton DUNAVECSE Újsolt SOLT Kunadacs SZABADSZÁLLÁS Fülöpszállás IZSÁK KEREKEGYHÁZA Fülöpháza Ágasegyháza Ballószög Helvécia KECSKEMÉT Városföld Nyárlőrinc Szentkirály TISZAKÉCSKE Lakitelek Tiszaug - N A G Y K U N J Á S Z Tiszaalpár Dunatetétlen Soltszentimre Orgovány Jakabszállás Fülöpjakab Kunszállás Csengőd Páhi KISKUNFÉLEGYHÁZA Harta Akasztó Tabdi Bugacpusztaháza Bugac Gátér Kaskantyú Ordas Dunapataj Géderlak Dunaszentbenedek Újtelek Géderlak Foktő Szakmár Uszód KISKŐRÖS SOLTVADKERT Bócsa Szank Móricgát Jászszentlászló Petőfiszállás Pálmonostora Tázlár Foktő KALOCSA Öregcsertő KECEL T O L N A M E G Y E Pirtó KISKUNMAJSA Bátya Drágszél Homokmégy Imrehegy Harkakötöny Kömpöc Fajsz Fajsz Miske Dusnok Nemesnádudvar Sükösd HAJÓS Érsekhalma Császártöltés Borota Kéleshalom JÁNOSHALMA Kunfehértó KISKUNHALAS Kisszállás Balotaszállás Zsana Csólyospálos C S O N G R Á D M E G Y E Érsekcsanád Rém MÉLYKÚT Kelebia Csávoly Felsőszentiván TOMPA BAJA Tataháza Mátételke Szeremle Bácsbokod Bácsszőlős Csikéria BÁCSALMÁS Dunafalva B A R A N Y A M E G Y E Bátmonostor Nagybaracska Csátalja Dávod Hercegszántó Vaskút Gara Bácsszentgyörgy Bácsborsód Katymár Madaras Forrás: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kunbaja S Z E R B I A Készült: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, szeptember JELMAGYARÁZAT Történeti települési terület övezete ALAPTÉRKÉPI ELEMEK Országhatár Megyehatár Település közigazgatási határa Települési terület Vízfelület, vízfolyás 0 2, Km

53 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 3 / 14. sz. melléklet Rendszeresen belvízjárta terület övezete P E S T M E G Y E Kunpeszér Felsőlajos Ladánybene LAJOSMIZSE Tass KUNSZENTMIKLÓS Kunbaracs - S Z O L N O K M E G Y E F E J É R M E G Y E Dunaegyháza Apostag Szalkszentmárton DUNAVECSE Újsolt SOLT Kunadacs SZABADSZÁLLÁS Fülöpszállás IZSÁK KEREKEGYHÁZA Fülöpháza Ágasegyháza Ballószög Helvécia KECSKEMÉT Városföld Nyárlőrinc Szentkirály TISZAKÉCSKE Lakitelek Tiszaug - N A G Y K U N J Á S Z Tiszaalpár Dunatetétlen Soltszentimre Orgovány Jakabszállás Fülöpjakab Kunszállás Csengőd Páhi KISKUNFÉLEGYHÁZA Harta Akasztó Tabdi Bugacpusztaháza Bugac Gátér Kaskantyú Ordas Dunapataj Géderlak Dunaszentbenedek Újtelek Géderlak Foktő Szakmár Uszód KISKŐRÖS SOLTVADKERT Bócsa Szank Móricgát Jászszentlászló Petőfiszállás Pálmonostora T O L N A M E G Y E Tázlár Foktő KALOCSA Öregcsertő KECEL Pirtó KISKUNMAJSA Bátya Drágszél Homokmégy Imrehegy Harkakötöny Kömpöc Fajsz Fajsz Miske Dusnok Nemesnádudvar Sükösd HAJÓS Érsekhalma Császártöltés Kéleshalom Borota JÁNOSHALMA Kunfehértó KISKUNHALAS Kisszállás Balotaszállás Zsana Csólyospálos C S O N G R Á D M E G Y E Érsekcsanád Rém BAJA Csávoly Felsőszentiván Tataháza MÉLYKÚT TOMPA Kelebia Mátételke Szeremle Bácsbokod Bácsszőlős Csikéria BÁCSALMÁS Dunafalva B A R A N Y A M E G Y E Bátmonostor Nagybaracska Csátalja Dávod Hercegszántó Vaskút Gara Bácsszentgyörgy Bácsborsód Katymár Madaras Kunbaja S Z E R B I A Forrás: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság Készült: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, szeptember JELMAGYARÁZAT Rendszeresen belvízjárta terület övezete ALAPTÉRKÉPI ELEMEK Országhatár Megyehatár Település közigazgatási határa Települési terület 0 2, Km Vízfelület, vízfolyás

54 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 3 / 15. sz. melléklet Nagyvízi meder övezete P E S T M E G Y E Kunpeszér Felsőlajos Ladánybene LAJOSMIZSE Tass KUNSZENTMIKLÓS Kunbaracs - S Z O L N O K M E G Y E F E J É R M E G Y E Dunaegyháza Apostag Szalkszentmárton DUNAVECSE Újsolt SOLT Kunadacs SZABADSZÁLLÁS Fülöpszállás IZSÁK KEREKEGYHÁZA Fülöpháza Ágasegyháza Ballószög Helvécia KECSKEMÉT Városföld Nyárlőrinc Szentkirály TISZAKÉCSKE Lakitelek Tiszaug - N A G Y K U N J Á S Z Tiszaalpár Dunatetétlen Soltszentimre Orgovány Jakabszállás Fülöpjakab Kunszállás Csengőd Páhi KISKUNFÉLEGYHÁZA Harta Akasztó Tabdi Bugacpusztaháza Bugac Gátér Kaskantyú Ordas Dunapataj Géderlak Dunaszentbenedek Újtelek Géderlak Foktő Szakmár Uszód KISKŐRÖS SOLTVADKERT Bócsa Szank Móricgát Jászszentlászló Petőfiszállás Pálmonostora Tázlár Foktő KALOCSA Öregcsertő KECEL T O L N A M E G Y E Pirtó KISKUNMAJSA Bátya Drágszél Homokmégy Imrehegy Harkakötöny Kömpöc Fajsz Fajsz Miske Dusnok Nemesnádudvar Sükösd HAJÓS Érsekhalma Császártöltés Borota Kéleshalom JÁNOSHALMA Kunfehértó KISKUNHALAS Kisszállás Balotaszállás Zsana Csólyospálos C S O N G R Á D M E G Y E Érsekcsanád Rém MÉLYKÚT Kelebia Csávoly Felsőszentiván TOMPA BAJA Tataháza Mátételke Szeremle Bácsbokod Bácsszőlős Csikéria BÁCSALMÁS Dunafalva B A R A N Y A M E G Y E Bátmonostor Nagybaracska Csátalja Dávod Hercegszántó Vaskút Gara Bácsszentgyörgy Bácsborsód Katymár Madaras Kunbaja Forrás: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság S Z E R B I A Készült: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, szeptember JELMAGYARÁZAT Nagyvízimeder övezete ALAPTÉRKÉPI ELEMEK Országhatár Megyehatár Település közigazgatási határa Települési terület 0 2, Km Vízfelület, vízfolyás

55 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 3 / 16. sz. melléklet Földtani veszélyforrás területének övezete P E S T M E G Y E Kunpeszér Felsőlajos Ladánybene LAJOSMIZSE Tass KUNSZENTMIKLÓS Kunbaracs - S Z O L N O K M E G Y E F E J É R M E G Y E Dunaegyháza Apostag Szalkszentmárton DUNAVECSE Újsolt SOLT Kunadacs SZABADSZÁLLÁS Fülöpszállás IZSÁK KEREKEGYHÁZA Fülöpháza Ágasegyháza Ballószög Helvécia KECSKEMÉT Városföld Nyárlőrinc Szentkirály TISZAKÉCSKE Lakitelek Tiszaug - N A G Y K U N J Á S Z Tiszaalpár Dunatetétlen Soltszentimre Orgovány Jakabszállás Fülöpjakab Kunszállás Csengőd Páhi KISKUNFÉLEGYHÁZA Harta Akasztó Tabdi Bugacpusztaháza Bugac Gátér Kaskantyú Ordas Dunapataj Géderlak Dunaszentbenedek Újtelek Géderlak Foktő Szakmár Uszód KISKŐRÖS SOLTVADKERT Bócsa Szank Móricgát Jászszentlászló Petőfiszállás Pálmonostora Tázlár Foktő KALOCSA Öregcsertő KECEL T O L N A M E G Y E Pirtó KISKUNMAJSA Bátya Drágszél Homokmégy Imrehegy Harkakötöny Kömpöc Fajsz Fajsz Miske Dusnok Nemesnádudvar Sükösd HAJÓS Érsekhalma Császártöltés Borota Kéleshalom JÁNOSHALMA Kunfehértó KISKUNHALAS Kisszállás Balotaszállás Zsana Csólyospálos C S O N G R Á D M E G Y E Érsekcsanád Rém MÉLYKÚT Kelebia Csávoly Felsőszentiván TOMPA BAJA Tataháza Mátételke Szeremle Bácsbokod Bácsszőlős Csikéria BÁCSALMÁS Dunafalva B A R A N Y A M E G Y E Bátmonostor Nagybaracska Csátalja Dávod Hercegszántó Vaskút Gara Bácsszentgyörgy Bácsborsód Katymár Madaras Forrás: MBFH Szolnoki Bányakapitányság Kunbaja S Z E R B I A Készült: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, szeptember JELMAGYARÁZAT Földtani veszélyforrás területének övezete ALAPTÉRKÉPI ELEMEK Országhatár Megyehatár Település közigazgatási határa Települési terület Vízfelület, vízfolyás 0 2, Km

56 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 3 / 17. sz. melléklet Vízeróziónak kitett terület övezete P E S T M E G Y E Kunpeszér Felsőlajos Ladánybene LAJOSMIZSE Tass KUNSZENTMIKLÓS Kunbaracs F E J É R M E G Y E Dunaegyháza Apostag Szalkszentmárton DUNAVECSE Újsolt SOLT SZABADSZÁLLÁS Fülöpszállás Kunadacs IZSÁK KEREKEGYHÁZA Fülöpháza Ágasegyháza Ballószög Helvécia KECSKEMÉT Városföld Nyárlőrinc Szentkirály TISZAKÉCSKE Lakitelek Tiszaug - S Z O L N O K M E G Y E - N A G Y K U N J Á S Z Tiszaalpár Dunatetétlen Soltszentimre Orgovány Jakabszállás Fülöpjakab Kunszállás Csengőd Páhi KISKUNFÉLEGYHÁZA Harta Akasztó Tabdi Bugacpusztaháza Bugac Gátér Kaskantyú Ordas Dunapataj Géderlak Dunaszentbenedek Újtelek Géderlak Foktő Szakmár Uszód KISKŐRÖS SOLTVADKERT Bócsa Szank Móricgát Jászszentlászló Petőfiszállás Pálmonostora Tázlár Foktő KALOCSA Öregcsertő KECEL T O L N A M E G Y E Pirtó KISKUNMAJSA Bátya Drágszél Homokmégy Imrehegy Harkakötöny Kömpöc Fajsz Fajsz Miske Dusnok Nemesnádudvar Sükösd HAJÓS Érsekhalma Császártöltés Borota Kéleshalom JÁNOSHALMA Kunfehértó KISKUNHALAS Kisszállás Balotaszállás Zsana Csólyospálos C S O N G R Á D M E G Y E Érsekcsanád Rém BAJA Csávoly Felsőszentiván Tataháza MÉLYKÚT TOMPA Kelebia Mátételke Szeremle Bácsbokod Bácsszőlős Csikéria BÁCSALMÁS Bátmonostor Vaskút Dunafalva B A R A N Y A M E G Y E Nagybaracska Csátalja Dávod Hercegszántó Gara Bácsszentgyörgy Bácsborsód Katymár Madaras Kunbaja Forrás: SZIE Környezet és Tájgazdálkodási Intézet S Z E R B I A Készült: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, szeptember JELMAGYARÁZAT Vízeróziónak kitett terület övezete Vízeróziónak kitett terület övezete által érintett település ALAPTÉRKÉPI ELEMEK Országhatár Megyehatár Település közigazgatási határa Települési terület 0 2, Km Vízfelület, vízfolyás

57 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 3 / 18. sz. melléklet Széleróziónak kitett terület övezete P E S T M E G Y E Kunpeszér Felsőlajos Ladánybene LAJOSMIZSE Tass KUNSZENTMIKLÓS Kunbaracs F E E G Y E J É R M Apostag Dunaegyháza Szalkszentmárton DUNAVECSE Újsolt SOLT Kunadacs SZABADSZÁLLÁS Fülöpszállás IZSÁK KEREKEGYHÁZA Fülöpháza Ágasegyháza Ballószög Helvécia KECSKEMÉT Városföld Nyárlőrinc Szentkirály TISZAKÉCSKE Lakitelek Tiszaug - S Z O L N O K M E G Y E - N A G Y K U N J Á S Z Tiszaalpár Dunatetétlen Soltszentimre Orgovány Jakabszállás Fülöpjakab Kunszállás Csengőd Páhi KISKUNFÉLEGYHÁZA Harta Akasztó Tabdi Bugacpusztaháza Bugac Gátér Kaskantyú Ordas Dunapataj Géderlak Dunaszentbenedek Újtelek Géderlak Foktő Szakmár Uszód KISKŐRÖS SOLTVADKERT Bócsa Szank Móricgát Jászszentlászló Petőfiszállás Pálmonostora T O L N A M E G Y E Tázlár Foktő KALOCSA Öregcsertő KECEL Pirtó KISKUNMAJSA Fajsz Fajsz Bátya Dusnok Drágszél Miske Nemesnádudvar Homokmégy HAJÓS Érsekhalma Császártöltés Kéleshalom Imrehegy Kunfehértó KISKUNHALAS Harkakötöny Balotaszállás Zsana Kömpöc Csólyospálos C S O N G R Á D M E G Y E Sükösd Borota JÁNOSHALMA Kisszállás Érsekcsanád Rém MÉLYKÚT Kelebia BAJA Csávoly Felsőszentiván Tataháza TOMPA Mátételke Dunafalva B A R A N Y A M E G Y E Szeremle Bátmonostor Nagybaracska Csátalja Dávod Hercegszántó Vaskút Gara Bácsszentgyörgy Bácsbokod Bácsborsód Katymár BÁCSALMÁS Madaras Kunbaja Bácsszőlős Csikéria Forrás: MTA TAKI 1: Agrotopográfiai térkép S Z E R B I A Készült: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, szeptember JELMAGYARÁZAT Széleróziónak kitett terület övezete Széleróziónak kitett terület övezete által érintett település ALAPTÉRKÉPI ELEMEK Országhatár Megyehatár Település közigazgatási határa Vízfelület, vízfolyás 0 2, Km Települési terület

Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező idő

Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező idő Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép idő Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen! Bács-Kiskun megye településeinek térképei utcakeresővel, vel.

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés februári ülésére. Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés februári ülésére. Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. februári ülésére Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása Az előterjesztést készítette: Farkasné Péter Ágnes vezető

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE BÁCS-KISKUN MGY TRÜLTRNDZÉSI TRV Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 190/2011. (XI. 25.) Kgy. határozata 2011. december

Részletesebben

2. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 193/2015. (VII. 21.) Korm. rendelete egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 106. szám A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. évfolyam 8. szám 1575 Ft 2008. augusztus 29. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvény 2008. évi L. tv. az Országos Területrendezési

Részletesebben

A területrendezés alapjai

A területrendezés alapjai A területrendezés alapjai Urbánné Malomsoki Mónika SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 2009/2010. tanév őszi félév, levelező képzés Urbanne.Monika@gtk.szie.hu Tantárgy tematika

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

2008. évi L. törvény. az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról

2008. évi L. törvény. az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról 2008. évi L. törvény az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról 1. Az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT.) 2. -a

Részletesebben

EU csatl. Szavazó Igen Nem Nem sz. Település Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok

EU csatl. Szavazó Igen Nem Nem sz. Település Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok Település Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok EU csatl. Szavazó Igen Nem Nem sz. Terület Lakás Lakós/tha Lakás/fő Kecskemét dr. Zombor Gábor 6000 Kossuth tér 1. 85 005 107 267 91 059 31 139

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a az 17/2004. (II. 28.) önkormányzati határozattal

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI FÁZIS KÖZGYŰLÉSI ANYAG Kecskemét, 2006. szeptember hó A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat. /2006. (.) számú önkormányzati rendelete Bács-Kiskun megye területrendezési

Részletesebben

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályai A növényi hulladék égetése csak egyéb jogszabályok (erdővédelmi, levegőtisztasági, stb.) betartása és a

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

29/411-919 monor@voroskereszt.hu. 53/311-743 cegled@voroskereszt.hu. 29/360-269 dabas@voroskereszt.hu

29/411-919 monor@voroskereszt.hu. 53/311-743 cegled@voroskereszt.hu. 29/360-269 dabas@voroskereszt.hu PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A DÉMÁSZ Zrt. (Bács-Kiskun megye, Pest megye déli és Baranya megye) területén villamos energia felhasználási hellyel rendelkező rászoruló fogyasztók támogatására A Magyar Vöröskereszt

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült a Baranya Megyei Önkormányzat megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 2011. JÚNIUS 1085 Budapest

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

Bács-Kiskun

Bács-Kiskun Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

Befogadhat ók létszám ÉJJEL (fő) Bácsalmás Bácsalmás Kollégium Szt.János Létesítmény megnevezése

Befogadhat ók létszám ÉJJEL (fő) Bácsalmás Bácsalmás Kollégium Szt.János Létesítmény megnevezése Járás Település Létesítmény megnevezése Címe Befogadhatók létszám NAPPAL (fő) Befogadhat ók létszám ÉJJEL (fő) Bácsalmás Bácsalmás Kollégium Szt.János 5. 100 100 Bácsalmás Bácsborsód Művelődési Ház Bácsborsód,

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, melyet az Országgyűlés a 2003.:

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA Készült Zala megye Önkormányzata megbízásából ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2010. NOVEMBER 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61 E-mail: pestterv@pestterv.hu

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám:

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY NEMZETI FÖLDLPB TRTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTTÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK 2015/I. SZÁMÚ ÜTEMÉRE VONTKOZÓN mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró

Részletesebben

Fejér megye területrendezési tervér l

Fejér megye területrendezési tervér l Fejér Megye Közgy lése 1/2009. (II. 13.) K. r. sz. rendelete Fejér megye területrendezési tervér l A Fejér Megyei Önkormányzat Közgy lése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. (1)

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus Település TEK 2 pr.szint lakosság szám TEK 3 pr.szint lakosság szám ellátó kórház aktív 2. szinten Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus megye TEK

Részletesebben

Melegedőhelyek, átmeneti szállások, népkonyhai étkezési lehetőségek Bács-Kiskun megye Település Intézmény neve, címe Ellátási adatok

Melegedőhelyek, átmeneti szállások, népkonyhai étkezési lehetőségek Bács-Kiskun megye Település Intézmény neve, címe Ellátási adatok Melegedőhelyek, átmeneti szállások, népkonyhai étkezési lehetőségek Bács-Kiskun megye Település Intézmény neve, címe Ellátási adatok Akasztó Ágasegyháza Baja Ballószög Balotaszállás Bácsalmás Bácsbokod

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2013. évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai 2013. szeptember 18. Az Ország Szerkezeti Terve meghatározza: 1. az1000 ha-nálnagyobb

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS MENETRENDI ÉRTESÍTÉS KVZrt-9/2013-2014. Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-től (vasárnaptól) a 2014-2015 évi Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend életbelépésétől a Bács-Kiskun

Részletesebben

ÜTEMTERV a sebességellenőrző berendezések február havi vezényléséhez

ÜTEMTERV a sebességellenőrző berendezések február havi vezényléséhez Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály ÜTEMTERV a sebességellenőrző berendezések 2016. február havi vezényléséhez Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és bérleteket értékesítő postahelyek

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és bérleteket értékesítő postahelyek DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és eket értékesítő postahelyek CSONGRÁD MEGYE Ssz. Postahelyek Ir. sz. Közelebbi cím Szeged Hmvhely Szentes Makó 1. Apátfalva posta 6931

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése.

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése. 5. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz A területrendezési tervvel való összhang igazolása A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) , Fax: (48)

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) , Fax: (48) Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) 506-000, Fax: (48) 506-001 info.anp@t-online.hu www.anp.hu Szerencs Város Önkormányzata Szerencs Rákóczi út 89.

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK

RENDELETEK HATÁROZATOK 2012. március 28. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet 9/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. által ellátott Bács-Kiskun megyei kéményseprő körzetek településeinek listája

A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. által ellátott Bács-Kiskun megyei kéményseprő körzetek településeinek listája 1. melléklet a 34/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelethez A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. által ellátott Bács-Kiskun megyei kéményseprő körzetek településeinek listája I.

Részletesebben

Február 22. vasárnap. Február 23. hétfő. Február 24. kedd. Február 25. szerda. Február 26. csütörtök. Február 27. péntek. Február 28.

Február 22. vasárnap. Február 23. hétfő. Február 24. kedd. Február 25. szerda. Február 26. csütörtök. Február 27. péntek. Február 28. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály Autópálya Alosztály 2015. február hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS

BÉKÉS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS Készült a Békés Megyei Önkormányzat megbízásából BÉKÉS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó

Részletesebben

2003. évi XXVI. törvény. az Országos Területrendezési Tervrıl 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Fogalommeghatározások

2003. évi XXVI. törvény. az Országos Területrendezési Tervrıl 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Fogalommeghatározások 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a mőszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt

Részletesebben

Bács-Kiskun megyei országos mellékúthálózat felújítási programjavaslat 2020-ig. Járási javaslatok. Kecskeméti járás Kunszentmiklósi járás

Bács-Kiskun megyei országos mellékúthálózat felújítási programjavaslat 2020-ig. Járási javaslatok. Kecskeméti járás Kunszentmiklósi járás Bács-Kiskun megyei országos mellékúthálózat felújítási programjavaslat 2020-ig Járási javaslatok Kecskeméti járás Kunszentmiklósi járás Tiszakécskei járás Kiskőrösi járás Kiskunfélegyházi járás Kalocsai

Részletesebben

T E R V E Z Ő K N É V S O R A

T E R V E Z Ő K N É V S O R A C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (A NEMZETGAZDASÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁS A TERVEZETT M4 GYORSFORGALMI ÚT M0 CEGLÉD KÖZÖTTI SZAKASZ MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

Szeptember 30. Szerda

Szeptember 30. Szerda Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság ÜTEMTERV a sebességellenőrző berendezések 2015. szeptember havi vezényléséhez Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-15/2011-2012. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2012. december 9-től (vasárnaptól) 2012-2013 évi Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. KVZrt-3/2013-2014.

ÉRTESÍTÉS. KVZrt-3/2013-2014. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. cégcsoporthoz tartozó KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-3/2013-2014. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. május 5-től

Részletesebben

1080 BUDAPEST KECSKEMÉT autóbuszvonalon sz. járat (Budapest, Népligettől indul 17.45) XII. 24-én nem közlekedik.

1080 BUDAPEST KECSKEMÉT autóbuszvonalon sz. járat (Budapest, Népligettől indul 17.45) XII. 24-én nem közlekedik. A Kunság Volán Zrt. által üzemeltetett országos, regionális és elővárosi közlekedésben 2012/2013. évi karácsonyi és újévi ünnepek időszakában az alábbi korlátozásokra kerül sor. 1080 BUDAPEST KECSKEMÉT

Részletesebben

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7 5. A t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v v e l v a l ó ö s s z h a n g i g a z o l á s a Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12- tıl hatályos

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Településszerkezeti terve módosításáról az M4 gyorsforgalmi út M0 és Cegléd közötti szakaszán 1. Ceglédbercel

Részletesebben

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. október 8. A fejlesztés vagy rendezés dilemmája

Részletesebben

Érkezett 2015 JA 2 2.

Érkezett 2015 JA 2 2. wijyyiiiés Hivatalba Irománysxátzr,V_ \ 53r4o2 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő Kövér Lászl ó az Országgyűlés elnöke részére Érkezett 2015 JA 2 2. Írásbeli kérdé s Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Alaptörvény 7.

Részletesebben

A TERVEZETT SPORTPÁLYA TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ március

A TERVEZETT SPORTPÁLYA TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ március G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A TERVEZETT SPORTPÁLYA TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ 2016. március PEST MEGYEI TERÜLET,

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november EGERVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása 2011. november

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

VAS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

VAS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Vas Megye Önkormányzata megbízásából VAS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 2010. NOVEMBER 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61

Részletesebben

A tanyafelmérés eredményei

A tanyafelmérés eredményei Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. Stratégiai Tervezési Igazgatóság 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. A tanyafelmérés eredményei Összefoglaló a Tanyai Tudományos Tanács 2005. június

Részletesebben

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.) mint védjegyjogosult Kiskunsági nemzeti

Részletesebben

A közigazgatási vezetők felkészítésének Bács-Kiskun megyei tapasztalatai

A közigazgatási vezetők felkészítésének Bács-Kiskun megyei tapasztalatai A közigazgatási vezetők felkészítésének Bács-Kiskun megyei tapasztalatai Készítette: Szatmári Imre mk. pv. alezredes Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója Jogszabályi háttér 2004.

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA. 2015. március

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA. 2015. március C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KÉPVISELŐTESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. március PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-7/2012-2013. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2013. szeptember 1-től (vasárnaptól) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun

Részletesebben

2/5 A Fókusz Takarékszövetkezet, mint a TakarékPont hálózat tagja, kölcsönös ügyfélkiszolgálással áll saját, valamint más TakarékPont hálózat tag fori

2/5 A Fókusz Takarékszövetkezet, mint a TakarékPont hálózat tagja, kölcsönös ügyfélkiszolgálással áll saját, valamint más TakarékPont hálózat tag fori Hirdetmény a TakarékPont hálózatán belül a kölcsönös ügyfélkiszolgálás kondícióiról és feltételeiről A hirdetmény módosításának oka: a Lakiteleki, a Nemesnádudvar és Vidéke, valamint a Tompa és Vidéke

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS KECSKEMÉT BAJA SZEKSZÁRD autóbuszvonalon a 322 sz. járat (Szekszárdról órakor indul Kecskemétre) megszüntetésre kerül.

ÉRTESÍTÉS KECSKEMÉT BAJA SZEKSZÁRD autóbuszvonalon a 322 sz. járat (Szekszárdról órakor indul Kecskemétre) megszüntetésre kerül. KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-15/2011-2012. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2012. december 9-től (vasárnaptól) 2012-2013 évi Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a 2011. karácsonyi és a 2012. újévi ünnepek időszakában a KUNSÁG VOLÁN Zrt. által közlekedtetett helyközi, távolsági autóbuszjáratok

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. május 7. XX. évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 2 III. Közgyűlési határozatok 15 IV. Közlemények, hirdetmények 16 2 I. Személyi

Részletesebben

200. évi... törvény. az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról

200. évi... törvény. az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról 200. évi... törvény az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról 1. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT.) 2. -a

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS MENETRENDI ÉRTESÍTÉS KVZrt-10/2013-2014. Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-től (vasárnaptól) a 2014-2015 évi Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend életbelépésétől a Bács-Kiskun

Részletesebben

4.4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

4.4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 4.4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 4.4.1. AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA A TSZT VISZONYA A TERÜLETRENDEZÉS TERVEIVEL A

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a 1 N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2016 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. -a szerinti egyszerűsített

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-9/2010-2011. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2011. december 11-től (vasárnaptól) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS (BÁCS-KISKUN MEGYE)

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS (BÁCS-KISKUN MEGYE) DAKK-4/2015-2016. MENETRENDI ÉRTESÍTÉS (BÁCS-KISKUN MEGYE) a Hivatalos Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun megye területére érvényes menetrendi kötetéhez A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ 2016. június

Részletesebben

5219 KECSKEMÉT SOLTVADKERT KECEL BAJA

5219 KECSKEMÉT SOLTVADKERT KECEL BAJA KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-10/2011-2012. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2012. szeptember 1-től (szombat) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás 2008. évi L. törvény indokolása az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról Általános indokolás Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS Békéscsaba, 2011. május Az Országos és Békés Megyei Területrendezési Tervek

Részletesebben

T P TT K1d-1/ TK Energia-közmű tervező, Hírközlési tervező:

T P TT K1d-1/ TK Energia-közmű tervező, Hírközlési tervező: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96 418 373 Fa: 96 418 699 email: talent_plan@arrabonet.hu Győrzámoly Településrendezési eszközök Módosítása

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-7/2011-2012. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2012. június 16-tól (szombattól) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun

Részletesebben

Új külterületi kábelfektetési technológia

Új külterületi kábelfektetési technológia Új külterületi kábelfektetési technológia EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Kancsár László 2014. Szeptember 10-12. Vasad Monor Csévharaszt Pilis Nyáregyháza Albertirsa Tápiószőlős Újszilvás Újlengyel Ceglédbercel

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Bács-Kiskun megye vízhigiénés helyzete 2015.

Bács-Kiskun megye vízhigiénés helyzete 2015. Bács-Kiskun megye vízhigiénés helyzete 2015. Közműves vízellátás Bács-Kiskun megyében mind a 119 településen (22 város, 97 község) biztosított a közműves ivóvíz szolgáltatás, a lakosság 87,1 %-a közüzemi

Részletesebben

Mosonszentmiklós rendezési terv módosítás

Mosonszentmiklós rendezési terv módosítás T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Mosonszentmiklós rendezési terv módosítás

Részletesebben

osa Algyő I. Algyő 288/2007. 1967 ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. 53 95,3 Önkormányzat Algyő I. Algyő Nagyfa 288/2007. 1990 ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Algyő I. Algyő Csergőtelep 288/2007. 1990 ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Algyő I. Algyő Farkirét

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 25.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 25.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25.-i ü l é s é r e Tárgy: Beszámoló a megyei területrendezési terv követelményeinek érvényesülésérıl,

Részletesebben

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 1 Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011.

Részletesebben

KUNSÁG VOLÁN Zrt. KVZrt-6/2012-2013. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. ÉRTESÍTÉS

KUNSÁG VOLÁN Zrt. KVZrt-6/2012-2013. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. ÉRTESÍTÉS KUNSÁG VOLÁN Zrt. KVZrt-6/2012-2013. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2013. július 1-től (hétfő) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun megyei

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

L 214/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.8.4.

L 214/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.8.4. L 214/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.8.4. A BIZOTTSÁG 1187/2006/EK RENDELETE (2006. augusztus 3.) a 21. cikk egyes tagállamok esetében történő alkalmazása tekintetében a 796/2004/EK rendelettől

Részletesebben

Iktatószám: /2013. Tárgy: Tájékoztatás hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Iktatószám: /2013. Tárgy: Tájékoztatás hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról FBH-NP Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cg.: 03-09-126039 Adószám: 24290054-2-03 Székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.. Ügyfélszolgálati irodáink:

Részletesebben