STUDIA VINCENTIANA 2/2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "STUDIA VINCENTIANA 2/2015."

Átírás

1 ~ 0 ~

2 STUDIA VINCENTIANA 2/2015. Szent Vince Kollégium és Szakkollégium ~ 1 ~

3 STUDIA VINCENTIANA TÖRTÉNELMI-ISMERETTERJESZTŐ FOLYÓIRAT 2/2015. Szerkesztette GULYÁS MARTIN Lektorálta BANK BARBARA, SOÓS VIKTOR ATTILA Kiadásért felel DR. LIPINSKI MICHAL, CM Szent Vince Kollégium és Szakkollégium Cím, elérhetőség: 2081 Piliscsaba, Templom tér Telefon/fax: , mellék: honlap: (a folyóirat korábbi számai ingyenesen hozzáférhetőek) Nyomdai előállítás: Monobit Nyomda Kft Budapest, Reményi Ede utca 3. ISSN: Piliscsaba, 2015 ~ 2 ~

4 A folyóirat megjelenését támogatta: ~ 3 ~

5 ~ 4 ~

6 Előszó A Szent Vince Szakkollégium évi második számát tartja kezében az Olvasó. A szakkollégium lehetőségeihez mérten konferenciákkal, kiadványokkal fennállása óta igyekszik lehetőséget adni a fiatal tudósgenerációknak arra, hogy az érdeklődők számára közzétehessék kutatási eredményeiket. Mindezt bizonyítja a tavaly megjelent két folyóiratszám és az első világháború centenáriumára megjelent tanulmánykötet is. Az írások jelentős része a PPKE-BTK jelenlegi, vagy végzett hallgatóitól származik, de az elmúlt évekhez hasonlóan a vidéki egyetemek hallgatóitól Pécstől Kolozsvárig is befogadtunk színvonalas tanulmányokat. Ki kell emelni, hogy a XXXII. OTDK-n dobogós helyezéseket elérő hallgatók is örömmel mondtak igent publikációs felkérésünkre, s pályamunkáik kivonatolt részét közlésre bocsátották. Ezúttal négy tematikai egységre (tanulmányok, műhely, forrásközlés, recenzió) bontva publikálunk a bölcsészet- és humántudományok számos területéről írásokat. A kötet sokszínűségét mutatja, hogy a XIX. századi szépprózától a társadalom egyes tagjainak tudatát meghatározó emlékezetformákon keresztül egészen az 1945 utáni történelem egyes pontjaiig terjed a témák skálája. E tanulmánykötet érdeme amellett, hogy lehetőségeihez mérten igyekszik az egész történeti Magyarországra kiterjeszteni a szerzők és a témák körét az, hogy a közölt írások közül szinte valamennyi önálló forráskutatáson alapul, s a szerzők az adott tudományterület szabályainak magas szintű ismeretéről tettek írásaikkal tanúbizonyságot. A szakkollégiumi rendezvények és e kötet megjelenését anyagilag finanszírozó Nemzeti Tehetség Programon túl köszönet illeti a kötet két lektorát, Bank Barbarát és Soós Viktor Attilát azért, hogy szakmailag ellenőrizték és hasznos tanácsokkal látták el az itt megjelentetett tanulmányokat és azok szerzőit. ~ 5 ~

7 ~ 6 ~

8 Tartalomjegyzék TANULMÁNYOK Csányi Levente: Mint aki a síneken hal A vasúti sínen realizálódó halál Ady Endre Halál a síneken és Kosztolányi Dezső Mint aki sínek közé esett című költeményében... 9 Mórocz Gábor: Az önismeret örvényei. Kemény Zsigmond Széchenyi-, és Péterfy Jenő Kemény-értelmezésének közös mozzanatai Sárhegyi Tamás: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű mint emlékezeti hely Szép Szilárd: A balassagyarmati csehszlovákellenes harc emlékezete Fodor István: Az ISIS felemelkedése. A takfīrizmus erejének multidiszciplináris vizsgálata MŰHELY Török Ádám: Vérszagra gyűl az éji vad. Adalékok a II. világháborút követő német partizánmozgalom, a Werwolf történetéhez Hollósi Dániel: A Kommunisták Magyarországi Pártjának újjászervezése a második világháború árnyékában Patyi Szilárd: A mi néphatalmunk A titói rendszer kiépülése és propagandatevékenysége Szabadkán (1945 február-november) Bús Péter János: Semmilyen szempontból nem kívánatos itt maradásuk. Rövid áttekintés és kutatási helyzetkép a pilisi svábok kitelepítésének történetéről Cseh Dániel: A jászberényi téesz-szervezés társadalomtörténeti látószögei Máté Zsolt: Kádár János és Nyikita Sz. Hruscsov az ENSZ Közgyűlésének XV. ülésszakán 1960-ban a világsajtó tükrében Olosz Levente: Barát vagy ellenség? Palesztina és Izrael megjelenítése a román sajtóban 1945 és 1963 között ~ 7 ~

9 FORRÁSKÖZLÉS Szokolay Domokos: Mentesítés és igazolás két tragikus kor árnyékában. Mester Miklós és Heltai Jenő levelei, Péczka László: Jegyzőkönyv a Dózsa Népi Kör október 24-i üléséről RECENZIÓ Gulyás Martin: Perbe sűrített történelem Máthé Áron: A zuglói nyilasok pere. Századvég, SZERZŐINK ~ 8 ~

10 Mint aki a síneken hal A vasúti sínen realizálódó halál Ady Endre Halál a síneken és Kosztolányi Dezső Mint aki sínek közé esett című költeményében C sányi Levente Mint aki a síneken hal A vasúti sínen realizálódó halál Ady Endre Halál a síneken és Kosztolányi Dezső Mint aki sínek közé esett című költeményében H a megkérdezzük irodalomkedvelő ismerőseinket, hogy kik a kedvenc lírikusaik a klasszikus modern magyar irodalom költői közül, jó eséllyel szerepel válaszként a felsorolt névsorban Ady Endre vagy Kosztolányi Dezső, esetlegesen mindkettő. Ez utóbbi lehetőség azért is érdekes, mert a költészet szempontjából alapvetően két különböző szemléletű emberről van szó. Ady a magyar líra beszédmódjának megújítója, aki a verseiben megszólaló lírai ént erőteljesen felnagyítja és más-más szerepekbe helyezve, megsokszorozza azt. A lázadó, a messiás, a táltos szerepébe bújva akar érvényt szerezni a verseiben megjelenített képeknek. Hisz a saját szimbólumaiban és azt akarja, hogy a befogadói is higgyenek bennük! 1 Bizonyos képeket megreformál pályája előrehaladásával, mint például a messiási szerepkört, amely a romantikából származó kedvelt motívum. Kenyeres Zoltán az Ady Endréről készült monográfiájában Vatai Lászlóra hivatkozva 2 találóan fogalmazza meg ennek a motívumnak az átalakulását, amikor a költő istenes költészetéről ír: Döbbenetes erővel szólította meg Istent, de Krisztus csak a legendák hőse maradt verseiben. Vatai ezzel kapcsolatban azt írta, hogy Ady Krisztus helyett maga akart megváltó lenni. 3 1 Horváth János: Ady szimbolizmusa. In: Bitskey István Görömbei András (szerk.): Tanulmányok II., Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen Vatai László: Az Isten szörnyetege. Occidental Press. Washington, ; vö.: Kenyeres Zoltán: Ady Endre. Korona Kiadó. Budapest, Kenyeres: Ady Endre, 39. ~ 9 ~

11 Csányi Levente Kosztolányi Dezső lírájában a nagy költői képekkel szemben inkább a zeneiség a meghatározó szövegteremtő elv. Az általa életre keltett lírai én Ady hangjaival szemben nem szerepeket játszik. Kosztolányi esetében egy teljesen más sajátosságra lehet figyelmes az olvasó. Első ránézésre ugyan könnyen azt lehet hinni, hogy itt is szerepjátékról van szó. Nevezetesen a gyerek szerepében realizálódó beszédmódról. Azonban tévedés szerepről beszélni. Kosztolányi nem pszichologizálva közelít a gyermek-témához. 4 Nem a gyermekkorral járó problémákat tárgyalja, és nem is a saját gyermekkori emlékeit éli újra. Ezáltal konkrét gyermekképet sem tár az olvasója elé. 5 Nála a gyermek nem egy létállapot vagy fejlődési stádium, hanem egy megoldás, egy új világnézet. Ennek következményeként nem egy gyerekszerepet hoz létre, hanem annak az imágóját. 6 A köteteik összeállításának szempontjából is merőben különbözik a két költő. Míg Ady baudelaire-i mintára ciklusokra osztja a köteteit, kijelölve minden egységnek a maga témáját, addig Kosztolányi egyetlen nagy ciklusba rendezi költeményeit. Adynál minden versnek saját kijelölt helye van. Jó például szolgál erre az Új versek című kötetének kezdete, ahol a Góg és Magóg fia a ciklusok előtt kurziválva helyezkedik el. Ezzel mintegy kijelöli a kötet helyét mind Ady életművében, mind pedig a magyar irodalomban. Kosztolányi A szegény kisgyermek panaszai című verseskönyve merőben másképpen épül fel. A legalapvetőbb különbség, hogy ez a kötet a maga idejében nem volt lezárt, hiszen 1910 és 1923 között folyamatosan bővült. Ebben az időintervallumban a verseskönyv csaknem a duplájára nőtt (az első kiadás 32 verset tartalmazott, míg az utolsó kiadás 63 költeményt foglalt magába). 7 Fontos azonban kiemelni, hogy a később felvételt nyert versek nem feltétlenül keletkeztek később. Volt olyan vers, amelyik megvolt már az első kiadás idején is, de csak 4 Margyócsy István: A szegény kisgyermek panaszai. In: Mész Lászlóné (szerk.): A rejtőző Kosztolányi. Budapest, Uo Margyócsy: A szegény kisgyermek panaszai, Uő. 49. ~ 10 ~

12 Mint aki a síneken hal A vasúti sínen realizálódó halál Ady Endre Halál a síneken és Kosztolányi Dezső Mint aki sínek közé esett című költeményében későbbi kiadásokba került bele a kötetbe. Lényeges megállapítás továbbá az is, hogy a kompozíció darabjai nem egymáshoz, hanem a kötet egészéhez kapcsolódnak. 8 Ebből kifolyólag a már meglévő versek sorrendjén Kosztolányi nem változtatott, mindig azok közé válogatta be az új darabokat. Az eddig taglalt különbségek mellett azonban megfigyelhetőek némi hasonlóságok is a két poéta munkásságában. Szegedy-Maszák Mihály tesz említést arról, hogy mindkettejük költészetében gyakran fordul elő az ismétlés. Kosztolányi ezen a téren inkább a szójátékaiban rejtette el az ismétlődést ( Ó halál. ( ) Övé a bál,/ Ő a halál ). 9 Ezzel is költészetének zenei töltetét hangsúlyozta, illetve ennek a többletnek a segítségével emelte ki mondanivalóját. Ady lírai énje inkább szó szerinti ismétléssel hangsúlyozza versének tartalmát ( Röpülj, hajóm, ). Dolgozatomban egy hasonló helyzetet elemzek. Egy olyan cselekménysort, amelyet mind a két költő megjelenített pályájának egy fontos kötetében. Ady Endre Halál a síneken, és Kosztolányi Dezső Mint aki sínek közé esett című versének alaphelyzete nagyon hasonló, azonban a két megszólaló lírai én reakciója és gesztusa, látásmódja némiképp eltér egymástól. Jelen munka célja, hogy ezeknek az eltérő hangnemek egymáshoz való viszonyát feltérképezze. Ady Endre Halál a síneken című költeménye az 1907-ben megjelent Vér és arany kötetében található. A vers két darab, egyenként háromstrófás részre osztható. Az első versszak felvázolja a költemény alaphelyzetét. Egy belefáradt, életunt ember, aki a síneken várja sorsának beteljesülését. Az első két sor szóhasználata erősíti ezt az erősen hitehagyott, melankolikus hangulatot ( Fáradt karokkal és kesergőn /Hideg síneket szoritok ). [Kiemelés tőlem: Cs. L.]. Majd a strófa folytatásában a lírai én megemlíti Bábelt ( S várom alkonyban a halált / Bábel alatt, rőt, őszi erdőn ). E név említése két fajta asszociációra enged következtetni. A Bibliában szereplő Bábel tornyáról szóló történetben Isten büntetése 8 Uő Szegedy-Maszák Mihály: Kosztolányi Dezső. Kalligram. Pozsony, ~ 11 ~

13 Csányi Levente a nyelvek összezavarása. Az egyik lehetséges asszociáció, hogy Ady arra az értetlenségre utal, amely költészetét fogadta az Új versek megjelenésekor. Azon túl, hogy a Lédához írt versei miatt erkölcstelennek bélyegezték, bírálói leginkább azt nehezményezték, hogy nem értették verseit. Kritikusai és követői is csupán megértés-mozzanatokat ragadtak ki és ezek alapján foglaltak állást vele kapcsolatban. Ezért Ady költészetének vitát kiváltó kérdései tehát elsősorban nyelvi természetűek voltak, nem pedig a stílusirányzatra vonatkoztak. 10 Ady lírai énje azt a jelenséget, hogy költészetének új nyelvezete miatt nem értik meg, párhuzamba állítja a bábeli nyelvzavar következtében létrejövő kétségbeesettséggel. Ez már önmagában egy szimbólum. Azonban Bábel említésének lehet még egy lehetséges asszociációja. A bábeli káosz párhuzamba állítható azzal az érzelmi válsággal, amelynek következtében a lírai én a hideg sínek magához ölelését választja. A második versszakban kimondásra kerül az első strófában, a szoritok szó révén megelőlegezett ölelés motívum, amely végig átjárja a verset. Ki is hangsúlyozza ezt a mozzanatot az ismétlés eszközével: ( Nem ölelek többé, elég volt. / Nem ölelt vissza, eldobott / Az Élet: én szerelmesem / S dért sírt reám mindig az égbolt ). Ebben a strófában megnevezésre kerül a kétségbeesettség oka. Az Élet ebben a versszakban metaforaként jelenik meg, mint a lírai én szerelmese. Ezt a többletjelentést jelzi az is, hogy nagy kezdőbetűvel írja az élet szót, mint egy tulajdonnevet. (Ady előszeretettel alkalmazta ezt a módszert a jelentésváltozásból fakadó hangsúlyos pozíció kifejezésére). A költő a harmadik strófában folytatja ennek a metaforikus képnek a használatát, de ekkor már meg is szólítja egy fáradt felkiáltásban. Azonban ezzel a megszólítással az előző versszakban leírtakhoz képest ellentétes minőségbe helyezi, degradálja az életet, mert míg a második versszakban a szerelmének titulálja, itt utcalányként bélyegzi meg ( Élet, Élet: utcák leánya, / Elfonnyadt árván 10 Kenyeres: Ady Endre, 20. ~ 12 ~

14 Mint aki a síneken hal A vasúti sínen realizálódó halál Ady Endre Halál a síneken és Kosztolányi Dezső Mint aki sínek közé esett című költeményében a karom ). Ezzel az utcalány-metaforával utal a színrelépése előtt a szerelmi lírában feltűnő perdita-kultuszra. Az új irányzat első magyar képviselői, ez által e szerelmi tematika megelőlegezői: Vajda János és Reviczky Gyula. Az egység második fele teljessé teszi és határozottan lezárja a melankóliát ( Vége. / Síneket ölelek / S jön a halálgép muzsikálva ). Az első versszak után itt kerül elő először a fáradt kar ( Elfonnyadt árván a karom. ), valamint itt ölel újra konkrét tárgyat (síneket) az elbeszélő. Ezzel keretezi a versszak az első háromstrófás rész végét. Ennek következtében a kitüntetett helyen, a strófa közepén felhangzó Vége nemcsak a lírai én életét hivatott lezárni, hanem a költemény első felét is. A lírai én lelkiállapota pontosan feltérképezhető az első rész szerkezetének vizsgálatakor. Az első versszak megadja a beszélő megfáradt alaphelyzetét, a másodikban nosztalgikus fájdalommal visszatekint az életére (egy divatosabb kifejezést használva, lepereg a szeme előtt az élete). Míg a harmadik strófában eljut a rezignált elhatározására, miszerint vonat elé feküdve véget vet életének. Mindazonáltal a harmadik szakasz utolsó sora nem teljesen illeszkedik a lezárásba ( S jön a halálgép muzsikálva ). Olyannyira nem, hogy a költő fordít a hangulaton. A muzsikálva közeledő halálgép eléggé paradox módon hat. A halállal, pontosabban halálgéppel kapcsolatban, a vers eddigi folyását tekintve, semmiképp sem illik a szövegkörnyezetbe a muzsikálás vidám hangulata. Azonban ez a határozói igenév nem a vers eddigi történéseit mutatja be, hanem a költemény folytatását vetíti előre. A negyedik strófa, amely megnyitja a vers második részét, az első két sorában fokozza a halál közeledését, nyelvi eszközökkel ( Már szállnak rám a tüzes pernyék. / Dübörög Bábel szekere ). [Kiemelés tőlem: Cs. L.]. Párhuzamosan szerkeszti meg a két részt azzal, hogy ismét ebben a versszakban említi meg a Bábel nevet. Itt egybevonja a közeledő vonattal, ( Bábel szekere ) amelynek következtében a kétségbeesettség testet ölt, jelezve költészetének bizonytalan jövőjét. El tudja-e pusztítani Bábel szekere a költészetét is? Ekkor következik be a ~ 13 ~

15 Csányi Levente költemény fordulata. A lírai én, mint egy porából éledő főnix, habár bizonytalanul, de újra, talán utoljára erőre kap ( S ifjultan reszket a karom, / Már ölelnék, újra ölelnék ). Ismét előkerül az ölelés motívuma, és most is annak tárgya nélkül, mint a legelső felbukkanásakor ( Nem ölelek többé, elég volt. vö.: Már ölelnék, újra ölelnék ). Azonban a nyelvezet jelzi, hogy elkésett ez a vágy ( Már ölelnék ). A következő versszakban újra megszólítja az Életet a lírai én, akárcsak az első rész utolsó strófájában, azonban itt már kétségbeesetten teszi mindezt. Az utána következő sorok igazolják kétségeit és azt is, hogy miért kelti azt az érzést az előző strófa, hogy már elkésett a meggondolása. ( Élet, Élet. S jön rám-zúdultan / Magtalan álmok bús raja, / Jönnek a nagy vágy-keselyűk, / Jön, jön fekete szárnyú multam ). Az utolsó sor végleg letöri a második részben feléledt lelkesedést. Ebben a részben megjelenik a jövő ( Magtalan álmok bús raja, ), a jelen ( Jönnek a nagy vágy-keselyűk, ), és a múlt ( Jön, jön fekete szárnyú multam ). A fekete szárnyú mult megfolytja a hirtelen főnixként ébredt, de egyébként magtalan jövő gondolatát. Végül az utolsó strófában lezárásként visszaköszön az ölelés mozdulata, de ezúttal a beszélő már meg is jelöli az ölelés tárgyát ( Megölellek még egyszer, Élet, ). A versszak utolsó sora feloldja az első rész zárlatában tapasztalt paradoxont ( S jön a halálgép muzsikálva. vö. Küllőibe a szent keréknek ) [Kiemelés tőlem: Cs. L.]. Ez a szent jelző módosítja a fentebb említett Bábel szekere kifejezést. Ennek a jelzőnek a hozadékaként a vonat már nem az életet összezúzó monstrum, hanem a szenvedéseknek véget vető, esetleg egy új dimenzióba átvezető eszköz szerepében tűnik fel. Ennek köszönhetően a zárlat pozitívabb hangvételű, annak ellenére, hogy a lírai én utolsó fellángolása szinte pillanatok alatt erejét veszti. Míg az első részben az életét összegző megkeseredett, elfáradt lírai én beszél, addig a másodikban egy utolsó fellángolás után megnyugodott, sorsába beletörődött beszélő szólal meg. Ezt a legjobban az Élethez való viszonya tükrözi. ~ 14 ~

16 Mint aki a síneken hal A vasúti sínen realizálódó halál Ady Endre Halál a síneken és Kosztolányi Dezső Mint aki sínek közé esett című költeményében Az első részben haragszik az életre, míg a másodikban nosztalgikus béküléssel öleli meg újra, immáron utoljára. Horváth János értelmezése szerint ebben a versben benne vannak Ady szimbolizmusának legfőbb jellemzői. Az egyik az élet folytonossága, amelyhez társul az ahhoz való ragaszkodás is. Ha aktív létezőként nem élhet tovább, akkor új erőre kapva lép át a passzív létezésbe, a halál utáni létbe. 11 A másik fő erőssége az időtlenség, amit úgy ér el, hogy egyetlen percbe sűrít múltat és jövőt. 12 Kosztolányi Dezső Mint aki sínek közé esett című verse a nyitánya A szegény kisgyermek panaszai című kötetnek. A költemény egy háromstrófás keretes szerkezetű vers. A keretet a címadó első mondata adja meg. A mű folyamán ez a mondat más és más aspektusból válik fontossá. Az elején azért, mert megadja az alapszituációt, míg a zárlatban határozottan tesz pontot a mű végére. A strófák közötti megjelenések pedig azért fontosak, mert refrénként funkcionálva összetartják és nyomatékosítják a témát, valamint nem hagyják, hogy a művet építő érzelmi fokozás egyhangúvá váljon. Továbbá a párhuzamos szerkesztés révén ez a mondat ugyanúgy keretezi be a második versszakot, mint ahogyan az egész költeményt. A mű három strófájából, amelyből az első és a második négy sorból, míg az utolsó hét sorból épül fel. Ez sejteti, hogy a csúcspont az utolsó strófa folyamán, annak is a legvégén következik be. A nyitó mondat után következő versszak általánosítva, külső nézőpontból írja le a címben meghatározott állapotot. Azt a halál előtti pillanatot ragadja meg, amikor az ember szeme előtt úgymond lepereg az élete ( cikázva lobban soksok ferde kép, / és lát, ahogy nem látott soha még: ). A második szakasz ezzel szemben már belső nézőpontból láttatja az eseményeket, megjelenik a szubjektív hang, amely búcsúzik az élettől ( a végtelen, a távol életet / búcsúztatom, mert messze mese lett, ). Ebben a strófában válik hangsúlyosabbá a címadó mondat hasonlat jellege. A harmadik versszak a hangnem vizsgálatának szempontjából 11 Horváth: Ady szimbolizmusa, Uő. ~ 15 ~

17 Csányi Levente értelmezhető az előző két egység összefoglalásának. A strófa a párhuzamos szerkesztés eszközével élve ismét egy leírást ad ( vad panoráma, rémes élvezet / sínek között és kerek között, ). Majd az idő múlandóságát és a távolból dörgő halál képét ábrázolja ( a bús idő robog fejem fölött, / és a halál mennydörög, ). A vers egészen eddig a pontig azt a benyomást kelti, mintha időrendben visszafelé haladna, és ekkor a harmadik szakasz végén egy percre meg is áll az idő, egyfajta érzelmi fordulópontot jelezve ( egy percre megfogom, ami örök, / lepkéket, álmot, rémeset, édeset: ). Itt, ebben a pontban érkezik meg az a nosztalgikus hangulat, amely egy pillant erejéig még egy kis jóleső érzést kölcsönöz a lírai énnek a búcsúzás pillanatában. Eddig a pillanatig a vers mind zeneileg, mind érzelmileg fokozódik, és a vers csúcspontja azt jelzi, hogy a lírai én már beletörődött a helyzetébe. Az idő visszafelé haladásának motívumát erősítve, a gyermek toposz is a csúcspontban kerül elő azokban a dolgokban, amelyeket a beszélő a közvetlen halála előtt még egyszer utoljára emlékeibe idéz. Az idő múlása Ady költeményében is megjelenik, de sokkal részletesebben, mint Kosztolányinál. A Halál a síneken lírai énje érzékelteti az múlt jelen jövő jelenlétét, míg az utóbbi vers beszélője a jövőt nem említi. Ebből kifolyólag a sínek közé esett beszélő nem is tesz említést a halál utáni lét kérdéséről, míg Ady költeményében megjelölésre kerül az élet folytatása egy új dimenzióban. Alapvető különbség a két beszélő lelki állapota is, mert míg Adynál a lírai én egy feldúlt, életunt, csalódott, erős szubjektív érzelmeket kifejező figura, addig Kosztolányi beszélője sokkal inkább háttérbe húzódó és objektív szemléletű alak. A Halál a síneken főszereplője a vers folyamán megnyugszik és ennek a békének köszönhetően nosztalgikus hangvétellel vesz búcsút az élettől egy boldogabb létezés reményében. Ezzel szemben, a Mint aki sínek közé esett lírai énje kiegyensúlyozott hangnemben szólal meg, de visszatekintve kicsit elszomorodni látszik különösen akkor, amikor a vers tetőpontján elér a gyermekkori emlékekhez. Összegezve megállapítható a két főszereplő lelkiállapotát figyelembe véve egy ellentétesen lejátszódó folyamat. Míg Adynál egy elégedetlen lírai én ~ 16 ~

18 Mint aki a síneken hal A vasúti sínen realizálódó halál Ady Endre Halál a síneken és Kosztolányi Dezső Mint aki sínek közé esett című költeményében megnyugvása és jövő felé fordulása jelenik meg, addig Kosztolányinál egy alapvetően higgadt én elkomorodása figyelhető meg. Erre ráerősít a cím is, amely mintha a Kosztolányi-féle lírai én halálát nem akaratlagos tettnek, nem öngyilkosságnak állítja be. Ez a sejtetés a cím hasonlat jellegéből fakad (Mint aki sínek közé esett) [Kiemelés tőlem: Cs. L.]. Jobban megvizsgálva Adynál sem feltétlenül tűnik fel öngyilkosságként a beszélő halála, de abban az esetben nem a cím, hanem a kontextus kelti ezt a benyomást a vers fordulópontján ( S ifjultan reszket a karom: / Már ölelnék, újra ölelnék ). Pontosabban fogalmazva, Adynál a beszélő meggondolja magát a fellángolás miatt, de már túl későn. E két vers szemléletes példája annak, hogy a két költő mennyire más érzelmi aspektusból közelít a síneken fekvő ember utolsó gondolatainak kifejezéséhez. Habár a két alapszituáció csupán nüánsznyi árnyalataiban tér el egymástól, azonban a kész versek meglehetősen más nézetet közvetítve fejezik ki Ady Endre és Kosztolányi Dezső tehetségét. ~ 17 ~

19 Csányi Levente Summary In my essay I tried to compare the poem of Endre Ady (Halál a síneken) and Dezső Kosztolányi (Mint aki sínek közé esett ). The base of this comparison was the common situation. Both poem introduce someone who is waiting for the death at the rail. We could see the difference between the two person because the poem shows us their thoughts. It s really interisting to notice which pictures and memories are the most importants during the reminiscences. The analysis of the poems is also interesting because of the different styles of the two poets. ~ 18 ~

20 Az önismeret örvényei. Kemény Zsigmond Széchenyi-, és Péterfy Jenő Kemény-értelmezésének közös mozzanatai M órocz Gábor Az önismeret örvényei. 13 Kemény Zsigmond Széchenyi-, és Péterfy Jenő Kemény-értelmezésének közös mozzanatai Bevezetés E szmetörténeti érdeklődésű elemzőként úgy gondolom: a bölcseleti ihletettségű hazai esszéirodalom több, mint az afilozofikusnak mondott magyar kultúra egyszerű zárványa. E gazdag és számos vonatkozásban kevéssé feltárt hagyomány véleményem szerint számos kutatásra és megbecsülésre méltó művet foglal magában. Ezen a terrénumon belül is különösen fontosnak, újraolvasásra érdemesnek tartom Péterfy Jenőnek az utóbbi évtizedekben viszonylag kevés figyelemre méltatott, Báró Kemény Zsigmond mint regényíró című 1881-es esszéjét. Elsősorban azért, mert Péterfy ebben a szövegében amellett, hogy megragadó erejű portrét készít mesteréről, Kemény Zsigmondról, egyszersmind egy általánosabb érvényű problémát is tárgyal. Nagyfokú tudatossággal azt vizsgálja: hogyan próbál az autonómiára törekvő, diszharmonikus individuum kifejezetten esztétikai megoldást találni egzisztenciális természetű dilemmáira. Ez a kérdéskör az adott korszakban, illetve a hazai közegben szokatlanul modernnek számított. Megkockáztatom: alighanem Péterfy esszéje az első olyan nem fikciós, értekező jellegű magyar prózai alkotás, amelyben együtt tematizálódik a diszharmonikus individualitás és az esztétikai önmegváltás problematikája. 13 A szerző a tanulmány megírása idején a Magyar Művészeti Akadémia kutatói ösztöndíjasa volt. ~ 19 ~

21 Mórocz Gábor Ám a szóban forgó textus nem értelmezhető önmagában: egy harminc évvel korábban megjelent mű folytatásának, újraírásának tekinthető. Kemény Zsigmond 1851-es, zavarba ejtően sokszínű és kevert műfajú tanulmányként (politika- és jogtörténeti értekezésként), politikai vitairatként ( újkonzervatív ideológiai alapvetésként) és irodalmi alkotásként (művészi igényű jellemrajzként) is interpretálható Széchenyi-nagyesszéje a Péterfy-szöveg legfontosabb pretextusa. Maga Péterfy teszi egyébként nyilvánvalóvá méghozzá nem is egy, hanem két szöveghelyen, hogy a Széchenyi-jellemrajz meghatározó alapját képezi Kemény-interpretációjának. Kemény Széchenyiről írt tanulmánya kezdetén azon kérdést veti föl: mily viszonyban áll nála az ész és a szív, az «érzés és az elme»? Jellemzése helyes voltát e kérdés megoldásától teszi függővé. Hasonlóképp kell eljárnunk Keménynél. 14 Majd a következőket írja: A zsarnokok közé tartozott, csakhogy mindig saját belsejét vérzé meg; mint Széchenyiről mondja: esze által zsarnokoskodott szívén. 15 (Kiemelések az eredetiben.) Péterfy tehát maga is reflektál arra, hogy az általa újonnan megalkotott magyarázat egy már meglévő értelmezés nem-polemikus újraértelmezése, újrafelhasználása is egyben. Ez a korábbi értelmezés mindenekelőtt önértelmezésként, az immár értelmezetté váló egykori értelmező rejtett önvallomásaként releváns az újraértelmezés megalkotója számára. Konkrétabban: Péterfy, amikor Kemény intellektuális személyiségét és regényírását értelmezi, Kemény Zsigmond önleleplező Széchenyi-interpretációját gondolja tovább. Keményről megalkotott esszéportréja a konfesszió-szerű Széchenyi-jellemrajz parafrázisaként is felfogható. Az ő Kemény Zsigmondja Kemény kongeniális Széchenyijének alter ego-ja. 14 Péterfy Jenő: Báró Kemény Zsigmond mint regényíró. In: Péterfy Jenő válogatott művei. Budapest, Uo ~ 20 ~

22 Az önismeret örvényei. Kemény Zsigmond Széchenyi-, és Péterfy Jenő Kemény-értelmezésének közös mozzanatai A következő oldalakon azt vizsgálom behatóbban, melyek a két szöveg legfontosabb közös mozzanatai, pontosabban: Kemény tanulmányának lényegi összetevői közül melyek rekontextualizálódtak Péterfy esszéjében. Kemény szenvedélyelmélete az Érintések című műben Kemény Zsigmond 1851-es Széchenyi-tanulmányában az általa kiválasztott rendkívüli individuum bemutatása során kiemelt figyelmet szentelt az autonóm személyiséget jellemző diszharmónia kérdéskörének. A magyar eszmetörténet kontextusában eredetinek nevezhető gondolatkísérletét azonban nem lehet megérteni egy korábbi, 1845-ös írása nélkül, amely individuum felfogásának és szenvedélyelméletének is alapját képezi. Az Érintések című politikai vitairatról van szó, amelyet Kemény még Kolozsváron jelentetett meg a korábban általa is szerkesztett Erdélyi Híradó című lapban. Ebben a kiemelkedő színvonalú publicisztikai alkotásában a fiatal gondolkodó az aktuális közéleti események értelmezése kapcsán általánosabb antropológiai, pszichológiai és etikai kérdéseket is felvet. Érinti az individualitás problémáját is, amelyről az imént felsorolt diszciplínák eredményeit kamatoztatva, bölcseleti igénnyel ad vázlatos áttekintést. Eszmefuttatásából kiderül, hogy nála az individuum nem homogén, nem oszthatatlan, nem egyszerű létező, hanem ugyanolyan összetett entitás, mint a társadalom. Némi túlzással: maga is egyfajta miniatűr kollektívumnak, mikrorendszernek tekinthető (ha egyáltalán összeáll rendszerré). Másfelől pedig a közösség, a társadalom, illetve az állam is szubjektumszerű lesz, amennyiben a személyiség túldimenzionált, szubsztancia rangjára emelt erői mindenekelőtt a szenvedélyek, illetve az ész határozzák meg a működését. Kemény az Érintésekben az individuálpszichológia felől közelít a közösség, a politika szférájához. Először az egyéni pszichikumot alkotó mikrostruktú- ~ 21 ~

23 Mórocz Gábor rák összefüggéseit vizsgálja, majd az ilyen módon interpretált vagyis osztottságában megragadott individualitás mintájára értelmezi a kollektívum világát, pontosabban az adott kor társadalmát alkotó erők között létrejövő interakciókat. Kemény mind individuálpszichológiai, mind politikaelméleti vizsgálódásai során kitüntetett érdeklődést tanúsít a szenvedélyek problémája iránt. A szenvedélyekrőli bölcselet sokkal több figyelmet érdemel, mint amennyire méltatja anyagi érdekekbe szerelmes századunk 16 hangsúlyozza. Szubjektivista világnézeti alapállása tehát vállaltan antimaterialista, ám ugyanakkor nem kapcsolódik össze az idealizmus különböző szélsőségeivel sem. Még véletlenül sem kerül a pánracionalizmus bűvkörébe: a szubjektum nála nem azonosítható az elmével. Úgy véli: az individuális létezés lényegi mozzanatát képező szenvedélyek elfogultságoktól mentes vizsgálata nélkül nem lehetséges reális ember- és világismeret. Mint gondolkodó, a szenvedélyek valóságformáló szerepének igazolását kiemelt feladatának tartja, de ez nem azt jelenti, hogy az irracionalizmus hívévé válna. Az affektusok gáttalan érvényesülését egy pillanatig sem tartja pozitívumnak. Ehelyett az egymásnak feszülő vágyak, szenvedélyek közötti összhang kialakítását tartja célravezetőnek mind a személyiség mikrorendszerében, mind a társadalom magasabb létszintjén. Az Érintésekben szereplő individuálpszichológiai fejtegetések középpontjában ennek megfelelően az affektusok összerendezésének problémája, konkrétabban az uralkodó szenvedély 17 és a mellékvágyak 18 fogalmi oppozíciója áll. A kérdéskör mélyebb megértéséhez mindenképpen idéznem, majd kommentálnom kell a Kemény-esszé egyik legszellemesebb, szentenciaszerű fordulatát: magános ember azáltal fejt ki jellemet, hogy egy uralkodó szenvedélyt táplál kebelében, mint Vesta-tüzet, egy irányt követ, egy fő célért fékezi vagy áldozza fel mellékvágyait Kemény Zsigmond: Érintések. In: Uő.: Korkívánatok, Budapest, Uo. 371., Uo Uo ~ 22 ~

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Feledy Balázs A szorongás apoteózisa Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Megjelent a Bárka 2013/1. számában Egy kiállítás megnyitására kaptunk meghívót szeptember

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor...

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... 1 1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... Örkény Antal Előadásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy 1956 emlékének és mai megünneplésének van-e jelentősége a fiatal generáció számára.

Részletesebben

A hömpölgyő elmúlás immár testközelben?

A hömpölgyő elmúlás immár testközelben? KÁNTÁS BALÁZS A hömpölgyő elmúlás immár testközelben? Gondolatok Géher István egy verséről,,... a víz leggonoszabb..." micsoda beszéd? fél év - s már kiárad, hömpölgyet lombkoronát, tetemet, mossa a partot,

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Érfalvy Lívia. Nyelviség és textualitás: az én-konstrukció útjai Kosztolányi Dezső írásművészetében

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Érfalvy Lívia. Nyelviség és textualitás: az én-konstrukció útjai Kosztolányi Dezső írásművészetében A kutatás tárgya és feladatai DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Érfalvy Lívia Nyelviség és textualitás: az én-konstrukció útjai Kosztolányi Dezső írásművészetében PPKE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

Szemle. Kimondható és elbeszélhető tartományok. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p.

Szemle. Kimondható és elbeszélhető tartományok. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p. Szemle Kimondható és elbeszélhető tartományok Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p. Az önéletrajzról szóló elméletek kidolgozása az elmúlt évszázad 70-es

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

Lengyel András. Esszé a szociológiáról. Huszár Tibor: A magyar szociológia története

Lengyel András. Esszé a szociológiáról. Huszár Tibor: A magyar szociológia története Lengyel András Esszé a szociológiáról Huszár Tibor: A magyar szociológia története Huszár Tibor könyve nem szokványos szociológiatörténet. Részben azért, mert a tárgyhoz tartozna magának a szerzőnek az

Részletesebben

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény K. Farkas Claudia Bátor javaslat A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény A Magyarországon 1938-tól megvalósult zsidóellenes törvényhozás 1 beindításáért hiba volna a

Részletesebben

Út a szubjektum felé. Zsidai Ágnes. Hans Kelsen, Horváth Barna és Bibó István jogelméleti vitája a kényszerrôl. Hans Kelsen jogfilozófiája II.

Út a szubjektum felé. Zsidai Ágnes. Hans Kelsen, Horváth Barna és Bibó István jogelméleti vitája a kényszerrôl. Hans Kelsen jogfilozófiája II. Világosság 2005/11. Hans Kelsen jogfilozófiája II. Zsidai Ágnes Út a szubjektum felé Hans Kelsen, Horváth Barna és Bibó István jogelméleti vitája a kényszerrôl Hans Kelsen, az osztrák jogfilozófus nemcsak

Részletesebben

Műhely. FARAGÓ KORNÉLIA A törés helye és a töredékesség ideje

Műhely. FARAGÓ KORNÉLIA A törés helye és a töredékesség ideje Műhely FARAGÓ KORNÉLIA A törés helye és a töredékesség ideje Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában Nagyon nehéz megragadnunk a töredékességet mondhatnánk Maurice Blanchot nyomán anélkül, hogy meg ne másítanánk.

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma emelt szint 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 22. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Feladatok 1. Elemezze egy szabadon

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG SZÉNÁSI ZOLTÁN OTTHONOS OTTHONTALANSÁG Fehér Renátó: Garázsmenet Hatvany Lajos az egész háború utáni nemzedék dokumentumának nyilvánította nem egy ízben»a kései korok számára«" - írta József Attila nevezetes

Részletesebben

XVI. József Attila (2.)

XVI. József Attila (2.) XVI. József Attila (2.) 1. Mit nevezünk komplex képnek? 2. Mi a szerpentin-példázat lényege? 3. Mi jellemzi az önmegszólító verstípust? 4. Mi jellemzi az időszembesítő verstípust? 5. Milyen lírai műfajokkal

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Schéner Mihály Az alkotás létállapotai

Schéner Mihály Az alkotás létállapotai Schéner Mihály Az alkotás létállapotai Az alkotásnak három létállapotát különböztetem meg: a prenatálist, az intermediálist, és a posztnatálist, azt, amikor a mű napvilágra kerül. Mielőtt részletesen foglalkoznék

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció Óravázlat 1. Témakör: A barokk irodalom Az óra típusa: közlő Taneszközök: tankönyv Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály Az óra anyaga: Zrínyi Miklós Módszer:, egyéni Szemléltető eszközök: számítógép,

Részletesebben

A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása

A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Buday-Sántha Attila A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása Doktori

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán Kötelező olvasmány: - SZABÓ Lőrinc, Kosztolányi Dezső = Uő, Könyvek

Részletesebben

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL RÓZSÁSSY BARBARA 59 gondolok, kell, méghozzá az írás, a vers létjogosultsága mellett. Miként valamiképp a szerzõ is ezt teszi könyvében mindvégig. Hogy a társadalomnak mára nemhogy perifériájára került,

Részletesebben

A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben

A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben Iskolakultúra 1999/6 7 Hoffmann X Rózsa A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben A mögöttünk álló év legtöbbször hallott-olvasott, oktatásüggyel kapcsolatos kifejezése minden bizonnyal a minőségbiztosítás

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

Analógiák és eltérések szövevénye

Analógiák és eltérések szövevénye Thomka Beáta Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Analógiák és eltérések szövevénye Sőtér István komparatista módszeréről Az európai önismeret és a közös hagyományát őrző művelődéstörténet megbecsülése

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Mester Béla: Szabadságunk születése

Mester Béla: Szabadságunk születése balázs péter Mester Béla: Szabadságunk születése A modern politikai közösség antropológiája Kálvin Jánostól John Locke-ig. Budapest, argumentum kiadó Bibó istván szellemi műhely, 2010. Balog iván, dénes

Részletesebben

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN AZ ELMULT KÉT ÉVTIZEDRE ma már önkéntelenül is mint történelmi, lezárt korszakra gondolunk vissza. Öröksége azonban minden idegszálunkban továbbreszket s meghatározza

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés LEHETSÉGES-E A POLITIKAI KÖZÖSSÉG IGAZSÁGOS ÚJRAALKOTÁSA? ERKÖLCSI ÉRVELÉS A DEMOKRATIKUS POLITIKÁBAN.

Doktori (PhD) értekezés LEHETSÉGES-E A POLITIKAI KÖZÖSSÉG IGAZSÁGOS ÚJRAALKOTÁSA? ERKÖLCSI ÉRVELÉS A DEMOKRATIKUS POLITIKÁBAN. Doktori (PhD) értekezés LEHETSÉGES-E A POLITIKAI KÖZÖSSÉG IGAZSÁGOS ÚJRAALKOTÁSA? ERKÖLCSI ÉRVELÉS A DEMOKRATIKUS POLITIKÁBAN Rácz Sándor Debreceni Egyetem BTK 2014 LEHETSÉGES-E A POLITIKAI KÖZÖSSÉG IGAZSÁGOS

Részletesebben

XIX. Kosztolányi Dezső

XIX. Kosztolányi Dezső XIX. Kosztolányi Dezső 1. Hol, mikor született és halt meg a Kosztolányi Dezső? 2. Hol, milyen tanulmányokat folytatott? 3. Milyen kapcsolat fűzte a következő személyekhez? Ady Endre: Babits Mihály: Brenner

Részletesebben

Tegnap úgy volt, hogy kevésbé a hideg, inkább sajnos a divat miatt vettem föl a kabátomat.

Tegnap úgy volt, hogy kevésbé a hideg, inkább sajnos a divat miatt vettem föl a kabátomat. ÍRÓPORTRÉ Rovatunkban kortárs magyar írók életmûvét mutatjuk be néhány oldalnyi terjedelemben az élõ klasszikusoktól a legtehetségesebb fiatalokig. A tárgyalt alkotók kiválasztása elkerülhetetlenül szubjektív,

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Európai integráció - európai kérdések

Európai integráció - európai kérdések 28 KÜMZSÉG Csák László: Európai integráció - európai kérdések 1998. Szeged "Ön Európát rabolja éppen. - búgja az asszony. Ugyan már, kedvesem, mit nem mond! - kacsint az úr. Hát hol van itt Európa? Nézzen

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában

Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában 270 Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában Bali János: A Börzsöny-vidéki málnatermelõ táj gazdaságnéprajza.

Részletesebben

Az oral history mint kutatási módszer

Az oral history mint kutatási módszer Károly Anna Az oral history mint kutatási módszer Az oral history mint új sajátos látásmód és kutatási módszer napjainkban egyre inkább elfogadottabbá vált a humán tudományok területén. Az oral history

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

LÉNÁRT TAMÁS A tiszta szemlélet nyomában

LÉNÁRT TAMÁS A tiszta szemlélet nyomában LÉNÁRT TAMÁS A tiszta szemlélet nyomában Nádas Péter fotókiállítása a Petőfi Irodalmi Múzeumban Nappal és éjszaka egyedül egy lakásban, lázasan és legyöngülten írja Nádas Péter a Jelentés a grunewaldi

Részletesebben

SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL. Vezetői összefoglaló

SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL. Vezetői összefoglaló SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL Vezetői összefoglaló A Mérték Médiaelemző Műhely arra vállalkozott, hogy feltárja a 2010-ben

Részletesebben

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5.

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5. Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben Szijártó Zsolt 2011. december 5. Egy idézet Most felém fordult. Elgörbült sz{jjal, gyűlölettel

Részletesebben

ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja

ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja Gondolatok tanítás közben 1 Katona József alkotását nemcsak azért választottam, mert középiskolai tanár vagyok, hanem azért is, mert sokat foglalkoztam az alkotás

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Kurt Lewin Alapítvány 2012. július Köszönetnyilvánítás: A kutatásban való részvételükért köszönettel tartozunk:

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Lét szemlélet cselekvés

Lét szemlélet cselekvés Balaton Lét szemlélet cselekvés Gondolatok korunk értelmiségi kereszténységéről Az ember egész életén át a boldogulás útját keresi, melynek kulcsfontosságú állomása önmaga identitásának megtalálása. A

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( )

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( ) dezs.extra.hu tételek gyûjteménye Ady Endre Szerzõ dezs Irodalom tétel Ady Endre (18771919) Életrajz 1877.nov.22én született Érmindszenten. Apja hétszilvafás nemes volt. Elszegényedés. Nemesi család. Paraszti

Részletesebben

II. TÉMA. A közigazgatás működésének követelményrendszere (TK 69 76)

II. TÉMA. A közigazgatás működésének követelményrendszere (TK 69 76) 1 II. TÉMA A közigazgatás működésének követelményrendszere (TK 69 76) A közigazgatás közérdekű tevékenységét különböző alapelvek jellemzik. Ezek nem jogági alapelvek vagy csak bizonyos fokig azok. Így

Részletesebben

dr. Sziklay Júlia Az információs jogok kialakulása, fejlődése és társadalmi hatása doktori értekezés Tézisek

dr. Sziklay Júlia Az információs jogok kialakulása, fejlődése és társadalmi hatása doktori értekezés Tézisek dr. Sziklay Júlia Az információs jogok kialakulása, fejlődése és társadalmi hatása doktori értekezés Tézisek Konzulens: Prof. Dr. Bihari Mihály és Ph.D. Balogh Zsolt György Budapest, 2011. 11. 10. I. A

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL Vita a kritikáról a Revizoron, 4. 2012.09.26. Ha tizenöt éves koromban megkérdezte valaki s naná, hogy meg is kérdezték, mi akarsz lenni, kisfiam, ha nagy leszel, habozás

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET 1117 Budapest, Bogdánfy Ödön u.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET 1117 Budapest, Bogdánfy Ödön u. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET 1117 Budapest, Bogdánfy Ödön u.10/b Telefon: (06-1) 209-0619 E-mail: sportkozpont@ppk.elte.hu

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Színháztörténet Színháztörténet:

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző Kitekintő Határterületek Jász Attila: Alvó szalmakutyák avagy áldozati ének; isten bőre Kalligram, Pozsony, 2010, 60 l.; isten bőre, Napkút, 2011, 78 l. Jász Attila utóbbi két verseskötete mintha igazából

Részletesebben

A Kárpátok lejtőin komoly dolgok készülődnek"

A Kárpátok lejtőin komoly dolgok készülődnek GALAMBOS SÁNDOR A Kárpátok lejtőin komoly dolgok készülődnek" (Egy német város lapjai a magyar szabadságharcról) Nyíregyháza és Iserlohn német város között napjainkban élénk testvérvárosi kapcsolat áll

Részletesebben

Útjelző(k) a társadalomtörténet-írás dzsungelében

Útjelző(k) a társadalomtörténet-írás dzsungelében Figyelő Kiss Zsuzsanna Útjelző(k) a társadalomtörténet-írás dzsungelében Bódy Zsombor Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Budapest, Osiris, 2003. 641 o. Nehéz a Bevezetés a társadalomtörténetbe

Részletesebben

Legjobb kávé kapashow-val Éjszaka a Néprajzi Múzeumban

Legjobb kávé kapashow-val Éjszaka a Néprajzi Múzeumban 2. SZÖVEGALKOTÁS A) ÉRVELÉS Apa képzeld, összeraktam egy szekeret! Rejtélyes szókapcsolat: szekérpuzzle. A Néprajzi Múzeum a kapolcsi kastély hátsó kertjébe hívja az érdeklődőket interaktív szekérösszerakó

Részletesebben

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az esztétikai nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az esztétikai nevelés a személyiség formálásának olyan sajátos útja, amelynek során az esztétikum hatásait tudatosan érvényesítjük a nevelési céljaink

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória.

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. Műnemeink: epika líra dráma A líra: a költő gondolatait közvetlenül mondja el érzelmekkel erősen átfűtött mindig hangsúlyosan van jelen benne a lírai én

Részletesebben

TOVÁBB A DAMASZKUSZI ÚTON. Mészöly Miklós: Saulus. ugyanis érzésem szerint ez nem lenne helyes interpretáció. Ugyan ki tudná megmondani,

TOVÁBB A DAMASZKUSZI ÚTON. Mészöly Miklós: Saulus. ugyanis érzésem szerint ez nem lenne helyes interpretáció. Ugyan ki tudná megmondani, TOVÁBB A DAMASZKUSZI ÚTON Mészöly Miklós: Saulus Ha van kézenfekvő illusztrációja annak, amikor egy szubjektum számára kizökken az idő, akkor az a pálfordulás története. Szándékosan nem nevezem példázatnak

Részletesebben

TÉZISEK. HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése

TÉZISEK. HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése TÉZISEK HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése J. K. Rowling tíz évig írta regénysorozatát, így egy utolsó szegletéig jól átgondolt művel van dolgunk.

Részletesebben

A SZORONGÁS FENOMENOLÓGIÁJA

A SZORONGÁS FENOMENOLÓGIÁJA RÁCZ GYŐZŐ A SZORONGÁS FENOMENOLÓGIÁJA Századunkban a szorongás fogalma megkezdte a kierkegaard-i egzisztencializmusban megjósolt diadalútját". Nemcsak az orvosi szakirodalomnak, elsősorban az ideg- és

Részletesebben

A ROMÁN ALKOTMÁNYOS DEMOKRÁCIA ELTELT HUSZONÖT ÉVE

A ROMÁN ALKOTMÁNYOS DEMOKRÁCIA ELTELT HUSZONÖT ÉVE A VASFÜGGÖNY LEBONTÁSA UTÁN 177 VARGA ATTILA A ROMÁN ALKOTMÁNYOS DEMOKRÁCIA ELTELT HUSZONÖT ÉVE ÉSZREVÉTELEK A POLITIKAI RENDSZER KIALAKULÁSÁRÓL ÉS VÁLTOZÁSAIRÓL Az 1989. decemberi romániai politikai és

Részletesebben

Zrínyi Miklós (1620 1664)

Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós 1620. május 1-jén Csáktornyán született. 6 éves korára árva. Neveltetését a király megbízásából Pázmány Péter irányítja. 1630 36: Grazban és Bécsben tanul (jezsuita

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

Meditáció a nemzeti karakterről

Meditáció a nemzeti karakterről Csepeli György Meditáció a nemzeti karakterről A nemzeti karakter feltételezése legalább olyan régi, mint magának a nemzetnek a létezése. Sőt a korábbtól fogva létező csoportalakzatok (vallási, etnikai,

Részletesebben

A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON

A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON Szociológiai Szemle 2007/3 4, 278 283. A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON FARAGÓ Péter MTA Szociológiai Intézet H-1014 Budapest, Úri u. 49.; e-mail: peter.farago@meh.hu Tamás Pál (szerk.):

Részletesebben

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD.

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1 Bodonyi Emőke A szentendrei művészet fogalmának kialakulása PhD. disszertáció tézisei Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1965-ben megjelent írásában Körner Éva jogosan állapítja meg és teszi fel a kérdést:

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

A kommunikáció. Elemei: adó (közlő) vevő (befogadó) üzenet kód csatorna kontextus zaj visszacsatolás

A kommunikáció. Elemei: adó (közlő) vevő (befogadó) üzenet kód csatorna kontextus zaj visszacsatolás A kommunikáció Kommunikáció minden, amiben információ továbbítása történik. Nem tudunk nem kommunikálni. Először ösztönös majd tudatos mintakövetéssel sajátítjuk el Kommunikációnk minősége nagyban befolyásolja

Részletesebben

A populáris ezotéria és az olvasás piaca DOKTORI TÉZISEK

A populáris ezotéria és az olvasás piaca DOKTORI TÉZISEK A populáris ezotéria és az olvasás piaca DOKTORI TÉZISEK I. Az értekezés tárgya Umberto Eco talán a Foucault-inga írása idején a következő tapasztalatáról számolt be: A Buchmesse standjai közt járva feltűnik,

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása?

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? KÁNTÁS BALÁZS Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? Személyes hangvételű bekezdések Nyerges Gábor Ádám Sziránó című prózakötetéről Három, az irónia alakzata által erősen áthatott verseskötet és többéves,

Részletesebben