1. A tervezési program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A tervezési program"

Átírás

1 - Mit jelent az, hogy megszelidíteni? - Olyasmi, amit nagyon is elfelejettek az emberek mondta a róka. Azt jelenti: kapcsolatokat teremteni. Antoine de Saint-Exupéry I A kis herceg 1. A tervezési program Javaslatunkat a rendelkezésre álló terület és épületállomány adottságainak figyelembe vételével és áttanulmányozása után, a pályázati kiírás alapján tesszük meg. A területet megvizsgálva a következ??kre jutottunk: A területén lév?? m!!emlék épületek és a hozzájuk tartozó telkek sohasem álltak kapcsolatban egymással. Felépítésüket a mai igényekt??l eltér?? célok és funkciók, valamint egy száz évvel ezel??tt érvényben lév?? követelményrendszer határozta meg. Tervünknek tehát egy teljesen új helyzetre kell választ adnia. A századfordulón felépített két intézmény az akkori kor m!!szaki és funkcionális követelményrendszerét magas színvonalon elégytette ki. Mindegyik épület különálló intézményként kezdte m!!ködését, fejl??désüket az id?? haladtával felmerül?? új igények és a huszadik század nem teljesen vihartalan fordulatai indokolták, illetve okozták. Így bár a Lajta-féle épület a vakok szolgálatában létesült, ma mégis a mozgáskorlátozottak oktatásának ad otthont. Ha külön-külön vizsgáljuk az intézmények fejl??dését, és az abból adódó b??vítések, átalakítások eredményét, látszik, hogy azok a körülményekhez képest gyakorlati megfontolásokból ered?? és jóindulatú döntések alapján születtek - gondolunk itt az étterem-, tanterem-, és az uszodab??vítésre. Milyen ez az új helyzet? > Egy intézményünk és egy összefügg?? területünk van az eddigi kett?? helyet. > Kapcsolatot kell teremteni a két különálló, eddig függetlenül létez?? intézmény között. > Egy közösségnek kell otthont adni, és az oktatás feltételeit gazdaságosan és jól ütemezhet?? módon megvalósítani. Ezt hogyan gondoljuk megvalósítani? 1. Els?? lépésben a volt kórház épületét és környezetét kell birtokba venni, és megépíteni a diákotthont a hozzátartozó intézményekkel együtt. Nagyon fontos, hogy a bentlakó gyerekek minél el??bb otthonhoz jussanak. A biztos háttér, a nyugalom nagyon sokat jelent az életükben. Ez a lépés a kiürített kórházépület tervünk szerinti felújításával és az ahhoz kapcsolódó, lényegében attól különálló L-alakú, új szárny megépítésével jól szakaszolható módon valósítható meg. Így külön épülettömegekben, de lehet??leg egyszerre megépül a diákotthon, az??ket kiszolgáló háttér, az óvoda, a játszótér és kert, valamint az intézményi gépkocsik elhelyezési gondját nagy részben megoldó parkolószint. 2. A fenti lépések következtében a Lajta-ház fels?? szintjei megüresednek. A Lajta-ház küls?? és bels?? átalakítási munkálatai szakaszosan megkezdhet??ek, és ezzel párhuzamosan az oktatás zavartalanul folyhat. A fels?? szintek rekonstrukciójának végére az oktatás feltételei a tantermek számának b??vülésével javul. Így rövidtávon egy jó, bár átmeneti megoldáshoz jutottunk.

2 3. A következ?? lépés az összeköt?? gerinc megépítése. Megépítése fontos a diákotthon és az iskola összekötése miatt. A gerinc mentén terveztük az új tanuszodát, mely kiegészül egy 25 m-es úszómedencével, ahol a diákok sportolhatnak, akár világversenyre is készülhetnek! 4. Az utolsó lépés a 21. század oktatási intézményének megteremtése. A Lajtaépület átalakítása és rekonstrukciója terveink szerint el??készíti az épületet egy új szárny befogadására, amelynek megépítése után korszer!! tantermekkel, tornateremmel, étteremmel és bejárattal, illetve uszodával egészül ki. Az új épületrészek fokozatos megépítése tehát - négy ütemre szakaszolhatóan a toldaléképületek fokozatos megsz!!ntetésével érhet?? el. Bármennyire fájónak t!!nik els?? elgondolásra, de a Lajta-épületben a mozgáskorlátozottak korszer!! oktatása az elkövetkez?? száz évben csak a múlt század második felében épített toldaléképületek lebontásával valósítható meg. A szecessziós épület pedig újra régi formájában és pompájában ragyog! 2. Beépítés, feltárás, funkcionális kialakítás Beépítés A tervezés f?? kihívása a ligetes, villaszer!!en beépített környezetben a nagy alapterület!! intézményt lehet??leg minél láthatatlanabb elhelyezése volt. A két nagyobb, m!!emléki épület már jelen formájában is feszíti a szomszédos épületek dimenzióját. Éppen ezért a szükségesen megépítend?? tereket egyrészt önálló, kisebbnek ható épülettömegben, másrészt egy, a környezettel párbeszédet folytató, hullámzó, zöldtetej!! gerincelemben helyeztük el. A tervezett új szárnyak nemcsak a régi és új tömegek közti kölcsönhatásokkal okoznak izgalmas térélményt az itt tanulók, dolgozók számára, hanem a régi és az új házak között izgalmas terek sorozatát is kialakítják. A két volt telket összekapcsoló épületegyüttes tehát a következ?? elemekre tagolható: > a m!!emléki épületek (Lajta-épület, volt uzsoki kórház) > áthúzódó, hullámzó zöldgerinc, > új épületek (pavilonszer!! diákotthon, U-alakú általános iskola) Tervünk egyik f?? eleme egy új, az intézményeket összekapcsoló közleked?? gerinc megépítése. Ez az elem nemcsak fizikailag köti össze a régi és új épületrészeket, hanem a Mexikói úti és a Korong utcai bejáratokat is összekapcsolja egymással. A m!!emlék épületeket, különösön a Lajta-féle házat, a megjelenésüket zavaró toldásoktól megszabadítottuk. A Lajta-ház esetében a T-alakú alaprajzból következik, hogy a függ??leges közlekedési csomópont, a szinteket átfogó rámpa a T csúcsánál - az új, összeköt?? gerinc csatlakozási pontjánál helyezend?? el logikusan. Ily módon a két (régi és új) iskolabejárat szoros kapcsolatba kerül egymással, a régi épületben található lift is terepszintr??l elérhet??vé válik. A régi f??bejárat mögötti szárny földszintjét - a jelenlegi alagsort - a 30 cm-mel mélyített udvarokkal egy szintre hoztuk. A teret a bels?? falaktól megtisztítva olyan multifunkcionális teremmé alakítottuk át, amely egyaránt használható színháztérként és zsibongóként. Ez a tér nemcsak a régi és az új épületszárny szerves összekapcsolását szolgálja, hanem a Lajta-ház által körülfogott ünnepi terek irányában is nyit.

3 Feltárás Tervünk alapvet?? szempontja az épületek akadálymentes és egyszer!! megközelítésének kialakítása, a személygépkocsiból való ki- és beszállás veszélytelen helyen történ?? lebonyolítása. Mindkett?? meglév?? épület el??lépcs??s f??bejárata alkalmatlan a tömeges és akadálymentes ki- és bejárásra annak ellenére, hogy építészeti szempontból az épületek leghangsúlyosabb helyét jelölik ki. A Lajta-épület intézményként megtartja a látogatók és az egyéb szolgáltatásait igénybe vev??k számára a Mexikói úti f??bejáratot. A Korong utcai iskolabejárat megépítésével a növendékek, az??ket szállító szül??k és a minibuszok az iskolát a barátságosabb, forgalmilag kevésbé zsúfolt Korong utca felöl közelíthetik meg. A Korong utca irányából egy telken belüli útszakasz betervezésével parkosított környezetben érkeznek a tanulók, itt állnak meg a szül??k és a gyermekeket szállító intézményi minibuszok is. A volt kórház épülete mellett megjelen?? új szárnyban az iskolához hasonló módon alakítottunk ki a diákotthonnak és az óvodának egy új, terepszinti bejáratot és a parkolószinthez vezet?? személygépkocsi-lehajtót. A gazdasági forgalom a Korong utcai bejáraton keresztül, a bels?? úthálózat felhasználásával éri el célállomását (lásd helyszínrajz). Funkcionális kialakítás A funkciókat az adott programnak megfelel??en helyeztük el. A Lajta-féle épületben találhatóak a szak- és szakközépiskola termei. A volt tornaterem helyére került a könyvtár egy nemesen egyszer!!, nagyvonalú térbe. A középiskolához rendelt tanári és az általános igazgatás a harmadik emeleten található. A módszertani központ és a mozgásvizsgáló intézet szintén ebben az épületben, egy szinttel feljebb kapott helyet. Az általános iskola új tömbje egy kis bels?? udvart zár közre. A feltáró gerinc mentén helyezkedik el az aula a központi rámparendszerrel együtt. A tantermek a tömbbels?? felé tájoltak a jó leveg?? garantált! Mindegyik tanterem a szintmagas tolóablak elhúzásával loggiává tehet?? tehát minden osztályteremhez egy fedett, kültéri részt rendeltünk hozzá! Az alagsori rész tartalmazza a bels?? udvarra nyitott étkezdét, és a tornatermek sorát. Az aula elhagyása után, a diákotthon felé haladva újabb meglepetések várnak ránk. Bal felé pillantva egy dombsort látunk, melyen furcsa alakú bevilágító idomok meredeznek. Ezeknek neki is lehet d??lni, a dombokra le lehet heverni, de ugyanakkor versenypályaként is használható. A domb pedig egy uszodát rejt magában, melybe helyenként a folyosóról is bekukkanthatunk. Amennyiben azonban szurkolni támad kedvünk, egy hosszú rámpasoron legurulhatunk, és az üvegfalon túlról buzdíthatjuk társainkat. Ha elfáradtunk, pihen??re térhetünk a diákotthonban. Egy kereszbe forduló épület emeletein helyezkednek el a szobák illetve az egységek fele a felújított régi épületben kapott helyet. Az új épület tetején gyógyulnak a betegek, és pihennek a tanárok. A földszint fogadja a látogatókat mindenféle ehhez szükséges teremmel. A kerti szárnyban, egy hullámos tet?? alatt élnek a legkisebbek. Az óvoda a földszinten van nagy megnyitásokkal a kert és a régi épület irányában. Élmény lehet itt játszani! A gyermekotthon pedig a fels?? szintre került egy széles erkéllyel dél felé. Épületen belüli forgalom, akadálymentesítés Különös figyelmet fordítottunk arra, hogy az épületet els??sorban mozgássérültek használják, ezért a közlekedés rendszere az?? szempontjaiknak alárendelt.

4 A meglév?? Lajta-épület földszintjét úgy alakítottuk ki, hogy a jelenlegit??l eltér??en, az udvari szinttel síkban van. A volt kórház akadálymentesen csatlakozik az L-alakú épület Mexikói útra mer??leges szárnyára, mely a Lajta-épület földszintjével van egy síkban. Mivel a gyerekek f?? tömegei a tantermek között mozognak, ezeket a tereket a földszinten és az els?? emeleten helyeztük el. Mivel a gyerekek tömeges menekítése és mozgatása csak liftekkel nem oldható meg, ezért az épület szívében egy, az ezeket a szinteket összeköt?? rámparendszert terveztünk. Gondoljunk csak egy áramszünetre, netalántán egy esetleges t!!zre. Az új épületszárnyakban átfogó, a különböz?? épületszinteket függ??legesen összeköt?? közleked?? tengelyeket alakítottunk ki, liftek, lépcs??k és rámpák beiktatásával. 3. A Lajta-féle épület m!!emléki szempontból Lajta Béla 1903 és 1914 közötti munkássága, amelynek része ez az iskola, úttör?? módon vezeti át az akkori építészet élvonalát Lechner Ödön sajátos világából (pl. Schmidl sírbolt) egy koramodern irányba. Így Lajta munkái (Malonyay-villa, Vakok Iskolája, Amerikai úti Gyógyítathatlan Betegek Intézete) megel??legezik Kós Károlyt, Kozma Lajost és fiatal kortársaikat, továbbá jelent??sen inspirálták??ket. Lajta tevékenységét az egyszer!!ség, a finom monumentalitás és a részletgazdagság jellemzi. Az utóbbi jellemz??k majdnem klasszikus arányokkal párosulnak a Vas utcai iskolában és a Paulay Ede utcai Parisiana-ban. Az egykori Vakok Iskolája azért is érdekes, mivel környezetét, a belzuglói, a Városligethez közeli sávot a századfordulós építészet határozza meg. Lajta saját épületein kívül (Malonyay-villa, Amerikai úti, Ajtósi Dürer sor stb.) Lechner Ödön (Zala György m!!terme, Sipeki-villa, Földtani Intézet), Kós Károly (Állatkert) vagy Baumgartner és Hercegh (Vakok Intézete és Erzsébet N??iskola) munkáival találkozunk a közelben. Építészeti megközelítésünk tehát els??sorban az épület küls?? megjelenésének és a (nagyrészt elpusztult) bels?? világ szellemiségének a tiszteletben tartásával fogant. Így az utcák fel??l az új épületek elkülönülnek a régiekt??l, fontosnak tartottuk, hogy az épületek ismét szabadonállóan és letisztultan álljanak, nagyobb léptékükkel emelkedjenek ki a körülöttük lév?? szabadonálló villák és társasházak közül. A b??vítmények léptékét ezért ehhez a kisebb léptékhez igazítottuk, csak a m!!emlék épületeket hagytunk kiemelked?? szerephez jutni Budapest látképében (az M3-asról, vagy a Hungária körúti felüljáróról könny!! meggy??z??dni ennek fontosságról). Az épületet kívülr??l teljesen helyreállítjuk, beleértve a hiányzó tet??ablakokat is. Belül következetesen rekonstruáljuk, illetve átveszünk a megmaradt díszítésekb??l, a fafaragásokban, a terazzoban és a savmaratott üvegekben rögzített ornamentikából annyit, amennyi szükséges, így ennek hangulata áthatja a teljes épületet. Néhány reprezentatív teret, pl. a bejáratot és lépcs??házat, közleked??ket, igazgatói irodákat stb. teljesen rekonstruálnánk. Az épület f?? funkcionális sémáin nem változtattunk, tehát nem próbáltunk változtatni a 3 traktusos, oldalfolyosós kialakításán. Azokat az új elemeket (ez f??leg a közlekedési rendszert jelenti) amelyet csak nagyon nehezen lehetne az épületen belül elhelyezni, az új épületrészben tudtuk hatékonyon kialakítani. Viszont az épület

5 eredeti elgondolását csak úgy tartottuk lehetségesnek fejleszteni, amennyiben azt a kés??bbi toldásoktól megtisztítjuk. A f??bejáratnál lév?? lift rekonstrukciós szempontból problémás, de funkcionálisan ki nem hagyható, azért gondoltuk, hogy azt újjáfogalmazzuk, és a f??bejárati üvegezéshez hasonló kialakítással, díszítéssel, üvegkalitkás látványliftté varázsoljuk. Amikor az új iskolarész kialakításán gondolkoztunk, akkor a Lajta-féle szellemiségb??l f??leg a tisztán megfogalmazott építészeti terek és tömegek, az ismétl??d?? motívum-világ és leginkább az igényes, gazdag részletképzés jelentett kapcsolódási pontot. A régi épület gazdag külsejét befelé fordítottuk, közvetlen kapcsolatot teremtve a gyerekekkel. Lajta bels?? terei, pl. a Vas utcai iskoláé, valamint az általa kedvelt Zsolnay kerámia, annak színei és geometrikus ornamentikája jelentett kiindulást számunkra. 4. Tömegalakítás, szerkezetek, anyaghasználat A tervezés f?? kihívása a ligetes, villaszer!!en beépített környezetben a nagy alapterület!! intézményt lehet??leg minél láthatatlanabb elhelyezése volt. A két nagyobb, m!!emléki épület koránál, stílusánál és jellegénél fogva domináns. Mivel az új épületek tervezése a m!!emléki épületek környezetében mindenképpen konfliktust jelent, ezért akartuk ezeket szerényen megjeleníteni. A program által el??írt meg tereket egyrészt önálló, kisebbnek ható épülettömegben, másrészt egy, a környezettel párbeszédet folytató, hullámzó, zöldtetej!! gerincelemben helyeztük el. A tervezett beépítés nem jelent konkurenciát, éppen ellenkez??leg, a m!!emléki épületek jobban kiteljesednek ebben a környezetben. A két volt telket összekapcsoló épületegyüttes tehát a következ?? elemekre tagolható: > a m!!emléki épületek (Lajta-épület, volt uzsoki kórház) > áthúzódó, hullámzó zöld gerinc, > új épületek (pavilonszer!! diákotthon, U-alakú általános iskola) A m!!emléki épületeknél különösen a Lajta-féle épületnél - törekedtünk az eredeti állapot visszaállítására! Vonatkozik ez a toldaléképületek elvételére, az eredeti térstruktúra tiszteletben tartására, s??t, a tet??n található ablakok eredeti formájában való visszaépítésére is! A zöld gerinc magasságát váltogatva hol egy-, hol kétszintes, a középs?? sávban pedig részben belesimul a földbe húzódik végig kereszt irányban. A hullámzó zárósík zöldet??ként kialakított, az osztálytermekb??l nézve izgalmas látványt nyújt a terepszinti alakulatok környezetében. Fontos formálási elv, hogy a zöld gerinc oldalfala mindig transzparens, éppen ezért a hullámzó felület képezi az uralkodó benyomást. A tet?? a Korong utcai bejáratnál másfélszint magasságból indul, a Lajta-épület és az általános iskola találkozásánál kétszintesre hízik, az átköt?? részen kettéválik belesimul a terepbe és egyszintesen siklik tova -, majd az óvodai zárórészen ismét kétszintesen hullámzik, de fokozatosan a terep felé közelít a tengely vége felé. Az általános iskola a Lajta-épület T-szárára szimmetrikusan helyezkedik el. Magassága, tömege a m!!emléképület hátsó oldalán szerényen simul a hátsó, f??leg villa-épületek által definiált környezetbe. A hátsókertre néz?? teraszok a kertre reagálnak. Az iskola els??sorban tömegszer!!, nem áttört, transzparens, mint a zöld gerinc. Egy leheletnyi kontrasztot képez a kétfajta új beépítés között.

6 A diákotthon Mexikói útra mer??leges szárnya a mellette lév?? lakóházak ritmusát veszi fel. Visszahúzott fels?? szintje magastet??ként is felfogható. Formálása szintén tömegszer!!, és így csatlakozik a zöld gerinchez. Szerkezetek, anyaghasználat M!!emléki épületek. Alapozásuk valószín!!leg téglából készült. Az épületek talajnedvesség ellen szigeteltek, bitumenes lemezzel. A felmen?? szerkezetek nagyméret!! téglából készült tégla hosszf??falak. A födémek poroszsüveg boltozatúak illetve a kórház zárófödéme borított gerendafödém. A tet??szerkezet többállószékes, illetve feszít??m!!ves fa fedélszék, melynek állaga megfelel??. A tet??héjalás hódfarkú cserépfedés, illetve hornyolt cserépfedés (ld. homlokzati rajzok). A válaszfalak nagy- illetve kisméret!! téglából készültek, helyenként 10-es válaszfallapokat használunk. Az ablakok kapcsolt gerébtokos szerkezet!!ek, melyeknek egyik táblája h??szigetelt üveggel üvegezett. A régi ajtók eredeti állapotukba visszaállítottak: fából, ácstokkal, vésett, nagyméret!! ajtólapokkal. A padlóburkolat: a régi terrazzo-burkolatok vissza lettek állítva eredeti állapotukba, az osztálytermekben csaphornyos tölgyparketta, a vizes helyiségekben kerámialap. A régi liftet egy üvegezett, filigrán látványlift váltja fel. Általános iskola (U-alakú szárny). Az általános iskola lemezalapot kap az alagsori helyiség alatt.a vízszigetelés modifikált bitumenes lemezb??l készül. Az épület teherhordó rendszerét egy vasbeton pillér- és falszerkezet-rendszer alkotja, melyre a küls?? síkban 15 cm szálas h??szigetelés és rozsdabarna szín!! nemesvakolat kerül. A födémek vasbeton szerkezet!!ek, a pillérekhez rejtett gombafejekkel csatlakoznak. Az ablakok faszerkezet!!ek, szürkére mázoltak. A padlóburkolat a tantermekben csaphornyos tölgyparketta, a közleked??kben kerámiaburkolat, melynek mintája századfordulós Zsolnay-kerámiát imitál. Aula, összeköt?? sáv, óvoda. Az alagsorral rendelkez?? részek lemezalapot kapnak, a földszintesek sávalapra ültetett gerendarácsot. A vízszigetelés modifikált bitumenes lemezb??l készül. Az épület teherhordó rendszerét egy vasbeton pillér és falszerkezet alkotja, melyre a föld felett küls?? síkban üveghomlokzat kerül. Az üveg el??tt egy fa lamellarendszer fut el, mely egybeesik az üveg osztóbordáival. A padlóburkolat kerámiaburkolat, melynek mintája századfordulós Zsolnay-kerámiát imitál. A padlóburkolat a tantermekben csaphornyos tölgyparketta, a közleked??kben kerámiaburkolat, melynek mintája századfordulós Zsolnay-kerámiát imitál. Diákotthon I új szárny. Az alagsorral rendelkez?? részek lemezalapot kapnak, a földszintesek sávalapra ültetett gerendarácsot. A vízszigetelés modifikált bitumenes lemezb??l készül. Az épület teherhordó rendszerét egy vasbeton pillér- és falszerkezet-rendszer alkotja. A födémek vasbeton szerkezet!!ek, a pillérekhez rejtett gombafejekkel csatlakoznak. A vasbeton falakon és pilléreken a küls?? síkban 15 cm vastag szálas h??szigetelés és rozsdabarna szín!! nemesvakolat kerül. A déli homlokzaton a három szinten fémlamellás szerkezet helyezkednek el, melyek a metszet szerinti színezést kapják, és egy széls??, függ??leges tengely körül elforgathatók tehát nyithatóak. A két bütühomlokzat okumé táblás trópusi faburkolatot kap, mely rozsdavörös lazúrosan pácolt. Az ablakok faszerkezet!!ek, szürkére mázoltak. A padlóburkolat a tantermekben csaphornyos tölgyparketta, a közleked??kben kerámiaburkolat, melynek mintája századfordulós Zsolnay-kerámiát imitál.

7 5. Ütemezés 1. A volt kórház és környékének hasznosítása Az els?? ütemben a kórházat kell kiüríteni, és a diákotthont létrehozni. A diákotthon három egysége a kórházban elhelyezhet?? a szintek átépítésével és a tet??téri szint kiépítésével. Ehhez az L-alakú szárny kapcsolódik, mely az utcára mer??legesen egy mozgássérültek számára jól használható szintbeli fogadószintet, valamint kett?? diákotthoni egységet és egy visszahúzott tanári, orvosi szintet tartalmaz. A kerti szárnyban védetten - az óvoda és a hozzárendelt gyermekotthon kap helyet. Az intézményi gépkocsik elhelyezési gondját nagy részben megoldó parkolószint a pincébe kerül. Tervezett id??tartam: 15 hónap. A fenti lépések következtében a Lajta-féle ház kiürül. Tehát a Lajta-ház küls?? és bels?? rekonstrukciós, átalakítási munkálatai elvégezhet??k. Így rövid távon átmeneti megoldáshoz jutottunk: az oktatási munka folyamatosan javuló körülmények között zajlik. Tervezett id??tartam: 6 hónap. 2. Az összeköt?? sáv és a dombsor kialakítása A második ütemben a diákotthont és az iskolát összeköt?? sáv készül el az új tanuszodával. Ez az épület már meg tudja teremteni az összeköttetést a két egység között (iskola és diákotthon). Tehát már a sáv felépítése után is meg lehet közelíteni mind a diákotthont, mind az iskolát a meglév?? tanuszodán keresztül. A dombsor egy élményszer!! pályát biztosít a diákoknak, ahol kerekes széken versenyezhetnek, hancúrozhatnak a dombok között. Tervezett id??tartam: 9 hónap. 3. Az új általános iskola felépítése A harmadik ütemben az általános iskola, a Lajta-épülettel kapcsolatot biztosító aula készül el. Az aula fontos rész, hiszen ebben kap helyet az a rámparendszer, amely biztosítja a tanulók által látogatott szintek gyors és akadálymentes kiürítését. Ennek az épületrésznek elkészültéhez sajnos le kell bontani az uszodagépészetileg elavult uszodát. Az általános iskola elkészülte után a régi tanépület felújítása következik. Az osztályok átcsoportosításával végig biztosítható a folyamatos oktatás?? Tervezett id??tartam: 12 hónap 4. A Korong utca felöli bejárat kialakítása A negyedik ütemben bontjuk el a 60-as években épült szárnyat. Ezáltal a régi konyha-étkezde megsz!!nik, de helyette az általános iskolában ott van a másik! A kisméret!! tantermek, melyek az átépítés id??szakában biztosították a folytonosságot, az új tantermek kialakításával feleslegessé válnak. A Lajta-épület pedig végre régi pompájában csodálható! A felszabaduló területen kialakítható fogadórész pedig a kényelmes autóból történ?? ki- és beszállást segíti, végre lehet??vé teszi a szintben történ?? érkeztetést. A dísztér / ünnepi tér pedig közvetlenül kapcsolódik a bejárati zónához. Tervezett id??tartam: 5 hónap. Az ütemezett beruházás teljes id??tartama: 47 hónap, amely az egyes ütemek összvonásával(1+2 és 3+4) 27 hónapra csökkenthet??. A kivitelezés ilyen ütemezése mellett az oktatás zavartalanul folytatható.

8 6. Alapadatok A két telek területe összesen: m 2 A beépített terület összesen: 4934,5 m 2 A beépítési %: 34,09 % A megengedett legnagyobb beépítési %: 35 % Építménymagasság: 8,95 m Megengedett legnagyobb építménymagasság: 16,5 m Megengedett legkisebb építménymagasság: 7,5 m Zöldfelület nagysága: 5928,5 m 2 Zöldfelület mértéke: 40,95 % Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 % Terepszint alatti beépítés: 4825 m 2 Terepszint alatti beépítés mértéke: 33,33 % Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke: 40 % Szintterületi mutató: 1,3 Legnagyobb megengedett szintterületi mutató: 2,0 Parkolószám (mélygarázsban és felszín fölött): 44 db személygépkocsi, 15 db kisbusz 7. Pazarlás a bontás? Költségbecslés Felújítás és bontás összehasonlítása A Lajta-épület átalakításakor tervezzük mind a meglév?? tanuszoda (hetvenes évek vége), mind a hatvanas évekbeli b??vítés (éttermi szárny) elbontását. Felmerül a kérdés, hogy indokolt-e egy ilyen durva beavatkozás. Az éttermi szárny tartalmaz tantermeket, melyek rendkívül kicsiny méret!!ek. Sem a konyha, sem az étkezde nem b??víthet?? a kívánt méret!!re. A m!!emlék épülethez olyan rámpákkal kapcsolódik, melyek alkalmatlanok a mozgássérültek kerekesszékes mozgatására. A küls?? tömeg és tet??forma szervetlenül illeszkedik a régi épülethez. És akkor nem is említettük a modoros ablakmegoldásokat, a klinkertéglát, mely nem azonos a m!!emléki épület burkolótéglájával. Az uszoda helyét tekintve akadádolyozza a Lajta-épület nagyvonalú összekapcsolását a diákotthonnal, valamint az udvar felé történ?? esetleges b??vítést. A kiszolgáló létesítmények indokolnak egy nagyobb fokú átalakítást (terápiás helyiségek, öltöz??k sz!!kössége). Az uszoda gépészete 25 év alatt olyan mértékben avult el, hogy cseréjére szükség van. Ugyanez vonatkozik a további gépészeti és elektromos rendszerekre, továbbá a burkolatok egy részére is. A fentiek alapján kijelenthetjük, hogy a meglév?? b??vületek elépítik a m!!emléképületet, és megakadályozzák annak további térbeli fejl??dését. Most vizsgáljuk, milyen anyagi veszteséggel jár a toldalék-épületállomány elbontása. Szembenállunk olyan épületekkel melyeknek jóformán csak a szerkezete érték, hiszen a bels?? kiépítés (szakipari munkák, gépészet, elektromosság) cserére szorul. Ez tapasztalati tényez??kb??l kiindulva mintegy harmadát teszi ki az építési költségnek. Az uszoda 498 m2, az éttermi szárny 1098 m2 hasznos alapterülettel rendelkezik. Ez összesen 1597 m2-t jelent, aminek a harmada 533 m2. Ha ezt a beruházás teljes volumenéhez mérjük (mintegy m2), akkor látjuk, hogy a teljes beruházás 3.5 %-áról van szó, melyet egy racionálisabb alaprajzi elrendezéssel

9 ellensúlyozni tudunk. És ekkor még nem mérlegeltük a használatbeli és esztétikai nyereségeket. Költségbecslés (ÁFA nélkül) szint épületrész funkció alapterület (m2) A épület fajlagos ár (eft/m2) építési költség (eft) alagsor új tanuszoda 807, új tornaterem, 1086, étterem meglév?? raktár 126, földszint új tantermek 1360, meglév?? tanterem, könyvtár 749, emelet új tantermek 1065, meglév?? tantermek 615, emelet új tanári 1036, meglév?? igazgatás 718, emelet meglév?? szakintézmény 705, összesen 8274, B épület alagsor új mélygarázs 995, meglév?? raktár 578, földszint új óvoda 1148, meglév?? diákotthon 736, emelet új diákotthon 1253, meglév?? diákotthon 786, emelet új diákotthon 576, meglév?? diákotthon 788, emelet új gyengélked?? 571, összesen 8085, A és B épület , összesen Kertépítés Összesen

10 8. Szerkezeti m!!szaki leírás Bevezetés A tervezett épületegyüttes a XIV. Mexikói u. 60 ill alatt található m!!emlék jelleg!! épületek átalakításából, a meglév?? hidroterápiás épületrész, tanmedence, ölt??z??k és kiegészít?? helyiségek elbontásából, valamint az ezek helyén megvalósuló óvoda, mélygarázs és diákotthon, tanuszoda, általános iskola épülete. Mexikói u Az 1911-ben épült m!!emlék jelleg!! épület harántirányú teherhordó f??falai nagyméret!! téglából készültek. A födémek a közbens?? szinteken poroszsüveg födémek, a zárófödém borított gerenda födém. Az épület statikai váza az átalakítás során nem változik. A közbens?? födémek m!!szaki állapota a felmérések alapján megfelel??, viszont statikai szempontból ezeket a ma érvényben lév?? szabványok alapján ellen??rizni kell, és amennyiben szükséges, a födémeket meg kell er??síteni (monolit vasbeton födém a meglév?? födém fölé). A tet??tér beépítésre kerül, ennek következtében a tet??téri födém magasabban fekv?? szakaszai elbontásra kerülnek, helyette monolit vasbeton födém készül az alacsonyabb szakaszokkal megegyez?? magasságban. A megmaradó födémszakaszok statikai felülvizsgálata szükséges. Az épület alapozását feltárással kell megvizsgálni, a tervezett állapot terheire statikailag ellen??rizni kell. A szükséges helyeken az alapokat meg kell er??síteni. Mexikói u. 60. Az 1900-as évek elején épült szintén m!!emlék jelleg!!, négyszintes épület teherhordó f??falai nagyméret!! téglából készültek, melyek harántirányban helyezkednek el. A f??falakra támaszkodó födémek szerkezete megegyezik a másik épületben leírtakkal, az épület szerkezetében nem történik változás. A födémeket valamint az alapozást szintén ellen??rizni kell, és a szükséges változtatásokat el kell végezni (födém ill. alapmeger??sítések). Óvodaépület Az újonnan készül?? óvoda alápincézetlen, kétszintes épület. Az emelet feletti monolit vasbeton födémet a két közbens?? vasbeton hosszfal, és az épület homlokzati vonalában elhelyezett monolit vasbeton oszlopok támasztják alá. A hosszfalak közül az egyiket a földszinti hosszfal, a másikat a földszint feletti födémben kialakított alsó bordával támasztjuk meg, amelyet a keresztfalakra

11 támasztunk le. A földszint feletti födémet a folyosó két hosszirányú vasbeton fala, és a keresztirányú falak támasztják alá. Az épület teherhordó falai alatt, amennyiben a megfelel?? teherbírású talaj a terepszinthez közel helyezkedik el, sávalapok készülnek. Ellenkez?? esetben kútalapokra támasztott talpgerendák kerülnek kialakításra. Mélygarázs és diákotthon Az óvoda és az Uzsoki kórház épületéhez kapcsolódik a diákotthon ötszintes épülete. A ~18x61 méter befoglaló méret!! mélygarázs szint felett négy, ~13x51 méter alapterület!! fels?? szint épül. Az épület alatt ~50cm vastag lemezalap készül, a terhel?? monolit vasbeton falak és oszlopok alatt változó nagyságú kivastagítással. A garázs feletti födémet a küls?? monolit vasbeton falakkal, és a bels?? oszlopokon végigfutó hosszirányú gerendákkal támasztjuk alá. A fels?? szintek födémlemezeit a hosszirányban végigfutó vasbeton falakra illetve pillérekre támasztjuk le. Az épület merevségét a lépcs??házi monolit vasbeton falak biztosítják. Tanuszoda A jelenleg meglév?? hidroterápiás épületrész helyén kerül kialakításra a tanuszoda. Az épület alatt ~40cm vastag lemezalap készül, amely az oldalfalakkal együtt az épület terheinek altalajra történ?? átadása mellett a pinceszintek víznyomás elleni védelmét és vízzáró beton alkalmazásával - szigetelését is biztosítja. Mindkét medence monolit vasbeton szerkezet!!, alul oszlopokra támasztva. A gépészeti helyiségek a medencék alatti búvóterekben kapnak helyet. A medencék feletti nagyfesztávú födémszakaszt monolit vasbeton lemezzel együttdolgozó el??regyártott feszített vasbeton gerendákkal fedjük le. Általános iskola Az általános iskola négyszintes épülete a tanuszoda és a jelenlegi Mozgásjavító Általános Iskola épülete között kerül kialakításra. A monolit vasbeton tartószerkezet!! épület alatt ~40cm vastag lemezalap készül, a függ??leges teherhordó szerkezetek alatt változó méret!! kivastagítással. Az el??tér egyszintes épületrésze alatt sávalapok kerülnek kialakításra. Az épület vízszintes tehervisel?? elemei jellemz??en kétirányban tehervisel?? síklemezek, függ??leges tehervisel?? elemei pedig helyenként faltartóként kialakított falak, illetve pillérek. A födémlemezek vastagsága terhelést??l és fesztávtól függ??en változó. A világítóudvar mellett elhelyezked?? kis emelkedés!!, vasbeton szerkezet!! rámpát monolit vasbeton oszlopokra támasztjuk. Az épület merevségét az egymásra mer??legesen elhelyezett vasbeton falakkal oldjuk meg.

KÉTLAKÁSOS CSALÁDI HÁZ. Budapest, XXII. ker. Huszár utca 11. Hrsz.:225438

KÉTLAKÁSOS CSALÁDI HÁZ. Budapest, XXII. ker. Huszár utca 11. Hrsz.:225438 KÉTLAKÁSOS CSALÁDI HÁZ ENGEDÉLYEZÉSI TERV Építtet : Budapest, XXII. ker. Huszár utca 11. Hrsz.:225438 Abonyi-Somogyi Árpád 1222 Bp. Huszár utca 11. Tervez : Petrus Ferenc okl.építészmérnök É2 4176 Budapest

Részletesebben

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés 2.) Az épület tartószerkezetére vonatkozó műszaki állapot értékelés 2.1.

Részletesebben

engedély helyszínrajz m 1:1000 2009. október 13. E - 01 320/1 321/1 3 321/2

engedély helyszínrajz m 1:1000 2009. október 13. E - 01 320/1 321/1 3 321/2 319 4 320/1 51,40 10,52 32,18 8,70 4,76 25,04 2,38 324 321/2 13,83 13,83 4,47 321/1 3 297 47,20 4,47 9,16 14,48 25 10,69 28,11 13,15 51,95 23,64 28,11 322 32 5,26 5,26 299 328 10,32 10,32 2,38 9,14 11,52

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3.

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3. RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3. Az ingatlan bemutatása Győr belvárosának történelmi emlékekben legszebb és leggazdagabb részén, a Káptalandombon, a

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház beépítést tisztázó elvi engedélyezési terveihez Építésztervezők: É 01 3417/13

Részletesebben

TERASZ TERASZ. 22,94 m 2. 12,26 m 2 SZOBA. 26,60 m 2 FÜRDÕ. 4,46 m 2 SZOBA. KA 0,62 m 2. 21,95 m 2 KÖZLEKEDÕ. 9,95 m 2 KONYHA FÜRDÕ.

TERASZ TERASZ. 22,94 m 2. 12,26 m 2 SZOBA. 26,60 m 2 FÜRDÕ. 4,46 m 2 SZOBA. KA 0,62 m 2. 21,95 m 2 KÖZLEKEDÕ. 9,95 m 2 KONYHA FÜRDÕ. 8,80,,,77,,97,0,88,9 m,9 m 8, m,90 m nyílászáró csere 7,8 m W, m 8, m TERASZ,7 m,0 m ÁTJÁRÓ,7 m LÉPSÕHÁZ, ELÕ,7 m ERK,79 m, m 7,89 m nyílászáró csere HALL 7,97 m 7,80 m, m ESZ,99 m,7 m,0 KA 0, m TERASZ,

Részletesebben

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60.

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60. ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ Budapest XI. Budafoki

Részletesebben

1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez. Fogalommeghatározások

1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez. Fogalommeghatározások 1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez Fogalommeghatározások 1. Akadálymentes: az az építmény, amely mindenki számára önállóan, biztonságosan és kényelmesen, korlátozás nélkül használható.

Részletesebben

Műszaki leírás. 1101 Budapest, X. Albertirsai út 10. BNV 40. számú pavilon

Műszaki leírás. 1101 Budapest, X. Albertirsai út 10. BNV 40. számú pavilon Műszaki leírás 1101 Budapest, X. Albertirsai út 10. BNV 40. számú pavilon Az épület, 1101 Budapest, X. Albertirsai út 10. szám alatti 39206/31 helyrajzi számú ingatlanon helyezkedik el. Az épület: egyhajós,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006.

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006. TÁJÉKOZTATÓ a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tata, Diófa utca 18. szám alatt található ingatlanáról Készült: 2006. márciusában A terület elhelyezkedése, határai A jelenleg meglévı kerítések az ingatlan

Részletesebben

C Í M L A P Balatonalmádi, Mogyoró úti Óvoda tanulmánytervéhez

C Í M L A P Balatonalmádi, Mogyoró úti Óvoda tanulmánytervéhez Delta Mérnöki Iroda 8200 Veszprém, Pajta u. 1. delta.mernokiiroda@chello.hu C Í M L A P Tervező: Albóciné Ábrahám Gabriella vezető tervező É-1-19-0071 Tervező munkatársa: Szabó András építészmérnök Építtető:

Részletesebben

GÉCZY NÓRA. Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának

GÉCZY NÓRA. Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának GÉCZY NÓRA Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának rekonstrukciós terve Az ICOMOS, az UNESCO mûemlékvédelmi világszervezete 2001-ben a legjobb nemzetközi diplomáért

Részletesebben

1025 BUDAPEST, NAGYBÁNYAI ÚT 52. t/f +36 1 394 47 66 m +36 30 53 690 53 e bbbiroda@t-online.hu

1025 BUDAPEST, NAGYBÁNYAI ÚT 52. t/f +36 1 394 47 66 m +36 30 53 690 53 e bbbiroda@t-online.hu T E R Ü L E T E L H E L Y E Z K E D É S E B Ú Z A T É R - N Y Í R E G Y H Á Z A A Nyíregyháza, Búza tér déli oldalának (Piaccsarnok, Szabadpiac, COOP ABC, Gyógyszertár, Bevásárlóközpont) fejlesztésével

Részletesebben

3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek)

3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek) 3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek 3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek) Alapozási módok a) sík alapozás; b) mély alapozás. Síkalapozásnak

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, többlakásos lakóépület, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház, felső szinteken irodák beépítést tisztázó elvi

Részletesebben

OTTHONA ÉPÍTÉS ÉS REKONSTRUKCIÓ - BUDAPEST IV. KER. BAROSS U. 100.

OTTHONA ÉPÍTÉS ÉS REKONSTRUKCIÓ - BUDAPEST IV. KER. BAROSS U. 100. 28,60 5 33,67 5 21,33 6,96 11,50 74269 74270 74271 74272 74273 74274 74275 74276 74277 74278 pihen tet veteményes és virágkert tetszinti KONYHAI BEJÁRAT GAZDASÁGI UDVAR BEJÁRATA 74264 Irányi Dániel utca

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. április 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. április 21-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2005. április 21i ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola bővítésének és átépítésének, valamint a Tisza

Részletesebben

STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ. Bencs Villa átalakítás és felújítás. Nyíregyháza, Sóstói út 54.

STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ. Bencs Villa átalakítás és felújítás. Nyíregyháza, Sóstói út 54. K21 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 4431 Nyíregyháza, Szivárvány u. 26. Tel: 20 340 8717 STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ Bencs Villa átalakítás és felújítás (Építtető: Nyíregyháza MJV Önkormányzata,

Részletesebben

Vakolatok (külső és belső): A homlokzati falak vakolata omladozott, teljes mértékben felújításra szorulnak.

Vakolatok (külső és belső): A homlokzati falak vakolata omladozott, teljes mértékben felújításra szorulnak. Irota, Fáy kúria: állapot felmérési műszaki leírás ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: Az épület műemléki jellegű. 1900- as évek elején épült. A kúria épülete részben alápincézett, földszintes épület. A földszint felett

Részletesebben

ÚJBUDA IRODA BARÁZDA CENTER. Budapest XI. Barázda utca 42. HRSZ:3990/2

ÚJBUDA IRODA BARÁZDA CENTER. Budapest XI. Barázda utca 42. HRSZ:3990/2 ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU ÚJBUDA IRODA BARÁZDA CENTER Budapest XI. Barázda utca 42.

Részletesebben

Anyagkimutatás (építészet és statika)

Anyagkimutatás (építészet és statika) SZENT IMRE TEMPLOM, PLÉBÁNIA ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ 2071 PÁTY, TEMPLOM TÉR 1. - HRSZ.: 884/5 Tervezı: 4ARCh ÉPÍTÉSZCSOPORT 1132 BUDAPEST, VISEGRÁDI U. 6. TEL/FAX: 239-1505 GUTOWSKI ROBERT ÉPÍTÉSZ, 2071 PÁTY,

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Ráckeve Város Önkormányzata (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.) 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Debreceni Egyetem Élettudományi Központ és Könyvtár

Debreceni Egyetem Élettudományi Központ és Könyvtár Debreceni Egyetem Élettudományi Központ és Könyvtár Dolgozat a Középületek kritikai elemzése c. tárgyhoz A5Z94T 2010. 06. 05. Történeti elızmények Ahhoz, hogy értelmezni tudjuk az épület beépítését és

Részletesebben

PANNONTERV KFT Veszprém, Jutasi u.21. 672-1-5.

PANNONTERV KFT Veszprém, Jutasi u.21. 672-1-5. PANNONTERV KFT Veszprém, Jutasi u.21. 672-1-5. 01. C Í M L A P Veszprém, Mártírok úti PARKOLÓHÁZ beépítési tanulmányterve tervdokumentációjához. (Veszprém, Mártírok útja 5. 4796. hrsz.) Építész tervezõ

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 1 A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Budapest XVIII. kerületben lakóház és műhely

PÁLYÁZAT. Budapest XVIII. kerületben lakóház és műhely PÁLYÁZAT Budapest XVIII. kerületben lakóház és műhely Irányár: 57 510 000 Ft Eljárás ügyszáma: 6.Fpk.11-15-070051 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p197625 Pályázat kezdete: 2015. október

Részletesebben

A többszintes növényállomány, a tet kertek és a homlokzati zöldfelület beszámítása a telekre el írt zöldfelület mértékébe

A többszintes növényállomány, a tet kertek és a homlokzati zöldfelület beszámítása a telekre el írt zöldfelület mértékébe 4. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez Az építmények rendeltetésszer használatához szükséges, elhelyezend személygépkocsik számának megállapítása 4. számú melléklet a 253/1997. (XII.

Részletesebben

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt 1 topográfia Budapest, Zugló Nagy Lajos király útja Bosnyák tér, Egressy tér közötti tervezési terület 2 a hely szelleme nagyvárosi lépték, kontraszt, tér és tömeg, transzparencia, transzcendencia történelmiség,

Részletesebben

A tervezési terület:

A tervezési terület: Mőszaki leírás A tervezési terület: Az Árpád-híd pesti hídfıjénél a Róbert Károly körút, Váci út, Árboc utca Esztergomi út által határolt terület. A tervezési területen a városépítészeti szándék szerint

Részletesebben

BUDAPEST TÁRSASHÁZ ENERGETIKAI JELLEMZINEK MEGHATÁROZÁSA A 7/2006 TNM RENDELET ALAPJÁN

BUDAPEST TÁRSASHÁZ ENERGETIKAI JELLEMZINEK MEGHATÁROZÁSA A 7/2006 TNM RENDELET ALAPJÁN BUDAPEST TÁRSASHÁZ ENERGETIKAI JELLEMZINEK MEGHATÁROZÁSA A 7/2006 TNM RENDELET ALAPJÁN 1. Geometriai adatok meghatározása Nettó alapterület: 391,4 m 2 Belmagasság: 2,70 m Km. tégla 38 cm homlokzat területe:

Részletesebben

Most épült fel a házam! A tulajdonos tapasztalatai egy jól átgondolt építkezésr l. Frey Tímea közgazdász

Most épült fel a házam! A tulajdonos tapasztalatai egy jól átgondolt építkezésr l. Frey Tímea közgazdász Most épült fel a házam! A tulajdonos tapasztalatai egy jól átgondolt építkezésr l Frey Tímea közgazdász 1. Ilyen volt építés el tt 1. Ilyen volt építés alatt 1. Ilyen volt a terasz 1. Ilyen volt a konyha

Részletesebben

A munkálatok 2010. márc. 29.-én kezdődtek az intézmény I. épületében.

A munkálatok 2010. márc. 29.-én kezdődtek az intézmény I. épületében. Beszámoló Az Elesett Öregekért Alapítvány 2010.03.16 -án megnyerte a DDOP-3.1.1.-09-2009-0071.sz. pályázatot, amely pályázat keretében az Alapítvány fenntartásában működő gadányi Szeretetotthon teljes

Részletesebben

Helyszínrajz m=1:500

Helyszínrajz m=1:500 Helyszínrajz m=1:500 Jellemzõ adatok: Építménymagasság számítás: HFdny+HFék+HFény +HFdk / K = Hépítmény 117,30m 2 +,29m 2 +,29m 2 +19,40M 2 / 57,80 fm = 6,84m 38540 38541 Övezeti besorolás: L-2/-VIII-1

Részletesebben

KÖZPONTI IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB ÚJ ÉPÜLETÉNEK TERVPÁLYÁZATI ANYAGÁHOZ MÛSZAKI LEÍRÁS

KÖZPONTI IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB ÚJ ÉPÜLETÉNEK TERVPÁLYÁZATI ANYAGÁHOZ MÛSZAKI LEÍRÁS DEBRECENI EGYETEM ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM KÖZPONTI IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB ÚJ ÉPÜLETÉNEK TERVPÁLYÁZATI ANYAGÁHOZ MÛSZAKI LEÍRÁS 1 TARTALOMJEGYZÉK Tervlapok 00 Környezettanulmány 01 Beépítési

Részletesebben

刷szaki leírás Tartalomjegyzék A szombathelyi Weöres Sándor Színház új épülete Építészeti és városrendezési ötletpályázathoz Tervlapok (70x100cm méretben): 01. Koncepció, Helyszínrajz m=1:1000, fotóba illesztett

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4024 DEBRECEN MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 01 2011. július Rev.01 Page 1 of 8 Megye Régió Hajdú-Bihar LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Észak- Kelet Magyarország Lakosság száma Kb.

Részletesebben

építtető: Kurucsai Péter, tervező: Márton Bt. - Csiszár Teréz - okl. építészmérnök É19-00/16

építtető: Kurucsai Péter, tervező: Márton Bt. - Csiszár Teréz - okl. építészmérnök É19-00/16 a Budapest VIII., Stáhly u. 5., hrsz : 36451 társasház földszinti Gyulai Pál utcai iroda helyiségek homlokzati nyílászáróinak cseréje, ill. új ablakok nyításának építési engedélyezési tervéhez - tervtanácsi

Részletesebben

Műleírás Az Agora Szeged Pólus tervpályázathoz

Műleírás Az Agora Szeged Pólus tervpályázathoz Műleírás Az Agora Szeged Pólus tervpályázathoz - 1 - I. Építészeti koncepció Agora gör, tört 1.népgyűlés 2. piactér, vásártér; egyszersmind a népgyűlés helye a görög városokban. Olyan városi tér létrehozása

Részletesebben

Melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének../2016. (XII.14.) határozatához

Melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének../2016. (XII.14.) határozatához Melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének../2016. (XII.14.) határozatához 2017. évre tervezett kiadások Nettó [eft] Bruttó(eFt) Dologi kiadások Fekete István

Részletesebben

Karamell-Snack Kft FA

Karamell-Snack Kft FA Karamell-Snack Kft FA (6300 Kalocsa Ciglidi út 2/A.) tulajdonában lévő telephely 6300 Kalocsa Ciglidi út 2/A, hrsz: 3053/15, 3053/16, 3053/17 Megnevezés Épület megnevezése Porta-irodaép. Nugát üzem Ikerraktár

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY A Gyomaendrőd, Rákóczi utca 29. szám alatt lévő 176 hrsz.-ú orvosi rendelő becsült forgalmi értékének megállapításáról Készült: 2011. december 1. Készítette: Csényi

Részletesebben

Lebegő ház - Budaörs - 2008. KÖVETKEZŐ >>> Felkérés

Lebegő ház - Budaörs - 2008. KÖVETKEZŐ >>> Felkérés KÖVETKEZŐ >>> Felkérés Építtető 2007 őszén látta referenciáink között a Mosolyházat. Azzal a kéréssel keresett meg, hogy tervezzünk neki egy pont ugyanolyan épületet. Elmagyaráztuk neki, hogy különböző

Részletesebben

P É C S - I R G A L M A S O K U

P É C S - I R G A L M A S O K U T E R A S Z K I T E L E P Ü L É S P É C S - I R G A L M A S O K U. 2. - 2 0 1 6 KÜLZETLAP TERASZ-KITELEPÜLÉS PÉCS - IRGALMASOK U. 2.- 2016 Építtető. Pivnice Kft. 1158 Bp., Drégelyvár u. 31. Tervező Borza

Részletesebben

Övezet: Lk-FT-1 Beépítés módja: SZ (szabadonálló)

Övezet: Lk-FT-1 Beépítés módja: SZ (szabadonálló) ,00 6,0,,0 8,0 6,00 B NAPLÓKERT UTCA 6,70 8,0 6,00 0,80 B,00 05/5 5,00 8,0 6,70 0,0 É Övezet: Lk-FT- Beépítés módja: SZ (szabadonálló) A A,00 6,00 6,00 5,0 A A TELEKTERÜLET: 808,9 m BEÉPÍTETT TERÜLET:,8

Részletesebben

ISKOLAÉPÜLET BŐVÍTÉSÉNEK

ISKOLAÉPÜLET BŐVÍTÉSÉNEK ISKOLAÉPÜLET BŐVÍTÉSÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE Építtető: ATALANTA 3000 Ingatlankezelő Kft. 1083 Budapest, Jázmin utca 10. Helyszín: Budapest, VIII. ker. Jázmin utca 10. Hrsz.: 36136/2

Részletesebben

Helyszínrajz Eredeti és revitalizált állapot M=1:500. Klasszicista mûemlék revitalizációja Budapest-Hegyvidék, XII. Diana u. 23/b. 1. 1.1.

Helyszínrajz Eredeti és revitalizált állapot M=1:500. Klasszicista mûemlék revitalizációja Budapest-Hegyvidék, XII. Diana u. 23/b. 1. 1.1. 1. 1.1. Helyszínrajz Eredeti és revitalizált állapot M=1:500 2. 2.1. Tervlapok / eredeti állapot Földszinti alaprajz 2. 2.2. Tervlapok / eredeti állapot Fedélszék alaprajza 2. 2.3. Tervlapok / eredeti

Részletesebben

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs E-3 FŐHOMLOKZAT főhomlokzat Ajánlati vázlatterve 2012. 10. 07 helyszínrajz a l a p r a j z m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs oldalhomlokzat hátsóhomlokzat

Részletesebben

Épületek szigetelési megoldásai, elérhet megtakarítások

Épületek szigetelési megoldásai, elérhet megtakarítások Épületek szigetelési megoldásai, elérhet megtakarítások Épületek a legnagyobb energiafelhasználók és CO 2 kibocsátók 33% a közlekedésre használt energia mértéke az EU-ban 26% az ipar által felhasznált

Részletesebben

ÚJBUDA GAMESZ INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI 2009.

ÚJBUDA GAMESZ INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI 2009. ÚJBUDA GAMESZ INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI 2009. Felújítási feladatok - C/7 Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola (Baranyai u. 16-18.) Az étkező és a konyha felújítása. Étkező utca felöli

Részletesebben

Zöld marad a Városliget a vizes vb idején

Zöld marad a Városliget a vizes vb idején http://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/351/zold-marad-a-varosliget-a-vizes-vb-idejen Zöld marad a Városliget a vizes vb idején 2017.03.14. 14:09 CET A Városligeti-tavon, a műjégpálya területén rendezik

Részletesebben

STATIKAI TERVFEJEZET A

STATIKAI TERVFEJEZET A Statikum s.r.o. www.statikum.shp.hu SK-945 01 Komárno Tel.: (+36-30) 231-7890 Eötvösova 3195/21 e-mail: statikum@hdsnet.hu STATIKAI TERVFEJEZET A 1111 BUDAPEST,... HRSZ.:... ALATTI CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37.

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. 2012. Országos tervpályázat: megvétel Tervezők: munkatárs: Szakági tervezők: Dobai János DLA Bálint

Részletesebben

Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz)

Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz) Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz) Készült: Budapest, 2010-04 Értékesítő: Budaestate Kft, Tel: +36 1 4748787, info@budaestate.hu

Részletesebben

BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT

BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT Szerzõ: Domiporta Építész Stúdió Kft. Farkas Mária okl. építészmérnök, mûemlékvédelmi szakmérnök Józsa Ágota okl. építészmérnök Józsa Dávid okl. építészmérnök BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT MÛLEÍRÁS Az elbûvölõ

Részletesebben

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA 1. ÉS 2. SZ.LAKÁSHOZ ELŐ TETŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐ VÍTÉSE TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. ÉPÍTÉSZETI

Részletesebben

TERVEZETT ÉPÜLET +1,00 2,30 -3,17 4,80 6,00 4,80 2,30 18,18 5 2,30 2,30 2,30 5,58 11,95 59 5 4300/2 MÉLYGARÁZS LEJÁRÓJA 4324 45

TERVEZETT ÉPÜLET +1,00 2,30 -3,17 4,80 6,00 4,80 2,30 18,18 5 2,30 2,30 2,30 5,58 11,95 59 5 4300/2 MÉLYGARÁZS LEJÁRÓJA 4324 45 ,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0 +,,0 +,0 VESZPRÉM, UDPEST U.. HRSZ: 00/ Építészeti adatok: Övezeti előírás: Lk-o kisvárosis lakó övezet, oldalhatáros beépítés. maximálisan o,oo% építhető be - legnagyobb építménymagasság:,o

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám A Kormány 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelete az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103.

Részletesebben

ÁLLAMVIZSGA KÉRDÉSEK 2005.

ÁLLAMVIZSGA KÉRDÉSEK 2005. ÁLLAMVIZSGA KÉRDÉSEK 2005. 1. Adott egy lejtős terület, lejtőirányú réteghajlással, ahol lakóparkot építenek. A területet alulról patak határolja. G) A Bizottság által megadott talajrétegződés figyelembevételével

Részletesebben

TÁPIÓSZECSŐ FOOTBALL CLUB ÖLTÖZŐÉPÜLET PÁLYÁZATI TERVE 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya hrsz.: 2601/167

TÁPIÓSZECSŐ FOOTBALL CLUB ÖLTÖZŐÉPÜLET PÁLYÁZATI TERVE 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya hrsz.: 2601/167 TÁPIÓSZECSŐ FOOTBALL CLUB ÖLTÖZŐÉPÜLET PÁLYÁZATI TERVE 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya hrsz.: 2601/167 1. A D A T L A P Megrendelő: TÁPIÓSZECSŐ FC 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya HUSZA GYÖRGY

Részletesebben

Siófok, Villa Palazzo. Értékesítési dokumentáció

Siófok, Villa Palazzo. Értékesítési dokumentáció Siófok, Villa Palazzo Karinthy Frigyes u. 1 6697/2 Hrsz. (33 lakás) Értékesítési dokumentáció Építtető: Generál-kivitelező: Értékesítő: Villa Palazzo Kft. 1173, Budapest, Borsó. u. 73. Siófoki Építő Konzorcium

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

Mőszaki leírás. A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: 38751 alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés

Mőszaki leírás. A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: 38751 alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés Mőszaki leírás A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: 38751 alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés Építési engedélyezési tervéhez Megbízó Tervezı Klein Judith Éva 1055 Budapest, Kossuth

Részletesebben

III. emeleti lakás Bp, XIII. Terveket és kiirást készitette: GAIGAZA Kft. www.epulszepul.hu T: 06-20/526-2225 iroda@epulszepul.hu

III. emeleti lakás Bp, XIII. Terveket és kiirást készitette: GAIGAZA Kft. www.epulszepul.hu T: 06-20/526-2225 iroda@epulszepul.hu III. emeleti lakás Terveket és kiirást készitette: GAIGAZA Kft. www.epulszepul.hu T: 06-20/526-2225 iroda@epulszepul.hu Kőműves Bontás (elvileg a társasház udvarán lehet depózni a sittet amig egy konténernyi

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u. 2. Társas Irodaházban lévő albetétekről

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u. 2. Társas Irodaházban lévő albetétekről INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u.. Társas Irodaházban lévő albetétekről Készítette: Hold-Ing 13. Kft Készült: 10 példányban Veszprém, 009.08.13. .0 Tartalomjegyzék 1.0.0 3.0 Címlap

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA #6 KISKŐRÖS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 28. BEÉPÍTETT INGATLAN Hrsz.: 2715 Az értékelt vagyontárgy Az ingatlan környezete Az értékelt ingatlan Bács-Kiskun megyében, Kiskőrösön helyezkedik el. A város

Részletesebben

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1 multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve STATIKAI SZÁMÍTÁSOK Tervezők: Róth Ernő, okl. építőmérnök TT-08-0105

Részletesebben

2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 RENDELETEK

2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 RENDELETEK 2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai

Részletesebben

3. sz. szerződésmódosítás-bodrogkeresztúr Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése

3. sz. szerződésmódosítás-bodrogkeresztúr Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése 3. sz. szerződésmódosítás-bodrogkeresztúr Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Lovassy László Gimnázium rekonstrukciója, bővítése Veszprém

Lovassy László Gimnázium rekonstrukciója, bővítése Veszprém Lovassy László Gimnázium rekonstrukciója, bővítése Veszprém Tervpályázati műleírás Adottságok A tornaterem tervezett helye (a gimnázium meglévő alsó sportpályája) a történeti városszövet és a 70-es évekre

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Irányár: Ft Eljárás ügyszáma: 5.Fpk Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p577267

PÁLYÁZAT. Irányár: Ft Eljárás ügyszáma: 5.Fpk Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p577267 PÁLYÁZAT Kisköre, Tisza II. lakótelep 2272 hrsz-ú szálloda, étterem ingatlana, és annak berendezési tárgyai, irodatechnikai alkatrészek Irányár: 63 030 000 Ft Eljárás ügyszáma: 5.Fpk. 10-15-000151 Az eljárás

Részletesebben

Kategóriák A B Hasznos alapterületre: Bruttó Ft/nm-tól Bruttó Ft/nm-tól

Kategóriák A B Hasznos alapterületre: Bruttó Ft/nm-tól Bruttó Ft/nm-tól Kategóriák A B Hasznos alapterületre: Bruttó 192.000Ft/nm-tól Bruttó 220.000Ft/nm-tól Munkafolyamat Beépített anyagok Beépített anyagok Előkészítés Alapozás Lábazati kiemelés + szigetelés Vasalt aljzat

Részletesebben

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

INTERRA GOLD INTERRA GOLD KFT.

INTERRA GOLD INTERRA GOLD KFT. Szolgáltató és Fejlesztő KFT CSÚSZDAPARK LÉTESÍTÉSÉNEK FŐVÁLLALKOZÓI ÁRAJÁNLATA Ajánlatkérő: Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. A beruházás helye: 5500 Gyomaendrőd,

Részletesebben

MŰLEÍRÁS HELYSZÍN GONDOLATOK, ELVEK

MŰLEÍRÁS HELYSZÍN GONDOLATOK, ELVEK Pestszentimrei Közösségi Ház felújítása és bővítése Műszaki leírás MŰLEÍRÁS HELYSZÍN Családi házas beépítési szövetben csomóponti sűrűsödés, a Nemes utca és Nagykőrösi út- Vasút utca sarkán kialakuló kereskedelmi-szolgáltató

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

JÓZSA TEMPLOMÉPÍTÉSI PÁLYÁZAT

JÓZSA TEMPLOMÉPÍTÉSI PÁLYÁZAT JÓZSA TEMPLOMÉPÍTÉSI PÁLYÁZAT MŰSZAKI LEÍRÁS Katolikus templom pályázati tervéhez, Debrecen - Józsa, Gát utca (HRSZ.:27102/80 ) ELŐZMÉNYEK: Meghívásos pályázatot készítettünk a megbízói kiírásnak megfelelő

Részletesebben

Lamos Péter plamos@gov.veszprem.hu. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal. Városépítészeti Iroda

Lamos Péter plamos@gov.veszprem.hu. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal. Városépítészeti Iroda Lamos Péter plamos@gov.veszprem.hu Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Iroda HATÁSKÖRÖK, ILLETÉKESSÉG HATÁSKÖRÖK, ILLETÉKESSÉG az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok

Részletesebben

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének 2001-36 Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/2001. (X. 12.) számú rendelete a Budapest, VI. kerület Király utca Káldy Gy. utca Paulay E. utca Nagymezõ utca által határolt

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT Orvosi rendelő komplexum vagy Egészségház kialakítására Budapest, XX. Szent Imre herceg u. 15. Belterületi lakóingatlan Ingatlan leírása Az ingatlan egyedi beosztása révén kiváló lehetőséget

Részletesebben

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZERKEZET és FORMA MÉRNÖKI IRODA Kft. 6725 SZEGED, GALAMB UTCA 11/b. Tel.:20/9235061 mail:szerfor@gmail.com STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szeged 6720, Szőkefalvi Nagy Béla u. 4/b. sz. alatti SZTE ÁOK Dialízis

Részletesebben

Az Önkormányzat az üresen álló ingatlant értékesítés, vagyonkezelésbe adás, vagy bérbeadás útján kívánja hasznosítani.

Az Önkormányzat az üresen álló ingatlant értékesítés, vagyonkezelésbe adás, vagy bérbeadás útján kívánja hasznosítani. F e l h í v á s ingatlan hasznosításra Ózd Város Önkormányzata ajánlatot kér a tulajdonában lévő 3600 Ózd, Bolyki főút 13. szám alatti, ózdi belterületi 8379 hrsz-ú, 1004 m 2 területű, egyéb ingatlan megnevezésű,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Karinthy utcai iskola épület étterem és torna szoba tervezési programjáról

ELŐTERJESZTÉS. Karinthy utcai iskola épület étterem és torna szoba tervezési programjáról ELŐTERJESZTÉS Karinthy utcai iskola épület étterem és torna szoba tervezési programjáról ELŐZMÉNY Torbágyon a korábbi években is már gondot okozott az étkezde és a tornaterem zsúfoltsága, mely a további

Részletesebben

Centrál Liget - Napraforgó-ház

Centrál Liget - Napraforgó-ház Centrál Liget - Napraforgó-ház Utcai homlokzat Udvari homlokzat 7,56 0 5,0 m 1 1 0 1 1,59 m 1,1 1,5 Acélhuzalos növényfuttató 7,15 9,6,0,05,05 93 5,0 m 37 37 37 fagyálló 1,31 m,95 m,93 m,, m 1,96 m IRODA,7

Részletesebben

Pajna Zoltán alpolgármester Dr. Szekeres Antal jegyző Kovács Lászlóné Gazdálkodási Főosztály vezetője Dr. Bene Edit Humán Főosztály vezetője részére

Pajna Zoltán alpolgármester Dr. Szekeres Antal jegyző Kovács Lászlóné Gazdálkodási Főosztály vezetője Dr. Bene Edit Humán Főosztály vezetője részére Előterjesztő: Humán Főosztály vezetője Tárgy: Pályázat benyújtása és saját forrás biztosítása a 2007. évi Észak - Alföldi Operatív Program keretében oktatásinevelési intézmények fejlesztéséhez kapcsolódó

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

a Harmat Általános Iskola (1104 Bp. Harmat u. 88.) felújításáról

a Harmat Általános Iskola (1104 Bp. Harmat u. 88.) felújításáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Harmat Általános Iskola (1104 Bp. Harmat u. 88.) felújításáról A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

extenzív zöldtető +7,50 +5,50 +5,50 bambusz (Semiarundinaria fastuosa)

extenzív zöldtető +7,50 +5,50 +5,50 bambusz (Semiarundinaria fastuosa) Bfm08.60 = Budapest Magdolna utca. hrsz.:469 08 Budapest, Baross u. 6-67. 08 Budapest, Práter u.. 9 Budapest, Pajkos u. 4. Janesch Péter É 0-494/0 Pozsgai István T 0-744 9 Bp. Pajkos u. /b = 08,6 Bfm építési

Részletesebben

Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel

Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel 1/5 Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel A XVIII. kerület két fő településből: Pestszentlőrincből és Pestszentimréből

Részletesebben

az Egri Baptista Gyülekezet 3300 Eger, Deák Ferenc u. 9. szám alatti MEGLÉVŐ IMAHÁZ ÉPÜLET OLDALÉPCSŐ és RÁMPA ÁTALAKÍTÁSI TERVE

az Egri Baptista Gyülekezet 3300 Eger, Deák Ferenc u. 9. szám alatti MEGLÉVŐ IMAHÁZ ÉPÜLET OLDALÉPCSŐ és RÁMPA ÁTALAKÍTÁSI TERVE KÜLZETLAP az Egri Baptista Gyülekezet 3300 Eger, Deák Ferenc u. 9. szám alatti MEGLÉVŐ IMAHÁZ ÉPÜLET OLDALÉPCSŐ és RÁMPA ÁTALAKÍTÁSI TERVE Helyszín: 3300, Eger, Deák Ferenc út 9. Hrsz:... Megbízó- építtető:

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem - Faipari Mérnöki Kar - Építéstani Intézet. Építészeti terv M=1:100 - segédlet

Nyugat-magyarországi Egyetem - Faipari Mérnöki Kar - Építéstani Intézet. Építészeti terv M=1:100 - segédlet Nyugat-magyarországi Egyetem - Faipari Mérnöki Kar - Építéstani Intézet Építészeti terv - segédlet Nyugat-magyarországi Egyetem - Faipari Mérnöki Kar - Építéstani Intézet Építészeti terv - segédlet Földszinti

Részletesebben

TIMPANON ÉPÍTÉSZ IRODA 8500 Pápa Rákóczi F. u. 26. TIMPANON É P Í T É S Z I R O D A. Pápa Rákóczi u. 26. T: 321-606

TIMPANON ÉPÍTÉSZ IRODA 8500 Pápa Rákóczi F. u. 26. TIMPANON É P Í T É S Z I R O D A. Pápa Rákóczi u. 26. T: 321-606 TIMPANON É P Í T É S Z I R O D A Pápa Rákóczi u. 26. T: 321-606 Pápai ÁLOMHÁZ Társasház-Építési Kft. 8500 Pápa Szent László u. 1. által a 8500 Pápa Korona u. 44. 2954/1. hrsz. alatti ingatlanon építendő

Részletesebben