1. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A rendelet hatálya"

Átírás

1 a Képviselő-testületének 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete ának évi költségvetéséről ának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed ára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. 2. Az Önkormányzat évi költségvetése, költségvetési egyenlege 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi a) költségvetési bevételét: ezer Ft b) finanszírozási bevételeit: ezer Ft ebből: ba) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány: ezer Ft bb) külső hiányt finanszírozó (hitel) 0 Ft c) összes bevételét ezer Ft d) költségvetési kiadását: ezer Ft e) finanszírozási kiadásait 0Ft f) összes kiadását ezer Ft g) költségvetési egyenlegét: 0Ft h) finanszírozási hiányát 0Ft összegben állapítja meg. 3. Az Önkormányzat évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) kapott költségvetési támogatás ezer Ft b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ezer Ft c) közhatalmi bevétel ezer Ft d) intézményi működési bevétel ezer Ft e) felhalmozási bevétel ezer Ft f) véglegesen átvett pénzeszköz 0 Ft g) kölcsönök visszatérülése ezer Ft h) előző évi költségvetési pénzmaradvány ezer Ft 4. Az Önkormányzat évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: a) működési költségvetési kiadások: ezer Ft aa) személyi juttatások ezer Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok ezer Ft ac) dologi kiadások ezer Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai ezer Ft ae) egyéb működési célú kiadások ezer Ft af) általános tartalék ezer Ft b) felhalmozási költségvetési kiadások: ezer Ft ba) beruházások ezer Ft bb) felújítás ezer Ft bc) felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújt ezer Ft bd) felhalmozási tartalék ezer Ft 1

2 5. A képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetési főösszesítőjét az 1.melléklet szerint állapítja meg. 6.. A költségvetés egyensúlyát a ezer Ft főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat szerinti bontásban a 2.melléklet alapján fogadja el a képviselő-testület. 7. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 3.melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el. 8. A képviselő-testület az Önkormányzat évi működésének állami támogatásait az 5.melléklet szerint hagyja jóvá. 9. A képviselő-testület az Önkormányzat évi helyi adóbevételeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 10. A képviselő-testület az Önkormányzat támogatás értékű kiadásait a 7.melléklet szerint hagyja jóvá. 11. A képviselő-testület a tervezett önkormányzati beruházásokat, felújításokat a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 12. A képviselő-testület az Önkormányzat által évben nyújtott kölcsönöket a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 13. A képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a 10. melléklet alapján hagyja jóvá. 14. (1) Az Önkormányzat költségvetésében a 11.melléklet alapján a tartalék összege 9.382ezerFt, amelyből az általános tartalék 7.382ezerFt, a céltartalék 2.000ezerFt. (2) Az általános tartalék az előre nem látható feladatok finanszírozását biztosítja. (3) A céltartalék a Nyárfasor felújítási munkálatainak finanszírozását biztosítja. 15. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit, kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 12.melléklet alapján, a hosszú lejáratú kötelezettségeit a 13.melléklet alapján hagyja jóvá. 16. Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 14.melléklet állapítja meg. 17. A képviselő-testület az Önkormányzat január 01-én meglévő pénzkészletét a 15.melléklet szerint hagyja jóvá. 18. A képviselő-testület az Önkormányzat évi többéves kihatással járó feladatainak részletezését a 16.melléklet szerint hagyja jóvá. 19. A képviselő-testület az Önkormányzat évi közvetett támogatásait a 17.melléklet szerint állapítja meg. 20. A képviselő-testület az Önkormányzat évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 18.mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 21. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évre közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 7 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő. 2

3 3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 22. (1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig vagy a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a gördülő tervezés alapján határozza meg. (2) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben esetlegesen keletkezett működési hiány finanszírozási módja a likviditási hitelfelvétel a számlavezető banktól. (3) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak. (4) Az értékpapír kibocsátása, vásárlása, értékesítése és visszavásárlása értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. (5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, annak visszavonása a Képviselő- Testület hatásköre. 23. A Képviselő-testület évre a főállású polgármester vonatkozásában a köztisztviselői illetményalapot Ft összegben, az éves béren kívüli juttatás keretét bruttó Ft/év összegben határozza meg. 24. A Képviselő-testület évre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselők cafetéria juttatásának keretét bruttó Ft/év/fő összegben költségvetésében biztosítja. 25. Az Önkormányzat a kultúrház árusításra való igénybevételének díját 6.000Ft/nap +ÁFA összegben, rendezvények megtartására Ft/nap + ÁFA összegben határozza meg. 26. (1) Költségvetési támogatás pályázati kiírás vagy egyedi elbírálás útján nyújtható, melyről szóló döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. (2) A Képviselő-testület által odaítélt támogatások folyósítása előtt az Önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezettel. Ebben meghatározza a támogatás összegét, célját, határidejét, az elszámolási módját, ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére. (3) A támogatott szervezetnek igazolnia kell, hogy nincs köztartozása, és az előző önkormányzati támogatással rendben elszámolt. (4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult. 27. (1) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át. (2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt. 28. (1) A költségvetési bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. (2) A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályait az Önkormányzat Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza. 29. A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá. 4. Egyéb rendelkezések 30. (1) A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. 3

4 (2) A belső ellenőrzési tevékenységet az Önkormányzat a Balatonfüredi Többcélú Társulás keretében oldja meg. 31. (1) Önkormányzati biztos kirendelésére az Áht. 71. (4) bekezdésében foglaltak illetve az Ávr a szerint kell eljárni. (2) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállománya eléri az eredeti kiadási előirányzat 10 %-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani. 32. Az Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés során az Áht. előírásai szerint kell eljárni. 33. (1) Az önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására, a vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozóan az Önkormányzat vagyonrendelete szerint kell eljárni. (2) Az Önkormányzat árubeszerzéseire, építési és egyéb beruházásaira, szolgáltatás megrendeléseire vonatkozó belső szabályokat, illetve a Közbeszerzési tv. előírásait kell betartani. 5. Átruházott hatáskörök 34. (1) A polgármester a Mötv ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés Közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. (2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a forrásfelhasználásról esetenként legfeljebb Ft összeghatárig önállóan dönthet. (3) Az Önkormányzat behajthatatlan követeléseinek, kintlévőségeinek törléséről a Képviselőtestület dönt. 6. Záró rendelkezések 35. (1) E rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba és hatályát veszti az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelet hatályba lépésével. Szabó László polgármester Németh Tünde jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: március 13. dr.panyi Szilvia Orsolya aljegyző 4

5 Mellékletek jegyzéke: 1. melléklet évi költségvetési főösszesítője 2. melléklet évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlege 3. melléklet évi költségvetési bevételei 4. melléklet évi költségvetési kiadásai 5. melléklet ának évi állami támogatása 6. melléklet évi helyi adóbevételei 7. melléklet évi támogatás értékű kiadásai, működési célú pénzeszközátadásai 8. melléklet évi beruházási, felújítási kiadásai 9. melléklet által nyújtott 2015.évi kölcsönök 10. melléklet által folyósított ellátások 11. melléklet évi tartalékainak részletezése 12. melléklet adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei a lejárat végéig 13. melléklet hosszú lejáratú kötelezettségei 14. melléklet Európai Uniós forrásból megvalósított, folyamatban lévő programjai 15. melléklet pénzkészletének állománya melléklet gördülő tervezése 17. melléklet által nyújtandó közvetett támogatások 18. melléklet előirányzat felhasználási és likviditási terve 5

6 1.melléklet a 2/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez évi költségvetési főösszesítője adatok ezer forintban a b c d Megnevezés évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat 1. ÖSSZES BEVÉTEL Kapott támogatások Működési célú támogatások áhb Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozási célú támogatások áhb Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési hiány belső finanszírozása: 1.9 Előző évi költségvetési maradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása: 1.10 Hitel ÖSSZES KIADÁS Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívűlre Felújítás Beruházás Felhalmozási kölcsön nyújtása Tartalékok

7 2015. évi működési és felhalmozási egyensúlyt bemutató mérlege 2.melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban a b c d e f 1. Összes működési bevétel Összes működési kiadás Összes költségvetési működési bevétel Összes költségvetési működési kiadás Önkormányzatok működési támogatása Személyi jellegű kiadások Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Átengedett központi adók Dologi jellegű kiadások Egyéb közhatalmi bevételek Támogatások, támogatás értékű kiadások Működési bevételek Egyéb támogatás államháztartáson belülre Működési célú támogatások áhbelül Egyéb támogatás államháztartáson kívülre Műk.célú kölcsön visszatérülése áhk Általános tartalék Költségvetési hiány belső finanszírozása (pm) Összes felhalmozási bevétel Összes felhalmozási kiadás Összes költségvetési felhalmozási bevétel Összes költségvetési felhalmozási kiadás Felhalmozási célú támogatások áhbelül Beruházások Felhalm.célú pe.átvétel háztartásoktól Felújítás Költségvetési hiány belső finanszírozása (pm) Felhalmozási célú támogatási kölcsön Felhalmozási tartalék adatok ezer forintban a b c d e f 1. Összes bevétel Összes kiadás Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Összes költségvetési működési bevétel Összes költségvetési működési kiadás Összes költségvetési felhalmozási bevétel Összes költségvetési felhalmozási kiadás Pénzmaradvány összesen Költségvetési pénzmaradvány műk. célú Költségvetési pénzmaradvány felhalm. célú

8 3.melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez 2015.évi költségvetési bevételei adatok ezer forintban a b c d Eredeti Sor- Rovat Rovat megnevezése előirányzat szám száma Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B112 B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 6 Elszámolásból származó bevételek B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B Elvonások és befizetések bevételei B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B13 B14 B15 B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) 20 Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B312 B22 B B24 22 Jövedelemadók (=20+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 B B

9 25 Vagyoni típusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (= ) B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek (= ) B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 50 Felhalmozási bevételek (= ) B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B61 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 B Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B71 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B

10 4.melléklet a 2/2015 (III. 13.) önkormányzati rendelethez 2015.évi költségvetési kiadásai adatok ezer forintban a b c d Eredeti Sor- Rovat Rovat megnevezése előirányzat szám száma Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) K Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (= ) K Személyi juttatások (=14+18) K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K332 10

11 30 Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K Dologi kiadások (= ) K Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K Nemzetközi kötelezettségek K Elvonások és befizetések K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K503 K504 K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K510 K

12 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások (= ) K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felújítások (= ) K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K81 K82 K83 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K85 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 K Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K Költségvetési kiadások (= ) K1-K

13 5.melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Balatonudvari község önkormányzat évi állami támogatása adatok forintban a b c 1. A évi állami támogatás összesen: A települési önkormányzatok működési támogatása összesen: Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat tám közvilágítás fenntartásának támogatása köztemető fenntart.kapcs.feladatok tám közutak fenntartásának támogatása összesen: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása Ft/fő ; ( = ) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 1.2 összesen: Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési 1.3 feladatainak támogatása összesen:

14 6.melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez 2015.évi helyi adóbevételei tervadatok ezer forintban a b c 1. Helyi adóbevételek összesen: Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó építmény után (hátralék) Iparűzési adó

15 7.melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez évi támogatás értékű kiadásai adatok ezer forintban a b c 1. Támogatások, támogatás értékű működési kiadások Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Tihanyi község Önkormányzata (Óvodába bejárás) Balatonakali község Önkormányzata (fizikóterápia) Balatonfüredi Önkéntes Tűzoltóság Balatonfüredi Többcélú Társulás

16 8.melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez 2015.évi tervezett beruházási, felújítási kiadásai adatok ezer forintban a b c d e f 1. megnevezés Kormányzati funkció Nettó összeg Áfa Bruttó összeg Tervezett Beruházások összesen: Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen: Rendezési tervhez Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen: Nyárfa sor, Fűzfa u. beruházás Vismaior pályázat: 9.800eFt+áfa szakértői, tervezési, műszaki ellenőri díjak, egyéb szakhatósági díjak: 1.000eFt+áfa TSZ területek vásárlása vételár kb.1.400eft+áfa, földmérés, egyéb szakh. díjak kb.300eft+áfa Fövenyesi Strand beruházás pályázat: eFt+áfa viakolor, csatorna: 2.000eFt+áfa murva, füvesítés: 1.500eFt+áfa műszaki ellenőr: 200eFt+áfa parkoló közvil. tervezési díj: 200eFt+áfa Tűzoltó utcai beruh.(tervezési díj) Temetői beruházás (tervezési díj) Informatikai eszközök beszerzése összesen: Számítógép vásárlás Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Szivattyú vásárlás Kisértékű tárgyi eszk.beszerzés adatok ezer forintban a b c d e f Kormányzati Bruttó megnevezés Nettó összeg Áfa funkció összeg 1. Tervezett felújítások összesen: Ingatlanok felújítása Kultúrház felújítás saját 500eFt+áfa pályázat 6.500eFt+áfa Pm.iroda felújítás Vízműnél kerítés felúj Egyéb tárgyi eszközök felújítása Traktor felújítás

17 9.melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez által nyújtott kölcsönök 2015.év adatok ezer forintban a b c 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak: 2015.évi keretösszeg: Működési célú szociális kölcsön nyújtása háztartásoknak: 2015.évi eredet előirányzat:

18 10.melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez által folyósított ellátások 2015.év adatok ezer forintban a b c 1. Önkormányzat által folyósított ellátások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Intézményi ellátások (BURSA, iskolakezdési tám.) 1.3 Egyéb nem intézményi ellátások (szoc.étkeztetés, gyermekétkeztetés, önkormányzati segély, szül.tám., temetési tám.)

19 11.melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez évi tartalékainak részletezése adatok ezer forintban a b c 1. Tartalék összesen: Általános tartalék Céltartalék

20 12.melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei 2015.év nak adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettsége nincs. 20

21 13.melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez hosszú lejáratú kötelezettségei 2015.év nak nincs hosszú lejáratú kötelezettsége. 21

22 14.melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Európai Uniós forrásból megvalósuló, folyamatban lévő programjai 2015.év adatok forintban a b c nak Európai Uniós forrásból megvalósuló, folyamatban lévő programjai: 1. Balatonudvari Strand akadálymentes vízi bejáró Fövenyesi Strand: innovatív vízpartfejlesztési beruházás

23 15.melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez pénzkészletének állománya 2015.január 01-én adatok forintban a b c 1. Pénzkészlet összesen: bankszámlák egyenlege: költségvetési elszámolási számla állami hozzájárulás számla víziközmű lebonyolítási számla eszközhasználati díj szla gépjárműadó elsz.számla egyéb elkülönített szla (Keresztfa) talajterhelési díj számla házipénztár egyenlege: 0 23

24 16.melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez ának 3 éves működési, fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak bemutatása (gördülő tervezés) adatok ezer forintban a b c d e Megnevezés évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat 1. BEVÉTELEK Kapott támogatások Támogatásértékű bevétel Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Kölcsön visszatérülése Előző évi költségvetési pénzmaradvány KIADÁSOK Működési kiadások Felhalmozási kiadások

25 17.melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Balatonudvari község Önkormányzata Kimutatás a közvetett támogatásokról a helyi adókban, és a gépjárműadóban a 2014 évi mutatók alapján adatok forintban a b c d e f Közvetett támogatás jogcíme Helyi adó megnevezése Építményadó Telekadó IFA napi Iparűzési Gépjárműadó 1. Teljes adókötelezettség Törvényi mentesség Önkormányzati mentesség Önkormányzati csökkentés Összes támogatás Tényleges adókötelezettség Adóelengedés, adómérséklés

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XII.17. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.)

Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

A RENDELET HATÁLYA 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. /05.(III..) önkormányzati rendelet az önkormányzat 05. évi költségvetéséről Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény.cikk ()bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. Dusnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.)

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

2/2015. (II. 12.) számú rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2/2015. (II. 12.) számú rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 12.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Onga Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint 1. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint A B C

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete NGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/215. (II. 27.) önkormányzati rendelete Z ÖNKORMÁNYZT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 11/2015.(VI.10.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez Önkormányzat Régi Szakfeladat Korm funkc Új Szakfeladat Növényterm. 0100001 0421310001 Közutak fenntart 5220011 045160

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 2) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Cigánd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Cigánd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./2015. 14. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

Kii 1 s 6 v at KOzseg Onkormanyzata 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.

Kii 1 s 6 v at KOzseg Onkormanyzata 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail. Kii 1 s 6 v at KOzseg Onkormanyzata 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Kepviselo-testulet tagjainak Hel vb en Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet

Részletesebben