DEBRECZEN. Ötvenötödik évfolyam 1897.,o\J» SZraJDBU Defcreczen, vasárnap, május 16. fadit-a JITAT TÁRSADALMI ES VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECZEN. Ötvenötödik évfolyam 1897.,o\J» SZraJDBU Defcreczen, vasárnap, május 16. fadit-a JITAT TÁRSADALMI ES VEGYES TARTALMÚ HETILAP."

Átírás

1 Ötvenötödik évfolyam 897.,o\J» SZraJDBU Defcreczen, vasárnap, május 6. Előfizetési feltételek?!. Fizetendő Debreezeisben. Egész évre...,.2 frt. Félévre fl KőMŐgeknek 62 kr. évi postadíj előleges beküldése atán ingyen. Egyes szám ára 4 kr. Szerkesztőségi és kiadói iroda: Bózsa-tér 6. sz. házban, (kenyér-piacz, Vilmos sörcsarnoka szomszédságában.) Kéziratok vissza nem adatnak. F" *u*. DEBRECZEN TÁRSADALM ES VEGYES TARTALMÚ HETLAP. Hirdetési dijak: Négy-hasábos petit sorért 5 kr; többszörinél 4 kr. Nagyobb és többszöri hirdetéseknél igen kedvező engedmények tétetnek. Bélyegdij:mmdenbeigtatásértkülöa30kr.»fyiittéi? a -ben megjelenő közlemény minden petit sora 5 kr. Hirdetések és elöflsetések hely ben %kiadói hivatalnál, Csáthy Ferenez, Tttegdi K. Lajos és Láseló A. könyvkereskedésében, Budapesten : &omberger A. V., Blockmr J., Eckstcin Mern. és Haa&mstew és VogUr, Bécsben, Prágában Saasemtem és Vogler, A. Qppelik, Schaleck JET. é B Parisban, Hamburgban smajnal-frankínrtban: <?.. Daube és Mosse Bttüolf T hirdetési intézetében fogadtatnak el. Beteg társadalom. Májas 5. Frázissá, szálló igévé lett már ez a két szó, így együtt. Tagadhatatlan, hogy sok benne a pesszimiz* mos, talán némileg túlzásnak is vehetnők, főleg, mikor azok részéről halljuk hangoztatni, a kik egyáltalán nincsenek arra feljogosítva, hogy bírálatot gyakoroljanak. S bizony bátran lehet állítani, hogy a pesszimizmus híveinek axiomaszerü stereotyp kifejezése nagyon, nagyon kevés abszolút értékkel bir. Mert miért beteg ez a mi társadalmunk? Mi benne a kóros tünet? Mit kell orvosolni? Ugy gondolom, hogy ezekre a legsablonszerübb kitételekkel lehetne felelni, a nélkül azonban, hogy ezeknek a kitételeknek csak szemernyi erejük is volna. De lássuk sorba véve az úgynevezett társadalom bölcsészek botrányköveit a fekélyeket, a melyeket ki kell vágni és alapjából kiégetni. A beteg társadalom egyik megbocsáthatatlan bűnének tartják az öngyilkosságot. Vallás -erkölcsi szempontból igazat adok ennek a felfogásnak, de más beszámítás alá jön az állami, a társadalmi élet kötelmei kőzött. Az ember eredeti, Ösjogánái fogva boldogságra van teremtve. Ez a czélja életének, munkájának, fáradalmainak. Persze a legtöbb ember csak a végnél ébred arra a keserves tudatra, hogy egész életében kergette a boldogságot, kereste, várta, remélte s most ime, meghal á nélkül, hogy elérte volna. De az emberek egy másik része veszedelmes stádiumba jut az életnek egy-egy pontján, ugy lehet: a kezdettől nem sokára és még távol a végtől. Ez a veszedelmes pont: kiábrándulás az életből. A századvégi írók talán blazirtságnak nevezik, nincs igazuk. Nem blazirtság ez, hanem: csalódás. Ugy hiszem, hogy nincs ember a földön, kinek életében ne fordulna elö olyan mély és keserves csalódás, a mely a halál utáni vágyat ébreszti fel lelkében. S ez a csalódás. ha igaz, nem is olyan kis dolog, mint hinnők. A csalódott egyszerűen arról győződik meg, hogy.- most már nem lehet boldog soha, egész életében. Nos, az olyan ember> a ki érzi, hogy vele született ősjogának: a boldogságra törekvésnek, a boldoggá Jevésnek útja be van előtte zárva, az olyan ember, ki teremtetése végokának megfelelni nem tud, kérdem: lehet-e hasznos tagja a társadalomnak? A felelet határozott: nem! Sőt az ilyen ember csak zavarja a társadalom harmóniáját* csak terhére van a többieknek. Ha ilyen ember öngyilkossá lesz: az nem kóros tünet, az szerencse a társadalomra. De várjanak kedves theologus uraim, önöket is megnyugtatom: theóriám nem nélkülözi a vallás-erkölcsi alapot sem. Mert az ilyen csalódáson átment embereknek nem feltétlenül kell ám öngyilkossá lenniök; sőt a kik elég müveit lelkűek ahhoz, hogy a vallás ideális magaslatáig felemelkedjenek, azok nem is lesznek azokká. Ezek nincsenek is ártalmára a társadalomnak és igy nem gátolják embertársaikat a boldogság felé való munkálkodásban. Megmaradtak tehát csak azok, a kik korlátolt lélekkel, egyoldalú czéllal, úgy szóiván czéltalanul lépnek az életbe. Oh! azért az ilyenekből is lehetnek jó, hasznos emberek, ha idő előtt el nem következik rájuk a csalódás. Ez pedig voltaképen a körülmények kiszámíthatatlan, ezernyi okában gyökerezik, hát ki van téve neki, épen ugy, mint a véletlen halálnak. De aztán, ha egyszer ki van szemelve áldozatnak, abból az emberből sohasem lesz jó ember, az csak hátráltatni fogja a mások haladását. Ez pedig nem lehet czélja egy társadalomnak sem, hát mit veszítünk azzal, ha ilyeh ember öngyilkossá lesz? Semmit. És addig mindez nem fog megváltozni, mig az emberek lelkébe vissza nem száll a kiirtott, az elhanyagolt vallási érzület, az c tisztaságával és szeplőtlen hitével. idéki liirek. Jégeső és villámlás. Kunhegyesen május -ső napján déli fél tízenkét órakor nagy jégesés volt, volt a jég szemek között dió nagyságú is igen sok, melyeknek alakja két végén benyomott körül pedig gerézdes Yolt, mint a sárga dinnye. A jégeső Kisújszállás felől jött s Madaras és Szent mre felé tartott. A jégeső után két óra tájban egy másik fellegből lecsapott a villám a 60-ik számú házba, de nem tett semmi kárt. Rablógyilkosság. Zsák Jánostrebusái.községi bírót e hó 7-éről 8-ára virradóra három rablógyilkos életveszélyesen össze-vissza szúrta. BÖvid Mrek. Főispáni beiktatás. A szomszéd Szabolcs vármegyében nagy ünnepséggel iktatták be hivatalába az uj főispánt; F e i i t z s c h Berthold bárót/mind megjelenése, mind beszéde általánosan jó benyomást tett a nagy számú ünneplő közönségre. Színészeinket nem győzik eléggé magasztalni a jő nyíregyháziak; lelkesnél lelkesebb szavakban emlékeztek megrólok, ugy az előadás művészi oldalát tekintve, mint a rendezés zsenialitását is. Ha az elqsmerésbez mérten lesz meg az anyagi jutalom is: csak gratulálhatunk derék színészeinknek. Kossuth Lajos arczké^pét e hó 3-án leplezték le Nyíregyházán. Ott volt az elhunyt nagy ember fia Kossuth Feren ez is, A beszédek, mik ott elhangzottak, messze túlszárnyalják a köznapit; annyi ideális, annyi magasztos eszme talált ott kifejezést, hogy szinte emelkedik.z ember kebele olvasásuk közben. Mint levelezőnk Uhu, az a?czk$p igen találó s remek kidolgozású, -~ Te i v é r c s i k ó k árverezése, Kisbéren. F. évi május hó 26-án, déli egy órakor, a kisbéri m. kir. állami ménesben a kövekező egy éves angol telivércsikók fognak azonnali készpénzfizetés mellett árverés utján eladatni:. Pej mén. 2. Pej kancza. 3. Sárga mén. 4. Pej kancza. 5. Pej kancza. 6. Pej mén. 7. Pej kancza. 8. Pej mén. 9. Pej mén. 0. Pej kancza.. Pej mén. 2. Pej kancza. 3. Pej kancza. 4. Sárga kancza. 5. Pej mén. Lelkészi jubileum. Madarász mre, karczagi ev. ref. lelkész, egyháztanácsí elnök, országgyűlési képviselő, lekészségének negyedszázados évfordulóját folyó hó 26-án éri meg. Karczag város vallásos és hazafias lelkű közönsége megragadja az alkalmat, hogy szeretett lelkipásztorával és országgyűlési képviselőjével ünnepeljen együtt ez örömnapon, emlékére a szép és kedves múltnak, zálogául a még szebb és kedvesebbb jövőnek! Legyünk segítségére a kisszőuő* birtokosoknak! A szőllők felújításáról szóló törvény és szabályzat bár hivatva van a minimális területre nézve is segítséget s kölcsönt adni, mégis jelenlegi keretében a kisbirtokosok vonakodnak ezt igénybe venni s aggályaik nem is minden oknélktilek. És mégis a kisbirtokosokon, termelőinknek zömén segíteni s azt kész szőllőhöz juttatni: ez volna ugy a törvényhozásnak, mint a társadalomnak feladata. Ugy véljük, hogy ezt a kérdést az országos szőllőtelepitő-szövetkezet fogja megoldani, mely a helyes utón jár, midőn az alább körülirt eljárást szándékozza meghonosítani. Számitásunk alapjául ne vegyük a törvény minimáiis területét, hanem. kat. holdat. ly szőlősgazda, hogy szellőjében a rigolirozást végezni képes legyen, kapna a szövetkezettől részletekben száz forintot. Ezzel meg van adva a mód? hogy az illető saját erejéből rigolirozhasson. Tavaszszal aztán kap körülbelül 00 forint értékéig menő amerikai aíanyvesszőt és oltványokat, és 50 forint értékű karót. Lássuk tehát, minő kölcsönben részesül az egy holdas gazda. Eigolirozáshoz kapott 00 forintot, oltvány és alanyvessző képében 00 forintot, karó képében 50 forintot. Egy szövetkezeti részvényjegy 50 forint, mert tartozik taggá lenni és egyéb kiadásokra 60 forintot; tehát összesen 350 forintot. Ezt az összeget a 4-ik vagy 5-ik évtől 35 forintjával az esedékes kamatokkal együtt 0 év alatt könnyen letörleszthetí. Hogy egy hold betelepített kész oltványszőllő évi 35 forint törlesztést 0 év alatt kibir-e, ehhez azt hiszem nem kell magyarázat, sem túlságos Vérmes remény, ha átlag felvesszük, hogy 20 hectolitert terem a 5 forint. Ezen a módon a kisbirtokos könnyű szerrel termő szőllőhöz jutott. Az egy holdnyi terület birtokossá 5 év múlva nem tartozik többé és szövetkezeti részvényjegygyel is bir. Az elmondott (eset csak egy példát világit meg; de ehhez hasonló esetek számtalan variációban fognak érvényesülni. Ott van egy másik példa, midőn az Agrár-bank által adandó kölcsönesetekben a szövetkezet fogja a telepítést végezni s a tulajdonos a harmadik évben, midőn az már termőre fordult, átveszi a betelepített szőllőt. A szövetkezet van hivatva a kistermelőn T Á. R. O!ZÍ A. fadit-a JTAT u rta: Szüts Jenő. Óh ti naiv, képzelgő óriásoki Kiket az ég megvert a törpeséggel És mert igy senki meg se látná, Hogy a világon éltek csel nélkül. Hát hénczegéssél, rongy hivalkodássál, Por-hintő, rút szerepre Mszen Még ti akartok hősies csatában A szent morálnak védelmére kelni? Ti, akik mint festett divat modellek, Hitvány bábok a más kezében, > Csák öltözködni tudtok, semmi mást 8 még jó szerencse, hogy ha némelyik Automatát hordoz fejében, Mely "kormányozza léptét, tetteit. Még U akartok prédikálni másnak, Hiu,piperkőez ifjurák, Ti affektáló századvégi lények, Kikbmalig van emberi! Ha látom Szánalmasan, badar beszéd között, détlenül vűwgni társaságtok: Ügy gondolom, hogy Darvin nem csalódott. S ti mindahányan régi és dicső Családnak vagytok ivadéki. Kár, Hogy még ezekhez is idővel, Oly csúf oson hűtlenné hitetek És jót nevettek ősötök felett, Ha meglátjátok a menazsériában. E hálátlanság rút dolog valóban, Egy kis komolyság biz nem ártana, Hogy Ősötökben néma tisztelettel Tiszteljétek meg önmagátokat. No lám, ha szivetekből már kihalt A tisztéletnek e paránya is: Csodálkozásra többé nincsen ok, Ha bármit tesztek is. Panaszra ajkam óh, de hogy nyitom, Hisz* nem tespedtek tétlenül: JBohóczkodtok, ha kell, a, bálieremben, Uraljátok a séta téréket S e közben bárha nem müveitek is mást, He van beszéd! ügy jár a nyelvetek, Mint amotóla. Hát ez is dolog! Avagy napjában öltözködni tízszer, Tükör előtt tetszelgő macska módra; Nem nagy dolog tálán? Nehéz bizony. Elkeli találni a közép utat, Hogy hölgyeidnek, akiket imádsz Bár éltérő Ízlésük szerfelett, Magas tetszéséi egyaránt kinyered. A szőke Lola ugy hevül esák érted, Ha gyér hajad bodros tincsekbe hull A szem fölött borongó, homlokodra; Hát megteszed. Viszont Hosettenek Ártatlan smve csak ugy ver féléd, Ha bajszod s lakájos közletted Göndörré lesz a sütő vas alatt. Hát megteszed, hisz ennyi áldomattál, Ha hölgyed szivét fogva tarthatod, Mesésen olcsó ár néked, ki a Szerelmet pénzértékbe méred. Ninette, a pajkos kis Ninette, Fess Öltözéked rabja. Hízeleg Üres lelkednek e kis gyöngeség, Hát megteszed, a mig csak a szabód Jószívűsége számlát nyitni kész S akár mindennap uj kosztümben állsz Az utcza-sarkon, várva kedvesed. Jövevény a másvilágról. A Debreczen-Nagyyáradi Értesítő" számára irta: Falk Richárd. Öt óra után, a színház udvaron állottunk. A bohémé világ minden kasztja képviselve volt. Egy nagy csoportban a komikus mesélte el a jó atya sten tudja hányadszor? mi a külömbség a soubrette és a couverte között. A lelkes publikum kaczajjai fogadta a csiklandós magyarázatot. Az oszlopnál egy színházi lap komoly dramaturgja csipkedte a naivakat (nem reálisan, de ideálisan), mondván: Hja manapság, már nem szabad naiva szerepeket kiosztani, ma nincsenek naivak','..!* Mint üldözött gerlék, hagyták ott á kritikust a kicsikék, Malmi festő és Szőke újságíró körül csoportosulván, kik a női ruha elméletet fejtegették, tekintettel a térbeli érzékelhető idomokra,.. A kerítéshez mentem s czigarettre gyújtva szemléltem a nyüzsgő világot. Egy alacsony, töpörödött emberke bocsánatot kérve, tüzért esdeklett. A lámpa bevilágított arczába. Te vagy Miklós! szóltam s elejtem a czigarettem. Én én! De azért kár a czigarettért szólt s felvéve. Hideg borzongás futott át testemen. Nem a hideg borzongása ez, hanem az, a mit akkor érzünk, midőn otthon viharos estéken kandalló mellett rémhistóriákat hallunk. Te élsz!? Már én igen, nesze komám czigaretted. Köszönöm! s elutasító kézmozdulatot tettem. Akkor engedelmeddel zsebrevágom. És a czigarette egy ódon^ foltos kabát zsebében tűnt el. Nem szédelgés, uraktól átjátszott czigarettát szívni. Tudod otthon a padlás-szobámat füsttel fütöm. Este nyolez órakor hozzáfogok pipálni és egy órakor lefekszem. De már három órakor megint pipálok, hogy hattól nyolezig szundikálhassak. Egy szóval elpipálom az életem, mert magyar nemes vagyok..,! gy csak a másvilágról megtértek szoktak beszélni. Szólj! Te vagy Gáth Miklós? Te voltál a tornai nábob fia? Beszélj! Hiszen te meglőtted magad s meghaltál. Mit keresel te boldogtalan Ugyanazon társaság, ugyanazon disputa Va embelami keserűt kívántam meg, hogy megjöjjön a továb Hallgass meg. Mielőtt elmondanám neked még a világon? biakhoz az étvágyam. történetemet, igérd meg becsületszavadra, nem A hópelyhek lassan szállingóztak, a tekintélyes mondod meg senkinek sem, hogy élek. színház ugy nézett ki, mint valami nagy eszkimó Beccsületemre. kunyhó. Áfák, az utezák, mintha őszülni kezdtek Mint tudod szerelmes voltam, de kibe? azt volna. Csípős, hideg szellő lengedezett, A lámpásokat nem. Egy színésznőbe. Csákváron játszott naiva meggyújtják s vakító fehérségben fénylik a színház szerepeket.. Nem akarok sokat beszélni, elég az, környéke. hogy öt év alatt ugy elpuczultam a vagyonomat, mint Jfcjftil «feámimlik3&ö9s ffél-ir m. U4iLi s<t *vms& osiatolv.

2 segíteni az által, hogy neki szőllőt telepíteni segít és hivatva van a folytonos érintkezés által a szakértelmet fejleszteni, oktatva telepíteni. Kész szőllőt a kistermelőnek, nem pedig pénzt, mi markát égeti í Ez itt a jelsző. Lépjen be a szövetkezetbe tagul saját erejéhez képest minden honpolgár, hogy minél előbb lehetővé válhasson a kisbirtokosnak nyújtandó segítség. E mellett, mivel a szövetkezet pénzét folyton haszonnal fogja befektetni, a részjegyek után tisztességes kamatra is van kilátás. rodalom és művészet. * Érdekes helyi munka. Népszerű útmutató és tájékoztató a közönséget érdeklő pénzügyi törvények és szabályokról" czim alatt JJŰCZ Gábor és Ssüts Jenő pénzügyi tisztviselők igen hasznos és derék könyvet szándékoznak kiadni, a moly közhasznú voltánál lógva nem kis kelendőségnek fog örvendeni. Az előfizetési felhívás többek közt kővetkezőket mondja: Hosszú évek gyakorlata s az ujabb intézkedések folytonos szem előtt tartása szükséges ahhoz t hogy pénzügyi dolgokban gyorsan és hibátlanul járhassunk el; de vájjon a pénzügyi dolgokkal tüzetesen, hivatásból nem foglalkozó magán eniber hogyan szakítson magának időt és alkalmat az óriási halmaz pénzügyi törvények és szabályok átta mdmányozására, a mire pedig föltétlenül szüksége van, ha valami olyan ügye adja elő magát, mely a 2>énzügyi igazgatás körébe tartozik. S ugyan kinek ne volna ilyen ügye? Az ilyen magán emberek s álta lábon véve a nagyközönség kényelmére: ezélíink a régen érzett hiányt pótolni s az érdeklődök kezébe olyan könyvet adni, a mely röviden, könnyen áttekinthető beosztással teljes egészében felölelje azon pénzügyi törvényeket és szabályokat a követendő eljárásokkal kapcsolatosan, a melyekre a gyakorlati élet ben leginkább és elkerülhetetlenül szükség van. Útmutató s teljes íájékoztatásid szolgáló könyvünh tartálma ki lesz egészítve a szükséges kérvény, bejelentési és egyébb beadvány mintákkal, a melyeknek ismerete mellett lehetővé lesz téve a nagy közönség számára } hogy hosszadalmas utánjárások, esetleg költséges ügyédi közbenjárás nélkül könnyen s a legrövidebb utón elintézhessék a pénzügy körébe tartozó ügyeiket." A 5 8 ív terjedelmű, vaskos és eaínoa kiállítása könyv előfizetési ára négy korona lesz, a mely összeg a debreczeni kir. pénzügyigazgatősághoz küldendő. Bolti ára magasabb lesz. A mü f. évi szeptember hóban jelenik meg s szíves gyűjtőknek minden öt példány után egy tiszteletpéldány jár. A hasznos munkát melegen ajánljuk a t. közönség figyelmébe. A Wodianer F. és Fiai ozég, cs. és kir. udv. könyvkereskedés kiadóhivatalában megjelenő nagy miileniumi emlékműből a Szalay-Baróti-féle Magyar Nemzet Történetéiből most érkezett hoziánk annak hatvanegyedik füzete, melyben a Habsburg házbél választott királyok korában uralgott köz és műveltségi állapotoknak a leírása folytatódik, rend kivül érdekes adatokat szolgáltatván őselődeink nyíl tános és magánéletének a megismeréséhez. Egy kettős külűti műmelléklet, Bákőezy Ferenez fejedelem ismert manifesztumának egy kisebbített hasonmását, másika pedig Madarász Viktornak egy Zrínyi lona feladja Munkáos várát" czimü, igen hatásos festményének egy pompásan sikerült reproduktiőja. A többi Hisszük, hugy e hirt olvasóközönségünk a leg- nagyobb örömmel fogadja, mert Szüts Jenő neve garancziát nyújt arra, hogy eddig is számottevő lapunk irodalmi nívóját emelje. Kívüle a lap számos jó nevű külm unka társat is nyert, akik dolgozataikkal már legközelebb be is mutatkoznak. Kinevezés. A hivatalos lnp egyik száma közli, hrgy Ő felsége dr. Udvarhelyi Dezsőt, a debreczeni kir. táblához beosztott jegyzőt, a derecskéi járásbírósághoz albiróvá nevezte ki. Királyi kitüntetés egy debreczeni annak a rendje. Mikor ezt meghallotta Giza, Sckabenheim hadnagygyal, a kinek az egyik füle kautskukbói van, (én metéltem le a valódit) megszökött Niederdorfból, egy kis német tengermelléki faluból, a hol nyáron át időztünk. Zokon vettem nagyon. Egy délután éhesgyomorrai egyet gondoltam és szivén lőttem magam. A falusi orvos halottnak nyilvánított. El is akartak temetni, de én megszöktem a koporsóból. Éjjel, mikor rám tették a fedelet, mint valami mély álomból ébredtem fel. Körülnéztem. Sötétség mindenütt, a koporsó fedelet ledobtam magamról. Holdvilág kandikált be az ablakon s kuvik madár rendezett a tiszteletemre szerenádok A szobasarkában ócska ruhákat találtam. Felöltöztem és elrohantam. Tovább mi történt velem, azt csak hallomás után tudtam meg. Felszedtek s azok a szamár orvosok meggyógyítottak. A kórházbői a főorvos ezekkel a szavakkal bocsátott el: Vigyázzon magára! Őrizkedjék a legcsekélyebb felindulástól, mert ortériája megrepedhet* Már tudni illik az a bolond golyó nem a kamarába ment, hanem az ortériámat szakította el. Hja! Tévesztett utak mindenütt. Ez alatt engem eltemettek és a pesti újságok kegyeletesen emlékeztek meg., rólam, mint korán elhunyt ifjú mágnásról... u Ötven márkával zsebemben álltam a kiéli országútnak Gondolkoztam: mitévő legyek!? Elhatároztam, hogy ezentúl inkognitó élek: csak nem fogom kikiáltani a világnak, hogy élek S? A hitelezőim rám szakadnak, csak nem leszek, bolond, hogy ráfizessek az életemre, elég sokba van már ugy is. Gyalog mentem Berlinig. Onnan vonaton haza, ha ugyan van hazám. Aztán eljöttem e kis városba, napdijas vagyok a Khon és Steiner" tűzifa czégnél. 80 kr elég szép summa, megélhetek belőle. No. de szervusz! Látogass meg, Domb-utcza 440, padlás egy. Köszönöm a czigarettát...í Gallérjába húzódva, gyorsan elsietett a ropogéj havon, DEBBECZEN.KAGYyÁBAD ÉRTESÍTŐ. illuszfcráoziók a következők: Hímzés a XV. századból. Előkelő uri viselet a XV. századból Előkelő női viselet a XV. században. stvánffy Miklós, Tinódy éneke Losoncai stván haláláról. * A budapesti lóversenyek beálltával szolgálatot vélünk tenni t. olvasóinknak, a midőn egy kiváló szaklapot, mely a lóversenyt, a lótenyésztést óa'társ a sport összes ágait írásban és képben felöleli, melegen ajánljuk. Ez a kitűnő BporfcuJBág az őszi Kornél szerkesztésében megjelenő SPORTÉLET", mely gyönyörű kiállításban, számos illusztrácziőval s mindenekfelett érdekes tartalommal jelenik meg. Előfizetési ára egész évre 2, félévre 6, negyedévre 3 frt. (Kiadóhivatal: Budapest, V. Szép-utcza 3.) * A thessaliai határon veszítenek a görögök. Erről a vidékről s a küzdő felekről bő értesítést közöl írásban és képben a Kőpea Családi Lapok" szépirodalmi hetilap, mely oly annyira el van terjedve s oly kedves lapja a müveit közönségnek, hogy szinte várva várják mindenkor megjelenését. De nem is csoda, mert oly erőket számlál munkatársai közé, kik már eddig is fényes nevet vívtak ki maguknak az irodalom terén, e mellett azonban a fiatal tehetséges íróktól is közöl dolgozatokat. Évenként 4 külön beköthető regényt nyújt előfizetőinek a legjelesebb írók tollából. Kedves barát, szórakoztató társ, oktató mestere e lap a magyar családoknak s irályelve mindig az volt, hogy előfizetőinek, mindenkor csakis a legjobbat nyújtsa. Előfizetési ára egy évre 6 frt. Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal, (Budapest, Vadász-utcza 4 sz.) Karczolatok. Dehreczen, május 5. Mint hirlik, a debrezeni rendőrség egyenruháját és rangjelzését megváltoztatják. A közönség nem bánná, ha magát a rendőrséget is ujjal cserélnék föl. * Mióta a színház kapuit végleg bezárták és elutazott Albus, a Tháiia templom környéke igazán bus. Egész napon át csak a színházi tűzoltók ácsorognak előtte és őrzik a bezárt ajtókat, hogy valami tervekkel felfegyverkezett idegen be ne tévedjen s odabenn ki ne ókumlálja: vájjon hogy volna jobb azt a kényelmetlen, divatját múlt nézőteret átalakítani?! Bizony, bizony mondom nektek, bölcs tanácsurak, hogy a szeson alatt oly gyakran emlegetett átalakítás munkálataira elérkezett az idő! «i >?*{ '' " - Jól értesült körök azt állítják, hogy az átalakítás nem is fog megtörténni állat védelmi szempontból. Nem akarják ugyanis megzavarni a színházi egerek és egyébb férgek kedélyes nyári mulatozását. * No ami azt illeti, nekünk is megvan a mulatságunk : az orfeum. A magyarra fordított, lenge kosztüm múzsa ugy látszik, - többre tartja saját magát, mint mi őt; épen a színház mellett telepedett meg. Az éjjeli duhajkodás áthallatszik az oszlopos csarnokokba s az álmukból felvert Bánk, Melinda, Hamlet és Ofélia kíváncsian hallgatják az idegen hangokat. * ; Egy fiatal férjnek bájos kis felesége tegnap előtt elutazott a mamájához látogatóba. Érthető dolog, hogy a férj itthon maradt. Az első nap csak elment valahogy, de már tegnap sajnosán kellett nélkülöznie a szerelmes assszonykát. Bosszul lett. Orvoshoz ment. El mondta, hogy baja van. Maga sem tudja: mi. Rósz az étvágya, nincs kedve. Csupa spleen. Rendeljen valami orvosságot neki. És mit rendelt az orvos? 'Orfeum cseppeket! Ez a hét legroszabb viczcze s annál roszabb, mert * helyi érdekű is egyúttal. A helyi érdekűről jut eszembe, hogy Bobieczky Sándor dijat nyert a viczinális vasutakról írott munkájával. Bebizonyosodott, hogy az igazi tehet ségnek nem kell reklám dob. íme Dobieczkyt a legmagasahb helyen méltá nyolták s ez nem csak ő rá, hanem magára Debreczen városára is dicsőség! Egy élczelőnk az akadémiát zöldséges kerthez hasonlította. Talán igaza volt. Lám a nagy gyűlését is tavasz kezdetén: a zöldülés szakában tartotta meg... * A természetben is kivirult minden. Csupa szin, illat, verőfény, No, de mégis leginkább meglászik a tavasz a szerkesztőségek papir-kosarán. A fagyos szentek is elmultak szerencsésen. Ezúttal hát a gazdák ellen intézett minden merényletük befagyott... így van jól. Fulánk. HÍREK, A szerkesztőségből. Mai nappal Mihalovich Szüts Jenő, az előnyösen ismert, kitűnő tollú fiatal irő, lapunk szerkesztőségének kötelékébe lépett, mint lomunka- gyárosnak. Tarcsay Lajos, volt budapesti kártyagyár-igazgató a jelen év elején városunkba költözött abból a ezéiból, hogy itt állítson fel kártyagyárat, a mely Tarcsay Lajos Első kártyagyára í)ebreczen u czég alatt a kir. törvényszéknél már a legközelebb bejegyeztetik és örömmel jelenthetjük, hogy berendezése folyamatban van. Tarcsay budapesti működésével előkelő nevet szerzett magának, ugy hogy már a múlt évben is, mint állandó ker. statisztikai értékmegállapító kitüntetést is kapott. E kiváló gyáros a múlt évben az ezredéves kiállítás budapesti kerületi bizottságának volt tagja s mint értesülünk ő felsége e minőségében a kiállítás körül szerzett kiváló érdemei méltánylásául legfelsőbb elismerését" fejezte ki Tarcsaynak, melyet b. Dániel Ernő keresk. miniszter leiratban juttatott Tarcsay Lajos tudomására, A leiratot a miniszter Budapest székes főváros főpolgármestere utján küldte el, a ki a főváros részéről szinten kifejezte köszönetét a derék gyáros iránt, a múlt héten érkezett hivatalos levelében. Debreczen a pozsonyi ünnepsége ken. A pozsonyi koronázó szobor ünnepies leleplezésére, melyen jelen lesz a király és családjának csaknem minden tagja. Debreczen város küldöttei Simonffy mre kir. tan. polgármester és Király Gyula tanácsnok pénteken utaztak el. Hajduvármegye nem képviselteti magát az ünnepélyen. Meghivó. A tiszántúli ev. ref. egyházkerületi Egyházi értekezlet választmányi ülése Debreczen szab. kir. városban 897. Május hó 20-án délután 5 órakor a collégium dísztermében tartatik. Főbb tárgyai: A nagyváradi értekezlet végzéseinek foganatosításáról jelentés, a szakosztályok megalakítása, a szatmári közgyűlés idejének és tanácskozási rendjének meg állapítása, inditányok. Ez ülésre a. választmány tagjait tisztelettel meghívja az elnöks ég, A Dóczy-znajálist e hó 22-én szombaton tartják meg a nagyerdőn. A belépti-díj 50 kr lesz, a melynek fizetése alól azonban a növendékek két-két hozzátartozója fel lesz mentve. A debreczeni kaszinó közgyűlését, mely a múlt vasárnapról elmaradt, ma délelőtt tiz órakor tartja meg saját helyiségében. A közgyűlés érdekesnek és népesnek Ígérkezik. Lemondott szolgabíró. A b.-ujvárosi járás egyik szolgabirója dr. Forray András bejelentette állásáról való lemondását. Kitűnő erőt veszít Forray ur lemondásával közigazgatásunk : közelebb Hajduvármegye. Több helyi lap azon téves hirt bocsa totta világgá, hogy a helybeli ev. ref. egyház prezsbiteriuma e hó 6-kán gyűlést tart. Ma a mint legbiztosabb informácziónk folytán mondhatjuk még azt sem tudják az illetékesek : mikorra lenne szüksége egy ilyen prezsb. gyűlés összehívásának. A vasúti harangjelzés. Június hó elsejével az összes magyarországi állomásokon megszűnik a harangjelzés Meghívás. A debreczeni izraelita szentegylet 897. május hó 23-án, d..u. 3 órakor az egylet hivatalos heyiségében (Piacz-utcza 824. sz. házban az emeleten tartandó közgyűlésére. Tárgy: Az alapszabályok módosítása. A debreni izr. szentegylet nevében: Biedermann József elnök, Kúti Zsigmond jegyző. Figyelmeztetés: A választmánynak f. évi április hó 29-én hozott határozata értelmében ezen közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozni fog. A vidéki hirlapirők szövetségének helyi bizottsága nyári estélyek rendesét vette tervbe, amelyeknek tiszta jövedelmét a hírlapírói szövetség nyujdijalapja javára fordítják. A fényesnek Ígérkező estélyeket a jövő hónapban szándékoznak megtar tani, a mikor is azokon a színtársulat szünidőt élvező összes elsőrendű erői közre fognak működni. Bélyeg-mentes anyakönyvi kivonatok. A belügyminiszter az elismert jellegű betegsegélyző pénztárak, illetve ezek tagjai részére hivatalos használat végett szükséges anyakönyvi kivonatok díj- és bélyegmentessége tárgyában körrendeletet intézett valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjéhez. ~ Hymen. Mészáros Dániel helybeli kir. törvényszéki kiadó eljegyezte Gönczi Endre városi árvaszéki irattárnok és irodatiszt bájos és müveit leányát: o n á t. ~- Szívből, minden jót kívánunk a jegyes párnak. Hortobágyi lótenyésztési jutalomdíj kiosztás. A debreczeni gazdasági egyesület a Hortobágy pusztán, 897. május hó 23-án vasárnap délelőtt 0 órakor, a lóvásártéren népies lókiállitást s lótenyésztési jutalomdíj kiosztást s ezzel egybekötve csikós versenyt rendez; a lódijazáson 7 díjtétel bocsáttatik a közönség rendelkezésére a csikós versenyen pedig öt. 50 éves születésnap. Messze vidéken, de itt helyben is annyiunk által tisztelt, szeretett pénzügyi helyett, igazgató ngs. Orosz László, e hét folyamán ülte ötvenedik születése napját, jobban mondva érte el. A minta hivatalnok, a szerető, gyöngéd férj, a hasonlíthatatlan jó édes apa, a régi időből ránk maradt magyar házigazda : öyéiaek s mindannyiónknak örömére szivünkből kívánjuk, hogy egy másik ötven évet is érjen el a mostanihoz hasonlói szituáeziók mellett. A magyar kir. államv, városi menetjegy irodája a Hamburgban, juni. hó 2-ig megtartandó állat-kiáuitás és kertészeti-kiállítás alkalmából, nagy társas kirándulást tervez. A teljes ellátást (italok kivételével) biztosító részvétdij az. oszt. utazók számára 30 írtban, a. oszt. utazok számára 05 forintban állapíttatott meg. Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál a szerkesztőség. Halálozás. A következő gyászjelentést vettük : Mély fájdalommal {tudatjuk jó apánknak, nagyapánknak, szeretett sógorunknak és a kedves rokonnak: Gr a n z le r Lajos urak, Zemplénvármegye bizottsági tagjának folyó hő 0-én, délután 2 órakor, hosszas szenvedés után, életének 79-ik évében végkimerülés folytán bekövetkezett gyászog elhunytát. A megboldogult hűlt tetemeit f. hó -én, kedden, d. u. 3 órakor, a Miklós-utczai 923. számú háznál tartandó gyászszertartás után az izr. sírkertben fogjuk örök nyugalomra helyezni. Ezen végtisztességtételre az elhunytnak és családunknak barátait fájdalmas szívvel meghívjuk. Debreczen, 897. május 0. Gyermekei: özv. dr. Erényi Jakabné, szül, Ganz!ez Jozefa, Falk Lajosné, szül. Ganzler Eugénia. Veje: Falk Lajos. Unokái: Erényi Ervin, Erényi Nándor, Falk Richárd, Falk Ali ce, Falk Tibor, Falk Félix. Sógora: Kornstein Lajos. Sógornői: özv. Kornstein Mórné. szül. Fieiszner Róza, özv. Kornstein gnáczné, szül. Fieiszner Lina; a számos rokonság nevében is. Az adózók érekében. Az 897-ik évben kivetendő. osztályú kereseti adóra vonatkozó adóztatási javaslatokat előtüntető kivetési lajstromok a városi adókivető osztályban (Hungária épület. emelet 3.ik ajtó) 8 napi közszemlére f. év május -től kitéve vannak, mihea képest az adózók figyelmeztetnek, hogy a kivetési lajstromokat saját érdekökben tekintsék meg, ha a kivetés ellen alapos felszólalásaik vannak, a következő sorrendben a városháza kistanácstermében tartandó tárgyalások alkalmával előadhatják és pedig: május 2ö-n: Hatvanutczai lajstrom 60 tételig; 2-én: Hatvan-utczai lajstrom 6 02 tételig és Csapó-utczai lajstrom 40 tételig; 22-én: Csapó-utczai lajstrom 4 87 tételig és Péteríia-utczai lajstrom 40 tételig; 24-én: Péterfia-utczai lajstrom 4 75 tételig és Kossuthutczai lajstrom 56 tételig; 25-én: Varga-utczai lajstrom 75 tételig; 26-án: Piacz-utczai lajstrom 80 tételig; 28-án: Piacz-utczai lajstrom 8 44 tételig. A tárgyalás minden napon délelőtt 8 órakor veendi kezdetét. Debreczen sz. kir. város adóügyosztálya. A Debreczeni iparos-segédek tovább képző és szakrajztanfoly&manak" évzáró vizsgája május 6-án d. e. 9 órakor az állami főreáliskolában tartatik meg, Hyilvános köszönet. Boldogult édes atyánk dr. Ganzle r Lajos orvos ur elhunyta alkalmával kötelességünknek tartjuk, hogy hálás köszönetünket nyilvánítsuk mindazon helybeli igen tisztelt orvos uraknak, kik a megboldogult kollegát önzetlenül gyógyították. De köszönetünk és soha nem múló hálánk különösen nagyságos dr. C s i k o s Sándor orvos urat illeti, aki önfeláldozó, baráti szeretettel ápolta az elhunytat és tőle telhető minden nemes eszközzel enyhítette szenvedéseit. Fa k Lajos, a gyászoló család nevében. A Debreczeni Munkás Dalegylet" Kubacska stván helybeli ág. hitv. ev. tanítót, mint a ki a dalegylet megalapításában tevékeny részt vett és annak több éven át karmestere volt tiszteletbeli tagjává választotta. Az erről szóló díszoklevelet a dalegylet alelnöke Ni eh t József e napokban személyesen hozta el ós kézbesítette fentnevezett tanító urnák. Borminták lefényképezése Röntgensugarakkal. Bordeauxban egy fiizikus a Röntgensugarak segélyével különféle bormintákat fényképezett le és a lemezén fekete pontokat fedezett föl. E fölfedezés folytán az illető bormintákat vegyelmezte s kitűnt, hogy a lemezen mutatkozó fekete pontok, a borban levő idegen anyagokat fukszint, anilinsavat, gliczerinsavat s más efféléket jelentenek. A természetes bor lefényképezése egészen más eredményt mutatott, a mennyiben a fényképlemezén a fekete pontok teljesen hiányoztak. Dr. Bulyovszky József egykori debr. ügyészt R á c z Mihály ellenében 3 szó többséggél N.-Várad polgármesterévé válalasztották. Gratulálunk mind a választóknak, mind a megválasztottnak. Az öreg Szinnyéi bácsit, a nemzeti múzeum 25 év óta buzgó hivatalnokát kir. tanácsossá nevezték ki. A szalacsi lelkész választás. A?, érmelléki ev. ref. egyházmegye időszaki tanácsa az 896. évi augusztus hó 6-án tartott szalacsi lelkészválasztást megsemmisítette. Katonazene. Az Angol Királyné" szálloda udvarát igen elegáns, díszes és kellemes nyári étkezőhelyiséggé alakította át H a u e Bertalan tulajdonos, a ki modern igényekkelíp#ffíé kitűnő Ízléssel tuo^ám^lni. Szombafe^^isTzután minden szombaton a 39.'!%^^^ziÍi. kitűnő zenekara válogatotott.. niüsorf al ifegp^ a k özönséget gyönyörködtetni, anélkül, hogy egy^*4ffil.ön díj terhelné a közönséget.?^*% Tárgyalás. Május hó 9-én szándékos emberölés büntette kísérletével vádolt ifj. Bertái a n József h.-böszőrményi lakos bünpöre fog * debreczeni kir. törvényszéknél tárgyaltatni. - fj. Bertalan József felhevült állapotában ez évi márczius 6-án nejére tört s annak balkarján súlyos testi sértést okozott. A tett elkövetése átán maga jelentkezett a bíróságnál. A védői tisztet Konrád Sámuel ügyvéd, nyugalmazott törvényszéki biró ur, mint hivatalból kinevezett védő fogja teljesíteni, kinek ez lesz első védbeszéde. Nevezett ügyvéd ur évig a bűnügyi végtárgyalásoknáí teljesített ítélkező birói tisztet. Schaf János táncztanitő próba-bált rendez ma (vasárnap) a Korona" vendéglő táncztermében. a mtll4 kl te&u

3 DEBBEOZEN-NÁGYYÁBAD ÉBTESTÖ. Hogy minőén tévedés elkerülve legyen ezentúl ezen a&tós&gliag be Közegészségügyileg megvizsgálták és véleményt mondottak róla. &. legrégibb, leghatásosabbnak bizonyult és legolcsóbb népies háziszer, mely a mell- és tudöfáj dal jegyzett védőjegyet használom. osakat enyhíti stb. s belsőleg és külsőleg alkalmazható. * Valódiságának jeléül minden üveg egy ezüst hüvelylyel van ellátva, melyen cégem Thierry Adolf, gyógyszertár Az őrangyalhoz" van bevésve. Minden balzsamot,; mely nem a fenti söidnyomásu védőjegygyei van ellátva, utasítsanak vissza, mint hamisítást ós utánzatot, mennél olcsóbb; annál értéktelenebb. Tehát mindig pontosan figyeljünk az itt látható zöld védöjegyre. Egyeaül valódi balzsamom hamisítóit és utánzóit, valamint értéktelen utáneatok, melyek a közönség megtévesztésére más balzsamjegygyel vannak ellátva, elárusítóit, általam a vódöj egy törvény alapján törvényesen lesz üldözve. Hol balzsamom részére nincsen raktár, _ rendeljenek közvetetlenül ezen a cimen: Thierry A. Őrangyal gyógyszertárnak Pregrada, Eohitsohaauerbrunn mellett. 2 kis vagy 6 duplaüveg ára Magyarország éa Ausztria bármely postahelyére 4 koronába kerül, Bosznia ős Heroegovinába 2 kis vagy 6 duplaüveg ára á Ü2F?5? 6 J?? Uér > 2 kis vagy 6 duplaüvegnél kevesebbet nem küldök. Szóijelkuldés csak a pőnz előzetes beküldése vagy utánvétel mellett., mindenkor figyelemmel legyün& a zöld védőjegyre, melyíyal valódiság Jeléül minden üveg el van látva. H walőslt angol csoaakenocs ereje itatása. Ezen kenscscsel egy 4 éves gyógyíthatatlannak tartott csontszu teljesen meggyógyíttatott, ujabban pedig egy 22 érés nehéz rákszerii baj niegorroaoltatott. Az angol csodakenőcs, mely a legsúlyosabb és idült bajoknál a szented5 emberiségnél a legjobb ered ménynyel használt szer. A sebek gyógyítása, úgyszintén a fájdalom eny teaherrytt hítésében felülmulhatlan; föalkatrészét a piros rózsa rosa centifola"-?kebfádá ban létező csodaszerfi gyógyers, összeköttetésben renűkitöli SJégyhatásHk miatt kitűnőknek elismert más anyagokkal, képezi. Az angol csodakenöos használható : A gyermekágyasnö mellbajánál, tejgyülemlósnól, mellkeményedésnél, orbáno, mindennemű sérelmek, láb- vagy osontsebesülósek, sebek, genyedtsóg, dagadt lábak, söt csontszu ellen; ütés-, szúrás-, lö-, vágás-és zuzódási sebek ellen. Használható minden idegen részek u. m. üveg-, faszálka, homok, szilánk és tüskék eltávolítására. Mindennemű daganat, kinövés, pokolvar, ujjáképzödés, söt etegeknél hosszabb íókvós által támadt sebek, nyakdaganat, vórtorlódás, íülzugás éa a gyermekeknél előforduló kisebesedések ellen stb. Az angol csodakenöcs minél régibb, annál kitűnőbb hatásában. gen ajánlatos ezen egyedül álló szerből elörigyázatképeri minden családnál készletben tartani. Két doboznál kevesebb nem küldetik; a szétküldés kizárólag az összeg előleges beküldése vagy pedig utánvétellel eszközöltetik, 2 tégely, csomagolás, szállítólevél éa bérmentes megküldéssel S korona és 40 fillér. Ssámos bisonfilvánsr áll rendeliiesésre. Figyelmeztetek mindenkit a hatástalan hamisítványok megvételétől, 8 kérem szigorúan arra ügyelni, hogy minden tégelyen a fenti védjegy és cégnek Az őrangyal gyógyszertárnak" Fregradában beleégetve kell lennie és minden tégelynek egy használati utasításba kell becsomagolva lenni ós fent látható védjegygyei ellátva. Az egyedüli és valódi angol csodakenőcsöm hamisítói és utánzói, a védjegy-törvény értelmében szigorúan üldöztetnek, ópugy ezen hamisítványok terjesztői. Egyedüli beszerzési forrás: Spangsrai-gfdgiftár, r M^lal a»s«^ '<. ü u Fregradában Kohitsch-Sauerbrunn mellett. A Bafct&r 9, legtöbb gyógyszertárban, hol raktár nincs, tessék a megrendelést közvetlenül Az őrangyal gyógyszer* tárhoz" THEBBY ADOLF Pregradában, Bohitsch-Sanerbrasa mellett címezni. Az osztrák-magyar védjegy lajstrom, száma: (02) nsssmmmmmmm DEíZS LAJOS FOGMŰTERME. Május -től Nagypéterfia-uteza elején 89. sz. háziban. <xxcb«ft«5(c>oo-~ K' Cí K e. Műtermemben bármily romlott fogakat ős fogtöveket fájdalom okozása nélkül távolitok el. Műfogakat és fogsorokat aranyba vagy kaucsukba foglalva, valamint egyes fogtöveksek aranyból vagy lból állandó koronákat a legjutányosabb árért készítek. Fogtömésebet (PlomWrozást) arany, ezüst, amalgám és czementtel, jutányos árért tartós minőségben eszközlők. A nagyérdemű közönség eddigi kitüntető bizalmát megköszönve, ajánlom magamat továbbra is szives pártfogásába. K K a ru S (84.) 3 5 fogtechnikus. in B s ajánlja íím JÓZSEF DEBRECZEN, FÖPACZ. smiezett üvi f prczela f lámpa s konjla-eszközé gíri nagy raktárát. A tavaszi idényre: Jégszekrényeket^ kerti üveggolyókat, fagylalt-gépeket, hűtőket* ezinlemez festett dézsákat, mz* kannákat, vedreket, széllámpákat Berndorfi alpaeca- és ehinaezüt evőeszközöket, eredeti gyári áron, 20 évi jótállás mellett. Vendéglői és kávéházi berendezéseket, minden ahhoz való kellékeket, pontos méret, eredeti gyári árakkal Függő-, szalon- és álló-lámpáim, mind villany égőkkel kipróbálva eredeti gyári áron. Az alant sorolt czikkeket a kitüntetett árakkal még folyton szolgálhatom, úgymint: 6 kr, darab majolika ozsonnakés pár feketekávés csésze fajanye.. darab 6. sz. karsbadi kávés készlet 7 darab darab csiszolt borospohár szalag díszszel... vizespohár»»... borospohár csillag... vizespohár... borosüveg szalag... vizesüveg... ' borosüveg csillag.. -. vizesüveg 55..?. üvegtányér »»» tnea n moeea» asztali hálószoba ampel díszes»» tálczával aranynyal díszes.. 0 kr frt 50 4 n """"» Vidéki megrendeléseket a legpontosabban teljesítek, menyasszonzi kelengye be?ásárlásnál csomagolást nem számitok, utón történhető károkat megtéritek. (82.) 4 5. Debreezen, fiípiacz. : : * * - %/ Péteríián, a honvéd laktanyával szemben egy szép bolthelyiség lakással és ugyanott egy bormérö helyiség kiadó. Értekezhetni Török Gábor erdömester, (200) 3. Nagyerdő. * ; Szórnom de gaz, hogy öltözékeinkre nagyobb gondot fordittmk, mint egészségünkre. Ha ruháinkon a legparányibb szakadékot észlelünk sietünk azt legott eltüntetni, nehogy nagyobbodjék, de ha ez/testi egészségünknél az eset, számba se vesszük. Egy kis köhögés, főfájás, emésztési zavarok stb. mit tesz az? Ügyet se vetünk rá. Hát ez vétkes könnyelműség, mely később keservesen megbosszulja magát rajtunk, mert valamint a kis szakadékból nagy lesz, épp ugy a kis bajból nagy baj keletkezik, ha kellő intézkedés nincsen kéznél. A legtöbb betegség kútforrása a gyomor rendétlen működése amit idejekorán használva Egger kellemes izü Sodapasztillája csakhamar beszüntet ( doboz ára 30 kr.) A tttdö, torok és mellbajok köhögéssel, rekedtsóggel B elnyálkásodással kezdődnek. Egger kitűnő izü Mellpasztillája megóv bennünket a bajtól teljes biztonsággal. ( doboz 50 kr. és frt. Próbadoboz 25 kr.) Minden gyógyszertárban kaphatók. Főraktár Nádor-gyógyszertár (Dr. Egger Leó és Egger J. Budapest, Váci-körut 2. (43) T./97. ÁrYerósi hirdetmény. -. A h.-nánási kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a h.-böszörményi városi takarékpénztár végrehajtatőnak Bába Ferenez h.-dorogi lakos végrehajtást szenvedő elleni 85 frt tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a h.-nánási kir. járásbíróság területén lévő, H.-Dorogon fekvő a h.-dorogi 78. sz. tjkvben A.H hrsz. alatt felvett ingatlanra az árverezést 344 frt ban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 897. évi június hó 3-ik napján d. e. 9 órakor H.-Dorog község házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fog. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 0 %-át készpénzben, vagy az 88. X t.-cz ában jelzett árfolyammal számított és az 88-dik évi november hó l~én sz. a. kelt igazságügymimszteri rendelet 8. -ában, kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 88. LX. t.-cz a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Keit EUNánás, 897. évi márczius hó 5-ik napján. A h»-nánási kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. (203). Dr. Xoóg,-. kir.aíbiró, Árverési hirdetmény, Debreezen sz. kir. város tanácsa részéről ezennel közhírré tétetik, hogy a város tulajdonát képező, a debreczeni számú telekjegyzőkönyvben 38. r. s h. r. sz. a. fölvett sorszámú úgynevezett nagy-mester-utczai Csordás-ház a folyó év június hó 9-én délelőtt 9 órakor a városház kistermében másod izben megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. Miről az árverelni szándékozók azzal értesíttetnek, hogy az árverési feltételek a számvevő hivatalnál megtekinthetők s hogy a kikiáltási árnak 0%-ját az árverelő bizottság kezéhez letenni tartoznak. (93)2 2. Debreezen, 897. április 29-én. A. -váurosi iajo.éics. 2&. Pályázati hirdetmény Hajtluvármegye b.-ujvárosi járásához tartozó M.-Pércs továbbá Alsó- és Felso- Józsa községekre nézve rendszeresített kör-orvosi állásra ezennel pályázat hirdettetik. Köteles leerid megválasztandó orvos Debreczenben lakni: minden héten egyelőre meghatározott napon A. és F.-Józsa községekben egy más napon M.-Pércs községben saját költségén megjelenni s a napoknak délelőtti óráit ott tölteni s hivatalos kötelmeit pontosan teljesíteni, járvány esetén a községekben szükséghez képest gyakrabban megjelenni, M.-Pércs község házi gyógyszertárát kezelni. Fizetés évi 450 frt., szedheti a megálla'pitott látogatási dijakat. Felhivatnak pályázni szándékozók, hogy kellőleg felszerelt kérvényeiket alól írott hivatalhoz f. évi májns hó 28-ig annyival inkáb adják be, mert később beadandó kérvények figyelembe yjtetni nem fognak. A választás^iiatárnapja folyó évi Május hó 29 dik napja. Debreezen, 897. Május hó 6-án.,,, ' (98). főszolgabíró h v.k.sz. ÁrYerósi hirdetmény. A debreczeni kir. járásbíróságnak 8852/897. P. sz, végzése folytán közhírré tétetik, miszerint Klein Mór és Péterfi kereskedő czég részére Kulcsár Antal debreczeni lakostól 38 frt 68 kr tőke, ennek 896. évi július hó 20-ik napjától számítandó 5% kamatai és eddig összesen 2 frt 70 kr perköltség erejéig, Riz Józsefnek 26 frt 0 kr tőke követelése ennek 896. július 20-tól folyó 5% kamata és 5 frt 38 kr költség erejéig egyidejűleg 897. évi márczius hó -én bíróilag lefoglalt és 765 frt 95 krra becsült házi bútorok-, bolti fölszorelvények- és bádogos árúkból álló ingóságok 897. évi május hó 24-én d. e. 9 órakor kezdetét veendő és Egyház-téren, 345. számú háznál megtartandó nyilvános birói árverésen, a legtöbbet ígérőnek azonnali készpénz fizetés mellett, szükség esetén becsáron alól is el fognak adatni. Debreezen, 897. évi május hó 7-én. (99.).?Ö2?Ö3E DPé-tea?, birói kiküldött 469 v. k. szám. ÁrYerési hirdetmény A debreczeni kir. járásbíróságnak 0,304/897. P. sz, végzése folytán közhírré tétetik, miszerint Boehlitz Tódor mint az első magy. jégkár bizt, társ. csődt. gondnoka részére Bródylgnáez sámsoni lakostól 63 frt 53 kr. tőke, ennek 89. évi október hó 25-ik napjától számítandó 6% kamatai és eddig összesen 8 frt 05 kr perköltség erejéig Í897. évi ápril hó 8-kán bíróilag ltfoglalt és 330 frtra becsült felszerelt szíkvizgyártógép, 2 tehén, és egyéb ingóságok 897. évi május hó 3-kén d. e, 9 órakor kezdetét veendőós Sámsonban 383. számú háznál megtartandó nyilvános birói árverésen, a legtöbbet ígérőnek azonnallkészpénzifizetés mellett, szükség esetén becsáron alól is el fognak adatni. Debreezen, 897. évi május hő 7-án. (204.). birói kiküldött 3 G

4 Siegmeth Károly üzletvezetőségi főfelügyelő, üzletvezető helyettes a napokban Boroszlóba utazik, hogy a hozzá intézett felkérés folytáü folyó hó 2-én Boroszlóban, 22-dikén pedig Kőnigshüttében (Porosz-Szilézia) az aggteleki barlangról előadásokat tartson. Ezeo előadások czélja, hogy az ottani tudományos- és tourista köröket hazánk e nagyérdekü barlangjával megismertesse, ürömmel régistráljuk e téoyt, mert Siegmeth ur a Kárpátok megismertetésével is már nagy érdemeket szerzett. Bródi Adél gyermekkórház megnyitása. Egy nemes emberbarát B r ó d y Zsigmond főrendiházi tag, a kinek saját szorgalma és a sors kedvezése nagy anyagi javakat juttatott osztályrészül, alapította meg a szeretetnek ez uj tanyáját, mikor elhunyt nejének szül. Stern Adélnak emlékezetére 200,000 forintot tett a pesti izr. hitközségnél, kikötvén, hogy az intézet a jótékonyságot felekezetre való tekintet nélkül gyakorolja. Az uj kórház a városnak szegényektől lakott vidékén a V. kerületi kültelken a Szabolcs-uteza mentén van, 50 betegre az orvosi tudomány legmodernebb vívmányaival berendezve. Fényes társaság gyűlt össze a kórház termében a megnyitás és zárkőletétel ünnepére e hó 0-én. Ott voltak a hatóságok fejei, az orvos világ kitűnőségei, a zsidó hitközség egész elöljárósága s előkelőségei. Az ünnepet órakor a nagy templom énekkara nyitotta meg Lazarue főkántor vezetése alatt előadván a XXX. zsoltárt, mely mély hatást keltett. Majd az intézet történetét mondta el a kórház egyik főorvosa, mire Kohn Sámuel főrabbi hatásos fölavató beszéde következett, melyben az intézet czélját fejtegette s rendeltetésének átadta. A zárkövet ünnepiesen elhelyezték az intézet falában s végül a zenekar a Hymnuszt zengte el. Jónász Lipót eddig is elösmert kávéháztulajdonos e hó -től a Központ" kávéházat a Szedlák-féle ház L emeletére tette át. Elegánczia, kifogástalan kiszolgálás, mik keresetté teszik Jónász ur üzletét, mert e két tulajdonságát nézve a Központ" messze felül áll minden debreczeni más kávéháznak. Tej-kereskedők Egyelete mint partársulat (Budapest, V, József-körut 26.) ezim alatt egy uj szövetkezet létesült, melynek czélja Magyarország tejgazdaságát intentévebbé tenni. Az egyesület rendes tagja lehet minden Magyarországi önjogu tej-kereskerenkedő vagy tejkereskedő czég. A rendes tag köteles G korona beiratási dijat befizetni; továbbá 24 korona évi tagsági dijat fizetni. Alapító tag lehet, ki az egyesölet pénztárába 200 koronát befizet. Pártoló tag lehet, ki az egyesület pénztárába évenként 2 koronát befizet. Ajánljuk a t. gazdaközönség becses figyelmébe. ngatlanok forgalma. (A debreczeni kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóságnál). Szőllősy Bálintné Debreczeni Zsuzsanna eladja 277. sorszámú házát Végh Jánosnak 2860 frtért. Sós Mihály és neje Nagy Sára megveszik gái János és neje Pap Eszter 6 hold '422 Q öl területű ujosztásu földjét 800 forintért. Bisánszky Józsnf és neje Nagy Julianna 86 Q öl területű homokkerti szőllőjét megveszik Kocsis János és neje Zális Juliánná 345 forintért. Géder stván és neje Balogh Juliánná zsidókerti szöllőjének 282 Q öl területű részét eladják Molnár János és neje Tiszta Erzsébetnek 536 frt 80 krért. Weichinger Károly és neje Müller Ottilia megveszik a debreczeni első takarékpénztár tulajdonát képezó 898. sorszámú Hungária" nevű beltelkes házat forintért. Molnár Mihályné Kis Erzsébet 267 D öl területű hatvan-utczai kerti szőllőjét elajándékozza Nagy Bálintné Molnár Juliannára. Szathmáry József és neje Harsányi Sára megveszik Szatmári stván és neje Kovács Juliánná 6 hold területű ondógi földjüket 2600 forintért. Özv. Szabó Sádorné Pfanschmiedt Terézia sorszámú házát megveszik Bódogh Zsigmond és neje Teleszky Teréz 4000 forintért. Kegyes Ferencz és neje Pálfy Juliánná megveszik Vámossy stván s társai hrsz. ingatlanukat 0000 frtért. Mihály Ferencz, Mihály Károly eladják ujosztásu földjeiket Hallgató Eszter, Nagy Ferenczné és Hallgató Juliánná, Nagy Andrásnénak 250 frtért. Hangyási Mihály és neje Csáki Erzsébet sorszámú házukat eladják Lukács Ferencz és neje Nagy Juliannának 250 forintért. Ozuber János és neje Pegány Vilma 68 Q öl területű homokkerti szőllőjüket 2000 forintért megveszik Bácz Lajos és neje Kovács Mária. Kovács Ferencz és neje Molnár Mária 847. sorszámú házukat ondódi földjével együtt valamint puszta-bánki kaszállójukat megveszik Medgyesi Ferencz és neje Nagy Juliánná 9000 forintért. Medgyesi Ferencz és neje Nagy Juliánná megveszik özv. Szabó Sándorné Pfanschmiedt Terézia ondódi és ujosztásu földjeit 200 forintért. Veréb János és Veréb Eszter megveszik Hajdú János és neje Holló Hozália boldogfalvi-kerti szőllőjét 600 forintért. Debreczeni piacz. Qabona árak május -én. Felső Közép Alsó ár ár ár Búza mm Kétszeres, Rozs m Árpa D Zab mm. 3.70^ Tengeri» 6.20' 6.0 ' 6. Köles» Köleskása %,*-,80.70 Burgonya Melléklet a Debreczen-Nagyváradi Értesítő" 897. év 20-ik számához. Szarvasmarha és lóvásár. Ló felhajtatott 250 db, eladatott 0O db. Marha felhajtatott 900 db., eladatott 380 db. Húsárak. Marhahús egy kiló 36, 40-60, (kóser) 62 kr. Borjúhús kr. Serréshűs kr. Juhhús kr. Szalonna m.mázsa 56 58, háj 60 frt. Tűzifa: öl tölgyfa 2 frt, nyárfa 7. frt. Felvágatás 2 frt 40 kr, szállítás frt 20 kr. Napszámárak. Férfi ellátással 40 ellátás nélkül.70 nő ellátással kr, ellátás nélkül kr, gyermek ellátással 20 ellátás nélkül 30 kr. Kis lutri május hó 6-án. Prágai Szebeni Szerkesztői üzenetek. Q. Jimk K. urnák. Mind a küldeményt;, mind az ígéretet jó szívvel köszönjük. Ha lehetséges még a jövő számban sorát ejtjük. Üdvözlet. V...Xiak. Csodálkozik azon, hogy annyira meghűlt azon ur irányában, holott előzőleg mennyire szerette. Csak ennyit: nehezebb, valaki szeretetét megtartani, mint megnyerni, Csokros hölgy. Nincs benne semmi, sőt ugy kell lenni. A köszönetnek, hálának kifejezése csak egyszerű kötelesség; elmulasztása azonban a műveltség rovására esik. Nem jöttél ki, bár vártalak, Tárva volt ajtóm s az ablak. Mi se vártunk, jött a versed, Mint a zöld fagy, késő hideg. A szerkesztésért felelős a kiadótulajdonos: Zioherman Hermán. WiMéTTBM. Nyersselyem básztruhákhoz való kelmét 8 frt 65 krtól 42 frt 75 krig egy teljes öltönyre Tussors- és Shantungs-Pongees valamint fekete, fehér és szines Henneberg-selyem 45 krtól 4 frt 65 krig méterenként, sima, csikós, koczkázott, mintázott, damaszt stb. (mintegy 240 különböző minőség és 2000 szin és mintázatban stb.,) a megrendelt árukat postabér és vámmentesen, házhoz szállítva, mintákat postafordultával küldenek Henneberg G. (cs. és k. udvari szállító) selyemgyárai Zürichben. Svájczba czimzett levelekre 0 kros, levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek. (98)9 5. yv se, húgyhólyag, núgrydkaa * és 'köszvénybántatmak ellen, továbbá a lógző és emésztési szervek hurutos bántalinainál, orvosi tekintélyek által a Lithion-forrás sikerrel rendelve lesz. Húgyhajtó hatású Kellemes izü Könnyen emészthető Kapható Asvinyvlzkeraskedésekben és gyógyszertárakban. A Salvator-forrás /gazgafósága Eperjesen, Ügyvédi iroda va.ltozsta.tas- Tudatom, hogy ügyvédi irodámat Debreozenben, Nagyhatvan-utcza és Kismester-utcza sarkán lévő 099. számú házba tettem át. (208) -2 Tisztelettel Konrád Sámuel nyugalm. törvényszéki bíró, köz- és váltó-ügyvéd. O co oo Rumpel és Waldek építkezési vállalat vízvezetéki- gázcsatornázási és fűtőkészülékek berendezési irodája. Bécs, XV. Prága. GymnasiumBfcrasse. KönigshofgasSe. Budapest, V. Bőzsa u. Vállalkozunk tervezetek,költségvetések, előmunkálatok, parezellirozások véghezvitelére. Vízvezetékek, hálózatok, kútfúrások, tömlökútak elkészítésére. Mindezekről jótáüunk és árjegyzékünket bárkinek ingyen s bérmentve beküldjuk. (20) 2 XXXXXTXXXZXXXXXXXXXXXX3S Drössler Károly cs. és k. szab/gazdasági gépgyár, vas- és érezöntőde Budapesi, V», Váezi-körut 59. sz. Alapíttatott ti 866-ban, Ajánlja saját gyártmányú legkitűnőbb kivitelű szabadalmazott gözcsóplökészleteit, melyek a magyar gazdasági viszonyoknak legczélszerübben megfelelnek és az összes gazdaságba vágó gépeit. Kizárólagos képviselőség Magyarország részére Laiz Henrik mannheimi czégtől, mely elismert legnagyobb ós legjelentékenyebb gyár gőzmozdonyok és cséplőgépekben; utóbbiak háromszori légtisztításra berendezve. Ezen készletek minden eddigi versenycséplésnél az összes versengő belföldi- és angol gyártmányokat legmagasabb kitüntetéssel legyőzték, Ezek tehát a világ legjobb gözcséplőkészletei. Képes árjegyzékkel bórmentve, felvilágosítással készséggel szolgálunk. (26)7 20. H.-Dorogl*on, a nyíregyházai határ közelében 00 hold á 00 öl szántóföld kiadó. Értekezhetni tulajdonos Dr. Pisclier Á r o n nal N.-Létán. (90.) 2 3» SZOBAPALLO-FENYLAKK lehetővé teszi, Hogy & gzobák a. mázolás al»tt i hmznaltettmaanak, mivel a kellemetlen szag és a USBÚ, ragadós száradás, mely az olajfestéknek és az olajtakknak sajátja, elkwültétt^. Emellett a hasznalata olyan egyszerh, hogy kiki maga végojtheti a másolást. A palló nedves tárgygyal feltorulheto, anélkül, hogy elvesztené fényét Meg kell különböztetni; színezett szobapalló-fényiaaxt, sárgásbarnát és mahagonibarnát, mely akár csak az olaj- Sk födí be * pallót s egyúttal fényt is ad. E.ért egyaránt alkalmazható régi vagy uj pallóra. Teljesen beföd minden foltot, korábbi mázolást stb; van azután tiszta fánymás (szinezetlen; uj pallókra és parketre, mely csupán -fényt ad. Különösen parketre s olajfestékkel mar bemázolt egészen uj paliokra, való. Csak fényt ad, ennélfogva nem födi el a famusfarit. Postacsomag, körülbelül 35 négyszög mtr. (ket középnagyságú szobára való) 5 frt. 90 kr., vagy 9% marka. A közvetlen megrendelésgk minden városban, ahol raktárak vannak, ide küldendők. Mmtamazolások és prospektusok ingyenes bórmentve küldetnek. A bevásárlásnál tessék jöl vigyázni a cégre s a gyári jegyre, mivel ezt a több mint 850 eve létező gyártmányt sokfele utánozzak és hamisítják, s sokkal rosszabb, s gyakran a célnak meg nem feleto minőségben hozzák forgalomba. C hriníopi Ferenc, A?alódi szööapalló-íéaylatíí feltalálója és egyedüli gyártója, Prága, Zürich, Berlin. Raktár: Debrecsenben Gaaovssky Lajos fűszer-, festék- és niagkereskedönél. Szatmáron : Toldy stván és Nagyváradon: Berkes Bertalan uraknál. (52.) 8 9. fife««áb»rí&w^a n^.«^ i&t+uii A/js^.v í--.d 3==* 'S.' J ';%---*-C-.T' 'cs C*3 O Ü H Ü 'T-i «- ^ t»2 &e ausj-sjta s-l; O Q =3c5 E bű. AJ fl 5!"* a s* g.2 m tr- N i2 p a r.,^t3!íis KJ -S N ' b-rf/á S, CC O <3 í- >H «.5 _ it «S.«> * >.~ "-F % A ki görcsökben és más idegbajban szenved, kérjen prospektust. ngyen és bérmentve küldi a Scbvanen Apotheke" (68)5-4. ZCHERMAN E ELSŐ HRDETÉS Rózsa-tér 6-ifc sz. a. lss-djlls: azálxxxu. telefon átlloirláisl&osztosok jutányos feltételek mellett egy tisztességes uri asszonynál felvétetnek. Gzime irodámban megtudható. íladó uj-föld. A Józsa-dülőben 3 hold gazdasági épületekkel együtt eladó. 30. [Széchenyi-kertben szoba, konyha 250 Q öl vetemény földdel együtt eladó [Lakatos szerszám, többféle eladó, a lakatos műhely kiadó } úgy szinte a műhely elszállítható részei is eladók. Czime megtudható irodámban [Volt gazdatiszt itl Debreczenben, mint felügyelő vagy ügynök alkalmazást keres. (775.) Egy jó menetelü fűszer üzlet más vállalat miatt 5000 forintért átvehető. Évi forgalom ezer forint, bolt- és raktárbér csak 500 forint. Czim a kiadóhivalban. ladó bolt; bor, szesz, tőzsde joggal a legélénkebb helyen, közel a vasúthoz, 25 frt napi forgalom biztosítva, nem conveniálás esetén a tulajdonos megtartja magának JKiadó lakás. Péterfia részen egy jó lakóház külön udvar, 3 szoba, előszoba, konyha, p&cze, fáskamara, gyümölcsöskert 897. május -től kiadó [Egy igen jó menetelü és élénk helyen lévő kisebb füszerüzlet italmérés és tőzsdei joggal eladó RODÁJA, Egy patkányfogé (Eattler) kutya megvételre kerestetik. Bővebbet] irodámban. Egy jő menetelü fűszer üzletet) helyben, más vállalat miatt 5000 frtért átvehető. Évi forgalma tizenkétezer frtj Bolt^és raktárbér csak 500 frt. Bővebbet a kiadóhivatalnál Kiadó ház Osapó-utczán kocsmahelyiséggel] együtt és egész udvarral. (26.) Kiadó lakás. Darabos-utczán 3 szoba hozzátartozókkal együtt kiadó. (257.) Kiadó lakás. Varga-utczán 3 szoba hozzátartozókkal együtt kiadó. (256,) Jómenetü füszer-üzlet családi körülmé-l nyék miatt eladó. (299.) Pékmükelyalkalmashelyiséggelegyüttkiadól Eladó föld. A Kádár dűlőben 2% nyilas! tanyaföld épületekkel eladó. Eladók :j Gázmotor 2 x / 2 lóerejü. - Egy pár vas- állványu züzóhenger. Több rendbeli! vasajtók és ablakok eladók Kerestetik megvételre egy gőzeséplő gép Eladó ház. Bárány-utczában, szilárd anyag-l ból készült és 5 szobát tartalmazó ház ésl 23 öl ondódi földdel, szabad kézből eladój Két szoba, hozzátartozókkal, közel a piaczhoz, kiadó. (782.) Mindenféle lakosztályok, mérsékelt díjak mellett, közvetittetnek. Az ezen rovatokban közlöttek iránt felvilágositást ad s egy ily közleményt 25kr előleges lefizetés mellett, felvesz és közzétesz.

5 Pl : jköszénkátrányt legjobb minőségben, zsindely- ós deszkatetők j j továbbá szőllokarők behúzására, ; mely által azok tartóssága kétszerte P hosszabb, ugysziote CZUlápOk, melyek j a földbe ásatnak, kerítések a gaz&a- sági eszközök befestésére, hordók- j! ban á 50, egész 250 súlytartalommal;! mintszinte saját gyártmányú a p^" coalcsot "^f ; (pirszén) kovácsok és lakatosok ré- i részére ajánlja jutányos ár mellett: E i lépzeszpár igazgatósága (33) 0 0. DEBRECZEN-NAGYVÁEAD ÉRTESÍTŐ. 5 Minden hölgy szeret e> ön a világosi cognac-gyár részvénytársaság Yalódi világosi bordestilaltumát a melyet a következő czimke alatt árusítanak. ^\ V/UüOSCR-COSKM-FAHKt- ACTiCK- CES CttSCKtfT oogs^c v UAo * c Mootu numtusc ' CM CM ^ & Világosi cognac-gyár rcszv. társ. igazgatósága. Vendéglő ós. sörcsarnok megnyitás. Van szerencsém Debreczen város nagyrabeesiilt közönségével tudatni, hogy a városházzal szemben lévő és a Debreczen városához" czimzett CD (80.) 3 3 sok pénzt megtakarítani és erre most megint jó alkalom kínálkozik. Nagyobb mennyiségben összevásárolt czipők, vászonáruk, napernyők, fehérnemüek stb. most bámulatos olcsó árban beszerezhetők UJ. KOVÁCS S. czégnél Kossuth-u.. tkpénztir épület. Alapíttatott 858. lápesti Szivattyú- is Ofygfe Részvény-Társaság (ezelőtt WALSER FERENCZ) BUDAPESTEN, V. kerület, Külső váczi-ut 45-dik szám. Sürgönyczim: SZVATTYÜGYÁR BUDAPEST. V_3T" JL ^t\,.xtk> JL _ mindenféle gőzgépet, Sclimidt-féle forrgözmotorokat (40 % szénmegtakaritás,) petróleum- és benzin-motorokat. Keretfiirészeket, körfürészeket és csertőröket. Gőzkazánokat, elömelegitőket, tartányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle szivattyúkat gőz-, szíj- és kézihajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi kútfelépiimenyeket vasból. Tüzfecskendöket és vízszállítókat, tűzoltósági felszerelési tárgyakat. Köztisztasági szereket, öntöző koesikat, sárkaparó és seprőgépeket, hóekéket és úthengereket. Egészségügyi szereket, mint gözfertőtlenitö készülékeket és teljes fertőtlenítő telepeket, pöczegödör tisztító készülékeket. Vas- és érczöntvényeket, harangokat. Kemény öntésü aczélfelületü tüzrostélyokat egyenes és kigyóalakban, valamint polygon rostélyokat. LÉTESÍT; vízmüveket, csatornázásokat, vízvezeték- és légszeszberendezéseket, központi fűtéseket Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetnek. (09.) 40 i álí 3SÍ 3S áttvettem s azt a kor igényeinek a legkényelmesebb Ízlésnek is megfelelően berendeztem, A sörcsarnok elegáns udvarkert és díszes kerthelyiséggel bir, amely különösen a bekövetkező nyári napokban pompás szórakozási és üdülő [={] M helyül kínálkozik. Midőn erről a nagyérdemű közönséget értesíteni szerencsém van, egyben tisztelettel tudatom, hogy a vendéglőt és sörcsarnokot - QUZQLZ szombaton elsőrendű zenekar közreműködése mellett ünnepélyesen megnyitom, míg másnap, május 6-án, vasárnap este Ugy ezen, mint minden alkalommal, legfőbb törekvésem oda irányul, hogy Debreczen város n. é. közönsége, mélyen tisztelt vendégeim sörcsarnokomban gyors és pontos kiszolgálásban részesüljenek s mindenkor kifogástalan és ízléses ételeket, tisztán kezelt italokat kapjanak. Mindennap gazdag reggeli, déli és esteli étlap, válogatott, ízletesen készített ételekből összeállítva. Naponként többször friss sör csapolás és kivétel nélkül minden alkalommal kőbányai korona sört szolgáltatok fel. Újonnan berendezett, teljesen átalakított üzletemben, bármikor vállalok ebédek, uzsonnák, vagy társas vacsorák kedvező feltételek melletti szervirozását. Ebéd és vacsorára havi belső kosztosok felvétetnek. Semmi költségtől, sem áldozattól nem riadtam vissza, csakhogy Debreczen főterén egy elegáns, ízléses, tiszta és csínnal rendezett sörcsarnokot adjak át a forgalomnak. Midőn a n. é. közönséget tisztelettel felkérem, hogy erről meggyőződést szerezni szíveskedjenek, vendéglő és sörcsarnokom szombaton esti ünnepélyes megnyitását és a vasárnap esti zeneestélyt ismételten a n. é. közönség becses figyelmébe ajánlva, maradtam szives pártfogást kérve tisztelettel: (207.)? NÉMETH ANDRÁS vendéglős. iil^iiliiiliiilliiilii^iililililiiiiili (205) FenérÉ MATER Feszmérők különféle Atmosph. szerint. Aneroid légsulymórők (időjelzők.) Mezei látcsövek és távcsövek. Mérőszalagok, vízszinmérők (libellák.) Szemüvegek és lorgnettek nagy választékban kaphatok FSCHER JAKAB látszerésznél DEBRECZENBEN, főtér Feszmérők javítása gyorsan és pontosan eszközöltetnek. s fj Legtriztosa'b'b szer- Az általánosan elismert és jó hatásúnak bizonyult D3 czimü növényszer gyomor likőr készítményem. Székrekedés étvágytalanság és az ebből eredő bajok ellen. Egy üveg ára 40 és 80 kr használati könyvvel együtt, mely köszönő leveleket tartalmaz. Kiviteli főraktár és készítés Hódmezö-Vásárhely Árpád-utcza 2. szám. "* ZenJkze Zoltán. ö Kapható Debreczenben: Kontsek Géza, Oeréby Fülöp, Szabó Zsigmond, Leidenfrost Gy. és Parti Ferencz fűszer-üzleteiben. (9.) 2 2 tfgsi525a5üsb55e5isbs2s5a5h55shshsisb5e jgpántlikagilisztában és gyomorbajban szenved az emberiség fele része. A szenvedő emberi ség vigasztalására és segélyére! Kik galandféregben ás gyomorbajban szenvednek! Pántlikagiliszta fejestől, és gyomorbaj a páfrány-toko cskák által, fájdalom nélkül, jótállás mellett, a legrövidebb idő alatt (6 perez alatt) teljesen elhaj tátik. Egyedül valódi kapható: Schneider József gyógyszerésznél, Resiczan, fö-uteza 3. (Délmagyarország.) Védjegy. Ezen kitűnő gyógyszer fájdalomnélküli, gyors és biztos eredményéért jótállás nyujtatik. Nem árt, ha a pántlikagiliszta-féreg nincs is jelen. Az életkor megjelölendő. Törvényesen védve. Egy eredeti doboz pontos használati utasítással a bel- és külföld részére 3 frt 50 kr. postai utánvéttel yagy a fenti összegnek előre való beküldésével. A pántlikagiliszta tünetei a következők : az arcz halványsága, bágyadt tekintet, kék szemkarikák, lesoványodás, nyálkásodás, bevont nyelv, emészthetlenség, étvágytalanság, felváltva mohó étvágygyal, gyakori roszullét Cj vagy épen ájulások és szédülés főleg éhgyomornál, egy gombolyag felszállása egész a nyakig, nyálösszegyülemlés, a testmegdagadása, gyomorsav, gyomorhév, gyakori felböfógés, bélgörcs, hengergetés, hullámszerű mozgások, szúró szivófájdalmak és szúrások a belekben, szívdobogás, a vérkeringés rendetlenségei különösen nőknél, gyakori véletlenül beálló főfájás, a buskomorságra való hajlam, életuntság és a halál óhajtása. Továbbá itt minden gyógyszer kapható. Santaltokocskák hatásukban felülmúlhatatlanok, gyorsan és biztosan gyógyítanak nőknél és uraknál elgyengült férfierőt, hugycsőfolyásokat, folyásokat nőknél és uraknál befecskendezés nélkül. Egy doboz ára 2 frt 50 kr. Makacs baj ellen egy dupla adag 4 frt. Mind egyedül valódian kepható: Schneidjr J. gyógyszertaél, Rosiezán, fo-utexa, 3. (Délmagyarország.) 2)C Míiiié belepek segített már ez a szer. ~^B tt még kapható a legjobb iszákosság (részegség) elleni szer, üveg ára 2 frt, öreg bajnál 4 frt. (97.) 2 5 n % Valódi brönni paszíöszövetek. i Egy vég 3.0 méter hossza, teljes uriöltöny < ára csak frt 3.0 Jó frt 4.0 jó J TglÁrfi frt 4.80 jd f m m frt 6 jobb } EY9Dfrt 7.76 finom í ', frt 9.- ig-en finom JU&Ol. frt 0 60 legfinomabb / Egy vég egy fekete sealonöltönyhöz 0 frt, E^elöltÖBBövetek, loden, pernvien, dosking, állaini és vasúti tisztviselőknek való szövetek, legfinomabb kammgam és coeviotokat stb. stb. küld gyári áron a pontos és szolidnak ismert ísfrí Kiesel-Amhoí Brönnben. * Minták ingyen és bérmentve. Mintakü szállitás. figyelemreméltó! A t. közönségnek fontos azt tudni, hogy a jzóveteket közvetlen helyről való beszerzés esetén sokkal olcsóbban kapja, mint a közvetítő kereskedelem utján. A. Kiesel-Amhof brünni cég az összes posztókat valódi gyári áron küldi szét és nem számitjn hozzá, a magánv -ufc annyira megkárosító ngynevezett szabóengedményt. A 2.(0-20.) -tt*«gt»:rirtxnrraixixx»xx:n 235. szám. Az STVÁN gőzmalom-társulat ŐRLEMÉNYENEK Az 887. április hó 8-án Budapesten tartott ié általános malomgyülóaen megállapított s 887. *i jun. -én életbe lépett eladási, fizetési és szállitás módozatokra vonatkozó egyezmények szerint Kötelezettség és engedmény nélkül készpénzfizetés mellett. Zsákkal együtt 00 kiló frt kr 3 o No* frt kr Asztali dara nagy szemű, Szinte aprószemü. Királyliszt Lángliszt kivonat... Elsőrendű zsemlyeliszt. Zsemlyeliszt.... Elsőrendű kenyérliszt. Közép kenyérliszt.. Kenyérliszfc..... Barna kenyérligít... Takarmányliszt... Finom korpa zsákkal. zsák nélkül Durva korpa zsákkal zsák nélkül Csirke búsa zsák nélkül ^ A zsákok sálytartalma, teljstiljt tásztasúly- ^ nak véve, (-?) A. B számig 85 kiló 7. és 8. szám Debreozen, 897. május 4..,,_ ;L4%4*» Á.A A A,#>,,«*m &%, <*..i»i.«fc.w>. la ip».w» m Ai m i\v

6 DEBBECZEN-NASTVARAD fibtestő. Közelgő idényre ajánlok:. rendű szép hosszú ós széles szálú RAFFA HÁNCSOT,. rexixi-ü KÉKGALCZOT permetezéshez; községeknek és nagyobb kerttulajdonosoknak hordó számra igen olcsó áron. Továbbá: kitűnő természetes BOROKAT bazánk világhírű pinczójéből a földmivelési miniszter felügyelete alatt álló országos központi mintapinczéből." Értesitem továbbá az ásványvíz fogyasztó közönséget, hogy ásványvizeim friss töltésben már megérkeztek. előbb &ASZNEB KÁROLY Kossutb-utcza. (29.) Udvarkert megnyitás. Van szerencsém a mélyen tisztelt közönség szives figyelmébe ajánlani, hogy az szállodának tágas udvarát díszes, elegáns kerthelyiséggé alakítva Keddien, folyé hó -én megnyitottam. gyekeztem, hogy ÜÜjreczen város és környéke előkelő közönségének a város közepén egy hozzá melt% űde levegős, esö-, és napmentes, kellemes és kényelmes nyári étkező helyiséget^ujtsak. ízletes, gondosan készített ételek, jéizü villásreggeli és kitűnő minőségű friss sörök, valamint tiszta, valódi horok állanak szolgálatra, A mélyen tisztelt közönség nagybecsű fá tolásáért esedezik mély tiszteltettél (266) JARMMESTES HELY. HAÜER BERnfcAN. mm KLMATCÜS &YÖ&YFÜRDÖ ES HDEG VZG-YÓG-YNTÉZET. Kémek szép fekvéssel, kiránduló helyekkel és sétányokkal Hidegvizgyógyintézet, vasas és égvényee savanyúvíz és fürdők, újonnan létesített BÓS- és fenyő-belégzési intézet és pneumatieus kamara, villany-massage, termesze tes melegtej, kefir, juhsavó, mindezek czélszerü használatára a gyógyfürdő orvosa ügyel fel. Gyógyszertár. i* Állandó fürdöorvos. épült vasúti állomás. Gyógyjavallatok *. Tudöbajok, malária, (mocsárláz), gége-, hörg- és tüdőhurut, gyomorhurut, emésztetlensóg, máj- és lépdaganatok, vizhőlyaghurut, speeificus és görvélyes csontbántalmaknál. Mindenféle idegbántalmak, fejfájás, migraine, Hsteria, szédülés, nehéz légzés, hypochondria. Vérbaj ok, köszvény, görvély, bujakór, delírium trem. potat. Női bajok, fehér folyás, sápkór, havi zavaroknál. Prospectussal és egyéb felvilágosítással szívesen szolgál (202.) -3. k FÜEPOGAZGATÓSAg. dény : Májustól Októberig, KÉT VENDÉGLŐ. BLUME J. ES TAKSA, HAMBURG. LegnagyoTDlD szállító txzlet angol bőr és manchesteri mxxnjkzéis rxzhéik:"ba.n- Angol bőr igen erős munkás nadrág 5 frt 70 kr. ^ixrtáik és árjegyzék jxigryeaa.,. (76.) 5 Vasúti állomás Hoggzá-Bályi, a fürdőtől fél őra járás. EGYEDÜLYFÜRDÖ^ÍPÍ mely biztosan gyógyítja a esontszut, az összezsugorodott tagokat, minden nemét a köszvényes, csúzos bántalmaknak aaknak, bármiféle bőrbajokat, továbbá görvély, sápkór, máj, lép, vese és belső daganatok s egyéb női bajokra legkitűnőbb liatásu a jól berendezett rr KONYAK-SOSTO FURDO. W Megnyitás május -én. "*i A t. fürdőközönség szórakozására az idényre egy jó ezigány zenekart állandósitottam> valamint hírlapok tartása által a közönség igényeinek minden tekintetben megfelelek. A fürdő 70 kényelmesen berendezett szobája jutányos árban ágyneművel vagy a nélkül áll rendelkezésre. A fürdőhöz a félórányira fekvő Hosszú-Pályi állomástól hetenként kétszer (szerdán és vasárnap) d. e. 0 órakor odaérkező vonattal a rendelkezésre álló társaskocsin juthatni. : A" vasúti jegyek mindég csak HoBszú-Páiyi állomásig váltandők. Az étteremben jó magyar ételek, saját termésű kitűnő italok, pontos és olcsó kiszolgáltatás lesz.. _ Fürdőorvos Dr. MÓRCZ ERNŐ pocsai tb. főorvos ur, ki több éven át Korányi Frigyes budapesti egyetemi tanár belgyógyászati koródájában működött. M Min> Villany, massage és tej gyógymód. *^H Tisztelettel D. NAGY STVÁN, (75.) 3? bérlő. Ajánlom kitűnő ARAD "boraimat DOMÁNY JÓZSEF szöhöbirtokos saját termelését Legfinomabb szalon-, chocolad-, dessert- és selyem-czukorkák óriási választékban. (74) Magyar és franczia cognac, likörök, asztali-, csemege- és pezsgőborok nagy választékban. Es minden legfinomabb fűszerárukat ajánl: Debreczen a színházzal szemben. VARGA ÉS VASS FÉRFSZABÓK ELŐBB HÜBBR JÓZSEF. Van szerencsénk szives tudomására adni a nagyérdemű közönségnek, hogy űzle-' tünket a mai kor kívánalmainak megfelelőieg afta.la.3jci-to-ti-u.lt;, a hol nagyválasztékban tartunk bel- és külföldi férfi-ruhaszöveteket, elvállalunk e szakmába vágó munkákat, u. m. : magyar, franczia, angol és német férfi-ruhák, úgyszintén papi és katonai egyenruhák gyors, pontos és jutányos áronni elkészítését. Midőn megköszönve a nagyérdemű közönségnek az eddigi szives pártfogását, kérve a jövőbeni szives megbízatását is. Teljes tisztelettel Raktár : piacz-uteza, megyeház mellett. Debreczen, 897. Nyomatott a város könyvnyomdájában,. 6,.Alapíttatott 843- évben. Varga és Vass. (86.) 3 5 kmmmum ^m*tmm*& -~ WEN PJ f^ ^F nwipn " lin i Ajánljuk a legfinomabb ügynevezett Nr. 530.E.F., F M., és B. jegyű legelismertebb Aluminium toilafiat, melyek ngy a bel-, mint a külföldön elismerésben részesülve, igen elterjedtek; továbbá : fanom iskolai tollakat a legolcsóbb árban. Kapható minden iobb papir- és irószer- Jkere^kejLesben, Ára krig Gross szerint. (HQQ 7-2. _

Htl\ 1 XLol 1 \J TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

Htl\ 1 XLol 1 \J TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. 40. évfolyam 1891 10. szám. Debreczen, vasárnap, mározius 8 ^Előfizetési feltételek:^ Fizetendő Debreezenben. Egész évre. 2 frt. Fél évre.. 1 Községeknek 60 ki, évi postadíj előleges beküldése után ingyen.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

ÉRTESÍTŐ. TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. - t»i évfolyam 1884 Előfizetési feltételek Egész évre... 2 frt. Félévre... # ' x Negyedévre... 50 kr. Községeknek 60 kr. postadíj beküldése" mellett egész évre ingyen. Egyes szám ára 4 kr. Szerkesztőségi

Részletesebben

RTESITO TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

RTESITO TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. 4ÉJ&. évfolyam 1888. 4. szám. Bebreczen, vasárnap, január 22, Előfizetési feltételek: Fizetendő Debreczenben, Egész évre 2 frt. Félévre 1 Negyedévre 50 kr. Községeknek 60 hr. évi postadíj előleges beküldése

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE F M 3 / 3 1 8 5 I 2 1912 Sj >í. // A MIKROFILMEZÉSBŐL SZÁNDÉKOSAN KIHAGYOTT LAP AZ EREDETI DOKUMENTUMBAN

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek II. évfolyam Nagykőrös, 1912. február 29. Ókécsle, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalm közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti és az Ókécskei

Részletesebben

Siófok. 100 éve a várossá avatásig. Városi Könyvtár Siófok 1998. december

Siófok. 100 éve a várossá avatásig. Városi Könyvtár Siófok 1998. december Siófok 100 éve a várossá avatásig Városi Könyvtár Siófok 1998. december A kötetet a siófoki Városi Könyvtár sajtógyûjteményébõl válogatta és összeállította: Dr. Fazekasné Mulesza Olga Krasznainé Szabó

Részletesebben

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE F M 3 / 3 1 8 5 I 2 1912 Sj >í. // A MIKROFILMEZÉSBŐL SZÁNDÉKOSAN KIHAGYOTT LAP AZ EREDETI DOKUMENTUMBAN

Részletesebben

Vári Albert ur Loco Str. AI. Vlähutä 6 [Bolyai-u.J

Vári Albert ur Loco Str. AI. Vlähutä 6 [Bolyai-u.J XLI. évf. Cluj-Kolozsvár, 1931 szeptember. 9. sz. AmLLASOS ÉS EMÜLC5ÖS Bálint Balázs (1882-1931). Az unitárius nevelő mintaképe, kit hosszú, munkás élete és hűséges szive érdemesített lapunknak erre az

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek II. évfolyam. Nagykőrös, 1912. márczius 7. 10-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti

Részletesebben

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős sííérkes-alö? Sámuel Andor,

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős sííérkes-alö? Sámuel Andor, SZERKESZTŐSÉG: JBeJlozey'Ut 9 f hova a lap ezcuamj részét illető közlemények kulűondqk. Nyilttérben egy sor közlési dija 50 fillér. Kéziratokat a szerkesztőség npm kiijd vissza. Sohase lehet tudni mitől

Részletesebben

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Kelolds szőrkoszto : Tfj. Krecámárik

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Kelolds szőrkoszto : Tfj. Krecámárik TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. SZERKESZTŐSÉG: Beliczey-ut 9, hova a lap szellemi részét illető közlemények küldendők. Nyilttérben egy sor közlési dija 50 fillér. Kéziratokat a szerkesztőség nem küld

Részletesebben

Aranyvirág szappanegyedülkapható

Aranyvirág szappanegyedülkapható I. évfolyam. Nagykőrös, 1911. május 18. 12-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti lap Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykőrösön Széchenyi-tér

Részletesebben

Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza.

Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza. Komárom, 1914. május 14. XIV. évfolyam?q. szám 1. I > Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési ára: Egész évre 10 K., félévre 5 K negyed

Részletesebben

EVANGELIKUS ^VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 8 kiadó-hivat,al : Pozaony, Xonventutcza c. sz.

EVANGELIKUS ^VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 8 kiadó-hivat,al : Pozaony, Xonventutcza c. sz. Hatodik évfolyam. 36. szám. Pozsony, 1888. évi Szeptember 1-én. EVANGELIKUS r Előfizetési ár : Egész évre 6 frt kr. félévre. 3,, negyedévre 1, 50, Egy szam ára 12 kr. o. e. J EGYHÁZ es ISKOLA. ^VIEGJELEN

Részletesebben

A Stenczinger-ház kisajátítása

A Stenczinger-ház kisajátítása ELŐFIZETÉSI ÁB: Egész évre... 6 korona. Eljei szára ára 6 fillér. MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZER: pénteken és minden törvényhatósági bizottsági közgyűlést megelőző és követő napon. Debreczen, péntek 1904

Részletesebben

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK (a Világkrónikával) oxyntl 1 félévre 1 2 '

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK (a Világkrónikával) oxyntl 1 félévre 1 2 ' 39. SZÁM.-1901. VASÁBNAPÍ ÜJSÁG. 636 FÖLDVÁRT IMRE, Budapest, férfidivat raktára BUDAPESTI GYÁRAK ÉS CZÉGEK orsz. méhészegylet KosMithlajos-u.18 és K e r e p e s i - ú t 9. BUDAPEST, l>amjanich-utcza 3

Részletesebben

a MÉHÉSZETI KÖZLÖNY" kiadóhivatala Legolosdbb hirdetés! U

a MÉHÉSZETI KÖZLÖNY kiadóhivatala Legolosdbb hirdetés! U MÉHÉSZETI KÖZLÖNY, IV, 1900. Deczem."ber. 12, Legolosdbb hirdetés! U a MÉHÉSZET! KOZLÖNY"-ben. y Garmond soronként 16 fillér. g j0: Egy egész oldal egyszeri hirdetése. 6 kor. fill. \g: Q Egy feloldal.

Részletesebben

Társadalmi és közgazdászati hetilap.

Társadalmi és közgazdászati hetilap. 1 2 - i k s z á m. G y u l a, 1 8 9 8. m á r c z i u s 2 0 - á n. X X X. é v f o l y a m. Szerkesztőség: Templomtér, Dobay János kereskedése. hova a lap szellemi részét illető közlemények intézendők. Kéziratoknem

Részletesebben

A VAROS. Rendkívüli közgyűlés. KÖZIGAZGATÁSI, KOZM.ÜVELODESI ES KOZGAZDASAGI HETILAP.

A VAROS. Rendkívüli közgyűlés. KÖZIGAZGATÁSI, KOZM.ÜVELODESI ES KOZGAZDASAGI HETILAP. IV. ÉVFOLYAM. Debreczen, szombat 1907 május 18. 3LŐFIZETÉSI ÁB: egész évre... 6 korona. MEGJELENIK HETENKENT EGYSZER: szombaton és egyes rendkívüli alkalmakkor. A VAROS SZERKESZTŐSÉG: Városi közlevéltár

Részletesebben

YEGYES TARTALMÚ HETI KÖZLÖNY. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajilonos:

YEGYES TARTALMÚ HETI KÖZLÖNY. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajilonos: Tizenhetedik évi folyam. Egy évre. Fél évre. Negyed évre Előfizetési arak; 4 forint. 2 forint. 1 forint. Hirdetésekre nézve a lap egy oldala 18 helyre van beosztva. Egy hely ára bélyegdij nélkül 90 kr.

Részletesebben

SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM.

SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZENTESI ELŐFIZETNI A*A* Egy évre Félévre Negyedérre OZZXKCSIT0 8EQ : Kuro*p*rfi ntca 81 ik szám, liovn «lap Mllemi résxét illető köxleméoyek a

Részletesebben

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY.

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Cenzúrát. XLVI. évf. Clui, 1936. január. 1. szám. Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Boldog uj esztendőt!... Lelkünk telve van ünnepi gondolatokkal... Csak most hangzott el minden templomban a magasztos karácsonyi

Részletesebben

51. SZÁM. 1896. feltételek! VASÁRNAPI ÚJSÁG és / egéez évre 1 2 frt POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt félévre 6 ' minden

51. SZÁM. 1896. feltételek! VASÁRNAPI ÚJSÁG és / egéez évre 1 2 frt POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt félévre 6 ' minden 848 VASÁBNAPI ÚJSÁG. CHOCOLAT MENIER K világ legnagyobb gyára. Naponkinti eladás 3..IHKI kilo. Kapható m i n d e n fűszer es csemege-kereskedésben é s c z n k r á s z d á b a n. 6896 50. Toronyórák" Újdonságok

Részletesebben

A város hivatalos órái.

A város hivatalos órái. III. ÉVFOLYAM. Debreczen, szerda 1906 május 16. ELŐFIZETÉSI ÁB : SlíM Kín ára 6 fillér. MEGJELENIK HETENKENT EGYSZER: Á pénteken és minden tőrvényhatósági bizottsági közgyűlést követő napon. VAROS SZERKESZTŐSÉG

Részletesebben

ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre

Részletesebben

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu-

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu- 572 34. VASÁKNAPI ÚJSÁG. SZÁM. 1896. 4 3. ÉVFOLYAM. B U D A P E S T I CZEGEK. FOLDVARY férfldi-vat- e s Toronyórán" I M R E palota, laktanya, gyúl órákat, t e h c r n c m i i - r a l t t»íra, villanyórákat,

Részletesebben

KÖZTELEK. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. á f ^ 1 * ^ x. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. \ # J " ^ " W j í j f m

KÖZTELEK. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. á f ^ 1 * ^ x. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. \ # J  ^  W j í j f m VIII. évfolyam. Budapest, 1898 évi junius hó 1. 44. (694.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. á f ^ 1 * ^ x AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. \ # J " ^ " W j í j f m A* országos

Részletesebben

Induljunk az életnek!

Induljunk az életnek! J I II. évfolyam. 1922. 24. szám Nyíregyháza, augusztus 13. A MAGVAR GÖRÖGKATHOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nyírcsászári, (Szatmár megye.) Minden lapunkat

Részletesebben

12. BZÍM. 1902. 49. ív>ot»a. 13. SZÁM. 1902. BUDAPEST, MÁRCZIUS 30. ^ w 49. ÉVFOLYAM.

12. BZÍM. 1902. 49. ív>ot»a. 13. SZÁM. 1902. BUDAPEST, MÁRCZIUS 30. ^ w 49. ÉVFOLYAM. 192 VASÁBNAPI ÚJSÁG. 12. BZÍM. 1902. 49. ív>ot»a. Miként lehet szép női kebelt elérni. A kebel uipstxv a női bájak egyik legelőkelőbbje, melvmk 6Mf.I-n eredmény nmidszerinl minden különös ápi>adománvi>7.ásában

Részletesebben