DEBRECZEN. Ötvenötödik évfolyam 1897.,o\J» SZraJDBU Defcreczen, vasárnap, május 16. fadit-a JITAT TÁRSADALMI ES VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECZEN. Ötvenötödik évfolyam 1897.,o\J» SZraJDBU Defcreczen, vasárnap, május 16. fadit-a JITAT TÁRSADALMI ES VEGYES TARTALMÚ HETILAP."

Átírás

1 Ötvenötödik évfolyam 897.,o\J» SZraJDBU Defcreczen, vasárnap, május 6. Előfizetési feltételek?!. Fizetendő Debreezeisben. Egész évre...,.2 frt. Félévre fl KőMŐgeknek 62 kr. évi postadíj előleges beküldése atán ingyen. Egyes szám ára 4 kr. Szerkesztőségi és kiadói iroda: Bózsa-tér 6. sz. házban, (kenyér-piacz, Vilmos sörcsarnoka szomszédságában.) Kéziratok vissza nem adatnak. F" *u*. DEBRECZEN TÁRSADALM ES VEGYES TARTALMÚ HETLAP. Hirdetési dijak: Négy-hasábos petit sorért 5 kr; többszörinél 4 kr. Nagyobb és többszöri hirdetéseknél igen kedvező engedmények tétetnek. Bélyegdij:mmdenbeigtatásértkülöa30kr.»fyiittéi? a -ben megjelenő közlemény minden petit sora 5 kr. Hirdetések és elöflsetések hely ben %kiadói hivatalnál, Csáthy Ferenez, Tttegdi K. Lajos és Láseló A. könyvkereskedésében, Budapesten : &omberger A. V., Blockmr J., Eckstcin Mern. és Haa&mstew és VogUr, Bécsben, Prágában Saasemtem és Vogler, A. Qppelik, Schaleck JET. é B Parisban, Hamburgban smajnal-frankínrtban: <?.. Daube és Mosse Bttüolf T hirdetési intézetében fogadtatnak el. Beteg társadalom. Májas 5. Frázissá, szálló igévé lett már ez a két szó, így együtt. Tagadhatatlan, hogy sok benne a pesszimiz* mos, talán némileg túlzásnak is vehetnők, főleg, mikor azok részéről halljuk hangoztatni, a kik egyáltalán nincsenek arra feljogosítva, hogy bírálatot gyakoroljanak. S bizony bátran lehet állítani, hogy a pesszimizmus híveinek axiomaszerü stereotyp kifejezése nagyon, nagyon kevés abszolút értékkel bir. Mert miért beteg ez a mi társadalmunk? Mi benne a kóros tünet? Mit kell orvosolni? Ugy gondolom, hogy ezekre a legsablonszerübb kitételekkel lehetne felelni, a nélkül azonban, hogy ezeknek a kitételeknek csak szemernyi erejük is volna. De lássuk sorba véve az úgynevezett társadalom bölcsészek botrányköveit a fekélyeket, a melyeket ki kell vágni és alapjából kiégetni. A beteg társadalom egyik megbocsáthatatlan bűnének tartják az öngyilkosságot. Vallás -erkölcsi szempontból igazat adok ennek a felfogásnak, de más beszámítás alá jön az állami, a társadalmi élet kötelmei kőzött. Az ember eredeti, Ösjogánái fogva boldogságra van teremtve. Ez a czélja életének, munkájának, fáradalmainak. Persze a legtöbb ember csak a végnél ébred arra a keserves tudatra, hogy egész életében kergette a boldogságot, kereste, várta, remélte s most ime, meghal á nélkül, hogy elérte volna. De az emberek egy másik része veszedelmes stádiumba jut az életnek egy-egy pontján, ugy lehet: a kezdettől nem sokára és még távol a végtől. Ez a veszedelmes pont: kiábrándulás az életből. A századvégi írók talán blazirtságnak nevezik, nincs igazuk. Nem blazirtság ez, hanem: csalódás. Ugy hiszem, hogy nincs ember a földön, kinek életében ne fordulna elö olyan mély és keserves csalódás, a mely a halál utáni vágyat ébreszti fel lelkében. S ez a csalódás. ha igaz, nem is olyan kis dolog, mint hinnők. A csalódott egyszerűen arról győződik meg, hogy.- most már nem lehet boldog soha, egész életében. Nos, az olyan ember> a ki érzi, hogy vele született ősjogának: a boldogságra törekvésnek, a boldoggá Jevésnek útja be van előtte zárva, az olyan ember, ki teremtetése végokának megfelelni nem tud, kérdem: lehet-e hasznos tagja a társadalomnak? A felelet határozott: nem! Sőt az ilyen ember csak zavarja a társadalom harmóniáját* csak terhére van a többieknek. Ha ilyen ember öngyilkossá lesz: az nem kóros tünet, az szerencse a társadalomra. De várjanak kedves theologus uraim, önöket is megnyugtatom: theóriám nem nélkülözi a vallás-erkölcsi alapot sem. Mert az ilyen csalódáson átment embereknek nem feltétlenül kell ám öngyilkossá lenniök; sőt a kik elég müveit lelkűek ahhoz, hogy a vallás ideális magaslatáig felemelkedjenek, azok nem is lesznek azokká. Ezek nincsenek is ártalmára a társadalomnak és igy nem gátolják embertársaikat a boldogság felé való munkálkodásban. Megmaradtak tehát csak azok, a kik korlátolt lélekkel, egyoldalú czéllal, úgy szóiván czéltalanul lépnek az életbe. Oh! azért az ilyenekből is lehetnek jó, hasznos emberek, ha idő előtt el nem következik rájuk a csalódás. Ez pedig voltaképen a körülmények kiszámíthatatlan, ezernyi okában gyökerezik, hát ki van téve neki, épen ugy, mint a véletlen halálnak. De aztán, ha egyszer ki van szemelve áldozatnak, abból az emberből sohasem lesz jó ember, az csak hátráltatni fogja a mások haladását. Ez pedig nem lehet czélja egy társadalomnak sem, hát mit veszítünk azzal, ha ilyeh ember öngyilkossá lesz? Semmit. És addig mindez nem fog megváltozni, mig az emberek lelkébe vissza nem száll a kiirtott, az elhanyagolt vallási érzület, az c tisztaságával és szeplőtlen hitével. idéki liirek. Jégeső és villámlás. Kunhegyesen május -ső napján déli fél tízenkét órakor nagy jégesés volt, volt a jég szemek között dió nagyságú is igen sok, melyeknek alakja két végén benyomott körül pedig gerézdes Yolt, mint a sárga dinnye. A jégeső Kisújszállás felől jött s Madaras és Szent mre felé tartott. A jégeső után két óra tájban egy másik fellegből lecsapott a villám a 60-ik számú házba, de nem tett semmi kárt. Rablógyilkosság. Zsák Jánostrebusái.községi bírót e hó 7-éről 8-ára virradóra három rablógyilkos életveszélyesen össze-vissza szúrta. BÖvid Mrek. Főispáni beiktatás. A szomszéd Szabolcs vármegyében nagy ünnepséggel iktatták be hivatalába az uj főispánt; F e i i t z s c h Berthold bárót/mind megjelenése, mind beszéde általánosan jó benyomást tett a nagy számú ünneplő közönségre. Színészeinket nem győzik eléggé magasztalni a jő nyíregyháziak; lelkesnél lelkesebb szavakban emlékeztek megrólok, ugy az előadás művészi oldalát tekintve, mint a rendezés zsenialitását is. Ha az elqsmerésbez mérten lesz meg az anyagi jutalom is: csak gratulálhatunk derék színészeinknek. Kossuth Lajos arczké^pét e hó 3-án leplezték le Nyíregyházán. Ott volt az elhunyt nagy ember fia Kossuth Feren ez is, A beszédek, mik ott elhangzottak, messze túlszárnyalják a köznapit; annyi ideális, annyi magasztos eszme talált ott kifejezést, hogy szinte emelkedik.z ember kebele olvasásuk közben. Mint levelezőnk Uhu, az a?czk$p igen találó s remek kidolgozású, -~ Te i v é r c s i k ó k árverezése, Kisbéren. F. évi május hó 26-án, déli egy órakor, a kisbéri m. kir. állami ménesben a kövekező egy éves angol telivércsikók fognak azonnali készpénzfizetés mellett árverés utján eladatni:. Pej mén. 2. Pej kancza. 3. Sárga mén. 4. Pej kancza. 5. Pej kancza. 6. Pej mén. 7. Pej kancza. 8. Pej mén. 9. Pej mén. 0. Pej kancza.. Pej mén. 2. Pej kancza. 3. Pej kancza. 4. Sárga kancza. 5. Pej mén. Lelkészi jubileum. Madarász mre, karczagi ev. ref. lelkész, egyháztanácsí elnök, országgyűlési képviselő, lekészségének negyedszázados évfordulóját folyó hó 26-án éri meg. Karczag város vallásos és hazafias lelkű közönsége megragadja az alkalmat, hogy szeretett lelkipásztorával és országgyűlési képviselőjével ünnepeljen együtt ez örömnapon, emlékére a szép és kedves múltnak, zálogául a még szebb és kedvesebbb jövőnek! Legyünk segítségére a kisszőuő* birtokosoknak! A szőllők felújításáról szóló törvény és szabályzat bár hivatva van a minimális területre nézve is segítséget s kölcsönt adni, mégis jelenlegi keretében a kisbirtokosok vonakodnak ezt igénybe venni s aggályaik nem is minden oknélktilek. És mégis a kisbirtokosokon, termelőinknek zömén segíteni s azt kész szőllőhöz juttatni: ez volna ugy a törvényhozásnak, mint a társadalomnak feladata. Ugy véljük, hogy ezt a kérdést az országos szőllőtelepitő-szövetkezet fogja megoldani, mely a helyes utón jár, midőn az alább körülirt eljárást szándékozza meghonosítani. Számitásunk alapjául ne vegyük a törvény minimáiis területét, hanem. kat. holdat. ly szőlősgazda, hogy szellőjében a rigolirozást végezni képes legyen, kapna a szövetkezettől részletekben száz forintot. Ezzel meg van adva a mód? hogy az illető saját erejéből rigolirozhasson. Tavaszszal aztán kap körülbelül 00 forint értékéig menő amerikai aíanyvesszőt és oltványokat, és 50 forint értékű karót. Lássuk tehát, minő kölcsönben részesül az egy holdas gazda. Eigolirozáshoz kapott 00 forintot, oltvány és alanyvessző képében 00 forintot, karó képében 50 forintot. Egy szövetkezeti részvényjegy 50 forint, mert tartozik taggá lenni és egyéb kiadásokra 60 forintot; tehát összesen 350 forintot. Ezt az összeget a 4-ik vagy 5-ik évtől 35 forintjával az esedékes kamatokkal együtt 0 év alatt könnyen letörleszthetí. Hogy egy hold betelepített kész oltványszőllő évi 35 forint törlesztést 0 év alatt kibir-e, ehhez azt hiszem nem kell magyarázat, sem túlságos Vérmes remény, ha átlag felvesszük, hogy 20 hectolitert terem a 5 forint. Ezen a módon a kisbirtokos könnyű szerrel termő szőllőhöz jutott. Az egy holdnyi terület birtokossá 5 év múlva nem tartozik többé és szövetkezeti részvényjegygyel is bir. Az elmondott (eset csak egy példát világit meg; de ehhez hasonló esetek számtalan variációban fognak érvényesülni. Ott van egy másik példa, midőn az Agrár-bank által adandó kölcsönesetekben a szövetkezet fogja a telepítést végezni s a tulajdonos a harmadik évben, midőn az már termőre fordult, átveszi a betelepített szőllőt. A szövetkezet van hivatva a kistermelőn T Á. R. O!ZÍ A. fadit-a JTAT u rta: Szüts Jenő. Óh ti naiv, képzelgő óriásoki Kiket az ég megvert a törpeséggel És mert igy senki meg se látná, Hogy a világon éltek csel nélkül. Hát hénczegéssél, rongy hivalkodássál, Por-hintő, rút szerepre Mszen Még ti akartok hősies csatában A szent morálnak védelmére kelni? Ti, akik mint festett divat modellek, Hitvány bábok a más kezében, > Csák öltözködni tudtok, semmi mást 8 még jó szerencse, hogy ha némelyik Automatát hordoz fejében, Mely "kormányozza léptét, tetteit. Még U akartok prédikálni másnak, Hiu,piperkőez ifjurák, Ti affektáló századvégi lények, Kikbmalig van emberi! Ha látom Szánalmasan, badar beszéd között, détlenül vűwgni társaságtok: Ügy gondolom, hogy Darvin nem csalódott. S ti mindahányan régi és dicső Családnak vagytok ivadéki. Kár, Hogy még ezekhez is idővel, Oly csúf oson hűtlenné hitetek És jót nevettek ősötök felett, Ha meglátjátok a menazsériában. E hálátlanság rút dolog valóban, Egy kis komolyság biz nem ártana, Hogy Ősötökben néma tisztelettel Tiszteljétek meg önmagátokat. No lám, ha szivetekből már kihalt A tisztéletnek e paránya is: Csodálkozásra többé nincsen ok, Ha bármit tesztek is. Panaszra ajkam óh, de hogy nyitom, Hisz* nem tespedtek tétlenül: JBohóczkodtok, ha kell, a, bálieremben, Uraljátok a séta téréket S e közben bárha nem müveitek is mást, He van beszéd! ügy jár a nyelvetek, Mint amotóla. Hát ez is dolog! Avagy napjában öltözködni tízszer, Tükör előtt tetszelgő macska módra; Nem nagy dolog tálán? Nehéz bizony. Elkeli találni a közép utat, Hogy hölgyeidnek, akiket imádsz Bár éltérő Ízlésük szerfelett, Magas tetszéséi egyaránt kinyered. A szőke Lola ugy hevül esák érted, Ha gyér hajad bodros tincsekbe hull A szem fölött borongó, homlokodra; Hát megteszed. Viszont Hosettenek Ártatlan smve csak ugy ver féléd, Ha bajszod s lakájos közletted Göndörré lesz a sütő vas alatt. Hát megteszed, hisz ennyi áldomattál, Ha hölgyed szivét fogva tarthatod, Mesésen olcsó ár néked, ki a Szerelmet pénzértékbe méred. Ninette, a pajkos kis Ninette, Fess Öltözéked rabja. Hízeleg Üres lelkednek e kis gyöngeség, Hát megteszed, a mig csak a szabód Jószívűsége számlát nyitni kész S akár mindennap uj kosztümben állsz Az utcza-sarkon, várva kedvesed. Jövevény a másvilágról. A Debreczen-Nagyyáradi Értesítő" számára irta: Falk Richárd. Öt óra után, a színház udvaron állottunk. A bohémé világ minden kasztja képviselve volt. Egy nagy csoportban a komikus mesélte el a jó atya sten tudja hányadszor? mi a külömbség a soubrette és a couverte között. A lelkes publikum kaczajjai fogadta a csiklandós magyarázatot. Az oszlopnál egy színházi lap komoly dramaturgja csipkedte a naivakat (nem reálisan, de ideálisan), mondván: Hja manapság, már nem szabad naiva szerepeket kiosztani, ma nincsenek naivak','..!* Mint üldözött gerlék, hagyták ott á kritikust a kicsikék, Malmi festő és Szőke újságíró körül csoportosulván, kik a női ruha elméletet fejtegették, tekintettel a térbeli érzékelhető idomokra,.. A kerítéshez mentem s czigarettre gyújtva szemléltem a nyüzsgő világot. Egy alacsony, töpörödött emberke bocsánatot kérve, tüzért esdeklett. A lámpa bevilágított arczába. Te vagy Miklós! szóltam s elejtem a czigarettem. Én én! De azért kár a czigarettért szólt s felvéve. Hideg borzongás futott át testemen. Nem a hideg borzongása ez, hanem az, a mit akkor érzünk, midőn otthon viharos estéken kandalló mellett rémhistóriákat hallunk. Te élsz!? Már én igen, nesze komám czigaretted. Köszönöm! s elutasító kézmozdulatot tettem. Akkor engedelmeddel zsebrevágom. És a czigarette egy ódon^ foltos kabát zsebében tűnt el. Nem szédelgés, uraktól átjátszott czigarettát szívni. Tudod otthon a padlás-szobámat füsttel fütöm. Este nyolez órakor hozzáfogok pipálni és egy órakor lefekszem. De már három órakor megint pipálok, hogy hattól nyolezig szundikálhassak. Egy szóval elpipálom az életem, mert magyar nemes vagyok..,! gy csak a másvilágról megtértek szoktak beszélni. Szólj! Te vagy Gáth Miklós? Te voltál a tornai nábob fia? Beszélj! Hiszen te meglőtted magad s meghaltál. Mit keresel te boldogtalan Ugyanazon társaság, ugyanazon disputa Va embelami keserűt kívántam meg, hogy megjöjjön a továb Hallgass meg. Mielőtt elmondanám neked még a világon? biakhoz az étvágyam. történetemet, igérd meg becsületszavadra, nem A hópelyhek lassan szállingóztak, a tekintélyes mondod meg senkinek sem, hogy élek. színház ugy nézett ki, mint valami nagy eszkimó Beccsületemre. kunyhó. Áfák, az utezák, mintha őszülni kezdtek Mint tudod szerelmes voltam, de kibe? azt volna. Csípős, hideg szellő lengedezett, A lámpásokat nem. Egy színésznőbe. Csákváron játszott naiva meggyújtják s vakító fehérségben fénylik a színház szerepeket.. Nem akarok sokat beszélni, elég az, környéke. hogy öt év alatt ugy elpuczultam a vagyonomat, mint Jfcjftil «feámimlik3&ö9s ffél-ir m. U4iLi s<t *vms& osiatolv.

2 segíteni az által, hogy neki szőllőt telepíteni segít és hivatva van a folytonos érintkezés által a szakértelmet fejleszteni, oktatva telepíteni. Kész szőllőt a kistermelőnek, nem pedig pénzt, mi markát égeti í Ez itt a jelsző. Lépjen be a szövetkezetbe tagul saját erejéhez képest minden honpolgár, hogy minél előbb lehetővé válhasson a kisbirtokosnak nyújtandó segítség. E mellett, mivel a szövetkezet pénzét folyton haszonnal fogja befektetni, a részjegyek után tisztességes kamatra is van kilátás. rodalom és művészet. * Érdekes helyi munka. Népszerű útmutató és tájékoztató a közönséget érdeklő pénzügyi törvények és szabályokról" czim alatt JJŰCZ Gábor és Ssüts Jenő pénzügyi tisztviselők igen hasznos és derék könyvet szándékoznak kiadni, a moly közhasznú voltánál lógva nem kis kelendőségnek fog örvendeni. Az előfizetési felhívás többek közt kővetkezőket mondja: Hosszú évek gyakorlata s az ujabb intézkedések folytonos szem előtt tartása szükséges ahhoz t hogy pénzügyi dolgokban gyorsan és hibátlanul járhassunk el; de vájjon a pénzügyi dolgokkal tüzetesen, hivatásból nem foglalkozó magán eniber hogyan szakítson magának időt és alkalmat az óriási halmaz pénzügyi törvények és szabályok átta mdmányozására, a mire pedig föltétlenül szüksége van, ha valami olyan ügye adja elő magát, mely a 2>énzügyi igazgatás körébe tartozik. S ugyan kinek ne volna ilyen ügye? Az ilyen magán emberek s álta lábon véve a nagyközönség kényelmére: ezélíink a régen érzett hiányt pótolni s az érdeklődök kezébe olyan könyvet adni, a mely röviden, könnyen áttekinthető beosztással teljes egészében felölelje azon pénzügyi törvényeket és szabályokat a követendő eljárásokkal kapcsolatosan, a melyekre a gyakorlati élet ben leginkább és elkerülhetetlenül szükség van. Útmutató s teljes íájékoztatásid szolgáló könyvünh tartálma ki lesz egészítve a szükséges kérvény, bejelentési és egyébb beadvány mintákkal, a melyeknek ismerete mellett lehetővé lesz téve a nagy közönség számára } hogy hosszadalmas utánjárások, esetleg költséges ügyédi közbenjárás nélkül könnyen s a legrövidebb utón elintézhessék a pénzügy körébe tartozó ügyeiket." A 5 8 ív terjedelmű, vaskos és eaínoa kiállítása könyv előfizetési ára négy korona lesz, a mely összeg a debreczeni kir. pénzügyigazgatősághoz küldendő. Bolti ára magasabb lesz. A mü f. évi szeptember hóban jelenik meg s szíves gyűjtőknek minden öt példány után egy tiszteletpéldány jár. A hasznos munkát melegen ajánljuk a t. közönség figyelmébe. A Wodianer F. és Fiai ozég, cs. és kir. udv. könyvkereskedés kiadóhivatalában megjelenő nagy miileniumi emlékműből a Szalay-Baróti-féle Magyar Nemzet Történetéiből most érkezett hoziánk annak hatvanegyedik füzete, melyben a Habsburg házbél választott királyok korában uralgott köz és műveltségi állapotoknak a leírása folytatódik, rend kivül érdekes adatokat szolgáltatván őselődeink nyíl tános és magánéletének a megismeréséhez. Egy kettős külűti műmelléklet, Bákőezy Ferenez fejedelem ismert manifesztumának egy kisebbített hasonmását, másika pedig Madarász Viktornak egy Zrínyi lona feladja Munkáos várát" czimü, igen hatásos festményének egy pompásan sikerült reproduktiőja. A többi Hisszük, hugy e hirt olvasóközönségünk a leg- nagyobb örömmel fogadja, mert Szüts Jenő neve garancziát nyújt arra, hogy eddig is számottevő lapunk irodalmi nívóját emelje. Kívüle a lap számos jó nevű külm unka társat is nyert, akik dolgozataikkal már legközelebb be is mutatkoznak. Kinevezés. A hivatalos lnp egyik száma közli, hrgy Ő felsége dr. Udvarhelyi Dezsőt, a debreczeni kir. táblához beosztott jegyzőt, a derecskéi járásbírósághoz albiróvá nevezte ki. Királyi kitüntetés egy debreczeni annak a rendje. Mikor ezt meghallotta Giza, Sckabenheim hadnagygyal, a kinek az egyik füle kautskukbói van, (én metéltem le a valódit) megszökött Niederdorfból, egy kis német tengermelléki faluból, a hol nyáron át időztünk. Zokon vettem nagyon. Egy délután éhesgyomorrai egyet gondoltam és szivén lőttem magam. A falusi orvos halottnak nyilvánított. El is akartak temetni, de én megszöktem a koporsóból. Éjjel, mikor rám tették a fedelet, mint valami mély álomból ébredtem fel. Körülnéztem. Sötétség mindenütt, a koporsó fedelet ledobtam magamról. Holdvilág kandikált be az ablakon s kuvik madár rendezett a tiszteletemre szerenádok A szobasarkában ócska ruhákat találtam. Felöltöztem és elrohantam. Tovább mi történt velem, azt csak hallomás után tudtam meg. Felszedtek s azok a szamár orvosok meggyógyítottak. A kórházbői a főorvos ezekkel a szavakkal bocsátott el: Vigyázzon magára! Őrizkedjék a legcsekélyebb felindulástól, mert ortériája megrepedhet* Már tudni illik az a bolond golyó nem a kamarába ment, hanem az ortériámat szakította el. Hja! Tévesztett utak mindenütt. Ez alatt engem eltemettek és a pesti újságok kegyeletesen emlékeztek meg., rólam, mint korán elhunyt ifjú mágnásról... u Ötven márkával zsebemben álltam a kiéli országútnak Gondolkoztam: mitévő legyek!? Elhatároztam, hogy ezentúl inkognitó élek: csak nem fogom kikiáltani a világnak, hogy élek S? A hitelezőim rám szakadnak, csak nem leszek, bolond, hogy ráfizessek az életemre, elég sokba van már ugy is. Gyalog mentem Berlinig. Onnan vonaton haza, ha ugyan van hazám. Aztán eljöttem e kis városba, napdijas vagyok a Khon és Steiner" tűzifa czégnél. 80 kr elég szép summa, megélhetek belőle. No. de szervusz! Látogass meg, Domb-utcza 440, padlás egy. Köszönöm a czigarettát...í Gallérjába húzódva, gyorsan elsietett a ropogéj havon, DEBBECZEN.KAGYyÁBAD ÉRTESÍTŐ. illuszfcráoziók a következők: Hímzés a XV. századból. Előkelő uri viselet a XV. századból Előkelő női viselet a XV. században. stvánffy Miklós, Tinódy éneke Losoncai stván haláláról. * A budapesti lóversenyek beálltával szolgálatot vélünk tenni t. olvasóinknak, a midőn egy kiváló szaklapot, mely a lóversenyt, a lótenyésztést óa'társ a sport összes ágait írásban és képben felöleli, melegen ajánljuk. Ez a kitűnő BporfcuJBág az őszi Kornél szerkesztésében megjelenő SPORTÉLET", mely gyönyörű kiállításban, számos illusztrácziőval s mindenekfelett érdekes tartalommal jelenik meg. Előfizetési ára egész évre 2, félévre 6, negyedévre 3 frt. (Kiadóhivatal: Budapest, V. Szép-utcza 3.) * A thessaliai határon veszítenek a görögök. Erről a vidékről s a küzdő felekről bő értesítést közöl írásban és képben a Kőpea Családi Lapok" szépirodalmi hetilap, mely oly annyira el van terjedve s oly kedves lapja a müveit közönségnek, hogy szinte várva várják mindenkor megjelenését. De nem is csoda, mert oly erőket számlál munkatársai közé, kik már eddig is fényes nevet vívtak ki maguknak az irodalom terén, e mellett azonban a fiatal tehetséges íróktól is közöl dolgozatokat. Évenként 4 külön beköthető regényt nyújt előfizetőinek a legjelesebb írók tollából. Kedves barát, szórakoztató társ, oktató mestere e lap a magyar családoknak s irályelve mindig az volt, hogy előfizetőinek, mindenkor csakis a legjobbat nyújtsa. Előfizetési ára egy évre 6 frt. Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal, (Budapest, Vadász-utcza 4 sz.) Karczolatok. Dehreczen, május 5. Mint hirlik, a debrezeni rendőrség egyenruháját és rangjelzését megváltoztatják. A közönség nem bánná, ha magát a rendőrséget is ujjal cserélnék föl. * Mióta a színház kapuit végleg bezárták és elutazott Albus, a Tháiia templom környéke igazán bus. Egész napon át csak a színházi tűzoltók ácsorognak előtte és őrzik a bezárt ajtókat, hogy valami tervekkel felfegyverkezett idegen be ne tévedjen s odabenn ki ne ókumlálja: vájjon hogy volna jobb azt a kényelmetlen, divatját múlt nézőteret átalakítani?! Bizony, bizony mondom nektek, bölcs tanácsurak, hogy a szeson alatt oly gyakran emlegetett átalakítás munkálataira elérkezett az idő! «i >?*{ '' " - Jól értesült körök azt állítják, hogy az átalakítás nem is fog megtörténni állat védelmi szempontból. Nem akarják ugyanis megzavarni a színházi egerek és egyébb férgek kedélyes nyári mulatozását. * No ami azt illeti, nekünk is megvan a mulatságunk : az orfeum. A magyarra fordított, lenge kosztüm múzsa ugy látszik, - többre tartja saját magát, mint mi őt; épen a színház mellett telepedett meg. Az éjjeli duhajkodás áthallatszik az oszlopos csarnokokba s az álmukból felvert Bánk, Melinda, Hamlet és Ofélia kíváncsian hallgatják az idegen hangokat. * ; Egy fiatal férjnek bájos kis felesége tegnap előtt elutazott a mamájához látogatóba. Érthető dolog, hogy a férj itthon maradt. Az első nap csak elment valahogy, de már tegnap sajnosán kellett nélkülöznie a szerelmes assszonykát. Bosszul lett. Orvoshoz ment. El mondta, hogy baja van. Maga sem tudja: mi. Rósz az étvágya, nincs kedve. Csupa spleen. Rendeljen valami orvosságot neki. És mit rendelt az orvos? 'Orfeum cseppeket! Ez a hét legroszabb viczcze s annál roszabb, mert * helyi érdekű is egyúttal. A helyi érdekűről jut eszembe, hogy Bobieczky Sándor dijat nyert a viczinális vasutakról írott munkájával. Bebizonyosodott, hogy az igazi tehet ségnek nem kell reklám dob. íme Dobieczkyt a legmagasahb helyen méltá nyolták s ez nem csak ő rá, hanem magára Debreczen városára is dicsőség! Egy élczelőnk az akadémiát zöldséges kerthez hasonlította. Talán igaza volt. Lám a nagy gyűlését is tavasz kezdetén: a zöldülés szakában tartotta meg... * A természetben is kivirult minden. Csupa szin, illat, verőfény, No, de mégis leginkább meglászik a tavasz a szerkesztőségek papir-kosarán. A fagyos szentek is elmultak szerencsésen. Ezúttal hát a gazdák ellen intézett minden merényletük befagyott... így van jól. Fulánk. HÍREK, A szerkesztőségből. Mai nappal Mihalovich Szüts Jenő, az előnyösen ismert, kitűnő tollú fiatal irő, lapunk szerkesztőségének kötelékébe lépett, mint lomunka- gyárosnak. Tarcsay Lajos, volt budapesti kártyagyár-igazgató a jelen év elején városunkba költözött abból a ezéiból, hogy itt állítson fel kártyagyárat, a mely Tarcsay Lajos Első kártyagyára í)ebreczen u czég alatt a kir. törvényszéknél már a legközelebb bejegyeztetik és örömmel jelenthetjük, hogy berendezése folyamatban van. Tarcsay budapesti működésével előkelő nevet szerzett magának, ugy hogy már a múlt évben is, mint állandó ker. statisztikai értékmegállapító kitüntetést is kapott. E kiváló gyáros a múlt évben az ezredéves kiállítás budapesti kerületi bizottságának volt tagja s mint értesülünk ő felsége e minőségében a kiállítás körül szerzett kiváló érdemei méltánylásául legfelsőbb elismerését" fejezte ki Tarcsaynak, melyet b. Dániel Ernő keresk. miniszter leiratban juttatott Tarcsay Lajos tudomására, A leiratot a miniszter Budapest székes főváros főpolgármestere utján küldte el, a ki a főváros részéről szinten kifejezte köszönetét a derék gyáros iránt, a múlt héten érkezett hivatalos levelében. Debreczen a pozsonyi ünnepsége ken. A pozsonyi koronázó szobor ünnepies leleplezésére, melyen jelen lesz a király és családjának csaknem minden tagja. Debreczen város küldöttei Simonffy mre kir. tan. polgármester és Király Gyula tanácsnok pénteken utaztak el. Hajduvármegye nem képviselteti magát az ünnepélyen. Meghivó. A tiszántúli ev. ref. egyházkerületi Egyházi értekezlet választmányi ülése Debreczen szab. kir. városban 897. Május hó 20-án délután 5 órakor a collégium dísztermében tartatik. Főbb tárgyai: A nagyváradi értekezlet végzéseinek foganatosításáról jelentés, a szakosztályok megalakítása, a szatmári közgyűlés idejének és tanácskozási rendjének meg állapítása, inditányok. Ez ülésre a. választmány tagjait tisztelettel meghívja az elnöks ég, A Dóczy-znajálist e hó 22-én szombaton tartják meg a nagyerdőn. A belépti-díj 50 kr lesz, a melynek fizetése alól azonban a növendékek két-két hozzátartozója fel lesz mentve. A debreczeni kaszinó közgyűlését, mely a múlt vasárnapról elmaradt, ma délelőtt tiz órakor tartja meg saját helyiségében. A közgyűlés érdekesnek és népesnek Ígérkezik. Lemondott szolgabíró. A b.-ujvárosi járás egyik szolgabirója dr. Forray András bejelentette állásáról való lemondását. Kitűnő erőt veszít Forray ur lemondásával közigazgatásunk : közelebb Hajduvármegye. Több helyi lap azon téves hirt bocsa totta világgá, hogy a helybeli ev. ref. egyház prezsbiteriuma e hó 6-kán gyűlést tart. Ma a mint legbiztosabb informácziónk folytán mondhatjuk még azt sem tudják az illetékesek : mikorra lenne szüksége egy ilyen prezsb. gyűlés összehívásának. A vasúti harangjelzés. Június hó elsejével az összes magyarországi állomásokon megszűnik a harangjelzés Meghívás. A debreczeni izraelita szentegylet 897. május hó 23-án, d..u. 3 órakor az egylet hivatalos heyiségében (Piacz-utcza 824. sz. házban az emeleten tartandó közgyűlésére. Tárgy: Az alapszabályok módosítása. A debreni izr. szentegylet nevében: Biedermann József elnök, Kúti Zsigmond jegyző. Figyelmeztetés: A választmánynak f. évi április hó 29-én hozott határozata értelmében ezen közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozni fog. A vidéki hirlapirők szövetségének helyi bizottsága nyári estélyek rendesét vette tervbe, amelyeknek tiszta jövedelmét a hírlapírói szövetség nyujdijalapja javára fordítják. A fényesnek Ígérkező estélyeket a jövő hónapban szándékoznak megtar tani, a mikor is azokon a színtársulat szünidőt élvező összes elsőrendű erői közre fognak működni. Bélyeg-mentes anyakönyvi kivonatok. A belügyminiszter az elismert jellegű betegsegélyző pénztárak, illetve ezek tagjai részére hivatalos használat végett szükséges anyakönyvi kivonatok díj- és bélyegmentessége tárgyában körrendeletet intézett valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjéhez. ~ Hymen. Mészáros Dániel helybeli kir. törvényszéki kiadó eljegyezte Gönczi Endre városi árvaszéki irattárnok és irodatiszt bájos és müveit leányát: o n á t. ~- Szívből, minden jót kívánunk a jegyes párnak. Hortobágyi lótenyésztési jutalomdíj kiosztás. A debreczeni gazdasági egyesület a Hortobágy pusztán, 897. május hó 23-án vasárnap délelőtt 0 órakor, a lóvásártéren népies lókiállitást s lótenyésztési jutalomdíj kiosztást s ezzel egybekötve csikós versenyt rendez; a lódijazáson 7 díjtétel bocsáttatik a közönség rendelkezésére a csikós versenyen pedig öt. 50 éves születésnap. Messze vidéken, de itt helyben is annyiunk által tisztelt, szeretett pénzügyi helyett, igazgató ngs. Orosz László, e hét folyamán ülte ötvenedik születése napját, jobban mondva érte el. A minta hivatalnok, a szerető, gyöngéd férj, a hasonlíthatatlan jó édes apa, a régi időből ránk maradt magyar házigazda : öyéiaek s mindannyiónknak örömére szivünkből kívánjuk, hogy egy másik ötven évet is érjen el a mostanihoz hasonlói szituáeziók mellett. A magyar kir. államv, városi menetjegy irodája a Hamburgban, juni. hó 2-ig megtartandó állat-kiáuitás és kertészeti-kiállítás alkalmából, nagy társas kirándulást tervez. A teljes ellátást (italok kivételével) biztosító részvétdij az. oszt. utazók számára 30 írtban, a. oszt. utazok számára 05 forintban állapíttatott meg. Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál a szerkesztőség. Halálozás. A következő gyászjelentést vettük : Mély fájdalommal {tudatjuk jó apánknak, nagyapánknak, szeretett sógorunknak és a kedves rokonnak: Gr a n z le r Lajos urak, Zemplénvármegye bizottsági tagjának folyó hő 0-én, délután 2 órakor, hosszas szenvedés után, életének 79-ik évében végkimerülés folytán bekövetkezett gyászog elhunytát. A megboldogult hűlt tetemeit f. hó -én, kedden, d. u. 3 órakor, a Miklós-utczai 923. számú háznál tartandó gyászszertartás után az izr. sírkertben fogjuk örök nyugalomra helyezni. Ezen végtisztességtételre az elhunytnak és családunknak barátait fájdalmas szívvel meghívjuk. Debreczen, 897. május 0. Gyermekei: özv. dr. Erényi Jakabné, szül, Ganz!ez Jozefa, Falk Lajosné, szül. Ganzler Eugénia. Veje: Falk Lajos. Unokái: Erényi Ervin, Erényi Nándor, Falk Richárd, Falk Ali ce, Falk Tibor, Falk Félix. Sógora: Kornstein Lajos. Sógornői: özv. Kornstein Mórné. szül. Fieiszner Róza, özv. Kornstein gnáczné, szül. Fieiszner Lina; a számos rokonság nevében is. Az adózók érekében. Az 897-ik évben kivetendő. osztályú kereseti adóra vonatkozó adóztatási javaslatokat előtüntető kivetési lajstromok a városi adókivető osztályban (Hungária épület. emelet 3.ik ajtó) 8 napi közszemlére f. év május -től kitéve vannak, mihea képest az adózók figyelmeztetnek, hogy a kivetési lajstromokat saját érdekökben tekintsék meg, ha a kivetés ellen alapos felszólalásaik vannak, a következő sorrendben a városháza kistanácstermében tartandó tárgyalások alkalmával előadhatják és pedig: május 2ö-n: Hatvanutczai lajstrom 60 tételig; 2-én: Hatvan-utczai lajstrom 6 02 tételig és Csapó-utczai lajstrom 40 tételig; 22-én: Csapó-utczai lajstrom 4 87 tételig és Péteríia-utczai lajstrom 40 tételig; 24-én: Péterfia-utczai lajstrom 4 75 tételig és Kossuthutczai lajstrom 56 tételig; 25-én: Varga-utczai lajstrom 75 tételig; 26-án: Piacz-utczai lajstrom 80 tételig; 28-án: Piacz-utczai lajstrom 8 44 tételig. A tárgyalás minden napon délelőtt 8 órakor veendi kezdetét. Debreczen sz. kir. város adóügyosztálya. A Debreczeni iparos-segédek tovább képző és szakrajztanfoly&manak" évzáró vizsgája május 6-án d. e. 9 órakor az állami főreáliskolában tartatik meg, Hyilvános köszönet. Boldogult édes atyánk dr. Ganzle r Lajos orvos ur elhunyta alkalmával kötelességünknek tartjuk, hogy hálás köszönetünket nyilvánítsuk mindazon helybeli igen tisztelt orvos uraknak, kik a megboldogult kollegát önzetlenül gyógyították. De köszönetünk és soha nem múló hálánk különösen nagyságos dr. C s i k o s Sándor orvos urat illeti, aki önfeláldozó, baráti szeretettel ápolta az elhunytat és tőle telhető minden nemes eszközzel enyhítette szenvedéseit. Fa k Lajos, a gyászoló család nevében. A Debreczeni Munkás Dalegylet" Kubacska stván helybeli ág. hitv. ev. tanítót, mint a ki a dalegylet megalapításában tevékeny részt vett és annak több éven át karmestere volt tiszteletbeli tagjává választotta. Az erről szóló díszoklevelet a dalegylet alelnöke Ni eh t József e napokban személyesen hozta el ós kézbesítette fentnevezett tanító urnák. Borminták lefényképezése Röntgensugarakkal. Bordeauxban egy fiizikus a Röntgensugarak segélyével különféle bormintákat fényképezett le és a lemezén fekete pontokat fedezett föl. E fölfedezés folytán az illető bormintákat vegyelmezte s kitűnt, hogy a lemezen mutatkozó fekete pontok, a borban levő idegen anyagokat fukszint, anilinsavat, gliczerinsavat s más efféléket jelentenek. A természetes bor lefényképezése egészen más eredményt mutatott, a mennyiben a fényképlemezén a fekete pontok teljesen hiányoztak. Dr. Bulyovszky József egykori debr. ügyészt R á c z Mihály ellenében 3 szó többséggél N.-Várad polgármesterévé válalasztották. Gratulálunk mind a választóknak, mind a megválasztottnak. Az öreg Szinnyéi bácsit, a nemzeti múzeum 25 év óta buzgó hivatalnokát kir. tanácsossá nevezték ki. A szalacsi lelkész választás. A?, érmelléki ev. ref. egyházmegye időszaki tanácsa az 896. évi augusztus hó 6-án tartott szalacsi lelkészválasztást megsemmisítette. Katonazene. Az Angol Királyné" szálloda udvarát igen elegáns, díszes és kellemes nyári étkezőhelyiséggé alakította át H a u e Bertalan tulajdonos, a ki modern igényekkelíp#ffíé kitűnő Ízléssel tuo^ám^lni. Szombafe^^isTzután minden szombaton a 39.'!%^^^ziÍi. kitűnő zenekara válogatotott.. niüsorf al ifegp^ a k özönséget gyönyörködtetni, anélkül, hogy egy^*4ffil.ön díj terhelné a közönséget.?^*% Tárgyalás. Május hó 9-én szándékos emberölés büntette kísérletével vádolt ifj. Bertái a n József h.-böszőrményi lakos bünpöre fog * debreczeni kir. törvényszéknél tárgyaltatni. - fj. Bertalan József felhevült állapotában ez évi márczius 6-án nejére tört s annak balkarján súlyos testi sértést okozott. A tett elkövetése átán maga jelentkezett a bíróságnál. A védői tisztet Konrád Sámuel ügyvéd, nyugalmazott törvényszéki biró ur, mint hivatalból kinevezett védő fogja teljesíteni, kinek ez lesz első védbeszéde. Nevezett ügyvéd ur évig a bűnügyi végtárgyalásoknáí teljesített ítélkező birói tisztet. Schaf János táncztanitő próba-bált rendez ma (vasárnap) a Korona" vendéglő táncztermében. a mtll4 kl te&u

3 DEBBEOZEN-NÁGYYÁBAD ÉBTESTÖ. Hogy minőén tévedés elkerülve legyen ezentúl ezen a&tós&gliag be Közegészségügyileg megvizsgálták és véleményt mondottak róla. &. legrégibb, leghatásosabbnak bizonyult és legolcsóbb népies háziszer, mely a mell- és tudöfáj dal jegyzett védőjegyet használom. osakat enyhíti stb. s belsőleg és külsőleg alkalmazható. * Valódiságának jeléül minden üveg egy ezüst hüvelylyel van ellátva, melyen cégem Thierry Adolf, gyógyszertár Az őrangyalhoz" van bevésve. Minden balzsamot,; mely nem a fenti söidnyomásu védőjegygyei van ellátva, utasítsanak vissza, mint hamisítást ós utánzatot, mennél olcsóbb; annál értéktelenebb. Tehát mindig pontosan figyeljünk az itt látható zöld védöjegyre. Egyeaül valódi balzsamom hamisítóit és utánzóit, valamint értéktelen utáneatok, melyek a közönség megtévesztésére más balzsamjegygyel vannak ellátva, elárusítóit, általam a vódöj egy törvény alapján törvényesen lesz üldözve. Hol balzsamom részére nincsen raktár, _ rendeljenek közvetetlenül ezen a cimen: Thierry A. Őrangyal gyógyszertárnak Pregrada, Eohitsohaauerbrunn mellett. 2 kis vagy 6 duplaüveg ára Magyarország éa Ausztria bármely postahelyére 4 koronába kerül, Bosznia ős Heroegovinába 2 kis vagy 6 duplaüveg ára á Ü2F?5? 6 J?? Uér > 2 kis vagy 6 duplaüvegnél kevesebbet nem küldök. Szóijelkuldés csak a pőnz előzetes beküldése vagy utánvétel mellett., mindenkor figyelemmel legyün& a zöld védőjegyre, melyíyal valódiság Jeléül minden üveg el van látva. H walőslt angol csoaakenocs ereje itatása. Ezen kenscscsel egy 4 éves gyógyíthatatlannak tartott csontszu teljesen meggyógyíttatott, ujabban pedig egy 22 érés nehéz rákszerii baj niegorroaoltatott. Az angol csodakenőcs, mely a legsúlyosabb és idült bajoknál a szented5 emberiségnél a legjobb ered ménynyel használt szer. A sebek gyógyítása, úgyszintén a fájdalom eny teaherrytt hítésében felülmulhatlan; föalkatrészét a piros rózsa rosa centifola"-?kebfádá ban létező csodaszerfi gyógyers, összeköttetésben renűkitöli SJégyhatásHk miatt kitűnőknek elismert más anyagokkal, képezi. Az angol csodakenöos használható : A gyermekágyasnö mellbajánál, tejgyülemlósnól, mellkeményedésnél, orbáno, mindennemű sérelmek, láb- vagy osontsebesülósek, sebek, genyedtsóg, dagadt lábak, söt csontszu ellen; ütés-, szúrás-, lö-, vágás-és zuzódási sebek ellen. Használható minden idegen részek u. m. üveg-, faszálka, homok, szilánk és tüskék eltávolítására. Mindennemű daganat, kinövés, pokolvar, ujjáképzödés, söt etegeknél hosszabb íókvós által támadt sebek, nyakdaganat, vórtorlódás, íülzugás éa a gyermekeknél előforduló kisebesedések ellen stb. Az angol csodakenöcs minél régibb, annál kitűnőbb hatásában. gen ajánlatos ezen egyedül álló szerből elörigyázatképeri minden családnál készletben tartani. Két doboznál kevesebb nem küldetik; a szétküldés kizárólag az összeg előleges beküldése vagy pedig utánvétellel eszközöltetik, 2 tégely, csomagolás, szállítólevél éa bérmentes megküldéssel S korona és 40 fillér. Ssámos bisonfilvánsr áll rendeliiesésre. Figyelmeztetek mindenkit a hatástalan hamisítványok megvételétől, 8 kérem szigorúan arra ügyelni, hogy minden tégelyen a fenti védjegy és cégnek Az őrangyal gyógyszertárnak" Fregradában beleégetve kell lennie és minden tégelynek egy használati utasításba kell becsomagolva lenni ós fent látható védjegygyei ellátva. Az egyedüli és valódi angol csodakenőcsöm hamisítói és utánzói, a védjegy-törvény értelmében szigorúan üldöztetnek, ópugy ezen hamisítványok terjesztői. Egyedüli beszerzési forrás: Spangsrai-gfdgiftár, r M^lal a»s«^ '<. ü u Fregradában Kohitsch-Sauerbrunn mellett. A Bafct&r 9, legtöbb gyógyszertárban, hol raktár nincs, tessék a megrendelést közvetlenül Az őrangyal gyógyszer* tárhoz" THEBBY ADOLF Pregradában, Bohitsch-Sanerbrasa mellett címezni. Az osztrák-magyar védjegy lajstrom, száma: (02) nsssmmmmmmm DEíZS LAJOS FOGMŰTERME. Május -től Nagypéterfia-uteza elején 89. sz. háziban. <xxcb«ft«5(c>oo-~ K' Cí K e. Műtermemben bármily romlott fogakat ős fogtöveket fájdalom okozása nélkül távolitok el. Műfogakat és fogsorokat aranyba vagy kaucsukba foglalva, valamint egyes fogtöveksek aranyból vagy lból állandó koronákat a legjutányosabb árért készítek. Fogtömésebet (PlomWrozást) arany, ezüst, amalgám és czementtel, jutányos árért tartós minőségben eszközlők. A nagyérdemű közönség eddigi kitüntető bizalmát megköszönve, ajánlom magamat továbbra is szives pártfogásába. K K a ru S (84.) 3 5 fogtechnikus. in B s ajánlja íím JÓZSEF DEBRECZEN, FÖPACZ. smiezett üvi f prczela f lámpa s konjla-eszközé gíri nagy raktárát. A tavaszi idényre: Jégszekrényeket^ kerti üveggolyókat, fagylalt-gépeket, hűtőket* ezinlemez festett dézsákat, mz* kannákat, vedreket, széllámpákat Berndorfi alpaeca- és ehinaezüt evőeszközöket, eredeti gyári áron, 20 évi jótállás mellett. Vendéglői és kávéházi berendezéseket, minden ahhoz való kellékeket, pontos méret, eredeti gyári árakkal Függő-, szalon- és álló-lámpáim, mind villany égőkkel kipróbálva eredeti gyári áron. Az alant sorolt czikkeket a kitüntetett árakkal még folyton szolgálhatom, úgymint: 6 kr, darab majolika ozsonnakés pár feketekávés csésze fajanye.. darab 6. sz. karsbadi kávés készlet 7 darab darab csiszolt borospohár szalag díszszel... vizespohár»»... borospohár csillag... vizespohár... borosüveg szalag... vizesüveg... ' borosüveg csillag.. -. vizesüveg 55..?. üvegtányér »»» tnea n moeea» asztali hálószoba ampel díszes»» tálczával aranynyal díszes.. 0 kr frt 50 4 n """"» Vidéki megrendeléseket a legpontosabban teljesítek, menyasszonzi kelengye be?ásárlásnál csomagolást nem számitok, utón történhető károkat megtéritek. (82.) 4 5. Debreezen, fiípiacz. : : * * - %/ Péteríián, a honvéd laktanyával szemben egy szép bolthelyiség lakással és ugyanott egy bormérö helyiség kiadó. Értekezhetni Török Gábor erdömester, (200) 3. Nagyerdő. * ; Szórnom de gaz, hogy öltözékeinkre nagyobb gondot fordittmk, mint egészségünkre. Ha ruháinkon a legparányibb szakadékot észlelünk sietünk azt legott eltüntetni, nehogy nagyobbodjék, de ha ez/testi egészségünknél az eset, számba se vesszük. Egy kis köhögés, főfájás, emésztési zavarok stb. mit tesz az? Ügyet se vetünk rá. Hát ez vétkes könnyelműség, mely később keservesen megbosszulja magát rajtunk, mert valamint a kis szakadékból nagy lesz, épp ugy a kis bajból nagy baj keletkezik, ha kellő intézkedés nincsen kéznél. A legtöbb betegség kútforrása a gyomor rendétlen működése amit idejekorán használva Egger kellemes izü Sodapasztillája csakhamar beszüntet ( doboz ára 30 kr.) A tttdö, torok és mellbajok köhögéssel, rekedtsóggel B elnyálkásodással kezdődnek. Egger kitűnő izü Mellpasztillája megóv bennünket a bajtól teljes biztonsággal. ( doboz 50 kr. és frt. Próbadoboz 25 kr.) Minden gyógyszertárban kaphatók. Főraktár Nádor-gyógyszertár (Dr. Egger Leó és Egger J. Budapest, Váci-körut 2. (43) T./97. ÁrYerósi hirdetmény. -. A h.-nánási kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a h.-böszörményi városi takarékpénztár végrehajtatőnak Bába Ferenez h.-dorogi lakos végrehajtást szenvedő elleni 85 frt tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a h.-nánási kir. járásbíróság területén lévő, H.-Dorogon fekvő a h.-dorogi 78. sz. tjkvben A.H hrsz. alatt felvett ingatlanra az árverezést 344 frt ban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 897. évi június hó 3-ik napján d. e. 9 órakor H.-Dorog község házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fog. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 0 %-át készpénzben, vagy az 88. X t.-cz ában jelzett árfolyammal számított és az 88-dik évi november hó l~én sz. a. kelt igazságügymimszteri rendelet 8. -ában, kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 88. LX. t.-cz a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Keit EUNánás, 897. évi márczius hó 5-ik napján. A h»-nánási kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. (203). Dr. Xoóg,-. kir.aíbiró, Árverési hirdetmény, Debreezen sz. kir. város tanácsa részéről ezennel közhírré tétetik, hogy a város tulajdonát képező, a debreczeni számú telekjegyzőkönyvben 38. r. s h. r. sz. a. fölvett sorszámú úgynevezett nagy-mester-utczai Csordás-ház a folyó év június hó 9-én délelőtt 9 órakor a városház kistermében másod izben megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. Miről az árverelni szándékozók azzal értesíttetnek, hogy az árverési feltételek a számvevő hivatalnál megtekinthetők s hogy a kikiáltási árnak 0%-ját az árverelő bizottság kezéhez letenni tartoznak. (93)2 2. Debreezen, 897. április 29-én. A. -váurosi iajo.éics. 2&. Pályázati hirdetmény Hajtluvármegye b.-ujvárosi járásához tartozó M.-Pércs továbbá Alsó- és Felso- Józsa községekre nézve rendszeresített kör-orvosi állásra ezennel pályázat hirdettetik. Köteles leerid megválasztandó orvos Debreczenben lakni: minden héten egyelőre meghatározott napon A. és F.-Józsa községekben egy más napon M.-Pércs községben saját költségén megjelenni s a napoknak délelőtti óráit ott tölteni s hivatalos kötelmeit pontosan teljesíteni, járvány esetén a községekben szükséghez képest gyakrabban megjelenni, M.-Pércs község házi gyógyszertárát kezelni. Fizetés évi 450 frt., szedheti a megálla'pitott látogatási dijakat. Felhivatnak pályázni szándékozók, hogy kellőleg felszerelt kérvényeiket alól írott hivatalhoz f. évi májns hó 28-ig annyival inkáb adják be, mert később beadandó kérvények figyelembe yjtetni nem fognak. A választás^iiatárnapja folyó évi Május hó 29 dik napja. Debreezen, 897. Május hó 6-án.,,, ' (98). főszolgabíró h v.k.sz. ÁrYerósi hirdetmény. A debreczeni kir. járásbíróságnak 8852/897. P. sz, végzése folytán közhírré tétetik, miszerint Klein Mór és Péterfi kereskedő czég részére Kulcsár Antal debreczeni lakostól 38 frt 68 kr tőke, ennek 896. évi július hó 20-ik napjától számítandó 5% kamatai és eddig összesen 2 frt 70 kr perköltség erejéig, Riz Józsefnek 26 frt 0 kr tőke követelése ennek 896. július 20-tól folyó 5% kamata és 5 frt 38 kr költség erejéig egyidejűleg 897. évi márczius hó -én bíróilag lefoglalt és 765 frt 95 krra becsült házi bútorok-, bolti fölszorelvények- és bádogos árúkból álló ingóságok 897. évi május hó 24-én d. e. 9 órakor kezdetét veendő és Egyház-téren, 345. számú háznál megtartandó nyilvános birói árverésen, a legtöbbet ígérőnek azonnali készpénz fizetés mellett, szükség esetén becsáron alól is el fognak adatni. Debreezen, 897. évi május hó 7-én. (99.).?Ö2?Ö3E DPé-tea?, birói kiküldött 469 v. k. szám. ÁrYerési hirdetmény A debreczeni kir. járásbíróságnak 0,304/897. P. sz, végzése folytán közhírré tétetik, miszerint Boehlitz Tódor mint az első magy. jégkár bizt, társ. csődt. gondnoka részére Bródylgnáez sámsoni lakostól 63 frt 53 kr. tőke, ennek 89. évi október hó 25-ik napjától számítandó 6% kamatai és eddig összesen 8 frt 05 kr perköltség erejéig Í897. évi ápril hó 8-kán bíróilag ltfoglalt és 330 frtra becsült felszerelt szíkvizgyártógép, 2 tehén, és egyéb ingóságok 897. évi május hó 3-kén d. e, 9 órakor kezdetét veendőós Sámsonban 383. számú háznál megtartandó nyilvános birói árverésen, a legtöbbet ígérőnek azonnallkészpénzifizetés mellett, szükség esetén becsáron alól is el fognak adatni. Debreezen, 897. évi május hő 7-án. (204.). birói kiküldött 3 G

4 Siegmeth Károly üzletvezetőségi főfelügyelő, üzletvezető helyettes a napokban Boroszlóba utazik, hogy a hozzá intézett felkérés folytáü folyó hó 2-én Boroszlóban, 22-dikén pedig Kőnigshüttében (Porosz-Szilézia) az aggteleki barlangról előadásokat tartson. Ezeo előadások czélja, hogy az ottani tudományos- és tourista köröket hazánk e nagyérdekü barlangjával megismertesse, ürömmel régistráljuk e téoyt, mert Siegmeth ur a Kárpátok megismertetésével is már nagy érdemeket szerzett. Bródi Adél gyermekkórház megnyitása. Egy nemes emberbarát B r ó d y Zsigmond főrendiházi tag, a kinek saját szorgalma és a sors kedvezése nagy anyagi javakat juttatott osztályrészül, alapította meg a szeretetnek ez uj tanyáját, mikor elhunyt nejének szül. Stern Adélnak emlékezetére 200,000 forintot tett a pesti izr. hitközségnél, kikötvén, hogy az intézet a jótékonyságot felekezetre való tekintet nélkül gyakorolja. Az uj kórház a városnak szegényektől lakott vidékén a V. kerületi kültelken a Szabolcs-uteza mentén van, 50 betegre az orvosi tudomány legmodernebb vívmányaival berendezve. Fényes társaság gyűlt össze a kórház termében a megnyitás és zárkőletétel ünnepére e hó 0-én. Ott voltak a hatóságok fejei, az orvos világ kitűnőségei, a zsidó hitközség egész elöljárósága s előkelőségei. Az ünnepet órakor a nagy templom énekkara nyitotta meg Lazarue főkántor vezetése alatt előadván a XXX. zsoltárt, mely mély hatást keltett. Majd az intézet történetét mondta el a kórház egyik főorvosa, mire Kohn Sámuel főrabbi hatásos fölavató beszéde következett, melyben az intézet czélját fejtegette s rendeltetésének átadta. A zárkövet ünnepiesen elhelyezték az intézet falában s végül a zenekar a Hymnuszt zengte el. Jónász Lipót eddig is elösmert kávéháztulajdonos e hó -től a Központ" kávéházat a Szedlák-féle ház L emeletére tette át. Elegánczia, kifogástalan kiszolgálás, mik keresetté teszik Jónász ur üzletét, mert e két tulajdonságát nézve a Központ" messze felül áll minden debreczeni más kávéháznak. Tej-kereskedők Egyelete mint partársulat (Budapest, V, József-körut 26.) ezim alatt egy uj szövetkezet létesült, melynek czélja Magyarország tejgazdaságát intentévebbé tenni. Az egyesület rendes tagja lehet minden Magyarországi önjogu tej-kereskerenkedő vagy tejkereskedő czég. A rendes tag köteles G korona beiratási dijat befizetni; továbbá 24 korona évi tagsági dijat fizetni. Alapító tag lehet, ki az egyesölet pénztárába 200 koronát befizet. Pártoló tag lehet, ki az egyesület pénztárába évenként 2 koronát befizet. Ajánljuk a t. gazdaközönség becses figyelmébe. ngatlanok forgalma. (A debreczeni kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóságnál). Szőllősy Bálintné Debreczeni Zsuzsanna eladja 277. sorszámú házát Végh Jánosnak 2860 frtért. Sós Mihály és neje Nagy Sára megveszik gái János és neje Pap Eszter 6 hold '422 Q öl területű ujosztásu földjét 800 forintért. Bisánszky Józsnf és neje Nagy Julianna 86 Q öl területű homokkerti szőllőjét megveszik Kocsis János és neje Zális Juliánná 345 forintért. Géder stván és neje Balogh Juliánná zsidókerti szöllőjének 282 Q öl területű részét eladják Molnár János és neje Tiszta Erzsébetnek 536 frt 80 krért. Weichinger Károly és neje Müller Ottilia megveszik a debreczeni első takarékpénztár tulajdonát képezó 898. sorszámú Hungária" nevű beltelkes házat forintért. Molnár Mihályné Kis Erzsébet 267 D öl területű hatvan-utczai kerti szőllőjét elajándékozza Nagy Bálintné Molnár Juliannára. Szathmáry József és neje Harsányi Sára megveszik Szatmári stván és neje Kovács Juliánná 6 hold területű ondógi földjüket 2600 forintért. Özv. Szabó Sádorné Pfanschmiedt Terézia sorszámú házát megveszik Bódogh Zsigmond és neje Teleszky Teréz 4000 forintért. Kegyes Ferencz és neje Pálfy Juliánná megveszik Vámossy stván s társai hrsz. ingatlanukat 0000 frtért. Mihály Ferencz, Mihály Károly eladják ujosztásu földjeiket Hallgató Eszter, Nagy Ferenczné és Hallgató Juliánná, Nagy Andrásnénak 250 frtért. Hangyási Mihály és neje Csáki Erzsébet sorszámú házukat eladják Lukács Ferencz és neje Nagy Juliannának 250 forintért. Ozuber János és neje Pegány Vilma 68 Q öl területű homokkerti szőllőjüket 2000 forintért megveszik Bácz Lajos és neje Kovács Mária. Kovács Ferencz és neje Molnár Mária 847. sorszámú házukat ondódi földjével együtt valamint puszta-bánki kaszállójukat megveszik Medgyesi Ferencz és neje Nagy Juliánná 9000 forintért. Medgyesi Ferencz és neje Nagy Juliánná megveszik özv. Szabó Sándorné Pfanschmiedt Terézia ondódi és ujosztásu földjeit 200 forintért. Veréb János és Veréb Eszter megveszik Hajdú János és neje Holló Hozália boldogfalvi-kerti szőllőjét 600 forintért. Debreczeni piacz. Qabona árak május -én. Felső Közép Alsó ár ár ár Búza mm Kétszeres, Rozs m Árpa D Zab mm. 3.70^ Tengeri» 6.20' 6.0 ' 6. Köles» Köleskása %,*-,80.70 Burgonya Melléklet a Debreczen-Nagyváradi Értesítő" 897. év 20-ik számához. Szarvasmarha és lóvásár. Ló felhajtatott 250 db, eladatott 0O db. Marha felhajtatott 900 db., eladatott 380 db. Húsárak. Marhahús egy kiló 36, 40-60, (kóser) 62 kr. Borjúhús kr. Serréshűs kr. Juhhús kr. Szalonna m.mázsa 56 58, háj 60 frt. Tűzifa: öl tölgyfa 2 frt, nyárfa 7. frt. Felvágatás 2 frt 40 kr, szállítás frt 20 kr. Napszámárak. Férfi ellátással 40 ellátás nélkül.70 nő ellátással kr, ellátás nélkül kr, gyermek ellátással 20 ellátás nélkül 30 kr. Kis lutri május hó 6-án. Prágai Szebeni Szerkesztői üzenetek. Q. Jimk K. urnák. Mind a küldeményt;, mind az ígéretet jó szívvel köszönjük. Ha lehetséges még a jövő számban sorát ejtjük. Üdvözlet. V...Xiak. Csodálkozik azon, hogy annyira meghűlt azon ur irányában, holott előzőleg mennyire szerette. Csak ennyit: nehezebb, valaki szeretetét megtartani, mint megnyerni, Csokros hölgy. Nincs benne semmi, sőt ugy kell lenni. A köszönetnek, hálának kifejezése csak egyszerű kötelesség; elmulasztása azonban a műveltség rovására esik. Nem jöttél ki, bár vártalak, Tárva volt ajtóm s az ablak. Mi se vártunk, jött a versed, Mint a zöld fagy, késő hideg. A szerkesztésért felelős a kiadótulajdonos: Zioherman Hermán. WiMéTTBM. Nyersselyem básztruhákhoz való kelmét 8 frt 65 krtól 42 frt 75 krig egy teljes öltönyre Tussors- és Shantungs-Pongees valamint fekete, fehér és szines Henneberg-selyem 45 krtól 4 frt 65 krig méterenként, sima, csikós, koczkázott, mintázott, damaszt stb. (mintegy 240 különböző minőség és 2000 szin és mintázatban stb.,) a megrendelt árukat postabér és vámmentesen, házhoz szállítva, mintákat postafordultával küldenek Henneberg G. (cs. és k. udvari szállító) selyemgyárai Zürichben. Svájczba czimzett levelekre 0 kros, levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek. (98)9 5. yv se, húgyhólyag, núgrydkaa * és 'köszvénybántatmak ellen, továbbá a lógző és emésztési szervek hurutos bántalinainál, orvosi tekintélyek által a Lithion-forrás sikerrel rendelve lesz. Húgyhajtó hatású Kellemes izü Könnyen emészthető Kapható Asvinyvlzkeraskedésekben és gyógyszertárakban. A Salvator-forrás /gazgafósága Eperjesen, Ügyvédi iroda va.ltozsta.tas- Tudatom, hogy ügyvédi irodámat Debreozenben, Nagyhatvan-utcza és Kismester-utcza sarkán lévő 099. számú házba tettem át. (208) -2 Tisztelettel Konrád Sámuel nyugalm. törvényszéki bíró, köz- és váltó-ügyvéd. O co oo Rumpel és Waldek építkezési vállalat vízvezetéki- gázcsatornázási és fűtőkészülékek berendezési irodája. Bécs, XV. Prága. GymnasiumBfcrasse. KönigshofgasSe. Budapest, V. Bőzsa u. Vállalkozunk tervezetek,költségvetések, előmunkálatok, parezellirozások véghezvitelére. Vízvezetékek, hálózatok, kútfúrások, tömlökútak elkészítésére. Mindezekről jótáüunk és árjegyzékünket bárkinek ingyen s bérmentve beküldjuk. (20) 2 XXXXXTXXXZXXXXXXXXXXXX3S Drössler Károly cs. és k. szab/gazdasági gépgyár, vas- és érezöntőde Budapesi, V», Váezi-körut 59. sz. Alapíttatott ti 866-ban, Ajánlja saját gyártmányú legkitűnőbb kivitelű szabadalmazott gözcsóplökészleteit, melyek a magyar gazdasági viszonyoknak legczélszerübben megfelelnek és az összes gazdaságba vágó gépeit. Kizárólagos képviselőség Magyarország részére Laiz Henrik mannheimi czégtől, mely elismert legnagyobb ós legjelentékenyebb gyár gőzmozdonyok és cséplőgépekben; utóbbiak háromszori légtisztításra berendezve. Ezen készletek minden eddigi versenycséplésnél az összes versengő belföldi- és angol gyártmányokat legmagasabb kitüntetéssel legyőzték, Ezek tehát a világ legjobb gözcséplőkészletei. Képes árjegyzékkel bórmentve, felvilágosítással készséggel szolgálunk. (26)7 20. H.-Dorogl*on, a nyíregyházai határ közelében 00 hold á 00 öl szántóföld kiadó. Értekezhetni tulajdonos Dr. Pisclier Á r o n nal N.-Létán. (90.) 2 3» SZOBAPALLO-FENYLAKK lehetővé teszi, Hogy & gzobák a. mázolás al»tt i hmznaltettmaanak, mivel a kellemetlen szag és a USBÚ, ragadós száradás, mely az olajfestéknek és az olajtakknak sajátja, elkwültétt^. Emellett a hasznalata olyan egyszerh, hogy kiki maga végojtheti a másolást. A palló nedves tárgygyal feltorulheto, anélkül, hogy elvesztené fényét Meg kell különböztetni; színezett szobapalló-fényiaaxt, sárgásbarnát és mahagonibarnát, mely akár csak az olaj- Sk födí be * pallót s egyúttal fényt is ad. E.ért egyaránt alkalmazható régi vagy uj pallóra. Teljesen beföd minden foltot, korábbi mázolást stb; van azután tiszta fánymás (szinezetlen; uj pallókra és parketre, mely csupán -fényt ad. Különösen parketre s olajfestékkel mar bemázolt egészen uj paliokra, való. Csak fényt ad, ennélfogva nem födi el a famusfarit. Postacsomag, körülbelül 35 négyszög mtr. (ket középnagyságú szobára való) 5 frt. 90 kr., vagy 9% marka. A közvetlen megrendelésgk minden városban, ahol raktárak vannak, ide küldendők. Mmtamazolások és prospektusok ingyenes bórmentve küldetnek. A bevásárlásnál tessék jöl vigyázni a cégre s a gyári jegyre, mivel ezt a több mint 850 eve létező gyártmányt sokfele utánozzak és hamisítják, s sokkal rosszabb, s gyakran a célnak meg nem feleto minőségben hozzák forgalomba. C hriníopi Ferenc, A?alódi szööapalló-íéaylatíí feltalálója és egyedüli gyártója, Prága, Zürich, Berlin. Raktár: Debrecsenben Gaaovssky Lajos fűszer-, festék- és niagkereskedönél. Szatmáron : Toldy stván és Nagyváradon: Berkes Bertalan uraknál. (52.) 8 9. fife««áb»rí&w^a n^.«^ i&t+uii A/js^.v í--.d 3==* 'S.' J ';%---*-C-.T' 'cs C*3 O Ü H Ü 'T-i «- ^ t»2 &e ausj-sjta s-l; O Q =3c5 E bű. AJ fl 5!"* a s* g.2 m tr- N i2 p a r.,^t3!íis KJ -S N ' b-rf/á S, CC O <3 í- >H «.5 _ it «S.«> * >.~ "-F % A ki görcsökben és más idegbajban szenved, kérjen prospektust. ngyen és bérmentve küldi a Scbvanen Apotheke" (68)5-4. ZCHERMAN E ELSŐ HRDETÉS Rózsa-tér 6-ifc sz. a. lss-djlls: azálxxxu. telefon átlloirláisl&osztosok jutányos feltételek mellett egy tisztességes uri asszonynál felvétetnek. Gzime irodámban megtudható. íladó uj-föld. A Józsa-dülőben 3 hold gazdasági épületekkel együtt eladó. 30. [Széchenyi-kertben szoba, konyha 250 Q öl vetemény földdel együtt eladó [Lakatos szerszám, többféle eladó, a lakatos műhely kiadó } úgy szinte a műhely elszállítható részei is eladók. Czime megtudható irodámban [Volt gazdatiszt itl Debreczenben, mint felügyelő vagy ügynök alkalmazást keres. (775.) Egy jó menetelü fűszer üzlet más vállalat miatt 5000 forintért átvehető. Évi forgalom ezer forint, bolt- és raktárbér csak 500 forint. Czim a kiadóhivalban. ladó bolt; bor, szesz, tőzsde joggal a legélénkebb helyen, közel a vasúthoz, 25 frt napi forgalom biztosítva, nem conveniálás esetén a tulajdonos megtartja magának JKiadó lakás. Péterfia részen egy jó lakóház külön udvar, 3 szoba, előszoba, konyha, p&cze, fáskamara, gyümölcsöskert 897. május -től kiadó [Egy igen jó menetelü és élénk helyen lévő kisebb füszerüzlet italmérés és tőzsdei joggal eladó RODÁJA, Egy patkányfogé (Eattler) kutya megvételre kerestetik. Bővebbet] irodámban. Egy jő menetelü fűszer üzletet) helyben, más vállalat miatt 5000 frtért átvehető. Évi forgalma tizenkétezer frtj Bolt^és raktárbér csak 500 frt. Bővebbet a kiadóhivatalnál Kiadó ház Osapó-utczán kocsmahelyiséggel] együtt és egész udvarral. (26.) Kiadó lakás. Darabos-utczán 3 szoba hozzátartozókkal együtt kiadó. (257.) Kiadó lakás. Varga-utczán 3 szoba hozzátartozókkal együtt kiadó. (256,) Jómenetü füszer-üzlet családi körülmé-l nyék miatt eladó. (299.) Pékmükelyalkalmashelyiséggelegyüttkiadól Eladó föld. A Kádár dűlőben 2% nyilas! tanyaföld épületekkel eladó. Eladók :j Gázmotor 2 x / 2 lóerejü. - Egy pár vas- állványu züzóhenger. Több rendbeli! vasajtók és ablakok eladók Kerestetik megvételre egy gőzeséplő gép Eladó ház. Bárány-utczában, szilárd anyag-l ból készült és 5 szobát tartalmazó ház ésl 23 öl ondódi földdel, szabad kézből eladój Két szoba, hozzátartozókkal, közel a piaczhoz, kiadó. (782.) Mindenféle lakosztályok, mérsékelt díjak mellett, közvetittetnek. Az ezen rovatokban közlöttek iránt felvilágositást ad s egy ily közleményt 25kr előleges lefizetés mellett, felvesz és közzétesz.

5 Pl : jköszénkátrányt legjobb minőségben, zsindely- ós deszkatetők j j továbbá szőllokarők behúzására, ; mely által azok tartóssága kétszerte P hosszabb, ugysziote CZUlápOk, melyek j a földbe ásatnak, kerítések a gaz&a- sági eszközök befestésére, hordók- j! ban á 50, egész 250 súlytartalommal;! mintszinte saját gyártmányú a p^" coalcsot "^f ; (pirszén) kovácsok és lakatosok ré- i részére ajánlja jutányos ár mellett: E i lépzeszpár igazgatósága (33) 0 0. DEBRECZEN-NAGYVÁEAD ÉRTESÍTŐ. 5 Minden hölgy szeret e> ön a világosi cognac-gyár részvénytársaság Yalódi világosi bordestilaltumát a melyet a következő czimke alatt árusítanak. ^\ V/UüOSCR-COSKM-FAHKt- ACTiCK- CES CttSCKtfT oogs^c v UAo * c Mootu numtusc ' CM CM ^ & Világosi cognac-gyár rcszv. társ. igazgatósága. Vendéglő ós. sörcsarnok megnyitás. Van szerencsém Debreczen város nagyrabeesiilt közönségével tudatni, hogy a városházzal szemben lévő és a Debreczen városához" czimzett CD (80.) 3 3 sok pénzt megtakarítani és erre most megint jó alkalom kínálkozik. Nagyobb mennyiségben összevásárolt czipők, vászonáruk, napernyők, fehérnemüek stb. most bámulatos olcsó árban beszerezhetők UJ. KOVÁCS S. czégnél Kossuth-u.. tkpénztir épület. Alapíttatott 858. lápesti Szivattyú- is Ofygfe Részvény-Társaság (ezelőtt WALSER FERENCZ) BUDAPESTEN, V. kerület, Külső váczi-ut 45-dik szám. Sürgönyczim: SZVATTYÜGYÁR BUDAPEST. V_3T" JL ^t\,.xtk> JL _ mindenféle gőzgépet, Sclimidt-féle forrgözmotorokat (40 % szénmegtakaritás,) petróleum- és benzin-motorokat. Keretfiirészeket, körfürészeket és csertőröket. Gőzkazánokat, elömelegitőket, tartányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle szivattyúkat gőz-, szíj- és kézihajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi kútfelépiimenyeket vasból. Tüzfecskendöket és vízszállítókat, tűzoltósági felszerelési tárgyakat. Köztisztasági szereket, öntöző koesikat, sárkaparó és seprőgépeket, hóekéket és úthengereket. Egészségügyi szereket, mint gözfertőtlenitö készülékeket és teljes fertőtlenítő telepeket, pöczegödör tisztító készülékeket. Vas- és érczöntvényeket, harangokat. Kemény öntésü aczélfelületü tüzrostélyokat egyenes és kigyóalakban, valamint polygon rostélyokat. LÉTESÍT; vízmüveket, csatornázásokat, vízvezeték- és légszeszberendezéseket, központi fűtéseket Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetnek. (09.) 40 i álí 3SÍ 3S áttvettem s azt a kor igényeinek a legkényelmesebb Ízlésnek is megfelelően berendeztem, A sörcsarnok elegáns udvarkert és díszes kerthelyiséggel bir, amely különösen a bekövetkező nyári napokban pompás szórakozási és üdülő [={] M helyül kínálkozik. Midőn erről a nagyérdemű közönséget értesíteni szerencsém van, egyben tisztelettel tudatom, hogy a vendéglőt és sörcsarnokot - QUZQLZ szombaton elsőrendű zenekar közreműködése mellett ünnepélyesen megnyitom, míg másnap, május 6-án, vasárnap este Ugy ezen, mint minden alkalommal, legfőbb törekvésem oda irányul, hogy Debreczen város n. é. közönsége, mélyen tisztelt vendégeim sörcsarnokomban gyors és pontos kiszolgálásban részesüljenek s mindenkor kifogástalan és ízléses ételeket, tisztán kezelt italokat kapjanak. Mindennap gazdag reggeli, déli és esteli étlap, válogatott, ízletesen készített ételekből összeállítva. Naponként többször friss sör csapolás és kivétel nélkül minden alkalommal kőbányai korona sört szolgáltatok fel. Újonnan berendezett, teljesen átalakított üzletemben, bármikor vállalok ebédek, uzsonnák, vagy társas vacsorák kedvező feltételek melletti szervirozását. Ebéd és vacsorára havi belső kosztosok felvétetnek. Semmi költségtől, sem áldozattól nem riadtam vissza, csakhogy Debreczen főterén egy elegáns, ízléses, tiszta és csínnal rendezett sörcsarnokot adjak át a forgalomnak. Midőn a n. é. közönséget tisztelettel felkérem, hogy erről meggyőződést szerezni szíveskedjenek, vendéglő és sörcsarnokom szombaton esti ünnepélyes megnyitását és a vasárnap esti zeneestélyt ismételten a n. é. közönség becses figyelmébe ajánlva, maradtam szives pártfogást kérve tisztelettel: (207.)? NÉMETH ANDRÁS vendéglős. iil^iiliiiliiilliiilii^iililililiiiiili (205) FenérÉ MATER Feszmérők különféle Atmosph. szerint. Aneroid légsulymórők (időjelzők.) Mezei látcsövek és távcsövek. Mérőszalagok, vízszinmérők (libellák.) Szemüvegek és lorgnettek nagy választékban kaphatok FSCHER JAKAB látszerésznél DEBRECZENBEN, főtér Feszmérők javítása gyorsan és pontosan eszközöltetnek. s fj Legtriztosa'b'b szer- Az általánosan elismert és jó hatásúnak bizonyult D3 czimü növényszer gyomor likőr készítményem. Székrekedés étvágytalanság és az ebből eredő bajok ellen. Egy üveg ára 40 és 80 kr használati könyvvel együtt, mely köszönő leveleket tartalmaz. Kiviteli főraktár és készítés Hódmezö-Vásárhely Árpád-utcza 2. szám. "* ZenJkze Zoltán. ö Kapható Debreczenben: Kontsek Géza, Oeréby Fülöp, Szabó Zsigmond, Leidenfrost Gy. és Parti Ferencz fűszer-üzleteiben. (9.) 2 2 tfgsi525a5üsb55e5isbs2s5a5h55shshsisb5e jgpántlikagilisztában és gyomorbajban szenved az emberiség fele része. A szenvedő emberi ség vigasztalására és segélyére! Kik galandféregben ás gyomorbajban szenvednek! Pántlikagiliszta fejestől, és gyomorbaj a páfrány-toko cskák által, fájdalom nélkül, jótállás mellett, a legrövidebb idő alatt (6 perez alatt) teljesen elhaj tátik. Egyedül valódi kapható: Schneider József gyógyszerésznél, Resiczan, fö-uteza 3. (Délmagyarország.) Védjegy. Ezen kitűnő gyógyszer fájdalomnélküli, gyors és biztos eredményéért jótállás nyujtatik. Nem árt, ha a pántlikagiliszta-féreg nincs is jelen. Az életkor megjelölendő. Törvényesen védve. Egy eredeti doboz pontos használati utasítással a bel- és külföld részére 3 frt 50 kr. postai utánvéttel yagy a fenti összegnek előre való beküldésével. A pántlikagiliszta tünetei a következők : az arcz halványsága, bágyadt tekintet, kék szemkarikák, lesoványodás, nyálkásodás, bevont nyelv, emészthetlenség, étvágytalanság, felváltva mohó étvágygyal, gyakori roszullét Cj vagy épen ájulások és szédülés főleg éhgyomornál, egy gombolyag felszállása egész a nyakig, nyálösszegyülemlés, a testmegdagadása, gyomorsav, gyomorhév, gyakori felböfógés, bélgörcs, hengergetés, hullámszerű mozgások, szúró szivófájdalmak és szúrások a belekben, szívdobogás, a vérkeringés rendetlenségei különösen nőknél, gyakori véletlenül beálló főfájás, a buskomorságra való hajlam, életuntság és a halál óhajtása. Továbbá itt minden gyógyszer kapható. Santaltokocskák hatásukban felülmúlhatatlanok, gyorsan és biztosan gyógyítanak nőknél és uraknál elgyengült férfierőt, hugycsőfolyásokat, folyásokat nőknél és uraknál befecskendezés nélkül. Egy doboz ára 2 frt 50 kr. Makacs baj ellen egy dupla adag 4 frt. Mind egyedül valódian kepható: Schneidjr J. gyógyszertaél, Rosiezán, fo-utexa, 3. (Délmagyarország.) 2)C Míiiié belepek segített már ez a szer. ~^B tt még kapható a legjobb iszákosság (részegség) elleni szer, üveg ára 2 frt, öreg bajnál 4 frt. (97.) 2 5 n % Valódi brönni paszíöszövetek. i Egy vég 3.0 méter hossza, teljes uriöltöny < ára csak frt 3.0 Jó frt 4.0 jó J TglÁrfi frt 4.80 jd f m m frt 6 jobb } EY9Dfrt 7.76 finom í ', frt 9.- ig-en finom JU&Ol. frt 0 60 legfinomabb / Egy vég egy fekete sealonöltönyhöz 0 frt, E^elöltÖBBövetek, loden, pernvien, dosking, állaini és vasúti tisztviselőknek való szövetek, legfinomabb kammgam és coeviotokat stb. stb. küld gyári áron a pontos és szolidnak ismert ísfrí Kiesel-Amhoí Brönnben. * Minták ingyen és bérmentve. Mintakü szállitás. figyelemreméltó! A t. közönségnek fontos azt tudni, hogy a jzóveteket közvetlen helyről való beszerzés esetén sokkal olcsóbban kapja, mint a közvetítő kereskedelem utján. A. Kiesel-Amhof brünni cég az összes posztókat valódi gyári áron küldi szét és nem számitjn hozzá, a magánv -ufc annyira megkárosító ngynevezett szabóengedményt. A 2.(0-20.) -tt*«gt»:rirtxnrraixixx»xx:n 235. szám. Az STVÁN gőzmalom-társulat ŐRLEMÉNYENEK Az 887. április hó 8-án Budapesten tartott ié általános malomgyülóaen megállapított s 887. *i jun. -én életbe lépett eladási, fizetési és szállitás módozatokra vonatkozó egyezmények szerint Kötelezettség és engedmény nélkül készpénzfizetés mellett. Zsákkal együtt 00 kiló frt kr 3 o No* frt kr Asztali dara nagy szemű, Szinte aprószemü. Királyliszt Lángliszt kivonat... Elsőrendű zsemlyeliszt. Zsemlyeliszt.... Elsőrendű kenyérliszt. Közép kenyérliszt.. Kenyérliszfc..... Barna kenyérligít... Takarmányliszt... Finom korpa zsákkal. zsák nélkül Durva korpa zsákkal zsák nélkül Csirke búsa zsák nélkül ^ A zsákok sálytartalma, teljstiljt tásztasúly- ^ nak véve, (-?) A. B számig 85 kiló 7. és 8. szám Debreozen, 897. május 4..,,_ ;L4%4*» Á.A A A,#>,,«*m &%, <*..i»i.«fc.w>. la ip».w» m Ai m i\v

6 DEBBECZEN-NASTVARAD fibtestő. Közelgő idényre ajánlok:. rendű szép hosszú ós széles szálú RAFFA HÁNCSOT,. rexixi-ü KÉKGALCZOT permetezéshez; községeknek és nagyobb kerttulajdonosoknak hordó számra igen olcsó áron. Továbbá: kitűnő természetes BOROKAT bazánk világhírű pinczójéből a földmivelési miniszter felügyelete alatt álló országos központi mintapinczéből." Értesitem továbbá az ásványvíz fogyasztó közönséget, hogy ásványvizeim friss töltésben már megérkeztek. előbb &ASZNEB KÁROLY Kossutb-utcza. (29.) Udvarkert megnyitás. Van szerencsém a mélyen tisztelt közönség szives figyelmébe ajánlani, hogy az szállodának tágas udvarát díszes, elegáns kerthelyiséggé alakítva Keddien, folyé hó -én megnyitottam. gyekeztem, hogy ÜÜjreczen város és környéke előkelő közönségének a város közepén egy hozzá melt% űde levegős, esö-, és napmentes, kellemes és kényelmes nyári étkező helyiséget^ujtsak. ízletes, gondosan készített ételek, jéizü villásreggeli és kitűnő minőségű friss sörök, valamint tiszta, valódi horok állanak szolgálatra, A mélyen tisztelt közönség nagybecsű fá tolásáért esedezik mély tiszteltettél (266) JARMMESTES HELY. HAÜER BERnfcAN. mm KLMATCÜS &YÖ&YFÜRDÖ ES HDEG VZG-YÓG-YNTÉZET. Kémek szép fekvéssel, kiránduló helyekkel és sétányokkal Hidegvizgyógyintézet, vasas és égvényee savanyúvíz és fürdők, újonnan létesített BÓS- és fenyő-belégzési intézet és pneumatieus kamara, villany-massage, termesze tes melegtej, kefir, juhsavó, mindezek czélszerü használatára a gyógyfürdő orvosa ügyel fel. Gyógyszertár. i* Állandó fürdöorvos. épült vasúti állomás. Gyógyjavallatok *. Tudöbajok, malária, (mocsárláz), gége-, hörg- és tüdőhurut, gyomorhurut, emésztetlensóg, máj- és lépdaganatok, vizhőlyaghurut, speeificus és görvélyes csontbántalmaknál. Mindenféle idegbántalmak, fejfájás, migraine, Hsteria, szédülés, nehéz légzés, hypochondria. Vérbaj ok, köszvény, görvély, bujakór, delírium trem. potat. Női bajok, fehér folyás, sápkór, havi zavaroknál. Prospectussal és egyéb felvilágosítással szívesen szolgál (202.) -3. k FÜEPOGAZGATÓSAg. dény : Májustól Októberig, KÉT VENDÉGLŐ. BLUME J. ES TAKSA, HAMBURG. LegnagyoTDlD szállító txzlet angol bőr és manchesteri mxxnjkzéis rxzhéik:"ba.n- Angol bőr igen erős munkás nadrág 5 frt 70 kr. ^ixrtáik és árjegyzék jxigryeaa.,. (76.) 5 Vasúti állomás Hoggzá-Bályi, a fürdőtől fél őra járás. EGYEDÜLYFÜRDÖ^ÍPÍ mely biztosan gyógyítja a esontszut, az összezsugorodott tagokat, minden nemét a köszvényes, csúzos bántalmaknak aaknak, bármiféle bőrbajokat, továbbá görvély, sápkór, máj, lép, vese és belső daganatok s egyéb női bajokra legkitűnőbb liatásu a jól berendezett rr KONYAK-SOSTO FURDO. W Megnyitás május -én. "*i A t. fürdőközönség szórakozására az idényre egy jó ezigány zenekart állandósitottam> valamint hírlapok tartása által a közönség igényeinek minden tekintetben megfelelek. A fürdő 70 kényelmesen berendezett szobája jutányos árban ágyneművel vagy a nélkül áll rendelkezésre. A fürdőhöz a félórányira fekvő Hosszú-Pályi állomástól hetenként kétszer (szerdán és vasárnap) d. e. 0 órakor odaérkező vonattal a rendelkezésre álló társaskocsin juthatni. : A" vasúti jegyek mindég csak HoBszú-Páiyi állomásig váltandők. Az étteremben jó magyar ételek, saját termésű kitűnő italok, pontos és olcsó kiszolgáltatás lesz.. _ Fürdőorvos Dr. MÓRCZ ERNŐ pocsai tb. főorvos ur, ki több éven át Korányi Frigyes budapesti egyetemi tanár belgyógyászati koródájában működött. M Min> Villany, massage és tej gyógymód. *^H Tisztelettel D. NAGY STVÁN, (75.) 3? bérlő. Ajánlom kitűnő ARAD "boraimat DOMÁNY JÓZSEF szöhöbirtokos saját termelését Legfinomabb szalon-, chocolad-, dessert- és selyem-czukorkák óriási választékban. (74) Magyar és franczia cognac, likörök, asztali-, csemege- és pezsgőborok nagy választékban. Es minden legfinomabb fűszerárukat ajánl: Debreczen a színházzal szemben. VARGA ÉS VASS FÉRFSZABÓK ELŐBB HÜBBR JÓZSEF. Van szerencsénk szives tudomására adni a nagyérdemű közönségnek, hogy űzle-' tünket a mai kor kívánalmainak megfelelőieg afta.la.3jci-to-ti-u.lt;, a hol nagyválasztékban tartunk bel- és külföldi férfi-ruhaszöveteket, elvállalunk e szakmába vágó munkákat, u. m. : magyar, franczia, angol és német férfi-ruhák, úgyszintén papi és katonai egyenruhák gyors, pontos és jutányos áronni elkészítését. Midőn megköszönve a nagyérdemű közönségnek az eddigi szives pártfogását, kérve a jövőbeni szives megbízatását is. Teljes tisztelettel Raktár : piacz-uteza, megyeház mellett. Debreczen, 897. Nyomatott a város könyvnyomdájában,. 6,.Alapíttatott 843- évben. Varga és Vass. (86.) 3 5 kmmmum ^m*tmm*& -~ WEN PJ f^ ^F nwipn " lin i Ajánljuk a legfinomabb ügynevezett Nr. 530.E.F., F M., és B. jegyű legelismertebb Aluminium toilafiat, melyek ngy a bel-, mint a külföldön elismerésben részesülve, igen elterjedtek; továbbá : fanom iskolai tollakat a legolcsóbb árban. Kapható minden iobb papir- és irószer- Jkere^kejLesben, Ára krig Gross szerint. (HQQ 7-2. _

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok:

Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 1 JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. DECEMBER 11-ÉN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 160/2009. (XII. 11.) számú határozat a székesfehérvári

Részletesebben

Az Arany Trombitának (1869), Táncsics lapjának kauciója 1

Az Arany Trombitának (1869), Táncsics lapjának kauciója 1 H. KOHUT MÁRIA Az Arany Trombitának (1869), Táncsics lapjának kauciója 1,,A siker értékét nem csupán maga a kivívott siker méri meg, hanem a leküzdött akadályokra fordított erőt és munkát is számba kell

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Válogatás CSontváry Levelezéséből és ír ásaiból

Válogatás CSontváry Levelezéséből és ír ásaiból Válogatás CSontváry Levelezéséből és ír ásaiból Válogatás Csontváry levelezéséből és ír ásaiból 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Csontváry levelezése Keleti Gusztávval A Keleti Gusztávnak írt leveleket Bényi

Részletesebben

Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról.

Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról. Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról. Irta Erdődi Adolf. (Folytatás.) II. A gubacs értékitése. Az erdőbirtokosok a gubacsot minálunk rendesen a fán szokták ajánlatok vagy árverezés utján eladni. Az eladási

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam Az iskola Név:...

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur KÜLÖNFÉLÉK. Br. P. Horváth Arthur a küküllői egyházkör 1929. évi közgyűlésén az új kultusztörvényről és az egyházi államsegélyről ezeket mondotta: A büntető törvénykönyv rendelkezései, minden román állampolgárra

Részletesebben

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA.

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA Szerkeszti BUND KÁROLY, egyesületi titkár. _ W ; 1913. év, június

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Szent István Közösségi Házban 2014. december hó 11-én 17 00 órakor a szászvári vállalkozókkal tartott kötetlen vitafórumról. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást és megjelentek.

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés A Segítő Kéz Kispesti

Részletesebben

A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása

A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása 1. ajtóin a feliratok a következők: I. szoba: Ebben a szobában hölgy, a másikban tigris van. II. szoba:

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921 Családfa Apai nagyapa Dr. Glück Lajos 1850-es évek 1891 Apai nagyanya Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932 Anyai nagyapa Löbl Ármin 1857 1930 Anyai nagyanya Löbl Árminné (szül.

Részletesebben

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről.

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről. GYORSVONATON Budapest A vonat öt perc múlva indul. Ma alig van utazó: az idő borongós. Lehet, hogy esik is. Az én kocsimban egy fiatal házaspár ül. A szomszéd fülkében foglaltak helyet. Ahogy bepillantottam,

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

1851-ben még ezt írta a városról Fényes Elek Magyarország Geográfiai

1851-ben még ezt írta a városról Fényes Elek Magyarország Geográfiai A Mecsek Egyesület 120 éves Baronek Jenő 1851-ben még ezt írta a városról Fényes Elek Magyarország Geográfiai Szótára című művében: Pécs igen régi nevezetes királyi város Baranya megyében a szőlőkkel,

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

23/2011. sz. jegyzőkönyv

23/2011. sz. jegyzőkönyv 23/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. december 8-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. szeptember 27-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A,

CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A, A,.,,, CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A,, MINT KENYERKERESET. - 1111 I II JnlTIOJll I II fllllllffilllmmlllllllll ri 1 m IlTITIII IUITI rulllllln 1111111111111 fltillji]]jfjltill UTflrulllnrrr A csendőrlegénységi

Részletesebben

Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Zalaboldogfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Dr. Reichenfeld Zsigmond 1858 1933 Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) 1869 1944 Deutsch Dávid 1849 1903 Deutsch Dávidné (szül.

Részletesebben

Közeledik az év vége, még több dologra kell gondolnunk!

Közeledik az év vége, még több dologra kell gondolnunk! REZON IRODA HÍRLEVÉL 2012. DECEMBER KEDVES ÜGYFELÜNK! Közeledik az év vége, még több dologra kell gondolnunk! Felhívjuk Kedves Ügyfeleink figyelmét, hogy irodánk 2012. december 22. és 2013. január 2. között

Részletesebben

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa.

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grün János? 1919 Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb. 1852 1945/46 Apa Grün

Részletesebben

Meghívó. A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Tudományos Ülése

Meghívó. A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Tudományos Ülése Meghívó A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Tudományos Ülése Kaposvár 2004. november 4-6. A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága augusztus 27-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága augusztus 27-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2008. augusztus 27-én tartott üléséről Jelen vannak: Virág András a bizottság elnöke Póda Jenő a bizottság alelnöke Lauer István

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók.

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók. 2016. február Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS KÖZÉLETI HAVILAP Ingyenes Lakodalmas Zenekarok és Vofélyek IX. Találkozója 2016. március 19-én 18 órai kezdettel a csengelei Faluházban.

Részletesebben

VÁRhely 2002/4. HARS JÓZSEF: Magyar Művelődés Háza

VÁRhely 2002/4. HARS JÓZSEF: Magyar Művelődés Háza VÁRhely 2002/4 HARS JÓZSEF: Magyar Művelődés Háza Többen visszafojtott lélegzettel figyeltük drámai csúcspontokon, hogy a védőháló mögött hulló vakolattal együtt nem verik- e le a betűket a Kaszinó homlokzatáról.

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Széchenyi és Budapest

Széchenyi és Budapest Közös Dolgaink rendezvénysorozat 2010. szeptember 22. Széchenyi emlékére Széchenyi és Budapest Dr. Berényi János tud. tanácsadó Széchenyi és Pest-Buda 1826-ban Pestre költözik, 1829-ben polgárjogot

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

Kemény Zsigmond: Szerelem és hiúság

Kemény Zsigmond: Szerelem és hiúság Kemény Zsigmond: Szerelem és hiúság Kemény Zsigmond Szerelem és hiúság (Részlet) Regény (Részlet) Fapadoskonyv.hu Kft. Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu Borító:

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Akár a szociálpolitika egyik ágának, akár azon kívül eső törekvésnek tekintsük is, bizonyos, hogy ez a fogalom nem új, még ha talán először mondjuk is itt ki a szót.

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE Az 1937. március hó 22-én megjelent mezőgazdasági törvény mezőgazdasági életünk előbbrevitele terén korszakos újitást valósít meg: az írányított gazdasági rendszer elveinek

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. augusztus 18.-án a magyarsarlósi Polgármesteri Hivatal épületében megtartott 17. 30 órakor kezdődő képviselő-testület nyilvános ülésén. Jelen vannak: Dukai Zoltán polgármester

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

U G O D. Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7. napján 16 óra 30 perckor megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

U G O D. Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7. napján 16 óra 30 perckor megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 110-12/2015. U G O D Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 7. napján 16 óra 30 perckor megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely

Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely Vendégek jönnek Te, Gergely, nem akarsz fölkelni? Tizenegy óra van! Mi van? Már tizenegy óra? És te már fönn vagy? Akkor nekem is föl kell kelnem. Mindjárt itt vannak

Részletesebben

Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése

Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése Penci Hírek 2016. évi 1. szám január Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése Sok évre visszanyúló hagyomány immár az is, hogy a karácsony előtti szombaton meghívást kapnak a hetven éven felüli nyugdíjasok a

Részletesebben

Hagyatéki. Vonatkozó jogszabályok:

Hagyatéki. Vonatkozó jogszabályok: Hagyaték Vonatkozó jogszabályok: A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül)

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Krausz Márkus (1840-1910 körül) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Lichtwitz Ferdinánd (1840-es évek- 1918 előtt) Lichtwitz Ferdinándné

Részletesebben

A KÖZOKTATÁSI M. KIR. MINISTERNEK A KÖZOK- TATÁS ÁLLAPOTÁRÓL AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELÉ TERJESZTETT 7-ik JELENTÉSE.

A KÖZOKTATÁSI M. KIR. MINISTERNEK A KÖZOK- TATÁS ÁLLAPOTÁRÓL AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELÉ TERJESZTETT 7-ik JELENTÉSE. A KÖZOKTATÁSI M. KIR. MINISTERNEK A KÖZOK- TATÁS ÁLLAPOTÁRÓL AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELÉ TERJESZTETT 7-ik JELENTÉSE. (Folytatás.) II. Középtanodák. A középtanodákról, vagyis gymnasiumok s reáliskolákról több van

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. október 19-én a Latinovits Zoltán Művelődési Ház tanácskozó termében 16 órakor kezdődő nyilvános üléséről. Jelen vannak: Takács József polgármester Boór Miklós alpolgármester

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége:

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: TÁMOP: Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: Elért pontszám: 1 Ismerd meg a somogyi írókat, költőket! Berzsenyi Dániel 1.forduló Beküldési határidő: 2012. február

Részletesebben

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu IX. évf. 1. sz. 2012. március www.kiralyhegyes.hu 2012. január 30-án Mágori Józsefné (FIDESZ) területi országgyűlési képviselő látogatott községünkbe. A képviselő-asszonyt Horváth Lajos polgármester fogadta

Részletesebben

2016. I. évfolyam 3. szám. GfK Growth from Knowledge

2016. I. évfolyam 3. szám. GfK Growth from Knowledge 216. I. évfolyam 3. szám GfK Growth from Knowledge www.gfk.com 2 Építőipari Hírlevél 216. I. évfolyam 3. szám Építőipari Hírlevél 216. I. évfolyam 3. szám 3 Tisztelt Partnerünk! Ön is kíváncsi vállalkozása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Hodinka Antal: A Munkácsi Görög-katholikus Püspökség Története (Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 1909)

Hodinka Antal: A Munkácsi Görög-katholikus Püspökség Története (Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 1909) A munkácsi görögkatolikus püspökség története Hodinka Antal: A Munkácsi Görög-katholikus Püspökség Története (Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 1909) Részlet az I. Rész, C) Szakasz, I. Fejezet, c) czikkből:

Részletesebben

Kölcsey Berzsenyi fölött tartott emlékbeszéde a Magyar Tudományos Akadémián

Kölcsey Berzsenyi fölött tartott emlékbeszéde a Magyar Tudományos Akadémián Docēre et movēre Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 20 éves jubileumára. pp. 123 128. Kölcsey Berzsenyi fölött tartott emlékbeszéde a Magyar Tudományos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 26/2012. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. augusztus 10. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában.

A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában. A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában (könyvismertető) Dr. Diószegi Attila ítélőtáblai bíró 2014. június 2 A minap

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

VÁLTOZÁS SZEPT. 1-TŐL, HA FELVESZ EGY ÚJ DOLGOZÓT

VÁLTOZÁS SZEPT. 1-TŐL, HA FELVESZ EGY ÚJ DOLGOZÓT REZON IRODA HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER KEDVES ÜGYFELÜNK! ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA Visszatértünk. Ugye milyen gyorsan elröppent a szabadságunk? Vagy csak nekünk? Hiányoztunk? Ne restellje, ha nemmel

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest)

Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest) Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest) 200 éve született Szentkirályi Zsigmond, a XIX. századi erdélyi bányászat egyik legmeghatározóbb

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények 2011 május 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Vasárnapi értékelve Újság Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság Mérték Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Folyó

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

Dr `a vni i zpitni c ent e r MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Petek, 8.

Dr `a vni i zpitni c ent e r MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Petek, 8. *M06223114* Dr `a vni i zpitni c ent e r JESENSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU NAVODILA ZA OCENJEVANJE Petek, 8. september 2006 SPLO[NA MATURA C RIC 2006 2 M062-231-1-4

Részletesebben

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve 1 TRIANONI MOZAIK Dr.Váry Albert könyve 2 3 Szűcs László /1934-2008/: T A V A S Z Édesanyám: született Szatmári Teréz még a XIX. Század utolsó éveiben nyitotta sírós szemét a szép, de borzasztóan terhes

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Érzékszerveink. Olvasószint: A

Érzékszerveink. Olvasószint: A Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermeknek

Részletesebben

SZÓRVÁNY-ISTEN ITISZTELETEN

SZÓRVÁNY-ISTEN ITISZTELETEN EGYHÁZI BESZÉD. AZ 1891-IK ÉVI AUGUSZTUS HÓ 2-ÁN FELSŐ-RAJKON ÖZY. BAKÓ SAMUNÉ ÚRNŐ HÁZÁBAN TARTOTT SZÓRVÁNY-ISTEN ITISZTELETEN MONDOTTA PAYR SÁNDOK, OMDÓDI E7ANG. LELKÉSZ. SOPRON. NYOMATOTT ROM WALSER

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben