Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 1.oldal Gergi Háló Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kábeltelevíziós szolgáltatás igénybevételére Tartalomjegyzék: Fejezet- és bekezdéscímek 1. A szolgáltató adatai 2. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya és hatálya 3. A szolgáltatás leírása 4. Az előfizetői szerződés 5. A szerződő felek jogai és kötelezettségei 6. A szerződő felek felelőssége 7. Díjszabás 8. A szolgáltatás megfelelősége az előfizető szempontjából, rendelkezésre állás Mellékletek 1. Kábeltelevíziós hálózattal rendelkező települések listája 2. Csatornakiosztás és programcsomagok 3. Ügyfélszolgálati irodák 4. Ellenőrző hatóságok, felügyeleti szervek 5. Adatvédelmi tájékoztató 6. Előfizetési díjak 7. Egyszeri díjak 8/a Előfizetői szerződés 8/b Igénybejelentő adatlap 9. A szolgáltatási minőségi mutatói 1. A szolgáltató adatai

2 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 2.oldal 1.1 A szolgáltató megnevezése, telephelye, címe Név: Gergi Háló Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: Gergi Háló Kft Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Székhely: 1087 Budapest, Százados út 15-17/D Levelezési cím: 1087 Budapest, Százados út 15-17/D Képviselő: Nagy László ügyvezető Telefonszám: 06 (1) ; 06 (40) Telefax szám: 06 (1) Nyilvántartást vezető hatóság: Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Budapest, Visegrádi u Engedélyszám/ Nysz: BB / Az Általános Szerződési Feltételek tárgya és hatálya 2.1 Az Általános Szerződési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja a szolgáltatások igénybevételének egységes rendszerbe foglalása, valamint az előfizető és a szolgáltató közötti jogviszony szabályozása. Tárgyi hatálya: kábeles (vezetékes) műsorelosztási szolgáltatás (SZJ: ). Személyi hatálya: szolgáltató, felhasználó, előfizető. Szolgáltató: az Általános Szerződési Feltételek 1.1 pontjában megjelölt gazdálkodó szervezet. Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely igényli, vagy használja a szolgáltató által nyújtott hírközlési szolgáltatásokat. Előfizető: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely a szolgáltatóval - a nyilvánosság számára hozzáférhető hírközlési szolgáltatások igénybevételére - szerződéses viszonyban áll. Egyéni előfizető: az a természetes személy előfizető, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe az előfizetői szolgáltatást.

3 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 3.oldal Üzleti/intézményi előfizető: az az állami vállalat, egyéb állami gazdálkodó szerv, szövetkezet, gazdasági társaság, egyesülés, közhasznú társaság, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, vízgazdálkodási társulat, erdő birtokossági társulat, végrehajtói iroda, továbbá egyéni vállalkozó [Ptk 685. c)], aki igénybe veszi az előfizetői szolgáltatást Az Általános Szerződési Feltételek időbeli és területi hatálya Az Általános Szerződési Feltételek a hatósági nyilvántartásba vételtől kezdődően hatályos. Az Általános Szerződési Feltételek a Gergi Háló Kft szolgáltatási területén hatályosak. A Gergi Háló Kft szolgáltatási területe a 1. mellékletben körülírt terület Az előfizetők tájékoztatása, közzététel és értesítés Közzététel A szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek közzétételi kötelezettségének, valamint ha az ÁSZF bármely más tájékoztatás közzétételéről rendelkezik, az alábbiak szerint tesz eleget: a) az ÁSZF-t az ügyfélszolgálati helyiségében közzéteszi, továbbá b) az abban foglaltakról távbeszélőn működtetett ügyfélszolgálatán tájékoztatást ad Értesítés a) Általános értesítés Ha az Általános Szerződési Feltételek az előfizető értesítéséről rendelkezik, annak a szolgáltató az alábbiak szerint tesz eleget: a) az előfizető közvetlen, írásbeli értesítésével (értesítés levélben); vagy egyéb hírközlési úton (távbeszélő vagy telefax). b) Karbantartásról szóló értesítés A szolgáltató a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt szükséges értesítést az értesítendő előfizetők körétől függően - országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény, valamint annak egyidejű ügyfélszolgálati közzététele útján is teljesítheti. c) ÁSZF módosításáról szóló értesítés

4 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 4.oldal Az Általános Szerződési Feltételek előfizetői szerződést érintő módosításáról a szolgáltató az alábbiak szerint is értesítheti az előfizetőket, a módosítás hatálybalépését 30 nappal megelőzően: a) az értesítendő előfizetők körétől függően országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján; b) az értesítendő előfizetők köréhez igazodó terjesztésű, ingyenes időszaki lapjában feladott közlemény útján; c) minden előfizetője számára díjmentesen elérhető információs csatornáján legalább 15 napig, naponta legalább összesen 3 óra időtartamban közzétéve azt. Mindhárom esetben köteles a szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeinek módosítását annak hatálybalépése előtt 15 nappal az ügyfélszolgálatán is közzétenni. Az ÁSZF módosításáról szóló, bármely módon megvalósított értesítésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia: a) utalást az Általános Szerződési Feltételek módosítására; b) a módosítások lényegének rövid leírását; c) a módosítások hatálybalépésének időpontját; d) a közzétett általános szerződési feltételek elérhetőségét; e) ha a szolgáltató az előfizető által igénybe vett előfizetői szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összegét. A szolgáltató az előfizetőt az a) pont alatt meghatározott általános szabályok szerint értesíti, amennyiben az Általános Szerződési Feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket nem érinti. A szolgáltató az a) és c) pontban meghatározott értesítési mód esetén köteles felhívni az előfizetők figyelmét arra, hogy amennyiben az előfizető az Általános Szerződési Feltételek módosítása ellen 8 napon belül nem él kifogással a Szolgáltatónál írásban, abban az esetben az Általános Szerződési Feltételek módosítása általa elfogadottnak tekintendő. A mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek az előfizetői szerződés mellékletét képezik. 3. A szolgáltatás leírása 3.1 A szolgáltatás meghatározása, célja, általános jellemzői és rövid leírása: SZJ Vezetékes műsorjel-elosztás (kábel-tévé, rádió)

5 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 5.oldal Műsorelosztás: a műsorszolgáltató által előállított jelek egyidejű, változatlan továbbítása kábeles hálózaton a műsorszolgáltató telephelyétől, illetőleg a műsorszétosztó hálózat végpontjától elkülönült szervezet közbeiktatásával az arra jogosult felhasználó vevőkészülékéhez, a tíznél kevesebb vevőkészülék csatlakoztatására alkalmas hálózat segítségével történő jeltovábbítás kivételével. Nem minősül műsorelosztásnak a telekhatáron belüli vezetékrendszeren végzett tevékenység. A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában szolgáltatásnak a vezetékes műsorelosztási szolgáltatás minősül. 3.2 A szolgáltatás igénybevételének módja A szolgáltatás az előfizetői szerződés megkötése után vehető igénybe. A Felhasználó jogosult a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást a hálózatfejlesztés próbaüzemi időszakában térítés nélkül igénybe venni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a próbaüzem a Szolgáltató üzemi tevékenysége, és sem a próbaüzem időtartamával, sem a próbaüzem időszakában nyújtott szolgáltatás minőségével kapcsolatban felszólamlás lehetőségével nem élhet. A próbaüzem időszakában a Szolgáltató a szolgáltatásért díjat nem szed. 3.3 A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei, földrajzi, időbeli és esetleges egyéb korlátai A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltétele a kiépített kábeltelevízió hálózat. A szolgáltatás igénybevételéhez, illetve egyes műsorok vételéhez meghatározott funkcióval rendelkező vevőkészülék és/vagy kiegészítő berendezés szükséges. A szolgáltatás igénybevételére nem minden vevőkészülék alkalmas, a szolgáltató a vevőkészülék alkalmassága tekintetében nem tartozik felelősséggel. A vevőkészülék alkalmasságát a szolgáltató nem köteles vizsgálni. Alkalmatlan, vagy nem létező vevőkészülék esetén az előfizető saját felelősségére köt előfizetői szerződést, szerződéskötési kötelezettség a szolgáltatót nem terheli. A Szolgáltató az előfizetői szerződés kötését jogosult megtagadni, amennyiben a szolgáltatók közös adatbázisának adatai szerint: a.) b.) az Előfizető számlatartozása miatt bármely korábbi hírközlési szolgáltató az előfizetői szerződését felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét az előfizető számára részben, vagy egészben felfüggesztette, vagy az Előfizető számlatartozása miatt bármely korábbi hírközlési szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az előfizető ellen, illetőleg az ilyen eljárást azért szüntették meg, mert az előfizető tartózkodási helye ismeretlen. 3.4 Az előfizetői végberendezések típusai, beszerzési módjai

6 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 6.oldal Előfizetői végberendezések a kereskedelmi forgalomban kapható, kizárólag rádió és televízió műsorszórás vételére használt vevőkészülékek, amelyek a megfelelőségre vonatkozó előírásnak megfelelnek. 4. Az előfizetői szerződés 4.1 Az előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai Szerződéskötés Előfizetői szerződés megkötésére irányuló szándéknak, illetve ajánlatnak minősül az igénylő bejelentése a műsorelosztási hírközlés-szolgáltatás nyújtásának megrendelésére; valamint a szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazó szerződéskötési ajánlat. Az igénylő a műsorelosztási szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékát (igénybejelentését) a szolgáltató ügyfélszolgálatánál vagy kijelölt képviselőjénél - írásban, az erre rendszeresített adatlapon nyújthatja be. A szolgáltató az igénybejelentés megkönnyítésére formanyomtatványt rendszeresít, amelyet az ügyfélszolgálati helyeken, illetve a szolgáltató kijelölt képviselőjétől lehet átvenni. Az igény regisztrálásának létrejöttéhez elegendő, hogy az ügyfélszolgálatra megérkezzék. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igény teljesítéséhez, és az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges elengedhetetlen adatokat. Amennyiben az igénybejelentés a szükséges adatokat nem tartalmazza, a szolgáltató az igénybejelentés megérkezését követő 15 napon belül felhívja az igénybejelentőt az igénybejelentés kiegészítésére. Ebben az esetben az igénybejelentés időpontja a hiánytalan igénybejelentés szolgáltatóhoz való beérkezése, illetőleg rendelkezésre állása. Az igénybejelentés szerződéskötéshez szükséges minimális tartalmi elemei az alábbiak: a) az egyéni előfizető neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakóhelye illetve tartózkodási helye, telefonszáma; b) üzleti/intézményi előfizető esetén az előfizető cégneve, székhelye vagy telephelye, esetleg fióktelepe, cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, a cégszerű aláírásra jogosult jogosultságát igazoló okirat, valamint az előfizető bankszámlaszáma; c) az előfizetői kategóriára vonatkozó nyilatkozat; d) a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésének helye, az ahhoz csatlakozó berendezések jellege és darabszáma (az igénylő a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítését olyan ingatlanba vagy ingatlanrészbe kérheti, amelyet jogszerűen használ,

7 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 7.oldal és ahol a szerződésből fakadó kötelezettségeinek - az ellenőrzés, hibaelhárítás biztosítása - eleget tud tenni); e) az igénybejelentés helye, időpontja. Ha a szolgáltató a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére képes, köteles az igénybejelentés alapján szerződéskötési ajánlatát 30 napon belül írásban, vagy hírközlési úton megtenni. Ha az igénylő az ajánlatot 30 napon belül nem fogadja el, vagy arra nem nyilatkozik, igénybejelentése a nyilvántartásból törölhető. Amennyiben a szolgáltató a hozzáférési pont létesítését nem vállalja, vagy arra nem képes, abban az esetben erről a tényről az előfizetőt 30 napon belül értesíti. A szolgáltató az előfizetői szerződés megkötésére nem köteles a jelen ÁSZF 3.3. a) és b) pontjában meghatározott esetben, illetőleg akkor sem, ha a kiépíteni kért szolgáltatáshozzáférési pont az ellátási területén kívül esik, vagy ha az adott területen a szolgáltatás-hozzáférési pont nem építhető ki. Az értesítést követően az előfizető igénybejelentése a nyilvántartásból törölhető. A műsorelosztó szolgáltatás nyújtására vonatkozó előfizetői szerződés írásban jön létre a Felek között, abban az esetben is, ha az igénybejelentést az előfizető szóban tette. Az előfizetői szerződés kötelező tartalmi elemei: a) egyéni előfizető esetében: 1. név, (leánykori név), anyja neve, 2. születési helye, ideje 3. lakóhely vagy tartózkodási hely, 4. telefonszám. b) üzleti/intézményi előfizető esetében: 1. cég szerű megnevezés, 2. székhely (telephely), 3. bankszámla szám, 4. aláírási címpéldány (vagy más, a cégszerű aláírási jogosultságot igazoló okirat)

8 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 8.oldal c) mindkét előfizetői kategóriában: 1. a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésének helye (a teljesítés helye), 2. a szolgáltatás tárgya, 3. a belépési díj mértékére, megfizetésére és visszafizetésére vonatkozó feltételek, 4. a díjkiegyenlítés módja, 5. az előfizetési, azonosítási szám(ok), 6. a csatlakoztatott végberendezés darabszáma, 7. az előfizetői adatok kezelésével kapcsolatos nyilatkozat, 8. a területi ügyfélkapcsolati hely megnevezése, 9. az általános szerződési feltételektől való eltérések. Ha az egyéni előfizető életkora miatt korlátozottan cselekvőképes, az előfizetői szerződésben törvényes képviselőjének nevét (leánykori nevét), anyja nevét, születési helyét, idejét, lakóhelyét, illetőleg tartózkodási helyét kell feltüntetni. Az egyedi előfizetői szerződésekben a kötelező tartalmi elemeken kívül a felek további feltételeket is meghatározhatnak. Amennyiben az előfizetői szerződést a lakás bérlője köti meg, a szerződés kötelező mellékletét képezi a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata. Az üzleti/intézményi előfizetői szerződés aláírására a képviseleti jogosultsággal rendelkező, vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult, a jogosultság megfelelő igazolásával. Az igazolás abban az esetben tekintendő megfelelőnek, ha a képviselő bemutatja az üzleti/intézményi előfizető cégbírósági bejegyzéséről, illetve nyilvántartásba vételéről szóló határozatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát. Az egyéni előfizetői szerződést az előfizetőnek vagy képviselőjének kell aláírnia. Az előfizetői szerződés azon a napon jön létre, amikor a szolgáltató kézhez veszi az előfizető által is aláírt szerződést. A szolgáltató az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg az előfizetői szerződés egy példányát az előfizető rendelkezésére bocsátja. Az előfizetői szerződés megkötésekor a szolgáltató az előfizetőt egyértelműen tájékoztatja az alábbiakról: a) a jelen ÁSZF pontja szerinti [2003. évi C. tv ] adatainak kezeléséről, b) arról, hogy a kezelt adatok mely esetekben és mely hírközlési szolgáltatóknak adhatók át, c) ezen adatok alapján a hírközlési szolgáltatók milyen döntéseket hozhatnak, d) milyen jogorvoslati lehetősége van az előfizetőnek, e) a közös adatállomány adatkezelőjéről és adatfeldolgozójáról, az adatkezelés és adatfeldolgozás helyéről (címéről).

9 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 9.oldal Hozzáférés létesítése, a szerződés teljesítése A szolgáltató a szerződés létrejöttét követő 30 napon belül köteles előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pontot létesíteni, illetve az előfizetőt a rendszerre kapcsolni, és a jeltovábbítást megkezdeni. Előfizetői hozzáférési pont a hálózat részét képező azon fizikai kapcsolódási pont, ahol az előfizető által megjelölt számú végberendezés a szolgáltató által a belépési díj ellenében kiépített csatlakozó szakasz útján csatlakoztatható. A szolgáltató az ingatlanon (és lakáson) belüli előfizetői hozzáférési pont kiépítésével kapcsolatban az előfizetővel állapodik meg. A szolgáltatás-hozzáférési pont létesítéséért bekapcsolási és szerelési díj, a szolgáltatás-hozzáférési pont kiépítettsége esetén a jeltovábbítás megkezdéséért rákötési díj fizetendő. Az egyszeri bekapcsolási és szerelési díj egy hozzáférési pont kiépítését tartalmazza olyan módon, hogy a kábeleket az előfizető által biztosított befogadó létesítményben (védőcső, kábelcsatorna) elhelyezi, vagy ennek hiányában a falon kívül, a lakásban vezetékcsatorna nélkül, a lépcsőházban (társasház) és a ház külső falán vezetékcsatornában vezeti. A kiépítéskor a készülék első behangolása ingyenes. A szolgáltató az előfizetői hozzáférési pont létesítésével kapcsolatos, ezen előírásoktól eltérő előfizetői igény esetén kiegészítő bekapcsolási díjat számíthat fel. Különleges esetnek minősülnek az alábbiak: - Amennyiben az előfizető az előfizetői leágazástól (TAP) léges leágazással köthető be, de az előfizető földalatti létesítést igényel, - Ha az előfizető hozzáférési pontja a leágazási ponttól több mint 40m távolságra van, - Ha több előfizetői hozzáférési pont kiépítését kéri, - Erősítő felszerelését kéri, - A szolgáltatónál alkalmazott technológiától eltérő megoldást igényel az előfizető, - Ha az előfizető ingatlanán a kábel vezetését nem az optimális, legrövidebb úton kéri, - Esztétikai elvárások miatt többletkiépítési igényt támaszt az előfizető. A szerződő felek az előfizető kezdeményezése alapján a fentiek teljesítésére 30 napnál hosszabb határidőben is megállapodhatnak. Nem minősül késedelmes teljesítésnek, ha az előfizető a szolgáltatóval előzetesen egyeztetett időpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja; vagy ha a felek a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére, illetve a rendszerre kapcsolás teljesítésére, illetve a jeltovábbítás megkezdésére 30 napnál későbbi időpontban állapodnak meg, valamint ha az előfizető, vagy harmadik személy magatartása

10 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 10.oldal (használati, kábel-átvezetési engedély hiánya, stb.) miatt a rendszerre csatlakozás nem, vagy csak késve valósulhat meg. A szolgáltató további szolgáltatás-hozzáférési pontot az előfizető igénybejelentése alapján külön díjfizetés ellenében (plusz vételi hely díja) épít ki. A szolgáltató kötelezettsége nem terjed ki a végberendezés szolgáltatására és nem vállal felelősséget a végberendezés műszaki paraméterei tekintetében. Az előfizető tulajdonában levő vevőkészülék műszaki alkalmatlanságából, technikai adataiból, vagy nem megfelelő minőségéből adódó vételi hibákért a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A készülék behangolása az adás csatornáira a kiépítésen túl nem a szolgáltató feladata, sem esetleges csatorna változások esetén, sem az üzemeltetés során. Az előfizető, illetve az ingatlan tulajdonosa a kiépített kábelrendszeren nem szerez tulajdonjogot A szerződés hatálya Az előfizetői szerződés határozott és határozatlan idejű lehet. Határozott idejű szerződés legfeljebb 6 hónapra köthető. 4.2 A szolgáltatás időbeli korlátozása Egyedi szolgáltatás Egyedi szolgáltatás az előfizetővel kötött egyedi megállapodás alapján teljesíthető, melynek keretén belül az ÁSZF-ben meghatározott feltételektől csak az előfizető javára lehet eltérnie, nem vonatkozik ez a kitétel a kábeltelevíziós hálózat előfizetőhöz történő bevezetésének költségeire, amennyiben a kiépítés során egyedi igényeket is figyelembe vesz a szolgáltató az előfizető részéről fizetendő kiegészítő bekapcsolási díj fejében. Ez esetben a Szolgáltató az erre irányuló igénybejelentés esetén költségbecslést készít, melyet 30 napon belül megküld az igénylőnek, aki arra 15 napon belül jogosult észrevételt tenni. Amennyiben a fenti határidőn belül az igénylő az ajánlatot nem fogadja el, illetve arra nem reagál, az igénybejelentést a Szolgáltató törölheti a nyilvántartásból. Egyedi szolgáltatásra irányuló szerződés csak írásban jöhet létre érvényesen. Szerződéskötés esetén a felek megállapodnak a szolgáltatás (beleértve a kiépítés megvalósítását) megkezdésének időpontjában A szolgáltatás szüneteltetésének feltételei, a szolgáltatás korlátozása A szolgáltatás szünetelhet mind az előfizető, mind a szolgáltató érdekkörében felmerült okból, előfizetői, ill. szolgáltatói kezdeményezésre.

11 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 11.oldal A) Előfizetői kezdeményezés A szolgáltató köteles az előfizetői szolgáltatást az előfizető kérésére szüneteltetni. Az előfizető köteles közölni a szüneteltetés kezdeti időpontját, valamint a szüneteltetés időtartamát, a szüneteltetést megelőzően legalább 5 munkanappal. A szolgáltatás szüneteltetésének előfizetői kérelem alapján kérhető leghosszabb időtartama 6 (hat) hónap, amennyiben a szüneteltetés műszaki feltételei fennállnak. Ha az előfizetői szolgáltatás az előfizető kérésére szünetel, a szüneteltetés időtartamára az előfizető csökkentett előfizetési díjat, valamint a szolgáltatás újbóli biztosítása érdekében visszakapcsolási díjat köteles fizetni. A visszakapcsolás alkalmával az előfizetőnek kiszállási díjat nem kell fizetnie, kivéve, ha a szolgáltató az előfizetői végberendezést (TV, rádió, videó) az előfizető külön kérésére a szolgáltatási programokra beprogramozza. A határozott idő lejártával amennyiben az előfizető másként nem nyilatkozik a szolgáltató külön értesítés nélkül visszakapcsolja a szolgáltatást. B) Szolgáltató érdekkörében felmerülő okból (mindkét fél érdekkörén kívül eső okból) történő szüneteltetés Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szüneteltetésre, vagy ha a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés időtartama alatt az előfizető díj fizetésére nem köteles. Amennyiben a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt - más műszaki megoldás hiányában - kerül sor a szünetelésre, ez alkalmanként az 5 napot nem haladhatja meg. A szünetelés időtartama alatt az előfizetői jogviszony folyamatos Az előfizetői jogviszony szüneteltetése Az előfizetői jogviszony szünetel, ha az előfizető a szolgáltatás-hozzáférés helyének a szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belüli megváltoztatását kéri, és azt a szolgáltató a műszaki feltételek hiánya miatt nem tudja teljesíteni. Erről a szolgáltató az előfizetőt, a teljesítési időpont megjelölésével értesíti, az áthelyezés kérelmezésétől számított 15 napon belül. A szünetelés időtartamára az előfizetőt díjfizetési kötelezettség nem terheli Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának esetei és feltételei Az előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozására (az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentése, vagy a mindenkori előfizethető programcsomagok közül a legalacsonyabb díjú programcsomagra történő lekapcsolás) a szolgáltató, az előfizető egyidejű értesítésével, a következő esetekben jogosult: a) az előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha az előfizető az előfizetői hozzáférési ponthoz

12 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 12.oldal megfelelőség tanúsítással nem rendelkező végberendezést vagy nem megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést csatlakoztat; b) az előfizető az előfizetői szolgáltatást, a szolgáltató hozzájárulása nélkül, harmadik személy részére továbbértékesíti, jogosulatlanul vételezi, a beérkező műsorjelet harmadik személynek jogellenesen továbbítja vagy azt a hálózati szerződésekről szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja; c) az előfizetőnek lejárt határidejű díjtartozása van, és az előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a szolgáltatónak nem adott az ÁSZF-ben meghatározott vagyoni biztosítékot. A szolgáltató a korlátozást haladéktalanul megszünteti, amennyiben az előfizető a korlátozás okát megszünteti, és erről a szolgáltató hitelt érdemlő módon megbizonyosodik. 4.3 Az előfizetői igények kezelése Nyilvántartás A szolgáltató, ha az igénybejelentést szóban tették, azt írásban, vagy hangfelvétel útján rögzíti, és az igényeket azok beérkezése időpontjának megfelelő sorrendben nyilvántartásba veszi. Az igénylő az adatvédelmi tájékoztató szabályai szerint, a nyilvántartásba, a saját adatai vonatkozásában betekinthet Változás az igénylő adataiban Az igénylő az előfizetői szerződés megkötéséig - az előfizetői szerződés megkötéséhez feltétlenül szükséges - adataiban bekövetkezett változást köteles legkésőbb az adatváltozást követő 8 napon belül írásban bejelenteni a szolgáltatónak. A bejelentés elmaradásából eredő kárért a szolgáltató nem felel és a szerződéskötés teljesítését jogosult megtagadni. 4.4 Az előfizetői szerződés módosítása A szolgáltatás hozzáférési helyének és/vagy címének változtatása Ha az előfizető az előfizetői hozzáférési pontot a szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül változtatni kívánja, a szolgáltató köteles ennek az - előfizető erről szóló kérelmének beérkezését követő 30 napon belül - eleget tenni, amennyiben ennek műszaki feltételei fennállnak. A szolgáltató nem köteles áthelyezni a szolgáltatás hozzáférési pontot az előfizető kérésére, ha az előfizetőnek a szolgáltatóval szemben a szolgáltatásból eredő díjtartozása áll fenn, illetőleg az áthelyezésnek műszaki akadálya van. Erről a szolgáltató az előfizetőt 15 napon belül értesíti, annak megjelölésével, hogy az áthelyezést mikor tudja teljesíteni. Amennyiben az előfizető a szolgáltatást olyan új szolgáltatás-hozzáférési helyen kívánja igénybe venni, ahol a szolgáltatás-hozzáférési

13 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 13.oldal pont kiépített, azonban a jeltovábbítás elindítása szükséges, a szolgáltató az előfizetőnek a szolgáltatást az új szolgáltatás-hozzáférési helyen bekapcsolási díj nélkül, áthelyezési díj ellenében biztosítja. Kiépített szolgáltatás-hozzáférési pont hiányában az előfizető bekapcsolási díj fizetésére köteles. Egyéb esetben bekapcsolási, illetve rákötési díj megfizetése ellenében vállalja a szolgáltatás hozzáférési helyének áthelyezését másik ingatlanba, amennyiben a szolgáltató kiépített, működő hálózattal rendelkezik. Az értesítési cím változására a pont az irányadó Számlázási cím módosítása Az előfizető az előfizetői szerződésben szereplő számlázási címében bekövetkezett változást köteles haladéktalanul, de legkésőbb az adatváltozást követő 8 napon belül szóban, vagy írásban bejelenteni a szolgáltatónak. A bejelentés elmaradásából eredő kárért a szolgáltató nem felel. Az előfizető kérésére a szolgáltató módosítja a számlázási címet, visszamenőleges adatmódosításra azonban nem köteles A szolgáltatás körében és/vagy feltételeiben beálló változások Az előfizetői szerződés közös megegyezéssel, a felek egyező akaratnyilvánításával módosítható, illetőleg az alább meghatározott esetekben egyoldalúan, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott, az Általános Szerződési Feltételekre vonatkozó szabályozás figyelembevételével. A szolgáltató az előfizetői szerződést különösen az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan: - ha az előfizetői szerződésben a vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybe vételének feltételei műszaki okból megváltoznak (pl. fejállomás cseréje, a hálózat jellegének megváltozása); - ha a szolgáltatási jogviszony lényeges tartalmi elemei módosulnak a szolgáltató felügyeleti szervének határozata, és/vagy jogszabály módosulása alapján; - ha az előfizetői igények, a jelszolgáltatás körülményei és a programszolgáltatókkal kötött megállapodások figyelembevételével a programcsomagok számának, összeállításának módosítása válik szükségessé; - szolgáltatás díja mértékének és a díjfizetés módjának változása esetén a 7.1. pontban foglalt feltételek fennállása alapján, az ott foglalt korlátozásokkal.

14 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 14.oldal A szerződésmódosítás az előfizető a) vagy c) pontja szerinti - a módosítás hatálybalépését megelőző 30 nappal történő - szabályszerű értesítésével, az ott meghatározottak szerint válik elfogadottá, kivéve a 7.1 pontban meghatározott díjmódosítás esetét. Az előfizető jogosult az általa választott programcsomagról, az előfizetői szerződés hatálya alatt egy alkalommal díjmentesen egy másik programcsomagra áttérni. További módosítási igény esetén a kiszállási és a programcsomag módosítási díj kiszámlázásra kerül az előfizető felé Változás az előfizető adataiban, vagy azok kezelésében Az előfizető az előfizetői szerződésben szereplő adatokban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul, de legkésőbb az adatváltozást követő 8 napon belül bejelenteni a szolgáltatónak. A bejelentés elmaradásából eredő kárért a szolgáltató nem felel. A szolgáltató az előfizető kérésére módosíthatja az előfizetői szerződést, ha az előfizető személyében szerződés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be anélkül, hogy az előfizetői hozzáférési pont helye megváltozna (átírás). Az előfizető és az új igénylő közös kérelme alapján a szolgáltató az előfizetői szerződést átírja az új igénylőre, amennyiben az új igénylő a szolgáltatás-hozzáférési pontnak helyt adó ingatlan jogszerű használója, és a felek valamelyike az előfizető esetleges díjhátralékát rendezi. Amennyiben egyéni előfizetői szerződés átírását kérik üzleti/intézményi igénylőre, az üzleti/intézményi, illetve egyéni előfizetőre vonatkozó bekapcsolási, illetve rákötési díj különbözetét is meg kell fizetni, de az átírást kérő nem köteles bekapcsolási díjat fizetni a szolgáltatónak. Az előfizető halála esetén a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítési helyének örököse, illetve az előfizető eltartójának kérelme alapján a szolgáltató az előfizetői szerződést átírja, feltéve, hogy a jogutód az előfizető esetleges díjhátralékát megfizeti. Az átírás teljesítésének határideje az előfizető erről szóló kérelmétől számított maximum 60 (hatvan) nap. Amennyiben az átírás időtartama a 60 napot meghaladja, abban az esetben a szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmadával, legfeljebb azonban az átírás díjával megegyező összegű kötbért köteles fizetni, és a kötbér összegét az átírás díját tartalmazó számlán az előfizetőnek jóváírnia. 4.5 Az előfizetői szerződés felmondása, megszűnése A szerződés felmondásának szabályai az előfizető részéről Az előfizetői szerződést az előfizető jogosult indoklás nélkül legfeljebb 8 napos felmondási idővel bármikor írásban felmondani.

15 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 15.oldal A felmondást a területileg illetékes ügyfélszolgálati irodához, illetőleg a központi ügyfélszolgálati irodához kell eljuttatni írásban. A szerződés megszűnése nem mentesíti az előfizetőt a jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége alól A szerződés felmondásának szabályai a szolgáltató részéről A) Előfizető szerződésszegése esetén A szolgáltató az előfizetői szerződés megszegése esetén az előfizetői szerződést 15 (tizenöt) napos határidővel felmondhatja, ha a) az előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és az előfizető ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követően sem szünteti meg; b) az előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követően sem teszi lehetővé a szolgáltató számára, hogy a bejelentett vagy a szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához, a szolgáltatás biztosításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, vagy c) az előfizető az előfizetői szolgáltatáshoz a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követően is a szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére hozzáférést enged, vagy azt továbbra is a hálózati szerződésekről szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja; d) ha az előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követően a műsorjelet továbbra is jogosulatlanul vételezi, a beérkező műsorjelet harmadik személynek jogellenesen továbbítja, vagy a kódolt műsorjelet jogosulatlanul dekódolja. B) Előfizető díjtartozása esetén A szolgáltató az előfizetői szerződést 45 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az előfizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítés megtörténtét követően sem egyenlíti ki. Az előfizető szerződésszegő magatartása esetén, ideértve a lejárt díjtartozás esetét is, a szolgáltató a felmondást megelőzően - legalább 8 napos határidő kitűzésével - írásban köteles felszólítani az előfizetőt a szerződésszegés megszüntetésére, és egyben figyelmeztetni a szerződésszegés lehetséges jogkövetkezményeire C) A szolgáltató az előfizetői szerződést 60 napos határidővel jogosult rendes felmondással, írásban felmondani. A szolgáltató az előfizetői szerződés felmondását írásban, postai levélben köteles az előfizetőnek megküldeni. Ha a felmondás indoka az előfizető szerződésszegése, és azt

16 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 16.oldal az előfizető a felmondási idő alatt megszünteti, az előfizetői szerződés nem szűnik meg a szolgáltató felmondásával. Erről a szolgáltató köteles az előfizetőt írásban vagy egyéb hírközlési úton haladéktalanul értesíteni. A szerződésszegés miatt gyakorolt szolgáltató általi felmondás esetén a Szolgáltató a felmondási idő alatt jogosult az előfizetői szolgáltatást korlátozni. A szerződésszegés miatti felmondásnak minden esetben tartalmaznia kell a.) b.) c.) a felmondás indokát, és a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját, ha a felmondás indoka az előfizető szerződésszegése, akkor az előfizető tájékoztatását arról, hogy ha az előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, az előfizetői szerződés nem szűnik meg a szolgáltató felmondásával. Kézbesítettnek kell tekinteni a tértivevénnyel megküldött felmondást akkor is, ha azt két egymás utáni alkalommal az átvételt megtagadta, vagy a címzett ismeretlen jelzéssel érkezett vissza. Az írásban az előfizető részére küldött bármilyen értesítés a feladástól számított 5 napon belül kézbesítettnek tekintendő A határozott idejű szerződés megszűnése A határozott idejű szerződés megszűnik a határozatlan idejű szerződés megszűnésének eseteiben, illetve a szerződés időtartamának (maximum 6 hónap) lejártával A határozatlan idejű szerződés megszűnése A határozatlan idejű szerződés megszűnik: - felmondással; - a szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével; - a szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megszűnésével; - az üzleti / intézményi előfizető jogutód nélküli megszűnésével, - az előfizető halálával, ha nincs átírásra jogosult örökös vagy eltartó; - a felek közös megegyezésével A szolgáltató díj-visszatérítési kötelezettsége a szerződés megszűnése esetén Amennyiben az előfizetőn kívülálló okból a rendszerre csatlakozás nem lehetséges, a szolgáltató az előfizető által megfizetett bekapcsolási, illetve rákötési díjat az előfizető részére kamataival együtt visszafizeti. A kamat mértékére a pont az irányadó. Ha az előfizető a szerződéskötést követően, de még a bekapcsolás, illetve rákötés előtt a szerződést felmondja, elállási díjat köteles fizetni. Amennyiben a szerződés a bekapcsolást, illetve a rákötést követően nem a szolgáltatónak felróható okból szűnik meg, az előfizető a díj visszatérítésére nem tarthat igényt.

17 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 17.oldal Az előfizető kötelezettsége a szerződés megszűnése esetén Az előfizetői szerződés megszűnése esetén az előfizető köteles a szolgáltató tulajdonában lévő és a hálózatról leválasztható kihelyezett hírközlési berendezéseket és eszközöket (pl. házerősítő, konverter) rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaszolgáltatni. Amennyiben az előfizető ezen kötelezettségének nem tesz eleget, köteles a kárt megtéríteni. 5. A szerződő felek jogai és kötelezettségei 5.1 Az előfizető jogai Adatkezelés, adatvédelem A szolgáltató az előfizetők személyes adatai kezelésének feltételeiről adatvédelmi tájékoztatót tart érvényben, amely a jelen ÁSZF 4. számú mellékletét képezi, és amelyet a szolgáltató a pont szerint közzétesz. A szolgáltató az adatvédelmi követelmények érvényesítése, és az azokkal kapcsolatos feladatok ellátása céljából belső adatvédelmi felelőst nevez ki. Az adatvédelmi felelős nevét, beosztását és elérhetőségét az adatvédelmi tájékoztató tartalmazza. A hírközlési szolgáltató az előfizetők és a felhasználók részére történő számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződések és igények figyelemmel kísérése céljából a következő adatokat kezelheti: a) az előfizetői szerződés kötelező elemei, beleértve az előfizető adatait, b) az előfizetői állomás azonosítója, c) az egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja, továbbított adat terjedelme, d) az egyéb szolgáltatás dátuma, e) a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok, f) tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei. Az a) pont szerinti adatok a szerződés megszűnéséig, a b)-f) pont szerinti adatok pedig a számla teljesítésének határidejét követő hat hónapig, illetőleg a díjtartozás elévüléséig kezelhetők, kivéve, ha más törvény az adatkezelésre eltérő határidőt ír elő. A szolgáltató saját üzletszerzési céljából csak az előfizető beleegyezésével adhatja tovább a fentiekben meghatározott adatokat. A szolgáltató által kezelt adatok átadhatók:

18 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 18.oldal a) azoknak, akik a szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik, b) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére, c) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, valamint a hírközlési rendszer jogosulatlan felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, valamint a bíróságnak, d) az előfizető szerződésszegése esetén bármely más hírközlési szolgáltatónak, illetőleg a szolgáltatók közös adatállományának adatkezelőjének; A szolgáltatók a díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségek kijátszásának megelőzése érdekében - a szerződéskötés megtagadásának céljából közös adatbázist hoznak létre. Ennek során jogosultak az előfizető előfizetői szerződés megkötéséhez feltétlenül szükséges adatait, valamint az adatátadás indokáról szóló tájékoztatást bármely másik hírközlési szolgáltatónak vagy a közös adatállomány kezelőjének átadni. A szolgáltató az előfizető évi C. törvény ban előírt fentiekben meghatározott adatait a közös adatállományba - a évi C. törvény ban foglaltak alapján - akkor továbbíthatja, ha a felhasználó a) számlatartozása miatt bármely korábbi hírközlési szolgáltató az előfizetői szerződését felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét az előfizető számára részben vagy egészben felfüggesztette, vagy b) számlatartozása miatt bármely korábbi hírközlési szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az előfizető ellen, illetőleg az ilyen eljárást azért szüntették meg, mert az előfizető tartózkodási helye ismeretlen, vagy c) az ajánlattevő, illetve az előfizető kár okozása érdekében bármely korábbi hírközlési szolgáltatóját megtévesztette vagy annak megtévesztésére törekedett. Az előfizető adatainak átadásáról a szolgáltató az előfizetőket haladéktalanul értesíti. Az átadott adatokkal kapcsolatban az átvevőket a szolgáltatóval azonos titoktartási kötelezettség terheli. Az előfizető szolgáltató által kezelt személyes adatairól a fentiekben szabályozott eseteken túl a szolgáltató harmadik személyeknek felvilágosítást (ideértve az adtatok továbbítását is) kizárólag az előfizető írásbeli hozzájárulása alapján adhat Betekintési jog Előfizetői reklamáció esetén a szolgáltató - kizárólag a saját személyes illetőleg számlázási adatai vonatkozásában - a betekintés lehetőségét az adatvédelmi szabályokkal összhangban az előfizető számára biztosítja. Az egyéni előfizető kérésére a szolgáltató a fizetendő díj számításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokat - évente legfeljebb három alkalommal nyomtatott formában díjmentesen köteles átadni az előfizetőnek.

19 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 19.oldal Ha a díj számításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatásokból megállapítható, hogy a díjreklamációt a szolgáltató érdekkörében felmerült körülmény okozta, abban a naptári évben, amikor az első ilyen díjreklamáció bekövetkezett, a szolgáltató korlátlan számú alkalommal köteles nyomtatott formában díjmentesen átadni a forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatást A használat átengedése más részére Az előfizető nem jogosult a számára létesített szolgáltatás-hozzáférési ponton keresztül a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét más számára biztosítani. 5.2 A szolgáltató jogai A szolgáltatás korlátozása A vonatkozó szabályokat lásd a pont rendelkezéseinél. 5.3 Az előfizető kötelezettségei Engedélyezett végberendezés csatlakoztatása A kábeltelevízió hálózathoz csatlakoztatható minden olyan vevőkészülék, amely a vonatkozó megfelelőségi előírásoknak megfelel. A vevőkészüléket az előfizetőbiztosítja, annak műszaki paramétereiért az előfizető vállal felelősséget. A készülék behangolása kivéve a kábelhálózatra csatlakozással egyidőben történő behangolást - amennyiben a felek külön megállapodása eltérően nem rendelkezik- az előfizető feladata A végberendezés rendeltetésszerű használata és üzemképessége A rendeltetésszerű használat és az üzemképesség biztosítása az előfizető felelőssége, azonban az előfizető nem jogosult a kábeltelevíziós rendszert bővíteni A szolgáltatás-hozzáférési pont ellenőrzésének és a hibaelhárításának a lehetővé tétele A szolgáltatónak jogában áll a szolgáltatás igénybevételéhez használt hálózatot ellenőrizni. A szolgáltató az ellenőrzés elvégzése érdekében jogosult a szolgáltatáshozzáférési pontnak helyt adó ingatlanba belépni, ott a szükséges ellenőrzést elvégezni. Ezt az előfizető, illetve az ingatlan használója és tulajdonosa köteles tűrni.

20 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 20.oldal Az előfizetőnek a hibát, az előfizetéstől eltérő szolgáltatást, annak észlelésekor haladéktalanul be kell jelenteni a szolgáltatónak, és a hibaelhárítás érdekében a szolgáltatóval együttműködni, az ellenőrzés és hibaelhárítás lehetőségét a szolgáltatáshozzáférési, illetve csatlakozási ponton, illetve az azoknak helyt adó ingatlanban, vagy ingatlanrészen biztosítani. Az előfizető érdekkörében felmerült meghibásodások, vagy az ő érdekkörében felmerült üzemzavar javítási költségeit az előfizető köteles a szolgáltatónak megfizetni Számlázás, díjfizetés Az előfizetőt a szolgáltatás igénybevételéért díjfizetési kötelezettség terheli az egyedi előfizetői szerződésben feltüntetett módon, a szolgáltatás mindenkori díjának megfelelően. A különféle díjakat és egyéb fizetési kötelezettségeket részletesen a 7. pont tartalmazza. A számlázás gyakorisága A szolgáltató havonta egyszer számlát állít ki az esedékes díjakról és egyéb fizetési kötelezettségekről (a továbbiakban: díjak). A szolgáltató üzletpolitikai megfontolásból meghatározott időszakra a fentiektől eltérő számlázási gyakoriságot is biztosíthat az előfizetők részére (éves, féléves, negyedéves számlázási gyakoriság). A szolgáltató az azonos helyzetben lévők azonos elbírálásának elvének figyelembevételével nyújthat kedvezményt. Új előfizető esetében a szolgáltató jogosult a szerződés aláírásakor készpénzben kérni az esedékes egyszeri és folyamatos díjakat, melyről készpénzfizetési számlát állít ki. A számlák kiküldése folyamatosan történik az előfizetők részére, mely időpont nem változtatható előfizetői kérésre. Az előfizető által kezdeményezett csomagmódosítás legkésőbb a megvalósulás időpontjától számított tíz napot követően elkészített első számlában jelenik meg. A számlázás integritása A szolgáltató által nyújtott szolgáltatás az előfizetői nyilvántartás, az előfizető által igénybevett szolgáltatás alapján történik. A szolgáltató kizárólag az előfizetői szerződésben szereplő, illetve az előfizető által igénybevett és a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelő szolgáltatást jogosult kiszámlázni, az előfizetői szerződésben megjelölt díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettségek szerint. A szolgáltató számlázási rendszere zárt, külső személyek által nem manipulálható. A díjkiegyenlítés határideje A számlák befizetési határideje a számlán minden esetben fel van tüntetve. A szolgáltató köteles számláját az azon feltüntetett befizetési határidő előtt 8 nappal az

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés kelte:2009.04.05. Utolsó módosítás kelte:2009.03.05.

Részletesebben

Netkuckó Internet. Általános Szerződési Feltételek. szolgáltatás. Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től

Netkuckó Internet. Általános Szerződési Feltételek. szolgáltatás. Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től Netkuckó Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től Készítette: Török András Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 4 1.1.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételei

Általános Szerződési Feltételei Komjáti István EV. Készítés időpontja: 2012.dec. 15. Utolsó módosítás időpontja: 2014.07.11. Hatályos: 2014.07.31-től Komjáti István EV. internet kábelmodemes szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános

Részletesebben

Uniport Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság internet kábelmodemes szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Uniport Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság internet kábelmodemes szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005. december 1 Utolsó módosítás időpontja: 2012.12.18. Hatályos: 2013.01.18.-től Uniport Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság internet kábelmodemes szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

ÁSZF kivonata Lövei Istvánné Internet szolgáltatás

ÁSZF kivonata Lövei Istvánné Internet szolgáltatás A Szolgáltató neve, címe Lövei Istvánné. Székhely: 4150 Püspökladány Attila u. 50/1. A Szolgáltató cégjegyzékszáma: ES- 459375 A Szolgáltató adószáma: 47494888-2-29 4150 Püspökladány Petőfi u. 1. (Hanza

Részletesebben

A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos általános viták

A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos általános viták A Szolgáltató neve, címe A Szolgáltató neve: LCCK Számítástechnikai és Informatikai Betéti Társaság A Szolgáltató rövidített neve: LCCK Bt. A Szolgáltató székhelye: 2518 Leányvár Kálvária utca 53. Az Ügyfélszolgálati

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták A Szolgáltató neve, címe NAMÉNYNET Kft. A Szolgáltató székhelye: 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 32 Az Ügyfélszolgálati Iroda Vásárosnamény, Szabadság tér 14 Tel+hibabejelentés 20/211-7971 30/539-1642

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től ATW Internet Kft. H- (1) 450 13 06 (1) 450 03 07 atw.co.hu info@atw.hu Kiadva:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Módosítás: Készült: 2007 10.09. Hatályos 2007.11.09. Előző módosítás 2008.04.04. Utolsó mód. 2009.01.10. hatályos 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Utolsó módosítás 2010.04.01. Hatályos 2010.05.01. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...5 II. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI...5

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya és hatálya...3 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...3 1.2. Az Általános Szerződési Feltételek időbeli és területi hatálya...3

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Budapest, 2008.12.09. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 5 1.1 A szolgáltató

Részletesebben

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2012. Március 15.-től 1 Készítés időpontja: 2011. Február 15. Módosítva: 2012.

Részletesebben

Hello HD Általános Szerződési Feltételek kivonata (hatályos 2009. február 15-től)

Hello HD Általános Szerződési Feltételek kivonata (hatályos 2009. február 15-től) Hello HD Általános Szerződési Feltételek kivonata (hatályos 2009. február 15-től) Jelen kivonat bekezdéseinek, pontjainak számozása az ÁSZF számozásához igazodik. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME A Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 II. 2. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Komjáti István egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató) Hernád., Dánszentmiklós., Ceglédbercel és Monorierdő területére kiterjedő vezetékes műsorjelterjesztési

Részletesebben

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Sz.J. 64.20.18. Készítés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI KÁBELES MŰSORJELELOSZTÓ RENDSZEREN SZOLGÁLTATOTT INTERNET IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI KÁBELES MŰSORJELELOSZTÓ RENDSZEREN SZOLGÁLTATOTT INTERNET IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI KÁBELES MŰSORJELELOSZTÓ RENDSZEREN SZOLGÁLTATOTT INTERNET IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Módosítva: 2008. november 20.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

A V e n i e n K f t. I G É N Y B E V É T E L É R E

A V e n i e n K f t. I G É N Y B E V É T E L É R E A V e n i e n K f t. Á L T A L Á N O S S Z E R ZŐ D É S I F E L T É T E L E I I n t e r n e t p r o t o k o l l o n n y ú j t o t t h e l y h e z k ö t ö t t t e l e f o n s z o l g á l t a t á s ( V e

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) ára vonatkozóan. Oldalszám: 2. TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

Kondorosi Kábeltelevíziós Távközlési és Műsorszolgáltató Betéti Társaság

Kondorosi Kábeltelevíziós Távközlési és Műsorszolgáltató Betéti Társaság Kondorosi Kábeltelevíziós Távközlési és Műsorszolgáltató Betéti Társaság Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Kondoros Kardos Örménykút települések közigazgatási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz KTV ÁSZF Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Pér községben 2008. október 1-től a VidaNet Zrt. gyakorolja a szolgáltatói jogokat Pér-i Ügyfélszolgálat címe: 9099

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek távbeszélő szolgáltatás igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek távbeszélő szolgáltatás igénybevételére Mikroháló Távközlési, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1144 Budapest, Rátót u. 18.-20., cégjegyzékszám: 01-09-861191) Általános Szerződési Feltételek távbeszélő szolgáltatás igénybevételére

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek távbeszélő szolgáltatás igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek távbeszélő szolgáltatás igénybevételére Mikroháló Távközlési, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1195 Budapest, Soroksári út 138., cégjegyzékszám: 01-09-861191) Általános Szerződési Feltételek távbeszélő szolgáltatás igénybevételére

Részletesebben

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési valamint (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei - Egységes

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft az internet hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. TARTALOMJEGYZÉK Hatályos: 2013. július 1-től. 1. Általános adatok,

Részletesebben