Általános Szerződési Feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 1.oldal Gergi Háló Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kábeltelevíziós szolgáltatás igénybevételére Tartalomjegyzék: Fejezet- és bekezdéscímek 1. A szolgáltató adatai 2. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya és hatálya 3. A szolgáltatás leírása 4. Az előfizetői szerződés 5. A szerződő felek jogai és kötelezettségei 6. A szerződő felek felelőssége 7. Díjszabás 8. A szolgáltatás megfelelősége az előfizető szempontjából, rendelkezésre állás Mellékletek 1. Kábeltelevíziós hálózattal rendelkező települések listája 2. Csatornakiosztás és programcsomagok 3. Ügyfélszolgálati irodák 4. Ellenőrző hatóságok, felügyeleti szervek 5. Adatvédelmi tájékoztató 6. Előfizetési díjak 7. Egyszeri díjak 8/a Előfizetői szerződés 8/b Igénybejelentő adatlap 9. A szolgáltatási minőségi mutatói 1. A szolgáltató adatai

2 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 2.oldal 1.1 A szolgáltató megnevezése, telephelye, címe Név: Gergi Háló Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: Gergi Háló Kft Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Székhely: 1087 Budapest, Százados út 15-17/D Levelezési cím: 1087 Budapest, Százados út 15-17/D Képviselő: Nagy László ügyvezető Telefonszám: 06 (1) ; 06 (40) Telefax szám: 06 (1) Nyilvántartást vezető hatóság: Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Budapest, Visegrádi u Engedélyszám/ Nysz: BB / Az Általános Szerződési Feltételek tárgya és hatálya 2.1 Az Általános Szerződési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja a szolgáltatások igénybevételének egységes rendszerbe foglalása, valamint az előfizető és a szolgáltató közötti jogviszony szabályozása. Tárgyi hatálya: kábeles (vezetékes) műsorelosztási szolgáltatás (SZJ: ). Személyi hatálya: szolgáltató, felhasználó, előfizető. Szolgáltató: az Általános Szerződési Feltételek 1.1 pontjában megjelölt gazdálkodó szervezet. Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely igényli, vagy használja a szolgáltató által nyújtott hírközlési szolgáltatásokat. Előfizető: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely a szolgáltatóval - a nyilvánosság számára hozzáférhető hírközlési szolgáltatások igénybevételére - szerződéses viszonyban áll. Egyéni előfizető: az a természetes személy előfizető, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe az előfizetői szolgáltatást.

3 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 3.oldal Üzleti/intézményi előfizető: az az állami vállalat, egyéb állami gazdálkodó szerv, szövetkezet, gazdasági társaság, egyesülés, közhasznú társaság, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, vízgazdálkodási társulat, erdő birtokossági társulat, végrehajtói iroda, továbbá egyéni vállalkozó [Ptk 685. c)], aki igénybe veszi az előfizetői szolgáltatást Az Általános Szerződési Feltételek időbeli és területi hatálya Az Általános Szerződési Feltételek a hatósági nyilvántartásba vételtől kezdődően hatályos. Az Általános Szerződési Feltételek a Gergi Háló Kft szolgáltatási területén hatályosak. A Gergi Háló Kft szolgáltatási területe a 1. mellékletben körülírt terület Az előfizetők tájékoztatása, közzététel és értesítés Közzététel A szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek közzétételi kötelezettségének, valamint ha az ÁSZF bármely más tájékoztatás közzétételéről rendelkezik, az alábbiak szerint tesz eleget: a) az ÁSZF-t az ügyfélszolgálati helyiségében közzéteszi, továbbá b) az abban foglaltakról távbeszélőn működtetett ügyfélszolgálatán tájékoztatást ad Értesítés a) Általános értesítés Ha az Általános Szerződési Feltételek az előfizető értesítéséről rendelkezik, annak a szolgáltató az alábbiak szerint tesz eleget: a) az előfizető közvetlen, írásbeli értesítésével (értesítés levélben); vagy egyéb hírközlési úton (távbeszélő vagy telefax). b) Karbantartásról szóló értesítés A szolgáltató a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt szükséges értesítést az értesítendő előfizetők körétől függően - országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény, valamint annak egyidejű ügyfélszolgálati közzététele útján is teljesítheti. c) ÁSZF módosításáról szóló értesítés

4 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 4.oldal Az Általános Szerződési Feltételek előfizetői szerződést érintő módosításáról a szolgáltató az alábbiak szerint is értesítheti az előfizetőket, a módosítás hatálybalépését 30 nappal megelőzően: a) az értesítendő előfizetők körétől függően országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján; b) az értesítendő előfizetők köréhez igazodó terjesztésű, ingyenes időszaki lapjában feladott közlemény útján; c) minden előfizetője számára díjmentesen elérhető információs csatornáján legalább 15 napig, naponta legalább összesen 3 óra időtartamban közzétéve azt. Mindhárom esetben köteles a szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeinek módosítását annak hatálybalépése előtt 15 nappal az ügyfélszolgálatán is közzétenni. Az ÁSZF módosításáról szóló, bármely módon megvalósított értesítésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia: a) utalást az Általános Szerződési Feltételek módosítására; b) a módosítások lényegének rövid leírását; c) a módosítások hatálybalépésének időpontját; d) a közzétett általános szerződési feltételek elérhetőségét; e) ha a szolgáltató az előfizető által igénybe vett előfizetői szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összegét. A szolgáltató az előfizetőt az a) pont alatt meghatározott általános szabályok szerint értesíti, amennyiben az Általános Szerződési Feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket nem érinti. A szolgáltató az a) és c) pontban meghatározott értesítési mód esetén köteles felhívni az előfizetők figyelmét arra, hogy amennyiben az előfizető az Általános Szerződési Feltételek módosítása ellen 8 napon belül nem él kifogással a Szolgáltatónál írásban, abban az esetben az Általános Szerződési Feltételek módosítása általa elfogadottnak tekintendő. A mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek az előfizetői szerződés mellékletét képezik. 3. A szolgáltatás leírása 3.1 A szolgáltatás meghatározása, célja, általános jellemzői és rövid leírása: SZJ Vezetékes műsorjel-elosztás (kábel-tévé, rádió)

5 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 5.oldal Műsorelosztás: a műsorszolgáltató által előállított jelek egyidejű, változatlan továbbítása kábeles hálózaton a műsorszolgáltató telephelyétől, illetőleg a műsorszétosztó hálózat végpontjától elkülönült szervezet közbeiktatásával az arra jogosult felhasználó vevőkészülékéhez, a tíznél kevesebb vevőkészülék csatlakoztatására alkalmas hálózat segítségével történő jeltovábbítás kivételével. Nem minősül műsorelosztásnak a telekhatáron belüli vezetékrendszeren végzett tevékenység. A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában szolgáltatásnak a vezetékes műsorelosztási szolgáltatás minősül. 3.2 A szolgáltatás igénybevételének módja A szolgáltatás az előfizetői szerződés megkötése után vehető igénybe. A Felhasználó jogosult a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást a hálózatfejlesztés próbaüzemi időszakában térítés nélkül igénybe venni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a próbaüzem a Szolgáltató üzemi tevékenysége, és sem a próbaüzem időtartamával, sem a próbaüzem időszakában nyújtott szolgáltatás minőségével kapcsolatban felszólamlás lehetőségével nem élhet. A próbaüzem időszakában a Szolgáltató a szolgáltatásért díjat nem szed. 3.3 A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei, földrajzi, időbeli és esetleges egyéb korlátai A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltétele a kiépített kábeltelevízió hálózat. A szolgáltatás igénybevételéhez, illetve egyes műsorok vételéhez meghatározott funkcióval rendelkező vevőkészülék és/vagy kiegészítő berendezés szükséges. A szolgáltatás igénybevételére nem minden vevőkészülék alkalmas, a szolgáltató a vevőkészülék alkalmassága tekintetében nem tartozik felelősséggel. A vevőkészülék alkalmasságát a szolgáltató nem köteles vizsgálni. Alkalmatlan, vagy nem létező vevőkészülék esetén az előfizető saját felelősségére köt előfizetői szerződést, szerződéskötési kötelezettség a szolgáltatót nem terheli. A Szolgáltató az előfizetői szerződés kötését jogosult megtagadni, amennyiben a szolgáltatók közös adatbázisának adatai szerint: a.) b.) az Előfizető számlatartozása miatt bármely korábbi hírközlési szolgáltató az előfizetői szerződését felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét az előfizető számára részben, vagy egészben felfüggesztette, vagy az Előfizető számlatartozása miatt bármely korábbi hírközlési szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az előfizető ellen, illetőleg az ilyen eljárást azért szüntették meg, mert az előfizető tartózkodási helye ismeretlen. 3.4 Az előfizetői végberendezések típusai, beszerzési módjai

6 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 6.oldal Előfizetői végberendezések a kereskedelmi forgalomban kapható, kizárólag rádió és televízió műsorszórás vételére használt vevőkészülékek, amelyek a megfelelőségre vonatkozó előírásnak megfelelnek. 4. Az előfizetői szerződés 4.1 Az előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai Szerződéskötés Előfizetői szerződés megkötésére irányuló szándéknak, illetve ajánlatnak minősül az igénylő bejelentése a műsorelosztási hírközlés-szolgáltatás nyújtásának megrendelésére; valamint a szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazó szerződéskötési ajánlat. Az igénylő a műsorelosztási szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékát (igénybejelentését) a szolgáltató ügyfélszolgálatánál vagy kijelölt képviselőjénél - írásban, az erre rendszeresített adatlapon nyújthatja be. A szolgáltató az igénybejelentés megkönnyítésére formanyomtatványt rendszeresít, amelyet az ügyfélszolgálati helyeken, illetve a szolgáltató kijelölt képviselőjétől lehet átvenni. Az igény regisztrálásának létrejöttéhez elegendő, hogy az ügyfélszolgálatra megérkezzék. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igény teljesítéséhez, és az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges elengedhetetlen adatokat. Amennyiben az igénybejelentés a szükséges adatokat nem tartalmazza, a szolgáltató az igénybejelentés megérkezését követő 15 napon belül felhívja az igénybejelentőt az igénybejelentés kiegészítésére. Ebben az esetben az igénybejelentés időpontja a hiánytalan igénybejelentés szolgáltatóhoz való beérkezése, illetőleg rendelkezésre állása. Az igénybejelentés szerződéskötéshez szükséges minimális tartalmi elemei az alábbiak: a) az egyéni előfizető neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakóhelye illetve tartózkodási helye, telefonszáma; b) üzleti/intézményi előfizető esetén az előfizető cégneve, székhelye vagy telephelye, esetleg fióktelepe, cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, a cégszerű aláírásra jogosult jogosultságát igazoló okirat, valamint az előfizető bankszámlaszáma; c) az előfizetői kategóriára vonatkozó nyilatkozat; d) a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésének helye, az ahhoz csatlakozó berendezések jellege és darabszáma (az igénylő a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítését olyan ingatlanba vagy ingatlanrészbe kérheti, amelyet jogszerűen használ,

7 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 7.oldal és ahol a szerződésből fakadó kötelezettségeinek - az ellenőrzés, hibaelhárítás biztosítása - eleget tud tenni); e) az igénybejelentés helye, időpontja. Ha a szolgáltató a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére képes, köteles az igénybejelentés alapján szerződéskötési ajánlatát 30 napon belül írásban, vagy hírközlési úton megtenni. Ha az igénylő az ajánlatot 30 napon belül nem fogadja el, vagy arra nem nyilatkozik, igénybejelentése a nyilvántartásból törölhető. Amennyiben a szolgáltató a hozzáférési pont létesítését nem vállalja, vagy arra nem képes, abban az esetben erről a tényről az előfizetőt 30 napon belül értesíti. A szolgáltató az előfizetői szerződés megkötésére nem köteles a jelen ÁSZF 3.3. a) és b) pontjában meghatározott esetben, illetőleg akkor sem, ha a kiépíteni kért szolgáltatáshozzáférési pont az ellátási területén kívül esik, vagy ha az adott területen a szolgáltatás-hozzáférési pont nem építhető ki. Az értesítést követően az előfizető igénybejelentése a nyilvántartásból törölhető. A műsorelosztó szolgáltatás nyújtására vonatkozó előfizetői szerződés írásban jön létre a Felek között, abban az esetben is, ha az igénybejelentést az előfizető szóban tette. Az előfizetői szerződés kötelező tartalmi elemei: a) egyéni előfizető esetében: 1. név, (leánykori név), anyja neve, 2. születési helye, ideje 3. lakóhely vagy tartózkodási hely, 4. telefonszám. b) üzleti/intézményi előfizető esetében: 1. cég szerű megnevezés, 2. székhely (telephely), 3. bankszámla szám, 4. aláírási címpéldány (vagy más, a cégszerű aláírási jogosultságot igazoló okirat)

8 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 8.oldal c) mindkét előfizetői kategóriában: 1. a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésének helye (a teljesítés helye), 2. a szolgáltatás tárgya, 3. a belépési díj mértékére, megfizetésére és visszafizetésére vonatkozó feltételek, 4. a díjkiegyenlítés módja, 5. az előfizetési, azonosítási szám(ok), 6. a csatlakoztatott végberendezés darabszáma, 7. az előfizetői adatok kezelésével kapcsolatos nyilatkozat, 8. a területi ügyfélkapcsolati hely megnevezése, 9. az általános szerződési feltételektől való eltérések. Ha az egyéni előfizető életkora miatt korlátozottan cselekvőképes, az előfizetői szerződésben törvényes képviselőjének nevét (leánykori nevét), anyja nevét, születési helyét, idejét, lakóhelyét, illetőleg tartózkodási helyét kell feltüntetni. Az egyedi előfizetői szerződésekben a kötelező tartalmi elemeken kívül a felek további feltételeket is meghatározhatnak. Amennyiben az előfizetői szerződést a lakás bérlője köti meg, a szerződés kötelező mellékletét képezi a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata. Az üzleti/intézményi előfizetői szerződés aláírására a képviseleti jogosultsággal rendelkező, vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult, a jogosultság megfelelő igazolásával. Az igazolás abban az esetben tekintendő megfelelőnek, ha a képviselő bemutatja az üzleti/intézményi előfizető cégbírósági bejegyzéséről, illetve nyilvántartásba vételéről szóló határozatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát. Az egyéni előfizetői szerződést az előfizetőnek vagy képviselőjének kell aláírnia. Az előfizetői szerződés azon a napon jön létre, amikor a szolgáltató kézhez veszi az előfizető által is aláírt szerződést. A szolgáltató az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg az előfizetői szerződés egy példányát az előfizető rendelkezésére bocsátja. Az előfizetői szerződés megkötésekor a szolgáltató az előfizetőt egyértelműen tájékoztatja az alábbiakról: a) a jelen ÁSZF pontja szerinti [2003. évi C. tv ] adatainak kezeléséről, b) arról, hogy a kezelt adatok mely esetekben és mely hírközlési szolgáltatóknak adhatók át, c) ezen adatok alapján a hírközlési szolgáltatók milyen döntéseket hozhatnak, d) milyen jogorvoslati lehetősége van az előfizetőnek, e) a közös adatállomány adatkezelőjéről és adatfeldolgozójáról, az adatkezelés és adatfeldolgozás helyéről (címéről).

9 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 9.oldal Hozzáférés létesítése, a szerződés teljesítése A szolgáltató a szerződés létrejöttét követő 30 napon belül köteles előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pontot létesíteni, illetve az előfizetőt a rendszerre kapcsolni, és a jeltovábbítást megkezdeni. Előfizetői hozzáférési pont a hálózat részét képező azon fizikai kapcsolódási pont, ahol az előfizető által megjelölt számú végberendezés a szolgáltató által a belépési díj ellenében kiépített csatlakozó szakasz útján csatlakoztatható. A szolgáltató az ingatlanon (és lakáson) belüli előfizetői hozzáférési pont kiépítésével kapcsolatban az előfizetővel állapodik meg. A szolgáltatás-hozzáférési pont létesítéséért bekapcsolási és szerelési díj, a szolgáltatás-hozzáférési pont kiépítettsége esetén a jeltovábbítás megkezdéséért rákötési díj fizetendő. Az egyszeri bekapcsolási és szerelési díj egy hozzáférési pont kiépítését tartalmazza olyan módon, hogy a kábeleket az előfizető által biztosított befogadó létesítményben (védőcső, kábelcsatorna) elhelyezi, vagy ennek hiányában a falon kívül, a lakásban vezetékcsatorna nélkül, a lépcsőházban (társasház) és a ház külső falán vezetékcsatornában vezeti. A kiépítéskor a készülék első behangolása ingyenes. A szolgáltató az előfizetői hozzáférési pont létesítésével kapcsolatos, ezen előírásoktól eltérő előfizetői igény esetén kiegészítő bekapcsolási díjat számíthat fel. Különleges esetnek minősülnek az alábbiak: - Amennyiben az előfizető az előfizetői leágazástól (TAP) léges leágazással köthető be, de az előfizető földalatti létesítést igényel, - Ha az előfizető hozzáférési pontja a leágazási ponttól több mint 40m távolságra van, - Ha több előfizetői hozzáférési pont kiépítését kéri, - Erősítő felszerelését kéri, - A szolgáltatónál alkalmazott technológiától eltérő megoldást igényel az előfizető, - Ha az előfizető ingatlanán a kábel vezetését nem az optimális, legrövidebb úton kéri, - Esztétikai elvárások miatt többletkiépítési igényt támaszt az előfizető. A szerződő felek az előfizető kezdeményezése alapján a fentiek teljesítésére 30 napnál hosszabb határidőben is megállapodhatnak. Nem minősül késedelmes teljesítésnek, ha az előfizető a szolgáltatóval előzetesen egyeztetett időpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja; vagy ha a felek a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére, illetve a rendszerre kapcsolás teljesítésére, illetve a jeltovábbítás megkezdésére 30 napnál későbbi időpontban állapodnak meg, valamint ha az előfizető, vagy harmadik személy magatartása

10 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 10.oldal (használati, kábel-átvezetési engedély hiánya, stb.) miatt a rendszerre csatlakozás nem, vagy csak késve valósulhat meg. A szolgáltató további szolgáltatás-hozzáférési pontot az előfizető igénybejelentése alapján külön díjfizetés ellenében (plusz vételi hely díja) épít ki. A szolgáltató kötelezettsége nem terjed ki a végberendezés szolgáltatására és nem vállal felelősséget a végberendezés műszaki paraméterei tekintetében. Az előfizető tulajdonában levő vevőkészülék műszaki alkalmatlanságából, technikai adataiból, vagy nem megfelelő minőségéből adódó vételi hibákért a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A készülék behangolása az adás csatornáira a kiépítésen túl nem a szolgáltató feladata, sem esetleges csatorna változások esetén, sem az üzemeltetés során. Az előfizető, illetve az ingatlan tulajdonosa a kiépített kábelrendszeren nem szerez tulajdonjogot A szerződés hatálya Az előfizetői szerződés határozott és határozatlan idejű lehet. Határozott idejű szerződés legfeljebb 6 hónapra köthető. 4.2 A szolgáltatás időbeli korlátozása Egyedi szolgáltatás Egyedi szolgáltatás az előfizetővel kötött egyedi megállapodás alapján teljesíthető, melynek keretén belül az ÁSZF-ben meghatározott feltételektől csak az előfizető javára lehet eltérnie, nem vonatkozik ez a kitétel a kábeltelevíziós hálózat előfizetőhöz történő bevezetésének költségeire, amennyiben a kiépítés során egyedi igényeket is figyelembe vesz a szolgáltató az előfizető részéről fizetendő kiegészítő bekapcsolási díj fejében. Ez esetben a Szolgáltató az erre irányuló igénybejelentés esetén költségbecslést készít, melyet 30 napon belül megküld az igénylőnek, aki arra 15 napon belül jogosult észrevételt tenni. Amennyiben a fenti határidőn belül az igénylő az ajánlatot nem fogadja el, illetve arra nem reagál, az igénybejelentést a Szolgáltató törölheti a nyilvántartásból. Egyedi szolgáltatásra irányuló szerződés csak írásban jöhet létre érvényesen. Szerződéskötés esetén a felek megállapodnak a szolgáltatás (beleértve a kiépítés megvalósítását) megkezdésének időpontjában A szolgáltatás szüneteltetésének feltételei, a szolgáltatás korlátozása A szolgáltatás szünetelhet mind az előfizető, mind a szolgáltató érdekkörében felmerült okból, előfizetői, ill. szolgáltatói kezdeményezésre.

11 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 11.oldal A) Előfizetői kezdeményezés A szolgáltató köteles az előfizetői szolgáltatást az előfizető kérésére szüneteltetni. Az előfizető köteles közölni a szüneteltetés kezdeti időpontját, valamint a szüneteltetés időtartamát, a szüneteltetést megelőzően legalább 5 munkanappal. A szolgáltatás szüneteltetésének előfizetői kérelem alapján kérhető leghosszabb időtartama 6 (hat) hónap, amennyiben a szüneteltetés műszaki feltételei fennállnak. Ha az előfizetői szolgáltatás az előfizető kérésére szünetel, a szüneteltetés időtartamára az előfizető csökkentett előfizetési díjat, valamint a szolgáltatás újbóli biztosítása érdekében visszakapcsolási díjat köteles fizetni. A visszakapcsolás alkalmával az előfizetőnek kiszállási díjat nem kell fizetnie, kivéve, ha a szolgáltató az előfizetői végberendezést (TV, rádió, videó) az előfizető külön kérésére a szolgáltatási programokra beprogramozza. A határozott idő lejártával amennyiben az előfizető másként nem nyilatkozik a szolgáltató külön értesítés nélkül visszakapcsolja a szolgáltatást. B) Szolgáltató érdekkörében felmerülő okból (mindkét fél érdekkörén kívül eső okból) történő szüneteltetés Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szüneteltetésre, vagy ha a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés időtartama alatt az előfizető díj fizetésére nem köteles. Amennyiben a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt - más műszaki megoldás hiányában - kerül sor a szünetelésre, ez alkalmanként az 5 napot nem haladhatja meg. A szünetelés időtartama alatt az előfizetői jogviszony folyamatos Az előfizetői jogviszony szüneteltetése Az előfizetői jogviszony szünetel, ha az előfizető a szolgáltatás-hozzáférés helyének a szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belüli megváltoztatását kéri, és azt a szolgáltató a műszaki feltételek hiánya miatt nem tudja teljesíteni. Erről a szolgáltató az előfizetőt, a teljesítési időpont megjelölésével értesíti, az áthelyezés kérelmezésétől számított 15 napon belül. A szünetelés időtartamára az előfizetőt díjfizetési kötelezettség nem terheli Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának esetei és feltételei Az előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozására (az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentése, vagy a mindenkori előfizethető programcsomagok közül a legalacsonyabb díjú programcsomagra történő lekapcsolás) a szolgáltató, az előfizető egyidejű értesítésével, a következő esetekben jogosult: a) az előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha az előfizető az előfizetői hozzáférési ponthoz

12 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 12.oldal megfelelőség tanúsítással nem rendelkező végberendezést vagy nem megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést csatlakoztat; b) az előfizető az előfizetői szolgáltatást, a szolgáltató hozzájárulása nélkül, harmadik személy részére továbbértékesíti, jogosulatlanul vételezi, a beérkező műsorjelet harmadik személynek jogellenesen továbbítja vagy azt a hálózati szerződésekről szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja; c) az előfizetőnek lejárt határidejű díjtartozása van, és az előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a szolgáltatónak nem adott az ÁSZF-ben meghatározott vagyoni biztosítékot. A szolgáltató a korlátozást haladéktalanul megszünteti, amennyiben az előfizető a korlátozás okát megszünteti, és erről a szolgáltató hitelt érdemlő módon megbizonyosodik. 4.3 Az előfizetői igények kezelése Nyilvántartás A szolgáltató, ha az igénybejelentést szóban tették, azt írásban, vagy hangfelvétel útján rögzíti, és az igényeket azok beérkezése időpontjának megfelelő sorrendben nyilvántartásba veszi. Az igénylő az adatvédelmi tájékoztató szabályai szerint, a nyilvántartásba, a saját adatai vonatkozásában betekinthet Változás az igénylő adataiban Az igénylő az előfizetői szerződés megkötéséig - az előfizetői szerződés megkötéséhez feltétlenül szükséges - adataiban bekövetkezett változást köteles legkésőbb az adatváltozást követő 8 napon belül írásban bejelenteni a szolgáltatónak. A bejelentés elmaradásából eredő kárért a szolgáltató nem felel és a szerződéskötés teljesítését jogosult megtagadni. 4.4 Az előfizetői szerződés módosítása A szolgáltatás hozzáférési helyének és/vagy címének változtatása Ha az előfizető az előfizetői hozzáférési pontot a szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül változtatni kívánja, a szolgáltató köteles ennek az - előfizető erről szóló kérelmének beérkezését követő 30 napon belül - eleget tenni, amennyiben ennek műszaki feltételei fennállnak. A szolgáltató nem köteles áthelyezni a szolgáltatás hozzáférési pontot az előfizető kérésére, ha az előfizetőnek a szolgáltatóval szemben a szolgáltatásból eredő díjtartozása áll fenn, illetőleg az áthelyezésnek műszaki akadálya van. Erről a szolgáltató az előfizetőt 15 napon belül értesíti, annak megjelölésével, hogy az áthelyezést mikor tudja teljesíteni. Amennyiben az előfizető a szolgáltatást olyan új szolgáltatás-hozzáférési helyen kívánja igénybe venni, ahol a szolgáltatás-hozzáférési

13 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 13.oldal pont kiépített, azonban a jeltovábbítás elindítása szükséges, a szolgáltató az előfizetőnek a szolgáltatást az új szolgáltatás-hozzáférési helyen bekapcsolási díj nélkül, áthelyezési díj ellenében biztosítja. Kiépített szolgáltatás-hozzáférési pont hiányában az előfizető bekapcsolási díj fizetésére köteles. Egyéb esetben bekapcsolási, illetve rákötési díj megfizetése ellenében vállalja a szolgáltatás hozzáférési helyének áthelyezését másik ingatlanba, amennyiben a szolgáltató kiépített, működő hálózattal rendelkezik. Az értesítési cím változására a pont az irányadó Számlázási cím módosítása Az előfizető az előfizetői szerződésben szereplő számlázási címében bekövetkezett változást köteles haladéktalanul, de legkésőbb az adatváltozást követő 8 napon belül szóban, vagy írásban bejelenteni a szolgáltatónak. A bejelentés elmaradásából eredő kárért a szolgáltató nem felel. Az előfizető kérésére a szolgáltató módosítja a számlázási címet, visszamenőleges adatmódosításra azonban nem köteles A szolgáltatás körében és/vagy feltételeiben beálló változások Az előfizetői szerződés közös megegyezéssel, a felek egyező akaratnyilvánításával módosítható, illetőleg az alább meghatározott esetekben egyoldalúan, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott, az Általános Szerződési Feltételekre vonatkozó szabályozás figyelembevételével. A szolgáltató az előfizetői szerződést különösen az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan: - ha az előfizetői szerződésben a vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybe vételének feltételei műszaki okból megváltoznak (pl. fejállomás cseréje, a hálózat jellegének megváltozása); - ha a szolgáltatási jogviszony lényeges tartalmi elemei módosulnak a szolgáltató felügyeleti szervének határozata, és/vagy jogszabály módosulása alapján; - ha az előfizetői igények, a jelszolgáltatás körülményei és a programszolgáltatókkal kötött megállapodások figyelembevételével a programcsomagok számának, összeállításának módosítása válik szükségessé; - szolgáltatás díja mértékének és a díjfizetés módjának változása esetén a 7.1. pontban foglalt feltételek fennállása alapján, az ott foglalt korlátozásokkal.

14 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 14.oldal A szerződésmódosítás az előfizető a) vagy c) pontja szerinti - a módosítás hatálybalépését megelőző 30 nappal történő - szabályszerű értesítésével, az ott meghatározottak szerint válik elfogadottá, kivéve a 7.1 pontban meghatározott díjmódosítás esetét. Az előfizető jogosult az általa választott programcsomagról, az előfizetői szerződés hatálya alatt egy alkalommal díjmentesen egy másik programcsomagra áttérni. További módosítási igény esetén a kiszállási és a programcsomag módosítási díj kiszámlázásra kerül az előfizető felé Változás az előfizető adataiban, vagy azok kezelésében Az előfizető az előfizetői szerződésben szereplő adatokban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul, de legkésőbb az adatváltozást követő 8 napon belül bejelenteni a szolgáltatónak. A bejelentés elmaradásából eredő kárért a szolgáltató nem felel. A szolgáltató az előfizető kérésére módosíthatja az előfizetői szerződést, ha az előfizető személyében szerződés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be anélkül, hogy az előfizetői hozzáférési pont helye megváltozna (átírás). Az előfizető és az új igénylő közös kérelme alapján a szolgáltató az előfizetői szerződést átírja az új igénylőre, amennyiben az új igénylő a szolgáltatás-hozzáférési pontnak helyt adó ingatlan jogszerű használója, és a felek valamelyike az előfizető esetleges díjhátralékát rendezi. Amennyiben egyéni előfizetői szerződés átírását kérik üzleti/intézményi igénylőre, az üzleti/intézményi, illetve egyéni előfizetőre vonatkozó bekapcsolási, illetve rákötési díj különbözetét is meg kell fizetni, de az átírást kérő nem köteles bekapcsolási díjat fizetni a szolgáltatónak. Az előfizető halála esetén a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítési helyének örököse, illetve az előfizető eltartójának kérelme alapján a szolgáltató az előfizetői szerződést átírja, feltéve, hogy a jogutód az előfizető esetleges díjhátralékát megfizeti. Az átírás teljesítésének határideje az előfizető erről szóló kérelmétől számított maximum 60 (hatvan) nap. Amennyiben az átírás időtartama a 60 napot meghaladja, abban az esetben a szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmadával, legfeljebb azonban az átírás díjával megegyező összegű kötbért köteles fizetni, és a kötbér összegét az átírás díját tartalmazó számlán az előfizetőnek jóváírnia. 4.5 Az előfizetői szerződés felmondása, megszűnése A szerződés felmondásának szabályai az előfizető részéről Az előfizetői szerződést az előfizető jogosult indoklás nélkül legfeljebb 8 napos felmondási idővel bármikor írásban felmondani.

15 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 15.oldal A felmondást a területileg illetékes ügyfélszolgálati irodához, illetőleg a központi ügyfélszolgálati irodához kell eljuttatni írásban. A szerződés megszűnése nem mentesíti az előfizetőt a jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége alól A szerződés felmondásának szabályai a szolgáltató részéről A) Előfizető szerződésszegése esetén A szolgáltató az előfizetői szerződés megszegése esetén az előfizetői szerződést 15 (tizenöt) napos határidővel felmondhatja, ha a) az előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és az előfizető ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követően sem szünteti meg; b) az előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követően sem teszi lehetővé a szolgáltató számára, hogy a bejelentett vagy a szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához, a szolgáltatás biztosításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, vagy c) az előfizető az előfizetői szolgáltatáshoz a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követően is a szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére hozzáférést enged, vagy azt továbbra is a hálózati szerződésekről szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja; d) ha az előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követően a műsorjelet továbbra is jogosulatlanul vételezi, a beérkező műsorjelet harmadik személynek jogellenesen továbbítja, vagy a kódolt műsorjelet jogosulatlanul dekódolja. B) Előfizető díjtartozása esetén A szolgáltató az előfizetői szerződést 45 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az előfizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítés megtörténtét követően sem egyenlíti ki. Az előfizető szerződésszegő magatartása esetén, ideértve a lejárt díjtartozás esetét is, a szolgáltató a felmondást megelőzően - legalább 8 napos határidő kitűzésével - írásban köteles felszólítani az előfizetőt a szerződésszegés megszüntetésére, és egyben figyelmeztetni a szerződésszegés lehetséges jogkövetkezményeire C) A szolgáltató az előfizetői szerződést 60 napos határidővel jogosult rendes felmondással, írásban felmondani. A szolgáltató az előfizetői szerződés felmondását írásban, postai levélben köteles az előfizetőnek megküldeni. Ha a felmondás indoka az előfizető szerződésszegése, és azt

16 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 16.oldal az előfizető a felmondási idő alatt megszünteti, az előfizetői szerződés nem szűnik meg a szolgáltató felmondásával. Erről a szolgáltató köteles az előfizetőt írásban vagy egyéb hírközlési úton haladéktalanul értesíteni. A szerződésszegés miatt gyakorolt szolgáltató általi felmondás esetén a Szolgáltató a felmondási idő alatt jogosult az előfizetői szolgáltatást korlátozni. A szerződésszegés miatti felmondásnak minden esetben tartalmaznia kell a.) b.) c.) a felmondás indokát, és a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját, ha a felmondás indoka az előfizető szerződésszegése, akkor az előfizető tájékoztatását arról, hogy ha az előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, az előfizetői szerződés nem szűnik meg a szolgáltató felmondásával. Kézbesítettnek kell tekinteni a tértivevénnyel megküldött felmondást akkor is, ha azt két egymás utáni alkalommal az átvételt megtagadta, vagy a címzett ismeretlen jelzéssel érkezett vissza. Az írásban az előfizető részére küldött bármilyen értesítés a feladástól számított 5 napon belül kézbesítettnek tekintendő A határozott idejű szerződés megszűnése A határozott idejű szerződés megszűnik a határozatlan idejű szerződés megszűnésének eseteiben, illetve a szerződés időtartamának (maximum 6 hónap) lejártával A határozatlan idejű szerződés megszűnése A határozatlan idejű szerződés megszűnik: - felmondással; - a szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével; - a szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megszűnésével; - az üzleti / intézményi előfizető jogutód nélküli megszűnésével, - az előfizető halálával, ha nincs átírásra jogosult örökös vagy eltartó; - a felek közös megegyezésével A szolgáltató díj-visszatérítési kötelezettsége a szerződés megszűnése esetén Amennyiben az előfizetőn kívülálló okból a rendszerre csatlakozás nem lehetséges, a szolgáltató az előfizető által megfizetett bekapcsolási, illetve rákötési díjat az előfizető részére kamataival együtt visszafizeti. A kamat mértékére a pont az irányadó. Ha az előfizető a szerződéskötést követően, de még a bekapcsolás, illetve rákötés előtt a szerződést felmondja, elállási díjat köteles fizetni. Amennyiben a szerződés a bekapcsolást, illetve a rákötést követően nem a szolgáltatónak felróható okból szűnik meg, az előfizető a díj visszatérítésére nem tarthat igényt.

17 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 17.oldal Az előfizető kötelezettsége a szerződés megszűnése esetén Az előfizetői szerződés megszűnése esetén az előfizető köteles a szolgáltató tulajdonában lévő és a hálózatról leválasztható kihelyezett hírközlési berendezéseket és eszközöket (pl. házerősítő, konverter) rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaszolgáltatni. Amennyiben az előfizető ezen kötelezettségének nem tesz eleget, köteles a kárt megtéríteni. 5. A szerződő felek jogai és kötelezettségei 5.1 Az előfizető jogai Adatkezelés, adatvédelem A szolgáltató az előfizetők személyes adatai kezelésének feltételeiről adatvédelmi tájékoztatót tart érvényben, amely a jelen ÁSZF 4. számú mellékletét képezi, és amelyet a szolgáltató a pont szerint közzétesz. A szolgáltató az adatvédelmi követelmények érvényesítése, és az azokkal kapcsolatos feladatok ellátása céljából belső adatvédelmi felelőst nevez ki. Az adatvédelmi felelős nevét, beosztását és elérhetőségét az adatvédelmi tájékoztató tartalmazza. A hírközlési szolgáltató az előfizetők és a felhasználók részére történő számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződések és igények figyelemmel kísérése céljából a következő adatokat kezelheti: a) az előfizetői szerződés kötelező elemei, beleértve az előfizető adatait, b) az előfizetői állomás azonosítója, c) az egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja, továbbított adat terjedelme, d) az egyéb szolgáltatás dátuma, e) a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok, f) tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei. Az a) pont szerinti adatok a szerződés megszűnéséig, a b)-f) pont szerinti adatok pedig a számla teljesítésének határidejét követő hat hónapig, illetőleg a díjtartozás elévüléséig kezelhetők, kivéve, ha más törvény az adatkezelésre eltérő határidőt ír elő. A szolgáltató saját üzletszerzési céljából csak az előfizető beleegyezésével adhatja tovább a fentiekben meghatározott adatokat. A szolgáltató által kezelt adatok átadhatók:

18 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 18.oldal a) azoknak, akik a szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik, b) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére, c) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, valamint a hírközlési rendszer jogosulatlan felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, valamint a bíróságnak, d) az előfizető szerződésszegése esetén bármely más hírközlési szolgáltatónak, illetőleg a szolgáltatók közös adatállományának adatkezelőjének; A szolgáltatók a díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségek kijátszásának megelőzése érdekében - a szerződéskötés megtagadásának céljából közös adatbázist hoznak létre. Ennek során jogosultak az előfizető előfizetői szerződés megkötéséhez feltétlenül szükséges adatait, valamint az adatátadás indokáról szóló tájékoztatást bármely másik hírközlési szolgáltatónak vagy a közös adatállomány kezelőjének átadni. A szolgáltató az előfizető évi C. törvény ban előírt fentiekben meghatározott adatait a közös adatállományba - a évi C. törvény ban foglaltak alapján - akkor továbbíthatja, ha a felhasználó a) számlatartozása miatt bármely korábbi hírközlési szolgáltató az előfizetői szerződését felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét az előfizető számára részben vagy egészben felfüggesztette, vagy b) számlatartozása miatt bármely korábbi hírközlési szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az előfizető ellen, illetőleg az ilyen eljárást azért szüntették meg, mert az előfizető tartózkodási helye ismeretlen, vagy c) az ajánlattevő, illetve az előfizető kár okozása érdekében bármely korábbi hírközlési szolgáltatóját megtévesztette vagy annak megtévesztésére törekedett. Az előfizető adatainak átadásáról a szolgáltató az előfizetőket haladéktalanul értesíti. Az átadott adatokkal kapcsolatban az átvevőket a szolgáltatóval azonos titoktartási kötelezettség terheli. Az előfizető szolgáltató által kezelt személyes adatairól a fentiekben szabályozott eseteken túl a szolgáltató harmadik személyeknek felvilágosítást (ideértve az adtatok továbbítását is) kizárólag az előfizető írásbeli hozzájárulása alapján adhat Betekintési jog Előfizetői reklamáció esetén a szolgáltató - kizárólag a saját személyes illetőleg számlázási adatai vonatkozásában - a betekintés lehetőségét az adatvédelmi szabályokkal összhangban az előfizető számára biztosítja. Az egyéni előfizető kérésére a szolgáltató a fizetendő díj számításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokat - évente legfeljebb három alkalommal nyomtatott formában díjmentesen köteles átadni az előfizetőnek.

19 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 19.oldal Ha a díj számításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatásokból megállapítható, hogy a díjreklamációt a szolgáltató érdekkörében felmerült körülmény okozta, abban a naptári évben, amikor az első ilyen díjreklamáció bekövetkezett, a szolgáltató korlátlan számú alkalommal köteles nyomtatott formában díjmentesen átadni a forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatást A használat átengedése más részére Az előfizető nem jogosult a számára létesített szolgáltatás-hozzáférési ponton keresztül a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét más számára biztosítani. 5.2 A szolgáltató jogai A szolgáltatás korlátozása A vonatkozó szabályokat lásd a pont rendelkezéseinél. 5.3 Az előfizető kötelezettségei Engedélyezett végberendezés csatlakoztatása A kábeltelevízió hálózathoz csatlakoztatható minden olyan vevőkészülék, amely a vonatkozó megfelelőségi előírásoknak megfelel. A vevőkészüléket az előfizetőbiztosítja, annak műszaki paramétereiért az előfizető vállal felelősséget. A készülék behangolása kivéve a kábelhálózatra csatlakozással egyidőben történő behangolást - amennyiben a felek külön megállapodása eltérően nem rendelkezik- az előfizető feladata A végberendezés rendeltetésszerű használata és üzemképessége A rendeltetésszerű használat és az üzemképesség biztosítása az előfizető felelőssége, azonban az előfizető nem jogosult a kábeltelevíziós rendszert bővíteni A szolgáltatás-hozzáférési pont ellenőrzésének és a hibaelhárításának a lehetővé tétele A szolgáltatónak jogában áll a szolgáltatás igénybevételéhez használt hálózatot ellenőrizni. A szolgáltató az ellenőrzés elvégzése érdekében jogosult a szolgáltatáshozzáférési pontnak helyt adó ingatlanba belépni, ott a szükséges ellenőrzést elvégezni. Ezt az előfizető, illetve az ingatlan használója és tulajdonosa köteles tűrni.

20 Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek - KTV szolgáltatás 20.oldal Az előfizetőnek a hibát, az előfizetéstől eltérő szolgáltatást, annak észlelésekor haladéktalanul be kell jelenteni a szolgáltatónak, és a hibaelhárítás érdekében a szolgáltatóval együttműködni, az ellenőrzés és hibaelhárítás lehetőségét a szolgáltatáshozzáférési, illetve csatlakozási ponton, illetve az azoknak helyt adó ingatlanban, vagy ingatlanrészen biztosítani. Az előfizető érdekkörében felmerült meghibásodások, vagy az ő érdekkörében felmerült üzemzavar javítási költségeit az előfizető köteles a szolgáltatónak megfizetni Számlázás, díjfizetés Az előfizetőt a szolgáltatás igénybevételéért díjfizetési kötelezettség terheli az egyedi előfizetői szerződésben feltüntetett módon, a szolgáltatás mindenkori díjának megfelelően. A különféle díjakat és egyéb fizetési kötelezettségeket részletesen a 7. pont tartalmazza. A számlázás gyakorisága A szolgáltató havonta egyszer számlát állít ki az esedékes díjakról és egyéb fizetési kötelezettségekről (a továbbiakban: díjak). A szolgáltató üzletpolitikai megfontolásból meghatározott időszakra a fentiektől eltérő számlázási gyakoriságot is biztosíthat az előfizetők részére (éves, féléves, negyedéves számlázási gyakoriság). A szolgáltató az azonos helyzetben lévők azonos elbírálásának elvének figyelembevételével nyújthat kedvezményt. Új előfizető esetében a szolgáltató jogosult a szerződés aláírásakor készpénzben kérni az esedékes egyszeri és folyamatos díjakat, melyről készpénzfizetési számlát állít ki. A számlák kiküldése folyamatosan történik az előfizetők részére, mely időpont nem változtatható előfizetői kérésre. Az előfizető által kezdeményezett csomagmódosítás legkésőbb a megvalósulás időpontjától számított tíz napot követően elkészített első számlában jelenik meg. A számlázás integritása A szolgáltató által nyújtott szolgáltatás az előfizetői nyilvántartás, az előfizető által igénybevett szolgáltatás alapján történik. A szolgáltató kizárólag az előfizetői szerződésben szereplő, illetve az előfizető által igénybevett és a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelő szolgáltatást jogosult kiszámlázni, az előfizetői szerződésben megjelölt díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettségek szerint. A szolgáltató számlázási rendszere zárt, külső személyek által nem manipulálható. A díjkiegyenlítés határideje A számlák befizetési határideje a számlán minden esetben fel van tüntetve. A szolgáltató köteles számláját az azon feltüntetett befizetési határidő előtt 8 nappal az

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL Az etel Magyarország Kft. (1075 Budapest Kazinczy u. 24-26.), mint távközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a hírközlési

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (Az ÁSZF 5-ös számú melléklete) Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép:

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép: ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET ÁSzF Tatabánya Hatályba lép: 2014.10.01 I. Általános feltételek 1. A szolgáltató a kínált szolgáltatás leírását, igénybevételének módját és feltételeit, az előfizetővel

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés kelte:2009.04.05. Utolsó módosítás kelte:2009.03.05.

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik meg a szolgáltatási szerződést. 1. Szolgáltató

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételére Hatályos: 2013. július 18- tól

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata

6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata Az ügyfélszolgálat elérhetőségének biztosítása - A szolgáltató a nyilvános elektronikus hírközlő hálózaton elérhető ügyfélszolgálat elérését köteles a megfizetendő, legalacsonyabb díjú hívás díjánál nem

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételei

Általános Szerződési Feltételei Duna-Kábel 2000 Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Baracs, Nagykarácsony, Nagyvenyim területére Érvényes: 2011. március

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.07.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei MIRA-MARE Könyvelő és Szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételei

Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005. március 1. Utolsó módosítás időpontja: 2013.12.18. Hatályos: 2014.01.17. Uniport Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai 4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai Díjfogalmak 4.1. Belépési díj Az előfizető mind a kábeltelevízió szolgáltatás, mind az internet szolgáltatás, mind a telefon szolgáltatás

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

Előfizetői szerződés

Előfizetői szerződés 1. Szolgáltató adatai: Előfizetői szerződés Szolgáltató neve Bácska TV Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Ügyfélszolgálat elérhetősége 06 40 111 006 ugyelet@cellanet.hu Ügyfélszolgálat nyitvatartási

Részletesebben

Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme

Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme Állttallános Szerződésii Fellttéttellek 5.. számú mellllékllett ADATKEZELÉSII SZABÁLYZAT PiipeNett Communiicattiions Távközllésii és IIntternett Szollgállttattó Btt.. 2012.. ffebrruárr 1.. 1 Az előfizetők

Részletesebben

Tisztelt Előfizetőink!

Tisztelt Előfizetőink! Tisztelt Előfizetőink! A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaságunk) Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) 2013. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait

Részletesebben

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 3. sz. melléklet PTT Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató adatai A szolgáltató teljes neve: PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató rövidített neve:.

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére A szerződés azonosítója : 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma Cégnév:

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VEZETÉKES MŰSORELOSZTÁSI SZOLGÁTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VEZETÉKES MŰSORELOSZTÁSI SZOLGÁTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VEZETÉKES MŰSORELOSZTÁSI SZOLGÁTATÁSRA DITEL 2000 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Hatályos: 2004. szeptember 1-től Módosítva 2005.07.20. a 345/2004

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Uniport Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság internet kábelmodemes szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Uniport Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság internet kábelmodemes szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005. december 1 Utolsó módosítás időpontja: 2012.12.18. Hatályos: 2013.01.18.-től Uniport Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság internet kábelmodemes szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés. Természetes személy előfizető további adatai Előfizető születési neve Anyja születési neve Születési hely, idő

Egyedi előfizetői szerződés. Természetes személy előfizető további adatai Előfizető születési neve Anyja születési neve Születési hely, idő Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal

Részletesebben

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha TÁJÉKOZTATÓ az előfizetők és a felhasználók személyes adatainak kezeléséről A PTTSystems Kft. (Szolgáltató) az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták A Szolgáltató neve, címe NAMÉNYNET Kft. A Szolgáltató székhelye: 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 32 Az Ügyfélszolgálati Iroda Vásárosnamény, Szabadság tér 14 Tel+hibabejelentés 20/211-7971 30/539-1642

Részletesebben

T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt.

T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Szerződés azonosítója: Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL A H1 Telekom Távközlési és Kereskedelmi Kft. (1111 Budapest, Bartók Béla út 36-38. I/1.) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan 1 *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató neve, címe...2 2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő, honlap cím)...2 3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása...2

Részletesebben

Egyedi Előfizetői szerződésben Internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

Egyedi Előfizetői szerződésben Internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik meg a szolgáltatási szerződést. Az ÁSZF kivonatának és a szerződés egy példányának

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik meg

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től ATW Internet Kft. H- (1) 450 13 06 (1) 450 03 07 atw.co.hu info@atw.hu Kiadva:

Részletesebben

Soma 77 Bt. Általános Szerződési Feltételei 2012 01 01-től

Soma 77 Bt. Általános Szerződési Feltételei 2012 01 01-től Soma 77 Bt vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei 2012 01 01-től - 1 - Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1. Szolgáltató neve, címe 1.2. Szolgáltató

Részletesebben

ÁSZF kivonata Lövei Istvánné Internet szolgáltatás

ÁSZF kivonata Lövei Istvánné Internet szolgáltatás A Szolgáltató neve, címe Lövei Istvánné. Székhely: 4150 Püspökladány Attila u. 50/1. A Szolgáltató cégjegyzékszáma: ES- 459375 A Szolgáltató adószáma: 47494888-2-29 4150 Püspökladány Petőfi u. 1. (Hanza

Részletesebben

Celldömölki Kábeltelevízió Kft.

Celldömölki Kábeltelevízió Kft. K I V O N A T a Celldömölki Kábeltelevízió Kft. mint hírközlési szolgáltató 2016.08.07. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos általános viták

A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos általános viták A Szolgáltató neve, címe A Szolgáltató neve: LCCK Számítástechnikai és Informatikai Betéti Társaság A Szolgáltató rövidített neve: LCCK Bt. A Szolgáltató székhelye: 2518 Leányvár Kálvária utca 53. Az Ügyfélszolgálati

Részletesebben

LCCK Számítástechnikai és Informatikai Bt. Helyhez kötött telefonszolgáltatás

LCCK Számítástechnikai és Informatikai Bt. Helyhez kötött telefonszolgáltatás Általános Szerződési Feltételek kivonata 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME cégnév: LCCK Bt. székhely 2518 Leányvár Kálvária utca 53. telefon: 06 40 620 116; 06 30 466 3340; 06 70 567 3155 Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon Wellopnet Kft. továbbiakban: Tartalomszolgáltató A szolgáltató által nyújtott szolgáltatására

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Módosítás: Készült: 2007 10.09. Hatályos 2007.11.09. Előző módosítás 2008.04.04. Utolsó mód. 2009.01.10. hatályos 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei PANNONSEC BŰNMEGELŐZÉSI ZRT. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Fszt/8. Ügyfélszolgálat: 06-46/357-380 hatályos Távfelügyeleti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1.

Részletesebben

Hungarotel nyilvános telefonhálózatban történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referenciaajánlatának módosítása

Hungarotel nyilvános telefonhálózatban történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referenciaajánlatának módosítása Törzsszöveg: Hungarotel nyilvános telefonhálózatban történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referenciaajánlatának módosítása 1.4. Meghatározások Hordozott Szám : az előfizetői

Részletesebben

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja:

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja: *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata 1. Szolgáltató adatai: Név: Sasip-5.Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Sasip-5.Kft.) Székhely: 6775 Kiszombor Makói, u.6. Adószáma: 11591355-206 Vállalkozás szervezeti

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése, székhelye, telephelye, címe 2. Az

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 3.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 3. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 3. SZÁMÚ MELLÉKLET EGYÉNI ELŐFIZETŐK ÉS ÜZLETI/INTÉZMÉNYI ELŐFIZETŐK KÖZÖTTI

Részletesebben

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Sz.J. 64.20.18. Készítés

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Minőségi mutató neve

Minőségi mutató neve 1 6. számú melléklet: Minőségi mutatók Kondorosi Kábeltelevíziós Távközlési és Műsorszolgáltató Betéti Társaság 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. Tel/fax: 66/389 116; 30/219-3333 E-mail: ktv@kondorosiktv.hu

Részletesebben

A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei

A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés: 2011. 04. 01. 2011.04.01. 1/40 kallonet_aszf.doc A Kállónet Kft Adathálózati (Internet) szolgáltatása

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

6. SZ. MELLÉKLET: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

6. SZ. MELLÉKLET: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP 6. SZ. MELLÉKLET: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Utolsó módosítás 2010.04.01. Hatályos 2010.05.01. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...5 II. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI...5

Részletesebben

Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató

Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Helyhez kötött Távbeszélő szolgáltatásra

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Helyhez kötött Távbeszélő szolgáltatásra SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Helyhez kötött Távbeszélő szolgáltatásra amely létrejött egyrészről cégnév: LCCK Bt. székhely: 2518 Leányvár Kálvária utca 53. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: Ügyfélszolgálat címe:

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft.

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. szeptember 30. Utolsó módosítás időpontja:

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató A Szolgáltató az Előfizetők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai

Részletesebben

Pete Ferenc e.v. szolgáltató. tagja. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

Pete Ferenc e.v. szolgáltató. tagja. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Pete Ferenc e.v. szolgáltató a tagja Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Győr-Moson-Sopron megye Vas megye területén Hatályba lépés kelte: 2009.10.15 Utolsó módosítás

Részletesebben

Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés (DIGITÁLIS KÁBELTELEVÍZIÓ) 1.ADATLAP

Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés (DIGITÁLIS KÁBELTELEVÍZIÓ) 1.ADATLAP Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés (DIGITÁLIS KÁBELTELEVÍZIÓ) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. LCCK Számítástechnikai és Informatikai Betéti Társaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. LCCK Számítástechnikai és Informatikai Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA LCCK Számítástechnikai és Informatikai Betéti Társaság Hatályos 2007.03.09. Utolsó módosítás: 2009. 03. 15. Hatályos 2009. 10. 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek kivonata

Általános Szerződési Feltételek kivonata Általános Szerződési Feltételek kivonata ÁSZF 9.3. Az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás teljesítésének határideje 9.3.1. Az Előfizető átírás címén kérheti

Részletesebben

HWR-Telecom Kft. D jelű melléklet A létesítés különleges esetei, egyszeri díjak

HWR-Telecom Kft. D jelű melléklet A létesítés különleges esetei, egyszeri díjak A létesítés különleges esetei, egyszeri díjak 1. Belépési díj A szolgáltatás igénybevételének lehetővé tétele érdekében, amennyiben a csatlakozás az igénylőnél nincs kiépítve, az Előfizető belépési díjat

Részletesebben