Uniport Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság internet kábelmodemes szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Uniport Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság internet kábelmodemes szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei"

Átírás

1 Készítés időpontja: december 1 Utolsó módosítás időpontja: Hatályos: től Uniport Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság internet kábelmodemes szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Utolsó módosítás időpontja: /42

2 Tartalomjegyzék: 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGE, INTERNETES HONLAPJÁNAK CÍME A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK IDŐBELI ÉS FÖLDRAJZI KORLÁTAI Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei, földrajzi, időbeli és esetleges egyéb korlátai AZ ELŐFIZETŐI HOZZÁFÉRÉSI PONT LÉTESÍTÉSÉRE ÉS A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT BIZTOSÍTÓ ÜZEMBE HELYEZÉSRE VÁLLALT IDŐ (CÉLÉRTÉK), AZ IGÉNYBEJELENTÉSTŐL SZÁMÍTVA A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE ÉS TELJESÍTÉSÜK ELLENŐRZÉSÉNEK MÉRÉSI MÓDSZERE Minőségi célértékek és teljesülésük mérésének módszere Rendelkezésre állás AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELŐFIZETŐI ADATOK LISTÁJA, AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, A LEGRÖVIDEBB SZERZŐDÉSI IDŐSZAK Az előfizetői szerződés létrejöttének módja Az egyedi írásbeli előfizetői szerződés kötelező tartalmi elemei A szerződés időtartama Feltételes kedvezmény, hűségnyilatkozat AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI ÉS A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÓ JOGA EGYOLDALÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSRA, AZ ELŐFIZETŐT A SZOLGÁLTATÓ EGYOLDALÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSA ESETÉN MEGILLETŐ JOGOK Szerződésmódosítás fajtái, alakiságai A Szolgáltató egyoldalú módosítási joga Utolsó módosítás időpontja: /42

3 8.3 Az Előfizetőt, igénylőt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogok A szerződésmódosítás egyéb esetei Az egyszeri díjfizetéshez kötött szerződésmódosítás esetei Átírás Csomagmódosítás Változás az előfizető adataiban AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI, AZ ELŐFIZETŐ ÁLTAL KÉRHETŐ SZÜNETELÉS LEGHOSSZABB IDŐTARTAMA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZÜNETELÉS ESETEI ÉS A FIZETENDŐ DÍJ MÉRTÉKE Az Előfizető által kérhető szünetelés szabályai Szolgáltató érdekkörében felmerülő okból történő szüneteltetés Felektől független okok miatti szünetelés AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK, ÍGY KÜLÖNÖSEN AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI, VAGY MÁS JELLEMZŐI CSÖKKENTÉSÉNEK AZ ESETEI ÉS FELTÉTELEI AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI, AZON HATÁRIDŐ MEGJELÖLÉSE, AMEDDIG AZ ELŐFIZETŐ DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK ELEGET TEHET ANÉLKÜL, HOGY A SZOLGÁLTATÓ A SZERZŐDÉST FELMONDANÁ Az Előfizetői Szerződés megszűnésének esetei Előfizetői felmondás Szolgáltatói Felmondás Előfizető szerződésszegése miatt Előfizető díjtartozása miatt A szolgáltató érdekkörében bekövetkező más okból A HIBABEJELENTŐ ELÉRHETŐSÉGE, VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE A hibabejelentés módja Hibaelhárítás módja Kötbérfizetési kötelezettség AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE, AZ ELŐFIZETŐI BEJELENTÉSEK, PANASZOK INTÉZÉSE AZ ELŐFIZETŐ JOGAI A SZOLGÁLTATÁS HIBÁS TELJESÍTÉSE ESETÉN, AZ ELŐFIZETŐT MEGILLETŐ KÖTBÉRMÉRTÉKE, A HIBA KIJAVÍTÁSÁNAK ÁTMENETI, VAGY TARTÓS LEHETETLENSÉGE ESETÉN AZ Utolsó módosítás időpontja: /42

4 ELŐFIZETŐT MEGILLETŐ DÍJCSÖKKENTÉS MÉRTÉKE, AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS VITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA Az Előfizető jogai a Szolgáltatás hibás teljesítése esetén A hiba kijavításának átmeneti, vagy tartós lehetetlensége esetén az Előfizetőt megillető díjcsökkentés mértéke Az Előfizetői Szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos általános viták AZ ELŐFIZETŐI VÉGBERENDEZÉS CSATLAKOZTATÁSÁNAK FELTÉTELEI: Az előfizetői végberendezéshez való csatlakozás A végberendezés rendeltetésszerű használata és üzemképessége A szolgáltatás-hozzáférési pont ellenőrzésének és a hibaelhárításának a lehetővé tétele A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT ADATOK FAJTÁI, TÁROLÁSUK ÉS ESETLEGES TOVÁBBÍTÁSUK CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA, AZ ADATBIZTONSÁG, VALAMINT AZ ELŐFIZETŐKNEK, ILLETVE FELHASZNÁLÓKNAK AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAIRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS Személyes adatok kezelése AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA, AZ EGYSZERI DÍJAK, EGYSZERI DÍJAK SZÁMSZERŰ ÉS EGYÉRTELMŰ MÉRTÉKE, DÍJAZÁSI IDŐSZAKOK, KEDVEZMÉNYEK ÉS DÍJFIZETÉS NÉLKÜLI SZOLGÁLTATÁSOK, A KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG ELVESZTÉSE ESETÉN A KEDVEZMÉNY VISSZAFIZETÉSÉNEK FELTÉTELEI, A DÍJFIZETÉS ÉS A SZÁMLÁZÁS MÓDJA ÉS IDEJE, A DÍJNAK AZ ELŐFIZETŐ IGÉNYE SZERINTI ELŐRE TÖRTÉNŐ MEGFIZETÉSÉNEK SZABÁLYAI Előfizetési díjak Egyszeri díjak mértéke Bekacsolási díj / Kiegészítő bekapcsolási díj Sűrítési díj Rákötési díj Eseti (adminisztrációs) díjak Kedvezmények az egyszeri díjakban Számlázás gyakorisága Számlázás integritása A díjkiegyenlítés határideje Fizetési módok Készpénzes fizetési módok: Pénzintézeten keresztül történő fizetési módok: Késedelmi kamat Utolsó módosítás időpontja: /42

5 17.8 A Szolgáltatási Díjak számítása VEGYES RENDELKEZÉSEK Az előfizetők tájékoztatása Közzététel Értesítés Alkalmazandó jogszabályok Az ÁSZF elérhetősége A Felügyeleti szerv címe, telefonszáma Területi Fogyasztóvédelmi Felügyelőségek SZ. MELLÉKLET: PROGRAMCSOMAGOK, SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEK SZ. MELLÉKLET: ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ SZ. MELLÉKLET: DÍJAK SZ. MELLÉKLET: AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK VÁLLALT MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI SZ. MELLÉKLET: HÁLÓZATHASZNÁLATI IRÁNYELVEK Utolsó módosítás időpontja: /42

6 1 A szolgáltató neve, címe Név: Uniport Zrt. Cégjegyzékszám: Székhely: 1211 Budapest, Színesfém u. 15. Telephely: 3182 Karancslapujtő, Rákóczi u. 99. Levelezési cím: 3182 Karancslapujtő, Rákóczi u. 99. A szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetősége, Internetes honlapjának címe A Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájának elérhetősége az alábbi: Cím: 3182 Karancslapujtő, Rákóczi u. 99. Telefonszám: 32/ / / / Faxszám: cím: Nyitvatartási idő: H-P 8:00-16:00 SZ-V zárva A Szolgáltató Internetes honlapjának címe: 2 A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása Az Uniport ZRt. a jelen Általános Szerződési Feltételek (ASZF) alapján internet hozzáférési szolgáltatást nyújt, mely az 1. sz. Mellékletben meghatározott földrajzi területeken, szélessávú távközlési hálózaton (optika, koax), és IP protokollon keresztül, illetve az adattovábbítás (jel, kép, adat, hang) lehetősége az Internet hálózaton belül, amely az ott meghatározott szolgáltatási csomagok alapján vehető igénybe. Az Internet szolgáltatás statisztikai számjele: SZ. J A szolgáltatás az egyedi előfizetői szerződés megkötése után, a szolgáltatói végpont hálózatra kapcsolásával egyidejűleg, a 3. sz. mellékletben meghatározott előfizetési díjak megfizetése ellenében vehető igénybe. 3 Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének időbeli és földrajzi korlátai 3.1 Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás Az előfizetői szerződés az egyedi előfizetői szerződésből, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételekből áll. Az igénylő a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentését a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál, vagy kijelölt képviselőjénél írásban, szóban teheti meg az alábbi minimális tartalommal: a) az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye; b) természetes személy előfizető esetén az előfizető (leánykori) neve, anyja neve, születési helye és ideje, személyi igazolvány száma; c) nem természetes személy előfizető esetén az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint az előfizető bankszámlaszáma; d) előfizetői kategóriára vonatkozó nyilatkozat Utolsó módosítás időpontja: /42

7 e) választott internetcsomag f) az előfizető hozzájárulása a Szolgáltató által jogszabály alapján kezelt kötelező adatállományon túli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplő adatainak a hírközlési jogszabályokban meghatározott céloktól eltérő felhasználásához; g) az előfizetői végpont kialakításának helye h) az igénybejelentés helye, időpontja Az igénylő a szolgáltatás hozzáférési pont létesítését olyan ingatlanba kérheti, melyet jogszerűen használ, és ahol a szerződésből fakadó kötelezettségeinek ellenőrzés, hibaelhárítás biztosítása eleget tud tenni. Amennyiben az igénybejelentés a szerződéskötéshez szükséges adatokat nem tartalmazza, a szolgáltató az igénybejelentés megérkezését követő 15 napon belül írásban, hírközlési úton vagy szóban felhívja az igénybejelentés kiegészítésére. Ebben az esetben az igénybejelentés időpontja a hiánytalan igénybejelentés szolgáltatóhoz való megérkezése. Ha a szolgáltató a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére képes, köteles a hiánytalan igénybejelentés alapján szerződéskötési ajánlatát 15 napon belül írásban, vagy szóban megtenni. Ha az igénylő az ajánlatot 15 napon belül nem fogadja el, vagy arra nem nyilatkozik, igénybejelentése a nyilvántartásból törölhető. Amennyiben a szolgáltató a előfizetői végpont létesítését nem vállalja, vagy arra nem képes, abban az esetben erről a tényről az előfizetőt 30 napon belül értesíti. Az értesítést követően az előfizető igénybejelentése a nyilvántartásból törölhető. A szolgáltató mind az igénybejelentés elfogadásáról, mind annak elutasításáról köteles az igénylőt írásban értesíteni, mely értesítés kötelező tartalmi elemei az alábbiak: a) elfogadás esetén annak megjelölését, hogy a szolgáltató az igénylővel egyedi előfizetői szerződés megkötésére mely időpontban (év, hó, nap) vállal kötelezettséget, vagy b) az igénybejelentés elutasítása esetén annak az oknak a megjelölését, amely miatt a szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség nem terheli, valamint annak megjelölését, hogy az igénylő milyen szervekhez fordulhat, ha vitatja a szolgáltató által megjelölt elutasítási ok indokoltságát 3.2 A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei, földrajzi, időbeli és esetleges egyéb korlátai A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltétele az igénylő ingatlanáig kiépített csillagpontosított, visszirányú kábeltelevíziós hálózat továbbá, az előfizetőnek rendelkeznie kell megfelelő elektronikus hírközlési végberendezéssel. A szolgáltató nem vállal felelősséget ezen eszközök beszerzéséért. A Szolgáltató által biztosított internet szolgáltatásnak nincsen időbeli korlátja. Földrajzilag az Uniport ZRt. által biztosított szolgáltatások a jelen ÁSZF 1. sz. Mellékletében megjelölt településeken vehetők igénybe. Arról, hogy az adott településen belül a Szolgáltató képes-e az internet szolgáltatás nyújtására, az igénylő az ügyfélszolgálati irodában tájékozódhat. Előfizetői hozzáférési pont a már kiépített kábeltelevíziós hálózathoz való olyan új előfizetői hozzáférési pont létrehozása, amely a már kiépített hálózat előfizetői hozzáférési pontjától legfeljebb 10 méter kábelhossznyi távolságban van és a kábelmodem áramellátása biztosított. Az előfizetői hozzáférési pont létesítéséért bekapcsolási díj fizetendő, mely egy darab hozzáférési pont létesítését tartalmazza. A fenti, előfizetői Utolsó módosítás időpontja: /42

8 hozzáférési pont létesítésével kapcsolatos meghatározástól eltérő mennyiségi vagy minőségi előfizetői igény esetén kiegészítő bekapcsolási díj számítható fel a 3. sz. melléklet szerint. Eltérő mennyiségi vagy minőségi igénynek minősülnek az alábbiak: - amennyiben a kábeltelevíziós csatlakozási ponttól több mint 10 méter távolságra helyezkedik el az előfizető hozzáférési pontja - ha egynél több előfizetői hozzáférési pont kiépítését kéri, - ha a szolgáltatónál alkalmazott technológiától eltérő megoldást igényel az igénylő, feltéve, ha azt a szolgáltató teljesíteni tudja, - ha az igénylő ingatlanán a kábel vezetését nem az optimális, legrövidebb úton kéri, - ha esztétikai elvárások miatt többletkiépítési igényt támaszt az igénylő. Ezen eltérő feltételek esetén a Szolgáltató nem köteles vállalni az előfizetői hozzáférési pont létesítését, vagy egyedi kalkuláció eredményeként kialakított díjat számolhat fel. A szerződő felek az igénylő kezdeményezése alapján a fentiek teljesítésére 30 napnál hosszabb határidőben is megállapodhatnak. A szolgáltatás igénybevételéhez, meghatározott funkcióval rendelkező vevőkészülék és/vagy kiegészítő berendezés szükséges. A kábelmodemet használatra a Szolgáltató az előfizető rendelkezésére bocsátja, előfizető az eszközre nem szerez tulajdonjogot. Az eszköz átvételét nyilatkozat aláírásával az előfizető tudomásul veszi az átadással egyidejűleg. Az eszköz előfizető hibájából történő rongálódása, ellehetetlenülése, megszűnése esetén az előfizető köteles az okozott kárt teljes egészében megtéríteni. Az eszköz (nem előfizető hibájából eredő) meghibásodása esetén a Szolgáltató köteles az eszköz kicserélését a bejelentéstől számított 15 napon belül elvégezni, mely új eszközért többletköltséget nem számolhat fel, az előfizető ebben az esetben is nyilatkozat aláírásával veszi át a nála elhelyezett eszközt, melyre a fentiekben ismertetett szabályok vonatkoznak. Az előfizetői hozzáférési pont létesítését célzó bármely munkálatot és az internet használatával kapcsolatos hálózaton bármilyen szerelést kizárólag a Szolgáltató vagy általa megbízott szerelő végezhet. Szerződéskötési kötelezettség a szolgáltatót nem terheli. A Szolgáltató az előfizetői szerződés kötését jogosult megtagadni, amennyiben a hozzáférési pont létesítésének műszaki vagy gazdasági korlátai vannak, illetőleg az igénylőnek díjtartozása van, vagy az Uniport ZRt. az igénylő korábbi előfizetői szerződését szerződésszegés miatt mondta fel. 4 Az előfizetői hozzáférési pont létesítésére és a szolgáltatás igénybevételét biztosító üzembe helyezésre vállalt idő (célérték), az igénybejelentéstől számítva Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges adatokat tartalmazó előfizetői szerződés megkötésekor, az igénybejelentést követő 30 (harminc) naptári napon belül amennyiben nem állnak fenn a jelen ÁSZF 3.2 pontjában meghatározott teljesítési korlátok - a Szolgáltató állandó előfizetői-hozzáférési pontot létesít, amelyen az előfizető a hálózaton nyújtott internet-hozzáférési szolgáltatást az Előfizetői szerződés időtartama alatt igénybe veheti. Utolsó módosítás időpontja: /42

9 Nem minősül késedelmes teljesítésnek, ha az igénylő a Szolgáltatóval előzetesen egyeztetett időpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja; vagy ha a felek a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére, illetve a rendszerre kapcsolás teljesítésére, illetve a jeltovábbítás megkezdésére 30 napnál későbbi időpontban állapodnak meg, valamint, ha az igénylő, vagy harmadik személy magatartása (használati, kábel-átvezetési engedély hiánya) miatt a rendszerre csatlakozás nem, vagy csak késve valósulhat meg. 5 A szolgáltatások minőségi célértékei, a minőségi célértékek értelmezése és teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere A szolgáltató felelőssége az általa kiépített szolgáltatás-hozzáférési pontig terjed, ezen a ponton köteles a szolgáltató a jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki követelményeket, így különösen az érvényes szabványban meghatározottakat teljesíteni. A jelen ÁSZF értelmezésében előfizetői hozzáférési pont a Szolgáltató által biztosított berendezés bemenetéhez szabványosított, szerelt azon hálózati végpont, amelyen keresztül az előfizető egy elektronikus hírközlő végberendezés fizikai és logikai csatlakozása révén hálózati funkciókat és a hálózaton nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe. 5.1 Minőségi célértékek és teljesülésük mérésének módszere Minőségi célértékek számszerű értéke jelen ÁSZF 4. sz. mellékletében találhatók. A Szolgáltató az előfizetői szolgáltatás minőségét a szolgáltatás átadási pontig garantálja. A Szolgáltató által biztosított kábelmodem esetén a szolgáltatás átadási pont a kábelmodem kimeneti pontján értendő. Átlagos csomagvesztési arány = vagy < 5% (egyenlő vagy kisebb, mint öt százalék). Ha az előfizető nincs megelégedve a szolgáltatás minőségével, ennek bejelentésekor a Szolgáltató a panaszt objektív módon méréssel és/vagy szubjektív módon szemrevételezéssel ellenőrzi- amennyiben a szolgáltató a bejelentésben állítottakkal nem ért egyet - jogosult hatósági-, vagy független műszaki szakértőket felkérni a meg nem felelés igazolására. A hatósági-, vagy független műszaki szakértői vizsgálat végzésekor a szolgáltató képviselője jogosult jelen lenni. E személyek jegyzőkönyvben rögzített véleményét (mérési eredményeket) a szolgáltató köteles a meg nem felelés előfizető részéről történő igazolásául figyelembe venni. Amennyiben a szakértői vizsgálat nem állapít meg hibás teljesítést a szolgáltatói részéről, úgy a szakértői költséget az előfizető köteles megfizetni. Ellenkező esetben a szakértői költség a szolgáltatót terheli. 5.2 Rendelkezésre állás A rendelkezésre állás értékelésénél, mely a szolgáltató statisztikája alapján történik, nem veszi figyelembe a szolgáltató érdekkörén kívülálló eseményekből származó hibabejelentéseket, nevezetesen: előfizető érdekkörében keletkező ok miatt vis major okán a szolgáltató érdekkörén kívül eső egyéb ok miatt (különösen: időjárási viszonyok, baleset, súlyos energiaellátási zavar, rongálás, lopás) történt, illetve a szüneteltetés idejét, ha az előfizető kérése alapján történt, az előre bejelentett karbantartás miatti szüneteltetést, az előfizető szerződésszegése miatti szolgáltatás korlátozás idejét, bérelt hálózaton jelentkező hiba miatti kimaradást Az évi átlagos rendelkezésre állás adatait a 4. sz. melléklet tartalmazza. Utolsó módosítás időpontja: /42

10 6 Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája, az előfizetői jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerződési időszak 6.1 Az előfizetői szerződés létrejöttének módja A szolgáltatás igénybevételéhez előfizetői szerződés megkötése szükséges. A Felek az előfizetői szerződést kizárólag írásban köthetik meg. A szolgáltató köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg az egyedi előfizetői szerződést, az általános szerződési feltételek kivonatát, valamint- az előfizető kérése esetén- az általános szerződési feltételek egy példányát térítésmentesen az előfizető rendelkezésére bocsátani. 6.2 Az egyedi írásbeli előfizetői szerződés kötelező tartalmi elemei Az írásban létrejött Előfizetői Szerződés kötelező tartalmi elemei: a) Szolgáltató neve, címe, az ügyfélszolgálat és hibabejelentő szolgálat elérhetősége és nyitvatartási rendje; b) az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye; c) természetes személy előfizető esetén az előfizető (leánykori) neve, anyja neve, születési helye és ideje, személyi igazolvány száma; d) nem természetes személy előfizető esetén az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint az előfizető bankszámlaszáma; e) az előfizető hozzájárulása a Szolgáltató által jogszabály alapján kezelt kötelező adatállományon túli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplő adatainak az e törvényben meghatározott céloktól eltérő felhasználásához; f) a szerződés tartama; g) a szolgáltatás megkezdésének, illetve a csatlakozás kiépítésének a határideje; h) a szolgáltatásra irányadó díjak és egyéb kapcsolódó díjak, költségek mértéke, a díjak megfizetésének ideje, módja; i) a szerződés megszüntetésének feltételei, valamint utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szerződés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit; j) utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szerződésszegés jogkövetkezményeit, így különösen a szolgáltatás minőségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az előfizetőt megillető jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, az előfizetőt megillető kötbér mértékét; k) a hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjai, utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a hibabejelentések és számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat; l) a szerződésmódosítás feltételei, az előfizető jogai szerződésmódosítás esetére; m) tájékoztatás arról, hogy jogvita esetére az előfizető jogosult a vitát hatóság elé terjeszteni, továbbá utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a hatáskörrel rendelkező hatóságok pontos megnevezését, továbbá elérhetőségük megjelölését; n) az előfizetői végberendezés felszerelésének helye, a szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont helye. Az előfizetői hozzáférési pont meghatározása tekintetében az előfizetők által szokásosan megjelölt pont az Utolsó módosítás időpontja: /42

11 irányadó, amely csak az előfizető kifejezett kérésére létesíthető az előfizető helyiségén kívül; o) az általános szerződési feltételek elérhetősége, valamint az előfizető azon nyilatkozata, amely szerint az e szerződésben foglaltakat megismerte és elfogadja. Ha az egyéni előfizető életkora miatt korlátozottan cselekvőképes, az előfizetői szerződésnek a természetes személy előfizető törvényes képviselőjének nevét (leánykori nevét), anyja nevét, születési helyét, idejét, lakóhelyét, illetőleg tartózkodási helyét. Az előfizető a szerződéskötéskor köteles nyilatkozni arról, hogy az előfizetői szolgáltatást egyéni vagy üzleti / intézményi előfizetőként kívánja igénybe venni. Az előfizető ezen nyilatkozatát az előfizetői szerződés hatálya alatt bármikor módosíthatja, vagy visszavonhatja. Az üzleti/intézményi, írásbeli előfizetői szerződés megkötésére a képviseleti jogosultsággal rendelkező, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult, a jogosultság megfelelő igazolásával. Az igazolás abban az esetben tekintendő megfelelőnek, ha a képviselője bemutatja az üzleti/intézményi előfizető cégbírósági bejegyzéséről, illetve nyilvántartásba vételéről szóló cégkivonatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenőrizze. Az egyedi előfizetői szerződésekben a kötelező tartalmi elemeken kívül a felek további feltételeket is meghatározhatnak. Az írásbeli egyedi Előfizetői Szerződés két példányban jön létre, amelyből egy a Szolgáltatót, egy pedig az Előfizetőt illeti meg. 6.3 A szerződés időtartama Az előfizetői szerződés határozott és határozatlan idejű lehet. A határozott idejű szerződés legrövidebb tartama 1 hónap. 6.4 Feltételes kedvezmény, hűségnyilatkozat A feltételes kedvezmény a szolgáltatás igénybevételének olyan módját jelenti, amely kedvezőbb a szolgáltató mindenkori általános szerződési feltételeiben meghatározott feltételektől, illetve amelyet a Szolgáltató és az Előfizető által vállalt hűségnyilatkozat ellenében biztosít. Ha az Előfizető az előfizetői szerződés megkötésekor a Szolgáltató által közzétett valamely különleges ajánlat alapján hűségnyilatkozat aláírásával olyan feltételes kedvezményt vett igénybe, amelyet a Szolgáltató a hűségnyilatkozatban megjelölt szolgáltatási szinthez és meghatározott kötelező szerződéses időtartamhoz kötött, abban az esetben ezen időszak alatt az Előfizető a feltételes kedvezmény összegét elveszti az alábbi esetekben: amennyiben az előfizetői szerződést rendes felmondással megszünteti, amennyiben az előfizetői szerződést a Szolgáltató az Előfizető súlyos szerződésszegése miatt mondja fel, amennyiben az Előfizető az igénybe vett szolgáltatási szintre vonatkozóan szerződésmódosítást kezdeményez, amennyiben az Előfizető a szolgáltatás szüneteltetését kezdeményezi, A fenti esetekben az Előfizető a feltételes kedvezményt elveszíti, és a vállalt hűségnyilatkozatban meghatározott kedvezmények összegének a szerződés megszüntetéséig egyösszegű visszafizetésre köteles. Utolsó módosítás időpontja: /42

12 Amennyiben az Előfizető által a hűségnyilatkozatban vállalt határozott időtartam eltelik, és az Előfizető a hűségnyilatkozat lejárta előtt 15 nappal írásban nem jelzi a Szolgáltató felé, hogy a szerződés folytatását nem kívánja és a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, abban az esetben az előfizetői jogviszony a határozatlan idejű előfizetői szerződés rendelkezései szerint folytatódik tovább. A Szolgáltató a hűségnyilatkozat időtartama alatt is fenntartja a jogot a csomagdíjak inflációval arányos mértékű növelésére. 7 Az előfizetői szerződés módosításának egyes esetei és a szerződésmódosítás feltételei, a szolgáltató joga egyoldalú szerződésmódosításra, az előfizetőt a szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása esetén megillető jogok 7.1 Szerződésmódosítás fajtái, alakiságai Az előfizetői szerződés közös megegyezéssel a felek egyező akaratnyilvánításával módosítható, illetőleg az alább meghatározott esetekben egyoldalúan, a Ptk.-ban meghatározott általános szerződési feltételek figyelembevételével. A szerződésmódosításra, a szerződéskötésre vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni. Az előfizető bármilyen szerződésmódosítási kérelmének a szolgáltató csak abban az esetben tesz eleget, ha előfizetőnek az Uniport ZRt.-vel szemben fennálló, nem vitatott díjtartozása nincs. 7.2 A Szolgáltató egyoldalú módosítási joga A Szolgáltató az előfizetői szerződést különösen az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan: a) ha azt jogszabályváltozás, vagy hatósági döntés indokolja; b) ha azt a szolgáltatás körülményeiben bekövetkezett lényeges változás indokolja; így például, ha az előfizetői szerződésben vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybevételének körülményei műszaki okból megváltoznak, ideértve a műszaki indokoltságú csomagváltást. Amennyiben jogszabály, vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másképp nem rendelkezik, a módosítás nem eredményezheti a szerződés lényeges módosítását. Lényeges módosításnak minősül különösen a Szolgáltatás igénybevételének feltételeire, vagy minőségi célértékeire vonatkozó változtatás. A Szolgáltató a fentiekben meghatározott esetekben az Előfizetőt a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 (harminc) nappal köteles értesíteni, az alábbi tartalommal: a) pontos utalás az ÁSZF módosított rendelkezéseire b) a módosítások lényegének rövid leírása c) a módosítások hatálybalépésének időpontja d) a módosított és közzétett ÁSZF elérhetősége e) a módosítás indokolása f) az előfizetőt az egyoldalú módosításra tekintettel megillető jogosítványok A Szolgáltató nem köteles a 30 napos értesítési határidő betartására olyan esetekben, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatások feltételeit nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely előfizetői díj csökken. Utolsó módosítás időpontja: /42

13 7.3 Az Előfizetőt, igénylőt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogok Az Előfizető jogosult az egyoldalú módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül az Előfizetői Szerződés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben a módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést. Amennyiben az Előfizető az egyedi előfizetői szerződésben kötelezettséget vállalt arra, hogy a Szolgáltatást meghatározott időtartam alatt, az ebből eredő kedvezményekért igénybe veszi, úgy az Előfizető, a szerződést csak akkor mondhatja fel 15 (tizenöt) napos felmondással, ha a módosítás az általa igénybe vett kedvezményeket érinti. Amennyiben az Előfizető e feltételekkel mondja fel a Szolgáltatásra irányuló szerződést, úgy a Szolgáltató nem követelheti a kedvezményeknek a felmondást követő időszakra eső összegét. Amennyiben a Szolgáltatásra irányuló igénybejelentés megtételét követően a Szolgáltató az ÁSZF-et egyoldalúan módosítja, abban az esetben az ÁSZF közzétételét követő 8 (nyolc) napon belül az igénylő minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat a Szerződés megkötésétől. Amennyiben az előfizető internet - szolgáltatásra vonatkozó szerződését bármely okból felmondja, a használatába átadott kábelmodemet köteles visszaszolgáltatni a Szolgáltatónak a szerződés felmondásával egyidejűleg. 7.4 A szerződésmódosítás egyéb esetei A 7.2 pontban nem szabályozott esetekben, ideértve az egyes csomagok módosítását, a csomagok tartalmának megváltoztatását, illetőleg a díjakban bekövetkezett változásokat, a szerződésmódosítás folyamata az alábbi: A szerződésmódosítási ajánlatnak tartalmaznia kell a 7.2, 7.3 pontokban felsoroltakat, díjmódosítás esetén a ténylegesen alkalmazni kívánt díj összegét, valamint az előfizető figyelmeztetését arra, hogy amennyiben a szerződésmódosítás ellen az arról való tudomásszerzéstől számított 8 (nyolc) napon belül a szolgáltatónál írásban ellentmondással él, a módosítás nem tekinthető elfogadottnak. A módosítás el nem fogadása esetén a szolgáltató a szerződésmódosítás létrehozása végett bírósághoz fordulhat. Az internet csomagok változtatása esetén a módosítást megelőzően a Szolgáltató előfizetői körében reprezentatív mintavétel útján közvélemény kutatást végez. 7.5 Az egyszeri díjfizetéshez kötött szerződésmódosítás esetei Átírás A szolgáltató az előfizető kérésére módosíthatja az előfizetői szerződést, ha az előfizető személyében szerződés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be anélkül, hogy az előfizetői hozzáférési pont helye megváltozna (átírás). Nem tekintendő átírásnak az előfizető nevének megváltozása, amennyiben személye nem változik. Az előfizető átírás esetén belépési díj fizetésére nem kötelezhető. Az előfizető és az új igénylő közös kérelme alapján a szolgáltató az előfizetői szerződést 15 (tizenöt) napon belül átírja az új igénylőre, amennyiben a műszaki feltételek nem változnak és az új igénylő az előfizetői hozzáférési pontnak helyt adó ingatlan jogszerű használója, a felek valamelyike az előfizető esetleges díjhátralékát rendezi. A teljesítési határidő a formai követelményeknek megfelelő átírási kérelem beérkezését követően kezdődik meg. A határidő be nem tartása esetén a szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmadával, legfeljebb azonban az átírás díjával megegyező Utolsó módosítás időpontja: /42

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés kelte:2009.04.05. Utolsó módosítás kelte:2009.03.05.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től ATW Internet Kft. H- (1) 450 13 06 (1) 450 03 07 atw.co.hu info@atw.hu Kiadva:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Utolsó módosítás 2010.04.01. Hatályos 2010.05.01. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...5 II. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI...5

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Módosítás: Készült: 2007 10.09. Hatályos 2007.11.09. Előző módosítás 2008.04.04. Utolsó mód. 2009.01.10. hatályos 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 II. 2. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK

Részletesebben

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Sz.J. 64.20.18. Készítés

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési valamint (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei - Egységes

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

Biatorbágyi Kábeltévé Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes Internet szolgáltatáshoz. Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt

Biatorbágyi Kábeltévé Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes Internet szolgáltatáshoz. Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt 1 Biatorbágyi Kábeltévé Kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes Internet szolgáltatáshoz Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt települések területén Utolsó módosítás kelte: 2008.01.01.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK A VOIP ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK A VOIP ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSHOZ ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK A VOIP ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSHOZ KSH szám: 64.20.16.3 Érvényes: 2006 november 18-tól Tartalomjegyzék! "#$" % & '(!)() " * % +,)- (!)#)(./ #!)#) )-.!) )-).(-)!/. ) )& *

Részletesebben

Hello HD Általános Szerződési Feltételek kivonata (hatályos 2009. február 15-től)

Hello HD Általános Szerződési Feltételek kivonata (hatályos 2009. február 15-től) Hello HD Általános Szerződési Feltételek kivonata (hatályos 2009. február 15-től) Jelen kivonat bekezdéseinek, pontjainak számozása az ÁSZF számozásához igazodik. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME A Szolgáltató

Részletesebben

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2012. Március 15.-től 1 Készítés időpontja: 2011. Február 15. Módosítva: 2012.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól A

Részletesebben

Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat

Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére Készült: 2009. május 20 Hatálybalépés:

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2011. november 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. január 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

A V e n i e n K f t. I G É N Y B E V É T E L É R E

A V e n i e n K f t. I G É N Y B E V É T E L É R E A V e n i e n K f t. Á L T A L Á N O S S Z E R ZŐ D É S I F E L T É T E L E I I n t e r n e t p r o t o k o l l o n n y ú j t o t t h e l y h e z k ö t ö t t t e l e f o n s z o l g á l t a t á s ( V e

Részletesebben

PROXYN ET. CORVUS Telecom Kft. Általános Szerződési feltételek. Készítés: 2012.01.02. Hatályba lépés: 2012.02.15. Utolsó ÁSZF módosítás: 2010.05.20.

PROXYN ET. CORVUS Telecom Kft. Általános Szerződési feltételek. Készítés: 2012.01.02. Hatályba lépés: 2012.02.15. Utolsó ÁSZF módosítás: 2010.05.20. Készítés: 2012.01.02. Utolsó ÁSZF módosítás: 2010.05.20. Internet-hozzáférés-, ellátási szolgáltatás PROXYN ET Oldal1 Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató neve, címe 5 2. A Szolgáltató ügyfélszolgálatának

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

UPC DTH S.à r.l UPC DIRECT MŰHOLDAS DIGITÁLIS MŰSORJEL TOVÁBBÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.à r.l UPC DIRECT MŰHOLDAS DIGITÁLIS MŰSORJEL TOVÁBBÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.à r.l UPC DIRECT MŰHOLDAS DIGITÁLIS MŰSORJEL TOVÁBBÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI készült: 2010. június 1. Utolsó módosítás időpontja: 2011. december 5. hatályosság kezdete:

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata 1. Szolgáltató adatai: Név: Sasip-5.Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Sasip-5.Kft.) Székhely: 6775 Kiszombor Makói, u.6. Adószáma: 11591355-206 Vállalkozás szervezeti

Részletesebben

UPC Direct MŰHOLDAS DIGITÁLIS MŰSORJEL TOVÁBBÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC Direct MŰHOLDAS DIGITÁLIS MŰSORJEL TOVÁBBÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.à r.l. UPC Direct MŰHOLDAS DIGITÁLIS MŰSORJEL TOVÁBBÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2010. június 1. Az utolsó módosítás időpontja: 2011. szeptember 1. Hatályosság

Részletesebben

DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ADATHÁLÓZATI - INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályba lépés időpontja: 2008. május 18. TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ELÉRHETŐSÉGE,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) ára vonatkozóan. Oldalszám: 2. TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2008. december 1-től 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Nicom Wireless Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Nicom Wireless Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Nicom Wireless Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2011.10.20. Hatálybalépés időpontja: 2011.11.20. Nagy István Ügyvezető Nicom Wireless Kft. Készítés/utolsó

Részletesebben

Sághy-Sat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Sághy-Sat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Sághy-Sat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK KIVONATA vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK Syscon-Informatika Kft Balassagyarmat Módosítás dátuma: 2008 december 1. Érvénybelépés napja: 2009 január 1. TARTALOMJEGYZÉK Fejezet címe Oldalszám 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben