A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (.) GKM rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (.) GKM rendelete"

Átírás

1 III-3R/178/3/2006. TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (.) GKM rendelete a mutatványos berendezések időszakos műszaki vizsgáztatási rendjéről A kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény 12. (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a mutatványos tevékenység gyakorlásának feltételeiről a következőket rendelem el: E rendelet hatálya a belföldön mutatványos berendezést üzemeltetőkre terjed ki. E rendelet alkalmazásában a) első átvételi eljárás: a berendezés terveinek és számításainak kijelölt szervezet általi átvizsgálása, a berendezés műszaki vizsgálata az első használatbavétel előtt; b) időszakos műszaki vizsgálat: olyan szükséges eljárások és vizsgálatok elvégzése, melyek révén a kijelölt szervezet eldönti, hogy a mutatványos berendezés megfelelő állapotban van-e ahhoz, hogy biztonságosan üzemeljen, vagy bizonyos hibákat azonnal, vagy meghatározott időn belül ki kell-e javítani; c) kijelölt szervezet: a mutatványos berendezések első használatbavétel előtti vizsgálatára, tanúsítására, az üzemeltetési napló hitelesítésére, valamint a mutatványos berendezések időszakos műszaki vizsgálatára együttesen külön jogszabály előírásai szerint a gazdasági és közlekedési miniszter által felhatalmazott nemzeti szervezet; d) mutatványos berendezés: az a berendezés, szerkezet, szövet- vagy rugalmas héjszerkezet, vásári építmény, színpad, a berendezés részét képező sátor, bódé, vagy tribün, amely a szerkezet egészének megtartásával, akár ideiglenes, akár tartós jelleggel, vásárokon, parkokban vagy egyéb helyeken ismételten felállítható; e) üzemeltetési napló: a mutatványos berendezés használatáról és üzemeltetésének adatairól szükséges információkat tartalmazó könyv vagy füzet, benne a tervezési és az első vizsgálati eljárás adataival; f) üzemeltető: az, aki a tevékenységi körébe tartozó mutatványos berendezéssel üzletszerű tevékenységet folytat; f) tanúsítvány: egy tagállamban kijelölt szervezet által, első átvételi eljárás után kiadott, a mutatványos berendezés megfelelőségét igazoló dokumentum.

2 2 3. (1) Az üzemeltető a mutatványos berendezését műszaki vizsgálat céljából köteles bemutatni a kijelölt szervezetnek a) az első használatbavétel előtt, b) a berendezés olyan javítása, átalakítása után, amely hatással van a berendezés műszaki, biztonsági állapotára, c) a berendezés okozta baleset esetén, d) ismeretlen eredetű meghibásodás esetén, e) a 6. (1) bekezdésében meghatározott veszélyességi osztálynak megfelelő időszakonként, f) az egyenértékűség elbírálására. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt vizsgálatok alkalmával a kijelölt szervezetnek jegyzőkönyvet kell felvennie. 4. (1) Új mutatványos berendezést úgy kell tervezni, gyártani, kialakítani, hogy rendeltetésszerű használat esetén ne veszélyeztesse személyek életét, testi épségét, egészségét és a vagyonbiztonságot. (2) Amennyiben az új mutatványos berendezést a szakmai biztonsági követelményekre vonatkozó szabványokban foglalt tervezési és gyártási követelmények szerint gyártották, azt úgy kell tekinteni, hogy megfelel a szabvány által lefedett alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek. (3) A kijelölt szervezet az első átvételi eljárása során figyelembe veszi a vonatkozó szabványban foglalt vizsgálati eljárást. (4) A kijelölt szervezet az új mutatványos berendezés sikeres első átvételi eljárását követően kiadja a berendezés megfelelőségét igazoló tanúsítványt, valamint hitelesíti a berendezés üzemeltetési naplóját. A tanúsítvány mintáját az 1. melléklet tartalmazza. 5. A mutatványos berendezéssel kapcsolatos tanúsítvány kiadására vonatkozó kérelemben meg kell adni a gyártó azonosító adatait. Az I. és II. veszélyességi osztályba tartozó berendezésre vonatkozó kérelemhez csatolni kell a berendezés hivatalos műszaki dokumentumgyűjteményét és a kézikönyvét. A hivatalos műszaki dokumentumgyűjtemény és a kézikönyv tartalmára a vonatkozó szabvány irányadó.

3 3 6. (1) A mutatványos berendezések e rendelet 2. melléklet szerint I-III. veszélyességi osztályba tartoznak. Az üzemeltetőnek az I. veszélyességi osztályba tartozó berendezést évenként, a II. veszélyességi osztályba tartozó berendezést kétévenként, a III. veszélyességi osztályba tartozó berendezést három évenként kell időszakos műszaki vizsgálatra bemutatni a kijelölt szervezetnek. (2) A kijelölt szervezet időszakos műszaki vizsgálatára a vonatkozó szabványokban foglalt fővizsgálatra vonatkozó vizsgálati eljárás irányadó. (3) Kijelölt szervezet vizsgálat időpontját és érvényességének lejártát a tanúsítványba és az üzemeltetési naplóba köteles bejegyezni. 7. A vizsgálat díjköteles, a díjat az üzemeltető a vizsgálat napjáig tartozik megfizetni. Az üzemeltető az időszakos műszaki vizsgálatot a 6. (1) bekezdésben meghatározott esedékesség előtt 30 nappal írásban kezdeményezi, a kijelölt szervezet a vizsgálatot 30 napon belül a berendezés telepítési helyén elvégzi. 8. (1) Az üzemeltető a mutatványos berendezésének üzemeltetését akkor kezdheti meg, ha rendelkezik tanúsítvánnyal. Az üzemeltető a tanúsítványt a tevékenység gyakorlásának helyén tartja. (2) A mutatványos berendezésen jól látható módon az alábbi adatokat kell feltüntetni: a) a gyártó neve és címe, b) a típus/modell száma, c) gyártási sorozatszám, d) gyártás éve és hónapja, e) a tanúsítvány száma és kiadásának dátuma, f) terhelhetősége vagy az egyszerre szállítható személyek maximális száma. (3) A mutatványos berendezés üzemeltető változása esetén az új üzemeltető a berendezés tanúsítványát kiadó kijelölt szervezetnél az üzemeltető váltást 30 napon belül köteles bejelenteni. A kijelölt szervezet a berendezés tanúsítványában és az üzemeltetési naplóban az üzemeltető váltást az adásvételi szerződés bemutatása esetén díjmentesen átvezeti. (4) A tanúsítvány az üzemeltetőt az üzemeltetéssel kapcsolatos felelősség alól nem mentesíti.

4 4 9. (1) A mutatványos berendezés műszaki alkalmasságát igazoló érvényes tanúsítvány hiányában az üzemeltető részére közterülethasználati engedély nem adható ki. (2) Az üzemeltető üzemeltetési naplót vezet, amelyben a mutatványos berendezés minden telepítését követően feltünteti az előírásnak megfelelő szerelést, az üzemórák számát, valamint az üzemelés közben bekövetkezett esetleges hibákat és azok elhárítását. Az üzemeltető a berendezésének valamennyi üzembe helyezése előtt meggyőződik arról, hogy a berendezés állapota és szerelése, valamint az alkalmazott érintésvédelem megfelel a vonatkozó szabványok követelményeinek. (3) Az üzemeltető az üzemeltetési naplót a tevékenység gyakorlásának helyén tartja. (4) Az I. és II. veszélyességi osztályba tartozó mutatványos berendezést csak az a személy kezelheti, akit az arra feljogosított szervezet a berendezés biztonságos üzemeltetésére kioktatott, és ezt igazolni tudja. A feljogosított szervezeteket a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában teszi közzé. 10. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi felügyelőségek piacfelügyeleti tevékenységük keretében ellenőrzik a szolgáltatást nyújtó üzemeltetőkre vonatkozó, e rendeletben foglalt előírások betartását. 11. (1) Az Európai Unió tagállamában, Törökországban, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban székhellyel rendelkező üzemeltető (a továbbiakban: külföldi üzemeltető) Magyarország területén mutatványos szolgáltatás nyújtása céljából berendezését az adott ország rendelkezésének megfelelően kiadott, a mutatványos berendezésre vonatkozó érvényes tanúsítványt vagy műszaki engedélyt köteles a magyar előírásoknak megfelelő egyenértékűség megállapítása céljából a kijelölt szervezetnek bemutatni. (2) A külföldi üzemeltető a mutatványos berendezését csak az egyenértékűség megállapítása birtokában használhatja, illetve kaphat közterülethasználati engedélyt. (3) Külföldi üzemeltető mutatványos szolgáltatást a mutatványos berendezésének egyenértékű tanúsítványa vagy műszaki engedélye hiányában a 4. (3) bekezdésében előírt első átvételi eljárás lefolytatását követően kiadott tanúsítvány birtokában végezhet. (4) Az Európai Unión kívüli székhelyű üzemeltető mutatványos berendezéseit a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága akkor veheti vámelőjegyzésbe, ha bemutatja a kijelölt szervezet mutatványos berendezésének tanúsítványát. Ilyen tanúsítványt a kijelölt szervezet a 4. (1) bekezdésében foglaltak teljesítése esetén adhat. A tanúsítvány érvényességi ideje a berendezés vámelőjegyzésének lejártáig tart.

5 5 12. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a mutatványos berendezések időszakos műszaki vizsgáztatási rendjéről szóló 14/1994. (V. 27.) IKM rendelet, valamint az azt módosító 13/1999. (III. 29.) GM és a 21/2001. (VIII. 2.) GM rendelet. (2) E rendelet hatálybalépése előtt kiadott tanúsítványokat és meglevő üzemeltetési naplókat a kijelölt szervezet a következő időszakos vizsgálat alkalmával, de legkésőbb három éven belül az adatok átvezetésével kicseréli az e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő dokumentumra. 13. A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, - a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv cikkében előírt egyeztetése megtörtént. 14. Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan mutatványos berendezésnek, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások a közbiztonság, valamint az emberi élet védelme tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak. gazdasági és közlekedési miniszter

6 6 1. melléklet a /2006. (..) GKM rendelethez Tanúsítvány száma: TANÚSÍTVÁNY (minta) A mutatványos berendezés megnevezése: Gyártás azonosító száma: Gyártó neve, címe: Gyártás időpontja: Első vizsgálat időpontja: Veszélyességi osztálya: A tanúsítvány érvényességének lejárta: Az üzemeltetési napló száma: Tanúsító szervezet neve, címe: Ez a tanúsítványt a /2006. (..) GKM rendelet alapján állítottuk ki. Dátum:. tanúsító szervezet aláírása (P. H.)

7 7 A mutatványos berendezés üzemeltetője: Az üzemeltető neve/ a következő Címe üzemeltető neve Vállalkozói eng. vagy cégbejegyzés száma Bejegyzést végző kijelölt tanúsító szervezet (P. H., aláírás) A tanúsítás érvényessége meghosszabbításának igazolása A berendezés időszakos vizsgálatai: A vizsgálat időpontja Érvényességének lejárta Kijelölt tanúsító szervezet (P. H., aláírás)

8 8 2. melléklet a /2006. (..) GKM rendelethez A mutatványos tevékenység keretében üzemeltethető berendezések, illetve azok veszélyességi osztályba sorolása I. veszélyességi osztályba tartozó mutatványos berendezések: Minden olyan mutatványos berendezés, amelynek magassága (kivéve a II. osztályba felsorolt berendezések), vagy emelési magassága 5 méternél nagyobb, vagy működési sebessége a 10 m/s (36 km/óra) értéket meghaladja, vagy gyorsulása 10 m/s 2 -nél nagyobb. II. veszélyességi osztályba tartozó mutatványos berendezések: a) lánckörhinta b) hernyó körhinta c) óriáskerék d) gokart, quad pálya e) dodgem f) vízi ejtőcsónak g) elvarázsolt kastély (szellemvasút) h) vízifoci i) térélményt nyújtó különböző szerkezetek, szimulátor mozi, j) vízicsúzda, valamint minden olyan mutatványos berendezés, amely nem sorolható az I. vagy a III. veszélyességi osztályba. III. veszélyességi osztályba tartozó mutatványos berendezések: a) gyermekkörhinta b) nem motoros hajóhinta c) gyermekvonat d) gyermekcsónak e) gumiasztal és légvár f) céllövölde g) céldobó játék h) 5 méternél alacsonyabb vízicsúzda i) nyereménykerék j) markoló játék k) képfestő játék l) erőmérő és ügyességmérő játék m) színpad, sátor, bódé tribün, valamint külső energiaforrásról hajtott mutatványos berendezés, ha a használója a beszállószintről 0,3 m-nél kevesebbet emelkedik és a sebessége 1,5 m/s-nál (5,4 km/óránál) kisebb, vagy olyan eszközök, melyeken a felhasználó a saját erejéből ugrik fel rugalmas alátámasztáson, és 1 m-nél magasabbra nem lehet felmászni,

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-

Részletesebben

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési, hírközlési

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 63. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 63. szám MAGYAR KÖZLÖNY 63. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 5., hétfő Tartalomjegyzék 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról 9308 147/2014. (V. 5.) Korm.

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

A Kormány 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelete a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Kormány 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelete a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 17234 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 99. szám A Kormány 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelete a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról A Kormány a személyszállítási szolgáltatásokról

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelete a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról. 1. A rendelet alkalmazási köre

Kormányrendeletek. A Kormány 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelete a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról. 1. A rendelet alkalmazási köre 9308 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 63. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelete a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról A Kormány a közigazgatási hatósági

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények

Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények Március elején megszületett az a kormányrendelet, mely a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről rendelkezik. A kereskedelmi

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról A jogszabály mai napon hatályos állapota 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. ./2015. (.) Korm. rendelete

TERVEZET. A Kormány. ./2015. (.) Korm. rendelete A Kormány./2015. (.) Korm. rendelete a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

Íc g«t : 2012 JuN 2 5,

Íc g«t : 2012 JuN 2 5, Oíwagwyűlés Hivatala Íc g«t : 2012 JuN 2 5, 2012. évi... törvény a termékek piacfelügyeletér ől* Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a má r forgalomban lév

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015.

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. március Készült: 2015. ELŐTERJESZTÉS a személygépkocsival díj

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről OptiJus Opten Kft. 1. 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről A 2011.7.6. óta hatályos szöveg A Kormány az

Részletesebben

1 / 24 2015.03.21. 10:18

1 / 24 2015.03.21. 10:18 1 / 24 2015.03.21. 10:18 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a

Részletesebben

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 89003 A Minisztériumnak küldött összes dokumentumot angol nyelven kell elkészíteni, és az alábbi címre kell elküldeni: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY ÁROP 1.1.3-2008-0002 azonosító számú projekt Műszaki tartalmú jogszabályok egyszerűsítése, szabványok ismertetése TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló GKM rendelet egyszerűsítése

Részletesebben

A rendelet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

A rendelet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában, továbbá a lőfegyverekről és

Részletesebben