TÁVHŐ Üzletág. Panaszkezelés 2015.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁVHŐ Üzletág. Panaszkezelés 2015."

Átírás

1 TÁVHŐ Üzletág 2015.

2 Panaszügyek kezelése Panaszügyek kezelése A felhasználó a távhőszolgáltatással kapcsolatos panaszával, észrevételeivel a szolgáltató kijelölt ügyfélszolgálati irodáihoz, telefonos ügyfélszolgálatához, az üzletág vezetőjéhez vagy a felhasználói érdekképviselethez fordulhat. 1. TÁVHŐ- Ügyfélszolgálat a) A felhasználó részéről, a panaszbejelentések történhetnek személyesen, levélben, telefonon vagy egyéb módon (fax, , stb). - személyesen: általános, nem műszaki jellegű ügyintézés: 6724 Szeged, Vág u. 4., Vízóra ügyintézés, műszaki egyeztetés: 6723 Szeged, Csongor tér 1. - telefonon: , műszaki hibabejelentés (diszpécserszolgálat): faxon: levélben: IKV Zrt. TÁVHŐ Üzletág 6722 Szeged, Dáni u b) A személyesen beérkező panaszokat, hibabejelentéseket az ügyfélfogadó regisztrálja, az írásban beérkező panaszokat pedig szolgáltató titkársága fogadja és felvezeti a nyilvántartásba. c) A panaszbejelentés kivizsgálására, és az intézkedés megtételére első fokon az üzletágvezető által kijelölt szervezeti egység, ügyintéző jogosult és köteles, melyre a Fgytv. 17/B (5) bekezdése szerint 15 nap áll rendelkezésére. A 15 napos válaszadási határidő, helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak indokáról a felhasználót írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatni kell. d) A szóbeli panaszt a szolgáltató azonnal köteles megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. e) Szóbeli panasz esetén, amennyiben a felhasználó a panaszbejelentésre kapott válasszal, illetve intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról köteles jegyzőkönyvet felvenni, annak másolati példányát a felhasználónak személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a felhasználónak átadni, telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a felhasználónak beérkezéstől számított legkésőbb 15 napon belül az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. f) A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat a felhasználó neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a felhasználó panaszának részletes leírása, a felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, 2

3 az üzletág nyilatkozata a felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a felhasználó aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje. g) A panasz elutasítása esetén az üzletág köteles a felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával mely hatóság, vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, melyek az alábbi szervek különböző hatáskörrel: - sel, számlákkal, szolgáltatás minőségével kapcsolatos panaszok Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége (6722 Szeged, Rákóczi tér 1.) - Üzletszabályzatban foglaltak be nem tartásával kapcsolatos bejelentések Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) - Távhőtermelői és távhőszolgáltatói működési engedélyekben előírt követelmények be nem tartása estén Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatala (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 54.) - A fentiekben felsorolt vagy azon kívüli egyéb ügyekben a felhasználó a Csongrád Megyei Békéltető Testülethez is fordulhat (6721 Szeged, Párizsi krt ) 2. TÁVHŐ - Diszpécserszolgálat a) A panaszok, bejelentések telefonon 0-24 órán keresztül, faxon, személyesen vagy levélben (postai és elektronikus) érkezhetnek be a szolgáltatóhoz. - személyesen: 6724 Szeged, Vág u telefonon: faxon: levélben: IKV Zrt. Távhő Üzletág 6722 Szeged, Dáni u b) A személyesen és telefonon beérkező bejelentés feljegyzésre kerül a diszpécser naplóba. A diszpécser naplóba felvett adatok alapján munkalap kerül kiállításra. A munkalap az illetékes ügyintézőhöz kerül, aki az azon szereplő panasz kivizsgálását (hiba elhárítását) köteles a munkalapon szereplő időpontig elvégezni, és erről a bejelentőt tájékoztatni. c) A levélben érkezett bejelentés iktatás után az illetékes ügyintézőhöz kerül, aki köteles a bejelentést kivizsgálni, és 15 napon belül a bejelentőt levélben tájékoztatni a kivizsgálás eredményéről és a megtett intézkedésekről. 3. Hangfelvétel kezelése a) Az ügyfélszolgálatokhoz beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli panaszt, szóbeli bejelentést, valamint az ügyfélszolgálat és a felhasználó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíteni kell. 3

4 b) A hangfelvételt egyedi azonosítószámmal kell ellátni és 5 évig meg kell őrizni, továbbá a felhasználó kérésére, díjmentesen rendelkezésre bocsátani. c) A szolgáltató a hangfelvétel készítésével, megőrzésével, rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kötelezettségéről, továbbá az egyedi azonosítószámról a felhasználót a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni köteles. Kifogás számla ellen a) A szolgáltató a közüzemi számla ellen emelt kifogást köteles megvizsgálni, és annak eredményéről a felhasználót - a kifogás beérkezésétől számított - 15 napon belül tájékoztatni. b) Amennyiben a kifogás helytálló, és a felhasználónak nincs lejárt tartozása a visszatérítés időpontjában, úgy a szolgáltató a visszatérítést, illetve jóváírást a megállapodástól számított 8 napon belül köteles teljesíteni. Ha utólagos térítés illeti meg a szolgáltatót, azt jogosult a helyesbített számla alapján érvényesíteni. c) Amennyiben a számlareklamáció nem jogos, az üzletág köteles erről, illetve a panaszt érintő elszámolási, számlázási kérdésről részletes tájékoztatást adni a felhasználó részére. Kifogás hibás mérés esetén a) A kifogás bejelentése írásban, személyesen vagy telefonon történhet. - írásban: IKV Zrt. TÁVHŐ Üzletág 6722 Szeged, Dáni u személyesen: 6723 Szeged, Csongor tér 1. - telefonon: faxon: b) Az elszámolás alapjául szolgáló mérők Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hiteles állapotban tartásáról (hibák elhárítása, időközi hitelesítés) annak tulajdonosa köteles gondoskodni. c) A fűtési energiát mérő hőmennyiségmérő, a lakossági felhasználók esetén a szolgáltató, a közületi felhasználók esetében a felhasználó tulajdonában vannak. d) Az elszámolás alapját képező mérőberendezésekkel kapcsolatos panaszokat, bejelentéseket nyilvántartásba veszi a szolgáltató vagy az üzletág és a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja azokat, melynek eredményéről 15 napon belül értesíti a felhasználót. e) A lakásokban felszerelt használati melegvízmérő a felhasználó tulajdonában van. Annak javításáról, hitelesítéséről neki kell gondoskodni az észleléstől számított 15 napon belül. f) A vízmérő csere időpontjáról a szolgáltatót értesíteni kell kivéve, ha a mérő cseréjét a szolgáltató végzi. A plombát csak a hőszolgáltató bonthatja fel! Amennyiben a mérőt a szolgáltató szerelte fel, és a mérő garanciális ideje nem járt le, úgy a szolgáltató köteles a mérőt díjmentesen kicserélni. 4

5 g) A szolgáltató tulajdonában lévő, elszámolás alapját képező mérőeszköz mérésügyi megfelelőségét és a mérés technológiai helyének megfelelőségét a felhasználó kérése a szolgáltató köteles a külön jogszabályban meghatározott szervvel megvizsgáltatni amennyiben megalapozott kétsége van annak pontosságáról. - amennyiben a mérőeszköz mérési hibája a mérésügyi előírásokban meghatározott mértéket túllépi, vagy más ok miatt hiteles mérésre alkalmatlan, a mérő vizsgálatával felmerült költséget és a mérőcsere költsége a szolgáltatót terheli, - ha a vizsgálat szerint a mérő helyesen működik, illetőleg a megengedett hibahatárt nem lépi túl, az előbbiekben felsorolt költségeket a szolgáltató a felhasználóra hárítja. Minőségi reklamáció a) Felhasználó, panaszával az 1/a pontban megjelölt ügyfélszolgálati irodákhoz, az üzletág vezetőjéhez, vagy a felhasználói érdekképviseleti szervekhez fordulhat. b) Ha a felhasználó részéről minőségi kifogás érkezik, a szolgáltató köteles azt legkésőbb 15 munkanapon belül kivizsgálni. A vizsgálat eredményéről, illetve az esetleges hiba kijavításáról a felhasználót írásban kell értesíteni. c) A felhasználói jogviták bírósági úton kívüli rendezése érdekében, a felhasználó kérelmet terjeszthet elő az illetékes békéltető testületnél. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a felhasználó a szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A továbbiakban a felhasználó sérelmének orvoslását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól, a Szeged Megyei Jogú Város Jegyzőjétől, vagy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségétől kérheti. d) Abban az esetben, ha a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, az önkormányzat jegyzője, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség vizsgálatával, megállapításaival a felhasználó nem elégedett, úgy a Szegedi Járásbírósághoz fordulhat sérelmének jogorvoslata érdekében. A szolgáltató - a lehetőségeihez mérten - maximálisan törekszik arra, hogy felhasználóit folyamatosan tájékoztassa azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson a távhőszolgáltatás speciális világában eligazodni, és ezáltal hozzájárulni a gördülékenyebb ügyintézésekhez. Szabályozza évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 17/A-B-C.. 5

6 sel kapcsolatos elérhetőségek IKV Zrt. TÁVHŐ Üzletág Panaszbejelentés Postai úton: 6722 Szeged, Dáni u Személyesen: 6724 Vág u. 4. Telefonon: 62/ Faxon: 62/ en: Hibabejelentés 0-24h: Postai úton: 6722 Szeged, Dáni u Személyesen: 6724 Vág u. 4. Telefonon: 62/ Faxon: 62/ en: Csongrád Megyei Békéltető Testület Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt Telefon: 62/ /mellék 118 Fax: 62/ Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Cím: 1054 Budapest, Bajcsy Zs. út. 52. központi telefon: 1/ központi fax: 1/ web: Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Telefon: 62/ Fax: 62/ Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. Posta cím: 6701 Szeged, Pf.: 1096 Telefon: 62/ Fax.: 62/ web: Szegedi Járásbíróság Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4. Postacím: 6720 Szeged, Pf.: 424 Központi telefon: 62/ Központi fax: 62/

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft szolgáltató

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft szolgáltató ASZF. 12. sz. melléklet. 4-Com Távközlési Szolgáltató Kft szolgáltató Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

SÁGHY-SAT SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. szolgáltató

SÁGHY-SAT SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. szolgáltató 1 SÁGHY-SAT SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes

Részletesebben

M7 Group S.A. szolgáltató. [ a

M7 Group S.A. szolgáltató. [ a M7 Group S.A. szolgáltató [ a tagja ] Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás nyilvános televízió-műsorelosztási

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1.) A szabályzat célja A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

A közszolgáltatók panaszkezelése és ügyfélszolgálata

A közszolgáltatók panaszkezelése és ügyfélszolgálata A közszolgáltatók panaszkezelése és ügyfélszolgálata 1. Az Fgytv. szabályai a közszolgáltatók által működtetett ügyfélszolgálatok vonatkozásában A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás a

Részletesebben

Panaszkezelési eljárásunkat az 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről hatályos rendelkezéseinek alkalmazásával alakítottuk ki.

Panaszkezelési eljárásunkat az 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről hatályos rendelkezéseinek alkalmazásával alakítottuk ki. Tisztelt Ügyfeleink! A Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. a szolgáltatásait jelenleg több mint 110 település önkormányzata és több mint 150 ezer fős lakossága, valamint a hozzájuk tartozó intézményhálózat

Részletesebben

A hálózat kiépítésével, átépítésével, előfizetői szolgáltatások műszaki minőségével hibabejelentő szolgálat működésével kapcsolatos vita esetén:

A hálózat kiépítésével, átépítésével, előfizetői szolgáltatások műszaki minőségével hibabejelentő szolgálat működésével kapcsolatos vita esetén: SELTECH BT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA 1. Szolgáltató adatai: Név: Seltech Elektronikai Bt (Seltech Bt) Székhely: 6050 Lajosmizse, Rákóczi u.27/b. Cégjegyzékszám: Cg.: 06.03.640100 Internetes

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére I. A panaszügyintézés általános elvei PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére A panasz számunkra nem más, mint önkéntes segítség az ügyféltől, hogy minél jobban kielégíthessük

Részletesebben

A panaszkezelés, panaszügyintézés legfontosabb előírásai

A panaszkezelés, panaszügyintézés legfontosabb előírásai A panaszkezelés, panaszügyintézés legfontosabb előírásai A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége a hozzá beérkező fogyasztói panaszok alapján azzal szembesült, hogy bizonyos esetekben a fogyasztók

Részletesebben

i-tv Zrt. szolgáltató

i-tv Zrt. szolgáltató i-tv Zrt. szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás (nyilvános

Részletesebben

Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató

Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. május 11. napjától visszavonásig Hatályba léptette: 2015. május 11. napján

Részletesebben

Techno-Tel Kft. tagja. Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján

Techno-Tel Kft. tagja. Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján Techno-Tel Kft. a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás (nyilvános televízió-műsorelosztási

Részletesebben

HFC-Network Kft. szolgáltató

HFC-Network Kft. szolgáltató HFC-Network Kft. szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás (nyilvános

Részletesebben

Dual-Plus Kft. szolgáltató. tagja. Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján

Dual-Plus Kft. szolgáltató. tagja. Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján Dual-Plus Kft. szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás (nyilvános

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény (továbbiakban: FNYSZ) biztosítja, hogy a tag és csatlakozott munkáltató (továbbiakban: Ügyfél) az FNYSZ magatartására, tevékenységére

Részletesebben

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA A hatálybalépés időpontja: 2013. február 15. TARTALOMJEGYZÉK Előszó

Részletesebben

AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE NYILVÁNOS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA (HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 21-TŐL)

AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE NYILVÁNOS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA (HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 21-TŐL) AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE NYILVÁNOS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA (HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 21-TŐL) Az ING Bank N.V. (a holland jog szerint alapított és működő társaság, amelynek székhelye:

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Üzletszabályzat VÁLTOZAT SZÁMA: 2 AZONOSÍTÓ JEL: SZ-14. 2013. augusztus 15. Készítette: jogi és igazgatási osztályvezető. ügyvezető igazgató

Üzletszabályzat VÁLTOZAT SZÁMA: 2 AZONOSÍTÓ JEL: SZ-14. 2013. augusztus 15. Készítette: jogi és igazgatási osztályvezető. ügyvezető igazgató 1203 VÁLTOZAT SZÁMA: 2 AZONOSÍTÓ JEL: SZ-14 Üzletszabályzat 2013. augusztus 15. Készítette: jogi és igazgatási osztályvezető Ellenőrizte: ügyvezető igazgató Jóváhagyta: Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2015. augusztus 12.-től I. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1. Az AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat Ügyfélszolgálat rendje Biztosítási Alkuszi ügyfelek részére

Panaszkezelési szabályzat Ügyfélszolgálat rendje Biztosítási Alkuszi ügyfelek részére Panaszkezelési szabályzat Ügyfélszolgálat rendje Biztosítási Alkuszi ügyfelek részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Bevezetés A Pannon Holding Hungary Zrt. (székhely:7622 Pécs, Liszt Ferenc

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 17/2015. számú határozatával 2015. április 23-án Hatályba lépés napja: 2015. május 27. Az Igazgatótanács nevében IT Elnök Verziószám: v2_20150423 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. A PANASZKEZELÉS ÁLTALÁNOS ELVEI... 3 2. A PANASZKEZELÉSI FOGALMAK... 3 2.1. A panasz fogalma... 3 2.2. Az Ügyfél (Panaszos)

Részletesebben

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt.

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2013. január 1-től 1 Jogszabályi hivatkozások: 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzat

HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzat HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat Ezen szabályzatot az Igazgatóság 27/2014 (07.28.) számú határozatával helyezte hatályba. Alkalmazását 2014.08.01.

Részletesebben

UNIQA Biztosító Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

UNIQA Biztosító Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT UNIQA Biztosító Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 1-től 1. Panasznak minősül az UNIQA Biztosító Zrt. [továbbiakban: Biztosító] tevékenységével, szolgáltatásával, termékével szemben

Részletesebben

AZ EURÓPAI UTAZÁSI BIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UTAZÁSI BIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA PANASZKEZELÉS Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580 www.eub.hu ugyfelszolgalat@eub.hu A szabályzat célja AZ EURÓPAI UTAZÁSI BIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT Kiadás: 01 Panaszkezelési szabályzat Oldal: 10 Hatályos: 2014.08.22. Módosítás: Hivatkozás 1 A Solar Capital Markets

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013.

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az irányadó hatályos jogszabályok

Részletesebben