HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3000 HATVAN, KOSSUTH TÉR 15. SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRİL ÉS A PANASZÜGYINTÉZÉSRİL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3000 HATVAN, KOSSUTH TÉR 15. SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRİL ÉS A PANASZÜGYINTÉZÉSRİL"

Átírás

1 HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3000 HATVAN, KOSSUTH TÉR 15. SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRİL ÉS A PANASZÜGYINTÉZÉSRİL A szabályzatot az Igazgatóság március 9. napján megtartott ülésén megtárgyalta és a 13/2011. március 9. számú határozatával jóváhagyta. Jelen szabályzat április 1-tıl hatályos.. Igazgatóság elnöke

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELLÁTÁSA SZERZİDÉSKÖTÉS ELİTTI TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG PANASZOK INTÉZÉSE

3 1 Bevezetés A hitelintézeti munka bizalmi munka: bizalom az ügyfél részérıl a takarékszövetkezet irányába, bizalom a takarékszövetkezet részérıl az ügyfél iránt. Nem lehet teljes mértékben elkerülni, hogy az ügyfél és a takarékszövetkezet kapcsolatában ne adódjanak nézetkülönbségek, vitás helyzetek, ezért nagyon fontos ezeknek a megfelelı kulturált kezelése és jogszerő megoldása. A fogyasztóvédelemrıl, a panaszok és közérdekő bejelentések intézésérıl szóló jelen szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) megalkotásának és hatályba léptetésének jogi alapját: - a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló1996. évi CXII. Törvény (Hpt.), - a fogyasztóvédelemrıl szóló évi CLV. törvény (Fgy.tv.), - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. Törvény (Fttv.), - a gazdasági reklámtevékenység alapvetı feltételeirıl és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. Törvény (Grtv.), - A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérıl szóló évi CXXXV. Törvény (Psztv.) - a PSZÁF elnökének 14/2001. számú ajánlása a pénzügyi szervezetek ügyfélszolgálati tevékenységérıl, - a 15/2001. számú a fogyasztók pénzügyi szervezetek általi tájékoztatásáról szóló ajánlása, - a PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 9/2006. (XI. 7.) számú ajánlása a lakossági hitelezés elızetes ügyfél-tájékoztatási és fogyasztóvédelmi elveirıl, - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. Törvény (Tpvt.), - a pénzügyi szektorban érvényesülı fogyasztóvédelem hatékonyságának növeléséhez szükséges egyes kérdésekrıl szóló 153/2009. (VII. 23.) számú kormányrendelet képezi. 2 Általános rendelkezések A Szabályzat két nagy területet fog át: - a fogyasztók (ügyfelek) tájékoztatását, az ügyfélszolgálati tevékenységet, valamint - a panaszok és közérdekő bejelentések intézését. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed: - a takarékszövetkezet egészének mőködésére, vonatkozó javaslatokra, észrevételekre, - a fogyasztók (ügyfelek) teljes körő tájékoztatására, - az egyedi panaszok bejelentésének és azok intézésének módjára. Területi hatálya kiterjed: - a központra és - kirendeltségeire. Személyi hatálya: a takarékszövetkezet valamennyi alkalmazottjára kiterjed. 3

4 Fogyasztó: a takarékszövetkezet valamennyi ügyfele (pl. akikkel egy adott jogviszony létrejön, akik számára a takarékszövetkezet szolgáltatást teljesít), beleértve azokat is, akik a takarékszövetkezet szolgáltatásaival, termékeivel (továbbiakban: szolgáltatásokkal) kapcsolatos tájékoztatás, reklám vagy ajánlat címzettjei. A takarékszövetkezet Felügyelı Bizottsága és Igazgatósága évenként egy alkalommal a belsı ellenır beszámolója keretében - tájékoztatást kap az ügyfélszolgálati tevékenység és a panaszügyek intézésérıl, tapasztalatokról. 3 Ügyfélszolgálati tevékenység 3.1 Az ügyfélszolgálat ellátása A takarékszövetkezet, mint pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet ügyfélszolgálatot mőködtet: - a fogyasztók tájékoztatására, - a fogyasztói bejelentések intézésére, - a panaszok kivizsgálására és intézésére. A takarékszövetkezet valamennyi, az ügyfelek számára nyitva álló helyisége ügyfélszolgálatnak minısül. Az ügyfélszolgálat mőködési rendje, félfogadási ideje megegyezik a kirendeltség és a takarékszövetkezet központjának mőködési rendjével. Az ügyfélszolgálat mőködtetéséért a kirendeltség vezetıje a felelıs. Az ügyfélszolgálati tevékenység a helyi adottságokhoz, sajátosságokhoz igazodik. Elsısorban a személyes ügyfélfogadás a meghatározó. Az ügyfélszolgálat megvalósulhat: - szóban - írásban Az ügyfélszolgálattal szemben támasztott követelmények: - az ügyfélszolgálati helyiség legyen könnyen elérhetı, illetve az ott nyújtott szolgáltatások legyenek könnyen igénybe vehetık, - az ügyfél kérdéseire gyors, pontos, közérthetı válaszokat kell adni, és a problémáikat a legegyszerőbb, leggyorsabb eljárásban rendezni, hogy az ügyfél idejét a lehetı legkisebb mértékben vegye igénybe, - az ügyfélszolgálati helyiségben az ügyfelek tájékozódását és tájékoztatását elısegítı információs anyagokat kell elhelyezni, - az ügyfélszolgálati helyiségben kell biztosítani a létrejött jogviszonyhoz közvetlenül kapcsolódó, valamint a fogyasztó jogait érintı dokumentumok hozzáférését, az ezekbe történı betekintést, figyelemmel a banktitokra és más korlátozó feltételekre is, 4

5 - A szerzıdés megkötése elıtt írásban - közérthetı, egyértelmő és részletes tájékoztatást kell adni az esetleges fogyasztói panaszokkal foglalkozó szervekrıl (megnevezésük, címük), - az ügyfélszolgálati tevékenységet érintı változásokról (cím, telefonszám, munkarend változása, stb.) hirdetmény, közlemény útján kell tájékoztatni az ügyfeleket. A jogszabályra történı hivatkozás esetén az ügyfél kérésére a jogszabályi helyet ismertetni kell, és közérthetı magyarázatot kell adni hozzá. Írásbeli hirdetés során a számszerő elırejelzések közlése esetén jelezni kell, hogy az adatok csak tájékoztató jellegőek (pl. várható hozam). A tájékoztatás félrevezetı adatot, téves következtetésre alkalmas elemzéseket nem tartalmazhat. Reklám útján történı tájékoztatás esetén: - a reklám egyértelmő, közérthetı és jól áttekinthetı, olvasható legyen, - tartalmazza a takarékszövetkezet pontos megnevezését, szükség szerint az érintett kirendeltség(ek) címét, stb., - a kínált termék azonosítására alkalmas információt vagy jogszabályban elıírt kötelezı adatot (pl. THM, EBKM ), - a takarékszövetkezet a termékek ismertté tétele, illetıleg értékesítése céljából alkalmazott bármilyen (marketing) akcióval kapcsolatban adjon pontos, közérthetı tájékoztatást, - a takarékszövetkezet ne küldjön a fogyasztónak közvetlen postai úton reklámanyagot, ha ezt a fogyasztó kifejezett rendelkezéssel megtiltotta. 3.2 Szerzıdéskötés elıtti tájékoztatási kötelezettség A takarékszövetkezet minden alkalmazottját tájékoztatási, együttmőködési kötelezettség terheli a fogyasztóval szemben a szerzıdés megkötését megelızıen. Az ügyfél részére olyan tájékoztatást kell adni, amely egyértelmő, közérthetı, és nem téveszti meg a fogyasztót. A tájékoztatás terjedjen ki: - a szerzıdéshez kapcsolódó minden lényeges körülményre (pl. esetleges kockázatokra, díjakra és költségekre, feleket megilletı jogokra és kötelezettségekre, a termékhez kapcsolódó és a fogyasztó védelmét szolgáló intézményekre, stb.), - a takarékszövetkezet által teljesítendı rendszeres és esetenkénti tájékoztatás szabályaira, annak módjára és idıpontjára, - a szerzıdés egyoldalú módosításának eseteire (a takarékszövetkezet részérıl), - és minden olyan lényeges feltételre, amely jogszabály alapján válik a szerzıdés részévé. A termékismertetés során elmondott és a megkötendı szerzıdésbe foglalt feltételek közötti összhangot biztosítani szükséges. Külön figyelmet kell fordítani a tájékoztatás során, az érdekeit csak korlátozottan képviselni képes fogyasztókra (gyermekek, idısek, stb.). 5

6 4 Panaszok intézése A fogyasztó (ügyfél) és a takarékszövetkezet közötti jogviszony keretében sor kerülhet vitás kérdések keletkezésére, melyek bejelentések, panaszok formájában jelennek meg. Panasz: a takarékszövetkezet tevékenységével, szolgáltatásával, termékével szemben felmerülı minden olyan egyedi kérelem, vagy reklamáció, amelyben a panaszos a takarékszövetkezet eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmő igényét megfogalmazza. Nem minısül panasznak, ha az ügyfél a takarékszövetkezettıl általános tájékoztatást, véleményt, vagy állásfoglalást igényel. A panaszos lehet természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság vagy más szervezet, aki valamely pénzügyi szervezet szolgáltatását igénybe veszi, vagy a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat címzettje. A panasz képviselı vagy meghatalmazott útján történı benyújtása esetén a takarékszövetkezet vizsgálja a benyújtási jogosultságot, amelyet a benyújtó meghatalmazással igazol. A panaszos neve mellett fel kell tüntetni a panaszos - törvényes, illetve meghatalmazotti - képviselıjeként eljáró, panaszbenyújtó természetes személy nevét is (pl. vállalat képviselıje, természetes személy meghatalmazottja, stb.). Meghatalmazás hiányában a pénzügyi szervezet közvetlenül a panaszoshoz fordul az ügyintézés gyorsítása érdekében. Panaszosnak tekintendı azonban az a személy is, aki a takarékszövetkezet eljárását nem valamely konkrét szolgáltatással, hanem egyéb, a szolgáltatással összefüggı tevékenységével (pl. hirdetés) kapcsolatban kifogásolja. Panaszkezelés: 1. A takarékszövetkezet biztosítja, hogy az ügyfél a panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse. 2. A személyes szóbeli panasz a kirendeltségeken és a takarékszövetkezet központjában, nyitvatartási idıben tehetı. A telefonon történı panaszbejelentésre a Takarékszövetkezet az év minden napján 24 órás ügyfélszolgálati elérhetıséget biztosít a kék számon. Elektronikus panasz bejelentést a takarékszövetkezet folyamatosan fogadja. 3. A telefonon történı panaszkezelés esetén a takarékszövetkezet biztosítja az ésszerő várakozási idın belüli hívásfogadást és ügyintézést. 4. Telefonon történı panaszkezelés esetén az ügyfélszolgálat és az ügyfél közötti telefonos kommunikációról hangfelvétel készül, amely egy évig kerül megırzésre. Az ügyfél kérésére biztosítja a hangfelvétel visszahallgathatóságát, továbbá térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a hangfelvételrıl készült hiteles jegyzıkönyvet. 6

7 5. A takarékszövetkezet a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, takarékszövetkezet a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról panaszbejelentıt/jegyzıkönyvet (3. sz. mell.) vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. 6. Ha a panaszt azonnal kivizsgálása nem lehetséges, a takarékszövetkezet a panaszról panaszbejelentıt/jegyzıkönyvet (3. sz. mell.) vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. 7. A takarékszövetkezet - az 5. és 6. ponttal kapcsolatos, valamint az írásbeli panasszal kapcsolatos, - indoklással ellátott álláspontját a panasz közlését követı 30 napon belül megküldi az ügyfélnek. Bejelentés: olyan körülményre (hibára, hiányosságra) hívja fel a figyelmet, amelynek megszüntetése, orvoslása a takarékszövetkezet és a vele kapcsolatban álló közösség érdekeit szolgálja. A bejelentés egyúttal javaslatot is tartalmazhat. A bejelentések és panaszok (továbbiakban: panasz) benyújthatóak: - írásban (vásárlók könyvében tett bejegyzés, levél útján személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben), vagy - szóban (személyesen, telefonon) - majd a késıbb meghatározottak szerint írásba foglalva-, - a takarékszövetkezet központjába vagy, - valamennyi kirendeltségébe. A takarékszövetkezethez benyújtott panaszokat köztük a névtelen bejelentéseket is minden kirendeltség köteles befogadni. A panaszok intézésérıl és más fórumhoz történı bejelentésrıl szóló tájékoztatót (1. számú melléklet) az ügyféltérben jól látható helyen kell kifüggeszteni. Személyesen benyújtott panasz esetén, a panaszos megkapja az általa benyújtott panasznyomtatvány egy, az átvétel igazolásával ellátott eredeti példányát. A kirendeltségeken és a központban az ügyfelek panaszairól, valamint azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekrıl nyilvántartást kell vezetni, amely a 2. számú melléklet szerinti adatokat tartalmazza. Év végén a kirendeltség vezetı, a központban a központi adminisztrátor zárja le a nyilvántartást és nyitja meg a következı évet. A sorszámozás minden évben az 1. sorszámmal kezdıdik. A panaszok külön nyilvántartása nem érinti az általános ügykezelésre vonatkozó rendelkezéseket (az iktatásnak azok szerint meg kell történni). A külön nyilvántartás az irattári anyagokon belüli elkülönítést és tárolást segíti, azaz a panaszügyeket a többi iratanyagtól elkülönítetten kell a kirendeltségen és a központban tárolni. 7

8 a.) Amennyiben a panaszt szóban személyesen nyújtják be, úgy azt az ügyintézı, - ha ez lehetséges azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, az ügyintézı a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról - az ügyfél kérésére - írásba kell foglalni az erre rendszeresített panaszbejelentın/jegyzıkönyvön (3. sz. melléklet), majd annak egy másolati példányát az ügyfélnek átadni, amelyet a panaszt tevı is aláír. b.) A takarékszövetkezet központjában telefonon tett panasz esetén a beszélgetést a takarékszövetkezet hangfelvétellel rögzíti; biztosítja a hangfelvétel visszahallgathatóságának lehetıségét, továbbá a hangfelvételrıl készült jegyzıkönyvet. A hangfelvételrıl hiteles jegyzıkönyv készítése a központi adminisztrátor feladata. c.) A kirendeltségre postán vagy telefaxon írásban érkezett panaszt, nyilvántartásba kell venni, és másolatot kell készíteni róla. Az eredeti példányt (ha postán érkezett a borítékkal együtt) 3 munkanapon belül, postai úton a központba a titkárságra - kell továbbítani a kivizsgálás céljából. A másolatot a kirendeltség irattározza. A központba továbbított panasz mellé szükséges az ügyintézı írásos véleménye és a valós tények leírása. d.) A bejelentı által a Takarékszövetkezet központjába beérkezı panaszok esetén a panasz kivizsgálására, a panaszos levél kiszignálása útján az elnök ügyvezetı ad utasítást. A beérkezéstıl számított 30 napon belül a panaszt ki kell vizsgálni, és a kivizsgálás eredményérıl a panaszost értesíteni kell. e.) Amennyiben a panaszos, panaszával közvetlenül a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez fordul; A Felügyelet az írásos fogyasztói bejelentést 15 napon belül megvizsgálja, majd amennyiben azonnali intézkedést nem igényel az érintett pénzügyi szervezetnek észrevételezésre, kivizsgálásra továbbítja, A takarékszövetkezet a bejelentés kivizsgálásának eredményét tartalmazó észrevételt 30 napon belül a Felügyeletnek küldi meg, Majd a takarékszövetkezet elıbbi tájékoztatása alapulvételével a bejelentéssel kapcsolatban a bejelentıt közvetlenül a Felügyelet tájékoztatja. (A bejelentı Felügyelet általi tájékoztatását bár törvény kötelezi, ez azonban nem zárja azt ki, hogy a takarékszövetkezet a panasz nyomán a fogyasztót megkeresse és megállapodjon vele.) f.) A közvetlenül a Felügyelethez benyújtott ügyfélpanaszt a Felügyelet - a takarékszövetkezethez történı továbbítás során egy kijelölt, felelıs személy részére továbbítja. A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet által a Felügyelet felé lejelentett felelıs személy: Kertesiné Kelemen Ágnes belsı ellenır A kijelölt személy tevékenysége, csak a Felügyelettel történı kapcsolattartásra terjed ki, a részére postázott panaszok kivizsgálására is, csak az elnök ügyvezetı jogosult utasítást adni. A panasz kivizsgálására kijelölt személy további feladata még a 4. számú melléklet kitöltése, amely a PSZÁF felé történı adatszolgáltatáshoz szükséges. 8

9 A panaszokat és a kapcsolódó iratokat összerendezve, évenként és növekvı sorszám szerint kell irattározni. A panaszosnak küldendı válaszban közérthetıen kell jelezni a panasz elfogadásának tényét, a panaszt kiváltó okok megszüntetésére tett intézkedés(eke)t és esetleges egyet nem értés esetén a jogorvoslati lehetıségek ismertetését. Ha a panaszt el kell utasítani, úgy ennek részletes, közérthetı és egyértelmő indoklását kell megadni. Ebben az esetben különösen fontos a jogorvoslati lehetıségekrıl korrekten tájékoztatni a panaszost, mivel további fórumokhoz fordulhat panaszának kedvezı elbírálása miatt. A panaszokat és arra adott válaszokat három évig kell megırizni, és azt a Felügyelet kérésére bemutatni. A belsıellenırzés évente, téma- és célvizsgálat keretében ellenırzi a panaszügyek kezelését, elintézését. E szabályzatot az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben kell kifüggeszteni, valamint a Takarékszövetkezet honlapján közzétenni. 9

10 Tisztelt Ügyfelünk! 1. számú melléklet Tájékoztató (hirdetmény) a panaszok intézésérıl és más fórumokhoz történı bejelentésrıl A takarékszövetkezetre, illetve az alkalmazottakra vonatkozó panaszát szóban vagy írásban teheti meg. Szükség esetén a szóbeli bejelentést írásba foglaljuk. A panaszbejelentés eredeti példányát a központba juttatjuk el a reklamáció kivizsgálása érdekében. A kivizsgálás és az elintézés módjáról legkésıbb 30 napon belül írásban tájékoztatjuk. A panaszügyintézés ügyfélfogadási ideje megegyezik a kirendeltség és a takarékszövetkezet központjának mőködési rendjével. A panaszügyintézés helyeit, levelezési címeit, telefax számait e melléklet tartalmazza, ezen kívül, a telefonon történı panaszbejelentésre a Takarékszövetkezet az év minden napján 24 órás ügyfélszolgálati elérhetıséget biztosít a kék számon, ahol hangrögzítés történik. Elektronikus panasz bejelentést a takarékszövetkezet folyamatosan fogadja a központi címen. Amennyiben a vizsgálat eredménye az Ön számára nem elfogadható, úgy a területileg illetékes Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett mőködı Békéltetı Testülethez fordulhat az alábbi címeken írásbeli kérelmével a peren kívüli egyezség érdekében: 3300 Eger, Faiskola út 15. Tel.: 36/ Salgótarján, Alkotmány út 9/A. Tel.: 32/ Budapest, Krisztina Krt. 99. Tel.: 1/ A kérelmet a Békéltetı Testület elnökéhez írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell: - a panaszos nevét, lakcímét, vagy tartózkodási helyét, - a panasszal érintett gazdálkodó szervezet nevét és címét, - a panasz rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és bizonyítékokat, - panaszos nyilatkozatát a panaszügy rendezésének megkísérlésérıl, - a tanács döntésére irányuló indítványt. Észrevétellel, panasszal élhet még: Heves Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség Eger, Kossuth út 9. tel.: 36/ Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség Budapest, VII., József krt. 6. tel.: 1/ Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. tel.: 1/ Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága 10

11 A panaszügyintézés helyei, levelezési címei, és telefax számai a következık: Kirendeltség Postai cím Fax Hatvan 3000 Hatvan, Kossuth tér / Hort 3014 Hort, Ady E. u. 2/a. 37/ Boldog 3016 Boldog, Hunyadi u / Csány 3015 Csány, Kossuth u / Ecséd 3013 Ecséd, Szabadság u / Rózsaszentmárton 3033 Rózsaszentmárton, Deák u. 2/a. 37/ Heréd 3011 Heréd, Rákóczi u / Nagykökényes 3012 Nagykökényes, Szabadság u / Apc 3032 Apc, Mária u / Lırinci 3021 Lırinci, Szabadság tér 3. 37/ Újhatvan 3000 Hatvan, Rákóczi u / Petıfibánya 3023 Petıfibánya, Mária u / Budapest 1122 Bp. XII. Krisztina krt.19. 1/ Zagyvaszántó 3031 Zagyvaszántó, Rákóczi / Ecseg 3053 Ecseg, Hısök tere 1. 32/ Csécse 3052 Csécse, Rákóczi út 61, 32/ Hasznos 3065 Hasznos, Alkotmány út / Jobbágyi 3063 Jobbágyi, Hunyadi út 1. 32/ Mátraszılıs 3068 Mátraszılıs, Tanács út 1. 32/ Mátraverebély 3077 Mátraverebély, Vasút út / Nagybárkány 3075 Nagybárkány, Rákóczi út 97/2. 32/ Lucfalva 3129 Lucfalva, Rákóczi út 59 32/ Pásztó 3060 Pásztó, Fı út / Szurdokpüspöki 3064 Szurdokpüspöki, Szabadság tér 1. 32/ Tar 3073 Tar, Szondi út 82/A 32/ Hatvan Központ 3000 Hatvan, Kossuth tér /

12 2. számú melléklet Nyilvántartás adatai az ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekrıl Sorszám, Panaszos (bejelentı) neve, lakcíme, A panasz (bejelentés) tárgya (esemény vagy tény megjelölése), A panasz leírása, A panasz benyújtásának idıpontja, Az érintett egység (személy) neve, A panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírása, A panasz elutasítása esetén annak indoklása, Az intézkedés teljesítésének határideje, Az intézkedés végrehajtásáért felelıs személy neve, A panasz megválaszolásának idıpontja, Megjegyzés. 12

13 Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Kirendeltség.. 3. számú melléklet Ikt.sz.:../20.. Panaszbejelentı/Jegyzıkönyv a pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban tett panaszról (bejelentés) Panaszos (bejelentı) neve:. Lakcíme: Tel. száma:. A panasz (bejelentés) dátuma:. év. hó. nap A panasz (bejelentés) leírása:... panaszos (bejelentı) aláírása A panasz (bejelentés) átvételének idıpontja: év, hó, nap Átvevı ügyintézı aláírása: A panasz (bejelentés) kapcsán érintett ügyintézı észrevétele:.... aláírás: Az intézkedés teljesítésének határideje: év, hó, nap A végrehajtásért felelıs személy megnevezése: A panasz (bejelentés) elintézésének módja/leírása (A takarékszövetkezet központja tölti ki.)... Bejelentı (panaszos) cégszerő aláírás Dátum: aláírás : 13

14 4. számú melléklet PANASZOS NEVE: PANASZÜGY MEGNEVEZÉSE: TÁJÉKOZTATÁSI HIÁNYOSSÁG NYILVÁNTARTÁSI, ÜGYVITELI HIBA ÁRFOLYAMHASZNÁLAT, -KÜLÖNBÖZET ELSZÁMOLÁS, MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSE SZOLGÁLTATÁS MINİSÉG, ÜGYFÉL- KISZOLGÁLÁS MINİSÉGE KAMAT, HOZAM MÉRTÉKE KHR (BAR) LISTA EGYÉB JUTALÉK, DÍJ, KÖLTSÉG MÉRTÉKE PANASZÜGY TÍPUSA: HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS PANASZ, EZEN BELÜL: FOGYASZTÁSI HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS PANASZ LAKÁSHITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS PANASZ EGYÉB, JELZÁLOG ALAPÚ HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS PANASZ BETÉTI KONSTRUKCIÓKKAL KAPCSOLATOS PANASZ SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS PANASZ ELEKTRONIKUS BANKOLÁSSAL KAPCSOLATOS PANASZ BANKKÁRTYAMŐVELETEKKEL KAPCSOLATOS PANASZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS PANASZ LÍZINGGEL KAPCSOLATOS PANASZ EGYÉB TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS PANASZ KELT: ALÁÍRÁS: 14

KISZOMBOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

KISZOMBOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KISZOMBOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva a XI/4/2012. (12.19.) számú Igazgatósági határozat alapján. Tartalom I. Bevezetés... 3 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéki Körzeti Takarékszövetkezet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Igazgatósága a 99/2011.(09.28.) számú határozattal elfogadta,

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRİL

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRİL Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÜGYVITELI SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRİL A Szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága 2010. március 31. napján tartott ülésén a 33/2010.(03.31.) számú

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Takarékszövetkezet Igazgatósága 2014.02.06-án a 9/2014/2 számú határozatával elfogadta. Érvénybelépésének időpontja: 2014. március 01. Kiss Gizella elnök-ügyvezető

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 7. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Elıterjesztı: Jogi osztály

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága a 7/2011-2/5 b.2 számú határozattal elfogadta, mely 2011. március 1 napjától hatályos, egyben a korábbi szabályzat

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122. A PESTI HITEL Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Panasz-ügyintézési szabályzata A Pesti Hitel ZRt. az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, az azokban meghatározott

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZAT

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZAT Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. sz. Tel: 52/531-557, 52/417-497/101, 102 Fax: 52/417-497/103 E-mail: kozpont@fonix.tksz.hu Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Jelen szabályzat az Igazgatóság 2012. december 18-i ülésén a VI/6.9/2012. számú határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben 2013. január 1. napjától hatályos.

Részletesebben

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1.

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1. BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben 2014. augusztus 1. I. Bevezető rendelkezések A BG Magyarország Lízing Zártkörűen

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Előterjesztő: Compliance Ellenőrizte: Belső

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2015. március 11. napjától. 1. oldal / 7 Panaszkezelési szabályzat A QUAESTOR Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) az ügyfelek

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2015. augusztus 12.-től I. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1. Az AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZAT

FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZAT A Szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. május 23. napján tartott ülésén az V/6/2012 (05.23.) számú Igazgatósági határozatával

Részletesebben

Panasz-ügyintézési Szabályzat. Jóváhagyó határozat száma: 1/2014. (2014. 04. 30.) számú Igazgatósági határozat

Panasz-ügyintézési Szabályzat. Jóváhagyó határozat száma: 1/2014. (2014. 04. 30.) számú Igazgatósági határozat Panasz-ügyintézési Szabályzat Szabályzat száma: JOG-009/2011. Hatálybalépés dátuma: 2014. április 30. Jóváhagyó határozat száma: 1/2014. (2014. 04. 30.) számú Igazgatósági határozat Elkészítésért és aktualizálásáért

Részletesebben

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt.

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2013. január 1-től 1 Jogszabályi hivatkozások: 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. A PANASZKEZELÉS ÁLTALÁNOS ELVEI... 3 2. A PANASZKEZELÉSI FOGALMAK... 3 2.1. A panasz fogalma... 3 2.2. Az Ügyfél (Panaszos)

Részletesebben

SZABÁLYZAT a fogyasztóvédelemről, a panaszok intézéséről

SZABÁLYZAT a fogyasztóvédelemről, a panaszok intézéséről Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 3. SZABÁLYZAT a fogyasztóvédelemről, a panaszok intézéséről A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta,

Részletesebben

AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE NYILVÁNOS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA (HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 21-TŐL)

AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE NYILVÁNOS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA (HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 21-TŐL) AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE NYILVÁNOS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA (HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 21-TŐL) Az ING Bank N.V. (a holland jog szerint alapított és működő társaság, amelynek székhelye:

Részletesebben

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PANASZKEZELÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PANASZKEZELÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: 1/2012/0289. 6/2012. SZÁMÚ VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PANASZKEZELÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZATA A jelen Szabályzatot a Takarék Alapkezelő Zrt. igazgatóságának jogkörében

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzat

HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzat HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat Ezen szabályzatot az Igazgatóság 27/2014 (07.28.) számú határozatával helyezte hatályba. Alkalmazását 2014.08.01.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére I. A panaszügyintézés általános elvei PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére A panasz számunkra nem más, mint önkéntes segítség az ügyféltől, hogy minél jobban kielégíthessük

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM KFT.-NÉL

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM KFT.-NÉL PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM KFT.-NÉL (a 2013. január 01. napján hatályba lépett szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.01.01. napjától ( módosítva 2014.10.06.)

Részletesebben

Panasz-ügyintézési Szabályzat. Jóváhagyó határozat száma: 11/2014. (2014.07.29) számú Igazgatósági határozat

Panasz-ügyintézési Szabályzat. Jóváhagyó határozat száma: 11/2014. (2014.07.29) számú Igazgatósági határozat Panasz-ügyintézési Szabályzat Szabályzat száma: JOG-009/2011. Hatálybalépés dátuma: 2014. augusztus 01. Jóváhagyó határozat száma: 11/2014. (2014.07.29) számú Igazgatósági határozat Elkészítésért és aktualizálásáért

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2013. szeptember 30.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2013. szeptember 30. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés dátuma: 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 0. A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 3 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2. ALAPELVEK...

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről. 5. sz.

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről. 5. sz. 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről 5. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Előterjesztő: Jogi osztály

Részletesebben

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata A Panaszkezelési Szabályzata Hatályos 2014. február 1-jétől Azonosító: 1/2014 Panaszkezelési szabályzat Állapot: végleges Verzió: 2. Szabályzat címe: A Panaszkezelési Szabályzata Személyi hatály: Backoffice,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08. Tartalomjegyzék 0. A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 3 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2. ALAPELVEK...

Részletesebben