HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3000 HATVAN, KOSSUTH TÉR 15. SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRİL ÉS A PANASZÜGYINTÉZÉSRİL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3000 HATVAN, KOSSUTH TÉR 15. SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRİL ÉS A PANASZÜGYINTÉZÉSRİL"

Átírás

1 HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3000 HATVAN, KOSSUTH TÉR 15. SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRİL ÉS A PANASZÜGYINTÉZÉSRİL A szabályzatot az Igazgatóság március 9. napján megtartott ülésén megtárgyalta és a 13/2011. március 9. számú határozatával jóváhagyta. Jelen szabályzat április 1-tıl hatályos.. Igazgatóság elnöke

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELLÁTÁSA SZERZİDÉSKÖTÉS ELİTTI TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG PANASZOK INTÉZÉSE

3 1 Bevezetés A hitelintézeti munka bizalmi munka: bizalom az ügyfél részérıl a takarékszövetkezet irányába, bizalom a takarékszövetkezet részérıl az ügyfél iránt. Nem lehet teljes mértékben elkerülni, hogy az ügyfél és a takarékszövetkezet kapcsolatában ne adódjanak nézetkülönbségek, vitás helyzetek, ezért nagyon fontos ezeknek a megfelelı kulturált kezelése és jogszerő megoldása. A fogyasztóvédelemrıl, a panaszok és közérdekő bejelentések intézésérıl szóló jelen szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) megalkotásának és hatályba léptetésének jogi alapját: - a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló1996. évi CXII. Törvény (Hpt.), - a fogyasztóvédelemrıl szóló évi CLV. törvény (Fgy.tv.), - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. Törvény (Fttv.), - a gazdasági reklámtevékenység alapvetı feltételeirıl és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. Törvény (Grtv.), - A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérıl szóló évi CXXXV. Törvény (Psztv.) - a PSZÁF elnökének 14/2001. számú ajánlása a pénzügyi szervezetek ügyfélszolgálati tevékenységérıl, - a 15/2001. számú a fogyasztók pénzügyi szervezetek általi tájékoztatásáról szóló ajánlása, - a PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 9/2006. (XI. 7.) számú ajánlása a lakossági hitelezés elızetes ügyfél-tájékoztatási és fogyasztóvédelmi elveirıl, - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. Törvény (Tpvt.), - a pénzügyi szektorban érvényesülı fogyasztóvédelem hatékonyságának növeléséhez szükséges egyes kérdésekrıl szóló 153/2009. (VII. 23.) számú kormányrendelet képezi. 2 Általános rendelkezések A Szabályzat két nagy területet fog át: - a fogyasztók (ügyfelek) tájékoztatását, az ügyfélszolgálati tevékenységet, valamint - a panaszok és közérdekő bejelentések intézését. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed: - a takarékszövetkezet egészének mőködésére, vonatkozó javaslatokra, észrevételekre, - a fogyasztók (ügyfelek) teljes körő tájékoztatására, - az egyedi panaszok bejelentésének és azok intézésének módjára. Területi hatálya kiterjed: - a központra és - kirendeltségeire. Személyi hatálya: a takarékszövetkezet valamennyi alkalmazottjára kiterjed. 3

4 Fogyasztó: a takarékszövetkezet valamennyi ügyfele (pl. akikkel egy adott jogviszony létrejön, akik számára a takarékszövetkezet szolgáltatást teljesít), beleértve azokat is, akik a takarékszövetkezet szolgáltatásaival, termékeivel (továbbiakban: szolgáltatásokkal) kapcsolatos tájékoztatás, reklám vagy ajánlat címzettjei. A takarékszövetkezet Felügyelı Bizottsága és Igazgatósága évenként egy alkalommal a belsı ellenır beszámolója keretében - tájékoztatást kap az ügyfélszolgálati tevékenység és a panaszügyek intézésérıl, tapasztalatokról. 3 Ügyfélszolgálati tevékenység 3.1 Az ügyfélszolgálat ellátása A takarékszövetkezet, mint pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet ügyfélszolgálatot mőködtet: - a fogyasztók tájékoztatására, - a fogyasztói bejelentések intézésére, - a panaszok kivizsgálására és intézésére. A takarékszövetkezet valamennyi, az ügyfelek számára nyitva álló helyisége ügyfélszolgálatnak minısül. Az ügyfélszolgálat mőködési rendje, félfogadási ideje megegyezik a kirendeltség és a takarékszövetkezet központjának mőködési rendjével. Az ügyfélszolgálat mőködtetéséért a kirendeltség vezetıje a felelıs. Az ügyfélszolgálati tevékenység a helyi adottságokhoz, sajátosságokhoz igazodik. Elsısorban a személyes ügyfélfogadás a meghatározó. Az ügyfélszolgálat megvalósulhat: - szóban - írásban Az ügyfélszolgálattal szemben támasztott követelmények: - az ügyfélszolgálati helyiség legyen könnyen elérhetı, illetve az ott nyújtott szolgáltatások legyenek könnyen igénybe vehetık, - az ügyfél kérdéseire gyors, pontos, közérthetı válaszokat kell adni, és a problémáikat a legegyszerőbb, leggyorsabb eljárásban rendezni, hogy az ügyfél idejét a lehetı legkisebb mértékben vegye igénybe, - az ügyfélszolgálati helyiségben az ügyfelek tájékozódását és tájékoztatását elısegítı információs anyagokat kell elhelyezni, - az ügyfélszolgálati helyiségben kell biztosítani a létrejött jogviszonyhoz közvetlenül kapcsolódó, valamint a fogyasztó jogait érintı dokumentumok hozzáférését, az ezekbe történı betekintést, figyelemmel a banktitokra és más korlátozó feltételekre is, 4

5 - A szerzıdés megkötése elıtt írásban - közérthetı, egyértelmő és részletes tájékoztatást kell adni az esetleges fogyasztói panaszokkal foglalkozó szervekrıl (megnevezésük, címük), - az ügyfélszolgálati tevékenységet érintı változásokról (cím, telefonszám, munkarend változása, stb.) hirdetmény, közlemény útján kell tájékoztatni az ügyfeleket. A jogszabályra történı hivatkozás esetén az ügyfél kérésére a jogszabályi helyet ismertetni kell, és közérthetı magyarázatot kell adni hozzá. Írásbeli hirdetés során a számszerő elırejelzések közlése esetén jelezni kell, hogy az adatok csak tájékoztató jellegőek (pl. várható hozam). A tájékoztatás félrevezetı adatot, téves következtetésre alkalmas elemzéseket nem tartalmazhat. Reklám útján történı tájékoztatás esetén: - a reklám egyértelmő, közérthetı és jól áttekinthetı, olvasható legyen, - tartalmazza a takarékszövetkezet pontos megnevezését, szükség szerint az érintett kirendeltség(ek) címét, stb., - a kínált termék azonosítására alkalmas információt vagy jogszabályban elıírt kötelezı adatot (pl. THM, EBKM ), - a takarékszövetkezet a termékek ismertté tétele, illetıleg értékesítése céljából alkalmazott bármilyen (marketing) akcióval kapcsolatban adjon pontos, közérthetı tájékoztatást, - a takarékszövetkezet ne küldjön a fogyasztónak közvetlen postai úton reklámanyagot, ha ezt a fogyasztó kifejezett rendelkezéssel megtiltotta. 3.2 Szerzıdéskötés elıtti tájékoztatási kötelezettség A takarékszövetkezet minden alkalmazottját tájékoztatási, együttmőködési kötelezettség terheli a fogyasztóval szemben a szerzıdés megkötését megelızıen. Az ügyfél részére olyan tájékoztatást kell adni, amely egyértelmő, közérthetı, és nem téveszti meg a fogyasztót. A tájékoztatás terjedjen ki: - a szerzıdéshez kapcsolódó minden lényeges körülményre (pl. esetleges kockázatokra, díjakra és költségekre, feleket megilletı jogokra és kötelezettségekre, a termékhez kapcsolódó és a fogyasztó védelmét szolgáló intézményekre, stb.), - a takarékszövetkezet által teljesítendı rendszeres és esetenkénti tájékoztatás szabályaira, annak módjára és idıpontjára, - a szerzıdés egyoldalú módosításának eseteire (a takarékszövetkezet részérıl), - és minden olyan lényeges feltételre, amely jogszabály alapján válik a szerzıdés részévé. A termékismertetés során elmondott és a megkötendı szerzıdésbe foglalt feltételek közötti összhangot biztosítani szükséges. Külön figyelmet kell fordítani a tájékoztatás során, az érdekeit csak korlátozottan képviselni képes fogyasztókra (gyermekek, idısek, stb.). 5

6 4 Panaszok intézése A fogyasztó (ügyfél) és a takarékszövetkezet közötti jogviszony keretében sor kerülhet vitás kérdések keletkezésére, melyek bejelentések, panaszok formájában jelennek meg. Panasz: a takarékszövetkezet tevékenységével, szolgáltatásával, termékével szemben felmerülı minden olyan egyedi kérelem, vagy reklamáció, amelyben a panaszos a takarékszövetkezet eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmő igényét megfogalmazza. Nem minısül panasznak, ha az ügyfél a takarékszövetkezettıl általános tájékoztatást, véleményt, vagy állásfoglalást igényel. A panaszos lehet természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság vagy más szervezet, aki valamely pénzügyi szervezet szolgáltatását igénybe veszi, vagy a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat címzettje. A panasz képviselı vagy meghatalmazott útján történı benyújtása esetén a takarékszövetkezet vizsgálja a benyújtási jogosultságot, amelyet a benyújtó meghatalmazással igazol. A panaszos neve mellett fel kell tüntetni a panaszos - törvényes, illetve meghatalmazotti - képviselıjeként eljáró, panaszbenyújtó természetes személy nevét is (pl. vállalat képviselıje, természetes személy meghatalmazottja, stb.). Meghatalmazás hiányában a pénzügyi szervezet közvetlenül a panaszoshoz fordul az ügyintézés gyorsítása érdekében. Panaszosnak tekintendı azonban az a személy is, aki a takarékszövetkezet eljárását nem valamely konkrét szolgáltatással, hanem egyéb, a szolgáltatással összefüggı tevékenységével (pl. hirdetés) kapcsolatban kifogásolja. Panaszkezelés: 1. A takarékszövetkezet biztosítja, hogy az ügyfél a panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse. 2. A személyes szóbeli panasz a kirendeltségeken és a takarékszövetkezet központjában, nyitvatartási idıben tehetı. A telefonon történı panaszbejelentésre a Takarékszövetkezet az év minden napján 24 órás ügyfélszolgálati elérhetıséget biztosít a kék számon. Elektronikus panasz bejelentést a takarékszövetkezet folyamatosan fogadja. 3. A telefonon történı panaszkezelés esetén a takarékszövetkezet biztosítja az ésszerő várakozási idın belüli hívásfogadást és ügyintézést. 4. Telefonon történı panaszkezelés esetén az ügyfélszolgálat és az ügyfél közötti telefonos kommunikációról hangfelvétel készül, amely egy évig kerül megırzésre. Az ügyfél kérésére biztosítja a hangfelvétel visszahallgathatóságát, továbbá térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a hangfelvételrıl készült hiteles jegyzıkönyvet. 6

7 5. A takarékszövetkezet a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, takarékszövetkezet a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról panaszbejelentıt/jegyzıkönyvet (3. sz. mell.) vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. 6. Ha a panaszt azonnal kivizsgálása nem lehetséges, a takarékszövetkezet a panaszról panaszbejelentıt/jegyzıkönyvet (3. sz. mell.) vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. 7. A takarékszövetkezet - az 5. és 6. ponttal kapcsolatos, valamint az írásbeli panasszal kapcsolatos, - indoklással ellátott álláspontját a panasz közlését követı 30 napon belül megküldi az ügyfélnek. Bejelentés: olyan körülményre (hibára, hiányosságra) hívja fel a figyelmet, amelynek megszüntetése, orvoslása a takarékszövetkezet és a vele kapcsolatban álló közösség érdekeit szolgálja. A bejelentés egyúttal javaslatot is tartalmazhat. A bejelentések és panaszok (továbbiakban: panasz) benyújthatóak: - írásban (vásárlók könyvében tett bejegyzés, levél útján személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben), vagy - szóban (személyesen, telefonon) - majd a késıbb meghatározottak szerint írásba foglalva-, - a takarékszövetkezet központjába vagy, - valamennyi kirendeltségébe. A takarékszövetkezethez benyújtott panaszokat köztük a névtelen bejelentéseket is minden kirendeltség köteles befogadni. A panaszok intézésérıl és más fórumhoz történı bejelentésrıl szóló tájékoztatót (1. számú melléklet) az ügyféltérben jól látható helyen kell kifüggeszteni. Személyesen benyújtott panasz esetén, a panaszos megkapja az általa benyújtott panasznyomtatvány egy, az átvétel igazolásával ellátott eredeti példányát. A kirendeltségeken és a központban az ügyfelek panaszairól, valamint azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekrıl nyilvántartást kell vezetni, amely a 2. számú melléklet szerinti adatokat tartalmazza. Év végén a kirendeltség vezetı, a központban a központi adminisztrátor zárja le a nyilvántartást és nyitja meg a következı évet. A sorszámozás minden évben az 1. sorszámmal kezdıdik. A panaszok külön nyilvántartása nem érinti az általános ügykezelésre vonatkozó rendelkezéseket (az iktatásnak azok szerint meg kell történni). A külön nyilvántartás az irattári anyagokon belüli elkülönítést és tárolást segíti, azaz a panaszügyeket a többi iratanyagtól elkülönítetten kell a kirendeltségen és a központban tárolni. 7

8 a.) Amennyiben a panaszt szóban személyesen nyújtják be, úgy azt az ügyintézı, - ha ez lehetséges azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, az ügyintézı a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról - az ügyfél kérésére - írásba kell foglalni az erre rendszeresített panaszbejelentın/jegyzıkönyvön (3. sz. melléklet), majd annak egy másolati példányát az ügyfélnek átadni, amelyet a panaszt tevı is aláír. b.) A takarékszövetkezet központjában telefonon tett panasz esetén a beszélgetést a takarékszövetkezet hangfelvétellel rögzíti; biztosítja a hangfelvétel visszahallgathatóságának lehetıségét, továbbá a hangfelvételrıl készült jegyzıkönyvet. A hangfelvételrıl hiteles jegyzıkönyv készítése a központi adminisztrátor feladata. c.) A kirendeltségre postán vagy telefaxon írásban érkezett panaszt, nyilvántartásba kell venni, és másolatot kell készíteni róla. Az eredeti példányt (ha postán érkezett a borítékkal együtt) 3 munkanapon belül, postai úton a központba a titkárságra - kell továbbítani a kivizsgálás céljából. A másolatot a kirendeltség irattározza. A központba továbbított panasz mellé szükséges az ügyintézı írásos véleménye és a valós tények leírása. d.) A bejelentı által a Takarékszövetkezet központjába beérkezı panaszok esetén a panasz kivizsgálására, a panaszos levél kiszignálása útján az elnök ügyvezetı ad utasítást. A beérkezéstıl számított 30 napon belül a panaszt ki kell vizsgálni, és a kivizsgálás eredményérıl a panaszost értesíteni kell. e.) Amennyiben a panaszos, panaszával közvetlenül a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez fordul; A Felügyelet az írásos fogyasztói bejelentést 15 napon belül megvizsgálja, majd amennyiben azonnali intézkedést nem igényel az érintett pénzügyi szervezetnek észrevételezésre, kivizsgálásra továbbítja, A takarékszövetkezet a bejelentés kivizsgálásának eredményét tartalmazó észrevételt 30 napon belül a Felügyeletnek küldi meg, Majd a takarékszövetkezet elıbbi tájékoztatása alapulvételével a bejelentéssel kapcsolatban a bejelentıt közvetlenül a Felügyelet tájékoztatja. (A bejelentı Felügyelet általi tájékoztatását bár törvény kötelezi, ez azonban nem zárja azt ki, hogy a takarékszövetkezet a panasz nyomán a fogyasztót megkeresse és megállapodjon vele.) f.) A közvetlenül a Felügyelethez benyújtott ügyfélpanaszt a Felügyelet - a takarékszövetkezethez történı továbbítás során egy kijelölt, felelıs személy részére továbbítja. A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet által a Felügyelet felé lejelentett felelıs személy: Kertesiné Kelemen Ágnes belsı ellenır A kijelölt személy tevékenysége, csak a Felügyelettel történı kapcsolattartásra terjed ki, a részére postázott panaszok kivizsgálására is, csak az elnök ügyvezetı jogosult utasítást adni. A panasz kivizsgálására kijelölt személy további feladata még a 4. számú melléklet kitöltése, amely a PSZÁF felé történı adatszolgáltatáshoz szükséges. 8

9 A panaszokat és a kapcsolódó iratokat összerendezve, évenként és növekvı sorszám szerint kell irattározni. A panaszosnak küldendı válaszban közérthetıen kell jelezni a panasz elfogadásának tényét, a panaszt kiváltó okok megszüntetésére tett intézkedés(eke)t és esetleges egyet nem értés esetén a jogorvoslati lehetıségek ismertetését. Ha a panaszt el kell utasítani, úgy ennek részletes, közérthetı és egyértelmő indoklását kell megadni. Ebben az esetben különösen fontos a jogorvoslati lehetıségekrıl korrekten tájékoztatni a panaszost, mivel további fórumokhoz fordulhat panaszának kedvezı elbírálása miatt. A panaszokat és arra adott válaszokat három évig kell megırizni, és azt a Felügyelet kérésére bemutatni. A belsıellenırzés évente, téma- és célvizsgálat keretében ellenırzi a panaszügyek kezelését, elintézését. E szabályzatot az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben kell kifüggeszteni, valamint a Takarékszövetkezet honlapján közzétenni. 9

10 Tisztelt Ügyfelünk! 1. számú melléklet Tájékoztató (hirdetmény) a panaszok intézésérıl és más fórumokhoz történı bejelentésrıl A takarékszövetkezetre, illetve az alkalmazottakra vonatkozó panaszát szóban vagy írásban teheti meg. Szükség esetén a szóbeli bejelentést írásba foglaljuk. A panaszbejelentés eredeti példányát a központba juttatjuk el a reklamáció kivizsgálása érdekében. A kivizsgálás és az elintézés módjáról legkésıbb 30 napon belül írásban tájékoztatjuk. A panaszügyintézés ügyfélfogadási ideje megegyezik a kirendeltség és a takarékszövetkezet központjának mőködési rendjével. A panaszügyintézés helyeit, levelezési címeit, telefax számait e melléklet tartalmazza, ezen kívül, a telefonon történı panaszbejelentésre a Takarékszövetkezet az év minden napján 24 órás ügyfélszolgálati elérhetıséget biztosít a kék számon, ahol hangrögzítés történik. Elektronikus panasz bejelentést a takarékszövetkezet folyamatosan fogadja a központi címen. Amennyiben a vizsgálat eredménye az Ön számára nem elfogadható, úgy a területileg illetékes Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett mőködı Békéltetı Testülethez fordulhat az alábbi címeken írásbeli kérelmével a peren kívüli egyezség érdekében: 3300 Eger, Faiskola út 15. Tel.: 36/ Salgótarján, Alkotmány út 9/A. Tel.: 32/ Budapest, Krisztina Krt. 99. Tel.: 1/ A kérelmet a Békéltetı Testület elnökéhez írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell: - a panaszos nevét, lakcímét, vagy tartózkodási helyét, - a panasszal érintett gazdálkodó szervezet nevét és címét, - a panasz rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és bizonyítékokat, - panaszos nyilatkozatát a panaszügy rendezésének megkísérlésérıl, - a tanács döntésére irányuló indítványt. Észrevétellel, panasszal élhet még: Heves Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelıség Eger, Kossuth út 9. tel.: 36/ Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség Budapest, VII., József krt. 6. tel.: 1/ Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. tel.: 1/ Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága 10

11 A panaszügyintézés helyei, levelezési címei, és telefax számai a következık: Kirendeltség Postai cím Fax Hatvan 3000 Hatvan, Kossuth tér / Hort 3014 Hort, Ady E. u. 2/a. 37/ Boldog 3016 Boldog, Hunyadi u / Csány 3015 Csány, Kossuth u / Ecséd 3013 Ecséd, Szabadság u / Rózsaszentmárton 3033 Rózsaszentmárton, Deák u. 2/a. 37/ Heréd 3011 Heréd, Rákóczi u / Nagykökényes 3012 Nagykökényes, Szabadság u / Apc 3032 Apc, Mária u / Lırinci 3021 Lırinci, Szabadság tér 3. 37/ Újhatvan 3000 Hatvan, Rákóczi u / Petıfibánya 3023 Petıfibánya, Mária u / Budapest 1122 Bp. XII. Krisztina krt.19. 1/ Zagyvaszántó 3031 Zagyvaszántó, Rákóczi / Ecseg 3053 Ecseg, Hısök tere 1. 32/ Csécse 3052 Csécse, Rákóczi út 61, 32/ Hasznos 3065 Hasznos, Alkotmány út / Jobbágyi 3063 Jobbágyi, Hunyadi út 1. 32/ Mátraszılıs 3068 Mátraszılıs, Tanács út 1. 32/ Mátraverebély 3077 Mátraverebély, Vasút út / Nagybárkány 3075 Nagybárkány, Rákóczi út 97/2. 32/ Lucfalva 3129 Lucfalva, Rákóczi út 59 32/ Pásztó 3060 Pásztó, Fı út / Szurdokpüspöki 3064 Szurdokpüspöki, Szabadság tér 1. 32/ Tar 3073 Tar, Szondi út 82/A 32/ Hatvan Központ 3000 Hatvan, Kossuth tér /

12 2. számú melléklet Nyilvántartás adatai az ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekrıl Sorszám, Panaszos (bejelentı) neve, lakcíme, A panasz (bejelentés) tárgya (esemény vagy tény megjelölése), A panasz leírása, A panasz benyújtásának idıpontja, Az érintett egység (személy) neve, A panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírása, A panasz elutasítása esetén annak indoklása, Az intézkedés teljesítésének határideje, Az intézkedés végrehajtásáért felelıs személy neve, A panasz megválaszolásának idıpontja, Megjegyzés. 12

13 Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Kirendeltség.. 3. számú melléklet Ikt.sz.:../20.. Panaszbejelentı/Jegyzıkönyv a pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban tett panaszról (bejelentés) Panaszos (bejelentı) neve:. Lakcíme: Tel. száma:. A panasz (bejelentés) dátuma:. év. hó. nap A panasz (bejelentés) leírása:... panaszos (bejelentı) aláírása A panasz (bejelentés) átvételének idıpontja: év, hó, nap Átvevı ügyintézı aláírása: A panasz (bejelentés) kapcsán érintett ügyintézı észrevétele:.... aláírás: Az intézkedés teljesítésének határideje: év, hó, nap A végrehajtásért felelıs személy megnevezése: A panasz (bejelentés) elintézésének módja/leírása (A takarékszövetkezet központja tölti ki.)... Bejelentı (panaszos) cégszerő aláírás Dátum: aláírás : 13

14 4. számú melléklet PANASZOS NEVE: PANASZÜGY MEGNEVEZÉSE: TÁJÉKOZTATÁSI HIÁNYOSSÁG NYILVÁNTARTÁSI, ÜGYVITELI HIBA ÁRFOLYAMHASZNÁLAT, -KÜLÖNBÖZET ELSZÁMOLÁS, MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSE SZOLGÁLTATÁS MINİSÉG, ÜGYFÉL- KISZOLGÁLÁS MINİSÉGE KAMAT, HOZAM MÉRTÉKE KHR (BAR) LISTA EGYÉB JUTALÉK, DÍJ, KÖLTSÉG MÉRTÉKE PANASZÜGY TÍPUSA: HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS PANASZ, EZEN BELÜL: FOGYASZTÁSI HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS PANASZ LAKÁSHITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS PANASZ EGYÉB, JELZÁLOG ALAPÚ HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS PANASZ BETÉTI KONSTRUKCIÓKKAL KAPCSOLATOS PANASZ SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS PANASZ ELEKTRONIKUS BANKOLÁSSAL KAPCSOLATOS PANASZ BANKKÁRTYAMŐVELETEKKEL KAPCSOLATOS PANASZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS PANASZ LÍZINGGEL KAPCSOLATOS PANASZ EGYÉB TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS PANASZ KELT: ALÁÍRÁS: 14

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Solti Gábor vezérigazgató Készítette: Dr. Vas Virág Ellenırizte: Mitró Magdolna belsı ellenır Nyirati Ágnes követeléskezelési igazgató Készült: 2010. október 28. Hatályos: 2010.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Jelen szabályzat az Igazgatóság 2012. december 18-i ülésén a VI/6.9/2012. számú határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben 2013. január 1. napjától hatályos.

Részletesebben

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2011. július 1. Bevezetı (1) A Merkantil Bank és pénzügyi szolgáltatást nyújtó érdekeltségei (továbbiakban: Merkantil

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7630 Pécs, Bor u. 67. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2011. december 1.

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzata

Panaszkezelési szabályzata PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Üzletszabályzat 3. sz. melléklete AZ EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési szabályzata V2.0 Az igazgatói utasítás hatályba

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122. A PESTI HITEL Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Panasz-ügyintézési szabályzata A Pesti Hitel ZRt. az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, az azokban meghatározott

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva az Igazgatóság a VIII/5 (2010.09.22.) számú határozatával. Hatályos: 2010. szeptember 01-t l Módosítás: XI/5 /2010. (12.15.)

Részletesebben

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1/6 Tartalom PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezetés... 3 2. Fogalmak...

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

Panaszkezelési Eljárásrend

Panaszkezelési Eljárásrend Á L T A L Á N O S H I T E L É S F I N A N S Z Í R O Z Á S I Z R T. Á H F L Í Z I N G P É N Z Ü G Y I Z R T. Panaszkezelési Eljárásrend Hatályos: 2015. január 01. napjától ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.12.12. napjától 1 I. A szabályzat alapelve, célja A CO-OP HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat Tisztelt Ügyfelünk! Munkatársaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgáljuk ki,

Részletesebben

MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. A Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályzata

MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. A Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályzata MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1. számú melléklet A Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályzata A Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt.

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2013. január 1-től 1 Jogszabályi hivatkozások: 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2013.01.02-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet a Takarékbank Zrt. 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzata alapján a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet 2 Hatályos: 2015. év február hó 4. napjától A

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat I. Bevezetés A Progagen Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. 1095 Budapest, Mester u. 77. IV. 16. Adószám: 12069244-1-43, Cégjegyzékszám: 01-09-462724, Engedélyszám: 274/1995

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. május 11. napjától visszavonásig Hatályba léptette: 2015. május 11. napján

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Letölthető dokumentumok: Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Meghatalmazás személyes panaszbejelentéshez Fogyasztói panaszbejelentő nyomtatvány I. Bevezetés Az Assure-Man

Részletesebben

2.2 Az ügyfél vagy a meghatalmazott helyett a nevükben érvényes meghatalmazás alapján eljáró képviselőjük is jogosult panasz benyújtására.

2.2 Az ügyfél vagy a meghatalmazott helyett a nevükben érvényes meghatalmazás alapján eljáró képviselőjük is jogosult panasz benyújtására. HATÁLYOS: 2010. július 1-től PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban Szabályzat ) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 9756 Ikervár, Rákóczi u. 5 www.rumtksz.hu, E-mail: info@rumtksz.hu Panaszkezelési Szabályzat Jóváhagyta a Takarékszövetkezet Igazgatósága IV/7/2010 számú határozatával

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2015. március 11. napjától. 1. oldal / 7 Panaszkezelési szabályzat A QUAESTOR Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) az ügyfelek

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe. Panaszkezelési ügyféltájékoztató

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe. Panaszkezelési ügyféltájékoztató AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe. Panaszkezelési ügyféltájékoztató I. Bevezetés Jelen Panaszkezelési ügyféltájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Bevezető PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ProfitSYSTEM Üzletág A Profit Holding Hungary Zrt. (székhely:, cégjegyzékszám: 02-10-060382, adószám: 23867778-2-02 a továbbiakban: Szolgáltató) az MNB elnökének a

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: az Oney) a hozzá benyújtott panaszok ügyintézésének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL 1. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL Tisztelt Ügyfelünk! Tekintettel arra, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Bank) alapvető célja, hogy

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187.

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187. SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat A SVEA Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: SVEA Finance Zrt. vagy Társaság; székhely: céget nyilvántartó

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2013. 05. 21. napjától 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Jelen utasítás a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt-vel (a továbbiakban:

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DRB Bank Zrt. vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013.

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az irányadó hatályos jogszabályok

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Bank Zrt. (Bank) egyik elsődleges célja az Ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása.

Részletesebben

AZ UNICREDIT LEASING IMMOTRUCK ZRT. AZ UNICREDIT INGATLANLÍZING ZRT. ÉS (továbbiakban együtt: UniCredit Leasing) (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.

AZ UNICREDIT LEASING IMMOTRUCK ZRT. AZ UNICREDIT INGATLANLÍZING ZRT. ÉS (továbbiakban együtt: UniCredit Leasing) (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. AZ UNICREDIT LEASING IMMOTRUCK ZRT. AZ UNICREDIT INGATLANLÍZING ZRT. ÉS (továbbiakban együtt: UniCredit Leasing) (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT KIVONATA Panasz fogalma és

Részletesebben

A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója

A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója I. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Takarékszövetkezet neve: Hartai Takarékszövetkezet Cégjegyzékszáma: 03-02-000223 Adószáma: 10043206-2-03

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. A fogyasztóvédelemrıl és panaszkezelésrıl szóló 15/2014. számú vezérigazgatói utasítás 1. számú melléklet Panaszkezelési Tájékoztató A Takarékbank Zrt. aláírásával

Részletesebben

Banco Primus Fióktelep Magyarország. Panaszkezelési szabályzat

Banco Primus Fióktelep Magyarország. Panaszkezelési szabályzat Banco Primus Fióktelep Magyarország Panaszkezelési szabályzat Hatálybalépés időpontja: 2011. július 1. 1 Tartalomjegyzék I. A szabályzat hatálya és a kapcsolódó szabályok... 3 II. A panasz bejelentésének

Részletesebben

Random Capital Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Random Capital Zrt. Panaszkezelési szabályzat Random Capital Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályba lépés dátuma: 2013. január 1. Érvényes: Visszavonásig Random Capital Zrt. Panaszkezelési szabályzat Jelen szabályzat rögzíti a panaszügyintézés szabályozását,

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1016 Budapest, Krisztina körút 99. 2. em.; telefon: +361-224-0134; e-mail: info@creditover.hu; Cg. 01-10-047917; MNB engedély szám: H-EN-I-1180/2013; Bankszámlaszám: 11709002-2064569-00000000 CREDIT OVER

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat az Euro Quattro Bróker Kft. tisztelt ügyfelei számára I. Bevezetés A EURO QUATTRO Biztosítási Alkusz Kft (továbbiakban: Alkusz) célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors és hatékony

Részletesebben

A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai:

A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója I. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Takarékszövetkezet neve: Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Cégjegyzékszáma: CG

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzata

Panaszkezelési Szabályzata Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2010. január 1. Alanyi hatálya kiterjed: A KBC Securities Magyarországi Fióktelepének (a továbbiakban: Fióktelep) minden dolgozójára, különös tekintettel az ügyfél

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A MARSH KOCKÁZATKEZELÉSI TANÁCSADÓ ÉS BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. ÜGYFELEI RÉSZÉRE

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A MARSH KOCKÁZATKEZELÉSI TANÁCSADÓ ÉS BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. ÜGYFELEI RÉSZÉRE A MARSH KOCKÁZATKEZELÉSI TANÁCSADÓ ÉS BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. ÜGYFELEI RÉSZÉRE Kihirdetés dátuma: 2013.02.01. Hatálybalépés dátuma: 2013.02.01. Utolsó módosítás dátuma: 2013.03.09. Évényes: visszavonásig

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BARANYACREDIT ZRT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. január 1-től Góg Gábor Igazgatóság elnöke Tartalomjegyzék Preambulum 3 1. A panasz 3 2. A panaszos 3 3. A panaszügyintézést ellátó személy meghatározása

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2012 Ügyvezető igazgatói utasítás Hatályba lépés időpontja: felszámolói névjegyzékre kerülés napja Érvényes: Visszavonásig Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...3

Részletesebben

01/01/2013. számú Vezérigazgatói Utasítás A panaszügyek kezeléséről

01/01/2013. számú Vezérigazgatói Utasítás A panaszügyek kezeléséről MetLife Biztosító Zrt. 01/01/2013. számú Vezérigazgatói Utasítás A panaszügyek kezeléséről Hatályba lépés időpontja: 2013. január 04. Kibocsátó: Bartók János vezérigazgató Készítette: Harkácsi Gábor, compliance

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Lajvér Biztosítási Alkusz Kft. (7121 Szálka, Petőfi Sándor utca 25., adószám: 10621710-1-17, Cg.: 17-09-001296) az Ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Társaságunk kiemelt célja, hogy ügyfeleink minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel. Szolgáltatási színvonalunk folyamatos fejlesztéséhez,

Részletesebben

P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y

P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. panasz formanyomtatványa, amely a Biztosító magatartására, tevékenységére, vagy mulasztására vonatkozik és ezek orvoslására irányul.

Részletesebben

KISZOMBOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

KISZOMBOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KISZOMBOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva a XI/4/2012. (12.19.) számú Igazgatósági határozat alapján. Tartalom I. Bevezetés... 3 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZÁBÁLYZAT NOVIS Poisťovňa, a.s.

PANASZKEZELÉSI SZÁBÁLYZAT NOVIS Poisťovňa, a.s. NOVIS Poisťovňa, a.s. I. BEVEZETÉS Társaságunk kiemelt célja, hogy az ügyfelek elégedettségének és bizalmának növelése érdekében folyamatosan fejlessze szolgáltatásai minőségét. Jelen szabályzat célja,

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. június 3-tól A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület nevű civil szervezet

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Az IBG Alkusz Kft. (7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 2., adószám: 11546252-1-14, Cg.: 14-09- 306272; Számlasz.: 17000019-11482130) az Ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2013. január 1. TARTALOM oldalszám A panasz bejelentése... 3 A

Részletesebben

Panaszkezelési eljárásunkat az 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről hatályos rendelkezéseinek alkalmazásával alakítottuk ki.

Panaszkezelési eljárásunkat az 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről hatályos rendelkezéseinek alkalmazásával alakítottuk ki. Tisztelt Ügyfeleink! A Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. a szolgáltatásait jelenleg több mint 110 település önkormányzata és több mint 150 ezer fős lakossága, valamint a hozzájuk tartozó intézményhálózat

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁMOP-3.1.7.-11/2-2011-0524 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Bevezetés A Iskolája a referencia intézményi partnerek panaszainak egységes szabályok szerint történő, átlátható, hatékony kezelése

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat I. Bevezetés A Titán Group Alkusz Biztosítási Kft (továbbiakban: Alkusz,Kft célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors és hatékony kiszolgálása. A szolgáltatások és a társasági

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 6/2015. (XI.1.)

INTRUM JUSTITIA Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 6/2015. (XI.1.) INTRUM JUSTITIA Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 6/2015. (XI.1.) Az INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: HU- 1138 Budapest, Váci út 144-150.; cégjegyzékszám: 01-10-044857;

Részletesebben

CARION FINANSZÍROZÁSI CENTRUM ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

CARION FINANSZÍROZÁSI CENTRUM ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CARION FINANSZÍROZÁSI CENTRUM ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. február 1. TARTALOMJEGYZÉK KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 3 I. HATÁLY 4 II. ALAPELVEK 4 III. PANASZ 4

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2015. július

Részletesebben

BÁV-ZÁLOG PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

BÁV-ZÁLOG PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BÁV-ZÁLOG PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben 2014. szeptember 1. Panaszkezelési

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Társaságunk kiemelt célja, hogy ügyfeleink minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel. Szolgáltatási színvonalunk folyamatos fejlesztéséhez,

Részletesebben

A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató. Panaszkezelési szabályzata

A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató. Panaszkezelési szabályzata 48/2007.-ESZ-2146/1. Hatályos: 2008. 3. sz. melléklet A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Érvényes: 2013. április 09. Utolsó módosítás: 2014. április 09. A GLOBAL

Részletesebben

Az SJGY Tanácsadó Kft. többes ügynöki tevékenységéhez kapcsolódó Ügyfél panaszkezelési szabályzata

Az SJGY Tanácsadó Kft. többes ügynöki tevékenységéhez kapcsolódó Ügyfél panaszkezelési szabályzata Az SJGY Tanácsadó Kft. többes ügynöki tevékenységéhez kapcsolódó Ügyfél panaszkezelési szabályzata I. Bevezetés A SJGY Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Többes Ügynök) célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors

Részletesebben

Panaszkezelés Szabályai Hatályos: 2014. december 18.

Panaszkezelés Szabályai Hatályos: 2014. december 18. Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelés Szabályai Hatályos: 2014. december 18. A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz Kft. Budapest 2014. Általános rész Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 1 1. Bevezetés... 1 2. Szabályzat célja... 1 3. Alapelvek...

Részletesebben